POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA"

Transkrypt

1

2 POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVII 2011 Warszawa 2012

3 SPIS TREŚCI WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW BIBLIOGRAFIE Bibliografie piśmiennictwa polskiego Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego USTAWODAWSTWO Wydawnictwa urzędowe. Wybór tytułów ważniejszych aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw według poszczególnych gałęzi prawa *09. Prawo konstytucyjne *10. Prawo administracyjne *11. Prawo finansowe *12. Prawo międzynarodowe *15. Prawo karne *16. Prawo karne procesowe *18. Prawo cywilne *19. Prawo cywilne procesowe *20. Prawo pracy *22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Wydawnictwa nieurzędowe. Zbiory przepisów. Projekty ustaw. Ekspertyzy i opinie prawne *09. Prawo konstytucyjne *10. Prawo administracyjne *11. Prawo finansowe *12. Prawo międzynarodowe publiczne *13. Prawo międzynarodowe prywatne *15. Prawo karne *16. Prawo karne procesowe *18. Prawo cywilne *19. Prawo cywilne procesowe *20. Prawo pracy *22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa ORZECZNICTW Wydawnictwa urzędowe Wydawnictwa nieurzędowe według poszczególnych gałęzi prawa *09. Prawo konstytucyjne *10. Prawo administracyjne *11. Prawo finansowe *12. Prawo międzynarodowe *13. Prawo międzynarodowe prywatne

4 03.2.*15. Prawo karne *16. Prawo karne procesowe *18. Prawo cywilne *19. Prawo cywilne procesowe *20. Prawo pracy *22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIA GŁE PRAWNICZE Czasopisma i wydawnictwa cia głe polskie Recenzje czasopism zagranicznych ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. SKOROWIDZE GENERALIA. INFORMATYKA PRAWNICZA. KSIE GI PAMIA TKOWE TEORIA PAŃSTWA I PRAWA Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Teoria państwa Teoria prawa Recenzje prac publikowanych za granica HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Prawo rzymskie (archaiczne, przedklasyczne, klasyczne, poklasyczne) Prawo innych państw antycznych (sumeryjskie, asyryjskie, babilońskie, egipskie, greckie i pozostałe) Zagadnienia szczegółowe Historia ustroju politycznego i społecznego Historia doktryn polityczno-prawnych, literatura i nauka prawnicza Historia prawa administracyjnego i finansowego Historia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych Historia prawa cywilnego Historia prawa procesowego i wymiaru sprawiedliwości Historia prawa karnego Historia prawa kościelnego Historia innych dziedzin prawa (Prawo pracy, wojskowe, górnicze, morskie) Okupacja w okresie II wojny światowej Źródła i historia źródeł Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO KONSTYTUCYJNE Zagadnienia ogólne i opracowania dotycza ce całości. Podręczniki Źródła prawa konstytucyjnego. Postępowanie ustawodawcze. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne Konstytucyjne zasady ustrojowe i teoria konstytucji. Polityka zagraniczna Wolności, prawa i obowia zki człowieka i obywatela. Prawa dziecka Organy państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej i ich kompetencje. Podział władz

5 Terenowe organy władzy publicznej. Samorza d terytorialny. Samorza d zawodowy Prawo wyborcze. Referendum Nauki polityczne Prawo konstytucyjne i nauki polityczne państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej Zagadnienia prawa konstytucyjnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO ADMINISTRACYJNE Opracowania dotycza ce całości. Podręczniki Zagadnienia ogólne Nauka administracji. Zagadnienia prawne organizacji, zarza dzania i kierowania w administracji publicznej. Informatyzacja administracji publicznej Zagadnienia ogólne teorii prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Prawo miejscowe Organizacja administracji publicznej Zagadnienia ogólnoustrojowe administracji publicznej. Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji. Podział terytorialny państwa Organy administracji rza dowej Organy samorza du terytorialnego Służba cywilna. Pracownicy urzędów państwowych. Pracownicy samorza dowi. Służba zagraniczna Funkcjonowanie administracji Prawne formy działania administracji. Umowa cywilnoprawna. Zamówienia publiczne Postępowanie administracyjne ogólne. Postępowanie administracyjne szczególne (podatkowe, wywłaszczeniowe, egzekucyjne). Postępowanie mediacyjne. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków Kontrola administracji publicznej Kontrola sa dowa (sa dy administracyjne, Naczelny Sa d Administracyjny i inne sa dy Kontrola wykonywana przez organy państwowe (NIK, RPO, GIODO, PIP). Kontrola wewna trzadministracyjna. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Kontrola społeczna (skargi, petycje i wnioski) Zagadnienia szczegółowe Administracyjnoprawne regulacje stosunków gospodarczych Zagadnienia ogólne. Komitet Integracji Europejskiej. Fundusze pomocowe i strukturalne UE. Partnerstwo publiczno-prywatne. Narodowe fundusze inwestycyjne. Polityka regionalna Gospodarka samorza du terytorialnego. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Spółki komunalne Prawo ustrojowe przedsiębiorstw państwowych. Restrukturyzacja i prywatyzacja Prawo działalności gospodarczej. Zezwolenia i koncesje Prawo i Postępowanie antymonopolowe. Ochrona administracyjna i prawna konkurencji. Ochrona konsumentów

6 Administracja rolnictwa, żywności, leśnictwa i działów pokrewnych. Prawo wodne Prawo górnicze. Kopaliny. Geodezja. Geologia Gospodarka i obrót nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Drogi publiczne i autostrady Ochrona środowiska. Składowanie odpadów. Prawo atomowe. Prawo energetyczne Administracja gospodarki mieszkaniowej. Prawo lokalowe Administracja telekomunikacji i ła czności. Transport i gospodarka morska. Prawo o ruchu drogowym Administracyjnoprawne regulacje praw i wolności obywatelskich Prawo do informacji i jego ograniczenia. Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych Administracyjnoprawne regulacje środków masowego przekazu. Prawo prasowe Administracyjnoprawne regulacje działalności organizacji społecznych (partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, zwia zki wyznaniowe i inne). Prawo do zgromadzeń Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej. Administracja służby zdrowia, Prawo medyczne i farmaceutyczne.. Kultura fizyczna i Prawo sportowe. Turystyka i Prawo turystyczne Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej Administracja zdrowia. Prawo medyczne. Prawo farmaceutyczne Administracja turystyki i sportu. Prawo turystyczne. Prawo sportowe Administracja oświaty i szkolnictwa wyższego. Administracja kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki i archiwalia Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. Akta stanu cywilnego. Obywatelstwo. Status prawny cudzoziemców Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia prawa administracyjnego Unii Europejskiej Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO FINANSOWE Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne. Administracja finansów i Skarb Państwa Zagadnienia szczegółowe Budżet Dochody budżetowe: podatki, cła, opłaty Podatki - zagadnienia ogólne. Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Kontrola skarbowa Podatki - zagadnienia szczegółowe. Podatki państwowe (dochodowy, VAT, akcyza, od czynności cywilnoprawnych). Podatki samorza dowe (od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolny, leśny i inne). Zwolnienia i ulgi Cła. Prawo celne (kodeks). Postępowanie celne Opłaty i inne dochody budżetowe

7 Wydatki budżetowe Prawo bankowe. Prawo dewizowe Prawo bankowe Prawo dewizowe Finanse przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Rachunkowość Finanse samorza du terytorialnego Zagadnienia prawa finansowego państw obcych, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej Zagadnienia prawa finansowego Unii Europejskiej Zagadnienia prawa finansowego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO MIE DZYNARODOWE PUBLICZNE Opracowania dotycza ce całości. Podręczniki Zagadnienia ogólne Problemy źródeł prawa międzynarodowego publicznego Prawo europejskie i harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych Zagadnienia szczegółowe Podmioty prawnomiędzynarodowe Struktura organizacji międzynarodowych Organizacje międzynarodowe (z wyja tkiem Unii Europejskiej) Unia Europejska. Rada Europy. Parlament Europejski Sa downictwo i procedury sa dowe w Unii Europejskiej Terytorium. Prawo morza. Prawo kosmiczne Międzynarodowoprawna ochrona środowiska naturalnego Prawa jednostki w prawie międzynarodowym Ludność. Międzynarodowe aspekty obywatelstwa Prawa człowieka w prawie międzynarodowym Postępowanie w sprawach praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka Prawo dyplomatyczne i konsularne Rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowe stosunki polityczne Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych Zagadnienia ogólne. Układ Ogólny w w sprawie Ceł i Handlu. Arbitraż Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych a Unia Europejska Inwestycje międzynarodowe. Korporacje międzynarodowe. Transfer technologii Międzynarodowe stosunki społeczne i kulturalne Prawo wojenne i przeciwwojenne. Konflikty zbrojne. Bezpieczeństwo międzynarodowe

8 12.3. Wydawnictwa źródłowe Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO MIE DZYNARODOWE PRYWATNE Zagadnienia ogólne Zobowia zania. Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych. Prawo rodzinne. Inne zagadnienia szczegółowe Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO MORSKIE I LOTNICZE Prawo morskie Prawo lotnicze Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO KARNE Opracowania dotycza ce całości. Zagadnienia ogólne prawa karnego i polityki kryminalnej Zasady odpowiedzialności Środki penalne: Zagadnienia ogólne, rodzaje, orzekanie i stosowanie Amnestia i inne akty łaski Poszczególne kategorie przestępstw Przestępstwa przeciwko państwu i jego instytucjom. Przestępstwa przeciwko porza dkowi publicznemu. Przestępstwa służbowe Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego. Przestępstwa komunikacyjne. Zanieczyszczenie środowiska Przestępczość gospodarcza Przestępstwa przeciwko mieniu Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Zagadnienia specjalne prawa karnego Odpowiedzialność nieletnich Prawo karne a alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia Szczególne rodzaje prawa karnego Prawo karne wojskowe Prawo karne skarbowe Prawo wykroczeń Prawo karne międzynarodowe. Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo Zagadnienia prawa karnego państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia prawa karnego Unii Europejskiej Zagadnienia prawa karnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO KARNE PROCESOWE Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Podstawowe zasady i warunki dopuszczalności procesu. Sa d Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciel społeczny Czynności procesowe. Dowody. Środki przymusu Przebieg procesu

9 Postępowanie przygotowawcze Postępowania: przed sa dem I instancji, odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa Postępowanie wykonawcze. Koszty i opłaty sa dowe Szczególne rodzaje postępowania Postępowanie w sprawach podlegaja cych orzecznictwu sa dów wojskowych Postępowanie w sprawach o wykroczenia Postępowanie w sprawach o czyny zabronione nieletnich Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych Zagadnienia postępowania karnego państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia postępowania karnego w Unii Europejskiej Zagadnienia postępowania karnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica KRYMINOLOGIA. KRYMINALISTYKA. PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA SA DOWA. MEDYCYNA SA DOWA Kryminologia Kryminalistyka Psychologia i psychiatria sa dowa Medycyna sa dowa Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO CYWILNE Zagadnienia ogólne i opracowania dotycza ce całości Zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego Prawo rzeczowe Prawo zobowia zań Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Część ogólna prawa zobowia zań Część szczegółowa prawa zobowia zań Papiery wartościowe. Obrót giełdowy Prawo handlowe. Prawo gospodarcze Zagadnienia ogólne. Pozakodeksowe umowy handlowe Podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze Organizacje społeczne. Fundacje Spółdzielnie. Prawo spółdzielcze Spółki. Prawo spółek Prawo rodzinne Prawo spadkowe Prawo autorskie. Prawo wynalazcze. Własność przemysłowa Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo wynalazcze Własność przemysłowa. Znaki towarowe. Reklama

10 18.8. Prawo ubezpieczeniowe Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia prawa cywilnego Unii Europejskiej Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO CYWILNE PROCESOWE Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Proces Postępowanie nieprocesowe Sa d polubowny Postępowanie zabezpieczaja ce. Postępowanie egzekucyjne. Postępowanie upadłościowe. Postępowanie układowe i naprawcze Międzynarodowe Postępowanie cywilne Sa downictwo gospodarcze Postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zagadnienia sa dowego postępowania cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia postępowania cywilnego Unii Europejskiej Zagadnienia postępowania cywilnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Opracowania dotycza ce całości. Zagadnienia ogólne i polityka społeczna Źródła i podstawowe akty prawa pracy. Układy zbiorowe Problematyka prawna zatrudnienia i bezrobocia. Kształcenie pracowników Stosunek pracy Zagadnienia ogólne Stosunek pracy na podstawie umowy Stosunek pracy na podstawie wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę Prawa i obowia zki pracownika i pracodawcy Odpowiedzialność materialna pracownika Czas pracy i urlopy pracownicze Wynagrodzenie za pracę Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona pracy. Wypadki pracownicze. Medycyna pracy Ochrona pracy kobiet i młodocianych Inspekcja pracy i nadzór Spory pracy Wynalazczość pracownicza Zbiorowe Prawo pracy. Zwia zki zawodowe. Organizacje pracodawców Ubezpieczenia społeczne Zagadnienia ogólne. Fundusze emerytalne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki Ubezpieczenia społeczne specjalnych grup pracowników

11 Pomoc społeczna Międzynarodowe Prawo pracy. Prawo pracy państw obcych. Prawo pracy europejskie Zagadnienia prawa pracy Unii Europejskiej Międzynarodowe Prawo pracy. Prawo pracy państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO ROLNE Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Zagadnienia szczegółowe Zagadnienia prawa rolnego państw obcych i Unii Europejskiej Zagadnienia prawa rolnego Unii Europejskiej Zagadnienia prawa rolnego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica ORGANY OCHRONY PRAWNEJ I ROZJEMSTWA Opracowania dotycza ce całości i zagadnienia ogólne Zagadnienia szczegółowe Sa downictwo Prokuratura Adwokatura Radcowie prawni. Inne formy obsługi prawnej Notariat Zakłady penitencjarne i resocjalizacyjne Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych i Unii Europejskiej Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Unii Europejskiej Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica PRAWO WYZNANIOWE Zagadnienia ogólne. Nauka społeczna Kościoła Stosunki państwo - Kościół katolicki i inne zwia zki wyznaniowe. Konkordat Wewnętrzne Prawo poszczególnych zwia zków wyznaniowych. Prawo kanoniczne Zagadnienia prawa wyznaniowego państw obcych Recenzje prac publikowanych za granica VARIA Biografie Prawnicy polscy Prawnicy cudzoziemscy Procesy Procesy w Polsce Procesy za granica Sprawozdania Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe w kraju Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe za granica

12 Przewody doktorskie i prace habilitacyjne Działalność instytucji i stowarzyszeń prawniczych Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki prawa dla studentów kierunków nieprawniczych i szkół Informatory. Poradniki Kazusy. Repetytoria. Testy INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W POLSCE W 2011 ROKU. 739 INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH ZA GRANICA A RECENZOWANYCH W POLSCE W 2011 ROKU

13 PRZEDMOWA Oddajemy do ra k Czytelników kolejny XLVII tom Polskiej Bibliografii Prawniczej. Obejmuje on dane bibliograficzne, których gromadzenie zakończono w końcu 2011 roku. Adresatem Polskiej Bibliografii Prawniczej sa poszukuja cy informacji o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych. PBP zawiera pozycje o charakterze naukowym, jak również wybrane materiały publikowane w dodatku do Rzeczpospolitej "Prawo co dnia". Pozycje popularyzatorskie umieszcza się selektywnie (dział 24.4: Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki. Kazusy i repetytoria). PBP obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teoria i historia państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) - także (tylko wybrane z uwagi na zwia zek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sa dowa). PBP odnotowuje także źródła prawa (dział 02). Obejmuje on wykaz organów promulgacyjnych i najważniejsze akty normatywne (tytuły), z podziałem na gałęzie prawa (02.1); kodeksy i ustawy z komentarzem lub bez niego oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotycza ce różnych regulacji ustawowych i obowia zuja cych przepisów prawnych (02.2). Opracowywanie danych bibliograficznych do Polskiej Bibliografii Prawniczej odbywa się w całości z autopsji. Pozycje umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadaja cym jej treści. W wypadku, gdy to konieczne, zapis powtarzany jest w dwóch (lub więcej) innych działach. Zawartość ksia g pamia tkowych autorskich i prac zbiorowych jest rozpisywana. Informacje o czasopismach prawniczych (wraz z podaniem adresu redakcji i numeru ISSN) zawiera dział 04. Recenzje prac umieszczonych we wcześniejszych tomach PBP sa opatrzone nawiasem kwadratowym. Ten sam znak sygnalizuje uwagi pochodza ce od autorów Bibliografii, gdy tytuł pozycji nie wyjaśnia jej treści (glosy, niektóre wypowiedzi prasowe, publicystyka, wywiady). PBP zawiera dwa indeksy: indeks autorów prac publikowanych w Polsce oraz indeks autorów prac zagranicznych, recenzowanych w Polsce. W tym ostatnim wypadku nazwiska i tytuły pozycji podaje się w brzmieniu użytym w tekście recenzji. Nawias kwadratowy przy numerze pozycji w indeksie oznacza, że chodzi o powtórzenie publikacji jako pracy recenzowanej. 5

14 Zapisy w indeksach podzielone sa na grupy. Pierwsza (bez szczególnego oznaczenia) zawiera pozycje autorskie (monografie, studia, artykuły, udziały w pracach zbiorowych). Pozostałe grupy oznaczono jako: "Ed." - redakcje, "Gl." - glosy i komentarze, "Polem." - polemiki, "Przedm." - przedmowy, wstępy, posłowia, "Rec." - recenzje, "Spr." - sprawozdania, "Wyw." - wywiady, wypowiedzi oraz udział w dyskusjach redakcyjnych. W nawiasach okra głych umieszczono pozycje powtarzaja ce się. W PBP zamieszczony jest również wykaz czasopism i wydawnictw cia głych oraz ich skrótów opracowanych w 2011 r. Niezależnie od wersji ksia żkowej Polska Bibliografia Prawnicza ma swoja wersję komputerowa ILSOFT BP. Dotyczy to bieża cego tomu PBP jak również tomów obejmuja cych lata Stopniowo wersja komputerowa obejmie też, będa ce w opracowaniu, kolejne, wcześniejsze tomy PBP aż po rok Zawartość wersji komputerowej jest identyczna z wersja ksia żkowa. Umożliwia korzystanie z informacji z wyodrębnieniem prac autorskich, polemik, glos, recenzji, sprawozdań i wywiadów. Wersja komputerowa zawiera także słownik deskryptorów (haseł), umożliwiaja cy korzystanie z PBP w układzie hasłowym. Możliwy jest także wybór: alfabetyczny (wedle nazwisk autorów), leksykalny (wedle dowolnych słów zapisu), a także działami PBP (klasyfikacja dziesiętna). Od tomu XLII: 2006 współwydawca PBP jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Andrzej Bierć 6

15 WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH I ICH SKRÓTÓW OPRACOWANYCH Z AUTOPSJI 1. Acta Iuris Stetinensis Acta Iuris Stetinensis 2010 nr 1 2. Acta UWr.Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2010 nr 311; 2011 nr Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegla d Prawa i Administracji 2010 nr 83; 2011 nr 84, Admin. Administracja Publiczna. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2010 nr 4; 2011 nr 1, 2 5. Admin.Publ.Białystok Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 2010 nr ADR ADR. Arbitraż i Mediacja 2011 nr Ann.UMCS Annales UMCS Sectio G: Ius 2009/2010 nr 56/57 8. Arch.FPiFS Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011 nr 1 9. Arch.Iur.Crac. Archivum Iuridicum Cracoviense 2002/2003 nr 35/36; 2004/2005 nr 37/38; 2006/2007 nr 39/40; 2008 nr 41; 2009 nr Arch.Krymin. Archiwum Kryminologii 2011 nr Arch.Med.Sa d. Archiwum Medycyny Sa dowej i Kryminologii 2010 nr 4; 2011 nr Białostockie Stud.Prawn. Białostockie Studia Prawnicze 2010 nr BiK Bank i Kredyt 2011 nr Biul.Arbitrażowy Biuletyn Arbitrażowy 2010/2011 nr Casus Casus 2011 nr 59-62; nr specjalny 16. Czas Informacji Czas Informacji. Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce 2010 nr 0-4; 2011 nr Czas.PH Czasopismo Prawno-Historyczne 2011 nr Czas.Prawa Karn. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010 nr 4; 2011 nr Dz.U. Dziennik Ustaw 2011 nr Edukacja Prawnicza Edukacja Prawnicza 2011 nr 1-6, Europ.Prz.Prawa i Stos.Międzynar Europejski Przegla d Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2010 nr Europ.Prz.Sa dowy Europejski Przegla d Sa dowy 2011 nr Fin.Kom. Finanse Komunalne 2011 nr Forum Prawnicze Forum Prawnicze 2010 nr 1-2; 2011 nr Gdańskie Stud.Prawn. Gdańskie Studia Prawnicze 2011 nr 25 7

16 26. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegla d Orzecznictwa 2010 nr 3/4, 2011 nr Gdańskie Studia Międzynarodowe Gdańskie Studia Międzynarodowe 2010 nr 1/2 28. Glosa Glosa 2011 nr Humanist.ZN Prawa Człowieka Prawa Człowieka. Humanistyczne zeszyty naukowe 2010 nr Ius Novum Ius Novum 2011 nr Iustita Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów 2011 nr Jurysta Jurysta 2011 nr Jus Matrimoniale Jus Matrimoniale t. 16: Kontr.Państw. Kontrola Państwowa 2011 nr Kwart.KSSiP Kwartalnik Krajowej Szkoły Sa downictwa i Prokuratury 2011 nr 1-2, numer specjalny 36. Kwart.Prawa Podatk. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010 nr 3/4; 2011 nr Kwart.Prawa Prywat. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011 nr Kwart.Prawa Publ. Kwartalnik Prawa Publicznego 2010 nr Międzynarodowe Prawo Humanit. Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2010 t. 1; 2011 t Misc.Historico-Iuridica Miscellanea Historico-Iuridica 2010 t Monitor Podatkowy Monitor Podatkowy 2011 nr Monitor Prawa Bankowego Monitor Prawa Bankowego 2011 nr Monitor Prawa Celnego i Podatk. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2011 nr Monitor Prawa Handl. Monitor Prawa Handlowego 2011 nr Monitor Prawa Pracy Monitor Prawa Pracy 2011 nr Monitor Prawniczy Monitor Prawniczy 2011 nr N.Prz.Notarialny Nowy Przegla d Notarialny 2010 nr 1-2, 4; 2011 nr Nieruchomości Nieruchomości 2011 nr Nowa Currenda Nowa Currenda 2011 nr Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2010 nr 4; 2011 nr Opolskie Stud.Adm.-Prawne Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010 t. 7; 2011 t OSA Orzecznictwo Sa dów Apelacyjnych 2011 nr OSP Orzecznictwo Sa dów Polskich 2011 nr OSwSG Orzecznictwo Sa dowe w Sprawach Gospodarczych 2011 nr Pal. Palestra 2011 nr 1/2-11/ Państwo Prawne Państwo Prawne 2011 nr Paragraf na drodze Paragraf na drodze 2011 nr Pienia dze i Więź Pienia dze i Więź 2010 nr 4; 2011 nr PiP Państwo i Prawo 2011 nr Pol.Intern.Law Polish Yearbook of International Law t. 30:

17 61. Polit.Społ. Polityka Społeczna 2011 nr 1-11/ Polski Proces Cywilny Polski Proces Cywilny 2011 nr Polski Prz.Dyplomatyczny Polski Przegla d Dyplomatyczny 2010 nr 4-5/6; 2011 nr Polski Rocz. PC i PH Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2010 nr Pr.Nauk.UŚl.SJLS Prace Naukowe Uniwersytetu Śla skiego. Silesian Journal of Legal Studies 2011 nr Pr.Nauk.UŚl.Z Dziejów Prawa Prace Naukowe Uniwersytetu Śla skiego. Z Dziejów Prawa 2011 t Praca i ZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011 nr Prawo Asekuracyjne Prawo Asekuracyjne 2011 nr Prawo i Admin. Prawo i Administracja 2010 nr Prawo i Medycyna Prawo i Medycyna 2011 nr Prawo i Podatki Prawo i Podatki 2011 nr Prawo i Polityka Prawo i Polityka 2010 nr Prawo i Środowisko Prawo i Środowisko 2011 nr Prawo Kanon. Prawo Kanoniczne 2011 nr 1/2 75. Prawo Mediów Elektronicznych Prawo Mediów Elektronicznych. Kwartalnik naukowy 2010 nr 3; 2011 nr 1,3, numer specjalny 76. Prawo Morskie Prawo Morskie 2011 nr Prawo Spółek Prawo Spółek 2011 nr Prawo Zamówień Publ. Prawo Zamówień Publicznych 2010 nr 4; 2011 nr Probacja Probacja 2011 nr Probl.Krymin. Problemy Kryminalistyki 2011 nr Probl.Prawa Międzynar.Prywat. Problemy Prawa Międzynarodowego Prywatnego 2010 t Probl.WPMEiP Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. 9: Prokurator Prokurator 2010/2011 nr 4/1; 2011 nr 2-3/4 84. Prokuratura i Prawo Prokuratura i Prawo 2011 nr Prz.Europ. Przegla d Europejski 2011 nr Prz.Legisl. Przegla d Legislacyjny /4 87. Prz.Orz.Podatk. Przegla d Orzecznictwa Podatkowego 2011 nr Prz.Podatkowy Przegla d Podatkowy 2011 nr Prz.Policyjny Przegla d Policyjny 2010 nr 4; 2011 nr Prz.Praw.-Ekonom. Przegla d Prawno-Ekonomiczny 2010 nr Prz.Prawa Egzekucyjnego Przegla d Prawa Egzekucyjnego 2010 nr 9-12; 2011 nr 1-10/ Prz.Prawa Europ.Miedzynar. Przegla d Prawa Europejskiego Międzynarodowego 2011 nr Prz.Prawa Handl. Przegla d Prawa Handlowego 2011 nr Prz.Prawa Konstytucyjnego Przegla d Prawa Konstytucyjnego 2010 nr 2/3-4; 2011 nr Prz.Prawa Publ. Przegla d Prawa Publicznego 2011 nr

18 96. Prz.Prawa Roln. Przegla d Prawa Rolnego 2010 nr 2; 2011 nr Prz.Prawa Wyznaniowego Przegla d Prawa Wyznaniowego 2011 t Prz.Prawn.UW Przegla d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2011 nr 1/2 99. Prz.Sa dowy Przegla d Sa dowy 2011 nr 1-11/ Prz.Sejmowy Przegla d Sejmowy 2011 nr Prz.Więziennictwa Pol. Przegla d Więziennictwa Polskiego 2010 nr 69; 2011 nr Prz.Zach. Przegla d Zachodni 2010 nr 4; 2011 nr PUG Przegla d Ustawodawstwa Gospodarczego 2011 nr Radca Prawny Radca Prawny 2011 nr 1-3, 115/ Rejent Rejent 2011 nr 1-12, numer specjalny 106. Rocz-i Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2010 nr 20 z Rocz.Pol.Polit.Zagr. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Rodzina i Prawo Rodzina i Prawo 2011 nr 17/18, Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe 2010 nr 2; 2011 nr Ruch PES Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011 nr Rzecznik Patentowy Rzecznik Patentowy 2010 nr Rzeczposp. Rzeczpospolita 2011 nr Sam.Ter. Samorza d Terytorialny 2011 nr 1/ Służba Pracown. Służba Pracownicza 2011 nr Sprawy Międzynar. Sprawy Międzynarodowe 2010 nr 4; 2011 nr Stud.Erasm.Wratisl. Studia Erasmiana Wratislaviensia 2010 nr Stud.Europ. Studia Europejskie 2010 nr 2-4; 2011 nr Stud.Iur. Studia Iuridica 2010 nr 51-52; 2011 nr Stud.Iur.Lublin. Studia Iuridica Lublinensia 2010 nr 13-14; 2011 nr Stud.Iur.Torun. Studia Iuridica Toruniensia 2010 nr 7; 2011 nr Stud.Lubuskie Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 2011 nr Stud.Mat.TK Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego 2011 nr Stud.Praw.-Ekonom. Studia Prawno-Ekonomiczne 2010 nr 81-82; 2011 nr Stud.Prawa Prywat. Studia Prawa Prywatnego 2010 nr 3; 2010/2011 nr 4/1; 2011 nr Stud.Prawn. Studia Prawnicze 2010 nr 3/4; 2011 nr Stud.Prawn.KUL Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011 nr 4; 2011 nr Stud.Prawnoustrojowe Studia Prawnoustrojowe 2010 nr 11; 2011 nr Stud.Wyborcze Studia Wyborcze 2011 t Stud.z Prawa Wyznaniowego Studia z Prawa Wyznaniowego 2010 nr 13; 2011 nr Studenckie Zesz.Nauk. Studenckie Zeszyty Naukowe. UMCS 2011 nr 20 10

19 131.Teka Komisji Prawniczej Teka Komisji Prawniczej 2008 t. 1; 2009 t. 2; 2010 t Transformacje Prawa Prywatnego Transformacje Prawa Prywatnego 2010 nr 2-4; 2011 nr Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia Społeczne - Teoria i Praktyka 2011 nr Ubezpieczenia w Rolnictwie Ubezpieczenia w Rolnictwie 2011 nr Wiad.Ubezp. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2010 nr 3-4; 2011 nr WPP Wojskowy Przegla d Prawniczy 2011 nr Wrocławskie Studia Sa dowe Wrocławskie Studia Sa dowe 2011 nr Wrocławsko-Lwowskie Zesz.Prawn. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2010 nr 1; 2011 nr Wspólnota Wspólnota 2011 nr 1-51/ Wspólnoty Europejskie Wspólnoty Europejskie 2011 nr YARS Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008 t. 1; 2009 t. 2; 2010 t Z Zag.Nauk Sa d. Z Zagadnień Nauk Sa dowych 2011 nr Zag.Sa downictwa Konstytucyjnego Zagadnienia Sa downictwa Konstytucyjnego 2011 nr Zesz.Cywilistyczne Lege Artis Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis 2010 t Zesz.Nauk.Sa d.admin. Zeszyty Naukowe Sa downictwa Administracyjnego 2011 nr Zesz.Nauk.U.Rzeszowski Prawo Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 2010 nr Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 148.Zesz.Nauk.USz.Praw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2010 nr 4; 2011 nr 1-4 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Roczniki Prawnicze 2010 nr Zesz.Nauk.WSIZiA Warszawa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarza dzania i Administracji Warszawa 2010 nr 3; 2011 nr Zesz.Prawn.BAS Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010 nr 4; 2011 nr Zesz.Prawn.UKSW Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010 nr 10.2; 2011 nr Zesz.Prawn.WSEiA Bytom Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 2005 nr 1; 2006 nr 2; 2007/2008 nr 1/2; 2009 nr 1-2; 2010 nr 1 11

20 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW AE AGH Akademia Ekonomiczna Akademia Górniczo- Hutnicza IFiS IH Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Historii PAN AIDP AM l Association internationale de Droit pénal Akademia Medyczna IM INP Instytut Morski Instytut Nauk Prawnych PAN AR ATK bhp (BHP) bibliogr. b.m.w. b.w. Akademia Rolnicza Akademia Teologii Katolickiej bezpieczeństwo i higiena pracy bibliografia brak miejsca wydania brak wydawcy IPiSS IPN IPSiR ISP Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pamięci Narodowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Instytut Studiów Podatkowych CINTE cz. ed. EWG ETPCzł. ETS FRDL Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej część redaktor (éditeur) Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnych ISP PAN IŚl. IZ j.g.u. KAS k.c. k.k. k.k.s. k.m. Instytut Studiów Politycznych PAN Instytut Śla ski Instytut Zachodni jednostka gospodarki uspołecznionej Kolegium Arbitrażu Społecznego kodeks cywilny kodeks karny kodeks karny skarbowy kodeks morski fasc. GATT fascicule General Agreement on Tariffs and Trade KNP k.p. Komitet Nauk Prawnych PAN kodeks pracy GKA Główna Komisja Arbitrażowa k.p.a. kodeks postępowania administracyjnego GKBZpNP Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. k.p.c. kodeks postępowania cywilnego 12

21 K.P.K. Kodeks Prawa Kanonicznego PTPN Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk k.p.k. kodeks postępowania karnego PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne k.p.w. k.r.i o. k.s.h. KUL k.w. MOP NATO NRA NSA ODiDK OZ orz. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks spółek handlowych Katolicki Uniwersytet Lubelski kodeks wykroczeń Międzynarodowa Organizacja Pracy North Atlantic Treaty Organization Naczelna Rada Adwokacka Naczelny Sa d Administracyjny Ośrodek Doradztwai i Doskonalenia Kadr Ośrodek Zamiejscowy orzeczenie P. Politechnika PAN PIH PIHZ PISM poz. Pr. Probl. Prz. Polska Akademia Nauk Państwowa Inspekcja Handlowa Polska Izba Handlu Zagranicznego Polski Instytut Spraw Międzynarodowych pozycja Prace problemy Przegla d PWN ref. Rés. rozp. rozsz. SA SGGW SGH SIB SKwP SN SO Soderż. Sum. Summ. supl. SW TK TN TNOiK TNT Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN referat streszczenie w języku francuskim rozporza dzenie rozszerzone Sa d Apelacyjny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Spółdzielczy Instytut Badawczy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Sa d Najwyższy Sa d Okręgowy streszczenie w języku rosyjskim streszczenie w języku angielskim streszczenie w języku łacińskim suplement Sa d Wojewódzki Trybunał Konstytucyjny Towarzystwo Naukowe Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Towarzystwo Naukowe w Toruniu przedr. przedruk U. Uniwersytet PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 13

22 UG UJ UKSW UŁ UMCS UMK Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu WSE WSHE WSHiP WSIZiA Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Wyższa Szkoła Informatyki, Zarza dzania i Administracji USz. UŚl. UW UWr. WrTN Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śla ski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Wrocławskie Towarzystwo Naukowe WSP WSSS zag. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. F.Blachnickiego w Suwałkach zagadnienie WSA Wojewódzki Sa d Administracyjny Zsf. streszczenie w języku niemieckim WSB Wyższa Szkoła Bankowa 14

23 01. BIBLIOGRAFIE Bibliografie piśmiennictwa polskiego 1. Bałtruszajtys Grażyna: Tomów pięćdziesia t serii wydawniczej "Studia Iuridica". Stud.Iur nr 51 s Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2009 r. Aut.: M.Chełmońska, A.Kamiński, T.Kępka, Ł.Kłos, A.Kondek, K.Rożek, K.Staniewska. Rocz.Pol.Polit.Zagr s Bibliografia literatury polskiej z 2008 r. [Dot. Unii Europejskiej]. Stud.Europ nr 1 s Bibliografia polskich artykułów z 2007 r. Cz [Dot. Unii Europejskiej]. Stud.Europ nr 3 s ; nr 4 s Bibliografia prac Mariusza Gulczyńskiego. Oprac. Hanna Gulczyńska. W: Interpretacje polityki... s , zob Bibliografia prac naukowych Jacka M. Majchrowskiego. W: Myśl i polityka... t. 1 s. XXVII-XXXII, zob Bibliografia prac prof. dr. hab. Mariana Kallasa za lata W: W kręgu nowożytnej i najnowszej...s. XXIII-XXXVIII, zob (1793). 8. Bibliografia prac Prof. Mieczysława Sawczuka. Oprac. Halina Wolska. Teka Komisji Prawniczej 2010 t. 3 s , zob Bibliografia prac Profesora Leszka Boguni. W: Prawo karne wykonawcze... s , zob (12748, 13146). 10. Bibliografia prac Profesora Szymona Rudnickiego. Oprac. Maciej Wójcicki. W: Parlamentaryzm, konserwatyzm... s. 7-16, zob (2170, 2401, 4131). 11. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. Stud.Prawn.KUL 2011 nr 1 s Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych Oprac. Wojciech R. Wiewiórowski. Czas Informacji 2010, 2011 [Rubryka stała]. 13. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka Akademii Podlaskiej z lat Oprac. Beata Bocian, Renata Matysiuk. W: Edukacja do demokracji... s , zob (7554). 14. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS w latach Red. Agnieszka Reszczyk. Lublin 2011 UMCS ss Bibliografia publikacji Profesora Adama Lityńskiego. W: O prawie i jego dziejach... ks. 1 s , zob (1784). 16. Bibliografia uzupełniaja ca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego. Oprac. Józef Koredczuk. Acta UWr.Prawo 2010 nr 311 s Bibliografia wybranych prac naukowych Prof. Marii Matey-Tyrowicz ( ). W: Prawo pracy w świetle... s , zob (16000, 16637). 18. Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2010 i 2011 oraz uzupełnienie za rok 2009). Oprac. Sylwia Młodyszewska. Prawo Asekuracyjne 2011 nr 1 s ; nr 2 s ; nr 3 s ; nr 4 s Bibliography [Dot. prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji]. YARS 2008 nr 1 s Bibliography [Dot. prawa antymonolpolowego i ochrony konkurencji]. Oprac. Agata Jurkowska-Gomułka, Anna Warzybok. YARS 2010 nr 3 s , 21. Dorobek Naukowy i dydaktyczny Jubilata Prof. Stanisława Dolaty. Oprac. Maria Urbaniec. W: Finanse publiczne... s , Sum., zob (8748). 22. Dorobek naukowy prof. dr. hab. Hanny Sochackiej-Krysiak. W: Eseje o finansach... s , zob (8744). 23. Dorobek naukowy Profesora Janusza Tylmana. W: Funkcje procesu karnego... s , zob (12092). 24. Dorobek naukowy w latach [ Profesora Jana Głuchowskiego]. W: W świecie finansów... s , zob (8830). 15

24 25. Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji [w Sulechowie] za 2010 r. Oprac. Małgorzata Bielawska. Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin nr 7 s Indeks autorów pięćdziesięciu tomów serii "Studia Iuridica" Oprac. Joanna Graczyk-Adamska. Stud.Iur nr 51 s Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata Wyd. 4. Wwa 2011 Wolters Kluwer ss. 1281, indeks rzeczowy. 28. Jędrejek Grzegorz: Publikacje Romana Longchamps de Bérier z zakresu prawa rodzinnego. W: Nauki prawne... s , Sum., zob Korecka Gertruda, Korecki Józef: Polska bibliografia penitencjarna. Lata Red. Stefan Lelental. Wwa 2011 C.H. Beck ss. XII Rec.: Szymanowski Teodor. Prz.Więziennictwa Pol nr 71 s Ksia żki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W: Stosowanie prawa... s , zob (16848). 31. Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok Red. Andrzej B. Zakrzewski. Oprac. Marzenna Paszkowska, Roman Sobotka, Maria Zabłocka, Andrzej B. Zakrzewski. Czas.PH 2011 nr 2 s Mikke Stanisław: Bez togi... o prawie, historii, psychologii oraz obowia zkach względem Ojczyzny i Adwokatury. Przedmowa Czesław Jaworski. Red. i posłowie Adam Redzik. Wwa 2011 "Redakcja Palestry", NRA ss. 518, bibliogr. autorska. Rec.: Ba kowski Andrzej. Pal nr 7/8 s Niedośpiał Michał: Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne. Wyd. 3 zm. Bydgoszcz 2011 "Branta" ss. 249, bibliogr., indeks rzeczowy, bibliogr. autorska za lata Opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W: Stosowanie prawa... s , zob (16848). 35. Polish Bibliography of International Law Pol.Intern.Law t. 30: 2010 s Polska Bibliografia Prawnicza. Red. Marta Jaszczukowa. PiP 2011 [Rubryka stała]. 37. Polska Bibliografia Prawnicza. T. XLVI: Red. i wstęp Andrzej Bierć. Aut.: Marta Jaszczukowa, Dorota Stempień, Grażyna Włosek, Jolanta Żoła dkiewicz. Wwa 2011 Wolters Kluwer, INP PAN ss Polska bibliografia prawnorolna za 2010 r. Oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. Prz. Prawa Roln nr 1 s Profesor Wacław Szubert. Red. Michał Seweryński. Łódź 2011 Łódzkie TN ss. 78, bibliogr. autorska. 40. Przedstawienie dorobku naukowego Profesora Henryka Kocója z lat Oprac. Józef Długosz. Opolskie Stud.Adm.-Prawne 2010 t. 7 s Przegla d piśmiennictwa polskiego w sprawach z zakresu prawa podatkowego za okres od stycznia do grudnia 2010 roku. Oprac. Marcin Rza sa, Anna Marzec. Prz.Orz.Podatk nr 5 s ; nr 6 s Przegla d publikacji prawniczych Ksia żki - Cz. 1. Oprac. Andrzej Leciak. Kwart.KSSiP 2011 nr 2 s Przegla d publikacji z wybranych czasopism prawniczych. Cz. 1. (styczeń-wrzesień 2011 r.). Oprac. Andrzej Leciak. Kwart.KSSiP 2011 nr 1 s Przewodnik po literaturze z zakresu prawa samorza dowego za lata Red. Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk, Andrzej Szewc. Bytom 2011 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ss Publikacje dotycza ce Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór). Za okres listopad wrzesień Oprac. Michał König. Prz.Legisl [Rubryka stała]. 46. Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śla skiego w 2009 roku. Pr.Nauk.UŚl.Z Dziejów Prawa 2010 t. 3 (11) s Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sa dowoadministracyjnego (wybór za lipiec-październik 2010; wrzesień-październik 2011 r.). Oprac. Marta Jaszczukowa. Zesz.Nauk.Sa d.admin [Rubryka stała]. 48. Romanistyka polska w latach (Przegla d bibliografii). Oprac. Krzysztof Szczygielski. Zesz.Prawn.UKSW 2010 nr 10.2 s , Sum. 49. Samorza d terytorialny w wybranych krajach europejskich. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Oprac. Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska, Ewa Tłuczek, Barbara Węglarz. Prz.Prawa Publ nr 7/8 s Sobczyk Piotr: Problematyka Trybunału Konstytucyjnego. Wybór bibliografii: lipiec czerwiec Zag.Sa downictwa Konstytucyjnego 2011 nr 1 s Sokolewicz Wojciech: Wokół Konstytucji. Pisma wybrane. Wstęp Jan Wawrzyniak, Joanna Kielin-Maziarz. Wwa 2011 Wolters Kluwer ss. 504, bibliografia autorska. 16

03.2.*15. Prawo karne... 49 03.2.*16. Prawo karne procesowe... 49 03.2.*18. Prawo cywilne... 49 03.2.*19. Prawo cywilne procesowe... 50 03.2.*20.

03.2.*15. Prawo karne... 49 03.2.*16. Prawo karne procesowe... 49 03.2.*18. Prawo cywilne... 49 03.2.*19. Prawo cywilne procesowe... 50 03.2.*20. Spis treści PRZEDMOWA........................................ 5 WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH.................... 7 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW.................................. 12 01. BIBLIOGRAFIE......................................

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVI 2010 Warszawa 2011 PRZEDMOWA Oddajemy do ra k Czytelników kolejny XLVI tom Polskiej Bibliografii Prawniczej. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVIII 2012 Warszawa 2013 Pod redakcją naukową Andrzeja Biercia Opracowanie Aneta Konefał, Dorota Stempień, Grażyna Włosek,

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Admin. - Administracja ADR - Arbitraż i Mediacja Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS - CASUS CML Rev. - Common Market Law

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2017/2018 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 17/18 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 ( 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I rok 1 semestr 2 semestr

I rok 1 semestr 2 semestr Lp. PLAN NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO w roku akademickim 2011/2012 o ria Seminariu m I rok PRZEDMIOTY PODSTAWOWE - obowiązkowe 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 45 30

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 - zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne - w łącznym wymiarze 60 (2x 30 zajęcia do wyboru w semestrach 2-4 ćwiczenia) Język obcy - w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R.

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. Nr PYT. Odp. 1 B art. 188 pkt 1 Konstytucji 2 C art. 209 pkt 1 Konstytucji 3 A art. 98 ust. 2 Konstytucji 4 C art. 144 ust. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r oraz

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki I rok s. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 60 30 30 6 30

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 16 2 k.c. 2. C art. 18 2 k.c. 3. B art. 25 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

specjalność POLITYKI PUBLICZNE

specjalność POLITYKI PUBLICZNE Rok I - zajęcia obowiązkowe: specjalność POLITYKI PUBLICNE Metodologia nauk społecznych i humanistycznych Metody i techniki badań politologicznych Elementy prawoznawstwa 15 15 E 1 spółczesne doktryny spraw

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. A art. 16 2 k.k. 2. C art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa systemu informacji prawnej - Tabela Zawartość Systemu Informacji Prawnej. L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa systemu informacji prawnej - Tabela Zawartość Systemu Informacji Prawnej. L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia Mdok 61067/05/2017 L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia I Zawartość Systemu Informacji Prawnej 1 Baza danych Systemu musi zawierać następujące informacje: 2 akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 201 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B art. 11 2 k.k. podstawa prawna 2.

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 20 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

e - prawo w administracji Chorwacji

e - prawo w administracji Chorwacji e - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar Ekspert do Spraw Dokumentacji Wydział Prawa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 10 0 E/Z 8 Łacińska terminologia dla prawników 1 Z 4 Obsługa prawniczych baz danych 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo