SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI /1-PN/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI /1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 1/ 43

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oznaczenie postępowania: postępowanie oznaczone jest znakiem BAF-VI /1 -PN/2015, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. I. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, faksem i drogą elektroniczną. 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w 6 Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych Adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godziny pracy 08: ) Faks: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Wykonawca w szczególności zapewni: 1) usługi hotelarskie; 2) usługi konferencyjne; 3) serwis kawowy; 4) usługi restauracyjne; 5) usługi transportu z kierowcą; świadczone zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Projektu umowy) Projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Kod CPV: , , , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 2/ 43

3 2. Postępowanie jest w 85% współfinansowane , Programu PL-15. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do dnia 14 października 2015 r. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 1) marca 2015 roku; 2) marca 2015 roku; 3) 4-6 maja 2015 roku; 4) maja 2015 roku; 5) września 2015 roku; 6) września 2015 roku; 7) 5-7 października 2015 roku; 8) października 2015 roku; VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, i w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy: 2.1 w zakresie warunku - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.2 w zakresie warunku - posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;. 2.3 w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.4 w zakresie warunku - sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć wymagane w Rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), ustawą i niniejszą SIWZ potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 3/ 43

4 5. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, w przypadku składania ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ) 2. Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 2.1. Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1., 1.4. należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., 1.3. należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: oświadczenia wymienione w pkt i 1.2. składane są przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt i 1.4. składa każdy z Wykonawców, 2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia kopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 3.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 4/ 43

5 3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, zgodnie z terminem wskazanym w pkt W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy) mogą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego rozdziału. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument (oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesłanie) skanu danego dokumentu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Korespondencję w formie: 2.1. pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa ul. Stefana Batorego 5; 2.2. faksu należy kierować na numer: +48 (22) ; 2.3. elektronicznej należy kierować na adres: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj. BAF-VI /1-PN/ Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia powinni, przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (z zastrzeżeniem zapisu Rozdziału VII ust. 2 pkt. 2.1.) lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie poświadczonej, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie obowiązuje forma faksowa ani droga elektroniczna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 5/ 43

6 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 7. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści te informacje na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. O poprawionych w ofercie omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Do porozumiewania się z wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: 1) w sprawach merytorycznych Juliusz Karpiński, tel. (22) ) w sprawach proceduralnych Bożena Skrzypczak, tel. (22) ) w sprawach proceduralnych Monika Furman, tel. (22) IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale XIII SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 6/ 43

7 4. Ofertę należy sporządzić wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku wyżej wymienionych formularzy opracowanego przez Zamawiającego. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) musi być załączone do oferty i może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Podwykonawstwo. 8.1 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy; 9. Do oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy załączyć: 9.1 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, 9.2 pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11. Jeżeli załączony dokument jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: z adnotacją: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 blok F, pok. 431 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 7/ 43

8 O F E R T A przetarg nieograniczony na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata , postępowanie nr BAF-VI /1-PN/2015 Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00 NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 11: Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem ZMIANA. 17. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 18. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz złożyć utajnione informacje w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale XI - należy złożyć do dnia r. do godziny 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno- Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 11:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 431. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje wymagane w art. 86 ust. 4 ustawy. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, w odpowiedzi na ich pisemny wniosek. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 8/ 43

9 3. Wejście do siedziby Zamawiającego: Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro przepustek jest czynne w godzinach Celem wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym lub dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto oferty w formularzu oferty, w tabeli, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien podać: 1.1. w kolumnie nr 3 Cena brutto za 1 osobę - średnią cenę za jednego uczestnika szkolenia, średnią cenę za jednego prelegenta, 2.3. w kolumnie nr 5 Wartość brutto cenę, poprzez przemnożenie kolumny nr 3 Cena brutto za 1 osobę z kolumną nr 4 Ilość osób, 2.4. w wierszu RAZEM - całkowita cena brutto oferty kolumny nr 5 kwotę wyrażoną liczbowo oraz słownie, wynikającą z sumy pozycji od 1 do Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (dwa miejsca po przecinku) w formie liczbowej i słownej. 3. Oferowana całkowita cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty podatku VAT. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W przypadku kiedy całkowita cena brutto oferty podana liczbowo nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę brutto za 1 osobę (kolumna nr 3) i dokona stosownego przeliczenia poprzez przemnożenie jej przez ilość osób, a następnie zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji. 6. W przypadku kiedy wskazana w kolumnie 5 tabeli wartość brutto nie będzie odpowiadała iloczynowi kolumny nr 3 Cena brutto za 1 osobę z kolumną nr 4 Ilość osób, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę brutto za 1 osobę (kolumna nr 3) i dokona stosownego przeliczenia poprzez przemnożenie jej przez ilość osób, a następnie zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji. 7. W przypadku, kiedy kwota wskazana w wierszu RAZEM - całkowita cena brutto oferty (kolumna nr 5) nie będzie odpowiadała sumie pozycji od 1 do 2, Zamawiający zsumuje prawidłowo wyliczone wartości brutto pozycji od 1 do 2. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosuje kryterium: a) Cena 80% b) Standard hotelu 20% 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: a) Kryterium Cena. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty całkowitej ceny brutto oferty za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 9/ 43

10 Cn C= X 80 pkt, Co gdzie: C oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, Cn oznacza najniższą zaproponowaną cenę, Co oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie. b) Kryterium Standard hotelu. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty standardów/u hoteli/u, w których będzie świadczony przedmiot zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: gdzie: So S = X 20 pkt, Sn S oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, So oznacza liczbę punktów uzyskanych za zaoferowany standard hoteli/u w badanej ofercie (tj. sumę punktów uzyskanych za standard hotelu wskazany dla każdego z poszczególnych ośmiu szkoleń), Sn oznacza najwyższą liczbę punktów otrzymaną za zaoferowany standard hoteli/u w ofertach podlegających badaniu. Za zaoferowany standard hotelu trzygwiazdkowy Wykonawca nie otrzyma punktu. Za zaoferowany standard hotelu czterogwiazdkowy lub wyższy Wykonawca otrzyma 2 punkty (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 16 punktów). 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.: E = C + Ś gdzie: E całkowita liczba punktów, C liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena, S liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Standard hotelu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem Umowy) dostarczenia Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również Umowy spółki cywilnej. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 10/ 43

11 przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy). 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do podania: 3.1. wartości umowy w rozbiciu wg. poniższej tabeli, zgodnie z 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Kwota netto umowy Kwota podatku VAT Kwota brutto umowy Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej w ofercie lub po dokonaniu ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy. XVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań na dostawy i usługi o wartości poniżej ,00 euro, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy - odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni od dnia: 1. Przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; 2. Zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy; 3. W którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej). Wykaz załączników do SIWZ Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty, Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, Załącznik nr 5 Projekt Umowy. Załącznik nr 1 do Projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do Projektu umowy Protokół odbioru. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 11/ 43

12 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy: Tel.... Faks REGON... NIP... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego: Minister Spraw Wewnętrznych Adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata , zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oferujemy: 1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: L.p. Nazwa Cena brutto za 1 osobę Ilość osób* Wartość brutto (3x4) Średnia cena za jednego uczestnika szkolenia średnia cena za jednego prelegenta 64 RAZEM - całkowita cena brutto oferty.... zł Słownie złotych:.... *Przewidywana maksymalna ilość osób - uczestników szkolenia i prelegentów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 12/ 43

13 2. świadczenie przedmiotu zamówienia w następujących/ym hotelach/u (o standardzie minimum trzygwiazdkowym): 1) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 2) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 3) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 4-6 maja 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 4) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie maja 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 5) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 6) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 7) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 5-7 października 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 8) szkolenie grupy maksymalnie 21 uczestników szkolenia w terminie października 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 13/ 43

14 3. Oświadczam, że: 1) wykonam zamówienie w pełni siłami własnymi * lub 2) wykonam zamówienie z udziałem Podwykonawców* w zakresie:.. * - Niepotrzebne skreślić Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału Podwykonawców. 4. Oświadczam, że: - w hotelach/u, w których/m świadczony będzie przedmiot zamówienia pokoje, restauracja i sale szkoleniowe znajdują się w jednym budynku lub są ze sobą połączone wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi; - oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie umowy i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; - zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności z Załącznikiem 5 do SIWZ) i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; - uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; - w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Do oferty załączamy: 1)... 2)... 3) Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:... Tel faks Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym. (miejscowość i data).. (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 14/ 43

15 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data).... (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 15/ 43

16 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (miejscowość, data).... (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 16/ 43

17 Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć Wykonawcy) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1 -PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata informuję, że: n nie należę do grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* należę do grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*: (miejscowość, data).... (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * właściwe zaznaczyć znakiem X 1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 wymienionej ustawy przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 17/ 43

18 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w Warszawie , przy ul. Batorego 5, NIP , Regon , którego reprezentuje: a., zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w. NIP, REGON.., którego reprezentuje: Pani/Pan.. Niniejsza umowa zawarta została z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, nr BAF-VI /1-PN/2015 na: Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń, które odbędą się w terminach: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 18/ 43

19 1) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa kujawsko-pomorskiego - Bydgoszcz i świętokrzyskiego - Kielce) w terminie marca 2015 roku; 2) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa lubelskiego - Lublin i podlaskiego - Białystok) w terminie marca 2015 roku; 3) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa dolnośląskiego - Wrocław i wielkopolskiego - Poznań) w terminie 4-6 maja 2015 roku; 4) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa zachodniopomorskiego - Szczecin i lubuskiego Gorzów Wielkopolski) w terminie maja 2015 roku; 5) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa śląskiego Katowice i warmińsko - mazurskiego Olsztyn) w terminie września 2015 roku; 6) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa łódzkiego Łódź i opolskiego - Opole) w terminie września 2015 roku; 7) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa małopolskiego Kraków i podkarpackiego Rzeszów) w terminie 5-7 października 2015 roku; 8) szkolenie grupy maksymalnie 21 uczestników (z województwa pomorskiego Gdańsk) w terminie października 2015 roku; 2. Zakres usług przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy określony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zapewnia świadczenie powyższych usług w następujących/ym hotelach/u: 1) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 2) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 3) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 4-6 maja 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 4) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie maja 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 5) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 6) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 19/ 43

20 7) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 5-7 października 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 8) szkolenie grupy maksymalnie 21 uczestników szkolenia w terminie października 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 4. Łączna liczba uczestników szkoleń (bez prelegentów) nie przekroczy 315 osób i nie będzie niższa niż 285 osób. 5. Wykonawca oświadcza, że ewentualnie prowadzone prace remontowo-budowlane w hotelu/ach, nie będą miały wpływu na prawidłową realizację przedmiotu umowy (w szczególności nie będą prowadzone w bliskim otoczeniu sal konferencyjnych, pokoi noclegowych i miejsc świadczenia usług restauracyjnych, nie będą zakłócać hałasem prowadzenia szkoleń i snu uczestników oraz świadczenia usług restauracyjnych, ani w inny sposób nie będą uciążliwe dla uczestników). 6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 7. Zamówienie jest w 85% współfinansowane Mechanizmu Finansowego , Programu PL Sposób i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca w szczególności zapewni: 1) usługi hotelarskie; 2) usługi konferencyjne; 3) serwis kawowy; 4) usługi restauracyjne; 5) usługi transportu z kierowcą; świadczone zgodnie ze złożoną ofertą, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz niniejszą umową. 2. Zamawiający nie pokrywa kosztów korzystania przez uczestników szkoleń z dodatkowo płatnych usług hotelowych (w szczególności z minibarów, rozmów telefonicznych, pralni, płatnej telewizji). 3. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy, zostaną wykonane zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami praktyki zawodowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 20/ 43

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie materiałów reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3, tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy.

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla postępowania którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wywóz nieczystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 5 2013-09-30 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.bip.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Organizacja konferencji zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP/TINT/86/2017 TELEWIZJA POLSKA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-5/27-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-5/27-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek, Zastępca Dyrektora BAF 31.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-5/27-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Usługę skanowania - digitalizacji starodruków

Usługę skanowania - digitalizacji starodruków ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 Tel. (22) 827 92 21, fax: (22) 827 83 72, e- mail: secretary@jhi.pl NIP 5252445827 REGON 141689541 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej i NNW w związku z organizacją wizyty studyjnej wzmacniającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/78/2017 TELEWIZJA POLSKA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup serwerów do systemu Wycinarka Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo