Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS"

Transkrypt

1 Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP: ASAP dla systemu SAP, IFS AIM dla systemu IFS Applications oraz MBS dla systemu Microsoft Dynamics NAV. Pomimo specyfiki każdego z systemów ERP opisane metodologie wdrożeniowe posiadają zbliżony układ kolejnych faz prowadzenia projektu oraz prowadzonych działań, wykorzystują podobne koncepcje oraz dostarczają podobnych narzędzi. 1 Wstęp Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest przedsięwzięciem o wysokim stopniu złożoności i ryzyka [1], [2],[3], [14], [15]. Projekty wdrożeniowe tego typu charakteryzują się: zaangażowaniem dużych środków finansowych według badań przeprowadzonych w 2003 roku przez META Group [4], średnie koszty implementacji systemu SAP w dużych przedsiębiorstwach amerykańskich wynoszą 68 mln USD, systemu Peoplesoft 19 mln USD, Oracle ebusiness Suite 10 mln USD, J.D. Edwards 6 mln USD, QAD 3 mln USD, długim okresem trwania według badań przeprowadzonych w 2003 roku przez META Group [4], średni czas wdrożenia systemu SAP w dużych przedsiębiorstwach amerykańskich wynosi 30 miesięcy, systemu J.D. Edwards 21 miesięcy, Peoplesoft 20 miesięcy, Oracle ebusiness Suite 17 miesięcy, QAD 13 miesięcy, dużą skalą: systemy ERP pokrywają różnorodne i zróżnicowane pod względem realizowanych działań obszary działalności przedsiębiorstwa (finanse, zasoby ludzkie, produkcja, łańcuch dostaw, dystrybucja, remonty, projektowanie, itp.), liczba równocześnie pracujących użytkowników systemów ERP nierzadko przekracza (nie wliczając w to użytkowników udostępnionych w internecie obsługiwanych przez system ERP witryn typu sklep). O złożoności przedsięwzięcia wdrożenia systemu ERP świadczy fakt, że w roku 2000 tylko 3,6% wdrożeń zostało zakończonych sukcesem, tzn. w ramach ustalonego czasu, Jacek Frączek: Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, ul. Akademicka 16, Gliwice, Polska

2 J. Frączek budżetu przy uniknięciu poważniejszych problemów technicznych [5]. Wydłużenie czasu wdrożenia systemu ERP oddala również możliwość realizacji oczekiwanych zysków rekompensujących nakłady finansowe poniesione w ramach inwestycji związanych nowym systemem. Celem zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia, producenci systemów ERP opracowali dedykowane metodologie prowadzenia projektów tego typu. Metodologie te powstały na gruncie ogólnych metod zarządzania projektem i posiadanych doświadczeń zdobytych we wcześniejszych wdrożeniach systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Rozpatrując zagadnienie sukcesu wdrożenia systemu ERP w szerszej perspektywie, można wskazać następujące motywy zastosowania usystematyzowanej metodologii wdrożeń: wypełnienie oczekiwań klienta (wdrożenie systemu przynosi oczekiwane korzyści) oraz firmy wdrażającej, zapewnienie jakości wdrożenia (system niezawodnie i w wymagany sposób wspomaga realizację procesów biznesowych), zakończenie projektu na czas, przy założonych kosztach, wzmocnienie komunikacji, zrozumienia i współpracy pomiędzy uczestnikami wdrożenia, zwiększenie przewidywalności podejmowanych działań i możliwości określenia stanu projektu. Wiodący dostawcy zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystują dedykowane metodologie wdrożenia oferowanych systemów: SAP AG opracowała metodologię ASAP wykorzystywaną do prowadzenia wdrożeń systemu SAP R/3 [3], [17], IFS AB opracował metodologię IFS AIM przeznaczoną do prowadzenia wdrożeń systemu IFS Applications [7], [8], Microsoft (Microsoft Business Solutions) wykorzystuje metodologię o nazwie OnTarget do wdrożeń wdrożeń systemów Navision i Axapta (dostępne obecnie pod marką Microsoft Dynamics) [9], [18]. Szczegółowe dokumentacje i narzędzia metodologii wdrożeń systemów ERP nie są ogólnodostępne. Niniejszy rozdział poświęcony jest analizie oraz porównaniu metodologii ASAP, IFS AIM oraz MBS, do których dostępem dysponował autor. W rozdziale zaprezentowano również uogólniony model faz projektu wdrożeniowego systemu ERP. Szerszy (ale i odnoszący się do starszych wersji metodologii) opis przedstawionych w rozdziale zagadnień można znaleźć w pracy [6]. 2 Accelerated SAP ASAP (ang. Accelerated SAP) jest metodologią prowadzenia wdrożeń systemu SAP R/3. Metoda ta powstała na gruncie potrzeby posiadania przyspieszonej metodologii wdrożeń, zoptymalizowanej i uproszczonej w stosunku do podstawowej metody wdrożeniowej nazywanej modelem proceduralnym. Istotą metody, powstałej na potrzeby wdrożeń systemu SAP w małych i średnich przedsiębiorstwach 1 jest zapewnienie pomyślnego wdrożenia systemu przy zachowaniu optymalnej ilości zasobów, kosztów i co jest podkreślane w nazwie metodologii czasu [3]. Według danych SAP, zastosowanie 1 Do prowadzenia wdrożeń systemu SAP R/3 w dużych organizacjach zaleca się stosowanie modelu proceduralnego [3] 230

3 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS metodologii ASAP pozwala na zmniejszenie ilości czasu potrzebnego do wdrożenia systemu SAP R/3 nawet o 50%. Start procesu wdrożeniowego Wdrożony system ERP «output» Przygotowanie projektu Koncepcj a biznesowa Realizacja Ostateczne przygotow ania Uruchomienie i obsługa systemu Rys. 1. Mapa procesów ASAP Metodologia wdrożenia ASAP posiada 5 głównych faz (rys. 1) tworzących tzw. mapę drogową (ASAP Roadmap): 1) Przygotowanie projektu (ang. project preparation) zadaniem fazy jest przygotowanie zaplecza organizacyjnego (struktury, zespoły, zakres obowiązków) projektu oraz ustalenie misji i głównych celów wdrożenia, przyjęcie strategii ich realizacji i opracowanie wstępnego planu projektu. 2) Koncepcja biznesowa (ang. business blueprint) celem fazy jest stworzenie dokumentu koncepcji, zawierającego szczegółowy zapis wymagań biznesowych przedsiębiorstwa (głównie na poziomie procesów biznesowych) oraz opis występujących w przedsiębiorstwie struktur organizacyjnych. 3) Realizacja (ang. realization) celem fazy jest dostarczenie podstawowego systemu, działającego zgodnie z wymaganiami zapisanymi w dokumencie koncepcji. Odpowiedni przebieg procesów biznesowych osiąga się przez konfigurację parametrów systemu z zastosowaniem tzw. przewodnika wdrożenia IMG (ang. The Implementation Guide) w oparciu o tzw. listę główną procesów biznesowych BPML (ang. Business Process Master List). Lista BPML powstaje w fazie koncepcji biznesowej jako raport z bazy wiedzy. Lista BPML jest używana do identyfikacji, planowania, harmonogramowania i monitorowania konfiguracji i testów wszystkich scenariuszy i procesów biznesowych SAP R/3 wchodzących w skład projektu wdrożeniowego. 4) Ostateczne przygotowania 1 (ang. final preparation) celem fazy jest zakończenie przygotowań do uruchomienia systemu poprzez szczegółowe zaplanowanie procesu uruchomienia systemu produkcyjnego, wykonanie niezbędnych migracji danych, testów oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych. 5) Uruchomienie i obsługa systemu 2 (ang. go live and support) celem fazy jest rozpoczęcie eksploatacji wdrożonego systemu. Faza ta trwa zwykle około 2 miesięcy i obejmuje pierwsze zamknięcie miesiąca w obszarach finansowym i controllingu. Fazę kończy akceptacja dokumentu zamknięcia projektu (lub etapu projektu, w przypadku wieloetapowych projektów wdrożeniowych). W fazie powdrożeniowej realizowane są usługi związane z utrzymaniem i rozwojem wdrożonego systemu (asysta techniczna, przygotowanie wdrożenia kolejnych części systemu, szkolenia uzupełniające). Fazę tę wspomaga program tworzenia tzw. centrum kompetencji klienta CCC (ang. Customer Competency Center). Każda z faz rozpoczyna się, gdy spełnione zostały określone warunki wejściowe i kończy się wraz z osiągnięciem jasno określonego w metodyce ASAP wyniku dla danej fazy, potwierdzonego przeprowadzeniem kontroli jakości przez kierowników projektu. 1 Inna spotykana nazwa: Przygotowanie startu produkcyjnego (produktywnego). 2 Inne spotykane nazwy: Start produkcyjny i wspomaganie po starcie, Start i eksploatacja. 231

4 J. Frączek Metodologia ASAP obejmuje m.in.: bazę wiedzy zbudowaną w oparciu o już zrealizowane projekty, mechanizmy wnioskowania i sugerowania działań (w tym tzw. wzorce sukcesu listy rekomendowanych działań), wzory dokumentów (m.in.: plan projektu, raport postępów), listy kontrolne, przewodniki, narzędzia wspomagające wdrożenie (pakiet Business Engineer, Data Transfer Workbench i inne). Wszystkie procesy dostępne w ramach wdrożenia systemu SAP są udokumentowane w postaci tzw. modelu referencyjnego (ang. The Reference Model). Dostęp do przedstawionych w formie graficznej modeli realizowany jest z poziomu aplikacji R/3 Business Navigator. Model referencyjny ukazuje działania realizowane w każdym z modułów systemu i obok funkcji szkoleniowych jest wykorzystywany do analizy różnic między procesami systemu SAP a procesami klienta. Do modelowania procesów zaleca się użycie jednego z pakietów: IDS Sheer ARIS [16], MS Visio, IntelliCorp LiveModel lub Enterprise Charter. W celach dokumentowania projektu używa się aplikacji R/3 Business Engineer. Konfigurację systemu SAP, zarówno w metodologii proceduralnej jak i ASAP, wykonuje się z pomocą środowiska przewodnika wdrożenia IMG. Moduł przewodnika definiuje parametry konfiguracyjne systemu, pozwalając na zmianę zachowania się systemu w celu osiągnięcia wymaganej funkcjonalności. IMG odzwierciedla chronologiczny porządek w jakim należy wykonać czynności konfiguracyjne. Bardzo duża liczba parametrów i brak możliwości szybkiej identyfikacji wszystkich parametrów istotnych z punktu widzenia konfigurowanego procesu powodują znaczne skomplikowanie i w rezultacie spowolnienie procesu wdrożenia. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie sprawdzonych, predefiniowanych modeli procesów biznesowych. Metodologia ASAP ściśle powiązana z IMG, korzysta z bardzo dużej biblioteki najlepszych modeli procesów i scenariuszy biznesowych. Firma SAP posada w swojej ofercie 25 prekonfigurowanych rozwiązań branżowych (m.in. dla przemysłu samochodowego, chemicznego, farmaceutycznego) należących do jednego z następujących sektorów gospodarki: produkcji procesowej i dyskretnej, usług przemysłowych, produktów konsumpcyjnych, usług finansowych i sektora publicznego [10]. Na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw przygotowano program ready-to-run R/3 dostarczający kompletnego, gotowego do bezpośredniego użycia systemu SAP [3]. W chwili obecnej SAP dostarcza nową, rozbudowaną platformę wdrażania, uruchamiania i zarządzania produktami SAP Solution Manager [17]. Występująca w ASAP, ogólna mapa procesów została w Solution Manager zachowana. 3 IFS AIM Metodologia IFS AIM (ang. IFS Applications Implementation Method(ology) ) została opracowana przez firmę IFS do celów prowadzenia wdrożeń oferowanego przez tę firmę systemu ERP IFS Applications [11]. Kluczowymi pojęciami metodologii IFS AIM są tzw. punkty kontrolne (ang. qualification gate) oraz fazy wdrożenia: punkt kontrolny jest krytycznym zdarzeniem planu projektu, w którym ocenia się efekty/produkty danej fazy wdrożenia i podsumowuje bieżący stan projektu, 232

5 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS faza wdrożenia to okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie punktami kontrolnymi, w którym wykonuje się zdefiniowane w metodologii działania. Pozytywna ocena wyników projektu w danym punkcie kontrolnym pozwala klientowi i firmie wdrażającej system na wspólne podjęcie decyzji o przejściu do następnego etapu wdrożenia. Start procesu wdrożeniowego Wdrożony system ERP «output» Inicjacja projektu Koncepcj a rozwiązania Konfiguracja rozwiązania Implementacja rozwiązania Rozruch systemu PK: Projekt rozpoczęty PK: Zaakceptowana koncepcja rozwiązania PK: Zaakceptowana konfiguracja rozwiązania PK: Zaakceptowany rozruch PK: Projekt zakończony Rys. 2. Fazy oraz punkty kontrolne metodologii IFS AIM 2004 Metodologia IFS AIM definiuje 5 faz wdrożenia oraz 5 tzw. punktów kontrolnych (rys. 2): 1) Faza inicjacji projektu i punkt kontrolny projekt rozpoczęty celem fazy jest przejście z procesu sprzedaży i stworzenie takich fundamentów projektu, które pozwolą uzyskać oczekiwane przez obie strony rezultaty. Faza obejmuje m.in.: udokumentowanie i zatwierdzenie: zakresu wdrożenia oraz celów projektu, struktur organizacyjnych, planu wdrożenia, przypisanie zasobów, inicjację infrastruktury i środowiska projektu. 2) Faza koncepcji rozwiązania i punkt kontrolny zaakceptowana koncepcja rozwiązania celem fazy jest udokumentowanie i zatwierdzenie modelów biznesowych klienta, mapowanie tych procesów w IFS Applications, rozpoznanie i zdefiniowanie koniecznych do wykonania zmian w systemie, określenie potrzeb związanych z migracją danych. 3) Faza konfiguracji rozwiązania i punkt kontrolny zaakceptowana konfiguracja rozwiązania celem fazy jest zbudowanie i przetestowanie rozwiązania opisanego w fazie koncepcji. Faza obejmuje m.in. konfigurację systemu, wykonanie i testy zatwierdzonych zmian w kodzie aplikacji, opracowanie i testy mechanizmów migracji danych, wprowadzenie danych podstawowych, przygotowanie dokumentacji użytkownika i programu szkoleń. 4) Faza implementacji rozwiązania i punkt kontrolny zaakceptowany rozruch celem fazy jest przeszkolenie końcowych użytkowników systemu, weryfikacja poprawności działania systemu w docelowym środowisku oraz przygotowanie fazy rozruchu. 5) Faza rozruchu systemu i punkt kontrolny projekt zakończony celem fazy jest kontrolowane uruchomienie i rozpoczęcie eksploatacji systemu. Po spełnieniu zdefiniowanych wcześniej kryteriów rozruchu następuje przekazanie systemu do działu wsparcia IFS. Plan projektu podlega weryfikacji w każdej z faz projektu wdrożeniowego. Fazy posiadają specyficzne dla siebie cele i wynikające z nich zapotrzebowanie na zasoby oraz odpowiedni harmonogram realizacji. W każdej z faz projektu realizowane są zadania należące do jednej z 5 grup działań (tzw. perspektyw wdrożenia): zarządzanie projektem działania związane z zarządzaniem zasobami projektu, harmonogramowaniem, koordynacją działań, kontrolą budżetu, analizą zagrożeń, opracowaniem standardów jakości, zapewnieniem odpowiedniej komunikacji, 233

6 J. Frączek motywowaniem osób biorących udział we wdrożeniu, nadzorowaniem wykonania planu projektu itp., zarządzanie procesami działania ukierunkowane na zapewnienie optymalnego wsparcia procesów biznesowych klienta dokumentacja procesów istniejących, wdrożenie procesów zoptymalizowanych, zarządzanie aplikacją działania związane z odpowiednią konfiguracją aplikacji oraz z projektem i implementacją wymaganych modyfikacji, zarządzanie danymi działania związane z migracją danych ze starych systemów i zarządzaniem danymi w nowym systemie (np. sporządzenie bilansu otwarcia), zarządzanie technologią działania związane z budową i konfiguracją odpowiedniej platformy technicznej dla uruchomienia systemu. Metodologia IFS AIM obejmuje następujące komponenty: modele procesów dostępne z poziomu: aplikacji modelowania procesów Business Modeler [12], aplikacji dostępu do bazy wiedzy Knowledge Base, przeglądarki HTML (podręcznik ORM Online Reference Manual, [8]), szablony dokumentów wdrożeniowych i list kontrolnych (MS Word, MS Excel, MS Project), szablon formatu dokumentów wdrożeniowych (plik.dot dla MS Word), przewodniki opisujące sposób wypełnienia głównych dokumentów IFS AIM, przykłady wypełnionych dokumentów IFS AIM, dodatkowe pliki oraz dokumenty opisujące różne aspekty IFS AIM. Systemowi IFS Applications towarzyszy biblioteka standardowych modeli procesów IFS Standard Process Models [7]. Modele to zostały wykorzystane do budowy prekonfigurowanych rozwiązań branżowych wersji IFS Applications dedykowanych dla konkretnych sektorów gospodarki, takich jak: budownictwo, energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, kolej i transport, lotnictwo cywilne, lotnictwo i obronność, medycyna i farmacja, motoryzacja, produkcja procesowa, przemysł maszynowy, przemysł stoczniowy, telekomunikacja, zaawansowane technologie, zarządzanie obiektami. Metodologia IFS AIM definiuje dwa podstawowe scenariusze wdrożenia [8]: IFS AIM Enterprise opisujący procedury używane przy wdrożeniu systemu IFS Applications wraz z wymaganymi przez klienta modyfikacjami, IFS AIM Fast Track opisujący metodologię przyspieszonego wdrożenia bez modyfikacji. Rozwinięciem scenariusza IFS AIM Fast Track jest scenariusz IFS AIM Multisite przeznaczony dla wdrożeń o zasięgu międzynarodowym, wymagających lokalizacji produktu, ale podobnie jak w scenariuszu podstawowym nie wymagających rozbudowy aplikacji. Podstawową metodologią wdrożeniową dla IFS Applications jest IFS AIM Enterprise, zapewniająca uzyskanie pełnej funkcjonalności wymaganej przez klienta. Metodologia IFS AIM Enterprise zakłada możliwość wykonania modyfikacji w kodzie aplikacji. Wprowadzane zmiany mogą obejmować: adaptację istniejącej funkcjonalności do wymagań klienta, wzbogacenie aplikacji o dodatkową funkcjonalność, integrację z innymi systemami informacyjnymi, itp. Metodologia przyspieszonego wdrożenia jest używana w przypadku, gdy podstawowa wersja IFS Applications zaspokaja wszystkie potrzeby klienta lub w sytuacji, gdy jest pożądane jak najszybsze uruchomienie systemu, a wprowadzenie modyfikacji będzie rozważane dopiero po pewnym czasie użytkowania systemu. Scenariusz Fast Track nie przewiduje modyfikacji funkcjonalności aplikacji, ale zakłada wybór i odpowiednią 234

7 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS konfigurację standardowych procesów biznesowych wbudowanych w podstawową wersję systemu. Unika się w ten sposób czasochłonnego procesu opracowywania, implementacji i testowania zmodyfikowanych pakietów aplikacji. Ze względu na specyfikę scenariusza Fast Track, w fazie tworzenia koncepcji rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie klientowi konieczności przyjęcia realistycznych, ograniczonych oczekiwań w stosunku do systemu wdrażanego metodą Fast Track. Test akceptacyjny systemu, który jest wykonywany pod koniec fazy implementacji, nie koncentruje się na badaniu funkcjonalności systemu (która w tym przypadku jest znana), ale na sprawdzeniu stopnia wyszkolenia użytkowników i ich zdolności do zastosowania nowych procedur pracy. 4 Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions (MBS) powstał w 2002 roku jako dział firmy Microsoft, na bazie przejęcia duńskiej firmy Navision. Założona w 1984 roku firma Navision, była producentem szeroko rozpowszechnionego (ponad klientów) systemu ERP Navision-Attain. W chwili obecnej oferta MBS obejmuje kilka linii oprogramowania sprzedawanych pod wspólną marką Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX (wcześniej MBS Axapta), Microsoft Dynamics NAV (wcześniej MBS Navision), Microsoft Dynamics GP (wcześniej MBS Great Plains), Microsoft Dynamics CRM (wcześniej MBS CRM). Microsoft Dynamics SL (wcześniej MBS Solomon). Start procesu wdrożeniowego Wdrożony system ERP «output» Analiza Projektowanie Tworzenie i testowanie Uruchomienie Ciągła współpraca Rys. 3. Fazy metodologii Microsoft Business Solutions Na potrzeby prowadzenia wdrożeń systemów Navision i Axapta, MBS zaadoptowało metodologię bazującą na wcześniejszej metodologii firmy Navision o nazwie OnTarget [9], [18]. Metodologia MBS wyróżnia następujące fazy wdrożenia (rys. 3): 1) Analiza (ang. analysis) celem fazy jest rozpoznanie i udokumentowanie procesów biznesowych realizowanych w firmie klienta oraz ustalenie potrzeb stawianych wdrażanemu systemowi. W fazie przygotowany jest plan projektu oraz ramowy harmonogram działań. Dodatkowej analizie i ewidencji podlegają już istniejące zasoby (systemy) informacyjne klienta. Potrzebie sprawnej i szybkiej realizacji wdrożenia odpowiada włączenie do fazy analizy działań pozwalających na jak najwcześniejsze zapoznanie klienta ze specyfiką nowego systemu. Z tego względu 235

8 J. Frączek faza ta zakłada instalację (u klienta) podstawowej wersji aplikacji oraz przeprowadzenie szkoleń dla kluczowych użytkowników. 2) Projektowanie (ang. design) celem fazy jest opracowanie propozycji implementacji systemu odpowiadającego potrzebom klienta i określenie sposobu jego wdrożenia. W ramach fazy określa się konieczne do przeprowadzenia modyfikacje i rozszerzenia systemu wspólnie tworzone są prototypy interfejsu użytkownika (formatki ekranowe) i raportów. Określenie zakresu prowadzonych modyfikacji jest podstawą do przygotowania szczegółowego projektu wdrożenia określającego budżet i dokładny harmonogram prac. Na tym etapie przygotowywane są również plany dotyczące przeniesienia danych z innych systemów, plany integracji aplikacji z pozostałymi systemami i urządzeniami przedsiębiorstwa oraz plany testów systemowych. 3) Tworzenie i testowanie (ang. development and testing) celem fazy jest dostarczenie systemu realizującego wymagania ustalone w fazach analizy i projektowania. Faza obejmuje działania związane z konfiguracją systemu, implementacją modyfikacji (tabele systemowe, formatki, raporty, pakiety funkcji) oraz z wykonaniem testów działania systemu, procedur migracji danych i integracji z systemami zewnętrznymi. W fazie tworzenia i testowania prowadzone są dalsze, intensywne szkolenia pracowników klienta. 4) Uruchomienie (ang. deployment) celem fazy jest przekazanie odpowiednio skonfigurowanego, zmodyfikowanego i przetestowanego systemu do eksploatacji. W zależności od przyjętych założeń, do systemu zostaje wprowadzany ręcznie lub przeniesiony z innego systemu bilans otwarcia i szczegółowa historia przeprowadzonych transakcji. W fazie tej przygotowana jest dokumentacja wykonanych modyfikacji systemu oraz kończony jest proces szkolenia użytkowników. 5) Ciągła współpraca (ang. on-going operations) faza zakłada wzajemną współpracę klienta i wdrażającego system partnera MBS, w celu potwierdzenia realizacji przyjętych wymagań i osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych, zapewnienia pełnego zrozumienia przez klientów sposobu działania systemu (jego standardowej i zmodyfikowanej funkcjonalności), podnoszenia kwalifikacji i wiedzy użytkowników o systemie (poprzez system szkoleń), optymalizacji wykorzystania systemu do bieżącej działalności klienta, wspomagania realizacji nowych działań klienta (poprzez rozszerzenie już wdrożonej funkcjonalności systemu), rozwoju systemu (poprzez uwzględnienie sugestii i pomysłów klienta). Metodologia MBS: określa reguły postępowania podczas wdrożenia (udokumentowane w postaci aplikacji WWW), opisuje zagadnienia zarządzania projektem wdrożeniowym, definiuje zestaw szablonów dokumentacji wdrożeniowej, wprowadza narzędzia wspierające proces analizy biznesowej potrzeb klienta. MBS posiada również prekonfigurowane, dedykowane rozwiązania Microsoft Dynamics NAV dla branż: sprzedaży hurtowej, przemysłu meblowego, przemysłu maszynowego, produktów pakowanych oraz zaawansowanych technologii. 236

9 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS 5 Analiza porównawcza metodologii wdrożeń systemów ERP Przedstawione metodologie wdrożeń systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS pomimo, że zostały opracowane przez różnych producentów (SAP, IFS, Navision), to opierają są na bardzo podobnych założeniach. Pomimo faktu, że szczegółowe czynności poszczególnych procesów wdrożenia są ściśle powiązane ze specyfiką konkretnego systemu ERP (dotyczy to przede wszystkim konfiguracji), to rodzaj prowadzonych działań, ich kolejność i skala są bardzo podobne w każdej z przedstawianych metodologii. Uwzględniając istnienie wielu punktów wspólnych można zbudować uogólniony model faz planu realizacji projektu wdrożenia. W modelu takim można wyróżnić następujące etapy: 1) Inicjacja projektu. 2) Koncepcja biznesowa. 3) Realizacja systemu (konfiguracja systemu oraz implementacja modyfikacji). 4) Uruchomienie systemu (oraz odbiór i formalne zamknięcie projektu). Po zakończeniu fazy uruchomienia systemu następuje faza powdrożeniowa, zorientowana na zagadnienia bieżącego utrzymania i przyszłej rozbudowy systemu. Ze względu na brak czasowego ograniczenia trwania fazy powdrożeniowej nie powinno się jej traktować jako fazy projektu wdrożeniowego (definicja projektu mówi wyraźnie o tymczasowym charakterze podejmowanego działania [13]). Obok wymienionych faz należy wyróżnić, biegnący z nimi współbieżnie, proces zarządzania projektem. Tabela 1 zawiera wykaz faz modelu ogólnego ze wskazaniem odpowiadających im faz metodologii ASAP, IFS AIM oraz MBS. Zaprezentowane przypisanie jest w dużym stopniu przybliżone, gdyż określone działania jednego modelu mogą kwalifikować się do różnych faz w przypadku pozostałych modeli (dotyczy to zwłaszcza działań wykonywanych na styku faz). Faza ciągłej współpracy, która w metodologii MBS jest wyróżniona jako ostatni etap wdrożenia, w metodologiach ASAP i IFS AIM jest realizowana przez dedykowane procesy powdrożeniowe. Tabela 1. Fazy metodologii wdrożeń systemów ERP Faza ASAP IFS AIM MBS 1. Inicjacja projektu Przygotowanie projektu Inicjacja projektu Analiza 2. Koncepcja biznesowa Koncepcja Koncepcja biznesowa rozwiązania Projektowanie Konfiguracja 3. Realizacja systemu Realizacja rozwiązania Tworzenie i Implementacja testowanie rozwiązania Ostateczne 4. Uruchomienie systemu przygotowania Uruchomienie i Rozruch systemu Uruchomienie obsługa systemu Faza powdrożeniowa Faza powdrożeniowa Opieka nad klientem (poza ASAP) (poza IFS AIM) Ciągła współpraca Efektywne wykorzystanie zaprezentowanych metodologii wdrożeń umożliwia bogata dokumentacja, często dostępna w postaci baz wiedzy oraz szeroki zestaw technik i narzędzi wspomagających, wśród których można wyróżnić: usystematyzowany opis metodologii i podejmowanych działań, modele procesów biznesowych, 237

10 J. Frączek wzorce dokumentów wdrożeniowych (plan projektu, dokumenty uzgodnień, raporty postępów, listy kontrolne), szablony formatów dokumentów wdrożeniowych (np. w formie pliku.dot dla MS Word), przykładowe, wypełnione dokumenty wdrożeniowe, przewodniki i inne dokumenty opisujące różne aspekty stosowanej metodologii, dodatkowe aplikacje wspomagające wdrożenie (modelowanie procesów, rejestracja problemów, zarządzanie wersjami, zarządzanie projektem, zarządzanie dokumentacją). Metodologie ASAP, IFS AIM, MBS umożliwiają wykorzystanie wbudowanych w aplikacje (SAP, IFS Applications, Microsoft Dynamics NAV) bibliotek standardowych procesów biznesowych oraz zastosowanie prekonfigurowanych systemów implementujących modele gospodarcze realizowane w wybranych gałęziach przemysłu i sektora usług. Wyeliminowanie działań związanych z modyfikacjami funkcjonalności dostarczanej aplikacji w zasadniczy sposób zwiększa szybkość prowadzonego projektu wdrożeniowego i zmniejsza ryzyko porażki. Niezależnie od zastosowania dedykowanego rozwiązania branżowego, przyśpieszenie procesu konfiguracji systemu (np. w IFS Applications) można uzyskać również poprzez dostarczenie klientowi wypełnionych, standardowych słowników (słowniki krajów, walut, jednostek miar) oraz predefiniowanych układów kont księgowych. Mniejsza funkcjonalność i mniejsze możliwości konfiguracyjne systemu Microsoft Dynamics NAV (w stosunku do SAP i IFS Applications) powodują, że metodologia MBS z zasady zakłada konieczność dostosowania kodu systemu do potrzeb klienta. Modyfikację kodu aplikacji efektywnie wspomaga wbudowanie w aplikację kliencką Microsoft Dynamics NAV narzędzi programistycznych 1. Kod źródłowy aplikacji jest dostępny z poziomu interfejsu programisty, co w znaczący sposób ułatwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Dynamics NAV pozwala odpowiednio zaawansowanym klientom na samodzielny rozwój posiadanej wersji aplikacji. W zwykłym trybie wdrożenia czynności implementacyjne są wykonywane przez firmy partnerskie MBS. W przypadku, gdy wdrażany jest nieprekonfigurowany system Microsoft Dynamics NAV, konieczne jest wypełnienie podstawowych struktur systemu w tym m.in. konieczne jest zdefiniowanie układu kont księgowych (poprzedzone utworzeniem kalendarzy, serii numeracji, wypełnieniem ustawień księgi głównej, słowników wymiarów, grup księgowych, stawek VAT, itp.) W przypadku systemu IFS Applications, który cechuje się złożoną, wielowarstwową architekturą oprogramowania, wymóg modyfikacji funkcjonalności aplikacji może za sobą pociągać konieczność dokonania zmian w wielu komponentach systemu: w strukturze schematu bazy danych (DBMS Oracle), w kodzie procedur składowanych (przechowywanych również na serwerze Oracle), komponentów biznesowych EJB (uruchamianych na serwerze aplikacji) lub też w kodzie aplikacji klienckich (Gupta Centura w przypadku klienta Windows, stron WWW lub WAP). Proces modyfikacji systemu jest więc złożony, wymaga posiadania różnorodnych narzędzi programistycznych i w zasadzie może być wykonany wyłącznie przez konsultantów firmy IFS lub jej partnerów. W przypadku wdrażania systemów SAP i IFS, jeżeli istnieje możliwość wyboru pomiędzy modyfikacją sposobu wykonania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie a modyfikacją wdrażanego systemu, to w praktyce ze względu na zalety standaryzacji 1 Narzędzia programistyczne dostępne w przypadku posiadania odpowiedniej licencji 238

11 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS procesów i eliminację dodatkowych kosztów zmian aplikacji oraz związanych z tym zagrożeń niemal zawsze dokonuje się zmiany procesów przedsiębiorstwa. Mniejszy stopień technicznej i funkcjonalnej złożoności systemu Microsoft Dynamics NAV przekłada się z kolei wzrost szybkości procesu instalacji systemu, który można przeprowadzić w przeciągu kilku minut (przy wykorzystaniu tzw. natywnej bazy danych). Proces instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV wydłuża się przy zastosowaniu serwera bazy danych MS SQL Server. W przypadku systemów SAP i IFS korzystających z zaawansowanych systemów zarządzania bazami danych oraz serwerów aplikacji proces instalacji, konfiguracji i optymalizacji serwerów jest czynnością długotrwałą, na którą standardowo przeznacza się 1-2 dni robocze. W każdej z opisywanych metodologii szczególne miejsce zajmują procesy szkoleniowe. W pierwszych fazach wdrożenia szkoleni są tzw. kluczowi użytkownicy, którzy następnie wchodzą w skład zespołów wdrożeniowych. W przypadku wdrożeń o dużej skali, wśród pracowników przedsiębiorstwa typuje się instruktorów, którzy po zakończeniu odpowiednich kursów zostają nauczycielami pozostałych użytkowników systemu. Szkolenia wykonywane w fazach inicjacji, tworzenia koncepcji i realizacji systemu dotyczą zazwyczaj ogólnych cech i możliwości wykorzystania aplikacji, gdyż wdrażany system nie jest jeszcze w pełni skonfigurowany. Finalne szkolenie użytkowników końcowych ma miejsce w fazie uruchomienia systemu, gdy posiada on pełną, zamierzoną funkcjonalność. Wszystkie prezentowane metodologie wdrożeń mogą być wykorzystywane przez partnerów firm SAP, IFS i Microsoft (MBS). 6 Podsumowanie Zaprezentowane metodologie prowadzenia wdrożeń systemów ERP: ASAP, IFS AIM oraz MBS formalizują proces kierowania wdrożeniem w celu zapewnienia sukcesu prowadzonego projektu. Metodologie te są przykładem złożonych metodyk wdrożeniowych obejmujących całokształt zagadnień związanych z uruchomieniem systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologiom towarzyszy bogata dokumentacja oraz szereg narzędzi uzupełniających, które pozwalają przyspieszyć proces wdrożenia przy utrzymaniu odpowiedniej jakości dostarczanego produktu. Mimo występujących różnic w stosowanym nazewnictwie oraz w wykonywanych czynnościach szczegółowych związanych z konkretnym systemem ERP: SAP, IFS Applications, MBS Microsoft Dynamics NAV opisywane metodologie mają wiele cech wspólnych współdzielą te same idee, są oparte na podobnych założeniach i wykorzystują podobne techniki i narzędzia zarządzania projektem. Literatura 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydanie II. Mikom, Bojarski R.: Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Funkcje, procesy, standardy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice Vivek K.: SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów. Helion, Forum Ekspertów. Teleinfo 05/2005. Przedruk danych źródłowych z META Group. 5. Rao S. S.: Enterprise Resource Planning: Business Needs and Technologies, Industrial Management & Data Systems, Vol. 100 No.2, pp.81-8,

12 J. Frączek 6. Frączek J.: Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu ERP: metodologie ASAP, IFS AIM i MBS. Praca dyplomowa. Studia podyplomowe Politechniki Śląskiej Zarządzanie Organizacjami. Zabrze IFS Applications Materiały informacyjne. IFS Poland Sp. z o.o., IFS AIM Online Reference Manual. Version 1.1 IFS AB, Navision OnTarget v.2.0 Toolkit. Navision Software The Spirit Of Innovation. SAP Annual Report SAP AG, Jagodziński M.: IFS Applications 2000 Wprowadzenie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Bielsko-Biała, Business Modeler. Materiały informacyjne. IFS AB, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Edition. Project Management Institute INC, Bhatti T.R.: Critical Success Factors For The Implementation Of Enterprise Resource Planning (ERP): Empirical Validation. 2 nd Int. Conference on Innovation in Information Technology (IIT 05), Jiang Yingjie: Critical Success Factors in ERP Implementation in Finland. M.Sc. Thesis In Accounting. The Swedish School of Economics and Business Administration ARIS for mysap.com. Process-oriented and tool-supported implementation of mysap.com solutions. Product Description and Fact Sheet. IDS Scheer AG The Evolution of SAP Implementation Environments: From Value SAP to Solution Manager. White paper. Enterprise Integration, Inc, IDS Scheer How to Make Your Software Project a Success. Materiały informacyjne. Navision

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Celina M. Olszak Grażyna Billewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Wprowadzenie Implementacja wielu nowoczesnych podejść do zarządzania nie jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo