dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji Adres inwestycji: Działki numer: 20/2, 20/3, 20/5 Obręb: Jednostka ewidencyjna: _8, Śródmieście Miasto: Warszawa Powiat: m. st. Warszawa Województwo mazowieckie Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. Inwestor: Ul. Krucza 16/ Warszawa Wrocław, październik 2010 Strona 1 z 22

2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY INWESTYCJI Przeznaczenie i funkcja zespołu Zagospodarowanie terenu Zieleń, mała architektura Komunikacja (drogi, dojazdy i dojścia) 6 2. DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW Budynek biurowy z budynkiem technicznym Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Przyjęte rozwiązania materiałowe Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne Budynki mieszkalne Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Przyjęte rozwiązania materiałowe Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne WYPOSAśENIE TECHNICZNE I INSTALACYJNE Instalacje elektroenergetyczne Instalacje teletechniczne System BMS Instalacje sanitarne Instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarne Instalacje wentylacji i klimatyzacji Układ trójgeneracji Instalacje gazu Instalacje grzewcze i chłodu WARUNKI GEOLOGICZNE Podstawowe dane gruntowe Sozologia terenu Rekultywacja 22 Strona 2 z 22

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa Zespołu Biurowo Usługowo-Mieszkalnego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, rejonie Powiśle, pomiędzy ulicami: Kruczkowskiego, Ludną i Orłowicza (obecny adres ul. Kruczkowskiego 2), działki ewidencyjne nr 20/2, 20/3, 20/ Przeznaczenie i funkcja zespołu Na w/w terenie planuje się wybudowanie: budynku biurowego z funkcją usługową ( B), zespołu zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową ( A1, A2, A3, A4, A5 ), budynku technicznego z układem trójgeneracji i kotłownią gazową. Budynek biurowy będzie siedzibą Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Jego podstawowy program uŝytkowy obejmuje powierzchnię biurową oraz powierzchnię usługową na wynajem zlokalizowaną w parterze budynku. W części podziemnej obiektu planuje się garaŝ podziemny 3-kondygnacyjny. Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składać się będzie ze wspólnej części podziemnej oraz pięciu średniowysokich budynków mieszkalnych, oznaczonych na planie zagospodarowania (Załącznik nr 1) odpowiednio: A1, A2, A3, A4, A5. W budynkach planowana jest realizacja około 150 mieszkań. Liczba ta moŝe ulec zmianie podczas końcowej komercjalizacji zespołu, oraz w związku z moŝliwą zmianą warunków rynkowych podczas realizacji inwestycji. Funkcją uzupełniającą zespół mieszkaniowy są powierzchnie usług na parterze projektowane w budynkach A1, A4 i A5. Wspólna część podziemna projektowana jest jako garaŝ jednokondygnacyjny wraz z komórkami lokatorskimi. W budynku technicznym zlokalizowany będzie zespół trójgeneracji oraz kotłownia gazowa z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi. Strona 3 z 22

4 1.2. Zagospodarowanie terenu Budynek biurowy Budynek biurowy usytuowano przy zbiegu ulic KsiąŜęcej, Ludnej i Kruczkowskiego. Obiekt oddzielony jest od zabudowy mieszkaniowej od północy placem rozpoczynającym się od ul. Kruczkowskiego i wchodzącym w zabudowę w kierunku wschodnim. Budynek zaprojektowano w sposób umoŝliwiający dojście do niego z kaŝdej strony. Pozwala na to chodnik wzdłuŝ elewacji południowej, wschodniej i zachodniej oraz plac od strony północnej. Wjazd do garaŝu podziemnego na około 200 miejsc parkingowych dla części biurowej obsługiwany będzie przez: Wjazd Wb1 - od ulicy Ludnej, Wjazd Wb2 - od ulicy Orłowicza. Pomiędzy zespołem zabudowy mieszkalnej a obiektem biurowym projektowana jest ogólnodostępna publiczna przestrzeń łącząca rejon naroŝnika ulic Ludnej i Kruczkowskiego oraz ulicę Orłowicza. Zabudowa mieszkaniowa Planowany jest zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składający się ze wspólnej części podziemnej oraz pięciu budynków mieszkalnych. Główny dostęp do zespołu mieszkalnego prowadzi przez hall recepcyjny zlokalizowany w budynku A1, od strony ulicy Kruczkowskiego. Parking podziemny na około 190 miejsc postojowych dla części mieszkaniowej obsługiwany będzie z dwóch wjazdów: Wjazd Wa1 - od ulicy Kruczkowskiego, Wjazd Wa2 - od ulicy Orłowicza. Budynek techniczny Budynek techniczny (podziemny) przeznaczony jest na instalację zespołu energetycznego w skład którego wchodzi układu trójgeneracji (gazogenerator), oraz kotłownia gazowa. Obiekt ten wydzielony jest od przyległego budynku biurowego Strona 4 z 22

5 za pomocą ściany oddzielenia przeciwpoŝarowego w klasie odporności ogniowej REI 120 od fundamentu po dach. Teren inwestycji Inwestycja zlokalizowana jest na terenie o powierzchni ok m 2. RóŜnice w poziomie terenu dla przedmiotowej inwestycji wynoszą około 1,5 m. NajwyŜszy punkt połoŝony jest w północnej części działki od ulicy Kruczkowskiego około 9,90 m n.p.w., najniŝszy w południowej części przy granicy z ulicą Ludną około 8,40 m n.p.w. RóŜnice w kierunku wschód - zachód wynoszą około 1 m. Teren przy ulicy Orłowicza połoŝony jest na rzędnej około 8.60 m n.p.w. PowyŜsze róŝnice zostały uwzględnione przy optymalizacji rzędnych wejść do zespołu mieszkalnego wielorodzinnego i obiektu biurowego Zieleń, mała architektura Łączna powierzchnia trawników przewidziana w projekcie wyniesie około m 2 co daje pokrycie 41,3% terenu inwestycji terenami zielonymi. WzdłuŜ ulic Kruczkowskiego i Ludnej planowane jest nasadzenie szpaleru drzew liściastych. Dodatkowo, od strony sąsiedniego budynku mieszkalnego na działce 20/4, przewiduje się zachować istniejącą zieleń oraz uzupełnić powierzchnię zieloną o zieleń niską i średniowysoką na płycie stropowej kondygnacji -1 budynku B. Nasadzenia na gruncie planowane są takŝe wzdłuŝ alejki przy północnej granicy działki. Na płycie parkingu części mieszkaniowej wielorodzinnej projektuje się wewnętrzny ogród rekreacyjny z zielenią niską oraz średnio-wysokimi drzewkami, umieszczanymi w donicach obsypanych ziemią. Zieleń ogrodu skomponowana jest wspólnie z projektowanym wydzielonym placem zabaw o ekspozycji południowej. Elementami małej architektury ogrodu będą ławki oraz latarnie. Dla zespołu mieszkaniowego przewiduje się dwa śmietniki jeden wbudowany w budynek A1, oraz drugi okryty zielenią, umieszczony przy wjeździe Wa2 (od strony ulicy Orłowicza). Strona 5 z 22

6 Śmietnik dla budynku biurowo przewiduje się jako wbudowany w obrys obiektu. Elementami zagospodarowania terenu obiektu biurowego będą m.in.: szpaler historycznych latarni gazowych ciągnący się od placu wejściowego w przestrzeni ogólno-dostępnej pomiędzy budynkiem biurowym a zespołem mieszkaniowym, miejsce na ekspozycję historycznych gazomierzy Komunikacja (drogi, dojazdy i dojścia) Obecnie istnieją 4 wjazdy na teren inwestycji: Wjazd Wi1 od ulicy Kruczkowskiego, Wjazd Wi2 od ulicy Ludnej, Wjazd Wi3 od ulicy Orłowicza, Wjazd Wi4 od ulicy Orłowicza. W celu zmniejszenia intensywności ruchu w czasie planuje się zachować ilość wjazdów. PołoŜenie wjazdów Wi1, Wi2, Wi3 zostanie skorygowane. Lokalizacja wjazdu Wi4 pozostanie bez zmian. Docelowe wjazdy obsługiwać będą inwestycję w następujący sposób: parking podziemny na około 190 miejsc parkingowych części mieszkaniowej obsługiwany będzie z dwóch wjazdów: Wjazd Wa1 - od ulicy Kruczkowskiego, Wjazd Wa2 - od ulicy Orłowicza, parking podziemny na około 200 miejsc parkingowych części usługowo-biurowej obsługiwany będzie przez: Wjazd Wb1 - od ulicy Ludnej, Wjazd Wb2 - od ulicy Orłowicza. Droga poŝarowa dla całego zespołu prowadzona będzie od strony ulicy Orłowicza w przestrzeni otwartej ogólnodostępnej. Dojazd do budynku biurowego słuŝy równieŝ jako droga komunikacyjna dla samochodów VIP oraz zaopatrzenia. Strona 6 z 22

7 2. DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW 2.1. Budynek biurowy z budynkiem technicznym Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Zaprojektowany budynek biurowy jest obiektem o powierzchni uŝytkowej około m² (dla kondygnacji nadziemnych) i powierzchni całkowitej około m 2 (dla kondygnacji podziemnych i nadziemnych). W budynku zaprojektowano 3 kondygnacje podziemne z przeznaczeniem na garaŝe i pomieszczenia techniczne oraz 7 kondygnacji nadziemnych z przeznaczeniem na biura i usługi Przyjęte rozwiązania materiałowe l.p. Element/pomieszczenie Opis materiałów 1. Ściany zewnętrzne Ściany konstrukcyjne Ściany wypełniające pod okładziny kamienne Ocieplenie (ściany w okładzinie na stelaŝu) Ocieplenie (ściana tynkowana) 2. Okładziny ścienne zewnętrzne Okładzina kamienna Tynk 3. Dachy Dach zwykły Plac (na garaŝu) Hydroizolacja Warstwa zabezpieczająca Izolacja termiczna dachu śelbetowe wylewane w/g projektu konstrukcji Wylewane na budowie lub prefabrykowane i mocowane na trzpienie filary Ŝelbetowe. Wełna mineralna twarda nienasiąkliwa grubości 18 cm. Typ wełny w zaleŝności od rodzaju okładziny. Styropian 18 cm Płyty z kamienne, z bloków grubości 25cm, wysokości kondygnacji, profilowane (ukosowane) wg geometrii elewacji. Cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce z włókna szklanego malowany farbą w/g rozwiązań systemowych. Dach płaski kryty podwójną papą termozgrzewalną lub membraną PCV. Dach zabezpieczony warstwą Ŝwiru. Kompozycja płyt granitowych, bazaltowych i kostki betonowej. Podwójna membrana bitumiczna modyfikowana SBS lub powłoka PCV. Szlichta Ŝelbetowa grubości minimum 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym lub zbrojona siatką z prętów stalowych. Izolacja termiczna ze styropianu grubości minimum 20 cm. Warstwa spadkowa OdciąŜana wkładkami ze styropianu twardego, spadek 2,5% Izolacja termiczna dachu nad garaŝem Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grubości 15cm układane zgodnie z technologią producenta. Warstwy dachu odwróconego Strona 7 z 22

8 4. Ściany wewnętrzne Ściany wydzielające poziomy - 1, -2, -3 Ściany działowe kondygnacji parteru: Ściany działowe kondygnacji biurowych biura pracowników. Ściany działowe kondygnacji biurowych sale konferencyjne. 5. Wykończenie ścian wewnętrznych Ściany i słupy Ŝelbetowe w garaŝu Ściany kondygnacji nadziemnych i klatek schodowych Ściany w pomieszczeniach technicznych Ściany w pomieszczeniach archiwów i serwerowni. 6. Posadzki wewnętrzne GaraŜ Rampa zjazdowa Pomieszczenia technicznegaraŝ Klatki schodowe Halle windowe Halle na parterze Pomieszczenia gospodarcze Pomieszczenia biurowe: Bloczki silikatowe szer i 24-25cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykończone: malowaniem farbą do nawierzchni silikatowych. W pomieszczeniach wspólnych: tynk cem.-wap. kat. III. Ściany systemowe w konstrukcji aluminiowej ze wstawkami / witrynami szklanymi. R A1 35dB. Odporność ścian wydzielających drogi ewakuacyjne EI30. Ściany zewnętrzne pomieszczeń sanitarnych i socjalnych - R A1 50dB. Podwójnie opłytowane płytami GKF. Odporność ścian wydzielających drogi ewakuacyjne EI30. Ściany na stelaŝu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, R A1 35 db. Ściany zewnętrzne pomieszczeń sanitarnych i socjalnych - R A1 50 db. Ściany systemowe w konstrukcji aluminiowej ze wstawkami / witrynami szklanymi, lub przegrody szklone w systemie mocowania punktowego. R A1 35 db. Odporność ścian wydzielających drogi ewakuacyjne EI30. śelbetowe, otwory szpachlowane. Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową. Malowanie. Tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, w pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych do wysokości 200 cm okładzina z płytek ceramicznych. Płyta posadzkowa zatarta mechanicznie z utwardzaczem i pokryta impregnatem Ŝywicznym. Nawierzchnia karbowana układana z kostki betonowej 8+6cm. Nawierzchnia zewnętrzna podgrzewana elektrycznie. Powłoka malarska: niepyląca, zmywalna, do zastosowań technicznych, w pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych posadzka z płytek gresowych. Posadzka z płytek gresowych. Posadzka z płyt granitowych. Płyty kamienne lub gres klejone do systemowej podłogi podniesionej gr. 15cm brutto, na stopach regulowanych, systemowych, monolityzowane z elementami dostępowymi. Płytki gresowe. Wykładzina dywanowa, standard np. Interface, na podłodze Strona 8 z 22

9 Pomieszczenia biurowe specjalne: sale konferencyjne, gabiety, halle Pomieszczenia elektroenergetyczne i teletechniczne. 8. Sufity wewnętrzne GaraŜ sufit w obrysie parteru GaraŜ sufit w poza obrysem parteru Kondygnacje nadziemne Pomieszczenia biurowe: podniesionej wysokości 15cm brutto. Wykładzina z paneli drewnianych twardych, posadzki kamienne, na podłodze podniesionej wysokości 15cm brutto. Posadzki z wykładzin gumowych lub winylowych. W pomieszczeniach rozdzielni na systemowych podłogach podniesionych. Płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej wykańczana systemowym tynkiem cienkowarstwowym, grubości minimum 10 cm. Sufit Ŝelbetowy Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową W pasie przyokiennym: sufity systemowe z płyt GK wodoodpornych, na podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych podwieszanych i mocowanych mechanicznie do sufitu konstrukcyjnego na wieszakach systemowych o regulowanej długości oraz sufity systemowe podwieszane demontowalne, panelowe 60x120, z wełny mineralnej, do zastosowań w pomieszczeniach biurowych. Halle windowe i wejściowe Sufity w okładzinie z płyt gipsowo kartonowych ze wstawkami z materiałów szlachetnych i sufitów metalowych, na systemowej podkonstrucji z profili stalowych. Sufity pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i porządkowych Sufity systemowe z płyt GK wodoodpornych, na podkonstrukcji profili stalowych ocynkowanych podwieszanych i mocowanych mechanicznie do sufitu konstrukcyjnego na wieszakach systemowych o regulowanej długości oraz sufity systemowe podwieszane demontowalne, panelowe 60x60 lub 60x120, z wełny mineralnej, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych. 9. Sufity zewnętrzne Pod nadwieszeniami Wykończenie w systemie okładzin metalowych z blach aluminiowych powlekanych w kolorze ślusarki Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne Konstrukcja budynku szkieletowa, monolityczna, zasadniczo bezpodciągowa. W stropie pod terenem głowice nad słupami. Sztywność przestrzenną budynków zapewniają trzony komunikacyjne Wykopy ZałoŜono wykonanie wykopu w technologii ścian szczelinowych. Zagłębienie ścian szczelinowych uwarunkowane jest przede wszystkim układem warstw geologicznych. Strona 9 z 22

10 Na potrzeby odwodnienia konieczne jest ich zagłębienie w warstwach nieprzepuszczalnych. Ściany szczelinowe planuje się wykonać o grubości 80 cm i głębokości 15 do 18 m. Większa długość potrzebna będzie w obszarze poziomej przepony wodoszczelnej i będzie ona uwarunkowana technologią wykonania przepony. Przepona pozioma zostanie wykonana np. metodą iniekcji w rejonie zalegania gruntu z brakiem ciągłości warstw nieprzepuszczalnych. Obszar pod płytą fundamentową, który powinien być doszczelniony obejmuje powierzchnię około 600 m 2. Grubość warstwy doszczelniającej usytuowanej 3-4 m pod płytą fundamentową powinien wynieść około 3 m. Część podziemna realizowana będzie metodą podstropową. Stropem rozpierającym będzie strop nad kondygnacją -1. Wykonane w pierwszym etapie fragmenty stropu oparte będą na stalowych słupach tymczasowych zakotwionych w baretach ścian szczelinowych Konstrukcja budynku Na całej powierzchni wewnątrz ścian szczelinowych w części biurowej i w budynku technicznym projektowana jest płyta fundamentowa o grubości 120cm. Płyta ta oparta jest obwodowo na ścianach szczelinowych. Słupy w budynku Ŝelbetowe, monolityczne prostokątne i okrągłe. Oprócz słupów elementami konstrukcyjnymi są Ŝelbetowe, monolityczne ściany i tarcze (w tym Ŝelbetowe ściany klatek schodowych i wind). Zasadniczo stropy planuje się wykonać jako płytowe, bezpodciągowe i bezgłowicowe Materiały konstrukcyjne. beton konstrukcyjny - C30/37(B37) klasa ekspozycji XC1 beton konstrukcyjny fundamentów i ścian szczelinowych C30/37(B37) klasa ekspozycji XC4 stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500) A-0 (St3S) stal konstrukcyjna kształtowa St3SY,St3S 2.2. Budynki mieszkalne Parametry (powierzchnia, liczba kondygnacji) Powierzchnia mieszkalna łączna wynosi ok m 2. Strona 10 z 22

11 Średnia wielkość mieszkania: ok. 81,9m 2. Powierzchnia tarasów i loggi - ok. 1740m 2. Powierzchnia mieszkań (PUM + tarasy) - ok m 2. Liczba kondygnacji : jedna kondygnacja podziemna ( garaŝ) i 7 kondygnacji nadziemnych Przyjęte rozwiązania materiałowe l.p. Element/pomieszczenie Opis materiałów 1. Ściany zewnętrzne Ściany konstrukcyjne Ściany wypełniające pod okładziny lekkie-mokre Ściany wypełniające pod okładziny kamienne Ocieplenie (ściany trójwarstwowe w okładzinie) Ocieplenie (ściana tynkowana metodą lekką - mokrą) 2. Okładziny ścienne zewnętrzne Okładzina kamienna Tynk Okładzina z metali szlachetnych śelbetowe wylewane w/g projektu konstrukcji Pustaki ceramiczne z łączeniem pióro-wpust, murowane na zaprawie cem-wap. Wymiar: szerokość 25cm. Umin=1,1W/m 2 K. Cegła ceramiczna klasy min.150, pełna, murowana na zaprawie cem-wap. Wymiar: szerokość 25cm. Wełna mineralna nienasiąkliwa grubości 18cm. Współczynnik przewodzenia ciepła: λ d = 0,036 W/mK. ObciąŜenie charakterystyczne cięŝarem własnym 0,65kN/m³. Styropian 18 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK, typ EPS Płyty z kamienne z piaskowca lub wapienia grubości 4 cm mocowane do ścian konstrukcyjnych na kotwami ze stali nierdzewnej. Cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce z włókna szklanego malowany farbą. W/g rozwiązań systemowych. Elementy dekoracyjne z blachy z metali szlachetnych, np. miedzi, perforowanej, mocowanych systemowo w sposób niewidoczny. 3. Dachy Dach zwykły Dach zielony Dach zielony (na garaŝu) Hydroizolacja Warstwa zabezpieczająca Dach płaski kryty podwójną papą termozgrzewlną lub membraną PCV. Dach zabezpieczony warstwą Ŝwiru. Dach płaski kryty podwójną papą termozgrzewlną lub membraną PCV, pokryty matą rozchodnikową z warstwą wegetatywną. Warstwa substratu glebowego grubości cm ułoŝona na warstwach drenująco-magazynujących w/g rozwiązań systemowych dachu zielonego. Podwójna membrana bitumiczna modyfikowana SBS lub powłoka PCV. Szlichta Ŝelbetowa grubości minimum 4cm ze zbrojeniem Strona 11 z 22

12 Izolacja termiczna dachu rozproszonym lub zbrojona siatką z prętów stalowych. Izolacja termiczna ze styropianu grubości minimum 20 cm. Warstwa spadkowa OdciąŜana wkładkami ze styropianu twardego, spadek 2,5% Izolacja termiczna dachu nad garaŝem 4. Ściany wewnętrzne Ściany wydzielające pomieszczenia w piwnicy Ściany wydzielające mieszkania Ściany działowe w mieszkaniach (wydzielające pokoje) Ściany działowe w mieszkaniach (wydzielające kuchnie i łazienki) oraz wydzielenia szachtów instalacyjnych 5. Wykończenie ścian wewnętrznych Ściany i słupy Ŝelbetowe w garaŝu Ściany kondygnacji nadziemnych i klatek schodowych Ściany w łazienkach i kuchniach Ściany w pomieszczeniach technicznych 6. Posadzki wewnętrzne GaraŜ Rampa zjazdowa Pomieszczenia technicznegaraŝ Klatki schodowe i halle windowe Pomieszczenia gospodarcze Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grubości 15cm układane zgodnie z technologią producenta. Warstwy dachu odwróconego. Bloczki silikatowe szerokości 15, i cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykończone malowaniem farbą do nawierzchni silikatowych, w pomieszczeniach wspólnych: tynk cem.- wap. kat. III. Bloczki silikatowe murowane na zaprawie cementowowapiennej. Szerokość 24-25cm. R A1 50 db. Bloczki silikatowe lub pustaki ceramiczne grubości 8 cm, R A1 30 db Cegła pełna silikatowa standardu SILKA lub cegła pełna ceramiczna, R A1 35 db. śelbetowe, otwory szpachlowane. Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową. Tynkowane tynkiem gipsowym, zatarte na ostro pod okładziny ceramiczne. Tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. W pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych do wysokości 200cm okładzina z płytek ceramicznych. Płyta posadzkowa zatarta mechanicznie z utwardzaczem i pokryta impregnatem Ŝywicznym. Nawierzchnia karbowana układana z kostki betonowej 8+6cm. Nawierzchnia zewnętrzna podgrzewana elektrycznie. Powłoka malarska: niepyląca, zmywalna, do zastosowań technicznych. W pomieszczeniach o podwyŝszonych wymaganiach sanitarnych posadzka z płytek gresowych Posadzka z płytek gresowych. Na parterach posadzka ze wstawkami kamienia naturalnego Płytki gresowe Pomieszczenia mieszkalne Szlichta betonowa poziom -20mm poniŝej poziomu Strona 12 z 22

13 7. Posadzki zewnętrzne Balkony i tarasy - wykończeniowe Balkony i tarasy warstwa drenująca Balkony i tarasy hydroizolacja Balkony i tarasy - warstwa spadkowa zakładanej rzędnej docelowego wykończenia. W pomieszczeniach mokrych i w kuchni pod szlichtą izolacja folią w płynie. Gres mrozoodporny klejony do warstwy szlichty cementowej ze zbrojeniem rozproszonym. Mata drenaŝowa. Membrany bitumiczne modyfikowane lub PCV, folie. Spadek min. 0,5 %. Spadek min. 0,5% wyrabiany w szlichcie grubości minimum 4cm. 8. Sufity wewnętrzne GaraŜ sufit w obrysie parteru GaraŜ sufit w poza obrysem parteru Kondygnacje nadziemne Halle windowe + lokalnie inne pomieszczenia (tylko w niezbędnych przypadkach) 9. Sufity zewnętrzne Pod balkonami, nadwieszeniami, daszkami, wewnątrz loggi Płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej wykańczana systemowym tynkiem cienkowarstwowym, grubości minimum 10 cm. Sufit Ŝelbetowy. Tynk gipsowy + 2x malowanie farbą akrylową. Sufity podwieszane z płyt g-k gładkich mocowanych na stelaŝu systemowym. Docieplenie i wykończenie w/g systemu elewacyjnego: okładzina elewacji lub tynk cienkowarstwowy Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne Konstrukcja budynku Ŝelbetowa szkieletowa i ścianowa, monolityczna, zasadniczo bezpodciągowa. W stropie pod terenem głowice nad słupami. Sztywność przestrzenną budynków zapewniają trzony komunikacyjne Wykopy Wykop szerokoprzestrzenny o głębokości ok. 5 m. Zakłada się, Ŝe w większości będzie moŝliwe takie ukształtowanie skarpy, aby zabezpieczenia nie były potrzebne. NaleŜy się jednak liczyć, Ŝe ze względu na bliskie sąsiedztwo granicy i drzewostanu konieczne będą lokalne zabezpieczenia np. ściankami berlińskimi. Strona 13 z 22

14 Konstrukcja budynków W części mieszkaniowej projektowana jest płyta fundamentowa o grubości 50cm z lokalnymi pogrubieniami do maksymalnie 90cm pod słupami budynków. Słupy w budynkach Ŝelbetowe, monolityczne prostokątne i okrągłe. Oprócz słupów elementami konstrukcyjnymi są Ŝelbetowe, monolityczne ściany i tarcze (w tym Ŝelbetowe ściany klatek schodowych i wind). Zasadniczo stropy planuje się wykonać jako płytowe, bezpodciągowe i bezgłowicowe Materiały konstrukcyjne beton konstrukcyjny - C30/37(B37) klasa ekspozycji XC1 beton konstrukcyjny fundamentów C30/37(B37) klasa ekspozycji XC4 stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500) A-0 (St3S) stal konstrukcyjna kształtowa St3SY,St3S 3. WYPOSAśENIE TECHNICZNE I INSTALACYJNE 3.1. Instalacje elektroenergetyczne Zespół Biurowo-Usługowo-Mieszkaniowy będzie zasilany w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego spalinowego na gaz ziemny (trójgeneracja), oraz z sieci kablowej Zakładu Energetycznego STOEN 15kV. Zasilanie z Zakładu Energetycznego składa się z zasilania podstawowego i rezerwowego (dwa kierunki zasilania). W trakcie normalnej pracy wszystkich źródeł energii elektrycznej obiekt będzie zasilany z agregatu prądotwórczego gazowego (układ trójgeneracji), oraz z podstawowego kierunku zasilania STOEN. Agregat prądotwórczy zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną po stronie niskiego napięcia. W przypadku awarii lub koniecznych przerw serwisowych w pracy agregatu przewiduje się zasilanie obiektu z dwóch kierunków z sieci. Przełączanie odbywać się będzie za pomocą automatycznego układu sterowania. Dodatkowo w obiekcie przewidziano zastosowanie rezerwowego agregatu prądotwórczego na gaz ziemny przeznaczonego do pracy awaryjnej. W wypadku awarii podstawowego źródła zasilania, zostaną z niego zasilone waŝne dla obiektu odbiory takie jak: serwerownia i klimatyzacja serwerowni. Strona 14 z 22

15 3.2. Instalacje teletechniczne W ramach systemów teletechnicznych przewiduje się: system sygnalizacji poŝarowej, system kontroli dostępu, system wideo domofonowy, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu, system sieci telekomunikacyjnej, system BMS System BMS Budynek biurowy będzie wyposaŝony w zintegrowany system automatyki, sterowania i monitoringu BMS obejmujący wszystkie instalacje wewnętrzne (automatykę budynkową, systemy zabezpieczeń). Część energetyczna (trójgeneracji) będzie wyposaŝona w niezaleŝny układ sterujący, co w sposób maksymalny zagwarantuje niezawodność tego systemu. System BMS będzie monitorował stan zuŝycia energii (ciepła, chłodu i energii elektrycznej) w rozdziale na obiekt biurowy oraz na budynki mieszkalne. Systemy bezpieczeństwa budynkowego objęte będą komputerowym systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS. Systemy te będą monitorowane i sterowane ze stanowisk zarządzania, z wykorzystaniem stacji roboczych. Stacje robocze będą wpięte we wspólną sieć komunikacji nadrzędnej. Dostawa, montaŝ i usługi gwarancyjne systemu BMS mogą być wyłączone z procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy o czym oferenci zostaną poinformowani na II etapie postępowania. Budynki mieszkalne będą wyposaŝone w niezaleŝne systemy automatyki i sterowania obejmujący wszystkie instalacje wewnętrzne (automatykę budynkową) tych obiektów. Systemy bezpieczeństwa budynkowego objęte będą komputerowym systemem zarządzania bezpieczeństwem. Strona 15 z 22

16 3.3. Instalacje sanitarne Instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarne Projektowany zespół budynków znajduje się w obrębie infrastruktury miejskiej i będzie podłączony do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ludnej i Orłowicza Instalacje wentylacji i klimatyzacji Budynki mieszkalne z usługami Dla pomieszczeń usługowych zlokalizowanych na parterze przewidziano niezaleŝny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej wykonywany przez najemcę wg jego potrzeb. W instalacji będzie zastosowana filtracja powietrza i ogrzewanie zimą. Przewiduje się równieŝ odzysk ciepła. W celu utrzymania w pomieszczeniach wymaganej temperatury powietrza w okresie letnim i zimowym, przewiduje się zamontowanie w przestrzeni sufitów podwieszonych klimakonwektorów czterorurowych oraz grzejników w pomieszczeniach. Klimakonwektory będą pracować na powietrzu obiegowym. Piony wentylacyjne będą prowadzone w szachtach, poziomy w przestrzeni sufitów podwieszonych. Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego będą zainstalowane klapy p.poŝ. o wymaganej odporności ogniowej. Toalety w części usługowej obsługiwane są integralnym systemem wyciągowym o ciągłej pracy, bez odzysku ciepła. Piony wyciągowe wszystkich systemów usytuowane będą w wydzielonych szachtach. Na dachu przewiduje się montaŝ wyrzutni. Od pionów wyciągowych na poszczególnych kondygnacjach będą odchodziły odgałęzienia do łazienek i toalet w mieszkaniach. Zastosowany zostanie zdecentralizowany system wentylacji mechanicznej (wentylatory indywidualne z klapami zwrotnymi). Ponadto przewidziano oddzielne piony dla wyciągu z kuchni i oddzielne dla wyciągu z okapów. W celu utrzymania w pomieszczeniach wymaganej temperatury powietrza w okresie letnim przewiduje się zamontowanie w przestrzeni sufitów podwieszonych (w korytarzach apartamentów) klimakonwektorów dwururowych chłodzących. Pod budynkami mieszkalnymi znajduje się jedna kondygnacja parkingów podziemnych. Strona 16 z 22

17 Dla parkingu podziemnego przewiduje się zastosowanie kanałowego systemu wentylacji wyciągowej, sterowanej od czujek CO i LPG. Główne wentylatory wyciągowe w wykonaniu dachowym. Przyjmuje się, Ŝe garaŝ będzie nieogrzewany. Instalacja wentylacji garaŝu będzie pełniła równieŝ rolę wentylacji oddymiającej. Budynek biurowy W budynku biurowym przewiduje się niezaleŝną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Centrale wentylacyjne będą wyposaŝone w płynną regulację obrotów, co umoŝliwi obsługę obszarów uŝywanych tylko w danym momencie. Zespoły nawiewne i wyciągowe oraz czerpnie i wyrzutnie będą zlokalizowane w przestrzeni technicznej na dachu budynku. Pionowe kanały wentylacyjne będą prowadzone w szachtach. Poziome kanały nawiewne i wyciągowe będą umieszczone w stropach podwieszonych. Powietrze nawiewane będzie chłodzone latem oraz ogrzewane i nawilŝane zimą. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie klimakonwektorów czterorurowych dla pomieszczeń z przegrodami zewnętrznymi oraz klimakonwektorów dwururowych (chłodzących) dla pomieszczeń wewnętrznych bez przegród zewnętrznych Układ trójgeneracji a) Podstawowe urządzenia wchodzące w układ trójgeneracji: Generator gazowy (GG) produkujący prąd elektryczny wyposaŝony w płaszcz wodny do odzysku ciepła odpadowego oraz własną chłodnicę wysokotemperaturową. Generator produkuje prąd elektryczny w ilości około 0,8MWel oraz ciepło odpadowe w ilości nie mniejszej niŝ 0,9MW. Chiller absorpcyjny (CH1) wykorzystujący ciepło odpadowe pobierane z generatora gazowego do produkcji wody lodowej o parametrach 7/12 o C, szt. 1. Chillery spręŝarkowe (CH2,CH3) do produkcji wody lodowej o parametrach 7/12 o C, szt 2. WieŜa chłodnicza (CT1) zamknięta, chillera absorpcyjnego oddająca do atmosfery zyski ciepła odebrane z instalacji wody lodowej oraz ciepło z absorpcji. Strona 17 z 22

18 Kotłownia gazowa, składająca się z dwóch kotłów gazowych (GB1, GB2) o mocy 999kW kaŝdy, stanowiąca podstawowe źródło energii cieplnej w kompleksie. Z uwagi na pracę gazogeneratora w wymiarze 8000h rocznie, który zapewnia dostawy ciepła odpadowego, przewiduje się, Ŝe kotłownia będzie w przewaŝającym okresie czasu uŝywana tylko do pokrycia deficytu ciepła, wyłącznie w sytuacji gdy dostępne z gazogeneratora ciepło będzie niewystarczające. Przewiduje się pracę nie więcej niŝ jednego z kotłów. Drugi kocioł będzie załączał się wyłącznie podczas czynności serwisowych gazogeneratora. UWAGA : dostawa, montaŝ i usługi gwarancyjne podstawowych urządzeń układu trójgeneracji mogą być wyłączone z procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy o czym oferenci zostaną poinformowani na II etapie postępowania. b) Dodatkowe urządzenia zapewniające pracę układu energetycznego (wchodzące z zakres procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy). System kominowy kotłów gazowych, prowadzony w wydzielonym trzonie kominowym wewnątrz budynku biurowego B. Zespół wymiennika centralnego ogrzewania dla budynków mieszkalnych. Dwustopniowy zespół wymienników do produkcji ciepłej wody uŝytkowej, przeznaczonej dla budynku biurowego B oraz budynków mieszkalnych A1 do A5. Zasobniki ciepłej wody uŝytkowej. Przewiduje się, Ŝe instalacja ciepłej wody uŝytkowej będzie miała stały dobowy pobór odpadowej energii cieplnej pochodzącej z gazogeneratora. System kominowy gazogeneratora GG1 oraz awaryjnego gazowego agregatu prądotwórczego GG2. System kominowy kotłów GB1 oraz GB2. Rozdzielacze główne wraz z zespołami pompowymi. Strona 18 z 22

19 Sieć rozdzielczą wody gorącej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła dla wentylacji oraz wody lodowej, prowadzoną w przestrzeni parkingów podziemnych budynku biurowego B oraz budynków mieszkalnych A1 - A5, prowadzona na poziomie -1. Dwukolumnowa stacja uzdatniania wody, przeznaczona do pracy ciągłej wraz z zespołem dozowania inhibitorów oraz odgazowywaczem pompowym Instalacje gazu Do obiektu będzie zaprojektowane jedno przyłącze gazu średniego ciśnienia. W terenie zostanie umieszczona wolnostojąca stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia. Stacja wykonana w układzie U-2. Stacja będzie redukować ciśnienie sieciowe do ciśnienia wymaganego 15kPa. Stacja zostanie wyposaŝona w główny gazomierz pomiarowy zliczający ilość pobranego gazu przez projektowany obiekt, reduktor zmniejszający ciśnienie gazu do 15kPa, zawory odcinające, filtry i potrzebną armaturę. Ze stacji gazowej do budynków (technicznego i biurowego) projektuje się jedno przyłącze gazu średniego ciśnienia. Na przyłączu zostanie wykonane odgałęzienie dla budynku biurowego wraz z naziemnym punktem redukcyjno-pomiarowym gazu. W punkcie redukcyjno-pomiarowym umieszczony będzie gazomierz, reduktor zmniejszający ciśnienie gazu do 5kPa, zawory odcinające, filtr. Do budynku technicznego doprowadzone będzie przyłącze gazu średniego ciśnienia 15kPa. Budynek techniczny Gaz w budynku technicznym doprowadzony jest na potrzeby technologiczne do następujących urządzeń: gazowy generator prądotwórczy GG1 (pracujący) 1 szt, gazowy generator prądotwórczy GG2 (rezerwowy) 1 szt, kocioł gazowy GB1, GB2 2 szt. Budynek techniczny (dwukondygnacyjny, podziemny) stanowi samodzielny obiekt. Posiada oddzielne wejście, oświetlenie, wentylację i instalacje sanitarne oraz jest oddylatowany od garaŝu. W pomieszczeniu gazomierza znajdującym się przy ścianie Strona 19 z 22

20 zewnętrznej nastąpi rozdział instalacji na dwie niezaleŝne instalacje gazowe średniego ciśnienia. Jedna instalacja doprowadza gaz do kotłów gazowych, druga do gazowych generatorów prądotwórczych. ZuŜycie gazu przez urządzenia kaŝdej instalacji zostanie opomiarowane gazomierzem przemysłowym. Za gazomierzem umieszczony będzie zawór odcinający z głowicą MAG. Przewody z pomieszczenia gazomierza do urządzeń prowadzone będą pod stropem korytarza technicznego. Gazowe generatory prądotwórcze umieszczone są w oddzielnym pomieszczeniu. Zakłada się, Ŝe pracować będzie tylko jedno urządzenie nr GG1. Agregat nr GG2 jest urządzeniem rezerwowym. Kotły gazowe umieszczone są w oddzielnym pomieszczeniu. Zakłada się, Ŝe wraz z pracą agregatu prądotwórczego GG1, pracować będzie tylko kocioł nr GB1. Przy postoju w pracy agregatów prądotwórczych, pracować będą dwa kotły. Instalacja gazu jest sprzęŝona z instalacją eksplozymerów, odcinającą dopływ gazu w czasie awarii. Pomieszczenie kotłów i agregatów prądotwórczych wyposaŝone zostało w centralę detekcji wybuchu gazu oraz przeciwwybuchowe czujniki wybuchu gazu. W pomieszczeniu ochrony (budynek biurowy) oraz przy zewnętrznych schodach do budynku technicznego będzie umieszczona sygnalizacja alarmowo-dźwiękowa. W przypadku wykrycia obecności gazu w pomieszczeniach, system automatyki budynku automatycznie zamknie zawory elektromagnetyczne zainstalowane na instalacji gazowej w pomieszczeniu gazomierza. Budynek biurowy Gaz doprowadzony jest na potrzeby technologiczne do wytwornicy pary zlokalizowanej na dachu budynku biurowego. Do urządzenia doprowadzona będzie instalacja gazowa niskiego ciśnienia. Po wejściu do budynku biurowego, instalacja niskiego ciśnienia prowadzona będzie pod stropem garaŝu w kierunku szachtu instalacyjnego. Strona 20 z 22

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren 1. Otoczenie teren chodniki, pochylnie zieleń miejsce gromadzenia odpadów drogi, parkingi rekreacja dla dzieci rekreacja dla młodzieży instalacje związane z otoczeniem budynku ogrodzony od strony działek

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo