Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz i skarbnik miasta oraz koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi problemami. Podczas posiedzeń omawiano zagadnienia z życia miasta i funkcjonowania magistratu. Prezydent miasta wydał łącznie 103 zarządzenia, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015, zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, w sprawie zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015, - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych 21, - w sprawie zbycia lokali użytkowych 4, - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - 4, - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej 4, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu w drodze bezprzetargowej, - w sprawie powołania komisji: do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokali mieszkalnych 4, lokali użytkowych 4, nieruchomości niezabudowanych 2, nieruchomości zabudowanych 3, do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokali mieszkalnych 6, przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, konkursowej i ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko do Wydziału Infrastruktury Komunalnej, w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, 1

2 konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki gruczołu krokowego realizowanego w Legnicy w roku 2015 skierowanego do mężczyzn w wieku rokiem życia, - w sprawie powołania Operatorów Obsługi Informatycznej obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą Legnica Przyjazna Rodzinie, - w sprawie powołania Sądu Konkursowego i nadania Regulaminu Sądu Konkursowego w konkursie urbanistyczno-architektonicznym, którego przedmiotem jest Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Materiały przekazane Radzie Miejskiej: Projekty uchwał: - w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy, - w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej, - w sprawie przyjęcia gminnego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na lata Materiały informacyjne: informacja z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata w roku Prezydent Miasta: zapoznał się z opiniami i wnioskami komisji problemowych Rady Miejskiej, omówił tryb realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 25 maja 2015 roku. 2

3 PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej Prezydent Miasta: - odstąpił od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych: w obrębie Pątnów (dz. nr 89/4) i przy ul. Zachodniej (dz. nr 23/1), - wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia budowy budynku usługowo mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńskiej (dz. nr 1412) do 31 grudnia 2016 r., z uwagi na brak dostępu do ww. działki z uwagi na przebudowę ul. Jaworzyńskiej, - wyraził zgodę na ujednolicenie prawa użytkowanie wieczystego ułamkowych części działki nr 880/1 na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17, - wydzielił z zasobu komunalnego lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat 12A/3 i przeznaczył do wynajmu jako lokal socjalny, - wyraził zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie na czas oznaczony, tj. na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Galileusza (dz. nr 583/15) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej Galileusza 5, 7, 9 pod warunkiem ustalenia miesięcznej stawki czynszu w drodze negocjacji, - wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Chojnowskiej 60. W omawianym okresie: Sprzedano: - 11 komunalnych lokali mieszkalnych, - 2 lokale użytkowe, - 1 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dworcowej 9 (dz. 20/3). Przeprowadzono 17 przetargów w tym: 8 przetargów na lokale mieszkalne położone przy: - ul. Głowackiego 2/10, - Placu Klasztornym 7B/2, 3, 4, 5, 6, 7, - ul. Chojnowskiej 1/8, - ul. Najświętszej Marii Panny 1/1, - ul. Wrocławskiej 247/2, 3

4 - ul. Jaworzyńskiej 42/6, - ul. Roosevelta 41/9. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców lokali położonych przy ul. Chojnowskiej 1/8, ul. Najświętszej Marii Panny 1/1 i ul. Roosevelta 41/9. 7 przetargów na lokale użytkowe położone przy: - ul. Wrocławskiej 23/D, 227/1A i 7-7of./1A - ul. Daszyńskiego 21/1a, - ul. Moniuszki 3/6/kl. A/1A, - ul. Złotoryjskiej 98 of/1a, - ul. Głogowskiej 65/1. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywcę lokalu położonego przy ul. Wrocławskiej 23/D. 2 przetargi na działki niezabudowane położone przy: - ul. Bieszczadzkiej dz. Nr 1179/4, - ul. Bieszczadzkiej dz. nr 1179/5. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców nieruchomości. Przeprowadzono rokowania na zbycie: - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 29/8, - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. św. Elżbiety 7/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Działkowej 35/1, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Piechoty 9/13A/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Korczaka 20/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Książęcej 10/2A. W wyniku rokowań wyłoniono nabywców lokali położonych przy ul. Daszyńskiego 29/8, ul. św. Elżbiety 7/1A, ul. Działkowej 35/1 i ul. Piechoty 9/13A/1A. 2. W dziedzinie oświaty, kultury i sportu Prezydent miasta: objął honorowym patronatem prezydenta miasta następujące przedsięwzięcia: - X Edycję etapu regionalnego Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2015, - Turniej Brydża Sportowego Miedziana Kadź, 4

5 - konkurs Mały Literat, - Dni Otwartych Archiwum, - konferencję Legniccy Sybiracy, - V Legnicki Bieg Papieski, - Międzyszkolny Turniej Strzelecki kończący rywalizację w Szkolnej Lidze Strzeleckiej, - konferencję Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością z perspektywy przedstawicieli samorządów na terenie Dolnego Śląska, - Konkurs Fotograficzny im. Mieczysława Pawełka Legnica, - projekt pn. Znam swoje prawa Legnica przeciw dyskryminacji kobiet, - Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Tenisie Ziemnym, - konferencję Green City Zielone Miasto Przyszłości. KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent Miasta zapoznał się z informacjami z kontroli w: - Zespole Placówek Specjalnych, - Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 4, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW W omawianym okresie prezydent i jego zastępcy przyjęli 13 legniczan w sprawach między innymi: - przydziału mieszkania, - remontu chodników na Osiedlu Kopernika II, - stanu technicznego ul. Fieldorfa, - organizacji ruchu na ul. Kertyńskiego, - uciążliwości funkcjonowania lokalu gier zlokalizowanego przy ul. Jaworzyńskiej 96, - miejsca w żłobku dla dziecka. 5

6 INWESTYCJE I REMONTY I. Działania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 1. W realizacji są następujące zadania inwestycyjne: - Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, - Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 (w zakresie skrzydła A ), - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B - w zakresie budowy ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ulicy Pileckiego od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od łącznika K13D do ulicy Kamińskiego, budowy kanalizacji deszczowej w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy, - Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru, - Drugi etap kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Legnicy (LBO), - Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy w zakresie dostawy i nasadzenia roślin wraz z ich 5 miesięczną pielęgnacją w pasie zieleni w Alei Orła Białego, - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych, - Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (LBO), - Plac zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (LBO), - Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO). 2. Prowadzone są kontrole budów w zakresie realizowania inwestycji miejskich przez osoby prowadzące zadania. 3. Prowadzone są rady budowy i spotkania w celu koordynacji i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne w zakresie zakończonych zadań. 6

7 II. Ogłoszone postępowania przetargowe: Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski) (LBO). III. Odbiór końcowy: Dokonano odbioru końcowego robót w zakresie siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (LBO). IV Remonty - przeprowadzono 2 zadania remontowe w dwóch placówkach oświatowych za ogólną kwotę zł, - wykonano remont urządzeń gminnych placów zabaw w Legnicy na łączną kwotę ,55 zł. SPOTKANIA I WYDARZENIA r. - posiedzenie kolegium Prezydenta Miasta r. - Komisja Gospodarki Rady Miejskiej - w ramach Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, wernisaż wystawy Powrót nad Odrę i Bałtyk. Ziemie Odzyskane w plakacie polskim (Zamek Piastowski) r. - uroczyste otwarcie odcinka porodowego oddziału ginekologiczno położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (bud. A1, I piętro) - Plenerowe rozpoczęcie Legnickiego Festiwalu Srebra - Legnicki Festiwal Srebra - wernisaż wystawy fotograficznej Granice (Letia Business Center) r. - XXII Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF Silesia Cup 2015 (ZSI, ul. Wierzyńskiego) - festyn sportowo rekreacyjny Rodzina razem (SP Nr 7) - koncert galowy XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko Piosenka (MCK) Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej Granice (Galeria Sztuki) 7

8 r. - Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych (Zamek Piastowski) - Turniej Brydża Sportowego Miedziana Kadź (sala konferencyjna Huty Miedzi) - Myśliwska Majówka (Park Miejski) r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej- rejon Asnyka i Zosinka (Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4, wejście od ul. Anielewicza) r. - posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - konferencja przedsesyjna Prezydenta Miasta - Korowód Juwenaliowy uroczyste przekazanie kluczy do miasta braci studenckiej - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - rejon Kopernik II i Śródmieście (Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4, wejście od ul. Anielewicza) r. - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) - w ramach 46 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat koncert Chóru Państwowej Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku (Kościół Ewangelicki Marii Panny) oraz koncert Roman Maciejewski In memoriam (Kościół Ewangelicki Marii Panny) r. - Rodzinna Majówka (ogród rekreacyjny ul. Asnyka) - oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w Kickboxingu K-1 (hala, ul. Lotnicza) - mecz barażowy Siódemka Miedź Legnica vs Wybrzeże Gdańsk (ZSI, wejście od strony parkingu) - w ramach 46 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat koncert galowy Żywiołowe Rubiny (Letia Bussines Center) r. - walki finałowe Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Kickboxingu K-1 (hala, ul. Lotnicza) r. - sesja Rady Miejskiej - wmurowanie aktu erekcyjnego Pomnika Sybiraków na placu Sybiraka 8

9 - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - podsumowanie rankingu Perły Samorządu 2015 (Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa) - posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich (Warszawa) r. - Dzień Samorządu Terytorialnego spotkanie z prezydentem RP - Pałac Prezydencki Warszawa r. - spotkanie z przedstawicielami Budimexu wykonawcami drogi S3 - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - rejon Kopernik I B (SDK Kopernik, ul. Koziorożca 9) wręczenie odznaczenia Zasłużonego dla LSM r. - wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. Zakończ nim zaczniesz (Kino Helios, Legnica) - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Środowiskowym Centrum Integracyjno Profilaktycznym (ul. Chrobrego 13) r. - Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy (Park Miejski) - X Integracyjny Festyn Osiedlowy Stop Przemocy (ZSI, ul. Wierzyńskiego) - festyn rodzinny pn. Zdrowo, wesoło, rodzinnie (ZSzR, ul. Jaworzyńska) - 70 lecie TPD w Legnicy połączone z Dniem Dziecka (SP Nr 9) - Wioska Indiańska (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wojska Polskiego 20) - Koncert Jubileuszowy oraz wystawa okolicznościowa (70 lecie TPD hala ul. Lotnicza) - w ramach XI Festiwalu Rytmu Drum Battle koncert finałowy w wykonaniu Zespołu Perkusyjnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz ogłoszenie wyników r. - w ramach Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy II Legnicki Bieg Kowali r. - podpisanie aktu notarialnego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa (ul. Mickiewicza, pani Głowska) - spotkanie z dziećmi z Ukrainy - narada dyrektorów UM 9

10 r. - happening rowerowy organizowany przez Koleje Dolnośląskie (budynek dworca kolejowego) - V Legnicki Bieg Papieski (Stadion, al. Orła Białego uroczystości połączone z obchodami Dnia Dziecka, - msza św. w Katedrze) r. - spotkanie z samorządowcami w KGHM Polska Miedź w trakcie którego zostanie przedstawiona Strategia KGHM Polska Miedź SA na lata z perspektywą do roku 2040 (Lubin, siedziba KGHM, ul. M. Skłodowskiej Curie 48) - posiedzenie kolegium Prezydenta Miasta - walne zgromadzenie akcjonariuszy LPWIK SA r. - objazd miejskich inwestycji r. - zakończenie sezonu szkoleniowego Ratowników Wodnych połączone z egzaminem na ratownika (Kunice, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy) r. - oficjalne powitanie delegacji z Drohobycza w Ratuszu - Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej - spotkanie ws. Zintegrowanego systemu powiązań miast w LGOF z przedstawicielami samorządów r. - posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta - podpisania porozumień z partnerami w ramach Karty Dużej Rodziny r. - Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej - spotkanie organizacyjne ws. mistrzostw w paralotniarstwie z organizatorami i służbami miasta - podsumowanie sportowego roku szkolnego przez Szkolny Związek Sportowy - uroczystość z okazji 70 rocznicy zakończenie II Wojny Światowej organizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny r. - podsumowanie wizyty studyjnej w Legnicy połączone z konferencją prasową - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej - Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców (Hotel Qubus) 10

11 - uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka (dziedziniec Zamku Piastowskiego) r. - Finał Deblowego Turnieju Tenisowego o Puchar KGHM Polska Miedź oraz Zawiązku Pracodawców Polska Miedź (ul. Bielańska 29- Sinet Klub) - festyn sportowo rekreacyjny Nasza rodzina (SP Nr 4, ul. Piastowska 3) - festyn z okazji jubileuszu 55-lecia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (SDK Kopernik) - uroczystości związane z 60 rocznicą powstania koła łowieckiego Słonka - V Piknik Pracodawców org. przez KGHM Polska Miedź oraz Związek Pracodawców (ul. Bielańska 29- Sinet Klub) r. - Spływ o Błękitną Wstęgę Kaczawy r. - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej - spotkanie Miejskiej Rady Seniorów, Legnickiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej r. - uroczysta Sesja Rady Miejskiej (Centrum Kształcenia Ustawicznie i Zawodowego, ul. Lotnicza) Ewa Pietrakowska Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Legnicy Prezydent Legnicy 11

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Ćwierć wieku samorządu

Ćwierć wieku samorządu Miasto kupuje akcje Ruchu > > > strona 2 Budżet Obywatelski czas głosowania > > > strona 4 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne ISSN 2392-201X 29 maja 2015 r. połowie maja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo