REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 14/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Dołhobyczów, listopad, 2011r.

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o następujące akty prawa: 1 1) ustawa z dnia r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm.); 2) statut Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie; 3) kodeks postępowania cywilnego (kpc); 4) kodeks rodzinny i opiekuńczy (krio) Regulamin określa tryb udzielania kredytów konsolidacyjnych w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 2. Bank udziela kredytów, o których mowa w ust. 1, w celu rozliczenia kredytów zaciągniętych w innych Bankach także przy uwzględnieniu kredytów zaciągniętych we własnym Banku. 3 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, 2) Kredyt kredyt udzielany w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, 3) Wnioskodawca podmiot prawny ubiegający się o kredyt w Banku, 4) Umowa kredytu Umowa zawarta przez Bank z podmiotem prawnym w sprawie udzielenia kredytu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 5) Kredytobiorca podmiot prawny, z którym Bank zawarł Umowę kredytu, 6) Zdolność kredytowa zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w Umowie kredytu, 7) Okres kredytowania okres liczony od dnia wypłaty środków pieniężnych, do dnia określonego w Umowie jako ostateczny termin spłaty kredytu, 2

3 8) Ostateczny termin spłaty kredytu ustalony w Umowie kredytu dzień spłaty ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami, 9) Okres wypowiedzenia kredytu okres liczony od następnego dnia po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu do daty wymagalności kredytu lub jego części, 10) Prowizja od kwoty przyznanego kredytu prowizja za czynności związane z uruchomieniem (administrowaniem) kredytu. 3

4 ROZDZIAŁ II Zasady udzielania kredytu 4 1. Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, także prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, lecz mających zdolność prawną, mającym stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie działania Banku. 2. Fakt posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu, a Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie z Bankiem Umowy kredytu. 3. W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, kredyt może zostać uruchomiony dopiero po poręczeniu kredytu według prawa cywilnego przez współmałżonka lub po wyrażeniu przez niego zgody w formie pisemnej na zaciągnięcie takiego zobowiązania, o ile małżonkowie nie występują wspólnie jako Kredytobiorcy. 4. Poręczenie lub zgoda Współmałżonka, o których mowa w ust. 3 nie jest wymagane w sytuacji gdy: 1) małżonkowie znieśli ustawową wspólność majątkową w drodze aktu notarialnego, 2) gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa przymusowa wynikająca z: a) prawomocnego orzeczenia sądowego, b) prawomocnego orzeczenia o separacji małżonków, c) ubezwłasnowolnienia małżonka, potwierdzonego stosownym orzeczeniem sądowym, d) ogłoszenia upadłości małżonka, potwierdzonego stosownym orzeczeniem sądowym. 4

5 5 1. Podstawą do określenia zdolności kredytowej wnioskodawcy, jeżeli chodzi o osobę fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej jest stały dochód netto tzn. po potrąceniach podatkowych i na rzecz ZUS, udokumentowany w zależności od sposobu jego uzyskiwania, tj.: 1) osoby zatrudnione w oparciu umowy o pracę - na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości średniego wynagrodzenia netto za okres ostatnich trzech miesięcy; 2) emeryci i renciści na podstawie odcinka renty lub emerytury oraz decyzji o przyznaniu renty, 3) osoby wykonujące wolny zawód na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy lub rocznego zeznania podatkowego Wnioskodawcy na odpowiednim formularzu PIT, z potwierdzeniem wpływu dokonanym przez Urząd Skarbowy. 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają swoje dochody na podstawie dokumentu, wystawionego przez dany Urząd Skarbowy lub na podstawie właściwego formularza PIT (rocznego) z potwierdzeniem jego złożenia do US. 3. Rolnicy określają swoje dochody na podstawie nakazu płatniczego oraz oświadczenia majątkowego Wnioskodawcy. 4. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej określają swoje dochody na podstawie formularza CIT lub PIT z potwierdzeniem jego złożenia do Urzędu Skarbowego. 5. Bank może żądać innych dokumentów celem oceny określenia zdolności kredytowej Wnioskodawcy. 6. Wnioskodawca zobowiązany jest na wniosek Banku do udokumentowania braku zaległości wobec ZUS i KRUS. 5

6 7. W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość indywidualnego obliczania dochodu Wnioskodawcy na podstawie dokumentów dostarczonych przez zainteresowanego. 8. Jeżeli Wnioskodawca uzyskuje stałe dochody z kilku źródeł, do ustalenia maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się dochody łączne. 9. Bank nie może udzielić kredytu osobom: 1) pozostającym bez pracy (bezrobotnym), 2) o nie ustalonych źródłach dochodu, 3) posiadającym zobowiązania z tytułu innych kredytów i pożyczek, uniemożliwiających spłatę kredytu, o który się ubiegają lub też nieterminowo wywiązującym się ze zobowiązań kredytowych, chyba, że są objęte wnioskiem o kredyt konsolidacyjny a także osobom mającym zaległości podatkowe lub wobec ZUS czy KRUS, 4) których dochody miesięczne w ocenie Banku nie zapewniają terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami. 10. Bank może udzielić kredytu konsolidacyjnego w przypadku braku zdolności kredytowej o ile: - wnioskodawca przedstawi szczególne zabezpieczenia spłaty kredytu pozwalające się w pełni zaspokoić z tego zabezpieczenia i jednocześnie, - wnioskodawca przedstawi biznes- plan, zaakceptowany przez Bank, potwierdzający w określonym przedziale czasowym odzyskanie zdolności kredytowej. 6 Bank udzielający kredytu konsolidacyjnego uwzględnia następujące przesłanki mające istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji kredytowej: 1. Przedmiotem umowy jest zadłużenie wnioskodawcy w innym Banku, w tym także zadłużenie przeterminowane. 2. Dopuszczalne jest włączenie do umowy konsolidacyjnej także zadłużenia kredytowego istniejącego w Banku Spółdzielczym. 6

7 3. Przy ocenie wniosku kredytowego Bank uwzględnia istnienie bądź brak zdolności kredytowej wnioskodawcy. 4. Możliwość udzielania kredytu w przypadku braku zdolności kredytowej Bank określa mając na uwadze postanowienia 5 ust Do ustalenia nowego harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego Bank przyjmuje: 1) Pełne zadłużenie wnioskodawcy w innym lub własnym Banku jako należność główną. 2) Ustalone odsetki dla spłaty kredytu, wg harmonogramu będą rozliczane w nawiązaniu do kredytu, wskazanego w pkt 1. 3) Dopuszcza się możliwość ustalenia indywidualnego określenia wysokości odsetek, o których mowa w ust. 2, 4) Przyjmowany harmonogram powinien uwzględniać: a) możliwość spłaty kredytu i odsetek wnioskodawcy kredytu ustalone w oparciu o przedłożone dokumenty, b) okres spłaty kredytu dostosowany do możliwości płatniczych wnioskodawcy. 7

8 ROZDZIAŁ III Procedura udzielania kredytu konsolidacyjnego 7 1. Z zastrzeżeniem 10 ust. 1 wnioskodawca składa w Banku pisemny wniosek o udzielenie kredytu konsolidacyjnego. 2. Do wniosku kredytowego Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: 1) stwierdzające wysokość dochodów zgodnie z 5 ust. 1, 2) dokumenty założycielskie firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 3) informację o sytuacji finansowej i stanie majątkowym, 4) inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku kredytowego, w tym dokumenty w formie aktu notarialnego bądź orzeczenia sądowego potwierdzającego rozdzielność majątkową małżeńską, 5) dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu. 3. Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia zwrotu kredytu jest poręczenie, do wniosku kredytowego należy dołączyć: 1) zaświadczenie o źródłach i dochodach Poręczyciela w formie ustalonej analogicznie jak dla Wnioskodawcy, 2) informację o sytuacji finansowej i stanie majątkowym Poręczyciela Składane łącznie z wnioskiem dokumenty zachowują aktualność przez 30 dni, od daty ich wystawienia, za wyjątkiem REGONU i NIP-u chyba, że zawierają adnotacje właściwych organów, potwierdzające ich ważność, w terminie wskazanym wyżej. 2. Odpis z rejestru sądowego lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego powinien być sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu. 8

9 3. Dopuszcza się możliwość przedłożenia w/w dokumentów z datą wcześniejszą, pod warunkiem złożenia oświadczenia wnioskodawcy, że dane z przedłożonego dokumentu nie uległy zmianie, a osoba wnioskodawcy jest stałym klientem Banku Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy kredytowej bez podania przyczyny. 2. W przypadku odmowy udzielenia kredytu Bank zawiadamia Wnioskodawcę i zwraca złożone przez niego dokumenty za potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem wniosku kredytowego. Na wniosek Klienta, Bank może wydać pisemne zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu Zarejestrowaniu i rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne, tj. zawierające wszystkie wymagane załączniki. 2. Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania niezbędnych czynności celem potwierdzenia prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do niego dokumentach. 3. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej następuje w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, z możliwością jego wydłużenia w uzasadnionych przypadkach Z zastrzeżeniem 5 ust. 8 warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie przez Wnioskodawcę pełnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, w szczególności: 1) poręczenia według prawa cywilnego lub wekslowego, 2) przelania określonej kwoty na rachunek Banku, na zasadach kaucji określonej w art. 102 ustawy- Prawo bankowe, 9

10 3) blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych wraz z pełnomocnictwem do ich pobrania, 4) zastawu rejestrowego, 5) przewłaszczenia na zabezpieczenie, 6) hipoteki na nieruchomości, 7) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej lub z polisy na życie, 8) cesji praw do rachunków lokat terminowych w innych Bankach wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty i pełnomocnictwem do pobrania środków z lokaty, 9) umowy przelewu wierzytelności, 10) weksla własnego in blanco (z klauzulą nie na zlecenie ) wraz z deklaracją wekslową, 11) innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank. 2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm.) Kredytobiorcy i Poręczyciela stanowi załącznik do Umowy. 3. Rodzaj i zakres zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od: 1) wysokości kredytu, o jaki ubiega się Wnioskodawca, 2) oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy, 3) długości okresu kredytowania. 4. Bank może żądać ustanowienia więcej niż jednej formy zabezpieczenia. 5. Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Wnioskodawca, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 10

11 ROZDZIAŁ IV Umowa kredytowa Kredyt udzielany jest na podstawie pisemnej umowy, zawartej między Kredytobiorcą a Bankiem w siedzibie Banku, określającej warunki uruchomienia, wykorzystania i spłaty kredytu oraz koszty kredytu. 2. Umowa powinna zawierać następujące dane: 1) imię, nazwisko kredytobiorcy i jego adres oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Banku, określenie organu, który zarejestrował działalność Banku i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca został wpisany, 2) wysokość kredytu, 3) cel, na który został udzielony, 4) zasady i terminy spłaty kredytu, 5) zasady oprocentowania kredytu i warunki jego zmian, 6) opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, 7) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 8) zakres czynności Banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 9) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy kredytu. 3. W przypadkach, gdy Bank nie doręcza kredytobiorcy egzemplarza umowy w chwili jej zawarcia zobowiązany jest wręczyć kredytobiorcy niepodpisany informacyjny egzemplarz umowy odpowiadający jej treści, Bank jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, doręczyć kredytobiorcy podpisany przez strony egzemplarz umowy. 4. Umowę kredytu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Kredytobiorcy, a drugi dla Banku. 11

12 13 1. Umowę kredytu podpisują za Bank, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz Kredytobiorca. 2. W przypadku, gdy umowę zawiera kredytobiorca, będący w związku małżeńskim, nie będącym w stanie rozdzielności małżeńskiej, zgodę na zawarcie umowy kredytowej małżonek wyraża w formie oświadczenia stanowiącego załącznik do umowy kredytowej. 3. W przypadku, gdy podpisy nie są składane jednocześnie przez osoby działające w imieniu Banku i Kredytobiorcę, Umowa kredytu wiąże strony dopiero po złożeniu wszystkich podpisów. 4. Każda strona Umowy jest parafowana przez osoby, o których mowa w ust Zmiana warunków Umowy kredytu wymaga pisemnego aneksu, podpisanego przez Kredytobiorcę i Bank. Współmałżonek Kredytobiorcy nie będący stroną kredytu i pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej, Poręczyciele i osoby trzecie ustanawiające zabezpieczenie - winni wyrazić pisemną zgodę na zawarcie aneksu Oprocentowanie kredytu może być ustalone według: 1) zmiennej stopy procentowej oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu może ulec zmianom w trakcie okresu na jaki kredyt został udzielony, 2) stałej stopy procentowej oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu jest stałe w całym okresie na jaki kredyt został udzielony. 2. Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może nastąpić w przypadku zmiany przynajmniej jednego z podanych niżej czynników: 1) zmiany stóp podstawowych kredytów udzielanych przez Narodowy Bank Polski lub zmiany stopy oprocentowania redyskonta weksli, a ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej; 12

13 2) zmiany wysokości rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania, 3) istotnej zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS, 4) istotnej zmiany cen środków pozyskiwanych na rynkach finansowych (w tym stawki WIBOR). 3. Dla celów obliczania odsetek od kredytów przyjmuje się, że rok liczy się za 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 4. O zmianach oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust.1 pkt.1, Bank każdorazowo informuje Kredytobiorcę i Poręczycieli na tablicy ogłoszeń. Kredytobiorca w umowie powinien wyrazić zgodę na powyższy sposób powiadamiania go o zmianie wysokości oprocentowania Za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie. 2. Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank powinien być dołączany do umowy kredytowej. 3. Bank zastrzega sobie zmianę wysokości opłat i prowizji, w sytuacji określonej w umowie kredytowej. 4. O zmianie wysokości prowizji i opłat Bank informuje kredytobiorcę w drodze wywieszenia stosownej informacji na tablicy ogłoszeń. Kredytobiorca powinien w umowie wyrazić zgodę na taką formę powiadomienia. 13

14 ROZDZIAŁ V Uruchomienie i spłata kredytu konsolidacyjnego Uruchomienie kredytu następuje po wykonaniu, następujących czynności: 1) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) wpłaty do Banku prowizji od kwoty przyznanego kredytu, 3) złożenia podpisu pod umową kredytową przez kredytobiorcę. 2. Wypłata kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej poprzez przelanie na rachunek bankowy Banków, których zadłużenie będzie przejęte przez Bank Spółdzielczy, w zakresie objętym niniejszą umową Okres kredytowania nie może przekraczać 15 lat. 2. Spłata kredytu i odsetek następuje w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych zgodnie z nowym harmonogramem spłaty kredytu i odsetek ustalonym przez Bank. W indywidualnych przypadkach Bank może ustalić inne okresy spłaty kredytu i odsetek. 3. Kredyt może być spłacany przez Kredytobiorcę, według wariantu: 1) spłata rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowoodsetkowa jest równa, rata kredytu w każdym miesiącu jest różna i rośnie z każdym następnym miesiącem spłaty kredytu, przy czym odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia, 2) spłata rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa jest sumą raty kapitałowej i naliczonych odsetek, kwota kredytu rozkładana jest na równe raty kapitałowe a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem). 4. Kredytobiorca może spłacić odsetki od zaciągniętego kredytu z góry poprzez potrącenie ich od kwoty kredytu. 14

15 5. W przypadku kredytu spłacanego w równych ratach miesięcznych (annuitetowych), zmiana oprocentowania kredytu obowiązuje od daty płatności najbliższej raty kredytu, po dokonaniu spłaty. 6. Bank może ustalić ostatnią ratę jako ratę wyrównującą. Informacja o kwocie takiej raty będzie zamieszczona na przekazanym Kredytobiorcy harmonogramie spłaty rat kredytu Za datę spłaty raty uznaje się datę wpływu środków do Banku, na rachunek wskazany w Umowie kredytu. 2. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 3. Wpłacone przez Kredytobiorcę środki Bank zalicza na spłatę należności z tytułu zawartej Umowy kredytu w następującej kolejności: 1) koszty wezwań do zapłaty i inne koszty poniesione przez Bank, 2) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 3) odsetki przeterminowane, 4) odsetki bieżące, 5) przeterminowane raty kapitałowe, 6) bieżące raty kapitałowe. 4. Na uzasadniony wniosek Kredytobiorcy lub z własnej inicjatywy Bank może zmienić kolejność zaspakajania należności. 5. Kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kredytu poprzez wpłatę lub przelew środków na rachunek wskazany przez Bank. 6. Dowód wpłaty lub polecenie przelewu powinny zawierać imię i nazwisko Kredytobiorcy oraz numer Umowy kredytu. 15

16 19 1. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. 2. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie kredytowania do niezwłocznego informowania Banku o: 1) uzyskanych w innych Bankach kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach i poręczeniach podając ich kwotę, przeznaczenie, warunki spłaty i formy zabezpieczenia, 2) każdorazowej zmianie swoich danych osobowych oraz adresu lub miejsca pracy, 3) wszczęciu przeciwko niemu sądowych lub administracyjnych postępowań egzekucyjnych, 4) innych okolicznościach mających istotny wpływ na jego stan majątkowy i finansowy, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku niespełnienia tych warunków. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się w okresie kredytowania do udostępniania na żądanie Banku informacji i dokumentów celem oceny jego kondycji finansowej. 16

17 ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe W przypadku nie spłacenia należności kredytowych na warunkach określonych w umowie i harmonogramie spłat, Bank w dniu następnym po upływie terminu spłaty dokonuje przeksięgowań nie spłaconej kwoty na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 2. W okresie 7 dni od daty przeksięgowania Bank wysyła do Kredytobiorcy listem poleconym wezwanie do uregulowania zaległych należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym przesłaniem kopii wezwania do Poręczycieli i osób trzecich ustanawiających zabezpieczenie Od kwoty kredytu niespłaconego w umownym terminie i od kwoty zadłużenia przeterminowanego niespłaconego w okresie wypowiedzenia Umowy kredytu (stanowiących zadłużenie przeterminowane) pobierane są odsetki dla zadłużenia przeterminowanego w wysokości określonej w Uchwale Zarządu Banku. 2. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Banku. 3. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekraczać wysokości maksymalnych odsetek, określonych w art kc. 4. Bank zobowiązany jest w umowie, wskazać zgodnie z 12 ust. 2 pkt 5 wysokość rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany. 5. Podwyższone odsetki naliczane są od następnego dnia po terminie płatności, ustalonym w Umowie kredytu (w przypadku kredytu niespłaconego w terminie) lub od dnia następującego po upływie okresu wypowiedzenia (w przypadku 17

18 wypowiedzenia Umowy kredytu) do dnia poprzedzającego jego spłatę lub do dnia zmiany warunków Umowy kredytu włącznie W przypadku stwierdzenia braku terminowej spłaty kapitału i /lub odsetek na warunkach określonych w Umowie kredytowej lub znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, Bank może odpowiednio: 1) obniżyć kwotę przyznanego kredytu, 2) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, 3) wypowiedzieć Umowę kredytową w całości, 4) podjąć inne działania zmierzające do odzyskania należności Banku. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z powodu: 1) niespłacenia w terminie należności z tytułu udzielonego kredytu (w razie zwłoki z dwoma pełnymi ratami kredytu), po uprzednim wezwaniu do zapłaty w terminie, co najmniej 7 dni, 2) utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, 3) zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej lub majątkowej kredytobiorcy, 4) znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utraty tego zabezpieczenia, 5) naruszenia przez Kredytobiorcę warunków Umowy lub Regulaminu. 6) złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu, 7) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia kredytu, 8) udzielenia kredytu wskutek innych działań sprzecznych z prawem. 18

19 24 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Kredytobiorcę w każdym czasie poprzez dokonanie całej spłaty kredytu i należnych odsetek, co powoduje wygaśnięcie Umowy kredytu. 2. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Bank dokona ostatecznego rozliczenia kredytu, a w przypadku ewentualnej niedopłaty bądź nadpłaty odsetek i kapitału ustali sposób i termin ich uregulowania. 3. Po wygaśnięciu Umowy kredytu Bank przekazuje Kredytobiorcy dokumenty potwierdzające zwolnienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, jeśli z warunków ustanowionego zabezpieczenia wynika konieczność wydania tych dokumentów. 25 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Prawo bankowe, Kodeks cywilny, Prawo wekslowe i inne obowiązujące akty prawne. 19

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Załącznik do Uchwały Nr 35./B/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Brańsk, 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr wzór

UMOWA Nr wzór Załącznik Nr 4 UMOWA Nr 272.3.2017 wzór Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, REGON , NIP , reprezentowana przez:

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, REGON , NIP , reprezentowana przez: UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej projekt... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 81/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO W RAMACH KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO W RAMACH KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 51/KBS/20012 Zarządu KBS w Myszyńcu z dnia 25 lipca 2012r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO W RAMACH KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139,poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Uchwała Zarządu nr 205/2009 Z dnia 09.11.2009 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, listopad 2009r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM. W dniu.. w Kunicach pomiędzy Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 który reprezentują: Pan Zdzisław Tersa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) nr INW zawarta w dniu r.

UMOWA (PROJEKT) nr INW zawarta w dniu r. Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) nr INW.272...2013 zawarta w dniu...2013r. pomiędzy: Gminą Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo