Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym w poniższych sprawach informuję:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym w poniższych sprawach informuję:"

Transkrypt

1 OA-I AC Koszalin, dnia 30 stycznia 2015 r. Pan Mariusz Krajczyński Radny Rady Miejskiej Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym w poniższych sprawach informuję: 1. dot. udostępniania warunków do pozwolenia na budowę przy przebudowie Rynku Staromiejskiego: Ubiegając się o pozwolenie na budowę inwestor obowiązany był do przedłożenia projektu budowlanego o którym mowa w art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.) oraz spełnienia wymagań art. 32 ust. 4, art. 33 ust. 2 ustawy. Na mocy art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 inwestor obowiązany był do złożenia: - oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, - czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami projektantów i sprawdzających o przynależności do izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany przebudowy Rynku Staromiejskiego jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia r. Zgodnie z 48 ust. 17 ustaleń wyżej wymienionego planu miejscowego, teren inwestycji oznaczony jest symbolem L55KX,U dla którego obowiązują następujące zapisy: 1. przeznaczenie terenu - istniejący plac pieszy z dopuszczeniem funkcji usług gastronomii, wystawiennictwa, administracji Rynek Staromiejski; 2. ustalenia komunikacyjne, zasady zagospodarowania przestrzennego: a) teren publiczny o wysokim standardzie zagospodarowania; wszelkie zmiany zagospodarowania terenu w ścisłym współdziałaniu z odpowiednim urzędem ochrony zabytków, b) dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego o przeznaczeniu określonym w pkt 1, z zachowaniem warunku wymienionego w pkt 4c, c) zabudowa usługowa, wymieniona w pkt 2b, o architekturze współczesnej, konstrukcji szkieletowej oraz lekkiej formie, z nakazem równorzędnego opracowania wszystkich elewacji, d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 5,0 m od granicy z terenem KDL 08, e) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni terenu elementarnego, f) maksymalna wysokość zabudowy 10,5 m, g) dachy dowolne, h) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

2 i) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów dla obsługi imprez i widowisk plenerowych, j) dopuszcza się lokalizację letnich ogródków gastronomicznych sytuowanych przed frontami zabudowy Rynek Staromiejski 9-13, k) dopuszcza się jedno- lub dwupoziomowy parking podziemny min. 150 mp, z zachowaniem warunku wymienionego w pkt 4 lit.c, l) nakaz lokalizacji w kondygnacji podziemnej szaletu miejskiego, m) dopuszcza się zatoki postojowe samochodów osobowych od strony terenu elementarnego L24 U - max 35 mp, n) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic, o) dopuszcza się dojazd podziemny z ulicy L45 KDD; 3. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) zakaz podziału terenu, b) dopuszcza się scalenia działek w liniach rozgraniczających; 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: a) obszar w strefach A i W III ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w rozdziale 2 9 niniejszej uchwały, b) teren śródmieścia Koszalina wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 9 czerwca 1953 r., nr rejestru 6, c) obowiązuje wymóg przeprowadzenia zintegrowanych badań historycznych, archeologicznych i architektonicznych podziemnych reliktów historycznej zabudowy rynku we współdziałaniu z urzędem konserwatorskim, jako podstawy do wykonania projektu inwestycji; 5. zasady ochrony środowiska przyrodniczego - powierzchnia terenu biologicznie czynna nie wymaga się; 6. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - systemy infrastruktury technicznej należy realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 12 niniejszej uchwały. Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko oraz nie mieści się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tym samym nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, w zakresie wymaganych, wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia, o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego. Projekt budowlany, zawiera między innymi: a. decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr K z dnia r. pozwalającą na wykonanie prac konserwatorskich, robót budowlanych i podjęcie innych działań przy zabytku: obszar Śródmieścia miasta Koszalina wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia r. pod Nr 6,

3 b. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, c. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, d. uzgodnienie usytuowania projektowanych instalacji i przyłączy przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia terenu, e. stosowne opinie, uzgodnienia i pozwolenia zarządcy drogi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie Projekt budowlany został wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania projektu i jego sprawdzenia zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego. Projektanci i sprawdzający zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, dołączyli do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Pozwolenie na budowę jak i zatwierdzony projekt budowlany inwestycji pn. Przebudowa Rynku Staromiejskiego, elewacji budynku Ratusza oraz budowa budynku wielofunkcyjnego i fontanny przy Rynku Staromiejskim we Koszalinie (decyzja nr 332/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.) znajduje się do wglądu w Wydziale Architektury i Urbanistyki. Jednocześnie informuję Pana Radnego, iż dokumentacja projektowa Przebudowy Rynku Staromiejskiego posiadała wymagane przepisami wszelkie pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie innych organów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 2. dot. środków publicznych przekazywanych na zakup reklam i innych form promocji w 2014 roku: Przedstawiam poniżej informację dot. wydatkowania środków publicznych na zakup reklam i innych forma promocji w 2014 r. przez poszczególne komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno Administracyjny 1. Życzenia dla mieszkańców od Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W następujących gazetach: Głos Koszaliński, Miasto, Fakt 4 456,43zł 2. Zaproszenie mieszkańców oraz program uroczystości z okazji obchodów 11 listopada 1 744,61 zł 3. Ogłoszenie Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - 975,00zł 4. Życzenia Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej: Głos Koszaliński, Teraz Koszalin 1 819,60zł 5. Życzenia Prezydenta Miasta dla Maturzystów: Głos Koszaliński, Miasto 3 130,76zł. 6. Życzenia dla mieszkańców od Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W następujących gazetach: Głos Koszaliński, Miasto, Fakt 3 991, Życzenia Prezydenta Miasta dla mieszkanek Koszalina z okazji Dnia Kobiet 3 130,83zł.

4 Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Od października 2014 r. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi prowadzi projekt pn. Odpady problemowe bez problemu. Segreguj dla przyszłości edukacyjna akcja promocyjna w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok Projekt w 50 % jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. Projekt i wydruk 30 tys. ulotek nt. odpadów problemowych a także z instrukcją segregacji odpadów: wartość faktury ,00, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW , Kampania na wydruk wkładki i insert do tygodnika Teraz Koszalin : wartość faktury ,49, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW ,75 3. Projekt graficzny i przygotowanie 30 tyś. magnesów z instrukcją segregacji odpadów: wartość faktury ,00, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW ,00 4. Zakup 15 tys. zawieszek odblaskowych z hasłem zachęcającym do segregacji: wartość faktury ,50, wysokość dofinansowania z WFOŚiGW ,75 Biuro Komunikacji Społecznej 1. Kampania informacyjna o Koszalińskiej Karcie Dużej Rodziny - realizacja projektów, druku i ekspozycji materiałów reklamowych (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) - film promocyjny (Patryk Brzeskot) ,81 zł 2. Kampania informacyjna Koszalin buduje - realizacja projektów, druku i ekspozycji materiałów reklamowych (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) ,10 zł 3. Kampania informacyjna o 10-leciu Polski w Unii Europejskiej - projekt, druk i dystrybucja ulotek (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) zł 4. Kampania informacyjna o Budżecie Obywatelskim w 2015 r. - realizacja projektów, druku i ekspozycji materiałów reklamowych (IMW Reklama Serwis Marcin Wójcik) ,16 zł 5. Utworzenie strony internetowej do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego (Vobacom) zł Ponadto informuję, iż poza tym wydatkowano ,50 zł na artykuły i programy promocyjne w środkach masowego przekazu. Pełnomocnik ds. Uzależnień W 2014 roku ze środków Pełnomocnika wydatkowano łącznie zł z przeznaczeniem na: 1. Kampania Trzeźwy kierowca (wynajęcie telebimu) zł brutto, 2. Promocja Akcji Lato Bezpieczne Wakacje (gazeta Fakty) zł brutto, 3. Promocja Akcji Lato Bezpieczne Wakacje i bezpieczeństwa dzieci w trakcie trwania wakacji (gazeta Teraz Koszalin) zł brutto.

5 Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/570/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 roku. Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji wydatkował na zakup reklam oraz innych form promocji w 2014 roku następujące kwoty - ujęte w budżecie Wydziału : 1. Gadżety promocyjne (smycze, koszulki. kubki, naklejki z logo, pendrive itp.) w łącznej kwocie zł brutto, Agencje Reklamowe: Trend, Fiori, Haftkom, MADEin 2. Dodruk Informatora Turystycznego (autorski projekt 3000 szt.) zł brutto, Polskie Wydawnictwo Reklamowe z Torunia 3. Kalendarz Wydarzeń Kulturalno Sportowych na 2014 r 2 wersje językowe, 3000 szt. 3192,83 zł brutto, Agencja Reklamowa KAmedia- Koszalin 4. Dofinansowanie druku ulotek informacyjnych (rozkład jazdy) koszalińskiej Wąskotorówki 1000 szt zł brutto, Agencja Reklamowa all Visual Jan Szymczyk 5. Zakup monet okolicznościowych upamiętniających 750-lecie Koszalina 400 szt zł brutto, Agencja Reklamowa Kruart z Koszalina 6. Dodruk ulotek informacyjnych Koszalina ( skrócona wersja Informatora Turystycznego) 2000 szt zł brutto, PWR z Torunia 7. Realizacja kompletu map Rowerowy Koszalin 5000 szt ,5 zł brutto, Firma Rokart System z Koszalina 8. Dodruk Map Koszalina w postaci wyrywanych bloczków 80 bloczków 4173,75 zł brutto, Firma Rokart Studio 9. Dodruk autorskiego projektu Albumu o Koszalinie 400 szt zł brutto, PWR z Torunia 10. Zakup materiałów reklamowych będących elementem promocji otwarcia Zalewu Koszalińskiego (okulary, piłki dmuchane, frisbee, koszulki) 4149,52 zł brutto, Agencje Reklamowe: Haftkom z Koszalina,Ag. SMD z Gdańska, Petersmedia z Opalenicy 11. Zakup balonów z logotypem miasta na Festiwal Pełnia życia 1000 szt. 2140, 2 zł brutto, Agencja Reklamowa Haftkom z Koszalina 12. Zakup balonów z nadrukiem Koszalin 10 lat w Unii Europejskiej szt. 1094,7 zł brutto, Agencja Reklamowa Giftpol z Radomia 13. Realizacja I nagrody w konkursie Pamiątka Turystyczna z Koszalina (Kolorowanka Pokoloruj sobie Koszalin) 1000 szt zł brutto, Agencja Reklamowa SMD z Gdańska * ( w 2014 roku został przeprowadzony Konkurs na pamiątkę z Koszalina oraz pamiątkę związaną z obchodami 750 lecia miasta 2 nagrody o łącznej kwocie 5000 zł 14. Zakup kredek (dodatek do pakietów z kolorowanką) 1000 szt zł brutto, Agencja Reklamowa SMD z Gdańska 15. Zakup promocyjnego balonu stacjonarnego 1869,6 zł brutto, Agencja Reklamowa Tech-media z Warszawy 16. Dodruk zaktualizowanego planu miasta 2000 szt zł brutto, Firma Rokart System z Koszalina 17. Zakup kalendarzy z logotypem Koszalin pełnia życia 200 szt. 4403,3 zł brutto, Agencja Reklamowa Trend z Koszalina

6 18. Zakup naklejek z herbem miasta na folii samoprzylepnej (na potrzeby targów nieruchomości) 10 szt. 123 zł brutto, Studio B&S z Koszalina 19. Zakup materiałów z okazji 750 lecia Koszalina (mapy Grety Grabowskiej w tubie oraz monety okolicznościowe) 8114 zł brutto, Greta Grabowska oraz Agencja Reklamowa Kruart 20. Domówienie toreb reklamowych 78 szt. 354,98 zł brutto, Agencja Reklamowa Fiori Szczecin 21. Zakup i montaż stojaków rowerowych 47 szt ,58 brutto, Firma Unicom Stenzel 22. Zakup autorskich map Grety Grabowskiej w etui 750-lecie Koszalina 1000 szt zł. brutto, Greta Grabowska 23. Zamówienie flag okolicznościowych (projekt i realizacja) 750 lecie Koszalina 4680,15 - Linea Koszalin 24. Zlecenie spotu reklamowego, związanego z 10-leciem w UE emisja w TV Maxx 3493,2 zł brutto, TK MAXX 25. Dodatek do tygodnika Teraz Koszalin poświęconego 750-leciu Koszalina 5000 zł brutto, Media Regionalne 26. Publikacja Sprawozdania budżetowego w GK 6150 zł brutto, Media Regionalne 27. Promocja Koszalina w miesięczniku Prestiż ( Oferta kulturalna i sportowana lato) 2706 zł brutto, - wydawnictwo Prestiż Andrzej Mielcarek 28. Promocja miasta na teledysku koszalińskiego piosenkarza Mroka 1230 zł brutto, Marcin Golik 29. Kampania promocyjna przy wydaniu płyty koszalińskiego zespołu Pampeluna 5000 zł brutto, 30. Zlecenie sesji zdjęciowej Koszalina z lotu ptaka 220 zł brutto, autor: Piotr Sadowski z Koszalina 31. Publikacja promocyjna Koszalina w dodatku Turystyczne Perły Pomorza 5750,25 zł brutto, Media Regionalne 32. Kampania promocyjna Koszalina podczas produkcji audycji telewizyjnej Piłkarski Diament 4320 zł brutto, Agencja Mish-Mash Creation w Warszawie 33. Publikacja promocyjna Koszalina w dodatku Wakacje zł brutto, Polskapresse sp. z o.o.gdańsk 34. Kampania promocyjna Koszalina podczas rajdów Stowarzyszenia Roweria z okazji 10 lecia UE 1000 zł brutto, 35. Kampania promocyjna Koszalina podczas Kabaretonu zł brutto, Agencja Artystyczna Koń Polski 36. Publikacja Koszalina w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego realizowanym przez ZART 3075 zł brutto, ZART 37. Realizacja specjalnego dodatku Teraz Koszalin poświęconego obchodom Święta Niepodległości 11 listopada 3936 zł brutto, Media Regionalne 38. Publikacja w dzienniku Rzeczpospolita 5535 zł brutto, Rzeczpospolita 39. Udział Miasta w targach ( 7 imprez targowych: MTT-Hamburg, MTB Berlin, Targi Inkontakt- Schwedt, Tour Salon, Poznań, Targi INVESTFIELD Poznań, Targi w Opolu, Targi Budownictwa w Koszalinie )- łączna kwota

7 W ramach projektów "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2014 r. sfinansowano następujące wydatki na promocję projektu: - zakup 70 szt. metalowych etui na CD z grawerowanym oznaczeniem projektu i herbem Koszalina, łączny koszt: 401,10 zł brutto; zleceniobiorca: Upominki24.pl Grupa Ferro Przemysław Żelazo, Granowo, - zakup 2 szt. roll-upów promocyjno-informacyjnych dla potrzeb konferencji podsumowującej projekt, koszt: 344,4 zł brutto; zleceniobiorca: REKPROM Agencja Reklamowa, Koszalin, - zakup 6 szt. ogłoszeń prasowych w "Głosie Koszalińskim" i tygodniku "Miasto" informujących o zrealizowanym projekcie, jego rezultatach i korzyściach dla społeczeństwa, łączny koszt: ,22 zł brutto, zleceniobiorca: Media Regionalne Sp. z o. o., tryb wyboru: zlecenie dla wykonawcy wybranego w przetargu nieograniczonym do obsługi całego Urzędu.** ** Ww. wydatki Miasta są kosztami kwalifikowalnymi projektu ujętymi w jego budżecie i podlegają w 100% refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Wydział Kultury i Spraw Społecznych 1. Umowa z 13 listopada 2014r., zawarta z p. Agnieszką Brzeskot prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STOCZNIA FILMOWCÓW, zlecająca kampanię promocyjną miasta w ramach realizacji imprezy pn. Pierwsze Mistrzostwa Polski ONE MAN SHOW. Kampania polegała na: informowaniu uczestników Mistrzostw przez osobę prowadzącą o objęciu imprezy patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i udzielonym wsparciu przez Gminę Miasto Koszalin, umieszczeniu w widocznym miejscu na scenie Teatru Variete Muza napisu Koszalin pełnia życia oraz baneru z logo miasta na scenie i przy wejściu do Teatru Variete Muza, umieszczeniu logotypu Koszalin, pełnia życia w widocznym miejscu na plakacie i wszelkich materiałach promocyjnych reklamujących wydarzenie (np. ulotki, strony internetowe, reklamy w TV) informowaniu w wywiadach w lokalnej prasie i telewizji o współpracy Urzędu Miejskiego z organizatorem wydarzenia, wręczeniu zwycięzcy Mistrzostw nagrody nazwanej Nagrodą Prezydenta Miasta Koszalina, zrealizowaniu nagrania audiowizualnego dokumentującego przebieg imprezy i przekazanie nieodpłatnie jego kopii wraz ze zgodą na jego wykorzystywanie w materiałach promocyjnych Miasta Koszalina. Za realizację w/w zadań zapłacono zł. 2. Umowa z 28 listopada 2014 r. zawarta z p. Agnieszką Brzeskot prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STOCZNIA FILMOWCÓW, zlecająca kampanię promocyjną miasta w ramach projektu mającego na celu produkcję kolędy pn. Rodzina z Koszalina Kampania polegała na:

8 umieszczeniu na okładce płyty logotypu Koszalin pełnia życia oraz informacji, że projekt został dofinansowany przez Gminę Miasto Koszalin, umieszczeniu logotypu Koszalin, pełnia życia w widocznym miejscu na wszelkich materiałach promocyjnych reklamujących Kolędę (np. strony internetowe, reklamy w TV), informowaniu w wywiadach w lokalnej prasie i telewizji o dofinansowaniu projektu przez Miasto Koszalin. przekazaniu 100 egzemplarzy płyty z nagraną kolędą, w celu ich wykorzystania jako materiałów promujących Koszalin. Za realizację w/w zadań zapłacono zł. 3. Umowa z 28 maja 2014 r., zawarta z Zarządem Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie w zakresie promocji Miasta Koszalina. W ramach umowy ZOS wraz Polskim Związkiem Piłki Koszykowej zorganizował mecz kwalifikacyjny do EuroBasket 2015, pomiędzy Reprezentacjami Narodowymi Koszykówki Polski i Luksemburga w dniu 24 sierpnia 2014 r., oraz zorganizował turniej w koszykówce ulicznej 3x3 w dniu 23 sierpnia 2014 r. Umowa zobowiązywała ZOS do: dokonania wszystkich niezbędnych czynności, koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia, w zakresie promocji Miasta Koszalina poprzez organizację meczu eliminacyjnego koszykarzy do EuroBasket 2015 oraz turnieju w koszykówce ulicznej 3x3 oraz przygotowania i podpisania w imieniu Miasta Koszalina wymaganej umowy, wykonania usługi najmu, polegającej na przygotowaniu Hali Widowiskowo-Sportowej na mecz Reprezentacji Polski i Luksemburga w Koszykówce, w tym: wynajmu Areny Głównej, wynajmu band reklamowych typu LED, rejestracji wydarzenia TV wewnętrzna, wynajmu sali konferencyjnej, wynajmu sali treningowej, wynajmu sali informatycznej oraz przygotowanie oświetlenia estradowego, wykonania usługi, polegającej na przygotowaniu Hali Widowiskowo-Sportowej na mecz Reprezentacji Polski i Luksemburga w Koszykówce, w tym: przygotowania hali i sprzątania, obsługa szatni, obsługę telewizji wewnętrznej HWS, obsługę band oraz ekranów typu LED, obsługę oświetlenia estradowego, wynajmu ekranów LED należących do ZOS, zapewnienie akustyka na czas imprezy sportowej, zapewnienie płotków wygradzających wokół HWS, oraz nadzór nad systemem kontroli bramek wejściowych, wykonania obsługi technicznej turnieju koszykówki ulicznej 3x3 (w tym: sprzątanie, przygotowanie parkingu, przenoszenie trybun i inne usługi związane z organizacją imprezy), uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, uzyskania opinii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, wydruku mapek dla Straży Pożarnej, Policji i Biura Zarządzania Kryzysowego, przygotowanie parkietu Hali Widowiskowo-Sportowej (w tym: wyklejenie napisu Koszalin zgodnie z wytycznymi PZKosz, odklejenie napisu Koszalin wzdłuż stolików sędziowskich, przygotowanie napisu Koszalin wzdłuż stolików sędziowskich po zakończeniu meczu Polska - Luksemburg), zapewnienia udostępnienia Hali Widowiskowo-Sportowej oraz placu na parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową w terminach wskazanych w umowie oraz zapewnienia

9 obsługi technicznej na treningi i mecze oraz dostarczenia lodu dla zespołów oraz terenów rekreacyjnych na Sportowej Dolinie w Koszalinie, zapewnienia szatni dla drużyn oraz sędziów i komisarza, a także pomieszczeń do przeprowadzenia kontroli dopingowej na Hali Widowiskowo-Sportowej. Za wykonanie przedmiotu umowy, zapłacono wynagrodzenie w wysokości ,40 zł. 4. Umowa z 7 lipca 2014 r. zwarta pomiędzy Gminą Miastem Koszalin a Elite Circle Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na zorganizowanie imprezy p.n. Rage 2014, która odbyła się na terenie Koszalina w dniu 31 lipca 2014r. W ramach w/w umowy przeprowadzono następujące działania promocyjne na rzecz Miasta: umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na plakatach oraz bannerach reklamowych Imprezy, umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na materiałach dedykowanych wydarzeniu Rage 2014 tj. papierze firmowym, teczkach, kartach załóg, zaproszeniach, umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na okładce i na filmie DVD Rage 2014, wyprodukowanym po zakończeniu Imprezy, umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia na stronie internetowej Organizatora wraz z bezpośrednim linkiem na stronę internetową umieszczenie logo Miasta Koszalin pełnia życia w materiałach filmowych w tym w filmie zapowiadającym Imprezę, relacji z dnia zamieszczonej na profilach społecznościowych Organizatora, materiale filmowym zbiorczym po wydarzeniu, umieszczeni logo Miasta Koszalin pełnia życia na ekranach wizyjnych podczas imprezy, relacja z checkpointu w radiu ESKA, Za wykonanie umowy zapłacono zł. 5. Umowa z 8 sierpnia 2014 r. zawarta z Zarządem Obiektów Sportowych w Koszalinie dotycząca organizacji na terenie Koszalina turnieju finałowego Word Grand Prix w piłce siatkowej kobiet w dn sierpnia 2014 r. W ramach realizacji umowy Zarząd Obiektów sportowych Sp. z o.o. zobowiązany był do: dokonania wszystkich niezbędnych czynności, koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia, w zakresie promocji Miasta Koszalina poprzez organizację turnieju oraz przygotowania i podpisania w imieniu Miasta Koszalina wymaganej umowy. zapewnienia że: a) Koszalin otrzyma tytuł Miasto Organizator World Grand Prix w Polsce, b) Miasto Koszalin otrzyma prawa do wykorzystywania faktu współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do celów marketingowych podczas imprezy jak i poza nią do 31 grudnia 2014 r., c) Miasto Koszalin będzie miało zapewnione 3% czasu ogólnej ekspozycji na bandach typu LED podczas 4 meczów World Grand Prix, d) logo Miasta Koszalina zostanie zamieszczone na ściance prasowej oraz na wszystkich materiałach poligraficznych, e) Miasto Koszalin będzie miało możliwość ekspozycji własnych materiałów promocyjnych na stoisku promocyjnym na Hali Widowiskowo-Sportowej,

10 f) Miasto Koszalin otrzyma pakiet Hospitality, w którego skład wejdą: zaproszenia VIP, bilety i karty parkingowe. udokumentowania na płycie CD, iż mecze były transmitowane przez kanał sportowy TVP oraz załączy do sprawozdania informacje prasowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono zł. 6. Umowa z 3 października 2014 r. zwarta z Koszalińskim Klubem Piłki Nożnej Bałtyk, na zadania promocyjne poprzez udział drużyny juniorów piłki nożnej Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej Bałtyk w rundzie jesiennej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, w sezonie 2014/2015. Umowa zobowiązywała do: umieszczenia logotypu miasta z napisem Koszalin pełnia życia na koszulkach klubowych w 9 meczach, umieszczenia logotypu miasta z napisem Koszalin pełnia życia na dresach klubowych w 9 meczach, zamieszczenia reklamy z logotypem miasta Koszalin pełnia życia w 4 meczach, wyeksponowania nośnika reklamowego na meczach wyjazdowych z logotypem Miasta Koszalin pełnia życia w 5 meczach, zorganizowaniu 3 akcji promocji sportu piłki nożnej, z udziałem zawodników drużyny juniorów dla dzieci i młodzieży koszalińskich placówek oświatowych oraz poinformowaniu o tym mediów. Akcje trwały co najmniej 60 min. każda oraz składały się minimum z: i. wizyty przynajmniej trzech graczy drużyny w terminach ustalonych przez przedstawiciela Wykonawcy z dyrektorami szkół w okresie trwania umowy, ii. rozmów z uczniami, pytań i odpowiedzi, iii. pokazu kilku efektownych zagrań, iv. wykonania materiału zdjęciowego z przebiegu akcji. Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono zł Pełnomocnik ds. Inwestorów Kluczowych Miasto (PIK) zamieściło w roku 2014 reklamy promocyjne, tj.: 1. o połączeniu kolejowym na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskiego wraz z informacją o jego kursowaniu. Reklama ukazała się w dniu 23 lipca 2014r. w gazecie Fakty. Tygodnik Koszaliński. Koszt reklamy to 1 476,00 zł. Materiał miał na celu wypromowanie i zachęcenie mieszkańców do korzystania z tego środka lokomocji. 2. dotyczące atutów inwestycyjnych miasta w tym ofertę inwestycyjną Podstrefy Koszalina SSSE w Głosie Koszalińskim na dwóch stronach. Reklama ukazała się w specjalnym dodatku poświęconym specjalnym strefom ekonomicznym. Koszt ,00zł., 3. dotyczącą Podstrefy Koszalin SSSE oraz atutów inwestycyjnych w publikacji Investing in Poland 2015 (anglojęzyczna wersji)wydawana przez Valkea Media S.A. w Warszawie. Koszt 6.150,00zł 4. w ramach plebiscytu Menadżera roku ukazały się na łamach Głosu Koszalińskiego cykliczne informacje o rozwoju gospodarczym miasta, strefie ekonomicznej. Koszt ,00zł. Konkurs organizowany na łamach Głosu Koszalińskiego - patronat Prezydenta Miasta.

11 Wydział Nieruchomości 1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin przeznaczonych i przygotowywanych do zbycia w drodze przetargu w 2014 r. i latach następnych (forma papierowa i nośnik CD) kwotę brutto 3 495,66 zł; 2. Reklamę modułową w miesięczniku Miasto Plus kwotę brutto 738,00 zł; 3. Reklamę w gazecie Fakty Tygodnik Koszaliński kwotę brutto 615,00 zł; 4. Reklamę modułową w tygodniku Miasto kwotę brutto 1 000,00 zł; 5. Reklamę oraz wywiad z Zastępcą Prezydenta Miasta Tomaszem Sobierajem w gazecie Fakty Tygodnik Koszaliński kwotę brutto 1 107,00 zł. Łącznie wydatkowano na zakup reklam i promocję kwotę brutto 7 185,66 zł (słownie: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Wydział Informatyki W 2014 roku wydatkowane były pieniądze na działania promocyjne związane z promocją projektu Inteligentny Koszalin rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Na ten cel przeznaczono następujące kwoty: 1. Promocja projektu - część I przetarg nieograniczony (wykonawca: Tarraya S. A. z Poznania) wykonanie naklejek, tabliczek HotSpot, tablic unijnych i bilbordów. Kwota: ,70 zł brutto. 2. Promocja projektu - część II przetarg nieograniczony (wykonawca: Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy ze Szczecina) wykonanie gadżetów promocyjnych mysz bezprzewodowa, pendrive, podkładka pod mysz, torba bawełniana, kubek izotermiczny, notatnik z długopisem, latarka z brelokiem i ulotki. Kwota: ,66 zł brutto. 3. Promocja projektu - część III przetarg nieograniczony (wykonawca: Media Regionalne Sp. z o. o. z Warszawy) emisje audycji radiowych, radiowego spotu reklamowego, publikacje artykułów w prasie i portalach internetowych. Kwota: ,85 zł brutto. Prezydent Miasta Piotr Jedliński

UCHWAŁA Nr XXVI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr XXVI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr XXVI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH podczas 5. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2 4 października 2012 Multimedia Reklama w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych

1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych Umowy zawarte w 2013 roku: 1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych rozgrywek i zawodów sportowych zgodnie z harmonogramem i kalendarzem ZM SZS.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: 217589-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2.

1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2. 1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLSPORT/2/EKS/2/UM/9/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Szczecin, dnia 06.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Strona 1 Szanowni Państwo, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: Fundusz Mikropożyczkowy KLON współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Klubu Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie Powierzchnia reklamowa

Bardziej szczegółowo

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Branży IT

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Branży IT OFERTA SPONSORSKA Składamy propozycję sponsorowania Spinningowych Mistrzostw Polski branży IT "JESIENNY SZCZUPAK 2006", odbywających się już III raz w ramach cyklu IT FISH. Impreza odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Dąbrowa Górnicza: Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A.

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Potencjał KKS Lech Poznao Silna marka, rozpoznawalna na terenie Wielkopolski i całego kraju 6.9 miliona sympatyków Lecha Poznao* Ok. 60% kibiców mieszka poza Poznaniem

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: SPS-023-24196/11, w sprawie biurokratycznych utrudnień

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania: Opracowanie i wdrożenie Planu Informacji i Promocji w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny d Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego przedstawiamy Państwu ofertę udziału w imprezie zaliczanej do cyklu SuperEnduro FIM World Championship 2012/ 2013. Zawody, które odbędą się 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015

OFERTA SPONSORSKA. Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015 OFERTA SPONSORSKA Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015 Dyrekcja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie zwraca się z propozycją o współorganizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo Konferencyjne Arena Ostróda

Centrum Targowo Konferencyjne Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Arena Ostróda 1 Co daje reklama na targach? 1 Zwiększa prestiż, tworzy wizerunek i wzmacnia markę firmy 2 Wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji 3 Podnosi rozpoznawalność

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW Proponujemy Państwu następujące pakiety sponsorskie: Sponsoring Hali Zawodów - 7000 PLN świadczenia w tej wysokości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, artykułów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Reklamuj się w lidze WROCBAL!

Reklamuj się w lidze WROCBAL! Reklamuj się w lidze WROCBAL! Ponad 1000 osób. Pomożemy Ci dotrzeć do tych właściwych. www.wrocbal.pl organizator@wrocbal.pl tel. 691 395 503 Amatorskie Ligi Piłkarskie WROCBAL to: 1000 zawodników 7 lat

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 36 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1949/2012 w dniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację RODZAJ ZADANIA

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację RODZAJ ZADANIA Minister Sportu i Turystyki ogłasza II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli;

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli; UMOWA /PROJEKT zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze (kod 65-042) przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Produkcja filmów promocyjnych Miasta Rzeszowa o tematyce gospodarczej w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) i długości 3, 5, 10 minut wraz z tłoczeniem na 500 płyt DVD

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Organizacja cyklu działań informacyjno - edukacyjnych: 1. Stoiska i działania informacyjne podczas imprez masowych i kulturalnych;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świerzno, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerzno 13 72-405 Świerzno, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Mirosława Wojtyńska Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Podstawowe zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm z 5 2015-02-05 13:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Realizacja działań promocyjnych dla projektu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Działania Funduszu związane ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Katowice, 12 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

30-31 MAJA 2015. Rzgów k. Łodzi OFERTA UDZIAŁU

30-31 MAJA 2015. Rzgów k. Łodzi OFERTA UDZIAŁU 30-31 MAJA 2015 Rzgów k. Łodzi OFERTA UDZIAŁU O TA R G A C H TA R G I H E A LT H & B E A U T Y S H O W Targi poświęcone kosmetyce, fryzjerstwu, medycynie estetycznej, fitnessowi, zdrowemu żywieniu Imprezy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu. 1 z 6 2012-03-27 12:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Opracowanie projektów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCYM JEST : Gmina Łobez / Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Spokojna 4, 73-150 Łobez woj. zachodniopomorskie tel. 91 3974370, faks 91

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo!

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych w sezonie 2009/2010. Siatkarskie rozgrywki

Bardziej szczegółowo