SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeŝeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia i opis przedmiotu zamówienia. 3. Termin wykonania zamówienia. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 7. Wymagania dotyczące wadium. 8. Termin związania ofertą. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 11. Opis sposobu obliczenia ceny. 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

2 13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 21. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną. 22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 23. śądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 24. Określenie części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. 25. Załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. załącznik nr Wzór ogólnych warunków umowy załącznik nr 4. 2

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiającym jest: Samorząd Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, Warszawa, Adres do korespondencji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ ul. Poznańska Warszawa tel. (0-22) , faks (0-22) Tryb udzielenia zamówienia i opis przedmiotu zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 1. Przedmiotem zamówienia jest: Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Usługi w zakresie promocji Szkolenia pracowników Usługi w zakresie testowania systemu. 3. Termin wykonania zamówienia. 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Termin wykonania zamówienia do 20 marca 2008 r. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na budowie (wdroŝeniu) lub testowaniu systemu pozycjonowania satelitarnego obejmującego minimum 10 pojazdów; b) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na szkoleniu uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego; 3

4 c) wykonali co najmniej jedną usługę promocji projektu, polegającą co najmniej na organizowaniu seminarium, przygotowywaniu materiałów informacyjnych (w tym ulotki, informatory, prezentacje multimedialne); 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia nie spełnia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza moŝliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3. Pozostałe warunki kaŝdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1), z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje wykluczony Wykonawca, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złoŝenia oświadczenia zobowiązany jest kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiający Ŝąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kaŝdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, aktualny odpis składa kaŝdy z podmiotów. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie. 4. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Dokumenty, o których mowa w 5 pkt 2 oraz pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4

5 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Adres do korespondencji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska Warszawa tel. (0 22) , faks (0-22) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Agnieszka Sztorc sekretarz komisji przetargowej, tel.. (0 22) , faks (0-22) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22, Warszawa Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: 8:30-15: Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa ostateczny termin składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy uŝyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemoŝliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany (równieŝ te przy uŝyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. 5

6 8. Zaleca się, aby oferta złoŝona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. KaŜda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 10. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu chyba, Ŝe pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 11. Wykonawca, nie później niŝ przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku wykonawca powinien zastrzeŝoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ stanowi ona zastrzeŝoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ. 12. Wymaga się, aby kaŝda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na kaŝdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upowaŝnionego do podpisania oferty. 13. Koszt przygotowania i złoŝenia oferty obciąŝa jedynie Wykonawcę. 14. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemoŝliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 15. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (moŝe być pieczęć). 16. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w miejscu składania ofert nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia moŝe spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leŝącej po stronie Wykonawcy. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie, Warszawa, ul. Poznańska Terminem składania ofert jest dzień r. godzina 10: Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Warszawa, ul. Poznańska 22, pok. 127 (sala konferencyjna). 4. Terminem otwarcia ofert jest dzień r. godzina 11: Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6. Zmiana lub wycofanie złoŝonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złoŝenia oferty, z zastrzeŝeniem, Ŝe opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cenę naleŝy obliczyć w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN 3. W formularzu oferty Wykonawca podaje kwotę netto oraz cenę brutto (z VAT) obliczoną z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem itp. oraz innych opłat i podatków i wpisuje tę wartość słownie. 4. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 6

7 wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium cena waga kryterium 100%. 2. Wykonawca, który zaoferuje najniŝszą cenę otrzyma 100 punktów, zaś pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: Cena oferty z najniŝszą zaoferowaną ceną brutto Kc = x 100 pkt. Cena brutto oferty badanej 13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem art. 94 ust 1a ustawy - pzp. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądał od wykonawcy, któremu udzielił zamówienia, zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. 17. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7

8 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 21. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciąŝają Wykonawcę. 23. śądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, Ŝe Wykonawca nie zamierza powierzyć Ŝadnej części zamówienia podwykonawcom. 24. Określenie części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom. Warszawa, r. Podpisy członków komisji przetargowej Przewodniczący Komisji Karol Bielski Sekretarz Komisji Agnieszka Sztorc Członek Komisji Robert Szkop Członek Komisji Robert Mroczkowski Członek Komisji Barbara Popławska Członek Komisji Krzysztof Strachota-Osiński Podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upowaŝnionej 8

9 Załącznik nr 1, dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Pełna nazwa Numer REGON Numer NIP Adres odpowiadając na zaproszenie do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.), którego przedmiotem jest: Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę brutto (z VAT): - w kwocie zł Słownie: netto (bez VAT): - w kwocie zł Słownie: 9

10 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, z terminem zakończenia realizacji zamówienia do 20 marca 2008 r. 2. Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. UwaŜamy się za związanych złoŝoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niŝ do końca okresu związania ofertą. 5. Zostaliśmy poinformowani, Ŝe moŝemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie później niŝ w terminie składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 7. Przewidujemy powierzenie wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom: 8. Na komplet załączników do oferty składają się (naleŝy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu): Lp. 1) 2) 3) 4) 5) Miejsce i data Nazwa dokumentu Numer załącznika Podpisano (imienna pieczątka i podpis) (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu) 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji Projektu Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim, zwanego dalej Projektem, w części dotyczącej zadań: 1) Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych uŝytkowników tego systemu ; 2) Wykonanie działań promujących Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. I. Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie oraz szkolenie instruktaŝowe uŝytkowników tego systemu. 1. Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania. Zadanie obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę szczegółowych testów funkcjonowania systemu pozycjonowania satelitarnego utworzonego i wdroŝonego na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Intergraph Polska Sp. z o.o. w ramach umowy Nr 17/2007 z dnia 19 października 2007 r., dotyczącej Opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowy infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. W szczególności Wykonawca przeprowadzi testy: 1) funkcjonalności oprogramowania nawigacyjnego zainstalowanego w Centrum Dyspozytorskim WSPRiTS Meditrans SPZOZ przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie, w tym: a) interfejsu w zakresie jednoczesnej prezentacji na jednej formatce następujących grup informacji: dane mapowe, mapa przeglądowa, legenda mapy, dynamiczne okna zawierające dane kontekstowe. b) prezentacji danych mapowych: nawigacji na mapie, powiększenia zaznaczonego obszaru, powiększenia i pomniejszenia we wskazanym punkcie, przesunięcia widocznego obszaru w dowolnym kierunku, włączania, wyłączania wyświetlania poszczególnych warstw permanentnie oraz w zaleŝności od skali, mapy przeglądowej wskazującej lokalizację wyświetlanego obszaru w oknie głównym na tle całkowitego obszaru mapy, prezentacji aktualnych współrzędnych mapy punktu wskazywanego przez wskaźnik myszy, prezentacji legendy mapy zawierającej listę wszystkich warstw mapy z przypisanymi symbolami graficznymi 11

12 c) konfiguracji prezentacji danych mapowych w zakresie dynamicznego wyboru prezentowanych warstw poprzez wybór wyświetlanych warstw w legendzie mapy, d) prezentacji rejonizacji szpitali dla wskazywanego przez wskaźnik myszy budynku (adresu), e) moŝliwości wpisania adresu i wyświetlenia odpowiadających mu szpitali (rejonizacja), f) prezentacji punktów na mapie, definiowanych w konfiguracji programu (np. podstacje pogotowia), g) moŝliwości dynamicznego zdefiniowania wyraźnie zaznaczonego punktu na mapie np. zdarzenia masowego, h) moŝliwości wysłania do pojazdu ratownictwa medycznego krótkiej wiadomości tekstowej, która zostanie wyświetlona na ekranie terminala oraz wydrukowana na drukarce termicznej, i) moŝliwości przełączenia, poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę, mapy w tryb "nocny" zapewniający odpowiedni kontrast podczas korzystania z mapy w warunkach ograniczonego oświetlenia, j) prezentacji lokalizacji zespołu, k) interfejsu komunikacyjnego pozwalającego na wymianę danych z innymi posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi; 2) komunikacji pomiędzy kaŝdym ambulansem a Centrum Dyspozytorskim: a) przekazywanie statusu ambulansu do Centrum Dyspozytorskiego oraz wyświetlenie go na ekranie aplikacji słuŝącej do obsługi mapy nawigacyjnej, b) przekazywanie pozycji ambulansu i wyświetlanie go na ekranie aplikacji słuŝącej do obsługi mapy nawigacyjnej, c) przekazanie przez dyspozytora wiadomości tekstowej do ambulansu oraz: wyświetlenie informacji na ekranie terminala zainstalowanego w ambulansie; potwierdzenie przeczytania przez zespół wyjazdowy wiadomości wyświetlonej na ekranie terminala; wydruk otrzymanej informacji na drukarce termicznej zainstalowanej w ambulansie; 3) łączy telekomunikacyjnych pomiędzy siedzibą główną WSPRiTS Meditrans SPZOZ przy ul. Poznańskiej 22 a 16 podstacjami: a) przepustowości (up link i down link), b) opóźnień, c) częstotliwości zrywania połączeń, o ile takie wystąpią; 4) łączności radiowej (radiomodemy) pomiędzy podstacjami i miejscami wyczekiwania a centrum dyspozytorskim. Czynności testowania przeprowadzone zostaną zgodnie z planem testów, opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym. Wyniki testów Wykonawca przekaŝe zamawiającemu w pisemnym sprawozdaniu. Na treść sprawozdania powinny składać się w szczególności: 1) dane umoŝliwiające identyfikację osób realizujących plan testów; 2) dane umoŝliwiające identyfikację urządzeń i instalacji programów komputerowych, które były przedmiotem testowania; 3) rezultaty poszczególnych testów w nawiązaniu do planu testów; 12

13 4) wykaz stwierdzonych podczas testów niezgodności dostarczonych produktów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, dotyczącej postępowania przetargowego Opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, o ile takie zostaną stwierdzone; 5) wnioski wynikające z przeprowadzonych testów. 2. Szkolenia instruktaŝowe uŝytkowników systemu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktaŝowe grupy 250 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń: terminali statusów i drukarek termicznych stanowiących wyposaŝenie karetek pogotowia ratunkowego. W ramach tego szkolenia wykonawca przedstawi równieŝ zasady funkcjonowania systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków szkolonych osób w sprawnym funkcjonowaniu systemu. Z uwagi na charakter pracy osób, które wezmą udział w szkoleniu instruktaŝowym (kierowcy, ratownicy) naleŝy je przeprowadzić w grupach nie większych niŝ 20 osób. Harmonogram spotkań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy imienną listę osób, które będą uczestnikami poszczególnych sesji szkoleniowych. Zamawiający wymaga, aby sumaryczny czas szkolenia jednej grupy nie był krótszy niŝ 4 godziny. Wymagane jest takŝe, aby uczestnicy szkoleń, po zakończeniu szkolenia danej grupy, zdali test mający na celu potwierdzenie zdobycia wiedzy na temat obsługi urządzeń zainstalowanych w ambulansach, a takŝe swojej funkcji w całości systemu. Pytania testowe zostaną opracowane przez Zamawiającego. II. Wykonanie działań promujących Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. 1. Informacje ogólne. Szczegółowe warunki promocji Projektu wynikają z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a takŝe dokumenty wytworzone podczas realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę powinny koniecznie zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co najmniej nazwę Unia Europejska a tam gdzie to moŝliwe opis w postaci Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo projektu opracowane przez Zamawiającego; godło województwa mazowieckiego. 13

14 Nie naleŝy uŝywać skrótów UE, EFRR, EFS, poniewaŝ nie są one powszechnie znane. Na wszystkich materiałach powinny być umieszczane całe nazwy. Symbole umieszczane na wszystkich materiałach powinny mieć zbliŝoną wielkość. Opisy geometryczne symboli opisanych wyŝej zawarte są w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej: Do działań promujących Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim, objętych niniejszymi warunkami technicznymi, zalicza się: 1) opracowanie materiałów informacyjnych o Projekcie; 2) wykonanie i instalacja tablic pamiątkowych dotyczących Projektu; 3) opracowanie wzoru i szaty graficznej certyfikatu (certyfikat ukończenia szkolenia dotyczącego uŝytkowania systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego SPZOZ w Warszawie); 4) opracowanie graficzne i druk naklejek, które zostaną umieszczone na urządzeniach zakupionych w ramach realizacji Projektu; 5) opracowanie i druk planów m. st. Warszawy; 6) publikacje prasowe; 7) organizację seminarium. 2. Materiały informacyjne. Na materiały informacyjne, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, składać się będą: 1) informator o Projekcie w formie elektronicznej, 2) informator o Projekcie w postaci drukowanej w 200 egzemplarzach, 3) ulotka w formie elektronicznej, nagrana na płycie CD (w formacie.jpg oraz formacie umoŝliwiającym późniejszy dodruk np..cdr) wraz z okładką zawierającą informacje o zawartości płyty; 4) ulotka w postaci drukowanej w liczbie 500 egzemplarzy Dane techniczne informatora o Projekcie w formie elektronicznej. 1. Informator o Projekcie w formie elektronicznej będzie prezentacją audio-wizualną nagraną na płytach CD (100 sztuk). Na kaŝdej płycie znajdować się będzie oprogramowanie umoŝliwiające emisję nagrania bez konieczności stosowania przez uŝytkownika dodatkowego licencjonowanego oprogramowania. 2. KaŜda płyta CD, będzie umieszczona w okładce, zawierającej: 1) logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodne z KsiąŜką Znaku ZPORR dostępną pod adresem: 2) logo Unii Europejskiej; 3) nazwę Projektu oraz informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 4) logo Projektu; 5) godło województwa mazowieckiego Dane techniczne informatora o Projekcie w formie drukowanej. 14

15 Okładka informatora (druk jednostronny): 1) ilość kolorów: 4, 2) papier: kreda min.160 g/m 2 ; 3) obligatoryjną treścią okładki informatora będą: a) logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodne z KsiąŜką Znaku ZPORR dostępną pod adresem, b) logo Unii Europejskiej, c) godło województwa mazowieckiego, d) nazwa Projektu, informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz okres jego realizacji. 1. Środek informatora: 1) ilość kolorów: 4, 2) papier: offset min. 90 g/m2. 2. Grzbiet klejony. 3. Wielkość czcionki - min Liczba stron informatora: min Format: A Dane techniczne ulotki o Projekcie. Druk dwustronny: 1) ilość kolorów: 4 + 4, 2) papier: kreda min.120 g/m2, 3) format A Na treść informatora o Projekcie powinny się składać informacje dotyczące: 1) nazwy Projektu; 2) zadań, jakie zostały wykonane w ramach Projektu wraz z ich krótkim opisem oraz ilustracją w postaci schematów ideowych i zdjęć; 3) beneficjentów oraz partnerów Projektu; 4) korzyści, jakie wynikają z realizacji Projektu Na treść ulotki powinny się składać informacje dotyczące: 1) nazwy Projektu, 2) zadań jakie zostały wykonane w ramach Projektu, 3) beneficjentów oraz partnerów Projektu. 4) spodziewanych rezultatów Projektu. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia oraz ambulanse wyposaŝone w sprzęt zakupiony w ramach realizacji Projektu w celu zrobienia zdjęć do materiałów informacyjnych w uzgodnionym uprzednio terminie. Treść materiałów informacyjnych oraz forma graficzna, musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich przekazaniem do druku. 3. Tablice pamiątkowe. Tablice pamiątkowe Wykonawca umieści w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia stacji referencyjnych wybudowanych/zmodernizowanych w ramach realizacji Projektu oraz w pomieszczeniu dyspozytorskim Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZw Warszawie. 15

16 1. Tablice pamiątkowe naleŝy zamontować w siedzibach: 1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim (PODGiK) przy ul. Zakroczymskiej 30 w pomieszczeniu nr 321B; 2) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (WAT) w budynku przy ul. Kaliskiego 2 w pomieszczeniu nr 040; 3) Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie (CBK) w budynku przy ul. Bartyckiej 18a; 4) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie (WSPRiTS) przy ul. Poznańskiej 22 w pomieszczeniu Centrum Dyspozytorskiego. 2. Tablica ma mieć wymiary 40 cm x 50 cm. Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego. 3. Kolor tablicy: biały. 4. Tablice pamiątkowe naleŝy wykonać z materiału wodoodpornego i odpornego na promieniowanie UV. 5. Farby odporne na promieniowanie UV. 6. Tablica powinna być wykonana z materiału (aluminium lub blacha ocynkowana lub PCV) o grubości umoŝliwiającej jej montaŝ na ścianie. 7. Tablice pamiątkowe muszą zawierać następujące elementy: 1) logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodne z KsiąŜką Znaku ZPORR dostępną pod adresem 2) logo Unii Europejskiej; 3) logo Projektu; 4) godło województwa mazowieckiego. 5) informacje następującej treści: a) na tablicy zamontowanej w PODGiK: W latach Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zrealizował projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowiecki, w wyniku którego w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim została zainstalowana stacja referencyjna GPS jako element systemu pozycjonowania satelitarnego (GPS)., b) na tablicy zamontowanej w WAT: W latach Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zrealizował projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowiecki, w wyniku którego została zmodernizowana stacja referencyjna GPS Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie., c) na tablicy zamontowanej w CBK: W latach Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 16

17 zrealizował projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowiecki, w wyniku którego została zmodernizowana stacja referencyjna GPS Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie., d) na tablicy zamontowanej w WSPRiTS: W latach Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zrealizował projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowiecki, w wyniku którego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie wyposaŝona została w system dyspozytorski zarządzania ambulansami pogotowia ratunkowego, oparty na systemie nawigacji satelitarnej (GPS).. Opracowanie graficzne oraz treść tablic musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich przekazaniem do wykonania. 4. Certyfikaty udziału w szkoleniu. 1. Certyfikat będzie dokumentem stwierdzającym uczestnictwo i ukończenie kursu (szkolenia) uŝytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie w ramach realizacji Projektu Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim. 2. Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu Wykonawca przygotuje dla wszystkich uczestników szkoleń. 3. Dane techniczne certyfikatu: 1) druk jednostronny, 2) ilość kolorów: 4, 3) papier: ozdobny min. 160 g/m2, 4) format: A4. 4. Na certyfikacie naleŝy umieścić w szczególności następujące informacje: 1) logo Unii Europejskiej; 2) logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodne z KsiąŜką Znaku ZPORR dostępną pod adresem 3) krótki opis wkładu Unii Europejskiej w realizacje przedsięwzięcia; 4) nazwę Projektu oraz informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 5) logo Projektu; 6) godło województwa mazowieckiego; 7) nazwę oraz zakres szkolenia; 8) imię i nazwisko osoby, która ukończyła szkolenie; 9) miejscowość oraz datę wydania certyfikatu. Opracowanie graficzne oraz treść certyfikatu musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich przekazaniem do druku. 17

18 5. Naklejki. Wykonawca umieści naklejki na wszystkich urządzeniach będących przedmiotem dostawy w ramach realizacji Projektu, w tym: komputerach, monitorach, odbiornikach GPS, wyposaŝeniu karetek pogotowia ratunkowego a takŝe na karoserii ambulansów itp., wg poniŝszej listy: 1) siedziba PODGiK w Nowym Dworze Mazowieckim: odbiornik GPS/GLONASS TRIMBLE NetR5, antena odbiorcza sygnałów GPS/GLONASS Zaphyr Geodetic, zasilacz awaryjny odbiornika GPS, zasilacz awaryjny jednostki centralnej, szafa rackowa, jednostka centralna (komputer) HP ML350; 2) siedziba Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie: szafa rackowa, zasilacz awaryjny; 3) siedziba Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: jednostka centralna (komputer), szafa rackowa; 4) siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie: serwery 4 szt., stacje robocze 6 szt., monitory przy stacjach roboczych 6 szt., konsole dyspozytorskie 6 szt., przełącznik sieciowy 1 szt., drukarki laserowe 2 szt., radiomodemy (w n/w oddziałach terenowych podstacjach pogotowia): Oddział 0 Śródmieście ul. Poznańska 22; Oddział I Praga Południe ul. Grenadierów 34; Oddział II Wola ul. Kasprzaka 17; Oddział III Mokotów ul. Puławska 120; Oddział IV śoliborz ul. Wrzeciono 41; Oddział IV Bis Marymont ul. Słowackiego 52/54; Oddział V Praga Północ ul. Brzeska 12; Oddział VI Ochota ul. Joteyki 9; Oddział VII Ursynów ul. Jastrzębowskiego 22; Oddział VII Bis Wilanów, ul. Morszyńska 33; Oddział VIII Ursus ul. Sosnkowskiego 18; Oddział IX Bemowo ul. Kartezjusza 2; Oddział X Białołęka ul. Marywilska 44; Oddział XI Targówek ul. Łojewska 6; Oddział XII Międzylesie ul. AL. Dzieci Polskich 20; Odział VI-Bis Raszyn ul. Sportowa 1A; ambulanse 48 szt. (karetki pogotowia wyposaŝone w odbiorniki GPS/GNSS, terminale statusów i drukarki termiczne zakupione w ramach Projektu; pojazdy zostaną wskazane przez Zamawiającego), drukarki laserowe i printserwery 16 szt., wyświetlacze sygnalizacyjne (monitory LCD) 16 szt. 18

19 1. Dane techniczne naklejek: 1) ilość kolorów: 4, 2) papier samoprzylepny min. 100g/m 2, 3) minimalny format: a) 25 cm x 30 cm dla naklejek na pojazdy ratownictwa medycznego, b) 5 cm x 9 cm dla naklejek na urządzenia komputerowe, c) 4 cm x 6 cm dla naklejek na pozostałe urządzenia. 4) kolor: biały. 3. Naklejki na pojazdy ratownictwa medycznego naleŝy wykonać z materiału wodoodpornego i odpornego na promieniowanie UV. 4. Farby: odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 5. Na froncie naklejek zamieszcza się co najmniej: 1) logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodne z KsiąŜką Znaku ZPORR dostępną pod adresem 2) logo Unii Europejskiej, 3) godło województwa mazowieckiego, 4) nazwę Projektu oraz informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: a) w przypadku ambulansów napis o treści: Ambulans wyposaŝony w urządzenia systemu pozycjonowania satelitarnego opracowanego w ramach projektu Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. b) w odniesieniu do pozostałych urządzeń Urządzenie zakupione w ramach projektu Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. Opracowanie graficzne oraz treść naklejek musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich przekazaniem do druku. 6. Plany m. st. Warszawy. Wykonawca dostarczy w miejsca wskazane przez Zamawiającego, połoŝone na terenie m. st. Warszawy, 30 planów m. st. Warszawy. Plany powinny odpowiadać następującym kryteriom: 1) powierzchnia 2m 2 (skala ok. 1:22 000), 2) wykonane na podłoŝu aluminiowym, zapewniającym odpowiednią sztywność planu (odporność na odkształcenia) oraz umoŝliwiającym powieszenie ich na ścianie, 3) ofoliowane, 4) o treści m.in.: a) połoŝenie i nazwy ulic, b) połoŝenie linii i przystanków metra, c) połoŝenie linii kolejowych i tramwajowych, d) połoŝenie kanałów, jezior, rzeki Wisły, e) połoŝenie terenów zabudowy: mieszkaniowej, uŝyteczności publicznej, przemysłowej i transportowej, f) połoŝenie terenów rekreacyjnych, zielonych i leśnych, nieuŝytków, g) połoŝenie dworców kolejowych, autobusowych i centrów handlowych, 19

20 h) granice administracyjne m. st. Warszawy oraz poszczególnych dzielnic, i) połoŝenie siedziby głównej WSPRiTS SPZOZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22, j) logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodne z KsiąŜką Znaku ZPORR dostępną pod adresem k) logo Unii Europejskiej, l) logo Projektu, m) godło województwa mazowieckiego, n) nazwę Projektu oraz informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opracowanie graficzne oraz treść planów musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich przekazaniem do druku. 7. Publikacje. 1. Wykonawca przygotuje oraz opublikuje zaakceptowane przez Zamawiającego referaty w prasie branŝowej, lokalnej oraz ogólnotematycznej. 2. Wykaz gazet, w których naleŝy zamieścić publikacje: 1) miesięczniki: a) GEODETA, b) Przegląd Geodezyjny, c) SłuŜba Zdrowia. 2) dzienniki: a) Metro w części o zasięgu lokalnym (m.st. Warszawa), b) Rzeczpospolita w dodatku o zasięgu lokalnym (m.st. Warszawa). 3. Opracowanie graficzne oraz treść referatów musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich przekazaniem do druku. 8. Seminarium. 1. Wykonawca zorganizuje w Warszawie seminarium dot. Projektu Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim. 2. W trakcie seminarium Wykonawca przedstawi: 1) sprawozdanie z realizacji Projektu; 2) prezentację na temat funkcjonalności systemu pozycjonowania wdroŝonego w WSPRiTS SPZOZ Meditrans ; 3) informację o moŝliwości wykorzystywania środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR; 4) Wykonawca przewidzi równieŝ dwie prezentacje beneficjentów Projektu. 3. Zapewnienie sali oraz cateringu dla 150 osób leŝy po stronie Wykonawcy. Miejsce zorganizowania seminarium powinno umoŝliwiać łatwy dojazd róŝnymi środkami transportu i być ulokowane w m. st. Warszawa. Standard sali seminaryjnej powinien odpowiadać przynajmniej standardowi hotelu 3 gwiazdkowego. Sala seminaryjna musi być klimatyzowana, wyposaŝona w system nagłośnienia oraz rzutnik multimedialny o rozdzielczości min. 1024x Wykonawca przekaŝe z wyprzedzeniem co najmniej 21dniowym, w odniesieniu do dnia organizacji seminarium, imienne zaproszenia na seminarium do 100 osób 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW/OŚ/PŚ/ZP/U-335-76/10 Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D.272.27.2015.AR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 044, faks 22 59

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

OGŁOSZENIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM o wartości łącznej nieprzekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

opracowanie graficzne, druk i dostawę kalendarzy oraz materiałów informacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

opracowanie graficzne, druk i dostawę kalendarzy oraz materiałów informacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata RW II.ZP.U.272.65.2015.AR Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03 719 Warszawa, tel. 022 59 79 044, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.radzik@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów. Nysa, 17.05.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia do r.

Termin wykonania zamówienia do r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. Nysa, 11.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej WyŜszej Szkole Informatyki Z teorią w praktykę- program rozwoju

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Termin płatności: 7 dni po dostarczeniu faktury.

Termin płatności: 7 dni po dostarczeniu faktury. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 6/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Drukarnia Cyfrowa Mediakolor Ul. Królewiecka 14 09-400 Płock Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gmina Niebylec. powiat strzyŝowski IP /01/10 Niebylec, dnia r. Zapytanie ofertowe

Gmina Niebylec. powiat strzyŝowski  IP /01/10 Niebylec, dnia r. Zapytanie ofertowe Gmina Niebylec powiat strzyŝowski www.gmina-niebylec.un.pl IP 3410-04/01/10 Niebylec, dnia 13.04.2010 r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: wykonanie tablicy informacyjnej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

zakresu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych (zwanych

zakresu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych (zwanych Strona 1 z 7 Kraków 50: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz kuchennych(oznaczenie sprawy: ZP-1-IK-2009) Numer ogłoszenia: 162311-2009; data zamieszczenia: 23.09.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej euro

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej euro ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. Białystok, dnia 17.06.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kłodzko, dnia 18.03.2014 r. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko. 1. Rodzaj zamówienia: Prace

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 753-21-27-420 Nysa, 09.07.2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo