Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz i skarbnik miasta oraz koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi problemami. Podczas posiedzeń omawiano zagadnienia z życia miasta i funkcjonowania magistratu. Prezydent miasta wydał łącznie 103 zarządzenia, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015, zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, w sprawie zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015, - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych 21, - w sprawie zbycia lokali użytkowych 4, - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - 4, - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej 4, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu w drodze bezprzetargowej, - w sprawie powołania komisji: do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokali mieszkalnych 4, lokali użytkowych 4, nieruchomości niezabudowanych 2, nieruchomości zabudowanych 3, do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokali mieszkalnych 6, przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, konkursowej i ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko do Wydziału Infrastruktury Komunalnej, w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, 1

2 konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki gruczołu krokowego realizowanego w Legnicy w roku 2015 skierowanego do mężczyzn w wieku rokiem życia, - w sprawie powołania Operatorów Obsługi Informatycznej obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą Legnica Przyjazna Rodzinie, - w sprawie powołania Sądu Konkursowego i nadania Regulaminu Sądu Konkursowego w konkursie urbanistyczno-architektonicznym, którego przedmiotem jest Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Materiały przekazane Radzie Miejskiej: Projekty uchwał: - w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy, - w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej, - w sprawie przyjęcia gminnego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na lata Materiały informacyjne: informacja z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata w roku Prezydent Miasta: zapoznał się z opiniami i wnioskami komisji problemowych Rady Miejskiej, omówił tryb realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 25 maja 2015 roku. 2

3 PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej Prezydent Miasta: - odstąpił od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych: w obrębie Pątnów (dz. nr 89/4) i przy ul. Zachodniej (dz. nr 23/1), - wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia budowy budynku usługowo mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńskiej (dz. nr 1412) do 31 grudnia 2016 r., z uwagi na brak dostępu do ww. działki z uwagi na przebudowę ul. Jaworzyńskiej, - wyraził zgodę na ujednolicenie prawa użytkowanie wieczystego ułamkowych części działki nr 880/1 na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17, - wydzielił z zasobu komunalnego lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat 12A/3 i przeznaczył do wynajmu jako lokal socjalny, - wyraził zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie na czas oznaczony, tj. na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Galileusza (dz. nr 583/15) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej Galileusza 5, 7, 9 pod warunkiem ustalenia miesięcznej stawki czynszu w drodze negocjacji, - wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Chojnowskiej 60. W omawianym okresie: Sprzedano: - 11 komunalnych lokali mieszkalnych, - 2 lokale użytkowe, - 1 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dworcowej 9 (dz. 20/3). Przeprowadzono 17 przetargów w tym: 8 przetargów na lokale mieszkalne położone przy: - ul. Głowackiego 2/10, - Placu Klasztornym 7B/2, 3, 4, 5, 6, 7, - ul. Chojnowskiej 1/8, - ul. Najświętszej Marii Panny 1/1, - ul. Wrocławskiej 247/2, 3

4 - ul. Jaworzyńskiej 42/6, - ul. Roosevelta 41/9. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców lokali położonych przy ul. Chojnowskiej 1/8, ul. Najświętszej Marii Panny 1/1 i ul. Roosevelta 41/9. 7 przetargów na lokale użytkowe położone przy: - ul. Wrocławskiej 23/D, 227/1A i 7-7of./1A - ul. Daszyńskiego 21/1a, - ul. Moniuszki 3/6/kl. A/1A, - ul. Złotoryjskiej 98 of/1a, - ul. Głogowskiej 65/1. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywcę lokalu położonego przy ul. Wrocławskiej 23/D. 2 przetargi na działki niezabudowane położone przy: - ul. Bieszczadzkiej dz. Nr 1179/4, - ul. Bieszczadzkiej dz. nr 1179/5. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców nieruchomości. Przeprowadzono rokowania na zbycie: - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 29/8, - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. św. Elżbiety 7/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Działkowej 35/1, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Piechoty 9/13A/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Korczaka 20/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Książęcej 10/2A. W wyniku rokowań wyłoniono nabywców lokali położonych przy ul. Daszyńskiego 29/8, ul. św. Elżbiety 7/1A, ul. Działkowej 35/1 i ul. Piechoty 9/13A/1A. 2. W dziedzinie oświaty, kultury i sportu Prezydent miasta: objął honorowym patronatem prezydenta miasta następujące przedsięwzięcia: - X Edycję etapu regionalnego Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2015, - Turniej Brydża Sportowego Miedziana Kadź, 4

5 - konkurs Mały Literat, - Dni Otwartych Archiwum, - konferencję Legniccy Sybiracy, - V Legnicki Bieg Papieski, - Międzyszkolny Turniej Strzelecki kończący rywalizację w Szkolnej Lidze Strzeleckiej, - konferencję Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością z perspektywy przedstawicieli samorządów na terenie Dolnego Śląska, - Konkurs Fotograficzny im. Mieczysława Pawełka Legnica, - projekt pn. Znam swoje prawa Legnica przeciw dyskryminacji kobiet, - Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Tenisie Ziemnym, - konferencję Green City Zielone Miasto Przyszłości. KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent Miasta zapoznał się z informacjami z kontroli w: - Zespole Placówek Specjalnych, - Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 4, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW W omawianym okresie prezydent i jego zastępcy przyjęli 13 legniczan w sprawach między innymi: - przydziału mieszkania, - remontu chodników na Osiedlu Kopernika II, - stanu technicznego ul. Fieldorfa, - organizacji ruchu na ul. Kertyńskiego, - uciążliwości funkcjonowania lokalu gier zlokalizowanego przy ul. Jaworzyńskiej 96, - miejsca w żłobku dla dziecka. 5

6 INWESTYCJE I REMONTY I. Działania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 1. W realizacji są następujące zadania inwestycyjne: - Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, - Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 (w zakresie skrzydła A ), - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B - w zakresie budowy ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ulicy Pileckiego od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od łącznika K13D do ulicy Kamińskiego, budowy kanalizacji deszczowej w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy, - Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru, - Drugi etap kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Legnicy (LBO), - Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy w zakresie dostawy i nasadzenia roślin wraz z ich 5 miesięczną pielęgnacją w pasie zieleni w Alei Orła Białego, - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych, - Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (LBO), - Plac zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (LBO), - Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO). 2. Prowadzone są kontrole budów w zakresie realizowania inwestycji miejskich przez osoby prowadzące zadania. 3. Prowadzone są rady budowy i spotkania w celu koordynacji i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne w zakresie zakończonych zadań. 6

7 II. Ogłoszone postępowania przetargowe: Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski) (LBO). III. Odbiór końcowy: Dokonano odbioru końcowego robót w zakresie siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (LBO). IV Remonty - przeprowadzono 2 zadania remontowe w dwóch placówkach oświatowych za ogólną kwotę zł, - wykonano remont urządzeń gminnych placów zabaw w Legnicy na łączną kwotę ,55 zł. SPOTKANIA I WYDARZENIA r. - posiedzenie kolegium Prezydenta Miasta r. - Komisja Gospodarki Rady Miejskiej - w ramach Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, wernisaż wystawy Powrót nad Odrę i Bałtyk. Ziemie Odzyskane w plakacie polskim (Zamek Piastowski) r. - uroczyste otwarcie odcinka porodowego oddziału ginekologiczno położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (bud. A1, I piętro) - Plenerowe rozpoczęcie Legnickiego Festiwalu Srebra - Legnicki Festiwal Srebra - wernisaż wystawy fotograficznej Granice (Letia Business Center) r. - XXII Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF Silesia Cup 2015 (ZSI, ul. Wierzyńskiego) - festyn sportowo rekreacyjny Rodzina razem (SP Nr 7) - koncert galowy XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko Piosenka (MCK) Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej Granice (Galeria Sztuki) 7

8 r. - Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych (Zamek Piastowski) - Turniej Brydża Sportowego Miedziana Kadź (sala konferencyjna Huty Miedzi) - Myśliwska Majówka (Park Miejski) r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej- rejon Asnyka i Zosinka (Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4, wejście od ul. Anielewicza) r. - posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - konferencja przedsesyjna Prezydenta Miasta - Korowód Juwenaliowy uroczyste przekazanie kluczy do miasta braci studenckiej - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - rejon Kopernik II i Śródmieście (Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4, wejście od ul. Anielewicza) r. - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) - w ramach 46 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat koncert Chóru Państwowej Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku (Kościół Ewangelicki Marii Panny) oraz koncert Roman Maciejewski In memoriam (Kościół Ewangelicki Marii Panny) r. - Rodzinna Majówka (ogród rekreacyjny ul. Asnyka) - oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w Kickboxingu K-1 (hala, ul. Lotnicza) - mecz barażowy Siódemka Miedź Legnica vs Wybrzeże Gdańsk (ZSI, wejście od strony parkingu) - w ramach 46 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat koncert galowy Żywiołowe Rubiny (Letia Bussines Center) r. - walki finałowe Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Kickboxingu K-1 (hala, ul. Lotnicza) r. - sesja Rady Miejskiej - wmurowanie aktu erekcyjnego Pomnika Sybiraków na placu Sybiraka 8

9 - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - podsumowanie rankingu Perły Samorządu 2015 (Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa) - posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich (Warszawa) r. - Dzień Samorządu Terytorialnego spotkanie z prezydentem RP - Pałac Prezydencki Warszawa r. - spotkanie z przedstawicielami Budimexu wykonawcami drogi S3 - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - rejon Kopernik I B (SDK Kopernik, ul. Koziorożca 9) wręczenie odznaczenia Zasłużonego dla LSM r. - wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. Zakończ nim zaczniesz (Kino Helios, Legnica) - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Środowiskowym Centrum Integracyjno Profilaktycznym (ul. Chrobrego 13) r. - Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy (Park Miejski) - X Integracyjny Festyn Osiedlowy Stop Przemocy (ZSI, ul. Wierzyńskiego) - festyn rodzinny pn. Zdrowo, wesoło, rodzinnie (ZSzR, ul. Jaworzyńska) - 70 lecie TPD w Legnicy połączone z Dniem Dziecka (SP Nr 9) - Wioska Indiańska (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wojska Polskiego 20) - Koncert Jubileuszowy oraz wystawa okolicznościowa (70 lecie TPD hala ul. Lotnicza) - w ramach XI Festiwalu Rytmu Drum Battle koncert finałowy w wykonaniu Zespołu Perkusyjnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz ogłoszenie wyników r. - w ramach Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy II Legnicki Bieg Kowali r. - podpisanie aktu notarialnego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa (ul. Mickiewicza, pani Głowska) - spotkanie z dziećmi z Ukrainy - narada dyrektorów UM 9

10 r. - happening rowerowy organizowany przez Koleje Dolnośląskie (budynek dworca kolejowego) - V Legnicki Bieg Papieski (Stadion, al. Orła Białego uroczystości połączone z obchodami Dnia Dziecka, - msza św. w Katedrze) r. - spotkanie z samorządowcami w KGHM Polska Miedź w trakcie którego zostanie przedstawiona Strategia KGHM Polska Miedź SA na lata z perspektywą do roku 2040 (Lubin, siedziba KGHM, ul. M. Skłodowskiej Curie 48) - posiedzenie kolegium Prezydenta Miasta - walne zgromadzenie akcjonariuszy LPWIK SA r. - objazd miejskich inwestycji r. - zakończenie sezonu szkoleniowego Ratowników Wodnych połączone z egzaminem na ratownika (Kunice, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy) r. - oficjalne powitanie delegacji z Drohobycza w Ratuszu - Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej - spotkanie ws. Zintegrowanego systemu powiązań miast w LGOF z przedstawicielami samorządów r. - posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta - podpisania porozumień z partnerami w ramach Karty Dużej Rodziny r. - Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej - spotkanie organizacyjne ws. mistrzostw w paralotniarstwie z organizatorami i służbami miasta - podsumowanie sportowego roku szkolnego przez Szkolny Związek Sportowy - uroczystość z okazji 70 rocznicy zakończenie II Wojny Światowej organizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny r. - podsumowanie wizyty studyjnej w Legnicy połączone z konferencją prasową - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej - Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców (Hotel Qubus) 10

11 - uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka (dziedziniec Zamku Piastowskiego) r. - Finał Deblowego Turnieju Tenisowego o Puchar KGHM Polska Miedź oraz Zawiązku Pracodawców Polska Miedź (ul. Bielańska 29- Sinet Klub) - festyn sportowo rekreacyjny Nasza rodzina (SP Nr 4, ul. Piastowska 3) - festyn z okazji jubileuszu 55-lecia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (SDK Kopernik) - uroczystości związane z 60 rocznicą powstania koła łowieckiego Słonka - V Piknik Pracodawców org. przez KGHM Polska Miedź oraz Związek Pracodawców (ul. Bielańska 29- Sinet Klub) r. - Spływ o Błękitną Wstęgę Kaczawy r. - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej - spotkanie Miejskiej Rady Seniorów, Legnickiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej r. - uroczysta Sesja Rady Miejskiej (Centrum Kształcenia Ustawicznie i Zawodowego, ul. Lotnicza) Ewa Pietrakowska Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Legnicy Prezydent Legnicy 11

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta nadzorował realizację inwestycji miejskich, w tym także prace nad

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących:

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na przygotowaniu projektu budżetu miasta na rok 2012.

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydenta Miasta skupiał swoją uwagę na sprawnym wprowadzaniu nowego systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał uwagę na realizacji trwających w mieście inwestycji i remontów. Rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę m.in. na trwających i rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta uczestniczył w XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok

Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok W analizowanym okresie odbyło się pięćdziesiąt trzy posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lp Nazwa instytucji adres Docelowy typ łącza Łączna planowana przepusto wość w Mb/s up/down Planowa na przepus towość do sieci wmb/s up/dow n Docelowy zakres

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r.

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. LEGNICA, grudzień 2011 roku Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.11.2011 roku do 13.12.2011r. W

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 10 lipca 2013 r. do 17 września 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 10 lipca 2013 r. do 17 września 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 10 lipca 2013 r. do 17 września 2013 r. W omawianym okresie Prezydent Miasta uczestniczył w ważnych wydarzeniach z życia miasta m.in. obchodach 20-lecia

Bardziej szczegółowo

z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym BM.0057.XII.2011 S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym Ostatnie sprawozdanie złożyłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Obejmowało ono okres

Bardziej szczegółowo

B.0057.XXIX.2012 Polanica-Zdrój, dn. 28 grudnia 2012 r. z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

B.0057.XXIX.2012 Polanica-Zdrój, dn. 28 grudnia 2012 r. z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym B.0057.XXIX.2012 Polanica-Zdrój, dn. 28 grudnia 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym Ostatnie sprawozdanie złożyłem na Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 16 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 16 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r. W omawianym okresie Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę m.in. na przygotowaniach Legnicy do EURO 2012. Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. z tego: z tego: Zmniejszenia ogółem

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. z tego: z tego: Zmniejszenia ogółem Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2011 roku

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2011 roku R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2011 roku 1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.03.2011 r. do 12.04.2011 r. W okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 43 zarządzenia, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej Wielkopolski Urząd WojewÅdzki Poznań, dnia 31 sierpnia 2006 r. w Poznaniu Wydział Prawny i Nadzoru PN.III 4.0932-26/06 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014.

UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r.

Informacja. o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r. W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 28 stycznia do 25 lutego 2013 roku Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 28 stycznia do 25 lutego 2013 roku Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 28 stycznia do 25 lutego 2013 roku Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła DECYZJE I ZARZĄDZENIA ZADANIA REALIZOWANE INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.10.2011 r. do 24.11.2011r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.10.2011 r. do 24.11.2011r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.10.2011 r. do 24.11.2011r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo