9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI"

Transkrypt

1 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata Jednym z elementów monitorowania realizacji programu są wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie projektów. Mogą być one równieŝ wykorzystywane przy realizacji badań ewaluacyjnych. Dlatego teŝ koniecznym stało się ustalenie adekwatnego zestawu wskaźników, które są jasno zdefiniowane oraz najskuteczniej umoŝliwiają pomiar cech charakteryzujących istotne wymiary celów programu lub projektu. Opracowana została listę wskaźników generowanych z poziomu projektów w ramach LPR, zweryfikowanych pod względem poprawności, uŝyteczności i kompletności. Z listy wskaźników zaproponowanych w Metodyce zostały wybrane te, które z sposób trafny (bezpośredni) odnoszą się do zakresu rzeczowego oraz celów realizacji projektu. Dodatkowo operator Programu przyjął wskaźniki dodatkowe w celu dokładnego pomiaru konkretnego zjawiska (produktu, rezultatu oraz oddziaływania). W celu zapewnienia uŝyteczności listy wskaźników generowanych na poziomie projektów konieczne jest opracowanie precyzyjnych definicji wszystkich wskaźników (w tym wskaźników na poziomie Programu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników kluczowych), a takŝe określenie metodologii ich pomiaru. Lp. Typ Nazwa Jednostk a 1. produkt Liczba zmodernizowanych sztuka budynków/mieszkań; 2. produkt Liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych 3. produkt Ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu 4. produkt Ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury sztuka sztuka Definicja / Sposób weryfikacji Przez liczbę budynków zmodernizowanych rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego robót i/lub protokołu odbioru robót. Obiekty zabytkowe oznaczają obiekty wpisane do Rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, poddane procesowi konserwacji, restauracji w myśl Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Liczba mierzona na zakończenie realizacji projektu na postawie protokołu odbioru końcowego robót. Infrastruktura turystyczna oznacza zbiór obiektów zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywanych w celach turystycznych i wypoczynkowych. Liczba mierzona na zakończenie realizacji projektu na postawie protokołu odbioru końcowego robót. Infrastruktura techniczna - urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej 149

2 technicznej: m jednostki przestrzenno-gospodarczej w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp. - Kanalizacja sanitarna - Długość przewodu - Kanalizacja kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i sanitarna urządzeniami (bez przyłączy), którym - Kanalizacja deszczowa - Wodociąg - Ulice i chodniki odprowadzane są ścieki. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. - Kanalizacja deszczowa - Długość przewodu deszczowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym odprowadzana jest woda. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. - Wodociąg - Długość przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym dostarczana jest woda. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. - Ulice i chodniki długość zmodernizowanej i wybudowanej drogi oraz ciągów pieszych. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 5. produkt Ilość nowej i - Place - Pod pojęciem "plac" rozumieć naleŝy wskaźnik zmodernizowanej m² wolną, niezabudowaną przestrzeń na obszarze dodatko infrastruktury miasta lub osiedla, zwykle ujętą w obudowę wy technicznej: architektoniczną, rzadziej ograniczoną ścianą - Place zieleni lub otwartą na krajobraz. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 6. produkt Ilość wspieranych Oznacza projekty realizowane przez organizacje projektów sztuka pozarządowe (niebędące jednostkami sektora organizacji finansów publicznych i niedziałające w celu pozarządowych osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. 7. produkt Ilość obiektów Iluminacja świetlna oznacza stosowanie wskaźnik objętych iluminacją sztuka dodatkowych, indywidualnie zaprojektowanych dodatko świetlną systemów oświetleniowych, które stają się wy waŝnym elementem tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektów w porze nocnej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 8. produkt Liczba Termomodernizacja w rozumieniu przepisów wskaźnik dofinansowanych sztuka Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć dodatko projektów z zakresu termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, wy termomodernizacji poz. 1121). Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 9. produkt Liczba projektów z Prewencja zagroŝeń oznacza wyposaŝenie, 150

3 wskaźnik dodatko wy 10. produkt wskaźnik dodatko wy zakresu zagroŝeń prewencji Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich 11. rezultat ilość nowych podmiotów prowadzących działalność na obszarze zrewitalizowanym 12. rezultat wskaźnik dodatko wy 13. rezultat wskaźnik dodatko wy 14. rezultat wskaźnik dodatko wy Powierzchnia obszaru objętego monitoringiem Liczba mieszkańców na obszarze zrewitalizowanym Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym sztuka ha sztuka m² osoby sztuka zainstalowanie systemów ostrzegawczych i monitorujących zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. Powierzchnia obszaru rewitalizowanego* czyli poddanego kompleksowemu, skoordynowanemu, wieloletniemu, prowadzonemu na określonym obszarze procesowi przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowanemu przez samorząd terytorialny (głownie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie mapa w LPR. Rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy, zlokalizowanych na obszarze zrewitalizowanym zgodnie z definicją *. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, ankiety oraz wizji lokalnej w terenie. Powierzchnia obszaru objętego zakresem oddziaływania zainstalowanego systemu monitorującego, zapewniającyego bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba osób zamieszkujących obszar poddany rewitalizacji. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych pochodzących z gminnej ewidencji ludności. Ogół działań powodujących rozwój obszaru pod względem np.: gospodarczym, mieszkaniowym, usługowym, rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych o realizacji kluczowych projektów w ramach LPR. Liczba osób uczestniczących w projektach o charakterze szkoleniowym i dot. aktywizacji zawodowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. Liczba osób uczestniczących w projektach o charakterze sportowym, edukacyjnym i 15. rezultat Liczba osób wskaźnik uczestniczących w osoby dodatko projekcie objętym wy szkoleniami/program ami wsparcia 16. rezultat Liczba osób wskaźnik uczestniczących w osoby dodatko projekcie objętym opiekuńczo-wychowawczym. Weryfikacja wy zajęciami wskaźnika dokonywana będzie na podstawie sportowymi, rocznego sprawozdania z realizacji projektu. edukacyjnymi i opiekuńczymi 17. rezultat Liczba osób Liczba osób uczestniczących w projektach 151

4 wskaźnik dodatko wy 18. rezultat wskaźnik dodatko wy 19. oddziały wanie uczestniczących w projekcie dotyczącym prac społecznieuŝytecznych. Liczba osób zaangaŝowanych we wdraŝanie programów dla wolontariatu Ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branŝe: - handel - usługi - usługi publiczne osoby organizacji prac społecznie-uŝytecznych. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. osoby sztuka Liczba osób uczestniczących w projektach jako wolontariusze. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji projektu. Generowanie nowych miejsc pracy, zlokalizowanych na obszarze zrewitalizowanym zgodnie z definicją *. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie sprawozdań z realizacji projektów ankiety, wizji lokalnej w terenie. 20. oddziały wanie 21. oddziały wanie wskaźnik dodatko wy 22. oddziały wanie wskaźnik dodatko wy Spadek poziomu przestępczości na obszarze rewitalizowanym Liczba przestęps tw na 1 ha Wysoki poziom ubóstwa % Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia % Ilość przestępstw i wykroczeń stwierdzonych na obszarze rewitalizowanym nie obejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku Ŝycia. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych Powiatowej Komendy Policji. Ilość osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej. Dotyczy osób, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pienięŝnego z pomocy społecznej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stopę bezrobocia długotrwałego rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyŝej 12 miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy. 152

5 Wskaźniki produktu: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 1. Liczba zmodernizowanych budynków/mieszkań; 49 sztuk 2. Liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych 9 sztuk 3. Ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu 4 sztuki 4. Ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej: - Kanalizacja sanitarna: m - Kanalizacja deszczowa: m - Wodociąg: 805 m - Ulice i chodniki: m m 5. Ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej: - Place: 395 m² 395 m² 6. Ilość wspieranych projektów organizacji pozarządowych 8 sztuk 7. Ilość obiektów objętych iluminacją świetlną 1 sztuka 8. Liczba dofinansowanych projektów z zakresu termomodernizacji 6 sztuk 9. Liczba projektów z zakresu prewencji zagroŝeń 1 sztuka 10. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich 107,87 ha 153

6 Wskaźniki rezultatu: Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 1. Ilość nowych podmiotów prowadzących działalność na obszarze zrewitalizowanym 93 sztuki 2. Powierzchnia obszaru objętego monitoringiem m² 3. Liczba mieszkańców na obszarze zrewitalizowanym osoby 4. Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym 2 sztuki 5. Liczba osób uczestniczących w projekcie objętym szkoleniami/programami wsparcia 180 osób 6. Liczba osób uczestniczących w projekcie objętym zajęciami sportowymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi 1700 osób 7. Liczba osób uczestniczących w projekcie dotyczącym prac społecznieuŝytecznych. 7 osób 8. Liczba osób zaangaŝowanych we wdraŝanie programów dla wolontariatu 100 osób Wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy: Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 1. Ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branŝe: - handel: 92 - usługi: 26 - usługi publiczne: sztuki 2. Spadek poziomu przestępczości 1,43 przestępstwa na 1 ha 3. Wysoki poziom ubóstwa 3% 4. Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia 4% 154

7 Częstotliwość pomiaru w zależności od kategorii wskaźników i przedmiotu sprawozdawczości przedstawia poniższa tabela: Projekt Wskaźniki produktu okresowo (w kaŝdym sprawozdaniu) Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania corocznie i/lub po zakończeniu realizacji - (sprawozdanie roczne i/ lub końcowe) corocznie Program okresowo (w kaŝdym sprawozdaniu) corocznie (sprawozdanie roczne i/ lub końcowe) (sprawozdanie roczne i/ lub końcowe) 155

8 10. PLAN FINANSOWY PROGRAMU REWITALIZACJI Lp. Priorytety w ramach kategorii zadań Nazwa zadania Inwestor Okres realizacji Koszt całkowity 1 1 Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki Gmina Olkusz Projekt w partnerstwie z PTTK O/Olkusz. Zadanie może ubiegać się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. środki publiczne 2 2 Modernizacja parku Czarna Góra Gmina Olkusz a Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Termomodernizacja SP nr 4 4 3b Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja obiektu kultury: Biblioteki Miejskiej i MOK 5 3c Rewitalizacja osiedla Śródmieście Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Os. Skalska budynki 6-12, 7-21, Nullo 23, Bylicy 3 + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura 6 3d Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Osiedle Nullo budynki 3,3a,5,5a, Kościuszki 14-Nullo 1, Kościuszki 12 + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura 7 3e Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Osiedle Krakowskie Przedmieście budynki 12, 12 a,b, 14, 14a. + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura 8 3f Rewitalizacja osiedla Śródmieście - ul. Górnicza, ul. Sławkowska 9 4a Centrum handlowe ul. Sławkowska - Budowa obiektu handlowo-usługowo-rozrywkowego, wraz z infrastrukturą dróg wewnętrznych i parkingów naziemnych i wielopoziomowym w ramach budynku. 10 4b Centrum handlowe ul. Sławkowska - Budowa skweru rekreacyjnego 11 4c Centrum handlowe ul. Sławkowska - Budowa ciągu zieleni publicznej wraz z placem zabaw w tym środki prywatne Uwagi 0 Zadanie może ubiegać się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz Zadanie może ubiegać się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz Zadanie ubiega się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz i partnerzy: PGK Sp. z o.o., Wspólnoty mieszkaniowe, PEC Gmina Olkusz i partnerzy: PGK Sp. z o.o., Wspólnoty mieszkaniowe Gmina Olkusz i partnerzy: PGK Sp. z o.o., Wspólnoty mieszkaniowe, Gmina Olkusz C.H. Olkusz Sp. z o.o C.H. Olkusz Sp. z o.o C.H. Olkusz Sp. z o.o. oraz Gmina Olkusz

9 12 5 Rewitalizacja olkuskiej Starówki -Przebudowa ul. Szpitalnej 13 6 Rewitalizacja olkuskiej Starówki - Przebudowa ul. Świętokrzyskiej i ul. Szpitalnej (krótkiej) z budową parkingu 14 7 Rewitalizacja olkuskiej Starówki - Modernizacja ul. Mickiewicza 15 8 Konserwacja i modernizacja infrastruktury Bazyliki p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu wraz z obiektami przyległymi 16 9 Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół dawnego Starostwa w Olkuszu, Rynek Modernizacja i rozbudowa segmentu środkowego budynku UMiG Place zabaw na terenie miasta nawierzchnia piaskowa i ogrodzenie na placu zabaw w parku miejskim przy ul. Mickiewicza Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej nr 1159 K ul. K.K.Wielkiego, III etap (od Banku BPH do ul. Polnej) Gmina Olkusz Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Gmina Olkusz Gmina Olkusz Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu Starostwo Powiatowe i Gmina Olkusz dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Zadanie ubiega się o dofinansowanie ,- w ramach MRPO. Gmina Olkusz Gmina Olkusz Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Starostwo Powiatowe Trwa realizacja zadania Program ochrony zabytkowego centrum Olkusza Gmina Olkusz Program w oparciu o środki własne gminy Punkt Informacji Turystycznej (ul. Floriańska 5) Gmina Olkusz Projekt systemowy Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Powierzanie prowadzenia placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr1, ul. Kantego 5, Szkoły Podstawowej Nr4, ul. Nullo Organizacja stałych zajęć sportowo szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych Czarna Góra, MOSiR ul. Wiejska 1, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo Wspieranie działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olkuszu MOK, ul. Nullo, PiMBP w Olkuszu, ul. Nullo, Centrum Kultury, ul. Szpitalna Beneficjent - MOK 25 4 Wspieranie organizowanych imprez sportowo rekreacyjnych MOSiR ul. Wiejska 1, Czarna Góra, Szkoła Podstawowej Nr4 ul. Nullo Dofinansowanie obozów sportowych Tresna k. Żywca, Bocheniec k. Kielc, Ostroróg Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, Gmina Olkusz Gmina Olkusz, IKS Olkusz, LKS Kłos, MKS Nadzieja, UKS Gwarek, Zadanie w oparciu o środki własne gminy. MOK, PiMBP Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Gmina Olkusz, MOSiR, LKS Kłos, UKS Gwarek, LKS Pomorzanin, OLKS Pomorzanin, MUKS Ilkus, IKS Olkusz, ZHP Zadanie w oparciu o środki własne gminy

10 27 6 Organizacja prac społecznie użytecznych Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kantego 5, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo 36, MOSiR ul. Wiejska 1, Gmina Olkusz, UMiG Olkusz, Rynek Organizacja Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych UMiG Olkusz, Rynek Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych Centrum Kultury, ul. Szpitalna, UMiG Olkusz, Rynek Powołanie zespołu do opracowania wieloletniego programu współpracy Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie Res Sacra Miser, OPS, MOSiR, SZE Gmina Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Gmina Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Przedstawiciele olkuskich org. pozarządowych, Gmina Olkusz Zadanie bezkosztowe Powołanie klubu integracji społecznej, ul. Szpitalna Gmina Olkusz, OPS, PUP Zadanie w oparciu o środki własne Współpraca z Centrum Integracji Społecznej Klucze, ul. Bolesławska Organizacja spotkań integracyjnych i motywacyjnych dla kobiet bezrobotnych Centrum Kultury, ul. Szpitalna, UMiG Olkusz, Rynek Od Nowa wsparcie kobiet powracających do aktywności zawodowej Powołanie Punktu Konsultacji i Wolontariatu dla organizacji pozarządowych Centrum Kultury, ul. Szpitalna Wspieranie powstania Teatru dla Osób Niepełnosprawnych Wspieranie powstania alternatywnych form wychowania przedszkolnego na obszarze rewitalizowanym Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Klucze, Gmina Olkusz, OPS, PUP Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie gminy Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Gmina Olkusz, PUP, OPS dofinansowanie z EFS Gmina Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, Stowarzyszenie Otwartych Serc, Aktywnych Kobiet SOS, Polski Związek Niewidomych, Gm. Olkusz Zadanie w oparciu o środki własne gminy. Osoby fizyczne, stowarzyszenia Zadanie w oparciu o środki własne gminy. priorytety w ramach zadań społecznych priorytety w ramach zadań gospodarczych priorytety w ramach zadań przestrzennych 158

11 11. INSTRUMENTY WDRAśANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ System komunikacji społecznej Rewitalizacja jako proces złoŝony, obejmujący działania przestrzenne, społeczne i gospodarcze moŝe spotkać się z niechęcią i oporem wśród mieszkańców rewitalizowanych obszarów. W związku z tym bardzo waŝne jest prowadzenie akcji informacyjnej o samym procesie rewitalizacji, programie, jego skutkach dla rozwoju miasta, perspektywach dla mieszkańców, źródłach finansowania itp. W szczególności potrzebne jest prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań przyjętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Podczas tworzenia programu informacja nt. Lokalnego Programu Rewitalizacji przekazywana była róŝnymi drogami komunikacji poprzez m.in.: Prasę, Miejską stronę internetową, Spotkania z mieszkańcami, Konferencje. Na etapie wdraŝania Programu załoŝono, Ŝe niezbędna będzie partycypacja społeczna, uwzględniająca: a) konsultacje społeczne projektów realizowanych przez Gminę Olkusz a wynikających z Programu, b) konsultacje społeczne ewentualnych aktualizacji Programu. Uczestnicy procesu konsultacji Instytucja zarządzająca i wdraŝająca, Burmistrz, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, Komitet Sterujący, partnerzy społeczno-gospodarczy, mieszkańcy miasta. Przekazywane informacje: wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji LPR, wiadomości informujące partnerów o bieŝącej realizacji LPR (wdraŝanych projektach), wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji, pytania związane z aktualizacją priorytetów lokalnej społeczności w odniesieniu do rodzaju działań przestrzenno-środowiskowych, gospodarczych i społecznych, jakie powinny być podejmowane bądź wspierane przez miasto w ramach rewitalizacji, konsultacje projektów realizowanych w ramach LPR. 159

12 System komunikacji społecznej wykorzystywać będzie: 1) dokumentację (uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia i decyzje Burmistrza Miasta i Gminy), 2) konsultacje społeczne (platforma konsultacji na miejskiej stronie internetowej). Prowadzony będzie równieŝ cykliczny, roczny sondaŝ społeczny, za pomocą Internetu oraz spotkania konsultacyjne działań rewitalizacyjnych. Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zaleŝy z jednej strony od zaangaŝowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji. Ramowa umowa partnerska: Z partnerami uczestniczącymi w realizacji LPR zawierane będą umowy partnerskie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 RAMOWA UMOWA PARTNERSKA System komunikacji społecznej na etapie tworzenia programu Przystępując do opracowywania LPR Olkusza uznano, Ŝe naleŝy połoŝyć szczególny nacisk na udział społeczności lokalnej w kreowaniu poszczególnych zapisów. Bez udziału lokalnych przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji, realizacja wyznaczonych celów nie ma szans na powodzenie. Konsultacje podzielone zostały na trzy etapy: 1. Informacja. Przedstawienie i omówienie dotychczas podejmowanych przez UMiG Olkusz działań w zakresie procesu rewitalizacji w latach Przedstawienie koncepcji przygotowywanego docelowego LPR wraz z projektami i zakresem prac, które mogą zostać podjęte w ramach Programu. 2. Konsultacja. Pozyskanie podczas otwartej debaty opinii, stanowisk i pomysłów mających wpływ na sam LPR oraz na opracowanie katalogu projektów dotyczących rewitalizacji. 3. Partnerstwo. Pozyskanie partnerów innych instytucji publicznych, społecznych oraz przedsiębiorców, którzy włączą się w proces rewitalizacji Informacja W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Olkusza oraz zgodnie harmonogramem konsultacji społecznych opracowanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/210/2008, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusza w dniach od 3-4 czerwca 2008 r. zorganizował otwarte konsultacje społeczne. Konferencja rozpoczynająca proces konsultacji LPR odbyła się r. i objęta została honorowym patronatem Pani ElŜbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego oraz Pana Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego. W celu zainteresowania moŝliwie duŝej liczby mieszkańców Referat ds. Koordynacji Funduszy UE UMiG Olkusz (pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej i WdraŜającej) 160

13 przeprowadził kampanię informacyjną. Do uczestników spotkań: Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatowych, Zarządu Powiatu, zarządów Osiedli, instytucji społecznych, kulturalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawicieli szkół, wspólnot mieszkaniowych i TBSów, duchownych oraz mediów wysłano imienne zaproszenia. Rozwieszono plakaty i rozprowadzono ulotki z zaproszeniem do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców i zainteresowanych podmiotów, w tym lokalnych przedsiębiorców. W ramach akcji informacyjnej wykorzystano stoisko promocyjne UMiG Olkusz, działające podczas Dni Olkusza, które odbywały się r. Na oficjalnej stronie internetowej umieszczone zostały banery informacyjne. Uruchomiona została takŝe cyfrowa Platforma Konsultacji Społecznych na oficjalnej stronie UMiG Olkusz, w efekcie czego wpłynęło 8 propozycji działań. Informacje o konsultacjach opublikowane zostały równieŝ w lokalnej prasie ( Przegląd Olkuski ). Przeprowadzono takŝe kilkadziesiąt rozmów bezpośrednich (około 40) z osobami i przedstawicielami instytucji, które potencjalnie mogłyby włączyć się w proces rewitalizacji na zasadach partnerstwa Konsultacje Konsultacje społeczne były przeprowadzone przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i WdraŜającej (Biuro ds. Koordynacji Funduszy UE) oraz autorów dokumentu Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa w dniach 3-4 czerwca 2008 r. Ze strony Miasta udział wzięli: 1. Dariusz Rzepka Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 2. Marcin Pietraszewski Zastępca Burmistrza 3. dr Włodzimierz Łysoń Zastępca Burmistrza 4. Adriana Solecka Sekretarz 5. Katarzyna Tokarska Referat ds. Koordynacji Funduszy UE 6. Daniel Hickiewicz Referat ds. Koordynacji Funduszy UE Ze strony wykonawcy programu Instytut Rozwoju Miast z Krakowa udział wzięli: 1. Janusz JeŜak 2. Wojciech Jarczewski Konsultacje przeprowadzone zostały w ciągu dwóch dni.. 1. Dzień pierwszy 3 czerwca 2008 r Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: Instytucje społeczne, kulturalne, szkoły, wspólnoty mieszkaniowe, TBSy, spółdzielnie mieszkaniowe Ilość uczestników: 30 Sugestie uczestników: a) zachęcanie placówek oświatowych do podejmowania współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu w ramach realizowanych przez Komendę działań dotyczących zintegrowanej polityki bezpieczeństwa. Do tej pory współpracę nawiązały Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 10, 161

14 b) na terenie administrowanym przez TBS występuje problem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i podjęcia działań dotyczących zorganizowania czasu dzieciom i młodzieŝy, c) na obszarach osiedli mieszkaniowych: przy ul. Sławkowskiej, ul. Górniczej, Krakowskie Przedmieście, ul. Nullo i ul. Skalska administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej występuje problem braku bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na koncentrację zjawisk dotyczących przestępczości, zdewastowane zasoby mieszkaniowe, głównie w części wspólnej oraz zniszczona infrastruktura okołomieszkaniowa, d) na Osiedlu Skalskim w zakresie mieszkalnictwa głównym problemem jest brak uciepłownienia i potrzeba zrewitalizowania zasobów mieszkaniowych, e) brak miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych w rejonie centrum miasta, f) potrzeba objęcia rewitalizacją pozostałych części miasta Osiedla Słowiki, g) brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu Młodych oraz zaniechanie działań inwestycyjnych ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej, h) brak miejsc parkingowych, niewystarczające zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. NaleŜy przyjąć nowe rozwiązania dla zagospodarowania terenów zielonych, które stanowić mogą zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców ul. Nullo i ul. Skalskiej, i) brak ciągłości podejmowanych działań w ramach realizowanych projektów przez gminę ze względu na zmiany w koncepcjach wynikające z kadencyjności władz lokalnych, j) problem dotyczący niedostosowania infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie przy starych zasobach mieszkaniowych. 2. Dzień pierwszy 3 czerwca 2008 r. Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: Radni Rady Miejskiej, Radni Powiatowi, Zarząd Powiatu, Zarządy Osiedli, media Ilość uczestników: 19 Sugestie uczestników: a) zgłoszono potrzebę zrewitalizowania obiektów dworca PKP i PKS, b) konieczność skoncentrowania się na realizacji jednego głównego projektu, który wynika z jego umiejscowienia w strefie rewitalizacyjnej i jest wyrazem największych potrzeb miasta. Następne działania naleŝy kierować do kolejno wyznaczanych obszarów miasta, które podlegać będą rewitalizacji. 3. Dzień drugi 4 czerwca 2008 r. Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, duchowni Ilość uczestników: 11 Sugestie uczestników: a) potrzeba włączenia ul. Kantego do działań modernizacyjnych ze względu na problem zdewastowanych chodników, 162

15 b) konieczność podania szczegółowych informacji na temat zakresu zadania pn. Rewitalizacja olkuskiej Starówki, c) brak podświetlenia zewnętrznego Bazyliki św. Andrzeja Apostoła, d) konieczność zrewitalizowania starego cmentarza, e) naleŝy zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa w strefie rewitalizacyjnej, f) problem poruszania się na wózku inwalidzkim po chodnikach w obrębie rynku na skutek występowania barier architektonicznych, g) ul. Gęsia potrzeba niwelacji terenu i powiększenia terenu dla potrzeb Ośrodka dla osób niepełnosprawnych. 4. Dzień drugi 4 czerwca 2008 r. Lokalizacja: Sala konferencyjna, UMiG Olkusz Uczestnicy: mieszkańcy Olkusza oraz działający na tego terenie przedsiębiorcy Ilość uczestników: 7 Sugestie uczestników: a) likwidacja połączeń pozamiejskich w ramach PKS i brak rozkładu jazdy minibusów, b) brak działań remontowych przystanków autobusowych, c) konieczność modernizacji chodników w mieście ul. Bylicy, d) konieczność zwiększenia ilości patroli policji i straŝy miejskiej na ul. Skalskiej, e) naleŝy zainstalować monitoring na terenie całego miasta, f) problem z zakupem działki na terenie gminy Olkusz ze względu na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, g) konieczność podania do publicznej wiadomości załoŝeń Programu Rewitalizacji i informacji na temat przeprowadzenia kolejnych konsultacji dokumentu. Zgłoszone w trakcie tych konsultacji zagadnienia zostały pogrupowane i przypisane do szczegółowego rozpatrzenia zespołom, zajmującym się przygotowywaniem poszczególnych projektów. Rozwiązanie poszczególnych problemów będzie moŝliwe na etapie realizacji projektów składających się na program rewitalizacji. 163

16 11.2. Partnerstwo Pozyskanie partnerów, którzy zaangaŝowaliby się w realizację LPR było jednym z kluczowych zadań w czasie konsultacji. W bezpośrednie negocjacje z partnerami włączyli się Burmistrz Miasta, pan Dariusz Rzepka, a takŝe pozostali, merytorycznie odpowiedzialni urzędnicy. Efektem rozmów są projekty szczegółowo opisane w rozdziale 8. Ramowa umowa partnerska: Z partnerami uczestniczącymi w realizacji LPR zawierane będą umowy partnerskie zgodnie z załącznikiem nr 1 Ramowa umowa partnerska. LPR Olkusza ma formułę otwartą. Oczekuje się, Ŝe w trakcie jego realizacji kolejni partnerzy, zachęcani dobrymi praktykami i widocznymi osiągnięciami, będą włączali się do jego realizacji. Idea rewitalizacji, postrzeganej jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych jest dla lokalnej społeczności zupełną nowością. Wprowadzenie do powszechnej świadomości potrzeby oraz idei nowoczesnej rewitalizacji wymaga dłuŝszej pracy. Nawet najlepiej zorganizowany proces konsultacji połączony z intensywną promocją nie jest w stanie w krótkim, kilkumiesięcznym okresie przygotowywania LPR przekazać całej idei rewitalizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe z czasem, kiedy pojawią się pierwsze widoczne efekty procesu liczba włączających się podmiotów i instytucji znacząco wzrośnie. Wnioski przygotowywane przez partnerstwa podmiotów publicznych/prywatnych: Zgodnie z Uszczegółowieniem MRPO beneficjentami w ramach działania 6.1 A są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS. W celu zwiększenia zakresu oddziaływania realizowanych przez te podmioty przedsięwzięć oraz zapewnienia kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów społeczno - gospodarczych na obszarze rewitalizacyjnym, gmina Olkusz jako jedną z preferencji przyjęła realizację projektów w partnerstwie. Tworzenie partnerstw moŝe być istotne takŝe w przypadku braku moŝliwości zapewnienia potrzebnego współfinansowania przez jednego beneficjenta. W wypadku projektodawcy - partnerstwa, oznacza to, Ŝe partnerstwa powinny mieć określony kształt organizacyjny i być przygotowane do podjęcia realizacji projektu z dniem udzielenia zobowiązania przez Instytucję Zarządzającą. 164

17 Rodzaje partnerstw RODZAJE PARTNERSTW POROZUMIENIE Z PRZEKAZYWNIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POROZUMIENIE BEZ WZAJEMNEGO PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH a) Porozumienie lub związek z przekazaniem środków finansowych W celu podjęcia wzajemnej współpracy podmioty mogą zawierać porozumienia administracyjne, które określa sposób wykonania i finansowania zadania oraz jednostki odpowiedzialne za jego realizację. Porozumienie moŝe wyznaczać spośród jednostek podejmujących współpracę jednostkę, której zadanie zostaje powierzone do wykonania, wówczas będą miały zastosowanie przepisy kompetencyjne o moŝliwości powierzenia zadania. Obok powierzania zadań publicznych przedmiotem porozumienia administracyjnego zawartego przez organy administracji publicznej moŝe być równieŝ postanowienie o wspólnym wykonywaniu określonego zadania, jeŝeli wykonanie tego zadania słuŝy wykonaniu zadań kaŝdego z organów administracji publicznej. PoniŜszy diagram obrazuje sposób w jaki partnerzy mogą realizować zadania zawarte w porozumieniu: SPOSOBY REALZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ SAMODZIELNIE PRZEZ PODMIOT WSKAZANY W POROZUMIENIU ZLECENIE PRZEZ PODMIOT (WSKAZANY W POROZUMIENIU DO WYKONANIA ZADANIA) CAŁOŚCI ZADANIA INNYM PODMIOTOM NIE BĘDĄCYM STRONAMI POROZUMIENIA ZLECENIE PRZEZ STRONY POROZUMIENIA CAŁOŚCI ZADANIA INNYM PODMIOTOM, NIE BĘDĄCYM STRONAMI POROZUMIENIA Przepisy ustaw samorządowych (o samorządzie: gminnym, powiatowym, województwa) dopuszczają realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych w drodze porozumienia. JeŜeli porozumienie jednostek sektora finansów publicznych o powierzeniu zadania do wykonania wskaŝe jedną z nich, jako podmiot zobowiązany do wykonania tego zadania, pozostałe będą zobligowane do przekazania tej jednostce określonych środków finansowych (w przypadku porozumień jednostek samorządu terytorialnego róŝnych szczebli stanowią o tym następujące przepisy: art. 8 ust. 3, art. 5 ust

18 oraz art.. 8ust. 3 odpowiednio ustaw: o samorządzie: gminnym, powiatowym, województwa). Do wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia wykorzystane zostaną środki finansowe wszystkich stron porozumienia i zasoby ludzkie jednostki, której zadanie zostało powierzone. W przypadku realizacji zadań polegających na zakupie usługi, dostawy lub roboty budowlanej wymienione podmioty, działając jako zamawiający będą prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 17. W przypadku zawarcia przez jednostkę sektora finansów publicznych porozumienia z inną jednostką tego sektora, dotyczącego realizacji zadań tych jednostek przekazywanie środków na ich realizację następuje zgodnie z art. 130 w związku z art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c ustawy o finansach publicznych. b) Porozumienie lub związek bez przekazania środków finansowych Jednostki sektora finansów publicznych zainteresowane współpracą przy wykonaniu określonego zadania mogą zawrzeć porozumienie o wspólnej realizacji zadań naleŝących do ich kompetencji bez przekazywania środków postanawiając, iŝ kaŝda z nich będzie je finansować ze środków własnych. W przypadku przyjęcia tej formy współpracy realizacja zadania wspólnego moŝe przyjąć następujące formy: kaŝda z jednostek moŝe samodzielnie udzielać zamówień publicznych, umawiające się jednostki mogą postanowić o wykonaniu tego zadania poprzez udzielenie zamówienia wspólnego, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl tego przepisu podmioty zobowiązane do zastosowania procedur zamówień publicznych dla nabycia dostawy, usługi lub roboty budowlanej mogą się porozumieć i wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie jednostkę upowaŝnioną do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Udzielenie zamówienia wspólnego moŝe mieć miejsce w przypadku kaŝdego zamawiającego i zamówienia, na podstawie porozumienia jednostek moŝe być udzielone w kaŝdych okolicznościach. Jednostka upowaŝniona do przeprowadzenia postępowania działa jako pełnomocnik pozostałych jednostek zainteresowanych wspólnym wykonaniem zadania, zaciągając zobowiązanie ze skutkiem dla wszystkich. Wymieniony sposób wykonania zadania wspólnego nie wymaga przemieszczania środków pomiędzy budŝetami jednostek. Podmiot upowaŝniony zawiera umowę w imieniu kaŝdej z jednostek, a kaŝda z nich udzielając zamówienia wspólnego wypłaca wykonawcy przypadającą na nią część wynagrodzenia. Udzielając zamówienia wspólnego dla uproszczenia czynności kontraktowania jednostki mogą postanowić, Ŝe kaŝda z nich przystąpi do czynności zawarcia umowy osobiście oraz Ŝądać wystawienia 17 Dz.U z późn. zm 166

19 faktur częściowych za wykonanie zadania, na kwoty przypadające na kaŝdą z nich, zgodnie z ustalonymi w porozumieniu zasadami współfinansowania zadania. Partnerzy będą mieli moŝliwość wyboru spośród dwóch modeli rozliczania przepływów finansowych: - scentralizowany w umowie o dofinansowanie wskazany jest tylko numer rachunku bankowego Beneficjenta pełniącego rolę Partnera Wiodącego, na który przekazywane są refundowane środki, - zdecentralizowany w umowie o dofinansowanie zawarte są numery rachunków bankowych wszystkich partnerów, a środki są przekazywane w zaleŝności od postanowień umowy Doświadczenia partnerów W projektach przestrzenno-gospodarczych, realizowanych w ramach programu rewitalizacji Urząd Miasta będzie współpracował z takimi partnerami jak: mieszkaniowe 1.Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olkuszu i Wspólnoty Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przedsiębiorstwo wykonuje funkcje zarządcy nieruchomości oraz prowadzi wszelką działalność usługową w zakresie: -zarządzania nieruchomościami, -administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Olkusz, -administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, -administrowania terenami, budynkami, lokalami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych, -pełnienia zastępstwa inwestycyjnego w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji zarządzanych budynków, -utrzymania czystości i porządku w obrębie zarządzanych nieruchomości. Zakres zarządzania i administrowania nieruchomościami obejmuje m.in. : reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych, obsługę prawną, obsługę bankowoksięgową, obsługę administracyjną, obsługę techniczną nieruchomości. Do chwili obecnej Przedsiębiorstwo nie prowadziło inwestycji przy udziale dofinansowania za środków zewnętrznych. Olkuszu 2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Zakład Cieplny nr 5 w 167

20 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna zakład nr 5 - jest firmą o długoletniej tradycji i znanej marce na rynku ciepłowniczym w regionie. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dostawa energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej oraz wentylacji. Przedsiębiorstwo działa na terenie Olkusz w zakresie: Energia elektryczna - wytwarzanie i dystrybucja. 3.Starostwo Powiatowe w Olkuszu Zrzesza sześć gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, TrzyciąŜ i Wolbrom. Administruje obszarem 622 kilometrów kwadratowych zamieszkiwanym przez ponad 114,91 tyś. mieszkańców. W roku 2005 realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Utworzenie i wyposaŝenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu". Wartość całkowita zł, dofinansowanie zł. 4.Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu Jedna z najstarszych na ziemiach polskich, powstała w XII wieku. Do tej pory nie korzystała ze środków unijnych natomiast obecnie realizuje projekt Konserwacja manierystycznych epitafiów: T.Pekali oraz A. Berneka i jego Ŝony Ewy z Łączyńskich, umieszczonych na łuku tęczowym w Bazylice p.w. sw. Andrzeja Apostoła w Olkuszu przy dofinansowaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5.Centrum Handlowe Olkusz Sp. z o.o. Spółka powołana przez inwestora PROSPERO Consulting, który oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa na rynku inwestycji handlowych z uwzględnieniem specyfikacji małych miast od 30 do 150 tys. mieszkańców, w tym: zarządzania nieruchomościami handlowymi, komercjalizacja powierzchni handlowych, ocena lokalizacji, określenie załoŝeń funkcjonalno-przestrzennych, opracowanie koncepcji architektonicznej dla Centrów Handlowych, organizacja strony formalno-prawnej, tworzenie strategii marketingowej dla inwestycji. Projekty zrealizowane: Centrum Handlowe FERIO Zielona w Puławach, zadanie w realizacji: Centrum Handlowo - Usługowo - Rozrywkowe w Chrzanowie. 6.PTTK Oddział w Olkuszu PTTK Oddział Muzeum Regionalne im. Antoniego Minkiewicza Olkuskie Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza naleŝy do najstarszych muzeów PTTK w Polsce. Zostało załoŝone w 1911 roku. Od ponad trzydziestu lat mieści się w "Batorówce", zabytkowej kamienicy przy olkuskim Rynku. Zbiory muzeum zawierają ponad 700 eksponatów, a księgozbiór ponad 900 tytułów. Wiele z nich to cenne "olkusiana", ksiąŝki 168

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo