2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Adres pocztowy: ul. Wspólna 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa Osoba do kontaktów: Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Fundacja PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 26

2 I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz bankowości spółdzielczej I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 26

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Zakup usług polegających kompleksowej organizacji dwudniowej konferencji pt. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 26 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Warszawa Kod NUTS: PL127 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 26

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pt. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata Wykonawca zapewni: W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Realizacji i Promocji projektu, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją projektu: W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biura Wykonawca zapewni: a) osobę lub zespół osób zapewniający prawidłowe oraz terminowe wykonanie zadań Biura, b) minimum jeden numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres mailowy i korespondencyjny c) organizację pracy, umożliwiającą Zamawiającemu stały kontakt z przedstawicielami Biura. Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawowe zadania Biura: Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej konferencji pt. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata dla minimalnie 130, a maksymalnie 150 uczestników: Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu propozycje terminów realizacji konferencji, przy założeniu, że termin konferencji nie będzie przypadał w terminie posiedzeń Sejmu oraz, że konferencja zostanie zrealizowana do 20 lutego 2015 r. Ostateczny termin konferencji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu do wyboru co najmniej 3 propozycje obiektów hotelarskich o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym, w którym zorganizowana zostanie konferencja (w tym zapewnione zostaną sale konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie). Miejsce realizacji konferencji musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni co najmniej: 1. Nabór uczestników. Nabór uczestników projektu (minimalnie 130 osób a maksymalnie 150) spośród przedstawicieli: związków i organizacji rolniczych, izb rolniczych, organizacji pracodawców i biznesów prowadzących działalność na obszarach wiejskich, naukowców, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania. Ponadto Wykonawca skieruje zaproszenie do: posłów, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli administracji rządowej w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2. Sale konferencyjne: a. salę konferencyjną (zgodnie z programem konferencji), dla maksymalnie 150 osób położoną w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa lub w odległości maksymalnie 40 km od granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawa, wyposażoną minimalnie w: a) ustawienie konferencyjne krzeseł dla minimalnie 130 osób a maksymalnie 150 c) mównicę, d) mikrofony bezprzewodowe, 6 szt. e) zestaw multimedialny: rzutnik, ekran, dwa laptopy z dostępem do internetu. umożliwiającą zorganizowanie poza miejscem obrad obiadu, przerw kawowych i poczęstunku; PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 26

5 b. cztery sale warsztatowe (zgodnie z programem konferencji), w tym każda dla minimalnie 20 osób a maksymalnie 45 osób, wyposażone minimalnie w: a) w ilość miejsc siedzących wraz z miejscem przy stoliku, dostosowaną do ilości osób uczestniczących w warsztatach; b) zestaw multimedialny: rzutnik, ekran, mikrofon bezprzewodowy (po 2 na każdej sali), laptop z dostępem do internetu. Wykonawca zapewni oznakowanie sal konferencyjnych w sposób zapewniający widoczność logotypów i sloganów, które zostały wskazane w załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie ; 3. Obsługa organizacyjno techniczna Wykonawca zapewni obsługę organizacyjno techniczną - sprzętu multimedialnego i audiowizualnego. - rejestracji uczestników w dniu konferencji. 4. Zakwaterowanie Zapewnienie zakwaterowania 1 nocleg wraz ze śniadaniem dla uczestników konferencji: - w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym, - w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, Liczba pokoi zostanie dostosowana do liczby osób faktycznie korzystających z zakwaterowania. 5. Wyżywienie. Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników konferencji (zgodnie z ramowym programem konferencji), składającego się minimalnie z: a) dwóch trzydaniowych obiadów (po jednym każdego dnia, codziennie inne menu), do wyboru uczestników, składających się co najmniej z: dwóch rodzajów zup, dwóch dań mięsnych oraz dania wegetariańskiego, wyboru warzyw i surówek, zimnych napojów (minimalne 3 rodzaje), gorących napojów (kawa, herbata); b) jednej uroczystej zasiadanej kolacji pierwszego dnia konferencji, składającej się co najmniej z: 3 przystawek zimnych, 2 rodzajów sałat, pieczywa, 2 rodzajów zup do wyboru gości, 2 dań głównych na ciepło, w tym danie wegetariańskie do wyboru gości, 4 rodzajów deserów, zimnych napojów (minimalnie 3 rodzaje), gorących napojów (kawa, herbata); c) trzy serwisy kawowe (tj. dwa pierwszego dnia oraz jeden drugiego) każdy serwis ma się składać co najmniej z: dwóch rodzajów ciastek oraz napojów zimnych (woda gazowana i niegazowana, co najmniej 2 rodzaje soków owocowych) i napojów gorących (kawy, herbaty) oraz owoców. Przy czym pierwszy serwis (pierwszego dnia, w trakcie rejestracji uczestników) dodatkowo ma być wzbogacony co najmniej o trzy rodzaje kanapek (w tym wegetariańskie). Podczas wszystkich posiłków zapewniony powinien być: cukier biały i brązowy, mleczko do kawy, cytryna. Liczba posiłków zostanie dostosowana do liczby osób faktycznie korzystających z wyżywienia. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie uroczystej kolacji, w liczbie kelnerów dostosowanej do liczby uczestników kolacji jednak nie mniej niż 15 kelnerów. Wykonawca przekaże w terminie 14 dni od podpisania umowy propozycje menu uroczystej kolacji, w tym do wyboru co najmniej 6 rodzajów przystawek (w tym ryby, wędliny, warzywa, sery), 4 rodzaje sałat, 4 rodzaje zup, 6 dań głównych na ciepło, z dodatkami (w tym danie z mięsem wieprzowym, wołowym, drobiowym lub ryba oraz dania wegetariańskie), 8 rodzajów deserów w tym wybór owoców (w tym krajowych), serów, ciast i ciasteczek. Ostateczne menu uroczystej kolacji musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Program konferencji Realizacja ramowego programu konferencji oraz przygotowanie scenariusza ujednoliconego dla wszystkich grup warsztatowych (przy czym wystąpienia i warsztaty pierwszego dnia powinny trwać co najmniej 6 godzin zegarowych, a drugiego powinny trwać co najmniej 4 godziny zegarowe), zawierającego w szczególności następujące zagadnienia: I dzień Rejestracja uczestników, serwis kawowy PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 26

6 Otwarcie Konferencji ok. godz I Sesja plenarna Zasoby pracy w rolnictwie diagnoza i możliwości ich wykorzystania Charakterystyka zasobów pracy w rolnictwie stan obecny i trendy na przyszłość 2. - Polityka państwa w zakresie mobilności zawodowej rolników - ujęcie problemowe Aspiracje kobiet na obszarach wiejskich a ich udział w rynku pracy Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - prezentacja rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie MRiRW badania Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - w nowej perspektywie Dyskusja tematyczna. Przerwa obiadowa Kontynuacja I Sesji plenarnej. 1. Wykorzystanie zasobów pracy w rolnictwie na przykładzie projektów. zrealizowanych przy wsparciu PROW Prezentacja 4 dobrych praktyk z działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie działalności rolniczej. 3. Dyskusja tematyczna serwis kawowy praca w grupach warsztatowych (równolegle): I grupa aktywizacja zasobów pracy kobiet na wsi; II grupa rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; III grupa reorientacja zawodowa rolników; IV grupa tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Kolacja uroczysta. W trakcie kolacji lub tuż przed kolacją Wykonawca zapewni mikrofon i sprzęt nagłaśniający umożliwiający wystąpienia gości. Ponadto Wykonawca zapewni ok. 30 minutowy program o charakterze artystyczno kulturalnym przygotowany w oparciu o działania będące efektem projektów realizowanych z środków unijnych przez Lokalne Grupy Działania. II dzień Kontynuacja prac w grupach warsztatowych II Sesja plenarna 1. prezentacja prac poszczególnych grup warsztatowych 2. dyskusja tematyczna Serwis kawowy III Sesja plenarna o Prezentacje programów lub ich aktualnych projektów na lata , w szczególności wybranych działań wpływających na pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy w rolnictwie, w tym co najmniej: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Regionalne Programy Operacyjne Podsumowanie i zamknięcie Konferencji. Obiad Grupy warsztatowe będą liczyły minimalnie 20 osób a maksymalnie 45 osób. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy szczegółowy program konferencji, listę proponowanych wykładowców i moderatorów oraz informacje o 4 przykładach dobrych praktyk prezentowanych pierwszego dnia konferencji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uzasadnionych uwag do szczegółowego programu konferencji oraz do listy wykładowców. Do uwag Wykonawca zobowiązuje się zastosować nieodpłatnie i niezwłocznie. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 26

7 Program konferencji a także prezentacje i/lub treści/abstrakty/konspekty przygotowane przez wykładowców muszą być opatrzone logotypami i sloganami wskazanymi w załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie 7. Eksperci. Zapewnienie ekspertów niezbędnych do realizacji szczegółowego programu konferencji. Wykonawca zapewni co najmniej: - 1 eksperta z wykształceniem wyższym, który będzie pełnił rolę prowadzącego całość konferencji, w tym dyskusje. - 4 ekspertów z wykształceniem wyższym i stopniem naukowym co najmniej doktora oraz doświadczaniem w prowadzeniu co najmniej 3 warsztatów, paneli lub dyskusji dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich lub rynku pracy, którzy będą pełnili role moderatorów grup warsztatowych i przedstawią wnioski z pracy grup, drugiego dnia konferencji. - 2 ekspertów z wykształceniem wyższym i stopniem naukowym co najmniej doktora oraz udziałem w co najmniej 3 projektach naukowo - badawczych w ciągu 6 ostatnich lat, dotyczących rynku pracy lub rozwoju obszarów wiejskich, do wygłoszenia wystąpień: 1. - Charakterystyka zasobów pracy w rolnictwie stan obecny i trendy na przyszłość 2. - Aspiracje kobiet na obszarach wiejskich a ich udział w rynku pracy. - 4 ekspertów z wykształceniem co najmniej wyższym lub przedstawicieli administracji centralnej i agencji rządowych, do wygłoszenia wystąpień: 1. - Polityka państwa w zakresie mobilności zawodowej rolników - ujęcie problemowe Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - prezentacja rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie MRiRW badania Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - w nowej perspektywie Prezentacje programów lub ich aktualnych projektów na lata , w szczególności wybranych działań wpływających na pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy w rolnictwie, w tym co najmniej: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Regionalne Programy Operacyjne Wykonawca wystosuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproszenie do wygłoszenia na konferencji ww. wystąpień. Treść zaproszenia przekaże Zamawiającemu do akceptacji. - Wykonawca zapewni nocleg i wyżywienia dla eksperta wskazanego przez Zamawiającego, który wygłosi wystąpienie: 1. - Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - prezentacja rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie MRiRW badania. 8. Ankieta ewaluacyjna. Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie w trakcie konferencji ankiety ewaluacyjnej (ankieta przeprowadzona wśród uczestników konferencji) dot. konferencji oraz opracowanie wyników ankiety. Celem ankiety będzie ocena organizacji i przebiegu konferencji. Ankieta ma wykazać stopień satysfakcji uczestników, efektywność i przydatność prezentowanych treści dla kształtowania polityki w tym obszarze. Wykonawca przedstawi projekt ankiety (pytania) w terminie 14 dni po podpisaniu umowy. Wykonawca zaakceptuje ostateczny kształt ankiety. Wykonawca opracuje wyniki ankiety w formie informacji opisowej wraz z tabelkami/wykresami i przekaże je zamawiającemu wraz z rozliczeniem projektu. 9. Wystawa posterowa. Wykonawca zorganizuje w miejscu odbywania się konferencji wystawę posterową prezentującą co najmniej 4 przykłady dobrych praktyk projektów dotyczących reorientacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych przy udziale ośrodków doradztwa rolniczego lub instytucji zajmujących się rynkiem pracy. Plakaty wydrukowane zostaną w formacie minimum A Zestawy konferencyjne dla wszystkich uczestników konferencji. Wykonawca zapewni zestawy konferencyjne zawierające co najmniej: a. notatnik z zachowaniem poniższych wymagań: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 26

8 format A5, okładka w kolorze zielonym z zadrukiem 4+0 CMYK papier offset 70-80g/m2 biały w kratkę, min. 50 kartek, b. teczka kartonowa z zachowaniem poniższych wymagań: format A4 w kolorze zielonym karton, zapinane gumką, c. długopis z zachowaniem poniższych wymagań: plastikowy lub metalowy w kolorze zielonym wyposażony w niebieski wkład d. torba z zachowaniem poniższych wymagań: torba papierowa wymiary: min. 320 mm x250 mm x110 mm rączki: papierowe skręcane, długość ok. 60 cm (tolerancja +/- 5 cm) e. materiały konferencyjne a) wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym (pendrive w wielkości co najmniej 6 GB) zawierające materiały konferencyjne. Materiały konferencyjne będą się składały z: - szczegółowego programu konferencji - wydruk prezentacji/streszczeń wystąpień wygłoszonych w trakcie konferencji. -informacja o ekspertach/prelegentach Wersja papierowa materiałów zostanie wydrukowana w formacie A4, bindowana. Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe materiały konferencyjne do dystrybucji wraz z zestawem konferencyjnym, w terminie 4 dni przed terminem rozpoczęciem konferencji. Wykonawca odbierze materiały z siedziby Zamawiającego. - Zestawy konferencyjne w ilości dostosowanej do liczby uczestników zostaną rozdystrybuowane wśród wszystkich uczestników konferencji. Uwaga: Wszystkie elementy zestawu konferencyjnego będą zawierać logotypy i slogany wskazane w załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie przy czym długopisy i pendrivy mogą zawierać jedynie logotypy. Materiały promocyjne nie mogą zawierać reklam komercyjnych. Ponadto Wykonawca zamieści na pierwszej stronie materiałów konferencyjnych treść wskazaną w załączniku nr 7b do SIWZ. 11. Transfer W przypadku gdy miejsce konferencji wyznaczone zostanie poza granicami administracyjnymi dzielnicy Warszawa Śródmieście, Wykonawca zapewni transport dla uczestników konferencji z Dworca Centralnego (Al. Jerozolimskie 54) lub parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie do miejsca odbywania konferencji oraz po zakończeniu konferencji, z miejsca odbywania się konferencji do Dworca Centralnego w Warszawie lub na parking przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 12. Media Wykonawca opracuje zaproszenie dla dziennikarzy komunikat prasowy dotyczący konferencji i jej tematyki. Wykonawca zaprosi do udziału w konferencji przedstawicieli mediów ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych, branżowych, w szczególności redaktorów specjalizujących się w rynku pracy oraz przedsiębiorczości, w tym zaproszenie zostanie skierowane co najmniej do: 3 płatnych dzienników ogólnopolskich, 3 płatnych tygodników ogólnopolskich o tematyce społeczno - gospodarczej, 3 stacji telewizyjnych ogólnopolskich (w tym telewizja publiczna), 3 stacji radiowych ( w tym radio publiczne) oraz mediów regionalnych i lokalnych. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 26

9 W terminie 1 dnia od zakończenia konferencji Wykonawca roześle do mediów informację podsumowującą, o przebiegu konferencji, wystąpieniach i wnioskach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zamieszczenia na portalu KSOW: - przed rozpoczęciem konferencji, zaproszenie do udziału w konferencji, zawierające informacje o jej tematyce, szczegółowy program, informacje o możliwości zgłaszania się do udziału w konferencji; - najpóźniej 3 dni od zakończenia konferencji, informację podsumowującą konferencję, elektroniczną wersję prezentacji i/lub abstraktów wystąpień z konferencji, materiały konferencyjne oraz min. 40 zdjęć. Uwaga: Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pt. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata Wykonawca zapewni: W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Realizacji i Promocji projektu, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją projektu: W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biura Wykonawca zapewni: a) osobę lub zespół osób zapewniający prawidłowe oraz terminowe wykonanie zadań Biura, b) minimum jeden numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres mailowy i korespondencyjny c) organizację pracy, umożliwiającą Zamawiającemu stały kontakt z przedstawicielami Biura. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 26

10 Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawowe zadania Biura: Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej konferencji pt. Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata dla minimalnie 130, a maksymalnie 150 uczestników: Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu propozycje terminów realizacji konferencji, przy założeniu, że termin konferencji nie będzie przypadał w terminie posiedzeń Sejmu oraz, że konferencja zostanie zrealizowana do 20 lutego 2015 r. Ostateczny termin konferencji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu do wyboru co najmniej 3 propozycje obiektów hotelarskich o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym, w którym zorganizowana zostanie konferencja (w tym zapewnione zostaną sale konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie). Miejsce realizacji konferencji musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni co najmniej: 1. Nabór uczestników. Nabór uczestników projektu (minimalnie 130 osób a maksymalnie 150) spośród przedstawicieli: związków i organizacji rolniczych, izb rolniczych, organizacji pracodawców i biznesów prowadzących działalność na obszarach wiejskich, naukowców, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania. Ponadto Wykonawca skieruje zaproszenie do: posłów, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli administracji rządowej w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2. Sale konferencyjne: a. salę konferencyjną (zgodnie z programem konferencji), dla maksymalnie 150 osób położoną w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa lub w odległości maksymalnie 40 km od granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawa, wyposażoną minimalnie w: a) ustawienie konferencyjne krzeseł dla minimalnie 130 osób a maksymalnie 150 c) mównicę, d) mikrofony bezprzewodowe, 6 szt. e) zestaw multimedialny: rzutnik, ekran, dwa laptopy z dostępem do internetu. umożliwiającą zorganizowanie poza miejscem obrad obiadu, przerw kawowych i poczęstunku; b. cztery sale warsztatowe (zgodnie z programem konferencji), w tym każda dla minimalnie 20 osób a maksymalnie 45 osób, wyposażone minimalnie w: a) w ilość miejsc siedzących wraz z miejscem przy stoliku, dostosowaną do ilości osób uczestniczących w warsztatach; b) zestaw multimedialny: rzutnik, ekran, mikrofon bezprzewodowy (po 2 na każdej sali), laptop z dostępem do internetu. Wykonawca zapewni oznakowanie sal konferencyjnych w sposób zapewniający widoczność logotypów i sloganów, które zostały wskazane w załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie ; 3. Obsługa organizacyjno techniczna Wykonawca zapewni obsługę organizacyjno techniczną - sprzętu multimedialnego i audiowizualnego. - rejestracji uczestników w dniu konferencji. 4. Zakwaterowanie Zapewnienie zakwaterowania 1 nocleg wraz ze śniadaniem dla uczestników konferencji: - w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym, - w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 26

11 Liczba pokoi zostanie dostosowana do liczby osób faktycznie korzystających z zakwaterowania. 5. Wyżywienie. Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników konferencji (zgodnie z ramowym programem konferencji), składającego się minimalnie z: a) dwóch trzydaniowych obiadów (po jednym każdego dnia, codziennie inne menu), do wyboru uczestników, składających się co najmniej z: dwóch rodzajów zup, dwóch dań mięsnych oraz dania wegetariańskiego, wyboru warzyw i surówek, zimnych napojów (minimalne 3 rodzaje), gorących napojów (kawa, herbata); b) jednej uroczystej zasiadanej kolacji pierwszego dnia konferencji, składającej się co najmniej z: 3 przystawek zimnych, 2 rodzajów sałat, pieczywa, 2 rodzajów zup do wyboru gości, 2 dań głównych na ciepło, w tym danie wegetariańskie do wyboru gości, 4 rodzajów deserów, zimnych napojów (minimalnie 3 rodzaje), gorących napojów (kawa, herbata); c) trzy serwisy kawowe (tj. dwa pierwszego dnia oraz jeden drugiego) każdy serwis ma się składać co najmniej z: dwóch rodzajów ciastek oraz napojów zimnych (woda gazowana i niegazowana, co najmniej 2 rodzaje soków owocowych) i napojów gorących (kawy, herbaty) oraz owoców. Przy czym pierwszy serwis (pierwszego dnia, w trakcie rejestracji uczestników) dodatkowo ma być wzbogacony co najmniej o trzy rodzaje kanapek (w tym wegetariańskie). Podczas wszystkich posiłków zapewniony powinien być: cukier biały i brązowy, mleczko do kawy, cytryna. Liczba posiłków zostanie dostosowana do liczby osób faktycznie korzystających z wyżywienia. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie uroczystej kolacji, w liczbie kelnerów dostosowanej do liczby uczestników kolacji jednak nie mniej niż 15 kelnerów. Wykonawca przekaże w terminie 14 dni od podpisania umowy propozycje menu uroczystej kolacji, w tym do wyboru co najmniej 6 rodzajów przystawek (w tym ryby, wędliny, warzywa, sery), 4 rodzaje sałat, 4 rodzaje zup, 6 dań głównych na ciepło, z dodatkami (w tym danie z mięsem wieprzowym, wołowym, drobiowym lub ryba oraz dania wegetariańskie), 8 rodzajów deserów w tym wybór owoców (w tym krajowych), serów, ciast i ciasteczek. Ostateczne menu uroczystej kolacji musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Program konferencji Realizacja ramowego programu konferencji oraz przygotowanie scenariusza ujednoliconego dla wszystkich grup warsztatowych (przy czym wystąpienia i warsztaty pierwszego dnia powinny trwać co najmniej 6 godzin zegarowych, a drugiego powinny trwać co najmniej 4 godziny zegarowe), zawierającego w szczególności następujące zagadnienia: I dzień Rejestracja uczestników, serwis kawowy Otwarcie Konferencji ok. godz I Sesja plenarna Zasoby pracy w rolnictwie diagnoza i możliwości ich wykorzystania Charakterystyka zasobów pracy w rolnictwie stan obecny i trendy na przyszłość 2. - Polityka państwa w zakresie mobilności zawodowej rolników - ujęcie problemowe Aspiracje kobiet na obszarach wiejskich a ich udział w rynku pracy Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - prezentacja rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie MRiRW badania Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - w nowej perspektywie Dyskusja tematyczna. Przerwa obiadowa Kontynuacja I Sesji plenarnej. 1. Wykorzystanie zasobów pracy w rolnictwie na przykładzie projektów. zrealizowanych przy wsparciu PROW Prezentacja 4 dobrych praktyk z działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie działalności rolniczej. 3. Dyskusja tematyczna PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 26

12 serwis kawowy praca w grupach warsztatowych (równolegle): I grupa aktywizacja zasobów pracy kobiet na wsi; II grupa rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; III grupa reorientacja zawodowa rolników; IV grupa tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Kolacja uroczysta. W trakcie kolacji lub tuż przed kolacją Wykonawca zapewni mikrofon i sprzęt nagłaśniający umożliwiający wystąpienia gości. Ponadto Wykonawca zapewni ok. 30 minutowy program o charakterze artystyczno kulturalnym przygotowany w oparciu o działania będące efektem projektów realizowanych z środków unijnych przez Lokalne Grupy Działania. II dzień Kontynuacja prac w grupach warsztatowych II Sesja plenarna 1. prezentacja prac poszczególnych grup warsztatowych 2. dyskusja tematyczna Serwis kawowy III Sesja plenarna o Prezentacje programów lub ich aktualnych projektów na lata , w szczególności wybranych działań wpływających na pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy w rolnictwie, w tym co najmniej: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Regionalne Programy Operacyjne Podsumowanie i zamknięcie Konferencji. Obiad Grupy warsztatowe będą liczyły minimalnie 20 osób a maksymalnie 45 osób. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy szczegółowy program konferencji, listę proponowanych wykładowców i moderatorów oraz informacje o 4 przykładach dobrych praktyk prezentowanych pierwszego dnia konferencji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uzasadnionych uwag do szczegółowego programu konferencji oraz do listy wykładowców. Do uwag Wykonawca zobowiązuje się zastosować nieodpłatnie i niezwłocznie. Program konferencji a także prezentacje i/lub treści/abstrakty/konspekty przygotowane przez wykładowców muszą być opatrzone logotypami i sloganami wskazanymi w załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie 7. Eksperci. Zapewnienie ekspertów niezbędnych do realizacji szczegółowego programu konferencji. Wykonawca zapewni co najmniej: - 1 eksperta z wykształceniem wyższym, który będzie pełnił rolę prowadzącego całość konferencji, w tym dyskusje. - 4 ekspertów z wykształceniem wyższym i stopniem naukowym co najmniej doktora oraz doświadczaniem w prowadzeniu co najmniej 3 warsztatów, paneli lub dyskusji dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich lub rynku pracy, którzy będą pełnili role moderatorów grup warsztatowych i przedstawią wnioski z pracy grup, drugiego dnia konferencji. - 2 ekspertów z wykształceniem wyższym i stopniem naukowym co najmniej doktora oraz udziałem w co najmniej 3 projektach naukowo - badawczych w ciągu 6 ostatnich lat, dotyczących rynku pracy lub rozwoju obszarów wiejskich, do wygłoszenia wystąpień: 1. - Charakterystyka zasobów pracy w rolnictwie stan obecny i trendy na przyszłość 2. - Aspiracje kobiet na obszarach wiejskich a ich udział w rynku pracy. - 4 ekspertów z wykształceniem co najmniej wyższym lub przedstawicieli administracji centralnej i agencji rządowych, do wygłoszenia wystąpień: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 26

13 1. - Polityka państwa w zakresie mobilności zawodowej rolników - ujęcie problemowe Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - prezentacja rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie MRiRW badania Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - w nowej perspektywie Prezentacje programów lub ich aktualnych projektów na lata , w szczególności wybranych działań wpływających na pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy w rolnictwie, w tym co najmniej: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Regionalne Programy Operacyjne Wykonawca wystosuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproszenie do wygłoszenia na konferencji ww. wystąpień. Treść zaproszenia przekaże Zamawiającemu do akceptacji. - Wykonawca zapewni nocleg i wyżywienia dla eksperta wskazanego przez Zamawiającego, który wygłosi wystąpienie: 1. - Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - prezentacja rekomendacji z przeprowadzonego na zlecenie MRiRW badania. 8. Ankieta ewaluacyjna. Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie w trakcie konferencji ankiety ewaluacyjnej (ankieta przeprowadzona wśród uczestników konferencji) dot. konferencji oraz opracowanie wyników ankiety. Celem ankiety będzie ocena organizacji i przebiegu konferencji. Ankieta ma wykazać stopień satysfakcji uczestników, efektywność i przydatność prezentowanych treści dla kształtowania polityki w tym obszarze. Wykonawca przedstawi projekt ankiety (pytania) w terminie 14 dni po podpisaniu umowy. Wykonawca zaakceptuje ostateczny kształt ankiety. Wykonawca opracuje wyniki ankiety w formie informacji opisowej wraz z tabelkami/wykresami i przekaże je zamawiającemu wraz z rozliczeniem projektu. 9. Wystawa posterowa. Wykonawca zorganizuje w miejscu odbywania się konferencji wystawę posterową prezentującą co najmniej 4 przykłady dobrych praktyk projektów dotyczących reorientacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych przy udziale ośrodków doradztwa rolniczego lub instytucji zajmujących się rynkiem pracy. Plakaty wydrukowane zostaną w formacie minimum A Zestawy konferencyjne dla wszystkich uczestników konferencji. Wykonawca zapewni zestawy konferencyjne zawierające co najmniej: a. notatnik z zachowaniem poniższych wymagań: format A5, okładka w kolorze zielonym z zadrukiem 4+0 CMYK papier offset 70-80g/m2 biały w kratkę, min. 50 kartek, b. teczka kartonowa z zachowaniem poniższych wymagań: format A4 w kolorze zielonym karton, zapinane gumką, c. długopis z zachowaniem poniższych wymagań: plastikowy lub metalowy w kolorze zielonym wyposażony w niebieski wkład d. torba z zachowaniem poniższych wymagań: torba papierowa wymiary: min. 320 mm x250 mm x110 mm rączki: papierowe skręcane, długość ok. 60 cm (tolerancja +/- 5 cm) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 26

14 e. materiały konferencyjne a) wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym (pendrive w wielkości co najmniej 6 GB) zawierające materiały konferencyjne. Materiały konferencyjne będą się składały z: - szczegółowego programu konferencji - wydruk prezentacji/streszczeń wystąpień wygłoszonych w trakcie konferencji. -informacja o ekspertach/prelegentach Wersja papierowa materiałów zostanie wydrukowana w formacie A4, bindowana. Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe materiały konferencyjne do dystrybucji wraz z zestawem konferencyjnym, w terminie 4 dni przed terminem rozpoczęciem konferencji. Wykonawca odbierze materiały z siedziby Zamawiającego. - Zestawy konferencyjne w ilości dostosowanej do liczby uczestników zostaną rozdystrybuowane wśród wszystkich uczestników konferencji. Uwaga: Wszystkie elementy zestawu konferencyjnego będą zawierać logotypy i slogany wskazane w załączniku nr 7a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie przy czym długopisy i pendrivy mogą zawierać jedynie logotypy. Materiały promocyjne nie mogą zawierać reklam komercyjnych. Ponadto Wykonawca zamieści na pierwszej stronie materiałów konferencyjnych treść wskazaną w załączniku nr 7b do SIWZ. 11. Transfer W przypadku gdy miejsce konferencji wyznaczone zostanie poza granicami administracyjnymi dzielnicy Warszawa Śródmieście, Wykonawca zapewni transport dla uczestników konferencji z Dworca Centralnego (Al. Jerozolimskie 54) lub parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie do miejsca odbywania konferencji oraz po zakończeniu konferencji, z miejsca odbywania się konferencji do Dworca Centralnego w Warszawie lub na parking przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 12. Media Wykonawca opracuje zaproszenie dla dziennikarzy komunikat prasowy dotyczący konferencji i jej tematyki. Wykonawca zaprosi do udziału w konferencji przedstawicieli mediów ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych, branżowych, w szczególności redaktorów specjalizujących się w rynku pracy oraz przedsiębiorczości, w tym zaproszenie zostanie skierowane co najmniej do: 3 płatnych dzienników ogólnopolskich, 3 płatnych tygodników ogólnopolskich o tematyce społeczno - gospodarczej, 3 stacji telewizyjnych ogólnopolskich (w tym telewizja publiczna), 3 stacji radiowych ( w tym radio publiczne) oraz mediów regionalnych i lokalnych. W terminie 1 dnia od zakończenia konferencji Wykonawca roześle do mediów informację podsumowującą, o przebiegu konferencji, wystąpieniach i wnioskach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zamieszczenia na portalu KSOW: - przed rozpoczęciem konferencji, zaproszenie do udziału w konferencji, zawierające informacje o jej tematyce, szczegółowy program, informacje o możliwości zgłaszania się do udziału w konferencji; - najpóźniej 3 dni od zakończenia konferencji, informację podsumowującą konferencję, elektroniczną wersję prezentacji i/lub abstraktów wystąpień z konferencji, materiały konferencyjne oraz min. 40 zdjęć. Uwaga: Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo Zakres: między : : i : : Waluta : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 26

15 II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 20/12/2014 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 20/02/2015 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 26

16 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ustawy PZP III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) oświadczenie 2) wykaz usług Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 26

17 prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 (trzy) usługi o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda, z których każda polegała na kompleksowej organizacji konferencji, w której wzięło udział co najmniej 100 uczestników. Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 26

18 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Cena Doświadczenie wykonawcy PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 26

19 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) 92/KSOW/PN-U/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/11/2014 Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 26

20 IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 28/11/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30 (jeżeli dotyczy)miejscowość: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 26

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe

Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 67 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_technika 22/04/2011- ID:2011-057762 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo