PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/ Szczecin tel. (091) ;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36"

Transkrypt

1 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/ Szczecin tel. (091) ; OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI POŁOśONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY SZCZAWIOWEJ NR 54 DZIAŁKA NR 3/60 O POWIERZCHNI 0,2070 HA, OBRĘB 1063 ŚRÓDMIEŚCIE KSIĘGA WIECZYSTA NR SZ1S/ /0 PROWADZONA PRZEZ SĄD REJONOWY SZCZECIN - PRAWOBRZEśE I ZACHÓD W SZCZECINIE, X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH DLA MIASTA SZCZECINA OPRACOWAŁA: MAŁGORZATA SNARSKA SZCZECIN, DNIA 25 MARCA 2013 R.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Adres Szczecin, ulica Szczawiowa 54 Księga Wieczysta KW NR SZ1S/ /0 Sąd Rejonowy Szczecin PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Szczecina Oznaczenie w ewidencji gruntów Forma władania Opis nieruchomości obręb: 1063, Śródmieście 63, nr działki: 3/60 o powierzchni 0,2070 HA, SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI Właściciel gruntu: Skarb Państwa, Właściciel zabudowań i uŝytkownik wieczysty gruntu STATUS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami o funkcji biurowej wraz z urządzeniami infrastruktury. Stan techniczny budynków dobry i średni. Standard wykończenia przeciętny. Lokalizacja średnia. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Lokalizacja Dostęp do nieruchomości Nieruchomość zlokalizowana w Szczecinie, obręb Śródmieście. NajbliŜsze sąsiedztwo stanowi podobna zabudowa komercyjna, w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i niezabudowane działki gruntu. Na dzień wizji lokalnej dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej od ulicy Szczawiowej. DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI Cel oszacowania Wartość dla wymuszonej sprzedaŝy Daty oszacowania Dla potrzeb sprzedaŝy Wartość dla wymuszonej sprzedaŝy dla nieruchomości według stanu na dzień oględzin wynosi: zł słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy trzysta złotych (w tym wartość uŝytkowania wieczystego gruntu zł) Operat szacunkowy wykonano: w dniu 25 marca 2013 roku, według stanu na dzień 08 marca 2013 roku na poziomie cen na dzień 25 marca 2013 roku, na podstawie wizji lokalnej z dnia 08 marca 2013 roku. 2

3 SPIS TREŚCI 1. DANE FORMALNE PRZEDMIOT WYCENY ZAKRES WYCENY CEL WYCENY PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO OPIS DZIAŁKI OPIS ZABUDOWY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY WSTĘP PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ WIZJI LOKALNEJ OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ WIZJI LOKALNEJ OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ GRUNTU JAKO CZĘŚCI SKŁADOWEJ NIERUCHOMOŚCI WYNIK KOŃCOWY WNIOSKI I UZASADNIENIA OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY DEFINICJA OKREŚLENIE WARTOŚCI DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY KLAUZULE I ZASTRZEśENIA ZAŁĄCZNIKI

4 1. DANE FORMALNE Zleceniodawca: Zlecenie z dnia 5 marca 2013r. Syndyk Masy upadłości STATUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie. Zleceniobiorca: Małgorzata Snarska, Szczecin ul. Zygmunta Starego 5/6, Szczecin, rzeczoznawca majątkowy nr upr 4097 (uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 30 października 2003r.). Specjalista szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego nr certyfikatu 155/2012 z dnia 31 maja 2012r. Specjalista szacowania wartości nieruchomości i praw majątkowych na potrzeby sądu nr zaświadczenia 579/XIV/05 z dnia 18 marca 2005r. Uwaga: Z właścicielem przedmiotowych nieruchomości oraz osobami posiadającymi prawo do ww. nieruchomości, a takŝe osobami im bliskimi, w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2010, nr 102, poz. 651, z poźn. zmianami), z ich doradcami prawnymi, podatkowymi lub majątkowymi autora opracowania nie łączą Ŝadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani teŝ Ŝadne inne powiązania lub zaleŝności, które mogłyby ograniczać niezaleŝność sporządzanej wyceny. 2. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana tj. prawo uŝytkowania wieczystego gruntu o powierzchni m 2 oraz prawo odrębnej własności zabudowy: dwóch budynków o funkcji biurowej o łącznej powierzchni uŝytkowej 1 055,50m 2 wraz z infrastrukturą techniczną połoŝonej w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej nr 54. Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/ /0. Dane ewidencyjne: Arkusz mapy Numer działki BliŜsze określenie połoŝenia Symbol uŝytku uŝytków w ha Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej /60 ul. Szczawiowa 54 Ba 0,2070 0,2070 SZ1S/ /0 3. ZAKRES WYCENY Zakres niniejszego opracowania obejmuje oszacowanie wartości dla wymuszonej sprzedaŝy nieruchomości zabudowanej tj. prawa uŝytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 2 070m 2 oraz prawa odrębnej własności zabudowy: dwóch budynków o funkcji biurowej o łącznej powierzchni uŝytkowej 1 055,50 m 2 wraz z infrastrukturą techniczną połoŝonych w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej nr 54 - według stanu na dzień oględzin. 4. CEL WYCENY Celem wyceny jest określenie wartości dla wymuszonej sprzedaŝy nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości STATUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie dla potrzeb sprzedaŝy. 5. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109), 4

5 Kodeks Cywilny Ustawa z dnia r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1971r., Nr 16, poz. 93), Powszechne Krajowe Zasady Wyceny uchwalone przez Radę Krajową PFSRM w dniu 13 grudnia 2007r. Noty interpretacyjne oraz standardy zgodne z zasadami dobrej praktyki zawodowej Literatura specjalistyczna. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja terenowa w dniu 08 marca 2013 r., Księga Wieczysta KW Nr SZ1S/ /0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie, Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Szczecina Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków, Mapa ewidencyjna, Badanie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzony wywiad terenowy łącznie z badaniem rynku lokalnego dane uzyskane z aktów notarialnych zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie Wydawnictwa branŝowe, informacje z Internetu, szkoleń oraz innych publikacji. 6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia wyceny r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny r. Data dokonania oględzin nieruchomości r. 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO lokalizacja przedmiotu opracowania 5

6 otoczenie przedmiotu opracowania i droga dojazdowa Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w lewobrzeŝnej części Szczecina, obręb Śródmieście, na obrzeŝach dzielnicy Pomorzany, wśród zabudowy komercyjnej. Od strony wschodniej w dalszym otoczeniu nieruchomości przepływa rzeka Odra. Tereny połoŝone nad Odrą i jej kanałami są w tym rejonie miasta zagospodarowane komercyjnie znajduje się tu jedno z większych skupisk zabudowy o charakterze produkcyjnym, składowym, warsztatowym. Mieści się tu wiele hurtowni, magazynów i składów oraz siedzib firm róŝnego rodzaju. W nieco dalszej odległości od nieruchomości znajdują się: od północy Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, a od zachodu osiedla mieszkaniowe wielorodzinne. Dojazd do nieruchomości od ul. Szczawiowej w bok poprzez drogę wewnętrzną na zasadzie słuŝebności przechodu i przejazdu. Ulica Szczawiowa o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Droga wewnętrzna dojazdowa z polbruku OPIS DZIAŁKI Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w sposób następujący: Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Jednostka ewidencyjna: M. Szczecin Obręb: 1063, Śródmieście 63 Właściciel: Skarb Państwa UŜytkownik wieczysty: STATUS Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul., Szczecin Powierzchnia Arkusz Numer Symbol PołoŜenie gruntów mapy działki uŝytku uŝytku działki w Nr księgi wieczystej w ha ha /60 ul. Szczawiowa 54 Ba 0,2070 0,2070 SZ1S/ /0 Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 3/60 o powierzchni 2 070m². Kształt nieruchomości regularny - prostokąt. Teren nieruchomości płaski. Działka zagospodarowana trawnik i ozdobne nasadzenia - obecnie nie pielęgnowane, dojścia do budynków oraz miejsca 6

7 postojowe - z płyt chodnikowych typu trylinka w średnim stanie technicznym. Nieruchomość nieogrodzona. Działka zabudowana dwoma budynkami o funkcji biurowej. Jeden z budynków posadowiony na granicy działki od strony południowej i zachodniej. Dojazd do nieruchomości od ul. Szczawiowej w bok poprzez drogę wewnętrzną na zasadzie słuŝebności przechodu i przejazdu. Lokalizacja średnia z uwagi na połoŝenie wśród typowej zabudowy produkcyjno, magazynowo warsztatowej. Powierzchnia działki optymalna do prowadzenia działalności tego typu. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja telekomunikacja 7.3. OPIS ZABUDOWY BUDYNEK BIUROWY ( NR EW. 50) Budynek biurowy o frontu i z tyłu Wejście do budynku i klatka schodowa wewnętrzna 7

8 Biura na parterze Pomieszczenie gospodarcze i korytarz na parterze Biura na I piętrze 8

9 Zaplecze socjalne na I piętrze Biura na II piętrze Zacieki na suficie w biurach na II piętrze 9

10 Zaplecze socjalne na II piętrze Budynek z lat 70-tych XXw. posadowiony na granicy działki od strony południowo - zachodniej. Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek ogrzewany elektrycznie (grzejniki panelowe). Standard wykończenia biur przeciętny. Program uŝytkowy budynku: Parter 14 pokoi biurowych, toalety, komunikacja, centrala; I piętro 12 pokoi biurowych, sala konferencyjna, aneks kuchenny, toalety, komunikacja II piętro - 13 pokoi biurowych, kuchnia, toalety, komunikacja, Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: 382,00m² Powierzchnia uŝytkowa: 961,00 m 2 - fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 38cm na zaprawie cementowowapiennej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, podmurówka z płytki klinkierowej - stropy z płyt prefabrykowanych typu śerań - stropodach jednospadowy Ŝelbetowy kryty papą - obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - schody prefabrykowane Ŝelbetowe pokryte lastriko ze stalową balustradą - okna drewniane starego typu oraz nowe PCV okratowane na parterze i I piętrze - ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym oraz z płyt g-k na ruszcie - malowane oraz glazura w pomieszczeniach sanitarnych - drzwi Płycinowe, drewniane i PCV - posadzki i podłogi cementowe pokryte wykładziną PCV i dywanową, w pomieszczeniach sanitarnych terakota Budynek wyposaŝony jest w instalacje: elektryczną, grzewczą, teletechniczną, wodnokanalizacyjną, wentylację mechaniczną (w niektórych pomieszczeniach) i grawitacyjną, instalację przeciwpoŝarową, odgromową, Stan techniczny - dobry 10

11 BUDYNEK BIUROWY (NR EW. 77) Widok z zewnątrz Pomieszczenia biurowe przy wejściu bocznym do budynku Pomieszczenia biurowe przy wejściu czołowym do budynku Budynek o funkcji biurowej, wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z początku lat 70-tych XXw. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek ogrzewany elektrycznie (grzejniki panelowe). Standard wykończenia biur przeciętny oraz niski. W części nieruchomości widoczne 11

12 duŝe zagrzybienie ścian w środku jak i na zewnątrz budynku. Widoczne pęknięcie ściany zewnętrznej od strony wschodniej i północnej. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: 105 m² Powierzchnia uŝytkowa: 94,50 m 2 - fundamenty betonowe - ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, - stropodach z płyt panwiowych kryty papą - obróbki blacharskie rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - okna nowe PCV częściowo okratowane - ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym oraz z płyt g-k na ruszcie - malowane oraz glazura w pomieszczeniach sanitarnych - sufity podwieszane typu thermatex - drzwi płycinowe wewnętrzne i PCV zewnętrzne szklone - posadzki i podłogi cementowe pokryte wykładziną PCV, w pomieszczeniach sanitarnych terakota Budynek wyposaŝony jest w instalacje: elektryczną, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, instalację odgromową, Stan techniczny średni Powierzchnie przyjęte zostały na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, danych z dokumentacji i pomiarów wykonanych dla potrzeb wyceny. Klasyfikacja stanu technicznego: Stan techniczny zabudowy ustalono na podstawie poniŝszej klasyfikacji. Stan techniczny zabudowy przyjęto dobry/średni. Standard wykończenia przeciętny. lp Klasyfikacja stanu technicznego, zuŝycie elementu w [%] 1 Bardzo dobry Dobry Średni Zadawalający Zły Kryteria oceny elementu Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposaŝenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuŝycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normowym Element budynku nie wykazuje większego zuŝycia, mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z uŝytkowania, szczególnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji Element budynku utrzymany jest zadawalająco. Celowy jest remont bieŝący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki. Celowy jest częściowy remont kapitalny W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki, cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniŝoną klasę. wymagany jest kompleksowy remont kapitalny 6 awaryjny Budynek nadaje się do likwidacji Przyjęta w niniejszym operacie ocena stanu technicznego budynków i budowli nie stanowi ich ekspertyzy technicznej STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie dla miasta Szczecina księga wieczysta KW nr SZ1S/ /0. W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano według stanu z dnia 08 marca 2013 r.: DZIAŁ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, działka 3/60, obręb 1063 Śródmieście 63, ul. Szczawiowa 54, sposób korzystania: Ba - tereny przemysłowe; Budynki: - budynek biurowy 3 kondygnacyjny. Odrębność: tak. 12

13 - budynek biurowy 1 kondygnacyjny. Odrębność: tak. Powierzchnia działki: 0,2070ha DZIAŁ Isp (SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ) WPISY DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ: Nr: 1 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU, W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ, PRZEZ DZIAŁKĘ NR 3/25 OBJĘTĄ KW.NR , 3/24 OBJĘTĄ KW.NR , 3/27 OBJĘTĄ KW.NR Księga powiązana: SZ1S/ /, SZ1S / /, SZ1S / / Nr: 2 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ PAS DROGI O DŁUGOŚCI 219 M I SZEROKOŚCI 18,25 M NA DZIAŁKACH NR 2/2, 14/2 OPISANYCH W KW SZ1S/ /3 ORAZ DZIAŁKACH 2/1, 14/1 - NIE MAJĄCYCH URZĄDZONEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ - ZGODNIE Z PRZEBIEGIEM OKREŚLONYM NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM STANOWIĄCYM INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROTOKOŁU OPISANEGO W PARAGRAFIE 2 PKT. "G" AKTU NOTARIALNEGO REP.A. 7729/99. Księga powiązana: SZ1S/ /3, Nr: 3 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Treść prawa: PRAWO PRZEPROWADZENIA LINII ENERGETYCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ PRZEZ DZIAŁKĘ 3/22 OPISANĄ W KW Księga powiązana: SZ1S/ / Nr: 5 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Nr: 6 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 6/4 OPISANĄ W KW SZ1S/ /9, DZIAŁKĘ NR 6/6 OPISANĄ W KW. NR SZ1S/ /8, DZIAŁKĘ NR 6/5 OPISANĄ W KW. NR SZ1S/ /4, 6/1 OPISANĄ W KW SZ1S/ /0,DZIAŁKĘ NR 6/3, 3/68 OPISANĄ W KW. NR SZ1S/ /1 ORAZ PRAWO POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ZAZNACZONĄ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY USTANOWIENIA SŁUśEBNOŚCI Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 ROKU, REPA 6162/2005 SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BEATĄ NOJMRODZKĄ MŁODOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. Księga powiązana: SZ1S/ /9, SZ1S / /8, SZ1S / /0, SZ1S / /1, SZ1S / /4 Nr: 7 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 3/21 OPISANĄ W KW SZ1S/ /9 ORAZ PRAWO POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ZAZNACZONĄ KOLOREM CZERWONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY USTANOWIENIA SŁUśEBNOŚCI Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 ROKU, REPA 6162/2005 SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BEATĄ NOJMRODZKĄ MŁODOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. Księga powiązana: SZ1S/ / 7 Nr: 8 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW PRZEZ DZIAŁKĘ 3/42 Księga powiązana: SZ1S/ / 5 Nr: 9 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW PRZEZ DZIAŁKĘ 3/41 NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ WIECZYSTEGO UśYKOWNIKA DZIAŁEK 3/40, 3/43, 3/44 Księga powiązana: SZ1S/ / 5 Nr: 11 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW PRZEZ DZIAŁKĘ 3/40 NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ WIECZYSTEGO UśYKOWNIKA DZIAŁKI 3/44 Księga powiązana: SZ1S/ / 3 Nr: 12 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 13

14 Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO DOSTĘPNOŚCI NA OKRES REMONTÓW DO ŚCIAN BUDYNKÓW, KTÓRYCH RZUTY PRZYZIEMIA POKRYWAJĄ SIĘ Z GRANICĄ DZIAŁKI NR 3/40, PRZEZ DZIAŁKĘ NR 3/40 Księga powiązana: SZ1S/ / 3 Nr: 24 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Księga powiązana: SZ1S/ / 1, SZ1S/ / 1, Nr: 25 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Księga powiązana: SZ1S/ / 8 Prawo uŝytkowania wieczystego do dnia Sposób korzystania: grunt oddany w uŝytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. DZIAŁ II WŁASNOŚĆ Właściciel: udział 1/1 Skarb Państwa UŜytkownik wieczysty i właściciel budynków: Szczecinie. REGON udział 1/1 STATUS Sp. z o.o. z siedzibą w DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA WPISY DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Nr wpisu: 2 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU W CELU ZAPEWNIENIA DOJAZDU DO DROGI PUBLICZNEJ. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / /2, SZ1S / /4, SZ1S / /9, SZ1S/ /8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr / / KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/25, KW nr / / KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/27 Nr wpisu: 4 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEPROWADZENIA LINII ENERGETYCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / /2, SZ1S/ /4, SZ1S / /9, SZ1S/ /8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr / / KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/26 Nr wpisu: 7 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /5 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/42 Nr wpisu: 8 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /5 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/41 Nr wpisu: 9 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /4 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/43 Nr wpisu: 10 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE 14

15 Treść wpisu: NIEODŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA PRAWIE DOSTĘPNOŚCI NA OKRES REMONTÓW DO ŚCIAN BUDYNKÓW, KTÓRYCH RZUTY PRZYZIEMIA POKRYWAJĄ SIĘ Z GRANICĄ DZIAŁKI 3/44, PRZEZ DZIAŁKĘ 3/44 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /4 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/43 Nr wpisu: 11 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /3 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/40 Nr wpisu: 12 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S/ /8, SZ1S/ /2, SZ1S / /4, SZ1S/ / 8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /2 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/39 Nr wpisu: 13 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /3 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/44 Nr wpisu: 14 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /0 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/46 Nr wpisu: 15 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA I UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 6/4 OPISANEJ W KW , DZIAŁKI NR 6/6 OPISANEJ W KW. NR SZ1S/ /8, DZIAŁKI NR 6/5 OPISANEJ W KW. NR SZ1S/ /4, NR 6/1 OPISANEJ W KW SZ1S/ /0,NR 6/3 OPISANEJ W KW SZ1S/ /1 Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S / / 8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 9, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/4; SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/6, SZ1S / / 0, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/1; SZ1S / / 1, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/3; SZ1S / / 4, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/5 Nr wpisu: 16 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA I UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 3/21 OPISANEJ W KW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S/ / 8, SZ1S/ /2, SZ1S/ /4, SZ1S/ / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 7, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/21; Nr wpisu: 17 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ DROGOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WIECZYSTEGO UśYTKOWNIKA ALBO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 3/22 OPISANEJ W KW SZ1S/ /6, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ, ZAZNACZONĄ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM CZĘŚĆ AKTU NOTARIALNEGO, REP. A 5059/2006 Z DNIA R. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 6, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/22; Nr wpisu: 18 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ DROGOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, 15

16 NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WIECZYSTEGO UśYTKOWNIKA ALBO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 3/26 OPISANEJ W KW SZ1S/ /4, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ, ZAZNACZONĄ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM CZĘŚĆ AKTU NOTARIALNEGO, REP. A 5059/2006 Z DNIA R. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S/ / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 4, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/26; Nr wpisu: 19 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S/ / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 5, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/24; Nr wpisu: 20 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/49 OPISANEJ W KW NR /1. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 1, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/49; Nr wpisu: 21 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/47 OPISANEJ W KW NR /0. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 0, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/47; Nr wpisu: 22 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NR 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 3/50 OPISANEJ W KW /8. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/50; Nr wpisu: 23 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/51 OPISANEJ W KW NR /7. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 7, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/51; Nr wpisu: 24 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/52 OPISANEJ W KW NR /8. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/52; Nr wpisu: 25 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/56 OPISANEJ W KW NR /2. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 2, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/56; Nr wpisu: 27 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ 16

17 Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/54 OPISANEJ W KW NR /4. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 4, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/54; Nr wpisu: 28 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/55 OPISANEJ W KW NR /8. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/55; Nr wpisu: 29 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/48 OPISANEJ W KW NR /2. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 2, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/48; Nr wpisu: 31 Rodzaj wpisu: OstrzeŜenie Treść wpisu: OstrzeŜenie o wszczęciu egzekucji w sprawie KM 2514/11, przyłączenie wierzyciela Thomas- Beton Polska Sp. z o.o. KM 4050/11, Inna Osoba Prawna: Thomas- Beton Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie regon DZIAŁ IV - HIPOTEKA WPISY DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 PLN. Kredyt. Termin zapłaty Zabezpieczenie spłaty kredytu zgodnie z umową nr /3/IIBP/11/2008 z dnia 27 lutego 2008r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna kaucyjna. Suma ,00 PLN. Odsetki, koszty i naleŝności uboczne. Termin zapłaty Zabezpieczenie spłaty odsetek, kosztów i naleŝności ubocznych kredytu zgodnie z umową nr /3/IIBP/11/2008 z dnia 27 lutego Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka przymusowa kaucyjna. Suma ,25 ZŁ. NaleŜność objęta nakazem zapłaty. Zabezpieczenie spłaty naleŝności głównej w kwocie ,68 ZŁ wraz z kosztami procesu w kwocie zł oraz naleŝnymi odsetkami ustawowymi. Na rzecz Zakład Produkcyjno Usługowy Arbet Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 3/2009 z dnia r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 3/2009 z dnia r. Na rzecz 17

18 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna. Suma ,00 ZŁ. Kapitał kredytu, roszczenia o odsetki, koszty postępowania oraz inne roszczenia uboczne w tym opłaty i prowizje. Kredyt umowa nr ( ) z dnia , zmienionej aneksem nr 1 z dnia , Aneksem nr 1 z dnia , Aneksem nr 3 Z DNIA , Aneksem nr 4 z dnia , Aneksem nr 5 z dnia , Aneksem nr 6 z dnia , Aneksem nr 7 z dnia , Aneksem nr 8 z dnia , Aneksem nr 9 z dnia , Aneksem nr , Aneksem nr 11 z dnia , Aneksem nr 12 z dnia , Aneksem nr 13 z dnia oraz Aneksem nr 14 z dnia Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z Uchwałą nr XVI/519/99 Rady Miasta Szczecina z dnia r. w sprawie zmiany Z.89 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. Nr 47, poz.728 z dnia r.), teren wycenianej nieruchomości znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.N.12.PR funkcja dominująca komercyjna. Faktyczny sposób uŝytkowania nieruchomości jest zgodny z ww. planem. 8. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 8.1. WSTĘP Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. wyceny nieruchomości dokonano poprzez określenie jej wartości rynkowej. Definicję wartości rynkowej przyjęto wg Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny KSWP1 w treści: Wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, moŝliwa do uzyskania na rynku w dniu wyceny, przy przyjęciu następujących załoŝeń: - strony umowy są od siebie niezaleŝne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, - upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna sprzedaŝy oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. W niniejszym operacie szacunkowym oszacowano wartość rynkową nieruchomości. Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dokonano uwzględniając: - postanowienia umowy z zamawiającym wycenę - celu sporządzenia wyceny - wyniki analizy cen transakcyjnych nieruchomości o podobnej funkcji - wyniki analizy podaŝy i popytu na nieruchomości o zbliŝonej wartości uŝytkowej na rynku lokalnym W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dokonano analizy potencjalnych moŝliwości zagospodarowania nieruchomości, celem znalezienia jej optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego sposobu uŝytkowania. W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, iŝ najbardziej adekwatny w tym przypadku jest aktualny sposób uŝytkowania. Biorąc pod uwagę powyŝsze wartość rynkowa nieruchomości w niniejszej wycenie została określona przy załoŝeniu aktualnego sposobu uŝytkowania co oznacza, iŝ nieruchomość jest i będzie nadal uŝytkowana zgodnie z aktualnym sposobem jej uŝytkowania. Mając na uwadze powyŝsze wartość dla wymuszonej sprzedaŝy nieruchomości oszacowano określając wartość rynkową nieruchomości podejściem porównawczym, metodą porównywania parami z uwzględnieniem czynników wpływających na sprzedaŝ wymuszoną. 18

19 8.2. PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE Podejście porównawcze stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości wówczas, gdy nieruchomości podobne do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były w obrocie na określonym rynku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wycenę, a takŝe gdy ich ceny i cechy wpływające na te ceny oraz warunki dokonania transakcji są znane. W procesie porównania naleŝy uwzględnić szereg czynników wpływających na wartość, a w szczególności: zmiany poziomu cen na skutek upływu czasu, cechy rynkowe wycenianej nieruchomości takie jak: funkcja w planie, lokalizacja, stopień uzbrojenia, parametry fizyczne, ekonomiczne po przez właściwy dobór nieruchomości podobnych. W podejściu porównawczym stosuje się metody: metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej, metodę analizy statystycznej rynku (wyłącznie do określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W metodzie porównywania parami podstawowym załoŝeniem jest określenie wartości poprzez porównywanie nieruchomości parami. Porównuje się parami nieruchomość wycenianą, dla której znane są cechy, ale nie znana jest wartość, kolejno z nieruchomościami, które były przedmiotem transakcji rynkowych, a więc znane są ich zarówno cechy jak i ceny transakcyjne. W ten sposób otrzymuje się kilka wartości wycenianej nieruchomości z porównania w kaŝdej parze, które powinny być zbliŝone do siebie. Wybór liczby cech porównawczych zaleŝy od stopnia podobieństwa obiektów jak i dokładności analizy. Im większe podobieństwo obiektów tym liczba cech porównawczych będzie mniejsza. Ostateczną wartość przyjęto jako średnią arytmetyczną z otrzymanych w efekcie analizy wyników. 9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rodzaj rynku Dla przedmiotowej analizy istotny jest segment rynku: rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o podobnej funkcji i standardzie Obszar rynku Zakres terytorialny badanego rynku nieruchomości obejmuje Szczecin Okres badania cen Lata Szczecin jako miasto dzieli się na cztery dzielnice administracyjne: Śródmieście, Północ, Zachód, PrawobrzeŜe. Na ich terenie znajduje się 36 osiedli. Miasto zajmuje powierzchnię 300,8km², z czego około 40% stanowią tereny zielone (duŝe skupiska zieleni to: Park Kasprowicza, Park śeromskiego, Cmentarz Centralny, Las Arkoński), zaś około 24% - tereny pod wodami (największe to Jezioro Dąbie). Największe zagęszczenie ludności występuje w Śródmieściu (37%) i dzielnicy Zachód (30%) są to osiedla Centrum, Pomorzany, Pogodno, Turzyn, Świerczewo. Najtańsze dzielnice to: Podjuchy, Zdroje i Dąbie na PrawobrzeŜu; oraz Golęcin i Skolwin na LewobrzeŜu. Do najdroŝszych dzielnic moŝna zaliczyć Centrum, Stare Miasto, Pogodno, Warszewo, Gumieńce. Dzielnice, które cieszą się duŝą popularnością ( wysoki poziom popytu na wszelkiego rodzaju nieruchomości) to: Pogodno, Warszewo, Osów głównie zachodnie i północno-zachodnie rejony Szczecina. Strukturę funkcjonalno-przestrzenną Szczecina określają cechy: - dominacja części lewobrzeŝnej, - koncentracja usług o znaczeniu ogólnomiejskim, regionalnym i krajowym w Śródmieściu oraz dzielnicy Zachód, - koncentracja funkcji przemysłowych w lewobrzeŝnej części miasta, i wreszcie skupienie funkcji mieszkaniowej w Śródmieściu, w dzielnicy Zachód, w pd części dzielnicy Północ oraz w centralnej części PrawobrzeŜna. PrawobrzeŜe jako dzielnica Szczecina mieści się we wschodniej części miasta, a jej centrum stanowią osiedla wielorodzinne: Zdroje, Słoneczne, Majowe, Bukowe, Dąbie. Tam teŝ koncentrują się funkcje usługowe o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym, głównie handel, część administracji, instytucje finansowe. 19

20 Osiedle Pomorzany charakteryzuje znaczne zróŝnicowanie funkcjonalne i fizjonomiczne. W osiedlu wyróŝnia się cztery obszary o określonych cechach funkcjonalnych. Obszar północny powyŝej torów kolejowych rozwijający się jako wielkomiejska przestrzeń wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności wydzielonymi z terenami usług o charakterze osiedlowym i ogólnomiejskim. Obszar zachodni na lewo od linii kolejowej rozwijający się jako enklawa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z terenami zieleni oraz dopuszczeniem parkingu dla samochodów cięŝarowych oddzielonego od zabudowy mieszkaniowej pasem zieleni izolacyjnej. Obszar wewnętrzny pomiędzy linią kolejową i ul. Powstańców Wielkopolskich rozwijający się jako teren zabudowy mieszkaniowej i nieuciąŝliwego przemysłu i składów. Obszar wschodni pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich i Odrą - rozwijający się jako teren przemysłu i składów z towarzyszącymi terenami zieleni. INFORMACJE OGÓLNE Kryzys finansowy na światowym rynku spowodował zmiany na rynku finansowym i budowlanym oraz w konsekwencji zmiany cen na rynku nieruchomości. Ze względu na kryzys - w niektórych segmentach rynku w Polsce odczuwa się duŝą stabilizację cen oraz spadek cen nieruchomości, głównie spowodowany wahaniami kursów walut i utrudnieniami w dostępie do kredytów. Klienci nie są juŝ tak chętni do zakupów często wyczekują do ostatniej chwili licząc na dalszy spadek cen. Poszczególne segmenty rynku charakteryzują się podwyŝszonym ryzykiem oraz niedostateczną przewidywalnością, co utrudnia bankom bieŝące monitorowanie wartości przyjmowanych zabezpieczeń i ich aktualizację. Z informacji uzyskanych w lokalnych biurach obrotu nieruchomościami oraz analiz własnych spadek cen najbardziej uderzył w segment mieszkaniowy. W przypadku nieruchomości komercyjnych w zaleŝności od funkcji obiektów nastąpiła stabilizacja cen bądź ich spadek. Popyt jedynie utrzymuje się na nowoczesne powierzchnie magazynowo - biurowe, centra logistyczne połoŝone na obrzeŝach duŝych miast dobrze skomunikowanych. Lata w krajowej gospodarce to lata zmagania się z kryzysem gospodarczym, zapoczątkowanym jeszcze w 2008 roku. Dotyczy to ok. 60% firm polskich. Kryzys odczuwalny jest szczególnie wśród duŝych firm, bardziej związanych z gospodarką światową. Rosnące ceny surowców, w tym paliw oraz kłopoty kooperantów zagranicznych mają ogromny wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw (zauwaŝalny spadek obrotów). Na korzyść eksporterów działał jedynie niski kurs złotego. Z badań koniunktury gospodarczej przeprowadzonej przez GUS wynika, Ŝe Zachodniopomorskie, w tym Szczecin nie odbiega od reszty kraju. MIASTA REGIONALNE RYNEK BIUROWY 1 W IV kw. 2012r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w głównych miastach w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) zwiększyły się o około m2. 53% nowej podaŝy przypadło na Wrocław (m. in. w Aquarius Business House faza I m2, Długosza Business Park m2 i Racławicka Center m2) oraz Poznań (Klaster Grunwaldzka Pixel m2 czy Andersia Business Center m2). Inne oddane w IV kw. projekty to: Green Horizon faza I ( m2) w Łodzi, Bonarka 4 Business C (8 200 m2) w Krakowie czy Brama Portowa II (6 700 m2) w Szczecinie. W 2012r. nowa podaŝ podwoiła się w porównaniu do całego 2011r. ( m2 vs m2). Obecnie w głównych miastach Polski (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) poza Warszawą w aktywnej budowie pozostaje około m2 powierzchni biurowej, z czego m2 prawdopodobnie zasili największe rynki biurowe w I kw. 2013r. (45% tej powierzchni jest wynajęte). Najwięcej nowej powierzchni biurowej powstaje obecnie we Wrocławiu, Trójmieście oraz Krakowie. Na koniec IV kw. 2012r. współczynnik pustostanów utrzymywał się na stabilnym poziomie w Lublinie, Łodzi i Trójmieście, zniŝkowe presje na wskaźnik w odniesieniu do ubiegłego kwartału odnotowano w Katowicach i Krakowie. W pozostałych największych rynkach biurowych w Polsce zaobserwowano wzrost powierzchni niewynajętej w ujęciu kwartalnym i był on spowodowany dostarczeniem na rynek projektów, których proces komercjalizacji nie został jeszcze zakończony. 1 Jones Lang LaSalle biura IV kwartał

21 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ NA ANALIZOWANYM RYNKU Na terenie Szczecina w latach realizowane były następujące przedsięwzięcia komercyjne o charakterze biurowym: - Hiszpański deweloper Promomed Polska zrealizował w latach monitorowany biurowiec w centrum Szczecina przy ul. Więckowskiego 1-2 o łącznej powierzchni m2 (1750 m2 powierzchni biurowej, m2 powierzchni usługowo-handlowej, resztę powierzchni zajmują apartamenty). W wyniku rozbudowy dwóch przedwojennych kamienic inwestor stworzył pierwszy w Szczecinie obiekt łączący funkcję biurowo-usługową z funkcją mieszkalną. Główną ideą przy tworzeniu projektu było dostarczenie na rynek biur o małych powierzchniach (od 40 do 120 m2) niedostępnych w innych obiektach biurowych tej klasy - Firma Swede Center, spółka córka koncernu Inter Ikea wybudowała dwa biurowce przy Bramie Portowej. Inwestycja, którą zakończono w grudniu 2012 roku obejmuje łącznie 13 tys m2 powierzchni. - Norweski Realkapital na początku 2011 roku rozpoczął budowę kompleksu powiązanych atrium trzech biurowców Piastów Office Park, zlokalizowanych przy al. Piastów, Bohaterów Warszawy i ul. Dąbrowskiego o łącznej powierzchni uŝytkowej 21 tys. m2. - W 2010 roku Kielecka firma Echo Investment u zbiegu ul. Malczewskiego i al. Wyzwolenia zakończyła realizację biurowca Oxygen. Budynek liczy 9 kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną (parking na 181 stanowisk), a jego powierzchnia uŝytkowa wynosi ok. 13 tys. m2. - J.W. Construction na początku 2011 roku rozpoczął budowę u zbiegu al. Wyzwolenia i ul. OdzieŜowej wielofunkcyjnego budynku (25 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne z przeznaczeniem na parkingi dla 400. samochodów) usługowo-biurowego Hanza Tower. - SGI Baltis przystąpiła do budowy nowoczesnego 6-piętrowego biurowca klasy A Lastadia Office o powierzchni 11,5 tys. m2 przy ulicy ZboŜowej na Łasztowni. Budynek będzie gotowy w czwartym kwartale 2013 roku. - przy ul. 1 Maja w sąsiedztwie Gontynki szczecińska firma Koncepta przystąpiła wiosną 2011 roku do realizacji centrum biurowo-biznesowego Baltic Business Park. Składają się na nie cztery nowoczesne budynki biurowe klasy A (37 tys. m2 powierzchni biurowej). 2 Szczeciński rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w porównaniu z innymi regionalnymi rynkami jest jednym z najmłodszych. Jego łączne zasoby wynoszą obecnie ok m2, w tym do najwyŝszej klasy A wliczamy ok m2. Do niedawna Centrum Biurowe Maris, oferujące 5450 m2, było jedynym budynkiem najwyŝszej jakości w mieście. Dopiero w lipcu 2010r. do uŝytku został oddany OXYGEN, biurowiec Echo Investment, który zwiększył podaŝ biur najwyŝszego standardu w Szczecinie o m2. 3 Ukończone w IV kwartale 2012r. biurowce na Bramie Portowej posiadają łącznie około 10,7 tys. m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. W drugiej połowie 2012r. został oddany do uŝytku pierwszy budynek z czterech w budowanym kompleksie przy ul. 1 Maja. Pozostałe nowoczesne budynki oferują powierzchnię biurową klasy B, w tym PAZIM jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Szczecinie oraz Centrum Biurowe Maris przy ul. Matejki i ostatnio 20 nowych biur przy ul. Więckowskiego 1-2 o łącznej powierzchni 1750m2. DuŜa część 2 Raport o stanie miasta Szczecin Szczeciński Rynek Nieruchomości czerwiec

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący:

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący: Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru akcji serii E, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A.

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 Spis treści Strona Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo