9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI"

Transkrypt

1 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata Jednym z elementów monitorowania realizacji programu są wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie projektów. Mogą być one równieŝ wykorzystywane przy realizacji badań ewaluacyjnych. Dlatego teŝ koniecznym stało się ustalenie adekwatnego zestawu wskaźników, które są jasno zdefiniowane oraz najskuteczniej umoŝliwiają pomiar cech charakteryzujących istotne wymiary celów programu lub projektu. Opracowana została listę wskaźników generowanych z poziomu projektów w ramach LPR, zweryfikowanych pod względem poprawności, uŝyteczności i kompletności. Z listy wskaźników zaproponowanych w Metodyce zostały wybrane te, które z sposób trafny (bezpośredni) odnoszą się do zakresu rzeczowego oraz celów realizacji projektu. Dodatkowo operator Programu przyjął wskaźniki dodatkowe w celu dokładnego pomiaru konkretnego zjawiska (produktu, rezultatu oraz oddziaływania). W celu zapewnienia uŝyteczności listy wskaźników generowanych na poziomie projektów konieczne jest opracowanie precyzyjnych definicji wszystkich wskaźników (w tym wskaźników na poziomie Programu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników kluczowych), a takŝe określenie metodologii ich pomiaru. Lp. Typ Nazwa Jednostk a 1. produkt Liczba zmodernizowanych sztuka budynków/mieszkań; 2. produkt Liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych 3. produkt Ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu 4. produkt Ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury sztuka sztuka Definicja / Sposób weryfikacji Przez liczbę budynków zmodernizowanych rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego robót i/lub protokołu odbioru robót. Obiekty zabytkowe oznaczają obiekty wpisane do Rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, poddane procesowi konserwacji, restauracji w myśl Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Liczba mierzona na zakończenie realizacji projektu na postawie protokołu odbioru końcowego robót. Infrastruktura turystyczna oznacza zbiór obiektów zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywanych w celach turystycznych i wypoczynkowych. Liczba mierzona na zakończenie realizacji projektu na postawie protokołu odbioru końcowego robót. Infrastruktura techniczna - urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej 149

2 technicznej: m jednostki przestrzenno-gospodarczej w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp. - Kanalizacja sanitarna - Długość przewodu - Kanalizacja kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i sanitarna urządzeniami (bez przyłączy), którym - Kanalizacja deszczowa - Wodociąg - Ulice i chodniki odprowadzane są ścieki. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. - Kanalizacja deszczowa - Długość przewodu deszczowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym odprowadzana jest woda. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. - Wodociąg - Długość przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym dostarczana jest woda. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. - Ulice i chodniki długość zmodernizowanej i wybudowanej drogi oraz ciągów pieszych. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 5. produkt Ilość nowej i - Place - Pod pojęciem "plac" rozumieć naleŝy wskaźnik zmodernizowanej m² wolną, niezabudowaną przestrzeń na obszarze dodatko infrastruktury miasta lub osiedla, zwykle ujętą w obudowę wy technicznej: architektoniczną, rzadziej ograniczoną ścianą - Place zieleni lub otwartą na krajobraz. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 6. produkt Ilość wspieranych Oznacza projekty realizowane przez organizacje projektów sztuka pozarządowe (niebędące jednostkami sektora organizacji finansów publicznych i niedziałające w celu pozarządowych osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. 7. produkt Ilość obiektów Iluminacja świetlna oznacza stosowanie wskaźnik objętych iluminacją sztuka dodatkowych, indywidualnie zaprojektowanych dodatko świetlną systemów oświetleniowych, które stają się wy waŝnym elementem tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektów w porze nocnej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 8. produkt Liczba Termomodernizacja w rozumieniu przepisów wskaźnik dofinansowanych sztuka Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć dodatko projektów z zakresu termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, wy termomodernizacji poz. 1121). Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 9. produkt Liczba projektów z Prewencja zagroŝeń oznacza wyposaŝenie, 150

3 wskaźnik dodatko wy 10. produkt wskaźnik dodatko wy zakresu zagroŝeń prewencji Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich 11. rezultat ilość nowych podmiotów prowadzących działalność na obszarze zrewitalizowanym 12. rezultat wskaźnik dodatko wy 13. rezultat wskaźnik dodatko wy 14. rezultat wskaźnik dodatko wy Powierzchnia obszaru objętego monitoringiem Liczba mieszkańców na obszarze zrewitalizowanym Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym sztuka ha sztuka m² osoby sztuka zainstalowanie systemów ostrzegawczych i monitorujących zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. Powierzchnia obszaru rewitalizowanego* czyli poddanego kompleksowemu, skoordynowanemu, wieloletniemu, prowadzonemu na określonym obszarze procesowi przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowanemu przez samorząd terytorialny (głownie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie mapa w LPR. Rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy, zlokalizowanych na obszarze zrewitalizowanym zgodnie z definicją *. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, ankiety oraz wizji lokalnej w terenie. Powierzchnia obszaru objętego zakresem oddziaływania zainstalowanego systemu monitorującego, zapewniającyego bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba osób zamieszkujących obszar poddany rewitalizacji. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych pochodzących z gminnej ewidencji ludności. Ogół działań powodujących rozwój obszaru pod względem np.: gospodarczym, mieszkaniowym, usługowym, rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych o realizacji kluczowych projektów w ramach LPR. Liczba osób uczestniczących w projektach o charakterze szkoleniowym i dot. aktywizacji zawodowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. Liczba osób uczestniczących w projektach o charakterze sportowym, edukacyjnym i 15. rezultat Liczba osób wskaźnik uczestniczących w osoby dodatko projekcie objętym wy szkoleniami/program ami wsparcia 16. rezultat Liczba osób wskaźnik uczestniczących w osoby dodatko projekcie objętym opiekuńczo-wychowawczym. Weryfikacja wy zajęciami wskaźnika dokonywana będzie na podstawie sportowymi, rocznego sprawozdania z realizacji projektu. edukacyjnymi i opiekuńczymi 17. rezultat Liczba osób Liczba osób uczestniczących w projektach 151

4 wskaźnik dodatko wy 18. rezultat wskaźnik dodatko wy 19. oddziały wanie uczestniczących w projekcie dotyczącym prac społecznieuŝytecznych. Liczba osób zaangaŝowanych we wdraŝanie programów dla wolontariatu Ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branŝe: - handel - usługi - usługi publiczne osoby organizacji prac społecznie-uŝytecznych. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. osoby sztuka Liczba osób uczestniczących w projektach jako wolontariusze. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. Generowanie nowych miejsc pracy, zlokalizowanych na obszarze zrewitalizowanym zgodnie z definicją *. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie sprawozdań z realizacji projektów ankiety, wizji lokalnej w terenie. 20. oddziały wanie 21. oddziały wanie wskaźnik dodatko wy 22. oddziały wanie wskaźnik dodatko wy Spadek poziomu przestępczości na obszarze rewitalizowanym Liczba przestęps tw na 1 ha Wysoki poziom ubóstwa % Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia % Ilość przestępstw i wykroczeń stwierdzonych na obszarze rewitalizowanym nie obejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku Ŝycia. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych Powiatowej Komendy Policji. Ilość osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej. Dotyczy osób, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pienięŝnego z pomocy społecznej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stopę bezrobocia długotrwałego rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyŝej 12 miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy. 152

5 Wskaźniki produktu: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 1. Liczba zmodernizowanych budynków/mieszkań; 49 sztuk 2. Liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych 9 sztuk 3. Ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu 4 sztuki 4. Ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej: - Kanalizacja sanitarna: m - Kanalizacja deszczowa: m - Wodociąg: 805 m - Ulice i chodniki: m m 5. Ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej: - Place: 395 m² 395 m² 6. Ilość wspieranych projektów organizacji pozarządowych 8 sztuk 7. Ilość obiektów objętych iluminacją świetlną 1 sztuka 8. Liczba dofinansowanych projektów z zakresu termomodernizacji 6 sztuk 9. Liczba projektów z zakresu prewencji zagroŝeń 1 sztuka 10. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich 107,87 ha 153

6 Wskaźniki rezultatu: Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 1. Ilość nowych podmiotów prowadzących działalność na obszarze zrewitalizowanym 93 sztuki 2. Powierzchnia obszaru objętego monitoringiem m² 3. Liczba mieszkańców na obszarze zrewitalizowanym osoby 4. Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym 2 sztuki 5. Liczba osób uczestniczących w projekcie objętym szkoleniami/programami wsparcia 180 osób 6. Liczba osób uczestniczących w projekcie objętym zajęciami sportowymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi 1700 osób 7. Liczba osób uczestniczących w projekcie dotyczącym prac społecznieuŝytecznych. 7 osób 8. Liczba osób zaangaŝowanych we wdraŝanie programów dla wolontariatu 100 osób Wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy: Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 1. Ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branŝe: - handel: 92 - usługi: 26 - usługi publiczne: sztuki 2. Spadek poziomu przestępczości 1,43 przestępstwa na 1 ha 3. Wysoki poziom ubóstwa 3% 4. Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia 4% 154

7 Częstotliwość pomiaru w zależności od kategorii wskaźników i przedmiotu sprawozdawczości przedstawia poniższa tabela: Projekt Wskaźniki produktu okresowo (w kaŝdym sprawozdaniu) Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania corocznie i/lub po zakończeniu realizacji - (sprawozdanie roczne i/ lub końcowe) corocznie Program okresowo (w kaŝdym sprawozdaniu) corocznie (sprawozdanie roczne i/ lub końcowe) (sprawozdanie roczne i/ lub końcowe) 155

8 10. PLAN FINANSOWY PROGRAMU REWITALIZACJI Lp. Priorytety w ramach kategorii zadań Nazwa zadania Inwestor Okres realizacji Koszt całkowity 1 1 Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki Gmina Olkusz Projekt w partnerstwie z PTTK O/Olkusz. Zadanie może ubiegać się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. środki publiczne 2 2 Modernizacja parku Czarna Góra Gmina Olkusz a Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Termomodernizacja SP nr 4 4 3b Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja obiektu kultury: Biblioteki Miejskiej i MOK 5 3c Rewitalizacja osiedla Śródmieście Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Os. Skalska budynki 6-12, 7-21, Nullo 23, Bylicy 3 + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura 6 3d Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Osiedle Nullo budynki 3,3a,5,5a, Kościuszki 14-Nullo 1, Kościuszki 12 + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura 7 3e Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Osiedle Krakowskie Przedmieście budynki 12, 12 a,b, 14, 14a. + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura 8 3f Rewitalizacja osiedla Śródmieście - ul. Górnicza, ul. Sławkowska 9 4a Centrum handlowe ul. Sławkowska - Budowa obiektu handlowo-usługowo-rozrywkowego, wraz z infrastrukturą dróg wewnętrznych i parkingów naziemnych i wielopoziomowym w ramach budynku. 10 4b Centrum handlowe ul. Sławkowska - Budowa skweru rekreacyjnego 11 4c Centrum handlowe ul. Sławkowska - Budowa ciągu zieleni publicznej wraz z placem zabaw w tym środki prywatne Uwagi 0 Zadanie może ubiegać się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz Zadanie może ubiegać się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz Zadanie ubiega się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz i partnerzy: PGK Sp. z o.o., Wspólnoty mieszkaniowe, PEC Gmina Olkusz i partnerzy: PGK Sp. z o.o., Wspólnoty mieszkaniowe Gmina Olkusz i partnerzy: PGK Sp. z o.o., Wspólnoty mieszkaniowe, Gmina Olkusz C.H. Olkusz Sp. z o.o C.H. Olkusz Sp. z o.o C.H. Olkusz Sp. z o.o. oraz Gmina Olkusz

9 12 5 Rewitalizacja olkuskiej Starówki -Przebudowa ul. Szpitalnej 13 6 Rewitalizacja olkuskiej Starówki - Przebudowa ul. Świętokrzyskiej i ul. Szpitalnej (krótkiej) z budową parkingu 14 7 Rewitalizacja olkuskiej Starówki - Modernizacja ul. Mickiewicza 15 8 Konserwacja i modernizacja infrastruktury Bazyliki p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu wraz z obiektami przyległymi 16 9 Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół dawnego Starostwa w Olkuszu, Rynek Modernizacja i rozbudowa segmentu środkowego budynku UMiG Place zabaw na terenie miasta nawierzchnia piaskowa i ogrodzenie na placu zabaw w parku miejskim przy ul. Mickiewicza Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej nr 1159 K ul. K.K.Wielkiego, III etap (od Banku BPH do ul. Polnej) Gmina Olkusz Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Gmina Olkusz Gmina Olkusz Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu Starostwo Powiatowe i Gmina Olkusz dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Zadanie ubiega się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz Gmina Olkusz Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Starostwo Powiatowe Trwa realizacja zadania Program ochrony zabytkowego centrum Olkusza Gmina Olkusz Program w oparciu o środki własne gminy Punkt Informacji Turystycznej (ul. Floriańska 5) Gmina Olkusz Projekt systemowy Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Powierzanie prowadzenia placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr1, ul. Kantego 5, Szkoły Podstawowej Nr4, ul. Nullo Organizacja stałych zajęć sportowo szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych Czarna Góra, MOSiR ul. Wiejska 1, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo Wspieranie działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olkuszu MOK, ul. Nullo, PiMBP w Olkuszu, ul. Nullo, Centrum Kultury, ul. Szpitalna Beneficjent - MOK 25 4 Wspieranie organizowanych imprez sportowo rekreacyjnych MOSiR ul. Wiejska 1, Czarna Góra, Szkoła Podstawowej Nr4 ul. Nullo Dofinansowanie obozów sportowych Tresna k. Żywca, Bocheniec k. Kielc, Ostroróg Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, Gmina Olkusz Gmina Olkusz, IKS Olkusz, LKS Kłos, MKS Nadzieja, UKS Gwarek, Zadanie w oparciu o środki własne gminy. MOK, PiMBP Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Gmina Olkusz, MOSiR, LKS Kłos, UKS Gwarek, LKS Pomorzanin, OLKS Pomorzanin, MUKS Ilkus, IKS Olkusz, ZHP Zadanie w oparciu o środki własne gminy

10 27 6 Organizacja prac społecznie użytecznych Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kantego 5, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo 36, MOSiR ul. Wiejska 1, Gmina Olkusz, UMiG Olkusz, Rynek Organizacja Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych UMiG Olkusz, Rynek Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych Centrum Kultury, ul. Szpitalna, UMiG Olkusz, Rynek Powołanie zespołu do opracowania wieloletniego programu współpracy Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie Res Sacra Miser, OPS, MOSiR, SZE Gmina Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Gmina Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Przedstawiciele olkuskich org. pozarządowych, Gmina Olkusz Zadanie bezkosztowe Powołanie klubu integracji społecznej, ul. Szpitalna Gmina Olkusz, OPS, PUP Zadanie w oparciu o środki własne Współpraca z Centrum Integracji Społecznej Klucze, ul. Bolesławska Organizacja spotkań integracyjnych i motywacyjnych dla kobiet bezrobotnych Centrum Kultury, ul. Szpitalna, UMiG Olkusz, Rynek Od Nowa wsparcie kobiet powracających do aktywności zawodowej Powołanie Punktu Konsultacji i Wolontariatu dla organizacji pozarządowych Centrum Kultury, ul. Szpitalna Wspieranie powstania Teatru dla Osób Niepełnosprawnych Wspieranie powstania alternatywnych form wychowania przedszkolnego na obszarze rewitalizowanym Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Klucze, Gmina Olkusz, OPS, PUP Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie gminy Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Gmina Olkusz, PUP, OPS dofinansowanie z EFS Gmina Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, Stowarzyszenie Otwartych Serc, Aktywnych Kobiet SOS, Polski Związek Niewidomych, Gm. Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Osoby fizyczne, stowarzyszenia Zadanie w oparciu o środki własne gminy. priorytety w ramach zadań społecznych priorytety w ramach zadań gospodarczych priorytety w ramach zadań przestrzennych 158

11 11. INSTRUMENTY WDRAśANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ System komunikacji społecznej Rewitalizacja jako proces złoŝony, obejmujący działania przestrzenne, społeczne i gospodarcze moŝe spotkać się z niechęcią i oporem wśród mieszkańców rewitalizowanych obszarów. W związku z tym bardzo waŝne jest prowadzenie akcji informacyjnej o samym procesie rewitalizacji, programie, jego skutkach dla rozwoju miasta, perspektywach dla mieszkańców, źródłach finansowania itp. W szczególności potrzebne jest prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań przyjętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Podczas tworzenia programu informacja nt. Lokalnego Programu Rewitalizacji przekazywana była róŝnymi drogami komunikacji poprzez m.in.: Prasę, Miejską stronę internetową, Spotkania z mieszkańcami, Konferencje. Na etapie wdraŝania Programu załoŝono, Ŝe niezbędna będzie partycypacja społeczna, uwzględniająca: a) konsultacje społeczne projektów realizowanych przez Gminę Olkusz a wynikających z Programu, b) konsultacje społeczne ewentualnych aktualizacji Programu. Uczestnicy procesu konsultacji Instytucja zarządzająca i wdraŝająca, Burmistrz, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, Komitet Sterujący, partnerzy społeczno-gospodarczy, mieszkańcy miasta. Przekazywane informacje: wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji LPR, wiadomości informujące partnerów o bieŝącej realizacji LPR (wdraŝanych projektach), wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji, pytania związane z aktualizacją priorytetów lokalnej społeczności w odniesieniu do rodzaju działań przestrzenno-środowiskowych, gospodarczych i społecznych, jakie powinny być podejmowane bądź wspierane przez miasto w ramach rewitalizacji, konsultacje projektów realizowanych w ramach LPR. 159

12 System komunikacji społecznej wykorzystywać będzie: 1) dokumentację (uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia i decyzje Burmistrza Miasta i Gminy), 2) konsultacje społeczne (platforma konsultacji na miejskiej stronie internetowej). Prowadzony będzie równieŝ cykliczny, roczny sondaŝ społeczny, za pomocą Internetu oraz spotkania konsultacyjne działań rewitalizacyjnych. Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zaleŝy z jednej strony od zaangaŝowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji. Ramowa umowa partnerska: Z partnerami uczestniczącymi w realizacji LPR zawierane będą umowy partnerskie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 RAMOWA UMOWA PARTNERSKA System komunikacji społecznej na etapie tworzenia programu Przystępując do opracowywania LPR Olkusza uznano, Ŝe naleŝy połoŝyć szczególny nacisk na udział społeczności lokalnej w kreowaniu poszczególnych zapisów. Bez udziału lokalnych przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji, realizacja wyznaczonych celów nie ma szans na powodzenie. Konsultacje podzielone zostały na trzy etapy: 1. Informacja. Przedstawienie i omówienie dotychczas podejmowanych przez UMiG Olkusz działań w zakresie procesu rewitalizacji w latach Przedstawienie koncepcji przygotowywanego docelowego LPR wraz z projektami i zakresem prac, które mogą zostać podjęte w ramach Programu. 2. Konsultacja. Pozyskanie podczas otwartej debaty opinii, stanowisk i pomysłów mających wpływ na sam LPR oraz na opracowanie katalogu projektów dotyczących rewitalizacji. 3. Partnerstwo. Pozyskanie partnerów innych instytucji publicznych, społecznych oraz przedsiębiorców, którzy włączą się w proces rewitalizacji Informacja W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Olkusza oraz zgodnie harmonogramem konsultacji społecznych opracowanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/210/2008, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusza w dniach od 3-4 czerwca 2008 r. zorganizował otwarte konsultacje społeczne. Konferencja rozpoczynająca proces konsultacji LPR odbyła się r. i objęta została honorowym patronatem Pani ElŜbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego oraz Pana Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego. W celu zainteresowania moŝliwie duŝej liczby mieszkańców Referat ds. Koordynacji Funduszy UE UMiG Olkusz (pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej i WdraŜającej) 160

13 przeprowadził kampanię informacyjną. Do uczestników spotkań: Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatowych, Zarządu Powiatu, zarządów Osiedli, instytucji społecznych, kulturalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawicieli szkół, wspólnot mieszkaniowych i TBSów, duchownych oraz mediów wysłano imienne zaproszenia. Rozwieszono plakaty i rozprowadzono ulotki z zaproszeniem do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców i zainteresowanych podmiotów, w tym lokalnych przedsiębiorców. W ramach akcji informacyjnej wykorzystano stoisko promocyjne UMiG Olkusz, działające podczas Dni Olkusza, które odbywały się r. Na oficjalnej stronie internetowej umieszczone zostały banery informacyjne. Uruchomiona została takŝe cyfrowa Platforma Konsultacji Społecznych na oficjalnej stronie UMiG Olkusz, w efekcie czego wpłynęło 8 propozycji działań. Informacje o konsultacjach opublikowane zostały równieŝ w lokalnej prasie ( Przegląd Olkuski ). Przeprowadzono takŝe kilkadziesiąt rozmów bezpośrednich (około 40) z osobami i przedstawicielami instytucji, które potencjalnie mogłyby włączyć się w proces rewitalizacji na zasadach partnerstwa Konsultacje Konsultacje społeczne były przeprowadzone przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i WdraŜającej (Biuro ds. Koordynacji Funduszy UE) oraz autorów dokumentu Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa w dniach 3-4 czerwca 2008 r. Ze strony Miasta udział wzięli: 1. Dariusz Rzepka Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 2. Marcin Pietraszewski Zastępca Burmistrza 3. dr Włodzimierz Łysoń Zastępca Burmistrza 4. Adriana Solecka Sekretarz 5. Katarzyna Tokarska Referat ds. Koordynacji Funduszy UE 6. Daniel Hickiewicz Referat ds. Koordynacji Funduszy UE Ze strony wykonawcy programu Instytut Rozwoju Miast z Krakowa udział wzięli: 1. Janusz JeŜak 2. Wojciech Jarczewski Konsultacje przeprowadzone zostały w ciągu dwóch dni.. 1. Dzień pierwszy 3 czerwca 2008 r Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: Instytucje społeczne, kulturalne, szkoły, wspólnoty mieszkaniowe, TBSy, spółdzielnie mieszkaniowe Ilość uczestników: 30 Sugestie uczestników: a) zachęcanie placówek oświatowych do podejmowania współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu w ramach realizowanych przez Komendę działań dotyczących zintegrowanej polityki bezpieczeństwa. Do tej pory współpracę nawiązały Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 10, 161

14 b) na terenie administrowanym przez TBS występuje problem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i podjęcia działań dotyczących zorganizowania czasu dzieciom i młodzieŝy, c) na obszarach osiedli mieszkaniowych: przy ul. Sławkowskiej, ul. Górniczej, Krakowskie Przedmieście, ul. Nullo i ul. Skalska administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej występuje problem braku bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na koncentrację zjawisk dotyczących przestępczości, zdewastowane zasoby mieszkaniowe, głównie w części wspólnej oraz zniszczona infrastruktura okołomieszkaniowa, d) na Osiedlu Skalskim w zakresie mieszkalnictwa głównym problemem jest brak uciepłownienia i potrzeba zrewitalizowania zasobów mieszkaniowych, e) brak miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych w rejonie centrum miasta, f) potrzeba objęcia rewitalizacją pozostałych części miasta Osiedla Słowiki, g) brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu Młodych oraz zaniechanie działań inwestycyjnych ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej, h) brak miejsc parkingowych, niewystarczające zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. NaleŜy przyjąć nowe rozwiązania dla zagospodarowania terenów zielonych, które stanowić mogą zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców ul. Nullo i ul. Skalskiej, i) brak ciągłości podejmowanych działań w ramach realizowanych projektów przez gminę ze względu na zmiany w koncepcjach wynikające z kadencyjności władz lokalnych, j) problem dotyczący niedostosowania infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie przy starych zasobach mieszkaniowych. 2. Dzień pierwszy 3 czerwca 2008 r. Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: Radni Rady Miejskiej, Radni Powiatowi, Zarząd Powiatu, Zarządy Osiedli, media Ilość uczestników: 19 Sugestie uczestników: a) zgłoszono potrzebę zrewitalizowania obiektów dworca PKP i PKS, b) konieczność skoncentrowania się na realizacji jednego głównego projektu, który wynika z jego umiejscowienia w strefie rewitalizacyjnej i jest wyrazem największych potrzeb miasta. Następne działania naleŝy kierować do kolejno wyznaczanych obszarów miasta, które podlegać będą rewitalizacji. 3. Dzień drugi 4 czerwca 2008 r. Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, duchowni Ilość uczestników: 11 Sugestie uczestników: a) potrzeba włączenia ul. Kantego do działań modernizacyjnych ze względu na problem zdewastowanych chodników, 162

15 b) konieczność podania szczegółowych informacji na temat zakresu zadania pn. Rewitalizacja olkuskiej Starówki, c) brak podświetlenia zewnętrznego Bazyliki św. Andrzeja Apostoła, d) konieczność zrewitalizowania starego cmentarza, e) naleŝy zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa w strefie rewitalizacyjnej, f) problem poruszania się na wózku inwalidzkim po chodnikach w obrębie rynku na skutek występowania barier architektonicznych, g) ul. Gęsia potrzeba niwelacji terenu i powiększenia terenu dla potrzeb Ośrodka dla osób niepełnosprawnych. 4. Dzień drugi 4 czerwca 2008 r. Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: mieszkańcy Olkusza oraz działający na tego terenie przedsiębiorcy Ilość uczestników: 7 Sugestie uczestników: a) likwidacja połączeń pozamiejskich w ramach PKS i brak rozkładu jazdy minibusów, b) brak działań remontowych przystanków autobusowych, c) konieczność modernizacji chodników w mieście ul. Bylicy, d) konieczność zwiększenia ilości patroli policji i straŝy miejskiej na ul. Skalskiej, e) naleŝy zainstalować monitoring na terenie całego miasta, f) problem z zakupem działki na terenie gminy Olkusz ze względu na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, g) konieczność podania do publicznej wiadomości załoŝeń Programu Rewitalizacji i informacji na temat przeprowadzenia kolejnych konsultacji dokumentu. Zgłoszone w trakcie tych konsultacji zagadnienia zostały pogrupowane i przypisane do szczegółowego rozpatrzenia zespołom, zajmującym się przygotowywaniem poszczególnych projektów. Rozwiązanie poszczególnych problemów będzie moŝliwe na etapie realizacji projektów składających się na program rewitalizacji. 163

16 11.2. Partnerstwo Pozyskanie partnerów, którzy zaangaŝowaliby się w realizację LPR było jednym z kluczowych zadań w czasie konsultacji. W bezpośrednie negocjacje z partnerami włączyli się Burmistrz Miasta, pan Dariusz Rzepka, a takŝe pozostali, merytorycznie odpowiedzialni urzędnicy. Efektem rozmów są projekty szczegółowo opisane w rozdziale 8. Ramowa umowa partnerska: Z partnerami uczestniczącymi w realizacji LPR zawierane będą umowy partnerskie zgodnie z załącznikiem nr 1 Ramowa umowa partnerska. LPR Olkusza ma formułę otwartą. Oczekuje się, Ŝe w trakcie jego realizacji kolejni partnerzy, zachęcani dobrymi praktykami i widocznymi osiągnięciami, będą włączali się do jego realizacji. Idea rewitalizacji, postrzeganej jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych jest dla lokalnej społeczności zupełną nowością. Wprowadzenie do powszechnej świadomości potrzeby oraz idei nowoczesnej rewitalizacji wymaga dłuŝszej pracy. Nawet najlepiej zorganizowany proces konsultacji połączony z intensywną promocją nie jest w stanie w krótkim, kilkumiesięcznym okresie przygotowywania LPR przekazać całej idei rewitalizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe z czasem, kiedy pojawią się pierwsze widoczne efekty procesu liczba włączających się podmiotów i instytucji znacząco wzrośnie. Wnioski przygotowywane przez partnerstwa podmiotów publicznych/prywatnych: Zgodnie z Uszczegółowieniem MRPO beneficjentami w ramach działania 6.1 A są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS. W celu zwiększenia zakresu oddziaływania realizowanych przez te podmioty przedsięwzięć oraz zapewnienia kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów społeczno - gospodarczych na obszarze rewitalizacyjnym, gmina Olkusz jako jedną z preferencji przyjęła realizację projektów w partnerstwie. Tworzenie partnerstw moŝe być istotne takŝe w przypadku braku moŝliwości zapewnienia potrzebnego współfinansowania przez jednego beneficjenta. W wypadku projektodawcy - partnerstwa, oznacza to, Ŝe partnerstwa powinny mieć określony kształt organizacyjny i być przygotowane do podjęcia realizacji projektu z dniem udzielenia zobowiązania przez Instytucję Zarządzającą. 164

17 Rodzaje partnerstw RODZAJE PARTNERSTW POROZUMIENIE Z PRZEKAZYWNIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POROZUMIENIE BEZ WZAJEMNEGO PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH a) Porozumienie lub związek z przekazaniem środków finansowych W celu podjęcia wzajemnej współpracy podmioty mogą zawierać porozumienia administracyjne, które określa sposób wykonania i finansowania zadania oraz jednostki odpowiedzialne za jego realizację. Porozumienie moŝe wyznaczać spośród jednostek podejmujących współpracę jednostkę, której zadanie zostaje powierzone do wykonania, wówczas będą miały zastosowanie przepisy kompetencyjne o moŝliwości powierzenia zadania. Obok powierzania zadań publicznych przedmiotem porozumienia administracyjnego zawartego przez organy administracji publicznej moŝe być równieŝ postanowienie o wspólnym wykonywaniu określonego zadania, jeŝeli wykonanie tego zadania słuŝy wykonaniu zadań kaŝdego z organów administracji publicznej. PoniŜszy diagram obrazuje sposób w jaki partnerzy mogą realizować zadania zawarte w porozumieniu: SPOSOBY REALZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ SAMODZIELNIE PRZEZ PODMIOT WSKAZANY W POROZUMIENIU ZLECENIE PRZEZ PODMIOT (WSKAZANY W POROZUMIENIU DO WYKONANIA ZADANIA) CAŁOŚCI ZADANIA INNYM PODMIOTOM NIE BĘDĄCYM STRONAMI POROZUMIENIA ZLECENIE PRZEZ STRONY POROZUMIENIA CAŁOŚCI ZADANIA INNYM PODMIOTOM, NIE BĘDĄCYM STRONAMI POROZUMIENIA Przepisy ustaw samorządowych (o samorządzie: gminnym, powiatowym, województwa) dopuszczają realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych w drodze porozumienia. JeŜeli porozumienie jednostek sektora finansów publicznych o powierzeniu zadania do wykonania wskaŝe jedną z nich, jako podmiot zobowiązany do wykonania tego zadania, pozostałe będą zobligowane do przekazania tej jednostce określonych środków finansowych (w przypadku porozumień jednostek samorządu terytorialnego róŝnych szczebli stanowią o tym następujące przepisy: art. 8 ust. 3, art. 5 ust

18 oraz art.. 8ust. 3 odpowiednio ustaw: o samorządzie: gminnym, powiatowym, województwa). Do wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia wykorzystane zostaną środki finansowe wszystkich stron porozumienia i zasoby ludzkie jednostki, której zadanie zostało powierzone. W przypadku realizacji zadań polegających na zakupie usługi, dostawy lub roboty budowlanej wymienione podmioty, działając jako zamawiający będą prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 17. W przypadku zawarcia przez jednostkę sektora finansów publicznych porozumienia z inną jednostką tego sektora, dotyczącego realizacji zadań tych jednostek przekazywanie środków na ich realizację następuje zgodnie z art. 130 w związku z art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c ustawy o finansach publicznych. b) Porozumienie lub związek bez przekazania środków finansowych Jednostki sektora finansów publicznych zainteresowane współpracą przy wykonaniu określonego zadania mogą zawrzeć porozumienie o wspólnej realizacji zadań naleŝących do ich kompetencji bez przekazywania środków postanawiając, iŝ kaŝda z nich będzie je finansować ze środków własnych. W przypadku przyjęcia tej formy współpracy realizacja zadania wspólnego moŝe przyjąć następujące formy: kaŝda z jednostek moŝe samodzielnie udzielać zamówień publicznych, umawiające się jednostki mogą postanowić o wykonaniu tego zadania poprzez udzielenie zamówienia wspólnego, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl tego przepisu podmioty zobowiązane do zastosowania procedur zamówień publicznych dla nabycia dostawy, usługi lub roboty budowlanej mogą się porozumieć i wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie jednostkę upowaŝnioną do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Udzielenie zamówienia wspólnego moŝe mieć miejsce w przypadku kaŝdego zamawiającego i zamówienia, na podstawie porozumienia jednostek moŝe być udzielone w kaŝdych okolicznościach. Jednostka upowaŝniona do przeprowadzenia postępowania działa jako pełnomocnik pozostałych jednostek zainteresowanych wspólnym wykonaniem zadania, zaciągając zobowiązanie ze skutkiem dla wszystkich. Wymieniony sposób wykonania zadania wspólnego nie wymaga przemieszczania środków pomiędzy budŝetami jednostek. Podmiot upowaŝniony zawiera umowę w imieniu kaŝdej z jednostek, a kaŝda z nich udzielając zamówienia wspólnego wypłaca wykonawcy przypadającą na nią część wynagrodzenia. Udzielając zamówienia wspólnego dla uproszczenia czynności kontraktowania jednostki mogą postanowić, Ŝe kaŝda z nich przystąpi do czynności zawarcia umowy osobiście oraz Ŝądać wystawienia 17 Dz.U z późn. zm 166

19 faktur częściowych za wykonanie zadania, na kwoty przypadające na kaŝdą z nich, zgodnie z ustalonymi w porozumieniu zasadami współfinansowania zadania. Partnerzy będą mieli moŝliwość wyboru spośród dwóch modeli rozliczania przepływów finansowych: - scentralizowany w umowie o dofinansowanie wskazany jest tylko numer rachunku bankowego Beneficjenta pełniącego rolę Partnera Wiodącego, na który przekazywane są refundowane środki, - zdecentralizowany w umowie o dofinansowanie zawarte są numery rachunków bankowych wszystkich partnerów, a środki są przekazywane w zaleŝności od postanowień umowy Doświadczenia partnerów W projektach przestrzenno-gospodarczych, realizowanych w ramach programu rewitalizacji Urząd Miasta będzie współpracował z takimi partnerami jak: mieszkaniowe 1.Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olkuszu i Wspólnoty Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przedsiębiorstwo wykonuje funkcje zarządcy nieruchomości oraz prowadzi wszelką działalność usługową w zakresie: -zarządzania nieruchomościami, -administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Olkusz, -administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, -administrowania terenami, budynkami, lokalami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych, -pełnienia zastępstwa inwestycyjnego w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji zarządzanych budynków, -utrzymania czystości i porządku w obrębie zarządzanych nieruchomości. Zakres zarządzania i administrowania nieruchomościami obejmuje m.in. : reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych, obsługę prawną, obsługę bankowoksięgową, obsługę administracyjną, obsługę techniczną nieruchomości. Do chwili obecnej Przedsiębiorstwo nie prowadziło inwestycji przy udziale dofinansowania za środków zewnętrznych. Olkuszu 2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Zakład Cieplny nr 5 w 167

20 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna zakład nr 5 - jest firmą o długoletniej tradycji i znanej marce na rynku ciepłowniczym w regionie. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dostawa energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej oraz wentylacji. Przedsiębiorstwo działa na terenie Olkusz w zakresie: Energia elektryczna - wytwarzanie i dystrybucja. 3.Starostwo Powiatowe w Olkuszu Zrzesza sześć gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, TrzyciąŜ i Wolbrom. Administruje obszarem 622 kilometrów kwadratowych zamieszkiwanym przez ponad 114,91 tyś. mieszkańców. W roku 2005 realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Utworzenie i wyposaŝenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu". Wartość całkowita zł, dofinansowanie zł. 4.Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu Jedna z najstarszych na ziemiach polskich, powstała w XII wieku. Do tej pory nie korzystała ze środków unijnych natomiast obecnie realizuje projekt Konserwacja manierystycznych epitafiów: T.Pekali oraz A. Berneka i jego Ŝony Ewy z Łączyńskich, umieszczonych na łuku tęczowym w Bazylice p.w. sw. Andrzeja Apostoła w Olkuszu przy dofinansowaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5.Centrum Handlowe Olkusz Sp. z o.o. Spółka powołana przez inwestora PROSPERO Consulting, który oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa na rynku inwestycji handlowych z uwzględnieniem specyfikacji małych miast od 30 do 150 tys. mieszkańców, w tym: zarządzania nieruchomościami handlowymi, komercjalizacja powierzchni handlowych, ocena lokalizacji, określenie załoŝeń funkcjonalno-przestrzennych, opracowanie koncepcji architektonicznej dla Centrów Handlowych, organizacja strony formalno-prawnej, tworzenie strategii marketingowej dla inwestycji. Projekty zrealizowane: Centrum Handlowe FERIO Zielona w Puławach, zadanie w realizacji: Centrum Handlowo - Usługowo - Rozrywkowe w Chrzanowie. 6.PTTK Oddział w Olkuszu PTTK Oddział Muzeum Regionalne im. Antoniego Minkiewicza Olkuskie Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza naleŝy do najstarszych muzeów PTTK w Polsce. Zostało załoŝone w 1911 roku. Od ponad trzydziestu lat mieści się w "Batorówce", zabytkowej kamienicy przy olkuskim Rynku. Zbiory muzeum zawierają ponad 700 eksponatów, a księgozbiór ponad 900 tytułów. Wiele z nich to cenne "olkusiana", ksiąŝki 168

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OLKUSZA OBSZAR CENTRUM NA LATA 2008-2016 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OLKUSZA OBSZAR CENTRUM NA LATA 2008-2016 INSTYTUT ROZWOJU MIAST KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta WSTĘP Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta 333 str. 4 Wstęp Rewitalizacja (łac. re+vita, dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŝywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prawne

Partnerstwo publiczno-prawne PoniŜsze opracowanie zawiera informacje dotyczące rodzajów partnerstw, form prawnych, w jakich mogą być one tworzone a takŝe podstawy prawne gwarantujące ich utworzenie oraz kwestie związane z przepływem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna Krosno, r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna Krosno, r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna 2009-2015 Krosno, 18.05.2009 r. Rewitalizacja jest to zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA 1 OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE Zapraszamy mieszkańców do prac

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Załącznik do Uchwały NR 95/1686/09 Zarządu z dnia 29 grudnia 2009 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 rok Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- w Toruniu 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu: 1.Modernizacja 15 kamienic Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Niedziałkowskiego oraz ul.

Rezultaty projektu: 1.Modernizacja 15 kamienic Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Niedziałkowskiego oraz ul. Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Etap przygotowawczy 2018 Etap wdrażania 2019 Etap rozliczeniowo-sprawozdawczy 2020

Etap przygotowawczy 2018 Etap wdrażania 2019 Etap rozliczeniowo-sprawozdawczy 2020 UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Działdowo z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/162/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje:

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023 Plan spotkania 1. Cel spotkania 2. Streszczenie pierwszych konsultacji 3. Cele Programu Rewitalizacji 4. Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne 5.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 03 luty 2011r

Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 03 luty 2011r Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 03 luty 2011r w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTOWA NR 1. propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023

FISZKA PROJEKTOWA NR 1. propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru propozycji projektów Nr wniosku (uzupełnia UMT) FISZKA PROJEKTOWA NR 1 propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 dotyczy zadań, dla których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie

UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008.

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Przyjmuje się Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015 (załącznik

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU Program Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2009 I. WPROWADZENIE Doświadczenia poprzednich lat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ZATWIERDZAM. AKCEPTUJĘ Załącznik do zarządzenia nr 21/2016 DYREKTORA BIURA KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA z dnia 28 grudnia 2016 r. Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA POLITYKA SPOŁECZNA

WARSZAWSKA POLITYKA SPOŁECZNA Warszawa, 21 listopada 2007 r. WARSZAWSKA POLITYKA SPOŁECZNA Tworzenie pierwszej w Warszawie strategii społecznej, zwiększenie środków na funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku i na program Asystent Osoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA GRÓJEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA GRÓJEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.12.2014 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA GRÓJEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia.. 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo