SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeŝeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia i opis przedmiotu zamówienia. 3. Termin wykonania zamówienia. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 7. Wymagania dotyczące wadium. 8. Termin związania ofertą. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 11. Opis sposobu obliczenia ceny. 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

2 13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 21. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną. 22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 23. śądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 24. Określenie części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. 25. Załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. załącznik nr Wzór ogólnych warunków umowy załącznik nr 4. 2

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiającym jest: Samorząd Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, Warszawa, Adres do korespondencji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ ul. Poznańska Warszawa tel. (0-22) , faks (0-22) Tryb udzielenia zamówienia i opis przedmiotu zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 1. Przedmiotem zamówienia jest: Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Usługi w zakresie promocji Szkolenia pracowników Usługi w zakresie testowania systemu. 3. Termin wykonania zamówienia. 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Termin wykonania zamówienia do 20 marca 2008 r. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na budowie (wdroŝeniu) lub testowaniu systemu pozycjonowania satelitarnego obejmującego minimum 10 pojazdów; b) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na szkoleniu uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego; 3

4 c) wykonali co najmniej jedną usługę promocji projektu, polegającą co najmniej na organizowaniu seminarium, przygotowywaniu materiałów informacyjnych (w tym ulotki, informatory, prezentacje multimedialne); 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia nie spełnia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza moŝliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3. Pozostałe warunki kaŝdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1), z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje wykluczony Wykonawca, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złoŝenia oświadczenia zobowiązany jest kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiający Ŝąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kaŝdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, aktualny odpis składa kaŝdy z podmiotów. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie. 4. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Dokumenty, o których mowa w 5 pkt 2 oraz pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4

5 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Adres do korespondencji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska Warszawa tel. (0 22) , faks (0-22) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Agnieszka Sztorc sekretarz komisji przetargowej, tel.. (0 22) , faks (0-22) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22, Warszawa Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: 8:30-15: Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa ostateczny termin składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy uŝyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemoŝliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany (równieŝ te przy uŝyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. 5

6 8. Zaleca się, aby oferta złoŝona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. KaŜda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 10. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu chyba, Ŝe pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 11. Wykonawca, nie później niŝ przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku wykonawca powinien zastrzeŝoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ stanowi ona zastrzeŝoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ. 12. Wymaga się, aby kaŝda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na kaŝdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upowaŝnionego do podpisania oferty. 13. Koszt przygotowania i złoŝenia oferty obciąŝa jedynie Wykonawcę. 14. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemoŝliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 15. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (moŝe być pieczęć). 16. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w miejscu składania ofert nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia moŝe spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leŝącej po stronie Wykonawcy. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie, Warszawa, ul. Poznańska Terminem składania ofert jest dzień r. godzina 10: Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Warszawa, ul. Poznańska 22, pok. 127 (sala konferencyjna). 4. Terminem otwarcia ofert jest dzień r. godzina 11: Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6. Zmiana lub wycofanie złoŝonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złoŝenia oferty, z zastrzeŝeniem, Ŝe opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cenę naleŝy obliczyć w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN 3. W formularzu oferty Wykonawca podaje kwotę netto oraz cenę brutto (z VAT) obliczoną z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem itp. oraz innych opłat i podatków i wpisuje tę wartość słownie. 4. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 6

7 wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium cena waga kryterium 100%. 2. Wykonawca, który zaoferuje najniŝszą cenę otrzyma 100 punktów, zaś pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: Cena oferty z najniŝszą zaoferowaną ceną brutto Kc = x 100 pkt. Cena brutto oferty badanej 13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem art. 94 ust 1a ustawy - pzp. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądał od wykonawcy, któremu udzielił zamówienia, zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. 17. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7

8 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 21. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciąŝają Wykonawcę. 23. śądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, Ŝe Wykonawca nie zamierza powierzyć Ŝadnej części zamówienia podwykonawcom. 24. Określenie części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom. Warszawa, r. Podpisy członków komisji przetargowej Przewodniczący Komisji Karol Bielski Sekretarz Komisji Agnieszka Sztorc Członek Komisji Robert Szkop Członek Komisji Robert Mroczkowski Członek Komisji Barbara Popławska Członek Komisji Krzysztof Strachota-Osiński Podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upowaŝnionej 8

9 Załącznik nr 1, dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Pełna nazwa Numer REGON Numer NIP Adres odpowiadając na zaproszenie do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.), którego przedmiotem jest: Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę brutto (z VAT): - w kwocie zł Słownie: netto (bez VAT): - w kwocie zł Słownie: 9

10 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, z terminem zakończenia realizacji zamówienia do 20 marca 2008 r. 2. Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. UwaŜamy się za związanych złoŝoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niŝ do końca okresu związania ofertą. 5. Zostaliśmy poinformowani, Ŝe moŝemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie później niŝ w terminie składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 7. Przewidujemy powierzenie wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom: 8. Na komplet załączników do oferty składają się (naleŝy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu): Lp. 1) 2) 3) 4) 5) Miejsce i data Nazwa dokumentu Numer załącznika Podpisano (imienna pieczątka i podpis) (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu) 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji Projektu Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim, zwanego dalej Projektem, w części dotyczącej zadań: 1) Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników tego systemu ; 2) Wykonanie działań promujących Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. I. Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie oraz szkolenie instruktaŝowe uŝytkowników tego systemu. 1. Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania. Zadanie obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę szczegółowych testów funkcjonowania systemu pozycjonowania satelitarnego utworzonego i wdroŝonego na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Intergraph Polska Sp. z o.o. w ramach umowy Nr 17/2007 z dnia 19 października 2007 r., dotyczącej Opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowy infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. W szczególności Wykonawca przeprowadzi testy: 1) funkcjonalności oprogramowania nawigacyjnego zainstalowanego w Centrum Dyspozytorskim WSPRiTS Meditrans SPZOZ przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie, w tym: a) interfejsu w zakresie jednoczesnej prezentacji na jednej formatce następujących grup informacji: dane mapowe, mapa przeglądowa, legenda mapy, dynamiczne okna zawierające dane kontekstowe. b) prezentacji danych mapowych: nawigacji na mapie, powiększenia zaznaczonego obszaru, powiększenia i pomniejszenia we wskazanym punkcie, przesunięcia widocznego obszaru w dowolnym kierunku, włączania, wyłączania wyświetlania poszczególnych warstw permanentnie oraz w zaleŝności od skali, mapy przeglądowej wskazującej lokalizację wyświetlanego obszaru w oknie głównym na tle całkowitego obszaru mapy, prezentacji aktualnych współrzędnych mapy punktu wskazywanego przez wskaźnik myszy, prezentacji legendy mapy zawierającej listę wszystkich warstw mapy z przypisanymi symbolami graficznymi 11

12 c) konfiguracji prezentacji danych mapowych w zakresie dynamicznego wyboru prezentowanych warstw poprzez wybór wyświetlanych warstw w legendzie mapy, d) prezentacji rejonizacji szpitali dla wskazywanego przez wskaźnik myszy budynku (adresu), e) moŝliwości wpisania adresu i wyświetlenia odpowiadających mu szpitali (rejonizacja), f) prezentacji punktów na mapie, definiowanych w konfiguracji programu (np. podstacje pogotowia), g) moŝliwości dynamicznego zdefiniowania wyraźnie zaznaczonego punktu na mapie np. zdarzenia masowego, h) moŝliwości wysłania do pojazdu ratownictwa medycznego krótkiej wiadomości tekstowej, która zostanie wyświetlona na ekranie terminala oraz wydrukowana na drukarce termicznej, i) moŝliwości przełączenia, poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę, mapy w tryb "nocny" zapewniający odpowiedni kontrast podczas korzystania z mapy w warunkach ograniczonego oświetlenia, j) prezentacji lokalizacji zespołu, k) interfejsu komunikacyjnego pozwalającego na wymianę danych z innymi posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi; 2) komunikacji pomiędzy kaŝdym ambulansem a Centrum Dyspozytorskim: a) przekazywanie statusu ambulansu do Centrum Dyspozytorskiego oraz wyświetlenie go na ekranie aplikacji słuŝącej do obsługi mapy nawigacyjnej, b) przekazywanie pozycji ambulansu i wyświetlanie go na ekranie aplikacji słuŝącej do obsługi mapy nawigacyjnej, c) przekazanie przez dyspozytora wiadomości tekstowej do ambulansu oraz: wyświetlenie informacji na ekranie terminala zainstalowanego w ambulansie; potwierdzenie przeczytania przez zespół wyjazdowy wiadomości wyświetlonej na ekranie terminala; wydruk otrzymanej informacji na drukarce termicznej zainstalowanej w ambulansie; 3) łączy telekomunikacyjnych pomiędzy siedzibą główną WSPRiTS Meditrans SPZOZ przy ul. Poznańskiej 22 a 16 podstacjami: a) przepustowości (up link i down link), b) opóźnień, c) częstotliwości zrywania połączeń, o ile takie wystąpią; 4) łączności radiowej (radiomodemy) pomiędzy podstacjami i miejscami wyczekiwania a centrum dyspozytorskim. Czynności testowania przeprowadzone zostaną zgodnie z planem testów, opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym. Wyniki testów Wykonawca przekaŝe zamawiającemu w pisemnym sprawozdaniu. Na treść sprawozdania powinny składać się w szczególności: 1) dane umoŝliwiające identyfikację osób realizujących plan testów; 2) dane umoŝliwiające identyfikację urządzeń i instalacji programów komputerowych, które były przedmiotem testowania; 3) rezultaty poszczególnych testów w nawiązaniu do planu testów; 12

13 4) wykaz stwierdzonych podczas testów niezgodności dostarczonych produktów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, dotyczącej postępowania przetargowego Opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, o ile takie zostaną stwierdzone; 5) wnioski wynikające z przeprowadzonych testów. 2. Szkolenia instruktaŝowe uŝytkowników systemu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktaŝowe grupy 250 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń: terminali statusów i drukarek termicznych stanowiących wyposaŝenie karetek pogotowia ratunkowego. W ramach tego szkolenia wykonawca przedstawi równieŝ zasady funkcjonowania systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków szkolonych osób w sprawnym funkcjonowaniu systemu. Z uwagi na charakter pracy osób, które wezmą udział w szkoleniu instruktaŝowym (kierowcy, ratownicy) naleŝy je przeprowadzić w grupach nie większych niŝ 20 osób. Harmonogram spotkań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy imienną listę osób, które będą uczestnikami poszczególnych sesji szkoleniowych. Zamawiający wymaga, aby sumaryczny czas szkolenia jednej grupy nie był krótszy niŝ 4 godziny. Wymagane jest takŝe, aby uczestnicy szkoleń, po zakończeniu szkolenia danej grupy, zdali test mający na celu potwierdzenie zdobycia wiedzy na temat obsługi urządzeń zainstalowanych w ambulansach, a takŝe swojej funkcji w całości systemu. Pytania testowe zostaną opracowane przez Zamawiającego. II. Wykonanie działań promujących Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. 1. Informacje ogólne. Szczegółowe warunki promocji Projektu wynikają z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a takŝe dokumenty wytworzone podczas realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę powinny koniecznie zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co najmniej nazwę Unia Europejska a tam gdzie to moŝliwe opis w postaci Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo projektu opracowane przez Zamawiającego; godło województwa mazowieckiego. 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo