dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji Adres inwestycji: Działki numer: 20/2, 20/3, 20/5 Obręb: Jednostka ewidencyjna: _8, Śródmieście Miasto: Warszawa Powiat: m. st. Warszawa Województwo mazowieckie Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. Inwestor: Ul. Krucza 16/ Warszawa Wrocław, październik 2010 Strona 1 z 22

2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY INWESTYCJI Przeznaczenie i funkcja zespołu Zagospodarowanie terenu Zieleń, mała architektura Komunikacja (drogi, dojazdy i dojścia) 6 2. DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW Budynek biurowy z budynkiem technicznym Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Przyjęte rozwiązania materiałowe Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne Budynki mieszkalne Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Przyjęte rozwiązania materiałowe Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne WYPOSAśENIE TECHNICZNE I INSTALACYJNE Instalacje elektroenergetyczne Instalacje teletechniczne System BMS Instalacje sanitarne Instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarne Instalacje wentylacji i klimatyzacji Układ trójgeneracji Instalacje gazu Instalacje grzewcze i chłodu WARUNKI GEOLOGICZNE Podstawowe dane gruntowe Sozologia terenu Rekultywacja 22 Strona 2 z 22

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa Zespołu Biurowo Usługowo-Mieszkalnego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, rejonie Powiśle, pomiędzy ulicami: Kruczkowskiego, Ludną i Orłowicza (obecny adres ul. Kruczkowskiego 2), działki ewidencyjne nr 20/2, 20/3, 20/ Przeznaczenie i funkcja zespołu Na w/w terenie planuje się wybudowanie: budynku biurowego z funkcją usługową ( B), zespołu zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową ( A1, A2, A3, A4, A5 ), budynku technicznego z układem trójgeneracji i kotłownią gazową. Budynek biurowy będzie siedzibą Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Jego podstawowy program uŝytkowy obejmuje powierzchnię biurową oraz powierzchnię usługową na wynajem zlokalizowaną w parterze budynku. W części podziemnej obiektu planuje się garaŝ podziemny 3-kondygnacyjny. Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składać się będzie ze wspólnej części podziemnej oraz pięciu średniowysokich budynków mieszkalnych, oznaczonych na planie zagospodarowania (Załącznik nr 1) odpowiednio: A1, A2, A3, A4, A5. W budynkach planowana jest realizacja około 150 mieszkań. Liczba ta moŝe ulec zmianie podczas końcowej komercjalizacji zespołu, oraz w związku z moŝliwą zmianą warunków rynkowych podczas realizacji inwestycji. Funkcją uzupełniającą zespół mieszkaniowy są powierzchnie usług na parterze projektowane w budynkach A1, A4 i A5. Wspólna część podziemna projektowana jest jako garaŝ jednokondygnacyjny wraz z komórkami lokatorskimi. W budynku technicznym zlokalizowany będzie zespół trójgeneracji oraz kotłownia gazowa z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi. Strona 3 z 22

4 1.2. Zagospodarowanie terenu Budynek biurowy Budynek biurowy usytuowano przy zbiegu ulic KsiąŜęcej, Ludnej i Kruczkowskiego. Obiekt oddzielony jest od zabudowy mieszkaniowej od północy placem rozpoczynającym się od ul. Kruczkowskiego i wchodzącym w zabudowę w kierunku wschodnim. Budynek zaprojektowano w sposób umoŝliwiający dojście do niego z kaŝdej strony. Pozwala na to chodnik wzdłuŝ elewacji południowej, wschodniej i zachodniej oraz plac od strony północnej. Wjazd do garaŝu podziemnego na około 200 miejsc parkingowych dla części biurowej obsługiwany będzie przez: Wjazd Wb1 - od ulicy Ludnej, Wjazd Wb2 - od ulicy Orłowicza. Pomiędzy zespołem zabudowy mieszkalnej a obiektem biurowym projektowana jest ogólnodostępna publiczna przestrzeń łącząca rejon naroŝnika ulic Ludnej i Kruczkowskiego oraz ulicę Orłowicza. Zabudowa mieszkaniowa Planowany jest zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składający się ze wspólnej części podziemnej oraz pięciu budynków mieszkalnych. Główny dostęp do zespołu mieszkalnego prowadzi przez hall recepcyjny zlokalizowany w budynku A1, od strony ulicy Kruczkowskiego. Parking podziemny na około 190 miejsc postojowych dla części mieszkaniowej obsługiwany będzie z dwóch wjazdów: Wjazd Wa1 - od ulicy Kruczkowskiego, Wjazd Wa2 - od ulicy Orłowicza. Budynek techniczny Budynek techniczny (podziemny) przeznaczony jest na instalację zespołu energetycznego w skład którego wchodzi układu trójgeneracji (gazogenerator), oraz kotłownia gazowa. Obiekt ten wydzielony jest od przyległego budynku biurowego Strona 4 z 22

5 za pomocą ściany oddzielenia przeciwpoŝarowego w klasie odporności ogniowej REI 120 od fundamentu po dach. Teren inwestycji Inwestycja zlokalizowana jest na terenie o powierzchni ok m 2. RóŜnice w poziomie terenu dla przedmiotowej inwestycji wynoszą około 1,5 m. NajwyŜszy punkt połoŝony jest w północnej części działki od ulicy Kruczkowskiego około 9,90 m n.p.w., najniŝszy w południowej części przy granicy z ulicą Ludną około 8,40 m n.p.w. RóŜnice w kierunku wschód - zachód wynoszą około 1 m. Teren przy ulicy Orłowicza połoŝony jest na rzędnej około 8.60 m n.p.w. PowyŜsze róŝnice zostały uwzględnione przy optymalizacji rzędnych wejść do zespołu mieszkalnego wielorodzinnego i obiektu biurowego Zieleń, mała architektura Łączna powierzchnia trawników przewidziana w projekcie wyniesie około m 2 co daje pokrycie 41,3% terenu inwestycji terenami zielonymi. WzdłuŜ ulic Kruczkowskiego i Ludnej planowane jest nasadzenie szpaleru drzew liściastych. Dodatkowo, od strony sąsiedniego budynku mieszkalnego na działce 20/4, przewiduje się zachować istniejącą zieleń oraz uzupełnić powierzchnię zieloną o zieleń niską i średniowysoką na płycie stropowej kondygnacji -1 budynku B. Nasadzenia na gruncie planowane są takŝe wzdłuŝ alejki przy północnej granicy działki. Na płycie parkingu części mieszkaniowej wielorodzinnej projektuje się wewnętrzny ogród rekreacyjny z zielenią niską oraz średnio-wysokimi drzewkami, umieszczanymi w donicach obsypanych ziemią. Zieleń ogrodu skomponowana jest wspólnie z projektowanym wydzielonym placem zabaw o ekspozycji południowej. Elementami małej architektury ogrodu będą ławki oraz latarnie. Dla zespołu mieszkaniowego przewiduje się dwa śmietniki jeden wbudowany w budynek A1, oraz drugi okryty zielenią, umieszczony przy wjeździe Wa2 (od strony ulicy Orłowicza). Strona 5 z 22

6 Śmietnik dla budynku biurowo przewiduje się jako wbudowany w obrys obiektu. Elementami zagospodarowania terenu obiektu biurowego będą m.in.: szpaler historycznych latarni gazowych ciągnący się od placu wejściowego w przestrzeni ogólno-dostępnej pomiędzy budynkiem biurowym a zespołem mieszkaniowym, miejsce na ekspozycję historycznych gazomierzy Komunikacja (drogi, dojazdy i dojścia) Obecnie istnieją 4 wjazdy na teren inwestycji: Wjazd Wi1 od ulicy Kruczkowskiego, Wjazd Wi2 od ulicy Ludnej, Wjazd Wi3 od ulicy Orłowicza, Wjazd Wi4 od ulicy Orłowicza. W celu zmniejszenia intensywności ruchu w czasie planuje się zachować ilość wjazdów. PołoŜenie wjazdów Wi1, Wi2, Wi3 zostanie skorygowane. Lokalizacja wjazdu Wi4 pozostanie bez zmian. Docelowe wjazdy obsługiwać będą inwestycję w następujący sposób: parking podziemny na około 190 miejsc parkingowych części mieszkaniowej obsługiwany będzie z dwóch wjazdów: Wjazd Wa1 - od ulicy Kruczkowskiego, Wjazd Wa2 - od ulicy Orłowicza, parking podziemny na około 200 miejsc parkingowych części usługowo-biurowej obsługiwany będzie przez: Wjazd Wb1 - od ulicy Ludnej, Wjazd Wb2 - od ulicy Orłowicza. Droga poŝarowa dla całego zespołu prowadzona będzie od strony ulicy Orłowicza w przestrzeni otwartej ogólnodostępnej. Dojazd do budynku biurowego słuŝy równieŝ jako droga komunikacyjna dla samochodów VIP oraz zaopatrzenia. Strona 6 z 22

7 2. DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW 2.1. Budynek biurowy z budynkiem technicznym Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Zaprojektowany budynek biurowy jest obiektem o powierzchni uŝytkowej około m² (dla kondygnacji nadziemnych) i powierzchni całkowitej około m 2 (dla kondygnacji podziemnych i nadziemnych). W budynku zaprojektowano 3 kondygnacje podziemne z przeznaczeniem na garaŝe i pomieszczenia techniczne oraz 7 kondygnacji nadziemnych z przeznaczeniem na biura i usługi Przyjęte rozwiązania materiałowe l.p. Element/pomieszczenie Opis materiałów 1. Ściany zewnętrzne Ściany konstrukcyjne Ściany wypełniające pod okładziny kamienne Ocieplenie (ściany w okładzinie na stelaŝu) Ocieplenie (ściana tynkowana) 2. Okładziny ścienne zewnętrzne Okładzina kamienna Tynk 3. Dachy Dach zwykły Plac (na garaŝu) Hydroizolacja Warstwa zabezpieczająca Izolacja termiczna dachu śelbetowe wylewane w/g projektu konstrukcji Wylewane na budowie lub prefabrykowane i mocowane na trzpienie filary Ŝelbetowe. Wełna mineralna twarda nienasiąkliwa grubości 18 cm. Typ wełny w zaleŝności od rodzaju okładziny. Styropian 18 cm Płyty z kamienne, z bloków grubości 25cm, wysokości kondygnacji, profilowane (ukosowane) wg geometrii elewacji. Cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce z włókna szklanego malowany farbą w/g rozwiązań systemowych. Dach płaski kryty podwójną papą termozgrzewalną lub membraną PCV. Dach zabezpieczony warstwą Ŝwiru. Kompozycja płyt granitowych, bazaltowych i kostki betonowej. Podwójna membrana bitumiczna modyfikowana SBS lub powłoka PCV. Szlichta Ŝelbetowa grubości minimum 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym lub zbrojona siatką z prętów stalowych. Izolacja termiczna ze styropianu grubości minimum 20 cm. Warstwa spadkowa OdciąŜana wkładkami ze styropianu twardego, spadek 2,5% Izolacja termiczna dachu nad garaŝem Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grubości 15cm układane zgodnie z technologią producenta. Warstwy dachu odwróconego Strona 7 z 22

8 4. Ściany wewnętrzne Ściany wydzielające poziomy - 1, -2, -3 Ściany działowe kondygnacji parteru: Ściany działowe kondygnacji biurowych biura pracowników. Ściany działowe kondygnacji biurowych sale konferencyjne. 5. Wykończenie ścian wewnętrznych Ściany i słupy Ŝelbetowe w garaŝu Ściany kondygnacji nadziemnych i klatek schodowych Ściany w pomieszczeniach technicznych Ściany w pomieszczeniach archiwów i serwerowni. 6. Posadzki wewnętrzne GaraŜ Rampa zjazdowa Pomieszczenia technicznegaraŝ Klatki schodowe Halle windowe Halle na parterze Pomieszczenia gospodarcze Pomieszczenia biurowe: Bloczki silikatowe szer i 24-25cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykończone: malowaniem farbą do nawierzchni silikatowych. W pomieszczeniach wspólnych: tynk cem.-wap. kat. III. Ściany systemowe w konstrukcji aluminiowej ze wstawkami / witrynami szklanymi. R A1 35dB. Odporność ścian wydzielających drogi ewakuacyjne EI30. Ściany zewnętrzne pomieszczeń sanitarnych i socjalnych - R A1 50dB. Podwójnie opłytowane płytami GKF. Odporność ścian wydzielających drogi ewakuacyjne EI30. Ściany na stelaŝu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, R A1 35 db. Ściany zewnętrzne pomieszczeń sanitarnych i socjalnych - R A1 50 db. Ściany systemowe w konstrukcji aluminiowej ze wstawkami / witrynami szklanymi, lub przegrody szklone w systemie mocowania punktowego. R A1 35 db. Odporność ścian wydzielających drogi ewakuacyjne EI30. śelbetowe, otwory szpachlowane. Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową. Malowanie. Tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, w pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych do wysokości 200 cm okładzina z płytek ceramicznych. Płyta posadzkowa zatarta mechanicznie z utwardzaczem i pokryta impregnatem Ŝywicznym. Nawierzchnia karbowana układana z kostki betonowej 8+6cm. Nawierzchnia zewnętrzna podgrzewana elektrycznie. Powłoka malarska: niepyląca, zmywalna, do zastosowań technicznych, w pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych posadzka z płytek gresowych. Posadzka z płytek gresowych. Posadzka z płyt granitowych. Płyty kamienne lub gres klejone do systemowej podłogi podniesionej gr. 15cm brutto, na stopach regulowanych, systemowych, monolityzowane z elementami dostępowymi. Płytki gresowe. Wykładzina dywanowa, standard np. Interface, na podłodze Strona 8 z 22

9 Pomieszczenia biurowe specjalne: sale konferencyjne, gabiety, halle Pomieszczenia elektroenergetyczne i teletechniczne. 8. Sufity wewnętrzne GaraŜ sufit w obrysie parteru GaraŜ sufit w poza obrysem parteru Kondygnacje nadziemne Pomieszczenia biurowe: podniesionej wysokości 15cm brutto. Wykładzina z paneli drewnianych twardych, posadzki kamienne, na podłodze podniesionej wysokości 15cm brutto. Posadzki z wykładzin gumowych lub winylowych. W pomieszczeniach rozdzielni na systemowych podłogach podniesionych. Płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej wykańczana systemowym tynkiem cienkowarstwowym, grubości minimum 10 cm. Sufit Ŝelbetowy Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową W pasie przyokiennym: sufity systemowe z płyt GK wodoodpornych, na podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych podwieszanych i mocowanych mechanicznie do sufitu konstrukcyjnego na wieszakach systemowych o regulowanej długości oraz sufity systemowe podwieszane demontowalne, panelowe 60x120, z wełny mineralnej, do zastosowań w pomieszczeniach biurowych. Halle windowe i wejściowe Sufity w okładzinie z płyt gipsowo kartonowych ze wstawkami z materiałów szlachetnych i sufitów metalowych, na systemowej podkonstrucji z profili stalowych. Sufity pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i porządkowych Sufity systemowe z płyt GK wodoodpornych, na podkonstrukcji profili stalowych ocynkowanych podwieszanych i mocowanych mechanicznie do sufitu konstrukcyjnego na wieszakach systemowych o regulowanej długości oraz sufity systemowe podwieszane demontowalne, panelowe 60x60 lub 60x120, z wełny mineralnej, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych. 9. Sufity zewnętrzne Pod nadwieszeniami Wykończenie w systemie okładzin metalowych z blach aluminiowych powlekanych w kolorze ślusarki Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne Konstrukcja budynku szkieletowa, monolityczna, zasadniczo bezpodciągowa. W stropie pod terenem głowice nad słupami. Sztywność przestrzenną budynków zapewniają trzony komunikacyjne Wykopy ZałoŜono wykonanie wykopu w technologii ścian szczelinowych. Zagłębienie ścian szczelinowych uwarunkowane jest przede wszystkim układem warstw geologicznych. Strona 9 z 22

10 Na potrzeby odwodnienia konieczne jest ich zagłębienie w warstwach nieprzepuszczalnych. Ściany szczelinowe planuje się wykonać o grubości 80 cm i głębokości 15 do 18 m. Większa długość potrzebna będzie w obszarze poziomej przepony wodoszczelnej i będzie ona uwarunkowana technologią wykonania przepony. Przepona pozioma zostanie wykonana np. metodą iniekcji w rejonie zalegania gruntu z brakiem ciągłości warstw nieprzepuszczalnych. Obszar pod płytą fundamentową, który powinien być doszczelniony obejmuje powierzchnię około 600 m 2. Grubość warstwy doszczelniającej usytuowanej 3-4 m pod płytą fundamentową powinien wynieść około 3 m. Część podziemna realizowana będzie metodą podstropową. Stropem rozpierającym będzie strop nad kondygnacją -1. Wykonane w pierwszym etapie fragmenty stropu oparte będą na stalowych słupach tymczasowych zakotwionych w baretach ścian szczelinowych Konstrukcja budynku Na całej powierzchni wewnątrz ścian szczelinowych w części biurowej i w budynku technicznym projektowana jest płyta fundamentowa o grubości 120cm. Płyta ta oparta jest obwodowo na ścianach szczelinowych. Słupy w budynku Ŝelbetowe, monolityczne prostokątne i okrągłe. Oprócz słupów elementami konstrukcyjnymi są Ŝelbetowe, monolityczne ściany i tarcze (w tym Ŝelbetowe ściany klatek schodowych i wind). Zasadniczo stropy planuje się wykonać jako płytowe, bezpodciągowe i bezgłowicowe Materiały konstrukcyjne. beton konstrukcyjny - C30/37(B37) klasa ekspozycji XC1 beton konstrukcyjny fundamentów i ścian szczelinowych C30/37(B37) klasa ekspozycji XC4 stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500) A-0 (St3S) stal konstrukcyjna kształtowa St3SY,St3S 2.2. Budynki mieszkalne Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Powierzchnia mieszkalna łączna wynosi ok m 2. Strona 10 z 22

11 Średnia wielkość mieszkania: ok. 81,9m 2. Powierzchnia tarasów i loggi - ok. 1740m 2. Powierzchnia mieszkań (PUM + tarasy) - ok m 2. Liczba kondygnacji : jedna kondygnacja podziemna ( garaŝ) i 7 kondygnacji nadziemnych Przyjęte rozwiązania materiałowe l.p. Element/pomieszczenie Opis materiałów 1. Ściany zewnętrzne Ściany konstrukcyjne Ściany wypełniające pod okładziny lekkie-mokre Ściany wypełniające pod okładziny kamienne Ocieplenie (ściany trójwarstwowe w okładzinie) Ocieplenie (ściana tynkowana metodą lekką - mokrą) 2. Okładziny ścienne zewnętrzne Okładzina kamienna Tynk Okładzina z metali szlachetnych śelbetowe wylewane w/g projektu konstrukcji Pustaki ceramiczne z łączeniem pióro-wpust, murowane na zaprawie cem-wap. Wymiar: szerokość 25cm. Umin=1,1W/m 2 K. Cegła ceramiczna klasy min.150, pełna, murowana na zaprawie cem-wap. Wymiar: szerokość 25cm. Wełna mineralna nienasiąkliwa grubości 18cm. Współczynnik przewodzenia ciepła: λ d = 0,036 W/mK. ObciąŜenie charakterystyczne cięŝarem własnym 0,65kN/m³. Styropian 18 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK, typ EPS Płyty z kamienne z piaskowca lub wapienia grubości 4 cm mocowane do ścian konstrukcyjnych na kotwami ze stali nierdzewnej. Cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce z włókna szklanego malowany farbą. W/g rozwiązań systemowych. Elementy dekoracyjne z blachy z metali szlachetnych, np. miedzi, perforowanej, mocowanych systemowo w sposób niewidoczny. 3. Dachy Dach zwykły Dach zielony Dach zielony (na garaŝu) Hydroizolacja Warstwa zabezpieczająca Dach płaski kryty podwójną papą termozgrzewlną lub membraną PCV. Dach zabezpieczony warstwą Ŝwiru. Dach płaski kryty podwójną papą termozgrzewlną lub membraną PCV, pokryty matą rozchodnikową z warstwą wegetatywną. Warstwa substratu glebowego grubości cm ułoŝona na warstwach drenująco-magazynujących w/g rozwiązań systemowych dachu zielonego. Podwójna membrana bitumiczna modyfikowana SBS lub powłoka PCV. Szlichta Ŝelbetowa grubości minimum 4cm ze zbrojeniem Strona 11 z 22

12 Izolacja termiczna dachu rozproszonym lub zbrojona siatką z prętów stalowych. Izolacja termiczna ze styropianu grubości minimum 20 cm. Warstwa spadkowa OdciąŜana wkładkami ze styropianu twardego, spadek 2,5% Izolacja termiczna dachu nad garaŝem 4. Ściany wewnętrzne Ściany wydzielające pomieszczenia w piwnicy Ściany wydzielające mieszkania Ściany działowe w mieszkaniach (wydzielające pokoje) Ściany działowe w mieszkaniach (wydzielające kuchnie i łazienki) oraz wydzielenia szachtów instalacyjnych 5. Wykończenie ścian wewnętrznych Ściany i słupy Ŝelbetowe w garaŝu Ściany kondygnacji nadziemnych i klatek schodowych Ściany w łazienkach i kuchniach Ściany w pomieszczeniach technicznych 6. Posadzki wewnętrzne GaraŜ Rampa zjazdowa Pomieszczenia technicznegaraŝ Klatki schodowe i halle windowe Pomieszczenia gospodarcze Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grubości 15cm układane zgodnie z technologią producenta. Warstwy dachu odwróconego. Bloczki silikatowe szerokości 15, i cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykończone malowaniem farbą do nawierzchni silikatowych, w pomieszczeniach wspólnych: tynk cem.- wap. kat. III. Bloczki silikatowe murowane na zaprawie cementowowapiennej. Szerokość 24-25cm. R A1 50 db. Bloczki silikatowe lub pustaki ceramiczne grubości 8 cm, R A1 30 db Cegła pełna silikatowa standardu SILKA lub cegła pełna ceramiczna, R A1 35 db. śelbetowe, otwory szpachlowane. Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową. Tynkowane tynkiem gipsowym, zatarte na ostro pod okładziny ceramiczne. Tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. W pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych do wysokości 200cm okładzina z płytek ceramicznych. Płyta posadzkowa zatarta mechanicznie z utwardzaczem i pokryta impregnatem Ŝywicznym. Nawierzchnia karbowana układana z kostki betonowej 8+6cm. Nawierzchnia zewnętrzna podgrzewana elektrycznie. Powłoka malarska: niepyląca, zmywalna, do zastosowań technicznych. W pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych posadzka z płytek gresowych Posadzka z płytek gresowych. Na parterach posadzka ze wstawkami kamienia naturalnego Płytki gresowe Pomieszczenia mieszkalne Szlichta betonowa poziom -20mm poniŝej poziomu Strona 12 z 22

13 7. Posadzki zewnętrzne Balkony i tarasy - wykończeniowe Balkony i tarasy warstwa drenująca Balkony i tarasy hydroizolacja Balkony i tarasy - warstwa spadkowa zakładanej rzędnej docelowego wykończenia. W pomieszczeniach mokrych i w kuchni pod szlichtą izolacja folią w płynie. Gres mrozoodporny klejony do warstwy szlichty cementowej ze zbrojeniem rozproszonym. Mata drenaŝowa. Membrany bitumiczne modyfikowane lub PCV, folie. Spadek min. 0,5 %. Spadek min. 0,5% wyrabiany w szlichcie grubości minimum 4cm. 8. Sufity wewnętrzne GaraŜ sufit w obrysie parteru GaraŜ sufit w poza obrysem parteru Kondygnacje nadziemne Halle windowe + lokalnie inne pomieszczenia (tylko w niezbędnych przypadkach) 9. Sufity zewnętrzne Pod balkonami, nadwieszeniami, daszkami, wewnątrz loggi Płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej wykańczana systemowym tynkiem cienkowarstwowym, grubości minimum 10 cm. Sufit Ŝelbetowy. Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową. Sufity podwieszane z płyt g-k gładkich mocowanych na stelaŝu systemowym. Docieplenie i wykończenie w/g systemu elewacyjnego: okładzina elewacji lub tynk cienkowarstwowy Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne Konstrukcja budynku Ŝelbetowa szkieletowa i ścianowa, monolityczna, zasadniczo bezpodciągowa. W stropie pod terenem głowice nad słupami. Sztywność przestrzenną budynków zapewniają trzony komunikacyjne Wykopy Wykop szerokoprzestrzenny o głębokości ok. 5 m. Zakłada się, Ŝe w większości będzie moŝliwe takie ukształtowanie skarpy, aby zabezpieczenia nie były potrzebne. NaleŜy się jednak liczyć, Ŝe ze względu na bliskie sąsiedztwo granicy i drzewostanu konieczne będą lokalne zabezpieczenia np. ściankami berlińskimi. Strona 13 z 22

14 Konstrukcja budynków W części mieszkaniowej projektowana jest płyta fundamentowa o grubości 50cm z lokalnymi pogrubieniami do maksymalnie 90cm pod słupami budynków. Słupy w budynkach Ŝelbetowe, monolityczne prostokątne i okrągłe. Oprócz słupów elementami konstrukcyjnymi są Ŝelbetowe, monolityczne ściany i tarcze (w tym Ŝelbetowe ściany klatek schodowych i wind). Zasadniczo stropy planuje się wykonać jako płytowe, bezpodciągowe i bezgłowicowe Materiały konstrukcyjne beton konstrukcyjny - C30/37(B37) klasa ekspozycji XC1 beton konstrukcyjny fundamentów C30/37(B37) klasa ekspozycji XC4 stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500) A-0 (St3S) stal konstrukcyjna kształtowa St3SY,St3S 3. WYPOSAśENIE TECHNICZNE I INSTALACYJNE 3.1. Instalacje elektroenergetyczne Zespół Biurowo-Usługowo-Mieszkaniowy będzie zasilany w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego spalinowego na gaz ziemny (trójgeneracja), oraz z sieci kablowej Zakładu Energetycznego STOEN 15kV. Zasilanie z Zakładu Energetycznego składa się z zasilania podstawowego i rezerwowego (dwa kierunki zasilania). W trakcie normalnej pracy wszystkich źródeł energii elektrycznej obiekt będzie zasilany z agregatu prądotwórczego gazowego (układ trójgeneracji), oraz z podstawowego kierunku zasilania STOEN. Agregat prądotwórczy zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną po stronie niskiego napięcia. W przypadku awarii lub koniecznych przerw serwisowych w pracy agregatu przewiduje się zasilanie obiektu z dwóch kierunków z sieci. Przełączanie odbywać się będzie za pomocą automatycznego układu sterowania. Dodatkowo w obiekcie przewidziano zastosowanie rezerwowego agregatu prądotwórczego na gaz ziemny przeznaczonego do pracy awaryjnej. W wypadku awarii podstawowego źródła zasilania, zostaną z niego zasilone waŝne dla obiektu odbiory takie jak: serwerownia i klimatyzacja serwerowni. Strona 14 z 22

15 3.2. Instalacje teletechniczne W ramach systemów teletechnicznych przewiduje się: system sygnalizacji poŝarowej, system kontroli dostępu, system wideo domofonowy, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu, system sieci telekomunikacyjnej, system BMS System BMS Budynek biurowy będzie wyposaŝony w zintegrowany system automatyki, sterowania i monitoringu BMS obejmujący wszystkie instalacje wewnętrzne (automatykę budynkową, systemy zabezpieczeń). Część energetyczna (trójgeneracji) będzie wyposaŝona w niezaleŝny układ sterujący, co w sposób maksymalny zagwarantuje niezawodność tego systemu. System BMS będzie monitorował stan zuŝycia energii (ciepła, chłodu i energii elektrycznej) w rozdziale na obiekt biurowy oraz na budynki mieszkalne. Systemy bezpieczeństwa budynkowego objęte będą komputerowym systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS. Systemy te będą monitorowane i sterowane ze stanowisk zarządzania, z wykorzystaniem stacji roboczych. Stacje robocze będą wpięte we wspólną sieć komunikacji nadrzędnej. Dostawa, montaŝ i usługi gwarancyjne systemu BMS mogą być wyłączone z procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy o czym oferenci zostaną poinformowani na II etapie postępowania. Budynki mieszkalne będą wyposaŝone w niezaleŝne systemy automatyki i sterowania obejmujący wszystkie instalacje wewnętrzne (automatykę budynkową) tych obiektów. Systemy bezpieczeństwa budynkowego objęte będą komputerowym systemem zarządzania bezpieczeństwem. Strona 15 z 22

16 3.3. Instalacje sanitarne Instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarne Projektowany zespół budynków znajduje się w obrębie infrastruktury miejskiej i będzie podłączony do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ludnej i Orłowicza Instalacje wentylacji i klimatyzacji Budynki mieszkalne z usługami Dla pomieszczeń usługowych zlokalizowanych na parterze przewidziano niezaleŝny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej wykonywany przez najemcę wg jego potrzeb. W instalacji będzie zastosowana filtracja powietrza i ogrzewanie zimą. Przewiduje się równieŝ odzysk ciepła. W celu utrzymania w pomieszczeniach wymaganej temperatury powietrza w okresie letnim i zimowym, przewiduje się zamontowanie w przestrzeni sufitów podwieszonych klimakonwektorów czterorurowych oraz grzejników w pomieszczeniach. Klimakonwektory będą pracować na powietrzu obiegowym. Piony wentylacyjne będą prowadzone w szachtach, poziomy w przestrzeni sufitów podwieszonych. Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego będą zainstalowane klapy p.poŝ. o wymaganej odporności ogniowej. Toalety w części usługowej obsługiwane są integralnym systemem wyciągowym o ciągłej pracy, bez odzysku ciepła. Piony wyciągowe wszystkich systemów usytuowane będą w wydzielonych szachtach. Na dachu przewiduje się montaŝ wyrzutni. Od pionów wyciągowych na poszczególnych kondygnacjach będą odchodziły odgałęzienia do łazienek i toalet w mieszkaniach. Zastosowany zostanie zdecentralizowany system wentylacji mechanicznej (wentylatory indywidualne z klapami zwrotnymi). Ponadto przewidziano oddzielne piony dla wyciągu z kuchni i oddzielne dla wyciągu z okapów. W celu utrzymania w pomieszczeniach wymaganej temperatury powietrza w okresie letnim przewiduje się zamontowanie w przestrzeni sufitów podwieszonych (w korytarzach apartamentów) klimakonwektorów dwururowych chłodzących. Pod budynkami mieszkalnymi znajduje się jedna kondygnacja parkingów podziemnych. Strona 16 z 22

17 Dla parkingu podziemnego przewiduje się zastosowanie kanałowego systemu wentylacji wyciągowej, sterowanej od czujek CO i LPG. Główne wentylatory wyciągowe w wykonaniu dachowym. Przyjmuje się, Ŝe garaŝ będzie nieogrzewany. Instalacja wentylacji garaŝu będzie pełniła równieŝ rolę wentylacji oddymiającej. Budynek biurowy W budynku biurowym przewiduje się niezaleŝną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Centrale wentylacyjne będą wyposaŝone w płynną regulację obrotów, co umoŝliwi obsługę obszarów uŝywanych tylko w danym momencie. Zespoły nawiewne i wyciągowe oraz czerpnie i wyrzutnie będą zlokalizowane w przestrzeni technicznej na dachu budynku. Pionowe kanały wentylacyjne będą prowadzone w szachtach. Poziome kanały nawiewne i wyciągowe będą umieszczone w stropach podwieszonych. Powietrze nawiewane będzie chłodzone latem oraz ogrzewane i nawilŝane zimą. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie klimakonwektorów czterorurowych dla pomieszczeń z przegrodami zewnętrznymi oraz klimakonwektorów dwururowych (chłodzących) dla pomieszczeń wewnętrznych bez przegród zewnętrznych Układ trójgeneracji a) Podstawowe urządzenia wchodzące w układ trójgeneracji: Generator gazowy (GG) produkujący prąd elektryczny wyposaŝony w płaszcz wodny do odzysku ciepła odpadowego oraz własną chłodnicę wysokotemperaturową. Generator produkuje prąd elektryczny w ilości około 0,8MWel oraz ciepło odpadowe w ilości nie mniejszej niŝ 0,9MW. Chiller absorpcyjny (CH1) wykorzystujący ciepło odpadowe pobierane z generatora gazowego do produkcji wody lodowej o parametrach 7/12 o C, szt. 1. Chillery spręŝarkowe (CH2,CH3) do produkcji wody lodowej o parametrach 7/12 o C, szt 2. WieŜa chłodnicza (CT1) zamknięta, chillera absorpcyjnego oddająca do atmosfery zyski ciepła odebrane z instalacji wody lodowej oraz ciepło z absorpcji. Strona 17 z 22

18 Kotłownia gazowa, składająca się z dwóch kotłów gazowych (GB1, GB2) o mocy 999kW kaŝdy, stanowiąca podstawowe źródło energii cieplnej w kompleksie. Z uwagi na pracę gazogeneratora w wymiarze 8000h rocznie, który zapewnia dostawy ciepła odpadowego, przewiduje się, Ŝe kotłownia będzie w przewaŝającym okresie czasu uŝywana tylko do pokrycia deficytu ciepła, wyłącznie w sytuacji gdy dostępne z gazogeneratora ciepło będzie niewystarczające. Przewiduje się pracę nie więcej niŝ jednego z kotłów. Drugi kocioł będzie załączał się wyłącznie podczas czynności serwisowych gazogeneratora. UWAGA : dostawa, montaŝ i usługi gwarancyjne podstawowych urządzeń układu trójgeneracji mogą być wyłączone z procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy o czym oferenci zostaną poinformowani na II etapie postępowania. b) Dodatkowe urządzenia zapewniające pracę układu energetycznego (wchodzące z zakres procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy). System kominowy kotłów gazowych, prowadzony w wydzielonym trzonie kominowym wewnątrz budynku biurowego B. Zespół wymiennika centralnego ogrzewania dla budynków mieszkalnych. Dwustopniowy zespół wymienników do produkcji ciepłej wody uŝytkowej, przeznaczonej dla budynku biurowego B oraz budynków mieszkalnych A1 do A5. Zasobniki ciepłej wody uŝytkowej. Przewiduje się, Ŝe instalacja ciepłej wody uŝytkowej będzie miała stały dobowy pobór odpadowej energii cieplnej pochodzącej z gazogeneratora. System kominowy gazogeneratora GG1 oraz awaryjnego gazowego agregatu prądotwórczego GG2. System kominowy kotłów GB1 oraz GB2. Rozdzielacze główne wraz z zespołami pompowymi. Strona 18 z 22

19 Sieć rozdzielczą wody gorącej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła dla wentylacji oraz wody lodowej, prowadzoną w przestrzeni parkingów podziemnych budynku biurowego B oraz budynków mieszkalnych A1 - A5, prowadzona na poziomie -1. Dwukolumnowa stacja uzdatniania wody, przeznaczona do pracy ciągłej wraz z zespołem dozowania inhibitorów oraz odgazowywaczem pompowym Instalacje gazu Do obiektu będzie zaprojektowane jedno przyłącze gazu średniego ciśnienia. W terenie zostanie umieszczona wolnostojąca stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia. Stacja wykonana w układzie U-2. Stacja będzie redukować ciśnienie sieciowe do ciśnienia wymaganego 15kPa. Stacja zostanie wyposaŝona w główny gazomierz pomiarowy zliczający ilość pobranego gazu przez projektowany obiekt, reduktor zmniejszający ciśnienie gazu do 15kPa, zawory odcinające, filtry i potrzebną armaturę. Ze stacji gazowej do budynków (technicznego i biurowego) projektuje się jedno przyłącze gazu średniego ciśnienia. Na przyłączu zostanie wykonane odgałęzienie dla budynku biurowego wraz z naziemnym punktem redukcyjno-pomiarowym gazu. W punkcie redukcyjno-pomiarowym umieszczony będzie gazomierz, reduktor zmniejszający ciśnienie gazu do 5kPa, zawory odcinające, filtr. Do budynku technicznego doprowadzone będzie przyłącze gazu średniego ciśnienia 15kPa. Budynek techniczny Gaz w budynku technicznym doprowadzony jest na potrzeby technologiczne do następujących urządzeń: gazowy generator prądotwórczy GG1 (pracujący) 1 szt, gazowy generator prądotwórczy GG2 (rezerwowy) 1 szt, kocioł gazowy GB1, GB2 2 szt. Budynek techniczny (dwukondygnacyjny, podziemny) stanowi samodzielny obiekt. Posiada oddzielne wejście, oświetlenie, wentylację i instalacje sanitarne oraz jest oddylatowany od garaŝu. W pomieszczeniu gazomierza znajdującym się przy ścianie Strona 19 z 22

20 zewnętrznej nastąpi rozdział instalacji na dwie niezaleŝne instalacje gazowe średniego ciśnienia. Jedna instalacja doprowadza gaz do kotłów gazowych, druga do gazowych generatorów prądotwórczych. ZuŜycie gazu przez urządzenia kaŝdej instalacji zostanie opomiarowane gazomierzem przemysłowym. Za gazomierzem umieszczony będzie zawór odcinający z głowicą MAG. Przewody z pomieszczenia gazomierza do urządzeń prowadzone będą pod stropem korytarza technicznego. Gazowe generatory prądotwórcze umieszczone są w oddzielnym pomieszczeniu. Zakłada się, Ŝe pracować będzie tylko jedno urządzenie nr GG1. Agregat nr GG2 jest urządzeniem rezerwowym. Kotły gazowe umieszczone są w oddzielnym pomieszczeniu. Zakłada się, Ŝe wraz z pracą agregatu prądotwórczego GG1, pracować będzie tylko kocioł nr GB1. Przy postoju w pracy agregatów prądotwórczych, pracować będą dwa kotły. Instalacja gazu jest sprzęŝona z instalacją eksplozymerów, odcinającą dopływ gazu w czasie awarii. Pomieszczenie kotłów i agregatów prądotwórczych wyposaŝone zostało w centralę detekcji wybuchu gazu oraz przeciwwybuchowe czujniki wybuchu gazu. W pomieszczeniu ochrony (budynek biurowy) oraz przy zewnętrznych schodach do budynku technicznego będzie umieszczona sygnalizacja alarmowo-dźwiękowa. W przypadku wykrycia obecności gazu w pomieszczeniach, system automatyki budynku automatycznie zamknie zawory elektromagnetyczne zainstalowane na instalacji gazowej w pomieszczeniu gazomierza. Budynek biurowy Gaz doprowadzony jest na potrzeby technologiczne do wytwornicy pary zlokalizowanej na dachu budynku biurowego. Do urządzenia doprowadzona będzie instalacja gazowa niskiego ciśnienia. Po wejściu do budynku biurowego, instalacja niskiego ciśnienia prowadzona będzie pod stropem garaŝu w kierunku szachtu instalacyjnego. Strona 20 z 22

BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa

BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa 1. Informacje ogólne Na osiedlu mieszkaniowym BIANCO 2 przy ul. Dywizjonu 303 powstaną dwa budynki mieszkalne, łącznie 90 mieszkań oraz 2 lokale usługowe, 98

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

MY Bemowo 2 Ul. Batalionów Chłopskich Warszawa

MY Bemowo 2 Ul. Batalionów Chłopskich Warszawa MY Bemowo 2 Ul. Batalionów Chłopskich Warszawa 1. Informacje ogólne Osiedle ( Osiedle ) mieszkaniowe jest drugą inwestycją spółki NP9 zlokalizowaną przy ul. Batalionów Chłopskich. W ramach jednoetapowej

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SkyLife Ul. Jana Kazimierza 33

SkyLife Ul. Jana Kazimierza 33 SkyLife Ul. Jana Kazimierza 33 Warszawa 1. Informacje ogólne Osiedle ( Osiedle ) mieszkaniowe jest zlokalizowane przy ul. Jana Kazimierza. W ramach realizacji etapów planowane jest wybudowanie ponad 500

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU C6 Mieszkania bez wykończenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU C6 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU C6 Mieszkania bez wykończenia 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe lub murowane

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze 1. Ściany, słupy: a) kondygnacji podziemnej: zewnętrzne i wewnętrzne: żelbetowe monolityczne b) kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne: warstwowe

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany murowane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie 1.1 Ogrodzenie systemowe 1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci systemowe, wiata na śmietnik, urządzenie placu

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne I Lokal 1. Konstrukcja 2. Ściany zewnętrzne 3. Wykończenie ścian zewnętrznych 4. Ścianki wewnętrzne nośne i wydzielające mieszkania Układ konstrukcyjny mieszany ścianowosłupowy z lokalnie występującymi

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE Ogrodzenie przęsła stalowe, malowane lub ocynkowane wysokość max. ogrodzenia 1,3m Dojścia piesze Mała architektura kostka betonowa z posypka granitową ławki, lampy, kosze

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B4a, B4b Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B4a, B4b Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B4a, B4b Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie

Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie KONSTRUKCJA Konstrukcja nośna - szkieletowa, monolityczna żelbetowa Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu Z a ł ą c z n i k n r 2 S t a n d a r d w y k o n a n i a b u d y n k u m i e s z k a l n e g o W i e l o r o d z i n n e g o A 3 z l o k a l a m i u s ł u g o w y m i o r a z g a r a ż e m w i e l o s

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

Centrum Praskie KONESER, Budynek E3 Skarbnica, Standard wykończenia HALA GARAŻOWA

Centrum Praskie KONESER, Budynek E3 Skarbnica, Standard wykończenia HALA GARAŻOWA Centrum Praskie KONESER, Budynek E3 Skarbnica, Standard wykończenia HALA GARAŻOWA 1. ŚCIANY - żelbetowe, żelbetowe z naturalną fakturą ściany szczelinowej, (nie malowane) - murowane z bloczków silikatowych,

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni.

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni. STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH OSADA ŚWIERKÓWKA BUDYNEK NR 1 UL. JANA PAWŁA II 3, KLEMBÓW A. STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU LP. Element zagospodarowania Charakterystyka 1 Ogrodzenie Ogrodzenie osiedla

Bardziej szczegółowo

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym miejscu. Działka ogrodzona, położona w odległości ok. 400m

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję:

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję: Lokalizacja: STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE zagospdarowanie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach drogi / dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55 ZX115 1 166 28 210 810 90 28 95 110 6 864 91 365 14 405 63 14 61 5 170 10 54 110 46 57 90 95 74 d=15cm d=15cm 14 118 24 158 462 95 90 11 A-A 5 145 Kocioł c.o. na paliwo stałe 1 084 1 166 28 210 810 90

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie biurowe) nośności stropów 9,20x7,70 (główna); 9,20x5,15; 5,10x5,15 [m] i inne nośności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C m Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C OTOCZENIE OCHRONA System domofonowy Monitoring części wspólnych Pomieszczenie ochrony w budynku C PLAC ZABAW Plac zabaw dla dzieci wyposażony w: piaskownicę,

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD REALIZACJI Budynku M1

STANDARD REALIZACJI Budynku M1 STANDARD REALIZACJI Budynku M1 Zagospodarowanie terenu Teren Zieleń ogólnodostępna; Mała architektura Podejścia, podjazdy do garażu, chodniki, wjazdy, MP Główne/komunikacyjne drogi wewnętrzne Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Lokal nr 5B pln

Lokal nr 5B pln Oferta limitowana Lokal nr 5 329 000 pln Objęty rządowym programem MDM Możliwa wysokość dopłaty rządowej 10% 23 445 pln 15% 35 167 pln 20% 46 890 pln Atuty mieszkania: Doświetlone z trzech stron świata

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ławy żelbetowe, monolityczne beton B-20 na warstwie 10cm chudego betonu B-10

ławy żelbetowe, monolityczne beton B-20 na warstwie 10cm chudego betonu B-10 Standard konstrukcji, wykończenia mieszkań i budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej 1, budynek nr 2. Niniejsze oświadczenie nie ma charakteru zapewnienia, o którym stanowi

Bardziej szczegółowo

Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu. Rezydencja Warecka. Budynek. teren chroniony

Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu. Rezydencja Warecka. Budynek. teren chroniony Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu Rezydencja Warecka teren chroniony Budynek Ochrona pomieszczenie ochrony umiejscowione w budynku monitoring obiektu i wjazdu Miejsce gromadzenia odpadów śmietnik

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C m Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C OTOCZENIE OCHRONA System domofonowy Monitoring części wspólnych Pomieszczenie ochrony w budynku C PLAC ZABAW Plac zabaw dla dzieci wyposażony w: piaskownicę,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo