Eastern Poland IT Companies Cluster

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eastern Poland IT Companies Cluster"

Transkrypt

1 Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej zrzesza osoby i podmioty, które wnoszą swój wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży. Klaster wspiera realizowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm, biznesowe współdziałanie, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Wśród jego celów znajduje się wzrost konkurencyjności firm oraz rozszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi i administracją. Ścisła współpraca firm branży IT w ramach Wschodniego Klastra Informatycznego pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału, jakim dysponują członkowie organizacji. Eastern Poland IT Companies Cluster groups persons and entities which contribute to the development of the Polish IT sector. The main task of the cluster is the consolidation and cooperation of companies from the sector. The cluster supports the implementation of joint investment enterprises, business cooperation, exchange of experiences, conducting IT and promotion campaigns. The goals of the cluster include the increase of competitiveness of companies and improving the cooperation with Institutes of higher education and administration. Close cooperation with IT companies within the Eastern IT Cluster, makes it possible to optimally use the potential of the cluster members podpisanie porozumienia o współpracy, klaster zrzesza 8 członków / signing the cooperation agreement, the cluster has 8 members uczestnictwo w pracach Zespołu zadaniowego ds. konkurencyjnej gospodarki, utworzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, klaster zrzesza 16 członków / participation within the actions of the competitive economy workgroup, created by the Marshal Office of the Podkarpackie Voivodeship, the cluster has 16 members 45

2 Łańcuch wartości i kompetencje klastra / Value chain and cluster competencies współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Fundacja Bieszczadzka, Biznes Klaster, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe / cooperation with business support institutions - Bieszczadzka Foundation, Business Cluster, Polish Advisory and Consulting Association czynniki wytwórcze i ich kształtowanie współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz National Academy of Science of Ukraine / factors of production and how they are shaped - cooperation with University of Information Technology and Management, State Higher School of Vocational Education and National Academy of Science of Ukraine instytucje wpierające współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Rzeszowa / support institutions - cooperation with the Marshal Office, Voivodeship Office, Rzeszów CIty Hall dostawca sprzętu komputerowego, oprogramowania, łączy internetowych / provider of computer equipment, software, internet connections usługi informatyczne dostawcy systemów informatycznych (9 firm), dostawca systemów bezpieczeństwa informacji, audyty bezpieczeństwa, audyty zgodności, audyty teleinformatyczne, dostawca elektronicznych systemów obiegu dokumentów / IT services providers of IT services (9 companies), provider of safety and information systems, safety audits, conformity audits, IT audits, provider of electronic systems circulation of documents usługi projektowe, doradcze doradztwo w zakresie PR, InternetPR, internetowe technologie badawcze / design services, consulting advisory in the PR system, WEB PR, IT research technologies usługi marketingowe, reklamowe, poligraficzne marketing interaktywny, szeptany, branding, e-marketing, e-biznes, serwisy internetowe, kampanie e-marketingowe, pozycjonowanie serwisów, web usability, portale informacyjne (3 firmy) / services: marketing, advertising, graphic arts, interactive marketing, word of mouth marketing, branding, e-marketing, e-business, web pages, e-marketing campaigns, SEO, web usability, IT web pages (3 companies) Kompetencje klastra: reprezentacja firm świadczących usługi informatyczne, marketingowe, wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu, wsparcie przedsiębiorców w działaniu i budowanie innowacyjnej sieci współpracujących ze sobą firm, instytucji i uczelni, podnoszenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego makroregionu Polski Wschodniej oraz ograniczenia marginalizacji tej części kraju. / Cluster competencies: representing companies offering IT and marketing services, support of enterprises in obtaining financial support and management, support in building innovative networks of cooperating companies, institutions and institutes of higher education, improving social and economic effectiveness of the entire macro-region of Eastern Poland and limiting the marginalization of this part of the country. 46

3 Koordynator Koordynatorem Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Najważniejsze cele Stowarzyszenia to m.in.: integracja środowiska podkarpackich przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej i informatycznej oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu. Coordinator The coordinator of the Eastern Poland IT Companies Cluster is the IT Association in Podkarpacie. The most important goals of the Association include: integrating the environment of entrepreneurs from Podkarpacie from the IT and telecommunication sector and supporting the development of business initiatives and increasing the social awareness and knowledge in the field of ICT, conducting personnel consulting as well as fighting with unemployment. Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: / Contact details of the coordinating entity: koordynator klastra: / cluster coordinator: okres pełnienia funkcji: / period of service: od 2010 / since 2010 formalna podstawa pełnienia funkcji: / formal basis for performing the function: adres korespondencyjny: / address for delivery: osoba do kontaktów: / contact person: Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka / IT Association in Podkarpacie umowa o współpracy / cooperation agreement ul. Rejtana 1/8, Rzeszów Andrzej Kusior tel./fax.: / / www: / Działalność i oferta klastra Klaster współpracuje z uczelniami m.in: Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Lwowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Jarosławiu oraz Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miasta Rzeszowa. Współpraca z administracją publiczną polega na organizacji wspólnych działań mających na celu m.in. promowanie regionu, wspieranie rozwoju informatyki oraz wspólne konsultacje w zakresie strategii rozwoju Podkarpacia. Cluster s activity and offer The cluster cooperates with the University of Information Technology and Management in Rzeszów, National Academy of Sciences in Lwów, State Vocational Higher School in Jarosław and Marshal Office, Voivodeship Office and the Rzeszów City Hall. Cooperation with public administration is based on the organization of joint efforts with the aim of promoting the region, supporting the development of IT and consulting in the scope of development strategy of Podkarpacie. W ramach swojej działalności klaster realizuje następujące projekty: Rozwój Klastra Informatycznego Firm Wschodniej Polski projekt obejmuje realizację następujących zadań: Zbudowanie stałej platformy kooperacji międzyregionalnej (stworzenie form prawnych i instytucjonalnych współdziałania) pomiędzy firmami informatycznymi w celu wytworzenia długotrwałych powiązań ekonomicznych i społecznych; Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej rozwoju i dyfuzji przed- Within its own field of activity the cluster implements the following projects: Development of the Eastern Poland IT Companies Cluster the project includes also the following tasks: The construction of a stable inter-regional cooperative platform (creating legal and institutional forms of cooperation) between IT companies in order to create long-term economic and social partnerships; Improvement of conditions conducive to conduct economic activity development 47

4 sięwzięć innowacyjnych, poprawy jakości produktowej i procesowej firm objętych projektem oraz wytworzenie innowacyjnej oferty produktowej klastra; Wykreowanie marki produktu informatycznego Polski Wschodniej, przezwyciężenie stereotypu uciążliwości współpracy z firmami usytuowanymi na obszarach peryferyjnych i ich mniejszej kompetencyjności. Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw przedmiotem projektu jest przygotowanie i wdrożenie wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MSP poprzez kompleksowy pakiet trzech usług świadczonych za pomocą zdalnych kanałów komunikacji: szkoleń E-learningowych i M-learningowe, E-doradztwo i E-biura rachunkowe. and diffusion of innovative undertakings, improvement of product and process quality included in the project and creating innovative product offer of the cluster; Creating and promoting the brand of Eastern Poland IT products, overcoming the negative stereotype of lower competitiveness of eastern Poland s companies. Services related to advanced support for enterprises and groups of enterprises the subject of the project is the preparation and implementation of support for enterprises from the SME sector through a comprehensive package of three services offered through channels of communication: e-learning and m-learning training, e-consulting and e-accounting offices. Członkowie klastra oferują następujące rozwiązania IT: The members of the cluster offer the following IT solutions: Pakiet ERP TETA Constellation to zaawansowane rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funkcjonalności. Gwarantuje usprawnienie obiegu informacji w firmie oraz znaczącą poprawę obsługi ważnych procesów wewnętrznych. Wdrożenie systemu ERP TETA Constellation w przedsiębiorstwie pozwala osiągnąć znaczące korzyści biznesowe. Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy. System obejmuje dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, majątku trwałego, zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu. Osobne moduły wspomagają także obsługę ofert przetargowych, kontrolę jakości wyrobów i usług oraz handel elektroniczny. 2. InfoMedica to kompleksowy pakiet oprogramowania dla szpitali i sieci przychodni o różnej wielkości i specyfice działalności. Aplikacja składa się z modułów funkcjonalnych pokrywających wszystkie obszary działalności placówki medycznej (obszar medyczny, administracyjny i zarządczy). Podstawowym przeznaczeniem pakietu jest prowadzenie szczegółowej ewidencji świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji medycznej oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. 3. System Microsoft Dynamics AX jest systemem klasy ERP II dedykowanym dużym i średnim firmom wymagającym precyzyjnego dostosowania systemu do specyficznych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Microsoft 1. ERP TETA Constellation Package is an advanced solution with a carefully designed architecture and functionality. It guarantees to improve the flow of information in the company and brings a marked improvement in servicing important inside processes. Implementation of the ERP TETA Constellation in the enterprise helps to achieve marked business benefits. This package is marked by consistency with the binding provisions of law and also stable and safe working conditions. The system includes: logistics, CRM, production, finances, fixed assets, HR management and controlling. Separate modules support also the servicing of the tenders, product quality control and e-trade. 2. InfoMedica is a complex software package for hospitals and network of primary healthcare facilities of different sizes and specificity of operation. Applications consist of functional modules covering all fields of activity of the medical facility (medicine, administration and management) The basic function of the package is to conduct detailed healthcare records and detailed records of economic events. 3. Microsoft Dynamics AX System is a ERP II system dedicated to big and small companies that require precise adjustment to the specific processes inside the company. Microsoft Dynamics AX includes a developed set of modules improving the management of an

5 Dynamics AX zawiera rozbudowany zestaw modułów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz komplet narzędzi umożliwiających sprawną integrację ze środowiskiem informatycznym firmy. Dzięki otwartości na integrację z innymi aplikacjami, elastycznej parametryzacji oraz możliwości dopasowania systemu do potrzeb organizacji, Microsoft Dynamics AX skutecznie wspomaga zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi, usługowymi oraz instytucjami finansowymi. 4. TETA Personel.NET to wszechstronne narzędzie, gwarantujące niezwykle szeroką funkcjonalność oraz stabilne i przyjazne użytkownikowi działanie. System dedykowany jest dla firm i instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. twardego, jak i miękkiego HR. Duża popularność rozwiązań kadrowo-płacowych TETY jest ściśle związana z ogromnym zakresem funkcjonalnym. TETA Personel.NET, poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również szereg dodatkowych narzędzi do obsługi umów cywilnoprawnych, działalności socjalnej, BHP, kasy zapomogowo-pożyczkowej, zarządzania organizacją firmy oraz zarządzania personelem. 5. TETA HRM to samoobsługowa platforma internetowa współpracująca z aplikacją TETA Personel.NET. Pracownicy uzyskują za jej pomocą dostęp do informacji związanych z przebiegiem ich zatrudnienia, kalendarzem czasu pracy, urlopami, delegacjami itpkierownicy mają wgląd do istotnych informacji na temat swoich podwładnych. Zastosowanie tego oprogramowania pozwala wyraźnie zmniejszyć koszty związane z administracją kadrową. 6. HR Analizer to moduł do zaawansowanych analiz i budżetowania kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Rozwiązanie jest dedykowane tym użytkownikom, którzy widzą konieczność wyjścia poza proste wykonanie określonego na dany dział budżetu. System przeznaczony jest przede wszystkim dla tych firm i instytucji, których kluczowym zasobem są pracownicy a budżet wynagrodzeń stanowi znaczący element całości kosztów. HR Analizer wspomaga tworzenie i efektywne wykorzystanie budżetów działów HR. Zapewnia także bieżącą kontrolę nad procesami zarządzania pracownikami i administracją personalną przedsiębiorstwa. 7. Microsoft Dynamics CRM 4.0 to w pełni zintegrowany system do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Umożliwia tworzenie i zachowanie przejrzystego obrazu relacji z klientem na wszyst- enterprise and a set of tools enabling an efficient integration with the IT environment of the company. Thanks to the openness to the integration with other applications, flexible setting of parameters and the possibility to adjust the system to the needs of the organization, Microsoft Dynamics AX effectively supports the management of trade companies, production companies, services and financial institutions. 4. TETA Personel.NET is a flexible tool that guarantees wide functioning and stabile and user friendly operation. The dedicated system is directed to companies and institutions that have advanced needs in the scope of the so called: hard and soft HR. Due to the popularity of staff and payment solutions TETY can be associated with operational success. TETA Personel. NET, apart from the servicing of administrative staff and counting remuneration includes also a number of additional tools for managing civillaw agreements, social activity, work and safety conditions, savings and loans fund, managing the company s organization and managing personnel. 5. TETA HRM is a self-service internet platform cooperating with the TEAPERSONEL NET. Workers obtain access to information related to employment, working hours calendar, holiday, business travels etc. Directors have also insight into relevant information regarding their employees. The utilization of this software decreases significantly the costs related to staff administration. 6. HR Analyzer is a module designated to an advanced analysis and budget planning related to HR. The solution is dedicated to those users who see the necessity to go beyond simple budget planning for a given division. System is designated first of all for those companies and institutions, the key resource are the employees and the budget of remunerations constitutes a relevant element of total costs. HR Analyzer supports the creation and effective use of budgets of HR departments. Ensures also a control over management processes of employees and personal administration of enterprise. 7. Microsoft Dynamics CRM 4.0 is a fully integrated management system used to manage relations with clients (CRM). It makes it possible to create and maintain a clear picture with other clients on all stages, starting from the mo- 49

6 50 kich etapach, począwszy od momentu nawiązania relacji, przez sprzedaż, aż po późniejszą opiekę i pomoc. W skład pakietu wchodzą narzędzia wspomagające sprzedaż, marketing i wszystkie procesy związane z obsługą klienta. System został zintegrowany z popularnym programem Microsoft Office Outlook. Dzięki współpracy z powszechnie wykorzystywanymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, Microsoft Dynamics CRM to wyjątkowo efektywne i elastyczne rozwiązanie. 8. Rozwiązanie Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) jest kompleksowym środowiskiem współpracy przy projektach i zarządzania portfelami. Umożliwia organizacjom uzyskiwanie pełnego wglądu w dane, wspomaga dokładne analizowanie danych i sprawowanie kontroli poprzez rozszerzenie procesów podejmowania decyzji, lepsze dostosowanie do strategii biznesowej, zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów oraz mierzenie i zwiększanie efektywności operacyjnej. Dzięki rozwiązaniu Office Enterprise Project Management (EPM) organizacje biznesowe mają możliwość efektywnego zarządzania i koordynacji prac zarówno w zakresie projektów jednorazowych, jak i kompleksowych programów w trakcie całego cyklu projektowego. 9. OPTICO to system oparty o mechanizm hurtowni danych przeznaczony do analizy zjawisk zachodzących w organizacji. Aplikacja przyspiesza i ułatwia analizę sytuacji ekonomicznej oraz zmniejsza ryzyko podejmowanych decyzji. OPTICO przeznaczone jest zarówno dla firm, jak i jednostek ochrony zdrowia, z wdrożonymi pakietami systemów dziedzinowych. Systemy te gromadzą olbrzymie ilości danych, ale zwykle nie mają narzędzi do przetworzenia ich na użyteczne informacje i wiedzę. OPTICO stanowi ich naturalne dopełnienie, pozwalając tworzyć dowolne zestawienia i analizy w zakresie prowadzonego biznesu. 10. Forte to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Przyczynia się do wzrostu efektywności oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej, pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności. 11. Symfonia to funkcjonalne i elastyczne systemy, które usprawnią działanie Twojej firmy ment of initiating relations through sales until the subsequent care and help. The package includes tools that facilitate sales, marketing and all processes related to client management. The System was integrated with Microsoft Office Outlook. Thanks to cooperation with popular applications included in Microsoft Office, Microsoft Dynamics CRM is a unique and effective solution. 8. Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) Solutions are a complex environment facilitating cooperation in projects and management of portfolios. Makes it possible to obtain a full insight into data, helps in detailed analysis of data and improves control by widening the decision making process, better adjustment to business strategy, maximizing the use of resources and measuring the increased operational effectiveness. Thanks to the Office Enterprise Project Management (EPM) solution, businesses have the possibility to improve management efficiency and coordination of work both in one-time projects, as well as, comprehensive programs during the entire project cycle. 9. OPTICO is a system based on wholesale data mechanisms which are helping in the analysis of events within the organization. The application increases the speed and facilitates the analysis of economic situation. It diminishes the risk inherent to decision taking. OPTICO is also designated for companies and healthcare facilities that have implemented area management systems. Such systems gather huge amounts of data, but usually do not have tools to transform those data into useful information and knowledge. OPTICO constitutes their natural fulfillment; it allows to create any type of data tabulations and analyses. 10. Forte is an ERP solution used to manage medium and bigger enterprises and enable to obtain tangible business benefits. Supports the management of strategic areas and processes within the enterprise. Contributes to the increase of effectiveness and optimizes costs. Immediate access to viable and coherent managerial information, helps to flexibly react to market changes, it helps to increase the competitive advantage and lowers the general risk of conducting business activity. 11. Symfonia is a package of functional and flexible systems which improve the activity of your company in the main areas of development.

7 w kluczowych dla jej rozwoju obszarach: zautomatyzują zachodzące w firmie procesy, dostarczą niezbędnych informacji biznesowych i ułatwią zarządzanie. 12. System Unicore Produkcja Premium należy do najlżejszych i najbardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozwiązanie bazuje na sprawdzonym oprogramowaniu SYMFONIA Premium. 13. Hermes_Mobil pozwala handlowcom pracującym w terenie prowadzić efektywną sprzedaż z pełnym wykorzystaniem potencjału. Umożliwia generowanie dokumentów, zbieranie zamówień, przeglądanie aktualnych stanów magazynowych, cen, dostęp do pełnej informacji o kontrahencie, jego zadłużeniu oraz warunkach współpracy. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z programami Symfonia Handel oraz Handel Forte, co zapewnia synchronizację danych z centralą, usprawniając i przyśpieszając przepływ informacji pomiędzy siedzibą firmy a pracownikiem w terenie. Uzyskanie szybkiej informacji na temat aktualnych potrzeb rynku pozwala firmie natychmiast przystąpić do realizacji zamówienia, poprawiając logistykę, poziom obsługi i zadowolenie klientów. 14. Zintegrowany System Zarządzania Firmą Komadres to oprogramowanie spełniające wymagania europejskich standardów, które umożliwia kompletny i kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, przez co zapewnia efektywne zarządzanie jej zasobami oraz całkowitą kontrolę zachodzących w niej procesów. Oprogramowanie zostało podzielone na kilka kategorii w zależności od specyfiki firmy, w której miałoby być wykorzystane: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstw budowlanych, jednostek budżetowych. 15. System SOLO, w którym każdy moduł można zakupić oddzielnie. Wszystkie moduły współpracują ze sobą. System zawiera moduły: SOLO Księgowość, SOLO Kasa, SOLO Sprzedaż i Magazyny, SOLO Obsługa Środków Trwałych. 16. TOP 9000 to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem TOP9000 należy do kategorii systemów klasy ERP umożliwiając kompleksową obsługę procesów biznesowych zarówno w wymiarze operacyjnym jak i decyzyjnym. System posiada wiele rozwiązań branżowych, mających za- They will automate the processes within the company, deliver necessary information and facilitate management. 12. System Unicore Produkcja Premium is one of the lightest and most user-friendly tools helping in production management in small and medium sized enterprises. The solution is based on the well established software SYMFO- NIA Premium. 13. Hermes_Mobil allows mobile sales representatives to conduct effective sales with the full use of their potential. It makes it possible to collect orders, checking warehouse status, guarantees access to the full information on business partners, their debt and cooperation conditions. Application is fully integrated with such software as Symfonia Handel and Handel Forte, which ensures synchronization of data with the central office facilitating and ensuring flow of information between the company seat and the employer on location. Obtaining information quickly depending on current needs of the market will allow the company to immediately realize the order and improving logistics, level of service and customer satisfaction. 14. Integrated System Managing the Komaders Company is a software fulfilling the requirements of European standards, which will make it possible to have a full view of the most recent data and thus ensuring an effective management of its resources and a complete control of processes that occur in it. The software was divided into several categories depending on the specificity of the company in which it would have to be used: housing cooperatives, municipal services departments, heat supplying enterprises, manufacturing companies, construction companies, budgetary units. 15. System SOLO, is a system in which every module can be purchased separately. All modules can cooperate with each other. The system includes the following modules: SOLO Accounting, SOLO Cash, SOLO Sales and warehouse, SOLO Fixed Assets Management. 16. TOP 9000 is an integrated IT system supporting the operation of the company. TOP9000 is one of the ERP class systems that makes it possible to manage business processes both operationally and on the decision level. The System has many business solutions that are used in enterprises with different profiles of activity (trade, production, trade-production). The system can work in one-division enterprises and multi-di- 51

8 52 stosowanie w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności (handlowe, produkcyjne, produkcyjno-handlowe). System może działać w przedsiębiorstwach jednooddziałowych i wielooddziałowych. Platformę informacyjną systemu stanowi rozwiązanie typu Business Intelligence zbudowane w oparciu o wielowymiarowe narzędzie klasy OLAP. 17. System TOP B2B jest adresowany do firm produkcyjnych i handlowych zainteresowanych automatyzacją wymiany i przepływu informacji pomiędzy partnerami biznesowymi we wszystkich etapach realizacji współpracy handlowej oraz usprawnieniem kontroli nad realizacją zamówień i rozrachunkami. System umożliwia dwukierunkową elektroniczną transmisję i weryfikację danych, minimalizując wymianę informacji drogą tradycyjną oraz ryzyko popełnianych przy tym błędów. Dzięki możliwości wymiany dokumentów w standardzie EDI system zapewnia możliwość automatycznego wprowadzania danych z otrzymanych lub wysłanych dokumentów przy wyłącznie sprawdzających czynnościach operatorskich. Zastosowanie zaawansowanego podpisu elektronicznego zwiększa bezpieczeństwo transakcji w obszarach, gdzie jest to wymagane. Dokumenty opatrzone takim podpisem stają się równoważne tradycyjnym papierowym dokumentom, a jednocześnie są dużo łatwiejsze do archiwizacji. Informacje z systemu TOP B2B (np. o terminach, płatnościach, cenach, zamówionym asortymencie i innych danych z zawartych umów) są na bieżąco wymieniane z systemem ERP, dając pełną bieżącą informację konieczną do analiz i raportów. Są także podstawą dla pracy narzędzi planujących możliwości produkcyjne i zaopatrzenie. 18. Virtualny HOTEL to system informatyczny przeznaczony do zarządzania pracą w obiektach hotelowych. Oparty jest o technologie SQL i WebServices. Wspiera działania zarówno ze strony personelu (obsługa recepcji, gastronomii, spa itp), jak i ze strony klienta (zamówienia w gastronomii, zlecenia dla recepcji itp). Wspiera dział marketingu oraz osoby zarządzające w zakresie analiz oraz podejmowania decyzji. System współpracuje z centralami telefonicznymi, zamkami elektronicznymi, systemami parkingowymi itp. Wykorzystuje technologie dotykowe w POS-ach i tabletach. Intensywnie wykorzystuje intranet i internet. Dla kadry zarządzającej dostarcza oprogramowanie po- vision enterprises. The information platform of the system is based on the Business Intelligence solutions build on the basis of multifaceted OLAP class tools. 17. The System TOP B2B is a system addressed to production and trade companies interested in the automation of exchange and flow of information between business partners in all stages of trade implementation and improving control over the implementation of commissions and settlements. The system enables a two directional standard electronic transmission and data verification and minimizes the traditional way of exchanging information and the risk of errors. Thanks to the possibility of exchanging documents in the EDI standard, the system ensures the possibility to automatically introduce data from the received or sent documents with the operator only compelled to check the workflow. The use of advanced e signature increases the safety of transactions in areas where it is required. Documents with such a signature become equal to regular paper documents and at the same time they are much easier to file. Information from the TOP B2B system (e.g. regarding terms of payments, prices, ordered products, and other data from the signed agreements) are exchanged with the ERP system, offering useful information control necessary for reports and analyses. They are also the basis for the work of tools that plan the productive capabilities and supply. 18. Virtualny HOTEL is an IT system devoted to managing the work in hotel sites. It is based on the SQL and WebServices technologies. Support for both the actions of the personnel (reception desk, gastronomy, spa etc) as well as the customer (gastronomy orders, orders at the reception desk etc.) Supports the marketing department and persons managing analyses and decision-taking. The system cooperates with the telephone switch board, parking systems etc. Employs touch screen technologies in POS s and tablets. Intensely utilizes the internet and intranet. Devoted for managerial staff, provides software that allows for the access to online data via internet browser from any place in the world. 19. Virtual REGISTRATION is devoted to restaurants and gastronomy facilities. provides services to different types and sizes of venues. Deals with sales, warehouse calculations and planning and calculations of events.

9 zwalające na dostęp do danych on-line przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca w świecie. 19. Virtualna RESTAURACJA przeznaczona jest dla obiektów gastronomicznych. Obsługuje lokale różnej wielkości i o różnym charakterze. Obsługuje sprzedaż, rozliczenia magazynowe oraz planowanie i kalkulację imprez. 20. Virtualny BASEN, Virtualny FITNESS, Virtualne SPA to systemy informatyczne przeznaczone do obsługi obiektów rekreacyjnych. Są elastyczne, modyfikowalne i można je łatwo dostosować do potrzeb użytkownika. Z powodzeniem obsługują takie obiekty, jak baseny, fitness, spa, lodowiska, place zabaw. Taryfikują czas pobytu, w różnym stopniu wykorzystując urządzenia zewnętrzne. Obsługują karty pre-paid, karnety, karty rabatowe. Pracują samodzielnie lub jako moduły stanowiące integralną część innych systemów spod znaku Virtual. 21. E-biznes to obszar komunikacji firmy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym na płaszczyźnie powiązań biznesowych. To dziedzina, która stanowi bazę umożliwiającą sprawne i efektywne prowadzenie działalności komercyjnej z wykorzystaniem technologii internetowych i nowych kanałów dystrybucji. 22. E-consulting to bardzo efektywna forma transferu wiedzy i informacji między specjalistami branży interaktywnej a pracownikami organizacji i odwrotnie. Poprzez usługi konsultingowe przekazywana jest wiedza i doświadczenie, co owocuje wypracowywaniem jeszcze lepszych pomysłów i strategii. 23. Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową Komadres-GIS (system informacji przestrzennej mapy cyfrowej) to innowacyjne rozwiązanie dla zarządzania infrastrukturą techniczną sieci przesyłowych przedsiębiorstw komunalnych. Rozwiązanie oparte jest na integracji systemu 7GIS z systemem Komadres i zgodne jest z wytycznymi krajowych instrukcji geodezyjnych i zapewnia możliwość ewidencji wszelkich typów obiektów branżowych, z zachowaniem ich branżowej specyfiki. 24. Barometr Komunikacji to nowoczesne narzędzie informatyczne służące do projektowania oraz realizacji badań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pozwala w prosty i skuteczny sposób badać relacje w firmie oraz satysfakcję klientów. Jest wsparciem w zarządzaniu procesem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firm. Jego główne zalety, to szybkość i wygoda 20. Virtualny BASEN (Swimming pool), Virtualny FITNESS, Virtualne SPA are all IT systems designed to deal with recreation facilities. They are flexible and can be easily adjusted to the needs of the user. Successfully provides services for such venues as swimming pools, spas, fitness parlors ice skate rinks, playgrounds. They tariff the time spent in a facility, makes use of different outside devices. They service pre-paid cards, promotional block tickets. Work individually or as modules constituting an integral part of other virtual systems. 21. E-business is an area of communication of the company with the inner environment and outside environment in the field of business cooperation. It is a field of activity which constitutes a basis that enables an effective conducting of commercial activity with the use of internet technologies and new distribution channels. 22. E-consulting is a very efficient form of knowledge and information transfer between specialists from the interactive sectors and employees and vice versa. Consulting services allow the knowledge and experience to be transferred, which helps to prepare even better ideas and strategies. 23. Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową Komadres-GIS (Integrated System of Managing Komadres- GIS Infrastructure Network spatial information system digital map) is an innovative solution for managing technical infratructure of transmission networks of utility companies. The solution is based on the integration of the 7 GIS system with the Komadres system and is congruent with the guidelines of the state geodesy guidelines and ensures the possibility to record all types of facilities maintaining their sectoral specificity. 24. Barometr Komunikacji (Communication Barometer) is a modern IT tool for designing and implementation of inside and outside communication. It allows for a simple and effective study of relations within the company and ensures the satisfaction of customers. Serves as support in the process of inside and outside communication of companies. Its main benefits include speed, comfort in creating research projects, access to professional templates of questionnaires and ready templates. Tools that enable the analysis of data obtained during the study. It serves as 53

10 w tworzeniu projektów badawczych, dostęp do profesjonalnych wzorów kwestionariuszy i gotowych szablonów. Narzędzie umożliwia analizę danych pozyskanych w trakcie badania. Służy jako doskonała baza do porównań i tworzenia zestawień międzyokresowych. Nie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia badawczego, a wewnętrzny system statystyk pozwala na bieżąco śledzić postęp badania. Z barometru korzystają m.in. takie podmioty jak: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Toyota Bank, Horiba Medical. 25. Pełna oferta sprzętu komputerowego. 26. Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych i biurowych. 27. Systemy okablowania strukturalnego są produkowane przez uznane na rynku firmy, jak Legrand czy Fibrain Ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia pozyskany przy wielu wykonanych instalacjach tego typu gwarantuje wysoką jakość i fachowość wykonywanych przez nas instalacji. 28. Systemy okablowania strukturalnego bazujące na technologiach miedzianych i światłowodowych we wszystkich standardach: sieci ekranowane i nie ekranowane, okablowanie kategorii 5, 5e, 6 i 7, okablowanie międzybudynkowe. 29. Sieci bezprzewodowe projektujemy oraz budujemy wszelkiego rodzaju sieci bezprzewodowe: a/b/g, dzięki tej technologii ograniczamy ilość przewodów, możemy instalować w miejscach gdzie poprowadzenie okablowania jest szczególnie uciążliwe, uzyskujemy a perfect comparison base for creating calculations of prepayments and accruals. Does not require a lot of knowledge and research experience and the inside statistics system allows to follow the progress of the study. The barometer is employed by such entities as Ministry of Regional Development, Toyota Bank, Horiba Medical. 25. Full offer regarding computer equipment 26. Full offer of consumption and office materials 27. Structural wiring systems are manufactured by acknowledged companies such as Legrand or Fibrain. Vast potential of knowledge and experience obtained thanks to many successful installation operations guarantees high quality of performed installations 28. Structural wiring systems based on copper and fiber optics technologies in all standards, screened and non-screened networks, 5, 5e, 6 i 7, type wiring, wiring between buildings. 29. Wireless networks. We design and construct all types of wireless networks a/b/g, thanks to this technology we limit the number of wires. We can perform installations in places where proper wiring is particularly difficult, we will obtain easy access to the mobile devices networks such as laptops or smart-phones. The scale adjustment of offered network solutions makes us able to deliver to the client simple WLAN solutions for even the most advanced wireless networks protocols. Inauguracja Klastra, konferencja 17 grudnia 2010 / Inaugural cluster conference December 17,

11 łatwy dostęp do sieci dla urządzeń mobilnych jak laptopy czy smartphony. Skalowalność oferowanych przez nas rozwiązań sieciowych sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi rozwiązania od najprostszej sieci WLAN do najbardziej zaawansowanej bezprzewodowej sieci korporacyjnej. 30. Systemy monitoringu i kontroli dostępu instalacje oraz kompleksowe wdrażanie systemów telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu. Urządzenia, od najbardziej renomowanych producentów. Szeroki wachlarz asortymentu w tym: kamery dzienne i nocne, kopułki, rejestratory, karty kontroli dostępu, czytniki itp. 31. Pełna oferta urządzeń fiskalnych. 32. Liczarki do banknotów i bilonu, dyspensery kasjerskie, multisefy, urządzenia do pakowania gotówki, terminale transakcyjno-informacyjne. 33. Usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (systemy bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, audyty bezpieczeństwa, audyty zgodności, audyty teleinformatyczne itp.) 34. System do zarządzania całością procesów sprzedaży, logistyki i dystrybucji przeznaczony dla klientów posiadających dużą liczbę stanowisk kasowych w szczególności dla rozproszonych sieci sprzedaży o zróżnicowanej strukturze własności (sklepy własne, punkty agencyjne, franczyza). 35. Platformy E-learningowe. 30. Monitoring and access control systems installations and comprehensive implementation. 31. Monitoring TV systems and access control. Devices produced by the most renowned producers. A wide offer of products including day and night mode cameras, registering devices, access control cards. 32. Wide offer of fiscal devices, banknote counting devices; cash dispensers, multi-safes, devices used for packing cash, transactions information terminals. 33. Services related to IT system and information safety (information safety systems, personal protection data, protection of personal data, protection of confidential information, audits of conformity, IT audits etc.) 34. Systems for managing sales processes, logistics and distribution in particular for dispersed retail sales points with a diverse ownership structure (own shops, agency points, franchises). 35. E-learning platforms. Konferencja Medicarium efektywność w służbie zdrowia, 18 kwietnia 2011 / Conference Medicarium effectiveness in healthcare, 18 April,

12 Konferencja Klastry jako sposób na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, 14 marca 2011 / Conference Clusters as a way to developed innovative enterprises in Poland March 14, 2011 Konferencja Marketing i Innowacje w Samorządach, 18 listopada 2011 / Conference: Marketing and Innovation in self government institutions, November 18,

13 Członkowie klastra / Cluster members Nazwa / Name Adres / Address Działalność / Activity usługi informatyczne, teleinformatyczne / IT and ICT services BMM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4A Rzeszów COMMIT Polska Sp. z o.o. ul. Załęska Rzeszów DATA-COM Piotr Data ul. Krzyżanowskiego 28/ Rzeszów DIGIT-AL. Andrzej Lesiak ul. Hanasiewicza Rzeszów esecure Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki Krosno ETOB-RES Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów Rzeszów LOGITO Sp. z o.o. ul. Nad Przyrwą Rzeszów TOP S.A. ul. Ślusarczyka Rzeszów VIRTUAL S.C. ul. A. Kamińskiego 8/ Rzeszów usługi informatyczne (dostawca systemów informatycznych) usługi informatyczne (dostawca systemów informatycznych) usługi teleinformatyczne (dostawca internetu i usług internetowych) usługi informatyczne (dostawca systemów informatycznych) usługi informatyczne (systemy bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, audyty bezpieczeństwa, audyty zgodności, audyty teleinformatyczne itp.) usługi informatyczne (dostawca systemów informatycznych) usługi informatyczne (dostawca elektronicznych systemów obiegu dokumentów) usługi informatyczne (dostawca systemów informatycznych) usługi informatyczne (dostawca systemów informatycznych) usługi marketingowe, poligraficzne / marketing services, graphic arts services Agencja Reklamowa PI- XELPR ul. Raginisa Rzeszów Agencja Kreatywna 4N ul. Krakowska Rzeszów IDEO Sp. z o.o. ul. Nad Przyrwą Rzeszów Exacto Sp. z o.o. ul. Sportowa 17/ Rzeszów handel / trade biuro: ul. Gen. Stanisława Maczka Rzeszów BIURO-MAT Sp. z o.o. ul. Szopena Rzeszów usługi marketingowe, reklamowe (marketing interaktywny, design, animacje) usługi reklamowe, poligraficzne (branding, e-marketing, grafika) usługi marketingowe (e-marketing, e- -biznes, serwisy internetowe, kampanie e-marketingowe, programy lojalnościowe i partnerskie, pozycjonowanie serwisów, web usability, portale informacyjne, web 2.0, CMS Edito, marketing szeptany) usługi projektowe, doradcze (doradztwo w zakresie komunikacji, marketingu, PR, InternetPR, internetowe technologie badawcze, organizacja konferencji, kongresów, seminariów; produkt Barometr Komunikacji, narzędzie informatyczne służące do projektowania oraz realizacji badań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej) handel (sprzedaż materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, dostawca łączy internetowych) IT services (providing IT systems) IT services (providing IT systems) It services (providing internet access and internet related services) IT services (providing IT systems) IT services (information safety systems, personal protection data, protection of personal data, protection of confidential information, audits of conformity, safety audits, IT audits etc.) IT services (providing of IT systems) IT services (providing IT systems, circulation of documents) IT services (providing IT systems) IT services (providing IT systems) marketing and advertising services (interactive marketing, design, animations) advertising services, graphic arts (branding, e-marketing, graphics) marketing services (e-marketing, e-business, web pages, e-marketing campaigns, loyalty and partnership programs SEO, web 2.0, CMS Edito, word of mouth marketing) design services, consulting (consulting related to communication, marketing, PR, InternetPR, internet research technologies, organizing conferences, meetings, product- Barometr Komunikacji (Communication Barometer) is a modern IT tool for designing and implementation of inside and outside communication) trade (sales of construction materials, provider of computer equipment, software, internet connections) 57

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo