Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2010 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 1 Podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2010 rok dotyczące: 1. wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 1) do niniejszej uchwały, 2. kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 2) do niniejszej uchwały, 3. kwoty zobowiązań wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 3) do niniejszej uchwały, 4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 5. kwoty dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem dotacji udzielonych dla innych jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 7. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub

2 rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 8. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2010 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010r., podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2010 rok wymagane ustawą o finansach publicznych. Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek 3

4 Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie po zmianach za 2010 rok A. Dochody ,04 B. Wydatki ,76 C. Nadwyżka/Deficyt (AB) ,72 D. Finansowanie (D1D2) ,00 D1. Przychody ogółem ,00 D2. Rozchody ogółem ,00 Część 2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2010 roku wyniosła ,63 zł. Część 3. Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zobowiązania wymagalne w 2010 roku w kwocie ,04 zł dotyczą: 1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych kwota ,80 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,80 zł, z tego: spzozy kwota ,80 zł, 2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem kwota ,24zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,24 zł, z tego: instytucje kultury kwota ,57 zł, spzozy kwota ,67 zł.

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadanie Wykonanie za 2010 rok I+II OTRZYMANE DOTACJE OGÓŁEM ,11 I. Otrzymane dotacje , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2320 samorządu terytorialnego ,00 dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na przygotowanie premiery spektaklu "Cyganeria" Giacomo Pucciniego na ,00 terenie Starej Gazowni w Poznaniu Miasto Poznań dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na prezentację zadania "Teatr Nowy w Poznaniu inicjuje polskożydowski ,00 projekt teatralny" dla Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański w Poznaniu na realizację projektu "Legendarna Księga tańca Ohad Naharin dla Poznania" , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2320 samorządu terytorialnego ,00 dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego na Miasto Poznań organizację koncertu plenerowego "Gwiazdy nad Maltą LAKATOS SHOW" z okazji święta miasta Dnia Patronów św. Piotra i Pawła ,00

6 II. Otrzymana pomoc finansowa ogółem , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej zadania pogłębienie "Zbiornika Gmina Opatówek ,00 wodnego Pokrzywnica w m. Szałe, Gm. Opatówek" 600 Transport i łączność , Infrastruktura kolejowa ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 zadań bieżących Powiat Wągrowiecki (kwota zł), Powiat Obornicki ( zł), Gmina Miejska Wągrowiec ( zł), Gmina Wągrowiec ( zł), Miasto i Gmina Rogoźno ( zł) przygotowanie techniczne linii kolejowej nr 206 WągrowiecRogoźno dla uruchomienia przewozów na tym odcinku, w związku z modernizacją i związanym z tym zamknięciem linii 356 na odcinku Poznań Wschód Wągrowiec oraz planowanym uruchomieniem połączeń na odcinku WągrowiecRogoźno (docelowo przez Oborniki do Poznania) po zakończeniu prac rewitalizacyjnych , Drogi publiczne wojewódzkie , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 remont ul. Kolejowej w miejscowości Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 dofinansowanie kosztów realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Miasto Nowy Tomyśl Wojewódzkich w Poznaniu w roku 2010 zadania pn. "Przebudowa drogi ,00 wraz z chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Bukowiec Miasto Gniezno sfinansowanie kosztów wykonania miejsc postojowych przy ul. Dworcowej w Gnieźnie ,00 Gmina Książ Wlkp. sfinansowanie części kosztów na wykonanie zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w miejscowości Książ ,00 Wlkp. ul. Jana Pawła II" Gmina Witkowo remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 260 ul. Gnieźnieńska z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo ,00 Powiat Gnieźnieński stałą zmianę organizacji ruchu kołowego na skrzyżowaniu ulic: Witkowska, Wrzesińska i Warszawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr , w Gnieźnie Powiat Wolsztyński wspólne finansowanie remontu ulicy Wczasowej w Karpicku ,00

7 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,11 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto i Gmina Szamotuły Powiat Turecki Gmina Kawęczyn Miasto Szamotuły Miasto Złotów Powiat Pilski Gmina Śrem Miasto Oborniki budowa sygnalizacji pełnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Szamotuły dofinansowanie kosztów budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4491 P w miejscowości Głuchów budowa pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4491 P w miejscowości Głuchów modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogą wojewódzką nr 187 (tj. ulic: Jana Pawła II, Dworcowa, Wojska Polskiego) w miejscowości Szamotuły przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 ulic: Ks. Dr B. Domańskiego i Chojnicka w miejscowości Złotów, w ramach zadania pn. "Droga nr 188 Człuchów Piła odc. Piła Lipka I Etap" budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku WyrzyskOsiek n/notecią, w ramach zadania pn. "Droga nr 194 WyrzyskMorakowo" budowa pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej 432 w Śremie zadanie Droga nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Szamotuły Oborniki przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km dofinansowanie przy drodze wojewódzkiej nr 187 budowy chodnika w Uścikowie , , , , , , , ,00 Powiat Śremski częściowe sfinansowanie budowy pełnej sygnalizacji w mieście Śremie ,00 poprawę bezpieczeństwa publicznego, z tego: ,61 Gmina Chodzież budowa ronda w latach poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w miejscowości Rataje ,00 Gmina Borek Wlkp. budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp ,00 Gmina Osieczna dofinansowanie budowy ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek LesznoOsieczna ,00 Gmina Blizanów budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek ,00 Miasto Grodzisk Wlkp. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 308 z drogą powiatową ,00 Nr 3596P w m. Grodzisk Wlkp. (w kierunku m. Zdrój) Gmina Krzywiń zadanie inwestycyjne w ciągu drogi wojewódzkiej ,61

8 Powiat Leszczyński dofinansowanie zadania inwestycyjnegopn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku LesznoOsieczna ,00 Gmina Kleszczewo budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Tulce ul. Poznańska (odcinek od ,00 skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Sportową) Powiat Poznański realizacja chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 433 z drogą powiatową ul. Poznańska w m ,00 Tulce Gmina Stęszew budowa chodnika w m. Będlewo ,00 Miasto Leszno zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej LesznoOsieczna" ,00 program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich z tego: ,00 Gmina Dąbie budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku DąbieDomanin na długości 1,17 km ,00 Gmina Krajenka budowa chodnika w miejscowości Dolnik ,00 Gmina Czarnków przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Huta wraz z modernizacją instalacji świetlnej wzbudzanej ,00 detekcją radarową ruchu Miasto Kórnik budowa chodnika we wsi Dziećmierowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Gmina Babiak budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 w miejscowości Babiak ,00 Miasto i Gmina Murowana Goślina budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn 5 000,00 Miasto Ostrzeszów budowa chodnika w Rojowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 oraz budowa chodnika w Szklarce Przygodzickiej w ciągu drogi wojewódzkiej ,00 nr 444 Gmina Wyrzysk opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji, na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr , na odcinku Wyrzysk Osiek n/notecią Gmina Wierzbinek przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 266 w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową ,00 Gmina Złotów dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Górzna ,00 Gmina Krzyż Wlkp. budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych z obustronną detekcją radarową prędkości w miejscowości Krzyż Wlkp. przy ul. Marchlewskiego ,00

9 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 na gromadzenie fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi Miasto Piła bibliotecznej mieszkańców miasta Piły, realizowane przez Centrum ,00 Doskonalenia Nauczycieli w Pile 851 Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Poznański zakup respiratora przenośnego dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego obsługujących mieszkańców powiatu poznańskiego dla ,00 Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego , Teatry 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Miasto Kalisz organizację 50. Kaliskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu , Centra Kultury i sztuki , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: , Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych ,00 Miasto Kalisz 17. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" ,00 Koncertu "18,5 godziny na dobę" ,00 Festynu Rodzinnego "Kosmiczna Fiesta" kwota zł , Muzea ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 zadań bieżących Miasto Kalisz organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: ,00 imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny" 5 000,00 imprezy plenerowej "Biesiada Piastowska" 5 000,00 imprezy plenerowej "Weekend CeltyckoIrlandzki" ,00 wystawy czasowej Pt. "Portret Miasta od XIII w. do XX w." 4 000,00 wystawy numizmatycznej Pt. "Od Kalisii do Kalisza" ,00

10 wystawy archeologicznej pt. "Na Szlaku Bursztynowym Kalisia Przedrzymska czy Rzymska" 5 000,00 wystawy pt. " Ryciny Kaliskie od XIX do XX w." ,00 Miasto Piła organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły, realizowane przez Muzeum Okręgowe im ,00 St. Staszica w Pile Pozostała działalność , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Miasto Konin wystawa archeologiczna pt. "Pradzieje ziemi konińskiej' organizowana przez Muzeum Okręgowe w Kaliszu ,00 I+II UDZIELONE DOTACJE OGÓŁEM ,99 I. (A+B) Udzielone dotacje ogółem ,25 A. Środki na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, z tego: , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 679, Miasto Poznań , ,31 Miasto Leszno ,30 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Powiat Wrzesiński 5 979, Powiat Nowotomyski , Miasto Poznań ,45

11 Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie ,92 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,20 Powiat Gnieźnieński , ,80 Powiat Jarociński , ,44 Powiat Kaliski , ,05 Powiat Koniński , ,46 Powiat Kolski , ,97 Powiat Leszczyński , ,48 Powiat Międzychodzki , ,35 Powiat Nowotomyski , ,62 Powiat Ostrzeszowski , ,14 Powiat Wągrowiecki ,61 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2010r , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,35 Powiat Gnieźnieński ,64 Powiat Jarociński ,42 Powiat Kaliski ,39 Powiat Koniński ,95 Powiat Kolski ,12 Powiat Leszczyński ,03 Powiat Międzychodzki ,48 Powiat Nowotomyski ,86 Powiat Ostrzeszowski ,96

12 Powiat Wągrowiecki , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,19 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600, Gmina Wronki , ,50 Gmina Ślesin ,00 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , ,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,26 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 137, Gmina Skulsk 2 613, Gmina Kleszczewo 1 693, Gmina Wielichowo 3 557, Gmina Wągrowiec , Gmina Szamotuły 7 635, ,22 Gmina Środa Wlkp , Gmina Czerwonak 7 276, Gmina Ostrzeszów 8 652, Gmina Września , Gmina Zaniemyśl 5 495, Gmina Szamocin 3 989, Gmina Skoki 5 387, Gmina Gołańcz 5 549, Gmina Murowana Goślina 6 764, Gmina Nowy Tomyśl 5 843, Gmina Dopiewo 6 143, Gmina Raszków 6 016,83

13 Gmina Miejska Chodzież , Gmina Wierzbinek 3 937, Gmina Duszniki 3 731, ,74 Gmina Swarzędz , Urząd Gminy Wapno 2 178, Gmina Buk 3 711, Gmina Lipka 4 254, ,99 Gmina Lwówek , Gmina Dominowo 3 361, Gmina Stare Miasto 6 945, Gmina Damasławek 2 302, Gmina Opatówek 2 808, Gmina Mieścisko 4 394, Gmina Rawicz 8 726, Gmina Lubasz 3 614, Gmina Ujście 5 930, Gmina Trzemeszno 6 975, Gmina Jastrowie , Gmina Ostrów Wlkp , ,44 Gmina Turek , Gmina Miejska Słupca 5 130, Gmina Gniezno , Gmina Opalenica 6 621, Gmina Rakoniewice 2 920, Gmina Rogoźno , Gmina Wyrzysk 8 042, Gmina Zduny 4 122, Gmina Dąbie 3 836, Gmina Grodzisk Wlkp , Gmina Przemęt 6 229, Gmina Wilczyn 5 338, Gmina Brodnica 3 783, Gmina Sieroszewice 3 020, Gmina Drawsko 4 362, Gmina Kępno , Gmina Gołuchów 4 758, Gmina Sulmierzyce 1 163, Gmina Lisków 3 608, Gmina Krobia 7 144,25

14 Gmina Kościan , Gmina Kostrzyn 6 991, Gmina Rozdrażew 4 074, Gmina Krzykosy 5 439, Gmina Rokietnica 5 373, ,74 Gmina Wronki , Gmina Malanów , Miasto i Gmina Odolanów 7 164, Gmina Margonin 3 479, Gmina Pleszew , Gmina Krzyż Wlkp , Gmina Perzów 2 810, Gmina Gostyń , Gmina Pniewy 3 168, ,58 Gmina Czarnków , Gmina Koźmin Wlkp , Gmina Łęka Opatowska 4 806, Gmina Kraszewice 3 163, Gmina Koźminek 3 674, Gmina Rydzyna 2 826, Gmina Kobyla Góra 2 121, ,28 Gmina Grzegorzew , Gmina Godzisze Wielkie 4 715, Miasto Puszczykowo 2 698, Gmina Baranów 3 565, Gmina Wolsztyn , Gmina Śmigiel 5 590, Gmina Połajewo 3 362, Gmina Sieraków 3 107, Gmina Kotlin 5 059, Gmina Blizanów 5 771, Gmina Osieczna 5 278, Gmina Krotoszyn , Gmina Rychwał 4 538, Gmina Stęszew 4 912, Gmina Okonek 8 198, Gmina Trzcianka , ,56 Miasto Złotów ,02

15 Gmina CekówKolonia 3 035, Gmina Tarnówka 1 612, Gmina Białośliwie 3 109, ,55 Gmina Stawiszyn , Gmina Bralin 3 081, Gmina Ślesin 9 126, Gmina Śrem , Gmina Dobrzyca 5 359, Gmina Wieleń 6 122, Gmina Krzywiń 4 509, Gmina Lipno 5 476, Gmina Babiak 5 064, Gmina Mieleszyn 2 434, Gmina Gizałki 3 045, Gmina Pobiedziska 7 869, Gmina Kramsk 5 185, Gmina Jarocin , Gmina Książ Wlkp , Gmina Chocz 2 418, Gmina Trzcinica 3 207, ,39 Gmina Żelazkowo , Gmina Obrzycko 3 568, Miasto i Gmina Grabów 2 097, Gmina Czempiń 3 412, Gmina Zakrzewo 3 596, Gmina Przygodzice 5 947, Gmina Miejska Koło 7 672, Gmina Olszówka 3 658, Gmina Ostroróg 1 787, Gmina Czajków 2 916, Gmina Nowe Skalmierzyce 6 093, Gmina Budzyń 4 381, Gmina Rychwał 2 498, Gmina Kłodawa 5 683, Gmina Sompolno 3 857, Gmina Sośnie 4 721, Gmina Brzeziny 4 211, ,20 Gmina Siedlec , Miasto Leszno ,89

16 ,50 Miasto Konin , Miasto Piła , Miasto Poznań , Miasto Kalisz , Powiat Poznański , ,09 Powiat Pilski , Powiat Nowotomyski , Powiat Ostrowski , Powiat Wrzesiński , Powiat Wolsztyński , Powiat Śremski , Powiat Turecki , Powiat Koniński , Powiat Rawicki , Powiat Kościański , Powiat Średzki , Powiat Leszczyński , Powiat Złotowski , Powiat Jarociński , Powiat Krotoszyński , Powiat Wągrowiecki , Powiat Pleszewski , Powiat CzarnkowskoTrzcianecki , Powiat Kaliski , ,39 Powiat Kolski , Powiat Gnieźnieński , Powiat Słupecki , ,21 Powiat Kępiński , Powiat Chodzieski , Powiat Szamotulski , Powiat Międzychodzki 7 800, Powiat Gostyński , Powiat Ostrzeszowski ,88

17 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gmina Rawicz , Gmina Malanów 8 018, Powiat Koniński , Powiat Gnieźnieński , ,01 Miasto Poznań , ,11 Powiat Krotoszyński , Powiat Śremski 5 632,34 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99 Gmina Kościan 6 697,86 Gmina Lądek 7 189,80 Gmina Wronki 366,92 Miasto i Gmina Krotoszyn 3 415,50 Gmina Łęka Opatowska 9 284,86 Gmina Gizałki 3 525,42 Gmina Wilczyn ,31 Gmina Kępno 7 462,57 Urząd Gminy w Rychwale 7 443,49 Gmina Blizanów 1 987,57 Gmina Pogorzela 7 253,27 Gmina Opatówek 7 427,51 Gmina Brzeziny 4 716,35 Gmina Chodzież 6 026,34 Gmina Zbąszyń 2 567,85 Gmina Pępowo 7 465,50 Gmina Sompolno 7 095,00 Powiat Wrzesiński 7 092,08 Powiat Gnieźnieński 7 342,79

18 PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego: ,06 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,25 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,03 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,77 Gmina Olszówka , ,24 Gmina Kościelec , ,91 Gmina Rokietnica , ,94 Gmina Krzymów , ,36 Gmina Dobra , Gmina Babiak , Gmina Chodów 5 463, ,46 Gmina Kłodawa , ,27 Gmina Stare Miasto , ,47 Gmina Wilczyn , Gmina Opatówek , Miasto Konin 2 444, ,54 Gmina Miejska Kościan , ,10 Urząd Miasta i Gminy Ostroróg , Gmina Miejska Chodzież , Gmina Lisków , ,56 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce , Gmina Duszniki , Gmina Piaski , Gmina Ostrowite , Gmina Dopiewo , Gmina Miejska Słupca , Miasto i Gmina Krotoszyn ,33

19 Gmina Dobra , Gmina Rokietnica , Gmina Suchy Las , Gmina Wolsztyn , ,15 Gmina Gostyń , ,58 Gmina Lwówek , ,13 Gmina Pleszew , Gmina Pniewy , ,33 Gmina Skulsk , Gmina Dolsk , Gmina Swarzędz , ,52 Gmina Międzychód , Gmina Przemęt , ,64 Gmina Tuliszków , Gmina Ostrów Wlkp , ,00 Gmina Wągrowiec , Gmina i Miasto Pyzdry , Powiat Pleszewski , ,44 Miasto Poznań , Powiat Gnieźnieński , Miasto Leszno , Miasto Konin , ,99 Powiat Turecki ,70 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,56 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Powiat Wrzesiński 4 196, Powiat Obornicki 4 954, Powiat Gostyński 4 101, Miasto Poznań 2 703,47

20 ,92 Powiat Rawicki , Miasto Kalisz 906, Powiat Poznański 40, Powiat Grodziski 618, ,75 Powiat Złotowski ,75 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,00 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Miasto Poznań , Powiat Wrzesiński , ,25 Powiat Turecki ,00 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 532, Gmina Opalenica 2 811, ,74 Gmina Dąbie , Gmina Osieczna 7 611, Gmina Śmigiel 7 498, Miasto i Gmina Krotoszyn , Gmina Rawicz 4 478, ,75 Miasto Złotów , Miasto i Gmina Złotów 7 359, Gmina Miedzichowo 6 704, Gmina Dopiewo , Gmina Zbąszyń 3 664, Gmina Miedzichowo 408, Gmina Krzemowo 4 993, Gmina Skoki 2 053, Miasto i Gmina Lwówek , Gmina Oborniki , Gmina Piaski 8 214, Urząd Miasta i Gminy Nekla 5 150,11

21 Gmina Wieleń 4 470, Gmina Granowo , Gmina Dobra 6 278, Gmina Grodziec , Gmina Krzywiń , Gmina Grodzisk Wlkp , Gmina Słupca , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 7 485, Gmina Godzisze Wielkie , Gmina Wijewo 7 378, Gmina Pniewy , Gmina Przygodzice 7 455, Gmina Stęszew , Gmina Grzegorzew 5 938, Gmina Sieraków 7 471, Gmina Miejska Kościan , ,60 Gmina Wierzbinek , Gmina Rakoniewice , Gmina Mycielin , Gmina Stare Miasto 7 403, Gmina Przykona 6 346, Gmina Krzykosy 7 409, Gmina Kępno 7 500, Gmina Kwilcz , Gmina Miłosław 7 466, Powiat Wągrowiecki , ,59 Powiat Złotowski , Powiat Chodzieski 7 119, Powiat Ostrowski , Powiat Międzychodzki 7 481, Miasto Konin 6 287, Powiat Pleszewski , Powiat Kościański 7 358, Powiat Gnieźnieński 7 462,50

22 B. Pozostałe dotacje , Transport i łączność , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,24 Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Województwo Pomorskie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności ,24 rewitalizacji MDW E Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Powiat CzarnkowskoTrzcianecki ,00 Powiat Śremski ,00 Miasto Konin Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo gaśniczych ,00 Miasto Poznań ,00 Powiat Średzki ,00 Powiat Gnieźnieński ,00 Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo gaśniczych Powiat Pilski ,00 Powiat Grodziski Dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych rozpoznawczoratowniczego ,00 Powiat Wolsztyński Dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych rozpoznawczoratowniczego ,00 Powiat Gostyński ,00 Dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych do przewozu osób Powiat Kolski ,00 wraz z przyczepką do działa na wodzie Powiat Szamotulski ,00 Powiat Słupecki Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu osób wraz z przyczepką i łodzią , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe instytucje kultury ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Poznań zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania ,00

23 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,80 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ,80 przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe we Wrześni Gmina Opatówek Gmina Rakoniewice II. Udzielona pomoc finansowa ogółem Prace konserwatorskorestauratorskie elementów drewnianych sklepienie nawy głównej, empory, tralki, schody, poręcz w kościele poewangelickim w Miłosławiu Odnowienie i rekonstrukcja mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku Wykonanie ekspertyzy technicznej i konstruktorskiej aktualnego stanu zachowania budynku ratusza w Rostarzewie , , , , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,08 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,09 zadań bieżących Gmina Wapno Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podolin 9 743,19 Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Graby ,00 Gmina Czerniejewo Budowa biskupińskiej chaty miejsca wypoczynku i rekreacji w Grabach 7 320,00 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno 9 980,60 Rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne Gmina Wągrowiec wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn ,00 Urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy wiejskiej we wsi Potulice ,00 Gmina Żerków Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stęgosz ,00 Remont kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Przybychowo 9 900,00 Gmina Połajewo Odnowa boiska sportowego, czyszczenie stawu i porządkowanie terenów przylegających ,20 Gmina Mycielin Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mycielin 3 498,00 Gmina Przygodzice Wymiana wyposażenia sali wiejskiej w miejscowości Ludwików 7 789,49 Gmina Wierzbinek Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pełniącej rolę świetlicy wiejskiej w miejscowości Synogać 9 857,65 Gmina Łęka Opatowska Gmina Łobżenica Wymiana wyposażenia sali wiejskiej w miejscowości Trzebień Nasza świetlica naszą szansą i oknem na świat wymiana wyposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piesno 9 900, ,95 Wielki sport w małej wsi "Czym skorupka za młodu nasiąknie.." czyli pokażmy dzieciom że wspólna praca wszystkim ludziom popłaca , ,87

24 "Grillowanie na polanie" wspólny śpiew i tradycja wszystkie pokolenia zachwyca ,88 Gmina Lipno Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomicko 9 835,26 Gmina Rychtal Remont i wymiana wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadogóra 4 225,74 Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rzgów 5 000,00 Wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez modernizację boiska sportowego oraz budowy placu zabaw ,00 Gmina Rzgów Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rzgowie ,00 Wzrost atrakcyjności miejscowości Osiecza Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę zbiornika wodnego 7 320,00 Zagospodarowanie terenu wokół stanicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabienicach 2 440,00 Gmina Kłecko Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowyja ,00 Gmina Śmigiel Gmina Dolsk Gmina Kłodawa Wymiana wyposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nietążkowo ,00 Remontujemy, upiększamy mieszkańców "rozruszamy" czyli wszystko co się wydarzy w Przysiece Polskiej ,93 Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej najbliższego otoczenia jako lokalnego centrum społeczno kulturalnego 9 941,60 w miejscowości Międzychód Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz mieszkańców i środowiska wsi Drzonek ,14 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa ,00 Rodzinny Park rozrywki Alfa ,08 Gmina Zbąszyń Remont sali wiejskiej w miejscowości Nądnia 9 998,47 Gmina Grzegorzew Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodna 9 131,00 Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywa Góra ,00 Gmina Kołaczkowo Plac spotkań wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo 4 999,98 Gmina Przemęt Remont placu zabaw w miejscowości Bucz Nowy 6 161,56 Gmina Lipka Gmina Kramsk Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Scholastykowo 5 187,00 Centrum rekreacyjno wypoczynkowe w miejscowości Trudna 3 660,00 Aktywizacja mieszkańców i kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego i instrumentów muzycznych dla świetlicy wiejskiej STRAŻAK w miejscowości Rudzica ,00 Rozbudźmy radość do wspólnych spotkań. Młodzieżowa strefa integracji ,00

25 Kultywowanie tradycji lokalnych zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w miejscowości Wrząca Wielka Gmina Koło Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu "Kiełczewianki" Przebudowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji we wsi Dzierawy gmina Koło Remont pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych w świetlicy Gmina Gołańcz wiejskiej w miejscowości Rybowo Poprawa małej retencji wód poprzez oczyszczenie stawu, przebudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego , , , , ,77 Gmina Bralin Wymiana krzeseł w Domu Ludowym w miejscowości Chojęcin Parcele 1 823,00 Gmina Raszków Gmina Miejska Górka Gmina Rychwał Gmina Kościan Gmina Kościelec Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczurawice 3 381,00 Remont placu zabaw w miejscowości Kołaczkowice 9 316,94 Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko ,00 Organizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na plac zabaw ,00 Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa 4 500,00 Plac zabaw elementem odnowy wsi ,00 Stary Lubosz atrakcyjny dla mieszkańców w krajobrazie wsi etap I ,00 Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew ,00 Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach ,00 Zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne w miejscowości Kościelec ,00 Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego 9 950,00 Rewitalizacja zbiorników wodnych celem poprawy estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymanie miejsc rekreacji i ,38 Gmina Kwilcz wypoczynku na terenie wsi Miłostowo Poprawa atrakcyjności miejscowości Kurnatowice poprzez budowę ogródka rekreacyjnego i doposażenie świetlicy ,00 Gmina Miedzichowo Wymiana stolarki okiennej oraz remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zachodzko 9 548,25 Gmina Oborniki Wargowska "Ochronka" w odnowie ,00 Gmina Ujście Budowa placu zabaw we wsi Chrustowo ,00 Gmina Przedecz Rewaloryzacja "Parku Dziedzica" w Katarzynie ,00

26 Rekultywacja oczka wodnego w istniejącym parku w Skałowie ,45 Gmina Kostrzyn Remont i wyposażenie istniejących boisk sportowych w celu stworzenia kompleksu sportowo rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna ,05 Obiekt rekreacyjno sportowy dla wsi Zębowo ,58 Zagospodarowanie centrum mieszkańców sołectwa Władysławowo ,61 Gmina Lwówek Cudze chwalicie swego nie znacie 9 882,00 Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca 9 150,00 Stworzenie miejsc integracji i rekreacji mieszkańców wsi Biernatki ,20 Budowa placu zabaw "Urwisek" bezpiecznego i przyjaznego miejsca Gmina Kórnik rekreacji najmłodszych 8 900,00 Budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia 9 100,00 Gmina Baranów Remont Domu Ludowego i utworzenie aktywności we wsi Marianka Mroczeńska ,72 Gmina Pobiedziska Ranczo Kołata ,00 Gmina Krzywiń Dom tradycji w Wieszkowie ,00 Łuszkowo wieś na sportowo ,00 Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu ,70 Gmina Nekla Gmina Budzyń Poprawianie estetyki i atrakcyjności wsi Kokoszki poprzez nasadzenia wzdłuż miejscowości oraz zamontowanie witaczy w kształcie kokoszek Uporządkowanie centrum wsi poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku , ,00 Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej 8 500,00 Gmina Krotoszyn Wiejskie centrum kultury i sportu w miejscowości Unisław 5 800,00 Kompleks sportoworekreacyjny w Chwaliszewie 3 000,00 Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu na cele społecznokulturalnosportowe 3 000,00 Zagospodarowanie placu mieszczącego się na ulicy Lotników Polskich Gmina Ostrowite w Giewartowie 3 000,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie 3 000,00 Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Izdebnie na cele sportowo kulturalno rekreacyjne ,00 Gmina Jutrosin Bielawy barwna estetyczna przystań leśna 3 660,00 Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla 5 000,00 Rewaloryzacja zachodniej części parku w Myślątkowie 5 500,00 Gmina Orchowo Zagospodarowanie terenu za domem strażaka i kultury w Orchowie na ,00 miejsce wypoczynku i rekreacji

27 Gmina Kępno Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo rekreacyjnym w Mikorzynie ,00 Gmina Lubasz W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas 5 030,00 Gmina Malanów Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Babianna 3 660,00 Gmina Pakosław Sowy nie tylko Nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki ,00 Gmina Skulsk Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego ,00 Budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki 3 000,00 Gmina Rawicz Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego "Sołecki zakątek" w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej 5 030,00 Gmina Bojanowo Zagospodarowanie centrum kultury Gołaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą 4 500,00 i modernizacją systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej Gmina Międzychód W mieszkańcach Kamionny siła i współpraca dlatego jarmark na nowy plac w dolinie Kamionki powraca Wielofunkcyjny plac rekreacyjny z ,00 małym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,99 Gmina Żerków Wiejskie centrum kultury w Lubinii Małej ,00 Gmina Malanów Przywrócenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Porożu ,00 Gmina Jutrosin Kształtowanie centrum wsi Grąbkowo ,59 Gmina Czarnków Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew ,27 Gmina Święciechowa Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku plaży przy jeziorze Krzyckim w Gołanicach ,00 Gmina Ryczywół Kolorowe podwórko ,00 Gmina Złotów Kompleks zabawoworekreacyjny ,52 Gmina Drawsko Odnowa Pęckowskich Dołów ,03 Gmina Ślesin Zagospodarowanie terenu przydrożnego nad jeziorem Licheńskim w miejscowości Wygoda ,00 Gmina Pakosław Pomocno przystankiem na szlakach ,67 Gmina Kłodawa Rodzinny Park Rozrywki Alfa ,00 Gmina Miejska Górka Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski ,65 Gmina Krotoszyn Wykonanie placu sportowointegracyjnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości OsuszSalnia ,00 Gmina Doruchów Torzeniec bliżej kultury fizycznej. Zagospodarowanie terenu na cele sportoworekreacyjne ,00 Gmina Krzywiń Centrum rekreacji i wypoczynku w Zbęchach ,00

28 Gmina Lipka Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce wypoczynku przy jeziorze Kiełpińskim w miejscowości Kiełpin ,49 Ryneksercem wsi Rosko ,75 Gmina Wieleń Cumuj nad Notecią we Wrzeszczynie ,02 Gmina Miasteczko Krajeńskie Świetlica pod chmurką , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,96 zadań bieżących Gmina Śmigiel Powiat Gnieźnieński Powiat Środa Wielkopolska Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 zadań bieżących Gmina Śmigiel Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu 8 000,00 Powiat Nowotomyski Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Powiat Wolsztyński Gmina Miejska Chodzież Powiat Koniński Budowa małej infrastruktury turystycznej i odnowienie śluzy na rzece Dojcy Rozszerzenie ofert turystycznych miasta poprzez rozbudowę stoku narciarskiego w Chodzieży Doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego w tablice informacyjne i miejsca postojowe , , ,00 Gmina Kościan Modernizacja Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego w Gminie Kościan ,00 Gmina Pyzdry Budowa drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,88 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,88 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Pleszewski Utworzenie na terenie Domu Pomocy Społecznej Pododdziału dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ,88

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/613/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLII/613/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLII/613/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 11-31 LIPCA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca Miejsce postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN 2017-07-11 09:00

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-01-15 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2018-03-05 09:00 15:00 NZOZ - LARGO CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-08-01 09:00 13:00 CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 4809/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: )

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: ) 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 2009-04-08 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ:2009-04-16)

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie. Plan na 2009 rok Wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie. Plan na 2009 rok Wykonanie Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1% 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2011 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 2 Lp. Nazwa podmiotu i przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie

samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 2 Lp. Nazwa podmiotu i przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie Informacja na podstawie art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Kwoty dotacji otrzymanych w 2012 roku z budżetu

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2010-12-29 w sprawie budżetu gminy na 2011rok (wpływ:2011-01-11)

Bardziej szczegółowo

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej R e a l i z a c j a Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Od 1999 / r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU "Odum " s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU Odum  s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Załącznik nr 1 OPIS OBIEKTÓW L.p. POWIAT GMINA Adres nieruchomości Rodzaj obiektu Podstawa dysponowania Wynajmujący Powierzchn a użytkowa (m2) Kubatura m3 Rodzaj ogrzewania Instalacja techniczna budynku

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r.

Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3972 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo