Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS"

Transkrypt

1 Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP: ASAP dla systemu SAP, IFS AIM dla systemu IFS Applications oraz MBS dla systemu Microsoft Dynamics NAV. Pomimo specyfiki każdego z systemów ERP opisane metodologie wdrożeniowe posiadają zbliżony układ kolejnych faz prowadzenia projektu oraz prowadzonych działań, wykorzystują podobne koncepcje oraz dostarczają podobnych narzędzi. 1 Wstęp Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest przedsięwzięciem o wysokim stopniu złożoności i ryzyka [1], [2],[3], [14], [15]. Projekty wdrożeniowe tego typu charakteryzują się: zaangażowaniem dużych środków finansowych według badań przeprowadzonych w 2003 roku przez META Group [4], średnie koszty implementacji systemu SAP w dużych przedsiębiorstwach amerykańskich wynoszą 68 mln USD, systemu Peoplesoft 19 mln USD, Oracle ebusiness Suite 10 mln USD, J.D. Edwards 6 mln USD, QAD 3 mln USD, długim okresem trwania według badań przeprowadzonych w 2003 roku przez META Group [4], średni czas wdrożenia systemu SAP w dużych przedsiębiorstwach amerykańskich wynosi 30 miesięcy, systemu J.D. Edwards 21 miesięcy, Peoplesoft 20 miesięcy, Oracle ebusiness Suite 17 miesięcy, QAD 13 miesięcy, dużą skalą: systemy ERP pokrywają różnorodne i zróżnicowane pod względem realizowanych działań obszary działalności przedsiębiorstwa (finanse, zasoby ludzkie, produkcja, łańcuch dostaw, dystrybucja, remonty, projektowanie, itp.), liczba równocześnie pracujących użytkowników systemów ERP nierzadko przekracza (nie wliczając w to użytkowników udostępnionych w internecie obsługiwanych przez system ERP witryn typu sklep). O złożoności przedsięwzięcia wdrożenia systemu ERP świadczy fakt, że w roku 2000 tylko 3,6% wdrożeń zostało zakończonych sukcesem, tzn. w ramach ustalonego czasu, Jacek Frączek: Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, ul. Akademicka 16, Gliwice, Polska

2 J. Frączek budżetu przy uniknięciu poważniejszych problemów technicznych [5]. Wydłużenie czasu wdrożenia systemu ERP oddala również możliwość realizacji oczekiwanych zysków rekompensujących nakłady finansowe poniesione w ramach inwestycji związanych nowym systemem. Celem zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia, producenci systemów ERP opracowali dedykowane metodologie prowadzenia projektów tego typu. Metodologie te powstały na gruncie ogólnych metod zarządzania projektem i posiadanych doświadczeń zdobytych we wcześniejszych wdrożeniach systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Rozpatrując zagadnienie sukcesu wdrożenia systemu ERP w szerszej perspektywie, można wskazać następujące motywy zastosowania usystematyzowanej metodologii wdrożeń: wypełnienie oczekiwań klienta (wdrożenie systemu przynosi oczekiwane korzyści) oraz firmy wdrażającej, zapewnienie jakości wdrożenia (system niezawodnie i w wymagany sposób wspomaga realizację procesów biznesowych), zakończenie projektu na czas, przy założonych kosztach, wzmocnienie komunikacji, zrozumienia i współpracy pomiędzy uczestnikami wdrożenia, zwiększenie przewidywalności podejmowanych działań i możliwości określenia stanu projektu. Wiodący dostawcy zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystują dedykowane metodologie wdrożenia oferowanych systemów: SAP AG opracowała metodologię ASAP wykorzystywaną do prowadzenia wdrożeń systemu SAP R/3 [3], [17], IFS AB opracował metodologię IFS AIM przeznaczoną do prowadzenia wdrożeń systemu IFS Applications [7], [8], Microsoft (Microsoft Business Solutions) wykorzystuje metodologię o nazwie OnTarget do wdrożeń wdrożeń systemów Navision i Axapta (dostępne obecnie pod marką Microsoft Dynamics) [9], [18]. Szczegółowe dokumentacje i narzędzia metodologii wdrożeń systemów ERP nie są ogólnodostępne. Niniejszy rozdział poświęcony jest analizie oraz porównaniu metodologii ASAP, IFS AIM oraz MBS, do których dostępem dysponował autor. W rozdziale zaprezentowano również uogólniony model faz projektu wdrożeniowego systemu ERP. Szerszy (ale i odnoszący się do starszych wersji metodologii) opis przedstawionych w rozdziale zagadnień można znaleźć w pracy [6]. 2 Accelerated SAP ASAP (ang. Accelerated SAP) jest metodologią prowadzenia wdrożeń systemu SAP R/3. Metoda ta powstała na gruncie potrzeby posiadania przyspieszonej metodologii wdrożeń, zoptymalizowanej i uproszczonej w stosunku do podstawowej metody wdrożeniowej nazywanej modelem proceduralnym. Istotą metody, powstałej na potrzeby wdrożeń systemu SAP w małych i średnich przedsiębiorstwach 1 jest zapewnienie pomyślnego wdrożenia systemu przy zachowaniu optymalnej ilości zasobów, kosztów i co jest podkreślane w nazwie metodologii czasu [3]. Według danych SAP, zastosowanie 1 Do prowadzenia wdrożeń systemu SAP R/3 w dużych organizacjach zaleca się stosowanie modelu proceduralnego [3] 230

3 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS metodologii ASAP pozwala na zmniejszenie ilości czasu potrzebnego do wdrożenia systemu SAP R/3 nawet o 50%. Start procesu wdrożeniowego Wdrożony system ERP «output» Przygotowanie projektu Koncepcj a biznesowa Realizacja Ostateczne przygotow ania Uruchomienie i obsługa systemu Rys. 1. Mapa procesów ASAP Metodologia wdrożenia ASAP posiada 5 głównych faz (rys. 1) tworzących tzw. mapę drogową (ASAP Roadmap): 1) Przygotowanie projektu (ang. project preparation) zadaniem fazy jest przygotowanie zaplecza organizacyjnego (struktury, zespoły, zakres obowiązków) projektu oraz ustalenie misji i głównych celów wdrożenia, przyjęcie strategii ich realizacji i opracowanie wstępnego planu projektu. 2) Koncepcja biznesowa (ang. business blueprint) celem fazy jest stworzenie dokumentu koncepcji, zawierającego szczegółowy zapis wymagań biznesowych przedsiębiorstwa (głównie na poziomie procesów biznesowych) oraz opis występujących w przedsiębiorstwie struktur organizacyjnych. 3) Realizacja (ang. realization) celem fazy jest dostarczenie podstawowego systemu, działającego zgodnie z wymaganiami zapisanymi w dokumencie koncepcji. Odpowiedni przebieg procesów biznesowych osiąga się przez konfigurację parametrów systemu z zastosowaniem tzw. przewodnika wdrożenia IMG (ang. The Implementation Guide) w oparciu o tzw. listę główną procesów biznesowych BPML (ang. Business Process Master List). Lista BPML powstaje w fazie koncepcji biznesowej jako raport z bazy wiedzy. Lista BPML jest używana do identyfikacji, planowania, harmonogramowania i monitorowania konfiguracji i testów wszystkich scenariuszy i procesów biznesowych SAP R/3 wchodzących w skład projektu wdrożeniowego. 4) Ostateczne przygotowania 1 (ang. final preparation) celem fazy jest zakończenie przygotowań do uruchomienia systemu poprzez szczegółowe zaplanowanie procesu uruchomienia systemu produkcyjnego, wykonanie niezbędnych migracji danych, testów oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych. 5) Uruchomienie i obsługa systemu 2 (ang. go live and support) celem fazy jest rozpoczęcie eksploatacji wdrożonego systemu. Faza ta trwa zwykle około 2 miesięcy i obejmuje pierwsze zamknięcie miesiąca w obszarach finansowym i controllingu. Fazę kończy akceptacja dokumentu zamknięcia projektu (lub etapu projektu, w przypadku wieloetapowych projektów wdrożeniowych). W fazie powdrożeniowej realizowane są usługi związane z utrzymaniem i rozwojem wdrożonego systemu (asysta techniczna, przygotowanie wdrożenia kolejnych części systemu, szkolenia uzupełniające). Fazę tę wspomaga program tworzenia tzw. centrum kompetencji klienta CCC (ang. Customer Competency Center). Każda z faz rozpoczyna się, gdy spełnione zostały określone warunki wejściowe i kończy się wraz z osiągnięciem jasno określonego w metodyce ASAP wyniku dla danej fazy, potwierdzonego przeprowadzeniem kontroli jakości przez kierowników projektu. 1 Inna spotykana nazwa: Przygotowanie startu produkcyjnego (produktywnego). 2 Inne spotykane nazwy: Start produkcyjny i wspomaganie po starcie, Start i eksploatacja. 231

4 J. Frączek Metodologia ASAP obejmuje m.in.: bazę wiedzy zbudowaną w oparciu o już zrealizowane projekty, mechanizmy wnioskowania i sugerowania działań (w tym tzw. wzorce sukcesu listy rekomendowanych działań), wzory dokumentów (m.in.: plan projektu, raport postępów), listy kontrolne, przewodniki, narzędzia wspomagające wdrożenie (pakiet Business Engineer, Data Transfer Workbench i inne). Wszystkie procesy dostępne w ramach wdrożenia systemu SAP są udokumentowane w postaci tzw. modelu referencyjnego (ang. The Reference Model). Dostęp do przedstawionych w formie graficznej modeli realizowany jest z poziomu aplikacji R/3 Business Navigator. Model referencyjny ukazuje działania realizowane w każdym z modułów systemu i obok funkcji szkoleniowych jest wykorzystywany do analizy różnic między procesami systemu SAP a procesami klienta. Do modelowania procesów zaleca się użycie jednego z pakietów: IDS Sheer ARIS [16], MS Visio, IntelliCorp LiveModel lub Enterprise Charter. W celach dokumentowania projektu używa się aplikacji R/3 Business Engineer. Konfigurację systemu SAP, zarówno w metodologii proceduralnej jak i ASAP, wykonuje się z pomocą środowiska przewodnika wdrożenia IMG. Moduł przewodnika definiuje parametry konfiguracyjne systemu, pozwalając na zmianę zachowania się systemu w celu osiągnięcia wymaganej funkcjonalności. IMG odzwierciedla chronologiczny porządek w jakim należy wykonać czynności konfiguracyjne. Bardzo duża liczba parametrów i brak możliwości szybkiej identyfikacji wszystkich parametrów istotnych z punktu widzenia konfigurowanego procesu powodują znaczne skomplikowanie i w rezultacie spowolnienie procesu wdrożenia. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie sprawdzonych, predefiniowanych modeli procesów biznesowych. Metodologia ASAP ściśle powiązana z IMG, korzysta z bardzo dużej biblioteki najlepszych modeli procesów i scenariuszy biznesowych. Firma SAP posada w swojej ofercie 25 prekonfigurowanych rozwiązań branżowych (m.in. dla przemysłu samochodowego, chemicznego, farmaceutycznego) należących do jednego z następujących sektorów gospodarki: produkcji procesowej i dyskretnej, usług przemysłowych, produktów konsumpcyjnych, usług finansowych i sektora publicznego [10]. Na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw przygotowano program ready-to-run R/3 dostarczający kompletnego, gotowego do bezpośredniego użycia systemu SAP [3]. W chwili obecnej SAP dostarcza nową, rozbudowaną platformę wdrażania, uruchamiania i zarządzania produktami SAP Solution Manager [17]. Występująca w ASAP, ogólna mapa procesów została w Solution Manager zachowana. 3 IFS AIM Metodologia IFS AIM (ang. IFS Applications Implementation Method(ology) ) została opracowana przez firmę IFS do celów prowadzenia wdrożeń oferowanego przez tę firmę systemu ERP IFS Applications [11]. Kluczowymi pojęciami metodologii IFS AIM są tzw. punkty kontrolne (ang. qualification gate) oraz fazy wdrożenia: punkt kontrolny jest krytycznym zdarzeniem planu projektu, w którym ocenia się efekty/produkty danej fazy wdrożenia i podsumowuje bieżący stan projektu, 232

5 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS faza wdrożenia to okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie punktami kontrolnymi, w którym wykonuje się zdefiniowane w metodologii działania. Pozytywna ocena wyników projektu w danym punkcie kontrolnym pozwala klientowi i firmie wdrażającej system na wspólne podjęcie decyzji o przejściu do następnego etapu wdrożenia. Start procesu wdrożeniowego Wdrożony system ERP «output» Inicjacja projektu Koncepcj a rozwiązania Konfiguracja rozwiązania Implementacja rozwiązania Rozruch systemu PK: Projekt rozpoczęty PK: Zaakceptowana koncepcja rozwiązania PK: Zaakceptowana konfiguracja rozwiązania PK: Zaakceptowany rozruch PK: Projekt zakończony Rys. 2. Fazy oraz punkty kontrolne metodologii IFS AIM 2004 Metodologia IFS AIM definiuje 5 faz wdrożenia oraz 5 tzw. punktów kontrolnych (rys. 2): 1) Faza inicjacji projektu i punkt kontrolny projekt rozpoczęty celem fazy jest przejście z procesu sprzedaży i stworzenie takich fundamentów projektu, które pozwolą uzyskać oczekiwane przez obie strony rezultaty. Faza obejmuje m.in.: udokumentowanie i zatwierdzenie: zakresu wdrożenia oraz celów projektu, struktur organizacyjnych, planu wdrożenia, przypisanie zasobów, inicjację infrastruktury i środowiska projektu. 2) Faza koncepcji rozwiązania i punkt kontrolny zaakceptowana koncepcja rozwiązania celem fazy jest udokumentowanie i zatwierdzenie modelów biznesowych klienta, mapowanie tych procesów w IFS Applications, rozpoznanie i zdefiniowanie koniecznych do wykonania zmian w systemie, określenie potrzeb związanych z migracją danych. 3) Faza konfiguracji rozwiązania i punkt kontrolny zaakceptowana konfiguracja rozwiązania celem fazy jest zbudowanie i przetestowanie rozwiązania opisanego w fazie koncepcji. Faza obejmuje m.in. konfigurację systemu, wykonanie i testy zatwierdzonych zmian w kodzie aplikacji, opracowanie i testy mechanizmów migracji danych, wprowadzenie danych podstawowych, przygotowanie dokumentacji użytkownika i programu szkoleń. 4) Faza implementacji rozwiązania i punkt kontrolny zaakceptowany rozruch celem fazy jest przeszkolenie końcowych użytkowników systemu, weryfikacja poprawności działania systemu w docelowym środowisku oraz przygotowanie fazy rozruchu. 5) Faza rozruchu systemu i punkt kontrolny projekt zakończony celem fazy jest kontrolowane uruchomienie i rozpoczęcie eksploatacji systemu. Po spełnieniu zdefiniowanych wcześniej kryteriów rozruchu następuje przekazanie systemu do działu wsparcia IFS. Plan projektu podlega weryfikacji w każdej z faz projektu wdrożeniowego. Fazy posiadają specyficzne dla siebie cele i wynikające z nich zapotrzebowanie na zasoby oraz odpowiedni harmonogram realizacji. W każdej z faz projektu realizowane są zadania należące do jednej z 5 grup działań (tzw. perspektyw wdrożenia): zarządzanie projektem działania związane z zarządzaniem zasobami projektu, harmonogramowaniem, koordynacją działań, kontrolą budżetu, analizą zagrożeń, opracowaniem standardów jakości, zapewnieniem odpowiedniej komunikacji, 233

6 J. Frączek motywowaniem osób biorących udział we wdrożeniu, nadzorowaniem wykonania planu projektu itp., zarządzanie procesami działania ukierunkowane na zapewnienie optymalnego wsparcia procesów biznesowych klienta dokumentacja procesów istniejących, wdrożenie procesów zoptymalizowanych, zarządzanie aplikacją działania związane z odpowiednią konfiguracją aplikacji oraz z projektem i implementacją wymaganych modyfikacji, zarządzanie danymi działania związane z migracją danych ze starych systemów i zarządzaniem danymi w nowym systemie (np. sporządzenie bilansu otwarcia), zarządzanie technologią działania związane z budową i konfiguracją odpowiedniej platformy technicznej dla uruchomienia systemu. Metodologia IFS AIM obejmuje następujące komponenty: modele procesów dostępne z poziomu: aplikacji modelowania procesów Business Modeler [12], aplikacji dostępu do bazy wiedzy Knowledge Base, przeglądarki HTML (podręcznik ORM Online Reference Manual, [8]), szablony dokumentów wdrożeniowych i list kontrolnych (MS Word, MS Excel, MS Project), szablon formatu dokumentów wdrożeniowych (plik.dot dla MS Word), przewodniki opisujące sposób wypełnienia głównych dokumentów IFS AIM, przykłady wypełnionych dokumentów IFS AIM, dodatkowe pliki oraz dokumenty opisujące różne aspekty IFS AIM. Systemowi IFS Applications towarzyszy biblioteka standardowych modeli procesów IFS Standard Process Models [7]. Modele to zostały wykorzystane do budowy prekonfigurowanych rozwiązań branżowych wersji IFS Applications dedykowanych dla konkretnych sektorów gospodarki, takich jak: budownictwo, energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, kolej i transport, lotnictwo cywilne, lotnictwo i obronność, medycyna i farmacja, motoryzacja, produkcja procesowa, przemysł maszynowy, przemysł stoczniowy, telekomunikacja, zaawansowane technologie, zarządzanie obiektami. Metodologia IFS AIM definiuje dwa podstawowe scenariusze wdrożenia [8]: IFS AIM Enterprise opisujący procedury używane przy wdrożeniu systemu IFS Applications wraz z wymaganymi przez klienta modyfikacjami, IFS AIM Fast Track opisujący metodologię przyspieszonego wdrożenia bez modyfikacji. Rozwinięciem scenariusza IFS AIM Fast Track jest scenariusz IFS AIM Multisite przeznaczony dla wdrożeń o zasięgu międzynarodowym, wymagających lokalizacji produktu, ale podobnie jak w scenariuszu podstawowym nie wymagających rozbudowy aplikacji. Podstawową metodologią wdrożeniową dla IFS Applications jest IFS AIM Enterprise, zapewniająca uzyskanie pełnej funkcjonalności wymaganej przez klienta. Metodologia IFS AIM Enterprise zakłada możliwość wykonania modyfikacji w kodzie aplikacji. Wprowadzane zmiany mogą obejmować: adaptację istniejącej funkcjonalności do wymagań klienta, wzbogacenie aplikacji o dodatkową funkcjonalność, integrację z innymi systemami informacyjnymi, itp. Metodologia przyspieszonego wdrożenia jest używana w przypadku, gdy podstawowa wersja IFS Applications zaspokaja wszystkie potrzeby klienta lub w sytuacji, gdy jest pożądane jak najszybsze uruchomienie systemu, a wprowadzenie modyfikacji będzie rozważane dopiero po pewnym czasie użytkowania systemu. Scenariusz Fast Track nie przewiduje modyfikacji funkcjonalności aplikacji, ale zakłada wybór i odpowiednią 234

7 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS konfigurację standardowych procesów biznesowych wbudowanych w podstawową wersję systemu. Unika się w ten sposób czasochłonnego procesu opracowywania, implementacji i testowania zmodyfikowanych pakietów aplikacji. Ze względu na specyfikę scenariusza Fast Track, w fazie tworzenia koncepcji rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie klientowi konieczności przyjęcia realistycznych, ograniczonych oczekiwań w stosunku do systemu wdrażanego metodą Fast Track. Test akceptacyjny systemu, który jest wykonywany pod koniec fazy implementacji, nie koncentruje się na badaniu funkcjonalności systemu (która w tym przypadku jest znana), ale na sprawdzeniu stopnia wyszkolenia użytkowników i ich zdolności do zastosowania nowych procedur pracy. 4 Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions (MBS) powstał w 2002 roku jako dział firmy Microsoft, na bazie przejęcia duńskiej firmy Navision. Założona w 1984 roku firma Navision, była producentem szeroko rozpowszechnionego (ponad klientów) systemu ERP Navision-Attain. W chwili obecnej oferta MBS obejmuje kilka linii oprogramowania sprzedawanych pod wspólną marką Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX (wcześniej MBS Axapta), Microsoft Dynamics NAV (wcześniej MBS Navision), Microsoft Dynamics GP (wcześniej MBS Great Plains), Microsoft Dynamics CRM (wcześniej MBS CRM). Microsoft Dynamics SL (wcześniej MBS Solomon). Start procesu wdrożeniowego Wdrożony system ERP «output» Analiza Projektowanie Tworzenie i testowanie Uruchomienie Ciągła współpraca Rys. 3. Fazy metodologii Microsoft Business Solutions Na potrzeby prowadzenia wdrożeń systemów Navision i Axapta, MBS zaadoptowało metodologię bazującą na wcześniejszej metodologii firmy Navision o nazwie OnTarget [9], [18]. Metodologia MBS wyróżnia następujące fazy wdrożenia (rys. 3): 1) Analiza (ang. analysis) celem fazy jest rozpoznanie i udokumentowanie procesów biznesowych realizowanych w firmie klienta oraz ustalenie potrzeb stawianych wdrażanemu systemowi. W fazie przygotowany jest plan projektu oraz ramowy harmonogram działań. Dodatkowej analizie i ewidencji podlegają już istniejące zasoby (systemy) informacyjne klienta. Potrzebie sprawnej i szybkiej realizacji wdrożenia odpowiada włączenie do fazy analizy działań pozwalających na jak najwcześniejsze zapoznanie klienta ze specyfiką nowego systemu. Z tego względu 235

8 J. Frączek faza ta zakłada instalację (u klienta) podstawowej wersji aplikacji oraz przeprowadzenie szkoleń dla kluczowych użytkowników. 2) Projektowanie (ang. design) celem fazy jest opracowanie propozycji implementacji systemu odpowiadającego potrzebom klienta i określenie sposobu jego wdrożenia. W ramach fazy określa się konieczne do przeprowadzenia modyfikacje i rozszerzenia systemu wspólnie tworzone są prototypy interfejsu użytkownika (formatki ekranowe) i raportów. Określenie zakresu prowadzonych modyfikacji jest podstawą do przygotowania szczegółowego projektu wdrożenia określającego budżet i dokładny harmonogram prac. Na tym etapie przygotowywane są również plany dotyczące przeniesienia danych z innych systemów, plany integracji aplikacji z pozostałymi systemami i urządzeniami przedsiębiorstwa oraz plany testów systemowych. 3) Tworzenie i testowanie (ang. development and testing) celem fazy jest dostarczenie systemu realizującego wymagania ustalone w fazach analizy i projektowania. Faza obejmuje działania związane z konfiguracją systemu, implementacją modyfikacji (tabele systemowe, formatki, raporty, pakiety funkcji) oraz z wykonaniem testów działania systemu, procedur migracji danych i integracji z systemami zewnętrznymi. W fazie tworzenia i testowania prowadzone są dalsze, intensywne szkolenia pracowników klienta. 4) Uruchomienie (ang. deployment) celem fazy jest przekazanie odpowiednio skonfigurowanego, zmodyfikowanego i przetestowanego systemu do eksploatacji. W zależności od przyjętych założeń, do systemu zostaje wprowadzany ręcznie lub przeniesiony z innego systemu bilans otwarcia i szczegółowa historia przeprowadzonych transakcji. W fazie tej przygotowana jest dokumentacja wykonanych modyfikacji systemu oraz kończony jest proces szkolenia użytkowników. 5) Ciągła współpraca (ang. on-going operations) faza zakłada wzajemną współpracę klienta i wdrażającego system partnera MBS, w celu potwierdzenia realizacji przyjętych wymagań i osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych, zapewnienia pełnego zrozumienia przez klientów sposobu działania systemu (jego standardowej i zmodyfikowanej funkcjonalności), podnoszenia kwalifikacji i wiedzy użytkowników o systemie (poprzez system szkoleń), optymalizacji wykorzystania systemu do bieżącej działalności klienta, wspomagania realizacji nowych działań klienta (poprzez rozszerzenie już wdrożonej funkcjonalności systemu), rozwoju systemu (poprzez uwzględnienie sugestii i pomysłów klienta). Metodologia MBS: określa reguły postępowania podczas wdrożenia (udokumentowane w postaci aplikacji WWW), opisuje zagadnienia zarządzania projektem wdrożeniowym, definiuje zestaw szablonów dokumentacji wdrożeniowej, wprowadza narzędzia wspierające proces analizy biznesowej potrzeb klienta. MBS posiada również prekonfigurowane, dedykowane rozwiązania Microsoft Dynamics NAV dla branż: sprzedaży hurtowej, przemysłu meblowego, przemysłu maszynowego, produktów pakowanych oraz zaawansowanych technologii. 236

9 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS 5 Analiza porównawcza metodologii wdrożeń systemów ERP Przedstawione metodologie wdrożeń systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS pomimo, że zostały opracowane przez różnych producentów (SAP, IFS, Navision), to opierają są na bardzo podobnych założeniach. Pomimo faktu, że szczegółowe czynności poszczególnych procesów wdrożenia są ściśle powiązane ze specyfiką konkretnego systemu ERP (dotyczy to przede wszystkim konfiguracji), to rodzaj prowadzonych działań, ich kolejność i skala są bardzo podobne w każdej z przedstawianych metodologii. Uwzględniając istnienie wielu punktów wspólnych można zbudować uogólniony model faz planu realizacji projektu wdrożenia. W modelu takim można wyróżnić następujące etapy: 1) Inicjacja projektu. 2) Koncepcja biznesowa. 3) Realizacja systemu (konfiguracja systemu oraz implementacja modyfikacji). 4) Uruchomienie systemu (oraz odbiór i formalne zamknięcie projektu). Po zakończeniu fazy uruchomienia systemu następuje faza powdrożeniowa, zorientowana na zagadnienia bieżącego utrzymania i przyszłej rozbudowy systemu. Ze względu na brak czasowego ograniczenia trwania fazy powdrożeniowej nie powinno się jej traktować jako fazy projektu wdrożeniowego (definicja projektu mówi wyraźnie o tymczasowym charakterze podejmowanego działania [13]). Obok wymienionych faz należy wyróżnić, biegnący z nimi współbieżnie, proces zarządzania projektem. Tabela 1 zawiera wykaz faz modelu ogólnego ze wskazaniem odpowiadających im faz metodologii ASAP, IFS AIM oraz MBS. Zaprezentowane przypisanie jest w dużym stopniu przybliżone, gdyż określone działania jednego modelu mogą kwalifikować się do różnych faz w przypadku pozostałych modeli (dotyczy to zwłaszcza działań wykonywanych na styku faz). Faza ciągłej współpracy, która w metodologii MBS jest wyróżniona jako ostatni etap wdrożenia, w metodologiach ASAP i IFS AIM jest realizowana przez dedykowane procesy powdrożeniowe. Tabela 1. Fazy metodologii wdrożeń systemów ERP Faza ASAP IFS AIM MBS 1. Inicjacja projektu Przygotowanie projektu Inicjacja projektu Analiza 2. Koncepcja biznesowa Koncepcja Koncepcja biznesowa rozwiązania Projektowanie Konfiguracja 3. Realizacja systemu Realizacja rozwiązania Tworzenie i Implementacja testowanie rozwiązania Ostateczne 4. Uruchomienie systemu przygotowania Uruchomienie i Rozruch systemu Uruchomienie obsługa systemu Faza powdrożeniowa Faza powdrożeniowa Opieka nad klientem (poza ASAP) (poza IFS AIM) Ciągła współpraca Efektywne wykorzystanie zaprezentowanych metodologii wdrożeń umożliwia bogata dokumentacja, często dostępna w postaci baz wiedzy oraz szeroki zestaw technik i narzędzi wspomagających, wśród których można wyróżnić: usystematyzowany opis metodologii i podejmowanych działań, modele procesów biznesowych, 237

10 J. Frączek wzorce dokumentów wdrożeniowych (plan projektu, dokumenty uzgodnień, raporty postępów, listy kontrolne), szablony formatów dokumentów wdrożeniowych (np. w formie pliku.dot dla MS Word), przykładowe, wypełnione dokumenty wdrożeniowe, przewodniki i inne dokumenty opisujące różne aspekty stosowanej metodologii, dodatkowe aplikacje wspomagające wdrożenie (modelowanie procesów, rejestracja problemów, zarządzanie wersjami, zarządzanie projektem, zarządzanie dokumentacją). Metodologie ASAP, IFS AIM, MBS umożliwiają wykorzystanie wbudowanych w aplikacje (SAP, IFS Applications, Microsoft Dynamics NAV) bibliotek standardowych procesów biznesowych oraz zastosowanie prekonfigurowanych systemów implementujących modele gospodarcze realizowane w wybranych gałęziach przemysłu i sektora usług. Wyeliminowanie działań związanych z modyfikacjami funkcjonalności dostarczanej aplikacji w zasadniczy sposób zwiększa szybkość prowadzonego projektu wdrożeniowego i zmniejsza ryzyko porażki. Niezależnie od zastosowania dedykowanego rozwiązania branżowego, przyśpieszenie procesu konfiguracji systemu (np. w IFS Applications) można uzyskać również poprzez dostarczenie klientowi wypełnionych, standardowych słowników (słowniki krajów, walut, jednostek miar) oraz predefiniowanych układów kont księgowych. Mniejsza funkcjonalność i mniejsze możliwości konfiguracyjne systemu Microsoft Dynamics NAV (w stosunku do SAP i IFS Applications) powodują, że metodologia MBS z zasady zakłada konieczność dostosowania kodu systemu do potrzeb klienta. Modyfikację kodu aplikacji efektywnie wspomaga wbudowanie w aplikację kliencką Microsoft Dynamics NAV narzędzi programistycznych 1. Kod źródłowy aplikacji jest dostępny z poziomu interfejsu programisty, co w znaczący sposób ułatwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Dynamics NAV pozwala odpowiednio zaawansowanym klientom na samodzielny rozwój posiadanej wersji aplikacji. W zwykłym trybie wdrożenia czynności implementacyjne są wykonywane przez firmy partnerskie MBS. W przypadku, gdy wdrażany jest nieprekonfigurowany system Microsoft Dynamics NAV, konieczne jest wypełnienie podstawowych struktur systemu w tym m.in. konieczne jest zdefiniowanie układu kont księgowych (poprzedzone utworzeniem kalendarzy, serii numeracji, wypełnieniem ustawień księgi głównej, słowników wymiarów, grup księgowych, stawek VAT, itp.) W przypadku systemu IFS Applications, który cechuje się złożoną, wielowarstwową architekturą oprogramowania, wymóg modyfikacji funkcjonalności aplikacji może za sobą pociągać konieczność dokonania zmian w wielu komponentach systemu: w strukturze schematu bazy danych (DBMS Oracle), w kodzie procedur składowanych (przechowywanych również na serwerze Oracle), komponentów biznesowych EJB (uruchamianych na serwerze aplikacji) lub też w kodzie aplikacji klienckich (Gupta Centura w przypadku klienta Windows, stron WWW lub WAP). Proces modyfikacji systemu jest więc złożony, wymaga posiadania różnorodnych narzędzi programistycznych i w zasadzie może być wykonany wyłącznie przez konsultantów firmy IFS lub jej partnerów. W przypadku wdrażania systemów SAP i IFS, jeżeli istnieje możliwość wyboru pomiędzy modyfikacją sposobu wykonania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie a modyfikacją wdrażanego systemu, to w praktyce ze względu na zalety standaryzacji 1 Narzędzia programistyczne dostępne w przypadku posiadania odpowiedniej licencji 238

11 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS procesów i eliminację dodatkowych kosztów zmian aplikacji oraz związanych z tym zagrożeń niemal zawsze dokonuje się zmiany procesów przedsiębiorstwa. Mniejszy stopień technicznej i funkcjonalnej złożoności systemu Microsoft Dynamics NAV przekłada się z kolei wzrost szybkości procesu instalacji systemu, który można przeprowadzić w przeciągu kilku minut (przy wykorzystaniu tzw. natywnej bazy danych). Proces instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV wydłuża się przy zastosowaniu serwera bazy danych MS SQL Server. W przypadku systemów SAP i IFS korzystających z zaawansowanych systemów zarządzania bazami danych oraz serwerów aplikacji proces instalacji, konfiguracji i optymalizacji serwerów jest czynnością długotrwałą, na którą standardowo przeznacza się 1-2 dni robocze. W każdej z opisywanych metodologii szczególne miejsce zajmują procesy szkoleniowe. W pierwszych fazach wdrożenia szkoleni są tzw. kluczowi użytkownicy, którzy następnie wchodzą w skład zespołów wdrożeniowych. W przypadku wdrożeń o dużej skali, wśród pracowników przedsiębiorstwa typuje się instruktorów, którzy po zakończeniu odpowiednich kursów zostają nauczycielami pozostałych użytkowników systemu. Szkolenia wykonywane w fazach inicjacji, tworzenia koncepcji i realizacji systemu dotyczą zazwyczaj ogólnych cech i możliwości wykorzystania aplikacji, gdyż wdrażany system nie jest jeszcze w pełni skonfigurowany. Finalne szkolenie użytkowników końcowych ma miejsce w fazie uruchomienia systemu, gdy posiada on pełną, zamierzoną funkcjonalność. Wszystkie prezentowane metodologie wdrożeń mogą być wykorzystywane przez partnerów firm SAP, IFS i Microsoft (MBS). 6 Podsumowanie Zaprezentowane metodologie prowadzenia wdrożeń systemów ERP: ASAP, IFS AIM oraz MBS formalizują proces kierowania wdrożeniem w celu zapewnienia sukcesu prowadzonego projektu. Metodologie te są przykładem złożonych metodyk wdrożeniowych obejmujących całokształt zagadnień związanych z uruchomieniem systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologiom towarzyszy bogata dokumentacja oraz szereg narzędzi uzupełniających, które pozwalają przyspieszyć proces wdrożenia przy utrzymaniu odpowiedniej jakości dostarczanego produktu. Mimo występujących różnic w stosowanym nazewnictwie oraz w wykonywanych czynnościach szczegółowych związanych z konkretnym systemem ERP: SAP, IFS Applications, MBS Microsoft Dynamics NAV opisywane metodologie mają wiele cech wspólnych współdzielą te same idee, są oparte na podobnych założeniach i wykorzystują podobne techniki i narzędzia zarządzania projektem. Literatura 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydanie II. Mikom, Bojarski R.: Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Funkcje, procesy, standardy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice Vivek K.: SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów. Helion, Forum Ekspertów. Teleinfo 05/2005. Przedruk danych źródłowych z META Group. 5. Rao S. S.: Enterprise Resource Planning: Business Needs and Technologies, Industrial Management & Data Systems, Vol. 100 No.2, pp.81-8,

12 J. Frączek 6. Frączek J.: Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu ERP: metodologie ASAP, IFS AIM i MBS. Praca dyplomowa. Studia podyplomowe Politechniki Śląskiej Zarządzanie Organizacjami. Zabrze IFS Applications Materiały informacyjne. IFS Poland Sp. z o.o., IFS AIM Online Reference Manual. Version 1.1 IFS AB, Navision OnTarget v.2.0 Toolkit. Navision Software The Spirit Of Innovation. SAP Annual Report SAP AG, Jagodziński M.: IFS Applications 2000 Wprowadzenie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Bielsko-Biała, Business Modeler. Materiały informacyjne. IFS AB, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Edition. Project Management Institute INC, Bhatti T.R.: Critical Success Factors For The Implementation Of Enterprise Resource Planning (ERP): Empirical Validation. 2 nd Int. Conference on Innovation in Information Technology (IIT 05), Jiang Yingjie: Critical Success Factors in ERP Implementation in Finland. M.Sc. Thesis In Accounting. The Swedish School of Economics and Business Administration ARIS for mysap.com. Process-oriented and tool-supported implementation of mysap.com solutions. Product Description and Fact Sheet. IDS Scheer AG The Evolution of SAP Implementation Environments: From Value SAP to Solution Manager. White paper. Enterprise Integration, Inc, IDS Scheer How to Make Your Software Project a Success. Materiały informacyjne. Navision

Projekt wdrożeniowy systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP

Projekt wdrożeniowy systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP Rozdział 23 Projekt wdrożeniowy systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP Streszczenie. Duża skala podejmowanych działań oraz wielkość zaangażowanych środków finansowych powodują, że wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace.

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace. NASZA MISJA Aby tworzyć najbardziej użyteczne, najlepsze aplikacje ściśle dopasowane do Państwa wymagań i potrzeb oraz budżetu, który chcecie Państwo zainwestować. podstawa satysfakcjonujacej współpracy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo