Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska 4 40-098 Katowice"

Transkrypt

1 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 Zarząd: Dąbrowa Górnicza ul. Magazynowa 1 Sekretariat: Obsługa klienta: Filia: Gostynin ul. Płocka 37 Dąbrowa Górnicza, 14 stycznia 2014 r. Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska Katowice dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach NIP REGON Sąd rejonowy w Katowicach KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN Konta Bankowe: BRE Bank o/katowice BOŚ S.A.O/Opole DSS Recykling Sp. z o.o. jest członkiem: W nawiązaniu do spotkania w firmie DSS Recykling Sp. z o.o. przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2015 r. poniżej przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia dotyczące raportu oddziaływania na środowisko. Wyjasnienia dotyczą rozwinięcia tematu wariantu realizacji przedsięwzięcia i wariantu alternatywnego, eksploatacji kruszarki Dragon oraz kwalifikacji terenów podlegających ochronie przed hałasem. 1. Opis wariantów możliwych do zastosowania 1.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny System zarządzania jakością i środowiskiem Wariant przedsięwzięcia proponowany przez DSS Recykling Sp. z o.o. to rozbudowa instalacji do odzysku stłuczki szklanej o dwie linie technologiczne: linię segregacji szkła opakowaniowego o maksymalnej wydajności około 20 Mg/h planowaną do budowy w istniejącej hali magazynowej nr 1

2 linię przetwarzania stłuczki szklanej, głównie szkła płaskiego o maksymalnej wydajności około 20 Mg/h planowaną do budowy w istniejącej hali produkcyjnej nr 3. Planuje się także wyposażenie ww. linii w moduły Roentgena, do wydzielania zanieczyszczeń ze strumienia stłuczki, w celu otrzymania produktu wyższej jakości. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również określenie uwarunkowań środowiskowych dla magazynowania stłuczki szklanej na placach w otwartej przestrzeni oraz dla eksploatacji wybudowanej, ale nieeksploatowanej kruszarki Dragon. Dodatkowo w zakres przedsięwzięcia wchodzi zmiana organizacji pracy Zakładu. DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zakłada możliwość pracy całej instalacji do odzysku stłuczki szklanej w porze nocnej. Instalacja będzie eksploatowana w systemie trójzmianowym przez 7 dni w tygodniu. Praca w porze nocnej oraz w soboty i w niedziele jest konieczna ze względu na występujące w okresie roku okresy wzmożonej dostawy surowca i zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na produkt. Racjonalny wariant alternatywny to budowa nowej hali technologicznej w północno wschodniej części zakładu, w której zlokalizowane zostaną obie projektowane linie technologiczne. Powierzchnia nowej alternatywnej hali musiałaby wynosić do 2000 m 2. Hala w wariancie alternatywnym wybudowana zostałaby w północno wschodniej części Zakładu na terenie, który obecnie stanowi teren zielony biologicznie czynny. Wariant ten wiązałby się z budową dodatkowego utwardzonego placu magazynowego stłuczki szklanej w południowo wschodniej części terenu Zakładu. Plac ten byłby konieczny ze względu na bezpieczeństwo transportu materiałów i utrzymanie dróg ppoż. na terenie zakładu, tak aby prowadzone manewry samochodów ciężarowych dowożących surowce i wywożących produkty, a także manewry ładowarek kołowych transportujących stłuczkę szklaną między placami a liniami technologicznymi nie kolidowały ze sobą. Powierzchnia dodatkowego placu wyniosłaby co najmniej 4000 m 2. W wariancie alternatywnym zakłada się budowę analogicznych linii technologicznych jak w wariancie proponowanym przez DSS Recykling Sp. z o.o. Kosze zasypowe obu linii znajdowałby się na zewnątrz, bezpośrednio przy ścianie hali, tak aby możliwe było poruszanie się ładowarek kołowych dozujących Surowiec na linie technologiczne. 2/13

3 W obu wariantach nie ma możliwości magazynowania stłuczki szklanej w boksach magazynowych. Boksy magazynowe ze ścianami oporowymi i zadaszeniem uniemożliwiają sezonowanie stłuczki szklanej, prowadzenie manewrów ładowarką kołową i tworzenie pryzm o wymaganych wysokościach. Pryzmowanie stłuczki szklanej do wysokości kilku metrów znacząco ogranicza powierzchnię magazynowania. Powierzchnia magazynowania w pryzmach jest 2 3 razy mniejsza niż powierzchnia jaka byłaby potrzebna przy magazynowania stłuczki szklanej w boksach. Ponadto tworzenie wyższych i mniejszych powierzchniowo pryzm powoduje mniejsza emisje niezorganizowaną, ponieważ unos zanieczyszczeń jest proporcjonalny do powierzchni zajmowanych przez materiał sypki. Wariant wyboru miejsca lokalizacji instalacji Miejsce wyboru lokalizacji instalacji przetwarzania szkła DSS Recykling spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach związane jest przede wszystkim z miejscem lokalizacji głównego wytwórcy odpadów szklanych i będącym również największym odbiorcą powstającego szkła jako odpadu lub produktu. Tak więc miejsce wyboru lokalizacji zakładu przetwarzania odpadów szkła związane było i jest z miejscem lokalizacji huty szkła Saint Gobain Polska S.A. i znajdującego się dalej zakładu produkującego wełnę szklaną URSA Polska Sp. z o.o. DSS Recykling Spółka z o.o. przetwarza dużą część wytwarzanych w Saint Gobain Polska S.A odpadów i dostarcza przetworzoną, oczyszczoną i zmieloną stłuczkę szklaną do ponownego wytopu, co znacznie skraca transport odpadu do miejsca przetworzenia, czas wytopu, oszczędza energię i zasoby piasku potrzebne do wytopu szkła. Miejsce lokalizacji zakładu zostało wybrane po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania dla dzielnicy Strzemieszyce. Teren lokalizacji zakładu przetwarzania odpadów DSS Recykling Spółka z o.o. przeznaczony jest do lokalizacji zakładów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Planując projektowane przedsięwzięcie dalszą rozbudowę zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach o instalacje przeznaczone do przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów stłuczki szklanej, aby możliwe było selektywne przetwarzanie stłuczki szklanej w zależności od jej rodzaju, brano pod uwagę wiele uwarunkowań wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych niezbędnych dla projektowanych urządzeń, spełnienia wymagań ochrony środowiska, warunków ekonomicznych umożliwiających 3/13

4 utrzymanie instalacji i zakładu. Sprawdzono następujące miejsca lokalizacji instalacji pod kątem: Zapisów miejscowego planu zagospodarowania, Przy wyborze miejsca lokalizacji nowych urządzeń i linii technologicznych przetwarzania odpadów rozważano wariant alternatywny polegający na możliwości budowy kolejnej hali technologicznej, gdzie zlokalizowane mogły by być projektowane instalacje, w północno wschodniej części zakładu na terenie zielonym. Budowa nowej hali spowoduje dalsze zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy, który już obecnie wynosi 60 % powierzchni działki. Obecna zabudowa obiektami budowlanymi i placami magazynowania stłuczki szklanej oraz budowa nowej hali i alternatywnych placów magazynowych na terenie obecnie zielonym spowoduje przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika 0,8. W tej sytuacji zdecydowano o wyborze miejsca lokalizacji nowych instalacji wewnątrz istniejących hal, aby nie uszczuplać miejsca terenów zielonych. Uwarunkowania technologiczne nowej instalacji, Same instalacje przetwarzania stłuczki szklanej i instalacja przetwarzania szkła opakowaniowego nie wymagają dużej powierzchni hali i mogą być usytuowane wewnątrz istniejących hal, wykorzystując te same drogi dojazdowe. Nowe instalacje wewnątrz istniejących hal, będą wymagały wybudowania separatorów powietrznych wraz z systemami odprowadzania gazów i zabudowania dodatkowych urządzeń odpylających, które w przypadku lokalizacji tych instalacji w nowej hali też trzeba byłoby wykonać. Uwarunkowania technologiczne są korzystniejsze przy lokalizacji nowych linii wewnątrz istniejących hal, bo są ekonomicznie uzasadnione i nie wymagają zajęcia dodatkowych terenów niezabudowanych. Rozmieszczenie poszczególnych obiektów i budynków na terenie zakładu, Istniejącej budynki i miejsca magazynowania stłuczki szklanej zostały tak zaprojektowane żeby maksymalnie ograniczyć transport i przemieszczanie surowców, co stanowi obecnie duży zakres prac prowadzony przy przetwarzaniu i sezonowaniu stłuczki szklanej. Stłuczka dowożona jako surowiec magazynowana jest od strony zachodniej od której prowadzony jest wjazd do zakładu. Odpady w trakcie przetwarzania magazynowane są od strony zachodniej lub południowo zachodniej. Od strony wschodniej magazynowany jest gotowy produkt. Budowa alternatywnej hali spowoduje wydłużenie dróg dojazdowych z surowcem do przetwarzania i konieczność transportu produktu do boksów magazynowych na produkt 4/13

5 (do hali nr 2). Ponadto budowa hali w wariancie alternatywnym będzie wymagała przebudowy kanalizacji deszczowej. Możliwości umieszczenie projektowanych urządzeń w halach technologicznych, DSS Recykling spółka z o.o. wybrał wariant lokalizacji nowych linii wewnątrz istniejących hal. Jedynie kruszarka Dragon umiejscowiona jest na zewnątrz jako źródło pracujące w otwartej przestrzeni, które nie będzie mogło pracować w porze nocnej, aby nie podnosić emisji hałasu. Umieszczenie projektowanych linii selektywnego przetwarzania poszczególnych rodzajów stłuczki szklanej wewnątrz istniejących hal jest korzystniejsze w obecnym rozmieszczeniu budynków niż w nowej hali usytuowanej w nowym miejscu. Logistykę transportu odpadów szkła, Miejsca usytuowania nowych instalacji uwzględniają logistykę transportu szkła. Wybudowanie nowej hali na jedynym wolnym obecnie miejscu w północno wschodniej części zakładu spowoduje wzrost ruchu pojazdów przewożących odpady stłuczki szklanej. Miejsce lokalizacji instalacji wewnątrz istniejących hal jest korzystniejsze dla wypracowanego dotychczas systemu transportu surowca i produktu na terenie zakładu. Możliwość ograniczenia emisji substancji i energii do środowiska, Miejsce wyboru lokalizacji nowych instalacji nie będą mieć dużego wpływu na wielkość emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Wybudowanie nowej hali dla lokalizacji nowych instalacji spowoduje wydłużenie drogi dojazdu ładowarek o m, co jednak nie skutkuje znaczącym wzrostem emisji zanieczyszczeń z silników maszyn transportujących przetwarzane odpady stłuczki szklanej. Same instalacje bez względu na miejsce ich usytuowania zużywać będą taką samą ilość energii elektrycznej. Uruchomienie oddzielnych instalacji dla przetwarzania stłuczki szkła flotacyjnego i opakowaniowego skróci czas przetwarzania poszczególnych rodzajów stłuczki. Warunki ekonomiczne realizacji inwestycji. Najkorzystniejsze warunki ekonomiczne są dla wariantu lokalizacji projektowanych instalacji w oparciu o istniejące hale produkcyjne. Budowa nowej hali wymaga dodatkowych kosztów związanych z budową nowej hali i zajęciem dodatkowych terenów pod działalność przemysłową. Dlatego jako wariant proponowany i racjonalny przyjęto lokalizację projektowanych linii technologicznych w istniejących obiektach na terenie DSS 5/13

6 Recykling Sp. z o.o. Modernizacja obecnej instalacji w zakresie organizacyjnym oraz rozbudowanie jej o kolejne linie i zwiększenie zdolności przerobowych daje duże możliwości sprawnego i racjonalnego ekonomicznie wykorzystania posiadanego terenu i nieruchomości. Budowa nowego analizowanych instalacji na dodatkowo zakupionym terenie w Strzemieszycach obok istniejącego zakładu wymagałaby dalszego wydłużenia procedury związanej ze zmianą zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zajęciem dodatkowego obszaru pod działalność przetwarzania odpadów. Dlatego rozbudowa instalacji w innym miejscu bez wykorzystania możliwości istniejącego zakładu byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym, niezgodne z warunkami ochrony środowiska i nieuzasadnionym ekonomicznie. Projektowane linie technologiczne zostaną umieszczone w istniejących halach technologicznych. Podjęto decyzję, że wszystkie urządzenia każdej z linii, łącznie z koszami zasypowymi umieszczone zostaną wewnątrz obiektu budowlanego. Do magazynowania odpadów stłuczki szklanej wykorzystane zostaną istniejące obiekty oraz place magazynowe. Wybrane miejsce realizacji przedsięwzięcia jest racjonalne ze względu na maksymalne wykorzystanie dotychczas zajętych powierzchni oraz bliskość istniejącej infrastruktury. Wariant wyboru technologii DSS Recykling spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszyce posiada obecnie jedną główną linię do przetwarzania stłuczki szklanej wraz z linią wstępnego kruszenia stłuczki i dokruszania stłuczki. Linie obejmują zestaw urządzeń, na których przetwarzane są wszystkie obecnie przetwarzane odpady stłuczki szklanej bez względu na jej właściwości. Odpady są sezonowane, kruszone, mielone, oczyszczane z zanieczyszczeń, przesiewane na kolejnych rodzajach urządzeń. Jeżeli odpad nie zostanie za pierwszym przejściem przez instalację dobrze oczyszczony, przetwarzany jest kolejny raz na tej samej instalacji. Niektóre rodzaje odpadów stłuczki szklanej nie wymagają tak dokładnego przetworzenia mogą pominąć wybrane elementy przetwarzania. Dla selektywnie zbieranych rodzajów odpadów szklanych tego samego rodzaju projektowane są dwie linie, jedna dla przetwarzania szkła, głównie szkła płaskiego i druga linia dla szkła opakowaniowego np. butelek. Proces technologiczny przetwarzania tych dwóch rodzajów stłuczki szklanej wymaga przeprowadzenia konkretnych czynności obejmujących czyszczenie kruszenie, mielenie na linii technologicznej dobranej do właściwości przetwarzanego szkła. Nie ma potrzeby kierowania wszystkich rodzajów szkła na te same urządzenia. Aby podnieść efektywność przetwarzania odpadów 6/13

7 konieczne stało się selektywne przetwarzanie różnych rodzajów odpadów. Sam proces odzysku stłuczki szklanej zawsze przebiega podobnie i obejmuje: oczyszczanie i separację zanieczyszczeń, kruszenie, mielenie, przesiewanie, separację kolorów i frakcji szkła, ale przy różnych właściwościach mechanicznych stłuczki powinny być one przetwarzane na różnego rodzaju urządzeniach. Zwiększy się i usprawni proces przetwarzania odpadów szklanych prowadzony osobno dla każdego rodzaju odpadu szklanego. Rodzaje poszczególnych urządzeń i ich układ w nowo projektowanych liniach technologicznych dobrano zgodnie z nabytym doświadczeniem w przetwórstwie stłuczki szklanej w celu osiągnięcia produktu najwyższej jakości. Istniejąca linia wykorzystywana będzie głównie do przetwarzania szkła konstrukcyjnego, szyb samochodowych itp. Zastosowanie w liniach technologicznych modułu rentgenowskiego segregacji szkła o danym składzie chemicznym jest innowacyjne w Polsce, jednakże wykorzystanie takich urządzeń w Unii Europejskiej jest powszechne. Moduł rentgenowski jako jedyny daje możliwość rozdziału szkła wg składu chemicznego, a rozdział taki wymagany jest przez odbiorców, którym zależy na stosowaniu w procesie topienia szkła stłuczki o znanym składzie chemicznym zgodnie z ustalonym wewnętrznie reżimem technologicznym. Wybrano nowy wariant pracy zakładu i poszczególnych urządzeń w porze dnia i w porze nocy. Wszelkie operacje związane z załadunkiem i rozładunkiem stłuczki szklanej na samochody ciężarowe będą prowadzone w porze dziennej. Wykorzystywane kruszarki wstępna Schreder oraz kruszarka Dragon będą eksploatowane tylko w porze dziennej. Linie do selektywnego przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów znajdujące się wewnątrz hali będą eksploatowane na trzy zmiany. Przy wyborze rodzaju technologii oczyszczania rozpatrywano również wariant fizycznego oczyszczania stłuczki w procesach wypalania zanieczyszczeń, ale zdecydowano że w obecnym układzie przestrzennym zakładu i występujących konfliktów społecznych nie może być rozpatrzony taki wariant pracy instalacji mimo że jest to najbardziej skuteczny środek oczyszczania stłuczki szklanej. 7/13

8 1.2. Wariant nie podejmowania przedsięwzięcia DSS Recykling Sp. z o.o. prowadząc obecnie swoją działalność w Centrum Recyklingu Szkła realizuje strategię zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odzysk dużej ilości odpadów stłuczki szklanej dotychczas kierowanej na składowiska odpadów. Strategia ta wpisuje się w wymagania stawiane Polsce w ramach wspólnoty UE dotyczące stopnia odzysku i recyklingu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych. Mając na uwadze potrzeby zbytu odpadów stłuczki szklanej przez różnych posiadaczy odpadów oraz potrzeby rynku na surowiec jakim jest przetworzona stłuczka o wysokich wymaganiach jakości brak realizacji przedsięwzięcia jest działaniem nieracjonalnym i nieuzasadnionym ekonomicznie. Wariant taki został odrzucony przez inwestora jako nieracjonalny. W przypadku niepodejmowania inwestycji nie będzie możliwe efektywne przetwarzanie stłuczki szklanej przez firmę DSS Recykling Sp. z o.o. oraz osiągnięcie produktu lepszej jakości. Zakład będzie dalej pracował ale nie osiągnie dobrych wyników ekonomicznych i dobrej jakości surowców, bo cały surowiec jest obecnie przetwarzany na jednej wspólnej linii technologicznej bez względu na jakość stosowanego surowca. W ujęciu środowiskowym niezrealizowanie przedsięwzięcia oznacza, iż część odpadów około Mg/rok będzie poddana procesowi odzysku w innych instalacjach i będzie transportowana do innych instalacji, które nie posiadają tak głęboko oczyszczających urządzeń, a więc nie będą produkowały tak dobrego surowca dla hut szkła i konieczne będzie zastąpienie go piaskiem naturalnym, co w konsekwencji spowoduje wzrost transportu piasku i wzrost zużycia energii do jego wytopu. Saint Gobain Polska S.A. swoją uszkodzoną produkcje skieruje do innych instalacji, co zwiększy transport tego odpadu na dużo większe odległości. Przy nie podejmowaniu realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia lokalnej społeczności zmniejszy się ilość przyjeżdżających do DSS Recykling Spółka z o.o. pojazdów o 5 samochodów dziennie ale wzrośnie ilość dowożonych surowców do huty. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia spowoduje brak możliwości rozwoju firmy DSS Recykling Sp. z o.o. w Strzemieszycach oraz ograniczenie konkurencyjności zakładu, ale nie wpłynie na poprawę środowiska w Strzemieszycach. Budowa nowych linii ma skrócić czas magazynowania odpadów, bo część odpadów zbieranych 8/13

9 selektywnie będzie natychmiast po przywiezieniu przetwarzana w swoich instalacjach przeznaczonych do przetwarzania konkretnego rodzaju szkła Wariant najkorzystniejszy dla środowiska Wariant przedsięwzięcia proponowany przez DSS Recykling Sp. z o.o. do realizacji należy do wariantów najkorzystniejszych dla środowiska. Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła przyczyni się do możliwości odzysku znacznie większej ilości odpadów stłuczki szklanej, która obecnie kierowana jest do składowania. Wykorzystanie trzech linii technologicznych: istniejącej linii głównej, projektowanej linii segregacji szkła opakowaniowego i projektowanej linii kruszenia stłuczki szklanej, głównie szkła płaskiego przyczyni się do precyzyjnego przetwarzania poszczególnych rodzajów szkła i osiągnięcia ściśle określonego rodzaju produktu przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i skróceniu czasu magazynowania poszczególnych surowców przeznaczonych do przetworzenia. Zastosowanie stłuczki szklanej po jej wcześniejszym oczyszczeniu w procesach topienia szkła, jako substytut surowców naturalnych, zmniejsza energochłonność procesów produkcji szkła i wełny szklanej, co przekłada się na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska Dąbrowie Górniczej i w kilku zakładach aglomeracji Śląskiej. Lokalizacja planowanej inwestycji na terenie Centrum Recyklingu Szkła jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie będzie realizowane z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Nie wiąże się z wycinką drzew czy z przekształceniem innych terenów zielonych. Wskazany wariant nie będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko oraz na ludzi, jak i inne komponenty środowiska w szczególności: rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 2. Wyjaśnienie dotyczące linii dokruszania szkła z kruszarką Dragon W trakcie budowy instalacji do odzysku stłuczki szklanej w ramach tego przedsięwzięcia wybudowano jedno urządzenie, które nie zostało wyszczególnione z nazwy w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Jest to kruszarka Dragon wykorzystywana w celu dokruszania szkła. Urządzenie to jest eksploatowane od samego 9/13

10 początku pracy instalacji do odzysku stłuczki szklanej i stanowi jeden z jej elementów. Jest to boczne odgałęzienie głównej linii technologicznej, które traktowane jest jako linia dokruszania szkła z kruszarką Dragon. Jest to urządzenie istniejące, jednakże nieuwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na podstawie karty informacyjnej, dlatego obecnie wstrzymana jest eksploatacje linii dokruszania z kruszarką Dragon. DSS Recykling Sp. z o.o. wnioskuje o określenie środowiskowych uwarunkowań dla kruszarki Dragon w niniejszym postępowaniu administracyjnym. Kruszarka ta od samego początku była uwzględniona w zakresie obecnego przedsięwzięcia. Oddziaływanie na środowisko kruszarki Dragon zostało uwzględnione w opracowanym Raporcie oddziaływania na środowisko. 3. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie kwalifikacji terenów podlegających ochronie przed hałasem. Wyjaśnienia dotyczące kwalifikacji terenów chronionych przed hałasem w okolicy ulic Orkana, Transportowej i Łaziennej przedstawiono w opracowaniu pt. Wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła firmy DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach opracowanym w grudniu 2014 r. Dopuszczalne poziomy dźwięku zostały przyjęte na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny przyjętym uchwałą Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009 roku. W planie tym zostały wyróżnione dwa tereny oznaczone symbolem MN: MN1 - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą, dla której przyjęto dopuszczalne poziomu dźwięku jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czyli o Pora dnia 50,0 db(a) o Pora nocy 40,0 db(a) MN2 - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą, dla której przyjęto dopuszczalne poziomu dźwięku jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, czyli 10/13

11 o Pora dnia 55,0 db(a) o Pora nocy 45,0 db(a) W celu dokładnego wskazania różnic między tymi terenami i uzasadnienia przyjętej kwalifikacji w tabeli poniżej przedstawiono zestawienie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych symbolem MN1 i MN2. Tabela Zestawienie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych symbolem MN1 i MN2 Rodzaj zapisu Przeznaczenie zabudowy Możliwość lokalizacji usług Maksymalna wysokość budynków Wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących lub jako przybudówki Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej Ilość stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki Obszar oznaczony symbolem MN1 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą Lokalizacja usług i rzemiosła jako usług wbudowanych w budynek mieszkalny, których uciążliwość ograniczy się do granicy lokalu użytkowego 10 m Obszar oznaczony symbolem MN2 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą Lokalizacja usług i rzemiosła jako budynek wolnostojący lub usług wbudowanych w budynek mieszkalny, których uciążliwość ograniczy się do granicy lokalu użytkowego budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe wolnostojące i bliźniacze o maksymalnej wysokości 15,0 m; budynki usługowe nie wyższe niż 12,0 m 5 m 5 m 60 % 2 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 60 % Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 35 % 1 stanowisko na 1 mieszkanie, w przypadku lokalizacji usług wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 11/13

12 W celu dalszego potwierdzenia przyjętej kwalifikacji terenów mieszkaniowych w okolicy ulic Orkana, Łaziennej i Modrzejowskiej oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 21 MN2, 22 MN2, 23 MN2, 24 MN2 do terenów mieszkaniowo usługowych, gdzie dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: pora dnia 55 db pora nocy 45 db przeanalizowano mapę akustyczną dla miasta Dąbrowa Górnicza. Zgodnie z Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Dąbrowy Górniczej, a w szczególności mapą akustyczną znajdującą się na stronie internetowej pod adresem tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące się na zachód od DSS Recykling Sp. z o.o., czyli przy ul. Orkana, Transportowej, Łaziennej i Modrzejowskiej kwalifikowane są do terenów mieszkaniowo usługowych. Zgodnie ze stroną internetową dla tego terenu przypisano następujące dopuszczalne poziomy hałasu A [db]: L DWN L N Hałas drogowy i szynowy 60 db(a) 50 db(a) Hałas przemysłowy 55 db(a) 45 db(a) Hałas lotniczy 60 db(a) 50 db(a) Na rysunku poniżej przedstawiono zrzut ekranu mapy akustycznej dla przedmiotowego terenu. 12/13

13 Rysunek Zrzut ekranu mapy akustycznej dla terenów mieszkaniowych w obszarze ulic Orkana, Transportowej, Łaziennej i Modrzejowskiej (źródło: Z poważaniem, 13/13

STRESZCZENIE Informacje ogólne DSS Recykling Sp. z o.o. prowadzi w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach Centrum Recyklingu Szkła w oparciu o instalację do przetwarzania stłuczki szklanej. W instalacji prowadzony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2014 r. 1

SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 2. Cel i zakres opracowania... 3 3. Uzasadnienie przyjętych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Informacje ogólne Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana do zastosowania technologia

STRESZCZENIE Informacje ogólne Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana do zastosowania technologia STRESZCZENIE Informacje ogólne DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach przy ul. Magazynowej 1 posiada instalację do odzysku stłuczki szklanej. W instalacji prowadzony jest odzysk

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania akustycznego inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW" Uchwała Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S D. jesteśmy. przejrzyści jak. szkło. informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc

S D.  jesteśmy. przejrzyści jak. szkło. informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc S S D RE K CY LIN www.dss-recykling.pl G jesteśmy przejrzyści jak szkło informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc, od kilku lat jesteśmy Waszym sąsiadem. Najwyższy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2016 r. Poz. 4837 UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY GMINY CIASNA z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa opracowania. Opis PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski ul. Dworcowa Kostrzyn

Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski ul. Dworcowa Kostrzyn Kostrzyn, dnia... imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej. adres zamieszkania, siedziba numer telefonu kontaktowego adres do korespondencji imię i nazwisko pełnomocnika. adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Odpowiedzi i uzupełnienia do przedłożonego Raportu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r. Dolno.07.303.4137 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w części dotyczącej działek

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz, dnia... DANE WNIOSKODAWCY (INWESTORA): DANE PEŁNOMOCNIKA : imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)...... imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)......... adres wnioskodawcy numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/361/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/361/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 2769 UCHWAŁA NR XLII/361/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ Prezentacja nieruchomości Gubin 1 MIASTO GUBIN Gubin (niem. Guben) miasto i gmina miejska w województwie lubuskim,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo