Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 Osoba do kontaktów: Katarzyna Kozielewska Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. SLI Specyficzne zaburzenie językowe diagnoza, prognoza, interwencja. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa. 1/13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Kod NUTS PL127 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. SLI specyficzne zaburzenie językowe diagnoza, prognoza, interwencja [ SLI Specific Language Impairment diagnosis, prognosis, INTERVENTION ] organizowanej w ramach projektu pt. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Celem projektu realizowanego przez Instytut jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. 1. Cele Konferencji Cele szczegółowe konferencji to: Zaprezentowanie najbardziej aktualnego stanu wiedzy na temat SLI, Dotarcie z informacją na temat SLI do środowisk polskich badaczy i praktyków oraz stworzenie możliwości wymiany informacji na temat SLI, rozwiązań dotyczących diagnostyki, interwencji terapeutycznej i edukacji, Zainteresowanie problematyką SLI przedstawicieli resortów edukacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, Wspieranie badań tego zaburzenia, wymiana doświadczeń specjalistów z wielu krajów i zacieśnianie współpracy międzynarodowej w tym obszarze, Zachęcenie grup docelowych do korzystania z badań edukacyjnych do poprawy efektywności nauki i nauczania, a także w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, Stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta w dziedzinie prowadzenia i popularyzacji badań i ich standardów w obszarze szeroko rozumianej edukacji. 2. Grupa docelowa konferencji: Odbiorcy rezultatów projektu to szeroko rozumiane środowiska naukowe. Głównym adresatem konferencji będą: 1. polscy badacze i praktycy (logopedzi, psychologowie, językoznawcy, lekarze pediatrzy i neurolodzy, pedagogowie, nauczyciele szkół i przedszkoli), 2. zagraniczni eksperci z krajów, które skutecznie rozwiązują problemy dzieci z SLI, 3. zagraniczni badacze i praktycy zainteresowani m.in. skorzystaniem z naszych doświadczeń, 4. przedstawiciele rządu RP, w tym resortów: edukacji, zdrowia oraz pracy i polityki społecznej, 5. dyrektorzy szkół i przedszkoli, 6. rodzice, 7. media, 8. opinia publiczna. 3. Ramowy program konferencji Czwartek :00-9:00 Rejestracja 9:00 10:00 Oficjalne otwarcie konferencji 10:00 13:00 Sesja poranna 10:00 11:15 Wykład wprowadzający 1 11:15 12:30 Wykład wprowadzający 2 2/13

3 3/13 12:30 14:30 Obiad 14:30 19:00 Sesja popołudniowa 14:30 15:30 Wykład 1 15:30 16:30 Wykład 2 16:30 17:00 Przerwa kawowa 17:00 18:00 Wykład 3 (Telekonferencja) 18:00 21:00 Powitanie gości, poczęstunek Piątek :00-8:30 Kawa, herbata 8:30 13:00 Sesja poranna 8:30 9:30 Wykład 4 9:30 10:30 Wykład 5 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 12:00 Wykład 6 12:00 13:00 Wykład 7 13:00 14:30 Obiad 14:30 19:00 Sesja popołudniowa 14:30 15:30 Wykład 8 15:30 16:30 Wykład 9 16:30 17:00 Przerwa kawowa 17:00 18:00 Sesja plakatowa 18:00 19:00 Wykład 10 (telekonferencja) Sobota :00-8:30 Kawa, herbata 8:30 10:30 Sesja poranna 8:30 9:30 Wykład 11 9:30 10:30 Wykład 12 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11: Wykład 13 12:00 13:00 Wykład 14 albo warsztaty 13:00 14:30 Obiad 14:30 19:00 Sesja popołudniowa 14:30 15:30 Sesja plakatowa 15:30 16:00 Przerwa kawowa 16:00 19:00 Dyskusja panelowa 20:00 Uroczysta kolacja Niedziela :00-8:30 Kawa, herbata 8:30 12:30 Sesja poranna 8:30 10:00 Warsztaty cz. 1 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 12:30 Warsztaty cz. 2 12:30 13:30 Obiad 13:30 17:00 Sesja popołudniowa 13:30 14:30 Warsztaty cz. 3: lub sesja plakatowa 3/13

4 4/13 14:30 15:00 Przerwa kawowa 15:00 16:30 Warsztaty, cz. 4: 16:30 17:00 Zamknięcie konferencji Ramowy program konferencji może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Oczekiwania wobec Wykonawcy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia koncepcji organizacji przedsięwzięcia zgodnie z poniższymi wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. Zapewnienia organizacji konferencji w dniach r. w centrum Warszawy (dzielnica Śródmieście) z min. 2 moderatorami i 30 prelegentami, w hotelu lub obiekcie o standardzie minimum pięciogwiazdkowym, posiadającym zaplecze konferencyjne oraz noclegowo-restauracyjne, położonym w centrum Warszawy. 2. Zapewnienia sali konferencyjnej z wyposażeniem każdego dnia, dostosowanej do liczby uczestników: 5-8 lipca do 500 osób, z możliwością aranżacji sali na 300 osób. 3. Zapewnienie organizacji min. dwóch telekonferencji we wskazanych terminach (5-8 lipca 2012). 4. Zapewnienia w sąsiedztwie sali konferencyjnej osobnej sali o optymalnej powierzchni przeznaczonej na prezentację posterów naukowych. 5. Zapewnienia w tym samym obiekcie min. 4 dodatkowych osobnych pokojów (2 o powierzchni ok. 50 i 2 ok. 25 metrów kwadratowych) i wyposażenia do wykorzystania podczas trwania konferencji, 6. Zapewnienia w sąsiedztwie sali konferencyjnej powierzchni i zorganizowanie 6 stoisk informacyjnych. 7. Zapewnienia osobnej powierzchni w tym samym obiekcie oraz usług cateringu i wyżywienia podczas każdego dnia dla uczestników (w tym ciągłe przerwy kawowe każdego dnia oraz lunche każdego dnia, dla wszystkich gości 1 kolację w postaci stołu szwedzkiego, dla ok. 100 osób 1 uroczystą kolację). 8. Zapewnienia w pozostałych hotelach, w których będą nocowali uczestnicy konferencji, 2 śniadań i 2 kolacji dla ok. 250 osób. 9. Zapewnienia noclegów ze śniadaniem dla ok. 50 osób w dniach r. w pokojach jednoosobowych w tym samym hotelu pięciogwiazdkowym, w którym odbywa się konferencja oraz ok. 10 pokoi dwuosobowych. 10. Zorganizowania i przeprowadzenia internetowej elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem strony internetowej konferencji oraz rejestracji noclegów w hotelach i elektronicznych potwierdzeń udziału uczestników. 11. Zorganizowania kompleksowej wysyłki informacji o konferencji (m.in. w formie maili, zaproszeń pocztą tradycyjną i pocztą kurierską) do ok potencjalnych uczestników na podstawie wytycznych Zamawiającego. 12. Przygotowania projektów materiałów konferencyjnych dla wszystkich uczestników zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz ich druk i spakowanie. 13. Przygotowania projektów i produkcji roll-up`ów, bannerów konferencyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 14. Zapewnienia transportu publikacji i materiałów konferencyjnych. 15. Przygotowania do druku i druku publikacji pokonferencyjnej w polskiej i angielskiej wersji oraz dostarczenie pod wskazany adres. 16. Przetłumaczenia materiałów na stronę internetową konferencji oraz innych materiałów konferencyjnych z języka polskiego na język angielski, a także z języka angielskiego na język polski, prowadzenia i aktualizacji tej strony (przygotowanej wcześniej przez Zamawiającego). 17. Zapewnienia podczas konferencji tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na język angielski. 4/13

5 5/13 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) 18. Zarejestrowania każdego dnia konferencji w formie audio, zapewnienia relacji fotograficznej z każdego dnia, przygotowanie ok minutowego filmu (audio-video) z konferencji według przygotowanego scenariusza zaakceptowanego przez Zamawiającego. 19. Zorganizowania wycieczki na terenie Warszawy i okolic (do 60 km) jednego dnia konferencji dla ok. 50 osób oraz programu artystycznego dla ok. 50 osób według wytycznych Zamawiającego. 20. Zapewnienia koordynacji obsługi kongresu i obsługi technicznej podczas wszystkich dni konferencji (w tym dyżur ochrony), zapewnienia bezpłatnego parkingu dla ok. 40 pojazdów. 21. Wykonawca będzie zobowiązany do transportu samochodami osobowymi na terenie Warszawy uczestników konferencji wskazanych przez Zamawiającego (ok. 25 osób) z lotniska Warszawa-Okęcie lub Dworca PKP Warszawa Centralna do hoteli wskazanych przez Zamawiającego lub na miejsce konferencji. Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedsięwzięcia będą wymagały konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z pewnych działań wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu. 5. Czas trwania konferencji Konferencja będzie zorganizowana w dniach od 5 do r. 6. Elementy wizualizacji 1. Wykonawca zobowiązany będzie informować, że świadczenie usług objętych umową jest finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828 z r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 2) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z r. w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata , określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach, 3) Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowią załącznik i są integralną częścią Planu komunikacji PO KL, 4) Systemem identyfikacji wizualnej projektu Instytutu Badań Edukacyjnych oraz logotypem konferencji. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania logo PO KL, UE, projektu oraz konferencji oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy z EFS, w szczególności na materiałach dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz na oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: 5/13

6 6/13 II.2.2) II.2.3) II.3) Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. SLI specyficzne zaburzenie językowe diagnoza, prognoza, interwencja [ SLI Specific Language Impairment diagnosis, prognosis, intervention ] organizowanej w ramach projektu pt. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (zgodnie z opisem zawartym w sekcji II.1.5.). Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między ,00 i ,00 EUR Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ i zaproszeniu do składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr z dopiskiem Konferencja naukowa SLI. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6/13

7 7/13 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, o którym mowa w ust W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach, wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) przedstawione dokumenty muszą uwzględniać następujące warunki: a. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego działań lub zaniechań każdego z nich, b. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy gwarancyjnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, c. dokumenty te zostaną złożone w oryginale. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zamawiający przewiduje, iż płatność ceny przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie będzie dokonana w dwóch ratach według poniższych zasad: I rata 30 % - za wykonanie I etapu prac. II rata 70 % - po wykonaniu całości przedsięwzięcia (II etapu). Płatność każdej z rat nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem, na rachunek bankowy. W przypadku braku środków z Projektu na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO termin płatności ulega wydłużeniu maksymalnie do 6 miesięcy, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ust. 4: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 7/13

8 8/13 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. ust. 5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w ust. 4 pkt 3), 4), 5) i 7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o którym mowa w ust. 4 pkt 6), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8/13

9 9/13 III.2.2) 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty o których mowa w ust. 9 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7 i Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w ust. 4 pkt 1, które powinno być przedstawione w oryginale. 13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 14. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie, 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, określonego w niniejszym punkcie ogłoszenia, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt III.2.2) ogłoszenia, dotyczącej tych podmiotów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt 1, które powinno być przedstawione w oryginale. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej równowartość ,00 PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji). 9/13

10 10/13 III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 3 usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt 1, które powinno być przedstawione w oryginale. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ad. 2) Warunek wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzema przedsięwzięciami (usługami) typu: organizacja konferencji, konferencji naukowych, kongresów, z których: i. co najmniej jedna opiewała na wartość nie mniejszą niż PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej wyrażona w złotych równowartość kwoty nie mniejsza niż PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi) oraz obejmowała co najmniej dwa dni następujące po sobie oraz, ii. co najmniej jedna obejmowała następujące obowiązki po stronie Wykonawcy: a. zapewnienie hotelu lub obiektu posiadającego zaplecze konferencyjne (tj. sale konferencyjne, sprzęt konferencyjny, kabiny i sprzęt do tłumaczenia symultanicznego) dla co najmniej 200 osób oraz zapewnienie usługi noclegowo-restauracyjnej dla uczestników przedsięwzięcia, b. prowadzenie rekrutacji i rejestracji uczestników przedsięwzięcia oraz przygotowanie i prowadzenie strony internetowej przedsięwzięcia, c. przygotowanie propozycji i realizacja programu artystycznego dla co najmniej 40 osób, d. realizację relacji fotograficznej i filmowej z przedsięwzięcia, e. produkcję i konfekcjonowanie materiałów konferencyjnych. Ad. 3) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 10/13

11 11/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się dysponowaniem zespołem składającym się z co najmniej 5 osób, w tym jedną osobą, która pełnić będzie funkcję koordynatora projektu, posiadającymi co najmniej następujące kwalifikacje: a) co najmniej 3 spośród nich spełniają następujące wymagania: I. wykształcenie co najmniej średnie; II. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, III. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, IV. doświadczenie w pracy przy organizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć typu: konferencje międzynarodowe, konferencje naukowe, kongresy ogólnopolskie i międzynarodowe, V. biegła znajomość programów MS Office, Internetu, poczty elektronicznej, obsługi urządzeń biurowych. b) Koordynator projektu, tj. jedna osoba spełniająca następujące wymagania: I. wykształcenie co najmniej średnie, II. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, III. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, IV. doświadczenie w pracy przy co najmniej 5 przedsięwzięciach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym każda dla co najmniej 200 osób i każda o wartości co najmniej PLN brutto. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Punktacja spełnienia warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy określonego w sekcji III.2.3 pkt 2) niniejszego ogłoszenia: a. za zrealizowanie trzech usług o wartości co najmniej PLN brutto każda 4 pkt b. za zrealizowanie więcej niż 3 usług o wartości co najmniej PLN brutto każda 6 pkt, przy czym oceniane będą tylko te spośród zrealizowanych usług, dla których załączono dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Dokumenty te nie będą podlegały uzupełnieniu na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunek, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, gdy na miejscu piątym listy będzie więcej niż jeden Wykonawca z taką samą liczbą punktów, o pozycji na miejscu piątym decydować będzie największa łączna wartość brutto usług przedstawionych w wykazie. Liczba uzyskanych w ten sposób punktów określi miejsce Wykonawcy na liście stanowiącej podstawę zaproszenia do składania ofert. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia 11/13

12 12/13 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Kompleksowa realizacja przedsięwzięcia. Waga 40 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: IBE/D/5/2012 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pt. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Informacje dodatkowe 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 47 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., nr 113, poz. 759). Wykonawca powinien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu (określonych w niniejszym ogłoszeniu) w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz następującą informacją: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: "Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. SLI - specyficzne zaburzenia rozwoju językowego - diagnoza, prognozy i interwencja. Nie otwierać przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem". Wzór wniosku wraz ze wzorami załączników dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego 2. Dotyczy pkt II.3 Ogłoszenia o zamówieniu (termin wykonania zamówienia) Wskazana w pkt II.3 niniejszego ogłoszenia data rozpoczęcia zamówienia ma charakter jedynie informacyjny i zawarcie umowy po upływie tej daty albo przed tym terminem nie wpływa na warunki realizacji zamówienia, a w szczególności na termin jego wykonania. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 12/13

13 13/13 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /13

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo