SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI /1-PN/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI /1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 1/ 43

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oznaczenie postępowania: postępowanie oznaczone jest znakiem BAF-VI /1 -PN/2015, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. I. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, faksem i drogą elektroniczną. 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w 6 Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych Adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godziny pracy 08: ) Faks: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Wykonawca w szczególności zapewni: 1) usługi hotelarskie; 2) usługi konferencyjne; 3) serwis kawowy; 4) usługi restauracyjne; 5) usługi transportu z kierowcą; świadczone zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Projektu umowy) Projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Kod CPV: , , , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 2/ 43

3 2. Postępowanie jest w 85% współfinansowane , Programu PL-15. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do dnia 14 października 2015 r. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 1) marca 2015 roku; 2) marca 2015 roku; 3) 4-6 maja 2015 roku; 4) maja 2015 roku; 5) września 2015 roku; 6) września 2015 roku; 7) 5-7 października 2015 roku; 8) października 2015 roku; VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, i w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy: 2.1 w zakresie warunku - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.2 w zakresie warunku - posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;. 2.3 w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.4 w zakresie warunku - sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć wymagane w Rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), ustawą i niniejszą SIWZ potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 3/ 43

4 5. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, w przypadku składania ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ) 2. Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 2.1. Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1., 1.4. należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., 1.3. należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: oświadczenia wymienione w pkt i 1.2. składane są przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt i 1.4. składa każdy z Wykonawców, 2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia kopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 3.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 4/ 43

5 3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, zgodnie z terminem wskazanym w pkt W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy) mogą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego rozdziału. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument (oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesłanie) skanu danego dokumentu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Korespondencję w formie: 2.1. pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa ul. Stefana Batorego 5; 2.2. faksu należy kierować na numer: +48 (22) ; 2.3. elektronicznej należy kierować na adres: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj. BAF-VI /1-PN/ Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia powinni, przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (z zastrzeżeniem zapisu Rozdziału VII ust. 2 pkt. 2.1.) lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie poświadczonej, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie obowiązuje forma faksowa ani droga elektroniczna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 5/ 43

6 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 7. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści te informacje na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. O poprawionych w ofercie omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Do porozumiewania się z wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: 1) w sprawach merytorycznych Juliusz Karpiński, tel. (22) ) w sprawach proceduralnych Bożena Skrzypczak, tel. (22) ) w sprawach proceduralnych Monika Furman, tel. (22) IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale XIII SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 6/ 43

7 4. Ofertę należy sporządzić wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku wyżej wymienionych formularzy opracowanego przez Zamawiającego. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) musi być załączone do oferty i może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Podwykonawstwo. 8.1 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy; 9. Do oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy załączyć: 9.1 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, 9.2 pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11. Jeżeli załączony dokument jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: z adnotacją: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 blok F, pok. 431 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 7/ 43

8 O F E R T A przetarg nieograniczony na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata , postępowanie nr BAF-VI /1-PN/2015 Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00 NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 11: Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem ZMIANA. 17. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 18. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz złożyć utajnione informacje w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale XI - należy złożyć do dnia r. do godziny 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno- Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 11:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 431. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje wymagane w art. 86 ust. 4 ustawy. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, w odpowiedzi na ich pisemny wniosek. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 8/ 43

9 3. Wejście do siedziby Zamawiającego: Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro przepustek jest czynne w godzinach Celem wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym lub dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto oferty w formularzu oferty, w tabeli, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien podać: 1.1. w kolumnie nr 3 Cena brutto za 1 osobę - średnią cenę za jednego uczestnika szkolenia, średnią cenę za jednego prelegenta, 2.3. w kolumnie nr 5 Wartość brutto cenę, poprzez przemnożenie kolumny nr 3 Cena brutto za 1 osobę z kolumną nr 4 Ilość osób, 2.4. w wierszu RAZEM - całkowita cena brutto oferty kolumny nr 5 kwotę wyrażoną liczbowo oraz słownie, wynikającą z sumy pozycji od 1 do Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (dwa miejsca po przecinku) w formie liczbowej i słownej. 3. Oferowana całkowita cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty podatku VAT. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W przypadku kiedy całkowita cena brutto oferty podana liczbowo nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę brutto za 1 osobę (kolumna nr 3) i dokona stosownego przeliczenia poprzez przemnożenie jej przez ilość osób, a następnie zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji. 6. W przypadku kiedy wskazana w kolumnie 5 tabeli wartość brutto nie będzie odpowiadała iloczynowi kolumny nr 3 Cena brutto za 1 osobę z kolumną nr 4 Ilość osób, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę brutto za 1 osobę (kolumna nr 3) i dokona stosownego przeliczenia poprzez przemnożenie jej przez ilość osób, a następnie zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji. 7. W przypadku, kiedy kwota wskazana w wierszu RAZEM - całkowita cena brutto oferty (kolumna nr 5) nie będzie odpowiadała sumie pozycji od 1 do 2, Zamawiający zsumuje prawidłowo wyliczone wartości brutto pozycji od 1 do 2. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosuje kryterium: a) Cena 80% b) Standard hotelu 20% 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: a) Kryterium Cena. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty całkowitej ceny brutto oferty za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 9/ 43

10 Cn C= X 80 pkt, Co gdzie: C oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, Cn oznacza najniższą zaproponowaną cenę, Co oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie. b) Kryterium Standard hotelu. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty standardów/u hoteli/u, w których będzie świadczony przedmiot zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: gdzie: So S = X 20 pkt, Sn S oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, So oznacza liczbę punktów uzyskanych za zaoferowany standard hoteli/u w badanej ofercie (tj. sumę punktów uzyskanych za standard hotelu wskazany dla każdego z poszczególnych ośmiu szkoleń), Sn oznacza najwyższą liczbę punktów otrzymaną za zaoferowany standard hoteli/u w ofertach podlegających badaniu. Za zaoferowany standard hotelu trzygwiazdkowy Wykonawca nie otrzyma punktu. Za zaoferowany standard hotelu czterogwiazdkowy lub wyższy Wykonawca otrzyma 2 punkty (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 16 punktów). 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.: E = C + Ś gdzie: E całkowita liczba punktów, C liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena, S liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Standard hotelu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem Umowy) dostarczenia Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również Umowy spółki cywilnej. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 10/ 43

11 przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy). 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do podania: 3.1. wartości umowy w rozbiciu wg. poniższej tabeli, zgodnie z 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Kwota netto umowy Kwota podatku VAT Kwota brutto umowy Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej w ofercie lub po dokonaniu ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy. XVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań na dostawy i usługi o wartości poniżej ,00 euro, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy - odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni od dnia: 1. Przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; 2. Zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy; 3. W którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej). Wykaz załączników do SIWZ Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty, Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, Załącznik nr 5 Projekt Umowy. Załącznik nr 1 do Projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do Projektu umowy Protokół odbioru. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 11/ 43

12 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy: Tel.... Faks REGON... NIP... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego: Minister Spraw Wewnętrznych Adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata , zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oferujemy: 1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: L.p. Nazwa Cena brutto za 1 osobę Ilość osób* Wartość brutto (3x4) Średnia cena za jednego uczestnika szkolenia średnia cena za jednego prelegenta 64 RAZEM - całkowita cena brutto oferty.... zł Słownie złotych:.... *Przewidywana maksymalna ilość osób - uczestników szkolenia i prelegentów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 12/ 43

13 2. świadczenie przedmiotu zamówienia w następujących/ym hotelach/u (o standardzie minimum trzygwiazdkowym): 1) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 2) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 3) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 4-6 maja 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 4) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie maja 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 5) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 6) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 7) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 5-7 października 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy, 8) szkolenie grupy maksymalnie 21 uczestników szkolenia w terminie października 2015 roku w hotelu (wskazać nazwę)...., o standardzie. gwiazdkowym, położonym w Warszawie przy ul nr..., na terenie dzielnicy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 13/ 43

14 3. Oświadczam, że: 1) wykonam zamówienie w pełni siłami własnymi * lub 2) wykonam zamówienie z udziałem Podwykonawców* w zakresie:.. * - Niepotrzebne skreślić Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału Podwykonawców. 4. Oświadczam, że: - w hotelach/u, w których/m świadczony będzie przedmiot zamówienia pokoje, restauracja i sale szkoleniowe znajdują się w jednym budynku lub są ze sobą połączone wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi; - oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie umowy i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; - zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności z Załącznikiem 5 do SIWZ) i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; - uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; - w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Do oferty załączamy: 1)... 2)... 3) Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:... Tel faks Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym. (miejscowość i data).. (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 14/ 43

15 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data).... (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 15/ 43

16 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1-PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (miejscowość, data).... (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 16/ 43

17 Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć Wykonawcy) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BAF-VI /1 -PN/2015 na Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata informuję, że: n nie należę do grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* należę do grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*: (miejscowość, data).... (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * właściwe zaznaczyć znakiem X 1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 wymienionej ustawy przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 17/ 43

18 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w Warszawie , przy ul. Batorego 5, NIP , Regon , którego reprezentuje: a., zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w. NIP, REGON.., którego reprezentuje: Pani/Pan.. Niniejsza umowa zawarta została z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, nr BAF-VI /1-PN/2015 na: Zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings realizowanego w ramach Norweskiego na lata Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie usług konferencyjnych, hotelarskich, restauracyjnych i świadczenie transportu podczas 8 szkoleń, które odbędą się w terminach: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 18/ 43

19 1) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa kujawsko-pomorskiego - Bydgoszcz i świętokrzyskiego - Kielce) w terminie marca 2015 roku; 2) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa lubelskiego - Lublin i podlaskiego - Białystok) w terminie marca 2015 roku; 3) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa dolnośląskiego - Wrocław i wielkopolskiego - Poznań) w terminie 4-6 maja 2015 roku; 4) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa zachodniopomorskiego - Szczecin i lubuskiego Gorzów Wielkopolski) w terminie maja 2015 roku; 5) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa śląskiego Katowice i warmińsko - mazurskiego Olsztyn) w terminie września 2015 roku; 6) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa łódzkiego Łódź i opolskiego - Opole) w terminie września 2015 roku; 7) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników (z województwa małopolskiego Kraków i podkarpackiego Rzeszów) w terminie 5-7 października 2015 roku; 8) szkolenie grupy maksymalnie 21 uczestników (z województwa pomorskiego Gdańsk) w terminie października 2015 roku; 2. Zakres usług przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy określony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zapewnia świadczenie powyższych usług w następujących/ym hotelach/u: 1) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 2) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie marca 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 3) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 4-6 maja 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 4) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie maja 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 5) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 6) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie września 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 19/ 43

20 7) szkolenie grupy maksymalnie 42 uczestników szkolenia w terminie 5-7 października 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 8) szkolenie grupy maksymalnie 21 uczestników szkolenia w terminie października 2015 roku w hotelu.., położonym w Warszawie przy ul.. 4. Łączna liczba uczestników szkoleń (bez prelegentów) nie przekroczy 315 osób i nie będzie niższa niż 285 osób. 5. Wykonawca oświadcza, że ewentualnie prowadzone prace remontowo-budowlane w hotelu/ach, nie będą miały wpływu na prawidłową realizację przedmiotu umowy (w szczególności nie będą prowadzone w bliskim otoczeniu sal konferencyjnych, pokoi noclegowych i miejsc świadczenia usług restauracyjnych, nie będą zakłócać hałasem prowadzenia szkoleń i snu uczestników oraz świadczenia usług restauracyjnych, ani w inny sposób nie będą uciążliwe dla uczestników). 6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 7. Zamówienie jest w 85% współfinansowane Mechanizmu Finansowego , Programu PL Sposób i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca w szczególności zapewni: 1) usługi hotelarskie; 2) usługi konferencyjne; 3) serwis kawowy; 4) usługi restauracyjne; 5) usługi transportu z kierowcą; świadczone zgodnie ze złożoną ofertą, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz niniejszą umową. 2. Zamawiający nie pokrywa kosztów korzystania przez uczestników szkoleń z dodatkowo płatnych usług hotelowych (w szczególności z minibarów, rozmów telefonicznych, pralni, płatnej telewizji). 3. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy, zostaną wykonane zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami praktyki zawodowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BAF-VI /1-PN/2015_ 20/ 43

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo