Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny do godziny Otwarcie sesji. Otwarcia sesji dokonał radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola. Sesji przewodniczyli radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola i Marcin Ociepa wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola w imieniu wszystkich przybyłych na sesję serdecznie i gorąco powitał Pana Ryszarda Zembaczyńskiego Prezydenta Miasta Opola, który powrócił do pracy po długiej chorobie. Życzył Prezydentowi dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola powitał Pana Tomasza Garbowskiego Posła na Sejm RP. Przewodniczący sesji przywitał gości przybyłych na 55. sesję w osobach przedstawicieli jednostek, które przedłożyły Radzie Miasta Opola sprawozdania z działalności za 2013 rok w mieście Opolu: Pana Tadeusza Muchę młodszego inspektora p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu oraz Pana Piotra Królikowskiego Naczelnika Wydziału Prewencji, Pana Grzegorza Bukowskiego - Komendanta Straży Miejskiej w Opolu, Pana Pawła Kielara brygadiera - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy Rady, z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 22 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu. 3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 54. sesji, odbytej 30 stycznia 2014 r. 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza 54. sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego Lucjusza Bilika jednogłośnie głosami 22 radnych. 1

2 Radni Miasta Opola minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanego Dietera Przewdzinga Burmistrza Gminy Zdzieszowice Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej sesji Rady Miasta Opola, LV sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pan Andrzej Bychawski. 5. Porządek obrad sesji. Porządki obrad sesji z 12 lutego 2014 r. i 19 lutego 2014 r. załącza się do protokołu. Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta, iż Prezydent Miasta Opola w trybie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedłożył radnym następujące projekty uchwał: w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 1027), w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej statutu (druk nr 1028), w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk nr 1030), w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu (druk nr 1031), zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ( druk 1036), w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033), Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że przedłożył radnym autopoprawki do następujących projektów uchwał: druk nr 1036, druk nr 1033, druk nr 1033, druk nr 1024, druk nr 1026 i druk nr Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że za pośrednictwem strony internetowej PeUP radni otrzymali zapowiadane w porządku obrad projekty uchwał Komisji Społecznej i Zdrowia w sprawie rozpatrzenia skarg na drukach nr 1039 i nr 1042 oraz projekty uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skarg na drukach nr 1040 i nr Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że przedłożył na druku nr 1035 uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu, gdyż jest to wymóg art. 19 ust.1-3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r., poz.167). Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że w zwykłym trybie Prezydent Miasta złożył kolejne projekty uchwał wraz z wnioskiem o wprowadzenie ich do porządku obrad 55. sesji. Są to uchwały w sprawie: nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki na druku nr 1037, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a na druku nr 1038 wraz z autopoprawką na druku nr 1038-A, 2

3 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata na druku nr 1032, obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu na druku nr 1043, sprzedaży nieruchomości na druku nr 1044, określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie na druku nr Wymienione materiały sesyjne radni otrzymali za pośrednictwem strony internetowej PeUP. Przewodniczący sesji poinformował, że wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad 55. sesji wymaga głosowania, co też zostanie uczynione później. Pisma Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad sesji oraz pozostałe wnioski i opinie załącza się do protokołu. Przewodniczący sesji zawnioskował, aby: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1036), która jest 20. punktem drugiego porządku obrad omawiać jako 10. punkt porządku obrad 55. sesji, uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033), która jest 21. punktem drugiego porządku obrad omawiać jako 11. punkt porządku obrad 55. sesji. Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wnioskowane zmiany porządku obrad LV sesji Rady Miasta Opola. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych przesunęła z 20. punktu porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1036), która zostanie omówiona jako 10. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych większością przesunęła z 21. punktu porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033), która zostanie omówiona jako11. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 1035), która zostanie omówiona jako 16. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki na druku nr 1037, która zostanie omówiona jako 23. punkt porządku obrad LV sesji. 3

4 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a na druku nr 1038 wraz z autopoprawką na druku nr 1038-A, która zostanie omówiona jako 24. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata na druku nr 1032, która zostanie omówiona jako 25. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu na druku nr 1043, która zostanie omówiona jako 26. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości na druku nr 1044, która zostanie omówiona jako 27. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie na druku nr 1046, która zostanie omówiona jako 28. punkt porządku obrad LV sesji. Przewodniczący sesji zawnioskował, aby materiały sesyjne i uchwały o numerach druków nr., nr: 1023, 1024, 1027 i 1023 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji, a uchwały na drukach nr., nr: 1019, 1020 i 1021 omawiać bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, natomiast pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie właściwym to jest wprowadzenie, pytania i dyskusja. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych przyjęła wniosek radnego Romana Ciasnochy przewodniczącego sesji. Rada Miasta Opola na LV sesji obradowała według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 3. Zatwierdzenie protokołu LIV sesji. 4. Wybór sekretarza sesji. 5. Porządek obrad sesji. 6. Interpelacje radnych. 7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku (druk nr 1019). 8. Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Opolu za rok 2013 (druk nr 1020). 4

5 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren miasta Opola) za rok 2013 (druk nr 1021). 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ( druk 1036). 11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033). 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (druk nr 1023). 13. Uchwała w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej (druk nr 1018). 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu (druk nr 1024). 15. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 1022). 16. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 1035). 17. Uchwała w sprawie zatrzymania prywatyzacji, zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu (druk nr 1025). 18. Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola (druk nr 1026). 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 1027). 20. Uchwała w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu (druk nr Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk nr 1030). 22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu (druk nr 1031). 23. Uchwała w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki (druk nr 1037). 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a w Opolu (druk nr 1038). 25. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (druk nr 1032). 26. Uchwała w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu (druk nr 1043). 27. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1044). 28. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (druk nr 1046). 29. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola (druk nr 1039, druk nr 1042, druk nr 1040, druk nr 1041). 30. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola (druk nr 1045). 31. Pytania w sprawach bieżących. 32. Komunikaty. 33. Zamknięcie sesji. 5

6 6. Interpelacje radnych. Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach radnych, która jest załączona do protokołu. Pytania do omawianej informacji zgłosili radni M. Sekula i M. Kawa. Odpowiedzi udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola zaprosił wszystkich do obejrzenie teledysku Opolanie promującego nasze miasto Opole. 7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działań Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku. Sprawozdanie na druku nr 1019 przedłożone Radzie Miasta przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu załącza się do protokołu. Sprawozdanie było omawiane w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny L. Bilik. Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Tadeusz Mucha młodszy inspektor p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu Nie było dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. 8. Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Opolu za rok Sprawozdanie na druku nr 1020 przedłożone Radzie Miasta przez Komendanta Straży Miejskiej w Opolu załącza się do protokołu. Sprawozdanie było omawiane w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren miasta Opola) za 2013 rok. Informację na druku nr 1021 przedłożoną Radzie Miasta przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu załącza się do protokołu. Informacja była omawiana w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny L. Bilik. Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Paweł Kielar brygadier - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 6

7 Nie było dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. Przewodniczący sesji podziękował przedstawicielom jednostek za przedłożone materiały, za uczestnictwo w posiedzeniach komisji stałych Rady oraz przybycie na 55. sesję Rady. 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. Projekt uchwały na druku 1036 wraz z autopoprawką na druku 1036-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały wraz autopoprawką dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola P. Krawczyk Naczelnik Wydziału Budżetu. W trakcie wprowadzania do omawianego projektu uchwały wraz autopoprawką przewodniczenie obradom sesji przejął radny M. Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. Autopoprawka na druku 1036-A nie była opiniowana. Pytania do omawianego tematu zgłosiła radna M. Sekula. Odpowiedzi na pytania udzielił K. Kawałko Zastępca Prezydenta Miasta Opola, Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 13 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1036-A. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 4 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/813/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok. Projekt uchwały na druku 1033 wraz z autopoprawką na druku 1033-A i autopoprawką na druku nr 1033-B, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały wraz z autopoprawkami dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta P. Krawczyk Naczelnik Wydziału Budżetu. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 7

8 Autopoprawki na druku 1033-A i druku nr 1033-B nie były opiniowane. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni D. Smagała i M. Kawałko. Odpowiedzi na pytania udzielili: A. Jędrzejak Skarbnik Miasta Opola, E. Jezierska Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno Gospodarczego, J. Zaborska Kierownik Referatu Sprawozdawczości Oświaty i I. Koszyk Naczelnik Wydziału Oświaty. Rozwoju. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się radny D. Smagała. W trakcie dyskusji przewodniczenie obradom sesji przejął radny R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 14 radnych, przy 7 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1033-B. 14 radnych, przy 8 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1036-A. 14 radnych, przy 8 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/814/14 w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Projekt uchwały na druku 1023 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/815/14 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 8

9 13. Uchwała w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Projekt uchwały na druku nr 1018 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni: M. Ociepa, D. Smagała i M. Nowak. Odpowiedzi na pytania udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radny D. Smagała i R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola w wypowiedzi zadeklarował, że przedstawi radnym na sesji w maju informację w zakresie prac zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/816/14 w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Projekt uchwały na druku 1024 wraz z autopoprawką na druku 1024-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. Autopoprawka nie była opiniowana. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1024-A. 9

10 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych podjęła uchwałę Nr LV/817/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 15. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1022 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. Opinię Komisji Społecznej Zdrowia o odrzucenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wygłosiła radna Elżbieta Bień przewodnicząca komisji. Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. Opinie do uchwały wygłosili przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Opola: Z. Kubalańca w imieniu radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, M. Sekula w imieniu radnych Klubu Sojuszy Lewicy Demokratycznej, V. Porowska w imieniu radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość i M. Ociepa w imieniu radnych Klubu Razem dla Opola. Wygłoszone opinie są pozytywne. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku Komisji Społecznej i Zdrowia o odrzucenie projektu uchwały, gdyż 21 radnych było przeciwnych (głosów za wnioskiem i głosów wstrzymujących się od głosowania nie było). W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/818/14 w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. 16. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1035 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. 10

11 Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych podjęła uchwałę Nr LV/819/14 w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. 17. Uchwała w sprawie zatrzymania prywatyzacji, zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu Projekt uchwały na druku nr 1025 przedłożony Radzie Miasta przez Klub Radnych SLD i radnego Michała Nowaka załącza się do protokołu. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji zarządził przerwę od godziny do godziny Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia wnioskodawców radny M. Nowak. Opinię Komisji Budżetowej o odrzucenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wygłosiła radna Renata Ćwirzeń-Szymańska przewodnicząca komisji. Opinię Komisji Infrastruktury o odrzucenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wygłosił radny Adrian Wesołowski przewodniczący komisji. Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. Nie było pytań do omawianego tematu. Opinie do uchwały wygłosili przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Opola: M. Ociepa w imieniu radnych Klubu Razem dla Opola, V. Porowska w imieniu radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość, M. Sekula w imieniu radnych Klubu Sojuszy Lewicy Demokratycznej i Z. Kubalańca w imieniu radnych Klubu Platformy Obywatelskiej. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radni: M. Nowak, M. Sekula, L.Bilik, M. Ociepa, A. Pieszczuk, J. Kawecka oraz R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Radna J. Kawecka zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie listy dyskutantów, radny M. Nowak zgłosił wniosek przeciwny. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 12 radnych, przy 8 przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek radnej J. Kaweckiej. Przewodniczący sesji zamknął listę dyskutantów i dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 11

12 16 radnych, przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek Komisji Budżetowej i wniosek Komisji Infrastruktury i odrzuciła uchwałę w sprawie zatrzymania prywatyzacji, zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu 18. Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. Projekt uchwały na druku nr 1026 wraz z autopoprawką na druku 1026-A, przedłożone Radzie Miasta przez Klub Radnych PO i Klub Radnych Razem dla Opola załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia wnioskodawców radny M. Ociepa. Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. Pytania do omawianego tematu zgłosiły radne V. Porowska i M. Sekula. Odpowiedzi na pytania udzielili radni M. Ociepa i Z.Kubalańca. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały udział wzięli radni A. Pieszczuk i M. Kawa, który zgłosił wniosek formalny o odrzucenie uchwały. Wniosek przeciwny zgłosił radny Z. Kubalańca. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku radnego M. Kawy, gdyż za wnioskiem głosowało 2 radnych, 18 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosowania. W dalszej dyskusji udział wzięli radni: M. Ociepa, Z. Kubalańca i E. Bień oraz R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola i radca prawny A. Bychawski. W trakcie dyskusji przewodniczenie obradom sesji przejął radny M. Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Radny M. Ociepa złożył autopoprawkę, którą załącza się do protokołu. Radna V. Porowska zgłosiła wniosek, aby projekt uchwały odesłać do komisji Społecznej i Zdrowia, a także do Komisji Edukacji i Kultury, który załącza się do protokołu. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku radnej V. Porowskiej, gdyż za wnioskiem głosowało 7 radnych, 17 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania. W dalszej dyskusji udział wzięli radne E. Sak i M. Sekula. W trakcie dyskusji przewodniczenie obradom sesji przejął radny R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji zarządził przerwę od godziny do godziny

13 Po przerwie radna M. Sekula złożyła 29 poprawek do projektu uchwały, które załącza się do protokołu. R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola zgłosił poprawkę o zmianę treści 12 na: Obsługę techniczną i merytoryczną Rady zapewnia Prezydent Miasta Opola, który załącza się do protokołu. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji zarządził przerwę od godziny do godziny Po przerwie radny Z. Kubalańca zgłosił wniosek formalny, aby 29 poprawek zgłoszonych przez radną M. Sekulę odrzucić łącznie. Nie zgłoszono wniosku przeciwnego. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek Z. Kubalańcy, a tym samym odrzuciła 29 poprawek zgłoszonych przez radną M. Sekulę. 18 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w poprawce. 17 radnych, przy 3 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Klub Radnych PO i Klub Radnych Razem dla Opola w autopoprawce na druku 1026-A. 16 radnych, przy 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących się od głosowania przyjęła zmiany wnioskowane przez Klub Radnych PO i Klub Radnych Razem dla Opola w drugiej autopoprawce zgłoszonej na sesji. 20 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały na druku 1027 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Opinię Komisji Edukacji i Kultury załącza się do protokołu. 13

14 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych podjęła uchwałę Nr LV/821/14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 20. Uchwała w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu. Projekt uchwały na druku nr 1028 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta G. Marcjasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Opinie wszystkich komisji stałych Rady załącza się do protokołu. Nie było pytań do omawianego tematu. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radni Sz. Ogłaza i L. Bilik. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych podjęła uchwałę Nr LV/822/14 w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu. 21. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Projekt uchwały na druku 1030 wraz z autopoprawką na druku 1030-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Projekt uchwały nie był opiniowany uchwała porządkowa. 20 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1030-A. 14

15 19 radnych, przy 2 wstrzymujących się o głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/823/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu. Projekt uchwały na druku 1031 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola K. Śliwa główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. Opinie wszystkich komisji stałych Rady załącza się do protokołu. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/824/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu. 23. Uchwała w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki. Projekt uchwały na druku 1037 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola E. Duda Naczelnik Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 19 radnych, przy 1 wstrzymującym się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/825/14 w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki. 15

16 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a w Opolu. Projekt uchwały na druku 1038 wraz z autopoprawką na druku 1038-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały wraz autopoprawką dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola K. Śliwa główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni D. Smagała i M. Nowak. Odpowiedzi na pytania udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola, Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1038-A. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych podjęła uchwałę Nr LV/826/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 25. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Projekt uchwały na druku 1032 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola Z. Markiewicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Opolu. Przewodniczenie obradom sesji przejął radny M. Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny M. Nowak. 16

17 Odpowiedzi na pytania udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola, Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych podjęła uchwałę Nr LV/827/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Uchwała w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu. Projekt uchwały na druku 1043 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola D. Michniewicz-Witkowska Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni M. Nowak i D. Smagała. Odpowiedzi na pytania udzielili: R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola, D. Michniewicz-Witkowska Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz D. Gajewska Sekretarz Miasta Opola. Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych podjęła uchwałę Nr LV/828/14 w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu. 27. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości. Projekt uchwały na druku 1044 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola A. Trychan Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. 17

18 Nie było pytań do omawianego tematu. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych podjęła uchwałę Nr LV/829/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości. 28. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Projekt uchwały na druku 1046 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola B. Strecker Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych podjęła uchwałę Nr LV/830/14 w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 29. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1039 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Społeczną i Zdrowia załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała radna E. Bień przewodnicząca Komisji Społecznej i Zdrowia. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 18

19 16 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę nr LV/831/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1042 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Społeczną i Zdrowia załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała radna E. Bień przewodnicząca Komisji Społecznej i Zdrowia. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 14 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę nr LV/832/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 3) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. Projekt uchwały na druku nr 1040 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny P. Bukowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pytania do omawianego tematu zgłosiła radna E. Bień. Odpowiedzi na pytania udzieliła D. Gajewska Sekretarz Miasta Opola. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się radny M. Nowak. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 17 radnych, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr LV/833/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 19

20 4) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. Projekt uchwały na druku nr 1041 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny P. Bukowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny M. Kawa. Odpowiedzi na pytania udzielił A. Bychawski radca prawny Urzędu Miasta. Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 13 radnych, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr LV/834/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 30. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola za okres od 27 stycznia do 21 lutego 2014 r. Informację na druku nr 1045 przedłożoną Radzie Miasta przez Pana Krzysztofa Kawałko Pierwszego Zastępcę Prezydenta Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianą informacją. Przewodniczenie obradom sesji przejął radny R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. 31. Pytania w sprawach bieżących. Pytania na piśmie w sprawach bieżących złożone przez Klub Radnych SLD w Radzie Miasta załącza się do protokołu. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny L. Bilik. Odpowiedzi udzielił K Kawałko Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola, K. Kawałko. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola udzielił także pisemnej odpowiedzi na pytania, którą załącza się do protokołu. 32. Komunikaty. Radny R. Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przedstawiła swoje stanowisko i uwagi do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Opolu. Zainteresowanych radnych odesłał do pisma, które jest do wglądu radnych w Biurze Rady Miasta. 20

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 września 2016 r.

Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 września 2016 r. Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 września 2016 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXI/16 sesji Rady Miasta Opola 29 września 2016 r.

Protokół nr XXXI/16 sesji Rady Miasta Opola 29 września 2016 r. Protokół nr XXXI/16 sesji Rady Miasta Opola 29 września 2016 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 15 12. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 13:30 do godz. 15:28.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 13:30 do godz. 15:28. Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 13:30 do godz. 15:28. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.3.2014.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXVI sesji Rady N R XXXVI/2014 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /08. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /08. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0052-39/08 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XXXIX/2008 z posiedzenia XXXIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 30 grudnia 2008 r. Ad. 1 Obrady XXXIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 19 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 19 marca 2015 r. PROTOKÓŁ nr 4/2015 z posiedzenia odbytego w dniu 19 marca 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Opola odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia prawomocności obrad obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. BRM.0012.2.1.2013.MG Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. Data posiedzenia: 29.01.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 44/2013 posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r. w godz. 15 00 15 25 w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. 1. Otwarcie sesji. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 49 im. Karola Musioła. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r.

Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r. Znak: BRM.0053-41/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLI/2009 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 10 lutego 2009 r. Ad. 1 Obrady XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BRM Opole, 17 grudnia 2015 r.

BRM Opole, 17 grudnia 2015 r. Druk nr 430 BRM.0002.15.19.2015 Opole, 17 grudnia 2015 r. RADNI MIASTA OPOLA (wszyscy) Na podstawie 37 ust.2 Statutu Miasta Opola oraz zgodnie z uchwałą nr IV/17/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.4.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXVIII sesji Rady N R XXVIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku Dz.18.0020.1.48.2014 Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz do 13 00

Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz do 13 00 BR. 0002.1.29. 2013. IV Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz. 10 00 do 13 00 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. Na stan 25 radnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 2. Zebranie Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady. Na podstawie 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo