przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity) oraz 27 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm.). Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 28 października 2014 r. w godzinach od 9 00 do Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński. W sesji uczestniczyli: 25 radnych na stan Rady 25 radnych 1, Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak, Wójt Gminy Zielona Góra p. Mariusz Zalewski, przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji. 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. Porządek obrad 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 772, 2) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 773, 3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A, 4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 748A, 5) ustanowienia pomnika przyrody - druk nr 775, 6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej - druk nr 776, 7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok druk nr 777, 8) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 778, 9) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 779, 10) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok druk nr 780, 11) wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781, 12) rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze - druk nr 774, 13) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr Lista obecności Załącznik nr 1

2 4. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie sesji. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przedstawiał: Prezydent Miasta w dniach 24 i 27 października 2014 r. (po ustaleniu porządku obrad) przedłożył kolejny projekty uchwał i oświadczenia, z wnioskiem o ujęcie projektów w porządku obrad sesji: 1) projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783 1, 2) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784 2, 3) projekt oświadczenia w sprawie eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 3, 4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786 4, 5) projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787 5, Projekty zostały radnym przekazane na piśmie i elektronicznie Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wnosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 6, którą w dniu 17 października br. przedłożył Prezydenta Miasta w oparciu o art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Artykuł ten stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Informacja została radnym przesłana elektronicznie. Po czym ze strony radnych wnioski o zmianę porządku zgłosili: Radny p. Jacek Budziński wnosił o przesunięcie na początek porządku obrad: punktu 3.11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781 7, oraz punktu Sprawy różne dla umożliwienia wystąpienia przedstawicielom organizacji związkowych, funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych miasta, z czym zwrócił się przewodniczący Komisji zakładowej NSZZ Solidarność w MZK. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że wpłynęły dwa wnioski dotyczące sprawy MZK - ze strony Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w MZK oraz ze strony Związku 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783 Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784 Załącznik nr Projekt oświadczenia w sprawie eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786 Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787 Załącznik nr Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 4 7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781 Załącznik nr 2.3 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 2

3 Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej przy MZK 1 i Organizacji Zakładowej Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MZK 2. Prosił jednocześnie radnego Jacka Budzińskiego o zweryfikowanie wniosku i pozostawienie bez zmian proponowanego porządku obrad w zakresie podjęcia uchwał w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra. Radny p. Jacek Budziński zmienił wniosek przystając na propozycję przewodniczącego obrad. Z kolei radny p. Kazimierz Łatwiński wnosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów apeli przedłożonych przez grupę radnych: 1) projekt apelu do Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr 788 3, 2) projekt apelu w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr Projekty zostały radnym przekazane na piśmie i elektronicznie. Głosowania nad zmianami porządku obrad: 1. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 2. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 3 głosy. 3. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu oświadczenia w sprawie eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 21 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących 0 głosów. 4. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 5. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1 Wniosek Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w MZK o umożliwienie wystąpienia na sesji reprezentantom organizacji związkowych dla przedstawienia stanowiska w zakresie połączenia miasta i gminy Zielona Góra Załącznik nr 6 2 Pismo przewodniczących Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej przy MZK i Organizacji Zakładowej Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MZK Załącznik nr 7 3 Projekt apelu do Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr 788 Załącznik nr Projekt apelu w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr 789 Załącznik nr 2.19 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 3

4 6. Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Miasta o uzupełnienie porządku obrad o punkt Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 7. Głosowanie wniosku radnego Jacka Budzińskiego o zmianę kolejności rozpatrywania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781 i wprowadzenie dodatkowo przed tym punktem, punktu Sprawy różne. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosy, przeciw 1 głos, wstrzymujących 0 głosów. 8. Głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Kazimierza Łatwińskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektów apeli przedłożonych przez grupę radnych na drukach nr 788 i nr 789 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. Ponadto Rada Miasta w trakcie sesji, dokonała kolejnej zmiany porządku obrad. Radny p. Kazimierz Łatwiński w imieniu Komisji Gospodarki wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A 1. Zdaniem Komisji Gospodarki projekt regulaminu powinien być opracowany wspólnie z Gminą Zielona Góra i przedstawiony do uchwalenia po połączeniu Miasta z Gminą 2. Głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Kazimierza Łatwińskiego o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos. 1 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 4

5 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: Porządek obrad po zmianach 1) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 772, 2) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 773, 4. Sprawy różne 5. Podjęcie uchwał, oświadczenia i apeli w sprawach: 1) wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 748A, 3) ustanowienia pomnika przyrody - druk nr 775, 4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej - druk nr 776, 5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok druk nr 777, 6) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 778, 7) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 779, 8) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok druk nr 780, 9) rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze - druk nr 774, 10) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr ) zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783, 12) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784, 13) eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 oświadczenie, 14) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786, 15) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787, 16) połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr apel do Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju, 17) połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr apel, 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/ Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie sesji. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 5

6 Pytania zadawali radni: Radny p. Mariusz Marchewka: 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Polityka prorodzinna. Myślę, że po programie Zgranej Rodziny trzeba iść krok dalej, dlatego proponuję, żeby już dzisiaj rozważyć możliwości ulepszenia polityki prorodzinnej w Zielonej Górze. Myślę, że czas najwyższy, abyśmy pomyśleli też o tym, żeby w Zielonej Górze wprowadzić coś na wzór samorządowego becikowego, ale przyglądając się rozwiązaniom z innych miast stwierdzić należy, że takie samorządowe becikowe wypłacane w formie gotówki, niestety, nie do końca się sprawdza. Dlatego warto pomyśleć o tym, żeby miasto Zielona Góra rozszerzyło samorządowe becikowe o paczkę powitalną - półrocznego zapasu pieluch. Nie jest to ogromny koszt dla budżetu miasta, natomiast może to być kolejny istotny krok w kreowaniu dobrego klimatu dla rodziny w Zielonej Górze. Myślę, że powinniśmy się zastanowić, czy w Zielonej Górze z tą demografią nie powinniśmy walczyć jeszcze mocniej, jeszcze bardziej korzystniej. To jest jeden z najistotniejszych punktów i chciałbym, żeby znalazł się w najbliższym budżecie miasta Zielona Góra. Chodzi mi o to, żebyśmy w Zielonej Górze tworzyli naprawdę pozytywny klimat do posiadania dzieci. Oczywiście trzeba wprowadzić szereg drobniejszych działań. Na komisji przez te dwa miesiąca będziemy chcieli je dopracować, tak, żeby następna Rada Miasta miała projekty, które trzeba będzie wdrożyć. Myślę o tym, żeby w urzędach były przewijaki, pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci, abyśmy mieli wyznaczane miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. W związku z interwencją rodziców, którzy korzystają z przewijaka dla dzieci w korytarzu w Zielonogórskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Długiej, a także osób, które są petentami z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi (żyjemy w XXI wieku) zwracam się z prośbą o przeznaczenie jednego małego pomieszczenia do przewijania dzieci, dzięki czemu rodzice i petenci będą czuli się komfortowo. 2. Kolejne pytanie dotyczy kina Nysa. Na jakim etapie są rozmowy dotyczące wykupu kina? Proszę o odpowiedź, jakie są plany urzędu dotyczące tego obiektu. Jeżeli miasto będzie właścicielem Nysy proponuję by powstał tam teatr dla dzieci (do południa), ale przede wszystkim, że Zielona Góra to zagłębie kultury i kabaretu, proponuję by była to scena dla kabaretów - zielonogórskie centrum kabaretu. 3. Szanowny Panie Prezydencie. Kilka razy zwracałem się do Pana z prośbą o podwyżkę dla pracowników zielonogórskiego hospicjum. Ponawiam moją prośbę, apeluję o rozważenie przy planowaniu nowego budżetu powiększenia go o podwyżki dla wszystkich pracowników zielonogórskiego hospicjum. Panie Prezydencie, dobrze Pan wie, że praca w tym miejscu jest bardzo trudna, obciążająca, a zarobki nie są odpowiednie do wnoszonej pracy. Dlatego proszę potraktować priorytetowo podwyżkę dla tych oddanych pracowników. 4. Na ostatniej sesji Rady Miasta pytałem o zabezpieczenie osób niepełnosprawnych na wózkach z niedowładem kończyn, korzystających z busa dla osób niepełnosprawnych, z prośbą o dodatkowe zabezpieczające pasy podczas transportu i uzyskałem odpowiedź od Pana Woźniaka, że cytuję postaramy się uwzględnić pasy dla osób siedzących na wózku. Pytanie moje brzmi, czy są w standardzie dodatkowe pasy zabezpieczające nie tylko wózek, ale także osobę na wózku, która korzysta ze środka transportu. 5. Proszę o konkretną odpowiedź czy korzystająca z busa osoba niepełnosprawna nie ma prawa do uzyskania paragonu i faktury za przejazd, za który płaci? Czy korzystający z przewozu musi doliczyć 8% podatek VAT za przejazd i dodatkowo zapłacić przewoźnikowi? Czy tak jest zapisane w regulaminie i czy osoby niepełnosprawne mają wiedzę na ten temat? 6. W związku z brakiem-złym oświetleniem jezdni przy Szkole Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, proszę o sprawdzenie oświetlenia nad przejściem i ewentualnie zamontowanie oświetlenia, które sprawi, że będzie to bezpieczne przejście dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do tej szkoły. 7. Na ostatniej sesji pytałem o możliwość powstania w Centrum Biznesu Zielonogórskiego Centrum III Sektora lub Zielonogórskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W związku z tym proszę o informację ile pomieszczeń i z jakim metrażem znajduje się w Centrum Biznesu, wliczając w to Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 6

7 sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze, piwnice i toalety z opisem, co znajduje się na danym piętrze. Radny p. Radosław Brodzik: 1. Panie Prezydencie, mimo obietnic Urzędu Miasta o utrzymaniu dróg i porządku, chwasty zarastają kostkę ulicy Liliowej Mieczykowej. Ostatni raz było tam koszone chyba w listopadzie, po interwencji radnego Kamińskiego. Ulica ta kosztowała miliony złotych. Tam już nie widać krawężnika, jest ziemia, a rośliny zapuściły tam korzenie. Przypomina to dżunglę. 2. Śmieci w lesie. Fragment lasów położonych wzdłuż ulicy Liliowej i kawałka przechodzącego wzdłuż ulicy Botanicznej. Ponawiam pytanie. Czy i kiedy Straż Miejska rozpocznie tam jakieś systematyczne kontrole, ponieważ śmieci pojawiają się zazwyczaj po weekendzie? Mieszkańcy na własną rękę próbują przepłoszyć tych, którzy wyrzucają śmieci, ale to się nie udaje. Warto skupić się na przeprowadzaniu dochodzeń, żeby wyeliminować ten proceder. 3. Fragment przed skrzyżowaniem ulicy Batorego do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Stan nawierzchni tej drogi, to wstyd na całe województwo. Przyjeżdżają do nas goście i oglądają takie miejsca. To nie jest stary chodnik i jest wyłożony kostką brukową, ale jest zniszczony, zdewastowany, a przechodzenie przez ten chodnik zaczyna być niebezpieczne. Panie Prezydencie, czy i kiedy zostanie usunięty ten stan chodników w Zielonej Górze, i czy dalej będziemy się tego wstydzić przed gośćmi? 4. Panie Prezydencie, kolejne pytanie związane z rozliczaniem kosztów użytkowania lokalu, chodzi o cenę podgrzania metra 3 wody, którą w ostatnim czasie w KTBS wyceniono na 31,75 zł. Dodano do tego koszt odprowadzenia ścieków, czyli 9,95 zł za metr 3 i razem wychodzi to około 41,34 zł. Mieszkańcy, którzy zgłaszają taką uwagę i proszą o wyjaśnienie, informowani są, że na innych osiedlach jest inna cena za metr 3 wody. W związku z tym, chciałbym uzyskać informacje, na podstawie, jakich danych podjęto taką kalkulację ceny i co powoduje, że cena za metr 3 wody w KTBS dosyć mocno zdrożała? Część mieszkańców sugeruje, że jest to efekt przejęcia Raculki przez KTBS, więc być może stąd generowanie takich kosztów. 5. Ścieżki rowerowe. Jest potrzeba powrotu do tematu ścieżek rowerowych przy ul. Sulechowskiej (Osiedle Marii Curie Skłodowskiej), przy Zjednoczenia (ul. Energetyków, ul. Batorego). Miasto z tej strony jest nieskomunikowane i niebezpiecznie jest jeździć rowerem przez te wiadukty. Dobrze byłoby, żebyśmy wrócili do tego tematu i zastanowili się jak szybko i kiedy możemy budować takie ścieżki? 6. Ulica Billewiczówny. Droga jest zaniedbana. Podobno od 2004 r. istnieje plan naprawy tej drogi i położenia nawierzchni. Od 2004 roku prowadzone są rozmowy w Urzędzie Miasta na temat nawierzchni tej drogi. Pytanie i prośba, czy można byłoby wpisać tę inwestycję do budżetu i czy ewentualnie są jakieś zaoszczędzone środki na poprawę stanu nawierzchni tej drogi, czyli masy bitumicznej? Radny p. Kamil Kawicki: 1. Przy Szkole Podstawowej nr 18 w okolicach placu zabaw znajduje się spory teren wykorzystywany przez rodziców, jako kilkuminutowy parking podczas odbierania dzieci ze szkoły, przy czym ten teren gruntowy, szczególnie w dni deszczowe tonie w błocie i nie ma tam swobodnego przejścia do szkoły. Czy jest możliwość utwardzenia i zabezpieczenia tego terenu, aby można było wykorzystywać ten teren przyszkolny? 2. Jadąc od strony ronda PCK w kierunku centrali rybnej w miejscu dawnych torów kolejowych, na wysokości ulicy Lisiej, były prowadzone prace. Wyglądało to na przekładanie wodociągów. Te prace spowodowały wybrzuszenia na tym szczytowym miejscu jezdni. Czy można tę górkę na jezdni, w miejscu dawnych torów, wyprofilować, żeby było bezpiecznie? 3. Dwa miesiące temu podniosłem sprawę chodnika do nikąd prowadzącego od ulicy Wyczółkowskiego przy rondzie Korcza, więc ul. Wojska Polskiego skrzyżowanie ul. Prosta, Wyczółkowskiego i dalej Wojska Polskiego. Rozpoczęły się tam prace, ale nie zostały zakończone. Kiedy zostaną i w którym kierunku będzie podjęta decyzja i gdzie będzie zrobione przejście dla pieszych? 4. Przepompownie wody należące do miejskich wodociągów i kanalizacji, w okolicach skrzyżowania Wojska Polskiego Wyszyńskiego oraz w górę Wyszyńskiego aż na dół przy rondzie z ul. Botaniczną. Z tamtych przepompowni w ostatnim czasie znowu wydobywa się bardzo Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 7

8 nieprzyjemny zapach. Miało to być monitorowane i na bieżąco usuwane. W związku z tym pytanie, co jest przyczyną tego fetoru i czy można, chociaż w trybie bieżącym go usunąć? 5. Ciąg pieszo - rowerowy od ronda Korcza w kierunku torów kolejowych i dalej do ulicy Świerkowej. Mieszkańcy zgłaszają, że jest zarośnięty, przez co jest zawężone miejsce dla pieszych i rowerzystów. Dlaczego tak jest i kiedy można te zarośla usunąć? 6. Nieużywane tory przy ul. Strzeleckiej przesmyk pomiędzy ul. Kożuchowską a ul. Strzelecką, tam gdzie powstała nowa ścieżka rowerowa. Jakie są szanse na usunięcie tych niepotrzebnych, utrudniających kierowcom jazdę, torów kolejowych? 7. Ulica Agrestowa w kierunku ulicy Bananowej, tam gdzie przecina ulicę m.in. ul. Kokosową sprawa szczelin na jezdni. Trzy lata temu podnosiłem to zagadnienie i otrzymałem zapewnienie, że ta sprawa będzie monitorowana i w przypadku powiększania się szczelin będą one usuwane. Czy można wrócić do tego tematu i usunąć te szczeliny? 8. Pytanie o czerwone przejazdy rowerowe przez jezdnie. W jakiej technice są wykonane, jaka jest trwałość tego czerwonego malowania i czy nie ma obaw, że co dwa, trzy miesiące trzeba będzie malować na czerwono te przejazdy? 9. Jeden z mieszkańców zgłosił, że sygnalizacja świetlna przy miasteczku ruchu drogowego w pobliżu SP nr 18 świeci przez całą dobę. Czy można temu zaradzić i w czasie, kiedy miasteczko nie funkcjonuje, czyli wieczorem i w nocy, tę sygnalizacje wyłączyć? Radny p. Marek Kamiński: Pytanie dotyczy programu, bo tak wyczytałem w publikacji Graffitii Zielona Góra edycja nr 3, Fundacji Bezpieczne Miasto, ale ze wstępu wynika, że ta publikacja została wydana przy wsparciu Urzędu Miasta. W tym wstępie jest mowa o Programie Graffitii realizowanym przy wsparciu władz samorządowych, czyli wynika z tego, że miasta Zielona Góra. Więc pytanie, czego dotyczy ten program? Czy tylko ogranicza się on do wydania tego albumu, czy ma więcej elementów i ile nas kosztuje? Przypomnę, że kiedyś w poprzedniej kadencji, wydano bogatszy album za 100 tysięcy złotych. Wyliczyłem, że ta kwota pozwoliłaby na pomalowanie 800 metrów ściany o wysokości 2 m specjalnym płynem zabezpieczającym przed takimi niepożądanymi malunkami. Więc ile kosztowała ta książeczka i ile nas kosztuje ten program i co w nim jest, oprócz wydania tego albumu? Radna p. Eleonora Mrozek: 1. Mieszkańcy ulicy Bukowej od lat czekają na chodnik, bo do tej pory nie ma tam chodnika. Ktoś wpadł na pomysł uszczęśliwienia mieszkańców tej ulicy i wysypał chodnik szlaką, która praktycznie uniemożliwia poruszanie się po tej nawierzchni. Pytanie - kto podjął taką decyzję? Jaki jest koszt tej prowizorki? Dlaczego nie wykorzystano nawierzchni chodnikowej, którą usuwano z ulicy Batorego, a ta, jako prowizorka, znacznie lepiej służyłaby mieszkańcom? 2. Dom Kultury na Chynowie został głośno zaadoptowany na potrzeby instytucji, która się tam mieści i rzeczywiście jest tam tablica, ale od strony ul. Truskawkowej widać, że na dzień dzisiejszy tam trwa remont, albo na jakimś etapie już się zakończył. Proszę o odpowiedź, na jakim etapie jest rzeczywista adaptacja tego obiektu na potrzeby tej instytucji? 3. Pytanie dot. mieszkanki ul. Sikorskiego 86. Złożyłam w tej sprawie interpelację i otrzymałam odpowiedź. I teraz, żeby móc rzeczywiście pomóc, czy się włączyć wspierając tych, którzy to zainicjowali, to odpowiedzi na pytania zadane w tej interpelacji są jakby sprzeczne. Dlatego pytam, ile faktycznie osób jest zameldowanych w budynku przy ulicy Sikorskiego 86, bo mam odpowiedź, że lokatorzy kilkakrotnie byli wzywani i nie uiszczali opłat? Czy bezpośrednio zainteresowana remontem tego budynku ma umowę najmu, bo z dopowiedzi na interpelację wynika, że ta pani nie ma umowy najmu, ponieważ proponuje się takie rozwiązanie, że po remoncie, który ma tam być wykonany, będzie przedłożona zainteresowanej możliwość podpisania umowy najmu? Jaki jest, więc stan faktyczny? Czy osoba, która prosi o remont jest najemcą? Kto te długi czyni, czy ta osoba, czy inni i jakie jest faktyczne zadłużenie tego mieszkania, bo są rozbieżności pomiędzy tym, co mówi zainteresowana, a tym, co mówi Miasto? Radny p. Zbigniew Bartkowiak: Od pewnego czasu chcę zapytać o sprawę dot. Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Botanicznej. Większość z nas nie jest członkami Komisji Oświaty i nie znamy do końca problemów, jakie występują w tej szkole, które związane są ze skargą określonej osoby na dyrektora tej placówki. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 8

9 Oficjalnie wiem, że prokuratura żadnych zarzutów dyrektorowi szkoły nie postawiła. Dyrektor cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pedagogów i uczniów, i oni widzą wielką pomoc z jego strony. Jest to osoba przyjazna dla ucznia. Kuratorium również nie wydało żadnej negatywnej opinii o szkole ani o dyrektorze. Chcę się dowiedzieć, jakie jest aktualne stanowisko władz miasta w tej sprawie? Czy nadal ma tam panować atmosfera podniecenia? Czy nas nie stać na to, żeby stworzyć właściwą atmosferę spokoju dla uczniów i pedagogów? Nikt nie chce, żeby to, co budowano wielkim wysiłkiem przez lata (i uczniowie, rodzice i pedagodzy łącznie z dyrektorem, bo pod jego kierunkiem), poprzez nierozsądne działania albo zaniechania działań, zostało zmarnowane. Wówczas mielibyśmy większy kłopot. Proszę o pisemną odpowiedź, ponieważ chcę się z nią podzielić również w tym środowisku. Radna p. Bożena Mania: 1. W różnych częściach naszego miasta są usytuowane słupki z łańcuchami, które odgradzają przejścia od chodników. Jest to bardzo estetyczny element naszego miasta. Niestety, w wielu miejscach tych łańcuchów już nie ma, ponieważ są zrobione z metalu i stały się łakomym kąskiem dla złomiarzy. Może trzeba się zastanowić i te łańcuchy robić z plastiku, wzorem innych miast? 2. Zielonogórskie ronda są pięknie udekorowane i jest to wspaniała wizytówka naszego miasta. Ale przy rondach są tablice informacyjne, również z nazwą ronda i z przykrością stwierdzam, że na tych tablicach są przyklejane samoprzylepne karteczki, które zasłaniają te informacje. Tak się dzieje np. przy rondzie 11 Listopada i przy rondzie Haliny Lubicz. Chciałabym, żeby służby zajmujące się sprzątaniem tych rond wyczyściły te tablice. 3. Boisko sportowe na Zaciszu. Do kogo należy teren między ulicami Prostą, gdzie jest budynek Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 16-19? Pomiędzy tym budynkiem a archiwum jest duży plac. Ten plac wystarczyłby na to, żeby zrobić tam boisko. Jeżeli ten teren należy do Uniwersytetu, to można podjąć jakieś negocjacje w tej sprawie. 4. W mieście brakuje mieszkań komunalnych. Chcę zapytać i proszę służby Urzędu Miasta o to, żeby zorientowały się, kto jest właścicielem i co się dzieje z mieszkaniami przy ulicy Sikorskiego nr 49 (parter), nr 65 (parter) oraz nr 71, bo okna wskazują na to, że nikt tam nie mieszka? Czyje to jest? Jeżeli jest jakiś właściciel, to się dowiemy i może trzeba podjąć jakieś działania, żeby ewentualnie te mieszkania odzyskać? Natomiast, jeżeli tam ktoś mieszka, to może zobowiązać do tego, żeby... To jest centrum miasta, główna ulica. 5. Naprzeciwko dworca PKS jest baza przewozowa jakieś firmy i prawdopodobnie samochody tej firmy systematycznie łamią słupki z łańcuchami, murek jest uszkodzony i sypie się tynk. Nie wiem, do kogo to należy? Jeżeli do firmy, to trzeba zobowiązać, żeby to naprawiła. Jeżeli do Miasta, to trzeba przypomnieć, że ten teren trzeba uporządkować, bo to jest wizytówka miasta i wygląda to nieestetycznie. Radny p. Jacek Budziński: 1. Panie prezydencie, ile kosztowała kampania reklamująca nową audycję w Radiu Index Prezydent na 96 FM? Kto zapłacił za tą kampanię i za jakie jej elementy? Proszę o dokładne zestawienie ile, co kosztowało, to znaczy np. produkcja i ekspozycja bilbordów i plakatów oraz inne działania. Jeżeli miasto za to wszystko płaciło to, z jakich paragrafów budżetu miasta? 2. Miałem okazję porozmawiać z wieloletnią dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Panią Wandą Rutkowską. Efektem tej rozmowy są poniższe propozycje dotyczące spraw kultury obecnej i powiększonej Zielonej Górze. Proszę prezydenta Janusza Kubickiego o pisemne ustosunkowanie się do tego. Na marginesie zielonogórskiej kultury 1. Kultura ma edukować, inspirować twórcze postawy, rozwijać i zaspakajać różnorodne potrzeby i zainteresowania człowieka. Te funkcje kultury w mieście stają się coraz bardziej odległe, niedostępne, elitarne. Z powodu komercji kultury (drogie bilety) oraz rzadkich działań plenerowych w dziedzinach: teatr, muzyka, plastyka, rośnie rzesza wykluczonych z kultury. 2. Marnują się talenty artystyczne, a odkryte, w wyniku ubogiej infrastruktury (baza, kadra, finanse) nie mogą liczyć na pełny rozwój. (Dom Harcerza nie jest w stanie ogarnąć wszystkich) Zanika w mieście amatorski ruch artystyczny, żyją grupy z kilkuletnią tradycją. Nie ma teatrów, śladowo występują zespoły wokalne, a taniec jest generalnie komercyjny. W tej dziedzinie szkoły też nie odnoszą porażających sukcesów. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 9

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna.

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna. DWUTYGODNIK NR: 19 (88) Nakład 7000 18 września 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 PAŹDZIERNIKA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Jaworze

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Zbigniew Modrzewski PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Zbigniew Modrzewski Poradnik dla przyszłych spółdzielców Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Spis

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo