przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity) oraz 27 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm.). Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 28 października 2014 r. w godzinach od 9 00 do Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński. W sesji uczestniczyli: 25 radnych na stan Rady 25 radnych 1, Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak, Wójt Gminy Zielona Góra p. Mariusz Zalewski, przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji. 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. Porządek obrad 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 772, 2) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 773, 3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A, 4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 748A, 5) ustanowienia pomnika przyrody - druk nr 775, 6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej - druk nr 776, 7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok druk nr 777, 8) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 778, 9) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 779, 10) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok druk nr 780, 11) wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781, 12) rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze - druk nr 774, 13) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr Lista obecności Załącznik nr 1

2 4. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie sesji. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przedstawiał: Prezydent Miasta w dniach 24 i 27 października 2014 r. (po ustaleniu porządku obrad) przedłożył kolejny projekty uchwał i oświadczenia, z wnioskiem o ujęcie projektów w porządku obrad sesji: 1) projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783 1, 2) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784 2, 3) projekt oświadczenia w sprawie eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 3, 4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786 4, 5) projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787 5, Projekty zostały radnym przekazane na piśmie i elektronicznie Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wnosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 6, którą w dniu 17 października br. przedłożył Prezydenta Miasta w oparciu o art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Artykuł ten stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Informacja została radnym przesłana elektronicznie. Po czym ze strony radnych wnioski o zmianę porządku zgłosili: Radny p. Jacek Budziński wnosił o przesunięcie na początek porządku obrad: punktu 3.11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781 7, oraz punktu Sprawy różne dla umożliwienia wystąpienia przedstawicielom organizacji związkowych, funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych miasta, z czym zwrócił się przewodniczący Komisji zakładowej NSZZ Solidarność w MZK. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że wpłynęły dwa wnioski dotyczące sprawy MZK - ze strony Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w MZK oraz ze strony Związku 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783 Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784 Załącznik nr Projekt oświadczenia w sprawie eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786 Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787 Załącznik nr Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 4 7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781 Załącznik nr 2.3 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 2

3 Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej przy MZK 1 i Organizacji Zakładowej Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MZK 2. Prosił jednocześnie radnego Jacka Budzińskiego o zweryfikowanie wniosku i pozostawienie bez zmian proponowanego porządku obrad w zakresie podjęcia uchwał w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra. Radny p. Jacek Budziński zmienił wniosek przystając na propozycję przewodniczącego obrad. Z kolei radny p. Kazimierz Łatwiński wnosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów apeli przedłożonych przez grupę radnych: 1) projekt apelu do Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr 788 3, 2) projekt apelu w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr Projekty zostały radnym przekazane na piśmie i elektronicznie. Głosowania nad zmianami porządku obrad: 1. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 2. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 3 głosy. 3. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu oświadczenia w sprawie eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 21 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących 0 głosów. 4. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 5. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1 Wniosek Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w MZK o umożliwienie wystąpienia na sesji reprezentantom organizacji związkowych dla przedstawienia stanowiska w zakresie połączenia miasta i gminy Zielona Góra Załącznik nr 6 2 Pismo przewodniczących Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej przy MZK i Organizacji Zakładowej Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MZK Załącznik nr 7 3 Projekt apelu do Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr 788 Załącznik nr Projekt apelu w sprawie połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr 789 Załącznik nr 2.19 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 3

4 6. Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Miasta o uzupełnienie porządku obrad o punkt Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 7. Głosowanie wniosku radnego Jacka Budzińskiego o zmianę kolejności rozpatrywania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781 i wprowadzenie dodatkowo przed tym punktem, punktu Sprawy różne. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosy, przeciw 1 głos, wstrzymujących 0 głosów. 8. Głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Kazimierza Łatwińskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektów apeli przedłożonych przez grupę radnych na drukach nr 788 i nr 789 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. Ponadto Rada Miasta w trakcie sesji, dokonała kolejnej zmiany porządku obrad. Radny p. Kazimierz Łatwiński w imieniu Komisji Gospodarki wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A 1. Zdaniem Komisji Gospodarki projekt regulaminu powinien być opracowany wspólnie z Gminą Zielona Góra i przedstawiony do uchwalenia po połączeniu Miasta z Gminą 2. Głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Kazimierza Łatwińskiego o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos. 1 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 617A Załącznik nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta Załącznik nr 3 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 4

5 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: Porządek obrad po zmianach 1) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 772, 2) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 773, 4. Sprawy różne 5. Podjęcie uchwał, oświadczenia i apeli w sprawach: 1) wyrażenia woli przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w spółkę pn. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 781, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 748A, 3) ustanowienia pomnika przyrody - druk nr 775, 4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej - druk nr 776, 5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok druk nr 777, 6) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 778, 7) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 779, 8) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok druk nr 780, 9) rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze - druk nr 774, 10) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr ) zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin - druk nr 783, 12) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 784, 13) eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim - druk nr 785 oświadczenie, 14) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok druk nr 786, 15) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 787, 16) połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr apel do Pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju, 17) połączeń kolejowych Zielonej Góry z głównymi ośrodkami w Polsce i w Niemczech - druk nr apel, 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/ Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie sesji. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 5

6 Pytania zadawali radni: Radny p. Mariusz Marchewka: 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Polityka prorodzinna. Myślę, że po programie Zgranej Rodziny trzeba iść krok dalej, dlatego proponuję, żeby już dzisiaj rozważyć możliwości ulepszenia polityki prorodzinnej w Zielonej Górze. Myślę, że czas najwyższy, abyśmy pomyśleli też o tym, żeby w Zielonej Górze wprowadzić coś na wzór samorządowego becikowego, ale przyglądając się rozwiązaniom z innych miast stwierdzić należy, że takie samorządowe becikowe wypłacane w formie gotówki, niestety, nie do końca się sprawdza. Dlatego warto pomyśleć o tym, żeby miasto Zielona Góra rozszerzyło samorządowe becikowe o paczkę powitalną - półrocznego zapasu pieluch. Nie jest to ogromny koszt dla budżetu miasta, natomiast może to być kolejny istotny krok w kreowaniu dobrego klimatu dla rodziny w Zielonej Górze. Myślę, że powinniśmy się zastanowić, czy w Zielonej Górze z tą demografią nie powinniśmy walczyć jeszcze mocniej, jeszcze bardziej korzystniej. To jest jeden z najistotniejszych punktów i chciałbym, żeby znalazł się w najbliższym budżecie miasta Zielona Góra. Chodzi mi o to, żebyśmy w Zielonej Górze tworzyli naprawdę pozytywny klimat do posiadania dzieci. Oczywiście trzeba wprowadzić szereg drobniejszych działań. Na komisji przez te dwa miesiąca będziemy chcieli je dopracować, tak, żeby następna Rada Miasta miała projekty, które trzeba będzie wdrożyć. Myślę o tym, żeby w urzędach były przewijaki, pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci, abyśmy mieli wyznaczane miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. W związku z interwencją rodziców, którzy korzystają z przewijaka dla dzieci w korytarzu w Zielonogórskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Długiej, a także osób, które są petentami z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi (żyjemy w XXI wieku) zwracam się z prośbą o przeznaczenie jednego małego pomieszczenia do przewijania dzieci, dzięki czemu rodzice i petenci będą czuli się komfortowo. 2. Kolejne pytanie dotyczy kina Nysa. Na jakim etapie są rozmowy dotyczące wykupu kina? Proszę o odpowiedź, jakie są plany urzędu dotyczące tego obiektu. Jeżeli miasto będzie właścicielem Nysy proponuję by powstał tam teatr dla dzieci (do południa), ale przede wszystkim, że Zielona Góra to zagłębie kultury i kabaretu, proponuję by była to scena dla kabaretów - zielonogórskie centrum kabaretu. 3. Szanowny Panie Prezydencie. Kilka razy zwracałem się do Pana z prośbą o podwyżkę dla pracowników zielonogórskiego hospicjum. Ponawiam moją prośbę, apeluję o rozważenie przy planowaniu nowego budżetu powiększenia go o podwyżki dla wszystkich pracowników zielonogórskiego hospicjum. Panie Prezydencie, dobrze Pan wie, że praca w tym miejscu jest bardzo trudna, obciążająca, a zarobki nie są odpowiednie do wnoszonej pracy. Dlatego proszę potraktować priorytetowo podwyżkę dla tych oddanych pracowników. 4. Na ostatniej sesji Rady Miasta pytałem o zabezpieczenie osób niepełnosprawnych na wózkach z niedowładem kończyn, korzystających z busa dla osób niepełnosprawnych, z prośbą o dodatkowe zabezpieczające pasy podczas transportu i uzyskałem odpowiedź od Pana Woźniaka, że cytuję postaramy się uwzględnić pasy dla osób siedzących na wózku. Pytanie moje brzmi, czy są w standardzie dodatkowe pasy zabezpieczające nie tylko wózek, ale także osobę na wózku, która korzysta ze środka transportu. 5. Proszę o konkretną odpowiedź czy korzystająca z busa osoba niepełnosprawna nie ma prawa do uzyskania paragonu i faktury za przejazd, za który płaci? Czy korzystający z przewozu musi doliczyć 8% podatek VAT za przejazd i dodatkowo zapłacić przewoźnikowi? Czy tak jest zapisane w regulaminie i czy osoby niepełnosprawne mają wiedzę na ten temat? 6. W związku z brakiem-złym oświetleniem jezdni przy Szkole Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, proszę o sprawdzenie oświetlenia nad przejściem i ewentualnie zamontowanie oświetlenia, które sprawi, że będzie to bezpieczne przejście dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do tej szkoły. 7. Na ostatniej sesji pytałem o możliwość powstania w Centrum Biznesu Zielonogórskiego Centrum III Sektora lub Zielonogórskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W związku z tym proszę o informację ile pomieszczeń i z jakim metrażem znajduje się w Centrum Biznesu, wliczając w to Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 6

7 sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze, piwnice i toalety z opisem, co znajduje się na danym piętrze. Radny p. Radosław Brodzik: 1. Panie Prezydencie, mimo obietnic Urzędu Miasta o utrzymaniu dróg i porządku, chwasty zarastają kostkę ulicy Liliowej Mieczykowej. Ostatni raz było tam koszone chyba w listopadzie, po interwencji radnego Kamińskiego. Ulica ta kosztowała miliony złotych. Tam już nie widać krawężnika, jest ziemia, a rośliny zapuściły tam korzenie. Przypomina to dżunglę. 2. Śmieci w lesie. Fragment lasów położonych wzdłuż ulicy Liliowej i kawałka przechodzącego wzdłuż ulicy Botanicznej. Ponawiam pytanie. Czy i kiedy Straż Miejska rozpocznie tam jakieś systematyczne kontrole, ponieważ śmieci pojawiają się zazwyczaj po weekendzie? Mieszkańcy na własną rękę próbują przepłoszyć tych, którzy wyrzucają śmieci, ale to się nie udaje. Warto skupić się na przeprowadzaniu dochodzeń, żeby wyeliminować ten proceder. 3. Fragment przed skrzyżowaniem ulicy Batorego do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Stan nawierzchni tej drogi, to wstyd na całe województwo. Przyjeżdżają do nas goście i oglądają takie miejsca. To nie jest stary chodnik i jest wyłożony kostką brukową, ale jest zniszczony, zdewastowany, a przechodzenie przez ten chodnik zaczyna być niebezpieczne. Panie Prezydencie, czy i kiedy zostanie usunięty ten stan chodników w Zielonej Górze, i czy dalej będziemy się tego wstydzić przed gośćmi? 4. Panie Prezydencie, kolejne pytanie związane z rozliczaniem kosztów użytkowania lokalu, chodzi o cenę podgrzania metra 3 wody, którą w ostatnim czasie w KTBS wyceniono na 31,75 zł. Dodano do tego koszt odprowadzenia ścieków, czyli 9,95 zł za metr 3 i razem wychodzi to około 41,34 zł. Mieszkańcy, którzy zgłaszają taką uwagę i proszą o wyjaśnienie, informowani są, że na innych osiedlach jest inna cena za metr 3 wody. W związku z tym, chciałbym uzyskać informacje, na podstawie, jakich danych podjęto taką kalkulację ceny i co powoduje, że cena za metr 3 wody w KTBS dosyć mocno zdrożała? Część mieszkańców sugeruje, że jest to efekt przejęcia Raculki przez KTBS, więc być może stąd generowanie takich kosztów. 5. Ścieżki rowerowe. Jest potrzeba powrotu do tematu ścieżek rowerowych przy ul. Sulechowskiej (Osiedle Marii Curie Skłodowskiej), przy Zjednoczenia (ul. Energetyków, ul. Batorego). Miasto z tej strony jest nieskomunikowane i niebezpiecznie jest jeździć rowerem przez te wiadukty. Dobrze byłoby, żebyśmy wrócili do tego tematu i zastanowili się jak szybko i kiedy możemy budować takie ścieżki? 6. Ulica Billewiczówny. Droga jest zaniedbana. Podobno od 2004 r. istnieje plan naprawy tej drogi i położenia nawierzchni. Od 2004 roku prowadzone są rozmowy w Urzędzie Miasta na temat nawierzchni tej drogi. Pytanie i prośba, czy można byłoby wpisać tę inwestycję do budżetu i czy ewentualnie są jakieś zaoszczędzone środki na poprawę stanu nawierzchni tej drogi, czyli masy bitumicznej? Radny p. Kamil Kawicki: 1. Przy Szkole Podstawowej nr 18 w okolicach placu zabaw znajduje się spory teren wykorzystywany przez rodziców, jako kilkuminutowy parking podczas odbierania dzieci ze szkoły, przy czym ten teren gruntowy, szczególnie w dni deszczowe tonie w błocie i nie ma tam swobodnego przejścia do szkoły. Czy jest możliwość utwardzenia i zabezpieczenia tego terenu, aby można było wykorzystywać ten teren przyszkolny? 2. Jadąc od strony ronda PCK w kierunku centrali rybnej w miejscu dawnych torów kolejowych, na wysokości ulicy Lisiej, były prowadzone prace. Wyglądało to na przekładanie wodociągów. Te prace spowodowały wybrzuszenia na tym szczytowym miejscu jezdni. Czy można tę górkę na jezdni, w miejscu dawnych torów, wyprofilować, żeby było bezpiecznie? 3. Dwa miesiące temu podniosłem sprawę chodnika do nikąd prowadzącego od ulicy Wyczółkowskiego przy rondzie Korcza, więc ul. Wojska Polskiego skrzyżowanie ul. Prosta, Wyczółkowskiego i dalej Wojska Polskiego. Rozpoczęły się tam prace, ale nie zostały zakończone. Kiedy zostaną i w którym kierunku będzie podjęta decyzja i gdzie będzie zrobione przejście dla pieszych? 4. Przepompownie wody należące do miejskich wodociągów i kanalizacji, w okolicach skrzyżowania Wojska Polskiego Wyszyńskiego oraz w górę Wyszyńskiego aż na dół przy rondzie z ul. Botaniczną. Z tamtych przepompowni w ostatnim czasie znowu wydobywa się bardzo Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 7

8 nieprzyjemny zapach. Miało to być monitorowane i na bieżąco usuwane. W związku z tym pytanie, co jest przyczyną tego fetoru i czy można, chociaż w trybie bieżącym go usunąć? 5. Ciąg pieszo - rowerowy od ronda Korcza w kierunku torów kolejowych i dalej do ulicy Świerkowej. Mieszkańcy zgłaszają, że jest zarośnięty, przez co jest zawężone miejsce dla pieszych i rowerzystów. Dlaczego tak jest i kiedy można te zarośla usunąć? 6. Nieużywane tory przy ul. Strzeleckiej przesmyk pomiędzy ul. Kożuchowską a ul. Strzelecką, tam gdzie powstała nowa ścieżka rowerowa. Jakie są szanse na usunięcie tych niepotrzebnych, utrudniających kierowcom jazdę, torów kolejowych? 7. Ulica Agrestowa w kierunku ulicy Bananowej, tam gdzie przecina ulicę m.in. ul. Kokosową sprawa szczelin na jezdni. Trzy lata temu podnosiłem to zagadnienie i otrzymałem zapewnienie, że ta sprawa będzie monitorowana i w przypadku powiększania się szczelin będą one usuwane. Czy można wrócić do tego tematu i usunąć te szczeliny? 8. Pytanie o czerwone przejazdy rowerowe przez jezdnie. W jakiej technice są wykonane, jaka jest trwałość tego czerwonego malowania i czy nie ma obaw, że co dwa, trzy miesiące trzeba będzie malować na czerwono te przejazdy? 9. Jeden z mieszkańców zgłosił, że sygnalizacja świetlna przy miasteczku ruchu drogowego w pobliżu SP nr 18 świeci przez całą dobę. Czy można temu zaradzić i w czasie, kiedy miasteczko nie funkcjonuje, czyli wieczorem i w nocy, tę sygnalizacje wyłączyć? Radny p. Marek Kamiński: Pytanie dotyczy programu, bo tak wyczytałem w publikacji Graffitii Zielona Góra edycja nr 3, Fundacji Bezpieczne Miasto, ale ze wstępu wynika, że ta publikacja została wydana przy wsparciu Urzędu Miasta. W tym wstępie jest mowa o Programie Graffitii realizowanym przy wsparciu władz samorządowych, czyli wynika z tego, że miasta Zielona Góra. Więc pytanie, czego dotyczy ten program? Czy tylko ogranicza się on do wydania tego albumu, czy ma więcej elementów i ile nas kosztuje? Przypomnę, że kiedyś w poprzedniej kadencji, wydano bogatszy album za 100 tysięcy złotych. Wyliczyłem, że ta kwota pozwoliłaby na pomalowanie 800 metrów ściany o wysokości 2 m specjalnym płynem zabezpieczającym przed takimi niepożądanymi malunkami. Więc ile kosztowała ta książeczka i ile nas kosztuje ten program i co w nim jest, oprócz wydania tego albumu? Radna p. Eleonora Mrozek: 1. Mieszkańcy ulicy Bukowej od lat czekają na chodnik, bo do tej pory nie ma tam chodnika. Ktoś wpadł na pomysł uszczęśliwienia mieszkańców tej ulicy i wysypał chodnik szlaką, która praktycznie uniemożliwia poruszanie się po tej nawierzchni. Pytanie - kto podjął taką decyzję? Jaki jest koszt tej prowizorki? Dlaczego nie wykorzystano nawierzchni chodnikowej, którą usuwano z ulicy Batorego, a ta, jako prowizorka, znacznie lepiej służyłaby mieszkańcom? 2. Dom Kultury na Chynowie został głośno zaadoptowany na potrzeby instytucji, która się tam mieści i rzeczywiście jest tam tablica, ale od strony ul. Truskawkowej widać, że na dzień dzisiejszy tam trwa remont, albo na jakimś etapie już się zakończył. Proszę o odpowiedź, na jakim etapie jest rzeczywista adaptacja tego obiektu na potrzeby tej instytucji? 3. Pytanie dot. mieszkanki ul. Sikorskiego 86. Złożyłam w tej sprawie interpelację i otrzymałam odpowiedź. I teraz, żeby móc rzeczywiście pomóc, czy się włączyć wspierając tych, którzy to zainicjowali, to odpowiedzi na pytania zadane w tej interpelacji są jakby sprzeczne. Dlatego pytam, ile faktycznie osób jest zameldowanych w budynku przy ulicy Sikorskiego 86, bo mam odpowiedź, że lokatorzy kilkakrotnie byli wzywani i nie uiszczali opłat? Czy bezpośrednio zainteresowana remontem tego budynku ma umowę najmu, bo z dopowiedzi na interpelację wynika, że ta pani nie ma umowy najmu, ponieważ proponuje się takie rozwiązanie, że po remoncie, który ma tam być wykonany, będzie przedłożona zainteresowanej możliwość podpisania umowy najmu? Jaki jest, więc stan faktyczny? Czy osoba, która prosi o remont jest najemcą? Kto te długi czyni, czy ta osoba, czy inni i jakie jest faktyczne zadłużenie tego mieszkania, bo są rozbieżności pomiędzy tym, co mówi zainteresowana, a tym, co mówi Miasto? Radny p. Zbigniew Bartkowiak: Od pewnego czasu chcę zapytać o sprawę dot. Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Botanicznej. Większość z nas nie jest członkami Komisji Oświaty i nie znamy do końca problemów, jakie występują w tej szkole, które związane są ze skargą określonej osoby na dyrektora tej placówki. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 8

9 Oficjalnie wiem, że prokuratura żadnych zarzutów dyrektorowi szkoły nie postawiła. Dyrektor cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pedagogów i uczniów, i oni widzą wielką pomoc z jego strony. Jest to osoba przyjazna dla ucznia. Kuratorium również nie wydało żadnej negatywnej opinii o szkole ani o dyrektorze. Chcę się dowiedzieć, jakie jest aktualne stanowisko władz miasta w tej sprawie? Czy nadal ma tam panować atmosfera podniecenia? Czy nas nie stać na to, żeby stworzyć właściwą atmosferę spokoju dla uczniów i pedagogów? Nikt nie chce, żeby to, co budowano wielkim wysiłkiem przez lata (i uczniowie, rodzice i pedagodzy łącznie z dyrektorem, bo pod jego kierunkiem), poprzez nierozsądne działania albo zaniechania działań, zostało zmarnowane. Wówczas mielibyśmy większy kłopot. Proszę o pisemną odpowiedź, ponieważ chcę się z nią podzielić również w tym środowisku. Radna p. Bożena Mania: 1. W różnych częściach naszego miasta są usytuowane słupki z łańcuchami, które odgradzają przejścia od chodników. Jest to bardzo estetyczny element naszego miasta. Niestety, w wielu miejscach tych łańcuchów już nie ma, ponieważ są zrobione z metalu i stały się łakomym kąskiem dla złomiarzy. Może trzeba się zastanowić i te łańcuchy robić z plastiku, wzorem innych miast? 2. Zielonogórskie ronda są pięknie udekorowane i jest to wspaniała wizytówka naszego miasta. Ale przy rondach są tablice informacyjne, również z nazwą ronda i z przykrością stwierdzam, że na tych tablicach są przyklejane samoprzylepne karteczki, które zasłaniają te informacje. Tak się dzieje np. przy rondzie 11 Listopada i przy rondzie Haliny Lubicz. Chciałabym, żeby służby zajmujące się sprzątaniem tych rond wyczyściły te tablice. 3. Boisko sportowe na Zaciszu. Do kogo należy teren między ulicami Prostą, gdzie jest budynek Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 16-19? Pomiędzy tym budynkiem a archiwum jest duży plac. Ten plac wystarczyłby na to, żeby zrobić tam boisko. Jeżeli ten teren należy do Uniwersytetu, to można podjąć jakieś negocjacje w tej sprawie. 4. W mieście brakuje mieszkań komunalnych. Chcę zapytać i proszę służby Urzędu Miasta o to, żeby zorientowały się, kto jest właścicielem i co się dzieje z mieszkaniami przy ulicy Sikorskiego nr 49 (parter), nr 65 (parter) oraz nr 71, bo okna wskazują na to, że nikt tam nie mieszka? Czyje to jest? Jeżeli jest jakiś właściciel, to się dowiemy i może trzeba podjąć jakieś działania, żeby ewentualnie te mieszkania odzyskać? Natomiast, jeżeli tam ktoś mieszka, to może zobowiązać do tego, żeby... To jest centrum miasta, główna ulica. 5. Naprzeciwko dworca PKS jest baza przewozowa jakieś firmy i prawdopodobnie samochody tej firmy systematycznie łamią słupki z łańcuchami, murek jest uszkodzony i sypie się tynk. Nie wiem, do kogo to należy? Jeżeli do firmy, to trzeba zobowiązać, żeby to naprawiła. Jeżeli do Miasta, to trzeba przypomnieć, że ten teren trzeba uporządkować, bo to jest wizytówka miasta i wygląda to nieestetycznie. Radny p. Jacek Budziński: 1. Panie prezydencie, ile kosztowała kampania reklamująca nową audycję w Radiu Index Prezydent na 96 FM? Kto zapłacił za tą kampanię i za jakie jej elementy? Proszę o dokładne zestawienie ile, co kosztowało, to znaczy np. produkcja i ekspozycja bilbordów i plakatów oraz inne działania. Jeżeli miasto za to wszystko płaciło to, z jakich paragrafów budżetu miasta? 2. Miałem okazję porozmawiać z wieloletnią dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Panią Wandą Rutkowską. Efektem tej rozmowy są poniższe propozycje dotyczące spraw kultury obecnej i powiększonej Zielonej Górze. Proszę prezydenta Janusza Kubickiego o pisemne ustosunkowanie się do tego. Na marginesie zielonogórskiej kultury 1. Kultura ma edukować, inspirować twórcze postawy, rozwijać i zaspakajać różnorodne potrzeby i zainteresowania człowieka. Te funkcje kultury w mieście stają się coraz bardziej odległe, niedostępne, elitarne. Z powodu komercji kultury (drogie bilety) oraz rzadkich działań plenerowych w dziedzinach: teatr, muzyka, plastyka, rośnie rzesza wykluczonych z kultury. 2. Marnują się talenty artystyczne, a odkryte, w wyniku ubogiej infrastruktury (baza, kadra, finanse) nie mogą liczyć na pełny rozwój. (Dom Harcerza nie jest w stanie ogarnąć wszystkich) Zanika w mieście amatorski ruch artystyczny, żyją grupy z kilkuletnią tradycją. Nie ma teatrów, śladowo występują zespoły wokalne, a taniec jest generalnie komercyjny. W tej dziedzinie szkoły też nie odnoszą porażających sukcesów. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 9

10 3. Rozrywka stała się dominującą formą zielonogórskiej kultury. Jak świat światem, poza spędzeniem czasu wolnego nie wiele daje człowiekowi. Wszechobecna, w którą topi się duże pieniądze, w młodych ludziach wyrabia się przekonanie, że kultura to tylko to, a w związku z tym swoje uczestnictwo ograniczają wyłącznie do tego. ZOK od lat realizuje program edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Konieczna jest intensyfikacja realizacji tego programu, szczególnie w szkołach powiększonej Zielonej Góry i gimnazjach miejskich, w dziedzinie wszystkich sztuk kultury. Oczywiście wymaga to większego finansowania z budżetu miasta. 4. Miejska kultura za bardzo tkwi w rękach władzy. Jej zarządzanie odbywa się bez udziału obywateli: brak konkursów kadry, organizacja sztandarowych imprez miejskich bez konsultacji społecznych, podobnie z przyznawaniem grantów. Jest chaotyczna, niekreatywna, realizowana na oślep. Wyraźnie brakuje strategii rozwoju jasno określonych misji(powinna powstać na lata ).Jako wspólne dobro powinna być oddana w ręce obywateli, a jej organizator tylko stać na straży przestrzegania prawa. Instytucje kultury i inni jej organizatorzy działają w pojedynkę, okopali się w swoich posiadłościach. Nie ma elit i brakuje liderów. Pewne rzeczy trzeba budować na nowo. Władza nie bywa w tych środowiskach, więc nie wie, co dobre a co złe, co warte kontynuacji. 5. Nie zauważa się, że kultura jest nie tylko motorem rozwoju człowieka, ale i gospodarki. Powinna być w symbiozie ze sportem, turystyką, edukacją i biznesem. Poza edukacją, na pozostałych polach, nie ma sukcesów, Wiemy, że szansą dla rozwoju miasta jest turystyka kulturowa, a brak perspektywy kultury odbiera te szanse. Tworzy się błędne koło. Muzeum etnograficzne w Ochli staje się miejską instytucją kultury, którego doświadczeń i tradycji nie można zaprzepaścić poprzez ograniczanie środków. 6. Zarysowały się wyraźnie nowe segmenty kultury. Nowe Miasto Zielona Góra, nowa przestrzeń publiczna, nowi mieszkańcy, z nowym doświadczeniem kulturowym i społecznym, z pewnością bardzo kreatywni lokalnie. Wciąż rośnie grupa seniorów, z jednej strony aktywna życiowo i chętna zaspakajać swoje potrzeby i zainteresowania, z drugiej wymagająca różnej pomocy w egzystencji. Młodzież gimnazjalna wciąż znajduje się na marginesie kultury, a to jest grupa, która najbardziej wsiąkła w świat wirtualny. Jak widać te wyżej wymienione segmenty wymagają ofensywy kultury. 7. Zielona Góra nie może pochwalić się bazą kultury. Po 1945 roku niczego dla kultury miasto nie wybudowało. Raczej się likwiduje (Hala Ludowa, Kino Wenus, Klub Relaks scena lalkowa, kluby osiedlowe, Dom Kultury na Chynowie) To co jest to prowizorki, nie wystarczające dzisiaj, a tym bardziej dla jutra kultury, abstrahując od standardów europejskich. Czas jest podjąć dla kultury poniższe działania: 1. Modernizacja Centrum Biznesu na Miejsce Centrum Kultury a) ZOK b )ośrodek inicjatyw senioralnych. Plusy to: - jest sala, która po zamontowania windy może powszechnie służyć za salę widowiskową, - parking ze schodami stanowi naturalne miejsce do prezentacji plenerowych, - bunkier miejsce dla zespołów rockowych (nie słychać hałasu), - inne pomieszczenia (po wielu istniejących przeróbkach ze swoją kubaturą mogą służyć amatorskiemu ruchowi artystycznemu i przejawom różnorodnej działalności klubowej), - miejsce bardzo dobrze skomunikowane szczególnie dla dzieci i seniorów, - lokalizacja w Centrum Biznesu instytucji kultury ożywi wyludnioną ulicę Westerplatte. 2. ZOK Amfiteatr. W jego miejsce Centrum Rekreacji i Rozrywki zgodnie z planami miasta zagospodarowania Parku Piastowskiego, a także środowiskowe miejsce dla działalności senioralnej. Działalność merytoryczna jednej i drugiej instytucji winna być wynikiem projektów obywatelskich. 3. Remont Amfiteatru. Remontu wymaga widownia, aż dziwne, że nie zamknął jej Sanepid. Jest tam bardzo niebezpieczne. Ze względu na gabaryty transportu, którym dowozi się sprzęt nagłaśniający i oświetlający coraz bardziej komplikuje się dojazd do Amfiteatru. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 10

11 Można rozważyć propozycje remontu widowni bez skarpy, z widownią na płasko z sezonowo rozstawianymi zadaszonymi trybunami. Daje to możliwość organizacji różnorodnych imprez: samochodowych, tanecznych, cyrkowych itp. Może być także w wersji hali widowiskowej (bez skarpy). 3. W imieniu związkowców proszę prezydenta Kubickiego o odpowiedź na następujące pytania, a dotyczące spraw płac urzędników, MZK i oświaty po połączeniu miasta z gminą: 1. Związki Zawodowe Solidarność zapytały pisemnie Prezydenta Zielonej Góry i Wójta Zielonej Góry, jakie są średnie zarobków w tych zakładach pracy w 2014 roku. Wójt ZG odpowiedział pisemnie, że średnia zarobków w UG na dzień r wynosi zł, a Prezydent ZG odpisał że średnia wynosi na etat. Jak łatwo policzyć różnica w zarobkach wynosi ponad 700 zł. W związku z tym pytamy prezydenta, do jakich stawek zaszeregowania będzie przygotowany budżet na 2015 rok? Czy do płacy w Gminie, czy w Urzędzie? Bo jeżeli budżet wynagrodzeń płacowych będzie oparty na płacach w UM, to pracownikom przejętym z Gminy należy dać wypowiedzenia warunków płacy. Czy takie są przygotowywane? A jeżeli podniesie płace pracownikom UM to w budżecie trzeba będzie zabezpieczyć środki na podwyżki. Z tego, co nam wiadomo dyrektorzy dostali wytyczne by w budżecie na 2015r nie planować podwyżek płacowych. Jak to się ma do tego, gdy po połączeniu miasta z gminą specjaliści wykonujący tą sama pracę będą zarabiać różnie? Ten po przejściu z gminy o 700 zł więcej. 2. Czy w projekcie budżetu na 2015 rok prezydent Kubicki zabezpieczy pieniądze na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Gminy oraz dla pracowników jednostek miejskich i gminnych? 3. Zapis w Kontrakcie zielonogórskim o ośmioletniej gwarancji zatrudnienia dla pracowników gminy, nie ma mocy prawnej. Co w takim razie będzie jak Janusz Kubicki nie zostanie prezydentem? Czy inny prezydent też będzie tego zapisu przestrzegał? 4. Czemu nie ma zapisu o nie zmienności warunków pracy i płacy również przez te osiem lat? 5. Kto pokryje niemałe koszty przekształcenia MZK w spółkę z o.o.? 6. MZK nie wypracowuje zysków, więc w jaki sposób będą spłacane kredyty, które spółka zaciągnie? 7. Co będzie z pracownikami, jeśli spółka padnie? 8. Czy pomysł przekształcenia MZK w spółkę z o.o. ma coś wspólnego z połączeniem miasta z gminą i przymusem stworzenia nowych intratnych posad? 4. Moja uczennica w swoim i innych uczniów imieniu prosi o przedstawienie i o ustosunkowanie się prezydenta lub dyrekcji MZK do ich wątpliwości, dotyczących nowego rozkładu jazdy MZK po połączeniu miasta z gminą. Przesyłam listę propozycji zmian/ zastrzeżeń dotyczących zaproponowanych zmian w rozkładzie MZK: - likwidacja linii numer 4 i 24 spowoduje, iż jedynym połączeniem osiedla Zdrojowego z resztą miasta będzie linia numer 5, - zmiana trasy linii numer 5 nie rozwiąże problemu przepełnionych linii autobusów nr 8. Zamiast zmieniać trasę linii nr 5, powinno zwiększyć się częstotliwość linii nr 8. - jako uczniowie prosimy o interwencję w sprawie podstawienia autobusu linii nr 1, większego niż standardowy tzw. podwójnego w godzinach szczytu tzn. pomiędzy godziną 12 a 16. Jest to spowodowane bardzo dużą ilością osób korzystających w tym czasie z przejazdu. - wielką korzyścią byłoby również zwiększenie częstotliwości linii kursujących w godzinach wieczornych z przystanku "Sulechowska CRS" w kierunku centrum. - zmniejszenie częstotliwości przejazdów autobusów linii nr 8 nie zrekompensują dodatkowe kursy innych autobusów na części jej trasy. 5. Kontynuując temat połączenia proszę odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej po połączeniu: Po połączeniu miasta i gminy Straż Miejska obejmie swoim zasięgiem działania teren o powierzchni 275 km 2 (wcześniej 50 km 2 ). Powstaje pytanie o ile miasto zwiększy limity na paliwo dla radiowozów Straży Miejskiej? Pytanie jest o tyle zasadne że w przeszłości były już przypadki że zabrakło pieniędzy na paliwo i strażnicy chodzili pieszo, a trudno sobie wyobrazić aby patrol szedł pieszo z Zielonej Góry na wały przeciwpowodziowe. W związku ze zmiana specyfikacji terenu oraz uczestnictwem w akcjach przeciwpowodziowych obecnej Straży Gminnej, czy połączona Straż Miejska będzie posiadała odpowiednie umundurowanie do pełnienia służby w takich warunkach? Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 11

12 Czy miasto zakupi nowe telefony wraz z aparatami dla strażników, którzy mają te same telefony od 6 lat i skarżą się, że są popsute, a są im niezbędne podczas pracy do dokumentowania wykroczeń oraz rozmów z dyżurnym? Ilu po połączeniu strażników dodatkowo ma zamiar zatrudnić Urząd Miasta? Nie mówię tutaj o przejęciu do Straży Miejskiej 3 strażników i komendanta Straży Gminnej, tylko o zatrudnieniu nowych osób. Nie ulega wątpliwości, że teren działania zwiększy się 5,5 krotnie, a skoro oczekujemy od Straży Miejskiej także służby w weekendy, a nawet w nocy, to należy zwiększyć ilość strażników. Uważam, że tylko dodatkowe zasilenie Straży Miejskiej pozwoli na skuteczne zabezpieczenie tak dużego terenu i sprosta oczekiwaniom mieszkańców. 6. Poniżej przedstawiam pomysł moich byłych uczniów, a obecnie rodziców małego dziecka, którzy chcą za moim pośrednictwem przedstawić następujący pomysł. Proszę o pisemne ustosunkowanie się do niego. Lokal przyjazny rodzinie oznaczenie graficzne bądź napis w formie naklejki. Naklejkę otrzymałyby jedynie te lokale, które posiadają nie tylko krzesełka dla maluchów, ale także przewijak w łazience. Możliwe, że taka forma wyróżnienia sprawi, że więcej miejsc zamontuje przewijaki, które są bardzo rzadkim widokiem w restauracyjnych łazienkach. Krzesełka, stoliki dla małych dzieci są poniekąd zachęceniem, aby przychodziły tam całe rodziny(także te z dziećmi poniżej roku), jednak brak przewijaka sprawia, że można odnieść wrażenie, iż lokal owszem chce, aby rodzina spędziła u nich miło czas jedząc, pijąc a przede wszystkim za to płacąc, ale kiedy dziecku napełni się pielucha to do widzenia. Mowa tu o dzieciach, których nie można jeszcze przewijać w inny sposób niż na leżąco. Żadnemu rodzicowi nie sprawia przyjemności świecenie pupką swojego dziecka. Na sali, gdzie wydawane są posiłki zarówno rodzice jak i sąsiedzi czują się niekomfortowo, gdy pielucha zmieniana jest na widoku. Często ta czynność jest zwyczajnie zabroniona. Wiele lokali ma wystarczające duże łazienki, aby zamontować składany przewijak. Podobnie jedna z galerii, która pobiera opłatę za wejście do łazienki w wys. 1zł, a tam znajdziemy jedynie toaletę, dwa zlewy i sporo wolnego miejsca na podłodze, gdzie można przewinąć dziecko, bo na przewijak zabrakło przestrzeni. Niektórzy stwierdzą, że małe dzieci odstraszą bezdzietnych bywalców lokali płaczem i tu pytanie, kto by nie płakał z pełną pieluchą? Krzyki i rozwydrzenie to problem raczej starszych dzieci, młodsze mają niewiele potrzeb, które łatwo zaspokoić, w tym celu potrzebny jest właśnie przewijak. Urząd Miasta musiałby przeznaczyć pewną kwotę na zaprojektowanie oraz wydruk naklejek. Potrzebna by była również akcji promocyjna, aby lokale wiedziały, że przewijak w ich łazience sprawi, iż zyskają nowych gości. 7. Proszę o udzielenie pełnej odpowiedzi na poniższe pytania mieszkanki Zielonej Góry. 1. Stowarzyszenie Arka przy Truskawkowej na Chynowie. Proszę o podanie informacji: - na jakim etapie są prace adaptacyjne i porządkowe na terenie działki i budynku, w dalszym ciągu od frontu budynek wygląda strasznie ( brudne okna, stosy jakiś mebli w środku, nieogarnięty chodnik) jest to centrum Chynowa, przy głównym przystanku, przy drodze do Kościoła, przy Zespole Edukacyjnym nr 1, więc wypada, żeby zadbać o porządek i bezpieczeństwo). - proszę o podanie informacji o interwencjach, w okresie, od kiedy powstał ten Ośrodek, policji i Straży Miejskiej w Arce lub związane z mieszkańcami Arki, czego dotyczyły i jak Stowarzyszenie przeciwdziała powstawaniu takich sytuacji ( wiadomo, że czasami niektórzy mieszkańcy ARKI zakupują alkohol w pobliskiej Żabce, awanturują się, włóczą się po Chynowie, zaczepiają ludzi i żebrzą pod Biedronką). - jaki jest regulamin ośrodka i czy jest przestrzegany? - czy są prowadzone jakieś wizytacje z Urzędu Miasta w tym Ośrodku? Proszę o podjęcie działań w kierunku właściwego działania Ośrodka. Wiadomo, że budynek został przekazany przez Miasto dla Arki, jednak powstały pewnie niedogodności dla mieszkańców, dlatego proszę o zainteresowanie się i nie pozostawianie tego problemu bez rozwiązana. 2. MZK - nowe trasy, nowe przystanki Od stycznia zmieni się wiele, jeśli chodzi o nowe trasy. Proszę o przybliżenie jak ma dokładnie wyglądać trasa autobusów, które będą obsługiwały: Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 12

13 1/ Chynów, Os.Kolorowe, Krępa, Zawada, Jany oraz 2/ Dworzec - Jeleniów Gdzie mają powstać nowe przystanki, a w przypadku Jeleniowi, czy kursy będą dostosowane do godzin pracy zakładu Stelmet? Zatrudnienie jest tam wysokie, w związku z tym na pewno autobusy nie jeździłyby puste. Czy te informacje mogą być podane wcześniej, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć? Czy istnieje możliwość połączenia Chynowa z Batorego? Proszę o szkice proponowanych tras i przystanków. 3. Porządkowanie lasu przy dawnej Restauracji Ostoja obecnie Zawada wzdłuż ul. Tęczowej do Strzelnicy, wjazd od ulicy Poznańskiej. Proszę o zlecenie odpowiednim służbom zarówno porządkowym jak i leśnym uporządkowania odcinka ( po obu stronach ul. Tęczowej). Jest tam ogrom śmieci i połamanych drzew(ek) i gałęzie. Przydałaby się przycinka, tym bardziej, że jest to droga prowadząca do nowego Os. Kolorowego, droga wjazdowa do miasta, a także obszar inwestycyjny, który Urząd Miasta wystawia na sprzedaż. Wypada, żeby był tam porządek. 8. Co dalej będzie z budynkiem należącym do miasta przy ul. Strzeleckiej 10, w którym wybuchł pożar? Rodziny tam mieszkające dostały lokale zastępcze, miasto przeznaczyło środki na budowę nowego dachu i od tej pory nic się w tym budynkiem nie dzieje. Kiedy miasto ma zamiar przeprowadzić remonty lokali w budynku, gdyż jak wiemy kolejka osób czekających na mieszkania komunalne liczy kilkaset osób. 9. Proszę o informację, co i kiedy zamierzają zrobić właściciele w budynku po dawnym hotelu "Pod Wieżą", który to kilka lat temu miasto sprzedało nie zabezpieczając terminu wykonania inwestycji? 10. Przy budynku przy ul. Podgórnej 47 pojawiło się ogrodzenie zamykające możliwość przejścia przez pasaż dla pieszych, a tym samym dojście do niektórych punktów handlowych. Miasto domaga się od właścicieli lokali partycypacji w remoncie, ale problem polega na tym, że żaden z nich(mających wejście od strony pasażu) nie jest właścicielem gruntu pod tym pasażem. Co ma zamiar Pan prezydent w tej sprawie zanim dojdzie do katastrofy budowlanej? 11. Który w końcu budynek będzie przeznaczony na potrzeby planowanego wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim i na co się przeznaczy budynek po byłym akademiku przy ul. Ogrodowej? Przypomnę, że m.in. po to Rada Miasta zgodziła się na zakup stadniny na Raculce od UZ, aby rektor miał pieniądze na wkład własny na remont wspomnianego wieżowca pod potrzeby wydziału lekarskiego. 12. Proszę podać koszty utrzymania jednego ucznia we wszystkich rodzajach szkół. Radna p. Bożena Ronowicz: 1. Mieszkańcy ulicy Jagodowej zgłaszają, że Miasto przymierza się do wycinki starych zdrowych drzew w okolicy ulicy Pileckiego przy rondzie. Proszą o pomoc i wstrzymanie tej wycinki. Dlatego apeluję do Pana Prezydenta, aby do czasu wyjaśnienia tej sprawy wstrzymał te działania października (sobota) na teren Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej wkroczyła policja. Na czyje polecenie nastąpiło wejście służb mundurowych na teren uczelni? 3. Nie ma monitorowania Starego Miasta. Z pięknie udekorowanych chryzantemami gazonów są już powyrywane całe krzaki. Myślę, że kamery ujawniłyby sprawcę, który drugi raz nie odważyłby się kraść tych kwiatów. 4. Wracam do pytań, które zadawałam na ostatniej sesji, ponieważ, mimo, że zaznaczyłam, że proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, to odpowiedzi zostały udzielone powierzchownie, albo w ogóle nie zostały udzielone. W zakresie funkcjonowania organizacji Straży Miejskiej pytałam, ile płaci Miasto za wynajęcie pomieszczeń dla siedziby Straży Miejskiej? Żadnej adnotacji w tych pytaniach, w tym zakresie nie ma. Dlatego ponawiam to pytanie jeszcze raz. Pytałam o wypłatę rekompensat za mundur strażników. Pan Prezydent odwołuje się do Zarządzenia Nr w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania straży miejskiej i że ekwiwalent za to umundurowanie jest w tabeli zamieszczonej w tym zarządzeniu. Tylko w tym zarządzeniu i załącznikach nie ma podanych kwot ekwiwalentu. Jest stanowisko, jest zakres wyposażenia oraz okres użytkowania. Więc nie wiem, czy Pan Prezydent nie wie, co podpisuje w zarządzeniu, czy teraz nie wie, co napisał mi udzielając odpowiedzi? Prosiłam również o szczegółowy zakres budżetu, od momentu powstania Straży Miejskiej. Śmieszne i fałszywe odpowiedzi zostały udzielone w zakresie zakupu paliwa, że zakup paliwa jest od 2013 roku dla całego Urzędu Miasta, w tym dla straży. Faktura jest wystawiana raz Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 13

14 w miesiącu, zbiorczo i nieprowadzone są odrębne ewidencje dla Straży Miejskiej, co jest nieprawdą. Strażnicy miejscy rozliczają się osobno. Samochody mają ewidencję zużytego paliwa. To nasuwa również takie rozumowanie, że nie ma panowania nad paliwem, które zostaje zakupione dla Urzędu Miasta. Przypomnę, że niedawno Straż Miejską oskarżano, że w jeden dzień jakiś samochód wyjeździł 500 kilometrów. To było fałszywe posądzenie. To nie zrobiła Straż Miejska. Natomiast takie odpowiedzi godzą w godność tych strażników, którzy opiekują się samochodami. Również zniknęły komputery przy przeprowadzce. Mówi się, że kilka komputerów zostało na Grottgera. Kilka, to ile pięć, dziewięć, dwa? Zabieranie sprzętu, jest to duże utrudnienie dla Straży Miejskiej. Proszę również o dołączenie do tych odpowiedzi protokołów kontroli prowadzonych przez Urząd Miasta w obrębie Straży Miejskiej, oraz instytucji zewnętrznych, które takie kontrole prowadziły, w szczególności proszę o protokoły, które sporządzała Państwowa Inspekcja Pracy. 5. Nie udzielono mi również odpowiedzi, ile wraków i za jaką kwotę Miasto odprowadzało na złom, i jaka kwota na te wraki została przeznaczona w kolejnych budżetach miasta? Proszę o uzupełnienie w tym zakresie odpowiedzi. 6. Pytałam również o sytuację w Promyku: kiedy z Rady Społecznej zostanie odwołana dezorganizująca pracę Rady Społecznej i Promyka, przewodnicząca tej rady? Wnosiłam to pytanie spowodowana zapytaniami rodziców, którzy nie są wpuszczani na posiedzenia rady. Dlatego proszę o skontrolowanie funkcjonowania przewodniczącej i podjęcie stosownych wniosków, również sprawdzenie, jak wygląda sporządzanie protokołów z posiedzeń rady. Radny p. Edward Markiewicz: 1. Mieszkańcy ul. Skrzetuskiego pytają, co z realizacja zadania wpisanego do budżetu miasta na 2014 rok związanego z remontem ich ulicy? Przypomnę, że w budżecie jest zapisane 200 tysięcy złotych na ten cel. Czy w związku z tym, że to zadanie najwyraźniej nie będzie zrealizowane, te pieniądze przepadną? Z kwoty 200 tysięcy złotych zrobiono projekt, więc pytanie, czy Pan Prezydent to zadanie ujmie w budżecie na 2015 rok? 2. Mieszkańcy Zdrojowego dopytują się o zaplanowany na 2014 remont nawierzchni ul. Strumykowej. Tam było przeznaczone 200 tysięcy złotych, ale po przeprowadzeniu pierwszych przetargów okazało się, że ta kwota jest za mała. Połączyliśmy, więc te dwie kwoty z ul. Skrzetuskiego i Strumykowej w jeden budżet, czyli było 400 tysięcy złotych, ale i tak ta kwota była za mała na realizację zarówno ulicy Skrzetuskiego, jak i Strumykowej. W związku z tym podobne pytanie, bo projekt został wykonany za około 30 tysięcy złotych, czy zadanie to zostanie ujęte w budżecie na 2015 rok? 3. Chcę wesprzeć zagadnienie, które poruszyła radna Aleksandra Mrozek dot. ulicy Bukowej. Tam rzeczywiście chodnik wysypano destruktem asfaltowym i teraz nie można ani po tym chodzić, ani tego pozamiatać. Dzieci idą do szkoły po ulicy. Nie ma innego wyjścia jak poprawić to, co zepsuto do tej pory. W związku z tym pytam, czy ten chodnik będzie ujęty w budżecie na 2015 rok? 4. Przy wyjeździe z ulicy Strumykowej na Sulechowską trzeba przejechać przez czerwony pas dla rowerzystów. Problem w tym, że wyjeżdżając z ulicy Strumykowej, po prawej stronie, kierowcy mają wysoki mur. Żeby sprawdzić, czy z boku nie wyjeżdżają rowerzyści, trzeba wyglądnąć za tego muru i ustawić tak samochód, że jego przód znajduje się na tym czerwonym pasie. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bo tam już kilka razy ludzie odbijali się od masek samochodów. W związku z tym pytanie, czy istnieje taka możliwość, żeby postawić tam jakieś lustro, które umożliwiłoby bezpieczne poruszanie się zarówno kierowcom, jak i rowerzystom. Radny p. Tomasz Nesterowicz: Chcę zaproponować, żeby prezydent i Rada Miasta zastanowili się jeszcze nad jedną forma wsparcia rodzin, bo dotychczasowe działania, które prowadzimy, to jest pomoc, ale trochę na zasadzie gadżetów i ja, po rozmowach z młodymi rodzicami chciałbym zwrócić uwagę, że może zastanowilibyśmy się nad możliwością wsparcia, czy sfinansowania zabezpieczania krwi pępowinowej, czyli czegoś, co ratuje życie. Jest to stosunkowo droga procedura i obecnie na tę procedurę mogą sobie pozwolić tylko bogatsi rodzice. Na tę chwilę ta procedura pozwala na wyleczenie około 70 różnych poważnych chorób, w większości to są choroby nowotworowe min. białaczka. Proponuję to, dlatego, że po pierwsze, tego typu rozwiązanie ratuje życie, po drugie, pomaga rodzicom w przypadku, kiedy dziecko zachoruje, dlatego, że jest to szansa na odejście od bardzo drogich kuracji. Może udałoby się znaleźć taką formułę, żeby w tej formie pomóc rodzicom, żeby to nie były gadżety, ale żeby to było takie ubezpieczenie. Trzeba o tym pamiętać, Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 14

15 że ta krew ratuje nie tylko dziecko, ale także rodzeństwo, a w niektórych przypadkach może pomagać innym osobom. To taka propozycja do przeanalizowania, także pod względem ekonomicznym. Mam nadzieję, że może ten kierunek, który dzisiaj zaproponowałem, będzie też takim, w którym pójdą inne samorządy, bo w tym momencie, może rodzice też mogliby wybrać, czy wolą gadżety, czy taką polisę ubezpieczeniową dla dziecka, przynajmniej na kilkanaście lat. Radna p. Jolanta Danielak: 1. Miasto ponosi nakłady na poprawę bezpieczeństwa, ale otrzymuję informacje, że zastosowany system monitoringu, a właściwie kamery, tak naprawdę są tylko atrapami. Proszę, żeby zweryfikować ich działanie, czy one są sprawne, a jeżeli nie to dlaczego? Dlaczego obrazy, które można pozyskiwać z monitoringu nie są wykorzystywane dla celów związanych z poprawą bezpieczeństwa? 2. Czy miasto klubowi, który funkcjonował na Zaciszu, przedstawiło możliwości funkcjonowania w innym miejscu, jakie są szanse dla sprawnego jego funkcjonowania w dalszym ciągu, bo wypełniane przez klub zadania dobrze wpisały się w Zieloną Górę? 3. Środki finansowe z puli do dyspozycji radnych przekazywałam m.in. środki finansowe na remont świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Sikorskiego, świetlicy Gniazdo i stwierdzam, że jest już jesień, sprawy finansowe i przetargowe jeszcze się nie zakończyły, a koszty związane z tym przedsięwzięciem rosną. Pierwotna kwota na remonty rzędu tys. zł urosła już do 200 tys. zł, w związku z tym jest nikła szansa na to, że do końca roku uda się to zadanie zrealizować, bo jest niezabezpieczone finansowo. Co z tymi środkami, które zostały już zabezpieczone na to zadanie, czy one będą do dyspozycji w roku przyszłym? 4. Otrzymałam informacje od mieszkańca Zielonej Góry, że w Urzędzie Miasta nie przestrzega się zasad związanych z kodeksem pracy i pracownicy nie wykorzystują w sposób zgodny z kodeksem pracy urlopów. W związku z powyższym chciałabym wiedzieć, jakiej liczby osób to dotyczy, z uwagi na fakt, że może to narazić urząd na kary finansowe. Jak liczna jest to grupa osób, czy dotyczy również wyższych urzędników miasta? 5. Jaka jest symulacja kosztów w związku z utrzymaniem dróg, które przejmiemy po połączeniu miasta z gminą. Miasto przejmie drogi gminne i wojewódzkie i trzeba te środki na utrzymanie dróg przewidzieć w budżetach miasta. 6. Proszę również o uwagi dotyczące kwestii realizacji parkingów w mieście. Jestem podenerwowana, kiedy wyjeżdżam z Powstańców, banku II oddz. w kierunku Wiśniowej i przy skręcie w lewo parking jest tak blisko skrzyżowania, że jeżeli stoi tam większy samochód, to nie ma żadnej widoczności. Proszę, aby służby uwzględniały również kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza przy skrzyżowaniach, bo parking ma nam ułatwiać życie a nie dodatkowo zagrażać. Radna p. Eleonora Szymkowiak: 1. Czy będzie finansowany przez miasto program walki z amatorskim graffiti? Jak się daje pieniądze na graffiti, to może też trzeba dawać na walkę z amatorskim graffiti. Coraz więcej jest zniszczeń, niszczone są też prywatne budynki. Kto ma się tym bliżej zainteresować, policja czy straż? 2. Na deptaku są za małe kosze i dlatego fruwają tam śmieci. Myślę, że należałoby postawić, te mniejsze zielone pojemniki, jakie stawia się na jarmarku. One są głębokie, kolor też mają dostosowany i proszę to zrobić. 3. Stojaki na rowery kiedyś były przy ratuszu, zniknęły i należy wrócić do tej sprawy. 4. W związku ze świętem Wszystkich Świętych czy 1 listopada będą darmowe przejazdy dla mieszkańców, czy będzie kursowało więcej autobusów? 5. Czy miasto jest przygotowane do zimy, jeżeli chodzi o bezdomnych? Ile miejsc jest dla bezdomnych, czy jesteśmy na to przygotowani? Czy Straż Miejska jest też do tego przygotowana (patrolowanie miejsc pobytu bezdomnych), aby nie doszło do dramatu? Radny p. Kazimierz Łatwiński: 1. Chciałem zapytać o budżet na 2015 rok, szczególnie o kwestie związane z dowozami osób niepełnosprawnych. Istnieje niepokój, że po połączeniu, kiedy tę usługę świadczyć trzeba będzie na 270 km 2 wzrosną koszty tych dowozów. I tu przypomnienie, że tę usługę będzie można dobrze wykonywać tylko przy zabezpieczeniu odpowiednich środków, zwiększonych w stosunku do tych, które były w tym roku. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 15

16 2. Sprawa zakłócania porządku przy sklepie Żabka na deptaku na ul. Żeromskiego mieszkańcy nie są przeciwko sklepowi i świadczonym przez sklep usługom. Natomiast wokół sklepu gromadzi się przez całą dobę grupa osób, które spędzają tam czas w sposób rozrywkowy. To ma miejsce przez cały tydzień. Jest problem i czas, aby służby porządkowe przyjrzały się temu zakłócaniu porządku, które występuje w sposób drastyczny. Drugi przykład to ul. Wyspiańskiego. Problem nasila się co roku w październiku, kiedy to ze śródmieścia, głównie w weekendy w godzinach nocno porannych ciągną grupy osób (istnieją przypuszczenia, że są to osoby ze środowiska, które rozpoczyna naukę w październiku). One ciągną w kierunku obiektów akademickich, czyniąc po drodze szalone spustoszenie na przystankach autobusowych, dotyczy to śmietników i małej architektury. Jest prośba mieszkańców tych terenów, aby objąć to kontrolą służb porządkowych. 3. Na oś. Morelowym przy ul. Stromej Straż Miejska egzekwowała zakaz parkowania na chodniku. Zwiększyło to problem braku parkingów na osiedlu. I tu jest prośba do służb planistycznych i inwestycyjnych miasta, aby poszukać miejsca pod nowe parkingi na osiedlu Morelowym, ale nie może się to odbyć kosztem placów zabaw i zieleni przy budynkach mieszkalnych. Radny p. Bogusław Pabierowski: 1. Ponawiam pytanie - na jakim etapie jest plan miejscowy dla osiedla Leśnego. Mieszkańcy czekają już piąty rok i tego planu miejscowego nie ma. Proszę o informację, co w międzyczasie w tym planie zmieniono i jaki jest postęp? 2. Brakuje na wielu obiektach numerów posesji, budynków. Prośba do władz miasta, aby taką akcję przeprowadzić i aby znalazły się numery administracyjne na budynkach. 3. Drewniany kiosk z lodami jesteśmy po sezonie letnim, a ten budynek ma negatywną opinię Straży Pożarnej, jest też opinia negatywna Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta, a prezydent ignoruje decyzje organów merytorycznych w tej sprawie. Ten budynek uniemożliwia przejazd droga pożarową do Złotego Domu i innych. Taki drewniany knot, który stoi już trzeci rok powinien stamtąd zniknąć. 4. Sprawa wybuchu w Katowicach takie niebezpieczeństwo czyha też w naszych budynkach mieszkalnych. Proszę o informację, ilu odbiorcom odcięto gaz miejski z uwagi na brak opłat czy innych względów technicznych, ilu odbiorców jest bliskich odcięcia gazu. W związku z tym należałoby w tych obiektach przeprowadzać może częściej kontrole, bo odcięcie gazu powoduje to, że jest chęć podłączenia się w sposób prowizoryczny. A to może być przyczyną wybuchu gazu. Jeszcze prośba, żeby miejskie służby zorganizowały akcję medialną, aby uświadomić społeczeństwu, czym grozi gaz. To jest gaz metanowy, który wybucha przy stężeniach od 3 do 15%, czyli niewiele potrzeba do takiego wybuchu. Tak samo czad, który jest dla człowieka nie do wyczucia. Postuluję, aby w wyniku tej akcji podnieść świadomość społeczeństwa w celu zakupienia czujników gazu na metan i na czad. Miasto mogłoby złożyć ofertę zakupu na kilka tysięcy takich czujek, wtedy urządzenia dla mieszkańców byłyby tańsze. 5. Ponawiam wniosek do prezydenta o oświetlenie ul. Łużyckiej od Zachodniej w stronę lasu i dalej do Łużyckiej. Ulica dalej wzdłuż garaży jest oświetlona, natomiast od ul. Zachodniej na odcinku 100 metrów panują ciemności. 6. Przejazd kolejowy ul. Wojska Polskiego blisko byłego hotelu Dana. Należy wzmocnić presję na PKP aby te podkłady zostały wymienione. W tej chwili jak się tam przejeżdża to jest autorodeo. Brakuje też barierek do odgrodzenia chodnika, który wchodzi na tory kolejowe. Należy na odcinku 20 metrów postawić takie barierki dla bezpieczeństwa przy przejściu z chodnika przed torami na chodnik za torami. 7. Chciałbym, aby w projekcie budżetu na 2015 rok znalazło się dokończenie ciągu pieszo jezdnego z Osiedla Leśnego do osiedla Zacisze. Temat rozpoczęto dwa lata temu, część odcinka do Osiedla Leśnego jest niewykonana. Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że w okresie między sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 16

17 3. PODJĘCIE UCHWAŁ 3.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 772 Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr (dot. nadania pośmiertnie tytułu Panu Antoniemu Łusiakowi), w imieniu projektodawcy Komisji Statutowo- Regulaminowej przedstawił radny p. Andrzej Brachmański. Uzasadniał trudno mówić o człowieku, który był znany osobiście, a który odcisnął piętno na historii tego Miasta. Życiorys Antoniego Łusiaka możecie Państwo przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, ale to jest sucha treść. Za takim suchym życiorysem często trudno dostrzec człowieka. Więc chciałbym powiedzieć kilka słów o Antonim Łusiaku jako o dziennikarzu i człowieku. Czy chcemy uhonorować Antoniego Łusiaka honorowym obywatelstwem naszego Miasta za to, że był wybitnym dziennikarzem? Nie, bo Antoni Łusiak nie był wybitnym dziennikarzem. Czy chcemy go uhonorować za to, że był mistrzem pióra? Nie, Antoni Łusiak nie był mistrzem pióra. A więc dlaczego chcemy go uhonorować? Dlatego, że Antoni Łusiak był przez ponad ćwierć wieku dziennikarzem zielonogórzan. Nie dziennikarzem Gazety Lubuskiej, nie dziennikarzem organu, był dziennikarzem zielonogórzan. Może młodszemu pokoleniu trudno uwierzyć, ale jego nazwisko znali wszyscy, którzy czytali Gazetę Lubuską, a w tamtym czasie czytało gazetę Lubuską kilkanaście tysięcy ludzi w naszym mieście. Codziennie. Antoni Łusiak pisał nie o sprawach wielkich, pisał o dziurze w chodniku, pisał o drodze, której nie ma, ale też pisał o rzeczach takich, które nam uciekały. O tym, że jest nam potrzebna oczyszczalnia, nowoczesna kanalizacja, lepsze autobusy, lepsze połączenia. Kiedy się zastanawiałem, jaka jest różnica pomiędzy Antonim Łusiakiem a innymi dziennikarzami mógłbym powiedzieć tak; Antoni Łusiak był firmą i to taką firmą, która w przeciwieństwie do innych dziennikarzy nie musiała chodzić i zbierać materiałów. To materiał sam przychodził do Antoniego Łusiaka. Ile razy wspominam Antoniego, tak widzę jak naprzeciwko siedzi Wojtek Janka i spowiada się, czasami bardziej niż prezydentowi miasta z tego, co zrobił. Efekt tej spowiedzi macie Państwo dzisiaj na biurkach, wybór materiałów dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Zielonej Góry, wybór materiałów napisanych przez Antoniego Łusiaka. Zobaczycie jaki był wielki wkład tego niewysokiego i raczej mikrej postury człowieka w rozwój naszego Miasta. Przed chwilą rozmawiałem z Adamem Ruszczyńskim, powiedział mi coś takiego: Antek Łusiak był swojego rodzaju Robin Hoodem Zielonej Góry. Zawsze pochylił się nad ludzkimi problemami, nie kleił się do władzy, nie pisał na kolanach, ale swoim ciętym piórem przyczyniał się do tego, że zielonogórzanom żyło się lepiej. Nie ma już takiej rubryki w gazecie, która przez wiele lat była takim znakiem rozpoznawczym Antoniego. Nazywała się Winogronka. Starsze pokolenie pamięta, że w takiej małej krótkiej formie Antoni potrafił upominać się o sprawy ludzi. Od tych Winogronek zaczynało się czytać gazetę, od tego, komu tam znowu Antek jakąś łatkę przypiął, co chce załatwić. Tak, Antoni Łusiak był przez ponad ćwierć wieku dziennikarzem zielonogórzan i za to należy mu się to honorowe obywatelstwo. Tak się złożyło, że Antoni Łusiak był moim nauczycielem zawodu. Moim i wielu dziennikarzy ówczesnej Gazety Lubuskiej, dwóch dziennikarzy, którzy wyszli spod ręki Antoniego Łusiaka siedzi na tej sali i muszę powiedzieć, że był nauczycielem wymagającym, życzliwym, uczącym nas, że dziennikarstwo to nie jest zawód, ale powołanie. A nawet jeśli jest to zawód to trzeba go wykonywać rzetelnie, uczciwie, z szacunkiem dla człowieka. A poza tym Antek był ciepłym, fajnym człowiekiem, który lubił uprawiać ogródek, który lubił pograć w karty, który był jednym z nas, ale tak naprawdę bez niego trudno sobie wyobrazić Zieloną Górę w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Wnoszę, aby Rada Miasta Zielonej Góry uhonorowała pana Antoniego Łusiaka Honorowym Obywatelstwem tego Miasta. Szkoda tylko, że Antek nie dożył tej chwili, ale myślę że należy mu się to jak najbardziej. Opinie Opinia ze strony Prezydenta Miasta z dn. 16 października 2014 r. bez uwag formalno-prawnych. Dyskusja Radny p. Kamil Kawicki miałem dzisiaj przywilej wykonać prośbę syna Pana Antoniego Łusiaka Pana Bartosza Łusiaka i przekazać książkę, zbiór jakże ważnych dla Miasta artykułów Na długim oddechu w XXI wiek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zielonej Góry, piórem Antoniego Łusiaka. W słowie wstępnym p. Bartosz Łusiak napisał, że chciałby jako syn upamiętnić konsekwentną i tak pozytywistyczną pracę swojego ojca, wydając ten zbiór. Jako przedstawiciel młodszego pokolenia dziennikarskiego, chociaż czynnie tego zawodu nie wykonuję, chciałbym 1 Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 772 oraz opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn r. Załącznik nr 2.1 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 17

18 zwrócić uwagę na fragment słowa wstępnego syna: Niniejsza publikacja nosi w sobie ambicje odtworzenia i przypomnienia jednego, bardzo ograniczonego, ale jakże istotnego fragmentu rozwojowej linii powojennej Zielonej Góry....To historia batalii o modernizacje Zielonej Góry, ukierunkowanej przede wszystkim na poprawę jakości zdrowia i życia jej mieszkańców, ale również stanu sanitarnego naszego środowiska. Batalii, która oczywiście wciąż trwa Pragnę zwrócić uwagę na niektóre tytuły artykułów, które tworzą ten zbiór: Woda - problem nr 1, Woda dla Miasta, Debata nad planem rozwoju Miasta, Czy będziemy pić zdrową i smaczną wodę. Ta tematyka i retoryka pokazują, że Antoni Łusiak w pewnym sensie wyprzedzał swoją epokę, pilotował to, co konsumowaliśmy w ostatnim dziesięcioleciu i co się dzieje na naszych oczach. Przyłączam się do słów rekomendacji i proszę o nadanie tego wspaniałego tytułu Antoniemu Łusiakowi. Przewodniczący Rady p. Adam Urbaniak odnosząc się do tej publikacji, to jest też znak czasów i może bardziej humorystycznie chciałbym przedstawić fragment informacji z posiedzenia wtedy Miejskiej Rady Narodowej z 1980 r. Nasz honorowy obywatel konkluduje swój artykuł tak: na sali zapanowało wielkie zmęczenie i prowadzący obrady miał nie lada problem z nawiązaniem kontaktu z radnymi pod koniec debaty. Ale nam się jeszcze to nie zdarzyło. Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Głosowanie druk nr 772 W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra 1 podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 773 Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr (dot. nadania tytułu Panu Ryszardowi Perytowi), w imieniu projektodawcy Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawił radny p. Grzegorz Hryniewicz. Uzasadniał Pan Ryszard Peryt, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, urodził się 9 marca 1947 r. w Zielonej Górze. W szkole podstawowej grał na skrzypcach. Studiował chemię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Warszawie na wydziale Aktorskim (1970) i Reżyserskim (1979). Na kształtowanie jego osobowości artystycznej miała wpływ najwcześniejsza przygoda ze szczepem Makusyny", nieco później fascynacja Teatrem Laboratorium" J. Grotowskiego. Zdobyte tam doświadczenia zaowocowały własnymi eksperymentami teatralnymi, które podejmował w Akademickim Kole Naukowym. Po uzyskaniu dyplomu aktora, wspólnie z M. Dziewulską utworzył własny teatr Puławskie Studio Teatralne" i w latach pracował w nim jako aktor i reżyser, zajmując się twórczością m.in.: J. Słowackiego, C.K. Norwida, W. Majakowskiego i innych. Od roku 1973 Studio działało przy Stołecznej Estradzie. W latach doskonalił swój warsztat reżyserski i aktorski u boku E. Axera w warszawskim Teatrze Współczesnym. W kolejnych sezonach reżyserował w Teatrze Narodowym A. Hanuszkiewicza i w Teatrze Ateneum. Na scenie operowej debiutował jeszcze podczas studiów reżyserskich w 1977r., przygotowując na inaugurację działalności Teatru Muzycznego w Słupsku pierwsze w swoim dorobku inscenizacje oper Mozarta. W latach związał się z Operą im. S. Moniuszki w Poznaniu (obecny Teatr Wielki). Inscenizacja oratorium Joanna d Arc na stosie", A. Honeggera przyniosła mu pierwszy głośny sukces. Realizacja ta zapoczątkowała trwającą 25 lat współpracę z Andrzejem Sadowskim. Spektakle z tego okresu zaliczane są do najwybitniejszych osiągnięć polskiej reżyserii operowej. Powstały wówczas polskie prapremiery Ognistego Anioła S. Prokofiewa, Śmierci w Wenecji B. Brittena i Czarnej Maski" K. Pendereckiego, a także światowa prapremiera sceniczna Requiem G. 1 Uchwała nr LXXIV w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 773 oraz opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn r. Załącznik nr 2.2 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 18

19 Verdiego. Od lat osiemdziesiątych Ryszard Peryt współpracował również z innymi teatrami operowymi i muzycznymi w Polsce, a każda kolejna premiera stawała się wielkim wydarzeniem artystycznym. Wystawiał m.in.: Widma" S. Moniuszki, Lo sposo deluso" W. A. Mozarta (światowa prapremiera), Cyrulika Sewilskiego" G. Rossiniego, Mefistofelesa" A. Boito, Nabucco" G. Verdiego i wiele innych najsłynniejszych dzieł Wielkich Mistrzów. Ryszard Peryt reżyserował także za granicą - wielokrotnie na scenach operowych w Niemczech i w Szwajcarii, w weneckim Teatro la Fenice, w operach w Ankarze, Kairze, Belgradzie - gdzie powstawały spektakle mozartowskie oraz inscenizacje dzieł H. Berlioza, S. Prokofiewa, I. Strawińskiego i innych. Na początku lat 90-tych założył Peryt Opera Institute - placówkę, promującą inscenizacje utworów oratoryjnych. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w tej dziedzinie była światowa premiera sceniczna Mesjasza" G. F. Haendla. W latach był reżyserem Warszawskiej Opery Kameralnej. Na tej niewielkiej scenie powstało jego monumentalne dzieło - inscenizacje wszystkich utworów scenicznych W. A. Mozarta, czyli cykl 26 spektakli dla uczczenia 200 rocznicy śmierci kompozytora. Powstało niezwykłe studium życia i twórczości Mozarta, ewenement w dziejach opery. Ta realizacja zdobyła wielki rozgłos na świecie, przedstawienia wystawiane były w autorskim kształcie przez 15 lat w ramach Festiwalu Mozartowskiego oraz na festiwalach i scenach operowych Europy, Libanu, Izraela i Japonii. Ryszard Peryt zafascynował się również światem opery barokowej. Reżyserował utwory od wczesnego baroku, równolegle z operami XX-wiecznymi i współczesnymi oraz przygotowywał adaptacje sceniczne utworów oratoryjnych we wnętrzach kościołów w Warszawie i w Teatrze na Wyspie. W sezonie był dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego Opery i Baletu w Warszawie, by w roku 2001 wrócić do teatru dramatycznego inscenizacją Akropolis" S. Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym, gdzie w 2007 roku wystawił Wesele". Kolejnymi przedsięwzięciami Ryszarda Peryta są Don Giovanni" W. A. Mozarta - prapremiera przygotowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na Al Ain Classical Musie Festiwal 2008 i Opera żebracza" B. Brittena w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Opracował również choreografię do utworów mozartowskich, przygotował ruch sceniczny, adaptacje, pisze libretta, scenariusze i dialogi. Swój teatr tworzy z muzyki. Reżyseruje analizując partytury. Teatr Ryszarda Peryta to teatr mistyczny, odwołujący się do sfery sacrum, pełen symboli i znaków, odniesień do metafizyki, teologii i sztuki. To również świat ludzkich pasji, namiętności i duchowych walk. Teatr zjawiskowy w świecie opery. Realizując projekty z pogranicza teatru - opracował i przedstawił jako aktor pierwszą sceniczną wersję poematu Tryptyk rzymski Jana Pawła II (2003) oraz Pieśni o Bogu ukrytym na podstawie poematów Karola Wojtyły (2006). Premiera O powinności pierwszego przykazania (2006) była początkiem projektu Opera uboga skupionego na scenicznych dziełach religijnych: Nazywam go bez ostentacji uboga - w opozycji do opery kosztownej, w bogatych kostiumach, makijażu. Uboga - także w znaczeniu, które wrażliwi ludzie z tego hasła na pewno wyczytają". Od 2008 roku jest wykładowcą w Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2012 r. obronił doktorat. Rozprawa na temat wyreżyserowanych przez siebie dzieł wszystkich Mozarta nosi tytuł Teatr Partytury. Opera Uboga. Posiada wiele nagród i odznaczeń. Nadanie Panu Ryszardowi Perytowi tytułu Honorowego Obywatela poparli: Pan Andrzej Seweryn - Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego w Warszawie, prof. Andrzej Strzelecki - Dyrektor Akademii Teatralnej w Warszawie oraz prof. Czesława Grabowski - Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Opinie Opinia ze strony Prezydenta Miasta z dn. 16 października 2014 r. bez uwag formalno-prawnych. Po czym z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. Głosowanie druk nr 773 W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra 1 podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1 Uchwała nr LXXIV w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra Załącznik nr 11.2 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 19

20 4. SPRAWY RÓŻNE Przedstawiciel Komisji zakładowej NSZZ Solidarność p. Krzysztof Milke podziękował radnym za wysłuchanie przedstawicieli związków zawodowych na spotkaniach klubów radnych. Myślałem do teraz, że to jest wielki problem, mam nadzieję, że okaże się, że to nie jest problem chodzi o przekształcenie MZK w spółkę i zakup autobusów. Rozmawialiśmy z prezydentem w trakcie sesji i prezydent nas uspokoił. Wcześniej doniesienia medialne zaniepokoiły pracowników, którzy zaczęli się martwić o swoje stanowiska pracy. Prezydent zapewnił nas, że jeżeli dojdzie do zmian, to nikt z pracowników nie ucierpi, nie będzie zwolnień i zmiany warunków pracy i płacy na gorsze. Obiecał również, że po podjęciu uchwały zaczną się odbywać rozmowy ze związkami. Prosił, żeby w sprawach niejasnych rozmawiać z panią dyrektor, ponieważ będzie informowana na bieżąco i będzie w stanie udzielić odpowiedzi na nasze pytania. Pan Marek Krawczyk reprezentujący Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej RP i Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej przy MZK Zielona Góra, (które skupiają 54% pracowników) - po rozmowach przewodniczących z prezydentem, po zapewnieniu prezydenta, że załoga nie straci, jako związki zawodowe jesteśmy za przekształceniem się w spółkę, ale musimy dokładnie wiedzieć jaki będzie ten pakiet, co otrzymają nasi pracownicy, czy nic nie stracą. Chcemy jeździć lepszymi autobusami, pracować w lepszych warunkach. Jeżeli prezydent opracuje pakiet i przedstawi nam, a będzie to z korzyścią dla nas i dla Miasta, to jesteśmy generalnie za i poprzemy prezydenta. Chcemy, żeby prezydent spotykał się z załogą. Jesteśmy za, pod pewnymi warunkami i chcemy, żeby prezydent nam te warunki przedstawił. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wniosek o zabranie głosu złożył również p. Zenon Grzegorczyk, ale nie jest obecny na sali. Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak udzielił głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Wspólna Droga p. Piotrowi Łosykowi 1. Pan Piotr Łosyk przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna droga w swoim wystąpieniu przypomniał sprawę drogi przez Jędrzychów, cytował wypowiedzi sprzed kilku lat związane z planami budowy tej drogi. Przedstawiał: Z roku na rok coraz większym problemem miast staje się brak miejsc parkingowych oraz permanentnie zakorkowane ulice w centrum. W Zielonej Górze dotychczasowy układ komunikacyjny jest niewydolny i przestarzały - podobnie jak w większości miast w Polsce. W niektórych miastach, zmienia się układ komunikacyjny poprzez budowę nowych dróg, ponieważ tylko nowe drogi zapewniają poprawę warunków komunikacji. Również w interesie społecznym mieszkańców Zielonej Góry leży budowa nowych dróg, która jest niezbędnym czynnikiem rozwoju miasta na miarę XXI wieku. W tym celu, w roku 2006, powstało Studium transportowe dla miasta Zielona Góra", które wskazuje kierunki rozbudowy systemu ulicznego miasta, w tym w pkt 11 ppkt 9, budowę ulicy łączącej ulice Nowojędrzychowską i Jędrzychowską z ulicą Wrocławską. Droga łącząca ulice Nowojędrzychowską i Jędrzychowską z ulicą Wrocławską była potrzebna już w roku co opisuje Strategia Rozwoju Transportu w Zielonej Górze 2004", a dzisiaj jest potrzebna bardzo pilnie. Potrzeba ta była potwierdzana wielokrotnie w trakcie sesji Rady Miasta, l tak, np. na LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 5. marca 2010 r., radny p. Jacek Budziński, w trakcie dyskusji nad podjęciem uchwały ws zawarcia porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad powiedział: jestem za budową l i II etapu tzn. ronda i połączenia ul. Wrocławskiej i Jędrzychowa, i dalej jestem całym sercem za połączeniem Jędrzychowa z ulicą Wrocławską". Na tej samej sesji radny p. Mirosław Bukiewicz wskazał: nikt nie kwestionuje, że potrzebny jest l i II etap połączenia Jędrzychowa z ul. Wrocławską. Czyżbyśmy zapomnieli o tym, że z powodu braku tego połączenia ul. Sienkiewicza jest bardzo przeciążona?". W trakcie planowania budowy drogi od ul. Nowojędrzychowskiej i Jędrzychowskiej do ulicy Wrocławskiej wybudowano Centrum Handlowe FOCUS", market LIDL" przy ul. Sienkiewicza, bloki mieszkalne na Osiedlu Uczonych, kilkaset domów na Jędrzychowie i planuje się budowę bloków przy ul. Sienkiewicza i następnych na Osiedlu Uczonych. A drogi nadal na ma - tak wygląda realny rozwój komunikacyjny miasta w wydaniu Zielonogórskim. To rozwój zdecydowanie prowincjonalny, a nie aglomeracyjny. Szanowni Państwo, pamiętajcie o służebnej roli radnego wobec interesu społecznego mieszkańców i szanujcie dane słowo, bo jak powiedział w Radio Zielona Góra 8 stycznia 2014 r. radny p. Jacek Budziński - umów trzeba dotrzymywać", a to była umowa społeczna. 1 Wniosek Sekretarza Stowarzyszenia Wspólna Droga o udzielenie głosu na sesji przedstawicielowi Stowarzyszenia i wystąpienie Załącznik nr 8.1 Protokół Nr LXXIV.2014 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

1.Sprawy regulaminowe.

1.Sprawy regulaminowe. Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. 1.Sprawy regulaminowe. - stwierdzenie quorum Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 i trwały do godziny 13.30. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R XVIII/2016 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG BRM.0012.8.13.2011.MG Protokół 13/2011 z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 07.09.2011r. (godz. 15:15-18:40) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 16 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 07 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 07 marca 2017 r. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 07 marca 2017 r. Ustawowa liczba ch 15 Liczba radnych obecnych na sesji 12 Liczba radnych nieobecnych na sesji 3 Obrady sesji rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, usprawiedliwieni: 1. Radny Krzysztof Ojczyk.

członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, usprawiedliwieni: 1. Radny Krzysztof Ojczyk. Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26 lutego 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26 lutego 2014r. PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26 lutego 2014r. W dniu 26 lutego 2014r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2016 r.

Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2016 r. BRM.0012.2.8.2016 Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2016 r. Przebieg obrad: Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 10 00 dokonał Przewodniczący Komisji, pan Patryk Kaźmierczak,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Pytania - LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra w dniu 28 października 2014 r.

Pytania - LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra w dniu 28 października 2014 r. Pytania - LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra w dniu 28 października 2014 r. Radny p. Mariusz Marchewka: 1. Polityka prorodzinna. Myślę, że po programie Zgranej Rodziny trzeba iść krok dalej, dlatego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo