PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/ Szczecin tel. (091) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36"

Transkrypt

1 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/ Szczecin tel. (091) ; OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI POŁOśONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY SZCZAWIOWEJ NR 54 DZIAŁKA NR 3/60 O POWIERZCHNI 0,2070 HA, OBRĘB 1063 ŚRÓDMIEŚCIE KSIĘGA WIECZYSTA NR SZ1S/ /0 PROWADZONA PRZEZ SĄD REJONOWY SZCZECIN - PRAWOBRZEśE I ZACHÓD W SZCZECINIE, X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH DLA MIASTA SZCZECINA OPRACOWAŁA: MAŁGORZATA SNARSKA SZCZECIN, DNIA 25 MARCA 2013 R.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Adres Szczecin, ulica Szczawiowa 54 Księga Wieczysta KW NR SZ1S/ /0 Sąd Rejonowy Szczecin PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Szczecina Oznaczenie w ewidencji gruntów Forma władania Opis nieruchomości obręb: 1063, Śródmieście 63, nr działki: 3/60 o powierzchni 0,2070 HA, SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI Właściciel gruntu: Skarb Państwa, Właściciel zabudowań i uŝytkownik wieczysty gruntu STATUS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami o funkcji biurowej wraz z urządzeniami infrastruktury. Stan techniczny budynków dobry i średni. Standard wykończenia przeciętny. Lokalizacja średnia. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Lokalizacja Dostęp do nieruchomości Nieruchomość zlokalizowana w Szczecinie, obręb Śródmieście. NajbliŜsze sąsiedztwo stanowi podobna zabudowa komercyjna, w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i niezabudowane działki gruntu. Na dzień wizji lokalnej dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej od ulicy Szczawiowej. DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI Cel oszacowania Wartość dla wymuszonej sprzedaŝy Daty oszacowania Dla potrzeb sprzedaŝy Wartość dla wymuszonej sprzedaŝy dla nieruchomości według stanu na dzień oględzin wynosi: zł słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy trzysta złotych (w tym wartość uŝytkowania wieczystego gruntu zł) Operat szacunkowy wykonano: w dniu 25 marca 2013 roku, według stanu na dzień 08 marca 2013 roku na poziomie cen na dzień 25 marca 2013 roku, na podstawie wizji lokalnej z dnia 08 marca 2013 roku. 2

3 SPIS TREŚCI 1. DANE FORMALNE PRZEDMIOT WYCENY ZAKRES WYCENY CEL WYCENY PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO OPIS DZIAŁKI OPIS ZABUDOWY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY WSTĘP PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ WIZJI LOKALNEJ OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ WIZJI LOKALNEJ OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ GRUNTU JAKO CZĘŚCI SKŁADOWEJ NIERUCHOMOŚCI WYNIK KOŃCOWY WNIOSKI I UZASADNIENIA OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY DEFINICJA OKREŚLENIE WARTOŚCI DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY KLAUZULE I ZASTRZEśENIA ZAŁĄCZNIKI

4 1. DANE FORMALNE Zleceniodawca: Zlecenie z dnia 5 marca 2013r. Syndyk Masy upadłości STATUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie. Zleceniobiorca: Małgorzata Snarska, Szczecin ul. Zygmunta Starego 5/6, Szczecin, rzeczoznawca majątkowy nr upr 4097 (uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 30 października 2003r.). Specjalista szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego nr certyfikatu 155/2012 z dnia 31 maja 2012r. Specjalista szacowania wartości nieruchomości i praw majątkowych na potrzeby sądu nr zaświadczenia 579/XIV/05 z dnia 18 marca 2005r. Uwaga: Z właścicielem przedmiotowych nieruchomości oraz osobami posiadającymi prawo do ww. nieruchomości, a takŝe osobami im bliskimi, w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2010, nr 102, poz. 651, z poźn. zmianami), z ich doradcami prawnymi, podatkowymi lub majątkowymi autora opracowania nie łączą Ŝadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani teŝ Ŝadne inne powiązania lub zaleŝności, które mogłyby ograniczać niezaleŝność sporządzanej wyceny. 2. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana tj. prawo uŝytkowania wieczystego gruntu o powierzchni m 2 oraz prawo odrębnej własności zabudowy: dwóch budynków o funkcji biurowej o łącznej powierzchni uŝytkowej 1 055,50m 2 wraz z infrastrukturą techniczną połoŝonej w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej nr 54. Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/ /0. Dane ewidencyjne: Arkusz mapy Numer działki BliŜsze określenie połoŝenia Symbol uŝytku uŝytków w ha Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej /60 ul. Szczawiowa 54 Ba 0,2070 0,2070 SZ1S/ /0 3. ZAKRES WYCENY Zakres niniejszego opracowania obejmuje oszacowanie wartości dla wymuszonej sprzedaŝy nieruchomości zabudowanej tj. prawa uŝytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 2 070m 2 oraz prawa odrębnej własności zabudowy: dwóch budynków o funkcji biurowej o łącznej powierzchni uŝytkowej 1 055,50 m 2 wraz z infrastrukturą techniczną połoŝonych w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej nr 54 - według stanu na dzień oględzin. 4. CEL WYCENY Celem wyceny jest określenie wartości dla wymuszonej sprzedaŝy nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości STATUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie dla potrzeb sprzedaŝy. 5. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109), 4

5 Kodeks Cywilny Ustawa z dnia r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1971r., Nr 16, poz. 93), Powszechne Krajowe Zasady Wyceny uchwalone przez Radę Krajową PFSRM w dniu 13 grudnia 2007r. Noty interpretacyjne oraz standardy zgodne z zasadami dobrej praktyki zawodowej Literatura specjalistyczna. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja terenowa w dniu 08 marca 2013 r., Księga Wieczysta KW Nr SZ1S/ /0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie, Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Szczecina Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków, Mapa ewidencyjna, Badanie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzony wywiad terenowy łącznie z badaniem rynku lokalnego dane uzyskane z aktów notarialnych zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie Wydawnictwa branŝowe, informacje z Internetu, szkoleń oraz innych publikacji. 6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia wyceny r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny r. Data dokonania oględzin nieruchomości r. 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO lokalizacja przedmiotu opracowania 5

6 otoczenie przedmiotu opracowania i droga dojazdowa Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w lewobrzeŝnej części Szczecina, obręb Śródmieście, na obrzeŝach dzielnicy Pomorzany, wśród zabudowy komercyjnej. Od strony wschodniej w dalszym otoczeniu nieruchomości przepływa rzeka Odra. Tereny połoŝone nad Odrą i jej kanałami są w tym rejonie miasta zagospodarowane komercyjnie znajduje się tu jedno z większych skupisk zabudowy o charakterze produkcyjnym, składowym, warsztatowym. Mieści się tu wiele hurtowni, magazynów i składów oraz siedzib firm róŝnego rodzaju. W nieco dalszej odległości od nieruchomości znajdują się: od północy Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, a od zachodu osiedla mieszkaniowe wielorodzinne. Dojazd do nieruchomości od ul. Szczawiowej w bok poprzez drogę wewnętrzną na zasadzie słuŝebności przechodu i przejazdu. Ulica Szczawiowa o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Droga wewnętrzna dojazdowa z polbruku OPIS DZIAŁKI Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w sposób następujący: Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Jednostka ewidencyjna: M. Szczecin Obręb: 1063, Śródmieście 63 Właściciel: Skarb Państwa UŜytkownik wieczysty: STATUS Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul., Szczecin Powierzchnia Arkusz Numer Symbol PołoŜenie gruntów mapy działki uŝytku uŝytku działki w Nr księgi wieczystej w ha ha /60 ul. Szczawiowa 54 Ba 0,2070 0,2070 SZ1S/ /0 Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 3/60 o powierzchni 2 070m². Kształt nieruchomości regularny - prostokąt. Teren nieruchomości płaski. Działka zagospodarowana trawnik i ozdobne nasadzenia - obecnie nie pielęgnowane, dojścia do budynków oraz miejsca 6

7 postojowe - z płyt chodnikowych typu trylinka w średnim stanie technicznym. Nieruchomość nieogrodzona. Działka zabudowana dwoma budynkami o funkcji biurowej. Jeden z budynków posadowiony na granicy działki od strony południowej i zachodniej. Dojazd do nieruchomości od ul. Szczawiowej w bok poprzez drogę wewnętrzną na zasadzie słuŝebności przechodu i przejazdu. Lokalizacja średnia z uwagi na połoŝenie wśród typowej zabudowy produkcyjno, magazynowo warsztatowej. Powierzchnia działki optymalna do prowadzenia działalności tego typu. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja telekomunikacja 7.3. OPIS ZABUDOWY BUDYNEK BIUROWY ( NR EW. 50) Budynek biurowy o frontu i z tyłu Wejście do budynku i klatka schodowa wewnętrzna 7

8 Biura na parterze Pomieszczenie gospodarcze i korytarz na parterze Biura na I piętrze 8

9 Zaplecze socjalne na I piętrze Biura na II piętrze Zacieki na suficie w biurach na II piętrze 9

10 Zaplecze socjalne na II piętrze Budynek z lat 70-tych XXw. posadowiony na granicy działki od strony południowo - zachodniej. Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek ogrzewany elektrycznie (grzejniki panelowe). Standard wykończenia biur przeciętny. Program uŝytkowy budynku: Parter 14 pokoi biurowych, toalety, komunikacja, centrala; I piętro 12 pokoi biurowych, sala konferencyjna, aneks kuchenny, toalety, komunikacja II piętro - 13 pokoi biurowych, kuchnia, toalety, komunikacja, Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: 382,00m² Powierzchnia uŝytkowa: 961,00 m 2 - fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 38cm na zaprawie cementowowapiennej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, podmurówka z płytki klinkierowej - stropy z płyt prefabrykowanych typu śerań - stropodach jednospadowy Ŝelbetowy kryty papą - obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - schody prefabrykowane Ŝelbetowe pokryte lastriko ze stalową balustradą - okna drewniane starego typu oraz nowe PCV okratowane na parterze i I piętrze - ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym oraz z płyt g-k na ruszcie - malowane oraz glazura w pomieszczeniach sanitarnych - drzwi Płycinowe, drewniane i PCV - posadzki i podłogi cementowe pokryte wykładziną PCV i dywanową, w pomieszczeniach sanitarnych terakota Budynek wyposaŝony jest w instalacje: elektryczną, grzewczą, teletechniczną, wodnokanalizacyjną, wentylację mechaniczną (w niektórych pomieszczeniach) i grawitacyjną, instalację przeciwpoŝarową, odgromową, Stan techniczny - dobry 10

11 BUDYNEK BIUROWY (NR EW. 77) Widok z zewnątrz Pomieszczenia biurowe przy wejściu bocznym do budynku Pomieszczenia biurowe przy wejściu czołowym do budynku Budynek o funkcji biurowej, wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z początku lat 70-tych XXw. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek ogrzewany elektrycznie (grzejniki panelowe). Standard wykończenia biur przeciętny oraz niski. W części nieruchomości widoczne 11

12 duŝe zagrzybienie ścian w środku jak i na zewnątrz budynku. Widoczne pęknięcie ściany zewnętrznej od strony wschodniej i północnej. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: 105 m² Powierzchnia uŝytkowa: 94,50 m 2 - fundamenty betonowe - ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, - stropodach z płyt panwiowych kryty papą - obróbki blacharskie rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - okna nowe PCV częściowo okratowane - ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym oraz z płyt g-k na ruszcie - malowane oraz glazura w pomieszczeniach sanitarnych - sufity podwieszane typu thermatex - drzwi płycinowe wewnętrzne i PCV zewnętrzne szklone - posadzki i podłogi cementowe pokryte wykładziną PCV, w pomieszczeniach sanitarnych terakota Budynek wyposaŝony jest w instalacje: elektryczną, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, instalację odgromową, Stan techniczny średni Powierzchnie przyjęte zostały na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, danych z dokumentacji i pomiarów wykonanych dla potrzeb wyceny. Klasyfikacja stanu technicznego: Stan techniczny zabudowy ustalono na podstawie poniŝszej klasyfikacji. Stan techniczny zabudowy przyjęto dobry/średni. Standard wykończenia przeciętny. lp Klasyfikacja stanu technicznego, zuŝycie elementu w [%] 1 Bardzo dobry Dobry Średni Zadawalający Zły Kryteria oceny elementu Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposaŝenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuŝycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normowym Element budynku nie wykazuje większego zuŝycia, mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z uŝytkowania, szczególnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji Element budynku utrzymany jest zadawalająco. Celowy jest remont bieŝący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki. Celowy jest częściowy remont kapitalny W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki, cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniŝoną klasę. wymagany jest kompleksowy remont kapitalny 6 awaryjny Budynek nadaje się do likwidacji Przyjęta w niniejszym operacie ocena stanu technicznego budynków i budowli nie stanowi ich ekspertyzy technicznej STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie dla miasta Szczecina księga wieczysta KW nr SZ1S/ /0. W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano według stanu z dnia 08 marca 2013 r.: DZIAŁ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, działka 3/60, obręb 1063 Śródmieście 63, ul. Szczawiowa 54, sposób korzystania: Ba - tereny przemysłowe; Budynki: - budynek biurowy 3 kondygnacyjny. Odrębność: tak. 12

13 - budynek biurowy 1 kondygnacyjny. Odrębność: tak. Powierzchnia działki: 0,2070ha DZIAŁ Isp (SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ) WPISY DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ: Nr: 1 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU, W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ, PRZEZ DZIAŁKĘ NR 3/25 OBJĘTĄ KW.NR , 3/24 OBJĘTĄ KW.NR , 3/27 OBJĘTĄ KW.NR Księga powiązana: SZ1S/ /, SZ1S / /, SZ1S / / Nr: 2 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ PAS DROGI O DŁUGOŚCI 219 M I SZEROKOŚCI 18,25 M NA DZIAŁKACH NR 2/2, 14/2 OPISANYCH W KW SZ1S/ /3 ORAZ DZIAŁKACH 2/1, 14/1 - NIE MAJĄCYCH URZĄDZONEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ - ZGODNIE Z PRZEBIEGIEM OKREŚLONYM NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM STANOWIĄCYM INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROTOKOŁU OPISANEGO W PARAGRAFIE 2 PKT. "G" AKTU NOTARIALNEGO REP.A. 7729/99. Księga powiązana: SZ1S/ /3, Nr: 3 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Treść prawa: PRAWO PRZEPROWADZENIA LINII ENERGETYCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ PRZEZ DZIAŁKĘ 3/22 OPISANĄ W KW Księga powiązana: SZ1S/ / Nr: 5 Rodzaj prawa: PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI Nr: 6 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 6/4 OPISANĄ W KW SZ1S/ /9, DZIAŁKĘ NR 6/6 OPISANĄ W KW. NR SZ1S/ /8, DZIAŁKĘ NR 6/5 OPISANĄ W KW. NR SZ1S/ /4, 6/1 OPISANĄ W KW SZ1S/ /0,DZIAŁKĘ NR 6/3, 3/68 OPISANĄ W KW. NR SZ1S/ /1 ORAZ PRAWO POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ZAZNACZONĄ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY USTANOWIENIA SŁUśEBNOŚCI Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 ROKU, REPA 6162/2005 SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BEATĄ NOJMRODZKĄ MŁODOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. Księga powiązana: SZ1S/ /9, SZ1S / /8, SZ1S / /0, SZ1S / /1, SZ1S / /4 Nr: 7 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 3/21 OPISANĄ W KW SZ1S/ /9 ORAZ PRAWO POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ZAZNACZONĄ KOLOREM CZERWONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UMOWY USTANOWIENIA SŁUśEBNOŚCI Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 ROKU, REPA 6162/2005 SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BEATĄ NOJMRODZKĄ MŁODOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. Księga powiązana: SZ1S/ / 7 Nr: 8 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW PRZEZ DZIAŁKĘ 3/42 Księga powiązana: SZ1S/ / 5 Nr: 9 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW PRZEZ DZIAŁKĘ 3/41 NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ WIECZYSTEGO UśYKOWNIKA DZIAŁEK 3/40, 3/43, 3/44 Księga powiązana: SZ1S/ / 5 Nr: 11 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW PRZEZ DZIAŁKĘ 3/40 NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ WIECZYSTEGO UśYKOWNIKA DZIAŁKI 3/44 Księga powiązana: SZ1S/ / 3 Nr: 12 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 13

14 Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO DOSTĘPNOŚCI NA OKRES REMONTÓW DO ŚCIAN BUDYNKÓW, KTÓRYCH RZUTY PRZYZIEMIA POKRYWAJĄ SIĘ Z GRANICĄ DZIAŁKI NR 3/40, PRZEZ DZIAŁKĘ NR 3/40 Księga powiązana: SZ1S/ / 3 Nr: 24 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Księga powiązana: SZ1S/ / 1, SZ1S/ / 1, Nr: 25 Rodzaj prawa: UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ Treść prawa: NIEODPŁATNE I NA CZAS NIEOZNACZONY PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Księga powiązana: SZ1S/ / 8 Prawo uŝytkowania wieczystego do dnia Sposób korzystania: grunt oddany w uŝytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. DZIAŁ II WŁASNOŚĆ Właściciel: udział 1/1 Skarb Państwa UŜytkownik wieczysty i właściciel budynków: Szczecinie. REGON udział 1/1 STATUS Sp. z o.o. z siedzibą w DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA WPISY DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Nr wpisu: 2 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU W CELU ZAPEWNIENIA DOJAZDU DO DROGI PUBLICZNEJ. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / /2, SZ1S / /4, SZ1S / /9, SZ1S/ /8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr / / KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/25, KW nr / / KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/27 Nr wpisu: 4 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEPROWADZENIA LINII ENERGETYCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / /2, SZ1S/ /4, SZ1S / /9, SZ1S/ /8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr / / KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/26 Nr wpisu: 7 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /5 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/42 Nr wpisu: 8 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /5 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/41 Nr wpisu: 9 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /4 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/43 Nr wpisu: 10 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE 14

15 Treść wpisu: NIEODŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA PRAWIE DOSTĘPNOŚCI NA OKRES REMONTÓW DO ŚCIAN BUDYNKÓW, KTÓRYCH RZUTY PRZYZIEMIA POKRYWAJĄ SIĘ Z GRANICĄ DZIAŁKI 3/44, PRZEZ DZIAŁKĘ 3/44 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /4 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/43 Nr wpisu: 11 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /3 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/40 Nr wpisu: 12 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S/ /8, SZ1S/ /2, SZ1S / /4, SZ1S/ / 8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /2 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/39 Nr wpisu: 13 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /3 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/44 Nr wpisu: 14 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / /0 KAśDOCZESNY WŁAŚCICIEL I UśYTKOWNIK WIECZYSTY DZIAŁKI NR 3/46 Nr wpisu: 15 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA I UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 6/4 OPISANEJ W KW , DZIAŁKI NR 6/6 OPISANEJ W KW. NR SZ1S/ /8, DZIAŁKI NR 6/5 OPISANEJ W KW. NR SZ1S/ /4, NR 6/1 OPISANEJ W KW SZ1S/ /0,NR 6/3 OPISANEJ W KW SZ1S/ /1 Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S / / 8, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 9, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/4; SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/6, SZ1S / / 0, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/1; SZ1S / / 1, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/3; SZ1S / / 4, Inne informacje: DZIAŁKA NR 6/5 Nr wpisu: 16 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA I UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 3/21 OPISANEJ W KW Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S/ / 8, SZ1S/ /2, SZ1S/ /4, SZ1S/ / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 7, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/21; Nr wpisu: 17 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ DROGOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WIECZYSTEGO UśYTKOWNIKA ALBO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 3/22 OPISANEJ W KW SZ1S/ /6, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ, ZAZNACZONĄ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM CZĘŚĆ AKTU NOTARIALNEGO, REP. A 5059/2006 Z DNIA R. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 6, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/22; Nr wpisu: 18 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ DROGOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, 15

16 NA RZECZ KAśDORAZOWEGO WIECZYSTEGO UśYTKOWNIKA ALBO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 3/26 OPISANEJ W KW SZ1S/ /4, PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ, ZAZNACZONĄ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM CZĘŚĆ AKTU NOTARIALNEGO, REP. A 5059/2006 Z DNIA R. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S/ / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 4, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/26; Nr wpisu: 19 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE Treść wpisu: SŁUśEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 8, SZ1S / / 2, SZ1S / / 4, SZ1S/ / 9, SZ1S / / 8, SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 5, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/24; Nr wpisu: 20 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/49 OPISANEJ W KW NR /1. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 1, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/49; Nr wpisu: 21 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/47 OPISANEJ W KW NR /0. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 0, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/47; Nr wpisu: 22 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NR 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 3/50 OPISANEJ W KW /8. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/50; Nr wpisu: 23 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/51 OPISANEJ W KW NR /7. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 7, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/51; Nr wpisu: 24 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/52 OPISANEJ W KW NR /8. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/52; Nr wpisu: 25 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/56 OPISANEJ W KW NR /2. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 2, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/56; Nr wpisu: 27 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ 16

17 Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/54 OPISANEJ W KW NR /4. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 4, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/54; Nr wpisu: 28 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/55 OPISANEJ W KW NR /8. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 8, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/55; Nr wpisu: 29 Rodzaj wpisu: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ Treść wpisu: NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUśEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ POPROWADZENIA, KORZYSTANIA, EKSPLOATACJI I REMONTÓW MEDIÓW, PRZEZ DZIAŁKI OPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE (WZDŁUś GRANICY Z DZIAŁKĄ NUMER 3/4), NA RZECZ KAśDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA BĄDŹ UśYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NUMER 3/48 OPISANEJ W KW NR /2. Lista nieruchomości współobciąŝonych: SZ1S / / 1, SZ1S / / 9, SZ1S / / 8 Wskazanie innej nieruchomości: KW nr SZ1S / / 2, Inne informacje: DZIAŁKA NR 3/48; Nr wpisu: 31 Rodzaj wpisu: OstrzeŜenie Treść wpisu: OstrzeŜenie o wszczęciu egzekucji w sprawie KM 2514/11, przyłączenie wierzyciela Thomas- Beton Polska Sp. z o.o. KM 4050/11, Inna Osoba Prawna: Thomas- Beton Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie regon DZIAŁ IV - HIPOTEKA WPISY DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 PLN. Kredyt. Termin zapłaty Zabezpieczenie spłaty kredytu zgodnie z umową nr /3/IIBP/11/2008 z dnia 27 lutego 2008r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna kaucyjna. Suma ,00 PLN. Odsetki, koszty i naleŝności uboczne. Termin zapłaty Zabezpieczenie spłaty odsetek, kosztów i naleŝności ubocznych kredytu zgodnie z umową nr /3/IIBP/11/2008 z dnia 27 lutego Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka przymusowa kaucyjna. Suma ,25 ZŁ. NaleŜność objęta nakazem zapłaty. Zabezpieczenie spłaty naleŝności głównej w kwocie ,68 ZŁ wraz z kosztami procesu w kwocie zł oraz naleŝnymi odsetkami ustawowymi. Na rzecz Zakład Produkcyjno Usługowy Arbet Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 3/2009 z dnia r. Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna zwykła. Suma ,00 ZŁ. Gwarancja bankowa. Termin zapłaty Zabezpieczenie zapłaty wierzytelności zgodnie z umową nr 3/2009 z dnia r. Na rzecz 17

18 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon Hipoteka umowna. Suma ,00 ZŁ. Kapitał kredytu, roszczenia o odsetki, koszty postępowania oraz inne roszczenia uboczne w tym opłaty i prowizje. Kredyt umowa nr ( ) z dnia , zmienionej aneksem nr 1 z dnia , Aneksem nr 1 z dnia , Aneksem nr 3 Z DNIA , Aneksem nr 4 z dnia , Aneksem nr 5 z dnia , Aneksem nr 6 z dnia , Aneksem nr 7 z dnia , Aneksem nr 8 z dnia , Aneksem nr 9 z dnia , Aneksem nr , Aneksem nr 11 z dnia , Aneksem nr 12 z dnia , Aneksem nr 13 z dnia oraz Aneksem nr 14 z dnia Na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Szczecinie z siedzibą w Warszawie. Regon PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z Uchwałą nr XVI/519/99 Rady Miasta Szczecina z dnia r. w sprawie zmiany Z.89 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. Nr 47, poz.728 z dnia r.), teren wycenianej nieruchomości znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.N.12.PR funkcja dominująca komercyjna. Faktyczny sposób uŝytkowania nieruchomości jest zgodny z ww. planem. 8. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 8.1. WSTĘP Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. wyceny nieruchomości dokonano poprzez określenie jej wartości rynkowej. Definicję wartości rynkowej przyjęto wg Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny KSWP1 w treści: Wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, moŝliwa do uzyskania na rynku w dniu wyceny, przy przyjęciu następujących załoŝeń: - strony umowy są od siebie niezaleŝne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, - upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna sprzedaŝy oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. W niniejszym operacie szacunkowym oszacowano wartość rynkową nieruchomości. Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dokonano uwzględniając: - postanowienia umowy z zamawiającym wycenę - celu sporządzenia wyceny - wyniki analizy cen transakcyjnych nieruchomości o podobnej funkcji - wyniki analizy podaŝy i popytu na nieruchomości o zbliŝonej wartości uŝytkowej na rynku lokalnym W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dokonano analizy potencjalnych moŝliwości zagospodarowania nieruchomości, celem znalezienia jej optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego sposobu uŝytkowania. W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, iŝ najbardziej adekwatny w tym przypadku jest aktualny sposób uŝytkowania. Biorąc pod uwagę powyŝsze wartość rynkowa nieruchomości w niniejszej wycenie została określona przy załoŝeniu aktualnego sposobu uŝytkowania co oznacza, iŝ nieruchomość jest i będzie nadal uŝytkowana zgodnie z aktualnym sposobem jej uŝytkowania. Mając na uwadze powyŝsze wartość dla wymuszonej sprzedaŝy nieruchomości oszacowano określając wartość rynkową nieruchomości podejściem porównawczym, metodą porównywania parami z uwzględnieniem czynników wpływających na sprzedaŝ wymuszoną. 18

19 8.2. PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE Podejście porównawcze stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości wówczas, gdy nieruchomości podobne do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były w obrocie na określonym rynku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wycenę, a takŝe gdy ich ceny i cechy wpływające na te ceny oraz warunki dokonania transakcji są znane. W procesie porównania naleŝy uwzględnić szereg czynników wpływających na wartość, a w szczególności: zmiany poziomu cen na skutek upływu czasu, cechy rynkowe wycenianej nieruchomości takie jak: funkcja w planie, lokalizacja, stopień uzbrojenia, parametry fizyczne, ekonomiczne po przez właściwy dobór nieruchomości podobnych. W podejściu porównawczym stosuje się metody: metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej, metodę analizy statystycznej rynku (wyłącznie do określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W metodzie porównywania parami podstawowym załoŝeniem jest określenie wartości poprzez porównywanie nieruchomości parami. Porównuje się parami nieruchomość wycenianą, dla której znane są cechy, ale nie znana jest wartość, kolejno z nieruchomościami, które były przedmiotem transakcji rynkowych, a więc znane są ich zarówno cechy jak i ceny transakcyjne. W ten sposób otrzymuje się kilka wartości wycenianej nieruchomości z porównania w kaŝdej parze, które powinny być zbliŝone do siebie. Wybór liczby cech porównawczych zaleŝy od stopnia podobieństwa obiektów jak i dokładności analizy. Im większe podobieństwo obiektów tym liczba cech porównawczych będzie mniejsza. Ostateczną wartość przyjęto jako średnią arytmetyczną z otrzymanych w efekcie analizy wyników. 9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rodzaj rynku Dla przedmiotowej analizy istotny jest segment rynku: rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o podobnej funkcji i standardzie Obszar rynku Zakres terytorialny badanego rynku nieruchomości obejmuje Szczecin Okres badania cen Lata Szczecin jako miasto dzieli się na cztery dzielnice administracyjne: Śródmieście, Północ, Zachód, PrawobrzeŜe. Na ich terenie znajduje się 36 osiedli. Miasto zajmuje powierzchnię 300,8km², z czego około 40% stanowią tereny zielone (duŝe skupiska zieleni to: Park Kasprowicza, Park śeromskiego, Cmentarz Centralny, Las Arkoński), zaś około 24% - tereny pod wodami (największe to Jezioro Dąbie). Największe zagęszczenie ludności występuje w Śródmieściu (37%) i dzielnicy Zachód (30%) są to osiedla Centrum, Pomorzany, Pogodno, Turzyn, Świerczewo. Najtańsze dzielnice to: Podjuchy, Zdroje i Dąbie na PrawobrzeŜu; oraz Golęcin i Skolwin na LewobrzeŜu. Do najdroŝszych dzielnic moŝna zaliczyć Centrum, Stare Miasto, Pogodno, Warszewo, Gumieńce. Dzielnice, które cieszą się duŝą popularnością ( wysoki poziom popytu na wszelkiego rodzaju nieruchomości) to: Pogodno, Warszewo, Osów głównie zachodnie i północno-zachodnie rejony Szczecina. Strukturę funkcjonalno-przestrzenną Szczecina określają cechy: - dominacja części lewobrzeŝnej, - koncentracja usług o znaczeniu ogólnomiejskim, regionalnym i krajowym w Śródmieściu oraz dzielnicy Zachód, - koncentracja funkcji przemysłowych w lewobrzeŝnej części miasta, i wreszcie skupienie funkcji mieszkaniowej w Śródmieściu, w dzielnicy Zachód, w pd części dzielnicy Północ oraz w centralnej części PrawobrzeŜna. PrawobrzeŜe jako dzielnica Szczecina mieści się we wschodniej części miasta, a jej centrum stanowią osiedla wielorodzinne: Zdroje, Słoneczne, Majowe, Bukowe, Dąbie. Tam teŝ koncentrują się funkcje usługowe o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym, głównie handel, część administracji, instytucje finansowe. 19

20 Osiedle Pomorzany charakteryzuje znaczne zróŝnicowanie funkcjonalne i fizjonomiczne. W osiedlu wyróŝnia się cztery obszary o określonych cechach funkcjonalnych. Obszar północny powyŝej torów kolejowych rozwijający się jako wielkomiejska przestrzeń wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności wydzielonymi z terenami usług o charakterze osiedlowym i ogólnomiejskim. Obszar zachodni na lewo od linii kolejowej rozwijający się jako enklawa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z terenami zieleni oraz dopuszczeniem parkingu dla samochodów cięŝarowych oddzielonego od zabudowy mieszkaniowej pasem zieleni izolacyjnej. Obszar wewnętrzny pomiędzy linią kolejową i ul. Powstańców Wielkopolskich rozwijający się jako teren zabudowy mieszkaniowej i nieuciąŝliwego przemysłu i składów. Obszar wschodni pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich i Odrą - rozwijający się jako teren przemysłu i składów z towarzyszącymi terenami zieleni. INFORMACJE OGÓLNE Kryzys finansowy na światowym rynku spowodował zmiany na rynku finansowym i budowlanym oraz w konsekwencji zmiany cen na rynku nieruchomości. Ze względu na kryzys - w niektórych segmentach rynku w Polsce odczuwa się duŝą stabilizację cen oraz spadek cen nieruchomości, głównie spowodowany wahaniami kursów walut i utrudnieniami w dostępie do kredytów. Klienci nie są juŝ tak chętni do zakupów często wyczekują do ostatniej chwili licząc na dalszy spadek cen. Poszczególne segmenty rynku charakteryzują się podwyŝszonym ryzykiem oraz niedostateczną przewidywalnością, co utrudnia bankom bieŝące monitorowanie wartości przyjmowanych zabezpieczeń i ich aktualizację. Z informacji uzyskanych w lokalnych biurach obrotu nieruchomościami oraz analiz własnych spadek cen najbardziej uderzył w segment mieszkaniowy. W przypadku nieruchomości komercyjnych w zaleŝności od funkcji obiektów nastąpiła stabilizacja cen bądź ich spadek. Popyt jedynie utrzymuje się na nowoczesne powierzchnie magazynowo - biurowe, centra logistyczne połoŝone na obrzeŝach duŝych miast dobrze skomunikowanych. Lata w krajowej gospodarce to lata zmagania się z kryzysem gospodarczym, zapoczątkowanym jeszcze w 2008 roku. Dotyczy to ok. 60% firm polskich. Kryzys odczuwalny jest szczególnie wśród duŝych firm, bardziej związanych z gospodarką światową. Rosnące ceny surowców, w tym paliw oraz kłopoty kooperantów zagranicznych mają ogromny wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw (zauwaŝalny spadek obrotów). Na korzyść eksporterów działał jedynie niski kurs złotego. Z badań koniunktury gospodarczej przeprowadzonej przez GUS wynika, Ŝe Zachodniopomorskie, w tym Szczecin nie odbiega od reszty kraju. MIASTA REGIONALNE RYNEK BIUROWY 1 W IV kw. 2012r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w głównych miastach w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) zwiększyły się o około m2. 53% nowej podaŝy przypadło na Wrocław (m. in. w Aquarius Business House faza I m2, Długosza Business Park m2 i Racławicka Center m2) oraz Poznań (Klaster Grunwaldzka Pixel m2 czy Andersia Business Center m2). Inne oddane w IV kw. projekty to: Green Horizon faza I ( m2) w Łodzi, Bonarka 4 Business C (8 200 m2) w Krakowie czy Brama Portowa II (6 700 m2) w Szczecinie. W 2012r. nowa podaŝ podwoiła się w porównaniu do całego 2011r. ( m2 vs m2). Obecnie w głównych miastach Polski (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin) poza Warszawą w aktywnej budowie pozostaje około m2 powierzchni biurowej, z czego m2 prawdopodobnie zasili największe rynki biurowe w I kw. 2013r. (45% tej powierzchni jest wynajęte). Najwięcej nowej powierzchni biurowej powstaje obecnie we Wrocławiu, Trójmieście oraz Krakowie. Na koniec IV kw. 2012r. współczynnik pustostanów utrzymywał się na stabilnym poziomie w Lublinie, Łodzi i Trójmieście, zniŝkowe presje na wskaźnik w odniesieniu do ubiegłego kwartału odnotowano w Katowicach i Krakowie. W pozostałych największych rynkach biurowych w Polsce zaobserwowano wzrost powierzchni niewynajętej w ujęciu kwartalnym i był on spowodowany dostarczeniem na rynek projektów, których proces komercjalizacji nie został jeszcze zakończony. 1 Jones Lang LaSalle biura IV kwartał

21 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ NA ANALIZOWANYM RYNKU Na terenie Szczecina w latach realizowane były następujące przedsięwzięcia komercyjne o charakterze biurowym: - Hiszpański deweloper Promomed Polska zrealizował w latach monitorowany biurowiec w centrum Szczecina przy ul. Więckowskiego 1-2 o łącznej powierzchni m2 (1750 m2 powierzchni biurowej, m2 powierzchni usługowo-handlowej, resztę powierzchni zajmują apartamenty). W wyniku rozbudowy dwóch przedwojennych kamienic inwestor stworzył pierwszy w Szczecinie obiekt łączący funkcję biurowo-usługową z funkcją mieszkalną. Główną ideą przy tworzeniu projektu było dostarczenie na rynek biur o małych powierzchniach (od 40 do 120 m2) niedostępnych w innych obiektach biurowych tej klasy - Firma Swede Center, spółka córka koncernu Inter Ikea wybudowała dwa biurowce przy Bramie Portowej. Inwestycja, którą zakończono w grudniu 2012 roku obejmuje łącznie 13 tys m2 powierzchni. - Norweski Realkapital na początku 2011 roku rozpoczął budowę kompleksu powiązanych atrium trzech biurowców Piastów Office Park, zlokalizowanych przy al. Piastów, Bohaterów Warszawy i ul. Dąbrowskiego o łącznej powierzchni uŝytkowej 21 tys. m2. - W 2010 roku Kielecka firma Echo Investment u zbiegu ul. Malczewskiego i al. Wyzwolenia zakończyła realizację biurowca Oxygen. Budynek liczy 9 kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną (parking na 181 stanowisk), a jego powierzchnia uŝytkowa wynosi ok. 13 tys. m2. - J.W. Construction na początku 2011 roku rozpoczął budowę u zbiegu al. Wyzwolenia i ul. OdzieŜowej wielofunkcyjnego budynku (25 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne z przeznaczeniem na parkingi dla 400. samochodów) usługowo-biurowego Hanza Tower. - SGI Baltis przystąpiła do budowy nowoczesnego 6-piętrowego biurowca klasy A Lastadia Office o powierzchni 11,5 tys. m2 przy ulicy ZboŜowej na Łasztowni. Budynek będzie gotowy w czwartym kwartale 2013 roku. - przy ul. 1 Maja w sąsiedztwie Gontynki szczecińska firma Koncepta przystąpiła wiosną 2011 roku do realizacji centrum biurowo-biznesowego Baltic Business Park. Składają się na nie cztery nowoczesne budynki biurowe klasy A (37 tys. m2 powierzchni biurowej). 2 Szczeciński rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w porównaniu z innymi regionalnymi rynkami jest jednym z najmłodszych. Jego łączne zasoby wynoszą obecnie ok m2, w tym do najwyŝszej klasy A wliczamy ok m2. Do niedawna Centrum Biurowe Maris, oferujące 5450 m2, było jedynym budynkiem najwyŝszej jakości w mieście. Dopiero w lipcu 2010r. do uŝytku został oddany OXYGEN, biurowiec Echo Investment, który zwiększył podaŝ biur najwyŝszego standardu w Szczecinie o m2. 3 Ukończone w IV kwartale 2012r. biurowce na Bramie Portowej posiadają łącznie około 10,7 tys. m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. W drugiej połowie 2012r. został oddany do uŝytku pierwszy budynek z czterech w budowanym kompleksie przy ul. 1 Maja. Pozostałe nowoczesne budynki oferują powierzchnię biurową klasy B, w tym PAZIM jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Szczecinie oraz Centrum Biurowe Maris przy ul. Matejki i ostatnio 20 nowych biur przy ul. Więckowskiego 1-2 o łącznej powierzchni 1750m2. DuŜa część 2 Raport o stanie miasta Szczecin Szczeciński Rynek Nieruchomości czerwiec

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zaczernie, gmina

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Kozłów, g m i n a K o złów

Kozłów, g m i n a K o złów Kozłów, g m i n a K o złów Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 929/2, obszaru 789 m 2, położonej w miejscowości Kozłów, gminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 NI 1 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w Rzeszowie przy ulicy Wrzosowej

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie.

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie. DORADZTWO MAJĄTKOWE - CONSULTING REGON P-730117346, NIP - 827-001-65-35, Konto:8520300045 1110000000375420 94-124 Łódź, ul. Łyżwiarska 68E/1, tel. kom. 602-769 819 e-mail: marysia@ pro.onet.pl OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Adres nieruchomości: Chojna, ul. Przemysłowa, dz. nr 36/268. Opracował: Jarosław Rzewnicki. Szczecin, dnia r.

OPERAT SZACUNKOWY. Adres nieruchomości: Chojna, ul. Przemysłowa, dz. nr 36/268. Opracował: Jarosław Rzewnicki. Szczecin, dnia r. OPERAT SZACUNKOWY Wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 36/268, obręb 0008 Chojna powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Adres nieruchomości: Chojna, ul. Przemysłowa,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Brochów w 123 Nieruchomość. na sprzedaż

Brochów w 123 Nieruchomość. na sprzedaż Brochów w 123 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Brochów, gmina Brochów, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Brochów 123 Powierzchnia budynków Budynek parterowy o pow. uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Podolany, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat Wadowice, o numerze Księgi Wieczystej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Jerzmanowicach, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2P/00012997/4, na którą składa się:

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem wyceny jest lokal własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, połoŝonego w Ketach, w budynku nr 11 na osiedlu Nad Soła. Dla prawa załoŝono w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie.

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie. DORADZTWO MAJĄTKOWE - CONSULTING REGON P-730117346, NIP - 827-001-65-35, Konto BGŻ o/sieradz 8520300045 1110000000375420 94-124 Łódź, ul. Łyżwiarska 68E/1, tel. kom. 602-769 819 e-mail: janusz.okonski@

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00214881/7 lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 Na nieruchomość składa się: udział ½ w prawie własności budynków (biurowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 5.544,20 m 2, stanowiąca działkę gruntu nr 90/17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Koszalin ul. Rynek Staromiejski 8 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 8 Na nieruchomość składa się działka ewidencyjna o numerze 298 o

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 30 o pow. 0,34 ha, położona w Rudnej

1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 30 o pow. 0,34 ha, położona w Rudnej 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 30 o pow. 0,34 ha, położona w Rudnej Małej gm. Głogów Małopolski. Właścicielem nieruchomości

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej obejmujący lokal mieszkalny położony w budynku

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 1 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 15 525m 2 2 Przedmiotowe grunty położone są w dzielnicy Kapuściska.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Adres nieruchomości: Tatynia, dz. nr 81. Opracował: Jarosław Rzewnicki. Szczecin, dnia r.

OPERAT SZACUNKOWY. Adres nieruchomości: Tatynia, dz. nr 81. Opracował: Jarosław Rzewnicki. Szczecin, dnia r. OPERAT SZACUNKOWY Wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 81 obręb 0010 Tatynia powiat policki, województwo zachodniopomorskie. Adres nieruchomości: Tatynia, dz. nr 81

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33 Nieruchomość do sprzedania Katowice ul. Paderewskiego 33 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5/1 i 27/1 łącznego obszaru 2124

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Elbląg ul. Skrzydlata. Nieruchomość na sprzedaż

Elbląg ul. Skrzydlata. Nieruchomość na sprzedaż Elbląg ul. Skrzydlata Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Elbląg Ulica, nr budynku Skrzydlata Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy wyciąg nie zawiera stron i zapisów opisujących metodykę dokonywania wyceny - ze względu na ochronę praw autorskich rzeczoznawcy

Niniejszy wyciąg nie zawiera stron i zapisów opisujących metodykę dokonywania wyceny - ze względu na ochronę praw autorskich rzeczoznawcy Niniejszy wyciąg nie zawiera stron i zapisów opisujących metodykę dokonywania wyceny - ze względu na ochronę praw autorskich rzeczoznawcy BIURO TECHNICZNO-PRAWNE ZESPÓŁ ANALIZ EKONOMICZNO-DORADCZYCH 10-062

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00261243/7 lokal mieszkalny nr 9 położony na drugim piętrze

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Świerzno 22 Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 151,53 m2, usytuowanego na parterze budynku nr 22,

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Szczecin ul. Nauczycielska 11. Nieruchomość na sprzedaż

Szczecin ul. Nauczycielska 11. Nieruchomość na sprzedaż Szczecin ul. Nauczycielska 11 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Szczecin Ulica, nr budynku Nauczycielska 11 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr K.AG-220-1/15 Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie I. Nieruchomość zabudowana na działce

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 7 Kraków: wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

Kozłów. Nieruchomość na sprzedaż

Kozłów. Nieruchomość na sprzedaż Kozłów Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kozłów, gmina Kozłów, powiat Miechów, województwo małopolskie Ulica, nr budynku 274 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości Na podstawie art. 30, ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ LOKALIZACJA Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2 Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 1.441.000 PLN netto Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym Nieruchomość do sprzedaży Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie - Sprzedaż z najmem zwrotnym Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku niemieszkalnego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE Terespol ul. Wojska Polskiego dz. nr 1183/41 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Terespol, gm. Terespol, pow. bialski Ulica, nr budynku Wojska Polskiego 100 Powierzchnia budynków

Bardziej szczegółowo