Szczecin,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, 30.10.2009"

Transkrypt

1 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin,

2 Spis treści: Biznes Plan SPZ ZOZ Solec 1 WSTĘP 4 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 5 3 PREZENTACJA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 7 4 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Lecznictwo Szpitalne Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne Ratownictwo Medyczne Pracownie Specjalistyczne i Laboratoria 22 5 ANALIZA KONKURENCJI I INFRASTRUKTURY SŁUśBY ZDROWIA W REJONIE DZIAŁANIA SPZ ZOZ 23 6 WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE I EPIDEMIOLOGICZNE DLA REGIONU Wskaźniki demograficzne Wskaźniki epidemiologiczne 51 7 ANALIZA STANU OBECNEGO Analiza sytuacji finansowej Analiza stanu majątkowego i określenie nieefektywności Analiza istniejącego zadłuŝenia Analiza zatrudnienia Analiza wskaźnikowa Analiza działań restrukturyzacyjnych w okresie ostatnich trzech lat Opis stanu obecnego od strony operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych obszarów problematycznych gdzie występują nieefektywności PLAN RESTRUKTURYZACJI Przedstawienie istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych Harmonogram wdroŝenia planu restrukturyzacyjnego na podstawie określonych priorytetów planów restrukturyzacyjnych Ocena planowanych istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych pod względem ich wpływu na przyszłą sytuację ekonomiczną NZOZ lub planowanych działań po przeprowadzonej juŝ restrukturyzacji Rezultaty (planowanie rezultatów) restrukturyzacji finansowej (utworzenie oddłuŝonego NZOZ) lub innych działań w przypadku zakończonej restrukturyzacji OPIS STANU DOCELOWEGO 187 2

3 9.1 Opis docelowego modelu operacyjnego placówki, określenie kluczowych wskaźników efektywności Opis docelowego planu stanu majątkowego placówki Analiza struktury i adekwatności zatrudnienia ANALIZA INWESTYCJI Wielkość nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez tworzony NZOZ w celu dostosowania obiektów do wymogów prawa, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania Analiza innych potrzeb i planów inwestycyjnych Podsumowanie planów inwestycyjnych PLANOWANY POZIOM ZADŁUśENIA NZOZ Harmonogram obsługi długu przez nowopowstałą spółkę HARMONOGRAM OBSŁUGI ZADŁUśENIA DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. ANALIZA ROZWOJU USŁUG Ocena moŝliwości wypracowania przyszłych przychodów finansowanych z NFZ Ocena moŝliwości wypracowania przyszłych przychodów Analiza rozwoju przez NZOZ usług komercyjnych ANALIZA SWOT PROJEKCJE FINANSOWE FUNKCJONOWANIA NZOZ ZałoŜenia do projekcji Podsumowanie prognoz wyniki IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH RYZYK POLITYKA UBEZPIECZENIOWA PLACÓWKI OŚWIADCZENIE ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY SPIS TABEL I RYSUNKÓW Spis tabel Spis rysunków ZAŁĄCZNIKI 252 3

4 1 Wstęp Opracowanie sporządzone zostało w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia ustanowionego dnia 17 lutego 2009 roku przez Radę Ministrów. Program ustanowiony został w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, podejmujących działania dla poprawy promowania racjonalnych zasad gospodarowania w zakładach opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Programu konieczne jest z uwagi na trudną i złoŝoną sytuację w systemie ochrony zdrowia, wynikającą z nieefektywnej formy funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia, jaką jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wnioskodawcą w ramach Programu jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawa będący właścicielem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec. Organem uprawnionym ze strony Urzędu Miasta do udzielania informacji na potrzeby realizacji Programu jest Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy. Celem przygotowanego biznesplanu jest określenie moŝliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania SPZ ZOZ Solec w formule, w której będą świadczone usługi zdrowotne w formie spółki kapitałowej. Zakończenie procesu przekształceń Szpitala planowane jest na połowę 2010 roku. Sporządzenie opracowania pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy po restrukturyzacji zadłuŝenia oraz po zrealizowaniu zamierzonych działań naprawczych Szpital osiągnie parametry finansowe potwierdzające trwałość planowanego przedsięwzięcia. Biznesplan przygotowany został zgodnie z zaleceniami i wymogami Ministerstwa Zdrowia, BGK oraz NFZ. W biznesplanie wskazane zostały działania, jakie naleŝy poczynić, aby poprawić funkcjonowanie Szpitala, polepszyć jego sytuację finansową oraz organizacyjną, a przede wszystkim, aby umoŝliwić i zapewnić na kolejne lata dostęp do wysokiej jakości usług mieszkańcom m. st. Warszawa. Analiza ekonomiczno-finansowa określa moŝliwości i niezbędne warunki dla funkcjonowania spółki kapitałowej, w okresie pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę. Prognoza została sporządzona na lata Analiza danych historycznych przeprowadzona została za trzy ostatnie lata obrachunkowe (równe latom kalendarzowym) oraz za okres od stycznia do czerwca 2009 roku. Wszelkie analizy, symulacje oraz wnioski zawarte w niniejszym opracowaniu zostały oparte o dokumentację, dane i wyjaśnienia przekazane przez Dyrekcję oraz pracowników SPZ ZOZ Solec. 4

5 2 Podsumowanie zarządcze SPZ ZOZ Solec jest szpitalem miejskim, którego właścicielem jest M. St. Warszawa. Znajduje się ono w centrum miasta. W chwili usługi świadczone przez Szpital są zlokalizowane w 9 lokalizacjach. Szpital posiada 7 oddziałów. Z racji lokalizacji SPZ ZOZ Solec posiada liczną konkurencję. Równocześnie liczba potencjalnych pacjentów takŝe jest znaczna 1,7 mln. Analiza SPZ ZOZ Solec została przeprowadzona w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. Wyniki finansowe uzyskiwane przez SPZ ZOZ Solec w tym okresie był ujemne. W 2005 roku Szpital uzyskał wynik netto na poziomie zł, natomiast na koniec czerwca 2009 roku zł. Szpital nie posiadał płynności finansowej i cechował się wysokim stopniem nierentowności. Negatywne były takŝe wskaźniki zadłuŝenia. SPZ ZOZ prowadził swą działalność w oparciu o kontrakt z NFZ. W 2008 roku osiągnął przychody z tego tytułu w wysokości zł, natomiast w I półroczu 2009 rok w wysokości zł. Oferta usługowa SPZ ZOZ Solec w zakresie lecznictwa zamkniętego obejmuje opiekę w ramach następujących oddziałów szpitalnych: 1) III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwana dalej Oddziałem Chorób Wewnętrznych), 2) Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, 3) Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 4) Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego, 5) Oddziału Neonatologicznego, 6) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 7) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej usługi świadczone są w: 1) Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Solec 99 w: 2) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Chmielnej 14 w: 3) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dragonów 6a w: 4) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w: 5) Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym przy ul. Twardej 1, 6) Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Mariańskiej 1, 7) Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Skorupki 6, 8) Przychodni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia przy ul. Solec 30 a, 9) Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Mokotowskiej 15. Z zakresu diagnostyki funkcjonują Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Gastroenterologiczna. 5

6 Majątek uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec jest własnością M. st. Warszawy. Szpital korzysta z niego na zasadzie nieodpłatnego uŝytkowania. W niniejszym opracowaniu istotnymi inicjatywami restrukturyzacyjnymi są: Wprowadzenie zmian w polityce Jednostki dotyczącej przychodów Zcentralizowanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej Zoptymalizowanie struktury zatrudnienia Wprowadzenie zmian liczby i stawek za dyŝury lekarskie Wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałami medycznymi Wprowadzenie systemu motywującego pracowników zmiany formy zatrudniania WdroŜenie zintegrowanego systemy komputerowego informatycznego WdroŜenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością ISO Prowadzenie inwestycji i remontów w infrastrukturze Jednostki Zakupienie nowoczesnej aparatury Zmiany warunków usług outsourcingowych Prognoza finansowa NZOZ Solec Sp. z o.o. została dokonana w okresie od 1 lipca 2010 roku (moment uruchomienia spółki) do 31 grudnia 2015 roku. Prognozowane wyniki finansowe kształtują się na dodatnim poziomie począwszy od zł w 2010 roku do zł w 2015 roku. Jednostka będzie wypracowywała dodatnie skumulowane przepływy pienięŝne, co pozwoli jej na bieŝące inwestowanie w nieruchomości oraz aparaturę medyczną. Planuje się takŝe, Ŝe do bieŝącej działalności Jednostka nie będzie wykorzystywała zewnętrznych źródeł finansowania. Reasumując naleŝy stwierdzić, iŝ w analizowanym okresie prognozy działalność nowopowstałego podmiotu NZOZ będzie charakteryzowała się wzrastającą rentownością na działalności statutowej, co potwierdzają wysokie dodatnie wyniki na działalności podstawowej. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, iŝ dynamika wzrostu przychodów będzie wyŝsza od dynamiki wzrostu kosztów. Spółka prawa handlowego daje niemal pewność, Ŝe moŝliwe jest w pełni wprowadzenie działań naprawczych, gwarantujących osiąganie wysokich zysków przez Szpital. Wobec braku zadłuŝenia osiągane przez Jednostkę zyski mogą zostać w całości przeznaczone na inwestycje, które gwarantują szybki rozwój Szpitala. Na przełomie lat łączna wartość wszystkich inwestycji realizowanych przez Jednostkę wyniesie zł. Na potrzeby dostosowania pomieszczeń Jednostki do wymogów planowane jest przeznaczenie ,00 zł Na zakup sprzętu medycznego zakłada się nakłady finansowych w wysokości zł. Poprzez realizację inwestycji pomieszczenia i budynki Jednostki zostaną dostosowane do wymogów, a zakup sprzętu medycznego wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. W tabeli poniŝej przedstawiono szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów sprzętu medycznego. 6

7 3 Prezentacja zakładu opieki zdrowotnej NAZWA ZOZ: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC ADRES ZOZ: ul. Solec 93, Warszawa TEL: (22) , (22) FAX: (22) www: REGON: NIP: FORMA PRAWNA: SPZ ZOZ Solec w Warszawie posiada osobowość prawną, prowadząc działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. KRS: REJESTR ZOZ: PKD: Stopień referencyjności zakładu opieki zdrowotnej: II NAZWA ORGANU ZAŁOśYCIELSKIEGO: Urząd Gminy Warszawa-Centrum. Organem uprawnionym ze strony organu załoŝycielskiego do udzielania informacji na potrzeby realizacji programu Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia jest Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy. Adres do korespondencji: TEL: (0 22) FAX: Głównym celem funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec działa w oparciu o statut. Statut stanowi załącznik do Biznes planu nr 4 do niniejszego biznes planu. Zadaniem Zespołu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasadę ich wykonywania. Zespół zapewnia sprawowanie całodobowej lub całodziennej opieki zdrowotnej dla osób, których stan zdrowia tego wymaga, a takŝe udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na diagnostyce i podjęciu leczenia w stanie zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia, w wymienionych w statucie dziedzinach medycznych. Zespół moŝe prowadzić badania naukowe i prace badawczo rozwojowe oraz uczestniczyć w realizacji celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych państwowych uczelni medycznych, państwowych uczelni prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jednostek badawczo 7

8 rozwojowych lub Polskiej Akademii Nauk, w tym w eksperymentach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zespół moŝe uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu wykazanych w statucie SPZ ZOZ Solec przedstawia tabela 1. Tabela 1 Wykaz jednostek organizacyjnych SPZ ZOZ Solec. Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres 1. Szpital na Solcu ul. Solec 93, Warszawa 2. Przychodnia Przyszpitalna ul. Solec 99, Warszawa 3. Przychodnia Specjalistyczna ul. Chmielna 14, Warszawa 4. Przychodnia Specjalistyczna ul. Dragonów 6a, Warszawa 5. Przychodnia Specjalistyczna ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa 6. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Skorupki 6, Warszawa 7. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Twarda 1, Warszawa 8. Zakład Rehabilitacji Leczniczej ul. Mokotowska 15, Warszawa 9. Przychodnia Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień od Alkoholu Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. ul. Solec 30a, Warszawa, Do roku w strukturze SPZ ZOZ Solec działała Przychodnia dla kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13 w Warszawie. Początki Szpitala Śródmiejskiego na Solcu sięgają 1921 roku. W lutym 2009 roku szpital obchodził 88 rocznicę swojego powstania. Dotkliwy brak w stolicy zakładów leczniczych i potrzeby zdrowotne mieszkańców skłoniły zarząd byłej Kasy Chorych do uruchomienia w dniu 16 lutego 1921 roku 60 łóŝek o profilu ginekologicznym w budynku przy ul. Solec 93. W grudniu 1922 roku powstał Oddział Chirurgiczny, a w roku 1930 Oddziały: Ortopedyczny i Obserwacyjny. W roku 1933 szpital ten liczył juŝ 170 łóŝek i posiadał przychodnię przyszpitalną. W roku 1934 na podstawie Ustawy o Ubezpieczeniu Zdrowotnym z 28 marca 1933 roku, Szpital został przejęty przez powołaną do Ŝycia Ubezpieczalnię Społeczną w Warszawie. W okresie od 22 października 1936 roku do 28 października 1937 roku dokonano całkowitej przebudowy szpitala sprawiając, Ŝe był to w tym okresie szpital w pełni nowoczesny i bardzo dobrze wyposaŝony. Okres wojny i Powstania Warszawskiego to czas, w którym nurt opieki nad chorymi łączono w tym szpitalu z udzielaniem pomocy nie tylko medycznej, ludziom podziemia i walki zbrojnej z okupantem. Dyrektor szpitala Jerzy Bujalski i przełoŝona pielęgniarek Pani Zofia Bittenek zapłacili za to najwyŝszą cenę. W 1947 r. Zofia Bittenek, jako jedyna pielęgniarka w Polsce, została pośmiertnie odznaczona najwyŝszym międzynarodowym odznaczeniem w pielęgniarstwie Medalem Florence Nightingate. 8

9 Po wojnie szpital pracował juŝ od lutego 1945 roku w systemie opieki zdrowotnej miasta ze szczególnym uwzględnieniem Powiśla i Śródmieścia Warszawy. Najpierw był to Szpital Miejski Nr 8, a następnie po gruntownej przebudowie w latach , Szpital Śródmiejski. W latach rozwinęła się współpraca z władzami samorządowymi Dzielnicy Śródmieście, a następnie gminy Warszawa Centrum. Ten nowy impuls zaowocował w latach dalszą rozbudową szpitala, unowocześnieniem bloków operacyjnych i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe właściwie w całym okresie swej działalności szpital był w bliskim kontakcie ze środowiskiem, zajmował się rozwijaniem nowych kierunków specjalistycznych. Był takŝe, i nadal jest, szpitalem akademickim realizującym współpracę z Akademią Medyczną i zajmującym się szkoleniem podyplomowym lekarzy. W roku 2004 szpital powrócił do swej historycznej" nazwy Szpital na Solcu. W chwili obecnej liczy 230 łóŝek i prowadzi działalność usługową w następujących dziedzinach pełniąc jednocześnie 24 godzinny ostry dyŝur dla mieszkańców Warszawy: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Klinika Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, Oddział Ginekologii i PołoŜnictwa, Oddział Neonatologii. Od 2 miesięcy szpital znajduje się w fazie reorganizacji polegającej na przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej działający na zasadzie spółki kapitałowej, obejmujący swym działaniem Szpital na Solcu przy ul. Solec 93 oraz Poradnię Przyszpitalną mieszczącą się przy ul. Solec 99. Zakończenie procesu przekształcenia SPZ ZOZ planowane jest na połowę 2010 roku poprzez powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która poprowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 9

10 4 Podstawowe informacje dotyczące zakładu opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec świadczy usługi z zakresu lecznictwa zamkniętego (oddziały szpitalne) oraz lecznictwa otwartego (poradnie specjalistyczne oraz diagnostyka). Oferta usługowa SPZ ZOZ Solec w zakresie lecznictwa zamkniętego obejmuje opiekę w ramach następujących oddziałów szpitalnych: 8) III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwana dalej Oddziałem Chorób Wewnętrznych), 9) Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, 10) Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 11) Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego, 12) Oddziału Neonatologicznego, 13) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 14) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej usługi świadczone są w: 10) Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Solec 99 w: Poradni Gastroenterologicznej, Poradni Kardiologicznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Ginekologiczno-PołoŜniczej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Leczenia Bólu, Poradnia Medycyny Pracy, Punkt pobrań laboratoryjnych, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia RTG w Przychodni Przyszpitalnej. 11) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Chmielnej 14 w: Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Dermatologii, Poradni Diabetologii, Poradni Endokrynologii, Poradni Kardiologicznej, Poradni Reumatologii, Poradni Neurologii, Poradni Okulistyki, Poradni Otolaryngologii, Poradni Urologii, Poradni Stomatologicznej, Punkt pobrań laboratoryjnych. 10

11 12) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dragonów 6a w: Poradni Chirurgii Ogólnej, Zakładzie Rehabilitacji, Poradni Stomatologicznej. 13) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w: Zakładzie Rehabilitacji, Poradni Stomatologicznej. 14) Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym przy ul. Twardej 1, 15) Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Mariańskiej 1, 16) Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Skorupki 6, 17) Przychodni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia przy ul. Solec 30 a, 18) Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Mokotowskiej 15. Z zakresu diagnostyki funkcjonują: 1) Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec 93, Warszawa, 2) Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, ul. Solec 93, Warszawa, 3) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Solec 93, Warszawa, 4) Pracownia Gastroenterologiczna, ul. Solec 93, Warszawa. 4.1 Lecznictwo Szpitalne Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Oddział obecnie liczy 48 łóŝek, w tym 26 wydzielone są na Pododdział Kardiologii. W pododdziale znajduje się Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK). Na terenie Szpitala znajduje się nowocześnie wyposaŝona Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (EKG, Holter, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe, echokardiograf, USG, Doppler). Leczenie chorób wewnętrznych w Szpitalu ma bardzo szeroki zakres. W oddziale hospitalizowani są pacjenci chorzy na serce (kardiologia), przewód pokarmowy (gastrologia), nerki (nefrologia), choroby oskrzelowo-płucne (pulmunologia), choroby gruczołów dokrewnych (endokrynologia), choroby krwi (hematologia) i inne. Do najczęściej wykonywanych procedur i rozpoznań w Oddziale Wewnętrznym naleŝą: endoskopowe zabiegi jelita grubego 15,2%, przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 11,5%, obturacyjne choroby płuc 5,9%, choroby Ŝołądka i dwunastnicy 5,0%, zaburzenia wodno-elektrolitowe 4,8%, niewydolność krąŝenia 4,0%, nadciśnienie tętnicze 3,8%, 11

12 choroby jamy brzusznej 3,8%, zapalenie płuc z powikłaniami 3,4%, zapalenie płuc bez powikłań 3,0%, zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony 2,4%, omdlenie i zapaść 2,0%. Pozostałe 29,5% stanowią rozpoznania i procedury związane z zatruciami pokarmowymi, leczeniem chorób nowotworowych, chorób naczyń, chorób jamy brzusznej, chorób trzustki, nerek, wątroby, układu nerwowego. Do najczęściej wykonywanych rozpoznań i procedur na Pododdziale Kardiologii zaliczyć moŝna: zaburzenia rytmu serca pow. 69 roku Ŝycia 11%, przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 10,8%, nadciśnienie tętnicze 6,9%, zaburzenia rytmu serca pow. 17 roku Ŝycia 5,8% niewydolność krąŝenia 4%, kompletne Ŝywienie pozajelitowe dorosłych 4%, częściowe (niekompletne) Ŝywienie pozajelitowe 3,5%, cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia 3,3%, endoskopowe zabiegi jelita grubego 3,3%, choroba niedokrwienna serca 3,1%, pochp i inne obturacyjne choroby płuc 2,7%, zapalenie płuc z powikłaniami 2,5%, zaburzenia wodno-elektrolitowe 2,5%. Pozostałe 36,5% wykonywanych procedur dotyczą leczenia chorób Ŝołądka i dwunastnicy, obrzęku płuc, chorób układu krąŝenia, omdleń i zapaści, chorób układu krwiotwórczego i odpornościowego. Oddział wyposaŝony jest w centralę z kardiomonitorami, aparaty EKG, defibrylatory, Holtery, zestaw do wykonywania prób wysiłkowych z bieŝnią, pompy infuzyjne, pulsoksymetr z ekranem, ssak elektryczny. Sprzęt jest w dobrym stanie technicznym. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Oddział zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego, obecnie liczy 61 łóŝek (w tym 17 łóŝek zajmuje Pododdział Proktologii). Zabiegi operacyjne przeprowadzane są nowoczesnymi technikami (laparoskopia). W oddziale wykonuje się operacje tarczycy, beznapięciowe leczenie przepuklin brzusznych z uŝyciem materiałów syntetycznych, operacje kamicy Ŝółciowej. Pomoc niesiona jest pacjentom z obraŝeniami wielonarządowymi, równieŝ w zakresie chirurgii naczyniowej, klatki piersiowej oraz neurochirurgii. Pododdział Proktologii powstał w 1976 roku i jest pierwszym oddziałem w Polsce zajmującym się chorobami odbytu i jelita grubego. Wykonuje się w nim zabiegi z zakresu tzw. małej proktologii, a w szczególności operacji trudnych przetok okołoodbytowych oraz 12

13 zabiegów naprawczych odbytu i odbytnicy. Wykonuje się takŝe operacje nowotworów jelita grubego, w tym operacje staplerowe. Do specjalności Pododdziału Proktologii zaliczyć moŝna: pełen zakres leczenia i diagnostyki chorób odbytu, odbytnicy i jelita grubego, operacje hemoroidów, operacje przetok odbytu, operacje plastyczne odbytu, kolonoskopowe, usuwanie polipów jelita grubego, łagodnych i złośliwych guzów jelita grubego. Do najczęściej wykonywanych rozpoznań i procedur w oddziale naleŝą: operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem 14,4%, urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo 9,5%, operacje Ŝylaków z safenektomią 8,3%, wycięcie pęcherzyka Ŝółciowego bez powikłań 8,1%, przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 6,6%, kompletne Ŝywienie pozajelitowe 5,5%, choroby jamy brzusznej 4,6%, zabiegi skórne 3,9%, urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo 2,8%, łagodne choroby dermatologiczne 2,5%. Pozostałe 34,9% wykonywanych zabiegów stanowią m.in. częściowe (niekompletne) Ŝywienie pozajelitowe, zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc, zespoły bólowe kręgosłupa, owrzodzenia skóry, wycięcie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka Ŝółciowego, choroby jelita grubego, choroby dróg Ŝółciowych, zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani itp. Na Pododdziale Proktologicznym najczęściej wykonywane są zabiegi odbytu (51,1%) oraz endoskopowe zabiegi jelita grubego (21,7%). Oddział posiada m.in. diatermię chirurgiczną, rektoskop do tubusów, rozpieracz odbytnicy. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPZ ZOZ Solec jest najstarszym oddziałem ortopedyczno-urazowym w Warszawie (1929 r.). Dysponuje on doskonałą kadrą lekarskopielęgniarską. Oddział liczy 39 łóŝek. Oddział specjalizuje się w leczeniu operacyjnym zachowawczym złamań, zwichnięć, skręceń w obrębie narządu ruchu. Stosowane są nowoczesne techniki operacyjne umoŝliwiające bezgipsowe leczenie złamań, a takŝe syntetyczne materiały unieruchamiające, tzw. lekki gips. Ponadto wszczepiane są protezy stawu kolanowego i biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej stawów i złamań szyjki kości udowej. Wykonywana jest równieŝ plastyka nawykowego zwichnięcia stawu barkowego oraz plastyka ścięgna Achillesa w zmianach przeciąŝeniowych u sportowców. Wykonuje się takŝe operacje korekcyjne stóp i rąk w rematoidalnym zapaleniu stawów. Do najczęściej wykonywanych rozpoznań i procedur w oddziale naleŝą: złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej 13,7%, mniejsze złamania lub zwichnięcia 7,2%, 13

14 zespoły bólowe kręgosłupa 6,6%, złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 6,1%, średnie zabiegi na kończynie dolnej 5,0%, przetoczenie osocza 4,8%, endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra 3,6%, średnie zabiegi na tkankach miękkich 2,4%, artroskopia lecznicza 2%. Pozostałe 48% stanowią choroby tkanek miękkich, zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy, choroby niezapalne kości i stawów, endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego itp. Oddział wyposaŝony jest w łóŝka rehabilitacyjne oraz ortopedyczne. Posiada takŝe pompę infuzyjną dwustrzykawkową, ssak elektryczny, negatoskopy oraz piłę do gipsu. Oddział Ginekologiczno - PołoŜniczy Oddział w swej strukturze obejmuje cześć ginekologiczną liczącą 22 łóŝka oraz połoŝniczą liczącą 26 łóŝek. Oddział posiada nowoczesne sale porodu w tym jedną wyposaŝoną w wannę z hydromasaŝem. Szpital oferuje szeroki zakres operacji histeroskopowych i laparoskopowych, w tym laparoskopowe wycięcie macicy. W oddziale wykonywany jest pełny zakres ginekologicznych zabiegów diagnostycznych i operacyjnych. Prowadzi się leczenie zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej (w tym obniŝenie i wypadanie macicy, pochwy, pęcherza moczowego i odbytnicy) oraz nietrzymania moczu z zastosowaniem najnowszych technik operacyjnych. UŜywane są nowoczesne biomedyczne materiały protezujące. Wszystkie zabiegi poprzedzone są konsultacjami i specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi (w tym badania urodynamiczne) pomagającymi indywidualnie dopasować rodzaj i zakres operacji. Do najczęściej wykonywanych rozpoznań i procedur z zakresu ginekologii naleŝą: małe zabiegi górnej części układu rozrodczego 15,5%, zagraŝające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąŝy obumarłej 10,9%, duŝe zabiegi górnej części układu rozrodczego 8,2%, średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego 6,2%, przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 3,7%, małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego 2,8%, duŝe zabiegi dolnej części układu rozrodczego 2,1%, średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego 2,1%, patologia ciąŝy i połogu- diagnostyka, leczenie 1,3%, kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez powikłań 1,0%. Pozostałe 46,5% wykonywanych procedur dotyczą m.in. leczenia zachowawczego górnej części układu rozrodczego, jajników, jajowodów i miednicy mniejszej, nowotworów złośliwych układu rozrodczego, a takŝe chorób piersi. 14

15 Do najczęściej wykonywanych rozpoznań i procedur z zakresu połoŝnictwa naleŝą porody, a takŝe patologie ciąŝy. Oddział wyposaŝony jest w kardiotokografy oraz aparat USG. Oddział Ginekologiczni PołoŜniczy realizuje procedury w zakresie drugiego stopnia referencyjności. Oddział Neonatologiczny Oddział liczy 26 łóŝeczek. Na oddziale sprawowana jest opieka nad dziećmi urodzonymi na Oddziale PołoŜnictwa i Ginekologii, w tym: całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, nauka pielęgnowania noworodka, nauka karmienia piersią system 10 kroków do udanego karmienia piersią. Oddział wyposaŝony jest w respirator, sprzęt do monitorowania czynności Ŝyciowych noworodka. Na oddziale noworodkowym dziecko jest otoczone staranną i kompleksową opieką. Zajmują się nim lekarze i pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem. Noworodek przebywa z mamą od momentu narodzin do wypisu na ogół 3 doby. Oddział wyposaŝony jest w inkubatory zamknięte i otwarte (3 są z 2007 roku, 1 z 2004 r., pozostałe 7 od 1994 r. do 1998 r.), lampy do fototerapii, aparat cpap do resuscytacji noworodków, aparat medyczny do ratowania Ŝycia noworodków, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, kardiomonitor, pulsoksymetr z ekranem. Oddział Neonatologiczny realizuje procedury w zakresie drugiego stopnia referencyjności. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział zlokalizowany jest w sąsiedztwie SOR, liczy 4 łóŝka. Oddział świadczy usługi w dwóch zasadniczych dziedzinach: intensywnej terapii gdzie odbywa się leczenie chorych w stanach bezpośredniego zagroŝenia Ŝycia, których stan kliniczny oceniany jest wg punktacji w skali TISS, a takŝe chorzy z niewydolnością jednego lub kilku narządów; monitorowanie i terapia chorych po zabiegach operacyjnych, wykonywanych w trybie planowym lub ostrodyŝurowym w sytuacji zagroŝenia zdrowia i Ŝycia; anestezjologii znieczulenia we wszystkich oddziałach zabiegowych do operacji, zabiegów terapeutycznych oraz bolesnych zabiegów diagnostycznych. Personel oddziału zapewnia równieŝ obsługę anestezjologiczną podczas zabiegów operacyjnych oraz udziela pomocy na terenie całego szpitala reanimacje i interwencje w stanach zagroŝenia Ŝycia. 15

16 Szpitalny Oddział Ratunkowy Oddział zlokalizowany jest w sąsiedztwie Oddziału AiIT, na parterze, w pobliŝu zaplecza diagnostycznego (USG, RTG, pracowni endoskopii), liczy 4 łóŝka. Świadczenia w SOR polegają na całodobowej gotowości do udzielania świadczeń dla pacjentów w trybie zagroŝenia zdrowia i Ŝycia, obejmujące procedury diagnostyczno terapeutyczne, a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji Ŝyciowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej w tym w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Oddział wyposaŝony jest w obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, intensywnej terapii, obserwacji, konsultacyjny. Oddział wyposaŝony jest w defibrylatory, kardiomonitory, aparaty EKG, aparaty USG, aparat do narkozy, respirator, negatoskop, oftalmoskop, ssaki, detektor tętna płodu. Sprzęt jest w dobrym stanie technicznym. Tabela 2 przedstawia wskaźniki statystyczne dotyczące ilości łóŝek, ilości leczonych pacjentów, ilości osobodni, długości pobytu pacjenta w dniach, obłoŝenia łóŝek, średniego zatrudnienia na poszczególnych oddziałach szpitalnych Tabela 2 Wskaźniki statystyczne oddziałów szpitalnych za lata Nazwa oddziału Nazwa parametru ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY PODODDZIAŁ KARDIOLOGII ODDZIAŁ CHIRURGI OGÓLNEJ Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 7,3 7,8 7,7 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 77,95% 83,14% 75,35% Średnie zatrudnienie w Oddziale 37,72 42,59 35,56 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 7,2 7,9 7,3 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 61,45% 70,68% 56,74% Średnie zatrudnienie w Oddziale 14,05 13,23 11,16 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 6,5 7,2 7,2 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 63,76% 62,67% 48,66% 16

17 PODODDZIAŁ PROKTOLOGII ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOśNICZY ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY RAZEM SZPITAL Średnie zatrudnienie w Oddziale 57,90 56,23 47,31 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 5,4 5,7 5,4 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 77,73% 74,44% 74,69% Średnie zatrudnienie w Oddziale 16,65 15,97 15,34 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 8,2 8,4 8,6 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 80,39% 75,79% 71,26% Średnie zatrudnienie w Oddziale 58,01 54,64 44,18 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,3 3,8 3,9 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 39,53% 71,25% 50,44% Średnie zatrudnienie w Oddziale 66,39 67,03 52,29 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 4,1 4,0 4,2 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 38,57% 80,16% 54,11% Średnie zatrudnienie w Oddziale 21,08 20,73 19,41 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 8,9 9,2 9,4 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 64,93% 76,71% 57,31% Średnie zatrudnienie w Oddziale 25,58 31,58 26,35 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 0,0 0,0 0,0 % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 2,26% 2,53% 1,84% Średnie zatrudnienie w Oddziale 34,67 34,25 33,98 Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach % wykorzystania łóŝek (liczba osobodni /liczba łóŝek x 365 dni) 4,3 4,4 4,4 59,75% 71,59% 58,21% 17

18 Średnie zatrudnienie w Oddziale 332,06 336,24 285,57 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. 4.2 Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne Przychodnia Przyszpitalna, ul. Solec 99, Warszawa Poradnia Proktologiczna Porady i konsultacje lekarskie z zakresu chorób jelita grubego i odbytnicy, tj. hemoroidów, przetok, szczelin. Badania diagnostyczne: anoskopia, rektoskopia, kolonoskopia. Kwalifikacje do leczenia pooperacyjnego opieka przed i pooperacyjna. Poradnia Medycyny Pracy Badania wymagane przez Kodeks Pracy: wstępne, okresowe, kontrolne, udział lekarza w komisjach BHP, wizytacja stanowisk pracy na terenie firmy, badanie pracowników w miejscu pracy. Porady i konsultacje lekarza z uprawnieniami, wydawanie orzeczeń, zaświadczeń dla kierowców, uczniów, badanie sędziów, adwokatów i prokuratorów, osób naraŝonych na promieniowanie jonizujące. Pakiet badań i wydawanie orzeczeń na licencje ochroniarskie i pozwolenie na broń palną (osobistą, myśliwską, sportową). Kurs pierwszej pomocy w nagłym wypadku przy pracy. Poradnia Leczenia Bólu (Akupunktura) KaŜdy pacjent otrzymuje własny komplet igieł przechowywany w opisanych nazwiskiem probówkach (max. 20 szt.). Igły są indywidualne, aby uniknąć ewentualnych zakaŝeń są sterylizowane kaŝdorazowo. Skuteczność akupunktury w leczeniu bólu wynosi około 80%. Leczone są m.in.: astma, alergie, bezsenność, nerwice, nikotynizm, alkoholizm, a takŝe migreny, zapalenie nerwów czaszkowych - trójdzielnego, twarzowego, bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, rwa kulszowa, bóle kolan, bolesny bark, łokieć tenisisty, bóle w chorobach zwyrodnieniowych stawów, zespół bolesnego karku, dyskopatie, inne choroby przebiegające z bólem po uzgodnieniu z lekarzem. Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Porady i konsultacje lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, m.in. blokady, unieruchommienia. Kwalifikacje do leczenia pooperacyjnego opieka przed i pooperacyjna. Konsultacjami i leczeniem zajmują się znani w całym kraju lekarze specjaliści z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala na Solcu. Poradnia Chirurgii Ogólnej Porady i konsultacje lekarskie, zabiegi z zakresu małej chirurgii z weryfikacją histopatologiczną. Kwalifikacje do leczenia pooperacyjnego opieka przed i pooperacyjna. Konsultacjami i leczeniem zajmują się znani w całym kraju lekarze specjaliści z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala na Solcu. Poradnia Kardiologiczna Porady i konsultacje lekarskie, EKG. Poradnia Gastroenterologiczna 18

19 Porady i konsultacje lekarskie, leczenie. Poradnia Otolaryngologiczna Porady i konsultacje lekarskie, leczenie. Poradnia Ginekologiczno-PołoŜnicza Porady i konsultacje lekarskie, leczenie, opieka nad kobietą w ciąŝy. Kwalifikacje do leczenia pooperacyjnego opieka przed i pooperacyjna. Konsultacjami i leczeniem zajmują się lekarze specjaliści z Oddziału Ginekologiczno- PołoŜniczego Szpitala na Solcu. Punkt pobrań laboratoryjnych. Przychodnia Specjalistyczna, ul. Chmielna 14, Warszawa Przychodnia świadczy usługi w zakresie porad lekarzy specjalistów dla pacjentów dorosłych i młodzieŝy. W skład przychodni wchodzą następujące poradnie: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Dermatologii, Poradnia Diabetologii, Poradnia Endokrynologii, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Reumatologii, Poradnia Neurologii, Poradnia Okulistyki, Poradnia Otolaryngologii, Poradnia Urologii, Gabinet Stomatologii, oraz Punkt pobrań laboratoryjnych. Przychodnia Specjalistyczna, ul. Dragonów 6a, Warszawa Poradnia Chirurgii Ogólnej, Porady i konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej. Konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej. Zabiegi chirurgiczne i opatrunki. Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dorosłych, W Zakładzie udzielane są świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej dla osób ze schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu w zakresie: - porad i konsultacji lekarskich; - zabiegów fizykoterapeutycznych (elektryzacji, jonoforezy, ultradźwięków, terapulsu, magnetoterapii, Solluxu, laseroterapii); - zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych, wyciągów, ćwiczeń bloczkowych, redresji, ćwiczeń na przyrządach); - hydroterapii (masaŝu podwodnego, masaŝu wirowego); - masaŝu leczniczego klasycznego. Poradnia Stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza. Mała chirurgia stomatologiczna. 19

20 Leczenie paradonterapii i schorzeń błony śluzowej jamy ustnej. Przychodnia Specjalistyczna, ul. Konwiktorska, Warszawa Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Zakład jest placówką leczniczą, która od wielu lat sprawuje opiekę i pozwala dochodzić do zdrowia mieszkańcom Warszawy. Placówka zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z róŝnych dziedzin rehabilitacji, którzy stanowią o sukcesie terapeutycznym pacjentów. Talent i zaangaŝowanie personelu w pracę z pacjentem są podstawą powodzenia prowadzonej rehabilitacji. Zakład oferuje: - szeroko pojętą rehabilitację narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych, z przewlekłymi schorzeniami), neurologicznych, reumatologicznych i innych; - porady i konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji schorzeń narządu ruchu; - udzielanie instruktaŝu pacjentowi i jego rodzinie z zakresu fizjoterapii; - masaŝ leczniczy. Zakres zabiegów kinezyterapeutycznych: - ćwiczenia bierne, - ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane, - ćwiczenia czynne wolne, - ćwiczenia czynne w odciąŝeniu, - ćwiczenia izometryczne, - ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych (PNF), - metody reedukacji nerwowo mięśniowej, - wyciągi, - ćwiczenia ogólnousprawniające i inne. Zakres zabiegów fizykoterapeutycznych: Elektroterapia: - elektrostymulacja, - jonoforeza, - galwanizacja, - prądy diadynamiczne, - prądy interferencyjne. Światłolecznictwo: - naświetlanie promieniami UV i IR, - laseroterapia, - laseropunktura. Leczenie polem elektromagnetycznym: - terapuls, - magnetronie. MasaŜ leczniczy: - masaŝ suchy całkowity, - masaŝ suchy częściowy. Pracownia Protetyki Stomatologicznej, Pracownia oferuje: - leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i Ŝuchwie raz na 5 lat, - naprawę protez ruchomych w szczęce i Ŝuchwie raz na 2 lata. Konsultacje, drobne zabiegi, unieruchomienia, leczenie urazów. 20

21 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny, ul. Twarda 1, Warszawa Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej oferuje leczenie, które rozpoznaje przyczynę zaburzenia i niweluje jego objawy. Głównym elementem oddziaływań na oddziale jest szeroko rozumiana indywidualna i grupowa psychoterapia, która opiera się takŝe na farmakoterapii i psychoedukacji. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Mariańska 1, Warszawa Poradnia oferuje świadczenia takie jak: - porady i konsultacje lekarskie, - porady i konsultacje psychologa, - zabiegi pielęgniarskie, - psychoterapię indywidualną, - psychoterapię grupową, - trening relaksacyjny. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Skorupki 6, Warszawa Poradnia udziela świadczeń specjalistycznych głównie dla osób dorosłych i młodzieŝy. W poradni wykonywane są: - diagnostyka i leczenie gruźlicy płuc, gruźlicy pozapłucnej, - inne ostre i przewlekłe choroby płuc, opłucnej, oskrzeli (w szczególności astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc). Poradnia Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Solec 30a, Warszawa Poradnia oferuje świadczenia w zakresie: - terapii grupowej, - terapii indywidualnej, - psychoedukację, - spotkania AA, - opieki doświadczonych psychologów, terapeutów i psychiatry. Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Mokotowska 15, Warszawa Zakład jest na rynku usług medycznych uznaną od wielu lat placówką, która świadczy kompleksowe usługi rehabilitacyjne w schorzeniach ortopedycznych, traumatologicznych, reumatologicznych oraz neurologicznych. Oferta usługowa Zakładu obejmuje: Konsultacje lekarskie specjalistów II stopnia z rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapii i balneoklimatologii. Zabiegi fizykoterapeutyczne: -zabiegi elektryczne (DD, Jonoforeza, prądy Nemecka, elektrostymulacja), -zabiegi światloterapii (Laser, UV, Solux), -zabiegi pól elektromagnetycznych (Magnetoterapia, terapuls), -zabiegi ultradźwiękowe. Zabiegi kinezyterapeutyczne: - ćwiczenia indywidualne, - ćwiczenia grupowe, - wyciągi szyjne i lędźwiowe, 21

22 - półpodwieszenia, - ćwiczenia w systemie bloczkowo-cięŝarkowym, - redresje, - ćwiczenia na przyrządach. MasaŜ klasyczny kręgosłupa. W planach Miasta Warszawy planowane jest wyłączenie działalności poradni specjalistycznych, z wyjątkiem poradni zlokalizowanych na ul. Solec 99, z dalszej działalności SPZ ZOZ Solec. Tym samym NZOZ będzie działał w zmienionej strukturze opierając swą działalność o usługi medyczne świadczone w lokalizacji Solec 93 i Solec Ratownictwo Medyczne W systemie ratownictwa medycznego W SPZ ZOZ Solec działa Szpitalny Oddział Ratunkowy, który został opisany przy okazji charakterystyki oddziałów szpitalnych. 4.4 Pracownie Specjalistyczne i Laboratoria Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec 93, Warszawa, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec 99, Warszawa, Pracownia RTG w Przychodni Przyszpitalnej, ul. Solec 99, Warszawa, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, ul. Solec 93, Warszawa, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Solec 93, Warszawa, Pracownia Diagnostyczna Gastroenterologiczna, ul. Solec 93, Warszawa. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC obecnie (na czas składania wniosku) nie jest w trakcie zadań inwestycyjnych, które mogłyby istotnie wpłynąć na ilość lub jakość świadczonych usług. W roku 2008 skończony został remont Oddziału Ginekologiczno - PołoŜniczego. Szczegóły zawarte są w rozdziale 10 niniejszego opracowania. 22

23 5 Analiza konkurencji i infrastruktury słuŝby zdrowia w rejonie działania SPZ ZOZ SPZ ZOZ Solec działa w sektorze medycznym. Świadczy usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych. W statucie SPZ ZOZ określone jest, Ŝe obszarem działania SPZ ZOZ Solec jest cały kraj (statut, Rozdział III, 4 ust.2). JednakŜe z analizy pacjentów szpitala wynika, iŝ są to głównie mieszkańcy M. st. Warszawa. Szpital połoŝony jest w centrum Warszawy w jednej z dzielnic na tzw. Śródmieściu. Przy analizie konkurencji naleŝy wziąć pod uwagę fakt, iŝ Warszawa pełni funkcję krajowego centrum medycznych usług specjalistycznych, czego przykładem są liczne działające specjalistyczne ośrodki medyczne. Analiza konkurencji zostanie ograniczona do jednostek znajdujących się w M. st. Warszawa. Będą to podmioty stanowiące bezpośrednią konkurencję dla SPZ ZOZ Solec, czyli jednostki umiejscowione w sąsiadujących dzielnicach: Pradze-Północnej, Pradze-Południowej, Mokotowie, Ochocie, Woli oraz na śoliborzu. Z powodu specyficznego połoŝenia SPZ ZOZ Solec w centrum miasta Warszawy i w związku ze znacznym zagęszczeniem placówek medycznych na tym terenie analiza została ograniczona do jednostek znajdujących się w odległości około 5 6 km od Szpitala na Solcu. Analizowane będą te jednostki, które posiadają w swojej strukturze oddziały, poradnie lub pracownie diagnostyczne, pokrewne z komórkami SPZ ZOZ Solec. Wykaz jednostek stanowiących bezpośrednią konkurencję dla SPZ ZOZ Solec przedstawia tabela 3. W nawiasach przy oddziałach szpitalnych podano liczbę łóŝek znajdujących się na poszczególnych oddziałach. Dane pochodzą głównie z Portalu Zakładów Opieki Zdrowotnej ( Tabela 3 Konkurencja SPZ ZOZ Solec. Konkurent Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ul. Czerniakowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 1,1 km dzielnica: Śródmieście ŚRÓDMIEŚCIE Zakres oferowanych usług Oddziały szpitalne: Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii (6), Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (40), Oddział Kliniczny Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych (50), Oddział Kliniczny Neonatologii (25), Oddział Kliniczny PołoŜnictwa i Ginekologii (24), Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej (47), Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii (30), Oddział Kliniczny Okulistyki (27), Oddział Kliniczny Urologii (25), Izba Przyjęć, Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (7), Oddział PołoŜniczy (27), Oddział Patologii CiąŜy (13), Oddział Kliniczny śywienia i Chirurgii (16), Dzienny Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Pododdział Leczenia Udarów Mózgu (4). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Leczenia Schorzeń Plamki śółtej, Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki, Poradnia Dla Chorych śywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Chorób Wewnętrznych 23

24 Punkt Konsultacyjny OKMRiChW, Poradnia Chirurgii Plastycznej, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Padaczki, Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego, Poradnia Urologiczna, Poradnia Chorób Tarczycy, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Patologii CiąŜy, Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna, Poradnia Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradnia Leczenia Nerwic, Zespół Środowiskowego Leczenia Psychiatrycznego, Poradnia Leczenia Jaskry, Poradnia Retinopatii Cukrzycowej, Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Lekarza POZ, Poradnia Proktologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Pediatryczna, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna. Niepubliczny Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 1,3 km dzielnica: Śródmieście Szpital Kliniczny im. KsięŜnej Anny Mazowieckiej ul. Karowa Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 1,6 km dzielnica: Śródmieście Diagnostyka: Zakład Bakteriologii Klinicznej, Zakład Rentgenodiagnostyki, Zakład Patomorfologii, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, Pracownia EEG, Pracownie USG, Pracownia EKG, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego, Pracownia Densytometrii Kości, Pracownia Prób Wysiłkowych i Woltera, Pracownia Urodynamiki, Pracownia Videometrii, Pracownia Spirometrii, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Echo Serca, Pracownia EMG, Pracownia Laserowej Diagnostyki Jaskry, Pracownia Angiografii Oka, Pracownia EKG, Pracownia Cytologiczna, Pracownia Laseroterapii, Pracownia Litotrypsji, Pracownia Fizjoterapii. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia ortopedyczna, Poradnia reumatologiczna, Oddział dzienny rehabilitacji chorób narządu ruchu Zespół rehabilitacji domowej, Poradnia neurochirurgiczna. Diagnostyka: Dział masaŝu leczniczego, Dział fizjoterapii. Oddziały szpitalne: Oddział Neonatologiczny (30), Oddział PołoŜniczy (35), Oddział Patologii CiąŜy II (15), Oddział Ginekologii (31), Oddział Obserwacyjny (15), Oddział Onkologii Ginekologicznej (8), Oddział Intensywnej Terapii Noworodka (12), Oddział Endokrynologii Ginekologicznej (26), Oddział Patologii CiąŜy I (10), Oddział Patologii Noworodka (26), Oddział Mikroinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej (10), Dzienny Oddział Rehabilitacji Niemowląt. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Andrologiczna, Poradnia Chorób Piersi, Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt, Poradnia Ginekologiczno-PołoŜnicza, Poradnia Laktacyjna, Poradnia Leczenia Niepłodności, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Okresu Przekwitania, Poradnia Onkologii Ginekologicznej, Poradnia Patologii CiąŜy, Poradnia Seksuologiczna i Patologii WspółŜycia, Poradnia Kardiologii Prenatalnej, Poradnia Rehabilitacyjna dla Niemowląt i Małych Dzieci, Poradnia Zdrowia Psychicznego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka: Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Patomorfologii, Zespół Laboratoriów Diagnostycznych (Laboratorium Analityczne, Laboratorium Bakteriologiczne). Przychodnie specjalistyczne: Gabinet otolaryngologiczny. 24

25 AUDIOFON ul. Szpitalna 8/29 a Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 1,7 km dzielnica: Śródmieście Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GROMADA MEDICA" pl. Powstańców Warszawy Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 1,7 km dzielnica: Śródmieście Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratoria Analiz Lekarskich ALAB ul. Poznańska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,4 km dzielnica: Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LECZNICA CENTRUM" ul. Śliska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,5 km dzielnica: Śródmieście Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie al. Jerozolimskie 47 lok Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,6 km dzielnica: Śródmieście Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Nowy Zjazd Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,7 km dzielnica: Śródmieście Diagnostyka: Pracownia audiometryczna, Pracownia środków pomocniczych (protetyka słuchu). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia endokrynologicznoginekologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia dermatologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia pediatryczna dla dzieci chorych, Poradnia alergologiczna dla dorosłych, Poradnia alergologiczna dla dzieci. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej, Gabinet zabiegowy pielęgniarski + EKG. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki laboratoryjnej. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia lekarza POZ, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia foniatryczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia psychologiczna. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej: USG, Pracownie inne (EKG, EEG, Holtera, densytometryczna), Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masaŝu leczniczego, Pracownia EKG, Pracownia EEG, Pracownia badań metodą Woltera, Pracownia testów wysiłkowych, Pracownia densytometrii, Pracownia audiometrii, Pracownia spirometrii, Pracownia autoreflaktometrii. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia terapii uzaleŝnienia i współuzaleŝnienia od alkoholu, Poradnia psychologiczna, Poradnia promocji zdrowia. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia stomatologiczna, Poradnia chirurgii stomatologicznej (zabiegi w znieczuleniu ogólnym), Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci (zabiegi w znieczuleniu ogólnym), Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Ambulatorium stomatologiczne. 25

26 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowowiejska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,2 km dzielnica: Śródmieście Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg stomat), Pracownia protetyki stomatologicznej. Oddziały szpitalne: Izba Przyjęć, Oddział I Psychiatryczny (50), Oddział II Psychiatryczny (50), Oddział III Psychiatryczny (40), Oddział IV Psychiatryczny (40), Oddział V Psychiatryczny (40), Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (ul. Jazdów 5 2,9 km), Psychiatryczny oddział interwencyjny (10), Oddział VII Detoksykacji Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne (20), Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu, Poradnia Stomatologiczna Gabinet Stomatologiczny, Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarzy Wojskowych ul. Mokotowska 6 A, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,8 km dzielnica: Śródmieście Zespół Poradni i Lecznictwa Bonifratrów ul. SapieŜyńska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,9 km dzielnica: Śródmieście Diagnostyka: Pracownia Fizjoterapii, Pracownia EEG, Pracownia EKG, Pracownia Terapii Monitorowanej i UzaleŜnień, Pracownia RTG, Samodzielna Pracownia Metadonowa. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia radiologii lekarskiej, Poradnia onkologiczna, Poradnia medycyny nuklearnej, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia anestezjologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii plastycznej /konsultacje/, Poradnia urologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia medycyny sportowej dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia bólu dla dzieci, Poradnia pediatryczna dla dzieci zdrowych, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieŝy i ich rodzin, Poradnia psychologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia reumatologiczna. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Endokrynologiczna (konsultacje), Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Hematologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-PołoŜnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej (drobne zabiegi chirurgiczne), Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia psychicznego, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Protetyki Stomatologicznej. Diagnostyka: Pracownia Diagnostyczna (EKG, RTG), Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG), Pracownia Testów Wysiłkowych, Pracownia endoskopowa gastroskopia. Centrum Medyczne LUX-MED. ul. Jana Pawła II Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,0 km dzielnica: Śródmieście Przychodnie specjalistyczne przy ul. Jana Pawła II 24: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia stomatologiczna. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Mysiej 2: Poradnia medycyny pracy, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia kardiologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia stomatologiczna, 26

27 ul. Mysia Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 1,5 km dzielnica: Śródmieście Zespół Przychodni Specjalistycznych "Prima" Fundacji "Centrum Rozwoju Medycyny" ul. Nowogrodzka 84/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,0 km dzielnica: Śródmieście Szpital Ginekologiczno-PołoŜniczy "Inflancka" im. Krysi NiŜyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital jednospecjaistyczny) ul. Inflancka 6, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,4 km dzielnica: Śródmieście Delta Medica Centrum Stomatologii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Anielewicza Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,3 km dzielnica: Śródmieście Przychodnia Protetyczno- Stomatologiczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Panieńska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,3 km dzielnica: Praga-Północ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALVA MED ul. Kijowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,6 km dzielnica: Praga-Północ Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie ul. Sierakowskiego Warszawa (Szpital jednospecjaistyczny) Poradnia rehabilitacyjna, Gabinet zabiegowy, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Diagnostyka: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia ortopedyczna + densytometria, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia reumatologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurga naczyniowego, Poradnia dermatologiczna. Diagnostyka: Pracownie diagnostyczne USG, Gabinet zabiegowy + EKG, Pracownia EMG. Oddziały szpitalne: Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy (33), Oddział Neonatologiczny (57), Oddział patologii ciąŝy (26), Oddział połoŝniczy roming in (31), Izba przyjęć szpitalna. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Ginekologiczno- PołoŜnicza, Poradnia Okulistyczna, Poradnia patologii ciąŝy, Poradnia profilaktyki chorób sutka. Diagnostyka Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Histopatologii. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej /bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym/, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci /bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym/, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg stomat.). PRAGA - PÓŁNOC Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym). Diagnostyka: Pracownia Protetyki Stomatologicznej. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia lekarza POZ, Poradnia pediatryczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia lekarza rodzinnego. Oddziały szpitalne: Oddział Okulistyczny (52). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Okulistyczna, Dział Przyjęć, Pomocy Doraźnej i Chirurgii Ambulatoryjnej, Poradnia Jaskrowa, Poradnia Genetyczna. odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,7 km 27

28 dzielnica: Praga-Północ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JAMADENT" ul. Okrzei Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,8 km dzielnica: Praga-Północ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Endoterapia ul. Brzeska 12, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,9 km dzielnica: Praga-Północ Laboratorium Mikrobiologiczne Bakter ul. Targowa 63 m Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 2,9 km dzielnica: Praga-Północ MEDI-system Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kijowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,1 km dzielnica: Praga-Północ Przychodnie specjalistyczne: Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci. Oddziały szpitalne: Oddział gastroenterologiczny (12). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia gastroenterologiczna. Diagnostyka: Pracownia endoskopii. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Punkt pobrań. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologicznoginekologiczna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia chorób naczyń, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia patologii ciąŝy, Poradnia okresu przekwitania, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia planowania rodziny, Poradnia laktacyjna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu, Poradnia seksuologiczna i patologii współŝycia, Poradnia psychologiczna, Poradnia diagnostyki obrazowej, Poradnia lekarza POZ, Poradnia pediatryczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia okulistyczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia alergologiczna, Poradnia onkologiczna, Zespół długoterminowej opieki domowej, Pielęgniarska opieka długoterminowa, Zespół domowego leczenia tlenem, Zespół rehabilitacji domowej. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solidarności Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,6 km dzielnica: Praga-Północ Diagnostyka: Dział masaŝu leczniczego, Dział fizjoterapii. Oddziały szpitalne: I Oddział chorób wewnętrznych (56), II Oddział chorób wewnętrznych (53), Pododdział nefrologiczny (10), Stacja dializ, III Oddział chorób wewnętrznych (44), Oddział intensywnej terapii (6), Oddział neonatologiczny, Oddział ginekologiczno-połoŝniczy (40), Oddział ginekologiczno-połoŝniczy (30), Oddział chirurgii ogólnej (59), Oddział chirurgii urazowoortopedycznej (45), Oddział urologiczny (36), Izba przyjęć, Oddział Chirurgii Jednego Dnia (8), Pododdział kardiochirurgii (6), Pododdział toksykologii (7), Pododdział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych DETOX (15). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia rehabilitacyjna, Zakład 28

29 Rehabilitacji i Fizykoterapii, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia proktologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia urologiczna, Poradnia otolaryngologiczna (dla chorych szpitala), Poradnia medycyny pracy (dla pracowników szpitala), Poradnia rehabilitacji narządu ruchu. Zakład Opieki Zdrowotnej ALLMEDICA POLSKA S.C. ul. Konopacka 3/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,7 km dzielnica: Praga Północ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna "Li-DENT" ul. Dąbrowszczaków 5 A pok. 6 A Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,1 km dzielnica: Praga Północ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ ul. Dąbrowszczaków 5a Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,2 km dzielnica: Praga Północ ul. Jagiellońska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,0 km dzielnica: Praga-Północ Diagnostyka: Laboratorium Analityczne, Laboratorium Toksykologiczne, Zakład Radiologii, Zakład Anatomopatologii. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia uzaleŝnień, Poradnia pediatryczna. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej /bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym/, Poradnia chirurgii stomatologicznej /bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym/ dla dzieci, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Dąbrowszczaków 5a: Przychodnia Rodzinna Centrum Diagnostyczno Specjalistyczne: Poradnia lekarza POZ, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia logopedyczna, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia medycyny szkolnej, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia fizykoterapii, Poradnia kinezyterapii, Ambulatorium ogólne, Poradnia rehabilitacji, Poradnia reumatologiczna, Poradnia leczenia bólu (neurologiczna), Poradnia preluksacyjna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia onkologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Gabinety medycyny szkolnej. Diagnostyka: Pracownia analityczna, Pracownia biochemiczna, Pracownia serologiczna grup krwi, Pracownia immunolochemiczna, Pracownia hematologiczna, Pracownia cytologiczna, Pracownia mykologiczna, Pracownie audiometryczna, Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG ogólne), Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczne), Pracownia diagnostyki obrazowej (USG), Pracownia bakteriologii gruźliczej. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Jagiellońskiej 34: Przychodnia Internistyczno-Specjalistyczna: Poradnia lekarza POZ, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia kardiologiczna, 29

30 Poradnia urologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia medycyny pracy, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu, Poradnia fizykoterapii, Poradnia kinezyterapii, Poradnia rehabilitacji, Poradnia psychologiczna, Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA i ORTODONCJA "ORTO-FAN" ul. Jagiellońska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,3 km dzielnica: Praga-Północ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Grodzieńska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,5 km dzielnica: Praga-Północ Centrum Medyczne DELMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Meksykańska 6/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,7 km dzielnica: Praga Południe Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa ul. Saska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,4 km dzielnica: Praga-Południe ul. Kickiego Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,2 km dzielnica: Praga-Południe ul. Gruzińska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,1 km dzielnica: Praga-Południe Diagnostyka: Pracownia perimetrii, Pracownia EKG. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym), Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym). Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczne). Oddziały szpitalne: Ośrodek stacjonarny leczenia uzaleŝnień dla dzieci i młodzieŝy (17). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia leczenia uzaleŝnień, Poradnia terapii uzaleŝnienia od substancji psychoaktywnych, Poradnia terapii uzaleŝnienia i współuzaleŝnienia od alkoholu, Poradnia psychologiczna, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu, Poradnia antynikotynowa, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia seksuologiczna i patologii współŝycia. PRAGA-POŁUDNIE Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia medycyny szkolnej, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia ortopedyczna, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Saskiej 61: Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia osteoporozy, Poradnia geriatryczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia pediatryczna, Poradnia okresu przekwitania, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia preluksacyjna, Poradnia seksuologiczna i patologii współŝycia, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego, Gabinet zabiegowy, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia schorzeń tarczycy, Poradnia pulmonologiczna. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownia USG, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia endoskopii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) masaŝu leczniczego. Przychodnie specjalistyczne ul. Kickiego 24: Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia reumatologiczna, Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej, 30

31 Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia osteoporozy, Poradnia preluksacyjna, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego, Gabinet zabiegowy, Poradnia proktologiczna, Poradnia leczenia bólu. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masaŝu leczniczego, Pracownia USG, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) krioterapii. Przychodnia Stomatologiczna Estyma ul. Ateńska 4, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,6 km dzielnica: Praga-Południe Lecznica Rondo Wiatraczna ul. Grochowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,8 km dzielnica: Praga-Południe Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka ul. Grenadierów 51/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,8 km dzielnica: Praga-Południe Przychodnie specjalistyczne przy ul. Gruzińskiej 6: Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia psychogeriatryczna, Poradnia psychologiczna, Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci, Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym), Poradnia Ortodontyczna, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu. Diagnostyka: Poradnia Radiologiczna. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna + EKG, Poradnia chorób naczyń, Poradnia diabetologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia stomatologiczna. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej (USG). Oddziały szpitalne: Izba Przyjęć, I Oddział Chorób Wewnętrznych (44), Pododdział Alergologiczny (20), II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii (98), III Oddział Chorób Wewnętrznych (60), Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (28), Pododdział Chirurgii Onkologicznej (10), Pododdział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (10), Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej (50), Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (10). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Alergologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chorób Piersi, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Leczenia Bólu, Zakład Rehabilitacji, Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki. Diagnostyka: Diagnostyczne Laboratorium Analityczne, Zakład Radiologii, Pracownia USG, Pracownia EEG i EMG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Testów Wysiłkowych, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej, Pracownia Echokardiologii, Pracownia mammografii. 31

32 Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Medivita" Sp z o.o. ul. Rejtana 15, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,1 km dzielnica: Mokotów MOKOTÓW Przychodnie specjalistyczne: Gabinet Internistyczny, Gabinet Alergologiczny, Gabinet Diabetologiczny, Gabinet Endokrynologiczny, Gabinet Gastrologiczny, Gabinet Kardiologiczny, Gabinet Neurologiczny, Gabinet Rehabilitacji, Gabinet Okulistyczny, Gabinet Urologiczny, Gabinet Psychologiczny, Gabinet Reumatologiczny, Gabinet Ortopedyczny, Gabinet Chirurgii Ogólnej, Gabinet Dermatologiczny, Gabinet Medycyny Pracy, Gabinet Ginekologiczny, Gabinet Stomatologiczny. Szpital Ginekologiczno-PołoŜniczy im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Madalińskiego 25, (Szpital jednospecjaistyczny) odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,5 km dzielnica: Mokotów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Belgijska ul. Belgijska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,6 km dzielnica: Mokotów Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Stępińska 19/25, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,7 km dzielnica: Mokotów Oddziały szpitalne: Oddział Anestezjologii (4), Oddział Kliniczny Ginekologii (18), Oddział Neonatologii (10), Oddział Kliniczny PołoŜnictwa (60), Oddział chirurgii onkologicznej (11), Izba Przyjęć. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia endokrynologii ginekologicznej, Gabinet chorób piersi, Gabinet patologii ciąŝy, Poradnia cytologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia chirurgii onkologicznej. Diagnostyka: Pracownia USG, Pracownia RTG, Gabinet radiologiczny, Pracownia mammografii, Pracownia densytometrii, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia stomatologii zachowawczej, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia ortodontyczna, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu. Oddziały szpitalne: Pododdział chorób wewnętrznych (52), Pododdział geriatryczny (5), Pododdział kardiologiczny (20), Pododdział neurologiczny (49), Pododdział rehabilitacyjny (15), Pododdział rehabilitacji neurologicznej (7), Pododdział chirurgiczny ogólny (17), Pododdział chirurgii naczyniowej (5), Pododdział chirurgii onkologicznej (3), Pododdział chirurgii ogólnej jednego dnia (3), Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej (24), Pododdział okulistyczny (16), Pododdział okulistyczny jednego dnia (4), Pododdział otolaryngologiczny (39), Pododdział neurochirurgiczny (3), Pododdział otolaryngologii jednego dnia (4), Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (6), Izba przyjęć, Ośrodek leczenia niewydolności oddechowej (2). Przychodnie specjalistyczne: Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastrologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu (neurologiczna), Poradnia stwardnienia rozsianego, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej, Poradnia osteoporozy, Poradnia okulistyczna, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia leczenia retinopatii cukrzycowej, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Ambulatorium ogólne, Ambulatorium chirurgiczne, Ambulatorium kardiologiczne, Ambulatorium okulistyczne, Ośrodek rehabilitacji dziennej, 32

33 Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Centrum Medyczne LIM ul. Bobrowiecka 1, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,1 km dzielnica: Mokotów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AVI Diagnostyka Obrazowa ul. Bobrowiecka 1, Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,1 km dzielnica: Mokotów Szpital Ginekologiczno-PołoŜniczy im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Madalińskiego 25, (Szpital jednospecjaistyczny) odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,6 km dzielnica: Mokotów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INVI-MED Europejskie Centrum Macierzyństwa" ul. Rakowiecka 36, Warszawa Diagnostyka: Pracownie Diagnostyczne (audiometryczna, densytometrii, Dopplera, elektroencefalograficzna EEG, elektrokardiologiczna EKG, elektromiograficzna EMG, elektronystagmograficzna-eng, elektrofizjologii, gastroskopii, holtera, kolonoskopii, laserowa, rhinomanometrii), Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Rentgenodiagnostyki, Zakład Patomorfologii. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia gastrologiczna, Konsultacje i zabiegi ginekologiczne w znieczuleniu miejscowym, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia kardiologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Konsultacje i zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu miejscowym, Poradnia audiologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego. Diagnostyka: Pracownia USG, Pracownia EEG. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia onkologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza dla dziewcząt, Poradnia alergologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Poradnia zwalczania bólu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia pediatryczna, Poradnia kardiologiczna. Diagnostyka: Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia diagnostyki obrazowej (usg, rezonans, tomograf), Pracownia endoskopii odcinka górnego przewodu pokarmowego. Oddziały szpitalne: Oddział Anestezjologii (4), Oddział Kliniczny Ginekologii (18), Oddział Neonatologii (10), Oddział Kliniczny PołoŜnictwa (60), Oddział chirurgii onkologicznej (11), Izba Przyjęć. Przychodnie specjalistyczne: Przychodnia Przyszpitalna, Poradnia endokrynologii ginekologicznej, Gabinet chorób piersi, Gabinet patologii ciąŝy, Poradnia cytologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza. Diagnostyka:: Pracownia USG, Pracownia RTG, Gabinet radiologiczny, Pracownia mammografii, Pracownia densytometrii, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia patologii ciąŝy, Poradnia planowania rodziny i rozrodczości, Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia andrologiczna, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza. odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,9 km dzielnica: Mokotów 33

34 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 6,2 km dzielnica: Mokotów ul. Sandomierska 5/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,2 km dzielnica: Mokotów Oddziały szpitalne: Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych (17), Oddział Chorób Wewnętrznych (33), Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (21), Oddział Obserwacyjny (18), Szpitalny Oddział Ratunkowy (12), Zespoły wyjazdowe wypadkowe i reanimacyjne, Klinika Kardiologii Inwazyjnej: Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (12), Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną (12), Pododdział Elektrofizjologii z Pracownią Elektrofizjologii i Stałej Symulacji Serca (12), Klinika Kardiologii Inwazyjnej (18), Pododdział Transplantologii (2), Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego (39), Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii: Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii (33), Stacja Dializ (3), Pododdział Transplantacyjny (2), Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii (55), Klinika Neurologii: Oddział Ogólnoneurologiczny (13), Dział Intensywnej Opieki Neurologicznej (6), Oddział Alzheimerowski, Pododdział Udarowy (15), Klinika Dermatologii (6), Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (54), Klinika Kardiochirurgii (40), Pododdział Transplantacyjny (2), Klinika Neurochirurgii (26), Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej (34), Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii (46), Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego (2), Pododdział Terapii Izotopowej (2), Klinika Onkologii i Hematologii (35), Oddział Dziennej Chemioterapii (3), Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii (28), Oddział Ortopedii i Traumatologii (35), Klinika Otolaryngologii (34), Oddział Okulistyki (22), Klinika PołoŜnictwa i Ginekologii (15), Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka (18), Ginekologia (15), Patologia CiąŜy (8), Oddział PołoŜniczy roomingin (17), Oddział Transplantologii (40), Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii (35), Pododdział Rehabilitacyjny (15). Przychodnie specjalistyczne przy ul. Wołoskiej 137: Poradnia Internistyczna, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Leczenia Zimnem, Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna, Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna, Przykliniczna Poradnia Nadciśnieniowa, Przykliniczna Poradnia Alzheimerowska, Przykliniczna Poradnia Chorób Mięśni, Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Padaczką, Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Afazją, Przykliniczna Poradnia Naczyniowa, Przykliniczna Poradnia SM, Przykliniczna Poradnia Bólów Głowy, Przykliniczna Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych, Przykliniczna Poradnia Neurologiczna, Poradnia Psychogeriatryczna, Poradnia Alergii skórnych, Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna, Poradnia Transplantacji Serca, Przykliniczna Poradnia Neurochirurgiczna, Przykliniczna Poradnia Urologiczna, Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych, Centrum Diabetologiczne Poradnia Diabetologiczna, Centrum Osteoporozy, Poradnia Endokrynologiczna, Centrum Diabetologiczne Poradnia Metaboliczna, Centrum Diabetologiczne Poradnia Diabetologiczna Dla Kobiet w CiąŜy, Centrum Diabetologiczne Poradnia Stopy Cukrzycowej, Poradnia Schorzeń Tarczycy, Poradnia Hematologiczna, Specjalistyczna Poradnia Onkologii, Poradnia Hepatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych, Poradnia Psychologiczna dla Dzieci, Poradnia Logopedyczna dla Dzieci, Poradnia Leczenia Bólu, Gabinet Spirometryczny w Poradni Alergologicznej, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Naczyniowa, Poradnia Chirurgii Plastycznej, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Laryngologiczna, 34

35 Poradnia Audiologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Endokrynologii Ginekologiczna, Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Przeciwjaskrowa, Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci, Poradnia Endokrynologiczna, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poradnia Transplantacyjna, Poradnia Reumatologiczna. Diagnostyka: Pracownia Bronchoskopii, Dział (Pracownia) Fizykoterapii, Dział (Pracownia) Kinezyterapii, Dział (Pracownia) Kinezyterapii dla Dzieci, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Echokardiografii, Pracownia Echokardiografii, Pracownia Testów Wysiłkowych, Pracownia Holterowska, Pracownia Elektrokardiograficznych, Pracownia Endoskopii, Pracownia Elektrofizjologii, Pracownia Cystoskopowa, Pracownia Angiografii i USG, Pracownia Laserowa YAG, Pracownia Laserowa Argon, Pracownia Medycyny Nuklearnej, Pracownia USG, Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Badań Naczyniowych, Pracownia Psychotechniczna, Pracownia Badania Pola Widzenia, Zakład Patomorfologii, Pracownia Genetyczna, Pracownia Immunohistochemiczna, Pracownia Neuropatologiczna, Pracownia Cytodiagnostyczna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Sandomierskiej 5/7: Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Urologiczna, Specjalistyczna Poradnia Chirurgiczna, Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna, Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna, Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna, Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna, Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna, Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna. Przychodnia Lekarzy Specjalistów "BEST-MED" al. Jerozolimskie Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,3 km dzielnica: Ochota Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LECZNICA CENTRUM" ul. Nowogrodzka 62 a Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,1 km dzielnica: Ochota Centrum Stomatologiczne EURODENTAL ul. Nowowiejska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,1 km dzielnica: Ochota Diagnostyka: Pracownia Diagnostyki Radiologicznej. OCHOTA Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia ortopedyczna, Poradnia chirurgii dziecięcej. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki serca. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia lekarza POZ, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia urologiczna, Poradnia lekarza POZ dla dzieci. Diagnostyka: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownie inne (EKG), Pracownia USG. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Stomatologiczna dla dzieci, Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia, Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia dla dzieci, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Ortodontyczna dla dzieci, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Protetyki Stomatologicznej dla dzieci, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym), Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla dzieci (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym). 35

36 Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Lekarska "MIX-MED" ul. Filtrowa 68 m Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,8 km dzielnica: Ochota Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka ul. Joteyki Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,3 km dzielnica: Ochota Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Barska 16/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,4 km dzielnica: Ochota al. Schillera Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,8 km dzielnica: Śródmieście Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej (Rtg stomatologiczne). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia ginekologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia endokrynologiczna. Diagnostyka: Pracownia analityki ogólnej, Pracownia biochemii, Pracownia hematologii, Pracownia immunodiagnostyki, Pracownia autoimmunologii, Pracownia serologii, Pracownia mikrobiologii. Oddziały szpitalne: Oddział chorób wewnętrznych (26), Oddział kardiologiczny (21), Stacja dializ (7), Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (5), Oddział chirurgii ogólnej (21), Oddział chirurgii naczyniowej (20), Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (90), Szpitalny oddział ratunkowy (4), Ośrodek rehabilitacji dziennej, Izba przyjęć, Oddział rehabilitacyjny (46). Przychodnie specjalistyczne przy ul Barskiej 16/20: Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia interdyscyplinarnego leczenia osteoporozy, Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii proktologicznej. Diagnostyka: Pracownia diagnostyki radiologicznej i obrazowej, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego, Pracownia EEG, Pracownia rehabilitacji i fizykoterapii. Przychodnie specjalistyczne przy al. Schillera 10: Poradnia psychologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia dermatologiczna. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych ul. Mochnackiego Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,7 km dzielnica: Ochota Diagnostyka: Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Pracownie diagnostyczne (USG, EEH, EKG, spirometrii, Holter). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Lekarza POZ, Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Wenerologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Ginekologiczno-PołoŜnicza, Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Audiologiczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychoterapii, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Ambulatorium ogólne, Poradnia Akupunktury z Pracownią Akupunktury i Akupresury, Poradnia Antynikotynowa, Poradnia Leczenia Bólu. 36

37 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1a Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 6,2 km dzielnica: Ochota Diagnostyka: Pracownia EKG, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowia Diagnostyki Obrazowej (RTG,USG), Oddziały szpitalne: Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej (68), Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej (86), Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej (86), Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (88), Klinika Otolaryngologii (81), Oddział Onkologii Laryngologicznej (29), Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi (27), Oddział Rynologii i Alergologii z Podziałem Hospitalizacji 1-dniowych, Klinika Neurochirurgii (75), Oddział Kliniczny Neuroortopedii (15), II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (32), Oddział Intensywnej Terapii A (8), Oddział Pooperacyjny (24), Oddział Intensywnej Terapii B (8), Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych (73), Oddział Dializy Otrzewnowej (6), Oddział Dializy Otrzewnowej (9), I Klinika Kardiologii (91), Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (18), Klinika Kardiochirurgii (39), Oddział Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej (12), Oddział Kardiologii (56), Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (69), Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (64), Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (74), Pododdział Intensywnej Opieki Diabetologicznej (7), Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii (68), Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej (3), Pododdział Pneumonologiczny (32), Klinika Neurologii (83), OION (Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej) (7), Pododdział Neurologii Dziecięcej (10), Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii (77), OIOH (Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej) (7), Oddział Kliniczny Onkologii (17), Oddział Hematologii(16), Oddział Interny Hematologiczno-Onkologicznej (30), Oddział Udarowy Kliniki Neurologii (27), Oddział Otologii i Audiologii (13), Pododdział Laryngologii Dziecięcej (6), Oddział Oteneurologii i Foniatrii (8), Oddział Rynochirurgii (26), Oddział Hepatologiczny (15), Oddział Leczenia Stanów Astmatycznych (4), Pododdział Chirurgii Onkologicznej (16), Ośrodek Implantów Ślimakowych (8). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Alergologiczna, Poradnia Audiologiczna, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Hematologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Neurochirurgii, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Laryngologii Ogólnej, Poradnia Hepatologiczna, Poradnia Immunologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Chorób Sutka, Poradnia - Stwardnienie Rozsiane, Poradnia Padaczka, Poradnia Parkinsonizmu, Poradnia Leczenia Alzheimera, Poradnia Pulmonologiczna i Alergologii Oddechowej, Poradnia Kontroli Stymulatorów, Poradnia Stopy Cukrzycowej, Poradnia Transplantacji Wątroby, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Chorób Mięśni, Poradnia Nefrologiczna - Leczenie Opornej Hiperfosfatemii, Poradnia Nefrologiczna - Leczenie Niedokrwistości, Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy, Poradnia Udarowa, Przychodnia dla Kombatantów, Poradnia Alergologiczna dla Dzieci, Zakład Rehabilitacji, Poradnia Kardiochirurgiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chorób Metabolicznych, 37

38 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s.c. ul. Grzybowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,0 km dzielnica: Wola Poradnia Otologii, Poradnia Onkologii Laryngologicznej, Poradnia Szumów Usznych, Poradnia Otoneurologiczna, Poradnia Rehabilitacji. Diagnostyka: Pracownia Markerów Biologicznych i Immunologii Klinicznej, Pracownia USG, Pracownia Badania Przepływu Naczyń Metodą Dopplera, Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Pracownia Patofizjologii KrąŜenia Obwodowego, Pracownia Ultrasonografie, Pracownie Endoskopowe, Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Narządu Słuchu, Pracownia Elekronystygmografii (ENG), Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy, Pracownia Neurofizjologii i Diagnostyki Chorób Układu Nerwowego, Stacja Dializ, Pracownia Badań Holterowskich, Pracownia Elektrofizjologii i EKG Wysokiej Rozdzielczości, Pracownie Echokardiografii, Pracownia Testów Wysiłkowych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Pracownia Farmakologii Klinicznej z Archiwum Badań Klinicznych, Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Pracownia Testów Pochyleniowych i Badań Podatności Naczyń, Pracownia 24-godz. Monitorowania Ciśnienia Tętniczego, Laboratorium Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, Pracownia Radioimmunologii Izotopowej, Pracownie Biochemii, Pracownia Diagnostyki Endoskopowej, Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego, Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Pracownia Polisomnografii, Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii, Pracownia Elektrofizjologii, Pracownia Histopatologii Mięśni i Nerwów Obwodowych, Pracownia Neuropatologii, Pracownia Dawców Szpiku, Laboratorium Centralne, Pracownia Badań Pilnych, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Hematologii i Płynów Ustrojowych, Pracownia Krzepnięcia, Pracownia Immunologii, Pracownia Immunochemii, Pracownia śywienia Pozajelitowego, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, Zakład Mikrobiologii, Pracownia Beztlenowców, Pracownia Bakteriologii Ogólnej, Pracownia Posiewów Krwi i Płynów Ustrojowych, Pracownia Mykologiczna, Pracownia Posiewów Moczu, Pracownia PoŜywek, Pracownia Wirusologii, Serologii i Biologii Molekularnej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Ultrasonografie, Pracownia Densytometrii, Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej, Pracownia Radiologii Konwencjonalnej, Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia Badań Scyntygraficznych, Pracownia Radioimmunologiczna, Poradnia Radioizotopowa, Pracownia Cytometrii Przepływowej, Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej, Pracownia Badań Czynnościowych Dróg Oddechowych, Pracownia Immunologii Klinicznej, Pracownia Cytodiagnostyki, Pracownia Surdologopedyczna, Pracownia Implantów Ślimakowych, Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu, Pracownia Badań Czynnościowych Górnych Dróg Oddechowych, Pracownia Narządu Słuchu, Pracownia Posturografii, Pracownia Rehabilitacji Zawrotów Głowy, Pracownia Histopatologiczna, Pracownia Immunohistochemiczna, Pracownia Prosektoryjna, Pracownia Hematologiczna, Pracownia Diagnostyki i Analizy Chirurgicznej Terapii Chorób Serca, Pracownia Zaburzeń Oddychania przez Nos i Oflakometrii. WOLA Przychodnie specjalistyczne przy ul. Grzybowskiej 35: Poradnia lekarza POZ, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia schorzeń tarczycy, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia 38

39 ul. Ząbkowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,5 km dzielnica: Wola Przyzakładowa Przychodnia Zdrowia dla Pracowników Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/ Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,0 km dzielnica: Wola Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,4 km dzielnica: Wola gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia pediatryczna, Poradnia ginekologicznopołoŝnicza, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia okresu przekwitania, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia seksuologiczna i patologii współŝycia, Poradnia psychologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Ząbkowskiej 44: Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia ginekologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia stomatologiczna. Oddziały szpitalne: Izba przyjęć (5), I Oddział chorób wewnętrznych (78), II Oddział chorób wewnętrznych (46), IV Oddział chorób wewnętrznych (27), Oddział kardiologiczny (14), Ośrodek elektroterapii serca (10), Pododdział kardiologiczny w trybie jednodniowym (6), Oddział neurologiczny (25), Pododdział endokrynologiczny (10), Pododdział diabetologiczny (10), Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (9), Oddział chirurgii ogólnej (50), Oddział chirurgii ogólnej w trybie jednodniowym (2), Oddział urologiczny w trybie jednodniowym (2), Oddział psychiatryczny (18), Pododdział rehabilitacji neurologicznej (7), Pododdział rehabilitacji kardiologicznej (6), Oddział psychiatryczny dzienny, Oddział chirurgii naczyniowej (15), Pododdział psychiatryczny dla chorych somatycznie (12), Pododdział udarowy (20), Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (6). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia proktologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia uzaleŝnień i współuzaleŝnień, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Pracownia fizykoterapii. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka Diagnostyka: Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej, Pracownia prób wysiłkowych, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Zakład diagnostyki obrazowej, Zakład patomorfologii, Pracownia endoskopii. Diagnostyka: Pracownia analityki ogólnej, Pracownia biochemii, Pracownia hematologii, Pracownia koagulologii, Pracownia 39

40 ul. Kasprzaka Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,4 km dzielnica: Wola Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola ul. Leszno Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,8 km dzielnica: Wola ul. Grzybowska Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 3,1 km dzielnica: Wola Szpital Specjalistyczny Św. Zofii ul. śelazna Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,3 km dzielnica: Wola Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 5,5 km dzielnica: Wola serologii transfuzjologicznej. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Leszno 17: Poradnia lekarza POZ, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu), Poradnia geriatryczna, Zespół długoterminowej opieki domowej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia dermatologiczna, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny, Poradnia chirurgii plastycznej. Diagnostyka: Pracownia fizjoterapii, Pracownia USG. Przychodnie specjalistyczne przy ul. Grzybowskiej 34: Poradnia lekarza POZ, Poradnia okulistyczna, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia neurologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia reumatologiczna. Diagnostyka: Pracownia diagnostyczna-ciemnia okulistyczna. Oddziały szpitalne: Oddział intensywnej terapii (3), Oddział intensywnej terapii dla noworodków (10), Oddział neonatologiczny (37), Oddział ginekologiczny (29), Oddział ginekologiczny dzienny (29), Oddział patologii ciąŝy (12), Oddział połoŝniczy (12), Oddział połoŝniczy - rooming In (37), Izba przyjęć. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia endokrynologicznoginekologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia patologii ciąŝy, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia planowania rodziny i rozrodczości, Poradnia laktacyjna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla kobiet cięŝarnych. Diagnostyka: Pracownia diagnostyczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Poradnia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne (EKG), Pracownie inne (histopatologia), Pracownie inne (andrologia). Oddziały szpitalne: I Klinika Chorób Płuc (45), Izba Przyjęć, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (17), II Klinika Chorób Płuc (39), III Klinika Chorób Płuc: Oddział Kliniczny (25), Oddział Kliniczny (23), Oddział Kliniczny (25), Oddział Dzienny (10), Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej: Oddział Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej (32), Klinika Chirurgii: Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej (80). Przychodnie specjalistyczne: Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Pulmonologiczna Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Antynikotynowa, Poradnia Alergii Oddechowej. Diagnostyka: Samodzielna Pracownia Mikologii, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Pracownia Holtera, Pracownia Echokardiografii, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrograficzna, Pracownia Endoskopii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Fizjopatologii, Zakład Radiologii, Zakład Mikrobiologii, Zakład Patomorfologii, Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolności 40

41 Centrum Stomatologiczne EURODENTAL ul. Andersa Warszawa odległość od SPZ ZOZ SOLEC: 4,6 km dzielnica: śoliborz Oddychania. Przychodnie specjalistyczne: Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej (bez pracowni), Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej (bez pracowni), Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci (bez pracowni), Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym), Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym). Diagnostyka: Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg stomatologiczne). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Portalu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jak wynika z przedstawionej analizy zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki SPZ ZOZ Solec ma liczną i silną konkurencję. Większość wymienionych jednostek to jednak albo szpitale jednospecjalistyczne albo przychodnie specjalistyczne. Oferta Szpitala na Solcu stanowi doskonałe uzupełnienie dla tych zakładów. Ponadto SPZ ZOZ Solec poszczycić się moŝe pierwszym oddziałem w Polsce zajmującym się chorobami odbytu i jelita grubego Pododdziałem Proktologii. Na oddziale tym pracują znakomici specjaliści. Oddział cieszy się dobrą renomą i uznaniem zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Do najgroźniejszych konkurentów Szpitala na Solcu spośród wymienionych powyŝej jednostek zaliczyć moŝna przede wszystkim szpitale wielospecjalistyczne, takie jak: 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231, 2. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Solidarności 67, 3. Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka przy ul Grenadierów 51/59, 4. Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Stępińskiej 19/25, 5. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej 137, 6. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Barskiej 16, 7. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a, 8. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kasprzaka 17. Odległość wyŝej wymienionych szpitali od SPZ ZOZ Solec przedstawia wykres 1. 41

42 Rysunek 1 Odległość konkurencyjnych szpitali od SPZ ZOZ Solec (w km) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej 4,4 1,1 3,6 Szpital Praski 6,2 Centralny Szpital Kliniczny 4,8 Szpital Grochowski Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny 5,4 4,7 Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Stępińskiej 19/25, 6,2 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Źródło: opracowanie własne Mimo tak silnej konkurencji SPZ ZOZ Solec cieszy się liczną grupą pacjentów. Według danych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia liczba oczekujących pacjentów na leczenie szpitalne w SPZ ZOZ Solec wynosi ponad 3 tys. osób, a na leczenie w poradniach specjalistycznych około 2 tys. osób. Świadczy to przede wszystkim o duŝym zainteresowaniem usługami Szpitala na Solcu. Wykazy liczby oczekujących na leczenie w SPZ ZOZ Solec przedstawiają tabele 4 oraz 5. Tabela 4 Liczba osób oczekujących na leczenie szpitalne w SPZ ZOZ Solec (stan na ). Nazwa oddziału Liczba osób oczekujących Średni przewidywany czas oczekiwania (w dniach) ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH RAZEM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ Tabela 5 Liczba osób oczekujących na leczenie ambulatoryjne w SPZ ZOZ Solec (stan na ). Nazwa poradni Adres poradni Liczba osób oczekujących Średni przewidywany czas oczekiwania (w dniach) PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ CHMIELNA PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ SOLEC PORADNIA CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ SOLEC

43 PORADNIA DERMATOLOGICZNA CHMIELNA PORADNIA DIABETOLOGICZNA CHMIELNA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA CHMIELNA PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO- POŁOśNICZA PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY SOLEC SOLEC SKORUPKI PORADNIA KARDIOLOGICZNA SOLEC PORADNIA KARDIOLOGICZNA CHMIELNA PORADNIA LECZENIA BÓLU SOLEC PORADNIA NEUROLOGICZNA CHMIELNA PORADNIA OKULISTYCZNA CHMIELNA PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA CHMIELNA SOLEC PORADNIA REUMATOLOGICZNA CHMIELNA PORADNIA UROLOGICZNA CHMIELNA PRACOWNIA FIZJOTERAPII MOKOTOWSKA PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ CHMIELNA RAZEM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ. NaleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe sąsiadujące szpitale z SPZ ZOZ Solec, borykają się z problemami finansowymi. Wcielenie działań naprawczych w SPZ ZOZ Solec pozwoli szpitalowi zachęcić mieszkańców Warszawy do korzystania z usług szpitala na Solcu. NaleŜy pamiętać równieŝ o obserwowanym w Polsce procesie starzenia się społeczeństwa. Wpłynie to na większą zachorowalność na choroby związane z wiekiem, a tym samym wzrośnie zapotrzebowanie na usługi medyczne. W walce z konkurencją Szpitalowi na Solcu pomagają między innymi wysokie kwalifikacje personelu medycznego oraz kadry kierowniczej. Wieloprofilowość usług z zakresu poradni specjalistycznych i lecznictwa szpitalnego pozwala na kompleksowość świadczonych usług medycznych. Posiadanie własnych laboratoriów i zaplecza diagnostycznego pozwala na szybką diagnozę i podjęcie właściwego leczenia, co przedkłada się na jakość świadczonych usług. DuŜą zaletą szpitala jest dobre połoŝenie w centrum Warszawy. Planowane jest utworzenie stanowiska specjalisty ds. marketingu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za planowanie, koordynację i realizację działań marketingowych oraz za badanie i analizowanie otoczenia zewnętrznego Szpitala. Zarys działań marketingowych opisany został w rozdziale 8 niniejszego opracowania. Do podstawowych zadań osoby odpowiedzialnej za politykę marketingową naleŝeć będzie: uczestnictwo w tworzeniu strategii działania Zespołu i nadzór nad jej realizacją, obserwacja i analiza zarówno zmian zachodzących na rynku (dotyczących konkurencji oraz otoczenia jednostki), jak i działalności placówki oraz przekazywanie wniosków do naczelnego kierownictwa, 43

44 ustalenie konkretnych załoŝeń ilościowych (wielkości sprzedaŝy usług medycznych, udziału w rynku), planowanie i realizacja szeroko pojętych działań marketingowych we współpracy z innymi pionami ZOZ-u, kształtowanie wizerunku zakładu oraz tworzenie i nadzorowanie pozytywnych relacji z otoczeniem przez realizację strategii promocji poprzez stosowanie elementów promocyjnych takich jak: public relations oraz reklamę. Szpital posiada własną stronę internetową gdzie moŝna uzyskać informacje o przedmiocie działalności, oddziałach i kadrze. Na budynkach szpitalnych umieszczono tablice informacyjne popularyzujące Szpital, a wewnątrz przedstawiające jego waŝniejsze wydarzenia. 44

45 6 Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne dla regionu 6.1 Wskaźniki demograficzne Szpital SPZ ZOZ Solec świadczy usługi głównie na rzecz mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Warszawa jest stolicą województwa mazowieckiego. Jest ona największym pod względem powierzchni i liczby ludności miastem w Polsce, połoŝonym w środkowowschodniej części kraju, nad rzeką Wisłą. Rozciągłość miasta z południa na północ wynosi 30 km, a z zachodu na wschód 29 km. Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, dostosowującym się do aktualnych potrzeb na rynku. M. st. Warszawa graniczy z takimi powiatami województwa mazowieckiego, jak: legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni. Administracyjnie podzielona jest na 18 dzielnic. Przedstawia to rysunek 2. Rysunek 2 Podział administracyjny m. St. Warszawa. Źródło: Wikipedia, Ludność miasta Warszawy na koniec 2008 roku z podziałem na kobiety i męŝczyzn przedstawia tabela 6. 45

46 Tabela 6 Struktura ludności miasta Warszawa wg płci (stan na koniec 2008 roku). Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Liczba ludności w liczbach względnych MęŜczyźni ,0% Kobiety ,0% Ogółem % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Na koniec 2008 roku ludność miasta Warszawy liczyła mieszkańców. Stanowiło to prawie 33% ludności całego województwa mazowieckiego. MęŜczyźni stanowili 46% ogółu ludności, tj osób. Współczynnik feminizacji wynosił 117, co oznaczało, Ŝe na 100 męŝczyzn przypadało 117 kobiet (współczynnik dla województwa wynosił 109 kobiet na 100 męŝczyzn). Powierzchnię oraz liczbę ludności poszczególnych dzielnic m. st. Warszawa przedstawia tabela 7. Tabela 7 Powierzchnia i ludność dzielnic m.st. Warszawy w 2008 r. Dzielnice Powierzchnia w km 2 W liczbach bezwzględnych Ludność Na 1 km 2 M.st. Warszawa 517, Bemowo Białołęka Bielany 32, Mokotów 35, Ochota 9, Praga-Południe 22, Praga-Północ 11, Rembertów 19, Śródmieście 15, Targówek 24, Ursus 9, Ursynów 43, Wawer 79, Wesoła 22, Wilanów 36, Włochy 28, Wola 19, śoliborz.8, Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Całkowita powierzchnia m. st. Warszawa wynosi 517,2 km 2. Największą dzielnicą stanowiącą 15,4% powierzchni całego miasta jest Wawer (79,7 km 2 ), następnie Białołęka (14,1% - 73 km 2 ), Ursynów (8,5% - 43,8 km 2 ), Wilanów (7,1% - 36,7 km 2 ), Mokotów (6,9% - 35,4 km 2 ), Bielany (6,3% - 32,3 km 2 ), Włochy (5,5% - 28,6 km 2 ), Bemowo (4,8% - 25 km 2 ), Targówek (4,7% - 24,2 km 2 ), Wesoła (4,4% - 22,9 km 2 ), Praga Południe (4,3% - 22,4 km 2 ), 46

47 Wola (3,7% - 19,3 km 2 ), Rembertów (3,7% - 19,3 km 2 ), Śródmieście (3,0% - 15,6 km 2 ), Praga Północ (2,2% - 11,4 km 2 ), Ochota (1,9% - 9,7 km 2 ). Najmniejszą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy jest Ursus (1,8% - 9,4 km 2 ) oraz śoliborz (1,6% - 8,5 km 2 ). Gęstość zaludnienia w Warszawie wynosi osób na km 2 (wskaźnik dla województwa wynosi 146 osób na km 2 ). Największym zaludnieniem w mieście charakteryzuje się dzielnica Ochota, gdzie na 1 km 2 przypada mieszkańców. W Śródmieściu współczynnik gęstości zaludnienia wynosi mieszkańców na 1 km 2. Na Pradze-Południowej współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie osób na 1 km 2. Na Woli na 1 km 2 przypada ludności. NajniŜszy współczynnik posiada dzielnica Wawel oraz Wilanów, gdzie na 1 km 2 przypada kolejno 863 oraz 485 osób. Współczynniki gęstości zaludnienia w poszczególnych dzielnicach miasta Warszawy przedstawia rysunek 3. Rysunek 3 Współczynniki gęstości zaludnienia w dzielnicach miasta Warszawy. Dzielnice Warszawy Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Współczynnik gęstości zaludnienia Strukturę ludności wg płci i wieku w 2008 roku w Warszawie przedstawia tabela 8. Tabela 8 Struktura ludności miasta Warszawa w płci i wieku w roku 2008 (stan na r.). Grupy wieku Ogółem MęŜczyźni Kobiety

48 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i więcej Ogółem Rysunek 4 Struktura ludności wg płci i wieku w Warszawie na koniec 2008 roku męŝczyźni kobiety Ludność i więcej Grupa w ieku Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Najliczniejszą grupę mieszkańców Warszawy stanowią osoby w wieku lata osób (tj. 10%). Dzieci w wieku do 4 lat stanowią zaledwie 4,7% ogólnej liczby mieszkańców Warszawy (tj osoby). Najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku 85-lat i więcej (28 873, tj. 1,7%). Widoczna jest wyraźna nadwyŝka liczebna męŝczyzn nad kobietami w młodszych grupach wieku. Przewaga liczebna męŝczyzn związana z wyŝszą częstością urodzeń dzieci płci męskiej utrzymywała się w roku 2008 w wieku poniŝej 25 roku Ŝycia. Począwszy od 25 roku Ŝycia występowała przewaga kobiet, która szybko wzrastała w związku z wyŝszą umieralnością męŝczyzn. Ruch naturalny w mieście stołecznym Warszawa został przedstawiony w tabeli 9. 48

49 Tabela 9 Ruch naturalny ludności miasta stołecznego Warszawa w 2008 roku. Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Ruch naturalny na 1000 ludności Urodzenia Ŝywe ,9 Zgony ogółem ,5 w tym niemowląt 91 4,9* Przyrost naturalny 728 0,4 *na urodzeń Ŝywych Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. W 2008 roku w mieście Warszawa urodziło się dzieci, w tym czasie zmarło osób, z czego 0,5%, tj. 91 osób stanowiły zgony niemowląt. Odnotowano, podobnie jak w całym województwie mazowieckim, dodatni przyrost naturalny, który kształtował się na poziomie 0,4. Urodzenia Ŝywe, zgony oraz przyrost naturalny w poszczególnych dzielnicach M. st. Warszawa przedstawione zostały w tabeli 10. Tabela 10 Urodzenia Ŝywe, zgony oraz przyrost naturalny w dzielnicach m. st. Warszawa w roku Dzielnice Urodzenia Ŝywe Zgony Przyrost naturalny M.st. Warszawa Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Najwięcej dzieci spośród dzielnic miasta Warszawa urodziło się na Mokotowie (2 320 dzieci), na Południowej Pradze (1 834 dzieci) oraz na Ursynowie (1 800 dzieci). Największą liczbę 49

50 zgonów zanotowano na Mokotowie (2 881 zgonów), na Woli (2 061 zgonów) oraz w Śródmieściu (1 984 zgonów). NajwyŜszym dodatnim przyrostem naturalnym poszczycić się mogła Białołęka (róŝnica między liczba urodzeń a zgonów wyniosła 1 223) oraz Ursynów (1 089). NajniŜszy przyrost naturalny zanotowano w Śródmieściu (-960) oraz na Woli (-800). W tabeli 11 przedstawiono ludność miasta Warszawa według ekonomicznych grup wieku. Tabela 11 Ludność miasta stołecznego Warszawa według wieku produkcyjnego (stan na ). Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Liczba ludności w liczbach względnych Wiek przedprodukcyjny ,7% Wiek produkcyjny ,8% Wiek poprodukcyjny ,6% Ogółem % Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Najliczniejszą grupę ludności miasta stołecznego Warszawa stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym. Osoby te stanowiły 64,8% populacji miasta. Z kolei 20,6% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby poniŝej osiemnastego roku Ŝycia 14,7%. W tabeli 12 przedstawiono ludność miasta Warszawy według grup wiekowych do rozliczeń NFZ. Tabela 12 Ludność miasta stołecznego Warszawa według grup wiekowych do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia na koniec 2008 roku. Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Liczba ludności w liczbach względnych 0-6 lat ,0% 7-64 lat ,0% pow. 65 lat ,0% Ogółem % Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Według danych zawartych w tabeli wynika, iŝ najliczniejszą grupę osób stanowili mieszkańcy w wieku 7-64 lat osoby te stanowiły 77% ogółu populacji. Średnio 17% ogółu mieszkańców miasta Warszawa było w wieku 65 i więcej lat. Natomiast 6% mieszkańców stanowiły osoby poniŝej siódmego roku Ŝycia. W 2008 roku do miasta stołecznego Warszawa napłynęło na pobyt stały osób, w tym z zagranicy 765 osób. W tym samym roku miasto Warszawę opuściło osób, z czego 434 mieszkańców wyjechało za granicę. Saldo migracji kształtowało się na poziomie dodatnim 2,3 na mieszkańców. 50

51 Z powodu braku wiarygodnych prognoz liczby ludności dla M. st. Warszawa przedstawiona zostanie prognoza liczby ludności dla województwa mazowieckiego. Przyjmuje się, Ŝe tendencje zmian liczby ludności na obszarze działania SPZ ZOZ Solec będą takie same jak w całym województwie. Prognoza zastała przedstawiona w horyzoncie czasowym biznesplanu z podziałem na minimalne grupy wiekowe wskazane w wytycznych do biznesplanu. Tabela 13 Prognoza liczby ludności województwa mazowieckiego na lata Grupa wiekowa LATA pow Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. Według prognoz GUS liczba ludności województwa mazowieckiego będzie systematycznie rosła. W horyzoncie czasowym biznesplanu liczba ludności wzrośnie o 3,23%, tj. o ponad 167 tys. mieszkańców. Największy przyrost będzie miał miejsce w przypadku osób powyŝej 65 roku Ŝycia wzrost o 13,39%, tj. o ponad 100 tys. osób. Liczba osób w wieku do 14 lat wzrośnie o 6,02%, tj. o ponad 47 tys. ludności. Liczba osób w wieku od 15 do 64 lat generalnie nie ulegnie znaczącej zmianie (nastąpi niewielki wzrost o 0,51%, tj. o 18 tys. osób). 6.2 Wskaźniki epidemiologiczne W województwie mazowieckim w 2007 roku istniało zakładów opieki zdrowotnej, z czego 571 było zakładami publicznymi, a niepublicznymi. W tej liczbie 92 placówki to szpitale ogólne (79 publicznych, 13 niepublicznych). Całkowita liczba łóŝek wynosiła , z czego 615 znajdowało się w szpitalach niepublicznych. W danym roku hospitalizowanych było osób, co dawało 41,9 osoby na 1 łóŝko. Średni czas pobytu w szpitalu wynosił 6,2 dnia. Tabela 14 Szpitale ogólne w województwie mazowieckim w 2007 roku wg oddziałów, z uwzględnieniem ilości łóŝek i leczonych osób. Rodzaje oddziałów Liczba oddziałów Liczba łóŝek Liczba osób leczonych chirurgiczne chorób wewnętrznych połoŝniczo ginekologiczne pozostałe intensywnej terapii pediatryczne rehabilitacyjne chorób wewnętrznych kardiologicznych neurologiczne gruźlicy i chorób płuc

52 onkologiczne chorób zakaźnych psychiatryczne dermatologiczne dla przewlekle chorych i pielęgnacyjno opiekuńcze leczenia uzaleŝnień Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Jak wynika z danych, zawartych w tabeli 14, najwięcej pacjentów było leczonych na oddziałach chirurgicznych. Następne w kolejności są oddziały wewnętrzne i połoŝniczoginekologiczne. To właśnie na nich leczyła się ponad połowa osób w województwie mazowieckiem. Liczba zachorowań i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w woj. mazowieckim przedstawia tabela 15. Tabela 15 Liczba zachorowań i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w woj. mazowieckim na 100 tys. ludności w roku Wyszczególnienie Zachorowania Zapadalność Grypa Ospa wietrzna Bakteryjne zatrucia pokarmowe w tym: salmonellozy Biegunki u dzieci do lat RóŜyczka Świnka Świerzb RóŜa Szkarlatyna Wirusowe zapalenie wątroby razem w tym: typu A 10 0 typu B typu C Mononukleoza Krztusiec Toksoplazmoza 51 1 Czerwonka Bakteryjna 6 0 RóŜyca 40 1 Ostre poraŝenia wiotkie u dzieci (0-14) Odra 22 0 Dur brzuszny 1 0 AIDS 11 0 Choroba Jacoba Creutzfeldta 1 0 TęŜec 3 0 Ostre nagminne poraŝenie dziecice zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2 zpadalność na 100 tys. dzieci do lat 14 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. 52

53 PowyŜsze dane dotyczące liczby zachorowań w województwie mazowieckim w roku 2007 wskazują, iŝ najwięcej zachorowań odnotowano na grypę zachorowań (ponad na 100 tys. ludności). Monitorowanie oraz ocena zachorowalności na grypę ma szczególne znaczenie wśród chorób zakaźnych. Powoduje ona największe straty ekonomiczne, a takŝe zdrowotne. Zgony powodowane tą chorobą odnotowywane są dość rzadko, ale choroba ta ma swój udział we wzroście umieralności, gdyŝ powoduje liczne powikłania w układzie krąŝenia i oddechowym. Drugą w kolejności największą liczbę zachorowań odnotowuje się w przypadku ospy wietrznej zachorowań (wskaźnik zachorowalności 398 na 100 tys. ludności). W roku 2007 w województwie mazowieckim nastąpił wzrost liczby zachorowań na takie choroby zakaźne jak: Grypa ( chorych, przy w 2006 roku), Ospa wietrzna ( chorych przy w 2006 roku), Wirusowe zapalenie wątroby (699 chorych, przy 541 w 2006 roku). Natomiast w przypadku bakteryjnego zatrucia pokarmowego, róŝyczki i świnki zanotowano spadek liczby zachorowań w porównaniu z 2006 rokiem. Tabela 16 przedstawia wykaz najczęstszych schorzeń występujących u dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia w województwie mazowieckim w roku Tabela 16 Najczęstsze schorzenia u dzieci i młodzieŝy (0-18 lat) w woj. mazowieckim w 2007 roku. Rozpoznanie Osoby pozostające pod opieką lekarza ogółem w 2007 roku W tym osoby, u których schorzenie stwierdzono po raz pierwszy w 2007 roku Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Pacjenci z innymi schorzeniami wymagającymi opieki czynnej Dychawica oskrzelowa Alergie Skórne Pokarmowe Otyłość Zaburzenia rozwoju w tym: Fizycznego Psychicznego Choroby układu moczowego Niedokrwistości Układu krąŝenia Inne Wady rozwojowe Układu nerwowego Narządów płciowych Aberracje chromosomowe NiedoŜywienie Zaburzenia odŝywiania Upośledzenie umysłowe Choroby tarczycy

54 Padaczka Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Choroba nadciśnieniowa Dziecięce poraŝenie mózgowe Cukrzyca Nowotwory Źródło: opracowanie na podstawie danych z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. Do najczęstszych schorzeń wśród dzieci i młodzieŝy zaliczyć moŝna: zniekształcenia kręgosłupa ( osoby); zaburzenia refrakcji i akomodacji oka ( osób); inne schorzenia ( osób); dychawica oskrzelowa ( osoby); alergie skórne ( osób). Tabela 17 przedstawia wykaz najczęstszych schorzeń występujących u osób w wieku 19 lat i więcej w województwie mazowieckim w roku Tabela 17 Najczęstsze schorzenia u osób w wieku 19 lat i więcej w woj. mazowieckim w 2007 roku. Rozpoznanie Osoby pozostające pod opieką lekarza POZ w 2007 roku Wskaźnik na 100 tys. mieszkańców Gruźlica ,08 Nowotwory ,12 Choroby tarczycy ,01 Cukrzyca ,39 w tym leczenie insuliną ,14 Niedokrwistość ,16 Choroby obwodowego układu nerwowego ,25 Choroby układu krąŝenia ,34 w tym: przewlekła choroba reumatyczna ,31 choroba nadciśnieniowa ,42 choroby naczyń mózgowych ,14 niedokrwienna choroba serca ,05 z poprzedniego wiersza przebyty zawał serca ,82 Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa ,57 Przewlekłe choroby układu trawiennego ,44 Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej ,54 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,17 Źródło: opracowanie na podstawie danych z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. Do najczęstszych schorzeń wśród osób w wieku 19 lat i więcej zaliczyć moŝna: choroby układy krąŝenia ( osoby); choroba nadciśnieniowa ( osób); choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej ( osób); 54

55 niedokrwienna choroba serca ( osoby); pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ( osób). Funkcjonowanie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w woj. mazowieckim przeanalizowano na podstawie działalności poradni specjalistycznych pod względem liczby udzielonych porad w podziale na 5 rodzajów poradni specjalistycznych: choroby wewnętrzne, inne specjalności zachowawcze, opieka nad matką i dzieckiem, zabiegowe, stomatologiczne. Tabela 18 prezentuje strukturę porad w poradniach specjalistycznych w woj. mazowieckim w roku Tabela 18 Liczba porad w poradniach specjalistycznych w woj. mazowieckim w roku Porady w zakresie: Liczba porad Choroby wewnętrzne Inne specjalności zachowawcze Opieka nad matką i dzieckiem Zabiegowe Stomatologiczne Źródło: opracowanie na podstawie danych z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. Najwięcej porad w roku 2007 udzielono w poradniach zabiegowych (25%). Kolejno uplasowały się porady stomatologiczne (23%) oraz porady zachowawcze (21%). Porady w zakresie chorób wewnętrznych stanowiły 18% ogółu porad. Najmniej porad w analizowanych poradniach specjalistycznych wykonano z zakresu opieki nad matką i dzieckiem 14%. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iŝ specjalności związane z opieką nad matką i dzieckiem cieszą się dość dynamicznym wzrostem. W roku 2007 w poradniach zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim (dane uzyskane ze 165 poradni zdrowia psychicznego, 80 poradni lecznictwa odwykowego) udzielono porad, natomiast w zakładach lecznictwa odwykowego Strukturę porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2007 roku przedstawiono w tabeli 19. Tabela 19 Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2007 roku. Struktura porad Poradnie zdrowia psychicznego Zakłady lecznictwa odwykowego Ogółem Porady lekarza liczba porad na 1 lekarza Porady psychologa liczba porad na 1 psychologa

56 Porady terapeuty liczba porad na 1 terapeutę Źródło: opracowanie na podstawie danych z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. Struktura porad udzielonych w poradniach zdrowia psychicznego przedstawiała się następująco: 74% stanowiły porady lekarza; 21% stanowiły porady psychologa; 5% to porady innych terapeutów. W zakładach lecznictwa odwykowego struktura porad była bardziej zróŝnicowana: 12% to porady lekarza; 41% to porady psychologa; 47% to porady innych terapeutów. W 2007 roku w województwie mazowieckim zanotowano zgonów, było to o 1,43% więcej niŝ w roku poprzednim (liczba zgonów w 2006 roku ). W tabeli 20 przedstawiono strukturę zgonów w województwie mazowieckim w 2007 roku. Tabela 20 Zgony wg przyczyn w roku 2007 w woj. mazowieckim. Wyszczególnienie Ogółem Na 100 tys. ludności MęŜczyźni Kobiety Choroby zakaźne i pasoŝytnicze 427 8, w tym gruźlica układu oddechowego 87 1, Nowotwory , Choroby krwi i narządów krwiotwórczych 75 1, Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odŝywiania i przemiany metabolicznej , w tym cukrzyca , Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 165 3, Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów , Choroby układu krąŝenia, w tym , choroba nadciśnieniowa , choroba niedokrwienna serca , choroby naczyń mózgowych , miaŝdŝyca , Choroby układu oddechowego , Choroby układu trawiennego , w tym choroby wątroby , Choroby skóry i tkanki podskórnej 13 0,

57 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec Choroby układu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu moczowopłciowego 93 1, , Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 142 2, Wady rozwojowe wrodzone 133 2, Objawy i stany niedokładnie określone , Urazy i zatrucia według zewnętrznej przyczyny , w tym zamierzone samookaleczenie , Ogółem , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe najwięcej zgonów jest spowodowanych chorobami układu krąŝenia (44,28% wszystkich zgonów), nowotworami (25,29%). Przyczyny zewnętrzne (m. in. wypadki komunikacyjne, upadki, utonięcia) są najczęstszym powodem zgonów w młodym wieku. W późniejszym okresie przewaŝają choroby krąŝenia i nowotwory. Rysunek 5 Zgony w województwie mazowieckim w roku 2007 według przyczyn Choroby układu krążenia Nowotwory Zewnętrzne przyczyny zgonów Choroby układu oddechowego Niesklasyfikowane Choroby układu trawiennego Zaburzenia wydzielania Choroby układu nerwowego Choroby układu moczowo-płciow. Choroby zakaźne i pasożytnicze Zaburzenia psychiczne Stany w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe Liczba osób Choroby układu kostnostawowego Choroby krwi i narządów Choroby skóry i tkanki podskórnej Rozpoznanie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Szczegółowa struktura zgonów kobiet i męŝczyzn według przyczyn w województwie mazowieckim została zaprezentowana na wykresach 6 oraz 7. 57

58 Rysunek 6 Struktura zgonów męŝczyzn w województwie mazowieckim w roku Zaburzenia w ydzielania w ew nętrznego 1% Choroby układu traw iennego 5% Choroby układu oddechow ego 7% Objaw y i stany niedokładnie określone 8% Choroby układu nerw ow ego 1% Choroby układu krąŝenia 41% Urazy i zatrucia w edług zew nętrznej przyczyny 10% Now otw ory 27% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Główną przyczyną zgonów męŝczyzn w roku 2007 w województwie mazowieckim były choroby układu krąŝenia, które stanowiły mniejszy odsetek niŝ u kobiet (41%). Drugą co do częstości przyczyną zgonów były nowotwory, stanowiące 27% wszystkich przyczyn. Poza tym 10% ogółu męŝczyzn zmarło z powodu urazów i zatruć według zewnętrznej przyczyny, 8% z powodu tzw. objawów i stanów niedokładnie określonych, 7% w wyniku chorób układu oddechowego, 5% z powodu chorób układu trawiennego. Pozostałe przyczyny stanowiły znikome odsetki ogółu przyczyn zgonów. 58

59 Rysunek 7 Struktura zgonów kobiet w województwie mazowieckim w roku Zaburzenia wydzielania wewnętrznego 2% Urazy i zatrucia według zewnętrznej przyczyny 4% Choroby układu trawiennego 4% Objawy i stany niedokładnie określone 6% Choroby układu oddechowego 6% Choroby układu nerwowego 1% Choroby układu krąŝenia 52% Nowotwory 25% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wśród kobiet główną przyczyną zgonów, podobnie jak u męŝczyzn, były choroby układu krąŝenia, które stanowiły ponad połowę ogółu zgonów (52%). Drugą co do częstości przyczyną zgonów, były nowotwory. Na Mazowszu w 2007 roku na nowotwory zmarło 25% kobiet. Ponadto w województwie mazowieckim 6% kobiet zmarło na choroby układu oddechowego oraz w wyniku tzw. objawów i stanów nieokreślonych, 4% na choroby układu trawiennego w wyniku przyczyn zewnętrznych, 2% na zaburzenia wydzielania wewnętrznego. Przyczyny wg pozostałych przyczyn stanowiły znikome odsetki w ogólnej liczbie zgonów. Jednym z podstawowych wskaźników oceny stanu zdrowia społeczeństwa jest oczekiwana długość Ŝycia w momencie urodzenia. Jest to liczba lat, jaką moŝe przeŝyć nowonarodzone dziecko przy załoŝeniu, Ŝe prawdopodobieństwo zgonu w kaŝdym roku jego Ŝycia nie zmieni się i będzie równe temu, jakie określono dla momentu urodzenia. Przeciętne trwanie Ŝycia dla mieszkańców województwa mazowieckiego przedstawia tabela 21. Tabela 21 Przeciętne trwanie Ŝycia w latach 1990, 1995, 2000 oraz w woj. Mazowieckim. WYSZCZEGÓLNIENIE MęŜczyźni 66,6 67,7 69,8 71,1 71,4 71,3 71,7 Kobiety 75,9 76,7 78,6 80,2 80,1 80,4 80,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. W 2008 roku męŝczyźni Ŝyli przeciętnie 71,7 lat, czyli o 4,4 lata dłuŝej niŝ 18 lat wcześniej, a kobiety odpowiednio 80,6 lat, czyli o 4,7 lata dłuŝej. W odniesieniu do średnich krajowych 59

60 mieszkańcy województwa mazowieckiego statystycznie Ŝyją dłuŝej, męŝczyźni o 0,4 roku, a kobiety o 0,6 roku. Tabela 22 Średnie dalsze trwanie Ŝycia w woj. mazowieckim w roku WYSZCZEGÓLNIENIE Według wieku MęŜczyźni 71,68 57,24 43,08 29,59 18,49 Kobiety 80,55 66,05 51,27 36,75 23,49 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 60

61 7 Analiza stanu obecnego 7.1 Analiza sytuacji finansowej Analiza rachunków wyników Analiza poszczególnych wyników na działalności w SPZ ZOZ Solec w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku została przedstawiona w tabeli 23. Tabela 23 Rachunek zysków i strat dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. Wyszczególnienie I-VI 2009 A. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi w tym: , , , ,86 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , , , ,85 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,69 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 0,00 0,00 0, ,32 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,44 I. Amortyzacja , , , ,40 II. ZuŜycie materiałów i energii , , , ,31 III. Usługi obce , , , ,16 IV. Podatki i opłaty , , , ,86 V. Wynagrodzenia , , , ,09 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników , , , ,96 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,25 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0, ,41 C. Zysk (strata) ze sprzedaŝy (A-B) , , , ,58 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , ,37 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,65 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,82 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,65 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,89 G. Przychody finansowe , , , ,36 I. Dywidendy i udziały w zyskach, 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, , , , ,36 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,46 I. Odsetki, , , , ,46 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 61

62 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,99 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) , , , ,06 I. Zyski nadzwyczajne , ,88 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne , , , ,06 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , , , ,05 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Z danych zaprezentowanych w tabeli wynika, Ŝe w badanym okresie Szpital ponosił wysokie ujemne wyniki na działalności podstawowej. W latach 2006 i 2007 Szpital zanotował ujemny wynik na działalności podstawowej w wysokości ponad zł. Z kolei w 2008 roku wynik uległ istotnej poprawie i ukształtował się na poziomie ,85 zł. Polepszenie wyniku było spowodowane korzystną dynamiką wzrostu osiąganych przychodów z działalności podstawowej (przyrost o ,39 zł) w stosunku do spadku ponoszonych kosztów z działalności podstawowej (zmniejszenie o ,61 zł), szczególnie w pozycji zuŝycie materiałów i energii oraz koszty wynagrodzeń i ich pochodnych. W I półroczu 2009 roku sytuacja Szpitala uległa pogorszeniu, poniósł on stratę na działalności podstawowej w wysokości ,58 zł. Warto zauwaŝyć, iŝ wielkość przychodów z NFZ za pierwsze półrocze 2009r. jest zaniŝona w związku z zaksięgowaniem większości faktur przychodowych za miesiąc czerwiec w następnym miesiącu. PowyŜsza sytuacja miała wpływ na wynik finansowy działalności podstawowej Jednostki za pierwsze półrocze 2009r. Wynik na działalności operacyjnej, podobnie jak w przypadku wyniku na działalności podstawowej, kształtował się na niekorzystnym ujemnym poziomie. Generalnie wynik na działalności operacyjnej w dwóch pierwszych latach analizy oscylował na poziomie korzystniejszym w stosunku do wyniku na działalności podstawowej, przy czym w dwóch ostatnich latach zaobserwowano odmienną tendencję. W 2006 roku Szpital odnotował ujemny wynik na działalności operacyjnej w wysokości ,86 zł, po czym w kolejnym roku nastąpiło minimalne pogorszenie wyniku do poziomu ,94 zł. W 2008 roku Jednostka poniosła stratę na działalności operacyjnej w kwocie ,46 zł, tym samym odnotowano widoczne polepszenie sytuacji finansowej. Z kolei w I półroczu 2009 roku zaobserwowano wyraźne pogorszenie wyniku na działalności operacyjnej, który ukształtował się na poziomie ujemnym w wysokości ,89 zł. Wynik na działalności gospodarczej w analizowanym okresie kształtował się na ujemnym poziomie. Warto nadmienić, iŝ Szpital ponosił bardzo wysokie koszty finansowe, które dotyczyły w głównej mierze odsetek z tytułu nieterminowej regulacji zobowiązań oraz z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów i poŝyczek. W związku z powyŝszym wynik na działalności gospodarczej oscylował na poziomie znacznie gorszym w stosunku do wyniku na działalności operacyjnej. W latach 2006 i 2007 Jednostka ponosiła stratę na działalności gospodarczej odpowiednio na poziomie ,29 zł oraz ,37 zł. Na koniec 2008 roku zaobserwowano minimalne polepszenie wyniku na działalności, gospodarczej, 62

63 który to ukształtował się na poziomie ,31 zł. W I półroczu 2009 roku SPZ ZOZ Solec odnotował wysoką stratę, która wyniosła ,99 zł. Wynik finansowy brutto w badanym okresie przyjmował wielkości, które róŝniły się od wyniku na działalności gospodarczej. PowyŜsza sytuacja wynikała głównie z tego, Ŝe wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, które wpłynęły na wynik finansowy brutto Jednostki. Szpital w latach 2006 i 2007 osiągał ujemne wyniki finansowe brutto na poziomie korzystniejszym w stosunku do wyniku na działalności gospodarczej. W kolejnych latach nastąpiło odwrócenie powyŝszej tendencji. Generalnie SPZ ZOZ Solec ponosił stratę brutto, która oscylowała w granicy od -5,2 mln zł do -6,4 mln zł. Wynik finansowy netto w analizowanym okresie kształtował się na poziomie porównywalnym w stosunku do wyniku finansowego brutto. PowyŜsza sytuacja wynikała głównie z tego, Ŝe w badanym okresie nie wystąpiły obciąŝenia podatkowe oraz inne, które mogłyby wpłynąć na wynik finansowy netto Jednostki. Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ w analizowanym okresie działalność SPZ ZOZ charakteryzowała się brakiem rentowności na kaŝdym z poziomów działalności Jednostki. NaleŜy to ocenić negatywnie. Ponadto naleŝy stwierdzić, Ŝe Jednostka posiadała powaŝne problemy z wysokimi kosztami z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie bieŝących zobowiązań oraz kosztami związanymi z obsługą zadłuŝenia zaciągniętego w instytucjach finansowych. Brak konsekwencji w strategii działania Kadry Zarządzającej Jednostką najbardziej widać w sytuacji utraty moŝliwości umorzenia 70% poŝyczki z BGK w świetle ustawy z dnia r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pomimo pozytywnego zakończenia procesu restrukturyzacji. W tabeli 24 zostały przedstawione podstawowe wskaźniki oceniające rentowność działalności SPZ ZOZ Solec za okres 2006 VI 2009r. Tabela 24 Wskaźniki rentowności SPZ ZOZ Solec w latach 2006-VI 2009r. Wskaźniki rentowności I-VI 2009 Rentowność działalności operacyjnej podstawowej -31,23% -30,58% -4,22% -37,05% Rentowność działalności operacyjnej -21,97% -21,90% -5,53% -38,96% Rentowność działalności gospodarczej -25,97% -22,69% -15,29% -40,49% Rentowność brutto -24,12% -19,78% -16,00% -43,56% Rentowność netto -24,12% -19,78% -16,00% -43,56% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 24 naleŝy stwierdzić, Ŝe w badanym okresie Szpital prowadził działalność nieefektywną ekonomicznie, co widać szczególnie w ostatnim okresie działania, tj. w pierwszym półroczu 2009 roku. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iŝ kaŝda płaszczyzna działalności odznaczała się zupełnym brakiem rentowności. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną poszczególne składowe rachunku zysków i strat. Przychody z działalności podstawowej 63

64 Przychody z działalności podstawowej w latach charakteryzowały się tendencją rosnącą, natomiast w kolejnym roku istnieje wysokie prawdopodobieństwo dynamiki spadkowej tych przychodów. Wielkość tych przychodów stanowiła największy udział wśród wszystkich przychodów osiąganych przez Jednostkę. Oscylowały one w przedziale od 85% (w 2006r.) do 100% (na koniec czerwca 2009r.). Struktura tych przychodów została przedstawiona w tabeli 25. Tabela 25 Struktura przychodów z działalności podstawowej dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ , , , ,86 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW , , , ,85 Przychody z tytułu kontraktów z NFZ , , , ,20 SprzedaŜ usług medycznych pozostałym podmiotom , , , ,99 Pozostała sprzedaŝ usług niemedycznych , ,66 Pozostałe przychody , ,00 SPRZEDAś TOWARÓW I MATERIAŁÓW 0,00 0,00 0, ,32 ZMIANA STANU PRODUKTÓW , , , ,69 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. W dalszej części opracowania przedstawiona została szczegółowa analiza głównych grup przychodów z działalności podstawowej. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy w analizowanym okresie zajmowały istotną część w ramach działalności podstawowej. Oscylowały one w przedziale od 84% (w 2006r.) do 98% (na koniec czerwca 2009r.). Wielkość tych przychodów w latach charakteryzowała się tendencją rosnącą, natomiast w kolejnym roku istnieje wysokie prawdopodobieństwo dynamiki spadkowej. Najistotniejszą część wśród tych przychodów stanowiły przychody z tytułu kontraktów z NFZ, które kształtowały się na poziomie średnio ok. 94%. W tabeli 26 zaprezentowano strukturę przychodów z tytułu kontraktu z NFZ. Tabela 26 Struktura przychodów z tytułu kontraktu z NFZ dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Przychody z tytułu kontraktów z NFZ , , , ,20 Lecznictwo szpitalne , , , ,78 Oddział Neonatologii , , , ,00 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii , , , ,64 64

65 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii , , , ,00 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , , , ,70 Oddział Intensywnej Terapii , , , ,04 SOR , , , ,00 Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy , , , ,40 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , , ,42 Przychodnia przy ul. Chmielnej , , , ,80 Przychodnia przy ul. Dragonów 6a , , , ,04 Przychodnia przy ul. Konwiktorskiej 3/ , , , ,84 Przychodnia przy ul Solec , , , ,40 Przychodnia przy ul. Pięknej ,55 0,00 0,00 0,00 Przychodnia przy ul. Skorupki , , , ,50 Przychodnia przy ul. Twardej , , , ,00 Przychodnia przy ul. Solec 30a , , , ,00 Przychodnia przy ul. Mokotowskiej , , , ,84 Przychodnia przy ul. Wilczej ,00 0,00 0,00 0,00 Przychodnia przy Al. Wyzwolenia ,76 0,00 0,00 0,00 Przychodnia przy ul. Mariańskiej , , , ,00 Badania kosztochłonne - Pracownia Endoskopowa , , , ,00 Przychody NFZ wzrost wynagrodzeń , , ,91 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Przychody z tytułu realizacji kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w latach cechowały się dynamiką wzrostową, natomiast w ostatnim roku istnieje wysokie prawdopodobieństwo dynamiki spadkowej. Warto zauwaŝyć, iŝ wielkość przychodów z NFZ za pierwsze półrocze 2009r. jest zaniŝona w związku z zaksięgowaniem większości faktur przychodowych za miesiąc czerwiec w następnym miesiącu. PowyŜsza sytuacja miała wpływ na ostateczny wynik finansowy Jednostki za pierwsze półrocze 2009r. W 2006 roku Szpital osiągnął przychody z tytułu kontraktów z NFZ na poziomie ,59 zł. Struktura tych przychodów przedstawiała się następująco: kontrakty NFZ na lecznictwo szpitalne ok. 64%, kontrakty NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną ok. 31%, przychody z tytułu wzrostu wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 roku 5%. W 2007 roku przychody z tytułu kontraktów z NFZ uległy zwiększeniu o ,03 zł i wyniosły ,52 zł. Wzrost tych przychodów wynikał przede wszystkim z naliczenia za cały rok środków na wzrost wynagrodzeń z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku. Ponadto istotny przyrost odnotowano w przychodach z tytułu kontraktów NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego zwiększenie o ,42 zł, co widoczne było szczególnie na Oddziale Ginekologiczno-PołoŜniczym oraz Oddziale Neonatologii. Warto nadmienić, iŝ w tym roku nastąpiło zmniejszenie kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o ,66 zł, czego główną przyczyną było ograniczenie działalności przychodni w trzech lokalizacjach: Przychodnia przy ul. Pięknej, Przychodnia przy ul. Wilczej oraz Przychodnia przy al. Wyzwolenia. Ponadto w analizowanym okresie odnotowano zmniejszenia kontraktu z NFZ dla większości poradni specjalistycznych, z czego 65

66 najbardziej widoczne wystąpiło w Przychodni przy ul. Konwiktorskiej 3/5 spadek o ,01 zł. W 2008 roku zaobserwować moŝna kontynuację tendencji wzrostowej przychodów z tytułu kontraktów z NFZ, które uległy zwiększeniu o ,49 zł do poziomu ,01 zł. PowyŜsza sytuacja wynikała przede wszystkim ze wzrostu przychodów z tytułu kontraktu z NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego o ,07 zł w związku z uzyskaniem wyŝszego kontraktu dla większości oddziałów szpitalnych, z czego najbardziej widoczny wystąpił na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (wzrost o ,64 zł). Ponadto istotne wahanie dodatnie było spowodowane zwiększeniem środków podwyŝkowych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku. Warto nadmienić, iŝ przychody z tytułu kontraktów z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kształtowały się na poziomie niŝszym w porównaniu do poprzedniego roku o ,02 zł. Na koniec czerwca 2009 roku Szpital uzyskał przychody z tytułu kontraktu z NFZ w wysokości ,20 zł. Sądząc po pierwszym półroczu bieŝącego roku istnieje wysokie prawdopodobieństwo zmniejszenia się przychodów z tytułu kontraktu z NFZ dla całego 2009 roku. Istotny udział wśród przychodów netto ze sprzedaŝy produktów stanowiły równieŝ przychody ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom, które oscylowały na poziomie od 5% (w 2006r.) do 3% (na koniec czerwca 2009r). W tabeli 27 zaprezentowano strukturę przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom. Tabela 27 Struktura przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 SprzedaŜ usług medycznych pozostałym podmiotom , , , ,99 Osoby fizyczne , , , ,32 Pracodawcy 1 641,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd terytorialny , , , ,25 Centralne organy administracji państwowej , , , ,18 Pozostałe instytucje , , , ,45 Na Ŝyczenie , , , ,79 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 27 moŝna stwierdzić, iŝ w latach 2006 i 2007 wielkość przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom oscylowała na poziomie względnie stałym, natomiast w kolejnych latach uległa dynamicznemu spadkowi. W 2006 roku przychody ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom ukształtowały się na poziomie ,61 zł. W ramach tych przychodów najistotniejszą pozycję zajmowała sprzedaŝ usług medycznych instytucjom (ok. 36%), osobom fizycznym (ok. 35%) oraz samorządom terytorialnym (ok. 16%). 66

67 W 2007 roku sytuacja w zakresie przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom przedstawiała się porównywalnie do roku poprzedniego wielkość tych przychodów wyniosła ,28 zł. Natomiast w 2008 roku zaobserwować moŝna dynamiczny spadek przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom, które uległy zmniejszeniu o ,23 zł, tj. o 54%. PowyŜsza sytuacja wynikała przede wszystkim z tego, iŝ w Jednostce nastąpiło zmniejszenie sprzedaŝy usług medycznych dla wszystkich grup odbiorców, z czego najistotniejsze odnotowano w przypadku sprzedaŝy dla instytucji spadek o ,59 zł oraz osób fizycznych spadek o ,28 zł. Na koniec czerwca 2009 roku Szpital osiągnął przychody ze sprzedaŝy usług medycznych na poziomie ,99 zł. Warto zauwaŝyć, iŝ SPZ ZOZ Solec od 2008 roku w ramach przychodów netto ze sprzedaŝy produktów wykazywał dwie pozycje: przychody ze sprzedaŝy usług niemedycznych oraz pozostałe przychody. PowyŜsza sytuacja wynikała z tego, iŝ Jednostka wprowadziła zmiany w polityce rachunkowości w zakresie ewidencji zdarzeń dotyczących pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych, środków na staŝe i rezydentury lekarzy oraz otrzymanych dotacji, które w latach 2006 i 2007 wykazywane były w pozostałych przychodach operacyjnych. W tabeli 28 zaprezentowano strukturę przychodów ze sprzedaŝy usług niemedycznych oraz pozostałych przychodów. Tabela 28 Struktura przychodów ze sprzedaŝy niemedycznych oraz pozostałych przychodów dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Pozostała sprzedaŝ usług niemedycznych , ,66 Wynajem , ,15 DzierŜawa sprzętu ,11 0,00 Specyfikacje - - 0,00 0,00 Sterylizacja ,00 0,00 Krew pępowinowa - - 0,00 0,00 Utrwalacz, odpady - - 0,00 0,00 Usługi pozostałe , ,51 Pozostałe przychody , ,00 Środki na staŝe i rezydentury lekarzy , ,00 Otrzymane dotacje ,11 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 28 naleŝy stwierdzić, iŝ w 2008 roku Szpital osiągnął przychody z pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych oraz pozostałe przychody o łącznej wartości ,13 zł. W ramach pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych największy udział stanowiły przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości ,72 zł. Z kolei w skład pozostałych przychodów wchodziły środki na staŝe i rezydentury lekarzy 67

68 w wysokości ,27 zł oraz otrzymane dotacje w zakresie programów medycznych w wysokości ,11 zł. Na koniec czerwca 2009 roku wielkość przychodów z pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych wyniosła ,66 zł, a ich struktura była zbliŝona do roku Z kolei pozostałe przychody ukształtowały się na poziomie zł i w całości dotyczyły otrzymanych środków na staŝe i rezydentury lekarzy. SprzedaŜ materiałów i towarów Przychody z tytułu sprzedaŝy materiałów i towarów wystąpiły jako odrębna pozycja w I półroczu 2009 roku, co wynikało z zastosowanej polityki rachunkowości (wcześniej zaliczano je do grupy pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych). W skład tej pozycji wchodziły przede wszystkim zdarzenia dotyczące refaktur wszelkich mediów z tytułu wynajmowanych pomieszczeń i dzierŝawionego sprzętu oraz sprzedaŝ pozostałych towarów (np. ochraniacze na obuwie). Na koniec czerwca 2009 roku przychody te wyniosły ,32 zł. Zmiana stanu produktów Pozycja zmiana stanu produktów wystąpiła w związku z rozliczaniem kosztów (czynnych i biernych) w czasie. W 2007 roku zmiana stanu produktów przyjmowała istotną wartość ze znakiem ujemnym na poziomie ,23 zł. PowyŜsza sytuacja wynikała przede wszystkim z ujęcia w rozliczeniach międzyokresowych pasywów zdarzenia dotyczącego przyszłego umorzenia zobowiązań wobec ZUS i PFRON, które w kolejnym roku zostały wyłączone w związku z przeprowadzanym procesem restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia r. W tabeli 29 zostały zaprezentowane podstawowe wskaźniki medyczne powiązane z przychodami w latach 2006 VI 2009 roku. Tabela 29. Wskaźniki sprzedaŝy SPZ ZOZ Solec w latach 2006-VI 2009r. Rok SprzedaŜ na łóŝko SprzedaŜ na pacjenta SprzedaŜ na osobodzień , ,17 628, , ,76 557, , ,33 675,52 Źródło: statystyka medyczna na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 29 naleŝy stwierdzić, iŝ wskaźnik sprzedaŝy na łóŝko charakteryzował się tendencją zmian. W 2006 roku wskaźnik ten wyniósł ,76 zł, z kolei w następnym roku uległ wzrostowi do poziomu ,20 zł. Wahanie tego wskaźnika było spowodowane osiągnięciem przez Szpital wyŝszych przychodów całkowitych. W 2008 roku odnotowano zmniejszenie wskaźnika sprzedaŝy na łóŝko do wysokości ,73 zł w związku z minimalnym spadkiem wielkości przychodów całkowitych. 68

69 Wskaźnik sprzedaŝy na pacjenta w analizowanym okresie ulegał wahaniom. W 2006 roku wielkość tego wskaźnika ukształtowała się na poziomie 2 723,17 zł, po czym w kolejnym roku odnotowano zmniejszenie tego wskaźnika do wysokości 2 428,76 zł. Dynamika spadkowa wskaźnika wynikała głównie ze wzrostu liczby pacjentów przyjętych do Szpitala. W 2008 roku zaobserwowano wzrost tego wskaźnika do poziomu 2 977,33 zł, co wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia liczby pacjentów obsługiwanych przez Jednostkę. Wskaźnik sprzedaŝy na osobodzień w 2006 roku wyniósł 628,24 zł, natomiast w 2007 roku uległ zmniejszeniu do poziomu 557,53 zł. Wpływ na spadek tego wskaźnika miał wzrost liczby osobodni z do W 2008 roku nastąpił wzrost wskaźnika do wysokości 675,52 zł, co wynikało głównie ze zmniejszenia poziomu liczby osobodni. Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ przedstawione wyŝej wskaźniki charakteryzowały się względnie niskimi odchyleniami w poszczególnych latach, cechując się tendencją rosnącą z korzyścią dla Szpitala. Pozostałe przychody operacyjne Tabela 30 Struktura pozostałych przychodów operacyjnych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2009 r. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,34 Pozostała sprzedaŝ usług niemedycznych , , Wynajem , , DzierŜawa sprzętu , , Specyfikacje 7 729,56 409, Sterylizacja , , Krew pępowinowa 1 000, , Utrwalacz, odpady 3 702, , Usługi pozostałe 0,00 0, Środki na staŝe i rezydentury lekarzy , , Otrzymane dotacje , , Przedawnione, odpisane zobowiązania 1 500, , ,50 0,00 Otrzymane odszkodowania 2 666,00 0,00 0, ,93 Otrzymane darowizny , , , ,17 Otrzymane darowizny - środki pienięŝne , , , ,69 Kary umowne naleŝne jednostce ,20 0,00 0,00 0,00 SprzedaŜ składników majątkowych 4 628, ,76 0,00 0,00 SprzedaŜ środków trwałych 9 870, ,88 0,00 0,00 NaleŜności od ZUS i Urzędu Skarbowego 4 283, ,35 0, ,11 Zwrot zasądzonych kosztów sądowych 303, ,20 0,00 0,00 Rozwiązanie rezerw na zobowiązania , , ,61 0,00 Likwidacja odpisu aktualizującego 8 614, , , ,19 Inne pozostałe przychody operacyjne , , ,29 79,25 Przychody z naleŝności umorzonych 1 600, ,72 0,00 0,00 Przychody z tyt. Umorzenia PFRON ,75 0,00 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. 69

70 Pozostałe przychody operacyjne w latach 2006 i 2007 kształtowały się na wysokim poziomie, natomiast w kolejnych latach uległy dynamicznemu zmniejszeniu przyjmując niskie wartości. PowyŜsza sytuacja wynikała przede wszystkim ze zmiany polityki rachunkowości w zakresie ewidencji zdarzeń dotyczących pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych, środków na staŝe i rezydentury lekarzy oraz otrzymanych dotacji, które od 2008 roku wykazywane są w ramach przychodów z działalności podstawowej. W 2006 roku pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie ,41 zł. Najistotniejszą część tych przychodów stanowiła kwota dotycząca otrzymanych dotacji w wysokości ,61 zł. Ponadto Szpital uzyskiwał znaczne przychody z tytułu pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych w wysokości ,59 zł oraz otrzymanych środków na staŝe i rezydentury lekarzy w wysokości ,77 zł. W kolejnym roku wielkość tych przychodów uległa minimalnemu zmniejszeniu do poziomu ,32 zł, tj. wystąpił spadek o ,09 zł. Wahanie tych przychodów było spowodowane tym, iŝ w roku 2007 nie miały miejsca zdarzenia dotyczące umorzenia PFRON, otrzymanych naleŝnych kar umownych oraz odnotowano zmniejszenie pozycji pozostała sprzedaŝ usług niemedycznych (spadek o ,46 zł) i pozycji rozwiązanie rezerw na zobowiązania (spadek o ,08 zł). W 2008 roku zaobserwowano dynamiczne zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o ,18 zł, które wyniosły ,14 zł. PowyŜsza sytuacja wynikała przede wszystkim ze zmiany polityki rachunkowości w zakresie ewidencji zdarzeń dotyczących pozostałej sprzedaŝy usług niemedycznych, środków na staŝe i rezydentury lekarzy oraz otrzymanych dotacji, które wykazywane są w ramach przychodów z działalności podstawowej. Na koniec czerwca 2009 roku pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie ,34 zł. Udział tych przychodów w ramach przychodów ogółem był względnie wysoki szczególnie w latach (ok. 10%) i miał istotny wpływ na ostateczny kształt wyniku finansowego Jednostki. Przychody finansowe Tabela 31 Struktura przychodów finansowych dla SPZ ZOZ Solec za okres od stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009r. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,36 Odsetki na rachunkach bankowych 3 022, , , ,95 Odsetki od nieterminowych płatności 8 673, ,39 449,66 793,41 Przychody tyt. cofnięcia odsetek naliczonych 0, ,11 0,00 0,00 Przychody z tyt. umorzenia odsetek PFRON 9 783,99 0,00 0,00 0,00 Przychody z tyt. umorzenia odsetek przedawnionych 9 724,30 0,00 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. 70

71 Przychody finansowe w badanym okresie oscylowały na niskim poziomie, z wyjątkiem 2007 roku, kiedy to wyniosły ,20 zł. W ramach tych przychodów istotną pozycję zajmowały przychody z tytułu cofnięcia naliczonych odsetek w wysokości ,11 zł. Generalnie przychody finansowe stanowiły znikomy udział wśród przychodów ogółem. Zyski nadzwyczajne Tabela 32 Struktura zysków nadzwyczajnych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2009r. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 ZYSKI NADZWYCZAJNE , ,88 0,00 0,00 Odszkodowania za straty losowe 0, ,34 0,00 0,00 Umorzenie zobowiązań wg tytułów , ,54 0,00 0,00 Umorzenie odsetek dot. ugód restrukt ,23 46,25 0,00 0,00 Umorzenie naleŝności głównych i odsetek PFRON 0, ,66 0,00 0,00 Umorzenie naleŝności głównych i odsetek Ubezpieczenie Społeczne Umorzenie naleŝności głównych i odsetek Funduszu Pracy 0, ,61 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 Umorzenie kosztów egzekucyj. ZUS 0, ,10 0,00 0,00 Umorzenie zadłuŝenia dot. lokali ZDK ,05 0,00 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 32 moŝna stwierdzić, iŝ zyski nadzwyczajne wystąpiły w latach 2006 i 2007 kształtując się na względnie wysokim poziomie. W 2006 roku wielkość zysków nadzwyczajnych wyniosła ,28 zł i dotyczyła w głównej mierze umorzenia zadłuŝenia dotyczącego lokali ZDK. W 2007 roku zyski nadzwyczajne uległy zwiększeniu do wysokości ,88 zł. Dotyczyły one umorzeń zobowiązań wobec Szpitala w świetle procesu restrukturyzacji z tytułu ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Kwoty te stanowiły znaczące części przychodów ogółem (ok.5%) i miały istotny wpływ na znak i wielkość wyniku finansowego w latach 2006 i Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ przychody dotyczące pozostałej działalności Jednostki w latach 2006 i 2007 kształtowały się na względnie wysokim poziomie, co miało istotny wpływ na ostateczny wynik finansowy Szpitala. Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w latach 2006 VI 2009 r. charakteryzowały się tendencją zmienną. Generalnie koszty te stanowiły główny udział wśród kosztów ogółem i oscylowały w przedziale średnio ok. 92%. 71

72 W 2006 roku koszty te ukształtowały się na poziomie ,66 zł, natomiast w kolejnym roku uległy istotnemu zwiększeniu o ,41 zł (tj. o 3,04%) do poziomu ,08 zł. Z kolei w 2008 roku Szpital ponosił znacznie mniejsze koszty działalności operacyjnej, które uległy zmniejszeniu o ,61 zł (tj. o 1,95%) przyjmując wartość ,47 zł. W okresie od stycznia do końca czerwca 2009 roku Szpital poniósł koszty działalności statutowej na poziomie ,44 zł, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, iŝ w ujęciu rocznym nastąpi wzrost analizowanych kosztów. Struktura kosztów działalności podstawowej została przedstawiona poniŝej. Amortyzacja Tabela 33 Struktura kosztu amortyzacji dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Amortyzacja ogółem, w tym: , , , ,40 Amortyzacja środków trwałych wg tabeli , , , ,50 Amortyzacja środków trwałych jednorazowa , , , ,20 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych , , , ,70 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Koszty amortyzacji w latach charakteryzowały się tendencją wzrostową. W 2006 roku Jednostka poniosła koszty amortyzacji na poziomie ,28 zł. W ramach tych kosztów najistotniejszy udział stanowiła amortyzacja planowana na poziomie ,06 zł. W kolejnym roku wielkość kosztów amortyzacji uległa zwiększeniu do poziomu ,73 zł, a więc nastąpił wzrost o ,45 zł, tj. o 17,80%. Przyczyną takiej dynamiki kosztu był istotny wzrost amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o ,22 zł do poziomu ,70 zł w związku z dokonaniem zakupu programu ESCULAP o łącznej wartości ,52 ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu m. st. Warszawy. Ponadto zaobserwować moŝna wzrostu amortyzacji planowanej w świetle zrealizowanych inwestycji zarówno w majątek nieruchomy, jak równieŝ w majątek ruchomy. W 2008 roku odnotowano dalszy wzrost kosztów amortyzacji do wysokości ,16 zł, tj. zwiększenie o ,43 zł. Dodatnia dynamika świadczy o polityce inwestycyjnej jednostki zarówno w majątek nieruchomy, jak równieŝ w majątek ruchomy. Struktura tych kosztów była zbliŝona do roku 2007, czyli najistotniejszy udział stanowiła amortyzacja planowana. Ponadto istotną pozycję zajmowała takŝe amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. W okresie od stycznia do końca czerwca 2009 roku Jednostka poniosła koszty amortyzacji na poziomie ,40 zł. Udział kosztów amortyzacji w kosztach działalności podstawowej kształtował się w przedziale od 3,73% (w 2006r) do 2,53% (na koniec czerwca 2009r.). 72

73 ZuŜycie materiałów i energii Tabela 34 Struktura kosztu zuŝycia materiałów i energii dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009r. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 ZuŜycie materiałów i energii , , , ,31 ZuŜycie materiałów , , , ,74 Leki anestezjologiczne , , , ,11 Leki przeciwzakrzepowe , , , ,77 Płyny infuzyjne i Ŝywienie pozajelitowe , , , ,73 Płyny krwiozastępcze (albuminy) , , , ,79 Leki przeciwzakaŝeniowe , , , ,49 Pozostałe leki , , , ,54 Środki opatrunkowe , , , ,83 Spirytus, środki odkaŝające , , , ,54 Materiały diagnostyczne i odczynniki , , , ,31 Sprzęt jednorazowy , , , ,51 Pozostałe materiały medyczne , , , ,72 Pozostały drobny sprzęt medyczny , , , ,71 śywność , , , ,56 Bielizna, pościel , , , ,26 OdzieŜ ochronna i robocza 313, , ,41 0,00 Meble, sprzęt gospodarczy , , , ,93 Środki czystości , , , ,76 Materiały biurowe i druki , , , ,41 Materiały do konserwacji , , , ,74 Pozostałe materiały , , , ,03 Materiały stomatologiczne 3 562, , ,50 961,58 Materiały protetyczne , , , ,42 ZuŜycie energii , , , ,57 Energia cieplna , , , ,12 Energia elektryczna , , , ,08 Gaz , , , ,78 Woda , , , ,55 Paliwo , , , ,04 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Koszty zuŝycia materiałów i energii w okresie analizy charakteryzowały się tendencją spadkową, szczególnie na przełomie lat 2007/2008. W 2006 roku koszty zuŝycia materiałów i energii ukształtowały się na poziomie ,79 zł, po czym w następnym roku koszty te uległy zmniejszeniu o ,48 zł do poziomu ,31 zł. W 2008 roku zaobserwowano widoczną dynamikę spadkową kosztów na poziomie ,69 zł. Ostatecznie koszty zuŝycia materiałów i energii wyniosły ,62 zł. W pierwszym półroczu 2009 roku koszty te ukształtowały się na poziomie ,31 zł. Generalnie koszty zuŝycia materiałów i energii oscylowały w granicy od 17% do 20% ogółu kosztów działalności podstawowej i były jedną z istotniejszych pozycji wśród ogółu kosztów podstawowej działalności Szpitala. Struktura kosztów zuŝycia materiałów i energii w analizowanym okresie przedstawiała się następująco: koszty zuŝycia materiałów stanowiły średnio ok. 77%, natomiast koszty zuŝycia energii zajmowały średnio ok. 23%. 73

74 ZuŜycie materiałów Biznes Plan SPZ ZOZ Solec Koszty zuŝycia materiałów w analizowanym okresie generalnie charakteryzował trend malejący. W 2006 roku koszty zuŝycia materiałów ukształtowały się na poziomie ,83 zł. Najistotniejszy udział wśród tych kosztów stanowiły takie pozycje jak: grupa leki ok. 30%, sprzęt jednorazowy 15%, materiały diagnostyczne i odczynniki ok. 12%, pozostałe materiały medyczne ok. 11% oraz Ŝywność - ok. 9%. W 2007 roku zaobserwowano zmniejszenie kosztów zuŝycia materiałów do wysokości ,48 zł, tj. spadek o ,25 zł. Większość kosztów wchodzących w skład grupy zuŝycia materiałów cechowała się dynamiką spadkową, z czego najbardziej widoczne zmniejszenie odnotowano w pozycji sprzęt jednorazowego uŝytku spadek o ,73 zł. Poza tym w Jednostce nastąpiło istotne zmniejszenie pozycji środki opatrunkowe spadek o ,18 zł oraz pozycji materiały diagnostyczne i odczynniki zmniejszenie o ,08 zł. Struktura kosztów zuŝycia materiałów przedstawiała się na poziomie zbliŝonym w porównaniu do roku ubiegłego. W 2008 roku zuŝycie materiałów gwałtownie zmalało do poziomu ,12 zł, tj. o ,36 zł. Tak wysokie wahanie wynikało głównie ze zmniejszenia kosztów grupy leków o ,33 zł w związku z administracyjnym ograniczeniem ilości zakupu poszczególnych leków. Ponadto istotne zmniejszenie zaobserwowano w pozycjach: materiały diagnostyczne i odczynniki spadek o ,52 zł, sprzęt jednorazowego uŝytku spadek o ,49 zł, środki opatrunkowe spadek o ,65 zł oraz płyny infuzyjne i Ŝywienie pozajelitowe spadek o ,76 zł. Zmniejszenie kosztów badań laboratoryjnych wynikało przede wszystkim z ograniczenia działalności laboratorium co do zakresu i ilości wykonywanych badań diagnostycznych. Poza tym bardzo istotny wpływ na zmniejszenie zuŝycia materiałów miał dynamiczny spadek kosztów Ŝywności z ,20 zł do ,64 zł, co było spowodowane zmianą polityki rachunkowości w ciągu roku w zakresie ewidencjonowania zdarzenia zakupu usług dostarczania posiłków, które częściowo wykazywano w kosztach usług obcych. PowyŜsza sytuacja miała miejsce tylko w tym roku, więc naleŝy traktować jak zdarzenie incydentalne. Pomijając powyŝszą sytuację warto nadmienić, iŝ sposób zaliczania kosztów zakupu posiłków w ramach grupy zuŝycia materiałów jest niepoprawny z punktu widzenia powszechnie obowiązujących zasad rachunkowości. W okresie od stycznia do czerwca 2009 roku Szpital ponosił koszty zuŝycia materiałów w wysokości ,74 zł. Największy udział wśród kosztów zuŝycia materiałów stanowiły: grupa leków (ok. 32%), pozostałe materiały medyczne (ok. 14%), materiały diagnostyczne i odczynniki (ok. 11%), sprzęt jednorazowego uŝytku (ok. 10%), Ŝywność (ok. 8%). ZuŜycie energii Koszty zuŝycia energii w analizowanym okresie oscylowały na poziomie względnie stałym. W latach koszty zuŝycia energii kształtowały się w przedziale zł. Na koniec czerwca Szpital poniósł koszty energii na poziomie ,57 zł. 74

75 Struktura w ramach kosztów zuŝycia energii kształtowała się następująco: energia cieplna średnio ok. 46%, energia elektryczna średnio ok. 26%, woda ok. 21%, gaz ok. 6%, paliwo ok.1%. Usługi obce Tabela 35 Struktura usług obcych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Usługi obce , , , ,16 Usługi remontowe pomieszczeń i budynków , , , ,51 Konserwacje i naprawy sprzętu , , , ,76 Usługi transportowe , , , ,07 Usługi telefoniczne , , , ,84 Usługi pocztowe , , , ,73 Usługi pralnicze , , , ,76 Wywóz nieczystości , , , ,85 Utylizacja materiałów medycznych , , , ,51 Usługi najmu, dzierŝawy, leasingu , , , ,54 Dozór mienia , , ,78 0,00 Zakup badań diagnostycznych , , , ,00 Zakup usług medycznych u podwykonawców subkontrakty , , ,38 Zakup usług medycznych u podwykonawców kontrakty , , , ,31 Koszty opłat bankowych , , , ,88 Koszty przejazdów na leczenie , , , ,00 Pozostałe usługi , , , ,40 Usługi Ŝywienia 0,00 0, ,32 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Z danych zawartych w tabeli 35 wynika, Ŝe w badanym okresie koszty usług obcych charakteryzowały się tendencją spadkową, co szczególnie widać na przełomie lat W 2006 roku koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie ,63 zł. Najistotniejszy udział wśród tych kosztów stanowił zakup usług medycznych u podwykonawców subkontrakty ok. 29%, zakup badań diagnostycznych ok. 23% oraz zakup usług medycznych u podwykonawców-kontrakty ok. 20%. W 2007 roku nastąpiło dynamiczne zmniejszenie kosztów usług obcych do poziomu ,15 zł, tj. spadek o ,48 zł. Stopień odchylenia tych kosztów wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia pozycji zakup badań diagnostycznych o ,54 zł do poziomu ,80 zł, co było następstwem zmiany polityki rachunkowości w zakresie ewidencji zdarzeń dotyczących usług medycznych zleconym innym podmiotom (np. program zdrowotny w placówkach oświatowych, program zdrowy uczeń, miejski program promocji zdrowia, program szczepień p/ko Ŝółtaczce typu A, program zdrowotny obejmujący szczepienia MMR, usługi pielęgniarskie ONKOMED). Od tego roku ten rodzaj zdarzeń wykazywany jest w pozycji zakup usług medycznych u podwykonawców-subkontrakty. Ponadto istotną dynamikę spadkową zaobserwowano w pozycji zakup usług medycznych u podwykonawców-kontrakty zmniejszenie o ,89 zł oraz koszty przejazdów na leczenie zmniejszenie o ,10 zł. 75

76 W 2008 roku Szpital poniósł minimalnie niŝsze koszty usług obcych, które wyniosły ,95 zł. W ramach usług obcych pojawiła się pozycja usługi Ŝywienia w wysokości ,32 zł, co było spowodowane zmianą polityki rachunkowości w ciągu roku w zakresie ewidencjonowania zdarzenia zakupu usług dostarczania posiłków, które częściowo wykazywano w kosztach zuŝycia materiałów. W kolejnych latach pozycja ta nie wystąpiła, gdyŝ powrócono do zasady wcześniej stosowanej. Na koniec czerwca 2009 roku koszt usług obcych ukształtował się na poziomie ,16 zł. W ramach tych kosztów najistotniejszy udział stanowiła pozycja zakup procedur medycznych u podwykonawców-subkontrakty i kontrakty w wysokości ,31 zł, tj. ok. 79%, która została wykazana jako jedna pozycja zgodnie z zastosowaną polityki rachunkowości przez Kierownictwo Jednostki. Ponadto mniej istotne koszty stanowiły usługi pralnicze oraz koszt napraw i konserwacji sprzętu. Usługi obce stanowiły dość istotny udział wśród kosztów działalności podstawowej, oscylowały one w granicach od 16,58% w 2006r. do 16,31% na koniec czerwca 2009 roku. Wynagrodzenia Tabela 36 Struktura kosztu wynagrodzeń dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Wynagrodzenia , , , ,09 Wynagrodzenia osobowe , , , ,22 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Wynagrodzenia - staŝyści , , , ,87 Wynagrodzenia - rezydenci , , , ,00 Wynagrodzenia - wyrównania tyt. "203" ,57 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia - dod. wynagrodz. roczne "13" 3 498,24 0,00 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Koszty wynagrodzeń stanowiły największy udział wśród kosztów działalności podstawowej, tzn. oscylowały w granicy od 47,84% w 2006r. do 52,74% na koniec czerwca 2009 r. W analizowanym okresie koszty wynagrodzeń charakteryzowały się tendencją zmian. W 2006 roku całkowity koszt wynagrodzeń ukształtował się na poziomie ,31 zł. Najistotniejszy udział wśród kosztu wynagrodzeń stanowiły wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w wysokości ,13 zł. Ponadto mniejszą część tych kosztów zajmowały wynagrodzenia bezosobowe w wysokości ,20 zł oraz wynagrodzenia dla rezydentów i staŝystów o łącznej wartości ,17 zł. Warto nadmienić, iŝ w tym roku zostały uregulowane wynagrodzenia wobec pracowników z tytułu ustawy 203 w wysokości ,57 zł. W 2007 roku zaobserwowano dynamiczne zwiększenie kosztów wynagrodzeń do poziomu ,88 zł, tj. wzrost o ,57 zł. Wahanie tych kosztów wynikało przede wszystkim z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń, co spowodowało wzrost wynagrodzeń dla całego personelu Szpitala. 76

77 Z kolei w 2008 roku koszty wynagrodzeń uległy zmniejszeniu o ,93 zł i wyniosły ,95 zł. Zmniejszenie tych kosztów odnotowano w pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy spadek o ,64 zł. Natomiast istotne zwiększenie zaobserwowano w przypadku wynagrodzeń bezosobowych wzrost o ,50 zł. Na koniec czerwca 2009 roku Szpital odnotował koszty wynagrodzeń na poziomie ,09 zł. Największy udział wśród kosztu wynagrodzeń stanowiły wynagrodzenia ze stosunku pracy na poziomie ok. 96%. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Tabela 37 Struktura kosztu świadczeń na rzecz pracowników dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,96 Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych , , , ,20 Składki na Fundusz Pracy , , , ,76 Odpis na ZFŚS , , ,75 0,00 Szkolenia pracowników , , , ,00 Dopłaty na dokształcanie pracowników 7 950, ,00 140,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, podobnie jak koszty wynagrodzeń, w latach charakteryzowały się tendencją zmian. Proces kształtowania się kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w analizowanym okresie był ściśle skorelowany z poziomem kosztów wynagrodzeń. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 2006 roku ukształtowały się na poziomie ,68 zł. Największy udział wśród tych kosztów zajmowała pozycja składki z tyt. ubezpieczeń społecznych ok. 75%, odpisy na ZFŚS ok. 14% oraz składki na Fundusz Pracy ok. 11%. W kolejnym roku zaobserwowano widoczne zwiększenie tych kosztów do poziomu ,27 zł, tj. wzrost o ,59 zł. Wahanie tych kosztów odnotowano w pozycji składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w związku ze wzrostem wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 roku. W 2008 roku koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń uległy zmniejszeniu o ,40 zł i wyniosły ,87 zł. Najistotniejsze odchylenie wystąpiło w pozycji składki z tytułu ubezpieczeń społecznych spadek o ,26 zł w związku niŝszym poziomem wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy dla personelu Jednostki. Na koniec czerwca 2009 roku Szpital poniósł wydatki na koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie ,96 zł. W tym roku nie wystąpiła pozycja odpisy na ZFŚS, co jest wynikiem toczących się negocjacji ze Związkami Zawodowymi róŝnych ugrupowań społecznych w zakresie braku tworzenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 77

78 Udział ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w kosztach działalności podstawowej wyniósł średniorocznie około 10%. Podatki i opłaty Tabela 38 Struktura kosztu podatków i opłat dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Podatki i opłaty , , , ,86 Podatek od nieruchomości , , , ,00 Opłaty skarbowe, notarialne , , , ,01 Składki na PFRON , , , ,00 Pozostałe opłaty 1 109,40 606,70 678,00 275,85 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Koszty podatków i opłat w analizowanym okresie charakteryzowały się tendencją spadkową. W 2006 roku koszty podatków i opłat ukształtowały się na poziomie ,33 zł. Najistotniejszy udział wśród tych kosztów zajmowała pozycja składki na PFRON w wysokości ,80 zł oraz podatek od nieruchomości w wysokości ,12 zł. W 2007 roku zaobserwowano minimalne zmniejszenie tych kosztów do poziomu ,30 zł, tj. spadek o ,03 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei w 2006 roku podatki i opłaty uległy dynamicznemu zmniejszeniu do poziomu ,93 zł, tj. spadek o ,37 zł. Zmniejszenie tych kosztów było spowodowane spadkiem pozycji składki na PFRON z zł do zł w wyniku wzrostu liczby osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Na koniec czerwca 2009 roku podatki i opłaty ukształtowały się na poziomie ,86 zł. Najistotniejszą część wśród tych kosztów zajmowały składki na PFRON 61% oraz podatki od nieruchomości 36%. Udział kosztu podatków i opłat w kosztach działalności operacyjnej był mało istotny i oscylował w granicach od 0,93% w 2006r. do 0,78% na koniec czerwca 2009 r. Pozostałe koszty rodzajowe Tabela 39 Struktura pozostałych kosztów rodzajowych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006 r do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,25 Ubezpieczenie majątku , , , ,01 Ubezpieczenie OC zakładu , , , ,00 Odprawy pośmiertne , , ,00 0,00 Koszty reprezentacji i reklamy 2 288,73 902,64 572,99 490,00 Koszty podróŝy słuŝbowych 2 813, ,80 250,00 487,24 Ryczałty samochodowe 1 034,27 0,00 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. 78

79 Z danych zawartych w tabeli 39 wynika, iŝ pozostałe koszty rodzajowe w badanym okresie cechowały się dynamiką wzrostową. W 2006 roku pozostałe koszty rodzajowe wyniosły ,64 zł, po czym w kolejnym roku nastąpiło zwiększenie tych kosztów do poziomu ,44 zł. PowyŜsza sytuacja wynikała głównie ze wzrostu pozycji ubezpieczenia OC zakładu o zł w związku z nowymi warunkami cenowymi ustalonymi przez ubezpieczyciela. W 2007 roku zaobserwowano dalsze zwiększenie pozostałych kosztów rodzajowych do poziomu ,99 zł, tj. wzrost o ,55 zł w odniesieniu do roku poprzedniego. Zwiększenie tych kosztów było spowodowane wzrostem pozycji ubezpieczenia majątku o zł. Na koniec czerwca 2009 roku pozostałe koszty rodzajowe ukształtowały się na poziomie ,25 zł. Największą część wśród pozostałych kosztów rodzajowych zajmowały ubezpieczenie OC zakładu (ok. 75%) oraz ubezpieczenie majątku (ok. 25%). Udział pozostałych kosztów rodzajowych w kosztach działalności podstawowej był znikomy, tzn. oscylował w granicy od 0,42% w 2006 roku do 1,28% na koniec czerwca 2009 roku. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Wartość sprzedanych materiałów i towarów wystąpiła jako odrębna pozycja w I półroczu 2009 roku, co wynikało z zastosowanej polityki rachunkowości (wcześniej zaliczano ją w ramach konta rozliczeniowego 301 rozrachunki z tytułu refakturowania kosztów). W skład tej pozycji wchodziły przede wszystkim zdarzenia dotyczące refaktur wszelkich mediów z tytułu wynajmowanych pomieszczeń i dzierŝawionego sprzętu. Na koniec czerwca 2009 roku koszty te wyniosły ,41 zł. Pozostałe koszty operacyjne Tabela 40 Struktura pozostałych kosztów operacyjnych dla SPZ ZOZ Solec za okres 1 styczeń 2006r. do 30 czerwca 2009 r. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,65 Odpisanie przedawnionych, umorzonych , , ,50 0,00 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjne , , , ,29 Odpisy aktualizujące środki trwałe 2 440,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy aktualizujące naleŝności , , ,67 0,00 Nieplanowe odpisy umorzeniowe , ,48 0,00 0,00 Kary i grzywny 0, , , ,02 Odszkodowania i renty , , , ,41 Rezerwa na zobowiązania ,43 1,45 0,00 0,00 Inne pozostałe koszty operacyjne 2 894, ,88 303,71 0,61 Koszty lat ubiegłych 0,00 0,00 0, ,32 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie charakteryzowały się tendencją zmienną. 79

80 W 2006 roku pozostałe koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie ,05 zł. Największą część wśród tych kosztów stanowiła pozycja odpisy aktualizujące naleŝności (ok. 69%), odpisanie przedawnionych i umorzonych naleŝności (ok. 12%) oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego (ok. 10%). W kolejnym roku zaobserwowano znaczne zmniejszenie tych kosztów do poziomu ,75 zł, tj. spadek o ,30 zł w porównaniu do 2006 roku. Zmniejszenie było spowodowane w głównej mierze spadkiem dokonanych odpisów aktualizujących naleŝności o ,57 zł oraz odpisów przedawnionych i umorzonych naleŝności spadek o ,25 zł. Warto zauwaŝyć, iŝ w tym roku nastąpiło istotne zwiększenie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych o ,72 zł, które wyniosły ,84 zł. W 2008 roku wielkość pozostałych kosztów operacyjnych uległa zwiększeniu o zł, które wyniosły ,75 zł. Wahanie tych kosztów było spowodowane w głównej mierze przyrostem pozycji odpisu aktualizującego naleŝności wzrost o ,85 zł, koszty postępowań sądowych i egzekucji wzrost o ,81 zł oraz koszt kar i grzywień wzrost o ,50 zł. Na koniec czerwca 2009 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły ,65 zł. Największy udział wśród tych kosztów zajmowała pozycja koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości ,29 zł oraz koszty lat ubiegłych w wysokości ,32 zł. PowyŜsza sytuacja wynikała z tego, iŝ Szpital posiada względnie wysokie przeterminowane zobowiązania wobec kontrahentów. Udział pozostałych kosztów operacyjnych wśród kosztów ogółem oscylował na poziomie od 2,80% (w 2006r.) do 1,56% (na koniec czerwca 2009r.) Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie kształtowały się na względnie wysokim poziomie, które znacząco wpływały na końcowy wynik finansowy Szpitala. Koszty finansowe Tabela 41 Struktura kosztów finansowych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Koszty finansowe , , , ,46 Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań , , , ,01 Odsetki od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń , , , ,58 Pozostałe koszty finansowe , , , ,87 Odpisy aktualizujące naleŝności z tytułu odsetek 0,00 251,99 0,00 0,00 Odsetki od kredytów 0,00 0, ,96 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Koszty finansowe w analizowanym okresie ulegały widocznym wahaniom i utrzymywały się na względnie wysokim poziomie. 80

81 W 2006 roku koszty finansowe ukształtowały się na poziomie ,56 zł. W ich skład wchodziły głównie odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie zł oraz inne pozostałe koszty finansowe w kwocie ,25 zł. W 2007 roku koszty finansowe uległy zmniejszeniu o ,93 zł i wyniosły ,63 zł. Struktura tych kosztów przedstawiała się na poziomie zbliŝonym do roku poprzedniego, a więc największy udział stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań w wysokości ,08 zł oraz pozostałe koszty finansowe w wysokości zł. W 2008 roku zaobserwowano dynamiczny wzrost kosztów finansowych do poziomu ,18 zł, tj. wzrost ponad czterokrotny. W tym roku pojawiła się pozycja odsetek od kredytów w wysokości ,96 zł, co było następstwem zmiany polityki rachunkowości w zakresie ewidencji tych kosztów (wcześniej ten typ zdarzeń ujmowano w stratach nadzwyczajnych). Warto nadmienić, iŝ powyŝsza sytuacja ma charakter incydentalny, gdyŝ w następnym roku powrócono do zasad wcześniej stosowanych, tzn. odsetki od kredytów ewidencjonuje się w stratach nadzwyczajnych. Ponadto istotny wpływ na zwiększenie kosztów finansowych miał wzrost pozycji odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z ,08 zł do ,32 zł, tj. o ,29 zł. Na koniec czerwca 2009 roku koszty finansowe ukształtowały się na poziomie ,46 zł. Najistotniejszy udział wśród tych kosztów zajmowała pozycja odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w wysokości ,01 zł. Warto nadmienić, iŝ w tym roku nie wystąpiła pozycja odsetki od kredytu w związku ze zmianą polityki rachunkowości, czego następstwem było wykazywanie tych kosztów w stratach nadzwyczajnych. Udział tych kosztów w ramach kosztów ogółem był względnie wysoki i miał istotny wpływ na ostateczny kształt wyniki finansowego Jednostki. Straty nadzwyczajne Tabela 42 Struktura strat nadzwyczajnych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 r. WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2009 Straty nadzwyczajne , , , ,06 Naliczenie odsetek od poŝyczki BGK , , , ,48 Naliczenie odsetek od kredytu , ,24 0, ,58 Prowizja od poŝyczki , ,23 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. W analizowanym okresie wielkość strat nadzwyczajnych charakteryzowała się zmienną tendencją. W 2006 roku wielkość strat nadzwyczajnych ukształtowała się na poziomie ,66 zł. W skład tych kosztów wchodziły zdarzenia dotyczące obsługi zadłuŝenia z tytułu poŝyczki BGK oraz kredytu w Raiffeisen Bank. 81

82 W kolejnym roku wielkość tych kosztów kształtowała się na poziomie zbliŝonym do roku 2007, wyniosły one ,88 zł. W 2008 roku wielkość strat nadzwyczajnych uległa istotnemu zmniejszeniu do poziomu ,71 zł. PowyŜsza sytuacja wynikała z tego, iŝ w Jednostce nastąpiła zmiana polityki rachunkowości w zakresie ewidencji kosztów obsługi zadłuŝenia od kredytu z Raiffeisen Bank, który został wykazany w kosztach finansowych. Warto nadmienić, iŝ zdarzenie te miało charakter jednokrotny, tzn. w kolejnym roku ten rodzaj operacji wykazywano w stratach nadzwyczajnych. Na koniec czerwca 2009 roku Szpital poniósł stratę ze zdarzeń nadzwyczajnych w wysokości ,06 zł. Jak wspomniano wcześniej, w tym roku pojawiła się pozycja naliczonych odsetek od kredytu Raiffeisen Bank, co wynikało ze zmiany polityki rachunkowości w zakresie ewidencji tego typu zdarzenia gospodarczego. Straty nadzwyczajne stanowiły dość istotny udział wśród kosztów ogółem, które oscylowały w granicach od 2,18%% w 2006r. do 2,14% na koniec czerwca 2009 roku. Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ koszty dotyczące pozostałej działalności Jednostki kształtowały się na względnie wysokim poziomie, co miało istotny wpływ na ostateczny wynik finansowy Szpitala. Analiza bilansu Suma bilansowa w roku 2006 ukształtowała się na poziomie ,98 zł. W kolejnych latach ulegała ona zmniejszeniu. W roku 2007 zmniejszyła się o ,29 zł, czyli o 4,38%. W 2008 roku nastąpił jej spadek o 6,79% w stosunku do roku poprzedniego. Na koniec I połowy 2009 roku jej poziom ukształtował się w wysokości ,19 zł (spadek w porównaniu do 2008 roku ,49 zł, czyli o 9,64%). Na spadek ogólnej sumy aktywów miał wpływ znaczny spadek aktywów obrotowych w kolejnych latach. 82

83 Tabela 43 Struktura bilansu dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 r. LATA AKTYWA I-VI 2009 A. Aktywa trwałe , , , ,73 I. Wartości niematerialne i prawne , , , ,45 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,28 III. NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , , , ,46 I. Zapasy , , , ,40 II. NaleŜności krótkoterminowe , , , ,09 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,54 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,43 AKTYWA RAZEM , , , ,19 PASYWA LATA I-VI 2009 A. Kapitał (fundusz) własny , , , ,09 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,43 II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) PASYWA RAZEM , , , ,19 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,30 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , , ,47 VIII. Zysk (strata) netto , , , ,05 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,28 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,73 II. Zobowiązania długoterminowe , , , ,31 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,24 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,40 0,00 0, ,00 W roku 2006 aktywa trwałe stanowiły 53,78% aktywów ogółem (wartościowo ,90 zł), po czym w kolejnych latach następował ich wzrost. Na koniec I połowy 2009 roku stanowiły one 84,79% (wartościowo ,73 zł) aktywów ogółem. Na wzrost tej pozycji miał wpływ wzrost rzeczowych aktywów trwałych, których wartość w 2006 roku wynosiła ,15 zł, co stanowiło 94,07% aktywów trwałych i 50,59% aktywów ogółem. Na koniec I półrocza 2009 roku pozycja ta osiągnęła wartość ,28 zł, co stanowiło 98,18% aktywów trwałych i 83,24% aktywów ogółem. Wartości niematerialne i prawne w badanych latach wykazywały tendencję spadkową ( ,75 zł w 2006 roku przy ,45 zł na koniec I połowy 2009 roku), jednakŝe ich udział w aktywach trwałych stanowił w 2006 roku 5,93%, więc ich spadek nie miał wielkiego wpływu na dynamikę aktywów trwałych. 83

84 W badanym okresie Jednostka wykazywała w bilansie pozycje naleŝności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie zerowej. AKTYWA OBROTOWE Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem kształtował się w roku 2006 na poziomie 46,22% (ich wartość wynosiła ,08 zł). W kolejnych latach zarówno ich wartość jak i udział w aktywach ogółem zmniejszały się. Na koniec I połowy 2009 roku ich wartość wyniosła ,46 zł, co stanowiło 15,21% aktywów ogółem. Największy wpływ na tendencję spadkową aktywów obrotowych miały naleŝności krótkoterminowe. Udział tej pozycji w aktywach obrotowych oscylował na poziomie 75,34-80,92% w latach 2006, 2007 i na koniec I połowy 2009 roku, natomiast w 2008 roku stanowiła ona 51,44%. NaleŜności krótkoterminowe w 2007 roku zmniejszyły się o 9,15% w stosunku do 2006 roku. Ich wartość wyniosła ,66 zł. W roku 2008 zmniejszyły się one o 51,95% do poziomu ,34 zł. Na koniec I połowy 2009 roku ich wartość wynosiła ,09 zł, czyli nastąpił spadek o 34,78% w stosunku do roku poprzedniego. Inwestycje krótkoterminowe charakteryzowały się duŝą zmiennością w analizowanym okresie. JednakŜe ich zmiany nie miały tak istotnego wpływu na tendencję spadkową aktywów obrotowych. W 2007 roku zmniejszyły się one w stosunku do 2006 roku o 25,04% i ich wartość wynosiła ,35 zł. W następnym okresie nastąpił ich wzrost o 90,63%, a następnie zmniejszenie o 97,52%. Ich wartość w 2009 roku wyniosła ,54 zł (stanowiły one 2,66% aktywów obrotowych). Zapasy w analizowanym okresie utrzymywały się na niskim poziomie. W aktywach ogółem oscylowały one na poziomie 0,97-1,99%. W 2006 roku ich poziom wynosił ,16 zł, co stanowiło 4,3% aktywów obrotowych. W następnym roku ich poziom zmniejszył się o 53,21%. W latach 2008 i 2009 wykazywały one nieznaczną tendencję wzrostową. W 2009 roku ich wartość wyniosła ,40 zł, stanowiły one 8,09% aktywów obrotowych. Najmniejszy wpływ na dynamikę aktywów obrotowych miały krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W 2006 roku ich wartość wynosiła ,84 zł, czyli stanowiły one 0,45% aktywów obrotowych. W następnym roku nastąpił ich nieznaczny spadek (o 5,9%). W roku 2008 w porównaniu do 2007 nastąpił wzrost o 26,22% (wartość ,00 zł). Natomiast na koniec I połowy 2009 roku w porównaniu do 2008 nastąpił znaczny wzrost tej pozycji o 312,61%. Wartość tej pozycji wynosiła ,43 zł, udział w aktywach obrotowych 8,34%. KAPITAŁY WŁASNE Kapitały własne w analizowanym okresie kształtowały się na ujemnym poziomie, co naleŝy uznać za zjawisko negatywne. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wielkość tych kapitałów ulegała pogorszeniu w związku z osiąganiem przez jednostkę ujemnych wyników finansowych. W 2006 roku kapitały własne kształtowały się na poziomie ,00 zł. W kolejnych latach ich wartość uległa pogorszeniu. W I połowie 2009 roku wartość kapitałów wyniosła ,09 zł. Największy wpływ na taką dynamikę kapitałów własnych miały straty z lat ubiegłych oraz straty wykazywane w kolejnych latach. 84

85 Strata z lat ubiegłych w 2006 roku wynosiła ,85 zł. W następnym roku zwiększyła się ona o 15,88%. W roku 2008 strata z lat ubiegłych była na podobnym poziomie jak w 2006 roku. Na koniec I połowy 2009 roku nastąpiło zwiększenie straty z lat ubiegłych do wartości ,47 zł. W okresie Jednostka systematycznie ponosiła straty na prowadzonej działalności. W 2006 roku strata ta wynosiła ,67 zł. W roku 2007 Jednostka osiągnęła lepszy wynik niŝ przed rokiem, lecz nadal był on ujemny i wyniósł ,57 zł. W kolejnym roku wygenerowana strata takŝe była niŝsza niŝ w roku poprzednim. JednakŜe na koniec I połowy 2009 roku wynik finansowy jednostki pogorszył się i wyniósł ,05 zł. Kapitał podstawowy w badanym okresie charakteryzował się tendencją wzrostową. W roku 2006 jego wartość wynosiła ,22 zł, natomiast na koniec I połowy 2009 roku była to kwota ,43 zł. W latach Jednostka posiadała kapitał zapasowy w wysokości ,30 zł. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Kapitały obce w latach kształtowały się na wysokim poziomie. Charakteryzowały się takŝe tendencją wzrostową. W roku 2006 wynosiły one ,98 zł. Na koniec I połowy 2009 roku ich wartość wyniosła ,28 zł. Największy wpływ na wzrost kapitałów obcych miał wzrost zobowiązań krótkoterminowych. W roku 2007 wzrosły one o 20,73% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły ,78 zł. W następnym roku wzrosły one o 29,55% do poziomu ,19 zł. Na koniec I połowy 2009 roku wielkość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła ,24 zł. Udział tych zobowiązań w kapitałach obcych wzrósł z 45,45% w 2006 roku do 61,3% na koniec I połowy 2009 roku. Zobowiązania długoterminowe wykazywały tendencję spadkową. W 2007 roku nastąpiło ich zmniejszenie o 0,87% w stosunku do 2006 roku do poziomu ,08 zł. W następnym roku zmniejszyły się one o 13,81% do poziomu ,20 zł. W I połowie 2009 roku zobowiązania długoterminowe osiągnęły wartość ,31 zł. Rezerwy na zobowiązania charakteryzowały się tendencją wzrostową. JednakŜe nie miało to tak duŝego wpływu na tendencję wzrostową kapitałów obcych, poniewaŝ udział tych rezerw w kapitałach obcych oscylował wokół poziomu 1,05-6,88%. SPZ ZOZ Solec w 2006 roku i na koniec I połowy 2009 posiadał rozliczenia międzyokresowe. W 2006 roku była to kwota ,40 zł, natomiast na koniec I połowy 2009 roku ,00 zł. W tabeli poniŝej przedstawiona została rentowność poszczególnych komórek organizacyjnych SPZ ZOZ Solec za lata

86 Tabela 44. Wykaz rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych SPZ ZOZ Solec na lata ROK 2007 ROK 2008 ROK KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZYCHODY KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE WYNIK ROS PRZYCHODY KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE WYNIK ROS PRZYCHODY KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE WYNIK ROS Oddział Neonatologii % % % Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii % % % Oddział Chorób Wewnętrznych % % % Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej % % % Oddział Intensywnej Terapii % % % Oddział Ginekologiczno PołoŜniczy % % % SOR % % % Przychodnia przy ul. Solec % % % Przychodnia przy ul. Chmielnej % % % Przyhcodnia przy ul. Dragonów 6a % % % Przychodnia przy ul. Konwiktorskiej 3/ % % % Przychodnia przy ul. Pięknej % % % Przychodnia przy ul. Skorupki % % % Przychodnia przy ul. Twardej % % % Przychodnia przy ul. Solec 30a % % % Przychodnia przy ul. Mokotowskiej % % % Przychodnia przy ul. Wilczej % % % Przychodnia przy al. Wyzwolenia % % % Przychodnia przy ul. Mariańskiej % % % Pracownia Endoskopowa % % % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec 86

87 Na podstawie danych zawartych w tabeli moŝna stwierdzić, iŝ większość komórek organizacyjnych SPZ ZOZ Solec w analizowanym okresie charakteryzowała się brakiem rentowności. Warto zaznaczyć, iŝ komórka Pracownia Endoskopowa nie posiada kosztów bezpośrednich w związku z rozliczeniem tych kosztów w ramach oddziałów szpitalnych, dla których stanowi komórkę pomocniczą w zakresie wykonywanych procedur medycznych. Koszty pośrednie zostały rozliczone według klucza, który stanowi proporcję udziału poszczególnych przychodów komórek organizacyjnych w przychodach ogółem osiąganych przez SPZ ZOZ Solec. W 2006 roku prawie wszystkie komórki organizacyjne ponosiły ujemne wyniki finansowe z wyjątkiem trzech: Przychodnia przy ul. Solec 99 (dodatni wynik zł), Przychodnia przy ul. Chmielnej 14 (dodatni wynik zł) oraz Pracownia Endoskopowa (dodatni wynik zł). W tym roku w ramach lecznictwa szpitalnego najwyŝszy ujemny wynik finansowy generował Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii na poziomie zł. Z kolei w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najbardziej negatywny wynik finansowy zanotowała Przychodnia przy ul. Mokotowskiej 15, który ukształtował się na ujemnym poziomie zł. W 2007 roku poziom rentowności w poszczególnych komórkach organizacyjnych dla SPZ ZOZ Solec kształtował się na poziomie zbliŝonym w stosunku do roku poprzedniego. W ramach lecznictwa szpitalnego najgorszy wynik finansowy zanotował Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii na poziomie zł. Natomiast w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najwyŝszym ujemnym wynikiem finansowym odznaczała się Przychodnia przy ul. Solec 99 na poziomie zł, w której rentowność uległa widocznemu pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Warto nadmienić, iŝ w tym roku, podobnie jak w poprzednim okresie, dodatnią rentownością charakteryzowała się Przychodnia przy ul. Chmielnej 14 w wysokości zł. W 2008 roku zanotowano widoczne polepszenie rentowności prawie we wszystkich komórkach organizacyjnych SPZ ZOZ Solec. Najbardziej istotne polepszenie zyskowności zaobserwowano w przypadku Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego, który odznaczał się najbardziej dodatnim wynikiem na poziomie zł. W ramach lecznictwa szpitalnego moŝna zaobserwować równieŝ, iŝ dodatnią rentownością odznaczał się Oddział Neonatologii, który osiągnął wynik w wysokości zł. Ponadto widoczne polepszenie rentowności odnotowano równieŝ dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, który poniósł stratę na poziomie zł. Z kolei w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najbardziej istotną zyskownością charakteryzowała się Przychodnia przy ul. Chmielnej 14, która osiągnęła dodatni wynik w wysokości zł. Ponadto dodatnią rentownością odznaczała się Przychodnia przy ul. Solec 99 (dodatni wynik zł), Przychodnia przy ul. Skorupki 6 (dodatni wynik zł), Przychodnia przy ul. Solec 30a (dodatni wynik ) oraz Pracownia Endoskopowa (dodatni wynik zł).

88 7.2 Analiza stanu majątkowego i określenie nieefektywności SPZ ZOZ Solec w okresie 2006 VI 2009 posiadał aktywa ogółem, które oscylowały na poziomie od ,19 zł do ,98 zł. W analizowanym okresie moŝna zaobserwować, iŝ z roku na rok aktywa Jednostki ulegały zmniejszeniu, co było spowodowane przede wszystkim spadkiem aktywów obrotowych głównie w pozycji naleŝności krótkoterminowe. Majątek trwały stanowił główny udział wśród aktywów Jednostki. Na koniec czerwca 2009 roku pozycja ta zajmowała 85% ogółu aktywów. W analizowanym okresie moŝna zaobserwować, iŝ Jednostka powiększała zasoby majątku trwałego z ,90 zł do ,73 zł. W dalszej części opracowania zostanie przedstawiona szczegółowa analiza w zakresie majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne SPZ ZOZ Solec w okresie 2006 VI 2009 roku w ramach majątku trwałego posiadał wartości niematerialne i prawne, które kształtowały się na poziomie od ,45 zł do ,75 zł. Struktura wartości niematerialnych i prawnych została przedstawiona w tabeli 44. Tabela 45 Wielkość wartości niematerialnych i prawnych SPZ ZOZ Solec na koniec lat oraz na koniec czerwca 2009 r. Lata Wyszczególnienie I-VI 2009 Program ESCULAP , , , ,20 Oprogramowanie do zarządzania bazą danych , , ,60 0,00 System zarządzania SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 0, , , ,48 Pozostałe programy 8 653, , , ,77 RAZEM , , , ,45 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Z danych zawartych w tabeli 44 wynika, iŝ w badanym okresie wielkość wartości niematerialnych i prawnych charakteryzowała się tendencją malejącą. Największy udział wśród wartości niematerialnych i prawnych stanowiła pozycja program ESCULAP o łącznej wartości ,52 zł, który został zakupiony ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu m. st. Warszawy. Dynamika spadkowa tych środków wynikała przede wszystkim z procesu naliczania amortyzacji. Udział wartości niematerialnych i prawnych wśród majątku trwałego był znikomy i oscylował na poziomie ok. 2% na koniec czerwca 2009 roku. Rzeczowe aktywa trwałe W analizowanym okresie rzeczowe aktywa trwałe stanowiły najistotniejszą pozycję w aktywach trwałych. Stanowiły one niemal całość trwałych składników majątku. Struktura rzeczowych aktywów trwałych w latach 2006 VI 2009 została przedstawiona w tabeli

89 Tabela 46 Wartość rzeczowych aktywów trwałych SPZ ZOZ Solec na koniec lat oraz na koniec czerwca 2009 r * zł % zł % zł % zł % Środki trwałe, w tym: ,0 65% ,4 67% ,5 67% ,4 55% Grunty (w tym prawo uŝytk. wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% ,5 31% ,4 24% ,9 32% ,2 27% Urządzenia techniczne i maszyny ,8 5% ,6 3% ,2 2% ,0 2% Środki transportu ,0 1% ,2 1% ,4 1% ,0 1% Inne środki trwałe ,7 28% ,2 39% ,0 32% ,2 25% Środki trwałe w budowie ,2 35% ,7 33% ,8 33% ,9 45% Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Razem ,2 100% ,1 100% ,2 100% ,3 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 45 naleŝy zauwaŝyć, iŝ w analizowanym okresie wartość rzeczowych aktywów trwałych posiadanych przez SPZ ZOZ Solec ulegała przyrostowi. W załączniku do Biznes planu nr 15 został przedstawiony wydruk analityczny rzeczowych aktywów trwałych z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych w ujęciu na komórki organizacyjne Szpitala. Dane dotyczące umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec czerwca 2009 roku zostały przedstawione w tabeli 46. Tabela 47 Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych SPZ ZOZ Solec na dzień roku. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Stopień umorzenia zł zł zł % Grunty 0,00 0,00 0,00 - Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , , ,24 8% Urządzenia techniczne i maszyny , , ,98 92% Środki transportu , , ,96 50% Inne środki trwałe , , ,18 83% Środki trwałe w budowie ,92 0, ,92 0% Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 - Wartości niematerialne i prawne , , ,45 74% Razem , , ,73 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. PoniŜej przedstawiono opis nieruchomości SPZ ZOZ Solec. 1. Szpital SPZ ZOZ Solec zlokalizowany jest przy ul. Solec 93. Na podstawie podpisanej z miastem Umowy o nieodpłatne korzystanie, administratorem nieruchomości jest SPZ ZOZ SOLEC. 89

90 Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne budynku szpitala: rok budowy ok. 1920, kubatura m 3, powierzchnia uŝytkowa m 2. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się: Piwnica Centralna Sterylizatornia, szatnie, magazyny, pomieszczenia techniczne, Parter Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Blok Operacyjny Ortopedyczny, Pracownie: Diagnostyki Obrazowej, Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Diagnostyki Gastroenterologicznej, I piętro Klinika Chorób Wewnętrznych, Pododdział Kardiologii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Pododdział Proktologii, Apteka, Blok Operacyjny Chirurgiczny i Ginekologiczny, Blok Operacyjny Proktologiczny, II piętro Oddział Ginekologiczno PołoŜniczy, Neonatologii, Laboratorium, Apteka, III piętro Zakład Patomorfologii. Tabela 48 Komórki organizacyjne wraz z powierzchnią w lokalizacji Solec 93 (stan na r.). Lp. Nazwa Powierzchnia w m. kw. 1 Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy 1027,7 2 Oddział Neonatologiczny 114,5 3 Oddział Chirurgii Ogólnej 517,03 4 Pododdział Proktologii 227,6 5 Oddział Chorób Wewnętrznych 497,2 6 Pododdział Kardiologii 61,6 7 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 458,07 8 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 165,35 9 Szpitalny Oddział Ratunkowy 282,6 10 Blok Operacyjny Chirurgiczny i Ginekologiczny 249,75 11 Blok Operacyjny Proktologiczny 24,30 12 Blok Operacyjny Ortopedyczny 224,45 13 Zakład Patomorfologii 145,17 14 Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej 51,00 15 Pracownia Diagnostyki Gastroenterologii 23,50 90

91 16 Apteka 216,70 17 Sterylizacja 135,40 18 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 254,30 19 Pracownia Diagnostyki Obrazowej 196,80 20 Transport 35,00 21 Pralnia, Szwalnia 87,00 22 Główny Mechanik 595,82 25 Główny Energetyk 145,42 26 Główny Specjalista Aparatury Medycznej 69,20 27 Główny Informatyk 35,00 28 Kotłownia 145,50 29 Dział Statystyki Medycznej 26,70 30 Archiwum Medyczne 204,80 31 Magazyn Gospodarczy 47,60 32 Administracja 215,85 33 Pozostałe 1 089,09 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. RAZEM 7 570,00 2. Przychodnia przy ul. Solec 99 na podstawie podpisanej z miastem Umowy o nieodpłatne korzystanie, administratorem nieruchomości jest SPZ ZOZ SOLEC. Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: - ilość kondygnacji 6, - rok budowy ok. 1965, - kubatura m 3, - powierzchnia uŝytkowa 1 351,4 m 2. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się: Piwnica szatnie, pomieszczenia socjalne, magazyn, archiwum, pomieszczenia techniczne, Parter rejestracja, szatnia, poradnia ortopedyczna, punkt pobrań, I piętro NZOZ SOLMED, II piętro poradnia kardiologiczna, medycyny pracy, chirurgiczna, proktologiczna, laryngologiczna, administracja, 91

92 III piętro poradnia akupunktury, ginekologiczna, IV piętro pracownia RTG, poradnia akupunktury, gastrologiczna. Budynek w całości oddany jest w uŝytkowanie SPZ ZOZ Solec. 3. Przychodnia przy ul. Chmielnej 14 budynek administrowany przez ZGN. Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne budynku: - ilość kondygnacji rok budowy, - kubatura m 3, - powierzchnia uŝytkowa 1 874,76 m 2, Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się: Parter szatnia dla pacjentów, puste (do remontu) pomieszczenia przeznaczone na rejestrację ogólną oraz archiwum SPZ ZOZ, I piętro Rejestracja, Poradnie: Kardiologiczna, Dermatologiczna z gabinetem zabiegowym, Pracownie: EKG, Badań Holterowskich, II piętro Poradnie: Neurologiczna, Urologiczna, Endokrynologiczna, Diabetologiczna, Chirurgii Ogólnej, Reumatologiczna, III piętro Poradnie: Laryngologiczna, Okulistyczna, Stomatologiczna, Chirurgii Stomatologicznej, PAP, Optyk. 4. Przychodnia przy ul. Karmelickiej 26 budynek administrowany przez ZGN. Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: - ilość kondygnacji 4 - rok budowy ok. 1960, - kubatura m 3, - powierzchnia uŝytkowa 1 854,7 m 2. Pracownia RTG znajduje się na parterze budynku (127 m 2 ), w gestii SPZ ZOZ znajdują się teŝ 24,3 m 2 piwnicy. Budynek częściowo uŝytkowany jest przez SPZ ZOZ Solec o łącznej powierzchni 151,39 m 2. Pozostała część budynku oddana jest w uŝytkowanie na rzecz podmiotów prywatnych. 92

93 5. Przychodnia przy ul. Konwiktorskiej 3/5 budynek administrowany przez ZGN. Właścicielem nieruchomości jest miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: - ilość kondygnacji 3 - rok budowy początek XX wieku, - kubatura m 3, - powierzchnia uŝytkowa 1 790,26 m 2. Na parterze znajdują się poradnie chirurgii ogólnej i ortopedii pow. 209 m 2, na I piętrze znajduje się Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Pracownia Protetyki Stomatologicznej pow. 365 m 2. Budynek częściowo uŝytkowany jest przez SPZ ZOZ Solec o łącznej powierzchni 574,39 m 2. Pozostała część budynku oddana jest w uŝytkowanie na rzecz podmiotów prywatnych. 6. Przychodnia przy ul. Mariańskiej 1 budynek administrowany przez ZGN Właścicielem nieruchomości jest miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: - ilość kondygnacji 6, - rok budowy , - powierzchnia ogółem 2 315,9 m 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego znajduje się na III piętrze budynku pow. 398,19 m 2. Pomieszczenia na IV piętrze po laboratorium nie uŝytkowane pow. 188,97 m 2. Budynek częściowo uŝytkowany jest przez SPZ ZOZ Solec o łącznej powierzchni 587,16 m 2. Pozostała część budynku oddana jest w uŝytkowanie na rzecz podmiotów prywatnych. 7. Poradnia Terapii UzaleŜnień ul. Solec 30a lokal administrowany przez ZGN Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: powierzchnia 135,95 m 2 Pomieszczenia znajdują się na parterze wielokondygnacyjnego budynku. Budynek w całości oddany jest w uŝytkowanie SPZ ZOZ Solec. 93

94 8. Przychodnia przy ul. Twardej 1 lokal administrowany przez ZGN Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: powierzchnia 461,13 m 2 Pomieszczenia znajdują się w piwnicy (98,87 m 2 ), na parterze (191 m 2 Oddział Dzienny Psychiatryczny) oraz na I piętrze (171,26 m 2 ) budynku kilkukondygnacyjnego. Budynek w całości oddany jest w uŝytkowanie SPZ ZOZ Solec. 9. ul. Mokotowska 55 ARCHIWUM SPZ ZOZ SOLEC, lokal uŝytkowy, o powierzchni 230,75 m2, połoŝony w piwnicy trzypiętrowego budynku biurowego. Budynek o pow ,94 m 2 jest w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, administrowany przez ADK Nr 14 w Warszawie, ul. Wilcza 2/4. 10/11. Przychodnia przy ul. Mokotowskiej 15 Przychodnia przy ul. Mokotowskiej 15, o całkowitej powierzchni 744,29 m 2 składa się z połączonych ze sobą: 1. lokalu o pow. 439,29 m 2, umiejscowionego na parterze oraz w piwnicy kilkupiętrowego budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, administrowany przez ADK Nr 14 w Warszawie ul. Wilcza 38a, 2. budynku o pow. 305,05 m 2 (z piwnicą i parterem) dobudowanego (przez SPZ ZOZ) na nieruchomości o powierzchni 860 m 2 której właścicielem jest miasto st. Warszawa, a administratorem jest SPZ ZOZ SOLEC na podstawie podpisanej z miastem Umowy o nieodpłatne korzystanie. 12. Przychodnia przy ul. Dragonów 6a Na podstawie Umowy o nieodpłatne korzystanie, podpisanej z miastem, administratorem nieruchomości jest SPZ ZOZ SOLEC Właścicielem nieruchomości jest miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: - ilość kondygnacji 3, - rok budowy ok. 1920, - powierzchnia uŝytkowa 1 041,3 m 2, - kubatura 5 940,0 m 3. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się: 94

95 W budynku znajduje się poradnia rehabilitacyjna, stomatologiczna, chirurgiczna oraz NZOZ DRAG-MED. Budynek w całości oddany jest w uŝytkowanie SPZ ZOZ Solec. 13. Przychodnia przy ul. Skorupki 6 administratorem jest SPZ ZOZ SOLEC. Właścicielem nieruchomości jest Miasto st. Warszawa. Podstawowe dane techniczne: - ilość kondygnacji 3, - rok budowy , - kubatura m 3, - powierzchnia uŝytkowa 1 206,3 m 2. W budynku znajduje się Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Archiwum SPZ ZOZ. Budynek w całości oddany jest w uŝytkowanie SPZ ZOZ Solec. 14. Przychodnia przy ul. Poznańskiej 17 własność spółdzielcza SPZ ZOZ Solec. Podstawowe dane techniczne: - powierzchnia 318,3 m 2. Pomieszczenia znajdują się w piwnicy, na parterze i I piętrze budynku wielokondygnacyjnego. Lokal w całości wynajęty jest na rzecz podmiotów prywatnych. Informacja o powierzchni i funkcji budynków Szpitala została przedstawiona w tabeli

96 Tabela 49 Podstawowe dane o budynkach SPZ ZOZ na dzień 30 czerwca 2009 roku. Budynek 1. Budynek Główny Szpitala o powierzchni całkowitej 7 570,00 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec powierzchnia działki 6 740,00 m 2 Kubatura - m 3 (opcjonalnie) Rodzaj kondygnacji m 3 Część główna budynku piwnica Powierzch. m 2 Opis funkcji Kto jest właścicielem nieruchomości 1825,70 parter 1505,17 piętro I 1604,18 piętro II 1620,95 Część boczna Piwnica 98,00 Szatnie pracownicze, szatnia ubrań pacjentów, centralna sterylizacja, pomieszczenia techniczne, pokoje biurowe administracji, magazyny, Archiwum SPZ ZOZ SOLEC, sala konferencyjna, punkt wymiany bielizny, serwer, część patomorfologii, wynajęta powierzchnia 16 m 2 - KIOSK Rejestracja ogólna szpitala, Izba przyjęć, szatnia dla odwiedzających, centrala telefoniczna, SOR, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Prac. Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, prac. Gastroenterologii, administracja Oddział Chirurgii Ogólnej, Pododdział proktologii, III Klinika Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pododdział kardiologii Oddział Ginekologiczno PołoŜniczy, Oddział neonatologiczny, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Patomorfologii, Kotłownia, Pokój socjalny transportu, techniczne zaplecze miasto st. Warszawa Adres nieruchomości ul. Solec Warszawa Uwagi Umowa o nieodpłatne korzystanie nr 49/2007 z dnia r. zawarta do dnia r. parter 114,00 Magazyny, część techniczna Piętro I 114,00 Apteka Piętro II 114,00 Apteka piętro III 114,00 Zakład Patomorfologii Przybudówka 270,00 Warsztaty, kotłownia, część techniczna Klimatyzatornia 190 Urządzenia klimatyzacji 96

97 6 466 m 3 piwnica 224,00 parter 200,00 Szatnia pracownicza, pomieszczenia socjalne, magazyn, archiwum, pomieszczenia techniczne Rejestracja ogólna, szatnia dla pacjentów, poradnia ortopedyczna, punkt pobrań laboratoryjnych miasto st. Warszawa ul. Solec Warszawa Umowa o nieodpłatne korzystanie nr 89/2009 z dnia r. zawarta do dnia r. 2. Budynek wolnostojący, czteropiętrowy o powierzchni całkowitej 1424,00 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec powierzchnia działki 729,00 m 2 3. Lokal uŝytkowy o powierzchni całkowitej 1874,76 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec Lokal mieści się w budynku III piętrowym w którym są lokale mieszkalne. piętro I 250,00 Wynajęta powierzchnia 269,20 m 2 dla NZOZ SOL - MED piętro II 250,00 piętro III piętro IV 250,00 250,00 Poradnia laryngologiczna, por. medycyny pracy, por. chirurgii ogólnej, por. proktologiczna, por. kardiologiczna, administracja Poradnia Leczenia Bólu, Por. ginekologiczna Pracownia RTG, poradnia gastrologiczna, Wynajęta powierzchnia 37,9 m 2 Poradni Leczenia Bólu, na 35 godzin tygodniowo dla lekarza S. Rosiński piwnica 378,23 Magazyn, archiwum miasto parter 178,43 piętro I 428,80 piętro II 432,90 Hol, szatnia dla pacjentów oraz część do remontu, przeznaczona na rejestrację ogólną i pokoje archiwum SPZ ZOZ Dermatologia, kardiologia, prac EKG, prac. Holtera, punkt pobrań laboratoryjnych, rejestracja ogólna, gab. zabiegowy, magazyny Pokój PrzełoŜonej, pokój Kierownika, diabetologia, urologia, chirurgia ogólna, reumatologia, endokrynologia, neurologia piętro III 456,40 Okulistyka, stomatologia, chirurgia stomatologiczna st. Warszawa lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 9, Warszawa ul. Gałczyńskiego 12a ul. Chmielna Warszawa Umowa najmu z NZOZ SOL-MED Sp. z o.o. od dnia r. do dnia r. W dniu podpisano umowę najmu Nr 323/94, następnie w maju 1999 r. powyŝsza umowa została wypowiedziana. Od tego czasu lokal uŝytkowany jest bezumownie. 97

98 4. Lokal uŝytkowy o powierzchni całkowitej 1854,7 m 2, z czego powierzchnia uŝytkowana przez SPZ ZOZ Solec 151,30 m 2 Lokal mieści się w budynku II piętrowym, bez windy, w którym równieŝ mają lokalizację inne podmioty prowadzące działalność medyczną, Apteka, oraz lokal mieszkalny. 5. Lokal uŝytkowy o powierzchni całkowitej 1 790,26 m 2, z czego powierzchnia uŝytkowana przez SPZ ZOZ Solec 574,00 m 2 Lokal mieści się w budynku piętrowym, z windą, w którym równieŝ mają lokalizację inne podmioty prowadzące działalność medyczną, 6. Lokal uŝytkowy piwnica 24,30 Magazyn, archiwum parter 127,00 Pracownia RTG (od marca 2007 nieczynna) parter 209,00 piętro I 365,00 Por. Chirurgii ogólnej, por. ortopedii (nieczynne) Pracownia protetyki stomatologicznej, Por. rehabilitacji leczniczej piętro III 398,19 Poradnia Zdrowia Psychicznego miasto st. Warszawa lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 1, Warszawa ul. Dzielna 10a miasto st. Warszawa lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 4, Warszawa ul. Jezuicka 1/3 miasto st. Warszawa ul. Karmelicka Warszawa ul. Konwiktorska 3/ Warszawa ul. Mariańska 1 UŜytkowany na podstawie 1, pkt 2 Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie powierzenia w administrowani e budynku przez ZGN, Lokal uŝytkowany jest bezumownie. UŜytkowany na podstawie 1, pkt 2 Zarządzenia Nr 207/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie powierzenia w administrowani e budynku przez ZGN, Lokal uŝytkowany jest bezumownie UŜytkowany na podstawie 1, pkt 2 98

99 o powierzchni całkowitej 2 315,9 m 2, z czego powierzchnia uŝytkowana przez SPZ ZOZ Solec 587,16 m 2 Lokal mieści się w budynku IV piętrowym, z windą, w którym równieŝ mają lokalizację inne podmioty prowadzące działalność medyczną, piętro IV 188,97 Nieczynne (w planach rozszerzenie działalności medycznej PZP) lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 6, Warszawa ul. Kredytowa Warszawa Zarządzenia Nr 205/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie powierzenia w administrowani e budynku przez ZGN, Lokal uŝytkowany jest bezumownie 7. Lokal uŝytkowy o powierzchni 135,95 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec Lokal mieści się na parterze w budynku wielopiętrowym, w którym są lokale mieszkalne. 8. Lokal uŝytkowy o powierzchni 461,13 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ parter 135,95 piwnica 98,87 nieuŝytkowa Poradnia Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu parter 191,00 Oddział Dzienny Psychiatryczny miasto st. Warszawa lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 16, Warszawa ul. Jezierskiego 3/5 miasto st. Warszawa lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w ul. Solec 30a Warszawa ul. Twarda Warszawa W dniu r. podpisano umowę najmu Nr 842/93, następnie w maju 1999 r. powyŝsza umowa została wypowiedziana. Od tego czasu lokal uŝytkowany jest bezumownie. W dniu r. podpisano umowę najmu Nr 733/93, 99

100 ZOZ Solec Lokal mieści się w budynku wielopiętrowym, w którym są lokale mieszkalne. piętro I 171,26 dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 6, Warszawa ul. Kredytowa 3 następnie w maju 1999 r. powyŝsza umowa została wypowiedziana. Od tego czasu lokal uŝytkowany jest bezumownie. 9. Lokal uŝytkowy o powierzchni całkowitej 1 232,94 m 2, z czego powierzchnia uŝytkowana przez SPZ ZOZ Solec 230,75 m 2 Lokal mieści się w piwnicy budynku IIIpiętrowego, w którym mieszczą się biura Urzędu dzielnicy Śródmieście 10/11 Budynek / Lokal uŝytkowy powierzchni całkowitej 744,29 m 2, piwnica 230,75 Archiwum SPZ ZOZ SOLEC piwnica ZGN parter ZGN 147,69 Gabinety Poradni Rehabilitacji leczniczej 291,60 Gabinety Poradni Rehabilitacji leczniczej miasto st. Warszawa lokal w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr 14, Warszawa ul. Wilcza 2/4 miasto st. Warszawa część lokalu w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w ul. Mokotowska Warszawa ul. Mokotowska Warszawa UŜytkowany na podstawie 1, pkt 2 Zarządzenia Nr 799/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie powierzenia w administrowani e budynku przez ZGN, W dniu r. zostało podpisane Porozumienie nr 03/08 dotyczące korzystania z lokalu uŝytkowego. W dniu r. podpisano umowę najmu Nr 733/93, 100

101 - z czego pow. ZGN 439,29 m 2;, - z czego pow. SPZ ZOZ 305,05 m 2;, Lokal mieści się w budynku wielopiętrowym, w którym są lokale mieszkalne oraz w części dobudowanej przez SPZ ZOZ Powierzchnia działki 860 m Budynek wolnostojący, piętrowy o powierzchni całkowitej 1041,30 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec powierzchnia działki 899,00 m Budynek wolnostojący, 1 575,40 m ,00 m 3 piwnica SPZ ZOZ parter SPZ ZOZ parter 460,10 piętro I 446,00 189,36 Gabinety Poradni Rehabilitacji leczniczej 115,69 Gabinety Poradni Rehabilitacji leczniczej Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, wynajęty pokój dla NZOZ DRAG-MED. o pow. 14,00 m 2; Poradnia stomatologiczna, por. chirurgii ogólnej, Wynajeta powierzchnia dla NZOZ DRAG-MED. 246,00 m 2; antresola 31,30 Poradnia Rehabilitacji Leczniczej przyziemie 103,60 Część techniczna m 3 piwnica 402,30 Archiwum SPZ ZOZ SOLEC, Część techniczna dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą ul. SzwoleŜerów 5, Warszawa; administrowany przez ADK nr Warszawa ul. Wilcza 38 miasto st. Warszawa miasto st. Warszawa ul. Dragonów 6a Warszawa ul. Ks. I. Skorupki następnie w maju 1999 r. powyŝsza umowa została wypowiedziana Od tego czasu lokal w części ZGN uŝytkowany jest bezumownie. Nieruchomość zabudowana na podstawie Umowy o nieodpłatne korzystanie nr 90/2009 z dnia r. zawarta do dnia r. Umowa o nieodpłatne korzystanie nr 50/2007 z dnia r. zawarta do dnia r. Umowa najmu z NZOZ DRAG-MED Sp. z o.o. od dnia r. do dnia r. Bezumownie Przekazana w administrowani 101

102 piętrowy o powierzchni całkowitej 1206,30 m 2, w całości uŝytkowany przez SPZ ZOZ Solec powierzchnia działki 1 463,00 m 2 parter 395,10 piętro I 408,90 Por. Chorób Płuc Archiwum SPZ ZOZ SOLEC Wynajęta powierzchnia 41 m 2 Stomatolog Jolanta Listkowska Por. Chorób Płuc Archiwum SPZ ZOZ SOLEC 6a Warszawa e SPZ ZOZ na podstawie Uchwały Nr 86/98 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dn r. Umowa najmu z Jolantą Listkowską od dnia r. do dnia r. 14. Lokal uŝytkowy o powierzchni 318,30 m 2 Lokal mieści się w budynku wielopiętrowym w którym są lokale mieszkalne. piwnica 45,4 NZOZ POZ MED. parter 132,7 NZOZ POZ MED. piętro I 140,2 NZOZ POZ MED. SPZ ZOZ SOLEC Własność Spółdzielcza ul. Poznańska 17/ ul. HoŜa 43/ Warszawa Lokal wynajęty dla NZOZ POZ MED. Sp. z o. o. Umowa zawarta od dnia r. do dnia r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. 102

103 SPZ ZOZ Solec nie jest w pełni dostosowany do wymagań sanitarnych zarówno odnośnie pomieszczeń budynku głównego Szpitala, jak i pomieszczeń poszczególnych przychodni. Najbardziej aktualny plan dostosowawczy, jaki posiada Jednostka to program dostosowawczy z dnia 30 listopada 2005 roku w zakresie pomieszczeń i urządzeń zakładu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. JednakŜe warto nadmienić, iŝ powyŝszy dokument powinien być dostosowany w terminie do 30 czerwca 2012 roku w stosunku do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku. Warto nadmienić, iŝ na dzień dzisiejszy program dostosowawczy z dnia 22 czerwca 2005 roku został zrealizowany w małej części. PowyŜsza sytuacja wynika z tego, iŝ Jednostka nie posiada środków finansowych na realizację głównych zadań określonych w programie dostosowawczym. W tabeli 49 przedstawiono najwaŝniejsze procesy dostosowawcze do zrealizowania określone w programie dostosowawczym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku. Tabela 50 Wykaz głównych zadań inwestycyjnych do zrealizowania zgodnie z programem dostosowawczym do rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku. Przedmiot inwestycji Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej Modernizacja Pododdziału Proktologii Modernizacja Oddziału Neonatologii Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Modernizacja Pododdziału Kardiologii z zespołem intensywnej opieki kardiologicznej Modernizacja Centralnej sterylizatorni oraz stacji przygotowania łóŝek Modernizacja Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, Ginekologicznego Zakres - utworzenie pokoi 1-2 łóŝkowych z węzłem sanitarnym, - przystosowanie pokoi do potrzeb osób niepełnosprawnych, - modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników, - utworzenie łazienek dla pacjentów, personelu i odwiedzających, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie pokoi 1-2 łóŝkowych z węzłem sanitarnym, - utworzenie salki opatrunkowej oraz pokoju dziennego pobytu pacjenta, - modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników, - utworzenie łazienek dla pacjentów i odwiedzających, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie pokoi 1-2 łóŝkowych z węzłem sanitarnym, - modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie pokoi 1-2 łóŝkowych z węzłem sanitarnym, - modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników, - utworzenie łazienek dla pacjentów niepełnosprawnych i dla odwiedzających, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie łazienki dla pacjentów niepełnosprawnych, - utworzenie pokoi o odpowiedniej powierzchni, - uruchomienie wentylacji, - utworzenie zaplecza medycznego, - utworzenie stacji przygotowania łóŝek, - uruchomienie wentylacji, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie pokoi o odpowiedniej powierzchni, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie sal o odpowiedniej powierzchni, 103

104 i Ortopedycznego Modernizacja Zakładu Patomorfologii Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Modernizacja Pomieszczeń Gospodarczych Modernizacja Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Skorupki 6a Modernizacja Przychodni Specjalistycznej, ul. Chmielna 14 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej, ul. Dragonów 6a Modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego, ul. Twarda 1 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej, ul. Mariańska 1 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej, ul. Konwiktorska 3/5 Modernizacja Poradni Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Solec 30a - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - uruchomienie wentylacji, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - uruchomienie wentylacji, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie windy dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie pochylni dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie pochylni dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - uruchomienie wentylacji, - utworzenie zaplecza socjalno-gospodarczego, - utworzenie windy dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie gabinetów o odpowiedniej powierzchni, - utworzenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie gabinetów o odpowiedniej powierzchni, - utworzenie windy dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie gabinetów o odpowiedniej powierzchni, - utworzenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - utworzenie pochylni dla osób niepełnosprawnych, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Proces dostosowawczy w Szpitalu według planu trwać ma do końca 2010 roku. Wszelkie wyceny nakładów inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania zgodnie z programem dostosowawczym z dnia 30 listopada 2005 roku zostaną przedstawione w części dotyczącej Analizy inwestycji. W 2006 roku SPZ ZOZ Solec dokonał nakładów inwestycyjnych w majątek nieruchomy o łącznej wartości ,32 zł, które prawie w całości sfinansowane zostały na podstawie dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawa. W 2007 roku moŝna zaobserwować znacznie mniejsze inwestycje w nieruchomości, które wyniosły ,10 zł. Z kolei w 2008 roku Jednostka poniosła znaczne nakłady inwestycyjne w majątek nieruchomy w wysokości ,93 zł, które prawie w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji od miasta stołecznego Warszawa. Wykaz najistotniejszych inwestycji w majątek nieruchomy za lata został przedstawiony w tabeli 50. Tabela 51 Wykaz najwaŝniejszych inwestycji w majątek nieruchomy za lata Nazwa zadania ROK 2006 Modernizacja Oddziału Ginekologiczno - PołoŜniczego, w tym: - Wykonanie robót budowlano-montaŝowych - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dźwigu z wymianą dźwigu szpitalnego Modernizacja Przychodni przy ul. Mariańskiej 1 na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego Wartość nakładu (w zł) , ,00 104

105 Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej przy ul. Mokotowskiej ,09 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Solec ,86 Modernizacja pomieszczeń Przychodni przy ul. Dragonów 6 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ROK 2007 Wykonanie dokumentacji projektowej ekspertyza stanu oraz poprawy ochrony przeciwpoŝarowej w Szpitalu przy ul. Solec , ,00 Automatyzacja zespołu prądotwórczego zasilania awaryjnego Szpitala ,60 Dostawa, montaŝ i uruchomienie stacji zmiękczania wody dla kotłowni parowej ROK 2008 Modernizacja Oddziału Ginekologiczno PołoŜniczego w Szpitalu przy ul. Solec , ,88 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Solec ,75 Wykonanie dokumentacji projektowej ekspertyza stanu oraz poprawy ochrony przeciwpoŝarowej, opracowanie projektów, wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu sygnalizacji poŝarowej w Szpitalu przy ul. Solec 93 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec ,30 Wykaz zawartych umów dzierŝawy, najmu, uŝyczenia oraz porozumień w SPZ ZOZ Solec na dzień r. wraz z kosztami przedstawia tabela

106 Tabela 52 Zestawienie zawartych umów najmu, dzierŝawy, uŝyczenia oraz umów (porozumień itp.) w SPZ ZOZ Solec, stan na dzień r. Lp Adres nieruchomości objętej umową ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa Najemca NZOZ "SOL - MED" sp. Z O.O. lek. med. Sławomir Rosiński Warszawski Uniwersytet Medyczny Art. Marketing Sindícate S.A. Poznań ul. Jana Pawła II 14 KIOSK C. Cieplak ul. Komorska 4 m Warszawa Telekomunikacja Polska S.A. Przedsiębiorstwo WielobranŜwe PLOH Rodzaj umowy /najem, dzierŝawa, uŝyczenie, inna jaka?/ najem najem udostępnienie najem Przeznaczenie przedmiotu umowy prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie POZ świadczenie usług medycznych wykonywanie zadań dydaktycznych i badań naukowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych reklama na ścianie zewnętrznej budynku Powierzchnia przedmiotu (m2) Miesięczny czynsz netto za 1m 2 powierzchni lub za 1 godz / umowy na wyłączność/ (PLN ) Całość m-c brutto w PLN 269,20 10, ,57 umowa zawarta na 35 godzin tygodniowo 37,9 10,00 Kwota uzaleŝniona od ilości godzin w m-cu ,06 50,00 ryczałt 1 316,01 najem działalność handlowa 16,00 78, ,56 dzierŝawa zainstalowanie automatów telefonicznych 4,80-100,00 Czas trwania umowy /od dnia do dnia/ od do od do Zawarta r. od na czas nieokreślony od do od do r. od do najem automat do napojów 1,00 ryczałt 400,00 488,00 od r. Uwagi opłata za świadczenia dodatkowe proporcjonalnie do wynajętej powierzchni opłata za świadczenia dodatkowe w wysokości 0,64 zł za 1 godz opłaty wnoszone w m-cach od X do VI opłata za świadczenia dodatkowe w wysokości 10,00 zł za 1 m

107 8. ul. Solec Warszawa 9. ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Solec Warszawa ul. Poznańska Warszawa ul. Ks. Skorupki Warszawa ul. Dragonów 6a Warszawa SARĄG najem automat do napojów 1,00 ryczałt 231,00 281,82 B.Z.Kozielski - wykonywanie zdjęć - ryczałt 300,00 366,00 Krzysztof Supernak POL-TV KAES Przetwórstwo Metali Szlachetnych NZOZ "POZ- MED" sp. z o.o. lekarz stomatolog Jolanta Listkowska NZOZ "DRAG - MED" sp. z o.o. - System TV - 7% przychodów - - najem najem najem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Odbiór odpadów z pracowni RTG prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie POZ świadczenie usług medycznych prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie POZ - W zaleŝności od ilości odebranych odpadów RTG 318,00 8, ,30 41,00 17,42 907,86 260,00 11, ,93 - od r. od r. od r. do r. od do r. od do od do od do Opłata za świadczenia dodatkowe w 100% (bez remontowych opłat) opłata za świadczenia dodatkowe proporcjonalnie do wynajętej powierzchni opłata za świadczenia dodatkowe proporcjonalnie do wynajętej powierzchni

108 Inne środki trwałe Biznes Plan SPZ ZOZ Solec Głównym składnikiem majątku ruchomego Szpitala są środki trwałe grupy 8, która dotyczy w głównej mierze aparatury i sprzętu medycznego. Zgodnie z ewidencją środków trwałych łączna wartość księgowa (według danych na dzień roku) tej grupy wyniosła ,88 zł brutto. Wartość netto tych środków trwałych po uwzględnieniu umorzenia to kwota ,18 zł, co świadczy o względnie wysokim procesie zuŝycia na poziomie ok. 83%. W tabeli 52 przedstawiono zestawienie sprzętu medycznego i wyposaŝenia Szpitala, który nie uległ całkowitemu zuŝyciu. Tabela 53 Wykaz niezamortyzowanego sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ Solec. Komórka organizacyjna Oddział Ginekologiczno- PołoŜniczy Oddział Wewnętrzny Pododdział Kardiologiczny Wyszczególnienie Data przyjecia Wartość początkowa Umorzenie na dzień Wartość netto ZESTAW POMP INFUZYJNYCH , , ,56 ZESTAW POMP INFUZYJNYCH , , ,73 AP.USG VOLUSON 730 EXPERT Z WYPOSAśENIEM , , ,19 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM , , ,94 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM , , ,33 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM , , ,33 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM , , ,33 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA SEP 21S , , ,27 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA TYP PLUM A , , ,16 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA TYP PLUM A , , ,16 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA TYP PLUM A , , ,16 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA TYP PLUM A , , ,16 SSAK ATMOS C401 Z WYPOSAś , ,46 369,54 SSAK ELEKTRYCZNY MEVACS M , , ,72 SSAK ELEKTRYCZNY MEVACS M38 Z WÓZKIEM JEZDNYM , , ,50 FOTEL GINEKOLOGICZNY , , ,34 LAMPA ZABIEGOWA MEDILUX BHW , ,33 66,46 LAMPA ZABIEGOWA MEDILUX BHW , ,33 66,46 LAMPA ZABIEGOWA MEDILUX BHW , ,33 66,46 LAMPA ZABIEGOWA ŚCIENNA MEDILUX , , ,86 PULSOKSYMETR+MONITOR PACJENTA , , ,87 RAZEM , , ,97 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP 21S , , ,72 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 RAZEM , , ,44 DEFIBRYLATOR SZPITALNY LIFEPAK , , ,90 AP.EKG TRIM I , , ,54 108

109 Oddział Chirurgii Ogólnej Pododdział Proktologii Oddział Neonatologii Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczny Szpitalny Oddział Ratunkowy ZESTAW DO WYKONYWANIA PRÓB WYSIŁKOWYCH Z BIEśNIĄ , , ,01 RAZEM , , ,45 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 RAZEM 6 955, , ,72 SPHINCTOMETR+KOMPUTER PRZENOŚNY DELL LATITUDE , , ,87 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 RAZEM , , ,59 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA SEP 21S , , ,27 INKUBATOR ZAMKNIĘTY ATOM V-2100 G TYP A , , ,92 INKUBATOR ZAMKNIĘTY ATOM V-2100 G TYP A , , ,92 INKUBATOR OTWARTY IW , , ,93 LAMPA DO FOTOTERAPII BILIBED , , ,08 LAMPA DO FOTOTERAPII ŁÓśECZKOWA neobluecozy , , ,77 LAMPA DO FOTOTERAPII ŁÓśECZKOWA neobluecozy , , ,77 LAMPA DO FOTOTERAPII STATYWOWA LED , , ,62 STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKÓW KACPEREK , , ,21 STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKÓW KACPEREK , , ,21 STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKÓW KACPEREK , , ,21 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 SSAK ELEKTRYCZNY VICTORIA VERSA Z WYPOSAśENIEM , , ,08 URZĄDZENIE DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU ,60 172, ,00 ZESTAW INFLANT FLOW SIPAP , , ,47 APARAT CPAP DO RESUSCYTACJI NOWOROKÓW , , ,68 STANOWISKO DO RESUSCYTACJI UNIMED TYP SRN-10 Z WYP , , ,35 KASETON ELEKTRYCZNO-GAZOWY ISA STANOWISKOWY , , ,22 KASETON ELEKTRYCZNO-GAZOWY ISA STANOWISKOWY , , ,42 KASETON ELEKTRYCZNO-GAZOWY ISA STANOWISKOWY , , ,42 PROMIENNIK PODCZERWIENI TYP IR-10/PANEL GRZEWCZY/ , , ,08 PROMIENNIK PODCZERWIENI TYP IR-10/PANEL GRZEWCZY/ , , ,08 PROMIENNIK PODCZERWIENI TYP IR-10/PANEL GRZEWCZY/ , , ,08 BILIRUBINOMETR TYP MINOLTA JM , , ,97 CIEPŁE GNIAZDKO BW , , ,71 CIEPŁE GNIAZDKO BW , , ,71 KASETON ELEKTRYCZNO-GAZOWY ISA STANOWISKOWY , , ,23 RAZEM , , ,13 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 RAZEM , , ,44 DEFIBRYLATOR M-S ADV/BPH/PC/SPO2/AC , , ,19 AP.EKG TRIM I , , ,50 109

110 Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej z Proktologią APARAT EKG MR SILVER Z WÓZKIEM POD APARAT , , ,70 APARAT EKG MR SILVER Z WÓZKIEM POD APARAT , , ,70 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 KARDIOMONITOR mcare 300 IBP+ETC02 Z WYPOSAśENIEM , , ,40 KARDIOMONITOR mccare 300 IBP+ETC02 Z WYPOSAśENIEM , , ,40 ŁÓśKO ELEGANZA STANDARD TYP 1GS Z WYPOSAśENIEM , , ,68 ŁÓśKO ELEGANZA STANDARD TYP 1GS Z WYPOSAśENIEM , , ,68 ŁÓśKO DLA CHOR. NOVOS TYP IN4301 FIRMY LINET Z WYP , , ,16 ŁÓśKO DLA CHOR.NOVOS TYP IN4301 FIRMY LINET Z WYP , , ,16 STÓŁ DO BADAŃ 2801 II , , ,55 STÓŁ DO BADAŃ 2801 II , , ,56 LAMPA BEZCIENIOWA 4-RO OGN. SUFITOWA Z ZASILACZEM , , ,82 RESPIRATOR ACHIEVA PSO , , ,47 WÓZEK DO PRZEWOśENIA CHORYCH W POZYCJI LEśĄCEJ , , ,70 WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH , , ,08 APARAT USG SANOSITE MICROMAXX Z WYPOSAśENIEM , , ,61 RAZEM , , ,08 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA TYP SEP-21S , , ,72 ZESTAW POMP INFUZYJNYCH , , ,56 ZESTAW POMP INFUZYJNYCH , , ,56 ZESTAW POMP INFUZYJNYCH , , ,56 ZESTAW POMP INFUZYJNYCH , , ,56 RESPIRATOR NPB , , ,00 APARAT DO ZNIECZULANIA BLEMSE SIRIUS , , ,09 APARAT DO ZNIECZULANIA BLEASE SIRIUS , , ,09 APARAT DO ZNIECZULANIA BLEASE SIRIUS , , ,10 KARDIOMONITOR Ultraview SL 2600 Z WYPOSAśENIEM , , ,74 KARDIOMONITOR Ultraview SL 2600 Z WYPOSAśENIEM , , ,74 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 SSAK ELEKTRYCZNY VICTORIA VERSA Z WYPOSAśENIEM , , ,08 BRONCHOFIBEROSKOP OPTYCZNY , , ,10 RAZEM , , ,06 DIATERMIA CHIRURGICZNA ES350 Z WYPOSAśENIEM , , ,97 OPTYKA LAPAROSKOPOWA , , ,33 ZESTAW LAPAROSKOPOWY , , ,43 PROKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY DGHAL II , , ,50 STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY SU , , ,66 RAZEM , , ,89 110

111 Blok Operacyjny Ortopedyczny Blok Operacyjny PołoŜniczo - Ginekologiczny Przychodnia Specjalistyczna ul. Chmielna 14 Przychodnia Specjalistyczna ul. Dragonów 6a Przychodnia Specjalistyczna ul. Konwiktorska 3/5 Przychodnia Przyszpitalna ul. Solec 99 Przychodnia UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień od Alkoholu ul. Solec 30 Zakład Rehabilitacji Leczniczej ul. Mokotowska 15 REJESTRATOR POM.DAWKI PROM.JONIZ.VACU DAP , , ,06 ZESTAW ARTROSKOPOWY , , ,24 NAPĘD CHIRURGICZNY TYP COMFORT , , ,76 NAPĘD CHIRURGICZNY TYP COMFORT , , ,76 RAZEM , , ,82 STÓŁ OPERACYJNY MAQUET MODEL , , ,82 SSAK ELEKTRYCZNY MEVACS Z WÓZKIEM JEZDNYM , , ,50 OPTYKA LAPAROSKOPOWA O ST.330MM ,29 186, ,28 OPTYKA HISTEROSKOPOWA , , ,52 OPTYKA HISTEROSKOPOWA Z WYPOSAśENIEM , , ,70 OPTYKA HISTEROSKOPOWA Z PŁASZCZEM ZABIEG.I DIAGNOS , , ,35 SSAK ELEKTRYCZNY M , , ,72 KOLUMNA CHIRURGICZNA RUROWA,KONSOLA K60S-ALFA , , ,42 LAMPA OPERACYJNA 5-CIO OGNISKOWA Z ZASILACZEM , , ,80 ZESTAW WYPOS.SALI OPERAC. NA ODDZ.GIN.- POŁOś , , ,40 DIATERMIA CHIRURGICZNA ES 350 Z WYPOSAśENIEM , , ,46 RAZEM , , ,97 AUTOKLAW PAROWY ASHE/P , , ,30 UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAśENIEM , , ,87 UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAśENIEM , , ,88 RAZEM , , ,05 BIOSTYMULATOR LASEROWY UŁAN BL-21 ZE SKANEREM , , ,48 ZESTAW DO FOTOTERAPII ,00 855, ,04 PULSOTRONIC ST-6D ,00 374, ,48 RAZEM , , ,00 ZESTAW DO FOTOTERAPII ,00 855, ,04 RAZEM 8 560,00 855, ,04 MONITOR PŁODU AVALON PHILIPS FM , , ,50 FOTEL GINEKOLOGICZNY , , ,18 ZESTAW DO BADANIA KONTROLI JAKOŚCI W PRACOW.RTG , , ,52 AP.RTG STOM.-EXPLOR X , , ,76 RAZEM , , ,96 KOPIARKA CANON NP , ,74 989,46 RAZEM 3 733, ,74 989,46 BIOSTYMULATOR LASEROWY BL-21 ZE SKANEREM SL , , ,95 AP.DO MAGNETOTERAPII MAGNETRONIC MF , , ,73 WIRÓWKA DO KOŃCZ.DOLNYCH , , ,35 WIRÓWKA DO KOŃCZ.GÓRNYCH , , ,35 URZĄDZENIE DO SUCHEGO MASAśU MEDY JET , , ,40 APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ PULSON ,00 820, ,58 APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ PULSON ,00 820, ,58 AP. DO ELEKTROTERAPII KRÓTKOFALOWEJ THERATUR , , ,34 111

112 Pracownia RTG w Szpitalu Gabinety USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Pracownia Endoskopii Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Apteka Zakładowa w Szpitalu Warsztaty Administracja Magazyn Zwrotów APARAT DO ELEKTROTERAPII KOMBINOWANEJ COMBI , , ,66 APARAT PULSOTRONIC ST-6D ,78 693, ,01 APARAT PULSOTRONIC ST-6D ,78 693, ,01 ZESTAW DO FOTOTERAPII ,00 855, ,04 RAZEM , , ,00 ŚRÓDOPERACYJNY AP.RTG Z RAMIENIEM C TYP CYBERBLOC , , ,76 APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM ARGOSTAT PLUS , , ,14 REJESTRATOR POM.DAWKI PROM.VACU DAP , , ,06 ZESTAW DO BADAŃ KONTR.JAKOŚCI W PRAC.RTG , , ,52 ZESTAW DO BADANIA KONTROLI JAKOŚCI W PRACOW.RTG , , ,52 ZESTAW KASET RTG Z EKRANEM+ZNACZNIKI CYFROWE , , ,93 RAZEM , , ,93 APARAT USG PRO FOCUS , , ,40 GŁOWICA TRANSOLUCER 7,5 MHZ , , ,70 RAZEM , , ,10 AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA , , ,36 DIATERMIA ENDOSKOPOWA ES-VISION Z WYPOSAśENIEM , , ,09 ZESTAW WZIERNIKÓW VIDEOENDOSKOPOWYCH , , ,36 RAZEM , , ,81 CIEPLARKA EN-500P , , ,94 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY MAXMAT+KOMPUTER ASROCK , , ,06 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MYTHIC , , ,48 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY COBAS INTEGRA 400 PLUS , , ,31 RAZEM , , ,79 SUSZARKA CYFROWA 80L , , ,31 RAZEM 6 180, , ,31 SPRĘśYNA HYDRAULICZNA Z NAPĘDEM ELEKTR.COBRA ,80 389, ,20 RAZEM 5 843,80 389, ,20 KOPIARKA CYFROWA KYOCERA MITA KM-2530 Z OPCJAMI , , ,20 RAZEM 5 246, , ,20 DENSYTOMETR ULTRADŹWIĘK , , ,00 KOPIARKA MINOLTA 2500 D , , ,77 RAZEM , , ,77 OGÓŁEM , , ,18 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. W 2006 roku SPZ ZOZ Solec dokonał zakupu sprzętu medycznego o łącznej wartości ,23 zł, który prawie w całości został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji. W 2007 roku wielkość inwestycji z zakresu sprzętu medycznego wyniosła ,76 zł, z czego w 95% środków pochodziło z dotacji. Z kolei w 2008 roku Jednostka poniosła niŝsze nakłady inwestycyjne dotyczące zakupu aparatury medycznej w wysokości ,34 zł, które prawie w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji. 112

113 W tabeli 53 przedstawiono wykaz najistotniejszych inwestycji dotyczących sprzętu medycznego za lata Tabela 54 Wykaz najwaŝniejszych zakupów sprzętu medycznego w latach NAZWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ROK 2006 WARTOŚĆ ZAKUPU (W ZŁ) AP.USG VOLUSON 730 EXPERT Z WYPOSAśENIEM ,00 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM ,13 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM ,33 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM ,33 CARDIOTOKOGRAF PHILIPS FM ,33 STANOWISKO DO RESUSCYTACJI UNIMED TYP SRN-10 Z WYP ,99 DEFIBRYLATOR M-S ADV/BPH/PC/SPO2/AC ,61 LAMPA BEZCIENIOWA 4-RO OGN. SUFITOWA Z ZASILACZEM ,50 RESPIRATOR ACHIEVA PSO ,00 RESPIRATOR NPB ,20 DIATERMIA CHIRURGICZNA ES350 Z WYPOSAśENIEM ,74 ZESTAW WYPOS.SALI OPERAC. NA ODDZ.GIN.-POŁOś ,42 DIATERMIA CHIRURGICZNA ES 350 Z WYPOSAśENIEM ,37 ZESTAW DO BADANIA KONTROLI JAKOŚCI W PRACOW.RTG ,00 ZESTAW DO BADAŃ KONTR.JAKOŚCI W PRAC.RTG ,00 ZESTAW DO BADANIA KONTROLI JAKOŚCI W PRACOW.RTG ,00 ZESTAW KASET RTG Z EKRANEM+ZNACZNIKI CYFROWE ,60 DIATERMIA ENDOSKOPOWA ES-VISION Z WYPOSAśENIEM ,40 ROK 2007 PULSOKSYMETR+MONITOR PACJENTA ,47 DEFIBRYLATOR SZPITALNY LIFEPAK ,00 INKUBATOR ZAMKNIĘTY ATOM V-2100 G TYP A ,92 INKUBATOR ZAMKNIĘTY ATOM V-2100 G TYP A ,92 INKUBATOR OTWARTY IW ,00 KARDIOMONITOR mcare 300 IBP+ETC02 Z WYPOSAśENIEM ,00 KARDIOMONITOR mccare 300 IBP+ETC02 Z WYPOSAśENIEM ,00 APARAT USG SANOSITE MICROMAXX Z WYPOSAśENIEM ,00 APARAT DO ZNIECZULANIA BLEMSE SIRIUS ,99 APARAT DO ZNIECZULANIA BLEASE SIRIUS ,99 APARAT DO ZNIECZULANIA BLEASE SIRIUS ,00 KARDIOMONITOR Ultraview SL 2600 Z WYPOSAśENIEM ,00 KARDIOMONITOR Ultraview SL 2600 Z WYPOSAśENIEM ,00 BRONCHOFIBEROSKOP OPTYCZNY ,00 ZESTAW LAPAROSKOPOWY ,57 PROKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY DGHAL II ,00 ZESTAW ARTROSKOPOWY ,00 NAPĘD CHIRURGICZNY TYP COMFORT ,73 NAPĘD CHIRURGICZNY TYP COMFORT ,73 STÓŁ OPERACYJNY MAQUET MODEL ,00 OPTYKA HISTEROSKOPOWA Z WYPOSAśENIEM ,00 UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAśENIEM ,90 113

114 UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAśENIEM ,91 MONITOR PŁODU AVALON PHILIPS FM ,00 URZĄDZENIE DO SUCHEGO MASAśU MEDY JET ,00 APARAT USG PRO FOCUS ,00 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY MAXMAT+KOMPUTER ASROCK ,00 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MYTHIC ,00 ROK 2008 STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY SU ,30 OPTYKA HISTEROSKOPOWA Z PŁASZCZEM ZABIEG.I DIAGNOS ,75 ŚRÓDOPERACYJNY AP.RTG Z RAMIENIEM C TYP CYBERBLOC ,00 AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA ,00 ZESTAW WZIERNIKÓW VIDEOENDOSKOPOWYCH ,00 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY COBAS INTEGRA 400 PLUS ,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Na podstawie danych zawartych w tabeli 53 moŝna stwierdzić, iŝ spośród sprzętu zakupionego w ostatnich trzech latach najbardziej cennym są następujące pozycje: Aparat USG VOLUSON 730 EXPERT z wyposaŝeniem, Aparat do znieczulenia BLEMSE SIRIUS 900, Zestaw laparoskopowy, Zestaw artroskopowy, Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C TYP CYBERBLOC, Aparat USG PRO FOCUS, Aparat USG SANOSITE MICROMAXX z wyposaŝeniem, Respirator NPB 840, Stół operacyjny uniwersalny SU 03.0, Stół operacyjny MAQUET MODEL 1130, Zestaw wizerunków Videoendoskopowych. Analiza dokumentacji źródłowej pozwala stwierdzić, iŝ znaczna część sprzętu medycznego posiadanego przez Szpital jest w duŝym stopniu wyeksploatowana, co ma bezpośredni wpływ na jego awaryjność, moŝliwości oraz koszty serwisowania. Warto nadmienić, iŝ do części sprzętu, jaki posiada Szpital nie ma juŝ dostępnych na rynku części zamiennych. Z uwagi na brak środków finansowych większość sprzętu nie jest poddawana okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów, a tylko doraźnym naprawom w celu usunięcia awaryjności. MoŜliwe do usunięcia we własnym zakresie awarie i usterki naprawiane są siłami własnymi, tj. pracownikami Działu Techniczno- Administracyjnego. Ponadto w ograniczonym zakresie realizuje się bieŝące zakupy elementów zuŝywalnych oraz podzespołów sprzętu medycznego, co uwarunkowane jest brakiem środków finansowych w Jednostce. SPZ ZOZ Solec dzierŝawi sprzęt medyczny przeznaczony głównie do diagnostyki laboratoryjnej. Wykaz dzierŝawionego sprzętu wraz z kosztami przedstawia tabela

115 Tabela 55 Zestaw aktualnie zawartych umów dzierŝawy aparatury w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala na Solcu. L.p Analizator Analizator biochemiczny Cobas Integra 400 plus rok produkcji 2006 Analizator hematologiczny Sysmex K-4500 rok produkcji 2004 Analizator do oznaczeń met. Chemiluminescencji Immulite 2000 Analizator do oznaczeń z zakresu hemostazy Thrombolyzer Compact X Analizator do automatycznego systemu do elektroforezy typu Hydrasys/Phoresis Analizator do posiewów krwi BD BACTEC Analizator do oznaczeń troponiny, D-dimetów i prokalcytoniny MINI VIDAS Sprzęt do mikrometod serologicznych: (wirówka, inkubator, statyw, pipety) rok produkcji 2009 Firma, od której jest dzierŝawiony ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o. SYSMEX Polska Sp. z o.o. SIEMENS Healthcare Diagnostics Sp. z o.o. HORIBA ABX Sp. z o.o. HORIBA ABX Sp. z o.o. "DIAG - MED." BIOMERIEUX Sp. z o.o. Johnson & Johnson Poland Sp.z o.o. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Okres dzierŝawy (kontynuacja umowy) (kontynuacja umowy) (kontynuacja umowy) (kontynuacja umowy) (kontynuacja umowy) (kontynuacja umowy) (kontynuacja umowy) Kwota brutto (PLN) 1 464,00/ rok 2 928,00/ rok 1 464,00/ rok 2 444,88/ rok 8 052/ rok 1 464,00/ rok 3 660,00/ rok 1 610,40/ rok W sferze zasobów aparatury medycznej Jednostka powinna przede wszystkim dokonać wymiany tych pozycji, które uległy procesowi całkowitego zuŝycia. Ponadto Szpital powinien systematycznie dostosowywać zasoby sprzętu medycznego do wyznaczonej strategii rozwoju oferty medycznej. PowyŜsze działania pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie Szpitala powodując ciągły dostęp do oferty medycznej. Wykaz sprzętu medycznego, jaki planuje zakupić Jednostka, wraz z wielkościami nakładów, przedstawiono w części dotyczącej Analizy inwestycyjnej. Urządzenia techniczne i maszyny Na koniec czerwca 2009 roku SPZ ZOZ Solec posiadał urządzenia techniczne i maszyny o wartości ,98 zł. W skład tych środków wchodziły przede wszystkim takie pozycje jak: Kocioł parowy HT-160 o wartości netto ,61 zł, Kocioł parowy HTQ-100 o wartości netto ,91 zł, Zestaw urządzeń techn. do stacji spręŝonego powietrza o wartości netto ,90 zł, 115

116 serwer HP DL 380R05 o wartości netto ,40 zł. Pozostałą część tej grupy środków stanowiły głównie zestawy komputerowe. Środki transportu Stan środków transportu na dzień 30 czerwca 2009 roku został wykazany w bilansie na kwotę ,96 zł. W ramach tych środków wchodziły dwie pozycje: samochód sanitarny marki MERCEDES BENZ model VITO o wartości netto ,96 zł, samochód osobowy marki MERCEDES BENZ 312 D-KA 2,9 o wartości netto zł. Środki trwałe w budowie Na koniec czerwca 2009 roku SPZ ZOZ Solec posiadał inwestycje niezakończone, które zostały wykazane w bilansie jako środki trwałe w budowie o łącznej wartości ,92 zł. W skład tej pozycji wchodziły następujące inwestycje nierozliczone: modernizacja Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego o wartości ,76 zł, modernizacja Przychodni przy ul. Chmielnej 14 o wartości zł, modernizacja Przychodni przy ul. Dragonów 6 o wartości ,86 zł, modernizacja systemu przeciwpoŝarowego Szpitala Solec o wartości ,30 zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu majątkowego SPZ ZOZ Solec moŝna stwierdzić, iŝ najpowaŝniejsze nieefektywności w zakresie gospodarowania zasobami majątku nieruchomego i ruchomego dotyczą następujących obszarów: program dostosowawczy dotyczący pomieszczeń i urządzeń zakładu posiadany przez Szpital nie jest zaktualizowany do obecnie obowiązujących przepisów, Szpital nie jest w pełni dostosowany do wymagań sanitarnych zarówno odnośnie pomieszczeń budynku głównego, jak i pomieszczeń poszczególnych przychodni, co potwierdza niski procent wykonania planu dostosowawczego z dnia 30 listopada 2005 roku, znaczna część sprzętu medycznego posiadanego przez Szpital jest w duŝym stopniu wyeksploatowana, co ma bezpośredni wpływ na jego awaryjność, moŝliwości oraz koszty serwisowania (pomimo istotnych inwestycji w zasoby aparatury medycznej w ostatnich trzech latach), większość sprzętu medycznego nie jest poddawana okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów. 7.3 Analiza istniejącego zadłuŝenia W 2008 roku kapitały obce ukształtowały się na poziomie ,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 kwota ta uległa zwiększeniu o ,90 zł i wyniosła ,28 zł. Udział kapitałów obcych w pasywach ogółem na koniec 2008 roku wyniósł 268%, natomiast na dzień %. 116

117 Strukturę kapitałów obcych przedstawia tabela 55. Tabela 56 Struktura kapitałów obcych SPZ ZOZ Solec na dzień 31 grudnia 2008r. oraz 30 czerwca 2009 r. Wyszczególnienie Stan na Kapitał obcy ,38 zł ,28 zł Rezerwy na zobowiązania ,99 zł ,73 zł Zobowiązania długoterminowe ,20 zł ,31 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,19 zł ,24 zł Suma bilansowa ,68 zł ,19 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. PoniŜej zostały szczegółowo opisane poszczególne grupy zobowiązań. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania kształtowały się na dość wysokim poziomie. Na koniec 2008 roku wyniosły ogółem ,99 zł, z czego: ,82 zł stanowiła długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne, z czego: o ,87 zł stanowiła rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, o ,95 zł stanowiła rezerwa na dyŝury lekarskie za lata , ,17 zł stanowiły pozostałe krótkoterminowe rezerwy, z czego: o ,91 zł stanowiły rezerwy na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ZUS i kredytów, o ,26 zł stanowiła rezerwa na ZUS pracodawcy. Udział ogólnej kwoty rezerw w sumie bilansowej wyniósł 18%. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kwota rezerw ukształtowała się na poziomie ,73 zł i stanowiła 19% wartości sumy bilansowej. Na kwotę rezerw składało się: ,82 zł stanowiła długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne, z czego: o o ,87 zł stanowiły rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne, ,95 zł stanowiły rezerwy na zobowiązania za dyŝury lekarskie ,91 zł stanowiły pozostałe krótkoterminowe rezerwy, z czego całą kwotę stanowiły rezerwy na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ZUS i kredytów. 117

118 Zobowiązania długoterminowe Na koniec 2008 roku zobowiązania długoterminowe ukształtowały się na poziomie ,20 zł. Wykazana w bilansie wielkość tych zobowiązań w całości stanowiła pozycja kredyty i poŝyczki. Stan zadłuŝenia długoterminowego przedstawiono w tabeli 56. Tabela 57 Stan zadłuŝenia długoterminowego SPZ ZOZ Solec na dzień 31 grudnia 2008 r Ogółem ,20 Reiffeisen ,00 BGK ,20 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Kredyt Raiffeisen Bank na kwotę zł został zaciągnięty na spłatę wierzytelności cywilno-prawnych, publiczno-prawnych oraz pracowniczych w związku z przeprowadzonym procesem restrukturyzacji w świetle ustawy z dnia r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotne. Na ostatni dzień 2008 roku do spłaty pozostało zł. Wartość przyszłych spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach prezentuje tabela 57. Tabela 58 Harmonogram przyszłych spłat rat kredytowych na rzecz Raiffeisen Bank. Rok Raty kapitałowe , , , , , , ,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Odsetki od kredytu naliczane są w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych od faktycznie uruchomionej i niespłaconej kwoty kredytu, według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę: 1. Średniej arytmetycznej dziennych stóp WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z ostatnich pięciu dni roboczych poprzedniego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego odsetkowego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Stałej marŝy w wysokości 109 punktów bazowych w skali roku. Odsetki stają się wymagalne w ostatnim dniu miesiąca przypadającego na koniec miesiąca następującego po zakończeniu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. ostatniego dnia lutego, 31 maja, 31 sierpnia, 30 listopada kaŝdego roku. Termin spłaty ostatniej raty kredytu to roku. 118

119 PoŜyczka BGK na łączną kwotę ,81 zł: umowa poŝyczki z dnia r. na kwotę zł, aneks do umowy nr 1. z na kwotę ,81 zł, aneks do umowy nr 2 z na kwotę zł. Kwota ,81 zł przeznaczona jest na spłatę naleŝności głównych z tytułu roszczeń pracowników oraz na spłatę naleŝności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, zdrowotne. Kwota zł przeznaczona jest na spłatę kredytu oraz koszty opłaty prowizyjnej. Zgodnie z umową poŝyczki była ona oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym. Odsetki od poŝyczki naliczane były od kwoty aktualnego zadłuŝenia i podlegały spłacie w okresach miesięcznych w terminie nie później niŝ do 25 dnia kaŝdego miesiąca w okresie korzystania z poŝyczki, począwszy od r. Na koniec 2008 roku do spłaty pozostało ,20 zł. Zgodnie z Aneksem do umowy nr 3 z r. poŝyczka zostanie spłacona jednorazowo w dniu r. w kwocie ,31 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat dołączonym do Aneksu nr 3 odsetki od poŝyczki spłacane będą w okresach kwartalnych w wysokości ok zł. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca 2009 ukształtowały się na poziomie ,31 zł. Wykazana w bilansie wielkość tych zobowiązań w obu przypadkach w całości stanowiła pozycja kredyty i poŝyczki. Stan zadłuŝenia długoterminowego przedstawiono w tabeli 58. Tabela 59 Stan zadłuŝenia długoterminowego SPZ ZOZ Solec na dzień 30 czerwca 2009 r Ogółem ,31 Reiffeisen ,00 BGK ,31 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Aktualna kwota poŝyczki BGK na dzień 30 czerwca 2009 wynosi ,31 zł. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2008 roku została pomniejszona o dokonane spłaty poŝyczki w kwocie 5 677,89 zł. Zobowiązania krótkoterminowe Na koniec 2008 roku zobowiązania krótkoterminowe ukształtowały się na poziomie ,19 zł. Natomiast wielkość tych zobowiązań wykazana w bilansie na dzień 30 czerwca 2009 roku ukształtowała się na poziomie ,24 zł. Strukturę zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela 59. Tabela 60 Zobowiązania krótkoterminowe SPZ ZOZ Solec na dzień r. i r. Zobowiązania krótkoterminowe Wartość na dzień na dzień Kredyty i poŝyczki , ,32 119

120 - kredyt Raiffeisen Bank , ,00 - poŝyczka bank BGK 0,00 0,00 - poŝyczka Magellan , ,32 Zobowiązania z dostawcami , ,40 BieŜące , ,44 Objęte układami , ,96 Zobowiązania z tyt. podatków i ZUS , ,83 - bieŝące , ,83 * ZUS , ,69 * PDOF (doch. od os. fizycznych) , ,00 * VAT 2 554, ,81 * PFRON , ,00 * podatki lokalne , ,33 -objęte układami , * ZUS ,00 0,00 * PDOF (doch. od os. fizycznych) 0,00 0,00 * VAT 0,00 0,00 * PFRON 0,00 0,00 * podatki lokalne 0,00 0,00 Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń , ,26 -bieŝące , ,26 * umowa o pracę , ,26 * umowa zlecenie ,57 0,00 - objęte układami 0,00 0,00 * umowa o pracę 0,00 0,00 * umowa zlecenie 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,09 - bieŝące , ,09 * potrącenia z list płac , ,90 * rozliczenia z Urzędem Miasta , ,44 * sumy depozytowe , ,49 * rozliczenia staŝystów i rezydentów , ,94 - objęte układami 0,00 0,00 - bieŝące 0,00 0,00 * potrącenia z list płac 0,00 0,00 * rozliczenia z Urzędem Miasta 0,00 0,00 * sumy depozytowe 0,00 0,00 * rozliczenia staŝystów i rezydentów 0,00 0,00 Fundusze specjalne (ZFŚS) , ,34 - bieŝące 0,00 0,00 - objęte układami 0,00 0,00 Razem zobowiązania krótkoterminowe: , ,24 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Na koniec grudnia 2008 roku największy udział wśród zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania z dostawcami 43% ogólnej sumy zobowiązań krótkoterminowych. Według bilansu z dnia 30 czerwca 2009 roku wielkość zobowiązań wobec dostawców nieznacznie wzrosła (wzrost o ,25 zł) w stosunku do stanu z 31 grudnia 2008 r. 120

121 Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na dzień r. stanowiły 29% ogółu zobowiązań krótkoterminowych. Największy udział stanowiły zobowiązania bieŝące, a wśród nich wierzytelności wobec ZUS. Wielkość zobowiązań z tytułu podatków i ZUS wykazana w bilansie na dzień 30 czerwca 2009 roku wzrosła w stosunku do stanu z końca 2008 roku o ,29 zł, tj. o 24,6%. Na koniec grudnia 2008 roku niespełna 10% ogólnej kwoty zobowiązań krótkoterminowych stanowiły pozostałe zobowiązania. W całości były to zobowiązania bieŝące, a wśród nich największy udział stanowiły wierzytelności wobec Urzędu Miasta. Na koniec czerwca 2009 wielkość pozostałych zobowiązań wzrosła o kwotę ,23 zł, czyli o 44,8%. Fundusze specjalne wykazane na dzień r. stanowiły 8,2% ogólnej sumy zobowiązań krótkoterminowych. Na koniec czerwca 2009 roku udział ten uległ zmniejszeniu do poziomu 7,5%. Kwota kredytów i poŝyczek na koniec 2008 roku stanowiła 8,5% ogółu zobowiązań krótkoterminowych. Niespełna 85% tej kwoty stanowiła część kredytu Raiffeisen Bank zakwalifikowana do spłaty w ciągu 12 miesięcy, którego szczegóły zostały przestawione wcześniej. Resztę kwoty kredytów i poŝyczek stanowiła poŝyczka Magellan, zaciągnięta 28 maja 2008 roku na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem spłaty bieŝących wierzytelności. W przypadku poŝyczki Magellan nie występują raty odsetkowe, koszt udzielenia poŝyczki został pobrany z góry w postaci prowizji na poziomie zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku suma kredytów i poŝyczek uległa zmniejszeniu o kwotę ,00 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień r. wyniosły ,74 zł i stanowiły 1,2% ogólnej sumy zobowiązań krótkoterminowych. W całości były to zobowiązania bieŝące. Najistotniejszy udział stanowiły wierzytelności z tytułu umów o pracę. Na koniec czerwca 2009 wielkość zobowiązań z tytułu wynagrodzeń uległa zmniejszeniu o kwotę ,48 zł. Analiza rachunku przepływów pienięŝnych Rachunek przepływów pienięŝnych za lata i za pierwsze półrocze 2009 roku przedstawia tabela 60. Tabela 61 Rachunek przepływów pienięŝnych dla SPZ ZOZ Solec za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2009 r. Treść Sumy za okres A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej , , , ,06 I. Zysk (strata) netto , , , ,05 II. Korekty razem , , , ,99 1. Amortyzacja , , , ,40 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,48 121

122 4. Zmiana stanu rezerw , , , ,26 5. Zmiana stanu zapasów , , , ,31 6. Zmiana stanu naleŝności , , , ,25 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkookresowych, z wyjątkiem poŝyczek , , , ,86 i kredytów 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , ,43 9. Inne korekty , , ,66 - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,06 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej , , , ,96 I. Wpływy , , ,06 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów , trwałych 2. Inne wpływy inwestycyjne , , ,06 II. Wydatki , , , ,02 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów , , , ,02 trwałych III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,96 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej , , , ,31 I. Wpływy , , ,22-1. Kredyty i poŝyczki , , ,00-2. Inne wpływy finansowe , ,22 - II. Wydatki , , , ,31 1. Spłaty kredytów i poŝyczek , , , ,89 2. Odsetki , , , ,42 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,31 D. Przepływy pienięŝne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , , , ,33 E. Bilansowa zmiana stanu produktów pienięŝnych, w tym , , , ,33 F. Środki pienięŝne na początek okresu , , , ,87 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F-D), w tym , , , ,54 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Na koniec 2006 roku przepływy pienięŝne netto wyniosły ,55 zł. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej ukształtowały się na ujemny poziomie ,11 zł. Na powyŝszą kwotę największy wpływ miała strata netto, jaką osiągnęła Jednostka w analizowanym roku. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej równieŝ ukształtowały się na ujemnym poziomie ,22 zł. Wynikało to z poniesienia wysokich wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Na dodatnim poziomie ,88 zł ukształtowały się przepływy pienięŝne z działalności finansowej. Największy udział w tej kwocie miały 122

123 zaciągnięte kredyty i poŝyczki. Narastająco na koniec analizowanego okresu kwota środków pienięŝnych wyniosła ,41 zł. W 2007 roku bieŝące przepływy pienięŝne netto uległy zmniejszeniu w porównaniu do stanu z 2006 roku i ukształtowały się na ujemnym poziomie ,06 zł. Na działalności operacyjnej odnotowano ujemny wynik, na który główny wpływ miała strata netto w wysokości ,57 zł. Wynik z działalności inwestycyjnej uległ poprawie w stosunku do roku 2006 roku i ukształtował się na dodatnim poziomie ,31 zł. Przepływy pienięŝne z działalności finansowej w stosunku do roku 2006 uległy zmniejszeniu i wyniosły ,21 zł. Narastająco na koniec roku środki pienięŝne ukształtowały się na poziomie ,35 zł, z czego środki o ograniczonej moŝliwości dysponowania stanowią ,18 zł. Na koniec 2008 roku bieŝące przepływy pienięŝne netto uległy zwiększeniu w stosunku do stanu z poprzedniego roku i wyniosły ,52 zł. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej zwiększyły się w porównaniu do roku 2007 i ukształtowały się na dodatnim poziomie ,49 zł. DuŜy wpływ na powyŝszą kwotę miały korekty stanu naleŝności. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej uległy znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim i ukształtowały się na ujemnym poziomie ,36 zł, głównie za sprawą poniesienia wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Przepływy pienięŝne z działalności finansowej w stosunku do roku 2007 uległy zmniejszeniu i wyniosły ,39 zł. Narastająco na koniec roku środki pienięŝne ukształtowały się na poziomie ,87 zł. W pierwszym półroczu 2009 roku bieŝące przepływy pienięŝne netto uległy znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do stanu z 2008 roku i ukształtowały się na ujemnym poziomie ,33 zł. Na działalności operacyjnej odnotowano ujemny wynik, na który główny wpływ miała strata netto w wysokości ,05 zł. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej uległy zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim i ukształtowały się na ujemnym poziomie ,96 zł, głównie za sprawą poniesienia zwiększonych wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Przepływy pienięŝne z działalności finansowej w stosunku do roku 2008 uległy znacznemu zmniejszeniu i ukształtowały się na ujemnym poziomie ,31 zł. Wynikało to z braku jakichkolwiek wpływów i poniesienia wydatków na spłatę kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami. Narastająco na koniec roku środki pienięŝne ukształtowały się na poziomie ,54 zł. 7.4 Analiza zatrudnienia Średnia wielkość zatrudnienia ogółem w SPZ ZOZ Solec w latach miała tendencję spadkową. W okresie od stycznia do czerwca 2009 roku ukształtowała się na poziomie ponad 557 etatów przeliczeniowych z czego 7,4% stanowili zatrudnieni z tytułu umów cywilno-prawnych. Średnią wielkość zatrudnienia w latach (I-VI) z podziałem na pięć podstawowych grup przedstawia tabela

124 Tabela 62 Średnia wielkość zatrudnienia w SPZ ZOZ Solec w latach (I-VI) I-VI 2009 Zatrudnieni w etatach Zatrudnieni w etatach Zatrudnieni w etatach Zatrudnieni w etatach Wyszczególnienie w oparciu o w oparciu o w oparciu o w oparciu o umowy umowy umowy umowy umowy o umowy o umowy o umowy o cywilnoprawnprawnprawnprawne cywilno- cywilno- cywilno- pracę pracę pracę pracę lekarze 120,70 2,55 118,15 1,46 89,38 13,99 75,81 34,48 pielęgniarki 195,27 0,00 200,85 0,00 164,98 4,36 164,94 1,54 pozostały personel medyczny 126,00 0,41 119,98 1,18 106,48 0,65 111,03 2,42 pozostali pracownicy 137,50 0,00 132,47 0,00 116,27 1,16 130,11 0,00 pracownicy administracyjni 56,28 0,00 50,59 0,00 35,66 9,50 37,16 0,00 RAZEM 635,75 2,96 622,04 2,64 512,77 29,65 519,05 38,44 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Najliczniejszą grupę pracowniczą w SPZ ZOZ Solec stanowiły pielęgniarki i połoŝne (od 30% do 32%). Pozostały personel medyczny (m.in. magistrzy, technicy, rejestratorki i sekretarki medyczne, farmaceuci) stanowili 19-20% ogółu zatrudnionych. Odsetek lekarzy (w tym rezydentów i staŝystów) wynosił 19-20%. Pozostali pracownicy Szpitala mieścili się w granicach 21-23%. Pracownicy administracyjni kształtowali się w granicach 7-9%. Z powyŝszych danych dotyczących wielkości zatrudnienia wynika, Ŝe znaczna większość personelu medycznego w SPZ ZOZ Solec zatrudniona jest na podstawie umów o pracę. W danych za lata nie są wliczane osoby współpracujące w oparciu o kontrakty z powodu trudności w zgromadzeniu tych danych, aczkolwiek liczba takich osób była znikoma. Z kolei w przypadku umów zleceń w niektórych przypadkach oszacowanie liczby etatów było niemoŝliwe, dlatego teŝ, aby być wiarygodnym przedstawiamy w tabeli 62 wynagrodzenia wypłacone tym pracownikom z tego tytułu. Tabela 63 Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zleceń w latach (I-VI). Grupa zawodowa (I-VI) lekarze ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł pielęgniarki i połoŝne 6 735,00 zł 6 000,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł pozostały personel medyczny - zł 6 530,00 zł 8 608,00 zł - zł pozostały personel medyczny 3 156,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł pracownicy administracyjni ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Średnią wielkość zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne oraz średnią wartość wynagrodzeń w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku na poszczególnych oddziałach szpitalnych, przychodniach, pracowniach, w administracji przedstawia tabela

125 Tabela 64 Średnie zatrudnienie, wynagrodzenie oraz wartość kontraktów w SPZ ZOZ Solec w okresie I-VI 2009 roku. Nazwa komórki organizacyjnej ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGICZNYM ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM PROKTOLOGICZNYM Grupa pracowników Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Średni poziom zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) Średnia wartość wynagrodzeń/ etat(zł/m-c) Zatrudnienie na kontraktach i w oparciu o inne tytuły Średni poziom zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) Średnia wartość kontraktów/etat (zł/m-c) Lekarze 11, ,48 1, ,72 Pielęgniarki 21, ,97 0,00 0,00 Pozostały personel 12, ,14 0,00 0,00 Lekarze 10, ,00 3, ,82 Pielęgniarki 28, ,69 0,00 0,00 Pozostały personel 20, ,41 0,00 0,00 Lekarze 7, ,26 1, ,46 ODDZIAŁ CHIRURGII Pielęgniarki 18, ,21 0,00 0,00 URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Pozostały personel 17, ,36 0,00 0,00 ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOśNICZY ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SZPITAL POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Solec 99 Przychodnia Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologiczna* Poradnia Kardiologiczna Poradnia Chirurgii Urazowo- Lekarze 1, ,84 12, ,65 Pielęgniarki 26, ,99 0,00 0,00 Pozostały personel 16, ,50 0,00 0,00 Lekarze 3, ,94 1, ,24 Pielęgniarki 11, ,49 0,00 0,00 Pozostały personel 3, ,20 0,00 0,00 Lekarze 4, ,68 5, ,82 Pielęgniarki 17, ,99 1, ,96 Pozostały personel 6, ,27 0,00 0,00 Lekarze 1, ,24 3, ,31 Pielęgniarki 14, ,76 0,00 0,00 Pozostały personel 21, ,86 0,00 0,00 Lekarze 11, ,86 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 1, ,55 0, ,00 Pielęgniarki 1, ,33 0,00 0,00 Pozostały personel 16, ,50 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,69 0,00 0,00 Pozostały personel 4, ,18 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,67 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,80 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 125

126 Ortopedycznej Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Chmielnej 14 Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Proktologiczna** Poradnia Ginekologiczno- PołoŜnicza Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Leczenia Bólu Poradnia Medycyny Pracy Punkt pobrań laboratoryjnych Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec 99 Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Dermatologii Poradnia Diabetologii Poradnia Endokrynologii Poradnia Kardiologiczna Lekarze 1, ,27 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0, ,52 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,43 0, ,19 Pielęgniarki 2, ,89 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,32 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,67 0, ,21 Pielęgniarki 1, ,05 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0, ,67 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,78 0,00 0,00 Pozostały personel 1, ,67 0,00 0,00 Lekarze 0, ,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 5, ,29 0,00 0,00 Lekarze 1, ,83 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,67 0,00 0,00 Pozostały personel 7, ,63 0,00 0,00 Lekarze 0, ,64 0, ,49 Pielęgniarki 2, ,41 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,62 Pielęgniarki 1, ,67 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,94 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,67 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 2, ,61 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,96 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnia Reumatologii Lekarze 0,00 0,00 1, ,44 126

127 Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Dragonów 6a Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Konwiktorskiej 3/5 Poradnia Neurologii Poradnia Okulistyki Poradnia Otolaryngologii z Pracownią audiometrii Poradnia Urologii Poradnia Stomatologiczna Punkt pobrań laboratoryjnych Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Zakład Rehabilitacji Poradnia Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Zakład Rehabilitacji Poradnia Stomatologii Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny przy ul. Twardej 1 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,57 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,63 Pielęgniarki 0, ,60 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,23 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,23 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 1, ,84 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 1, ,68 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,07 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 4, ,35 0,00 0,00 Lekarze 1, ,47 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 1, ,67 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 2, ,94 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 8, ,17 0,00 0,00 Lekarze 1, ,46 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 2, ,17 0,00 0,00 Lekarze 0, ,67 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,14 0,00 0,00 Pozostały personel 7, ,48 0,00 0,00 Poradnia Zdrowia Psychicznego Lekarze 2, ,61 0, ,16 127

128 przy ul. Mariańskiej 1 Pielęgniarki 2, ,89 0,00 0,00 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy *** ul. Skorupki 6 Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia przy ul. Solec 30 a Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Mokotowskiej 15 Przychodnia dla Kombatantów ul. Litewska 11/13 Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec 93 Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, ul Solec 93 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Solec 93 Pracownia Diagnostyczna Gastroenterologiczna, ul. Solec 93 Razem działalność medyczna Pozostały personel 4, ,60 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0, ,78 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 4, ,95 0,00 0,00 Lekarze 1, ,11 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 14, ,24 0,00 0,00 Lekarze 0, ,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,23 0,00 0,00 Pozostały personel 0, ,26 0,00 0,00 Lekarze 3, ,00 zł 0, ,25 Pielęgniarki 0,00 0,00 zł 0,00 0,00 Pozostały personel 11, ,42 zł 2, ,82 Lekarze 1, ,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 2, ,70 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 16, ,70 0,00 0,00 Lekarze 0, ,56 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,40 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 75, ,29 34, ,78 Pielęgniarki 164, ,38 1, ,96 Pozostały personel 217, ,65 2, ,82 Administracja 37, ,78 0,00 0,00 Pozostały personel 27, ,22 0,00 0,00 Razem 519, ,89 38, ,26 * w Poradni Gastroenterologicznej pacjentów obsługuje lekarz z Pracowni Gastroenterologicznej ** w Poradni Proktologicznej przyjmują lekarze z Pododdziału Proktologicznego *** w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc usługi świadczy podwykonawca Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Polityka kadrowa w SPZ ZOZ Solec w Warszawie sprawowana jest w oparciu o następujące regulacje wewnętrzne: Regulaminu wynagradzania, Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulamin pracy. 128

129 Regulamin wynagradzania obowiązujący w SPZ ZOZ Solec wszedł w nowej formie od 13 lutego 2009 roku. W świetle Regulaminu wynagrodzenie powinno być ustalone tak, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a takŝe uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika zaleŝy od stopnia trudności wykonywanej pracy, od charakteru i warunków panujących na stanowisku pracy, od stopnia oceny poziomu wykonania powierzonych zadań oraz wyników ekonomicznych Szpitala. Wynagrodzenie pracowników SPZ ZOZ Solec w Warszawie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków za pracę: w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i dni wolne od pracy, w porze nocnej, dodatków funkcyjny, dodatków za wysługę lat, dodatków za stopień naukowy, wynagrodzenia za dyŝury medyczne, wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pracy, dodatków zadaniowo motywacyjnych, nagród pienięŝnych. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się zgodnie z umową o pracę w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc, a dodatki nocne, świąteczne i godziny nadliczbowe do 10-go dnia następnego miesiąca. Wykaz stawek dodatku funkcyjnego został przedstawiony w tabeli 64. Tabela 65 Wykaz stawek dodatku funkcyjnego w SPZ ZOZ Solec w Warszawie. Lp. Stanowisko Pracownicy działalności podstawowej 1. Zastępca kierownika zakładu Ordynator Naczelna pielęgniarka Kierownik komórki organizacyjnej z zastrzeŝeniem pkt. 3 i 4 Kierownik apteki zakładowej 2. Zastępca ordynatora Zastępca kierownika komórki organizacyjnej Kierownik sekcji Zastępca kierownika apteki zakładowej PrzełoŜona pielęgniarek 3. Zastępca przełoŝonej pielęgniarek Pielęgniarka oddziałowa Kierownik zespołu techników medycznych Kierownik techników pracowni stomatologicznej 4. Zastępca pielęgniarki oddziałowej Zastępca kierownika zespołu techników medycznych % wynagrodzenia zasadniczego do 50% do 40% do 25% do 20% 129

130 Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni 1. Zastępca kierownika zakładu Główny księgowy do 50% 2. Radca prawny do 45% 3. Zastępca głównego księgowego do 40% 4. Kierownik komórki organizacyjnej do 30% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. SPZ ZOZ Solec wypłaca dodatki funkcyjne dla zastępczyń oddziałowych i zastępców ordynatorów. Zastępczynie otrzymują dodatki średnio w wysokości 10%, natomiast zastępcy ordynatorów średnio w wysokości 30%. Jest to sytuacja nieuzasadniona w trudnej sytuacji Szpitala. Pracownikom Szpitala przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za kaŝdy dalszy rok pracy, aŝ do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W SPZ ZOZ Solec przysługuje dodatek za stopnie naukowe w wysokości 500 zł za tytuł profesora, 300 zł za tytuł naukowy doktora habilitowanego, 200 zł za tytuł naukowy doktora. Wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy lekarzy oraz pozostałego personelu posiadającego wykształcenie wyŝsze wynosi 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych reguluje zasady dysponowania odpisem na ZFŚS. Do korzystania ze świadczeń upowaŝnieni są: pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, emeryci i renciści osoby zatrudnione bezpośrednio przed odejściem na emeryturę i rentę w Szpitalu w danym roku kalendarzowym, osoby pobierające świadczenia rehabilitacyjne, które bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego były pracownikami Szpitala w danym roku kalendarzowym, członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeŝeli byli na ich utrzymaniu w danym roku kalendarzowym. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeŝeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyŝszą. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w szczególnie uciąŝliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyŝej. Przy SPZ ZOZ Solec w Warszawie działają 3 związki zawodowe. NaleŜą do nich: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i PołoŜnych zrzesza 65 członków, NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ Solidarność liczy 26 członków, Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Anestezjologów 4 członków. 130

131 Podstawowe problemy kadrowe, z którymi borykała się Jednostka w sferze kadrowej dotyczyła częstych zmian Dyrektorów. W okresie od 1 sierpnia 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku zatrudnienie w Szpitalu zmniejszyło się o 179 osób. Po 1 lipca 2008 roku rozpoczęto ponowne zatrudnianie personelu, w szczególności medycznego. W okresie czerwca 2007 roku trwał strajk zorganizowany przez Organizację Terenową Szpital na Solcu OZZ Lekarzy, w którym udział wzięło 36 lekarzy. Postulatem było podwyŝszenie wynagrodzenia. Strajk polegał na ograniczeniu przez te osoby pracy do trybu ostrych dyŝurów i nie oddawaniu dokumentacji medycznej. JednakŜe pomimo oświadczeń o zachowaniu takiego trybu lekarze nadal świadczyli pracę. Strajk zakończył się podpisanie porozumienia. Średnio w I półroczu 2009 roku SPZ ZOZ Solec zatrudniał 14 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jest to liczba niewystarczająca, aby uniknąć ponoszenia kosztów z tytułu PFRON. Koszty poniesione w I półroczu 2009r. na wydatki z tytułu posiadania niewystarczającej liczby osób niepełnosprawnych wyniosły zł, czyli średniomiesięcznie zł. Jednostka powinna zastanowić się nad tym, w jaki sposób pozyskać odpowiednią liczbę osób, które posiadałyby orzeczony stopień niepełnosprawności. Najlepiej, jeśli osoby takie zostaną zrekrutowane spośród obecnych pracowników SPZ ZOZ, jeśli natomiast nie ma takiej moŝliwości naleŝy zastanowić się nad zatrudnieniem takich osób w przyszłości w miejsce osób, które będą kończyły współpracę z SPZ ZOZ Solec. W tabeli 65 zostały przedstawione stawki kontraktowe lekarzy współpracujących z SPZ ZOZ Solec. Tabela 66 Wykaz zawartych umów kontraktowych z lekarzami w I półroczu 2009 roku. Nazwa komórki Grupa zawodowa Zasada wynagradza nia Stawka za godzinę Wartość usług w I półroczu 2009r. Oddział Neonatologii lekarze za godzinę 65,00-70, ,00 zł Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Ginekologii i PołoŜnictwa Pracownia Diagnostyki Obrazowej lekarze lekarze lekarze za godzinę za godzinę za badanie II st. spec.- 75,00 I st. spec.- 60,00 bez spec. 60,00 z-ca ordynatora - 75,00 II st. spec.- 60,00-65,00-68,00-70,00-72,00 I st. spec.- 68,00 bez spec. 50,00 STAWKA ZA BADANIE biopsja cienkoigłowa - 50,00 USG jama brzuszna - 30,00 USG tarczyca - 30,00 USG narządu ruchu - 50,00 USG narządów i struktur pół. powierzchniowo - 30, ,00 zł ,00 zł ,00 zł 131

132 USG sutki - 30,00 USG układ moczowy - 30,00 USG gruczołu krokowego - 30,00 USG jąder -30,00 USG endosonograficzne kanału odbytu - 45,00 USG endosonograficzne kanału odbytu pł. - 50,00 USG endosonograficzne gruczołu krokowego - 45,00 USG endosonograficzne gruczołu krokowego pł. 50,00 technicy RTG za godzinę 30, ,00 zł Szpitalny Oddział Ratunkowy lekarze za godzinę II st. spec.- 60,00 zł bez spec. - 50,00 zł ,00 zł Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii lekarz za godzinę 75,00 zł ,00 zł Oddział Chirurgii Ogólnej lekarze za godzinę II st. spec.- 60,00 zł ,00 zł Pododdziałem Proktologii lekarz za godzinę II st. spec.- 60,00 zł ,00 zł Oddział Intensywnej Opieki Medycznej lekarze za godzinę Ust. spec.- 100,00 I st. spec.- 90,00 bez spec. 80,00 zł ,75 zł pielęgniarki za godzinę 33,00 zł ,24 zł Zakład Patomorfologii lekarze za godzinę 40,00 zł 8 160,00 zł Konsultacje w oddziałach szpitalnych lekarze za konsultacje Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. neurolog - 70,00 za konsultacje dermatolog i laryngolog - 60,00 za konsultacje ,00 zł Stawki za świadczenia lekarskie wahają się one w przedziale od zł za godzinę pracy. NaleŜy stwierdzić, Ŝe są one relatywnie wysokie. W tabeli 66 zostały przedstawione dyŝury lekarskie obowiązujące w SPZ ZOZ Solec w I półroczu 2009 roku. Tabela 67 Liczba lekarzy dyŝurujących w SPZ ZOZ Solec w I półroczu 2009 r. Komórka Ilość osób pracujących na 16,25 godzin (od do 7.30) od pn. do pt. Ilość osób pracujących na 16,25 godzin (od do 7.30) w weekendy i święta LEKARZE Oddział Wewnętrzny 2 2 Oddział Chirurgii Ogólnej 2 2 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Ginekologiczno- PołoŜniczy 1 lub 2 1 lub

133 Oddział Neonatologiczny 1 1 Blok operacyjny 1 1 OAiIT 1 1 SOR 1 1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. Łączna liczba lekarzy dyŝurujących w oddziałach szpitalnych wynosi 11 osób, przy czym w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej realizowane są usługi tzw. ostrych dyŝurów na rzecz mieszkańców Warszawy. Wówczas na oddziale pracuje 2 lekarzy dyŝurujących. W tabeli 67 przedstawiono organizację pracy personelu średniego i niŝszego w SPZ ZOZ Solec. Tabela 68 Organizacja pracy personelu średniego i niŝszego w SPZ ZOZ Solec w I półroczu 2009 roku. Komórka Ilość osób pracujących na 7.35 Ilość osób pracujących na 12 godzin (od 7.00 do 19.00) od pn do pt Ilość osób pracujących na 12 godzin (od do 7.00) od pn do pt Ilość osób pracujących na 12 godzin (od 7.00 do 19.00) w weekendy i święta Ilość osób pracujących na 12 godzin (od do 7.00) w weekendy i święta Blok operacyjny OAIT PIELĘGNIARKI Chirurg Gin Ort. 1 1 SOR Oddział Anestezja 8 Oddział Chirurgii Ogólnej Pododdział Proktologii Klinika Chorób Wewnętrznych Ortopedia Interna Kardiol R-ka Neonatologia PołoŜnictwo i Ginekologia Poradnia Kardiologiczna 2 Poradnia Endoskopowa 2 Sterylizacja 1 1 Pielęgniarka społeczna 1 Pielęgniarka epidemiologiczna 1 Blok operacyjny Chirurg. Gin. SALOWE, KUCHENKOWE, OPERATORZY

134 OIT Ort. 1 1 SOR Oddział Anestezja 1 1 Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Proktologii Klinika Chorób Wewnętrznych Ortopedia Interna Kardiol R-ka Neonatologia PołoŜnictwo i Ginekologia OIT Sterylizacja 1 1 Oddział Anestezja SOR 1 Ortopedia 1 RATOWNICY MEDYCZNI GIPSIARZE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec W roku 2007 (nowsze dane nie są dostępne) w województwie mazowieckim było lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu. Stanowiło to 43,2 lekarza na 10 tys. ludności. Liczba pielęgniarek i połoŝnych wynosiła , wskaźnik na 10 tys. ludności ukształtował się na poziomie 78,4. W roku 2007 (nowsze dane nie są dostępne) w województwie mazowieckim było lekarzy pracujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Stanowiło to 18,2 lekarza na 10 tys. ludności. Liczba pielęgniarki i połoŝnych wynosiła , wskaźnik na 10 tys. ludności kształtował się na poziomie 46 pielęgniarek. W województwie mazowieckim na 1 łóŝko przypadało 0,98 lekarza oraz 1,77 pielęgniarek i połoŝnych. W SPZ ZOZ Solec od stycznia do czerwca 2009 roku pracowało ponad 110 lekarzy (w przeliczeniu na etat), co na 10 tys. mieszkańców Warszawy (obsługiwanego obszaru) stanowiło 0,65 lekarza. Liczba pielęgniarek i połoŝnych kształtowała się na poziomie 160 etatów. Wskaźnik na 10 tys. ludności w tym przypadku wynosił 0,97 pielęgniarki. W Szpitalu na Solcu na 1 łóŝko przypadało 0,48 lekarza i 0,72 pielęgniarek i połoŝnych. 134

135 Tabela 69 Wielkość przychodów z NFZ w przeliczeniu na 1 etat w okresie I-VI WYSZCZEGÓLNIENIE Wielkość przychodów z NFZ Liczba etatów Średnia wartość przychodów ze sprzedaŝy w przeliczeniu na jeden etat Przychody z tytułu kontraktów z NFZ ,20 423, ,53 Lecznictwo szpitalne ,78 306, ,57 Oddział Neonatologii ,00 18, ,86 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii ,64 63, ,77 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii ,00 47, ,08 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ,70 45, ,10 Oddział Intensywnej Terapii ,04 34, ,81 SOR ,00 41, ,10 Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy ,40 56, ,41 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,42 116, ,63 Przychodnia przy ul. Chmielnej ,80 25, ,80 Przychodnia przy ul. Dragonów 6a ,04 8, ,62 Przychodnia przy ul. Konwiktorskiej 3/ ,84 15, ,42 Przychodnia przy ul Solec ,40 24, ,36 Przychodnia przy ul. Skorupki ,50 0,00 - Przychodnia przy ul. Twardej ,00 8, ,88 Przychodnia przy ul. Solec 30a ,00 5, ,60 Przychodnia przy ul. Mokotowskiej ,84 16, ,50 Przychodnia przy ul. Mariańskiej ,00 10, ,30 Badania kosztochłonne - Pracownia Endoskopowa ,00 2, ,04 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec. 7.5 Analiza wskaźnikowa W tabeli 69 przedstawiono analizę wskaźnikową dla SPZ ZOZ Solec za okres od 2006r. do 30 czerwca 2009r. 135

136 Tabela 70. Analiza wskaźnikowa SPZ ZOZ Solec w latach VI Wskaźniki płynności Wskaźnik bieŝącej płynności (I stopnia) Aktywa bieŝące/zobowiązania bieŝące Wskaźnik płynności szybki (II stopnia) (Aktywa bieŝące - (Zapasy+RMO czynne bieŝące niepienięŝne))/zobowiązania bieŝące Wskaźniki obrotowości I połowa ,51 0,36 0,21 0,08 0,49 0,35 0,20 0,07 Liczba dni w okresie 365,00 365,00 366,00 181,00 Wskaźnik rotacji naleŝności w dniach NaleŜności handlowe x liczba dni w okresie / Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach Zobowiązania handlowe x liczba dni w okresie / koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji) Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Zapasy x liczba dni w okresie / koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji) Wskaźniki zadłuŝenia ZadłuŜenie ogółem Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem Wskaźnik zastosowania kapitału własnego (ZKW) Kapitał własny / Majątek trwały Wskaźnik zastosowania kapitału obcego (ZKO) Zobowiązania ogółem / Majątek obrotowy Wskaźniki rentowności Rentowność działalności operacyjnej podstawowej Wynik na działalności operacyjnej podstawowej / Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów Rentowność brutto ,99 2,23 2,68 3,12-1,84-2,09-2,52-2,50 4,31 5,36 8,09 20,52-31,23% -30,58% -4,22% -37,05% Wynik brutto / (Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe+ Zyski nadzwyczajne) -20,39% -16,67% -15,81% -43,39% Rentowność netto Wynik netto / (Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe+ Zyski nadzwyczajne) Rentowność kapitału własnego (ROE) Wynik netto / Kapitał własny Rentowność majątku (ROA) Wynik netto / Aktywa ogółem Wskaźniki struktury kosztów i przychodów Udział kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych w kosztach działalności operacyjnej -20,39% -16,67% -15,81% -43,39% 32,48% 23,88% 17,48% 17,34% -32,18% -29,26% -29,41% -36,80% 58,34% 64,65% 65,93% 61,97% 136

137 Udział kosztów leków, sprzętu jednorazowego, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych w kosztach działalności operacyjnej Udział przychodów ze sprzedaŝy produktów NFZ w przychodach ze sprzedaŝy produktów 12,66% 11,27% 9,08% 10,37% 94,91% 95,23% 92,99% 93,75% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SPZ ZOZ Solec. Wskaźniki płynności Wskaźnik bieŝącej płynności oscylował w przedziale od 0,51 w 2006r. do 0,08 na koniec czerwca 2009r. Bardzo niski poziom tego wskaźnika był spowodowany niŝszym poziomem aktywów obrotowych oraz wyŝszym poziomem zobowiązań krótkoterminowych. Wielkość tego wskaźnika moŝna określić jako niekorzystną, poniewaŝ przyjmuje on wartości znacznie poniŝej poziomu zalecanego (1,2-2,0). Dodatkowo warto nadmienić, iŝ wskaźnik ten w badanym okresie uległ widocznemu spadkowi, co mówi o pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala. Wskaźnik płynności szybkiej kształtował się na poziomie zbliŝonym do wskaźnika płynności bieŝącej, a więc oscylował w granicy 0,49 w 2006r. do 0,07 na koniec czerwca 2009r. Wartości tego wskaźnika w analizowanym okresie moŝna uznać za negatywne, gdyŝ oscylują poniŝej poziomu zalecanego (1,0). Wskaźniki płynności finansowej w SPZ ZOZ Solec oscylowały na niskim poziomie, które z roku na rok ulegały pogorszeniu. W dalszej perspektywie czasu istnieje moŝliwość całkowitej utraty płynności finansowej, co jest początkiem drogi do bankructwa, bowiem Szpital nie będzie w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, tracąc zaufanie zarówno kontrahentów, jak i instytucji finansujących. Wskaźniki obrotowości Wskaźniki rotacji naleŝności w dniach w analizowanym okresie uległ zmniejszeniu z 48 dni w 2006r. do 20 dni na koniec czerwca 2009r. PowyŜsza sytuacja potwierdza, iŝ Jednostka prowadzi bardziej restrykcyjną politykę kredytową, co widać w dwóch ostatnich latach. Na koniec czerwca bieŝącego roku Szpital czeka na naleŝności 20 dni, co świadczy o dobrym poziomie spływu naleŝnych środków pienięŝnych za udzielone świadczenia. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach cechował się tendencją wzrostową. Jego wielkość kształtowała się w przedziale od 98 dni w 2006 roku do 123 dni w I półroczu 2009r. Generalnie wartość tego wskaźnika utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i obrazuje, Ŝe Szpital boryka się z trudnościami w realizowaniu bieŝących zobowiązań. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach w analizowanym okresie oscylował w granicy 2 dni. Wielkość tego wskaźnika naleŝy uznać za satysfakcjonujący i jest ona typowa dla jednostek z sektora ochrony zdrowia. Analiza finansowa w zakresie wskaźników obrotowości potwierdza, Ŝe SPZ ZOZ Solec boryka się z trudnościami płatniczymi, co znacznie obniŝa wiarygodność Jednostki. Wskaźniki zadłuŝenia 137

138 Wskaźnik zadłuŝenia ogółem w badanym okresie oscylował w przedziale od 1,99 w 2006 roku do 3,12 na koniec czerwca 2009 roku. Wskaźniki te przyjmowały wielkości bardzo wysokie, co oznacza ograniczoną samodzielność Szpitala, zwiększenie ryzyka wierzycieli, ograniczenie dostępu do nowych kredytów oraz zwiększenie ryzyka utraty płynności. Warto zaznaczyć, iŝ wskaźnik ten w analizowanym okresie charakteryzował się bardzo mocną tendencją wzrostową w związku z dynamicznym przyrostem zadłuŝenia Szpitala. Wskaźnik zastosowania kapitału własnego w analizowanym okresie przyjmował wielkości ujemne, co naleŝy uznać za sytuację niekorzystną. Wynika to z tego, iŝ SPZ ZOZ Solec osiągał ujemne kapitały własne w związku z ponoszeniem wysokich strat z lat ubiegłych. Ustalony wskaźnik informuje o braku niezaleŝności finansowej Szpitala. Wskaźnik zastosowania kapitału obcego oscylował w przedziale od 4,31 w 2006r. do 20,52 na koniec czerwca 2009r., co oznacza bardzo wysoki stopień sfinansowania majątku obrotowego ze zobowiązań długo i krótkoterminowych. Poziom tego wskaźnika naleŝy uznać za bardzo niekorzystny, gdyŝ znacznie przekracza dopuszczalną granicę. Ponadto warto nadmienić, iŝ wskaźnik ten charakteryzował się tendencją wzrostową, co świadczy o złej kondycji finansowej Szpitala. Wskaźniki rentowności W analizowanym okresie wszystkie wskaźniki rentowności kształtują się na negatywnym poziomie. Przyczyny takich poziomów tych wskaźników naleŝy upatrywać przede wszystkim w osiąganych ujemnych wynikach finansowych na poszczególnych poziomach działalności. Świadczy to o nierentowności prowadzonej działalności przez Szpital. Rentowność działalności operacyjnej podstawowej, rentowność brutto, rentowność netto oraz rentowność majątku przyjmowały wartości ujemne. Natomiast ze względu na ujemną wartość kapitałów własnych wskaźnik rentowności kapitałów traci wartość poznawczą. Wskaźniki struktury kosztów i przychodów Wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych wśród kosztów działalności operacyjnej charakteryzował się minimalną dynamiką wzrostową. Oscylował on w granicy od 58,34% w 2006r. do 61,97% na koniec czerwca 2009r. Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ koszty te kształtowały się na względnie wysokim poziomie. Wskaźnik udziału kosztów leków, sprzętu jednorazowego uŝytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych w ramach kosztów działalności operacyjnej w latach cechował się tendencją spadkową z 12,66% do 9,08%, po czym w kolejnym roku nastąpiło zwiększenie do poziomu 10,37%. Wskaźnik udziału przychodów ze sprzedaŝy produktów z NFZ w stosunku do przychodów netto ze sprzedaŝy kształtował się na stabilnym poziomie, przyjmował on wartości średnio ok. 94%. 7.6 Analiza działań restrukturyzacyjnych w okresie ostatnich trzech lat Na przełomie ostatnich lat w SPZ ZOZ SOLEC opracowano następujące programy restrukturyzacyjne: 138

139 Projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Śródmieście z 2005 r. zawierającego działania naprawcze wraz z prognozą wyników finansowych na lata (program był opracowany wcześniej niŝ w 3 ostatnich latach, lecz okres działań naprawczych był głównie w latach ). Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec w Warszawie z przełomu lutego i marca 2009r. zawierającego działania naprawcze wraz z prognozą wyników finansowych na lata Poprzez porównanie działań restrukturyzacyjnych ze stanem obecnym będzie moŝliwe przedstawienie zamierzeń z faktycznymi rezultatami. Przyczyny działań restrukturyzacyjnych (organizacyjne, operacyjne, finansowe) W 2005 r. przyczyną działań restrukturyzacyjnych była niekorzystna sytuacja finansowa Jednostki. Wpływ na taki stan miały następujące zdarzenia: Zmniejszenie kontraktu o 40% w 2000r. w porównaniu do roku poprzedniego w związku z czym zaczęło wzrastać zadłuŝenie, Niski poziom kontraktu z NFZ, Wysokie koszty stałe Jednostki, Skutki finansowe z wprowadzenia uchwały 203, co wiązało się z roszczeniami pracowników, kosztami sądowymi i egzekucyjnymi, Ponoszenie kosztów niewykorzystywanych lokali łączna powierzchnia do zagospodarowania wynosi m 2, Wydzielenie z Zespołu świadczeń POZ i nieprzywrócenie przez Radę Miasta tej formy opieki medycznej, Późne wprowadzenie ordynacji leków, Późne wprowadzenie kontroli zlecanych badań diagnostycznych, Brak właściwego systemu monitorowania zlecanych badań diagnostycznych w lecznictwie otwartym. W 2009 r. Jednostka znajdowała się pod silną presją otoczenia, w stanie podwyŝszonego zagroŝenia funkcjonowania, co wymusiło dostosowanie jej do zachodzących zmian. W planie naprawczym zidentyfikowano następujące przyczyny złej sytuacji jednostki. Ujemny wynik finansowy z całokształtu działalności Zespołu, nie pozwalał na terminowe finansowanie bieŝącej działalności oraz dokonywanie spłat zaległego zadłuŝenia z lat poprzednich, ale równieŝ Szpital nie był w stanie prowadzić bieŝącej działalności, ze względu na występowanie trwałych zatorów płatniczych. Wysokie zadłuŝenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uniemoŝliwiało wywiązywanie się Zespołu z zawartych rat prolongacyjnych spłaty zobowiązań. Coraz częstsze roszczenia wierzycieli o spłatę zaległych zobowiązań dochodzone były w większości na drodze sądowej. SPZ ZOZ SOLEC nie był w stanie sprostać Ŝądaniom regulowania zobowiązań dostawców, ani podpisać z nimi stosownych porozumień w zakresie ich spłaty. Często występujące zjawiska sprzedaŝy zobowiązań Zespołu dla firm windykacyjnych, co znacznie podraŝało koszty obsługi tego kapitału. Narastające odsetki od zobowiązań wymagalnych oraz koszty sądowe i komornicze. 139

140 Brak środków na wprowadzenie nowoczesnych procedur medycznych, na modernizacje i remonty wynikające z programu dostosowawczego w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Podjęte działania i sposób ich prowadzenia W 2005 r. w związku ze zidentyfikowanymi przyczynami niekorzystnej sytuacji Jednostki zamierzano wprowadzić działania naprawcze w następujących sferach: 1. Przychodów Planowano zwiększenie kontraktu z NFZ o procentowy wzrost składki na ubezpieczenia zdrowotne, tj. w 2006r. o 2,94%, w 2007r. o 2,8% w następnych latach o 1%. ZałoŜono uzyskanie środków z m. st. Warszawa na finansowanie świadczeń Domu Małego Dziecka i poradni rehabilitacyjnej przy ul. Konwiktorskiej w przeciwnym razie ich likwidację. Szacowano zwiększenie corocznie w 2006 i 2007 r. o 400 tys. zł przychodów komercyjnych, a od 2008r. corocznie o 1%. Od drugiego półrocza 2005 r. załoŝono podwyŝszenie opłat czynszowych lokali wynajmowanych przez NZOZ-y świadczące usługi POZ minimalnie do 10 zł netto za 1 m 2. W czwartym kwartale 2005 r. załoŝono wynajęcie 1/3 pustostanów na stawkach nie niŝszych niŝ 10 zł netto za 1 m 2. W 2006 roku załoŝono wynajęcie wszystkich pozostałych niewykorzystywanych lokali oraz podwyŝszenie stawek czynszowych z 2005 roku o przewidywany wskaźnik inflacji 2%. W związku z tymi ruchami zwiększenie przychodów z tego tytułu miało wynieść 183,6 tys. zł. 2. Kosztów ZałoŜono stałe monitorowanie zuŝycia leków i materiałów diagnostycznych, w wyniku czego koszty z tego tytułu miały ulec zmniejszeniu w stosunku do 2004r. o 270 tys. zł. Zmniejszenie kosztów zuŝycia leków i materiałów diagnostycznych załoŝono poprzez wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego. W związku z wdroŝeniem zintegrowanego systemu informatycznego planowano zmniejszenie kosztów laboratoryjnych, leków, pozostałego sprzętu i materiałów medycznych w 2006r. o 231 tys. zł. ZałoŜono zmniejszenie kosztów zuŝycia energii cieplnej w związku z termorenowacją szpitala i kilku przychodni finansowaną z Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 r. zakładane oszczędności miały wynieść zł. Planowano zmniejszenie kosztów usług obcych, poprzez wprowadzenie blokady na rozmowy telefoniczne oszczędności rzędu 27 tys. zł w 2005r., zmniejszenie wykonywania badań diagnostycznych w innych ZOZ-ach oszczędności rzędu 25 tys. zł. W 2006 r. planowano 140

141 takŝe zmniejszenie kosztów poprzez wyłączenie ze struktury SPZ ZOZ SOLEC następujących poradni dziecięcych: Specjalistycznej al. Wyzwolenia 447 tys. zł, Ortodontycznej ul. Piękna 93,5 tys. zł, Rehabilitacyjnej ul. Wilcza 11 tys. zł. ZałoŜono oszczędności w zatrudnieniu związane z wdroŝeniem zintegrowanego systemu informatycznego, w 2005 r. oszczędności 660 tys. zł w skali roku (30 osób). W następnym roku wyłączenie poradni dziecięcych z SPZ ZOZ Solec oszczędności 429 tys. zł. oraz dalszą restrukturyzację personelu (20 osób) oszczędności rzędu 433 tys. zł. 3. Zobowiązań ZałoŜono podjęcie działań mających na celu redukcję zobowiązań, negocjacje z wierzycielami o obniŝenie wysokości odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Przyjęto załoŝenia zmniejszenia zobowiązań o około 60%, w grupie wierzycieli powyŝej 300 tys. zł zadłuŝenia. Planowano przeprowadzenie rokowań z pracownikami w celu obniŝenia o 25% wierzytelności z tytułu dyŝurów i odsetek oraz o 20% odsetek od zobowiązań z tytułu ustawy 203. Wprowadzenie systemu jakości ISO, aby w przyszłości podnieść stawkę z punktu przychodu NFZ. W 2009 r. w związku ze zidentyfikowanymi przyczynami niekorzystnej sytuacji Jednostki zamierzano wprowadzić następujące działania naprawcze: Restrukturyzacja organizacyjna, Restrukturyzacja zaopatrzeniowa, Restrukturyzacja rynkowa, Restrukturyzacja personalna, Restrukturyzacja majątkowa, Restrukturyzacja finansowa, Restrukturyzacja zatrudnienia. Restrukturyzacja organizacyjna miała polegać na: wprowadzaniu zmian struktury organizacyjnej (udroŝnienie nierentownych komórek organizacyjnych), wprowadzeniu budŝetowania, łączeniu lub redukcji stanowisk pracy, unowocześnianiu systemów zarządzania poprzez informatyzację i komputeryzację Jednostki, usprawnieniu organizacji pracy. Restrukturyzacja zaopatrzeniowa miała obejmować: minimalizację zapasów wraz z określeniem ich minimalnych stanów, 141

142 wprowadzenie racjonalnej polityki lekowej (stałe monitorowanie i kontrolowanie zuŝycia leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych), likwidacja magazynu ogólnego, w związku z doraźnymi zakupami materiałów przeznaczonych bezpośrednio do zuŝycia. Restrukturyzacja rynkowa miała polegać na: opanowywaniu nowych rynków zbytu usług medycznych, pozyskiwaniu nowych pacjentów, dostosowaniu asortymentu usług medycznych do zapotrzebowania społeczności miejscowej, poprawie dostępności i jakości produktów / usług medycznych, usprawnieniu form oddziaływania informacyjnego promocja. Restrukturyzacja majątkowa miała obejmować: przegląd i pełne zagospodarowanie majątku trwałego, sprzedaŝ zbędnego majątku, modernizację posiadanego majątku, zakupy nowego sprzętu i aparatury medycznej. Restrukturyzacja personalna miała polegać na: dalszej poprawie struktury zatrudnienia poprzez analizę potrzeb kadrowych, wprowadzaniu systemów motywacyjnych budŝetowanie, poprawie organizacji pracy decentralizacja zarządzania, łączeniu lub redukcji stanowisk kierowniczych, wprowadzaniu innych niŝ umowa o pracę form zatrudnienia (np. kontrakty), dobór pracowników zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do stanowisk pracy, tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Restrukturyzacja zatrudnienia Poprzez dokonane zmiany w strukturze zatrudnienia na obecnym poziomie, z niewielkimi zmianami zatrudnienia w 2009 roku, Szpital będzie w stanie sukcesywnie zabezpieczać pełniejsze wykorzystanie łóŝek szpitalnych do poziomu postulowanego w 2011 r. średnio w wysokości 89,10 %. Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja zadłuŝenia (poprzez uzyskanie środków finansowych z zewnątrz), Odzyskanie płynności finansowej, Doprowadzenie do zbilansowania bieŝących wydatków i przychodów, aby nie powiększać istniejącego juŝ długu, Odzyskanie zdolności kredytowej i wiarygodności instytucji finansujących. 1 Nakłady na działania restrukturyzacyjne 1 Program naprawczy samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej Solec w Warszawie, str

143 W 2005 r. na zrealizowanie załoŝonych celów zaciągnięto poŝyczkę z budŝetu państwa w kwocie tys. zł uzyskaną na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie tys. zł, poręczony przez organ załoŝycielski na podstawie uchwały XLIV/1351/2004 Rady M. st. Warszawy. W programie nakłady na termomodernizację mały być załoŝone w audycie energetycznym przeprowadzonym na potrzeby projektu budowlanego. Nie podano jednak konkretnego nakładu finansowego na ten cel. W programie z 2009 r. nie wskazano konkretnych nakładów na działania restrukturyzacyjne. Planowane oraz osiągnięte efekty W projekcie programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Śródmieście z 2005 r. dzięki ruchom restrukturyzacyjnym oraz zaciągniętemu kredytowi po raz pierwszy w 2007 r. SPZ ZOZ SOLEC miał osiągnąć dodatni wynik finansowy. W 2015 roku zakładano zysk finansowy w wysokości tys. zł. Niestety w okresie prognozy Jednostka nie była w stanie sama spłacić skumulowanej straty z lat poprzednich. W rzeczywistości do 2008 roku SPZ ZOZ SOLEC co roku generował straty finansowe. W 2005 r. wynik finansowy ukształtował się na ujemnym poziomie ,92 zł (w planie restrukturyzacyjnym strata Jednostki miała wynieść tys. zł., wykonanie niŝsze o ok tys. zł). W planie restrukturyzacji załoŝono wynik finansowy na ujemnym poziomie tys. zł, jednak SPZ ZOZ SOLEC na koniec roku uzyskał stratę w wysokości ,67 zł, róŝnica wyniosła więc tys. zł. W 2007 roku załoŝono zysk finansowy w wysokości tys. zł, w wykonaniu odnotowano stratę na poziomie ,37 zł. RóŜnica pomiędzy faktycznie zrealizowany a planowanym wynikiem wyniosła tys. zł. W planie restrukturyzacji szacowany wynik finansowy w roku 2008 miał kształtować się na poziomie 928 tyś zł faktycznie Jednostka poniosła stratę w wysokości ,02 zł. Pod względem wyników finansowych SPZ ZOZ SOLEC nie udało się wprowadzić w Ŝycie załoŝeń z programu restrukturyzacyjnego przede wszystkim przez częste zmiany dyrekcji, co wiązało się z brakiem ciągłości długookresowej strategii funkcjonowania Szpitala. Część z planowanych efektów osiągnięto w niepełnym obszarze, niektórych załoŝeń nie udało się w ogóle zrealizować. Z zakresu przychodów: Planowano zwiększenie kontraktu z NFZ o procentowy wzrost składki na ubezpieczenia zdrowotne, tj. w 2006 r. o 2,94%, w 2007 r. o 2,8% w następnych latach o 1%, natomiast uzyskano wzrost kontraktu z NFZ o 1% w 2006r w stosunku do roku poprzedniego oraz o 12%w 2007r w porównaniu do 2006r. 143

144 Przychody komercyjne planowano corocznie zwiększać o zł, natomiast faktycznie zwiększenie w 2006 r. wyniosło o ,83 zł niŝ w poprzednim roku, a w 2007 więcej o zł niŝ w 2006r. Częściowe zrealizowanie przychodów komercyjnych upatruje się w znacznej konkurencji na terenie Miasta Warszawy. Nie uzyskano zwiększonych przychodów z tytułu czynszu od wynajmowanych powierzchni, poniewaŝ nie podjęto renegocjacji dotychczasowych umów, a Urząd M. st. Warszawy przejął ponad m 2 pod bezpośredni zarząd. Dodatkowo nie uzyskano z Urzędu M. st. Warszawy planowanych zł na działalność poradni rehabilitacyjnej. Z zakresu kosztów: Zakładane zmniejszenie kosztów materiałów medycznych w 2005 r. zrealizowano całkowicie. W porównaniu do poziomu z 2004 r. oszczędności wyniosły około 270 tys. zł. MoŜna zaobserwować zmniejszenie kosztów materiałów medycznych w latach W 2006 r. wydano łącznie ,93 zł, natomiast w następnym roku wydano na materiały medyczne mniej o ,25 zł, tj. o 6%. W 2008 r. widoczne było obniŝenie kosztów do poziomu ,48 zł (spadek o 25% tj. o ,20 zł). Nie zakończono wdroŝenia zintegrowanego systemu informatycznego, co w realizacji niektórych działań restrukturyzacyjnych pomniejszyło oszczędności i planowane efekty (np. w stopniu redukcji zatrudnienia). W 2006 roku zakończono funkcjonowanie poradni dziecięcej specjalistycznej, mieszczącej się przy al. Wyzwolenia, ortodontycznej przy ul. Pięknej oraz rehabilitacyjnej przy ul. Wilczej. Zakup badań diagnostycznych w latach zmniejszył się z ,80 (w 2007 r.) do poziomu ,50 zł (w 2008 r.) spadek 27%, tj. o ,30 zł. W latach sukcesywnie zmniejszył się koszt rozmów telefonicznych. W 2006 r. wydano na usługi telekomunikacje ,53 zł, w następnym roku koszty telekomunikacyjne kształtowały się na poziomie ,69 zł. Odnotowano więc spadek kosztów z tego tytułu o 38% tj. o ,84 zł. W 2008 r. w SPZ ZOZ SOLEC koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły ,78 zł., odnotowano więc oszczędność w wysokości ,91 zł w stosunku do poprzedniego roku. Widoczna jest znaczna racjonalizacja wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, większa, aniŝeli planowano w programie restrukturyzacyjnym. Niestety nie udało się wykonać termomodernizacji budynków SPZ ZOZ SOLEC. Planowany poziom zatrudnienia w 2005 roku miał kształtować się na poziomie 605,84 etatów, jednak w tym roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 653,49 etatów. Plan zatrudnienia na 2006 r. wynosił 586 etaty, natomiast w rzeczywistości zatrudniono 635,75 etaty. W kolejnych latach sukcesywnie zmniejszała się liczba zatrudnionych w 2007 roku liczba etatów wyniosła 622,04, a rok późnej 512,77 etatów. Na przełomie wyŝej wymienionych lat poziom zatrudnienia zmniejszył o 22%. 144

145 Nie wprowadzono redukcji zatrudnienia planowanego w związku z wdroŝeniem systemu informatycznego gdyŝ w rzeczywistości w całości nie zrealizowano tego działania. Z zakresu zobowiązań: Nie udało się zrealizować Ŝadnego załoŝonego zadania. Nie uzyskano od wierzycieli obniŝenia Ŝądanych odsetek od zobowiązań przeterminowanych, poniewaŝ nie dotrzymano terminów spłaty głównej. Pracownicy, wobec których jednostka była winna zobowiązania oraz odsetki z tytułu ustawy 203 i zapłaty za dyŝury nie zgodzili się na proponowane ugody. W SPZ ZOZ SOLEC nie wprowadzono działań mających na celu uzyskanie certyfikatu ISO. Projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Śródmieście z 2005 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego. Jednostka podpisała umowę w dniu r. o poŝyczkę z BGK na kwotę zł, aneks do ww. umowy z dnia r. na kwotę zł oraz aneks z dnia r. na kwotę zł. Ogółem zaciągnięto zobowiązanie w kwocie ,00 zł wobec Skarbu Państwa. Na spłatę zaległych zobowiązań wobec ZUS, pracowników z tytułu ustawy 203 oraz dostawców zaciągnięto kredyt w Banku Raiffeisen w dniu r. na kwotę zł. Podpisano ugody restrukturyzacyjne z wierzycielami oraz spełniono wymagane warunki do zakończenia restrukturyzacji. W dniu r. Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego SPZ ZOZ SOLEC. Zakład spełnił wymagania organu restrukturyzacyjnego zawarte w decyzji o warunkach restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC. Umorzenie poŝyczki zaciągniętej w ramach restrukturyzacji w BGK mało zostać zrealizowanie po wpłacie 30% w terminie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji. Poprzez wprowadzenie aneksu nr 3 z dnia r., który wprowadził przesunięcie terminu wpłaty na wrzesień 2015 r. w związku z przesunięciem daty wpłaty SPZ ZOZ dokona spłaty naleŝności głównej bez umorzenia 70%. Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ Program restrukturyzacji niestety nie został całkowicie zrealizowany, co potwierdza sytuacja finansowa jednostki. Większość z planowanych działań zostało wprowadzonych, lecz nie uzyskano zakładanego poziomu efektów (np. redukcja etatów, przychody z NFZ, przychody komercyjne). W Programie naprawczym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec w Warszawie z przełomu lutego i marca 2009 r. załoŝono takie efekty działań naprawczych, iŝ w 2009 r. wynik finansowy będzie wynosił tys. zł, natomiast w kolejnym roku tys. zł. W 2011 roku SPZ ZOZ SOLEC takŝe wygeneruje zysk z działalności rzędu 835 tys. zł. W rzeczywistości w pierwszym półroczu 2009 r. Jednostka uzyskała wynik finansowy na poziomie ,98 zł. 145

146 Na przełomie ostatnich trzech lat w SPZ ZOZ SOLEC kilkukrotnie podejmowano się działań restrukturyzacyjnych. Część z nich wprowadzono w funkcjonowanie, a część niestety nie. PowyŜsza sytuacja wynikała po części z coraz trudniejszej sytuacji finansowej Jednostki, nieefektywnego zarządzania, trudnej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia itp. NaleŜy podkreślić, iŝ personel jest gotowy do wprowadzenia zmian w związku z wprowadzeniem działań mających na celu poprawię funkcjonowania SPZ ZOZ SOLEC w kolejnych latach. 7.7 Opis stanu obecnego od strony operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych obszarów problematycznych gdzie występują nieefektywności W sferze przychodów moŝna wskazać następujące obszary problematyczne: Niewykonanie kontraktu z NFZ w pierwszej połowie 2009 r. co spowodowało obniŝenie kontraktu na drugą połowę roku, Niski udział przychodów z tytułu sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom, Zmniejszanie się udziału Szpitala w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej związane z wydzielaniem poradni podmiotom zewnętrznym. Poprzez wewnętrzne problemy SPZ ZOZ Solec nie wykonał kontraktu przewidzianego w pierwszym półroczu 2009 r. MoŜliwym rozwiązaniem problematycznego obszaru jest wspólna koncepcja dyrekcji oraz załogi dotycząca polityki przychodowej, zwiększenie udzielanych porad, hospitalizacji. Niezbędnymi działaniami, aby poprawić sytuację jest dialog wewnętrzny oraz zwiększenie działalności marketingowej jednostki. W najbliŝszym czasie powinien zostać ustalony wspólny kierunek polityki przychodowej. Jest to prawdopodobne, poniewaŝ w Jednostce zostaną wprowadzone zmiany w wykonaniu kontraktu. Niski udział przychodów z tytułu usług medycznych pozostałym podmiotom jest takŝe związany z niewielkimi nakładami na marketing medyczny. Obecnie na rynku lokalnym w Mieście Warszawa istnieje duŝa konkurencja, dlatego Jednostka powinna zwiększyć nakłady na dotarcie do pozostałych ZOZ - ów. W najbliŝszym czasie naleŝy przeanalizować stawki usług komercyjnych świadczonych przez Jednostkę, zatrudnić osobę odpowiedzialną za marketing medyczny oraz wdroŝyć działania opisane w ruchach restrukturyzacyjnych. Zmniejszanie się udziału Szpitala w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej związane jest z wydzielaniem poradni podmiotom zewnętrznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, który jest właścicielem nieruchomości. Organ załoŝycielski w tym przypadku ma decydujące zdanie, poniewaŝ tworzy spójną politykę zdrowotną dla całego miasta, a SPZ ZOZ Solec jest jednym z wielu podmiotów. W sferze kosztów moŝna wskazać następujące obszary problematyczne: Wysoki udział kosztów związanych z zatrudnieniem, Wysoki udział kosztów związanych z zadłuŝeniem (odsetki od zobowiązań, koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych itp.), 146

147 Wysoki udział kosztów związanych ze zuŝyciem materiałów medycznych (w szczególności leków, sprzętu jednorazowego uŝytku oraz płynów infuzyjnych), Wysoki udział kosztów związanych ze zuŝyciem materiałów pozostałych i energii, Zbyt wysoki poziom kosztów związanych z outsourcingiem. W SPZ ZOZ Solec koszty zatrudnienia umów o pracę, zleceń, kontraktowych oraz usług obcych medycznych są wysokie. Problem ze zbyt znaczną liczbą pracujących istnieje od wielu lat, jest to problematyczna sfera wymagająca dialogu ze związkami zawodowymi. Sytuacja finansowa szpitala pogarsza się, w związku z czym w ramach opracowania przygotowano szczegółową strukturę zatrudnienia, organizację pracy w komórkach organizacyjnych. Niezbędne nakłady na rozwiązanie tego problemu, to przede wszystkim koszty odpraw pracowniczych, które są wypłacane dla zwalnianych pracowników. W działaniach restrukturyzacyjnych przedstawiono niezbędne nakłady na rozwiązanie tego problemu. Jest realne do wprowadzenia zoptymalizowanie struktury zatrudnienia do wykonywanych świadczeń medycznych oraz zadań administracyjnych. Wysoki udział kosztów związanych z zadłuŝeniem to przede wszystkim odsetki od zobowiązań przeterminowanych, koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych itp. W przeszłości Jednostka nie wywiązywała się w pełni ze zobowiązań publiczno i cywilno prawnych w związku z czym rosły roszczenia wierzycieli. W poprzednich latach wysoki udział w kosztach ogólnych stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Obecnie dyrekcja SPZ ZOZ Solec stara się na bieŝąco regulować zobowiązania, co jest widoczne w analityce kosztów. Prawdopodobne jest zmniejszenie odsetek od zobowiązań poprzez podpisywanie ugód oraz terminowe regulowanie opłat. Wysoki udział kosztów związany jest ze zuŝyciem materiałów medycznych (w szczególności leków, sprzętu jednorazowego uŝytku oraz płynów infuzyjnych). W szpitalu funkcjonuje Komitet Terapeutyczny, dzięki któremu wprowadzona została polityka racjonalizująca zuŝycie materiałów medycznych. Niezbędnymi działaniami są wprowadzenie limitów na oddziały, aptekę szpitalną, zmniejszenie zapasów leków, przestrzeganie wyznaczonego poziomu limitów. Kolejnym problematycznym obszarem jest wysoki udział kosztów związanych ze zuŝyciem materiałów pozostałych i energii związany jest on z niejednolitą gospodarką materiałową oraz z wiekiem i stanem technicznym infrastruktury. MoŜliwe są zmiany związane z racjonalizacją zuŝycia materiałów, natomiast zmniejszenie ponoszonych kosztów z tytułu energii będzie trudne, poniewaŝ jest to determinowane wieloma czynnikami zewnętrznymi (np. stawka za energię elektryczną, cieplną, warunki atmosferyczne w poszczególnych miesiącach, itp.). Ostatnim problematycznym obszarem jest zbyt wysoki poziom kosztów związanych z outsourcingiem (usługą pralniczą). Po przeprowadzeniu analizy kosztów widoczna jest zbyt wysoka stawka za pranie bielizny szpitalnej. Aby doprowadzić do obniŝenia stawki za usługę naleŝy wypowiedzieć obecną umowę oraz przeprowadzić postępowanie przetargowe na świadczenie usług pralniczych. W sferze majątkowej moŝna wskazać następujące obszary problematyczne: 147

148 Nie satysfakcjonująco realizowany program dostosowawczy z 2005r, co moŝe skutkować negatywnymi opiniami Sanepidu, Rozproszenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obecnie funkcjonuje w strukturze kilka przychodni w róŝnych lokalizacjach, Ograniczenia lokalowe związane z wiekiem oraz stanem infrastruktury, Niedostatecznie wykorzystywany jest kupowany sprzęt medyczny, Wysoki poziom dekapitalizacji uŝywanej aparatury medycznej, Brak okresowych przeglądów wykonywanych przez autoryzowane serwisy. Dotychczas plan dostosowawczy nie był realizowany, poniewaŝ jednostka nie posiadała środków finansowych. Do 2012 roku niezbędne jest dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do obowiązujących wymogów prawa, aby dostać pozytywną opinię Sanepidu i prowadzić działalność medyczną. W ruchach restrukturyzacyjnych pokazano niezbędne prace związane z modernizacją infrastruktury. NaleŜy nadmienić, iŝ obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia, który ma na celu przedłuŝenie terminu do 2015r. Kolejnym problematycznym obszarem jest rozproszenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obecnie funkcjonuje w strukturze kilka przychodni w róŝnych lokalizacjach, a w przychodniu na Solcu są niewykorzystane powierzchnie. We wszystkich miejscach trzeba dostosowywać pomieszczenia do obowiązującego prawa. Organ załoŝycielski pracuje nad usystematyzowaniem opieki ambulatoryjnej w całym mieście Warszawa. Rozwiązanie jest moŝliwe poprzez analizę działalności poradni specjalistycznych. Ograniczenia lokalowe związane z wiekiem oraz stanem infrastruktury SPZ ZOZ Solec, jest to jeden z podstawowych problemów tej Jednostki. Budynki Zakładu powstały w 1920 roku, obecnie wymagają gruntownego remontu. Nakłady na modernizację nieruchomości sięgają kilkunastu milionów złotych. Obecnie Jednostka powinna zaktualizować program dostosowawczy, opracować plany architektoniczne pomieszczeń oraz przeprowadzić prace przygotowawcze. Kolejnym problemem jest niedostatecznie wykorzystywany sprzęt medyczny w Jednostce. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie instrukcji systemu zarządzania jakością, w której szczegółowo podany będzie termin składania zamówień z komórek organizacyjnych, powołanie zespołu ds. przetargu, prowadzenie przetargu, zakup aparatury medycznej, dostarczenie do Jednostki, przeszkolenie personelu oraz serwis. Następnym problematycznym obszarem jest wysoki poziom dekapitalizacji uŝywanej aparatury medycznej. Zgodnie z ewidencją środków trwałych łączna wartość księgowa (według danych na dzień roku) tej grupy wyniosła ,88 zł brutto. Wartość netto tych środków trwałych po uwzględnieniu umorzenia to kwota ,18 zł, co świadczy o względnie wysokim procesie zuŝycia na poziomie ok. 83%. Systematyczny zakup aparatury medycznej w następnych latach pozwoli na dostosowanie urządzeń medycznych do nowoczesnych standardów leczenia. Aby rozwiązać problem dekapitalizacji aparatury medycznej potrzebne są znaczne nakłady finansowe (które zostały przedstawione w ruchach restrukturyzacyjnych). Ostatnim obszarem problematycznym ze sfery majątkowej jest brak okresowych przeglądów wykonywanych przez autoryzowane serwisy. Prowadzi to do nadmiernego zuŝycia aparatury, zwiększenia kosztów napraw i części zamiennych. Działaniami, które pozwolą na 148

149 zmniejszenie tego problemu będzie wprowadzenie do kaŝdej umowy na kupno aparatury pakietu serwisowego przez okres gwarancji. W sferze zarządczej moŝna wskazać następujące obszary problematyczne: Brak długoterminowej, spójnej oraz przejrzystej strategii jednostki, Częste zmiany osób odpowiedzialnych za zarządzanie Jednostką na stanowisku dyrektora, Brak systemu zarządzania poszczególnymi obszarami Jednostki, Brak spójności i przejrzystości w polityce rachunkowości SPZ ZOZ SOLEC, Brak faktycznej kontroli wewnętrznej dokumentacji i organizacji, Brak szczegółowej kontroli wydawania i zuŝywania materiałów medycznych, Brak współpracy personelu zatrudnionego w Jednostce (pomiędzy dyrekcją, administracją oraz działalnością medyczną) problemy z wewnętrznym przepływem informacji, Relatywnie niska kultura organizacyjna, Problemy wynikające z braku Systemu Zarządzania Jakością, Brak jednolitego systemu informatycznego, przez co powstają nieprawidłowości oraz brak ciągłości w księgowaniu, Zbyt ogólna analiza przychodów i kosztów na poszczególne komórki organizacyjne. Większość problemów w sferze zarządzania związanych jest z częstymi zmianami osób odpowiedzialnych za zarządzanie Jednostką. Pogarszająca się sytuacja finansowa SPZ ZOZ Solec oraz trudności z wdroŝeniem programów restrukturyzacyjnych zmuszały organ załoŝycielski do zmian dyrekcji. Częste zmiany powodowały problemy z komunikacją wewnętrzną, odpowiedzialnością osób zarządzających itp. W związku z powyŝszym, następnym obszarem jest brak długoterminowej, spójnej oraz przejrzystej strategii Jednostki. KaŜdy przychodzący dyrektor zazwyczaj nie uwzględniał poprzednich działań i nakreślał własną wizję funkcjonowania Jednostki. Często zdarzało się, iŝ zamysły dyrektorów nie były spisywane. Niniejszej opracowanie pozwoli określić długoterminową politykę Zakładu, jego mocne strony oraz działania, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych efektów. Na przełomie ostatnich lat kilkukrotnie zmieniana była polityka rachunkowości, księgowanie kosztów i przychodów, system księgowy. Widoczne są problemy ze spójnością i przejrzystością w polityce rachunkowości SPZ ZOZ SOLEC. Aby zniwelować te trudności naleŝy podjąć działania mające na celu zwiększenie kontroli nad księgowością zgodnie z przepisami prawa, przeanalizować działanie systemu informatycznego oraz wdroŝyć potrzebne moduły systemu. Poprzez częste zmiany kadrowe w Jednostce występują problemy z faktyczną kontrolą wewnętrznej dokumentacji. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością w najbliŝszym roku spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji wewnętrznej, usystematyzuje dane, odpowiedzialność osób wykonujących procedury, miejsce przechowywania dokumentacji. Na ten cel w pierwszym roku naleŝy przeznaczyć około 55 tys. zł. Dyrekcja wraz z audytorem wewnętrznym powinna zająć się wprowadzeniem działań naprawczych. Kolejnym problemem w sferze zarządczej jest szczegółowa kontrola wydawania i zuŝywania materiałów medycznych. W chwili obecnej dyrekcja powołała Komitet Terapeutyczny, mający 149

150 na celu wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałami medycznymi. Niezbędnymi działaniami rozwiązującymi problem w tym przypadku jest utworzenie nowego receptariusza, wprowadzenie instrukcji pobierania i zuŝycia materiałów medycznych, stworzenie limitu zuŝyć dla wszystkich komórek medycznych oraz przestrzeganie i kontrolowanie realizacji załoŝeń. W Jednostce istnieją problemy z współpracą personelu zatrudnionego w Zakładzie pomiędzy dyrekcją, administracją oraz działalnością medyczną, inaczej mówiąc problemy z wewnętrznym przepływem informacji. Dla wprowadzenia zmian w Jednostce organizowane będą cotygodniowe spotkania dyrekcji i kierowników komórek organizacyjnych, aby wspólnie kształtować politykę Zakładu. Rezultatem tych spotkać powinny być wnioski z trudnej sytuacji jednostki, jednolite postanowienia zmian, pionowy przepływ informacji oraz wspólna odpowiedzialność za funkcjonowanie SPZ ZOZ SOLEC. Kolejnym problemem, który niestety bardzo często jest spotykany w jednostkach ochrony zdrowia jest relatywnie niska kultura organizacyjna. Oznacza to, iŝ istnieje mała integracja środowisk lekarskich, pielęgniarskich, pozostałego personelu z dyrekcją i administracją. KaŜda komórka organizacyjna działa w gruncie rzeczy oddzielnie, trudno jest utworzyć całość. Działaniem, który wprowadzi zmiany jest wdroŝenie systemu zarządzania ISO, nowego standardu postrzegania szpitala jako jednej organizacji, pokazanie długofalowej polityki. Problemem jest równieŝ brak jednolitego systemu informatycznego, przez co powstają nieprawidłowości oraz brak ciągłości w księgowaniu. Do pełnego wdroŝenia systemu brakuje kilku obszarów (m in. bloku operacyjnego, laboratorium analitycznego, serwera, kalkulacji kosztów i przychodów). Niezbędne nakłady na pełne wdroŝenie systemu to ok. 130 tys. zł. W sferze zarządzania personelem moŝna wskazać następujące obszary problematyczne: Problemy z organizacją pracy personelu brak jednolitych zasad w przypadku obsady na zmianie dziennej i nocnej, zmniejszenie liczby dyŝurów lekarskich, Zbyt wysokie stawki za dyŝury lekarskie, Zbyt wysoka liczba zatrudnionych w stosunku do realizowanych zadań, Brak efektywnego systemu motywacyjnego pracowników, Powielanie stanowisk pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z pracownikami zatrudnionymi na umowę zlecenie. Głównym problemem w sferze zarządzania personelem jest zbyt wysoka liczba zatrudnionych w stosunku do realizowanych zadań. W ostatnich kilku latach liczba ta sukcesywnie zmniejszała się, lecz nadal nie jest adekwatna do świadczonych usług. Rozwiązaniem tego problemu jest zmniejszenie liczby zatrudnionych osób, niemniej jest to bardzo trudne do wprowadzenia ze względu na uwarunkowania socjalne, związki zawodowe, regulacje prawne. Dyrekcja zamierza dokładnie przeanalizować strukturę zatrudnienia i znaleźć optymalne rozwiązania zarówno dla pracowników jak i dla organizacji. Nakłady na zmniejszenie tego problemu będą wynosiły ok ,75 zł będą to odprawy dla pracowników. 150

151 PowaŜnym problemem jest nieodpowiednia organizacja pracy personelu wynikająca z braku jednolitych zasad w przypadku obsady na zmianie dziennej i nocnej. Dyrekcja oraz Naczelna Pielęgniarka wraz kierownikami komórek organizacyjnych wprowadzą zasady dyŝurów w poszczególnych oddziałach, poradniach, pracowniach stosownie do wymogów prawa (w tym wymagań NFZ), standardów leczenia oraz innych uwarunkowań. Kolejnym problemem są zbyt wysokie stawki za dyŝury lekarskie. Prawdopodobne jest wprowadzenie spójnej polityki dyŝurów lekarskich i zawieranie kontraktów z pojedynczymi praktykami lekarskimi. W SPZ ZOZ Solec płacono za następujące umowy zlecenia: na umowie zlecenia usługi świadczył pracownik w technice medycznej, pracownik ds. oc. i pracownik księgowości. Równocześnie SP ZOZ utrzymywał podobne stanowiska w oparciu o umowę o pracę. Koszt poniesiony na te wynagrodzenia w I półroczu 2009 roku wyniósł zł. Nie istnieje zatem potrzeba powielania tej funkcji w oparciu o umowę o pracę. Ostatnim problemem jest brak efektywnego systemu motywacyjnego pracowników. Jest to częsty problem występujący w strukturach SP ZOZ. Aby zmienić stosunek personelu do pracy w Zakładzie naleŝy wprowadzić system motywujących ich do osiągania lepszych wyników (np. zwiększenia liczby porodów, liczby porad specjalistycznych, zmniejszenia strat, zwiększania rentowności i przychodów, realizacji kontraktu w 100%, itp.). W obecnej formie trudno będzie wprowadzić zmiany, w związku z napięciami wśród personelu, częstymi rotacjami dyrekcji. Po zmianie formy na NZOZ wdroŝenie tego systemu jest bardziej prawdopodobne. Ciekawą sytuacją w trudnej rzeczywistości SP ZOZ jest wypłacenie dodatków zadaniowo - motywacyjnych (przy niewykonanym kontrakcie) w wysokości w I półroczu 2009r., w tym ,64 zł w dla lekarzy pracujących w SPZ ZOZ Solec. W Innych obszarach moŝna wskazać następujące obszary problematyczne: Brak kierunków rozwoju oferty medycznej, poszukiwania specjalizacji w nowoczesnej technologii medycznej, Brak działań zmierzających w kierunku marketingu medycznego, Brak działań pozytywnie wpływających na opinię pacjentów, W chwili obecnej brak jest kierunków rozwoju oferty medycznej, poszukiwania specjalizacji w nowoczesnej technologii medycznej. Związane jest to ze powiększającymi się kłopotami finansowymi Jednostki, brakiem środków pienięŝnych na finansowanie inwestycji w sprzęt i modernizację infrastruktury. Wprowadzenie zmian jest moŝliwe poprzez nakreślenie długoterminowej polityki szpitala oraz pomocy organu załoŝycielskiego w dofinansowaniu inwestycji sprzętowych. Kolejnym problemem jest brak działań zmierzających w kierunku marketingu medycznego. Prawdopodobne jest, aby Jednostka pozyskała specjalistę do spraw wizerunku i pozyskiwania nowych klientów, który wspólnie z dyrekcją opracowałby i wdroŝył nowe techniki pozyskiwania pacjentów (klientów) na rynku medycznym. 151

152 Brak działań pozytywnie wpływających na opinię pacjentów takŝe związany jest z brakiem działań marketingowych. W tym przypadku takŝe bardzo prawdopodobne jest to, iŝ po zatrudnieniu osoby odpowiedzialnej za wizerunek szpitala, wśród pacjentów przeprowadzane będą badania satysfakcji pacjenta (jednego z elementów systemu zarządzania jakością ISO) poprawi się tym samym opinia o Jednostce. 152

153 8 Plan restrukturyzacji 8.1 Przedstawienie istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych Plan restrukturyzacji SPZ ZOZ SOLEC składa się z następujących działań restrukturyzacyjnych: Grupa działań restrukturyzacyjnych związana z poprawą funkcjonowania Jednostki: A. Wprowadzenie zmian w polityce Jednostki dotyczącej przychodów: 1. Działanie polega na: Wprowadzeniu zmian w polityce Jednostki dotyczącej struktury przychodów, w szczególności poprzez: Zoptymalizowanie działalności szkoły rodzenia, co powinno przełoŝyć się na zwiększenie liczby porodów, Zwiększenie liczby wykonywanych badań laboratoryjnych dla pozostałych zakładów opieki zdrowotnej i pacjentów indywidualnych, Zwiększenie przychodów z Poradni Medycyny Pracy, Zwiększenie liczby badań w Pracowni Endoskopowej, Zwiększenie liczby badań w Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej EKG, Holter, próby wysiłkowe, echo serca, Zwiększenie liczby badań w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Zwiększenie wykonywanych krótkoterminowych procedur zabiegowych operacji tarczycy, beznapięciowych operacji przepuklin brzusznych, artroskopii, endoprotez, zabiegów proktologicznych, Zwiększenie liczby badań z zakresu diagnostyki schorzeń czynnościowych przewodu pokarmowego głównie anorektomanometrii, defekografii, biofidback. Zadaniem Szkół Rodzenia jest pomoc w przygotowaniu Rodziców do porodu i opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. WaŜne jest takŝe nawiązanie relacji z pacjentką. Poprzez zwiększenie prac związanych z funkcjonowaniem szkoły rodzenia, zakładamy zwiększenie liczby porodów o około 4% rocznie w stosunku do liczby porodów z 2008 r. (która wyniosła 1 178). W poprzednich latach liczba porodów była znacznie większa, dlatego teŝ poziom ok porodów w 2015 roku jest realny. Planowane jest takŝe zwiększenie wykonywanych krótkoterminowych procedur zabiegowych operacji tarczycy, beznapięciowych operacji przepuklin brzusznych, artroskopii, endoprotez, zabiegów proktologicznych. WyŜej wymienione zakresy usług planuje się zwiększyć w ramach przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia w latach UwaŜamy, iŝ w przypadku sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom, moŝliwy do osiągnięcia w 2015 r. jest poziom porównywalny z lat , tj. około ,00 zł. W ciągu najbliŝszych pięciu lat zakładamy systematyczny wzrost przychodów komercyjnych 153

154 z zakresu Poradni Medycyny Pracy, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej, procedur diagnostyki schorzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Laboratorium analityczne w SPZ ZOZ SOLEC jest dobrze wyposaŝone i obecnie nie jest wykorzystywany posiadany potencjał. Planowane jest zwiększenie liczby wykonywanych badań diagnostycznych dla pozostałych zakładów ochrony zdrowia i pacjentów indywidualnych poprzez promocję Jednostki (tj. przez zwiększone działania marketingowe). Planowane jest zwiększenie liczby badań z zakresu hematologii, biochemii, koagulologii, immunologii, serologii, analityki i bakteriologii, równieŝ w opcji 24 godziny na dobę oraz cito. Przewagą konkurencyjną laboratorium analitycznego w SPZ ZOZ SOLEC jest fakt, iŝ wykonuje próby zgodności w pracowni serologii, a w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. (Dz.U. z 11 lutego 2009 r.) z dniem 1 stycznia 2010 r. zostaną zlikwidowane te pracownie, które nie realizują tego typu badań. W strukturze SPZ ZOZ SOLEC funkcjonuje Poradnia Medycyny Pracy, która świadczy usługi na rzecz pracowników Jednostki. Aby wykorzystać potencjał tej komórki planuje się pozyskać umowy na obsługę pacjentów pracujących w zakładach pracy. Poradnia świadczy usługi z zakresu opieki profilaktycznej nad pracownikami w oparciu o przepisy ustawy o słuŝbie medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. WyŜej wymienione usługi planuje się zwiększyć w ramach sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom w latach Procedury wykonywane w Pracowni Endoskopowej, Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej, Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz na Bloku Operacyjnym (krótkoterminowe) są obecnie wykonywane w SPZ ZOZ Solec, jednak na razie nie w pełni wykorzystywany jest potencjał kadrowy, sprzętowy i organizacyjny. MoŜliwość zwiększenia zabiegów moŝna uzyskać bez znacznych nakładów finansowych, jedynie poprzez zwiększone działania z zakresu marketingu medycznego. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady Nakłady na proponowane działania to przede wszystkim wydatki związane z marketingiem medycznym. Planowane jest rozpoczęcie kampanii informacyjnej (w lokalnej prasie, na własnej stronie internetowej oraz w serwisach branŝowych opieki zdrowotnej). Przede wszystkim Jednostka planuje przejęcie rynku mieszkańców pobliskich dzielnic Miasta Warszawy, a takŝe ma zamiar zawiązać współpracę z podmiotami z branŝy medycznej. Jednostka ma zamiar stworzyć folder reklamowy nowych usług medycznych mający na celu przybliŝenie oferty dla pacjentów. Zakład powinien takŝe organizować tzw. Białe soboty, czyli spotkania z pacjentami, bezpłatne badania i konsultacje. 154

155 Znaczną rolę upatruje się w promocji osobistej stosowanej przez personel zakładu, poprzez optymalne wykorzystanie kontaktu z pacjentem w czasie świadczonych usług. Zakład powinien stosować przewagę konkurencyjną poprzez budowanie siły na poprawnych relacjach międzyludzkich. W sektorze ochrony zdrowia waŝna jest opinia pacjentów o placówce, dlatego planujemy wprowadzenie systemu badania satysfakcji pacjentów (w ramach Systemu Zarządzania ISO). Zamierzamy kłaść nacisk na sprawną i profesjonalną obsługę pacjentów. Dodatkowo planujemy rozszerzyć dotychczas funkcjonujące działania marketingowe oraz wprowadzić nowe techniki. W tabeli poniŝej przedstawiono szacowane nakłady inwestycyjne na działania restrukturyzacyjne z zakresu zwiększenia przychodów w Jednostce. Tabela 71 Szacowane nakłady na zwiększenie przychodów w latach L.p. Nakłady Lata Foldery informacyjne 1 500,00 zł 1 600,00 zł 1 800,00 zł 1 900,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 Organizacja Białych sobót 2 000,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 3 Prasa lokalna i branŝowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 500,00 zł 4 5 Modernizacja strony internetowej Kampanie profilaktyczne (mammografia, program profilaktyki raka szyjki macicy) 3 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Źródło: opracowanie własne. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Opisywane działanie będzie w bezpośredni sposób zwiększać przychody Jednostki w następnych latach działalności. W tabeli poniŝej przedstawiono zakładane przychody w latach W przychodach z NFZ w przypadku porodów zakładamy zwiększenie liczby porodów o około 4% rocznie. W poprzednich latach liczba porodów była znacznie większa, dlatego teŝ poziom ok porodów w 2015 roku jest realny. W przypadku sprzedaŝy usług medycznych pozostałym podmiotom moŝliwym do osiągnięcia w 2015 r. jest poziom około ,00 zł. W pierwszej połowie 2009 r. uzyskano przychody z tego tytułu w wysokości ,99 zł. Oszacowano, iŝ w całym roku osiągną poziom ,98 zł. W związku z czym róŝnica na przestrzeni lat będzie wynosić ,95 zł. Ta wielkość będzie sumą wzrostów przychodów z tytułu procedur w Poradni Medycyny Pracy, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, diagnostyki schorzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. 155

156 Tabela 72 Szacowane przychody z tytułu wprowadzenie działania restrukturyzacyjnego w latach L.p. Planowane efekty Lata I Przychody z NFZ zł zł zł zł zł zł 1 2 Zwiększenie przychodów z liczby porodów zł zł zł zł zł zł Zwiększenie wykonywania procedur krótkoterminowych zł zł zł zł zł zł a chirurgicznych zł zł zł zł zł zł b ortopedycznych zł zł zł zł zł zł c proktologiczne zł zł zł zł zł zł II Przychody komercyjne zł zł zł zł zł zł Zwiększenie przychodów Poradni 1 Medycyny Pracy zł zł zł zł zł zł 2 Zwiększenie przychodów Pracowni Endoskopowej zł zł zł zł zł zł 3 Zwiększenie przychodów Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej zł zł zł zł zł zł Zwiększenie przychodów Pracowni Diagnostyki Obrazowej zł zł zł zł zł zł Zwiększenie przychodów z Procedur diagnostyki schorzeń czynnościowych przewodu pokarmowego zł zł zł zł zł zł Pozostałe przychody komercyjne zł zł zł zł zł zł Razem zł zł zł zł zł zł Źródło: opracowanie własne. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Prowadzenie działalności informacyjnej pozwoli na zaistnienie w świadomości potencjalnych pacjentów, co moŝe w przyszłości przynieść pozytywne efekty. B. Centralizacja świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej 1. Działanie polega na: Utworzenie poradni specjalistycznych funkcjonujących obecnie w innych lokalizacjach w budynku przy ul. Solec 99. W ten sposób ambulatoryjna opieki specjalistyczna będzie funkcjonowała w jednej strukturze. To rozwiązanie pozwoli na silniejszą pozycję Jednostki w tym zakresie, zintegruje komórki organizacyjne. Na początki 2010 r. Miasto Stołeczne Warszawa planuje wydzielenie ze struktury SPZ ZOZ Solec wszystkich poradni nie zlokalizowanych w przychodni przyszpitalnej (przy ul. Solec 99). Dyrekcja Jednostki 156

157 zamierza wyjść naprzeciw zapotrzebowania mieszkańców Warszawy i zwiększyć zakres świadczonych usług w przychodni przyszpitalnej. Zakłada się utworzenie następujących poradni specjalistycznych przy ul. Solec 99: Diabetologicznej, Dermatologicznej, Neurologicznej, Okulistycznej, Urologicznej, Reumatologicznej, Endokrynologicznej, Gruźlicy i Chorób Płuc. Ponadto planuje się otwarcie Rehabilitacji ambulatoryjnej w lokalizacji Solec 99. W okresie styczeń kwiecień planuje się prowadzenie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zakontraktowania wyŝej wymienionych poradni zlokalizowanych w przychodni przyszpitalnej. Następnie po otrzymaniu pozytywnej opinii od płatnika zakłada się prowadzenie prac remontowych dostosowujących pomieszczenia dla potrzeb nowych poradni. Dodatkowo planowany jest zakup niezbędnego wyposaŝenia gabinetów lekarskich i sali rehabilitacyjnej. Prace te załoŝono w terminie kwiecień czerwiec 2010r. Planuje się, iŝ Jednostka uzyska kontrakt z NFZ na świadczenie usług medycznych w nowych poradniach w lokalizacji przy ul. Solec 99 od 01 lipca 2010 r. Zakłada się, iŝ powyŝsze poradnie specjalistyczne oraz zakład rehabilitacji będą generowały następujące przychody z NFZ (przedstawione w tabeli poniŝej). Tabela 73 Szacowane przychody z NFZ z tytułu uruchomienia poradni specjalistycznych i zakładu rehabilitacji w lokalizacji Solec 99 w latach 2010 (VII XII) 2015 Nazwa ośrodka kontrakt 2010 (VII-XII) kontrakt 2011 kontrakt 2012 kontrakt 2013 kontrakt 2014 kontrakt 2015 P. Diabetologiczna ,00 zł ,43 zł ,36 zł ,34 zł ,95 zł ,99 zł P. Dermatologiczna ,00 zł ,85 zł ,87 zł ,18 zł ,36 zł ,72 zł P. Neurologiczna ,00 zł ,20 zł ,94 zł ,06 zł ,11 zł ,44 zł P. Okulistyczna ,00 zł ,19 zł ,72 zł ,96 zł ,10 zł ,40 zł P. Urologiczna ,00 zł ,25 zł ,63 zł ,19 zł ,02 zł ,36 zł P. Reumatologiczna ,00 zł ,96 zł ,51 zł ,79 zł ,68 zł ,41 zł P. Endokrynologiczna ,00 zł ,60 zł ,59 zł ,84 zł ,73 zł ,99 zł P. Gruźlicy i chorób płuc ,00 zł ,94 zł ,04 zł ,05 zł ,94 zł ,55 zł Zakład rehabilitacji ,80 zł ,53 zł ,86 zł ,01 zł ,34 zł ,46 zł Razem ,80 zł ,96 zł ,53 zł ,42 zł ,24 zł ,32 zł Źródło: opracowanie własne 157

158 Zakłada się, iŝ wszystkie nowoutworzone poradnie specjalistyczne i Zakład Rehabilitacji w lokalizacji Solec 99 w 2010 r. działalności będą zakontraktowane z NFZ na poziomie 25% kontraktu obecnych poradni w 2009r. Planujemy, Ŝe roczny wzrost przychodu kontraktu z NFZ będzie kształtował się na poziomie zakładanym w prognozie przychodów (w załączniku nr 5.1. Model prezentacji danych finansowych) od 2011r. do 2015r. Aby komórki medyczne mogły funkcjonować, niezbędne jest zatrudnienie personelu medycznego. W poradniach specjalistycznych załoŝono zatrudnienie 8 lekarzy w formie umów cywilno prawnych (kontraktów) oraz 2 etaty pielęgniarskie w formie umowy o pracę. Stawkę wynagrodzenia dla lekarza pracującego w poradni specjalistycznej załoŝono na poziomie 50% ceny za punkt. W zaleŝności od realizacji kontraktu z NFZ specjalista otrzymuje gratyfikację. Zakładany poziom wykonania limitu świadczeń wynosi 100%. Wynagrodzenie dla pielęgniarek ustalono w kwocie obecnej stawki 3 040,35 zł brutto miesięcznie w 2010r. W okresie planuje się wzrost wynagrodzenia o 2% w stosunku do poprzedniego roku. W Zakładzie Rehabilitacji ambulatoryjnej planuje się zatrudnienie jednego magistra fizykoterapii (na umowę o pracę) oraz 2 techników fizykoterapii (na umowę o pracę). Wynagrodzenie dla magistra fizykoterapii ustalono w kwocie obecnej stawki 2 696,07 zł brutto miesięcznie w 2010r. W okresie planuje się wzrost wynagrodzenia o 2% w stosunku do poprzedniego roku. Wynagrodzenie dla techników fizykoterapii ustalono w kwocie obecnej stawki 2 397,53 zł brutto miesięcznie w 2010r. W okresie planuje się wzrost wynagrodzenia o 2% w stosunku do poprzedniego roku. W tabeli poniŝej przedstawiono koszty wynagrodzeń całkowitych w utworzonych komórkach zlokalizowanych przy ul. Solec 99 w latach 2010 (VII XII) Tabela 74 Koszty wynagrodzeń całkowitych w utworzonych komórkach zlokalizowanych przy ul. Solec 99 w latach 2010(VII XII) 2015 Nazwa komórki etatyzacja(p rzeliczenio wa na etaty) 2010 (VII- XII) Diabe tologi czna Derm atolo giczn a raze m 0, ,33 zł ,39 zł ,23 zł ,49 zł ,51 zł ,21 zł lekar z 0, ,00 zł ,72 zł ,68 zł ,17 zł ,48 zł ,50 zł pielę gnia rka 0, ,33 zł 4 743,68 zł 4 838,55 zł 4 935,32 zł 5 034,03 zł 5 134,71 zł raze m 0, ,65 zł ,31 zł ,32 zł ,94 zł ,53 zł ,80 zł lekar z 0, ,00 zł ,42 zł ,94 zł ,09 zł ,18 zł ,86 zł 158

159 pielę gnia rka 0, ,65 zł 7 424,89 zł 7 573,39 zł 7 724,85 zł 7 879,35 zł 8 036,94 zł Neur ologic zna raze m 0, ,52 zł ,01 zł ,42 zł ,72 zł ,74 zł ,18 zł lekar z 0, ,00 zł ,10 zł ,97 zł ,03 zł ,05 zł ,72 zł pielę gnia rka 0, ,52 zł 4 276,91 zł 4 362,45 zł 4 449,70 zł 4 538,69 zł 4 629,46 zł Okuli stycz na Urolo giczn a Reum atolo giczn a raze m 0, ,58 zł ,10 zł ,23 zł ,29 zł ,93 zł ,86 zł lekar z 0, ,50 zł ,10 zł ,36 zł ,48 zł ,05 zł ,70 zł pielę gnia rka 0, ,08 zł 7 693,01 zł 7 846,87 zł 8 003,81 zł 8 163,88 zł 8 327,16 zł raze m 0, ,41 zł ,88 zł ,31 zł ,17 zł ,05 zł ,63 zł lekar z 0, ,00 zł ,12 zł ,32 zł ,60 zł ,51 zł ,68 zł pielę gnia rka 0, ,41 zł 5 861,75 zł 5 978,99 zł 6 098,57 zł 6 220,54 zł 6 344,95 zł raze m 0, ,15 zł ,32 zł ,48 zł ,43 zł ,17 zł ,41 zł lekar z 0, ,00 zł ,98 zł ,26 zł ,40 zł ,34 zł ,70 zł pielę gnia rka 0, ,15 zł 9 794,34 zł 9 990,23 zł ,03 zł ,83 zł ,71 zł Endo krynol ogicz na Gruźli cy i choró b płuc raze m 1,16 lekar z 0, ,66 zł ,78 zł ,16 zł ,55 zł ,28 zł ,85 zł ,00 zł ,30 zł ,80 zł ,42 zł ,37 zł ,00 zł pielę gnia rka 0, ,66 zł ,48 zł ,37 zł ,13 zł ,92 zł ,85 zł raze m 1, ,89 zł ,69 zł ,51 zł ,27 zł ,58 zł ,00 zł lekar z 0, ,50 zł ,97 zł ,02 zł ,03 zł ,47 zł ,77 zł pielę gnia rka 0, ,39 zł ,72 zł ,49 zł ,24 zł ,11 zł ,23 zł Zakła d rehab ilitacji raze m 3, ,72 zł ,32 zł ,14 zł ,65 zł ,56 zł ,63 zł mgr 1, ,42 zł ,89 zł ,88 zł ,08 zł ,74 zł ,14 zł tech nik 2, ,31 zł ,43 zł ,26 zł ,56 zł ,82 zł ,49 zł Razem 8, ,92 zł ,80 zł ,80 zł ,50 zł ,35 zł ,57 zł Źródło: opracowanie własne 2. Szacunkowe niezbędne nakłady 159

160 Koszty inwestycyjne wiąŝą się z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów prawnych oraz do specyfiki danej poradni, a takŝe z zakupem niezbędnej aparatury medycznej. W tabeli poniŝej przedstawiono zestawienie szacownych kosztów inwestycyjnych. W przychodni przyszpitalnej w chwili obecnej nie wykorzystanych jest 67 m 2. Planuje się przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń na łączną kwotę ,00 zł. Aby wykorzystać potencjał przychodni zakłada się reorganizację pracy poradni oraz godzin przyjmowania pacjentów. W ten sposób uzyska się powierzchnie niezbędną dla funkcjonowania nowych poradni. Ponadto planuje się zakupić konieczne wyposaŝenie (meble, fotele, szafki na leki, parawany itp.) o łącznej ,00 zł. Łącznie na remont i wyposaŝenie pomieszczeń dla nowych poradni załoŝono kwotę ,00 zł. Tabela 75 Szacunkowe nakłady inwestycyjne na dostosowanie pomieszczeń w lokalizacji ul. Solec 99 w 2010 (IV-VI) Nakład inwestycyjny Remont pomieszczeń WyposaŜenie Razem Kwota brutto ,00 zł ,00 zł ,00 zł Źródło: opracowanie własne Wymogiem zakontraktowania przez NFZ poradni specjalistycznej jest posiadanie zasobów ludzkich i sprzętowych. W tabeli poniŝej przedstawiono nakłady inwestycyjne potrzebne na zakup niezbędnej aparatury medycznej. Tabela 76 Szacunkowe nakłady związane z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego w miejscu wykonywania usług medycznych 2010 (IV-VI) Diabetologiczna Dermatologiczna Nazwa poradni Wymagany sprzęt przez NFZ w lokalizacji *glukometr, *oftalmoskop, *przyrząd do badania czucia bólu (neurotips), *przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim-therm), *widełki stroikowe 128 Hz, *monofilament 5.07/10g. * mikroskop, * dermatoskop, * zestaw do pobierania wycinków. Szacowane nakłady w 2010 r. ( IV - VI) zł zł Neurologiczna oftalmoskop zł Okulistyczna * tablice do oceny ostrości wzroku, * kaseta szkieł okularowych, * oprawki okularowe próbne, * lampa szczelinowa, * oftalmoskop bezpośredni, * tonometr impresyjny lub aplanacyjny, * tablice Ischihary, * trójlustro Goldmanna, * perymetr (co najmniej kinetyczny), *keratometr ręczny JAVAL lub autorefraktometr, * zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych, * zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych zł Urologiczna* - - zł 160

161 Reumatologiczna* - - zł Endokrynologiczna glukometr 90 zł Gruźlicy i chorób płuc * spirometr, * picklflometr, * nebulizator zł Zakład rehabilitacji wyposaŝenie do zabiegów kinezyterapeutycznych wymagane w miejscu wyposaŝenie do zabiegów fizykoterapeutycznych wymagane w miejscu Razem 1) wyposaŝenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne) 2) rotory do ćwiczeń kg i kd 3) UGUL lub inny system spełniający jego rolę 4) stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki 1) zestaw do elektroterapii z osprzętem 2) lampa IR lub IR/UV 3) zestaw do magnetoterapii 4) zestaw do ultradźwięków 5) zestaw do biostymulacji laserowej zł zł zł * brak wymagań sprzętowych w miejscu wykonywania usługi medycznej Źródło: opracowanie własne Łącznie na zakup aparatury medycznej zakłada się nakłady rzędu 91 tys. zł brutto. Niezbędne nakłady na centralizację świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, to przede wszystkim koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń dla nowych poradni, a takŝe zakup sprzętu medycznego. Zakłada się, Ŝe w 2010 roku zostanie przeprowadzona centralizacja świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, dlatego teŝ w tym roku nakłady wyniosą łącznie ,00 zł. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny W sytuacji, gdy Miasto Stołeczne Warszawa wydzieli ze struktury SPZ ZOZ Solec wszystkie poradnie nie zlokalizowane w przychodni przyszpitalnej (przy ul. Solec 99) kontrakt szpitala zmniejszy się o ok zł (wielkość kontraktu rocznego z 2009r. wszystkich wyłączanych komórek organizacyjnych). Dlatego waŝne jest, aby jak najbardziej zniwelować spadek przychodów. Utworzenie poradni specjalistycznych od 01 lipca 2010 r. zwiększy kontrakt szpitala o ,80 zł. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Centralizacja świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej pozwoli na większą spójność wewnętrzną Zakładu oraz większą dostępność do świadczeń medycznych dla pacjentów w jednym miejscu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest bliskość do Szpitala znajdującego się w pobliŝu. 161

162 C. Zoptymalizowanie struktury zatrudnienia 1. Działanie polega na: Wprowadzeniu zmian w strukturze zatrudnienia Jednostki. SP Z ZOZ Solec to Szpital, który największych zmian wymaga w obrębie sfery kadrowej. Podstawowe zaburzenia z jakimi boryka się Szpital to: - nadmierne zatrudnienie w stosunku do realizowanych potrzeb, - wysokie stawki za świadczenia lekarskie realizowane w oparciu o umowy kontraktowe, - wysokie koszty z tytułu nadgodzin oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy, - znaczne koszty ponoszone na PFRON, - brak efektywnego systemu motywacyjnego dla lekarzy, - niekorzystny podział organizacyjny w zakresie: Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pododdziału Kardiologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Pododdziału Proktologicznego, Bloku Operacyjnego. Działania które naleŝy w tej sytuacji podjąć zostały szczegółowo zaprezentowane i omówione poniŝej. Pierwszym i zasadniczym zagadnieniem, jakie naleŝy uregulować w zakresie funkcjonowania SPZ ZOZ Solec jest zoptymalizowanie struktury zatrudnienia. Nadmiar siły roboczej nie wpływa efektywnie na poprawę jakości świadczeń medycznych, przyczynia się natomiast do pogarszania sytuacji finansowej NZOZ. Bez dokonania optymalizacji w sferze zasobów kadrowych Szpital będzie miał trudności w dalszej egzystencji, podobne trudności będzie miał przekształcony NZOZ. Struktura zatrudnienia w Szpitalu została zweryfikowana przy załoŝeniu, Ŝe dokonane zmiany nie spowodują zmniejszenia ilości świadczonych usług medycznych, ani teŝ nie pogorszą jakości opieki nad pacjentem. Przy określeniu optymalnej struktury uwzględniono zarówno urlopy wypoczynkowe, jak i chorobowe. W koncepcji nie załoŝono natomiast urlopów macierzyńskich i wychowawczych ze względu na trudność ich zaprognozowania w Zakładzie. Przedstawiona koncepcja wykazuje tylko osoby, które powinny fizycznie pracować w Szpitalu. Zaproponowana koncepcja docelowego zatrudnienia w NZOZ nie zakłada godzin nadliczbowych. Zakłada, Ŝe personel będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, nie będzie wcześniej wychodził z pracy, a wskaźniki absencji chorobowej będą utrzymywały się na poziomie racjonalnym. W proponowanej etatyzacji nie uwzględniono poradni specjalistycznych, które na dzień dzisiejszy znajdują się w strukturze SPZ ZOZ Solec, a które zostaną wyłączone ze struktury SPZ ZOZ 1 lutego 2010r. 162

163 Etatyzacja została opracowana na podstawie tzw. zasadę benchmarkingu. Uwzględniono powierzchnię oddziału, ilość sal, wartość kontraktu jaki dany oddział musi wykonać, operatywkę oraz wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania poszczególnych działalności. Podkreślamy równieŝ, Ŝe moŝliwe są drobne korekty zaproponowanej etatyzacji. Mogą one wynikać z większej liczby obowiązków lub ze szczególnych zadań wykonywanych przez pracowników, o których konsultanci nie zostali poinformowani. UwaŜamy jednak, Ŝe odchylenia te nie powinny być wyŝsze od około 5% całej proponowanej docelowej struktury zatrudnienia. W punkcie 9.3 Analiza struktury i adekwatności zatrudnienia została zaproponowana szczegółowa etatyzacja NZOZ. W SPZ ZOZ-ie funkcjonują stanowiska zastępczyń oddziałowych na oddziałach i pododdziałach. W obecnej i planowanej strukturze Szpitala nie jest to funkcja konieczna. Zupełnie niezrozumiałym rozwiązaniem jest utrzymywanie osobnych oddziałowych i ich zastępczyń w obrębie: O. Chirurgii Ogólnej i Pododdziału Proktologii, Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Bloku operacyjnego ortopedycznego, chirurgicznego, i ginekologicznego. Szpital posiada takŝe stanowiska zastępców ordynatorów. Według regulaminu wynagradzania dodatek funkcyjny z tego tytułu wynosi do 40% pensji zasadniczej, w praktyce jest to średnio 30%. W porównaniu z innymi zakładami opieki zdrowotnej opisane rozwiązanie organizacyjne jest rzadko spotykane. W NZOZ-ie nie będą występowały tego rodzaju stanowiska. SPZ ZOZ Solec ponosi wysokie koszty z tytułu nadgodzin. Dotyczy to wszystkich grup zawodowych. W NZOZ-ie nie zaplanowano kosztów z tego tytułu, poniewaŝ nakreślona organizacja pracy, jak i docelowa struktura zatrudnienia są tak skalkulowane, Ŝe nie przewidują kosztów z tego tytułu, gdyŝ są one rozwiązaniem droŝszym dla Szpitala. Wysokość kosztów z tego tytułu w I półroczu 2009 roku wyniosła zł, w tym zł dla lekarzy. W nakreślonej etatyzacji NZOZ-u załoŝono, Ŝe pracownicy będą w pełni wykorzystywali przynaleŝne urlopy wypoczynkowe. W związku z tym Jednostka nie będzie ponosiła kosztów z tytułu wypłaty ekwiwalentów z tytułu niewykorzystanych urlopów. Ich wysokość w I półroczu 2009 roku wyniosła zł. W NZOZ-ie nie zostały zaplanowane takŝe koszty umów zleceń. W SPZ ZOZ Solec dotyczyły one przede wszystkim zabezpieczenia dyŝurów lekarskich. Nie oznacza to, Ŝe nie mogą one występować. Jeśli jednak pojawi się tego rodzaju wynagrodzenie automatycznie zmniejsza się zaplanowane wynagrodzenie z tytułu umów kontraktowych. Najlepiej zatem te rodzaje kosztów osobowych analizować łącznie. W SPZ ZOZ Solec były ponoszone wysokie koszty z tytułu odprowadzania składek na PFRON. W 2008 roku zapłacono łącznie zł, w I półroczu br zł. Jest to koszt, którego NZOZ będzie unikał poprzez zatrudnienie osób z orzeczonym stopniem 163

164 niepełnosprawności. Dyrekcja NZOZ-u zwróci uwagę, aby poczynić kroki w kierunku zatrudnienia takich osób lub wyłonienia ich spośród obecnych pracowników SP ZOZ i uniknięcia w ten sposób kosztów z tytułu PFRON lub zredukowania ich do minimum. W prognozie finansowej NZOZ-u załoŝono, Ŝe koszty z tego tytułu będą wynosiły ok zł rocznie. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady Koszty związane z odprawami dla pracowników redukowanych. W 2010 roku wyniosą one ,75 zł. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Opisywane działanie będzie w bezpośredni sposób wpływać na poprawę sytuacji finansowej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Oszacowano oszczędności z tytułu optymalizacji struktury zatrudnienia. W tabeli poniŝej zaprezentowano oszczędności tytułu restrukturyzacji sfery zatrudnienia w latach Tabela 77 Oszczędności z tytułu restrukturyzacji sfery zatrudnienia w latach w stosunku do roku 2009r. Nazwa pozycji Oszczędności z tytułu kosztów wynagrodzeń osobowych Zmiany kosztów z tytułu kontraktów Oszczędności z tytułu restrukturyzacji sfery zatrudnienia Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika 5.1 Model prezentacji danych finansowych. Jako rok bazowy przyjęto 2009r., który oszacowano na podstawie rzeczywistych kosztów zatrudnienia na umowę o pracę i kontraktów z pierwszego półrocza. Do tego roku będą odnosiły się oszczędności w poszczególnych latach analizy. Koszty z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz z kontraktów ujmowane są łącznie, aby przeanalizować całość kosztów zatrudnienia w Jednostce. Z danych zawartych w tabeli wynika, iŝ znacznie zmniejszą się koszty wynagrodzeń osobowych w kaŝdym roku w stosunku do 2009r. Wpływ na tą sytuację ma reorganizacja sposobu zatrudnienia lekarzy, zmniejszenie liczby etatów, zmniejszeniem liczby nadgodzin i wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz wyłączenie ze struktury poradni nie zlokalizowanych w przychodni przyszpitalnej (przy ul Solec 99). 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji 164

165 Optymalizacja zatrudnienia pozwoli na poprawę rentowności Jednostki, a takŝe na zwiększenie dostępność kadry medycznej do szkoleń specjalistycznych. Jednocześnie naleŝy podkreślić, iŝ jest to poziom zabezpieczający wykonywanie obecnie realizowanych świadczeń medycznych. D. Zmiana liczby i stawek za dyŝury lekarskie 1. Działanie polega na: W strukturze NZOZ-u proponowane są takŝe działania restrukturyzacyjne w sferze dyŝurów lekarskich. Dotyczą one ich ilości oraz stawek za dyŝury. W związku z tym z NZOZ-ie zostaną zaimplementowane następujące działania: w Klinice Chorób Wewnętrznych sprawowany będzie jeden dyŝur lekarski (w SP ZOZ-ie sprawowane są 2), w O. Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii sprawowany będzie 1 dyŝur lekarski w miejscu, jeśli natomiast okaŝe się to niewystarczające zostanie wprowadzony drugi dyŝur lekarski pod telefonem (w SP ZOZ sprawowane są 2 dyŝury lekarskie stacjonarne), pozostałe dyŝury lekarskie co do ich ilości nie ulegną zmianie i będą zorganizowane tak jak dotychczasowe w SPZ ZOZ. Według dokonanej analizy stawek z tytułu sprawowania opieki lekarskiej nad pacjentami naleŝy stwierdzić, Ŝe wynagrodzenie kontraktowe lekarzy z tego tytułu jest wysokie, dotyczy to stawek i sposobu wynagradzania. Praca lekarzy kontraktowych w Szpitalu jest zorganizowana w taki sposób, iŝ niezaleŝnie od tego czy jest to współpraca stała czy teŝ doraźna wynagrodzenie lekarza jest uzaleŝnione od ilości przepracowanych godzin. Nie ma przy tym rozróŝnienia od tego czy praca jest świadczona w dzień czy teŝ na dyŝurze. W NZOZ -ie zakłada się rozgraniczenie wynagrodzeń lekarskich od tych, które będą świadczone w jednozmianowym dziennym czasie pracy od pracy świadczonej na dyŝurach. Praca w dzień będzie wynagradzana stałą stawką kontraktową, do której oferowane będzie dodatkowe wynagrodzenie motywacyjne. Będzie ono przysługiwało za: zrealizowanie kontraktu z NFZ w 100%, za uzyskanie wyniku finansowego na odpowiednim poziomie (jest to bardzo istotne w szczególności, gdy posiadamy wiedzę, ze w SPZ ZOZ Solec występowały problemy z pełną realizacją kontraktu) oraz dodatkowe wynagrodzenie za posiadanie dodatkowych uprawnień, umiejętności, kwalifikacji lub wykonywanie dodatkowych obowiązków. Natomiast za wykonywanie obowiązków w ramach dyŝurów lekarskich określone zostaną stawki za godzinę pracy. Ich wysokość w 2010 roku będzie wynosiła średnio od zł za godzinę dyŝuru lekarskiego (z wyjątkiem lekarzy anestezjologów, dla których stawka będzie wynosiła średnio 65 zł). NaleŜy podkreślić, iŝ planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia ilości świadczonych usług medycznych, ani teŝ nie pogorszą jakości opieki nad pacjentem, poniewaŝ załoŝony poziom jest realny do osiągnięcia. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady W tym działaniu nie zakłada się nakładów niezbędnych do realizacji. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny 165

166 Opisywane działanie będzie w bezpośredni sposób wpływać na poprawę sytuacji finansowej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Do tej pory w SPZ ZOZ Solec stawki za dyŝury były za wysokie. W NZOZ powinny zostać uregulowanie stawki za dyŝury lekarskie. W prognozie załoŝono, iŝ za wykonywanie obowiązków w ramach dyŝurów stawki będą wynosiły średnio od zł za godzinę pracy, z wyjątkiem lekarzy anestezjologów, dla których stawka będzie na poziomie 65 zł. Wyodrębnienie z prognozy szczegółowych oszczędności jest trudne, dlatego Ŝe w modelu załoŝono, iŝ wszystkie dyŝury lekarskie są udzielane w oparciu o umowę kontraktową, co nie miało miejsca w SPZ ZOZ Solec (większość dyŝurów była realizowana przez lekarzy na umowie o pracę). Całkowity koszt dyŝurów w NZOZ jest wyŝszy niŝ w SPZOZ. Wynika to z załoŝenia, Ŝe wszystkie dyŝury w NZOZ będą świadczone w oparciu o umowę kontraktową. Jednocześnie naleŝy zauwaŝyć, w NZOZ umowy o pracę nie zawierają ją kosztów z tytułu dyŝurów. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Poprzez wprowadzenie regulacji w zakresie dyŝurów wdraŝa się takŝe ujednolicanie całego systemu zatrudnienia personelu. E. System motywujący pracowników zmiany formy zatrudniania 1. Działanie polega na: Skłonieniu personelu lekarskiego (a takŝe innych grup zawodowych) do zawierania stałych umów cywilno-prawnych na świadczenie usług medycznych zamiast świadczenia ich w oparciu o umowę o pracę. Zalet umów kontraktowych jest wiele jednak jedna z nich jest najwaŝniejsza: są one korzystne zarówno dla Szpitala jak i dla samego lekarza. Sytuacja taka ma miejsce po przekroczeniu określonego pułapu wynagrodzenia. Najkorzystniejsze jest to w przypadku osób zarabiających najwięcej. Umowy takie są korzystne równieŝ w świetle przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku dotyczących 48-godzinnego tygodnia pracy lekarzy. PowyŜszy zapis dotyczy tylko osób pracujących na umowie o pracę, co znacznie skomplikowało sytuację po 1 stycznia 2008 roku. Umowy kontraktowe pozwolą sprostać zarówno oczekiwaniom finansowym lekarzy jak i moŝliwościom ekonomicznym NZOZ -u. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady W tym działaniu nie zidentyfikowano niezbędnych nakładów na realizację. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Opisywane działanie będzie w bezpośredni sposób wpływać na poprawę sytuacji finansowej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi świadczeniami na rzecz pracowników. Zmiana formy zatrudnienia jest jednym z elementów reorganizacji sfery zatrudnienia w Jednostce. Bardzo trudno jest bezpośrednio wydzielić oszczędności z tego tytułu, poniewaŝ wszystkie działania w polityce personalnej wiąŝą się ze sobą i naleŝy je rozpatrywać łącznie. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Poprzez wprowadzenie regulacji w zakresie zmiany zatrudnienia wdraŝa się ujednolicanie całego systemu zatrudnienia personelu. 166

167 F. Wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałami medycznymi 1. Działanie polega na: Wprowadzeniu jednolitej polityki dysponowania i zuŝywania leków, materiałów szewnych, płynów infuzyjnych, opatrunków, sprzętu jednorazowego uŝytku. Jest to przede wszystkim wprowadzenie regulacji i instrukcji dotyczących zamawiania i rozliczania zuŝycia środków farmaceutycznych, sprzętu jednorazowego uŝytku i pozostałych materiałów wraz ze skrupulatnym przestrzeganiem miesięcznych limitów pobrań i zuŝyć materiałów medycznych. W tych regulacjach i instrukcjach powinny być zawarte wszystkie zasady postępowania z materiałami medycznymi. Limity materiałów medycznych są to miesięczne wartości limitów zamawiania i zuŝycia środków farmaceutycznych i sprzętu jednorazowego uŝytku w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Za przestrzeganie zgodności zuŝycia materiałów medycznych odpowiedzialni są Kierownicy komórek organizacyjnych, Kierownik apteki, Dyrektor, Dział księgowości, Audytor wewnętrzny. W gospodarce materiałami medycznymi waŝne jest takŝe rozwaŝne i przemyślane dobieranie odpowiedniego zestawu materiałów medycznych do kaŝdego leczonego pacjenta, np. stosowanie zamienników drogich, markowych leków tańszymi, równie skutecznymi. Analizę wysokości limitów, faktycznego zuŝycia materiałów medycznych w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń medycznych powinien prowadzić Dział księgowości i opracowywać spostrzeŝenia dla Dyrekcji i Audytora wewnętrznego. Wszystkie informacje o gospodarce lekowej powinny być zapisywanie w systemie informatycznym. Inwentaryzacja apteki szpitalnej powinna odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Podręczne apteczki oddziałowe powinny być inwentaryzowane raz w miesiącu. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady Jednostka nie poniesie nakładów związanych z tym działaniem. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Opisywane działanie będzie w bezpośredni sposób wpływać na poprawę sytuacji finansowej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów zuŝycia materiałów. W związku z wprowadzeniem limitów materiałów medycznych moŝna wyznaczyć następujące oszczędności w poszczególnych grupach materiałów medycznych. Wprowadzenie zmian w gospodarce materiałowej planuje się wprowadzić od początku funkcjonowania NZOZ -u (od r.). Analiza efektywności gospodarowania materiałami medycznymi została przeprowadzona na podstawie analizy porównawczej (tzw. Benchmarking), a więc dokonano porównania zuŝycia materiałów medycznych w odniesieniu na poszczególne komórki dla SPZ ZOZ SOLEC w stosunku do innych Szpitali o podobnym zakresie świadczonych usług medycznych. 167

168 Tabela 78 obrazuje oszczędności z tytułu wprowadzenia regulacji w gospodarce materiałowej. Tabela 78 Oszczędności z tytułu wprowadzenia regulacji w gospodarce materiałowej. Nazwa komórki Grupa materiałów medycznych Oszczędności roczne SOR Oddział Wewnętrzny Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Neonatologiczny Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki - zł - zł - zł ,37 zł - zł ,89 zł ,95 zł - zł - zł ,58 zł ,69 zł 9 549,59 zł ,53 zł ,11 zł - zł ,97 zł 4 390,04 zł 2 827,75 zł 4 863,89 zł - zł ,78 zł 903,74 zł - zł 295,80 zł Oddział Ginekologiczno- PołoŜniczy OIOM sprzęt jednorazowego uŝytku Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku Leki płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku 4 671,10 zł ,24 zł ,52 zł ,85 zł 7 686,89 zł ,42 zł ,51 zł ,87 zł - zł ,75 zł ,31 zł ŁĄCZNIE Leki ,08 zł 168

169 Źródło: opracowanie własne. płyny infuzyjne nici chirurgiczne Opatrunki sprzęt jednorazowego uŝytku RAZEM ,70 zł ,13 zł ,81 zł ,41 zł ,14 zł W tabeli poniŝej przedstawiono oszczędności z tytułu restrukturyzacji zuŝycia materiałów medycznych w okresie prognozy. Tabela 79 Oszczędności z tytułu restrukturyzacji zuŝycia materiałów medycznych w latach 2010 (VII-XII) 2015r. Oszczędności w latach Nazwa komórki 2010(VII XII) SOR 6 377,83 zł 6 454,36 zł 6 551,18 zł 6 675,65 zł 6 822,52 zł 6 986,26 zł Oddział Wewnętrzny ,27 zł ,12 zł ,15 zł ,45 zł ,26 zł ,67 zł Oddział Chirurgii Ogólnej ,67 zł ,20 zł ,22 zł ,63 zł ,38 zł ,94 zł Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ,52 zł ,91 zł ,77 zł ,01 zł ,85 zł ,66 zł Oddział Neonatologiczny ,65 zł ,81 zł ,37 zł ,93 zł ,07 zł ,64 zł Oddział Ginekologiczno- PołoŜniczy ,77 zł ,11 zł ,94 zł ,25 zł ,79 zł ,18 zł OIOM ,04 zł ,85 zł ,48 zł ,32 zł ,74 zł ,06 zł RAZEM ,75 zł ,37 zł ,12 zł ,23 zł ,59 zł ,41 zł Źródło: opracowanie własne. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Podniesienie jakości świadczonych usług, lepsza organizacja wewnętrzna w Zakładzie. G. WdroŜenie zintegrowanego systemy informatycznego 1. Działanie polega na: WdroŜeniu zintegrowanego systemu informatycznego, umoŝliwiającego akwizycję, archiwizację i dystrybucję administracyjnych i medycznych danych pacjentów. Na podstawie danych wejściowych osoby odpowiedzialne we właściwym czasie będą mogły podjąć decyzję np. o leczeniu pacjenta, skierowaniu na operację, zmniejszeniu wydatków itp. Do tej pory w jednostce funkcjonowały moduły systemu w niektórych sferach, a wiele modułów nie zostało wdroŝonych w 100%. Były to oddzielne moduły, niezintegrowane w jedną całość. Aby dokończyć informatyzację Jednostki naleŝy przede wszystkim dokonać wdroŝenia następujących modułów: a) Blok operacyjny (weryfikacja eksploatacji, uzupełnienie szkoleń, konfiguracja dodatkowych raportów i specyfikacji funkcjonalności), 169

170 b) Bakteriologia 100%, c) Kalkulacja procedur medycznych w zakresie szkolenie uŝytkowników i administratorów, wdroŝenie i uruchomienie modułu, weryfikacja eksploatacji, uzupełnienie szkoleń, konfiguracja dodatkowych raportów i specyfikacji funkcjonalności, d) Rachunek kosztów leczenia (szkolenie uŝytkowników i administratorów, wdroŝenie i uruchomienie modułu, weryfikacja eksploatacji, uzupełnienie szkoleń, konfiguracja dodatkowych raportów i specyfikacji funkcjonalności, e) Patomorfologia 100%, f) Bank krwi w zakresie (szkolenie uŝytkowników i administratorów, wdroŝenie i uruchomienie modułu, weryfikacja eksploatacji, uzupełnienie szkoleń, konfiguracja dodatkowych raportów i specyfikacji funkcjonalności), g) Dyrekcja 100%, h) Laboratorium w zakresie konfiguracji dodatkowych raportów i specyfikacji funkcjonalności, i) Moduł ewidencji środków trwałych i wyposaŝenia (część wyposaŝenia), j) Moduł administrator (część szara i biała) przeszkolenie pod względem odczytywania logów zdarzeń w systemie. Zarządzający Jednostką stają nierzadko przed trudnym wyborem podjęcia trafnej decyzji w operacyjnym zarządzaniu Placówką. Ma na to wpływ ciągle zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna i ekonomiczna w sektorze ochrony zdrowia oraz kraju. Wymaga ona bieŝącej ewidencji i analizy zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Powstaje konieczność dokładniejszej kontroli procesu leczenia, jego kosztów i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Rozwiązanie tych problemów umoŝliwia zastosowanie kompleksowego systemu informatycznego. Planowany system będzie składał się z: - podsystemu medycznego części białej tj. Ruch Chorych, Rejestracja, Poradnia, Gabinet, Oddział, Historia Choroby, Blok Operacyjny, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Laboratorium Analityczne, Pracownie Diagnostyczne, Zakład Histopatologii, Archiwum), - podsystemu administracyjno-zarządczego części szarej tj. Rachunek Kosztów Leczenia, Kalkulacja Procedur Medycznych, BudŜetowanie komórek organizacyjnych, Finanse, Księgowość, Koszty, Kadry, Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, System Wspomagania Decyzji, System Obiegu Dokumentów. Z róŝnych modułów wchodzących w skład systemu mogą korzystać pracownicy: rejestracji, izby przyjęć, poradni, oddziałów, apteki, laboratoriów, diagnostyki, kierownictwa i innych jednostek organizacyjnych szpitala. Zastosowane w systemie nowoczesne technologie zapewniają niezawodność pracy, bezpieczeństwo danych, duŝą efektywność działania. Poprzez właściwe wdroŝenie systemu jest moŝliwe wyeliminowanie znacznej części nieefektywności wskazanych w Jednostce, szczególnie w obszarze sfery zarządczej. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady W tabeli poniŝej przedstawiono szacunkowe nakłady do wdroŝenia zintegrowanego systemu informatycznego w Jednostce w latach

171 Tabela 80 Szacowane nakłady do realizacji wdroŝenia zintegrowanego systemu informatycznego w Jednostce w latach L.p. Nakłady Lata Oprogramowanie - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Sprzęt (stacje robocze, UPS) Przeniesienie serwerowni Organizacja serwerowni Szkolenia pracowników ,00 zł ,00 zł - zł ,00 zł ,00 zł - zł - zł - zł ,00 zł - zł - zł - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Źródło: opracowanie własne. W 2010 roku do wdroŝenia systemu niezbędne są nakłady finansowe na przeniesienie i organizację serwerowni (obecna nie spełnia wymogów dot. przechowywania danych osobowych), zakupienia 20 stacji roboczych oraz urządzenia UPS. Zakładana łączna kwota będzie kształtować się na poziomie ,00 zł. W następnym roku, po uprzednich inwestycjach sprzętowych moŝliwy jest zakup i wdroŝenie modułów, których w chwili obecnej brakuje, zintegrowanie wszystkich w jedną całość logiczną. Dodatkowo planuje się zakup 20 stacji roboczych. W tym roku załoŝono koszty wdroŝenia na poziomie ,00 zł. W pozostałych latach zaplanowano aktualizację oprogramowania wraz z usługą doradczą z zakresu obsługi systemu i konfiguracji (help desk) w kwocie ,00 zł rocznie. W 2013 roku przewidywana jest wymiana wyeksploatowanych stacji roboczych w celu optymalizacji funkcjonowania systemu informatycznego. W okresie corocznie załoŝono środki finansowe na szkolenie personelu Jednostki. Szacunkowe niezbędne nakłady na całkowite wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego będą wynosić ,00 zł, które Jednostka poniesie w okresie r. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Wprowadzenie tego działanie nie płynie bezpośrednio na efekty ekonomiczne, pozwoli jednak sprawniej zarządzać Jednostką. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu informatycznemu moŝliwa jest: Ewidencja kosztów leczenia pacjenta w miejscu ich powstawania, Pełna i szczegółowa ewidencja zdarzeń medycznych w jednostce słuŝby zdrowia oraz dokumentacji medycznej, Dostęp do pełnej i spójnej informacji o pacjencie, Usprawnienie obiegu dokumentów i organizacji, Wspomaganie pracy personelu medycznego, 171

172 Ułatwienie dostępu do medycznych i ekonomicznych informacji bieŝących i archiwalnych, Pełna ewidencja obrotu i zuŝycia leków i materiałów medycznych w jednostce, Pełna ewidencja wykonywanych procedur w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala, Szczegółowe rozliczenie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych kaŝdego pacjenta, Uszczelnienie obiegu informacji, kontrola badań, kontrola odbioru wyników przez pracowników i pacjentów, kontrola przepisywania leków, oszczędne gospodarowanie lekami, kalkulacja procedur medycznych, Wspomaganie rachunku kosztów leczenia pacjenta, rozliczenie i analiza kosztów leczenia, Wspomaganie procesów ewidencyjnych zdarzeń gospodarczych, Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń ilościowych i finansowych usług medycznych, Wspomaganie pełnej sprawozdawczości dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, Wspomaganie procesów analitycznych i sprawozdawczych oraz redukcja czasu pracy. H. WdroŜenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 1. Działanie polega na: Wprowadzeniu do organizacji systemu zarządzania jakością ISO, który pozwoli na poprawę funkcjonowania organizacji, zwiększy poziom jakości świadczonych usług oraz wpłynie pozytywnie na opinię pacjentów. WdraŜaniem systemu oraz następnymi etapami zajmować się będzie audytor wewnętrzny (takie stanowisko jest obecnie w strukturze SPZ ZOZ SOLEC). Osoba ta zostanie powołana przez Dyrektora Jednostki jako Pełnomocnik ds. ISO. W dzisiejszych czasach rynek usług zdrowotnych stał się podobny do rynku konkurencyjnego, na którym ma miejsce rywalizacja między świadczeniodawcami, jednym z podstawowych czynników zwiększających konkurencyjność świadczeniodawców stała się jakość. Dlatego, Ŝeby podnieść konkurencyjność Jednostki na rynku naleŝy wprowadzić ISO. Planuje się wdroŝyć system zarządzania jakością w roku 2010, w następnych latach przewidziane jest utrzymywanie systemu. Działania mające na celu poprawę jakości usług charakteryzują się ciągłością i nieprzerywalnością procesu, w związku z czym działanie restrukturyzacyjne będzie trwało w całym czasie analizy ekonomicznej oraz w okresie późniejszym. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady Szacunkowe niezbędne nakłady na całkowite wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO będą wynosiły w 2010 r zł. Wysokie koszty mają związek z pierwszą certyfikacją oraz szkoleniami Kadry Jednostki i zakupem większej ilości materiałów biurowych. W kolejnym roku załoŝono recertyfikację, czyli ponowny audyt systemu zarządzania jakością, przez firmę zewnętrzną certyfikującą, który jest konieczny. Łączne nakłady inwestycyjne na to działanie będą wynosiły zł w latach

173 Tabela 81 Szacowane nakłady na wdroŝenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością ISO w latach L.p. Nakłady Lata Certyfikacja zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 Recertyfikacja - zł zł - zł - zł zł - zł 3 Szkolenia pracowników zł zł zł zł zł zł 4 Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych zł zł zł zł zł zł 5 Pozostałe koszty zł zł zł zł zł zł Razem zł zł zł zł zł zł Źródło: opracowanie własne. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny WdroŜenie systemu zarządzania ISO przyczyni się do polepszenia organizacji jednostki, obiegu dokumentów, co przełoŝy się na zwiększenie rentowności Szpitala. Bezpośrednich efektów ekonomicznych w tym działaniu nie moŝna podać, chyba, Ŝe płatnik świadczeń (NFZ) będzie lepiej finansował usługi medyczne w jednostkach posiadających certyfikat ISO. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji WaŜnymi aspektami wprowadzenia Systemu Zarządzania ISO w tej Jednostce są: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez wprowadzenie standardów, Zmiana podejścia do jakości w zakładzie, Nastawienie na klienta pacjenta (badanie poziomu satysfakcji pacjenta), ObniŜenie kosztów złej jakości (zmniejszenie ilości skarg, kosztów sądowych itp.), Wzrost efektywności świadczonych usług medycznych oraz całej organizacji, Zwiększenie skuteczności działania, Polepszenie bezpieczeństwa zarówno pacjenta, jak i pracownika, Wprowadzenie czytelnej struktury organizacji w zakresie odpowiedzialności za świadczone usługi, Uporządkowanie całego obszaru zarządzania instytucją i uregulowanie granic zadań, Usprawnienie wewnętrznej współpracy między komórkami organizacyjnymi, ZaangaŜowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych, co sprzyja wzrostowi satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy, Kreowanie zaufania załogi do jednostki, co wpływa na atmosferę pracy, Wzrost świadomości pracowników, którzy zaczynają się identyfikować z zakładem pracy, Nowy rodzaj komunikacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, integracja zespołu pracowników na wszystkich szczeblach, Znajomość celów organizacji przez pracowników, utoŝsamianie z jej wynikami jakościowymi. I. Zmiany warunków usług outsourcingowych 1. Działanie polega na: 173

174 Wprowadzenie zmian w umowie outsourcingowej usługi pralniczej. Z przeprowadzonej analizy kosztowej wynika, iŝ koszty związane z praniem bielizny szpitalnej są za wysokie. Po utworzeniu NZOZ u będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłaniające nowego kontrahenta. Pozostałe kontrakty, które mają poziom w granicach dopuszczalnych zostaną przedłuŝone w działalności NZOZ są to Ŝywienie, odpady medyczne, odpady komunalne, gazy medyczne. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady. W tym działaniu restrukturyzacyjnym nie zidentyfikowano specjalnych nakładów do realizacji. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Z analizy rynku usług outsourcingowych wynika, niŝ koszt 1 kg czystej bielizny moŝna zakupić za cenę 2,9 zł brutto. Obecna stawka wynosi 3,78 zł brutto. W związku z prowadzeniem NZOZ-u istnieje moŝliwość podpisania nowej umowy na usługi pralnicze. Szacowane oszczędności będą wynosić około zł brutto miesięcznie w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu zaksięgowanego w pierwszym półroczu 2009 r., zmiany będą moŝliwe od miesiąca października 2010 r. W 2010 roku oszczędności z tytułu usług pralniczych wyniosą około zł. Grupa działań restrukturyzacyjnych związana z inwestycjami: A. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej 1. Działanie polega na: Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wpłynie przede wszystkim na poprawę jakości świadczonych usług w Zakładzie. Pozwoli takŝe na usprawnienie pracy personelu. Ponadto umoŝliwi sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Inwestycja w specjalistyczne urządzenia medyczne stworzy moŝliwość szybszego uzyskiwania precyzyjnych wyników badań, a co za tym idzie poprawi skuteczność diagnozowania pacjentów. UmoŜliwi równieŝ zwiększenie ilości wykonywanych badań, co ma bezpośredni wpływ zarówno na właściwe leczenie juŝ wykrytych chorób, jak i realizowane programy profilaktyczne (np. raka szyjki macicy). Wszystkie wymienione czynniki wpływają na innowacyjność usługową Jednostki. Aby usprawnić proces zakupu aparatury medycznej proponuje się stworzenie instrukcji zawierającej wszystkie niezbędne działania w tym zakresie. Instrukcja będzie wchodziła w skład dokumentacji Systemy Zarządzania ISO. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady Szacunkowe niezbędne nakłady na zakup aparatury medycznej w okresie r. zostaną przedstawione w punkcie 10.2 Analiza innych potrzeb inwestycyjnych. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny MoŜliwe są oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów energii, w związku z tym, iŝ nowe urządzenia medyczne tworzone są w technologii energooszczędnej. 174

175 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji Aparatura medyczna nowej generacji pozwala na zwiększenie zakresu wykonywania świadczeń, większą dokładność oraz lepszy efekt leczenia. Nowoczesny sprzęt jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości i sterylności, co jest waŝnym elementem wymagań sanitarnych w szpitalu. Dodatkowym atutem nowoczesnego sprzętu medycznego jest moŝliwość podłączenia go do systemu informatycznego w szpitalu. Takie rozwiązanie umoŝliwi szybki przepływ informacji o pacjencie pomiędzy lekarzami róŝnych specjalności, co ma istotny wpływ na przebieg procesów diagnostyczno leczniczych oraz wpływ na ograniczenie kosztów leczenia, szczególnie jeśli chodzi o wielokrotne powtarzanie tych samych badań diagnostycznych. Działania te powodują zwiększenie konkurencyjności i jakości usług świadczonych przez jednostki ochrony zdrowia. Zakup sprzętu medycznego dla Jednostki pośrednio przyczyni się do poprawy stanu zdrowia ludności. Poprzez wykonywanie zabiegów przy pomocy nowoczesnej aparatury moŝliwa jest optymalizacja czasu rekonwalescencji pacjenta, poprawa bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych. B. Prowadzenie inwestycji i remontów w infrastrukturze Jednostki 1. Działanie polega na: W istniejącej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia, koniecznym staje się zapewnienie świadczenia usług zdrowotnych na wysokim poziomie, opartym o standardy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i spełniające wymogi prawa (np. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej). Aby usprawnić proces inwestycji i remontów proponuje się stworzenie szczegółowego harmonogramu współgrającego z Programem Dostosowawczym. 2. Szacunkowe niezbędne nakłady Dla poprawnej realizacji działania restrukturyzacyjnego naleŝy najpierw uaktualnić program dostosowawczy do obecnych wymogów prawa. Szacowane nakłady wynoszą ok ,00 zł. Szacunkowe niezbędne nakłady na modernizację infrastruktury w okresie r. zostaną określone w rozdziale 10 Analiza inwestycji. 3. Zmiana parametrów przekładających się na efekt ekonomiczny Działanie bezpośrednio nie wpłynie na pozytywne efekty ekonomiczne. MoŜna natomiast przypuszczać, iŝ inwestycje w nieruchomości zmniejszą koszty związane z eksploatacją budynków, poprawią komfort przebywania pacjentów i pracowników oraz zwiększą bezpieczeństwo. 4. Inne elementy, które wiąŝą się z realizacją planu restrukturyzacji 175

176 Jedną z podstawowych ról w świadczeniu usług medycznych odgrywa lokal (budynek). Dla zapewnienia załoŝonego przez instytucje państwowe poziomu jakości usług medycznych, naleŝy bezwzględnie poprawić istniejący stan infrastruktury. Efektem realizowanego działania będzie poprawa warunków do świadczenia usług, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie komfortu pracy personelu. 176

177 Hierarchia inicjatyw restrukturyzacyjnych Priorytety Zakładu Opieki Zdrowotnej i JST, związane z planem restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej są następujące: Zwiększenie rentowności Jednostki jest waŝnym aspektem zarówno dla SPZ ZOZ SOLEC, jak i dla Organu ZałoŜycielskiego, poniewaŝ przez ostatnie lata Szpital nie był zyskowny, a Urząd Miasta Stołecznego Warszawy musiał wspierać i dofinansowywać Zakład we wszystkich działaniach. Wprowadzenie prac restrukturyzacyjnych pozwoli w przyszłych latach samofinansować się Jednostce. Dostępność mieszkańców do opieki medycznej jest to priorytet zarówno dla Jednostki Samorządu terytorialnego oraz Szpitala, który jako główne zadanie ma udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych, to niezbędny element rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Jest to waŝne zadanie dla szpitala, ale takŝe dla samorządu terytorialnego. Dlatego potrzebne są działania restrukturyzacyjne, które umoŝliwiłyby rozwój zaplecza technicznego i kadrowego. Polepszenie organizacji i zwiększenie wydajności pracy są waŝne z punktu widzenia organizacji i Organu ZałoŜycielskiego. Obecnie są to jedne z głównych nieefektywności Szpitala. Wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku ochrony zdrowia w Warszawie funkcjonuje znaczna liczba zakładów opieki zdrowotnej zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Na rynku ochrony zdrowia coraz częściej decyduje pacjent (klient), w związku z czym szpitale muszą stawać się coraz bardziej konkurencyjne. W zmaganiu o pacjenta w trudnej sytuacji finansowej sektora zostaną tylko najlepsze. Dlatego, aby Jednostka dalej funkcjonowała potrzebuje planu restrukturyzacji. Innowacyjność procesowa i usługowa w ZOZ to celowe i zorganizowane działania Jednostki, które dąŝą do praktycznego zastosowania, nowych rozwiązań, w celu osiągnięcia dodatnich wyników ekonomicznych, lepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów i efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jest to efekt procesu zmian lub sam proces związany z usługą, charakteryzujący się potrzebą kontaktu między świadczącym usługę, a klientem. Jako innowacje traktuje się zmiany, które wpływają na zwiększenie sprzedaŝy lub wzrost wydajności szpitala. Za innowację usługową przyjmuję się: Tworzenie nowych lub udoskonalonych usług, Wykorzystanie nowych lub udoskonalonych metod świadczenia usługi, Zastosowanie nowego sposobu interakcji z klientami, Otwarcie nowego rynku świadczenia usług, Zastosowanie nowych materiałów medycznych lub sprzętu medycznego, Wprowadzenie zmian w organizacji procesu świadczenia usługi. Wymienione priorytety zostały uporządkowane wg znaczenia dla zakładu opieki zdrowotnej i JST pod względem wartości, jaką niosą dla placówki, złoŝoności i zasobów niezbędnych do wdroŝenia. 177

178 NajwaŜniejszym priorytetem ze wspólnego (ZOZ oraz JST) punktu widzenia jest: 1. Dostępność mieszkańców do opieki medycznej, 2. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych, 3. Zwiększenie rentowności jednostki, 4. Wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku ochrony zdrowia, 5. Polepszenie organizacji i zwiększenie wydajności pracy, 6. Innowacyjność produktowa i usługowa. W tabeli poniŝej przyporządkowano działania restrukturyzacyjne do uszeregowanych priorytetów. 178

179 Działanie restrukturyzacyjne Priorytet Dostępność mieszkańców do opieki medycznej Wprowadzenie zmian w polityce Jednostki dotyczącej przychodów Przede wszystkim działanie to ma na celu zwiększenie oferowanych usług, co jest jednym z elementów dostępności mieszkańców do opieki medycznej. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zcentralizowanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryj nej W jednej lokalizacji będą dostępne świadczenia z wielu specjalizacji. Przychodnia na ul. Solec 99 jest usytuowana w pobliŝu budynku szpitalnego. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zoptymalizowanie struktury zatrudnienia Działanie to ma na celu przenoszeniu pracowników do komórek org., w których jest zapotrzebowanie. W ten sposób zwiększa się dostępność usług dla pacjentów. Działanie to wypełnia priorytet w nieznacznym stopniu. Zmiana liczby i stawek za dyŝury lekarskie Działanie to na pewno nie pogorszy dostępności mieszkańców do usług medycznych. Działanie to wypełnia priorytet w nieznacznym stopniu. Podstawowym elementem systemu jest zmiana sposobu pracy lekarza na bardziej wydajną. Pracownicy ci jako podstawę wynagrodzenia będą mieli np. liczbę wykonanych porad, a nie stawkę godzinową jak dotychczas. Poprzez to działanie zwiększy się dostępność mieszkańców do opieki medycznej. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. System motywacyjny - zmiany formy zatrudniania pracowników Wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałów medycznych Materiały medyczne będą wydawane zgodnie ze standardami leczenia. Działanie to wypełnia priorytet w nieznacznym stopniu. WdroŜenie zintegrowane go systemy komputerowe go informatyczn ego Poprzez wprowadzenie systemu będzie moŝliwe uporządkowani e rejestracji przyjęć do poradni, szpitala, itp. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. WdroŜenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością ISO Działanie to spowoduje polepszenie funkcjonowania całej organizacji, pozwoli zauwaŝyć nieefektywności w dostępie do świadczeń. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Nowoczesna aparatura pozwala na: -skrócenie wyk. badań diagnost. (skrócenie czasy oczekiw. w kolejce) -minimalizację awaryjności w porównaniu do tradycyjnej aparatury -większą dokładność badań (trzeba będzie wykonać tylko jedno badanie a nie jak do tej pory kilka). Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zakup nowoczesnej aparatury Prowadzenie inwestycji i remontów w infrastruktu -rze Jednostki Działanie pozwala na dostosowanie budynków dla osób niepełnospr awnych ruchowo. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zmiany warunków umów outsour cingow ych 179

180 Zwiększenie rentowności jednostki Poprawa jakości świadczonych usług medycznych Jest to waŝny aspekt w przypadku Jednostki ochrony zdrowia. W trudnej sytuacji na rynku niezbędne jest znalezienie nowego źródła finansowania. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Wprowadzenie większej liczby usług medycznych przedłoŝy się na standardy wykonywania świadczeń. Działanie to wypełnia priorytet w niewielkim stopniu. Rozwiązanie to pozwoli na: -ograniczenie koszów eksploatacyjny pozostałych przychodni (często w złym stanie technicznym) - utworzenie jednej centralnej rejestracji Działanie to wypełnia priorytet w małym stopniu. Centralizacja świadczeń ambulatoryjnych pozwoli na konsultacje pomiędzy specjalistami przeszkód, co zmniejszy procent mylnych rozpoznań. Działanie to wypełnia priorytet w niewielkim stopniu. Działanie to ma duŝy wpływ na zwiększenie rentowności jednostki, poniewaŝ koszty wynagrodzeń personelu stanowią znaczny udział w kosztach działalności podstawowej. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Poprzez optymalizację zatrudnienia Jednostka stanie się bardziej rentowna i będzie mieć nakłady na inwestycje. Działanie to wypełnia priorytet w niewielkim stopniu. DyŜury lekarskie stanową znaczny koszt. Zmniejszenie stawek za dyŝur wprost proporcjonalnie zwiększy rentowność. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zmiana formy zatrudnienia spowoduje zmniejszenie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Działanie to ma znaczny wpływ na rentowność jednostki, poniewaŝ koszty zuŝycia materiałów medycznych były na zbyt wysokim poziomie. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. WdroŜenie zintegrowanego systemu komputerowego pozwoli na większą kontrolę i analizę przychodów, kosztów, rentowności poszczególnych komórek i procedur medycznych. Działanie to wypełnia priorytet w niewielkim stopniu. Poprzez wdroŝenie zintegrowanego systemu moŝliwy jest transfer wyników pacjenta w krótkim czasie, co sprzyja dokładniejszej diagnozie tj. poprawie jakości świadczonych usług. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Działanie to ma na celu zwiększenie jakości usług medycznych, powinno wpłynąć na zwiększenie liczby pacjentów, w konsekwencji przychodów. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. WdroŜenie systemu zarządzania jakością ma na celu wprowadzenie zmian projakościowych w Jednostce. Działanie to wypełnia priorytet w bardzo duŝym stopniu. Poprzez zakup nowoczesne -go sprzętu moŝliwe jest pozyskanie dodatkowych procedur zakontraktowanych przez NFZ, zwiększa się rentowność Jednostki. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Nowoczesna aparatura daje moŝliwość uzyskania dokładniejszych wyników badań, mniejszą liczbę powikłań, skrócenie czasu rekonwalescencji po zabiegach itp. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Dzięki zrealizowanym remontom i inwestycjom moŝliwe jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w Szpitalu. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Dostosowanie pomieszczeń pozwoli na sprawniejsze utrzymywanie czystości w szpitalu, sprawniejsze poruszanie się w obiektach oraz zwiększy komfort pracy personelu (np. na bloku operacyj- Zmiany pozwolą na wprowadzenie oszczędności w kosztach działalności podstawowej. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. 180

181 nym jest konieczność instalacji nawiewu laminarnego ). Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku ochrony zdrowia Zwiększone przychody pozwolą na osiągnięcie większej rentowności, co wpłynie na zwiększenie inwestycji i remontów. Na rynku usług medycznych pozostaną tylko te jednostki, które będą rentowne i nowocześnie wyposaŝone. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Obecnie na rynku usług medycznych obserwuje się trend centralizowania świadczeń w jednej lokalizacji. Właśnie to działanie ma wpłynąć na zwiększenie dostępności do usług w jednym miejscu, aby pacjent mógł w trakcie jednej wizyty skorzystać z porad wielu specjalistów. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Działanie wpłynie bezpośrednio na rentowność Jednostki, co przełoŝy się na polepszenie się pozycji Szpitala na rynku. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Działanie wpłynie bezpośrednio na rentowność Jednostki, co przełoŝy się na polepszenie się pozycji Szpitala na rynku. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Działanie wpłynie bezpośrednio na rentowność Jednostki, co przełoŝy się na polepszenie się pozycji Szpitala na rynku. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Działanie wpłynie bezpośrednio na rentowność Jednostki, co przełoŝy się na polepszenie się pozycji Szpitala na rynku. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Poprzez wdroŝenie zintegrowanego systemu moŝliwe jest zoptymalizowanie wewnętrznych procesów zarządczych, posiadanie informacji niemalŝe w czasie rzeczywistym, co sprzyja budowaniu przewagi konkurencyjnej Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. WdroŜenie systemu zarządzania jakością poprawi funkcjonowanie Szpitala. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Działalnie to pozwoli na wprowadzenie nowoczesnej technologii w leczeniu pacjentów. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Działalnie to pozwoli na wprowadzenie europejskich standardów warunków świadczenia usług. Na rynku lokalnym ten czynnik ma istotne znaczenie. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. 181

182 Polepszenie organizacji i zwiększenie wydajności pracy Innowacyjność produktowa i usługowa Zwiększenie liczby wykonywanych i oferowanych usług medycznych wpłynie pozytywnie na wydajność pracy personelu medycznego. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Wprowadzenie nowych usług w działalności medycznej wprowadzi innowacyjność usługową. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. Zcentralizowa -nie poradni specjalistyczny przede wszystkim poprawi organizację w tej części Jednostki. Zwiększy takŝe wydajność pracy dla pracowników poradni specjalistyczny (w szczególności średni i niŝszy personel medyczny). Działanie to wypełnia priorytet w znacznym stopniu. Optymalizacja struktury zatrudnienia pozwoli zniwelować nieefektywności w zatrudnieniu, zwiększy wydajność pracy oraz usystematyzuje organizację pracy w komórkach organizacyjnych. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zmiana formy zatrudnienia zwiększy motywację do pracy, co będzie przekładać się na wzrost wydajności. Działanie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. W tym przypadku dość istotna jest organizacja przy gospodarce materiałowej. Działanie ma na celu wprowadzenie regulacji w organizacji. Działanie to wypełnia priorytet w niewielkim stopniu. WdroŜenie systemu zarządzania jakością poprzez wprowadzenie standardów i procedur w całej jednostce przyczyni się do polepszenia organizacji. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Zakup i stosowanie nowoczesnej aparatury daje moŝliwość wykonywania nowych usług medycznych lub przeprowadzanie procedur nowymi sposobami. Polepszenie organizacji i zwiększenie wydajności pracy. Innowacyjność produktowa i usługowa Zwiększ -enie liczby wykony wanych i oferowanych usług medycznych wpłynie pozytyw -nie na wydajno -ść pracy persone -lu medycznego. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. Wprowa -dzenie nowych usług w działalności medycznej wprowadzi innowacyjność usługową. Działa- 182

183 Źródło: opracowanie własne. Działanie to wypełnia priorytet w duŝym stopniu. nie to wypełnia priorytet w średnim stopniu. 183

184 8.2 Harmonogram wdroŝenia planu restrukturyzacyjnego na podstawie określonych priorytetów planów restrukturyzacyjnych W tabeli poniŝej przedstawiono harmonogram wdroŝenia planu restrukturyzacyjnego dla ZOZ. Tabela 82 Harmonogram wdroŝenia planu restrukturyzacyjnego dla ZOZ. L.p. Nazwa działania Data początkowa Data końcowa Działania restrukturyzacyjne 1 2 Wprowadzenie zmian w polityce Jednostki dotyczącej przychodów Zcentralizowanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej Zoptymalizowanie struktury zatrudnienia Wprowadzenie zmian liczby i stawek za dyŝury lekarskie Wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałami medycznymi Wprowadzenie systemu motywującego pracowników zmiany formy zatrudniania WdroŜenie zintegrowanego systemy komputerowego informatycznego WdroŜenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością ISO Prowadzenie inwestycji i remontów w infrastrukturze Jednostki Zakupienie nowoczesnej aparatury Zmiany warunków usług outsourcingowych Działania formalne związane z przekształceniem ZOZ w NZOZ 1 Opracowanie projektów uchwał o likwidacji SPZOZ i powołaniu spółki prowadzącej NZOZ W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego 2 Powołanie spółki i NZOZ W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego 3 Wycena majątku Opracowanie programu reorganizacji Przyjęcie uchwał i ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Wojewody W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego 6 Opracowywanie biznesplanu Wniosek do wojewody o objęcie programem W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego 8 Uzyskanie pozytywnej oceny BGK i NFZ Przygotowanie rozpoczęcia procesu likwidacji SP ZOZ

185 10 Zatrudnienie/przejęcie pracowników Zawarcie kontraktu z NFZ przez NZOZ/spółkę rozpoczęcie działalności Zakończenie likwidacji SPZOZ Przejęcie zobowiązań przez JST Źródło: opracowanie własne. W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego W kompetencji Organu ZałoŜycielskiego W tabeli poniŝej przedstawiono harmonogram wdroŝenia planu restrukturyzacyjnego dla JST. Tabela 83 Harmonogram wdroŝenia planu restrukturyzacyjnego dla JST. L.p. Nazwa działania Data początkowa Data końcowa Działania restrukturyzacyjne 1 Wprowadzenie zmian w polityce Jednostki dotyczącej przychodów W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 2 Scentralizowanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej W kompetencji SP ZOZ 3 Zoptymalizowanie struktury zatrudnienia W kompetencji SP ZOZ 4 5 Wprowadzenie zmian liczby i stawek za dyŝury lekarskie Wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałów medycznych W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 6 Wprowadzenie systemu motywującego pracowników zmiany formy zatrudniania W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 7 WdroŜenie zintegrowanego systemy komputerowego informatycznego W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 8 WdroŜenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością ISO W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 9 Prowadzenie inwestycji i remontów w infrastrukturze Jednostki W kompetencji SP ZOZ 10 Zakupienie nowoczesnej aparatury W kompetencji SP ZOZ 11 Zmiany warunków usług outsourcingowych W kompetencji SP ZOZ Działania formalne związane z przekształceniem ZOZ w NZOZ W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 1 Opracowanie projektów uchwał o likwidacji SPZOZ i powołaniu spółki prowadzącej NZOZ Powołanie spółki i NZOZ Wycena majątku W kompetencji SP ZOZ W kompetencji SP ZOZ 4 Opracowanie programu reorganizacji Przyjęcie uchwał i ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Wojewody

186 6 Opracowywanie biznesplanu Wniosek do wojewody o objęcie programem Uzyskanie pozytywnej oceny BGK i NFZ Przygotowanie rozpoczęcia procesu likwidacji SP ZOZ Zatrudnienie/przejęcie pracowników Zawarcie kontraktu z NFZ przez NZOZ/spółkę rozpoczęcie działalności Zakończenie likwidacji SPZOZ Przejęcie zobowiązań przez JST Źródło: opracowanie własne. 8.3 Ocena planowanych istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych pod względem ich wpływu na przyszłą sytuację ekonomiczną NZOZ lub planowanych działań po przeprowadzonej juŝ restrukturyzacji informacje na temat wpływu istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych na sytuację ekonomiczną NZOZ zostały zawarte w rozdziale 8.1 Przedstawienie istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych. 8.4 Rezultaty (planowanie rezultatów) restrukturyzacji finansowej (utworzenie oddłuŝonego NZOZ) lub innych działań w przypadku zakończonej restrukturyzacji W analizowanym okresie prognozy, uwzględniającej rekomendowane działania naprawcze, kondycja finansowa nowopowstałego podmiotu NZOZ-u będzie systematycznie się polepszała. JuŜ w 2010r. (VII XII) działania NZOZ-u Jednostka osiągnie dodatni wynik na działalności podstawowej. Wynikać to będzie przede wszystkim ze znacznego spadku kosztów w związku z wprowadzeniem działań restrukturyzacyjnych oraz z tytułu redukcji wielkości kosztów operacyjnych oraz finansowych, przyjętej w załoŝeniach do prognozy dla nowopowstałego podmiotu NZOZ. W roku 2011 NZOZ prawdopodobnie wygeneruje zysk netto w wysokości zł. W następnym roku wynik ten ulegnie zwiększeniu do poziomu zł. W latach następnych będzie kształtował się odpowiednio: w 2013 roku w wysokości zł, w roku zł, natomiast w roku 2015 w kwocie zł. Reasumując naleŝy stwierdzić, iŝ w analizowanym okresie prognozy działalność nowopowstałego podmiotu NZOZ będzie charakteryzowała się wzrastającą rentownością na działalności statutowej, co potwierdzają wysokie dodatnie wyniki na działalności podstawowej. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, iŝ dynamika wzrostu przychodów będzie wyŝsza od dynamiki wzrostu kosztów. Spółka prawa handlowego daje niemal pewność, Ŝe moŝliwe jest w pełni wprowadzenie działań naprawczych, gwarantujących osiąganie wysokich zysków przez Szpital. Wobec braku zadłuŝenia osiągane przez Jednostkę zyski mogą zostać w całości przeznaczone na inwestycje, które gwarantują szybki rozwój Szpitala. 186

187 9 Opis stanu docelowego 9.1 Opis docelowego modelu operacyjnego placówki, określenie kluczowych wskaźników efektywności Rok 2009 jest ostatnim pełnym rokiem działania SPZ ZOZ Solec. Przekształcenie w NZOZ planowane jest w drugiej połowie 2010 roku (rozpoczęcie działalności NZOZ Solec sp. z o.o. zakładane jest na dzień 01 lipca 2010 r.). Prognozuje się, iŝ 2015 rok będzie terminem, w którym osiągnięty zostanie stan docelowy. Inaczej mówiąc będzie to rok zakończenia prowadzonych restrukturyzacji w ramach sporządzanych prognoz. Nowy podmiot dla celów statutowych będzie miał podpisaną umowę uŝyczenia z Miastem Stołecznym Warszawa. Szczegółowe załoŝenia został przedstawiony w punkcie 9.2 Opis docelowego planu stanu majątkowego placówki. Jak juŝ wcześniej wspomniano SPZ ZOZ Solec świadczy usługi w mieście Warszawie, organem ZałoŜycielskim jest Miasto Stołeczne Warszawa, stąd plany Zakładu uzaleŝnione są od polityki zdrowotnej miasta. W biznesplanie nie zakłada się dotacji celowych dla SPZ ZOZ Solec oraz NZOZ Solec sp. z o.o. od Miasta Stołecznego Warszawy, co nie oznacza, Ŝe taka forma wsparcia nie moŝe być stosowana. W NZOZ planuje się utrzymać dotychczasowe świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego. Widząc potencjał Jednostki zakłada się rozwój usług w zakresie połoŝnictwa, krótkoterminowych procedur zabiegowych operacji tarczycy, beznapięciowych operacji przepuklin brzusznych, artroskopii, endoprotez, zabiegów proktologicznych. Planuje się funkcjonowanie 7 oddziałów szpitalnych. Liczba leczonych w lecznictwie zamkniętym w 2009r. będzie wynosić osób. Oszacowano ją na podstawie danych historycznych z pierwszego półrocza 2009r. W kolejnych latach liczba leczonych uzaleŝniona jest głównie od wielkości kontraktu w zakresie lecznictwa szpitalnego. W 2010 r. zakłada się leczonych, natomiast na koniec okresu prognozy w 2015 r. szacuje się liczbę hospitalizowanych na poziomie osób. Liczba osobodni pobytu osób leczonych na oddziałach szpitalnych w 2009r. będzie wynosić osób. Oszacowano ją na podstawie danych historycznych z pierwszego półrocza 2009r. W 2010 roku planowana liczba osobodni wyniesie Na koniec okresu prognozy w 2015 r. szacuje się liczbę osobodni na poziomie Średnia liczba łóŝek w szpitalu w 2009r. wynosi 230 łóŝek szpitalnych. W następnym roku planuje się zmniejszenie liczby do poziomu 220 łóŝek w ramach dostosowywania warunków udzielania świadczeń do wymogów prawnych. W 2011 roku zamierzonym poziomem jest 180 łóŝek szpitalnych. Ta liczba łóŝek będzie docelowym poziomem liczby łóŝek w następnych latach prognozy, aŝ do 2015r. Przewidywana średnia długość pobytu w 2009r. wyniesie 4,0 dni. W okresie prognozy zakładano trend zmniejszenia długości pobytu pacjenta do poziomu 3,9 dni. 187

188 Poprzez załoŝenie skrócenia czasu długości pobytu pacjenta oraz zmniejszenie liczby łóŝek zwiększy się procent wykorzystania łóŝek z 57,18% w 2009r. do 80,11% w 2015r. W 2009r. liczba porad będzie wynosić Oszacowano ją na podstawie danych historycznych z pierwszego półrocza 2009r., a liczba poradni specjalistycznych wynosi w tym roku 26. W 2010 roku załoŝono łącznie porad. W styczniu 2010 roku będą nadal działały wszystkie obecnie funkcjonujące w strukturze SPZ ZOZ Solec poradnie (26 poradni specjalistycznych), od 01 lutego 2010 zostaną wyłączone wszystkie nie zlokalizowane przy ul. Solec 99. Od 01 lutego 2010 do 30 czerwca 2010 r. będą działały tylko poradnie zlokalizowane w przychodni przyszpitalnej (8 poradni specjalistycznych). W tym samym roku od lipca rozpocznie działalność osiem poradni specjalistycznych. W związku z tymi ruchami w trakcie 2010 roku będzie funkcjonować 36 poradni specjalistycznych. W 2011r. funkcjonować ma 16 poradni. Łącznie w 2011 roku planuje się, iŝ zostanie udzielnych porad. W ciągu następnych lat zakłada się trend wzrostowy liczby świadczeń. W ostatnim roku (2015r.) planuje się, iŝ zostanie udzielonych porad. Docelowy model funkcjonowania NZOZ będzie oparty o zasoby ludzkie oraz rzeczowe obecnie funkcjonującej Jednostki. Wskaźnik średniego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w latach będzie charakteryzował się tendencją spadkową z 517,8 etatów do 316,16 etatów. Poziom ten (316,16 etatów) będzie utrzymywany aŝ do 2015 roku. W 2009r. przyjęta struktura personelu zatrudnionego na umowę o pracę jest następująca: 54% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę stanowi pozostały personel (tj. 277,97 etatów), 32% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę stanowią pielęgniarki (tj. 164,27 etatów), 15% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę stanowią lekarze (tj. 75,56 etatów). W 2015 roku procentowy udział w strukturze zatrudnionych na umowę o pracę ulegnie zmianie. W docelowym modelu 49% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę będzie stanowić pozostały personel (tj. 155,2 etaty), następnie 43% będą stanowiły pielęgniarki (tj. 136,15 etatów). NajniŜszy udział będą mieli lekarze 8% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę (24,81 etatów). W przypadku średniego zatrudnienia w oparciu o kontrakty moŝna zaobserwować trend wzrostowy w latach (z 34,85 przeliczeniowych etatów na 66,25 etaty). Od 2011 roku moŝna zaobserwować niezmienny poziom 66,25 etatów. W 2009r. najliczniejszą grupą są lekarze, stanowią oni 89%ogółu zatrudnionych na kontrakt tj. 30,89 przeliczeniowych etatów, następnie pozostały personel - 7% (tj. 2,42 przeliczeniowe etaty). Najmniej liczną grupą są pielęgniarki stanowiące 4% ogółu zatrudnionych na kontrakt. (1,54 przeliczeniowego etatu). W docelowym modelu lekarze będą jedyną grupą zawodową pracującą w oparciu o kontrakt. Wskaźnik średniego wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę z narzutami na wynagrodzenia w latach charakteryzuje się zróŝnicowanym poziomem. W 2009r. przyjmuje się, iŝ średnie wynagrodzenie kształtuje się w wysokości 3 121,66 zł. 188

189 NajwyŜszy poziom gratyfikacji za pracę jest dla grupy zawodowej lekarzy ,49 zł miesięcznie, a najniŝszy jest dla pozostałego personelu ,92 zł miesięcznie. Wraz z restrukturyzacją sfery wynagrodzeń (m in. wprowadzeniu zmian w formie zatrudnienia) zmienił się takŝe wskaźnik średniego wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę. W 2015 r. wielkość ta będzie na poziomie 3 022,31 zł. NajwyŜszy poziom gratyfikacji za pracę jest dla grupy zawodowej lekarzy ,05 zł miesięcznie, a najniŝszy jest dla pozostałego personelu ,28 zł miesięcznie. W 2009r. wskaźnik średniego wynagrodzenia w oparciu o kontrakty będzie wynosił ,94 zł miesięcznie, natomiast w 2015r. powinien kształtował się na poziomie ,14 zł. Istotny wpływ na zmianę tej wielkości będą mieć ruchy restrukturyzacyjne w sferze zatrudnienia (np. zmiana stawek za dyŝury lekarskie, zmiana sposobu wynagradzania za pracę wykonywaną w dzień). Następnym waŝnym parametrem jest stosunek przychodów ze sprzedaŝy oddziałów szpitalnych na jedno łóŝko szpitalne. W prognozowanym okresie wskaźnik ten będzie charakteryzował się systematycznym wzrostem. W 2009r. przychody ze sprzedaŝy oddziałów szpitalnych na jedno łóŝko będą wynosiły zł/ łóŝko. W prognozie finansowej załoŝono wzrost kontraktu w latach , a w ramach dostosowywania warunków udzielania świadczeń w NZOZ do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia planuje się zredukowanie łóŝek szpitalnych do poziomu 180. W związku z powyŝszym wskaźnik przychodów ze sprzedaŝy oddziałów szpitalnych na jedno łóŝko szpitalne w 2015 r. osiągnie wartość zł/ łóŝko. W 2009r. średnia sprzedaŝ na pracownika kształtować się będzie na poziomie zł/ etat, natomiast w roku zakończenia prognozy wskaźnik ten przyjmie wartość zł./ etat. Ostatnim prognozowanym parametrem jest średnia sprzedaŝ na lekarza. W 2009r. wskaźnik ten wyniesie zł/etat. W 2015r. stosunek przychodów ze sprzedaŝy do łącznej liczby etatów i kontraktów (przeliczników na etaty) lekarzy będzie kształtował się na poziomie zł/etat. Podstawowe parametry eksploatacyjne SPZ ZOZ Solec prognozowane na lata przedstawia tabela poniŝej. Tabela 84 Prognozowane podstawowe parametry eksploatacyjne SPZ ZOZ Solec (w ) oraz NZOZ Solec sp. z o.o. (od ) Nazwa parametru Liczba oddziałów Liczba poradni Liczba laboratoriów Liczba zakładów Średnia liczba łóŝek w okresie Liczba osób leczonych na oddziałach szpitalnych

190 Liczba udzielonych poradniach Biznes Plan SPZ ZOZ Solec porad w Liczba osobodni pobytu osób leczonych na oddziałach szpitalnych Średnia długość pobytu w dniach 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 % wykorzystania łóŝek (liczba łóŝek x 365 dni/ liczba osobodni) 57,18% 59,96% 73,72% 74,82% 76,25% 78,00% 80,11% Średnie zatrudnienie - w oparciu o umowę o pracę (etaty) 517,8 399,87 316,16 316,16 316,16 316,16 316,16 Lekarze 75,56 43,98 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 Pielęgniarki 164,27 146,84 136,15 136,15 136,15 136,15 136,15 Pozostały personel 277,97 209,05 155,2 155,2 155,2 155,2 155,2 Średnie zatrudnienie - w oparciu o kontrakty (w przeliczeniu na etaty) 34,85 55,95 66,25 66,25 66,25 66,25 66,25 Lekarze 30,89 54,63 66,25 66,25 66,25 66,25 66,25 Pielęgniarki 1,54 0, Pozostały personel 2,42 0, Średnie wynagrodzenie - w oparciu o umowę o pracę (zł/ etat/ m-c) z narzutami na wynagrodzenia 3 121, , , , , , ,31 Lekarze 5 697, , , , , , ,05 Pielęgniarki 3 132, , , , , , ,27 Pozostały personel 2 414, , , , , , ,28 Średnie wynagrodzenie w oparciu o kontrakty (zł/ etat/ m-c) , , , , , , ,14 Lekarze , , , , , , ,14 Pielęgniarki 4 687, , Pozostały personel 2 854, , Przychody ze sprzedaŝy oddziałów szpitalnych/ łóŝko szpitalne Średnia sprzedaŝ na pracownika (przychody ze sprzedaŝy/ średnia liczba etatów w oparciu o umowę o pracę i kontrakty) Średnia sprzedaŝ na lekarza (przychody ze sprzedaŝy/ średnia liczba etatów lekarskich w oparciu o umowę o pracę i kontrakty) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SPZ ZOZ Solec 190

191 Generalnie naleŝy stwierdzić, iŝ w prognozie podstawowych parametrów eksploatacyjnych widoczne są pozytywne zmiany w okresie Zwiększa się liczba leczonych, świadczonych porad specjalistycznych, procentowy wskaźnik wykorzystania łóŝek oraz skraca się czas pobytu pacjenta na oddziałach. Wzrastają takie wskaźniki jak przychody ze sprzedaŝy oddziałów na 1 łóŝko szpitalne, średnia sprzedaŝy na pracownika oraz średnia sprzedaŝ na lekarza. 9.2 Opis docelowego planu stanu majątkowego placówki Rozpoczęcie działalności NZOZ przewidziane jest na dzień 1 lipca 2010 roku. Do tego czasu powinny zostać podpisane umowy odnoszące się do majątku Szpitala. Majątek nieruchomy (budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej) utworzonego NZOZ-u zostanie udostępniony przez właściciela M. st. Warszawa na zasadzie umowy uŝyczenia. Natomiast majątek ruchomy (urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz inne ruchome środki trwałe) w formie aportu rzeczowego w wysokości dotychczasowej wartości księgowej na dzień 30 czerwca 2009 roku. Zgodnie z podjętymi uchwałami pozostałe poradnie (nie zlokalizowane przy ulicy Solec 99 przychodni przyszpitalnej) zostaną wyłączone ze struktury SPZ ZOZ Solec od dnia 01 lutego 2010 roku. Utworzony NZOZ będzie prowadził działalność przy ulicy Solec 93 (lecznictwo szpitalne wraz z działalnością pomocniczą). Przy ulicy Solec 99 będą funkcjonowały obecnie działające poradnie specjalistyczne: Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Proktologiczna, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Gastrologiczna, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Kardiologiczna. Od 1 lipca 2010 roku zostaną utworzone poradnie specjalistyczne (w lokalizacji Solec 99): Diabetologicznej, Dermatologicznej, Neurologicznej, Okulistycznej, Urologicznej, Reumatologicznej, Endokrynologicznej, Gruźlicy i Chorób Płuc. Ponadto planuje się otwarcie Rehabilitacji ambulatoryjnej w lokalizacji Solec

192 W przychodni przyszpitalnej (przy ul. Solec 99) w związku z utworzeniem nowych poradni na drugim piętrze planuje się zaadaptowania tamtejszej administracji. Na trzecim piętrze zakłada się wykorzystanie 54,9 m 2 pustostanów, na czwartym piętrze planuje się wykorzystanie 13 m 2 nieuŝywanych pomieszczeń i wypowiedzenie umowy wynajmu Poradni Leczenia Bólu S. Rosińskiego (37,9 m 2 ). W latach działalność Szpitala będzie ograniczona do lokalizacji Solec 93 oraz Solec 99 nie planuje się rozszerzać działalności Jednostki. W 2015 roku aktywa trwałe wynosić będą zł, natomiast aktywa obrotowe zł. W tabeli poniŝej przedstawiono docelową strukturę majątkową nieruchomości uŝytkowanych przez NZOZ Solec Sp. z o.o. 192

193 Tabela 85 Docelowa struktura majątkowa nieruchomości uŝytkowanych przez NZOZ Solec Sp. z o.o. Budynek 1. Budynek Główny Szpitala o powierzchni całkowitej 7 570,00 m 2, w całości uŝytkowany przez NZOZ Solec Sp. z o.o. powierzchnia działki 6 740,00 m 2 Kubatura - m 3 (opcjonalnie) Rodzaj kondygnacji m 3 Część główna budynku piwnica Powierzch. m 2 Opis funkcji Kto jest właścicielem nieruchomości 1825,70 parter 1505,17 piętro I 1604,18 piętro II 1620,95 Część boczna Piwnica 98,00 Szatnie pracownicze, szatnia ubrań pacjentów, centralna sterylizacja, pomieszczenia techniczne, pokoje biurowe administracji, magazyny, Archiwum SPZ ZOZ SOLEC, sala konferencyjna, punkt wymiany bielizny, serwer, część patomorfologii, wynajęta powierzchnia 16 m 2 - KIOSK Rejestracja ogólna szpitala, Izba przyjęć, szatnia dla odwiedzających, centrala telefoniczna, SOR, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Prac. Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, prac. Gastroenterologii, administracja Oddział Chirurgii Ogólnej, Pododdział proktologii, III Klinika Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pododdział kardiologii Oddział Ginekologiczno PołoŜniczy, Oddział neonatologiczny, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Patomorfologii, Kotłownia, Pokój socjalny transportu, techniczne zaplecze miasto st. Warszawa Adres nieruchomości ul. Solec Warszawa Uwagi Umowa uŝyczenia z dnia r. zawarta do dnia r. parter 114,00 Magazyny, część techniczna Piętro I 114,00 Apteka Piętro II 114,00 Apteka piętro III 114,00 Zakład Patomorfologii Przybudówka 270,00 Warsztaty, kotłownia, część techniczna Klimatyzatornia 190 Urządzenia klimatyzacji 193

194 6 466 m 3 piwnica 224,00 parter 200,00 Szatnia pracownicza, pomieszczenia socjalne, magazyn, archiwum, pomieszczenia techniczne Rejestracja ogólna, szatnia dla pacjentów, poradnia ortopedyczna, punkt pobrań laboratoryjnych piętro I 250,00 Wynajęta powierzchnia 269,20 m 2 dla NZOZ SOL - MED piętro II 250,00 Poradnia laryngologiczna, por. medycyny pracy, por. chirurgii ogólnej, por. proktologiczna, por. kardiologiczna, por. diabetologiczna por. dermatologiczna por. neurologiczna miasto st. Warszawa ul. Solec Warszawa Umowa uŝyczenia z dnia r. zawarta do dnia r. Umowa najmu z NZOZ SOL-MED Sp. z o.o. od dnia r. do dnia r. 2. Budynek wolnostojący, czteropiętrowy o powierzchni całkowitej 1424,00 m 2, w całości uŝytkowany przez NZOZ Solec Sp. z o.o. powierzchnia działki 729,00 m 2 piętro III piętro IV 250,00 250,00 Poradnia Leczenia Bólu, Por. ginekologiczna Por. okulistyczna Zakład Rehabilitacji Pracownia RTG, poradnia gastrologiczna, Poradnia urologiczna Poradnia reumatologiczna Poradnia endokrynologiczna Poradnia gruźlicy i chorób płuc Źródło: opracowanie własne. 194

195 9.3 Analiza struktury i adekwatności zatrudnienia W tabeli poniŝej przedstawiono zakładany poziom zatrudnienia na koniec okresu prognozy (w 2015r.) Tabela 86 Zakładany poziom zatrudnienia w NZOZ Solec sp. z o.o. w 2015r. Nazwa komórki organizacyjnej ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGICZNYM ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM PROKTOLOGICZNYM ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOśNICZY ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY BLOK OPERACYJNY* SZPITAL POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Grupa pracowników Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Średni poziom zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) Średnia wartość wynagrodzeń/ etat(zł/m-c) 2015 Zatrudnienie w oparciu o kontrakty Średni poziom zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) Średnia wartość kontraktów/etat (zł/m-c) Lekarze 5, ,11 6, ,41 Pielęgniarki 22, ,63 0,00 0,00 Pozostały personel 10, ,26 0,00 0,00 Lekarze 1, ,35 8, ,87 Pielęgniarki 16, ,99 0,00 0,00 Pozostały personel 9, ,17 0,00 0,00 Lekarze 1, ,89 8, ,50 Pielęgniarki 12, ,61 0,00 0,00 Pozostały personel 8, ,03 0,00 0,00 Lekarze 1, ,25 10, ,94 Pielęgniarki 17, ,16 0,00 0,00 Pozostały personel 10, ,01 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 5, ,24 Pielęgniarki 11, ,57 0,00 0,00 Pozostały personel 1, ,21 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 7, ,03 Pielęgniarki 18, ,12 0,00 0,00 Pozostały personel 5, ,47 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 5, ,94 Pielęgniarki 14, ,90 0,00 0,00 Pozostały personel 13, ,72 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 3, ,85 Pielęgniarki 12, ,71 0,00 0,00 Pozostały personel 8, ,58 0,00 0,00 Lekarze 11, ,04 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 1, ,02 0,00 0,00 Pielęgniarki 1, ,22 0,00 0,00 Pozostały 8, ,29 0,00 0,00 195

196 Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Solec 99 personel Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychodnia Pielęgniarki 0, ,33 0,00 0,00 Przyszpitalna Pozostały 2, ,75 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnia Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastroenterologiczna** Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,08 Poradnia Pielęgniarki 0, ,92 0,00 0,00 Kardiologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 1, ,35 Poradnia Chirurgii Urazowo- Pielęgniarki 1, ,18 0,00 0,00 Ortopedycznej Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnia Chirurgii Pielęgniarki 1, ,18 0,00 0,00 Ogólnej Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnia Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Proktologiczna*** Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 1, ,73 Poradnia Ginekologiczno- Pielęgniarki 1, ,18 0,00 0,00 PołoŜnicza Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,86 Poradnia Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Otolaryngologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 1,00 0,00 0,00 0,00 Poradnia Leczenia Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Bólu Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0, ,16 0,00 0,00 Poradnia Medycyny Pielęgniarki 0, ,75 0,00 0,00 Pracy Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,71 Poradnia Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Diabetologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,13 Poradnia Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Dermatologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,38 Poradnia Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Neurologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Poradnia Okulistyczna Lekarze 0,00 0,00 0, ,03 196

197 Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec 93 Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, ul Solec 93 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Solec 93 Pracownia Diagnostyczna Gastroenterologiczna, ul. Solec 93 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,23 Poradnia Urologiczna Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,94 Poradnia Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Reumatologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,57 Poradnia Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Endokrynologiczna Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0, ,62 Poradnia Gruźlicy i Pielęgniarki 0, ,79 0,00 0,00 Chorób Płuc Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakład Rehabilitacji Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 3, ,93 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt pobrań Pielęgniarki 1, ,10 0,00 0,00 laboratoryjnych Pozostały 0,00 0,00 0,00 0,00 personel Lekarze 0,75 0,00 0,00 0,00 Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Solec Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Pozostały 3, ,76 0,00 0,00 personel Lekarze 0,00 0,00 3, ,36 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 13, ,13 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,24 Pielęgniarki 1, ,86 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielęgniarki 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostały personel 15, ,97 0,00 0,00 Lekarze 0,00 0,00 0, ,71 Pielęgniarki 0, ,68 0,00 0,00 Pozostały personel 0,00 0,00 0,00 0,00 Lekarze 24, ,05 66, ,14 Razem Pielęgniarki 136, ,27 0,00 0,00 Pozostały personel 111, ,20 0,00 0,00 Administracja 27, ,03 0,00 0,00 Pozostały personel 16, ,99 0,00 0,00 Razem 316, ,31 66, ,14 197

198 Źródło: opracowanie własne Biznes Plan SPZ ZOZ Solec Proponowane rozwiązania w sferze poprawy organizacji pracy i zatrudnienia załoŝone w NZOZ-ie są następujące: rezygnacja z dwóch dyŝurów lekarskich w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, pozostawienie jednego, rezygnacja z dwóch dyŝurów stacjonarnych na O. Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, pozostawienie 1 dyŝuru stacjonarnego, ewentualnie drugiego dyŝuru pod telefonem, Na O. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, O. Ginekologiczno-PołoŜniczym, O. Neonatologicznym, O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pozostawienie dyŝurów w kształcie obowiązującym w SPZ ZOZ Solec, zorganizowanie pracy pielęgniarek na bloku operacyjnym w taki sposób aby nie wyodrębniać osobnych odcinków: ginekologicznego i chirurgicznego, poniewaŝ zmniejsza to elastyczność organizacji pracy. Proponowane jest zatem wyodrębnienie obsady pielęgniarskiej w sali ortopedycznej w wymiarze 1 pielęgniarka w systemie jednozmianowym i jedna pielęgniarka w systemie zmianowym dziennym kaŝdego dnia na 12 godzin. Obsada pielęgniarska na odcinku chirurgiczno-ginekologicznym będzie wynosiła 2 pielęgniarki w systemie jednozmianowym (w tym 1 oddziałowa), oraz 2 pielęgniarki w systemie zmianowym dziennym w dni robocze, natomiast w weekendy i święta po 1 pielęgniarce zmianowej zarówno w porze dziennej jak i nocnej, pozostawienie 3 pielęgniarek jednozmianowych i po 2 pielęgniarki zmianowe zarówno w porze nocnej i dziennej obsługujących SOR oraz Obszar Segregacji i Medycznej i Przyjęć. Dodatkowo w dni, w których w Szpitalu obowiązywałby ostry dyŝur ortopedyczny obsada będzie zwiększana o 1 pielęgniarkę zmianową na 24 godziny. Ponadto na Oddziale przewidziano pracę gipsiarza na 7 godz. 35 minut, na O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii proponujemy funkcjonowanie 8 pielęgniarek jednozmianowych (w tym 1 oddziałowej) i po 2 pielęgniarki zmianowe w dzień i w nocy. Pielęgniarki jednozmianowe powinny zabezpieczać takŝe pracę bloków operacyjnych, sali cięć oraz sali zabiegowej przy Pododdziale Proktologii, dodatkowo w porze nocnej oddział będzie wspierany przez 1 ratownika medycznego (lub pielęgniarki anestezjologiczne), połączenie organizacyjne O. Chirurgii Ogólnej i Pododdziału Proktologii i zorganizowanie pracy pielęgniarek w taki sposób, aby pracę zabezpieczały 3 pielęgniarki jednozmianowe (w tym 1 oddziałowa) oraz po 3 pielęgniarki na zmianie dziennej i po 2 na zmianie nocnej, zorganizowanie pracy pielęgniarek na O. Ch. Urazowo-Ortopedycznej w taki sposób aby na oddziale pracowały 2 pielęgniarki jednozmianowe i po 2 pielęgniarki na zmianie dziennej i nocnej. W oddziale przewidziano zabezpieczenie pracy przez gipsiarza. zorganizowanie pracy pielęgniarek na O. Ginekologiczno-PołoŜniczym w taki sposób aby pracę zabezpieczały 2 pielęgniarki jednozmianowe i po 3 pielęgniarki zmianowe, 198

199 na O. Neonatologicznym pracę docelowo będą zabezpieczały 1 pielęgniarka jednozmianowa oraz po 2 pielęgniarki zmianowe w dzień i w nocy, w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii wraz z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego docelowo pracę będą zabezpieczały 2 pielęgniarki jednozmianowe i po 4 pielęgniarki zmianowe w dzień i nocy, zorganizowanie pracy salowych i sanitariuszy na Bloku Operacyjnym w taki sposób aby pracowała 1 salowa jednozmianowa i 2 salowe zmianowe w dzień, natomiast w weekendy i święta oraz na zmianie nocnej 1 salowa zmianowa, na SOR i w Obszarze Segregacji Medycznej i Przyjęć pracować będą 2 salowe i/lub sanitariusze jednozmianowe oraz 1 salowa/sanitariusz na zmianie dziennej, w weekendy, święta oraz w porze nocnej załoŝono pracę 1 salowej/sanitariusza, na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii załoŝono, Ŝe codziennie oddział będzie obsługiwany przez 1 salową jednozmianową, w porze nocnej oddział wspomoŝe salowa z SOR, Na O. Chirurgii Ogólnej i Pododdziale Proktologii pracę zabezpieczać będzie 1 salowa jednozmianowa, 2 salowe zmianowe w porze dziennej i 1 salowa w porze nocnej, na O. Ortopedii zabezpieczenia pracy przez 1 salową jednozmianową i 1 salową zmianową w porze dziennej i nocnej, zabezpieczenia pracy salowych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii przez 1 salową/sanitariusza jednozmianowego, 2 osoby na zmianie dziennej i 1 osobę na zmianie nocnej, zorganizowanie pracy salowych na O. Ginekologiczno-PołoŜniczym wraz z O. Neonatologicznym i traktem porodowym w taki sposób aby na oddziałach przebywała 1 salowa jednozmianowa, 2 salowe na zmianie dziennej i po 1 salowej na zmianie nocnej. w przedstawionej docelowej etatyzacji wśród lekarzy zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę wykazani są staŝyści (11,41 etatów) oraz rezydenci (7,45 etatów) oraz pozostali lekarze (5,95 etatów). Dlatego teŝ średnie wynagrodzenie z umów o pracę (załoŝone na podstawie danych za I półrocze 2009r.) jest na poziomie wykazanym w tabeli. w poradniach Ginekologiczno-PołoŜniczej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Proktologicznej praca powinna zostać zorganizowana tak aby usługi medyczne w tych poradniach świadczyli lekarze pracujący na oddziałach. Jest to waŝne poniewaŝ dzięki poradniom moŝliwe jest szybsze pozyskiwanie pacjentów. w Aptece zakładowej proponujemy pozostawienie 1 etatu magistra i 1 etatu technika, w administracji i obsłudze w NZOZ-ie zatrudnieni będą Dyrektor (1 etat), zastępcy Dyrektora ds. finansowych i Medycznych (po 0,5 etatu), Naczelna Pielęgniarka (1 etat), pielęgniarka epidemiologiczna (0,5 etatu), pielęgniarka społeczna (0,2 etatu), inspektor ds. BHP (0,5 etatu), inspektor ds. p. poŝ. (0,5 etatu), audytor wewnętrzny (1 etat), specjalista ds. marketingu (1 etat), sekretarka (1 etat), specjaliści w Sekcji Księgowości i Płac (6 etatów), specjaliści w Sekcji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (3 etaty, w tym specjalista ds. rozliczania umów cywilno-prawnych), specjaliści w Sekcji statystyki medycznej i rozliczeń z NFZ (3 etaty), specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat), pracownicy Działu Administracyjno-Technicznego (22,7 etatów) 199

200 Proponowany poziom zatrudnienia w NZOZ Solec sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami NFZ. Struktura organizacyjna NZOZ Solec sp. z o.o. na koniec 2010 roku została przedstawiona na rysunku poniŝej. 200

201 Rysunek 8 Struktura organizacyjna NZOZ Solec sp. z o.o. własne Źródło: opracowanie 201

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik Nr 3 do U c h w a ł y Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE Załącznik nr 16 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty L.P. Nazwa komórki organizacyjnej Cena usługi Cena usługi Cena transport Symbol komórki organizacyjnej czynności pomocnicze przy pacjencie porządkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia Załącznik do Uchwały Nr XXVIII-210 /09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 czerwca 2009 r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2017 r. Poz. 4896 UCHWAŁA NR 1616/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 24-8-3 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 77 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 77 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2435 UCHWAŁA NR LXXXVI/1791/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/161/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/161/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/161/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik do Uchwały Nr 18/2010 Rady Społecznej SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim z dnia 28 grudnia 2010 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Załączaik Nr 2 Ado Zarządzenia Nrf^ROfb z dnia PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr.: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38,

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo