prof. dr hab. Marek Konopczyński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. Marek Konopczyński"

Transkrypt

1 prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Uniwersytet Warszawski Magister pedagogiki specjalnej - Uniwersytet Jagielloński Doświadczenie zawodowe: Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie Profesor w PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie Profesor w Akademii Podlaskiej w Siedlcach Docent w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Krajowy Koordynator Programu Rządowego Przeciw Przemocy. Wyrównać Szanse (Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny IUNDP) Dyrektor Departamentu Opieki, Wychowania i Kultury Fizycznej w Edukacji Narodowej Ministerstwie Kierownik Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Asystent w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach Pedagog w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kamiennej Działalność Społeczna: Przewodniczący Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka 2014 Członek Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej 2014 Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka od stycznia 2014 Członek Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego - kadencja Członek Rady Polityki Penitencjarnej, powołany przez Ministra Sprawiedliwości 1

2 Członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, powołany przez Preesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów Prezes AZS Warszawa od 2005 Prezes Zarządu Głównego AZS Sekretarz Generalny Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie Prezes Zarządu Domu Polskiego w Wilnie Działalność Naukowa: Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej miesięcznika Policja 997 od grudnia 2014 Członek Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies od 2014 Z-ca redaktora naczelnego rocznika Resocjalizacja Polska Redaktor Naczelny rocznika Resocjalizacja Polska od 2012 Zastępca Przewodniczącego Rady Programowo Naukowej kwartalnika Probacja Przewodniczący Komisji pracującej nad opracowaniem rekomendacji z Konferencji poświęconej Wykonywaniu kary ograniczenia wolności i roli samorządów lokalnych w readaptacji społecznej skazanych zorganizowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego oraz Prezydenta Miasta Elbląga, pod honorowym Patronatem Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministra Sprawiedliwości Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk kadencja Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska Członek Rady Naukowej czasopisma Studia Pedagogiczne. Zastępca Przewodniczącego Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zarządzeniem z dn r. Sekretarz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Autor naukowej koncepcji twórczej resocjalizacji, którego badawcze doświadczenia i naukowe refleksje mieszczą się w nurcie współczesnych poszukiwań teoretycznej bazy oddziaływań resocjalizacyjnych wynikających z heurystycznej wizji rozwoju człowieka. Prezentując teoretyczne, metodyczne i aplikatywne wymiary pedagogiki resocjalizacyjnej Profesor oparł je przede wszystkim na paradygmacie kognitywistyki i interakcjonizmu symbolicznego. 2

3 Autor eksperymentu Scena Coda, eksperymentalnej próby stworzenia metody resocjalizacji poprzez teatr. Profesor nadzwyczajny, dr. hab. Marek Konopczyński był konsultantem naukowym w projekcie innowacyjnym testującym pod nazwą Drogowskaz życiowy realizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I Stopnia w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od listopada 2011 do października 2014 roku. Celem projektu było stworzenie innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych IOR dla nieletnich sprawców zachowań przestępczych, przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych i Zakładach Poprawczych. W ramach projektu opracowano, przetestowano i włączono do głównego nurtu polityki tego rodzaju innowacyjną metodę. Nadmienić należy, że przy jej konstruowaniu oparto się na naukowej koncepcji Metody twórczej resocjalizacji autorstwa prof. Marka Konopczyńskiego. Metoda IOR została oceniona pozytywnie przez ewaluację zewnętrzną i zaaprobowana przez przedstawicieli wszystkich ośrodków resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych w Polsce. PUBLIKACJE Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego MONOGRAFIE 1) Metody twórczej resocjalizacji, Konopczyński M. Wyd. PWN, Warszawa (wydanie uzupełnione i poprawione) 2) Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Konopczyński M., Wyd. Pedagogium, Warszawa 2013, ISBN ) Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Konopczyński M., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, ISBN: , ISBN , ISBN

4 PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ 1) Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2007, ISBN X. 2) Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana M. Konopczyński, B. Nowak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2008, ISBN ) Myślenie i działanie pedagoga M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, ISBN ) Współczesne kierunki w teorii i praktyki resocjalizacyjnej, M. Konopczyński, W. Ambrozik (red.), Wydawnictwo: Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, ISBN ) Pedagogika społeczna. Oblicza resocjalizacji M. Konopczyński (red.) Rok VIII/2009 Nr2 (32), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, ISBN ) Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010, ISBN ) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, M. Konopczyński, B. Urban (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ISBN ) Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, (scientific editors), Wyd. The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, ISBN ) Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna dewiantów a ich reintegracja społeczna, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ISBN (dla serii) (dla cz.iii). Rozdziały w książkach 1) Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości (w) Resocjalizacja tom I, B. Urban, J. Stanik (red. naukowa), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, str ) Współczesne nurty w resocjalizacji (w) Resocjalizacja tom I, B. Urban, J. Stanik (red. naukowa), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, str ) Creation of alternative identities as methods for minimising effects of social exclusion Prevention of Social Exclusion of the Youth, Stefan Kwiatkowski (academic edition), Publisher: Voluntary Labour Cirps, Headquarters, Warsaw 2008, page 45. 4

5 4) Wymiary przestrzeni życia dziecka. Proces destygmatyzacji w perspektywie twórczej resocjalizacji (w) Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, J. Izdebska, J. Szymanowska (red.), Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009, str ) Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji (w) Polska Resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty praktyki studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Z. Jasiński i D. Widelak (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, str ) Prozess der Individuumsentstigmatisierung von Korrektur zur Entwicklung (w) Horizonte der sozialen wiedereingliederung/ Horizons of social reintegration, A. Kieszkowska (red.), The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Kielce 2010, str ) Współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Etos nauka naukowcy (w) Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010, str ) Creating alternative identities as a meeting of wards with their future in the process of creative rehabilitation (w) Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, (scientific editors), Wyd. The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, str. 15. Rozprawy i artykuły 1) Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym. Koncepcja heurystyczna (w) Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego, I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2007, str ) Ciągłość i zmiana polskiej myśli resocjalizacyjnej. Refleksje krytyczne (w) Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku, tom I, T. Zacharuk (red.), Akademia Podlaska, Siedlce ) W poszukiwaniu tożsamości społecznej współczesnej młodzieży polskiej. Refleksje na tle realizowanych badań (w) Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej. W Poszukiwaniu tożsamości, H. Machel (red), Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk ) Kreowanie tożsamości. Refleksja pedagogiczna (w) Pedagogika Społeczna - Tradycja i Współczesne Konteksty nr 4/2006, W. Theiss, M. Winiarski (red), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007, str ) Twórcza Resocjalizacja jako metoda kreowania alternatywnej tożsamości nieletnich (w) Etiologia alienacji społecznej, J. Sowa (red), Zamość

6 6) Przemiany tożsamościowe nieprzystosowanych społecznie w procesie de stygmatyzacji (w) Studia Edukacyjne 8/2008, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, str ) Destygmatyzacja dewiantów poprzez kreowanie alternatywnych parametrów tożsamości (w) Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana M. Konopczyński, B. Nowak (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2008, str ) Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (w) Pedagogika Społeczna. Oblicza Resocjalizacji nr 2(32), M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, str ) Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja- od korekcji do rozwoju (w) Probacja I/2009, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2009, str ) Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Od korekcji do rozwoju (w) Myślenie i działanie pedagoga M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2009, str ) Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego (w) Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia-teraźniejszość-przyszłość, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, str ) Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska- twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego (w) Resocjalizacja Polska, Rocznik nr 1/2010, L. Pytka, M. Konopczyński, T. Zacharuk (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010, str ) Tożsamość w sieci. Perspektywa socjopedagogiczna (w) Resocjalizacja Polska nr 2/2011, Wydawnictwo Pedagogium (współautor Konopczyński F.), Warszawa 2011, str ) Trzy mity resocjalizacyjne (w) Resocjalizacja Polska nr 3/2012, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2012, str ) Karać, leczyć czy wychowywać? O sposobach zwalczania patologii społecznych wśród młodzieży (w) Probacja kwartalnik III/2012, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012, str ) Twórcza resocjalizacja zarys koncepcji metodycznej (w) Probacja kwartalnik II/2012, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012, str ) Dlaczego tak trudno być kuratorem sądowym i pedagogiem jednocześnie? (w) Probacja kwartalnik II/2012, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012, str

7 18) Kreowanie alternatywnych tożsamości jako spotkanie wychowanka z jego przyszłością w procesie Twórczej Resocjalizacji (w) Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska, (scientific editors), Wyd. The Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2012, str ) Wstęp (w) Innowacje resocjalizacyjne, W. Ambrozik, A. Dąbrowska (red.), Wyd. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa 2014, str ) Tvoriva resocializace jako prostredek rozvoje potencialu (w) Aktualni otazky vezenstvi, H. Valkova, V. Cernikova, J. Firstova, Praha 2014, str Monografie Publikacje przed uzyskaniem habilitacji: 1) Studenci wobec zjawisk patologii społecznej, Konopczyński M., Pytka L. (współautor), Wyd. WSR-P w Siedlcach, Siedlce 1986, PL ISSN ) Twórcza Resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Konopczyński M. Editions - Spotkania, MEN, Warszawa 1996, ISBN ) Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, Konopczyński M. PWN, Warszawa 2006, ISBN-13: (01), ISBN-10: (01). Prace zbiorowe pod redakcją 1) Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych L. Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, 2005, ISSN X. 2) Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, ISSN X. Rozdziały w książkach 1) Metody twórczej resocjalizacji (w) Pedagogika Społeczna 2/ Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, str

8 Rozprawy i artykuły 1) Próba psychologicznej analizy wierszy więźniów przebywających w zakładzie karnym (w) Zeszyt II, Zeszyty Naukowe, Seria nauki humanistyczne, Wyd. WSRP, Siedlce 1987, str ) Środowisko rodzinne i jego wpływ na społeczne niedostosowanie nieletnich dziewcząt (w) Zeszyt II, Zeszyty Naukowe, Seria nauki humanistyczne, Wyd. WSRP, Siedlce 1987, str ) Motywy uprawiania prostytucji przez dziewczęta pochodzące ze środowiska wiejskiego (w) Młodzież Kultura Wieś. Zeszyty badawcze nr 5, Warszawa 1987, str ) O niesprawiedliwości szkolnej (w) Zeszyty Naukowe seria Nauki Humanistyczne, WSRP, Siedlce 1989, str , (współautor Zacharuk T.). 5) Strategia i taktyka zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży w Polsce (w) Opieka Wychowanie Terapia nr 2/1989, str ) Scena CODA nowa kulturo techniczna metoda terapii i resocjalizacji (w) Opieka Wychowanie Terapia nr 1-2 (5-6), Warszawa 1991, str ) Teatr Scena Coda szansą dla resocjalizacji?, Szkoła Specjalna nr 2/3, WSziP, 1991, str (współautor Daszkiewicz-Konopczyńska M.). 8) Patologia wśród młodzieży w Polsce w latach 80-tych (w świetle niektórych badań i opinii) (w) Opieka Wychowanie Terapia nr 3-4 (7-8), Warszawa 1991, str ) Reakcje młodzieży wiejskiej wobec zjawisk patologii społecznej. Analiza socjopedagogiczna (w) Szkoła Specjalna nr 5, WSziP 1991, str ) Theatre that heals (w) The Theatre In Poland, A. Schiller, Warsaw ) Teatr resocjalizacyjny - założenia, funkcje, formy, Prace Pedagogiczne, Zeszyt 17, Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej, (J. Włodek-Chronowska red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, (współautor Sawicka K.), Wyd. UJ, Kraków 1993, str ) Polska oświata na wschodzie. Wybrane aspekty (w) Materiały pokonferencyjne II Światowego Forum Oświaty Polonijnej, Wilno - Warszawa 1995, str ) Niektóre aspekty Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (w) L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Wyd. WSPS, Warszawa 1995, str ) Rodzinne formy opiekuńczo - wychowawcze - w poszukiwaniu optymalnego modelu (w) Zarządzanie i Edukacja nr 2-3, 1997, str

9 15) Stan i zagrożenia oświaty polonijnej na zachodzie (w) Materiały pokonferencyjne III Światowego Forum Oświaty Polonijnej, Paryż - Warszawa 1999, str ) Od wielokulturowości do międzykulturowości. Czas zmiany (w) Tożsamość narodowa Polaków w przyszłej Europie, Warszawa 2002, str ) Creative Resocialization - Critical Remarks (w) Prewantiwnata piedagogika. Sofijski Uniwersitiet, Sofia 2005 str ) Twórcza resocjalizacja. Refleksje krytyczne (w) Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, W. Kubik, B. Urban (red), WAM, Kraków 2005, str ) Nauczyciel - wychowawca na rozdrożu. W poszukiwaniu duszy współczesnego Nauczyciela (w) Pedagog jednej czy wielu dróg? A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuk (red), Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach 2005, str ) Szkoła jako instytucja profilaktyki (w) Pedagogika Społeczna 2/2005 Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu L. Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2005, str ) Twórcza Resocjalizacja. Założenia teoretyczne i metody (Creative Resocializationtheoretical assumptions and methods) (w) Patologie społeczne XXI wieku. Humanistyczne wyzwania wobec filozofii zła, WSH Pułtusk 2006, str ) Podstawy twórczej resocjalizacji (w) Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, str ) Podstawy twórczej resocjalizacji (w) Pedagogika Społeczna 2/ Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, M. Konopczyński (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2006, str

10 RECENZJE Recenzje prac doktorskich recenzja recenzja recenzje recenzje recenzja recenzje recenzja Recenzje przewodów habilitacyjnych recenzje recenzja recenzje recenzje Recenzje wydawnicze po uzyskaniu habilitacji 1) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red), Poznań-Gdańsk-Warszawa ) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, M. Marczak (red), Kraków ) Recenzja wydawnicza Czasopisma Studia Edukacyjne tom 10 /2009 wykonana na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań ) Problemy Współczesnej Resocjalizacji, L. Pytka, B. Nowak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa ) Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, R. Opora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ) Recenzja wydawnicza Czasopisma Przegląd badań edukacyjnych, numer 14(1/2012), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń ) Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, Redakcja Naukowa Teresa Sołtysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

11 8) Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego, M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawełek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań ) Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej, D. Rybczyńska Abdel Kawy, M. Heine, A. Karłyk-Ćwik (red.), Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c., Toruń ) Etické kontexty pedagogickej profesie, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Etika v kontexte sociálnych vied, P. Laca - S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Etika v životnej perspektíve cloveka, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Dialóg pomáhajúcich profesii v kontexte sociálnej práce, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Výchova Rodina Hodnoty, S. Laca, Wyd. Institut mezioborových studií, Brno, Brno ) Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość, J. Chojecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań ) Edukacja Uniwersytet Oświata dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu, Redakcja naukowa W. Ambrozik, Wyd. Naukowe UAM, Poznań ) Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjnowychowawczej z nieletnimi, A. Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa ) Telewizja w życiu nieletnich przestępców, H. Tomkowiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 Recenzje wydawnicze przed uzyskaniem habilitacji 1) Rzut kamieniem, czyli dyskusji wokół diagnozy resocjalizacyjnej ciąg dalszy (w) Verum, nr 12, 1989, str recenzja książki L. Pytki Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

12 2) Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym (w) Szkoła Specjalna nr 6, WSziP, 1988, str , recenzja książki Lesława Pytki Teoretyczne Problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ) W poszukiwaniu duszy nauczycielstwa polskiego (w) Nowe Książki nr 6, 1988 r. str.16 recenzja książki J. Binczyckiej Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice HASŁA W ENCYKLOPEDIACH Resocjalizacja poprzez twórczość, Resocjalizacyjny teatr (w) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom V, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006, str Pedagogium, (w) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom IV, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005, str PROWADZENIE WYKŁADÓW OTWARTYCH: 15 styczeń 2015 r. - Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii 17 marzec 2015 r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Temat wykładu: Współczesne tendencje wykluczenia kulturowego, edukacyjnego i społecznego 19 marzec 2015 r. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Temat wykładu: Rzeczywistość resocjalizacyjna w Polsce. Założenia resocjalizacji kreującej 26 marzec 2015 r. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedaogogiki Temat wykładu: Nibylandie resocjalizacyjne. Mity, półprawdy i prawdy o resocjalizacji instytucjonalnej 12

13 UDZIAŁ W KONFERENCJACH Po habilitacji Rok 2015 KONFERENCJE Z REFERATAMI 3 marzec 2015 r. Mity o wychowującej i nauczającej szkole Miejsce: Słupsk Organizator: Centrum Edukacyjne TECHNIK Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity wychowującej szkoły czyli dokąd zmierza polska edukacja? 11 marzec 2015 r. Debata o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych Miejsce: Warszawa Organizator: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity o wychowującej i nauczającej szkole 14 marzec 2015 r. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży a edukacja społeczna Organizator: Pedagogium WSNS w Warszawie, Służba Więzienna, Naczelny Kapelan Wieziennictwa Forma uczestnictwa: wykład z prezentacją filmową pt. Tatuaże wolności 20 marzec 2015 r. Nieletni zabójcy wyzwania (Re)socjalizacyjne i wychowawcze XXI wieku Miejsce: Kraków Organizator: Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity, półprawdy i prawdy o pedagogice resocjalizacyjnej 25 marzec 2015 r. VII Dzień Twórczej Resocjalizacji. Praca z młodzieżą w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych Miejsce: Poznań Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji Forma uczestnictwa: wykład inauguracyjny Rok 2014 KONFERENCJE Z REFERATAMI 13

14 14 styczeń 2014 r. Profilaktyka w szkole, czy profilaktyka w rodzinie? Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski Organizator: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Forma uczestnictwa: wykład pt. (Nie) wychowująca szkoła 31 styczeń 2014 r. Perspektywa integralnokulturowa w relacjach funkcjonariusz osadzony Miejsce: Warszawa Organizator: Fundacja Pomoc Potrzebującym Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja penitencjarna dylematy i wątpliwości 4 marzec 2014 r. Konferencja podsumowująca realizację programu Razem bezpiecznej w 2013 roku Miejsce: Warszawa, sala konferencyjna w budynku MSW Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesne problemy wychowania i edukacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie 5 marzec 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła Miejsce: Sejm RP, Warszawa Organizator: Poseł Joanna Fabisiak Forma uczestnictwa: wykład pt. Innowacyjność dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w perspektywie współczesnej pedagogiki 21 marzec 2014 r. VI Spotkania z edukacją Miejsce: Gimnazjum nr 4 oraz Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Organizator: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Forma uczestnictwa: wykład pt. Mit wychowującej szkoły, czyli dokąd zmierza polska edukacja? 31 marzec 2014 r. X Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna 95-lecie Służby Więziennej a działania prewencyjne przed przestępczością Miejsce: Kino Praha w Warszawie Organizator: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, Rektor Pedagogium WSNS, Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Józefa Piłsudskiego, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu. Forma uczestnictwa: wykład pt. Drogi i bezdroża resocjalizacji 8 kwiecień 2014 r. VI Dzień Twórczej Resocjalizacji Wykluczenie jako problem społeczny od teorii ku praktycznym rozwiązaniom Miejsce: UAM w Poznaniu Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji 14

15 Forma uczestnictwa: wykład pt. Dwie wizje resocjalizacji na przełomie wieków 15 maj 2014 r. "Optymistyczny start szkolny - 6 latek w szkole" Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie Organizator: Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w Zabrzu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Forma uczestnictwa: prezentacja wyników ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez Pedagogium 16 maj 2014 r. Ogólnopolskie seminarium resocjalizacyjno-penitencjarne Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Okręgowa Służba Więzienna w Bydgoszczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórcza resocjalizacja w teorii i praktyce oraz prowadzenie spotkania autorskiego 26 maj 2014 r. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczeństwa wielokulturowe dynamika, zmienność i nieprzewidywalność. Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej? Miejsce: Białystok - Supraśl Organizator: Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Forma uczestnictwa: wykład pt. Dwie (trzy?) pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków, moderator sekcji. 7 czerwiec 2014 r. Pozbawienie wolności nie pozbawia praw Miejsce: Bydgoszcz Organizator: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie z Komisją Prawa Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Forma uczestnictwa: wykład pt. Trzy mity resocjalizacyjne 24 czerwiec 2014r. Wczoraj, dziś, jutro polskiej resocjalizacji Miejsce: Warszawa Falenica Organizator: Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy Forma uczestnictwa: wykład pt. Wczoraj, dziś i jutro czyli trzy twarze polskiej resocjalizacji nieletnich 26 czerwiec 2014r. Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej Miejsce: Poznań Organizator: Zakład Poprawczy w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacyjna rola sportu 3-5 wrzesień 2014r. Narada Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Miejsce: Kraków Organizator: Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości 15

16 Forma uczestnictwa: wykład pt. Możliwości i ograniczenia resocjalizacji instytucjonalnej 24 wrzesień 2014r. Metody twórczej resocjalizacji w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie Organizator: Pedagogium WSNS, Młodzieżowy Ośrodek nr 2 w Warszawie Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórcza resocjalizacja w praktyce wychowawczej 30 wrzesień 2014r. Wychowanie ku wartościom Miejsce: Radom Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Forma uczestnictwa: wykład pt. Wychowanie jako proces kreowania 1 październik 2014r. V Ogólnopolski Kongres dyrektorów z młodzieżowych ośrodków wychowawczych Miejsce: Goniądz Organizator: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja kreująca-podstawowe założenia 3 październik 2014r. Konferencja Podsumowująca Realizację Projektu Drogowskaz życiowy Miejsce: Kielce Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja kreująca-podstawowe założenia 12 październik 2014r. V Konferencja szkoleniowa PTTM pt. Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania Miejsce: Warszawa Organizator: Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesne koncepcje oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych. Teoria i praktyka 15 październik 2014r. I Doktoranckie Sympozjum Naukowe z cyklu Twórczość w rehabilitacji rehabilitacja w twórczości Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórczość jako droga życia październik 2014r. VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Kobieta w izolacji. Zatrudnienie skazanych ważny czynnik w procesie resocjalizacji, sposób na przetrwanie wyroku czy perspektywa na przyszłość? Miejsce: Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej Zacisze Organizator: Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu Forma uczestnictwa: wykład pt. Praca jako czynnik resocjalizacyjno-kreujący. Wątpliwości i dylematy pedagogiczne 16

17 5 listopad 2014r. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Konferencja inaugurująca Rządowy program na lata Bezpieczna i Przyjazna Szkoła Część II Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Forma uczestnictwa: wykład pt. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. 19 listopad 2014r. Konferencja prasowa Nastolatki wobec Internetu Miejsce: Warszawa Organizator: Rzecznik Praw Dziecka Forma uczestnictwa: prezentacja wyników badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka wykonanych przez Pedagogium 20 listopad 2014r. Dzieci po drugiej stronie muru Miejsce: siedziba Austriackiego Forum Kultury w Warszawie Organizator: Helsińska Fundacja Praw Człowieka Forma uczestnictwa: wykład pt. Nowe wyzwania placówek dla nieletnich 26 listopad 2014r. Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy Miejsce: Uniwersytet Wrocławski Organizator: Zakład Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Forma uczestnictwa: wykład pt. Trzy Pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków 27 listopad 2014r. Sympozjum z okazji obchodów 50-lecia Zakładu Poprawczego w Poznaniu Miejsce: Zakład Poprawczy w Poznaniu Organizator: Zakład Poprawczy w Poznaniu Forma uczestnictwa: wykład pt. Wizja instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich. Perspektywy i ograniczenia 8-10 grudzień 2014 r. Aktualne problemy więziennictwa Miejsce: Akademia Policyjna Republiki Czeskiej w Pradze Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Prawnego Akademii Policyjnej Republiki Czeskiej w Pradze pod patronatem pani Minister Sprawiedliwości Republiki Czeskiej Forma uczestnictwa: wykład pt. Twórcza resocjalizacja w warunkach penitencjarnych 17 grudzień 2014 r. wykład otwarty Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK Forma uczestnictwa: wykład pt. Mity, półprawdy i prawdy o resocjalizacji UDZIAŁ BEZ REFERATU 17

18 19 marzec 2014 r. Debata o zawodzie nauczyciela Miejsce: siedziba Zarządu Głównego ZNP w Warszawie Organizator: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego Forma uczestnictwa: aktywny udział w debacie 10 kwiecień 2014 r. Głos narzędzie, komunikacja, terapia Organizator: Pedagogium WSNS, Polski Związek Logopedów Forma uczestnictwa: otwarcie konferencji 11 czerwiec 2014 r. Konferencja poświęcona omówieniu Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2013 Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Organizator: Rzecznik Praw Obywatelskich Forma uczestnictwa: aktywny udział w debacie wrzesień 2014r. II Kongres Kuratorski pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Miejsce: Centrum Konferencyjno Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie Organizator: Krajowa Rada Kuratorów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Pedagogium WSNS, Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji Probare Forma uczestnictwa: prowadzenie Modułu pedagogiczno-resocjalizacyjnego 10 październik 2014r. Seminarium Środowisko życia i edukacja społeczna w 60 rocznicę śmierci Heleny Radlińskiej Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, przy współpracy Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Katedry Pedagogiki Społecznej IPSiR UW. Forma uczestnictwa: Otwarcie seminarium 6 listopad 2014r. Prawo Dziecka do życia bez przemocy Miejsce: Belweder, Warszawa Organizator: Rzecznik Praw Dziecka Forma uczestnictwa: prowadzenie panelu 2 grudzień 2014r. Euromigracje - mity, półprawdy, prawdy" Miejsce: Pedagogium WSNS Organizator: Pedagogium WSNS Forma uczestnictwa: otwarcie konferencji 18

19 Rok 2013 KONFERENCJE Z REFERATAMI 11 styczeń 2013 r. II Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów pt. Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS, Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii Pedagogium, Doktoranckie Koło Naukowe Badań Jakościowych APS, Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Współpracy Polsko- Niemieckiej UW, Doktoranckie Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji APS, Forma uczestnictwa: opiekun sekcji Resocjalizacja penitencjarna i około penitencjarna 23 luty 2013 r. udział w spotkaniu z cyklu Nasi Mistrzowie Miejsce: Muzeum Historyczno Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Organizator: Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Muzeum Historyczno Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Forma uczestnictwa: wykład pt. Modele resocjalizacji 14 marzec 2013 r. IX Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna "Pozytywne programy oddziaływań ochroną młodych przed przestępczością" Miejsce: kino NoveKino Praha w Warszawie Organizator: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Forma uczestnictwa: wykład pt. Resocjalizacja penitencjarna w perspektywie ponowoczesności 15 marzec 2013 r. Konferencja podsumowująca realizację programu Razem bezpieczniej w 2012 roku. Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku MSW Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Forma uczestnictwa: wykład pt. Kreatywna profilaktyka społeczna łamanie barier i różnic pokoleniowych marzec 2013 r. Ogólnopolska konferencja szkoleniowa Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia i możliwości usamodzielnienia wychowanków w oparciu o istniejące rozwiązania systemowe szanse i bariery Miejsce: ośrodek przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach Organizator: Fundacja po Drugie Forma uczestnictwa: wykład pt. Usamodzielnienie wychowanków zakładów poprawczych w świetle teorii psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych. 10 kwiecień 2013 r. Konferencja pt. V Dzień Twórczej Resocjalizacji Diagnoza, czyli co robić, żeby działać skutecznie? Miejsce: WSE UAM w Poznaniu Organizator: UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji 19

20 Forma uczestnictwa: wykład pt. Oblicza współczesnej resocjalizacji. 12 kwiecień 2013 r. Konferencja z udziałem Kadry Kierowniczej garnizonu mazowieckiego Miejsce: Brok, Ośrodek BINDUGA Organizator: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Forma uczestnictwa: wykład inauguracyjny pt. Współczesna rola inkluzyjna służb policyjnych. 16 kwiecień 2013 r. Konferencja pt. Mity o wychowującej szkole tryptyk edukacyjny Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS Współorganizatorzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Forma uczestnictwa: wykład pt. Kilka mitów o wychowaniu instytucjonalnym kwiecień 2013 r. Konferencja Naukowa z udziałem Kuratorów Okręgowych i Przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości Miejsce: Zakopane Organizator: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesna Kuratela Sądowa w Polsce i Europie 16 maj 2013 r. Debata Trybun młodzieżowy w placówce resocjalizacyjnej Organizator: Instytut Nauk Społecznych Pedagogium WSNS Współorganizatorzy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Forma uczestnictwa: wykład wprowadzający pt.: Pedagogiczne konteksty praw wychowanków. 27 maj 2013 r. Konferencja Agresja i przemoc w szkole Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Organizator: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Sejm RP Forma uczestnictwa: wykład pt. Wychowawcze wymiary współczesnej polskiej szkoły. Pomiędzy ekskluzją a inkluzją społeczną. 28 maj 2013 r. Konferencja DWA ŚWIATY, czyli jak skutecznie niwelować niewłaściwe zachowania młodzieży poprzez zintegrowane działania społeczne Miejsce: gmach Komendy Stołecznej Policji Biała Sala, ul. Nowolipie 2 Organizator: Policyjna Izba Dziecka Komendy Stołecznej Policji, Komendant Stołeczny Policji, Rzecznik Praw Dziecka Forma uczestnictwa: wykład pt. Współczesna resocjalizacja. 19 czerwiec 2013 r. Konferencja Tożsamość wychowawcy w ramach projektu Kreatywny wychowawca 20

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Instytut Nauk Humanistycznych. prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek

SYLABUS. Instytut Nauk Humanistycznych. prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek SYLABUS Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu Instytut (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi 1 System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech Maćkowi 2 dylematy resocjalizacji Seria pod red. Krzysztofa Biela Krzysztof Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Resocjalizacja w środowisku otwartym Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 tel. (0-33) 496 50 60 do 62, 816 11 03, fax: (0-33) 496 50 63 www.kn.edu.pl, e-mail: kn@kn.edu.pl Kierunek: Pedagogika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA KOD: M_88 ROK AKADEMICKI: 204/205 KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Irena Mudrecka. dr hab. prof. pedagogika resocjalizacyjna. Stopnie i tytuły naukowe rok uzyskania. nadająca stopień lub stopnia

Irena Mudrecka. dr hab. prof. pedagogika resocjalizacyjna. Stopnie i tytuły naukowe rok uzyskania. nadająca stopień lub stopnia I. Dane osobowe imię i nazwisko: tytuł/stopień naukowy: stanowisko: specjalność naukowa jednostka organizacyjna: Irena Mudrecka dr hab. prof. pedagogika resocjalizacyjna Instytut Nauk Społecznych PEDAGOGIUM

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Resocjalizacja. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Resocjalizacja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte 1. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 5 Spis treści Wstęp 11 Rozdział pierwszy Ewolucja i stan obecny idei i praktyki resocjalizacji nieletnich 13 1.1. Filozoficzny i prawny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej 13 1.2. Postępowanie z nieletnimi

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Załącznik nr 4 a Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Pytania kierunkowe i specjalnościowe PYTANIA KIERUNKOWE Z PEDAGOGIKI I STOPIEŃ 1. Pedagogika jako nauka, subdyscypliny pedagogiki.

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu Kierunek studiów: Psychologia Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy/letni

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu Kierunek studiów: Psychologia Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy/letni Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu Kierunek studiów: Psychologia Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy/letni Rola i zadania psychologa w placówce resocjalizacyjnej / Role and tasks of psychologists

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Probacja i pomoc postpenitencjarna Kod przedmiotu

Probacja i pomoc postpenitencjarna Kod przedmiotu Probacja i pomoc postpenitencjarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Probacja i pomoc postpenitencjarna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-POMP-W_pNadGenYI3XV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim RSiR USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Readaptacja społeczna i rehabilitacja Social readaptation and rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy os. Stalowe 17 31-922 Kraków tel. 12 622 79 50 www.ipsoc.up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza L p. Wykonane działania Termin realizacji 1. Przygotowanie zagadnień

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11

SPIS TREŚCI. *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11 SPIS TREŚCI *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11 fcr~ruł pierwszy *TirL_i-v:vka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej 13 " ;ktvka przestępczości nieletnich 13 1., Li^zoria crobacji - ogólna orezentac\a

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof.

Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH zatrudniona jest w Uczelni od 1984 roku. Od 2012 pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH. Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH. Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzynska-Bres Maciej Muskała Systemy oddziaływan

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: prewencja patologii i zagrożeń

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania naukowe: edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, pedagogika społeczna, socjologia rodziny, kształcenie i doskonalenie nauczycieli Wykaz publikacji: Monografie zwarte w latach 1987-2012

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogická fakulta Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora 1 Józefa Bałachowicz tytuł naukowy 2. Danuta Gielarowska Sznajder Prof. Katedra/Zakład Zakład Wczesnej Katedra Podstaw

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ lp. 1. Nazwisko i imię promotora Ciążela Anzej tytuł naukowy hab., SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Katea/Zakład Zakładu Pedagogiki Kultury Temat - zagadnienia 1. Kulturowe

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIRUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIRUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIRUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Sylwetka absolwenta Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na kierunku pedagogika,, Podstawą przyjęcia na studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Studiów Edukacyjnych DROGA DO SUKCESU ZACZYNA SIĘ OD PASJI. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Studiów Edukacyjnych powstał

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Irena Mudrecka. dr hab. prof. pedagogika resocjalizacyjna. Stopnie i tytuły naukowe rok uzyskania. nadająca stopień lub stopnia

Irena Mudrecka. dr hab. prof. pedagogika resocjalizacyjna. Stopnie i tytuły naukowe rok uzyskania. nadająca stopień lub stopnia Dane osobowe imię i nazwisko: tytuł/stopień naukowy: stanowisko: specjalność naukowa jednostka organizacyjna: Irena Mudrecka dr hab. prof. pedagogika resocjalizacyjna Instytut Nauk Społecznych PEDAGOGIUM

Bardziej szczegółowo