Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny do godziny Otwarcie sesji. Otwarcia sesji dokonał radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola. Sesji przewodniczyli radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola i Marcin Ociepa wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola w imieniu wszystkich przybyłych na sesję serdecznie i gorąco powitał Pana Ryszarda Zembaczyńskiego Prezydenta Miasta Opola, który powrócił do pracy po długiej chorobie. Życzył Prezydentowi dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola powitał Pana Tomasza Garbowskiego Posła na Sejm RP. Przewodniczący sesji przywitał gości przybyłych na 55. sesję w osobach przedstawicieli jednostek, które przedłożyły Radzie Miasta Opola sprawozdania z działalności za 2013 rok w mieście Opolu: Pana Tadeusza Muchę młodszego inspektora p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu oraz Pana Piotra Królikowskiego Naczelnika Wydziału Prewencji, Pana Grzegorza Bukowskiego - Komendanta Straży Miejskiej w Opolu, Pana Pawła Kielara brygadiera - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy Rady, z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 22 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu. 3. Zatwierdzenie protokołu sesji Rady. Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 54. sesji, odbytej 30 stycznia 2014 r. 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza 54. sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego Lucjusza Bilika jednogłośnie głosami 22 radnych. 1

2 Radni Miasta Opola minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanego Dietera Przewdzinga Burmistrza Gminy Zdzieszowice Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta Opola, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola harmonogramem obsługi prawnej sesji Rady Miasta Opola, LV sesję Rady Miasta Opola obsługuje radca prawny pan Andrzej Bychawski. 5. Porządek obrad sesji. Porządki obrad sesji z 12 lutego 2014 r. i 19 lutego 2014 r. załącza się do protokołu. Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta, iż Prezydent Miasta Opola w trybie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedłożył radnym następujące projekty uchwał: w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 1027), w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej statutu (druk nr 1028), w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk nr 1030), w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu (druk nr 1031), zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ( druk 1036), w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033), Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że przedłożył radnym autopoprawki do następujących projektów uchwał: druk nr 1036, druk nr 1033, druk nr 1033, druk nr 1024, druk nr 1026 i druk nr Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że za pośrednictwem strony internetowej PeUP radni otrzymali zapowiadane w porządku obrad projekty uchwał Komisji Społecznej i Zdrowia w sprawie rozpatrzenia skarg na drukach nr 1039 i nr 1042 oraz projekty uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skarg na drukach nr 1040 i nr Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że przedłożył na druku nr 1035 uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu, gdyż jest to wymóg art. 19 ust.1-3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r., poz.167). Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że w zwykłym trybie Prezydent Miasta złożył kolejne projekty uchwał wraz z wnioskiem o wprowadzenie ich do porządku obrad 55. sesji. Są to uchwały w sprawie: nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki na druku nr 1037, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a na druku nr 1038 wraz z autopoprawką na druku nr 1038-A, 2

3 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata na druku nr 1032, obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu na druku nr 1043, sprzedaży nieruchomości na druku nr 1044, określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie na druku nr Wymienione materiały sesyjne radni otrzymali za pośrednictwem strony internetowej PeUP. Przewodniczący sesji poinformował, że wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad 55. sesji wymaga głosowania, co też zostanie uczynione później. Pisma Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad sesji oraz pozostałe wnioski i opinie załącza się do protokołu. Przewodniczący sesji zawnioskował, aby: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1036), która jest 20. punktem drugiego porządku obrad omawiać jako 10. punkt porządku obrad 55. sesji, uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033), która jest 21. punktem drugiego porządku obrad omawiać jako 11. punkt porządku obrad 55. sesji. Przewodniczący sesji poddał pod głosowanie wnioskowane zmiany porządku obrad LV sesji Rady Miasta Opola. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych przesunęła z 20. punktu porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1036), która zostanie omówiona jako 10. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych większością przesunęła z 21. punktu porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033), która zostanie omówiona jako11. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 23 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 1035), która zostanie omówiona jako 16. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki na druku nr 1037, która zostanie omówiona jako 23. punkt porządku obrad LV sesji. 3

4 W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a na druku nr 1038 wraz z autopoprawką na druku nr 1038-A, która zostanie omówiona jako 24. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata na druku nr 1032, która zostanie omówiona jako 25. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu na druku nr 1043, która zostanie omówiona jako 26. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości na druku nr 1044, która zostanie omówiona jako 27. punkt porządku obrad LV sesji. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła do porządku obrad LV sesji uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie na druku nr 1046, która zostanie omówiona jako 28. punkt porządku obrad LV sesji. Przewodniczący sesji zawnioskował, aby materiały sesyjne i uchwały o numerach druków nr., nr: 1023, 1024, 1027 i 1023 omawiać w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji, a uchwały na drukach nr., nr: 1019, 1020 i 1021 omawiać bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją, natomiast pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie właściwym to jest wprowadzenie, pytania i dyskusja. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych przyjęła wniosek radnego Romana Ciasnochy przewodniczącego sesji. Rada Miasta Opola na LV sesji obradowała według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 3. Zatwierdzenie protokołu LIV sesji. 4. Wybór sekretarza sesji. 5. Porządek obrad sesji. 6. Interpelacje radnych. 7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku (druk nr 1019). 8. Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Opolu za rok 2013 (druk nr 1020). 4

5 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren miasta Opola) za rok 2013 (druk nr 1021). 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ( druk 1036). 11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (druk nr 1033). 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (druk nr 1023). 13. Uchwała w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej (druk nr 1018). 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu (druk nr 1024). 15. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 1022). 16. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu (druk nr 1035). 17. Uchwała w sprawie zatrzymania prywatyzacji, zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu (druk nr 1025). 18. Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola (druk nr 1026). 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 1027). 20. Uchwała w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu (druk nr Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (druk nr 1030). 22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu (druk nr 1031). 23. Uchwała w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki (druk nr 1037). 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a w Opolu (druk nr 1038). 25. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (druk nr 1032). 26. Uchwała w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu (druk nr 1043). 27. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1044). 28. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (druk nr 1046). 29. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola (druk nr 1039, druk nr 1042, druk nr 1040, druk nr 1041). 30. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola (druk nr 1045). 31. Pytania w sprawach bieżących. 32. Komunikaty. 33. Zamknięcie sesji. 5

6 6. Interpelacje radnych. Przewodniczący Rady Miasta przedłożył radnym informację o interpelacjach radnych, która jest załączona do protokołu. Pytania do omawianej informacji zgłosili radni M. Sekula i M. Kawa. Odpowiedzi udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Przewodniczący obrad sesji zamknął punkt interpelacje radnych. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący Rady Miasta Opola zaprosił wszystkich do obejrzenie teledysku Opolanie promującego nasze miasto Opole. 7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działań Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku. Sprawozdanie na druku nr 1019 przedłożone Radzie Miasta przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu załącza się do protokołu. Sprawozdanie było omawiane w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny L. Bilik. Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Tadeusz Mucha młodszy inspektor p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu Nie było dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. 8. Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Opolu za rok Sprawozdanie na druku nr 1020 przedłożone Radzie Miasta przez Komendanta Straży Miejskiej w Opolu załącza się do protokołu. Sprawozdanie było omawiane w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren miasta Opola) za 2013 rok. Informację na druku nr 1021 przedłożoną Radzie Miasta przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu załącza się do protokołu. Informacja była omawiana w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, ale z pytaniami i dyskusją. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny L. Bilik. Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Paweł Kielar brygadier - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 6

7 Nie było dyskusji nad omawianym sprawozdaniem. Przewodniczący sesji podziękował przedstawicielom jednostek za przedłożone materiały, za uczestnictwo w posiedzeniach komisji stałych Rady oraz przybycie na 55. sesję Rady. 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. Projekt uchwały na druku 1036 wraz z autopoprawką na druku 1036-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały wraz autopoprawką dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola P. Krawczyk Naczelnik Wydziału Budżetu. W trakcie wprowadzania do omawianego projektu uchwały wraz autopoprawką przewodniczenie obradom sesji przejął radny M. Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. Autopoprawka na druku 1036-A nie była opiniowana. Pytania do omawianego tematu zgłosiła radna M. Sekula. Odpowiedzi na pytania udzielił K. Kawałko Zastępca Prezydenta Miasta Opola, Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 13 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1036-A. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 13 radnych, przy 4 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/813/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 11. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok. Projekt uchwały na druku 1033 wraz z autopoprawką na druku 1033-A i autopoprawką na druku nr 1033-B, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały wraz z autopoprawkami dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta P. Krawczyk Naczelnik Wydziału Budżetu. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. 7

8 Autopoprawki na druku 1033-A i druku nr 1033-B nie były opiniowane. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni D. Smagała i M. Kawałko. Odpowiedzi na pytania udzielili: A. Jędrzejak Skarbnik Miasta Opola, E. Jezierska Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno Gospodarczego, J. Zaborska Kierownik Referatu Sprawozdawczości Oświaty i I. Koszyk Naczelnik Wydziału Oświaty. Rozwoju. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się radny D. Smagała. W trakcie dyskusji przewodniczenie obradom sesji przejął radny R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 14 radnych, przy 7 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1033-B. 14 radnych, przy 8 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1036-A. 14 radnych, przy 8 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/814/14 w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Projekt uchwały na druku 1023 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/815/14 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 8

9 13. Uchwała w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Projekt uchwały na druku nr 1018 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni: M. Ociepa, D. Smagała i M. Nowak. Odpowiedzi na pytania udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radny D. Smagała i R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola w wypowiedzi zadeklarował, że przedstawi radnym na sesji w maju informację w zakresie prac zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/816/14 w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Projekt uchwały na druku 1024 wraz z autopoprawką na druku 1024-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Opinię Komisji Budżetowej załącza się do protokołu. Autopoprawka nie była opiniowana. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1024-A. 9

10 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych podjęła uchwałę Nr LV/817/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 15. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1022 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. Opinię Komisji Społecznej Zdrowia o odrzucenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wygłosiła radna Elżbieta Bień przewodnicząca komisji. Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. Opinie do uchwały wygłosili przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Opola: Z. Kubalańca w imieniu radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, M. Sekula w imieniu radnych Klubu Sojuszy Lewicy Demokratycznej, V. Porowska w imieniu radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość i M. Ociepa w imieniu radnych Klubu Razem dla Opola. Wygłoszone opinie są pozytywne. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku Komisji Społecznej i Zdrowia o odrzucenie projektu uchwały, gdyż 21 radnych było przeciwnych (głosów za wnioskiem i głosów wstrzymujących się od głosowania nie było). W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/818/14 w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. 16. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1035 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. 10

11 Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych podjęła uchwałę Nr LV/819/14 w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu. 17. Uchwała w sprawie zatrzymania prywatyzacji, zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu Projekt uchwały na druku nr 1025 przedłożony Radzie Miasta przez Klub Radnych SLD i radnego Michała Nowaka załącza się do protokołu. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji zarządził przerwę od godziny do godziny Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia wnioskodawców radny M. Nowak. Opinię Komisji Budżetowej o odrzucenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wygłosiła radna Renata Ćwirzeń-Szymańska przewodnicząca komisji. Opinię Komisji Infrastruktury o odrzucenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wygłosił radny Adrian Wesołowski przewodniczący komisji. Opinie Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury załącza się do protokołu. Nie było pytań do omawianego tematu. Opinie do uchwały wygłosili przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Opola: M. Ociepa w imieniu radnych Klubu Razem dla Opola, V. Porowska w imieniu radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość, M. Sekula w imieniu radnych Klubu Sojuszy Lewicy Demokratycznej i Z. Kubalańca w imieniu radnych Klubu Platformy Obywatelskiej. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radni: M. Nowak, M. Sekula, L.Bilik, M. Ociepa, A. Pieszczuk, J. Kawecka oraz R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Radna J. Kawecka zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie listy dyskutantów, radny M. Nowak zgłosił wniosek przeciwny. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 12 radnych, przy 8 przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek radnej J. Kaweckiej. Przewodniczący sesji zamknął listę dyskutantów i dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 11

12 16 radnych, przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek Komisji Budżetowej i wniosek Komisji Infrastruktury i odrzuciła uchwałę w sprawie zatrzymania prywatyzacji, zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu 18. Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. Projekt uchwały na druku nr 1026 wraz z autopoprawką na druku 1026-A, przedłożone Radzie Miasta przez Klub Radnych PO i Klub Radnych Razem dla Opola załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia wnioskodawców radny M. Ociepa. Opinię Komisji Społecznej i Zdrowia załącza się do protokołu. Pytania do omawianego tematu zgłosiły radne V. Porowska i M. Sekula. Odpowiedzi na pytania udzielili radni M. Ociepa i Z.Kubalańca. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały udział wzięli radni A. Pieszczuk i M. Kawa, który zgłosił wniosek formalny o odrzucenie uchwały. Wniosek przeciwny zgłosił radny Z. Kubalańca. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku radnego M. Kawy, gdyż za wnioskiem głosowało 2 radnych, 18 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosowania. W dalszej dyskusji udział wzięli radni: M. Ociepa, Z. Kubalańca i E. Bień oraz R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola i radca prawny A. Bychawski. W trakcie dyskusji przewodniczenie obradom sesji przejął radny M. Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Radny M. Ociepa złożył autopoprawkę, którą załącza się do protokołu. Radna V. Porowska zgłosiła wniosek, aby projekt uchwały odesłać do komisji Społecznej i Zdrowia, a także do Komisji Edukacji i Kultury, który załącza się do protokołu. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola nie przyjęła wniosku radnej V. Porowskiej, gdyż za wnioskiem głosowało 7 radnych, 17 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania. W dalszej dyskusji udział wzięli radne E. Sak i M. Sekula. W trakcie dyskusji przewodniczenie obradom sesji przejął radny R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji zarządził przerwę od godziny do godziny

13 Po przerwie radna M. Sekula złożyła 29 poprawek do projektu uchwały, które załącza się do protokołu. R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola zgłosił poprawkę o zmianę treści 12 na: Obsługę techniczną i merytoryczną Rady zapewnia Prezydent Miasta Opola, który załącza się do protokołu. Radny Roman Ciasnocha przewodniczący sesji zarządził przerwę od godziny do godziny Po przerwie radny Z. Kubalańca zgłosił wniosek formalny, aby 29 poprawek zgłoszonych przez radną M. Sekulę odrzucić łącznie. Nie zgłoszono wniosku przeciwnego. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola większością głosów 15 radnych, przy 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek Z. Kubalańcy, a tym samym odrzuciła 29 poprawek zgłoszonych przez radną M. Sekulę. 18 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w poprawce. 17 radnych, przy 3 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Klub Radnych PO i Klub Radnych Razem dla Opola w autopoprawce na druku 1026-A. 16 radnych, przy 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących się od głosowania przyjęła zmiany wnioskowane przez Klub Radnych PO i Klub Radnych Razem dla Opola w drugiej autopoprawce zgłoszonej na sesji. 20 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały na druku 1027 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Opinię Komisji Edukacji i Kultury załącza się do protokołu. 13

14 W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych podjęła uchwałę Nr LV/821/14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 20. Uchwała w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu. Projekt uchwały na druku nr 1028 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta G. Marcjasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Opinie wszystkich komisji stałych Rady załącza się do protokołu. Nie było pytań do omawianego tematu. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedzieli się radni Sz. Ogłaza i L. Bilik. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych podjęła uchwałę Nr LV/822/14 w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu. 21. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Projekt uchwały na druku 1030 wraz z autopoprawką na druku 1030-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Projekt uchwały był omawiany w trybie uproszczonym, to jest bez wprowadzenia, pytań i dyskusji. Projekt uchwały nie był opiniowany uchwała porządkowa. 20 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1030-A. 14

15 19 radnych, przy 2 wstrzymujących się o głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/823/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą). 22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu. Projekt uchwały na druku 1031 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola K. Śliwa główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. Opinie wszystkich komisji stałych Rady załącza się do protokołu. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 21 radnych podjęła uchwałę Nr LV/824/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu. 23. Uchwała w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki. Projekt uchwały na druku 1037 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola E. Duda Naczelnik Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 19 radnych, przy 1 wstrzymującym się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę Nr LV/825/14 w sprawie nadania tytułu Ambasadora Polskiej Piosenki. 15

16 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a w Opolu. Projekt uchwały na druku 1038 wraz z autopoprawką na druku 1038-A, przedłożone Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały wraz autopoprawką dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola K. Śliwa główny specjalista w Biurze Urbanistycznym. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni D. Smagała i M. Nowak. Odpowiedzi na pytania udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola, Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych przyjęła zmiany wnioskowane przez Prezydenta Miasta Opola w autopoprawce na druku 1038-A. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 20 radnych podjęła uchwałę Nr LV/826/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI a w Opolu (wraz z wcześniej przegłosowanymi zmianami). 25. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Projekt uchwały na druku 1032 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola Z. Markiewicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Opolu. Przewodniczenie obradom sesji przejął radny M. Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny M. Nowak. 16

17 Odpowiedzi na pytania udzielił R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola, Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych podjęła uchwałę Nr LV/827/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Uchwała w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu. Projekt uchwały na druku 1043 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola D. Michniewicz-Witkowska Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Pytania do omawianego tematu zgłosili radni M. Nowak i D. Smagała. Odpowiedzi na pytania udzielili: R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola, D. Michniewicz-Witkowska Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz D. Gajewska Sekretarz Miasta Opola. Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych podjęła uchwałę Nr LV/828/14 w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego w Opolu. 27. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości. Projekt uchwały na druku 1044 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola A. Trychan Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. 17

18 Nie było pytań do omawianego tematu. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się R. Zembaczyński Prezydent Miasta Opola. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 19 radnych podjęła uchwałę Nr LV/829/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości. 28. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Projekt uchwały na druku 1046 przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola B. Strecker Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż głosowaniem radnych został wprowadzony do porządku obrad sesji. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 18 radnych podjęła uchwałę Nr LV/830/14 w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 29. Rozpatrzenie skarg należących do właściwości Rady Miasta Opola. 1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1039 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Społeczną i Zdrowia załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała radna E. Bień przewodnicząca Komisji Społecznej i Zdrowia. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 18

19 16 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę nr LV/831/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Projekt uchwały na druku nr 1042 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Społeczną i Zdrowia załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała radna E. Bień przewodnicząca Komisji Społecznej i Zdrowia. Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 14 radnych, przy 2 wstrzymujących się od głosowania (głosów przeciwnych nie było) podjęła uchwałę nr LV/832/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 3) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. Projekt uchwały na druku nr 1040 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny P. Bukowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pytania do omawianego tematu zgłosiła radna E. Bień. Odpowiedzi na pytania udzieliła D. Gajewska Sekretarz Miasta Opola. W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wypowiedział się radny M. Nowak. Przewodniczący sesji zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 17 radnych, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr LV/833/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 19

20 4) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. Projekt uchwały na druku nr 1041 w sprawie skargi OR.I przedłożony Radzie Miasta przez Komisję Rewizyjną załącza się do protokołu. Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonał radny P. Bukowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny M. Kawa. Odpowiedzi na pytania udzielił A. Bychawski radca prawny Urzędu Miasta. Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały. 13 radnych, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr LV/834/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola. 30. Informacja o niektórych działaniach Prezydenta Miasta Opola za okres od 27 stycznia do 21 lutego 2014 r. Informację na druku nr 1045 przedłożoną Radzie Miasta przez Pana Krzysztofa Kawałko Pierwszego Zastępcę Prezydenta Nie było pytań, nie było również dyskusji nad omawianą informacją. Przewodniczenie obradom sesji przejął radny R. Ciasnocha Przewodniczący Rady Miasta Opola. 31. Pytania w sprawach bieżących. Pytania na piśmie w sprawach bieżących złożone przez Klub Radnych SLD w Radzie Miasta załącza się do protokołu. Pytania do omawianego tematu zgłosił radny L. Bilik. Odpowiedzi udzielił K Kawałko Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola, K. Kawałko. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola udzielił także pisemnej odpowiedzi na pytania, którą załącza się do protokołu. 32. Komunikaty. Radny R. Ciasnocha przewodniczący sesji poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przedstawiła swoje stanowisko i uwagi do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Opolu. Zainteresowanych radnych odesłał do pisma, które jest do wglądu radnych w Biurze Rady Miasta. 20

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2014

Protokół Nr XXXIII/2014 Protokół Nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:16,00

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo