O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y"

Transkrypt

1 KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn VIVA Sport Klub, poło onej przy ul. Krakowskiej w Michałowicach, gm. Michałowice. Dla przedmiotowej nieruchomo ci S d Rejonowy dla Krakowa- ródmie cia, IX Zamiejscowy Wydział Ksi g Wieczystych z siedzib w Słomnikach prowadzi KW nr KR1S/ /9. WŁA CICIEL NIERUCHOMO CI: Agnieszka Lubas c. Władysława i Heleny Mirosław Lubas s. Tadeusza i Zofii w 1/2 cz. w 1/2 cz. AUTOR:

2 Kraków, 20 luty 2013 r.

3 RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jedn. ewid. // Obr b Michałowice _2 Rodzaj wycenianych praw Okre lenie osób, którym przysługuj prawa do nieruchomo ci Ksi ga Wieczysta Nieruchomo gruntowa zabudowana budynkiem klubo sportoworekreacyjnego z cz ci restauracyjn Ul. Krakowska, Michałowice, gm.michałowice Udział 1/2 cz. w prawie własno ci nieruchomo ci Wła ciciel: Agnieszka Lubas c. Władysława i Heleny Mirosław Lubas s. Tadeusza i Zofii KR1S/ /9 Obci enia w 1/2 cz. w 1/2 cz. Warto rynkow nieruchomo ci okre lono w stanie wolnym od obci e maj tkowych i prawnych (badanie elektronicznej KW z dnia 20 lutego 2013r.) Dział III- słu ebno gruntowa, liczne ostrze enia o wszcz ci egzekucji oraz o przył czeniu si do egzekucji z nieruchomo ci Dział IV- liczne hipoteki Pełny protokół badania ksi gi wieczystej zał czono do opracowania Krótki opis nieruchomo ci Na terenie działki usytuowany budynek Klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn VIVA Sport Klub. Od strony zachodniej znajduje si główne wej cie do obiektu tutaj wykonano utwardzenie z kostki wibroprasowanej. Od strony północnej budynku znajduj si utwardzone kostk wibroprasowan miejsca parkingowe dla klientów oraz niewielka ilo zieleni ozdobnej wzdłu szlaku pieszego równie utwardzonego kostk wibroprasowan. Od strony południowej budynku znajduje si droga wewn trzna utwardzona kostk wibroprasowan, prowadz ca na wewn trzny parking. Od strony południowej budynku ulokowano parking dla klientów- cz ciowo utwardzony kostk wibroprasowan a w cz ci tłuczniem. Przy parkingu ziele ozdobna z elementami małej architektury wzdłu szlaku prowadz cego do wej cia do obiektu. Obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Architektura obiektu dobrze ł czy elementy tradycyjne i nowoczesne. Dwuspadowe dachy z obszernymi przeszklonymi lukarnami płytami elewacyjnymi Trespa Meteon - to kompromis pomi dzy tradycj okolic Krakowa a trendami w projektowaniu tego typu obiektów. Zaprojektowane nowoczesne elementy maja kojarzy si z aktywnym stylem ycia potencjalnych klientów o rodka. W budynku mieszcz si m.in.: kr gielnia z barem, sauna z jacuzzi, sala do squash a, sala fitness, siłownia oraz sala restauracyjna i barowa. Główna bryła budynku podłu na, usytuowana północ- południe. Od strony wschodniej rodkowa cz budynku jest wysuni ta, a na jej przedłu eniu znajduje si parterowa bryła kr gielni pokryta zielonym tarasem. Kondygnacje obiektu obsługuje 1 wewn trzna klatka schodowa: -w poziomie parteru znajduje si sala restauracyjna z barem i zapleczem kuchennym, - w poziomie poddasza zlokalizowany jest fitness z siłowni i szatniami, -w poziomie -1 znajduje si jakuzzi z saun, szatnie, pomieszczenia towarzysz ce oraz kr gielnia ( kr gielnia ze wzgl du na spadek terenu jest kondygnacj nadziemn ), -w poziomie -2 znajduje si sala do squash a, 2 sale fitness/konferencyjne, hol, kotłownia Zakres opracowania nie obejmuje ruchomo ci znajduj cych si w obiekcie, w tym urz dze wyposa enia kr gielni. Powierzchnia budynku przyj ta do oblicze : 960,09m2 CEL WYCENY okre lenie warto ci rynkowej prawa własno ci nieruchomo ci gruntowej zabudowanej budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego wg stanu na dzie ogl dzin oraz poziomu cen na dzie wyceny dla potrzeb egzekucji komorniczej. WARTO RYNKOWA UDZIAŁU 1/2 CZ CI PRAWA WŁASNO CI NIERUCHOMO CI: zł słownie: jeden milion siedemset tysi cy pi set złotych DATA, na któr okre lono warto nieruchomo ci (POZIOM CEN): 20 luty 2013 r. DATA, na któr okre lono STAN nieruchomo ci: 20 grudnia 2012r.

4 Autor: DATA SPORZ DZENIA OPERATU 20 luty 2013r.. 6. STAN PRAWNY NIERUCHOMO CI STAN WIECZYSTOKSI GOWY. Stan prawny nieruchomo ci okre lono na podstawie przeprowadzonego dnia 20 lutego 2013r. badania KW nr KR1S/ /9. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka Informacje podstawowe - Numer i nazwa pola 1. Numer księgi KR1S / / 9-2. Oznaczenie wydziału Treść pola A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE B: siedziba sądu KRAKÓW C: kod wydziału KR1S D: numer wydziału IX E: nazwa wydziału ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SŁOMNIKACH Numer i nazwa pola Indeks zmiany 3. Typ księgi --- NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Numer i nazwa pola Rubryka Dane o założeniu księgi wieczystej Indeks zmiany Treść pola Treść pola 1. Stan w czasie założenia --- ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 2. Chwila zapisania księgi :16:57 3. Chwila ujawnienia księgi :36:46 4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej Numer i nazwa pola Rubryka Dane o zamknięciu księgi wieczystej Indeks zmiany 1. Chwila zamknięcia księgi Podstawa zamknięcia księgi Treść pola - DZIAŁ I-O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka Wzmianki w dziale I-O Brak wpisu Rubryka Numer nieruchomości Numer i nazwa pola Indeks Treść pola 1. Numer bieżący nieruchomości 1 1 Wpisu --- Rubryka Położenie - Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Numer porządkowy Województwo Powiat Wpisu Gmina 1 MICHAŁOWICE 5. Miejscowość 1 MICHAŁOWICE 6. Dzielnica Rubryka Oznaczenie Podrubryka Działka ewidencyjna

5 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Identyfikator działki Numer działki 1 705/3 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego B: nazwa obrębu ewidencyjnego Wpisu Położenie Ulica Sposób korzystania 1 DZ.ZABUDOWANA 7. Odłączenie Numer księgi --- / / Obszar Przyłączenie Numer księgi 1 / / 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów Obszar 1 0,1500 HA A: numer księgi zaginionej B: numer księgi zniszczonej C: numer księgi dawnej D: oznaczenie zbioru dokumentów Podrubryka Budynek Brak wpisu Podrubryka Urządzenie Brak wpisu Podrubryka Lokal Brak wpisu Rubryka Obszar Numer i nazwa pola Indeks Treść pola 1. Obszar 1 0,1500 HA Wpisu --- DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu DZIAŁ II - "WŁASNOŚĆ" Rubryka Wzmianki w dziale II Brak wpisu Rubryka Właściciel - Podrubryka Udział - Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Numer udziału w prawie 6, Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6, 7 1 / 2 3. Rodzaj wspólności Numer udziału w prawie 6, Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6, 7 1 / 2 3. Rodzaj wspólności Wpisu --- Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Brak wpisu Podrubryka Osoba fizyczna - Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Lista wskazań udziałów w prawie 1. 6, 7 2 Wpisu Imię pierwsze 2 AGNIESZKA 3. Imię drugie 2 HELENA 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 LUBAS 5. Drugi człon nazwiska złożonego Imię ojca 2 WŁADYSŁAW 7. Imię matki 2 HELENA 8. PESEL Lista wskazań udziałów w prawie 1. 6, Imię pierwsze 2 MIROSŁAW

6 3. Imię drugie 2 HENRYK 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 LUBAS 5. Drugi człon nazwiska złożonego Imię ojca 2 TADEUSZ 7. Imię matki 2 ZOFIA 8. PESEL Dział III 1. Nieodpłatna słu ebno gruntowa polegaj ca na prawie przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 705/3 jej wschodni stron, pasem szeroko ci 4,5 metra- na rzecz ka doczesnych wła cicieli i posiadaczy działki nr 705/2. 2. Liczne wpisy dotycz ce wszcz cia egzekucji z nieruchomo ci oraz przył czenia si do egzekucji z nieruchomo ci. Dział IV Liczne hipoteki Z uwagi na obszerno ksi gi wieczystej (25 stron maszynopisu) w Opinii zamieszczono jedynie skrócon analiz stanu prawnego nieruchomo ci. Pełny protokół z badania ksi gi wieczystej zał czono do opracowania. Warto rynkow nieruchomo ci okre lono w stanie wolnym od obci e maj tkowych i prawnych OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW I UKSZTAŁTOWANIE TERENU. Województwo Małopolskie Powiat Krakowski Gmina Michałowice Miejscowo Michałowice Jednostka ewidencyjna _2 Michałowice Obr b 0006 Michałowice Nr jednostki rejestrowej G.1282 Nr działki 705/3 Powierzchnia działki 0,15ha KW KR1S/ /9 Wła ciciel Agnieszka Lubas c. Władysława i Heleny w 1/2 cz. Mirosław Lubas s. Tadeusza i Zofii w 1/2 cz. Stan na dzie r. Działka dłu osi zorientowanego na linii E-W o kształcie regularnym prostok tnym z nieco ci t kraw dzi zachodni.

7 Teren nachylony, najwy szy punkt w cz ci zachodniej- spadek w kierunku wschodnim. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Rzeczoznawca nie posiada adnych informacji dotycz cych ska e przedmiotowej nieruchomo ci. Wycen sporz dzono przy zało eniu, e nieruchomo wolna jest od jakichkolwiek ska e chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszcze mog cych stanowi naruszenie obowi zuj cego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno- budowlanych, albo mog cych stanowi zagro enie dla zdrowia, ycia i bezpiecze stwa ludzi oraz dla rodowiska naturalnego, a ponadto nie wyst puj obowi zek rekultywacji Nieruchomo ci na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony rodowiska". 7. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, uchwalonym Uchwał nr XLVI/383/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I obejmuj cego wsie: Górna Wie, Ko czyce, Kozierów, Michałowice, Wilczkowice, Zerwana; cz wsi: Ksi niczki, Masłomi ca, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Wi cławice Dworskie, Wi cławice Stare, Wola Wi cławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdziesławice; przedmiotowa nieruchomo uj ta jest w terenach I.F.MN,U.21 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami usługowymi.

8 8. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMO CI NIERUCHOMO STANOWI CA PRZEDMIOT WYCENY: działka ew. nr 705/3 o pow. 0,15 ha zabudowana budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn pozostałe elementy zagospodarowania terenu LOKALIZACJA, OTOCZENIE, DOST PNO. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI.

9 INFORMACJA O REGIONIE, LOKALIZACJA NIERUCHOMO CI: Gmina Michałowice graniczy bezpo rednio z Krakowem od strony południowej. Geograficznie jest to pogranicze Wy yny Krakowsko -Cz stochowskiej i Wy yny Miechowskiej. Znaczna cz Gminy le y w granicach Dłubnia skiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Zdecydowana wi kszo gminy to tereny o charakterystyce rolniczej. Jednak blisko Stolicy Małopolski oraz walory krajobrazowe dały impuls do osadnictwa jednorodzinnego. Wielu mieszka ców Krakowa zdecydowało si tu zamieszka i od kilku lat wida boom inwestycyjny. Nowe domy jednorodzinne powstaj we wszystkich sołectwach. S to zarówno inwestycje indywidualne jak i budowy prowadzone przez firmy developerskie (najwi ksza budowa developerska to Saritor Park). Przez Michałowice przebiega droga krajowa E77 (Kraków-Warszawa). Jest to wa ny atut gminy w aspekcie gospodarczo-ekonomicznym. OTOCZENIE, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO. W s siedztwie nieruchomo ci znajduje si głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cz budynków zaadaptowana na cele prowadzonych działalno ci gospodarczych. W bezpo rednim otoczeniu:

10 -od strony zachodniej: ulica Krakowska (fragment trasy nr 7) a za ni zabudowa jednorodzinna; nieco dalej Klub je dziecki Szary w Michałowicach oraz rozległe tereny zielone niezabudowane. -od strony wschodniej: zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone niezabudowane, u ytkowane rolniczo. -od strony północnej: zabudowa o charakterze jednorodzinnym skupiona wzdłu ulicy Krakowskiej; cz budynków zaadaptowana na cele prowadzonej działalno ci gospodarczej -od strony południowej: zabudowa jednorodzinna. Najbli sze drobne punkty handlowo-usługowe dost pne w odległo ci kilkuset metrów- wzdłu ulicy Krakowskiej. Niezb dne obiekty u yteczno ci publicznej znajduj si w Michałowicachmiejscowo ci gminnej. Wszelkie niezb dne obiekty u yteczno ci publicznej oraz kulturalnej dost pne w pobliskim Krakowie. Poni ej przedmiotowa nieruchomo - widok z lotu ptaka: DOST PNO. Działka ew. nr 705/3 poło ona bezpo rednio przy pasie drogowym ulicy Krakowskiej, jednak e wjazd na teren działki odbywa si z drogi prywatnej nr 705/8 (obj. KW nr KR1S/ /2), w której współwła ciciele działki nr 705/3 posiadaj po 1/16 udziałów w prawie własno ci.

11 Z uwagi na poło enie bezpo rednio przy drodze krajowej na etapie realizowania inwestycji na działce nr 705/3 wyst piono do GDDKiA o wyra enie zgody na przebudow istniej cego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 7 na drog dojazdow na działce nr 705/8 do parametrów zjazdu publicznego, w zwiazku z planowan inwestycj (budynek, kort tenisowy, miejsca parkingowe) na działce nr 705/3 w Michałowicach. Decyzj znak: GDDKiA/O/KR/Z-3md/425/Kra/76/07/11723/11536 z dnia 2007/07/25 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał zgod na zrealizowanie zjazu publicznego j.w. (decyzja zał czona do opracowania). Z uwagi na poło enie bezpo rednio przy drodze krajowej uzyskanie decyzji zezwalajacej na wykonanie bezpo redniego zjazdu na działk nr 705/3 o charakterze zjazdu publicznego (koniecznego do obsługi budynku uzytkowego) byłoby szczególnie trudne lub niemo liwe. Nabywaca udziału w nieruchomo ci celem zapewnienia indywidualnego dost pu do działki ew. nr 705/3 b dzie zmuszony naby udział w prawie własno ci działki ew. nr 705/8. Dla potrzeb opracowania zało ono nabycie udziału wynosz cego 1/16 cz. w prawie własno ci drogi dojazdowej nr 705/8. Kalkulacja kosztów nabycia udziałów w prawie własno ci drogi znajduje si w dalszej cz ci opracowania. CZYNNIKI RODOWISKOWE. W bezpo rednim s siedztwie nieruchomo ci przebiega bardzo ruchliwa droga krajowa relacji Kraków-Warszawa generuj ca du y hałas drogowy. Dla nieruchomo ci o charakterze komercyjnym po dane jest poło enie bezpo rednio przy ruchliwych traktach drogowych z uwagi na mo liwo przyci gni cia klientów okazjonalnych, dobry dost p oraz bezpo redni ekspozycj /reklam. DOST PNO KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ. Do Michałowic kursuj autobusy krakowskiego MPK. Najbli sze przystanki w odległo ci kilkudziesi ciu metrów od nieruchomo ci.

12 WYPOSA ENIE W URZ DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Do nieruchomo ci doprowadzono: - sie wodoci gowa, - sie kanalizacyjna- szambo, - sie energetyczna, - sie gazoci gowa, - sie teletechniczna. STAN ZAGOSPODAROWANIA W DNIU OGL DZIN Na terenie działki usytuowany budynek Klubu sportowo-rekreacyjnego z cz ci restauracyjn VIVA Sport Klub. Od strony zachodniej znajduje si główne wej cie do obiektu tutaj wykonano utwardzenie z kostki wibroprasowanej.

13 Od strony północnej budynku znajduj si utwardzone kostk wibroprasowan miejsca parkingowe dla klientów oraz niewielka ilo zieleni ozdobnej wzdłu szlaku pieszego równie utwardzonego kostk wibroprasowan. Od strony południowej budynku znajduje si droga wewn trzna utwardzona kostk wibroprasowan, prowadz ca na wewn trzny parking. Od strony południowej budynku ulokowano parking dla klientów- cz ciowo utwardzony kostk wibroprasowan a w cz ci tłuczniem. Przy parkingu ziele ozdobna z elementami małej architektury wzdłu szlaku prowadz cego do wej cia do obiektu BUDYNEK KLUBU SPORTOWO-REKREACYJNEGO Z CZ CI RESTAURACYJN VIVA SPORT KLUB Widok od strony zachodniej

14 Widok od strony południowowschodniej Widok od strony północnej ZGODNO WZNIESIENIA Z PRZEPISAMI PRAWA. Budynek wzniesiony na podstawie Decyzji nr AB.III-W-1-77/08, wydanej dnia 23 stycznia Przez Starost Krakowskiego zatwierdzaj cej projekt budowlany i udzielaj cej pozwolenia na budow dla zamierzenia pn.: Klub sportowy w Michałowicach na działce nr 705/3 wraz z instalacjami wew. gazu, wod-kan, c.o. wentylacj oraz zjazdem z drogi krajowej nr 7 na drog dojazdow nr 705/8, dla inwestycji zlokalizowanej na działce budowlanej nr 705/3 w miejscowo ci Michałowice, gm. Michałowice. Kserokopia w/w decyzji, bez piecz ci z klauzul ostateczno ci zał czona do opracowania. Nie przedło ono decyzji przyj cia obiektu do u ytkowania.

15 W trakcie sprzeda y nieruchomo ci w trybie licytacji komorniczej na nabywc nie przechodz prawa do dokumentacji techniczno-projektowej ani decyzja pozwolenia na budow /przyj cia do u ytkowania. Wycen przeprowadzono przy zało eniu pełnej zgodno ci wzniesienia i u ytkowania przedmiotowego budynku z przepisami obowi zuj cego prawa. OPIS OGÓLNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU. Obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Architektura obiektu dobrze ł czy elementy tradycyjne i nowoczesne. Dwuspadowe dachy z obszernymi przeszklonymi lukarnami płytami elewacyjnymi Trespa Meteon - to kompromis pomi dzy tradycj okolic Krakowa a trendami w projektowaniu tego typu obiektów. Zaprojektowane nowoczesne elementy maja kojarzy si z aktywnym stylem ycia potencjalnych klientów o rodka. W budynku mieszcz si m.in.: kr gielnia z barem, sauna z jacuzzi, sala do squash a, sala fitness, siłownia oraz sala restauracyjna i barowa. Główna bryła budynku podłu na, usytuowana północ- południe. Od strony wschodniej rodkowa cz budynku jest wysuni ta, a na jej przedłu eniu znajduje si parterowa bryła kr gielni pokryta zielonym tarasem. Kondygnacje obiektu obsługuje 1 wewn trzna klatka schodowa: -w poziomie parteru znajduje si sala restauracyjna z barem i zapleczem kuchennym, - w poziomie poddasza zlokalizowany jest fitness z siłowni i szatniami, -w poziomie -1 znajduje si jakuzzi z saun, szatnie, pomieszczenia towarzysz ce oraz kr gielnia ( kr gielnia ze wzgl du na spadek terenu jest kondygnacj nadziemn ), -w poziomie -2 znajduje si sala do squash a, 2 sale fitness/konferencyjne, hol, kotłownia Zakres opracowania nie obejmuje ruchomo ci znajduj cych si w obiekcie, w tym urz dze wyposa enia kr gielni. Zestawienie pomieszcze : Kondygnacja Pomieszczenie P.uż. [m2] Poziom Parteru Sala restauracyjna 105,19 Kawiarnia klubowa 141,0 Bar 12,0 Zmywalnia 2 Magazyn 7,8 Zaplecze socjalne z WC 5,0 Pomieszczenie trenera 7,0 Toalety dla klientów z przedsionkiem 9,2

16 Hall rozdzielnia 5,0 Poziom Piwnicy -1 Szatnie 25,4 Jakuzzi z sauną 32,0 Solarium 9,4 Kręgielnia 232,0 Hall 30,0 Poziom Piwnicy -2 Squash 62,4 Siłownia 46,0 Sala Konferencyjna 27,0 Hall 30,7 Kotłownia 20,0 Poziom Poddasza Sala bilardowa 100,0 Fitness 40,0 Szatnie 11,0 960,09 STAN TECHNICZNY I STANDARD WYKO CZENIA Na dzie ogl dzin budynek wyko czony w dobrym standardzie z zastosowaniem materiałów dobrej jako ci. Staranie przemy lana kolorystyka u ytych materiałów wyko czeniowych oraz odpowiednio dobrane o wietlenie. Pomieszczenia sanitarne oraz zaplecza kuchennego wyko czone w glazurze. Stolarka okienna zespolona, szkolna zestawami termoizolacyjnymi. Stolarka drzwiowa pełna/ fornirowana. Drzwi zewn trzne i lusarka aluminiowe, antywłamaniowe. W budynku zainstalowano kocioł gazowy z zasobnikiem ciepłej wody. Obiekt cz ciowo ogrzewany za pomoc klimatyzacji centralnej. Komunikacja hall klatki schodowej, korytarze - płytki gresowe na zaprawie klejowej - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym Kotłownia - wylewka z betonu hydrotechnicznego zbrojona Pomieszczenia kawiarni i reastauracji : - płytki gresowe na zaprawie klejowej - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym Pomieszczenia sportowe : podłogi sportowe typu Tarkett, płytki gresowe - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym Łazienki i szatnie oraz sauna z jakuzzi : - płytki gresowe na zaprawie klejowej - Sufit podwieszany z gipskartonu na stela u stalowym

17 ciany wewn trzne - konstrukcyjne - gład gipsowa - tynk cem.-wap. ciany wewn trzne działowe - gład gipsowa - tynk cem.-wap. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (zgodnie z projektem) Fundamenty - Budynek główny : Fundament skrzyniowy gr. 55cm na poduszce z chudego betonu gr. 10cm - Kr gielnia : Fundament gr. 40 cm na poduszce z chudego betonu gr. 10cm ciany fundamentowe - elbetowe, wylewane na mokro w technologii wodoszczelnej ciany zewn trzne - Pustak ceramiczny Porotherm gr.30cm ocieplony wełn mineraln gr. 10cm z foli paroizolacyjn i wyko czony zewn trznie płyt elewacyjn na stela u stalowym Trespa Meteon ciany wewn trzne, konstrukcyjne - Wewn trzne ciany konstrukcyjne piwnic z elbetu gr. 25cm Stropy - stropy mi dzypi trowe elbetowe, jednokierunkowo zbrojone o grubo ci płyty 16 cm - strop nad parterem elbetowy, jednokierunkowo zbrojony o grubo ci płyty 16 cm z belkami stalowymi. Wie ce i nadpro a - monolityczne, elbetowe, wylewane na budowie - Słupy i podci gi - monolityczne, elbetowe, wylewane na budowie - Dach - konstrukcja dachu z drewna klejonego. Pokrycie z dachówki ceramicznej. STAN TECHNICZNY I STOPIE ZU YCIA:

18 o o o Zu ycie funkcjonalne Obiekt z wydzielonymi kilkoma strefami funkcjonalnymi - zu ycie w tym zakresie pomini to. Zu ycie rodowiskowe W otoczeniu budynku nie zaszły adne negatywne zmiany przyj to jako zerowe. Zu ycie techniczne W wyniku ogl dzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu, ogólny stan przyj to jako dobry. Stopie zu ycia rednio 5-10%. Obiekt zrealizowany w ostatnich latach, dobrze utrzymany.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 2887/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow prawa własno ci nieruchomo ci gruntowej poło onej przy ulicy Słonecznej w miejscowo ci Michałowice, gm. Michałowice, składaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej Nr ewidencyjny działek; 333/1,337,335/2,336/2,334/1,336/1 położone: Kowary.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ. WARSZAWA, ul. Zadumana 11

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ. WARSZAWA, ul. Zadumana 11 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ WARSZAWA, ul. Zadumana 11 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar O wi cimskich 38/40 50-950 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPINII. Marian Hadry. pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC

WYCI G Z OPINII. Marian Hadry. pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC RODZAJ NIERUCHOMO CI WYCI G Z OPINII Spółdzielcze własno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Powsta ców 34a/16 JEDN. EWIDENCYJNA RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSI GA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI Spółdzielcze własno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Pawła Włodkowica 4/12 OBR B Kraków- ródmie cie, obr b 4 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES Nieruchomo gruntowa- działka niezabudowana Smardzowice, Gm. Skała JEDNOSTKA EWIDENCYJNA // OBR B 120610_5, Skała //Smardzowice, Nr 0014 RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BUDYNKOWEJ POZNA, al. Niepodległo ci 22/ul. Libelta 26

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BUDYNKOWEJ POZNA, al. Niepodległo ci 22/ul. Libelta 26 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BUDYNKOWEJ POZNA, al. Niepodległo ci 22/ul. Libelta 26 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD FUNKCJONALNY. Z centralnie usytuowanego przedpokoju wchodzi si do pozostałych pomieszcze. W pokoju wyj cie na balkon.

UKŁAD FUNKCJONALNY. Z centralnie usytuowanego przedpokoju wchodzi si do pozostałych pomieszcze. W pokoju wyj cie na balkon. WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES Ul. Włodkowica 3/14 OBR B RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSI GA WIECZYSTA OKRE LENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJ PRAWA DO NIERUCHOMO CI Spółdzielcze własno

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES//POŁO ENIE JEDN. EWID // OBR B RODZAJ WYCENIANYCH PRAW OKRE LENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJ PRAWA DO NIERUCHOMO CI Ksi ga Wieczysta WILCZKOWICE, GM. MICHAŁOWICE DZ. 398/4 KM 1211/12

Bardziej szczegółowo

Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny

Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/00044629/8, stan z dnia 20120401 01:55:21 Odpis zupełny OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Treść pola Numer księgi OL1O / 00044629

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES JEDN. EWID // OBR B RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSI GA WIECZYSTA OKRE LENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJ PRAWA DO NIERUCHOMO CI WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomo gruntowa- działka

Bardziej szczegółowo

OPINIA OPERAT SZACUNKOWY

OPINIA OPERAT SZACUNKOWY KM 2260/03 OPINIA OPERAT SZACUNKOWY okre laj cy warto rynkow prawa własno ci nieruchomo ci lokalowej lokalu mieszkalnego nr 20 poło onego przy ul. Kwartowej 3a w Krakowie- ródmie ciu. Dla nieruchomo ci

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Litewska 28/34 OBRĘB Kraków- Krowodrza, Obr. 46 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :14:58

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :14:58 Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 20120318 14:14:58 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi WA1O / 00073174 / 8 2.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z operatu szacunkowego

Wyciąg z operatu szacunkowego Wyciąg z operatu szacunkowego Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgierska Górka - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy opublikowaną

Bardziej szczegółowo

Kozłów, g m i n a K o złów

Kozłów, g m i n a K o złów Kozłów, g m i n a K o złów Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 929/2, obszaru 789 m 2, położonej w miejscowości Kozłów, gminie

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomo lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własno ci KR1P/00450984/5 Wła ciciel: Maria Łach c. Józefa i Stanisławy

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomo lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własno ci KR1P/00450984/5 Wła ciciel: Maria Łach c. Józefa i Stanisławy RODZAJ NIERUCHOMO CI WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomo lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Strzelców 11a/12 OBR B Kraków- ródmie cie, obr. 22 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSI GA WIECZYSTA OKRE

Bardziej szczegółowo

370 723,00 zł Słownie: trzysta siedemdziesi t tysi cy siedemset dwadzie cia trzy złote

370 723,00 zł Słownie: trzysta siedemdziesi t tysi cy siedemset dwadzie cia trzy złote WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES Ul. Fiołkowa 10/57 OBR B RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSI GA WIECZYSTA OKRE LENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJ PRAWA DO NIERUCHOMO CI Spółdzielcze własno

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 5/6 cz ci spółdzielczego własno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 poło onego w Krakowie- ródmie ciu przy ul. Blachnickiego

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00019066/1 położona w Krakowie przy ul. Raczkiewicza 5. Księga

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku LU1C/28.0S/13/2012 MPGK SP. Z 0.0. W CHEŁMIE Centr~l~ Informacja KsiągWie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Page 1 of 3 03 13:15 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 1 --- Działki ewidencyjne Lp. 1. --- Numer działki 362/1 3 Obręb ewidencyjny (numer) S-1 Położenie (numer porządkowy

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie w odległości około 4 km na północ od ścisłego

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN)

Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN) Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN) Zabudowana ujawniona w ksi dze wieczystej nr GD1W/00073239/3 poło ona w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej 35, powiat

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w Rzeszowie przy ulicy Wrzosowej

Bardziej szczegółowo

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości Alicja Sułek Rzeczoznawca majątkowy upr. 2980 5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Stary Dębsk w obrębie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Niegowić. Nieruchomość na sprzedaż

Niegowić. Nieruchomość na sprzedaż Niegowić Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Niegowić, gmina Gdów, pow. wielicki, woj. małopolskie Ulica, nr budynku 161 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zaczernie, gmina

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2P/00015614/7 lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

126 083,00 zł Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote

126 083,00 zł Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Ul. Nad Sudołem 10/51 OBRĘB Kraków- Krowodrza, obręb 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Prawo własno ci KR1P/ /5 Wła ciciel: Łukasz Bednarski s. Dariusza i Doroty

WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Prawo własno ci KR1P/ /5 Wła ciciel: Łukasz Bednarski s. Dariusza i Doroty RODZAJ NIERUCHOMO CI WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomo lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Ułanów 46/117 OBR B Kraków- ródmie cie, Obr. 4 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSI GA WIECZYSTA OKRE LENIE

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Świerzno 22 Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 151,53 m2, usytuowanego na parterze budynku nr 22,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Bociana 3 w Krakowie

Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Bociana 3 w Krakowie Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Bociana 3 w Krakowie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 25.06.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż Miłoradz ul Główna Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Miłoradz Ulica, nr budynku Ul. Główna Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku OPERAT SZACUNKOWY określający wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą wieczystą nr KR3I/00015283/7 stanowiącą działkę nr 880 zabudowaną budynkiem nr 214 oraz wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Lokal stanowiący odrębną nieruchomość ADRES Kraków, ul. Felińskiego 29/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 28 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura o wydanie : EUKW/2.9/562/2016 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc wydawanego przez

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Niegowić, gmina Gdów

Niegowić, gmina Gdów Niegowić, gmina Gdów Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowić, gminie

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż Miłoradz ul Główna Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Miłoradz Ulica, nr budynku Ul. Główna Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. TADEUSZA KANTORA 6/21 KM 2087/12, KM 516/12, KM 713/13

KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. TADEUSZA KANTORA 6/21 KM 2087/12, KM 516/12, KM 713/13 RODZAJ NIERUCHOMO CI ADRES KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. TADEUSZA KANTORA 6/21 KM 2087/12, KM 516/12, KM 713/13 WYCI G Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomo lokalowa lokal mieszkalny ul. Kantora 6/21, Kraków OBR

Bardziej szczegółowo

z :26

z :26 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KR1O/00033560/7, STAN Z DNIA 2016-03-18 20:25 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 Działki ewidencyjne Numer działki 672/2 Przyłączenie (numer księgi

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

(reprezentatywna fotografia nieruchomości)

(reprezentatywna fotografia nieruchomości) Nieruchomość do sprzedania (reprezentatywna fotografia nieruchomości) Gorzanów ul. Młyńska 9, gmina Bystrzyca Kłodzka Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec PROJEKT ZAM IENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REM ONTU CZ CI PARTEROWEJ BUDYNKU URZ DU GMINY W SULIKOWIE WRAZ Z LIKWIDACJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ADMINISTARACYJNO-BIUROWEGO

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ADMINISTARACYJNO-BIUROWEGO egz. nr 1 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki, kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2 Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 woj. podkarpackie P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m 2 P o ł o ż e n i e : m i e j s c o w o ś ć W o ł k o w y j a, g m i n a S o l i n a T

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo