GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA SPRAWOZDANIE ZA OKRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014"

Transkrypt

1 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA SPRAWOZDANIE ZA OKRES Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014

2 Gminny Prgram Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ełku na lata przyjęt uchwałą nr LX/545/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010 r. Był n instrumentem krdynującym plitykę przestrzenną miasta w celu chrny i wyekspnwania dziedzictwa kulturweg. Dla siągnięcia teg celu w dkumencie ustaln uwarunkwania rganizacyjne i finanswe, jak również edukacyjne i wychwawcze. Działania te służyły siągnięciu efektu w pstaci pprawy stanu zachwania śrdwiska kulturweg, uatrakcyjnienia g pd względem turystycznym raz pbudzenia przedsiębirczści i uwrażliwienia spłeczeństwa lkalneg na zagadnienia chrny spuścizny histrycznej. Ustawa chrnie zabytków i piece nad zabytkami nakłada na Prezydenta Miasta bwiązek sprządzania c dwa lata sprawzdań z realizacji gminneg prgramu pieki nad zabytkami i przedstawiania g d akceptacji przez Radę Miasta. Pniżej przedstawian stpień realizacji Prgramu w parciu załżne wskaźniki pmiarwe za kres d 1 października 2012 r. d 30 września 2014 r. (pprzedni kres raprtwy: d 28 września 2010 r. d 30 września 2012 r.). Isttne znaczenie dla mieszkańców Ełku ma zagspdarwanie zdegradwaneg terenu pwjskweg. Władze miasta przy współpracy ze Stwarzyszeniem Architektów Plskich Oddział w Olsztynie głsiły Knkurs pd nazwą Brama Mazur na pracwanie kncepcji urbanistyczn-architektnicznej i załżeń prgramwych dla zagspdarwania terenu pkszarweg (w brębie ulic: Armii Krajwej, E. Orzeszkwej, T. Kściuszki d linii trakcji klejwej). Zwyciężyła praca zgłszna przez firmę ARTCHITECTURE Sp. z... Autrami prjektu są: Marek Kubaczka, Jwita Kubaczka, Adam Dąbrwski. Kncepcja przedstawia najlepsze rzwiązania prgramw - przestrzenne służące rewitalizacji teg miejsca i wykrewaniu przestrzeni publicznej wyskich walrach użytkwych i estetycznych. Tereny pwjskwe są jedynym w śródmieściu bszarem wlnym d zabudwy, dającym mżliwść ukształtwania przestrzeni w pstaci placu rynkweg kncentrująceg życie miasta. Według kncepcji urządzenie placu pwinn dzwierciedlać zarówn histryczny charakter miasta, jak i współczesne ptrzeby (budwa galerii handlwej, która jak najbardziej reprezentacyjna budwla w tym bszarze będzie jeg wizytówką) raz trendy urbanistyczn - architektniczne. Na pczątku 2012 r. działkę pwierzchni 1,85 ha u zbiegu ul. Dąbrwskieg i Kściuszki kupiła firma Master Management Grup. Uwzględniając zapisy istniejącej kncepcji pwstał biekt handlw-rzrywkwy Brama Mazur pwierzchni m 2 najmu. W skład załżenia 2

3 prjektweg wchdzą 3 budynki znajdujące się w zabytkwym układzie urbanistycznym miasta Ełk: budynek galerii handlwej, budynek kina raz istniejący budynek dawneg magazynu wjskweg zaadaptwany na ptrzeby restauracji. Życie pmiędzy budynkami kształtują przestrzenie publiczne: plac miejski z fntanną raz aleje spacerwe wysadzane wyską zielenią. W pdziemnym parkingu jest 600 miejsc pstjwych. Urczyste twarcie galerii miał miejsce w dniach sierpnia 2014 r. Brama Mazur, ft. Klejnym ważnym pd względem histrycznym terenem jest wyspa zamkwa na Jezirze Ełckim, na którym usytuwane są ruiny zamku krzyżackieg. Nieruchmść (budynek pwięzienny z ktłwnią pw. użytkwej 1368,60 m 2, budynek magazynu pw. 217,50 m 2, prtiernia pw. 6,20 m 2, mur dł. 110 m), zstała sprzedana na pczątku czerwca 2010 rku. 3

4 Zgdnie z bwiązującym miejscwym planem zagspdarwania przestrzenneg zwanym Ełk- Zamkwa nieruchmść mże zstać przeznaczna pd zabudwę usługwą związaną z bsługą ruchu turystyczneg (usługi sprtu, turystyki i rekreacji, htele, pensjnaty, centra knferencyjne). W dpwiedzi na knkurs udzielenie dtacji na prace knserwatrskie, restauratrskie lub rbty budwlane przy zabytkach wpisanym d rejestru zabytków usytuwanych na terenie Miasta Ełku, głszny w styczniu 2012 r. przez Prezydenta Miasta Ełku, właściciel nieruchmści trzymał dtację w wyskści zł na badania archelgiczne na zamku. Zakres prac bejmwał przeprwadzenie rzpznawczych i szczegółwych badań zamku wraz z terenami przyległymi bjętymi chrną knserwatrską. Badania miały na celu rzpznanie frmy i stanu zachwania reliktów zabudwy histrycznej. Wykpami bjęt 749 m 2 terenu. W trakcie badań zgrmadzn zbiór zabytków ruchmych bejmujący kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Badania wykazały, że na całym bszarze wyspy występują warstwy i relikty zabudwy charakterze histrycznym. Badania archelgiczne trwały w całym kresie sprawzdawczym. Jedncześnie pracwywan kncepcję prgramw-przestrzenną zagspdarwania wyspy zamkwej. Kncepcja zstała zaprezentwana w 2014 r. Planwana rewitalizacja wyspy zamkwej ma plegać na drestaurwaniu zamku, w którym ma pwstać htel i sale knferencyjne. Obk ma zstać zbudwany plac tczny restauracjami, muzeum, warsztaty starych zawdów, sklepy, wypżyczalnia sprzętu wdneg i mała przystań. Inwestycja, przeprwadzna przez prywatneg inwestra, ma uczynić z zamku i jeg tczenia wizytówkę miasta, markwy prdukt turystyczny na skalę kraju i Eurpy. Wizualizacja zagspdarwania wyspy zamkwej, wizualizacja: ARCH-TECH. W listpadzie 2013 r. Prezydent Ełku Tmasz Andrukiewicz raz Dyrektr Muzeum Histryczneg w Ełku Kazimierz Bgusz zaprezentwali innwacyjną kncepcję rerganizacji Ełckiej Klei Wąsktrwej i utwrzenia Klejweg Centrum Nauki. Zasadniczą cześć bszaru będzie stanwił pawiln wystawiennicz--histryczny, w którym zagspdarwane będzie miejsce przeznaczne na stałą wystawę histryczną. W biekcie znajdzie się także 4

5 sala knferencyjna raz pub. W ramach prjektu pwstanie również pawiln handlwusługwy raz plac zabaw dla najmłdszych. Natmiast centralną część biektu będzie stanwiła ścieżka - tr d zwiedzania. Pjawią się na niej elementy "żywiające" infrastrukturę klejwą, np. rzcięta wzdłuż lkmtywa i inne atrakcje. Nwa kncepcja jest przedsięwzięciem łączącym trzy zasadnicze funkcje: edukacyjną, rzrywkwą i histryczną. Zaprjektwana nwa infrastruktura techniczna ma się dnsić d funkcji edukacyjnej, plac zabaw, kin raz cały bszar mają natmiast dstarczać rzrywki. Z klei funkcja histryczna spełniana będzie pprzez stałe wystawy histryczne. Na mcy przumienia z luteg 2014 r. Miast Ełk przekazał Ełcką Klej Wąsktrwą w administrwanie Muzeum Histrycznemu w Ełku. Na kniec 2013 r. miejscwymi planami zagspdarwania przestrzenneg bjętych był 47,2% pwierzchni miasta. W kresie sprawzdawczym uchwaln lub zaktualizwan następujące plany miejscwe: Zmiana miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg bejmująceg bszar płżny na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kchanwskieg, Matejki i ul. Piękną z terenem p byłej STU, zwana Ełk - MATEJKI (Uchwała nr XXVII

6 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r., głszna w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz.521 z dnia 4 luteg 2013 r.); Zmiana miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg zwaneg Ełk siedle Jezirna (Uchwała nr XXVIII Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r., głszna w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 13 marca 2013 r.); Miejscwy plan zagspdarwania przestrzenneg zwaneg Ełk Błnie Papieskie (Uchwała nr XXIX Rady Miasta Ełku z dnia 26 luteg 2013 r. głszna w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 9 kwietnia 2013 r.); Zmiana miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg, zwana Ełk siedle Jezirna II (uchwała nr XXIX Rady Miasta Ełku z dnia 26 luteg 2013 r., głszna w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 9 kwietnia 2013 r.). Zmiana miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg terenu siedla Kajki w Ełku zwana Ełk - Kajki III (Uchwała nr XXXV Rady Miasta Ełku z dnia 24 września 2013 rku, głszna w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 12 listpada 2013 r.). Zmiana w części miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg Ełk Obwdnica Półncna, zwana Ełk Obwdnica Półncna II, uchwalna uchwałą nr XLII Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r. głszną w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 5 czerwca 2014 r. Zmiana w części miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg Ełk Obwdnica Półncna raz zmiana w części miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg Ełk Knieczki, zwana Ełk Obwdnica Półncna III, uchwalna uchwałą nr XLII Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r. głszną w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 5 czerwca 2014 r. Zmiana miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg, zwana Ełk Kajki IV, uchwalna uchwałą nr XLIV Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014 r. głszną w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 24 lipca 2014 r. Zmiana części miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg, zwaneg Ełk Piękna, Kszykwa, uchwalna uchwałą nr XLIV Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014 r. głszną w Dz. Urz. wj. warmińsk - mazurskieg pz z dnia 24 lipca 2014 r. We wszystkich nwuchwalnych mpzp wprwadzne zstały dpwiednie zapisy dtyczące chrny dziedzictwa kulturweg znajdująceg się na bszarze bjętym planem. 6

7 28 sierpnia 2012 r. Rada Miasta Ełku przyjęła uchwałę Nr XXIII w sprawie kreślania zasad udzielania dtacji celwej na dfinanswanie zadań służących chrnie śrdwiska z zakresu chrny pwietrza, ze śrdków budżetu miasta Ełk przeznacznych na finanswanie chrny śrdwiska i gspdarki wdnej. Dtacje mgą być udzielane pdmitm niezaliczanym d sektra finansów publicznych (sbm fizycznym, wspólntm mieszkaniwym, sbm prawnym w szczególnści stwarzyszenim i fundacjm, przedsiębircm) raz jednstkm sektra finansów publicznych na zadania inwestycyjne służące chrnie śrdwiska związane z chrną pwietrza. Dtacja wynsi d 1000 d 3000 zł brutt, z przeznaczeniem na częściwe pkrycie pniesinych ksztów związanych z zakupem nweg źródła ciepła lub na częściwe pkrycie ksztów związanych z pdłączeniem nieruchmści d miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej. Wniski przyjmwane są d 31 października każdeg rku, a rzpatrywane p zakńczeniu daneg kwartału. Urząd Miasta udzielił dfinanswania na likwidację pieców palanych węglem w 65 lkalach mieszkalnych i usługwych płżnych w strefie chrny knserwatrskiej. 7

8 W 2012 r. Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku wydał 24 zalecenia knserwatrskie raz 10 pzwleń na rbty budwlane i prace knserwatrskie w budynkach zabytkwych wpisanych d wjewódzkieg rejestru zabytków. W klejnym rku wydan 5 zaleceń i 13 pzwleń. Wykres 1 Zalecenia knserwatrskie i pzwlenia na prace przy biektach zabytkwych w Ełku wydane przez Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków Delegatura w Ełku w latach Administratr Sp. z.. w Ełku bjął działaniami zabezpieczającymi 3 biekty zabytkwe. Urząd Miasta Ełku raz Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków z Delegaturą w Ełku nie prwadzą planów remntów zabezpieczających budynki zabytkwe. Wszelkie prace remntwe i knserwatrskie uzależnine są d budżetu właścicieli nieruchmści (m.in. wspólnt mieszkaniwych, sób prywatnych, Urzędu Miasta Ełku). Administratr Sp. z.. w Ełku pracwała jeden plan remntów budynku zabytkweg spśród 10 zabytków - dla budynku przy ulicy Armii Krajwej 25. D kńca 2013 r. Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku przeprwadził 1 kntrlę utrzymania i spsbu użytkwania biektu zabytkweg. 8

9 Spółka Administratr, zgdnie z ustawą Praw budwlane art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2, c najmniej raz w rku przeprwadza kntrlę zarządzanych budynków (w tym budynków zabytkwych) plegającą na sprawdzeniu stanu techniczneg: a. elementów budynku, budwli i instalacji narażnych na szkdliwe wpływy atmsferyczne i niszczące działania czynników występujących pdczas użytkwania biektu, b. instalacji i urządzeń służących chrnie śrdwiska, c. instalacji gazwych raz przewdów kminwych (dymwych, spalinwych i wentylacyjnych). Pnadt c najmniej raz na 5 lat badaniu pdlega stan techniczny i przydatnść d użytkwania biektów budwlanych zarządzaneg przez spółkę Administratr, estetyka biektów i ich tczenia. Kntrlą pwinn być bjęte również badanie instalacji elektrycznej i pirunchrnnej. Infrmacje stanie pszczególnych zabytków mżna znaleźć na strnie internetwej Prtal zawiera zdigitalizwane karty zabytków przypisane d pszczególnych działek i nr budynków w mieście, na których umieszczna jest infrmacja stanie zachwania zabytku. Karty na ww. strnie internetwej zstały wyknane w 2008 r. i wymagają aktualizacji (w parciu zaktualizwaną ewidencję zabytków). Rewitalizacja Miasta Ełku jest kmplekswym prgramem remntów, mdernizacji zabudwy i przestrzeni publicznych raz rewalryzacji zabytków na wybranych bszarach miasta, bezpśredni pwiązanych z rzwjem gspdarczym i spłecznym. Celem działania jest wielfunkcyjne wykrzystanie bszarów zdegradwanych. 9

10 W Prgramie Rewitalizacji Ełku wydrębninych zstał 7 strategicznych bszarów, w których kncentrują się działania rewitalizacyjne: 1. Obszar atrakcyjny turystycznie i sprtw-rekreacyjnie 2. Obszar pwjskwy 3. Obszar zabudwy starej i jednrdzinnej 4. Obszar śródmieścia 5. Obszar zabudwy wielrdzinnej Blkwiska 6. Obszar zielny (parki cmentarze) 7. Obszar pprzemysłwy. Wydział Strategii i Rzwju Urzędu Miasta Ełku prwadzi mnitring działań wpisanych d Prgramu Rewitalizacji Ełku. Zgdnie z zapisami w/w dkumentu raz d rku przygtwywane jest sprawzdanie z realizacji działań wpisanych d Prgramu i przedstawiane Prezydentwi Miasta Ełku. Prezydent Miasta d dnia 31 marca każdeg rku przedkłada sprawzdanie Radzie Miasta. Sprawzdanie bejmuje bazę prjektów, które udał się zrealizwać w rku pprzedzającym kres sprawzdawczy i tych, które są w trakcie realizacji. Spśród wszystkich 113 działań i 133 pddziałań wpisanych d Prgramu w 2012 zrealizwanych lub realizwanych był 44 działania i 40 pddziałań, a w 2013 r. 45 działań i 41 pddziałań. Z uwagi na graniczne śrdki 10

11 własne pdmity wdrażające, wpisane d LPR, realizują część prjektów etapami (w pdziale na lata). Realizacja zamierzeń rewitalizacyjnych wymaga znaczących nakładów finanswych. Głównym źródłem finanswania działań rewitalizacyjnych są własne śrdki realizatrów przedsięwzięć raz śrdki Unii Eurpejskiej. P raz pierwszy tak szerka grupa beneficjentów: samrządów, instytucji, rganizacji i innych pdmitów spłecznych, zyskała dstęp d śrdków unijnych przeznacznych na realizację działań w bszarze rewitalizacji bszarów miejskich. Beneficjenci, którzy zgłsili swje zadania d Prgramu Rewitalizacji Miasta Ełku mgli przygtwać wnisek i ubiegać się ich dfinanswanie np. z Reginalneg Prgramu Operacyjneg Warmia i Mazury na lata W 2013 r. łączna kwta jaką przeznaczn na rewitalizację biektów i przestrzeni wpisanych d Prgramu wynisła zł i była niższa k. 7,5 mln zł w prównaniu z rkiem Główną przyczyną spadku był brak śrdków z funduszy zewnętrznych na dfinanswanie inwestycji rewitalizacyjnych (kniec perspektywy finanswej UE ). Uwidcznine jest t przy pdziale prcentwym pszczególnych źródeł finanswania: udział funduszy unijnych w 2012 r. wynsił 44,08% gółu ksztów przeznacznych na rewitalizację, by w 2013 r. spaść d pzimu zaledwie 4,64%. Brak alternatywnych źródeł finanswania, w płączeniu z pzstającymi na wyskim pzimie ptrzebami rewitalizacyjnymi, zmusił spółdzielnie i wspólnty mieszkaniwe d realizacji inwestycji z własnych śrdków. Udział śrdków własnych spółdzielni i wspólnt raz innych pdmitów wzrósł z 25,4% w 2012 r. d 47,17% w 2013 r. W kresie sprawzdawczym Urząd Miasta Ełk nie dknywał przeglądów stanu techniczneg zabudwy wewnątrz kwartałów zabudwy śródmiejskiej, natmiast Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków w Ełku nie prwadzi statystyk przeglądów. Wszystkie decyzje ustalające warunki zabudwy dla inwestycji plegających na uprządkwaniu i zagspdarwaniu kwartałów histryczneg centrum miasta, na mcy których mżna się ubiegać pzwlenie na budwę, są uzgadniane z Wjewódzkim Urzędem Ochrny Zabytków z uwagi na lkalizację planwanych inwestycji w bszarze bjętym pieką knserwatrską (decyzje dtyczą m.in. budwy budynków mieszkalnych wielrdzinnych, rzbudwy budynków ze zmianą spsbu użytkwania, zmiany knstrukcji dachu na budynkach mieszkalnych). Decyzje te ustalają zagspdarwanie terenu w taki spsób, aby zwiększyć standard przestrzeni publicznych histryczneg centrum miasta pprzez kreślenie parametrów takich jak: stsunek pwierzchni zabudwy d pwierzchni działki, kniecznść nawiązania nwprjektwanych biektów 11

12 d istniejącej zabudwy histrycznej, zapewnienie dpwiedniej ilści miejsc parkingwych raz bwiązek uzgdnienia prjektu wyknawczeg z knserwatrem zabytków. W kresie sprawzdawczym przygtwan prjekty przebudwy i mdernizacji ulic Wjska Plskieg i Piłsudskieg. Na pdstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. chrnie zabytków i piece nad zabytkami prwadzna jest ewidencja zabytków Miasta Ełk. Ewidencja zabytków prwadzna jest przez Prezydenta Ełku w frmie kart adreswych. Ewidencją zstają bjęte zespły i biekty isttnych, lkalnych walrach histrycznych, kulturwych i krajbrazwych. Ewidencja bejmuje zabytki nieruchme histryczne raz karty adreswe stanwisk archelgicznych. Dla zabytków tych na kartach adreswych pdawane są następujące infrmacje: adres, rdzaj zabytku, pis biektu, chrnlgia, spsób chrny raz dkumentacja ftgraficzna. W 2013 r. zstała sprządzna aktualizacja gminnej ewidencji zabytków miasta Ełk. Ptrzeba aktualizacji wynikała ze zmian prawnych wprwadznych nwelizacją Ustawy chrnie zabytków i piece nad zabytkami raz zmianą zakresu gminnej ewidencji zabytków. Zweryfikwan figurujące w ewidencji biekty raz dpisan nwe, wskazane przez Wjewódzkieg Knserwatra Zabytków. Prjekt zaktualizwanej gminnej ewidencji zabytków zstał uzgdniny przez Kierwnika Delegatury w Ełku Wjewódzkieg Urzędu Ochrny Zabytków. Zawartść gminnej ewidencji zabytków miasta Ełk zstała zaakceptwana zarządzeniem nr 1194/2013 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 października 2013 r. Obecnie ewidencja zawiera 290 biektów zabytkwych innych niż stanwiska archelgiczne raz karty adreswe 16 stanwisk archelgicznych znajdujących się na terenie miasta. Gminna ewidencja zabytków znajduje się w archiwum Wydziału Planwania Przestrzenneg i Gspdarki Nieruchmściami Urzędu Miasta Ełk i jest d wglądu zaintereswanych w gdzinach pracy Urzędu. Wersja elektrniczna ewidencji zabytków, rejestru zabytków i spisu stanwisk archelgicznych znajduje się w Biuletynie Infrmacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce Strategie, raprty, pracwania, link: raprty pracwania/ Pnadt w ramach prjektu NOVUS prgram rzwju administracji samrządwej Warszawy, Pznania, Lublina, Ełku i Łdzi pwstał Geprtal dstępny pd adresem internetwym bejmujący miast Ełk, na którym, prócz przeznaczenia gruntów w miejscwych 12

13 planach zagspdarwania przestrzenneg, mżna zapznać się z gminną ewidencją zabytków w pstaci zdigitalizwanych kart przypisanych d pszczególnych działek i nr budynków. 13

14 Pwierzchnia miasta pkryta jest stsunkw zwartą zabudwą i tym samym pzbawina jest większych przestrzeni zbirwisk rślinnych. Wewnątrz miasta funkcjnują ukształtwane przez człwieka nieliczne parki, skwery, zieleń uliczna i cmentarze. Prśnięte są ne z reguły rdzimymi gatunkami drzew i krzewów. Tereny zielne zajmują 3,6% pwierzchni miasta. Pmim małej liczby parków i skwerów władze miasta dkładają wszelkich starań utrzymanie zieleni miejskiej w jak najlepszym stanie. Ogólnie w latach w zakresie mdernizacji zieleni miejskiej nasadzn: w 2012 r. 44 szt. drzew i 453 szt. krzewów, w 2013 r. 108 szt. drzew i 47 szt. krzewów. Utwrzn również 579 m 2 nwych rabat mieszanych i 43 m 2 rabat kwiatwych. Isttnym przedsięwzięciem w zakresie zieleni miejskiej był zagspdarwanie placu Jana Pawła II. W wyniku realizacji 2 prjektów zmdernizwan scenę plenerwą i fntannę, przebudwan świetlenie raz zagspdarwan tereny zielne (nasadzenie drzew i krzewów, k szt. rślin, głównie zdbnych krzewów liściastych z dmieszką iglastych, wyknanie trawników). Realizacja inwestycji była mżliwa dzięki śrdkm z budżetu miasta raz UE. Plac Jana Pawła II, Ft. xgrzegrzk.geblg.pl W kresie sprawzdawczym trwały prace związane z budwą skweru u zbiegu ul. Wjska Plskieg, Pułaskieg i Zamkwej. Skwer zstanie ddany d użytku w 2014 r. Pdczas przebudwy skweru przeprwadzn między innymi prace renwacyjne kamienneg belisku, który przeniesin w inne miejsce znajdujące się w brębie planwanej inwestycji. Od strny ulicy Wjska Plskieg wybudwana zstała chdnikwa fntanna sucha wraz z kmrą techniczną i niezbędnym wypsażeniem. Pwstał również taras widkwy, przy którym zlkalizwan czk wdne z fntanną kaskadwą. Na nwym placu znalazł się też zegar słneczny. Pnadt pwstał plac parkwy u zbiegu 14

15 ulic Zamkwej i Pułaskieg, murki parkwe i schdy terenwe raz ścieżki rwerwe wraz ze ścianą prwą i utwardzne djścia piesze. Zamntwan świetlenie zewnętrze raz elementy małej architektury, między innymi 14 ławek parkwych, 14 kszy na dpadki, cztery stjaki na rwery raz dwa stły wraz z bustrnnymi siedziskami. Natmiast turystów nad jezir zapraszać będzie wyknana z brązu dwumetrwa rzeźba parkwa przedstawiająca kbietę. Zagspdarwan tereny zielne pmiędzy ul. Wjska Plskieg i Pułaskieg. Kszt prac wyniósł zł (85% wartści inwestycji zstała pkryta z funduszy unijnych). Również w 2014 r. zstanie ddany d użytku Park Kpernika i park rekreacyjn-sprtwy. Inwestycja bejmuje rewitalizację i zagspdarwanie 2 ha zdegradwanych terenów płżnych w pbliżu jezira Ełckieg i rzeki Ełk: Park Kpernika wyknan układ planetarny w frmie 10 kul granitwych, zbudwan place zabaw w frmie gwiazdzbirów, zasadzn pnad 13 tys. rślin (drzew, krzewów, bylin); elementem pdkreślającym edukacyjną frmę parku jest siedząca na ławce pstać Mikłaja Kpernika; Park rekreacyjn-sprtwy psiada bieżnię dł. 400 m, 4 rzbudwane stanwiska treningwe d ćwiczeń siłwych i sprawnściwych, zasadzn zieleń, pstawin stły piknikwe, huśtawki i inne zabawki dla dzieci. Kszt inwestycji t ,38 zł, w tym śrdki eurpejskie w wyskści ,35 zł. 15

16 Park Kpernika i park rekreacyjn-sprtwy, wizualizacja. Stan biektów zabytkwych będących własnścią samrządu miejskieg jest dbry. W analizwanym kresie zrealizwan m.in. mdernizacje budynków przy ul. Armii Krajwej 20 i 25, Armii Krajwej 18 i Chpina 2, 3 Maja 11 (pis inwestycji w pkt. nr 25). W latach w ścisłym centrum miasta zrealizwan kilka inwestycji mających na celu nadanie wyższeg standardu przestrzenim publicznym histryczneg centrum miasta raz terenm nad jezirem Ełckim i rzeką Ełk: Zagspdarwan Plac Jana Pawła II w ramach prjektu Pprawa estetyki i atrakcyjnści śródmieścia, pprzez zagspdarwanie Placu Jana Pawła II wraz z mdernizacją ulicy Wjska Plskieg w Ełku. Prjekt uzyskał dfinanswanie w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Warmia i Mazury. W ramach prjektu mdernizacji pddana zstała fntanna, która psiada becnie 5 brazów wdnych z pdświetleniami. Przebudwie uległ też świetlenie parkwe, ciągi piesze, parking, a całści dpełnił zagspdarwanie zieleni. W ramach inwestycji przeprwadzn również mdernizację mstu na rzece Ełk w ciągu ulicy Wjska Plskieg (bez ingerencji w jeg knstrukcję). Mst zstał przystswany d ruchu na 4 pasach. Całkwita wartść prjektu wynisła ,18 zł (kwta dfinanswania ,36 zł, wkład własny ,82 zł.). Zrewitalizwan teren u zbiegu ul. Kściuszki i Dąbrwskieg - ddan d użytku galerię handlwą Brama Mazur wraz z placem miejskim (pis przedsięwzięcia w pkt. 1 na str. nr 2). Prwadzn prace związane z budwą skweru przy ul. Wjska Plskieg, Pułaskieg i Zamkwej (pis przedsięwzięcia w pkt. nr 12 na str. nr 15). Prwadzn prace związane z budwą Parku Kpernika (przy ul. Wjska Plskieg w pbliżu mstu na rzece Ełk) raz parku rekreacyjn-sprtweg przy ul. Parkwej (pis przedsięwzięcia w pkt. nr 12 na str. nr 16). 16

17 Przeprwadzn remnt mstku niebieskieg łącząceg ul. Stary Rynek z Placem Jana Pawła II. Kszt inwestycji wyniósł ,42 zł (śrdki z budżetu miasta). Zbudwan halę sprtwą przy SP nr 2. Kszt tej inwestycji t zł. Główne kszty pnisł miast z własneg budżetu zł, a zł udał się pzyskać z Funduszu Rzwju Kultury Fizycznej. Ft. Urząd Miasta Ełku. Zbudwan centrum handlwe u zbiegu ulic Mickiewicza i Gdańskiej w miejscu dawneg szpitala miejskieg. Przez wiele lat teren ten był zdegradwany niekrzystnie wpływając na estetykę miasta. Wybudwany biekt ma pnad m 2 i parking na 170 samchdów. Ft. Ft. 28 lipca 2014 r. miał miejsce urczyste twarcie zmdernizwaneg dwrca PKP w Ełku. W ramach inwestycji wymienin m.in. wszystkie instalacje w budynku i kna, zmdernizwan dach, wyknan nwą elewację raz pdjazdy dla niepełnsprawnych. 17

18 Zwiększn liczbę parkingów raz zainstalwan system mnitringu w celu pprawy bezpieczeństwa pdróżnych. Sukcesywnie remntwan budynki mieszkalne i budynki użytecznści publicznej: Tabela 1 Budynki zlkalizwane w centrum miasta i wpisane d rejestru i ewidencji zabytków, pddane pracm remntwym i mdernizacyjnym w latach Lkalizacja Zakres prac Kszt i źródł finanswania Ul. Armii Krajwej 8 Ul. Armii Krajwej 13 ul. Armii Krajwej 20 Ul. Armii Krajwej 37 Ul. Gdańska 20 Ul. Grajewska 6 Ul. Grajewska 7 Ul. Klejwa 17 malwanie elewacji frntwej remnt dachu remnt klatek schdwych Remnt dachu wyknanie izlacji ścian piwnic budynku remnt dachu wyknanie izlacji fundamentów remnt dachu zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) Całkwity kszt: ,69 zł, w tym: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,69 zł - śrdki z budżetu miasta zł zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,13 zł (śrdki pchdzące z budżetu miasta) ,56 zł. (śrdki pchdzące z budżetu miasta) ,00 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,00 zł (śrdki pchdzące z budżetu miasta) 18

19 Ul. Kściuszki 9 zagspdarwanie terenu przy budynku Wyższeg Seminarium Duchwneg Diecezji Ełckiej budwa bibliteki i kaplicy seminaryjnej, naprawa i wymiana chdników przy budynku zł budwa bibliteki i kaplicy (śrdki własne) zł naprawa i wymiana chdników (śrdki własne) Ft. Urząd Miasta Ełku Ul. Kściuszki 18 Ul. Kściuszki 11 Ul. Małeckich 4 Sąd Rejnwy Ul. Mickiewicza 39 A ul. Mickiewicza 18 częściwy remnt dachu (ficyna płać d pdwórza i rzeki z częścią papwą i kminami w tym wymiana ław) remnt dachu remnt dachu i pmieszczeń pddasza remnt dachu remnt elewacji budynku, dcieplenie statnieg strpu ,80 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,81 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,87 zł (śrdki pchdzące z budżetu państwa) ,14 zł (śrdki pchdzące z budżetu miasta) Całkwity kszt: ,47 zł, w tym: - śrdki wspólnty mieszkaniwej zł, - śrdki pchdzące z kredytu ,47 zł. 19

20 Ft. Urząd Miasta Ełku. Ul. Mniuszki 17,19/ul. Gdańska 5 5A 5B Ul. Orzeszkwej 13 ul. Orzeszkwej 14 Ul. Orzeszkwej 15 ul. Orzeszkwej 18 ul. Orzeszkwej 24 remnt dachu remnt dachu remnt dachu remnt elewacji d strny pdwórza (termmdernizacja) dcieplenie (termmdernizacja szczytu) remnt elewacji z ciepleniem Całkwita wartść wyknanych prac ,60 zł: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,60 zł, - śrdki pchdzące z kredytu ,00 zł ,00 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,00 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) zł (śrdki pchdzące z kredytu) ,06 zł (śrdki pchdzące z budżetu miasta) Całkwita wartść wyknanych prac ,67 zł:: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,67 zł, - śrdki pchdzące z kredytu ,00 zł. 20

21 Ft. Urząd Miasta Ełku. Ul. Piłsudskieg 5 Ul. Wawelska 4 Ul. Wawelska 5 Ul. Wawelska 12 ul. Wawelska 14, 16, 18 i 20 Ul. Wjska Plskieg 7 Ul. Wjska Plskieg 18 Ul. Wjska Plskieg 61 wyknanie izlacji fundamentów raz nawierzchni z kstki brukwej betnwej na psesji remnt elewacji budynku (bez elewacji frntwej) remnt elewacji d strny pdwórza (termmdernizacja) częściwy remnt elewacji z dciepleniem (szczyt i elewacja frntwa) remnty elewacji i dcieplenie (termmdernizacja) Remnt dachu remnt elewacji (bez elewacji frntwej) remnt dachu i elewacji (d strny ulicy) ,76 zł (31 000,00 zł śrdki Pwiatu Ełckieg ,76 zł dtacji) zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,44 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) ,88 zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) Całkwity kszt: ,55 zł, w tym: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,35 zł, - śrdki pchdzące z kredytu ,20 zł. Całkwita wartść wyknanych prac ,17 zł: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,17 zł. - śrdki pchdzące z kredytu 6 020,00 zł zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) zł (śrdki wspólnty mieszkaniwej) 21

22 Ul. Wjska Plskieg 63 Ul. 3 maja 9 częściwy remnt elewacji z dciepleniem wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, wymiana instalacji wdnkanalizacyjnej w częściach wspólnych, naprawa pkrycia dachweg, wyknanie elewacji wraz z dciepleniem, remnt klatek schdwych, wzmcnieni i wymiana strpów ,00 zł (śrdki pchdzące z budżetu miasta) Całkwity kszt: ,20 zł, w tym: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,65 zł, - śrdki z budżetu państwa (BGK) ,55 zł, - śrdki pchdzące z kredytu zł. Ft. Urząd Miasta Ełku. Ul. Armii Krajwej 25 remnt klatek schdwych Całkwity kszt: ,29 zł, w tym: - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,29 zł, - śrdki z budżetu miasta zł. Ul. Armii Krajwej 25 Wymiana uszkdznych cegieł, czyszczeniu elewacji ceglanych i spinwaniu murów; skucie i wyknanie nwych tynków (zewnętrznych); skucie, przygtwanie pdłża i cieplenie ściany bcznej i tylniej raz bramy wraz z wyknaniem wyprawy elewacyjnej (akrylwej) fakturwej gr 2 mm; cieplenie ścieży styrpianem gr. 2 cm; wyknanie prfili ciągninych (ścieża) i elementów zdbnych (kwiaty i herb); wymiana pdkienników i malwanie kien; rzebranie płyt żelbetwych balknów i wyknanie nwych; miniwanie elementów metalwych i malwanie balustrad metalwych; wyknanie bróbek blacharskich i psadzek balknów Całkwity kszt: ,32 zł, w tym: - śrdki z budżetu miasta ,32 zł - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,00 zł. 22

23 Ul. 3 Maja 11 Rzymskkatlicka Parafia p.w. Najświętszeg Serca Jezusweg w Ełku Remnt klatki schdwej i krytarzy Częściwa wymiana stlarki kiennej w bcznych przedsinkach kściła, - wymiana krkwi raz części pkrycia dachweg dachu kściła raz wieżyczek, - mntaż instalacji przeciwwłamaniwej, - wyknanie ekspertyzy technicznej zabytku. Całkwity kszt ,40 zł, w tym: - śrdki z budżetu miasta ,00 zł - śrdki wspólnty mieszkaniwej ,40 zł. Całkwity kszt zł, w tym: - śrdki z budżetu miasta zł - śrdki własne zł. W analizwanym kresie wydan następujące pzycje tematyce śrdwiska kulturweg Ełku: M. Olszewski, R. Żytyniec, Ełk. Spacerwnik p mieście niezwykłym. Wydanie rzszerzne, Muzeum Histryczne w Ełku, Publikacja ukazuje Ełk i płudniwe Mazury na przestrzeni statnich 200 lat, bk miejsc stąd nazwa Spacerwnik zaprezentwane zstały również wybitne sby związane z miastem i reginem (dawne Prusy Wschdnie, Warmia, Mazury), a także pgranicze plskieg Pdlasia. W rzszerznej wersji Spacerwnika znalazły się m.in. unikatwe ftgrafie Klausa Skibwskieg, zachdniniemieckieg dziennikarza, sekretarza Knrada Adenauera. Autrzy dtarli również d nieznanych szerzej ftgrafii dkumentujących działalnść sby budującej struktury zdelegalizwaneg Kściła grekkatlickieg mitrata Mirsława Ripeckieg, duchwneg greckkatlickieg, który p akcji Wisła trafił d płżneg pd Ełkiem Chrzanwa. Rzszerzną wersję Spacerwnika wzbgaciły również materiały rdzinne dkumentujące dramatyczny ls Władysława Świackieg, słynneg Sępa, aresztwaneg w pwjennym Ełku pd zarzutem prwadzenia działalnści wywrtwej, raz niepublikwane dtychczas w Plsce fragmenty wspmnień Edwarda Małłka, pastra metdystów, który pwjenny Ełk pisał w grzkich, pełnych rzczarwania i gniewu słwach

24 S. Achremczyk, Ełk. Dzieje Miasta, Wers Olsztyn, Mngrafia pisuje dzieje Ełku d pradziejów i pwstania miasta aż d czasów współczesnych. Okresy te zstały pdzielne na 7 rzdziałów. Książka ma 400 strn i jest bgat ilustrwana. Prace nad wydaniem książki rzpczęły się w 2010 rku. Publikacja zstała wydana z inicjatywy Prezydenta Ełku i zstała sfinanswana z budżetu miasta. Muzeum Histryczne w Ełku wydał w 2012 r. książkę Michała Olszewskieg i Rafała Żytyńca: Ełk. Spacerwnik p mieście niezwykłym. Zlecn jej tłumaczenie książki na język niemiecki (tłumacz Winfried Lipscher). Plską i niemiecką wersję książki Ełk. Na tyłach histrii czy w centrum nwczesnści? / Lyck. Im Rücken der Geschichte der im Zentrum der Mderne wydan w 2014 r. Muzeum Histryczne w Ełku w 2013 r., rzpczęł prace nad wydaniem czaspisma, które stawia sbie za cel przedstawianie mazurskieg pgranicza kulturweg. W kresie sprawzdawczym, pracwan kncepcję pisma, dwunastu przewidywanych autrów trzymał call fr papers. Obecnie finalizwane były prace redakcyjne nad pierwszym numerem. 1 marca 2013 rku w Miejskiej Bibliteki Publicznej w Ełku dbył się VII Pwiatwy Knkurs Recytatrski Petów Pgranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny pt. Cudze chwalicie sweg nie znacie... pd hnrwym patrnatem Prezydenta Miasta Ełku i Starsty Ełckieg. Celem knkursu był calenie d zapmnienia pezji dawnych twórców reginalnych raz dkrywanie wrażliwści na słw pisane młdych pisarzy tej ziemi. D eliminacji pwiatwych zgłsił się 30 uczniów. P wysłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznał miejsca i wyróżnienia w trzech kategriach. szkły pdstawwe, szkły gimnazjalne, szkły pnadgimnazjalne. Zarówn szkły jak i przedszkla, chcąc zachęcić dzieci i młdzież d pznawania histrii i kultury miasta raz reginu, rganizwały wiele knkursów tematyce dziedzictwa kulturweg. Adresatem ferwanych przez Muzeum Histryczne w Ełku zajęć są dbircy w każdym wieku, zarówn grupy zrganizwane, jak i sby indywidualne. Celem działań edukacyjnych Muzeum jest 24

25 rzwijanie wrażliwści estetycznej, budwanie i wzmacnianie więzi z reginem raz inspirwanie refleksji na temat tżsamści kulturwej reginu i jeg mieszkańców. Muzeum prwadzi zajęcia edukacyjne skierwane d dzieci i młdzieży raz całych rdzin (lekcje i warsztaty muzealne, Sbtnie Pranki w Muzeum, Ferie z Muzeum, sptkania plenerwe), turystów (gra miejska W zgiełku histrii ) a także d senirów zrzesznych w Ełckim Uniwersytecie Trzecieg Wieku (seria wykładów pświęcnych architekturze zamków Warmii i Mazur). Zajęcia edukacyjne bejmują lekcje i warsztaty muzealne, które prwadzne są głównie w parciu muzealia na bieżąc wpływające d Muzeum raz pmce edukacyjne, które są pracwywane i przygtwywane przez pracwnika działu edukacji. Materiały te dgrywają isttną rlę w działaniach edukacyjnych ełckieg muzeum, a ich głównym celem jest aktywizacja uczestników zajęć, wspieranie aktywneg prcesu uczenia się i pznawania. W Muzeum Histrycznym w Ełku w rku 2013 przeprwadzn 205 zajęć edukacyjnych. D płwy 2014 r. przeprwadzn 59 zajęć. W 2012 r. radni Ełku pdjęli decyzję pwłaniu w mieście nwej instytucji kultury Muzeum Histryczneg w Ełku. Muzeum ma już swój statut uzgdniny z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Nardweg. Siedziba tymczasw znajduje się na parterze kamienicy przy ul. Małeckich 3. Dcelw muzeum będzie zlkalizwane na terenie Ełckiej Klei Wąsktrwej. W plu zaintereswań Muzeum Histryczneg w Ełku prócz sameg miasta znajdują się także Mazury, jak pewneg rdzaju fenmen histryczny i kulturwy. Dziejów miasta i jeg mieszkańców nie da się analizwać w derwaniu d dziejów reginu. Muzeum Histryczne ma być muzeum narracyjnym, któreg celem, bk chrny pamiątek przeszłści, będzie edukacja dbirców. Pdstawwym załżeniem takieg typu muzeum jest zaangażwanie gścia muzeum pdczas zwiedzania pprzez wykrzystanie różnych śrdków ddziaływania, takich jak autentyzm biektów, światł, dźwięk, faktura użytych materiałów czy knstrukcja plastyczna. Muzeum prwadzi również działalnść wydawniczą, edukacyjną, prpaguje dziedzictw kulturwe miasta i reginu, feruje mżliwść łączenia aktywnej turystyki (spływy kajakwe, przejazdy rwerwe) i pznawania dziedzictwa reginaln-techniczneg (przejazd EKW d Sypitek). Na mcy przumienia z luteg 2014 r. Miast Ełk przekazał Ełcką Klej Wąsktrwą w administrwanie Muzeum Histrycznemu w Ełku. W ramach działań mających na celu prządkwanie klekcji muzealnej inwentaryzacje, grmadzne są stale nwe ekspnaty i dkumenty. W kresie sprawzdawczym Muzeum Histryczne w Ełku pzyskał następujące ekspnaty: niemiecka prasa reginalna ( Lycker Zeitung, Masuren-Bte ), niemieckie przewdniki p Ełku i klicach, klekcję różneg rdzaju numizmatów, elementy wypsażenia wnętrz, przedmity cdzienneg użytku. Systematycznie wzbgacany jest także księgzbiór pdręczny Muzeum. Przez cały czas prwadzna jest akcja Pdaruj trchę histrii 25

26 (zachęcanie d przekazywania Muzeum przedmitów, dkumentów, ftgrafii itp. Nawiązujących d histrii Mazur i Ełku). Przeprwadzn renwacje parwzów TY2 z 1943 r. i OL49 11 z 1951 r., które zstały zakupine d PKP. Ełckie muzeum zrganizwał szereg wystaw czaswych, m.in.: wystawę ftgrafii K. Prądzyńskieg, Przeminęł z parą, wystawę nabytków muzealnychna terenie EKW, wystawę ftgrafii E. Pawlizky eg, Miejsca, których nie ma. Na Placu Jana Pawła II zrganizwan wystawę stałą: Ełk. Na tyłach histrii czy w centrum nwczesnści? Przedstawiała na, za pmcą ftgrafii, etapu prcesu mdernizacji Ełku. Sięgnięt zarówn d niegdysiejszych pcztówek, jak i zdjęć pchdzących z prywatnych archiwów. Pwstała w ten spsób szerka panrama zjawisk charakterze glbalnym, które jak w sczewce skupiły się w urkliwie płżnym nad jezirem mazurskim miasteczku. Plakat, Muzeum Histryczne w Ełku. 26

27 Muzeum Histryczne w Ełku zrganizwał w maju 2014 r. wystawę plenerwą Dtykajmy histrii. Zamek w Ełku. Tajemnice wydbywane z przeszłści prezentującą histrię zamku w Ełku raz jeg tajemnice dkrywane pdczas prwadznych badań. Wystawa będzie prezentwana w miesiącach maj-wrzesień 2014 r. na dawnej Wyspie Zamkwej na murze taczającym zamek (Ełk, ul. Zamkwa1). Od 1 d 3 marca 2013 r. raz d 28 luteg d 1 marca 2014 r. dbywały się w Ełku Jarmarki Kaziuka. Była t już 24 i 25 edycja jarmarków. W 2013 r. pdczas jarmarku stragany rzemieślnicze ferwały bardz różnrdne wyrby, pczynając d chleba, a kńcząc na palmach Wileńskich. Przez dwa dni w Ełckim Centrum Kultury zaprezentwały się : Zespół Pieśni i Tańca Żejmianie", "Kapela Świętjańska" i "Pdwileńska", a także uczniwie ze Szkły Średniej nr 3 w Grdnie. Artyści wyknali między innymi znane d pkleń plskie pisenki biesiadne, ale w niec innej aranżacji. W rku 2014 dbyły się następujące wydarzenia w ramach jarmarku: knkurs cymbalistów, występy zespłów z Litwy i Plski raz na twarcie wystawy malarstwa. Pza występami na sali widwiskwej, przed budynkiem Ełckieg Centrum Kultury, mżna był zakupić wyrby rękdzielnicze: zdby wielkancne, wyrby "kaziukwe", sery, pieczyw itp. W dniach października 2013 r. w Ełku dbyła się I Międzynardwa Knferencja Naukwa Wielkulturwy Świat Siegfrieda Lenza" pd hasłem Histria - Współczesnść Interpretacje. Knferencja pświęcna była twórczści i działalnści wybitneg niemieckieg pisarza Siegfrieda Lenza urdzneg w Ełku. Pisarz w wieku 13 lat puścił rdzimy zakątek i zamieszkał w Niemczech, gdzie twrzył i działał na rzecz pkju między Plską a Niemcami, m.in. pprzez prmwanie dziedzictwa kulturweg Warmii i Mazur. Siegfried Lenz mcn angażwał się w prces pjednania plsk-niemieckieg i zmiany myślenia Niemców ich byłych terenach wschdnich, a także pdjęcie dialgu z Plakami 27

28 urdznymi p wjnie na terenie Mazur. Pisarz w swej działalnści z sentymentem dwływał się d rdzinneg Ełku, byczajów i kultury ludnści Mazur. Ft. Ełckie Centrum Kultury. W dniach czerwca 2013 r. i czerwca 2014 r. dbył się X i XI Międzynardwy Festiwal Flklru Dzieci i Młdzieży TĘCZA. W 2013 r. Ełku zatańczyły zespły z Finlandii, Turcji, Ukrainy i Litwy raz dziesięć zespłów z Plski. W 2014 r. Ełk gścił zespły ze Sri Lanki, Rumunii, Kenii, Serbii, Turcji, Ukrainy raz sześć zespłów z Plski. C rku ddatkwą atrakcją była barwna parada wszystkich zespłów flklrystycznych, która przechdziła ulicą Armii Krajwej d dwrca PKP d Ełckieg Centrum Kultury. Muzeum Histryczne w Ełku: wykład dr. hab. Ruth Leiserwitz: Żydzi we wschdnipruskim miasteczku w XIX wieku - czynnik mdernizacji r. - wykład dr. Marcina Zwlskieg: Zbrdnie kmunistyczne w dawnym wjewództwie białstckim r. - prjekcja i dyskusja wkół filmu dkumentalneg W pgni za bandą w reżyserii Zbigniewa Kiersztejna r. - prjekcja krnik filmwych z kresu PRL pświęcnych Mazurm i Ełkwi p 1945 r. Wprwadzenie i kmentarz: dr Marek Cieśliński r. - wykład prf. dr. hab. Jana Salma: Ełk - w pszukiwaniu wielkmiejskści r. - wykład dr. Marcina Markiewicza: Zbrdnia Katyńska. Geneza - przebieg - dkrywanie prawdy. 28

29 r. - prjekcja filmu Rgalik w reż. Pawła Ziemilskieg. Dyskusja z reżyserem r. wykład na temat Muzeum Histryczneg w Ełku dla delegacji Wspólnty Mieszkańców Pwiatu Ełckieg (KreisgemeinschaftLyck) z Hagen (Kazimierz Bgusz, Rafał Żytyniec) r. - prjekcja filmu Nieznani - zapmniani. Michał Kajka. Wprwadzenie i kmentarz: prf. dr hab. Zbigniew Chjnwski r. Sptkanie z Mirsławem Pęczakiem, autrem książki Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja r. wykład dr Grzegrz Pdruczny Frt Lyck i frtyfikacje Prus Wschdnich w XVIII wiek r. - wykład dr Paweł Brudka Oblężne Państw. Życie cdzienne za barykadami pwstańczej Warszaw wykład prf. Z. Chjnwski Byli przed Kajką. Peci i krespndenci z Ełku i klic. Sptkanie muzealne pdsumwujące prjekt EŁK HISTORIA MÓWIONA. Kształtwanie tżsamści lkalnej pprzez grmadzenie relacji mieszkańców Ełku i klic 2014 r. Sptkanie Dświadczenie pgranicza. Od miejsc d przepływów dr Radsław Pniat 2014 r. Sptkanie prmujące wydawnictw IPN Śladami zbrdni kresu stalinwskieg w wjewództwie białstckim, dr M. Zwlski 2014 r. Sptkanie młdzieży z I LO w Ełku z Mirsławem Pęczakiem 2014 r. Sptkanie młdzieży z ZSS nr 6 w Ełku z Sebastianem Kchańcem C sprawia, że sztuka współczesna jest tak dmienna d dawnej i tak zniechęcająca 2014 r. Sptkanie Zrzumieć sąsiadów: Ukraina, dr hab., prf. UG Igr Hałagida 2014 r. W ramach Ełckich Dni Rdziny przygtwał sptkanie plenerwe W świece dawnych gier i zabaw, które dbył się 26 maja 2013 r. w Parku Slidarnści i była bezpłatna; a w rku bieżącym r. na terenie EKW. Imprezy były bezpłatne. Plenerwe sptkania miały na celu przekazanie dbircy w spsób ciekawy i atrakcyjny wiadmści dawnych spsbach spędzania wlneg czasu na Warmii i Mazurach. Liczne warsztaty edukacyjn-rekreacyjne, gry i zabawy prwadzne przez dświadcznych i wykwalifikwanych pracwników muzeów wjewództwa warmińsk-mazurskieg (Muzeum Histryczne w Ełku, Muzeum Kultury Ludwej w Węgrzewie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archelgiczne w Elblągu) raz animatrów przyczyniły się nie tylk d pszerzenia wiedzy najmłdszych kulturze dawnych mieszkańców reginu, ale także pzwliły na integrację międzypkleniwą. Nc Muzeów W 2013 r. raz pierwszy Ełk wziął udział w gólnnardwym prjekcie spłecznym, jakim jest Międzynardwa Nc Muzeów. Prgram bejmwał pkaz nabytków muzealnych, które muzeum zbierał d kilku statnich miesięcy. Był t finał akcji Pdaruj trchę histri i, a wszyscy darczyńcy, którzy wspmgli zbiry muzealne trzymali d dyrektra Muzeum Histryczneg urczyste pdziękwania i dyplmy. Pkaz nabytków zstał rzszerzny ncny spacer p Ełku znanym i nieznanym. Kulminacyjnym punktem zwiedzania był Zamek Krzyżacki, któreg 29

30 histrię przybliżył Radsław Herman, archelg d dwóch lat prwadzący badania zamku ełckieg. Akcję ncy muzeów pwtórzn również w 2014 r. Bże Nardzenie na Mazurach (cykliczne warsztaty prwadzne przed Świętami Bżeg Nardzenia, kierwane d przedszklaków i uczniów szkół pdstawwych). Są t zajęcia charakterze etngraficznym mające na celu przybliżenie uczestnikm dawnych spsbów spędzania Świat Bżeg Nardzenia. Wkół Świąt Wielkancnych (cykliczne warsztaty prwadzne przed Świętami Wielkancnymi, kierwane d przedszklaków i uczniów szkół pdstawwych). Zajęcia pświęcne są dawnym zwyczajm i brzędm wielkancnym na Mazurach. Plskie symble nardwe (temat realizwany crcznie przed Świętem Flagi Nardwej- 2 maja, Nardwym Świętem Niepdległści - 11 listpada, kierwane d uczniów klas 4-6 szkły pdstawwej raz gimnazjalistów). Pdczas zajęć uczestnicy pznają ficjalne raz nieficjalne symble państwwe i nardwe. Sbtnie Pranki w Muzeum t cykl rdzinnych sptkań z szerk pjmwaną histrią, a każde sptkanie pświęcne jest innej tematyce. Crcznie władze miasta rganizują szereg imprez związanych z pdtrzymywaniem tradycji nardwych i dziedzictwa kulturweg reginu. Należą d nich bchdy rcznicwe wybuchu II wjny światwej, agresji ZSRR na Plskę, Cudu nad Wisłą, Knstytucji III Maja, dzyskania przez Plskę niepdległści. Szkły i przedszkla rganizują cykle sptkań i zajęć twartych pwadznych przez cały rk szklny, mających na celu kultywwanie tradycji i byczajów reginalnych. Częst na te sptkania są zapraszane sby związane z tradycją i histrią miasta Ełk. W ramach planu pracy w szkłach, na gdzinach d dyspzycji wychwawcy klasy, na lekcjach histrii i wiedzy spłeczeństwie raz w czasie wycieczek szklnych, pznawan i mawian zabytki Ełku, dbywan wirtualne spacery p mieście raz rganizwan klaswe knkursy wiedzy naszym mieście. W crcznie przyjmwanym uchwałą Rady Miasta Ełku Prgramie Współpracy samrządu miasta Ełku z rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami prwadzącymi działalnść pżytku publiczneg, jednym z prirytetwych zadań samrządu są zadania z zakresu kultury i chrny dziedzictwa nardweg. Przeznaczne na ten cel śrdki przedstawia pniższy wykres. 30

31 Wykres 2 Wyskść nakładów przeznacznych na realizację z zakresu kultury i chrny dziedzictwa nardweg przez rganizacje pzarządwe w latach W latach Miast Ełk wydał z budżetu pnad 10 mln zł na chrnę zabytków i piekę nad zabytkami (pzim k. 3% gólnych wydatków Miasta). Spółka Administratr prwadzi rejestr stanów technicznych wszystkich budynków, którymi zarządza (w tym budynków zabytkwych). W ramach rejestru ewidencjnwany jest stan techniczny dachu, stlarki kiennej, klatki schdwej, elewacji raz instalacji elektrycznej, gazwej, c.. i wdnkanalizacyjnej w każdym z budynków. W analizwanym kresie nie pracwan prgramu zwiększania wpływów d budżetu miasta z przeznaczeniem ich na chrnę dziedzictwa kulturweg miasta Ełk. W Ełku działa Centrum Infrmacji Turystyczn-Kulturalnej (w budynku Ełckieg Centrum Kultury). W Centrum mżna dwiedzieć się atrakcjach miasta i klic, uzyskać infrmacje bazie turystycznej raz zapznać się z aktualnym kalendarzem imprez. Infrmacje dstępne są również na nwej strnie internetwej 31

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE: Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w

ROBOTY BUDOWLANE: Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kścierzyna: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE: Remnt i mdernizacja budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Kścierzynie wraz z przełamaniem barier architektnicznych dla sób niepełnsprawnych Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: REMONT I NAPRAWA ELEWACJI ORAZ DACHU PAWILONU 10A Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nardwy.pl Warszawa: Usługi sprzątania pmieszczeń Teatru Nardweg raz terenów zewnętrznych przyległych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl Warszawa: Rbty budwlane w budynku willa Steffensa w Instytucie Łącznści - Państwwym Instytucie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/1/2015 Numer ogłoszenia: 33651-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/1/2015 Numer ogłoszenia: 33651-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.rg.pl Gdańsk: Przetarg niegraniczny ZP/PN/1/2015 Numer głszenia: 33651-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Ssnwiec: TERMOIZOLACJA STROPODACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łazy: Przebudwa strefy saun w Parku Wdnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej ustanwienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zari.cm.pl Zabrze: Realizacja wg. frmuły zaprjektuj i wybuduj zadania inwestycyjneg pn.: Mdernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, Rawa Mazwiecka: USZCZELNIENIE SPĘKANYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI FRAKCJI 2/5 mm O ILOŚCI KRUSZYWA 8 dm3/m2 I EMULSJĄ ASFALTOWO - KATIONOWĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www. www.pabianmed.pl Pabianice: Mdernizacja parteru budynku A i C Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo