O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y"

Transkrypt

1 KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn VIVA Sport Klub, poło onej przy ul. Krakowskiej w Michałowicach, gm. Michałowice. Dla przedmiotowej nieruchomo ci S d Rejonowy dla Krakowa- ródmie cia, IX Zamiejscowy Wydział Ksi g Wieczystych z siedzib w Słomnikach prowadzi KW nr KR1S/ /9. WŁA CICIEL NIERUCHOMO CI: Agnieszka Lubas c. Władysława i Heleny Mirosław Lubas s. Tadeusza i Zofii w 1/2 cz. w 1/2 cz. AUTOR:

2 Kraków, 20 luty 2013 r.

3 RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jedn. ewid. // Obr b Michałowice _2 Rodzaj wycenianych praw Okre lenie osób, którym przysługuj prawa do nieruchomo ci Ksi ga Wieczysta Nieruchomo gruntowa zabudowana budynkiem klubo sportoworekreacyjnego z cz ci restauracyjn Ul. Krakowska, Michałowice, gm.michałowice Udział 1/2 cz. w prawie własno ci nieruchomo ci Wła ciciel: Agnieszka Lubas c. Władysława i Heleny Mirosław Lubas s. Tadeusza i Zofii KR1S/ /9 Obci enia w 1/2 cz. w 1/2 cz. Warto rynkow nieruchomo ci okre lono w stanie wolnym od obci e maj tkowych i prawnych (badanie elektronicznej KW z dnia 20 lutego 2013r.) Dział III- słu ebno gruntowa, liczne ostrze enia o wszcz ci egzekucji oraz o przył czeniu si do egzekucji z nieruchomo ci Dział IV- liczne hipoteki Pełny protokół badania ksi gi wieczystej zał czono do opracowania Krótki opis nieruchomo ci Na terenie działki usytuowany budynek Klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn VIVA Sport Klub. Od strony zachodniej znajduje si główne wej cie do obiektu tutaj wykonano utwardzenie z kostki wibroprasowanej. Od strony północnej budynku znajduj si utwardzone kostk wibroprasowan miejsca parkingowe dla klientów oraz niewielka ilo zieleni ozdobnej wzdłu szlaku pieszego równie utwardzonego kostk wibroprasowan. Od strony południowej budynku znajduje si droga wewn trzna utwardzona kostk wibroprasowan, prowadz ca na wewn trzny parking. Od strony południowej budynku ulokowano parking dla klientów- cz ciowo utwardzony kostk wibroprasowan a w cz ci tłuczniem. Przy parkingu ziele ozdobna z elementami małej architektury wzdłu szlaku prowadz cego do wej cia do obiektu. Obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Architektura obiektu dobrze ł czy elementy tradycyjne i nowoczesne. Dwuspadowe dachy z obszernymi przeszklonymi lukarnami płytami elewacyjnymi Trespa Meteon - to kompromis pomi dzy tradycj okolic Krakowa a trendami w projektowaniu tego typu obiektów. Zaprojektowane nowoczesne elementy maja kojarzy si z aktywnym stylem ycia potencjalnych klientów o rodka. W budynku mieszcz si m.in.: kr gielnia z barem, sauna z jacuzzi, sala do squash a, sala fitness, siłownia oraz sala restauracyjna i barowa. Główna bryła budynku podłu na, usytuowana północ- południe. Od strony wschodniej rodkowa cz budynku jest wysuni ta, a na jej przedłu eniu znajduje si parterowa bryła kr gielni pokryta zielonym tarasem. Kondygnacje obiektu obsługuje 1 wewn trzna klatka schodowa: -w poziomie parteru znajduje si sala restauracyjna z barem i zapleczem kuchennym, - w poziomie poddasza zlokalizowany jest fitness z siłowni i szatniami, -w poziomie -1 znajduje si jakuzzi z saun, szatnie, pomieszczenia towarzysz ce oraz kr gielnia ( kr gielnia ze wzgl du na spadek terenu jest kondygnacj nadziemn ), -w poziomie -2 znajduje si sala do squash a, 2 sale fitness/konferencyjne, hol, kotłownia Zakres opracowania nie obejmuje ruchomo ci znajduj cych si w obiekcie, w tym urz dze wyposa enia kr gielni. Powierzchnia budynku przyj ta do oblicze : 960,09m2 CEL WYCENY okre lenie warto ci rynkowej prawa własno ci nieruchomo ci gruntowej zabudowanej budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego wg stanu na dzie ogl dzin oraz poziomu cen na dzie wyceny dla potrzeb egzekucji komorniczej. WARTO RYNKOWA UDZIAŁU 1/2 CZ CI PRAWA WŁASNO CI NIERUCHOMO CI: zł słownie: jeden milion siedemset tysi cy pi set złotych DATA, na któr okre lono warto nieruchomo ci (POZIOM CEN): 20 luty 2013 r. DATA, na któr okre lono STAN nieruchomo ci: 20 grudnia 2012r.

4 Autor: DATA SPORZ DZENIA OPERATU 20 luty 2013r.. 6. STAN PRAWNY NIERUCHOMO CI STAN WIECZYSTOKSI GOWY. Stan prawny nieruchomo ci okre lono na podstawie przeprowadzonego dnia 20 lutego 2013r. badania KW nr KR1S/ /9. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka Informacje podstawowe - Numer i nazwa pola 1. Numer księgi KR1S / / 9-2. Oznaczenie wydziału Treść pola A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE B: siedziba sądu KRAKÓW C: kod wydziału KR1S D: numer wydziału IX E: nazwa wydziału ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SŁOMNIKACH Numer i nazwa pola Indeks zmiany 3. Typ księgi --- NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Numer i nazwa pola Rubryka Dane o założeniu księgi wieczystej Indeks zmiany Treść pola Treść pola 1. Stan w czasie założenia --- ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 2. Chwila zapisania księgi :16:57 3. Chwila ujawnienia księgi :36:46 4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej Numer i nazwa pola Rubryka Dane o zamknięciu księgi wieczystej Indeks zmiany 1. Chwila zamknięcia księgi Podstawa zamknięcia księgi Treść pola - DZIAŁ I-O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka Wzmianki w dziale I-O Brak wpisu Rubryka Numer nieruchomości Numer i nazwa pola Indeks Treść pola 1. Numer bieżący nieruchomości 1 1 Wpisu --- Rubryka Położenie - Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Numer porządkowy Województwo Powiat Wpisu Gmina 1 MICHAŁOWICE 5. Miejscowość 1 MICHAŁOWICE 6. Dzielnica Rubryka Oznaczenie Podrubryka Działka ewidencyjna

5 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Identyfikator działki Numer działki 1 705/3 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego B: nazwa obrębu ewidencyjnego Wpisu Położenie Ulica Sposób korzystania 1 DZ.ZABUDOWANA 7. Odłączenie Numer księgi --- / / Obszar Przyłączenie Numer księgi 1 / / 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów Obszar 1 0,1500 HA A: numer księgi zaginionej B: numer księgi zniszczonej C: numer księgi dawnej D: oznaczenie zbioru dokumentów Podrubryka Budynek Brak wpisu Podrubryka Urządzenie Brak wpisu Podrubryka Lokal Brak wpisu Rubryka Obszar Numer i nazwa pola Indeks Treść pola 1. Obszar 1 0,1500 HA Wpisu --- DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu DZIAŁ II - "WŁASNOŚĆ" Rubryka Wzmianki w dziale II Brak wpisu Rubryka Właściciel - Podrubryka Udział - Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Numer udziału w prawie 6, Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6, 7 1 / 2 3. Rodzaj wspólności Numer udziału w prawie 6, Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6, 7 1 / 2 3. Rodzaj wspólności Wpisu --- Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Brak wpisu Podrubryka Osoba fizyczna - Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Lista wskazań udziałów w prawie 1. 6, 7 2 Wpisu Imię pierwsze 2 AGNIESZKA 3. Imię drugie 2 HELENA 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 LUBAS 5. Drugi człon nazwiska złożonego Imię ojca 2 WŁADYSŁAW 7. Imię matki 2 HELENA 8. PESEL Lista wskazań udziałów w prawie 1. 6, Imię pierwsze 2 MIROSŁAW

6 3. Imię drugie 2 HENRYK 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 LUBAS 5. Drugi człon nazwiska złożonego Imię ojca 2 TADEUSZ 7. Imię matki 2 ZOFIA 8. PESEL Dział III 1. Nieodpłatna słu ebno gruntowa polegaj ca na prawie przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 705/3 jej wschodni stron, pasem szeroko ci 4,5 metra- na rzecz ka doczesnych wła cicieli i posiadaczy działki nr 705/2. 2. Liczne wpisy dotycz ce wszcz cia egzekucji z nieruchomo ci oraz przył czenia si do egzekucji z nieruchomo ci. Dział IV Liczne hipoteki Z uwagi na obszerno ksi gi wieczystej (25 stron maszynopisu) w Opinii zamieszczono jedynie skrócon analiz stanu prawnego nieruchomo ci. Pełny protokół z badania ksi gi wieczystej zał czono do opracowania. Warto rynkow nieruchomo ci okre lono w stanie wolnym od obci e maj tkowych i prawnych OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW I UKSZTAŁTOWANIE TERENU. Województwo Małopolskie Powiat Krakowski Gmina Michałowice Miejscowo Michałowice Jednostka ewidencyjna _2 Michałowice Obr b 0006 Michałowice Nr jednostki rejestrowej G.1282 Nr działki 705/3 Powierzchnia działki 0,15ha KW KR1S/ /9 Wła ciciel Agnieszka Lubas c. Władysława i Heleny w 1/2 cz. Mirosław Lubas s. Tadeusza i Zofii w 1/2 cz. Stan na dzie r. Działka dłu osi zorientowanego na linii E-W o kształcie regularnym prostok tnym z nieco ci t kraw dzi zachodni.

7 Teren nachylony, najwy szy punkt w cz ci zachodniej- spadek w kierunku wschodnim. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Rzeczoznawca nie posiada adnych informacji dotycz cych ska e przedmiotowej nieruchomo ci. Wycen sporz dzono przy zało eniu, e nieruchomo wolna jest od jakichkolwiek ska e chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszcze mog cych stanowi naruszenie obowi zuj cego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno- budowlanych, albo mog cych stanowi zagro enie dla zdrowia, ycia i bezpiecze stwa ludzi oraz dla rodowiska naturalnego, a ponadto nie wyst puj obowi zek rekultywacji Nieruchomo ci na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony rodowiska". 7. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, uchwalonym Uchwał nr XLVI/383/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I obejmuj cego wsie: Górna Wie, Ko czyce, Kozierów, Michałowice, Wilczkowice, Zerwana; cz wsi: Ksi niczki, Masłomi ca, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Wi cławice Dworskie, Wi cławice Stare, Wola Wi cławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdziesławice; przedmiotowa nieruchomo uj ta jest w terenach I.F.MN,U.21 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami usługowymi.

8 8. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMO CI NIERUCHOMO STANOWI CA PRZEDMIOT WYCENY: działka ew. nr 705/3 o pow. 0,15 ha zabudowana budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn pozostałe elementy zagospodarowania terenu LOKALIZACJA, OTOCZENIE, DOST PNO. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI.

9 INFORMACJA O REGIONIE, LOKALIZACJA NIERUCHOMO CI: Gmina Michałowice graniczy bezpo rednio z Krakowem od strony południowej. Geograficznie jest to pogranicze Wy yny Krakowsko -Cz stochowskiej i Wy yny Miechowskiej. Znaczna cz Gminy le y w granicach Dłubnia skiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Zdecydowana wi kszo gminy to tereny o charakterystyce rolniczej. Jednak blisko Stolicy Małopolski oraz walory krajobrazowe dały impuls do osadnictwa jednorodzinnego. Wielu mieszka ców Krakowa zdecydowało si tu zamieszka i od kilku lat wida boom inwestycyjny. Nowe domy jednorodzinne powstaj we wszystkich sołectwach. S to zarówno inwestycje indywidualne jak i budowy prowadzone przez firmy developerskie (najwi ksza budowa developerska to Saritor Park). Przez Michałowice przebiega droga krajowa E77 (Kraków-Warszawa). Jest to wa ny atut gminy w aspekcie gospodarczo-ekonomicznym. OTOCZENIE, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO. W s siedztwie nieruchomo ci znajduje si głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cz budynków zaadaptowana na cele prowadzonych działalno ci gospodarczych. W bezpo rednim otoczeniu:

10 -od strony zachodniej: ulica Krakowska (fragment trasy nr 7) a za ni zabudowa jednorodzinna; nieco dalej Klub je dziecki Szary w Michałowicach oraz rozległe tereny zielone niezabudowane. -od strony wschodniej: zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone niezabudowane, u ytkowane rolniczo. -od strony północnej: zabudowa o charakterze jednorodzinnym skupiona wzdłu ulicy Krakowskiej; cz budynków zaadaptowana na cele prowadzonej działalno ci gospodarczej -od strony południowej: zabudowa jednorodzinna. Najbli sze drobne punkty handlowo-usługowe dost pne w odległo ci kilkuset metrów- wzdłu ulicy Krakowskiej. Niezb dne obiekty u yteczno ci publicznej znajduj si w Michałowicachmiejscowo ci gminnej. Wszelkie niezb dne obiekty u yteczno ci publicznej oraz kulturalnej dost pne w pobliskim Krakowie. Poni ej przedmiotowa nieruchomo - widok z lotu ptaka: DOST PNO. Działka ew. nr 705/3 poło ona bezpo rednio przy pasie drogowym ulicy Krakowskiej, jednak e wjazd na teren działki odbywa si z drogi prywatnej nr 705/8 (obj. KW nr KR1S/ /2), w której współwła ciciele działki nr 705/3 posiadaj po 1/16 udziałów w prawie własno ci.

11 Z uwagi na poło enie bezpo rednio przy drodze krajowej na etapie realizowania inwestycji na działce nr 705/3 wyst piono do GDDKiA o wyra enie zgody na przebudow istniej cego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 7 na drog dojazdow na działce nr 705/8 do parametrów zjazdu publicznego, w zwiazku z planowan inwestycj (budynek, kort tenisowy, miejsca parkingowe) na działce nr 705/3 w Michałowicach. Decyzj znak: GDDKiA/O/KR/Z-3md/425/Kra/76/07/11723/11536 z dnia 2007/07/25 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał zgod na zrealizowanie zjazu publicznego j.w. (decyzja zał czona do opracowania). Z uwagi na poło enie bezpo rednio przy drodze krajowej uzyskanie decyzji zezwalajacej na wykonanie bezpo redniego zjazdu na działk nr 705/3 o charakterze zjazdu publicznego (koniecznego do obsługi budynku uzytkowego) byłoby szczególnie trudne lub niemo liwe. Nabywaca udziału w nieruchomo ci celem zapewnienia indywidualnego dost pu do działki ew. nr 705/3 b dzie zmuszony naby udział w prawie własno ci działki ew. nr 705/8. Dla potrzeb opracowania zało ono nabycie udziału wynosz cego 1/16 cz. w prawie własno ci drogi dojazdowej nr 705/8. Kalkulacja kosztów nabycia udziałów w prawie własno ci drogi znajduje si w dalszej cz ci opracowania. CZYNNIKI RODOWISKOWE. W bezpo rednim s siedztwie nieruchomo ci przebiega bardzo ruchliwa droga krajowa relacji Kraków-Warszawa generuj ca du y hałas drogowy. Dla nieruchomo ci o charakterze komercyjnym po dane jest poło enie bezpo rednio przy ruchliwych traktach drogowych z uwagi na mo liwo przyci gni cia klientów okazjonalnych, dobry dost p oraz bezpo redni ekspozycj /reklam. DOST PNO KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ. Do Michałowic kursuj autobusy krakowskiego MPK. Najbli sze przystanki w odległo ci kilkudziesi ciu metrów od nieruchomo ci.

12 WYPOSA ENIE W URZ DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Do nieruchomo ci doprowadzono: - sie wodoci gowa, - sie kanalizacyjna- szambo, - sie energetyczna, - sie gazoci gowa, - sie teletechniczna. STAN ZAGOSPODAROWANIA W DNIU OGL DZIN Na terenie działki usytuowany budynek Klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn VIVA Sport Klub. Od strony zachodniej znajduje si główne wej cie do obiektu tutaj wykonano utwardzenie z kostki wibroprasowanej.

13 Od strony północnej budynku znajduj si utwardzone kostk wibroprasowan miejsca parkingowe dla klientów oraz niewielka ilo zieleni ozdobnej wzdłu szlaku pieszego równie utwardzonego kostk wibroprasowan. Od strony południowej budynku znajduje si droga wewn trzna utwardzona kostk wibroprasowan, prowadz ca na wewn trzny parking. Od strony południowej budynku ulokowano parking dla klientów- cz ciowo utwardzony kostk wibroprasowan a w cz ci tłuczniem. Przy parkingu ziele ozdobna z elementami małej architektury wzdłu szlaku prowadz cego do wej cia do obiektu BUDYNEK KLUBU SPORTOWO-REKREACYJNEGO Z CZ CI RESTAURACYJN VIVA SPORT KLUB Widok od strony zachodniej

14 Widok od strony południowowschodniej Widok od strony północnej ZGODNO WZNIESIENIA Z PRZEPISAMI PRAWA. Budynek wzniesiony na podstawie Decyzji nr AB.III-W-1-77/08, wydanej dnia 23 stycznia Przez Starost Krakowskiego zatwierdzaj cej projekt budowlany i udzielaj cej pozwolenia na budow dla zamierzenia pn.: Klub sportowy w Michałowicach na działce nr 705/3 wraz z instalacjami wew. gazu, wod-kan, c.o. wentylacj oraz zjazdem z drogi krajowej nr 7 na drog dojazdow nr 705/8, dla inwestycji zlokalizowanej na działce budowlanej nr 705/3 w miejscowo ci Michałowice, gm. Michałowice. Kserokopia w/w decyzji, bez piecz ci z klauzul ostateczno ci zał czona do opracowania. Nie przedło ono decyzji przyj cia obiektu do u ytkowania.

15 W trakcie sprzeda y nieruchomo ci w trybie licytacji komorniczej na nabywc nie przechodz prawa do dokumentacji techniczno-projektowej ani decyzja pozwolenia na budow /przyj cia do u ytkowania. Wycen przeprowadzono przy zało eniu pełnej zgodno ci wzniesienia i u ytkowania przedmiotowego budynku z przepisami obowi zuj cego prawa. OPIS OGÓLNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU. Obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Architektura obiektu dobrze ł czy elementy tradycyjne i nowoczesne. Dwuspadowe dachy z obszernymi przeszklonymi lukarnami płytami elewacyjnymi Trespa Meteon - to kompromis pomi dzy tradycj okolic Krakowa a trendami w projektowaniu tego typu obiektów. Zaprojektowane nowoczesne elementy maja kojarzy si z aktywnym stylem ycia potencjalnych klientów o rodka. W budynku mieszcz si m.in.: kr gielnia z barem, sauna z jacuzzi, sala do squash a, sala fitness, siłownia oraz sala restauracyjna i barowa. Główna bryła budynku podłu na, usytuowana północ- południe. Od strony wschodniej rodkowa cz budynku jest wysuni ta, a na jej przedłu eniu znajduje si parterowa bryła kr gielni pokryta zielonym tarasem. Kondygnacje obiektu obsługuje 1 wewn trzna klatka schodowa: -w poziomie parteru znajduje si sala restauracyjna z barem i zapleczem kuchennym, - w poziomie poddasza zlokalizowany jest fitness z siłowni i szatniami, -w poziomie -1 znajduje si jakuzzi z saun, szatnie, pomieszczenia towarzysz ce oraz kr gielnia ( kr gielnia ze wzgl du na spadek terenu jest kondygnacj nadziemn ), -w poziomie -2 znajduje si sala do squash a, 2 sale fitness/konferencyjne, hol, kotłownia Zakres opracowania nie obejmuje ruchomo ci znajduj cych si w obiekcie, w tym urz dze wyposa enia kr gielni. Zestawienie pomieszcze : Kondygnacja Pomieszczenie P.uż. [m2] Poziom Parteru Sala restauracyjna 105,19 Kawiarnia klubowa 141,0 Bar 12,0 Zmywalnia 2 Magazyn 7,8 Zaplecze socjalne z WC 5,0 Pomieszczenie trenera 7,0 Toalety dla klientów z przedsionkiem 9,2

16 Hall rozdzielnia 5,0 Poziom Piwnicy -1 Szatnie 25,4 Jakuzzi z sauną 32,0 Solarium 9,4 Kręgielnia 232,0 Hall 30,0 Poziom Piwnicy -2 Squash 62,4 Siłownia 46,0 Sala Konferencyjna 27,0 Hall 30,7 Kotłownia 20,0 Poziom Poddasza Sala bilardowa 100,0 Fitness 40,0 Szatnie 11,0 960,09 STAN TECHNICZNY I STANDARD WYKO CZENIA Na dzie ogl dzin budynek wyko czony w dobrym standardzie z zastosowaniem materiałów dobrej jako ci. Staranie przemy lana kolorystyka u ytych materiałów wyko czeniowych oraz odpowiednio dobrane o wietlenie. Pomieszczenia sanitarne oraz zaplecza kuchennego wyko czone w glazurze. Stolarka okienna zespolona, szkolna zestawami termoizolacyjnymi. Stolarka drzwiowa pełna/ fornirowana. Drzwi zewn trzne i lusarka aluminiowe, antywłamaniowe. W budynku zainstalowano kocioł gazowy z zasobnikiem ciepłej wody. Obiekt cz ciowo ogrzewany za pomoc klimatyzacji centralnej. Komunikacja hall klatki schodowej, korytarze - płytki gresowe na zaprawie klejowej - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym Kotłownia - wylewka z betonu hydrotechnicznego zbrojona Pomieszczenia kawiarni i reastauracji : - płytki gresowe na zaprawie klejowej - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym Pomieszczenia sportowe : podłogi sportowe typu Tarkett, płytki gresowe - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym Łazienki i szatnie oraz sauna z jakuzzi : - płytki gresowe na zaprawie klejowej - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym

17 ciany wewn trzne - konstrukcyjne - gład gipsowa - tynk cem.-wap. ciany wewn trzne działowe - gład gipsowa - tynk cem.-wap. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (zgodnie z projektem) Fundamenty - Budynek główny : Fundament skrzyniowy gr. 55cm na poduszce z chudego betonu gr. 10cm - Kr gielnia : Fundament gr. 40 cm na poduszce z chudego betonu gr. 10cm ciany fundamentowe - elbetowe, wylewane na mokro w technologii wodoszczelnej ciany zewn trzne - Pustak ceramiczny Porotherm gr.30cm ocieplony wełn mineraln gr. 10cm z foli paroizolacyjn i wyko czony zewn trznie płyt elewacyjn na stela u stalowym Trespa Meteon ciany wewn trzne, konstrukcyjne - Wewn trzne ciany konstrukcyjne piwnic z elbetu gr. 25cm Stropy - stropy mi dzypi trowe elbetowe, jednokierunkowo zbrojone o grubo ci płyty 16 cm - strop nad parterem elbetowy, jednokierunkowo zbrojony o grubo ci płyty 16 cm z belkami stalowymi. Wie ce i nadpro a - monolityczne, elbetowe, wylewane na budowie - Słupy i podci gi - monolityczne, elbetowe, wylewane na budowie - Dach - konstrukcja dachu z drewna klejonego. Pokrycie z dachówki ceramicznej. STAN TECHNICZNY I STOPIE ZU YCIA:

18 o o o Zu ycie funkcjonalne Obiekt z wydzielonymi kilkoma strefami funkcjonalnymi - zu ycie w tym zakresie pomini to. Zu ycie rodowiskowe W otoczeniu budynku nie zaszły adne negatywne zmiany przyj to jako zerowe. Zu ycie techniczne W wyniku ogl dzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu, ogólny stan przyj to jako dobry. Stopie zu ycia rednio 5-10%. Obiekt zrealizowany w ostatnich latach, dobrze utrzymany.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo