ISSN GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października Warszawa i okolice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice"

Transkrypt

1 ISSN GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice

2 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie tel Miesz ka nia w ka mie ni cach i w blo kach z wiel kiej pły ty do mi nu ją na na szym ryn ku nie ru cho mo ści z dru giej rę ki. Któ ra op cja jest lep sza? Mniej wię cej po ło wa klien tów ku pu - ją cych miesz ka nia na kre dyt wy bie ra zróż ni co wa ny ry nek wtór ny (da ne fir - my No tus). Moż na zde cy do wać się na miesz ka nie w no wym bu dow nic twie, w ka mie ni cy lub w blo ku z wiel kiej pły - ty. Jak wy ni ka z opra co wa nia fir my Ho - me Bro ker, dwie osta t nie op cje co raz bar dziej zy sku ją na po pu lar no ści. Trans ak cje, w któ rych ku po wa ne są miesz ka nia w ka mie ni cy, to już pra wie 44 proc. ryn ku. Wiel ka pły ta to z ko lei nie mal 32 proc. wszyst kich umów kup - na-sprze da ży. War to za sta no wić się więc, co bę dzie lep szym wy bo rem: wiel - ka pły ta czy ka mie ni ca? Ce na: za le ży co, za le ży gdzie Przyj mu je się, że wiel ka pły ta jest naj tań sza. I rze czy wi ście, da ne Ho me Bro ker po ka zu ją, że w naj wię kszych pol skich mia stach m 2 miesz ka nia w blo - ku kosz tu je naj mniej. Przy kła do wo, w War sza wie róż ni ca mię dzy dwo ma ro dza ja mi bu dyn ków się ga śred nio oko ło 500 zł na m 2. Czy to du żo? Za le ży. Je śli po rów - nu je my miesz ka nia o po dob nej po - wierz chni, na przy kład 50 m 2, lo kal w ka - mie ni cy mo że być droż szy o oko ło 25 tys. zł. Ty le tyl ko, że w sta rym bu dow - nic twie miesz ka nia są znacz nie wię ksze. Co ozna cza, że ra czej nie znaj dzie my lo ka lu w ka mie ni cy w ce nie zbli żo nej do ce ny miesz ka nia w wiel kiej pły cie. Prze strzeń: wiel ka pły ta du żo mniej sza Znaj dzie my za to miesz ka nia prze - stron ne. Prze cięt na po wierz chnia lo ka - lu w ka mie ni cy jest o 3 m 2 wię ksza od po wierz chni miesz ka nia w blo ku z wiel - kiej pły ty. W nie któ rych mia stach róż ni - ca jest jesz cze wię ksza. W Po zna niu to pra wie dwa dzie ścia me trów. Nie zna czy to, że miesz ka nia w ka - mie ni cy są bar dziej ustaw ne od tych wblo ku. Pier wsze są wpraw dzie du że, ale po koi jest w nich nie wie le (przy kła - do wo, m 2 to zwy kle trzy po ko je, w tym je den przej ścio wy). Dru gie są cias ne i za pro jek to wa ne tak, że by na jak naj mniej szej po wierz chni zmie ścić jak naj wię cej po miesz czeń (stąd zda rza ją się miesz ka nia trzy po ko jo we o po wierz - chni 40 m 2 ). Lo ka li za cja: cen trum kon tra osie dla Ka mie ni ce znaj du ją się naj czę ściej w cen trach miast. Atrak cyj na lo ka li za - cja mo że być atu tem dla tych, któ rzy lu - bią uczest ni czyć w ży ciu kul tu ral nym i to wa rzy skim. Dla osób pra cu ją cych w cen trum li czyć się mo że tak że czas (i pie nią dze), ja ki za osz czę dzą na do ja - zdach. Nie moż na jed nak za po mi nać o tym, że śród mie ście ma tak że wie le wad. Zmo to ry zo wa ni bę dą mie li prob lem z par ko wa niem (o miej sce trze ba w cen - trum kon ku ro wać z do jeż dża ją cy mi do pra cy), a ro dzi ce z miej scem za baw dla dzie ci. Osie dla, na któ rych sto ją blo - ki z wiel kiej pły ty, za pew nia ją zwy kle peł ną in fra struk tu rę: przed szko la, szko - ły, przy chod nie czy pla ce za baw. W cen - trum mo że być z tym prob lem. Kosz ty: zbli żo ne w obu przy pad kach W po wszech nej opi nii miesz ka nie w ka mie ni cy jest kosz tow ne w utrzy ma - niu. Bo cho ciaż co raz czę ściej bu dyn - kiem za rzą dza ją sa mi miesz kań cy, to jed nak op ła ty zwią za ne z re mon ta mi, ogrze wa niem czy do pro wa dze niem lo - ka lu do po rząd ku są dość du że. Spo ro mo że kosz to wać wy mia na in sta la cji elek trycz nych czy wo do cią go wych. Ty - le tyl ko, że ta kie sa me prob le my mo gą mieć ci, któ rzy zde cy do wa li się na wiel - ką pły tę. Mo że się też wy da wać, że kosz ty zwią za ne z ogrze wa niem bę dą do tkli - we. Część miesz kań w ka mie ni cach nie na le ży do sie ci ciep łow ni czej, więc ich wła ści cie le mu szą ra dzić so bie sa mo - dziel nie. Je śli wy bio rą in sta la cję elek - trycz ną, za pła cą na wet kil ka ty się cy zło - tych za ogrze wa nie. Ty le że to, co wy da - dzą zi mą, za osz czę dzą la tem, bo w ka - mie ni cy (nie po dłą czo nej do sie ci) za ogrze wa nie pła ci się tyl ko w mie sią cach zi mo wych. O tym, że ogrze wa nie miesz ka nia w ka mie ni cy nie jest ta kie dro gie, prze - ko nu je Ho me Bro ker. Z po rów na nia przy go to wa ne go przez ana li ty ków tej fir my wy ni ka, że śred nia ce na ogrza nia miesz ka nia w blo ku z wiel kiej pły ty jest nie mal ta ka sa ma jak w ka mie ni cy i wy - no si 405 zł za kwar tał. Wy gląd: sty lo wa ka mie ni ca kon tra... Zdo bio ne po rę cze na klat kach scho - do wych i ele wa cje w hi sto rycz nych sty - lach, gip so we stiu ki i par kie ty, sto lar ka drzwio wa oraz rzeź bio ne pie ce kaf lo - we: miesz ka nie w ka mie ni cy mo że mieć swój urok. Na wet je śli jest za nied ba ne. Blok to cał ko wi te prze ci wień stwo ta - kiej ar chi tek tu ry. Fi lo zo fia, któ ra stwo - rzy ła ta kie bu dow nic two, za kła da ła pry - mat fun kcjo nal no ści nad wy glą dem. Wszyst ko mia ło być pod po rząd ko wa ne er go no mii. Stąd pro ste kształ ty, pła skie po wierz chnie i cał ko wi ty brak ozdob - ni ków. Per spek ty wy: ka mie ni cę sprze dać ła twej Na ko niec war to za sta no wić się nad tym, co bę dzie ła twiej w przy szło ści sprze dać. Tren dy na ryn ku są jed noz nacz ne: ka mie ni ce ma ją przed so bą przy szłość. Wiel ka pły ta od cho dzi do prze szło ści. Jak wy ni ka z ana li zy Ho - me Bro ker, o ile jesz cze w II kwar ta le 20 ro ku miesz ka nia w wiel kiej pły cie sta no wi ły pra wie 40 proc. wszyst kich na ryn ku, dziś to nie co po nad 30 proc. Dla cze go? Bo zwy kle znaj du ją się w lep szych, bar dziej pre sti żo wych lo - ka li za cjach. Bo cho ciaż miesz ka nia w ka mie ni cach wy ma ga ją re mon tów, to w wiel kiej pły cie tak że. Bo kosz ty utrzy ma nia miesz ka nia są po dob ne, cho ciaż w sta rym bu dow nic twie jest wię cej miej sca. Mi chał Świech

3 Ogłoszenia w internecie Reklama

4 4 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Kto za ra bia na lof tach? Dodaj ogłoszenie tel Pol skie lof ty da ją za ro bić, ale tyl ko nie któ rym. Kto ku pu je miesz ka nia w daw nych fa bry kach i li czy na du że zy ski, po wi nien uwa żać. Zwłasz cza gdy in we stu je w tzw. soft lof ty Nie któ re lof ty poz wa la ją za ro bić. Są jed nak i ta kie, na któ rych in we sto rzy stra ci li. Za miast cie szyć się z obie ca - nych ko rzy ści wy ni ka ją cych ze wzro stu war to ści miesz kań w po prze my sło wych bu dyn kach, li czą stra ty. Lof ty od syn dy ka Czte ry la ta te mu, w 2008 ro ku, wy da wa ło się, że Lof ty u Sche ib le - ra bę dą ryn ko wym suk ce sem. Bu - dy nek stał, moż na by ło oglą dać miesz ka nia, ce ny się ga ły na wet 8 tys. zł za m 2. Jak na Łódź to po ziom kos micz ny. W tam tym cza sie m 2 miesz ka nia kosz to wał tam śred nio 4-4,5 tys. zł. Od re sta u ro wa ną fa bry kę z XIX w. przed sta wia no ja ko pier wszy te go ro - dza ju pro jekt de we lo per ski z praw dzi - we go zda rze nia. In we stor po zy skał dla swo je go przed sięw zię cia ce le bry tów ilu dzi zwią za nych z kul tu rą i sztu ką. Wię kszość z nich ku po wa ło miesz - ka nia na wy na jem, ja ko in we sty cję. Cho dzi ło o to, że by za ro bić, a nie miesz kać w uni katoym wnę trzu. Ty le że prze wi dy wa nych zy sków nie ma. Dzi siaj na stro nie in ter ne to wej pro jek - tu za miast sfor mu ło wa nia Lof ty u Sche ib le ra wi dzi my Lof ty od syn - dy ka. A ce ny nie prze kra cza ją 4 tys. zł za m 2. I mo gą być jesz cze niż sze, gdy syn dyk za cznie wy prze da wać miesz ka - nia, na któ re in we stor nie zna lazł na - byw ców. Za ra bia ją de we lo pe rzy Klien ci, któ rzy ku pu ją lof ty w ce lach in we sty cyj nych, spo ro ry zy ku ją. Do nie daw na wię kszość ta kich pro jek tów re a li zo wa no w mniej atrak cyj nych mia - stach. Łódź, Ży rar dów czy Gli wi ce nie przy cią ga ją tak jak War sza wa, Po znań czy Kra ków. Trud niej więc o klien tów, któ rzy mo gli by od ku pić od in we sto rów dro gie miesz ka nia. Naj czę ściej na za ro - bek mo gą li czyć ci, któ rzy są na po cząt - ku łań cu cha sprze da ży de we lo pe rzy. O ile w przy pad ku fir my Opal De - ve lop ment, któ ra bu do wa ła Lof ty u Sche ib le ra, pro jekt za koń czył się upa dło ścią, to in ni wy cho dzą na swo - je. We dług da nych fir my do rad czej CEE Pro per ty Gro up w 20 ro ku śred ni zysk fir my de we lo per skiej wy - no sił proc. Ta ki za ro bek wią że się z ry zy kiem. Że by je zmi ni ma li zo wać, wie lu de we - lo pe rów sprze da je tzw. soft lof ty, któ re Barometr cen używanych domów w Warszawie i okolicach DOM SZEREGOWY, WARSZAWA, BEMOWO DOM WOLNOSTOJĄCY, WARSZAWA, MOKOTÓW Ul. Afrodyty Powierzchnia całkowita: 204 m2 Liczba pokoi: 7 Liczba pięter: Cena: PLN Cena za metr: PLN Powierzchnia całkowita: 260 m2 Liczba pięter: 2 Cena: PLN Cena za metr: PLN Pow. domu Pow. działki Cena za m kw. Cena całości Lokalizacja od/do w m kw. od/do w m kw. od/do od/do zł Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu Domiporta.pl z 3 października 202 roku

5 Ogłoszenia w internecie Rynek nieruchomości Warszawa 5 nie wie le róż nią się od nor mal nych miesz kań. Do tej ka te go rii na le żą na przy kład lo ka le bu do wa ne w War sza - wie na te re nie daw nej fa bry ki Ko ne ser. Tam za m 2 trze ba za pła cić na wet 0 tys. zł. W tym przy pad ku tak że in we sto rzy in dy wi du al ni mo gą być spo koj niej si o za ro bek War sza wa to zu peł nie in - ny ry nek niż Łódź. Na Man hat ta nie ce ny ros ną Są jed nak ta cy, któ rzy na lof tach rze czy wi ście za ra bia ją. To ci, któ rzy de cy du ją się na in we sty cje w praw dzi - we bu dyn ki te go ty pu. Ku pu ją sta rą fa bry kę, re mon tu ją ją, nie na ru sza jąc kon struk cji i nie wpro wa dza jąc luk su - so wych udo god nień. W Pol sce przy - wo ły wa nym od lat przy kła dem jest loft Bol ko, któ ry po wstał w 2003 ro ku kosz tem 20 tys. zł. Wpraw dzie ta iko - na na szej ar chi tek tu ry nie jest na sprze daż, ale moż na się spo dzie wać, że jej war tość jest znacz nie wię ksza niż 0 lat te mu. Tak właś nie dzie je się z lof ta mi w No wym Jor ku. Nie daw no sprze da - no kla sycz ny loft w So Ho za pra wie 8 mln do la rów. Ce ny lof tów na Man - hat ta nie ros ną. W po rów na niu z 20 ro kiem me dia na cen jest wyż sza o 4 proc. Za prze cięt ny loft trze ba tam za - pła cić pra wie,8 mln do la rów. Naj tań - sze kosz tu ją oko ło 600 tys. do la rów, naj droż sze na wet 28 mln. War to być pier wszym. I ry zy ko wać Kto na nich za ro bił? Prze de wszyst - kim ci, któ rzy za in we sto wa li naj wcześ - niej, wte dy gdy idea lof tów do pie ro się ro dzi ła. W tam tym cza sie ma ło kto in - te re so wał się miesz ka nia mi w in du - strial nych bu dyn kach. Osta t nie 20 lat to jed nak za sad ni cza zmia na. Lof ty ku - po wa li ban kie rzy z Wall Stre et, ma kle - rzy i in ni lu dzie z jed ne go pro cen tu naj - bo gat szych. Ita ki właś nie jest spo sób na za ro - bie nie na lof tach: trze ba in we sto wać w te, któ re rze czy wi ście od po wia da ją wy o bra że niom o ta kich bu dyn kach, ro - bić to od po wied nio wcześ nie i nie bać się ry zy ka. A po tem cze kać na sno- bów, któ rzy chcie li by miesz kać wy jąt - ko wo, ale nie ma ją ocho ty zaj mo wać się szcze gó ła mi. In we sty cje w soft lof ty od de we lo pe rów to zu peł nie co in ne go. Mi chał Świech Więcej informacji na domiporta.pl

6 6 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Luk su so wy wy na jem lof tów Dodaj ogłoszenie tel Dwa po ko je za 6 tys. czyn szu mie sięcz nie ty le pła cą ar ty ści i fir my, któ re de cy du ją się na wy na jem lof tów Ofert lof tów pod wy na jem trze ba się na szu kać, a aby w nich za miesz kać, trze ba sło no za pła cić. Na pod sta wie po je dyn czych ofert wy naj mu lof tów w naj wię kszych mia stach moż na sza - co wać, że staw ki naj mu za czy na ją się od oko ło 30 zł za m kw. i się ga ją 70 zł za m kw. mó wi Ka ta rzy na Si wek z Ho me Bro ker. Loft de lux ze sztuć ca mi i lap to pem Za głę biem lof tów jest Łódź. Choć ak tu al nie ma my tyl ko jed ną ofer tę pod wy na jem mó wi Mar cin Jań czuk z Me tro ho u se. 00-me tro wy loft mie ści się w bu dyn ku z przed wo - jen nej ceg ły, do kład nie z 870 ro ku. Sa mo miesz ka nie znaj du je się na par - te rze. To luk su so wy i urzą dzo ny loft w za byt ko wym bu dyn ku. Miesz ka nie jest w peł ni wy po sa żo ne od sztuć - ców, przez te le wi zor, aż po lap top. Na stu me trach znaj du ją się ja dal nia, ga - bi net i ła zien ka. W lof cie jest też 30- me tro wa an tre so la, na któ rej mie ści się część sy pial nia na miesz ka nia z gar de - ro bą. Wy na jem kosz tu je 6 tys. zł plus op ła ty lub 7 tys. zł z wli czo ny mi ra - chun ka mi. Praw dzi wych lof tów w Pol sce jest bar dzo ma ło, czę sto spo ty ka my się z pseudo loftami łą czy je tyl ko wspól - na na zwa. Są to po pro stu no we in - we sty cje ma ją ce nie ty po wą ar chi tek tu - rę bu dyn ku oraz miesz kań. Moż na w nich zna leźć lo ka le wie lo po zio mo we, z du ży mi prze strze nia mi i su ro wym wy - koń cze niem mó wi Ka ta rzy na Si wek. Na wią zu ją też do lof tów me tra żem. Po wierz chnia miesz kań kształ tu je się tu w prze dzia le od kil ku dzie się ciu do ok. 250 m kw. do da je ana li tyk. Miesz ka nia mi z du szą in te re su ją się głów nie ar ty ści i pro jek tan ci. Czę - sto są to oso by wy ko nu ją ce wol ne za wo dy, pra cu ją ce w do mu. Wy - bie ra ją do miesz ka nia prze strze nie, któ re sprzy ja ją kre a tyw ne mu my śle - niu i swo bo dzie dzia ła nia. Lof ty znaj du ją się w sta rych fa bry kach mó wi Ka ta rzy na Si wek z Ho me Bro ker. Jo lan ta No wak-ko ru cu Więcej informacji na domiporta.pl Barometr cen używanych mieszkań w Warszawie i okolicach Ul. Uznamska Powierzchnia: 95 m2 Liczba pokoi: 7 Liczba pięter w budynku: 4 Piętro: 4 Cena: PLN Cena za metr: PLN Ul. Mołdawska Powierzchnia: 37,5 m2 Liczba pokoi: 2 Liczba pięter w budynku: 0 Piętro: parter Cena: PLN Cena za metr: PLN WARSZAWA, TARGÓWEK WARSZAWA, OCHOTA WARSZAWA, ŚRÓDMIEŚCIE Ul. Fabryczna 9 Powierzchnia: 83 m2 Liczba pokoi: 3 Liczba pięter w budynku: 7 Piętro: 5 Cena: PLN Cena za metr: PLN Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu Domiporta.pl z 3 października 202 roku Lokalizacja Cena min. m2 Cena max m2 Średnia aglomeracja warszawska 58 zł zł zł aglomeracja warszawska (bez Warszawy) 58 zł zł zł Warszawa zł zł zł Bemowo zł zł zł Białołęka zł zł 6 79 zł Bielany 4 88 zł zł zł Mokotów zł zł zł Ochota zł zł zł Praga Południe zł zł zł Praga Północ zł zł zł Rembertów zł zł 6 98 zł Śródmieście zł zł 829 zł Targówek zł zł 7 04 zł Ursus zł zł zł Ursynów zł zł zł Wawer zł zł zł Wesoła zł 893 zł zł Wilanów zł zł zł Włochy zł zł zł Wola zł zł zł Żoliborz 3 8 zł zł zł garwoliński zł zł 4 3 zł grodziski 2 20 zł zł zł grójecki 2 24 zł 6 33 zł zł legionowski 869 zł 4 89 zł zł miński 800 zł zł zł nowodworski 58 zł zł 4 3 zł otwocki zł 806 zł zł piaseczyński zł zł 6 8 zł pruszkowski 6 zł zł zł siedlecki 56 zł 4 65 zł zł sochaczewski 528 zł zł zł sokołowski 3 22 zł zł 3 45 zł warszawski zachodni 79 zł zł zł wołomiński 563 zł zł 5 42 zł wyszkowski 3 57 zł zł 4 59 zł żyrardowski 7 zł zł zł

7 Ogłoszenia w internecie Reklama z

8 8 Reklama 8 października 202 r. Dodaj ogłoszenie tel Nowa inwestycja w Ożarowie Mazowieckim Osiedle Walencja w Ożarowie Mazowieckim to zespół 0 nowoczesnych budynków, które realizowane będą w 3 etapach. Na terenie osiedla przewidziane są lokale handlowe oraz przedszkole z placem zabaw. Osie dle Wa len cja jest do sko na le zlo ka li zo wa ne w od leg ło ści 200 m od sta cji PKP, co umoż li wia do god ny i szyb ki do jazd (oko ło 20 mi nut) do Cen - trum, uży wa jąc Kar tę Miej ską. W od leg ło ści 2 km od osie dla jest wjazd na no wą ob wod ni cę War - sza wy z moż li wo ścią szyb kie go do ja zdu w stro nę Cen trum, Bród na, Zą bek (już jest otwar te), jak rów nież w stro nę lot ni ska Okę cie i na Ursy nów. No wa ob wod ni ca bę dzie mia ła po łą cze nie z au to - stra dą na Po znań oraz szyb kie po łą cze nie z tra - są na Gdańsk, Kra ków i Ka to wi ce. No wy wę zeł bę dzie od da ny jesz cze w 202 r. Osie dle oto czo ne jest za bu do wą jed no ro dzin ną. W od leg ło ści m znaj du ją się szko ły, koś - ciół, ba sen, Urząd Mia sta, po czta, skle py, ho tel i przy stan ki au to bu so we. Obec nie są już w sprze da ży miesz ka nia I eta pu bu do wy, czy li 3 bu dyn ki wraz z ga ra ża mi pod - ziem ny mi. Inwestycja jest już rozpoczęta i mieszkania będą od da ne do użyt ku w IV kwar ta le 203 ro ku. Bu dyn ki bę dą trzy pię tro we z za miesz ka łym pod da - szem. W każ dej klat ce scho do wej bę dzie win da, a w pod zie miu ga raż z miej sca mi po sto jo wy mi. Miesz ka nia na par te rze po sia da ją ogród ki, a na wyż szych pię trach bal ko ny. Wszyst kie miesz ka nia bę dą od da wa ne z moż li wo ścią wy koń cze nia pod klucz. No wo czes ne Osie dle Wa len cja urzą dzo ne w hisz - pań skim sty lu pro po nu je Pań stwu prze stron ne, sło necz ne miesz ka nia oto czo ne zie le nią. Pra co wać w War sza wie i miesz kać w Oża ro wie to naj lep szy wy bór, bo do jazd do pra cy bę dzie chwi lą, a za osz czę dzo ny na do ja zdach czas bę - dzie moż na po świę cić na spa ce ry, ba sen lub ja zdę na ro we rze. CENA MIESZKANIA BRUTTO: od 5.00 zł, DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 29 m 2 do 93 m 2, LICZBA PIĘTER:

9 Ogłoszenia w internecie Reklama 9 Walencja Development sp. z o.o. Biuro sprzedaży ul. Ożarowska 77, Duchnice Ożarów mazowiecki Tel Mail:

10 0 Ogłoszenia drobne 8 października 202 r. Dodaj ogłoszenie tel Białołęka, pow. 40m2, pietro 2/3, 2 pokoje, cena zł. tel Chcesz sprzedać DOM, MIESZKANIE, DZIAŁKĘ ZADZWOŃ % Praga Południe, Szaserów pow. 23,5 m2, pokój, pietro 2/3, cena 300 zł. Marki, Ząbkowska 0, pow. 4 m2, 4 pokoje, 2 poziomowy, cena zł. Sprzedam bardzo ładny, dwupoziomowy, 73m2, środkowy segment znajdujący się na zamkniętym osiedlu, zlokalizowany w podwarszawskiej miejscowości Marki przy ul. Ząbkowskiej 0. Środkowy segment znajdujący się w zabudowie szeregowej to około 4m2 powierzchni całkowitej, z czego 73m2 to powierzchnia użytkowa. tel Bemowo, Lazurowa, pow. 59m2, 2 pokoje, pietro3/6, cena 800 zł. Rodzaj mieszkania: 2-pokojowe Mieszkanie 2 pokojowe w pełni umeblowane i wyposażone, przestronne i komfortowe na Bemowie ul. Lazurowa, wyposażone w wysokim standardzie, umeblowane, mieszczące się na 3 z 6 pięter. tel Praga Południe, Jana Styki, pow. 62 m2, piętro /2, 3 pokoje, cena zł. Oferowany lokal ma 62 m2 i mieści się w przedwojennej, wyremontowanej kamienicy z 938 roku w prestiżowej części starej Saskiej Kępy. Lokal składa się z trzech przestronnych pomieszczeń o wysokości 2,9 metra. W pierwszym pomieszczeniu, o powierzchni 2m2, na podłodze gres szlifowany i dwa duże okna oraz wyjście na duży balkon, drugie też z podłogą z gresu szlifowanego o powierzchni ok. 9 m2 z oknem i widokiem na ogródek. Trzecie pomieszczenie 7m2 z oknem, (w pomieszczeniu umywalka i lodówka). tel Dla jednej lub dwóch osób (ewentualnie małżeństwo z dzieckiem). Szybki dojazd do Centrum miasta ok. 5 min trawajem. Z okna widać szkołę podstawową,za którą jest również przedszkole. W pobliżu Szpital na Szaserów,park oraz Uniwersam Grochów. Miesięczna opłata za wynajęcie to 300 zł w tym wliczony jest czynsz. Opłaty dodatkowe to opłaty licznikowe t.j. centralne ogrzewanie,woda,prąd i gaz. Przy podpisaniu umowy pobierana jest także kaucja w wysokości opłaty miesięcznej t.j. 300 zł. tel Targówek, Bogumińska, pow. 35m2, pietro 2/3, cena 290 zł. Lokal idealny na biuro, nowy w kameralnym budynku, tylko 6 km od Centrum dobry dojazd, mozliowość zamieszczenia reklamy od ulicy. tel Praga Południe, Meissnera, pow. 48 m2, 2 pokoje, piętro /0, cena 2200 zł. Ochota, ul. Filtrowa, pow. 90,4 m2 z balkonem, 4 pokoje, piętro 3/3, cena zł. W prestiżowej, wyremontowanej kamienicy. Lokal posiada 4 niezależne pokoje,dużą jasną kuchnię,garderobę, łazienkę, 2 przynależne piwnice. Nowe okna PCV, parkiet,nowe instalacje el. i wodne, licznik 2-taryfowy na en. el., ogrzewanie c.o.i c.w.- miejskie, gaz, tv kabl. Mieszkanie wyremontowane, do natychmiastowego zamieszkania.status lokalu : spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,bez KW, cena 990 tys. zł /do negocjacji /. tel Białołęka, Okrągła, pow.05 m2, 4 pokoje, pietro /, cena 2700 zł. Mieszkanie 3 pokojowe w budynku czterorodzinnym na osiedlu domków jednorodzinnych -poddasze 75 m oraz 30 m na górze po schodkach rozkładanych jako dodatkowy duży pokój. W budynku garaż z osobną bramą z pilota i przejściem na klatkę a także ogrodzony duży ogródek z zadbaną roślinnością-dzieci mają gdzie się bawić i grać w piłkę. tel Ciche 2 pokojowe mieszkanie 48 m Gocław w okolicach Saskiej Kępy,pod blokiem włoska restauracja, sushi, w okoliy stacja beznzynowa, sklepy Promenada, Tesco, Sawia dystans 2-5min Pierwsze piętro z balkonem od strony zachodniej widok na patio, duży pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, bardzo duża łazienka z toaletą, W pełni umeblowane i wyposażone w AGD.(pralka,lodówka, zmywarka) Internet i kablówka. tel Ursus, Magnacka, pow.35m2, pietro /5, pokój, cena 499 zł. Komfortowe dobrze wyposazone studio, zlokalizowane na osiedlu Gawra (Gołąbki Ursus), w pelni wyposazone. tel Ursynów, Pileckiego, pow. 55 m2, 2 pokoje, pietro 5/6, cena 2200 zł. 2-pokojowe mieszkanie w pełni umeblowane, salon 2m2, sypialnia m23, kichnia m2 otwarta na salon, przedpokój 7,5m2 z szafą wnękową,, łazienka 4,5m2, balkon 4,7m2, sprzęt AGD, TV satelitarna, telefoninternet bezprzewodowy, parking, osiedle zamkniętechronione. tel Śródmieście, Górnośląska, pow. 37,5 m2, 2 pokoje, piętro 5/0, cena zł. Mieszkanie po remoncie przeprowadzonym w 2009 r. Duży pokój z balkonem (2,5 m2) i pięknym widokiem, kuchnia oddzielnie z prześwitem na sypialnię, sypialnia (6,5 m2), duża łazienka (5 m2), przestronny przedpokój z dużą wnęką zabudowaną szafami. Idealnie nadaje się na wynajem. Jest widne i słoneczne, z okien widać panoramę Warszawy. tel , Wawer, Heliotropów, pow. 60,5m, pietro 2/2, 2 pokoje, cena 550 zł. Mieszkanie dwupoziomowe (2 pokoje + kuchnia ze zmywarką). Do ceny dochodzą koszty eksploatacyjne. tel , Wola, pow.45m2, 2 piętro, cena 900 zł. Mieszkanie nowe na strzeżonym osiedlu z miejscem garażowym, umeblowane. tel

11 Ogłoszenia w internecie Reklama gkn020_ posiadamy Certyfikat Jakości ISO 900:2000 Licencja nr 99 Warszawa, ul. Wspólna75 tel Łomianki, ul. Wiślana 49 tel OFERTA DS_35830 AUGUSTÓWEK 56/604 m2, rok budowy 202. Dom bliźniaczy. Stan deweloperski z osprzetem - piec, kaloryfery. Faktura VAT bez podatku PCC. Cena zł. Tel , OFERTA MS_34623 DĄBROWA OFERTA DS_5 DZIEKANÓW LEŚNA 65 m2. 3 pokoje POLSKI 420/080 m2, rok Do wprowadzenia, położone na budowy 2008.Reprezentacyjny zamkniętym osiedlu. do zamieszkania, lub na siedzibę Cena zł. firmy. Cena zł. Tel , Tel , OFERTA DS_40244 DZIEKANÓW LEŚNY'' 35/244 m2, rok budowy 202. Segment środkowy, stan deweloperski. Z piecem i kaloryferami. Cena zł. Tel , OFERTA MS_4443 ŁOMIANKI 63 m2, 3 pokoje. Do wprowadzenia. Niski blok. Ogródek Cena zł. Tel , OFERTA DS_4230 DĄBROWA LEŚNA 258/978 m2, rok budowy Tradycyjny super stan, do wprowadzenia. Ciche miejsce, dobra komunikacja. Cena zł. Tel , OFERTA DS_33374 KAZUŃ 78/500 m2, rok budowy Wolnostojący na dużej działce. Funkcjonalne wnętrze, do zamieszkania 5 pok. Cena zł. Tel , OKAZJA OFERTA DS_34588 CEMPKOWO ok. Płońska60/226 m2, rok budowy 202.Dom wolnostojący stan deweloperski. Garaż wolno-stojący 70 m2. Cena zł. Tel , OFERTA DS_26375 DĄBROWA LEŚNA 300/628 m2, rok budowy 988 Dom wolnostojący. Do niewielkiego remontu. Cena zł Tel , OFERTA DS_35667 ŁOMIANKI 32/290 m2, rok budowy 999. Dom bliźniaczy w centrum miasta. Funkcjonalne wnętrze, dla małej rodziny. Cena zł. Tel , OFERTA DS_32585 DABROWA LEŚNA 220/770 m2, rok budowy 980 Tradycyjny z lat 80-tych. Piękna działka. Ciche miejsce, dobra komunikacja. Cena zł. Tel , OFERTA DS_40446 ŁOMIANKI/BURAKÓW 20/730 m2, Dom do remontu gratis projekt i pozwolenie na budowę. Pełne media. Urocze miejsce. Cena zł. Tel , OFERTA DS_822 DĄBROWA LEŚNA 75/625 m2, rok budowy 2002 Wygodny dom w zabudowie bliźniaczej. Do wprowadzenia. Ponad standardowe wykończenie. Cena zł. Tel , POLECAMY DZIAŁKI BUDOWLANE, ROLNE i USŁUGOWO-INWESTYCYJNE 2 GS_ DZIEKANÓW BAJKOWY budowlana 940 m ,00 zł GS-36 8 ŁOMIANKI budowlana pod bliźniak 00 m 2 2 GS_8847 DĄBROWA LEŚNA budowlana 674 m 2 GS_ 9446 CZOSNÓW/KAZUŃ m zł 2 GS_ 275 ŁOMIANKI budowlana 4700 m zł 2 GS_27488 IZABELIN DZIEKANÓWEK 234 m zł 2 GS_2629 DZIEKANÓW LEŚNY bud. 960 m zł 2 GS_27050 FELIKSÓW/ZABORÓW bud. 500 m zł tel , OFERTA DS_3336 DZIEKANÓW LEŚNY 288/482 m2 rok budowy 998 Dwu-rodzinny do wprowadzenia. Blisko Puszczy Kampinoskiej. Cena zł Tel , OFERTA MS_26296 WARSZAWA 74 m2. 3 pokoje do wprowadzenia. II piętro, nowe budownictwo osiedle zamknięte. Cena zł Tel , OFERTA MS_485 BIELANY. 27 m2, jednopokojowe. Kawalerka do remontu. Przy stacji SŁODOWIEC. Cena zł. Tel , OFERTA DS_3927 KIEŁPIN 240/026 m2, rok budowy 999 Wolno stojący, częściowo wykończony.spokojna okolica. Cena zł. Tel , OFERTA DS_3645 ŁOMIANKI 232/200 m2, rok budowy 999. Dom parterowy, wygodny i funkcjonalny. Urocza działka, dogodna komunikacja Cena zł. Tel , Należymy do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Pracujemy w systemie MLS 02783

12 2 Ogłoszenia drobne 8 października 202 r. Dodaj ogłoszenie tel Chcesz sprzedać DOM, MIESZKANIE, DZIAŁKĘ ZADZWOŃ % Wola, ul. Płocka, pow. 44m2, 2 pokoje, piętro /4, cena 650 zł. Milanówek, Brzózki, pow. całk. 20m2, pow. mieszkalna 80m2, pow. działki 000m2, cena zł. Polecam w szczególności młodej rodzinie z dzieckiem. tel Budynek nie posiada ogrzewania (opcja ogrzewanie elektryczne). Spokojna okolica do stacji kolei WKD 500m. tel , Marki, Małachowskiego, pow. 52m2, 2 pokoje, pietro 5/5, cena 600 zł. Kuchnia widna, w pełni umeblowana i wyposażona, duzy hall, łazienka duzy pokój i sypialnia. Całość bardzo ładnie wykończona, wysoki standard mieszkania, na podłogach w łazience terakota, w pozostałych pomieszczenaich panele. Osiedle ogrodzone. tel Mysiadło, Borówki, pow. 69 m2, 3 pokoje, cena zł. Wyjątkowe mieszkanie dwupoziomowe z ogródkiem, miejscempostojowym, BEZCZYNSZOWE. Ekspozycja okien na zachód. Mieszkanie w stanie deweloperskim. Obecnie w budowie (III etap), oddanie IV kwartał 202 r. Dwupoziomowy lokal posiada oddzielne wejście z poziomu parteru. Powierzchnia mieszkania to 68,4 m2 + strych z oknami dachowymi, do własnej adaptacji razem ok. 80 m2. tel Bielany, Hieroglif 9, pow. 28m2, działka budowlana, cena zł. Duża (jak na tę okolicę) działka z własną studnią i kilkoma drzewami owocowymi. Wszystkie media miejskie. Ogłoszenie bezpośrednie. Posiadam warunki zabudowy na budowę domu jednorodzinnego oraz projekt (na zamówienie) samego domu. tel Daj ogłoszenie % Krupia Wólka, Ustanów, Graniczna, 0000 m2 cena zł. Atrakcyjna działka na granicy Ustanowa i Krupiej Wólki,szer.45m, w studium MPZP teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Media: woda i prąd w drodze,obecnie jest doprowadzany gaz ziemny.w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych,teren oddalony od ruchliwych ciągów komunikacyjnych,polecam jako dobrą inwestycję bądź lokatę kapitału. tel Jerzmanowice, pow m2, budowlana, cena zł. Halinów, pow. 70 m2, 5 pokoi, 2 piętro, wolnostojacy, cena zł. Teresin, wolnostojacy pow. 200m2, pow. działki 650m2, hipoteczny, cena zł. Stan surowy zamkniety, garaż wykończony, blachodachówka, cegła dziurawka, działka ogrodzona, 6 pokoi, rok budowy Sprzedam działkę budowlano - rolną o pow. 28 arów. Szerokość działki 20m, długość 40m. Część budowlana to 0 arów a pozostała to część rolna z możliwością do przekwalifikowania. Dojazd do działki droga asfaltową. Media obok działki. Widok na skałki wapienne i lasy. Cicha i spokojna okolica w której znajdują się domki jednorodzinne. Blisko Ojcowskiego Parku Narodowego. Odległość od Krakowa ok. 20 km. tel Pruszkowo/Płońsk, pow m2, siedliskowa, cena zł. Atrakcyjna posiadłość 3,2 ha. Pruszkowo- 7km od Płońska, położona w ciągu rekreacyjnym za Jońcem wśród lasów, koło rzeki Wkry. Pięknie zarośnięta lasem ze stawem w lasku olszynowym. Miejscowość wypoczynkowa z wypożyczalnią kajaków. 2 budynki murowane do wykończenia do całorocznego zamieszkania. Dojazd autostradą Gdańską70 km od Warszawy (40 minut jazdy z centrum). Z powodu chorobysprzedam. Mozliwość spłaty w ratach. tel Dom zbudowany z bala w 2002 roku 70m na działce 680m, z własną studnią głębinową oraz ekologczną oczyszczalnią (osadnik na bakterie, oczyszvszczany raz do roku), posiada wszystkie media, ogrzewany kominkiem "babuszką" wykonany caly z szamotu wg.szwedzkiego projektu Shejbel,o mocy 4 KW czyli dla powierzchni 200m,z rozprowadzonym ogrzewaniem po calym domu,orócz takiego ogrzewania są zainstalowane kaloryfery marmurowe eko które włączją się dopiero przy - 20 stopniach opłata za energie to 80zl latem a 280 zl zimą. tel , Kołaków, pow. 55 m2, 5 pokoi, cena zł. Segment 55m2 stan surowy zamkniety docieplony z garażem!!! w bardzo fajnej lokalizacji -cicha i spokojna okolica blisko las -dobry dojazd do warszawy co godzinę autobus na miejscu szkoła podstawowa i kilka sklepów /na życzenie stan deweloperski 330 tys lub pod klucz /działka 500m2 woda miejska budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej w częściowym rozliczeniu przyjmę kawalerkę w warszawie lub markach. tel Srokowo, Kętrzyn, Szkolna, pow. 900 m2, cena zł. Sprzedam działki budowlane w nowo powstałym kompleksie 28 działek w Srokowie przy ulicy Szkolnej. Powieszchnie od 853 m2 do 900 m2. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzenego, plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową. W przyszłości powstanie osiedle domów jednorodzinych. 3,5 km do jeziora Rydzówka (500 ha), 7 km do jeziora Mamry. tel

13 Ogłoszenia w internecie Reklama

14 4 Ogłoszenia drobne 8 października 202 r. Dodaj ogłoszenie tel Zielonka, Wyszyńskiego, pow. 92m2, cena zł. Chcesz sprzedać DOM, MIESZKANIE, DZIAŁKĘ ZADZWOŃ % Żywiec, Sporysz, Habdasówka, pow m2, cena zł. Bezpośrednio, działak posiada wszystkie media. Do działki dojechać mozna z dwóch stron (od ul. Wyszyńskiego i od ul. Bajkowskiego). Przeznaczenie terenu usługowo-handlowe. tel Atrakcyja działka budowlana o powierzchni 26 arów częściowo ogrodzona media na granic słup energetyczny na działce,woda i ścieki w ulicy teren niezalewowy,działeczka sucha zadrzewiona kilkoma świerkami. tel lub Radom, pow. 205m2, wysokosc magazynu 500m, 22 pomieszczenia, cena zł. Nieruchomośc gruntowa o łacznej powierzchni 850m2, zabudowana budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowymi o pow. 205m2 przeznaczonymi do dzoałalnosci produkcyjnej i posiadajacymi zgodę na prowadzenia działalności produkcyjnej. Nieruchomosc połozona jest w centralnej Polsce. tel Żelechlinek, pow m2, letniskowa. Dwie malownicze działki letniskowe z prawem zabudowy (2.430 m2 każda). Dojazd asfaltowy, dookoła lasy, media. Gm. Żelechlinek, 90 km od Warszawy, 50 km od Łodzi. Atrakcyjna cena. tel lub Reguły k. Warszawy, Al. Jerozolimskie, pow. całkowita 580m2, minimalny moduł 340m2, wysokosć magazynu 7,5m. Dobra lokalizacja ok. 000m do wjazdu na obwodnicę południową, cena zł. tel , Babice Nowe, ul. Ogrodnicz 9, pow.250 m2, cena 7000zł netto. Powierzchnia handlowo-usługowa 250 m.kw z przeznaczeniem do działalności handlowej czy usługowej dla ludności(przedszkole,fitnes, sala konferencyjna itp.) (a także z zapleczem do składowania towarów ). tel , Ursynów, Pasaż Ursynowski, pow. 75m2, cena zł z Klasa budynku A, Lokal nadaje się do prowadzenia kazdej działalności ( idealny na sklep, usługi, biuro, gastronomię, przychodnię, gabinet). Posiada wentylację mechaniczną. Lokal moze być dowolnie zaaranaowany oraz dowolnia urządzony. Podana cena nie obejmuje opłat za media i spółdzielni. tel Zadzwoń ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE % Ostrów, pow. 22m2, działka inwestycyjna o dł. 82m i szerokości 32m, cena zł. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 884 w miejscowości Ostrów k/przemyśla. Droga przelotowa na kierunkach Przemyśl oraz Rzeszów, Krosno, Barwinek.Uzbrojenie w postaci prądu,wody,kanalizacji oraz gazu,wszystkie media znajdują się na terenie działki. Do nieruchomości prowadzi dogodny dojazd drogą asfaltową z drogi wojewódzkiej oraz gminnej.w obrębie miejscowości znajdują się duże skupiska zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.najbliższe punkty dystrybucji paliw znajdują się w Przemyślu w odległości 3,7km oraz w Nienadowej w odległości 28,km. tel

15 Ogłoszenia w internecie Biura ogłoszeń z

16 6 Reklama 8 października 202 r. Dodaj ogłoszenie tel p

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo