Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym w poniższych sprawach informuję:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym w poniższych sprawach informuję:"

Transkrypt

1 OA-I AC Koszalin, dnia 30 stycznia 2015 r. Pan Mariusz Krajczyński Radny Rady Miejskiej Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym w poniższych sprawach informuję: 1. dot. udostępniania warunków do pozwolenia na budowę przy przebudowie Rynku Staromiejskiego: Ubiegając się o pozwolenie na budowę inwestor obowiązany był do przedłożenia projektu budowlanego o którym mowa w art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.) oraz spełnienia wymagań art. 32 ust. 4, art. 33 ust. 2 ustawy. Na mocy art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 inwestor obowiązany był do złożenia: - oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, - czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami projektantów i sprawdzających o przynależności do izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany przebudowy Rynku Staromiejskiego jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia r. Zgodnie z 48 ust. 17 ustaleń wyżej wymienionego planu miejscowego, teren inwestycji oznaczony jest symbolem L55KX,U dla którego obowiązują następujące zapisy: 1. przeznaczenie terenu - istniejący plac pieszy z dopuszczeniem funkcji usług gastronomii, wystawiennictwa, administracji Rynek Staromiejski; 2. ustalenia komunikacyjne, zasady zagospodarowania przestrzennego: a) teren publiczny o wysokim standardzie zagospodarowania; wszelkie zmiany zagospodarowania terenu w ścisłym współdziałaniu z odpowiednim urzędem ochrony zabytków, b) dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego o przeznaczeniu określonym w pkt 1, z zachowaniem warunku wymienionego w pkt 4c, c) zabudowa usługowa, wymieniona w pkt 2b, o architekturze współczesnej, konstrukcji szkieletowej oraz lekkiej formie, z nakazem równorzędnego opracowania wszystkich elewacji, d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 5,0 m od granicy z terenem KDL 08, e) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni terenu elementarnego, f) maksymalna wysokość zabudowy 10,5 m, g) dachy dowolne, h) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

2 i) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów dla obsługi imprez i widowisk plenerowych, j) dopuszcza się lokalizację letnich ogródków gastronomicznych sytuowanych przed frontami zabudowy Rynek Staromiejski 9-13, k) dopuszcza się jedno- lub dwupoziomowy parking podziemny min. 150 mp, z zachowaniem warunku wymienionego w pkt 4 lit.c, l) nakaz lokalizacji w kondygnacji podziemnej szaletu miejskiego, m) dopuszcza się zatoki postojowe samochodów osobowych od strony terenu elementarnego L24 U - max 35 mp, n) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic, o) dopuszcza się dojazd podziemny z ulicy L45 KDD; 3. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) zakaz podziału terenu, b) dopuszcza się scalenia działek w liniach rozgraniczających; 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: a) obszar w strefach A i W III ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w rozdziale 2 9 niniejszej uchwały, b) teren śródmieścia Koszalina wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 9 czerwca 1953 r., nr rejestru 6, c) obowiązuje wymóg przeprowadzenia zintegrowanych badań historycznych, archeologicznych i architektonicznych podziemnych reliktów historycznej zabudowy rynku we współdziałaniu z urzędem konserwatorskim, jako podstawy do wykonania projektu inwestycji; 5. zasady ochrony środowiska przyrodniczego - powierzchnia terenu biologicznie czynna nie wymaga się; 6. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - systemy infrastruktury technicznej należy realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 12 niniejszej uchwały. Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko oraz nie mieści się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tym samym nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, w zakresie wymaganych, wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia, o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego. Projekt budowlany, zawiera między innymi: a. decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr K z dnia r. pozwalającą na wykonanie prac konserwatorskich, robót budowlanych i podjęcie innych działań przy zabytku: obszar Śródmieścia miasta Koszalina wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia r. pod Nr 6,

3 b. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, c. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, d. uzgodnienie usytuowania projektowanych instalacji i przyłączy przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia terenu, e. stosowne opinie, uzgodnienia i pozwolenia zarządcy drogi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie Projekt budowlany został wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania projektu i jego sprawdzenia zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego. Projektanci i sprawdzający zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, dołączyli do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Pozwolenie na budowę jak i zatwierdzony projekt budowlany inwestycji pn. Przebudowa Rynku Staromiejskiego, elewacji budynku Ratusza oraz budowa budynku wielofunkcyjnego i fontanny przy Rynku Staromiejskim we Koszalinie (decyzja nr 332/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.) znajduje się do wglądu w Wydziale Architektury i Urbanistyki. Jednocześnie informuję Pana Radnego, iż dokumentacja projektowa Przebudowy Rynku Staromiejskiego posiadała wymagane przepisami wszelkie pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie innych organów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 2. dot. środków publicznych przekazywanych na zakup reklam i innych form promocji w 2014 roku: Przedstawiam poniżej informację dot. wydatkowania środków publicznych na zakup reklam i innych forma promocji w 2014 r. przez poszczególne komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno Administracyjny 1. Życzenia dla mieszkańców od Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W następujących gazetach: Głos Koszaliński, Miasto, Fakt 4 456,43zł 2. Zaproszenie mieszkańców oraz program uroczystości z okazji obchodów 11 listopada 1 744,61 zł 3. Ogłoszenie Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - 975,00zł 4. Życzenia Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej: Głos Koszaliński, Teraz Koszalin 1 819,60zł 5. Życzenia Prezydenta Miasta dla Maturzystów: Głos Koszaliński, Miasto 3 130,76zł. 6. Życzenia dla mieszkańców od Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W następujących gazetach: Głos Koszaliński, Miasto, Fakt 3 991, Życzenia Prezydenta Miasta dla mieszkanek Koszalina z okazji Dnia Kobiet 3 130,83zł.

4 Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Od października 2014 r. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi prowadzi projekt pn. Odpady problemowe bez problemu. Segreguj dla przyszłości edukacyjna akcja promocyjna w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok Projekt w 50 % jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. Projekt i wydruk 30 tys. ulotek nt. odpadów problemowych a także z instrukcją segregacji odpadów: wartość faktury ,00, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW , Kampania na wydruk wkładki i insert do tygodnika Teraz Koszalin : wartość faktury ,49, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW ,75 3. Projekt graficzny i przygotowanie 30 tyś. magnesów z instrukcją segregacji odpadów: wartość faktury ,00, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW ,00 4. Zakup 15 tys. zawieszek odblaskowych z hasłem zachęcającym do segregacji: wartość faktury ,50, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW ,75 Biuro Komunikacji Społecznej 1. Kampania informacyjna o Koszalińskiej Karcie Dużej Rodziny - realizacja projektów, druku i ekspozycji materiałów reklamowych (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) - film promocyjny (Patryk Brzeskot) ,81 zł 2. Kampania informacyjna Koszalin buduje - realizacja projektów, druku i ekspozycji materiałów reklamowych (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) ,10 zł 3. Kampania informacyjna o 10-leciu Polski w Unii Europejskiej - projekt, druk i dystrybucja ulotek (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) zł 4. Kampania informacyjna o Budżecie Obywatelskim w 2015 r. - realizacja projektów, druku i ekspozycji materiałów reklamowych (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) ,16 zł 5. Utworzenie strony internetowej do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego (Vobacom) zł Ponadto informuję, iż poza tym wydatkowano ,50 zł na artykuły i programy promocyjne w środkach masowego przekazu. Pełnomocnik ds. Uzależnień W 2014 roku ze środków Pełnomocnika wydatkowano łącznie zł z przeznaczeniem na: 1. Kampania Trzeźwy kierowca (wynajęcie telebimu) zł brutto, 2. Promocja Akcji Lato Bezpieczne Wakacje (gazeta Fakty) zł brutto, 3. Promocja Akcji Lato Bezpieczne Wakacje i bezpieczeństwa dzieci w trakcie trwania wakacji (gazeta Teraz Koszalin) zł brutto.

5 Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/570/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 roku. Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji wydatkował na zakup reklam oraz innych form promocji w 2014 roku następujące kwoty - ujęte w budżecie Wydziału : 1. Gadżety promocyjne (smycze, koszulki. kubki, naklejki z logo, pendrive itp.) w łącznej kwocie zł brutto, Agencje Reklamowe: Trend, Fiori, Haftkom, MADEin 2. Dodruk Informatora Turystycznego (autorski projekt 3000 szt.) zł brutto, Polskie Wydawnictwo Reklamowe z Torunia 3. Kalendarz Wydarzeń Kulturalno Sportowych na 2014 r 2 wersje językowe, 3000 szt. 3192,83 zł brutto, Agencja Reklamowa KAmedia- Koszalin 4. Dofinansowanie druku ulotek informacyjnych (rozkład jazdy) koszalińskiej Wąskotorówki 1000 szt zł brutto, Agencja Reklamowa all Visual Jan Szymczyk 5. Zakup monet okolicznościowych upamiętniających 750-lecie Koszalina 400 szt zł brutto, Agencja Reklamowa Kruart z Koszalina 6. Dodruk ulotek informacyjnych Koszalina ( skrócona wersja Informatora Turystycznego) 2000 szt zł brutto, PWR z Torunia 7. Realizacja kompletu map Rowerowy Koszalin 5000 szt ,5 zł brutto, Firma Rokart System z Koszalina 8. Dodruk Map Koszalina w postaci wyrywanych bloczków 80 bloczków 4173,75 zł brutto, Firma Rokart Studio 9. Dodruk autorskiego projektu Albumu o Koszalinie 400 szt zł brutto, PWR z Torunia 10. Zakup materiałów reklamowych będących elementem promocji otwarcia Zalewu Koszalińskiego (okulary, piłki dmuchane, frisbee, koszulki) 4149,52 zł brutto, Agencje Reklamowe: Haftkom z Koszalina,Ag. SMD z Gdańska, Petersmedia z Opalenicy 11. Zakup balonów z logotypem miasta na Festiwal Pełnia życia 1000 szt. 2140, 2 zł brutto, Agencja Reklamowa Haftkom z Koszalina 12. Zakup balonów z nadrukiem Koszalin 10 lat w Unii Europejskiej szt. 1094,7 zł brutto, Agencja Reklamowa Giftpol z Radomia 13. Realizacja I nagrody w konkursie Pamiątka Turystyczna z Koszalina (Kolorowanka Pokoloruj sobie Koszalin) 1000 szt zł brutto, Agencja Reklamowa SMD z Gdańska * ( w 2014 roku został przeprowadzony Konkurs na pamiątkę z Koszalina oraz pamiątkę związaną z obchodami 750 lecia miasta 2 nagrody o łącznej kwocie 5000 zł 14. Zakup kredek (dodatek do pakietów z kolorowanką) 1000 szt zł brutto, Agencja Reklamowa SMD z Gdańska 15. Zakup promocyjnego balonu stacjonarnego 1869,6 zł brutto, Agencja Reklamowa Tech-media z Warszawy 16. Dodruk zaktualizowanego planu miasta 2000 szt zł brutto, Firma Rokart System z Koszalina 17. Zakup kalendarzy z logotypem Koszalin pełnia życia 200 szt. 4403,3 zł brutto, Agencja Reklamowa Trend z Koszalina

6 18. Zakup naklejek z herbem miasta na folii samoprzylepnej (na potrzeby targów nieruchomości) 10 szt. 123 zł brutto, Studio B&S z Koszalina 19. Zakup materiałów z okazji 750 lecia Koszalina (mapy Grety Grabowskiej w tubie oraz monety okolicznościowe) 8114 zł brutto, Greta Grabowska oraz Agencja Reklamowa Kruart 20. Domówienie toreb reklamowych 78 szt. 354,98 zł brutto, Agencja Reklamowa Fiori Szczecin 21. Zakup i montaż stojaków rowerowych 47 szt ,58 brutto, Firma Unicom Stenzel 22. Zakup autorskich map Grety Grabowskiej w etui 750-lecie Koszalina 1000 szt zł. brutto, Greta Grabowska 23. Zamówienie flag okolicznościowych (projekt i realizacja) 750 lecie Koszalina 4680,15 - Linea Koszalin 24. Zlecenie spotu reklamowego, związanego z 10-leciem w UE emisja w TV Maxx 3493,2 zł brutto, TK MAXX 25. Dodatek do tygodnika Teraz Koszalin poświęconego 750-leciu Koszalina 5000 zł brutto, Media Regionalne 26. Publikacja Sprawozdania budżetowego w GK 6150 zł brutto, Media Regionalne 27. Promocja Koszalina w miesięczniku Prestiż ( Oferta kulturalna i sportowana lato) 2706 zł brutto, - wydawnictwo Prestiż Andrzej Mielcarek 28. Promocja miasta na teledysku koszalińskiego piosenkarza Mroka 1230 zł brutto, Marcin Golik 29. Kampania promocyjna przy wydaniu płyty koszalińskiego zespołu Pampeluna 5000 zł brutto, 30. Zlecenie sesji zdjęciowej Koszalina z lotu ptaka 220 zł brutto, autor: Piotr Sadowski z Koszalina 31. Publikacja promocyjna Koszalina w dodatku Turystyczne Perły Pomorza 5750,25 zł brutto, Media Regionalne 32. Kampania promocyjna Koszalina podczas produkcji audycji telewizyjnej Piłkarski Diament 4320 zł brutto, Agencja Mish-Mash Creation w Warszawie 33. Publikacja promocyjna Koszalina w dodatku Wakacje zł brutto, Polskapresse sp. z o.o.gdańsk 34. Kampania promocyjna Koszalina podczas rajdów Stowarzyszenia Roweria z okazji 10 lecia UE 1000 zł brutto, 35. Kampania promocyjna Koszalina podczas Kabaretonu zł brutto, Agencja Artystyczna Koń Polski 36. Publikacja Koszalina w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego realizowanym przez ZART 3075 zł brutto, ZART 37. Realizacja specjalnego dodatku Teraz Koszalin poświęconego obchodom Święta Niepodległości 11 listopada 3936 zł brutto, Media Regionalne 38. Publikacja w dzienniku Rzeczpospolita 5535 zł brutto, Rzeczpospolita 39. Udział Miasta w targach ( 7 imprez targowych: MTT-Hamburg, MTB Berlin, Targi Inkontakt- Schwedt, Tour Salon, Poznań, Targi INVESTFIELD Poznań, Targi w Opolu, Targi Budownictwa w Koszalinie )- łączna kwota

7 W ramach projektów "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2014 r. sfinansowano następujące wydatki na promocję projektu: - zakup 70 szt. metalowych etui na CD z grawerowanym oznaczeniem projektu i herbem Koszalina, łączny koszt: 401,10 zł brutto; zleceniobiorca: Upominki24.pl Grupa Ferro Przemysław Żelazo, Granowo, - zakup 2 szt. roll-upów promocyjno-informacyjnych dla potrzeb konferencji podsumowującej projekt, koszt: 344,4 zł brutto; zleceniobiorca: REKPROM Agencja Reklamowa, Koszalin, - zakup 6 szt. ogłoszeń prasowych w "Głosie Koszalińskim" i tygodniku "Miasto" informujących o zrealizowanym projekcie, jego rezultatach i korzyściach dla społeczeństwa, łączny koszt: ,22 zł brutto, zleceniobiorca: Media Regionalne Sp. z o. o., tryb wyboru: zlecenie dla wykonawcy wybranego w przetargu nieograniczonym do obsługi całego Urzędu.** ** Ww. wydatki Miasta są kosztami kwalifikowalnymi projektu ujętymi w jego budżecie i podlegają w 100% refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Wydział Kultury i Spraw Społecznych 1. Umowa z 13 listopada 2014r., zawarta z p. Agnieszką Brzeskot prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STOCZNIA FILMOWCÓW, zlecająca kampanię promocyjną miasta w ramach realizacji imprezy pn. Pierwsze Mistrzostwa Polski ONE MAN SHOW. Kampania polegała na: informowaniu uczestników Mistrzostw przez osobę prowadzącą o objęciu imprezy patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i udzielonym wsparciu przez Gminę Miasto Koszalin, umieszczeniu w widocznym miejscu na scenie Teatru Variete Muza napisu Koszalin pełnia życia oraz baneru z logo miasta na scenie i przy wejściu do Teatru Variete Muza, umieszczeniu logotypu Koszalin, pełnia życia w widocznym miejscu na plakacie i wszelkich materiałach promocyjnych reklamujących wydarzenie (np. ulotki, strony internetowe, reklamy w TV) informowaniu w wywiadach w lokalnej prasie i telewizji o współpracy Urzędu Miejskiego z organizatorem wydarzenia, wręczeniu zwycięzcy Mistrzostw nagrody nazwanej Nagrodą Prezydenta Miasta Koszalina, zrealizowaniu nagrania audiowizualnego dokumentującego przebieg imprezy i przekazanie nieodpłatnie jego kopii wraz ze zgodą na jego wykorzystywanie w materiałach promocyjnych Miasta Koszalina. Za realizację w/w zadań zapłacono zł. 2. Umowa z 28 listopada 2014 r. zawarta z p. Agnieszką Brzeskot prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STOCZNIA FILMOWCÓW, zlecająca kampanię promocyjną miasta w ramach projektu mającego na celu produkcję kolędy pn. Rodzina z Koszalina Kampania polegała na:

8 umieszczeniu na okładce płyty logotypu Koszalin pełnia życia oraz informacji, że projekt został dofinansowany przez Gminę Miasto Koszalin, umieszczeniu logotypu Koszalin, pełnia życia w widocznym miejscu na wszelkich materiałach promocyjnych reklamujących Kolędę (np. strony internetowe, reklamy w TV), informowaniu w wywiadach w lokalnej prasie i telewizji o dofinansowaniu projektu przez Miasto Koszalin. przekazaniu 100 egzemplarzy płyty z nagraną kolędą, w celu ich wykorzystania jako materiałów promujących Koszalin. Za realizację w/w zadań zapłacono zł. 3. Umowa z 28 maja 2014 r., zawarta z Zarządem Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie w zakresie promocji Miasta Koszalina. W ramach umowy ZOS wraz Polskim Związkiem Piłki Koszykowej zorganizował mecz kwalifikacyjny do EuroBasket 2015, pomiędzy Reprezentacjami Narodowymi Koszykówki Polski i Luksemburga w dniu 24 sierpnia 2014 r., oraz zorganizował turniej w koszykówce ulicznej 3x3 w dniu 23 sierpnia 2014 r. Umowa zobowiązywała ZOS do: dokonania wszystkich niezbędnych czynności, koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia, w zakresie promocji Miasta Koszalina poprzez organizację meczu eliminacyjnego koszykarzy do EuroBasket 2015 oraz turnieju w koszykówce ulicznej 3x3 oraz przygotowania i podpisania w imieniu Miasta Koszalina wymaganej umowy, wykonania usługi najmu, polegającej na przygotowaniu Hali Widowiskowo-Sportowej na mecz Reprezentacji Polski i Luksemburga w Koszykówce, w tym: wynajmu Areny Głównej, wynajmu band reklamowych typu LED, rejestracji wydarzenia TV wewnętrzna, wynajmu sali konferencyjnej, wynajmu sali treningowej, wynajmu sali informatycznej oraz przygotowanie oświetlenia estradowego, wykonania usługi, polegającej na przygotowaniu Hali Widowiskowo-Sportowej na mecz Reprezentacji Polski i Luksemburga w Koszykówce, w tym: przygotowania hali i sprzątania, obsługa szatni, obsługę telewizji wewnętrznej HWS, obsługę band oraz ekranów typu LED, obsługę oświetlenia estradowego, wynajmu ekranów LED należących do ZOS, zapewnienie akustyka na czas imprezy sportowej, zapewnienie płotków wygradzających wokół HWS, oraz nadzór nad systemem kontroli bramek wejściowych, wykonania obsługi technicznej turnieju koszykówki ulicznej 3x3 (w tym: sprzątanie, przygotowanie parkingu, przenoszenie trybun i inne usługi związane z organizacją imprezy), uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, uzyskania opinii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, wydruku mapek dla Straży Pożarnej, Policji i Biura Zarządzania Kryzysowego, przygotowanie parkietu Hali Widowiskowo-Sportowej (w tym: wyklejenie napisu Koszalin zgodnie z wytycznymi PZKosz, odklejenie napisu Koszalin wzdłuż stolików sędziowskich, przygotowanie napisu Koszalin wzdłuż stolików sędziowskich po zakończeniu meczu Polska - Luksemburg), zapewnienia udostępnienia Hali Widowiskowo-Sportowej oraz placu na parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową w terminach wskazanych w umowie oraz zapewnienia

9 obsługi technicznej na treningi i mecze oraz dostarczenia lodu dla zespołów oraz terenów rekreacyjnych na Sportowej Dolinie w Koszalinie, zapewnienia szatni dla drużyn oraz sędziów i komisarza, a także pomieszczeń do przeprowadzenia kontroli dopingowej na Hali Widowiskowo-Sportowej. Za wykonanie przedmiotu umowy, zapłacono wynagrodzenie w wysokości ,40 zł. 4. Umowa z 7 lipca 2014 r. zwarta pomiędzy Gminą Miastem Koszalin a Elite Circle Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na zorganizowanie imprezy p.n. Rage 2014, która odbyła się na terenie Koszalina w dniu 31 lipca 2014r. W ramach w/w umowy przeprowadzono następujące działania promocyjne na rzecz Miasta: umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na plakatach oraz bannerach reklamowych Imprezy, umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na materiałach dedykowanych wydarzeniu Rage 2014 tj. papierze firmowym, teczkach, kartach załóg, zaproszeniach, umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na okładce i na filmie DVD Rage 2014, wyprodukowanym po zakończeniu Imprezy, umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na stronie internetowej Organizatora wraz z bezpośrednim linkiem na stronę internetową umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia w materiałach filmowych w tym w filmie zapowiadającym Imprezę, relacji z dnia zamieszczonej na profilach społecznościowych Organizatora, materiale filmowym zbiorczym po wydarzeniu, umieszczeni logo Miasta Koszalin pełnia życia na ekranach wizyjnych podczas imprezy, relacja z checkpointu w radiu ESKA, Za wykonanie umowy zapłacono zł. 5. Umowa z 8 sierpnia 2014 r. zawarta z Zarządem Obiektów Sportowych w Koszalinie dotycząca organizacji na terenie Koszalina turnieju finałowego Word Grand Prix w piłce siatkowej kobiet w dn sierpnia 2014 r. W ramach realizacji umowy Zarząd Obiektów sportowych Sp. z o.o. zobowiązany był do: dokonania wszystkich niezbędnych czynności, koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia, w zakresie promocji Miasta Koszalina poprzez organizację turnieju oraz przygotowania i podpisania w imieniu Miasta Koszalina wymaganej umowy. zapewnienia że: a) Koszalin otrzyma tytuł Miasto Organizator World Grand Prix w Polsce, b) Miasto Koszalin otrzyma prawa do wykorzystywania faktu współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do celów marketingowych podczas imprezy jak i poza nią do 31 grudnia 2014 r., c) Miasto Koszalin będzie miało zapewnione 3% czasu ogólnej ekspozycji na bandach typu LED podczas 4 meczów World Grand Prix, d) logo Miasta Koszalina zostanie zamieszczone na ściance prasowej oraz na wszystkich materiałach poligraficznych, e) Miasto Koszalin będzie miało możliwość ekspozycji własnych materiałów promocyjnych na stoisku promocyjnym na Hali Widowiskowo-Sportowej,

10 f) Miasto Koszalin otrzyma pakiet Hospitality, w którego skład wejdą: zaproszenia VIP, bilety i karty parkingowe. udokumentowania na płycie CD, iż mecze były transmitowane przez kanał sportowy TVP oraz załączy do sprawozdania informacje prasowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono zł. 6. Umowa z 3 października 2014 r. zwarta z Koszalińskim Klubem Piłki Nożnej Bałtyk, na zadania promocyjne poprzez udział drużyny juniorów piłki nożnej Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej Bałtyk w rundzie jesiennej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, w sezonie 2014/2015. Umowa zobowiązywała do: umieszczenia logotypu miasta z napisem Koszalin pełnia życia na koszulkach klubowych w 9 meczach, umieszczenia logotypu miasta z napisem Koszalin pełnia życia na dresach klubowych w 9 meczach, zamieszczenia reklamy z logotypem miasta Koszalin pełnia życia w 4 meczach, wyeksponowania nośnika reklamowego na meczach wyjazdowych z logotypem Miasta Koszalin pełnia życia w 5 meczach, zorganizowaniu 3 akcji promocji sportu piłki nożnej, z udziałem zawodników drużyny juniorów dla dzieci i młodzieży koszalińskich placówek oświatowych oraz poinformowaniu o tym mediów. Akcje trwały co najmniej 60 min. każda oraz składały się minimum z: i. wizyty przynajmniej trzech graczy drużyny w terminach ustalonych przez przedstawiciela Wykonawcy z dyrektorami szkół w okresie trwania umowy, ii. rozmów z uczniami, pytań i odpowiedzi, iii. pokazu kilku efektownych zagrań, iv. wykonania materiału zdjęciowego z przebiegu akcji. Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono zł Pełnomocnik ds. Inwestorów Kluczowych Miasto (PIK) zamieściło w roku 2014 reklamy promocyjne, tj.: 1. o połączeniu kolejowym na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskiego wraz z informacją o jego kursowaniu. Reklama ukazała się w dniu 23 lipca 2014r. w gazecie Fakty. Tygodnik Koszaliński. Koszt reklamy to 1 476,00 zł. Materiał miał na celu wypromowanie i zachęcenie mieszkańców do korzystania z tego środka lokomocji. 2. dotyczące atutów inwestycyjnych miasta w tym ofertę inwestycyjną Podstrefy Koszalina SSSE w Głosie Koszalińskim na dwóch stronach. Reklama ukazała się w specjalnym dodatku poświęconym specjalnym strefom ekonomicznym. Koszt ,00zł., 3. dotyczącą Podstrefy Koszalin SSSE oraz atutów inwestycyjnych w publikacji Investing in Poland 2015 (anglojęzyczna wersji)wydawana przez Valkea Media S.A. w Warszawie. Koszt 6.150,00zł 4. w ramach plebiscytu Menadżera roku ukazały się na łamach Głosu Koszalińskiego cykliczne informacje o rozwoju gospodarczym miasta, strefie ekonomicznej. Koszt ,00zł. Konkurs organizowany na łamach Głosu Koszalińskiego - patronat Prezydenta Miasta.

11 Wydział Nieruchomości 1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin przeznaczonych i przygotowywanych do zbycia w drodze przetargu w 2014 r. i latach następnych (forma papierowa i nośnik CD) kwotę brutto 3 495,66 zł; 2. Reklamę modułową w miesięczniku Miasto Plus kwotę brutto 738,00 zł; 3. Reklamę w gazecie Fakty Tygodnik Koszaliński kwotę brutto 615,00 zł; 4. Reklamę modułową w tygodniku Miasto kwotę brutto 1 000,00 zł; 5. Reklamę oraz wywiad z Zastępcą Prezydenta Miasta Tomaszem Sobierajem w gazecie Fakty Tygodnik Koszaliński kwotę brutto 1 107,00 zł. Łącznie wydatkowano na zakup reklam i promocję kwotę brutto 7 185,66 zł (słownie: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Wydział Informatyki W 2014 roku wydatkowane były pieniądze na działania promocyjne związane z promocją projektu Inteligentny Koszalin rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Na ten cel przeznaczono następujące kwoty: 1. Promocja projektu - część I przetarg nieograniczony (wykonawca: Tarraya S. A. z Poznania) wykonanie naklejek, tabliczek HotSpot, tablic unijnych i bilbordów. Kwota: ,70 zł brutto. 2. Promocja projektu - część II przetarg nieograniczony (wykonawca: Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy ze Szczecina) wykonanie gadżetów promocyjnych mysz bezprzewodowa, pendrive, podkładka pod mysz, torba bawełniana, kubek izotermiczny, notatnik z długopisem, latarka z brelokiem i ulotki. Kwota: ,66 zł brutto. 3. Promocja projektu - część III przetarg nieograniczony (wykonawca: Media Regionalne Sp. z o. o. z Warszawy) emisje audycji radiowych, radiowego spotu reklamowego, publikacje artykułów w prasie i portalach internetowych. Kwota: ,85 zł brutto. Prezydent Miasta Piotr Jedliński

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo