prof. dr hab. Marek Konopczyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. Marek Konopczyński"

Transkrypt

1 prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Uniwersytet Warszawski Magister pedagogiki specjalnej - Uniwersytet Jagielloński Doświadczenie zawodowe: Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie Profesor w PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie Profesor w Akademii Podlaskiej w Siedlcach Docent w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Krajowy Koordynator Programu Rządowego Przeciw Przemocy. Wyrównać Szanse (Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny IUNDP) Dyrektor Departamentu Opieki, Wychowania i Kultury Fizycznej w Edukacji Narodowej Ministerstwie Kierownik Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Asystent w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach Pedagog w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kamiennej Działalność Społeczna: Przewodniczący Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka 2014 Członek Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej 2014 Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka od stycznia 2014 Członek Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego - kadencja Członek Rady Polityki Penitencjarnej, powołany przez Ministra Sprawiedliwości 1

2 Członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, powołany przez Preesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów Prezes AZS Warszawa od 2005 Prezes Zarządu Głównego AZS Sekretarz Generalny Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie Prezes Zarządu Domu Polskiego w Wilnie Działalność Naukowa: Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej miesięcznika Policja 997 od grudnia 2014 Członek Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies od 2014 Z-ca redaktora naczelnego rocznika Resocjalizacja Polska Redaktor Naczelny rocznika Resocjalizacja Polska od 2012 Zastępca Przewodniczącego Rady Programowo Naukowej kwartalnika Probacja Przewodniczący Komisji pracującej nad opracowaniem rekomendacji z Konferencji poświęconej Wykonywaniu kary ograniczenia wolności i roli samorządów lokalnych w readaptacji społecznej skazanych zorganizowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego oraz Prezydenta Miasta Elbląga, pod honorowym Patronatem Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministra Sprawiedliwości Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk kadencja Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska Członek Rady Naukowej czasopisma Studia Pedagogiczne. Zastępca Przewodniczącego Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zarządzeniem z dn r. Sekretarz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Autor naukowej koncepcji twórczej resocjalizacji, którego badawcze doświadczenia i naukowe refleksje mieszczą się w nurcie współczesnych poszukiwań teoretycznej bazy oddziaływań resocjalizacyjnych wynikających z heurystycznej wizji rozwoju człowieka. Prezentując teoretyczne, metodyczne i aplikatywne wymiary pedagogiki resocjalizacyjnej Profesor oparł je przede wszystkim na paradygmacie kognitywistyki i interakcjonizmu symbolicznego. 2

3 Autor eksperymentu Scena Coda, eksperymentalnej próby stworzenia metody resocjalizacji poprzez teatr. Profesor nadzwyczajny, dr. hab. Marek Konopczyński był konsultantem naukowym w projekcie innowacyjnym testującym pod nazwą Drogowskaz życiowy realizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I Stopnia w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od listopada 2011 do października 2014 roku. Celem projektu było stworzenie innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych IOR dla nieletnich sprawców zachowań przestępczych, przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych i Zakładach Poprawczych. W ramach projektu opracowano, przetestowano i włączono do głównego nurtu polityki tego rodzaju innowacyjną metodę. Nadmienić należy, że przy jej konstruowaniu oparto się na naukowej koncepcji Metody twórczej resocjalizacji autorstwa prof. Marka Konopczyńskiego. Metoda IOR została oceniona pozytywnie przez ewaluację zewnętrzną i zaaprobowana przez przedstawicieli wszystkich ośrodków resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych w Polsce. PUBLIKACJE Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego MONOGRAFIE 1) Metody twórczej resocjalizacji, Konopczyński M. Wyd. PWN, Warszawa (wydanie uzupełnione i poprawione) 2) Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Konopczyński M., Wyd. Pedagogium, Warszawa 2013, ISBN ) Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Konopczyński M., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, ISBN: , ISBN , ISBN

4 PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ 1) Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2007, ISBN X. 2) Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana M. Konopczyński, B. Nowak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2008, ISBN ) Myślenie i działanie pedagoga M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, ISBN ) Współczesne kierunki w teorii i praktyki resocjalizacyjnej, M. Konopczyński, W. Ambrozik (red.), Wydawnictwo: Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, ISBN ) Pedagogika społeczna. Oblicza resocjalizacji M. Konopczyński (red.) Rok VIII/2009 Nr2 (32), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, ISBN ) Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010, ISBN ) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, M. Konopczyński, B. Urban (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ISBN ) Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, (scientific editors), Wyd. The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, ISBN ) Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna dewiantów a ich reintegracja społeczna, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ISBN (dla serii) (dla cz.iii). Rozdziały w książkach 1) Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości (w) Resocjalizacja tom I, B. Urban, J. Stanik (red. naukowa), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, str ) Współczesne nurty w resocjalizacji (w) Resocjalizacja tom I, B. Urban, J. Stanik (red. naukowa), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, str ) Creation of alternative identities as methods for minimising effects of social exclusion Prevention of Social Exclusion of the Youth, Stefan Kwiatkowski (academic edition), Publisher: Voluntary Labour Cirps, Headquarters, Warsaw 2008, page 45. 4

5 4) Wymiary przestrzeni życia dziecka. Proces destygmatyzacji w perspektywie twórczej resocjalizacji (w) Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, J. Izdebska, J. Szymanowska (red.), Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009, str ) Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji (w) Polska Resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty praktyki studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Z. Jasiński i D. Widelak (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, str ) Prozess der Individuumsentstigmatisierung von Korrektur zur Entwicklung (w) Horizonte der sozialen wiedereingliederung/ Horizons of social reintegration, A. Kieszkowska (red.), The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Kielce 2010, str ) Współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Etos nauka naukowcy (w) Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010, str ) Creating alternative identities as a meeting of wards with their future in the process of creative rehabilitation (w) Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, (scientific editors), Wyd. The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, str. 15. Rozprawy i artykuły 1) Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym. Koncepcja heurystyczna (w) Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego, I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2007, str ) Ciągłość i zmiana polskiej myśli resocjalizacyjnej. Refleksje krytyczne (w) Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku, tom I, T. Zacharuk (red.), Akademia Podlaska, Siedlce ) W poszukiwaniu tożsamości społecznej współczesnej młodzieży polskiej. Refleksje na tle realizowanych badań (w) Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej. W Poszukiwaniu tożsamości, H. Machel (red), Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk ) Kreowanie tożsamości. Refleksja pedagogiczna (w) Pedagogika Społeczna - Tradycja i Współczesne Konteksty nr 4/2006, W. Theiss, M. Winiarski (red), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007, str ) Twórcza Resocjalizacja jako metoda kreowania alternatywnej tożsamości nieletnich (w) Etiologia alienacji społecznej, J. Sowa (red), Zamość

6 6) Przemiany tożsamościowe nieprzystosowanych społecznie w procesie de stygmatyzacji (w) Studia Edukacyjne 8/2008, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, str ) Destygmatyzacja dewiantów poprzez kreowanie alternatywnych parametrów tożsamości (w) Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana M. Konopczyński, B. Nowak (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2008, str ) Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (w) Pedagogika Społeczna. Oblicza Resocjalizacji nr 2(32), M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, str ) Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja- od korekcji do rozwoju (w) Probacja I/2009, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2009, str ) Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Od korekcji do rozwoju (w) Myślenie i działanie pedagoga M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, str ) Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego (w) Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia-teraźniejszość-przyszłość, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, str ) Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska- twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego (w) Resocjalizacja Polska, Rocznik nr 1/2010, L. Pytka, M. Konopczyński, T. Zacharuk (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010, str ) Tożsamość w sieci. Perspektywa socjopedagogiczna (w) Resocjalizacja Polska nr 2/2011, Wydawnictwo Pedagogium (współautor Konopczyński F.), Warszawa 2011, str ) Trzy mity resocjalizacyjne (w) Resocjalizacja Polska nr 3/2012, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2012, str ) Karać, leczyć czy wychowywać? O sposobach zwalczania patologii społecznych wśród młodzieży (w) Probacja kwartalnik III/2012, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012, str ) Twórcza resocjalizacja zarys koncepcji metodycznej (w) Probacja kwartalnik II/2012, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012, str ) Dlaczego tak trudno być kuratorem sądowym i pedagogiem jednocześnie? (w) Probacja kwartalnik II/2012, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012, str

7 18) Kreowanie alternatywnych tożsamości jako spotkanie wychowanka z jego przyszłością w procesie Twórczej Resocjalizacji (w) Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, (scientific editors), Wyd. The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, str ) Wstęp (w) Innowacje resocjalizacyjne, W. Ambrozik, A. Dąbrowska (red.), Wyd. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa 2014, str ) Tvoriva resocializace jako prostredek rozvoje potencialu (w) Aktualni otazky vezenstvi, H. Valkova, V. Cernikova, J. Firstova, Praha 2014, str Monografie Publikacje przed uzyskaniem habilitacji: 1) Studenci wobec zjawisk patologii społecznej, Konopczyński M., Pytka L. (współautor), Wyd. WSR-P w Siedlcach, Siedlce 1986, PL ISSN ) Twórcza Resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Konopczyński M. Editions - Spotkania, MEN, Warszawa 1996, ISBN ) Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, Konopczyński M. PWN, Warszawa 2006, ISBN-13: (01), ISBN-10: (01). Prace zbiorowe pod redakcją 1) Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych L. Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, 2005, ISSN X. 2) Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, ISSN X. Rozdziały w książkach 1) Metody twórczej resocjalizacji (w) Pedagogika Społeczna 2/ Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, str

8 Rozprawy i artykuły 1) Próba psychologicznej analizy wierszy więźniów przebywających w zakładzie karnym (w) Zeszyt II, Zeszyty Naukowe, Seria nauki humanistyczne, Wyd. WSRP, Siedlce 1987, str ) Środowisko rodzinne i jego wpływ na społeczne niedostosowanie nieletnich dziewcząt (w) Zeszyt II, Zeszyty Naukowe, Seria nauki humanistyczne, Wyd. WSRP, Siedlce 1987, str ) Motywy uprawiania prostytucji przez dziewczęta pochodzące ze środowiska wiejskiego (w) Młodzież Kultura Wieś. Zeszyty badawcze nr 5, Warszawa 1987, str ) O niesprawiedliwości szkolnej (w) Zeszyty Naukowe seria Nauki Humanistyczne, WSRP, Siedlce 1989, str , (współautor Zacharuk T.). 5) Strategia i taktyka zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży w Polsce (w) Opieka Wychowanie Terapia nr 2/1989, str ) Scena CODA nowa kulturo techniczna metoda terapii i resocjalizacji (w) Opieka Wychowanie Terapia nr 1-2 (5-6), Warszawa 1991, str ) Teatr Scena Coda szansą dla resocjalizacji?, Szkoła Specjalna nr 2/3, WSziP, 1991, str (współautor Daszkiewicz-Konopczyńska M.). 8) Patologia wśród młodzieży w Polsce w latach 80-tych (w świetle niektórych badań i opinii) (w) Opieka Wychowanie Terapia nr 3-4 (7-8), Warszawa 1991, str ) Reakcje młodzieży wiejskiej wobec zjawisk patologii społecznej. Analiza socjopedagogiczna (w) Szkoła Specjalna nr 5, WSziP 1991, str ) Theatre that heals (w) The Theatre In Poland, A. Schiller, Warsaw ) Teatr resocjalizacyjny - założenia, funkcje, formy, Prace Pedagogiczne, Zeszyt 17, Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej, (J. Włodek-Chronowska red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, (współautor Sawicka K.), Wyd. UJ, Kraków 1993, str ) Polska oświata na wschodzie. Wybrane aspekty (w) Materiały pokonferencyjne II Światowego Forum Oświaty Polonijnej, Wilno - Warszawa 1995, str ) Niektóre aspekty Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (w) L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Wyd. WSPS, Warszawa 1995, str ) Rodzinne formy opiekuńczo - wychowawcze - w poszukiwaniu optymalnego modelu (w) Zarządzanie i Edukacja nr 2-3, 1997, str

9 15) Stan i zagrożenia oświaty polonijnej na zachodzie (w) Materiały pokonferencyjne III Światowego Forum Oświaty Polonijnej, Paryż - Warszawa 1999, str ) Od wielokulturowości do międzykulturowości. Czas zmiany (w) Tożsamość narodowa Polaków w przyszłej Europie, Warszawa 2002, str ) Creative Resocialization - Critical Remarks (w) Prewantiwnata piedagogika. Sofijski Uniwersitiet, Sofia 2005 str ) Twórcza resocjalizacja. Refleksje krytyczne (w) Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, W. Kubik, B. Urban (red), WAM, Kraków 2005, str ) Nauczyciel - wychowawca na rozdrożu. W poszukiwaniu duszy współczesnego Nauczyciela (w) Pedagog jednej czy wielu dróg? A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuk (red), Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach 2005, str ) Szkoła jako instytucja profilaktyki (w) Pedagogika Społeczna 2/2005 Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu L. Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2005, str ) Twórcza Resocjalizacja. Założenia teoretyczne i metody (Creative Resocializationtheoretical assumptions and methods) (w) Patologie społeczne XXI wieku. Humanistyczne wyzwania wobec filozofii zła, WSH Pułtusk 2006, str ) Podstawy twórczej resocjalizacji (w) Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, str ) Podstawy twórczej resocjalizacji (w) Pedagogika Społeczna 2/ Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, str

10 RECENZJE Recenzje prac doktorskich recenzja recenzja recenzje recenzje recenzja recenzje recenzja Recenzje przewodów habilitacyjnych recenzje recenzja recenzje recenzje Recenzje wydawnicze po uzyskaniu habilitacji 1) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red), Poznań-Gdańsk-Warszawa ) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, M. Marczak (red), Kraków ) Recenzja wydawnicza Czasopisma Studia Edukacyjne tom 10 /2009 wykonana na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań ) Problemy Współczesnej Resocjalizacji, L. Pytka, B. Nowak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa ) Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, R. Opora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ) Recenzja wydawnicza Czasopisma Przegląd badań edukacyjnych, numer 14(1/2012), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń ) Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, Redakcja Naukowa Teresa Sołtysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

11 8) Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego, M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawełek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań ) Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej, D. Rybczyńska Abdel Kawy, M. Heine, A. Karłyk-Ćwik (red.), Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c., Toruń ) Etické kontexty pedagogickej profesie, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Etika v kontexte sociálnych vied, P. Laca - S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Etika v životnej perspektíve cloveka, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Dialóg pomáhajúcich profesii v kontexte sociálnej práce, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Výchova Rodina Hodnoty, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość, J. Chojecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań ) Edukacja Uniwersytet Oświata dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu, Redakcja naukowa W. Ambrozik, Wyd. Naukowe UAM, Poznań ) Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjnowychowawczej z nieletnimi, A. Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa ) Telewizja w życiu nieletnich przestępców, H. Tomkowiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 Recenzje wydawnicze przed uzyskaniem habilitacji 1) Rzut kamieniem, czyli dyskusji wokół diagnozy resocjalizacyjnej ciąg dalszy (w) Verum, nr 12, 1989, str recenzja książki L. Pytki Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

12 2) Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym (w) Szkoła Specjalna nr 6, WSziP, 1988, str , recenzja książki Lesława Pytki Teoretyczne Problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ) W poszukiwaniu duszy nauczycielstwa polskiego (w) Nowe Książki nr 6, 1988 r. str.16 recenzja książki J. Binczyckiej Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice HASŁA W ENCYKLOPEDIACH Resocjalizacja poprzez twórczość, Resocjalizacyjny teatr (w) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom V, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006, str Pedagogium, (w) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom IV, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005, str PROWADZENIE WYKŁADÓW OTWARTYCH: 15 styczeń 2015 r. - Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii 17 marzec 2015 r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Temat wykładu: Współczesne tendencje wykluczenia kulturowego, edukacyjnego i społecznego 19 marzec 2015 r. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Temat wykładu: Rzeczywistość resocjalizacyjna w Polsce. Założenia resocjalizacji kreującej 26 marzec 2015 r. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedaogogiki Temat wykładu: Nibylandie resocjalizacyjne. Mity, półprawdy i prawdy o resocjalizacji instytucjonalnej 12

13 UDZIAŁ W KONFERENCJACH Po habilitacji Rok 2015 KONFERENCJE Z REFERATAMI 3 marzec 2015 r. Mity o wychowującej i nauczającej szkole Miejsce: Słupsk Organizator: Centrum Edukacyjne TECHNIK Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity wychowującej szkoły czyli dokąd zmierza polska edukacja? 11 marzec 2015 r. Debata o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych Miejsce: Warszawa Organizator: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity o wychowującej i nauczającej szkole 14 marzec 2015 r. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży a edukacja społeczna Organizator: Pedagogium WSNS w Warszawie, Służba Więzienna, Naczelny Kapelan Wieziennictwa Forma uczestnictwa: wykład z prezentacją filmową pt. Tatuaże wolności 20 marzec 2015 r. Nieletni zabójcy wyzwania (Re)socjalizacyjne i wychowawcze XXI wieku Miejsce: Kraków Organizator: Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity, półprawdy i prawdy o pedagogice resocjalizacyjnej 25 marzec 2015 r. VII Dzień Twórczej Resocjalizacji. Praca z młodzieżą w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych Miejsce: Poznań Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji Forma uczestnictwa: wykład inauguracyjny Rok 2014 KONFERENCJE Z REFERATAMI 13

14 14 styczeń 2014 r. Profilaktyka w szkole, czy profilaktyka w rodzinie? Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski Organizator: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Forma uczestnictwa: wykład pt. (Nie) wychowująca szkoła 31 styczeń 2014 r. Perspektywa integralnokulturowa w relacjach funkcjonariusz osadzony Miejsce: Warszawa Organizator: Fundacja Pomoc Potrzebującym Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja penitencjarna dylematy i wątpliwości 4 marzec 2014 r. Konferencja podsumowująca realizację programu Razem bezpiecznej w 2013 roku Miejsce: Warszawa, sala konferencyjna w budynku MSW Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesne problemy wychowania i edukacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie 5 marzec 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła Miejsce: Sejm RP, Warszawa Organizator: Poseł Joanna Fabisiak Forma uczestnictwa: wykład pt. Innowacyjność dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w perspektywie współczesnej pedagogiki 21 marzec 2014 r. VI Spotkania z edukacją Miejsce: Gimnazjum nr 4 oraz Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Organizator: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Forma uczestnictwa: wykład pt. Mit wychowującej szkoły, czyli dokąd zmierza polska edukacja? 31 marzec 2014 r. X Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna 95-lecie Służby Więziennej a działania prewencyjne przed przestępczością Miejsce: Kino Praha w Warszawie Organizator: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, Rektor Pedagogium WSNS, Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Józefa Piłsudskiego, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu. Forma uczestnictwa: wykład pt. Drogi i bezdroża resocjalizacji 8 kwiecień 2014 r. VI Dzień Twórczej Resocjalizacji Wykluczenie jako problem społeczny od teorii ku praktycznym rozwiązaniom Miejsce: UAM w Poznaniu Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji 14

15 Forma uczestnictwa: wykład pt. Dwie wizje resocjalizacji na przełomie wieków 15 maj 2014 r. "Optymistyczny start szkolny - 6 latek w szkole" Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie Organizator: Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w Zabrzu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Forma uczestnictwa: prezentacja wyników ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez Pedagogium 16 maj 2014 r. Ogólnopolskie seminarium resocjalizacyjno-penitencjarne Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Okręgowa Służba Więzienna w Bydgoszczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórcza resocjalizacja w teorii i praktyce oraz prowadzenie spotkania autorskiego 26 maj 2014 r. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczeństwa wielokulturowe dynamika, zmienność i nieprzewidywalność. Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej? Miejsce: Białystok - Supraśl Organizator: Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Forma uczestnictwa: wykład pt. Dwie (trzy?) pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków, moderator sekcji. 7 czerwiec 2014 r. Pozbawienie wolności nie pozbawia praw Miejsce: Bydgoszcz Organizator: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie z Komisją Prawa Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Forma uczestnictwa: wykład pt. Trzy mity resocjalizacyjne 24 czerwiec 2014r. Wczoraj, dziś, jutro polskiej resocjalizacji Miejsce: Warszawa Falenica Organizator: Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy Forma uczestnictwa: wykład pt. Wczoraj, dziś i jutro czyli trzy twarze polskiej resocjalizacji nieletnich 26 czerwiec 2014r. Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej Miejsce: Poznań Organizator: Zakład Poprawczy w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacyjna rola sportu 3-5 wrzesień 2014r. Narada Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Miejsce: Kraków Organizator: Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości 15

16 Forma uczestnictwa: wykład pt. Możliwości i ograniczenia resocjalizacji instytucjonalnej 24 wrzesień 2014r. Metody twórczej resocjalizacji w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie Organizator: Pedagogium WSNS, Młodzieżowy Ośrodek nr 2 w Warszawie Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórcza resocjalizacja w praktyce wychowawczej 30 wrzesień 2014r. Wychowanie ku wartościom Miejsce: Radom Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Forma uczestnictwa: wykład pt. Wychowanie jako proces kreowania 1 październik 2014r. V Ogólnopolski Kongres dyrektorów z młodzieżowych ośrodków wychowawczych Miejsce: Goniądz Organizator: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja kreująca-podstawowe założenia 3 październik 2014r. Konferencja Podsumowująca Realizację Projektu Drogowskaz życiowy Miejsce: Kielce Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja kreująca-podstawowe założenia 12 październik 2014r. V Konferencja szkoleniowa PTTM pt. Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania Miejsce: Warszawa Organizator: Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesne koncepcje oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych. Teoria i praktyka 15 październik 2014r. I Doktoranckie Sympozjum Naukowe z cyklu Twórczość w rehabilitacji rehabilitacja w twórczości Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórczość jako droga życia październik 2014r. VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Kobieta w izolacji. Zatrudnienie skazanych ważny czynnik w procesie resocjalizacji, sposób na przetrwanie wyroku czy perspektywa na przyszłość? Miejsce: Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej Zacisze Organizator: Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu Forma uczestnictwa: wykład pt. Praca jako czynnik resocjalizacyjno-kreujący. Wątpliwości i dylematy pedagogiczne 16

17 5 listopad 2014r. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Konferencja inaugurująca Rządowy program na lata Bezpieczna i Przyjazna Szkoła Część II Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Forma uczestnictwa: wykład pt. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. 19 listopad 2014r. Konferencja prasowa Nastolatki wobec Internetu Miejsce: Warszawa Organizator: Rzecznik Praw Dziecka Forma uczestnictwa: prezentacja wyników badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka wykonanych przez Pedagogium 20 listopad 2014r. Dzieci po drugiej stronie muru Miejsce: siedziba Austriackiego Forum Kultury w Warszawie Organizator: Helsińska Fundacja Praw Człowieka Forma uczestnictwa: wykład pt. Nowe wyzwania placówek dla nieletnich 26 listopad 2014r. Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy Miejsce: Uniwersytet Wrocławski Organizator: Zakład Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Forma uczestnictwa: wykład pt. Trzy Pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków 27 listopad 2014r. Sympozjum z okazji obchodów 50-lecia Zakładu Poprawczego w Poznaniu Miejsce: Zakład Poprawczy w Poznaniu Organizator: Zakład Poprawczy w Poznaniu Forma uczestnictwa: wykład pt. Wizja instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich. Perspektywy i ograniczenia 8-10 grudzień 2014 r. Aktualne problemy więziennictwa Miejsce: Akademia Policyjna Republiki Czeskiej w Pradze Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Prawnego Akademii Policyjnej Republiki Czeskiej w Pradze pod patronatem pani Minister Sprawiedliwości Republiki Czeskiej Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórcza resocjalizacja w warunkach penitencjarnych 17 grudzień 2014 r. wykład otwarty Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity, półprawdy i prawdy o resocjalizacji UDZIAŁ BEZ REFERATU 17

18 19 marzec 2014 r. Debata o zawodzie nauczyciela Miejsce: siedziba Zarządu Głównego ZNP w Warszawie Organizator: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego Forma uczestnictwa: aktywny udział w debacie 10 kwiecień 2014 r. Głos narzędzie, komunikacja, terapia Organizator: Pedagogium WSNS, Polski Związek Logopedów Forma uczestnictwa: otwarcie konferencji 11 czerwiec 2014 r. Konferencja poświęcona omówieniu Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2013 Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Organizator: Rzecznik Praw Obywatelskich Forma uczestnictwa: aktywny udział w debacie wrzesień 2014r. II Kongres Kuratorski pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Miejsce: Centrum Konferencyjno Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie Organizator: Krajowa Rada Kuratorów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Pedagogium WSNS, Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji Probare Forma uczestnictwa: prowadzenie Modułu pedagogiczno-resocjalizacyjnego 10 październik 2014r. Seminarium Środowisko życia i edukacja społeczna w 60 rocznicę śmierci Heleny Radlińskiej Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, przy współpracy Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Katedry Pedagogiki Społecznej IPSiR UW. Forma uczestnictwa: Otwarcie seminarium 6 listopad 2014r. Prawo Dziecka do życia bez przemocy Miejsce: Belweder, Warszawa Organizator: Rzecznik Praw Dziecka Forma uczestnictwa: prowadzenie panelu 2 grudzień 2014r. Euromigracje - mity, półprawdy, prawdy" Miejsce: Pedagogium WSNS Organizator: Pedagogium WSNS Forma uczestnictwa: otwarcie konferencji 18

19 Rok 2013 KONFERENCJE Z REFERATAMI 11 styczeń 2013 r. II Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów pt. Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS, Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii Pedagogium, Doktoranckie Koło Naukowe Badań Jakościowych APS, Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Współpracy Polsko- Niemieckiej UW, Doktoranckie Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji APS, Forma uczestnictwa: opiekun sekcji Resocjalizacja penitencjarna i około penitencjarna 23 luty 2013 r. udział w spotkaniu z cyklu Nasi Mistrzowie Miejsce: Muzeum Historyczno Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Organizator: Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Muzeum Historyczno Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Forma uczestnictwa: wykład pt. Modele resocjalizacji 14 marzec 2013 r. IX Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna "Pozytywne programy oddziaływań ochroną młodych przed przestępczością" Miejsce: kino NoveKino Praha w Warszawie Organizator: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja penitencjarna w perspektywie ponowoczesności 15 marzec 2013 r. Konferencja podsumowująca realizację programu Razem bezpieczniej w 2012 roku. Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku MSW Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Forma uczestnictwa: wykład pt. Kreatywna profilaktyka społeczna łamanie barier i różnic pokoleniowych marzec 2013 r. Ogólnopolska konferencja szkoleniowa Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia i możliwości usamodzielnienia wychowanków w oparciu o istniejące rozwiązania systemowe szanse i bariery Miejsce: ośrodek przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach Organizator: Fundacja po Drugie Forma uczestnictwa: wykład pt. Usamodzielnienie wychowanków zakładów poprawczych w świetle teorii psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych. 10 kwiecień 2013 r. Konferencja pt. V Dzień Twórczej Resocjalizacji Diagnoza, czyli co robić, żeby działać skutecznie? Miejsce: WSE UAM w Poznaniu Organizator: UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji 19

20 Forma uczestnictwa: wykład pt. Oblicza współczesnej resocjalizacji. 12 kwiecień 2013 r. Konferencja z udziałem Kadry Kierowniczej garnizonu mazowieckiego Miejsce: Brok, Ośrodek BINDUGA Organizator: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Forma uczestnictwa: wykład inauguracyjny pt. Współczesna rola inkluzyjna służb policyjnych. 16 kwiecień 2013 r. Konferencja pt. Mity o wychowującej szkole tryptyk edukacyjny Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS Współorganizatorzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Forma uczestnictwa: wykład pt. Kilka mitów o wychowaniu instytucjonalnym kwiecień 2013 r. Konferencja Naukowa z udziałem Kuratorów Okręgowych i Przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości Miejsce: Zakopane Organizator: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesna Kuratela Sądowa w Polsce i Europie 16 maj 2013 r. Debata Trybun młodzieżowy w placówce resocjalizacyjnej Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS Współorganizatorzy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Forma uczestnictwa: wykład wprowadzający pt.: Pedagogiczne konteksty praw wychowanków. 27 maj 2013 r. Konferencja Agresja i przemoc w szkole Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Organizator: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Sejm RP Forma uczestnictwa: wykład pt. Wychowawcze wymiary współczesnej polskiej szkoły. Pomiędzy ekskluzją a inkluzją społeczną. 28 maj 2013 r. Konferencja DWA ŚWIATY, czyli jak skutecznie niwelować niewłaściwe zachowania młodzieży poprzez zintegrowane działania społeczne Miejsce: gmach Komendy Stołecznej Policji Biała Sala, ul. Nowolipie 2 Organizator: Policyjna Izba Dziecka Komendy Stołecznej Policji, Komendant Stołeczny Policji, Rzecznik Praw Dziecka Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesna resocjalizacja. 19 czerwiec 2013 r. Konferencja Tożsamość wychowawcy w ramach projektu Kreatywny wychowawca 20

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW Razem bezpieczniej Kalendarium PaT LISTOPAD 2015 21 listopada Tczew IV Pomorski Festiwal Społeczności PaT PAŹDZIERNIK 2015 2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo