Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i sposób korzystania z serwisu: świadczenia usług przez Usługodawcę. 2.Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu, Zamawiający/ Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin. 3.Dane i informacje zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub owej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych. Dane znajdujące się w serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody właściciela Serwisu. 2 Definicje 1.Usługodawca - Create Your Business Milej Sp. komandytowa, siedzibą w Warszawie , przy ul. Połczyńskiej 93 lok. 4, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , Regon: Usługobiorca/Zamawiający - przedsiębiorca posiadający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą zawierający Umowę z Create Your Business w celu zamieszczenia reklamy na portalu reklamowym, w szczególności pod adresem internetowym a przez to dołączenia do użytkowników portalu reklamowego 3.Umowa ustna umowa świadczenia usług przez Create Your Business, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności obejmująca telefoniczne zamówienie emisji reklamy na portalu reklamowym. Uwzględniająca wszelkie dodatkowe uzgodnienia Stron Umowy w zakresie treści, rozmiaru, kształtu i obrazu reklamy jak i na specjalne życzenie stworzenia jej nośnika w postaci odrębnej strony internetowej. Postanowienia Regulaminu dostępnego na serwisie stanowią integralną część Umowy. 4.Reklama - każda forma przekazu opracowana przez Create Your Business w zakresie zależnym od zamówienia Zamawiającego, a stanowiąca informacje o Zamawiającym, w szczególności przybliżająca specyfikę działalności gospodarczej Zamawiającego, przedstawiająca promocje sprzedaży lub inne formy korzystania z oferowanych przez Zamawiającego towarów albo przedstawiająca promocyjne usługi Zamawiającego. 5.Materiały informacje w formie tekstowej lub graficznej przekazane przez Zamawiającego/ Usługodawcy lub opracowane przez Usługodawcę na indywidualne zamówienie, w celu realizowania Usług, w szczególności dane identyfikacyjne Zamawiającego oraz logo Zamawiającego. 6.Użytkownik osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu 7.Serwis zorganizowana platforma internetowa składająca się ze strony i innych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem Internetu, będąca własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem do którego prawa autorskie przysługują jedynie Usługodawcy. 8.Usługi - produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę polegające na udostępnianiu Usługobiorcy przestrzeni serwera na potrzeby serwisu www, stworzeniu i utrzymaniu kont poczty elektronicznej, FTP, zamieszczaniu Reklamy internetowej w sposób, aby każdy mógł się z nią zapoznać. 9.Aktualizacja zmiana zawartości plików tekstowych i fotografii znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego. 10.Modyfikacja zmiana układu strony www.

2 11.Panel Administracyjny (CMS) system zarządzania treścią umożliwiający Usługobiorcy samodzielna edycję plików tekstowych oraz fotografii. 12.Hosting usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy: określonej objętości dysku twardego, maksymalnej ilości danych do przesłania przez łącza internetowe serwerowni, usług obsługiwanych przez serwerownię, maksymalnego stopnia obciążenia serwerowni przez usługi. 13.Link sponsorowany reklama w postaci tekstu, wyświetlana nad wynikami wyszukiwania (maksymalnie 3 pozycje), wywoływane są po frazach kluczowych wpisanych do wyszukiwarki, co zwiększa ich skuteczność i dopasowanie przekazu do odbiorcy. 3 Zawarcie Umowy 1.Do zawarcia Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.) 2.Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta niezwłocznie z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty złożonej przez Usługodawcę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się tj., podczas rozmowy telefonicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. 3.Usługobiorca uprawniony jest do złożenia w ciągu 48 h od dnia zawarcia Umowy rezygnacji z Usługi. Rezygnację pod rygorem uznania za nieskuteczną, należy przesłać na adres: 4.Usługodawca w ciągu 72 h od zawarcia Umowy, przekaże Usługobiorcy potwierdzenie realizacji zamówienia w raz z fakturą pro forma, będącą podstawą do zapłaty należnego wynagrodzenia. 5.Domniemywa się, iż osoba zamawiająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest prawidłowo umocowana do występowania w jego imieniu i zaciągania zobowiązań lub/i działa pod jego nadzorem. 6.Umowa zawierana jest na czas określony. 7.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia Aneksu w formie pisemnej. 8.Zamawiający wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych stanowiących potwierdzenie zawarcia umowy, ich archiwizowanie lub/i udostępnianie, odtwarzanie podczas szkoleń, konferencji przygotowanych lub prowadzonych przez Usługodawcę oraz wykorzystywanie ich w materiałach marketingowych Usługodawcy. 9.Postanowienia umowne, które w trakcie obowiązywania straciły swą moc w wyniku zmiany przepisów prawa, przestają obowiązywać Strony Umowy, a w ich miejsce Strony uzgodnią niezwłocznie nowe postanowienia umowne. 10.Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 4 Prawa i Obwiązki Usługodawcy 1.Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi będące przedmiotem Umowy z najwyższą starannością, odpłatnie, przez okres określony w Umowie. 2.Usługodawca zobowiązany jest zamieścić Reklamę Internetową zgodnie z Umową, w terminie w niej określonym lub wynikającym z odrębnych ustaleń. 3.Usługodawca zobowiązany jest dokonywać zmian lub modyfikacji Reklamy Internetowej lub/i innych Usług wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Usługobiorcy, chyba, że konieczność zmian lub modyfikacji wynika z przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług. 4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Usługobiorcę, które zostały wykorzystane w reklamie na serwisie fryzjerzy-kosmetyczki.pl

3 5.W przypadku ujawnienia się roszczenia osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszenia jej praw, Usługobiorca powinien przedsięwziąć wszelkie środki potrzebne do usunięcia skutków naruszenia. Jeżeli na skutek działań osoby trzeciej zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciwko Usługodawcy (Create Your Business), Usługobiorca zobowiązany jest wstąpić do postepowania sądowego zamiast Usługodawcy (Create Your Business) za zgodą osoby trzeciej, w przeciwnym razie Usługodawca uprawniony jest do żądania od Usługobiorcy zwrotu wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, a także w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia żądania naprawienia szkody. 6.Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z jej treści lub formy wynika, że jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo narusza słuszne prawa osób trzecich. 5 Warunki techniczne materiałów i zasady ich przekazywania 1.Materiały dostarczane przez Usługobiorcę powinny być dostarczane w formatach: Pliki tekstowe: doc, txt, html, Pliki graficzne: jpg, tiff, gif, svn, flash, rich media Pliki dźwiękowe: wma, mp3 Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie ZIP. 1.Usługobiorca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów koniecznych do zamieszczenia w reklamie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 2.W przypadku złożenia zamówienia obejmującego także stworzenie nośnika reklamy w postaci odrębnej strony internetowej, Usługobiorca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 3.Niedostarczenie materiałów w terminie określonym w punktach w/w uprawnia Usługodawcę do wykonania reklamy, a także odrębnej strony internetowej z własnych materiałów oraz materiałów udostępnionych przez Usługobiorcę do wiadomości publicznej, bez możliwości roszczeń Usługobiorcy z tego tytułu, za pełnym wynagrodzeniem wynikającym z Umowy. 6 Prawa autorskie 1.Usługobiorca oświadcza, że posiada prawa autorskie prawa majątkowe, przysługują mu prawa zależne oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych, logotypów niezbędnych do zamieszczenia Reklamy Internetowej lub/i świadczenia Usług i przysługujące mu prawa, nie naruszają praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pierwszym zdaniu. 2.W przypadku opracowania reklamy przez Usługodawcę, Usługobiorca udziela Create Your Business nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie na czas nieokreślony z reklamy na polach eksploatacji takich jak utrwalanie reklamy, wprowadzenie do pamięci komputera i włączenie do zbioru reklam Create Your Business, powszechne udostępnianie reklamy, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację na serwisie internetowym. 3.W przypadku opracowania reklamy przez Usługodawcę ( Create Your Business), Usługodawca udziela Usługobiorcy, po dokonaniu przez niego zapłaty całego wynagrodzenia, licencji na korzy-

4 stanie z reklamy na polach eksploatacji takich jak utrwalanie reklamy, wprowadzanie do pamięci komputera, powszechne udostępnianie reklamy, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację na serwerze internetowym, przy czym Usługobiorca przy korzystaniu z reklamy w wyżej oznaczony sposób zobowiązany jest do zamieszczenia czytelnej informacji stanowiącej, iż prawa autorskie i prawa pokrewne do reklamy przysługują Create Your Business. W razie naruszenia tego obowiązku Create Your Business ma prawo wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, jak również dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych oraz określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm) 4.Majątkowe i osobiste prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Create Your Business przysługują Create Your Business. 7 Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Z zastrzeżeniem postanowienia Art Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność z winy umyślnej), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostępności serwisu z przyczyn od niego nie zależnych, przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane potrzebą usunięcia awarii, testowaniem oprogramowania bądź sprzętu, koniecznością konserwacji, jak również opóźnieniu w terminowym wykonaniu Usługi spowodowanej działaniem siły wyższej. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawionych Usługobiorcy referencji czy opinii, zamieszczanych w Serwisie. Wszelkie spory rozstrzygane będą wyłącznie pomiędzy Usługobiorcą, a autorem wpisu. Udostępnienie danych autora wpisu odbędzie się wyłącznie na podstawie żądania uprawnionego organu. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakość oraz sposób świadczenia usług przez Usługobiorcę. 8 Reklamacje 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej z zachowaniem terminu 48 h od zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji oraz wysłać ją na adres 2. Zgłoszenie powinno zawierać: Dane Usługobiorcy Opis zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia ( jego miejsce i czas oraz inne okoliczności) 1. Usługodawca zobligowany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną ( ). 2. Rozstrzygnięcie zgłoszonej reklamacji przekazane zostanie Usługobiorcy w formie elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres Reklamacje nie mogą być objęte wady spowodowane nieprawidłową treścią lub jakością przekazanych przez Zamawiającego materiałów.

5 9 Wynagrodzenie 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty umownego wynagrodzenia w wysokości ustalonej oraz potwierdzonej przez Usługobiorcę w momencie zawarcia umowy. 2. Wynagrodzenie płatne jednorazowo lub w ratach powiększone jest o należny podatek VAT w wysokości 23%. 3. Create Your Business niezwłocznie po zawarciu umowy zobligowany jest do wysłania Zamawiającemu dokument pro-forma, w którym przedstawiona jest wysokość wynagrodzenia wraz z terminem płatności. Natomiast, jeśli wynagrodzenie jest płatne w ratach określa wysokość rat w raz z terminem płatności każdej raty. Dokument pro-forma zawiera numer rachunku bankowego Create Your Business i stanowi dla Zamawiającego podstawę do płatności wynagrodzenia. 4. Dopuszcza się możliwość wysłania dokumentu pro-forma za pośrednictwem drogi elektronicznej lub faksu podanego przez Zamawiającego. 5. Po uregulowaniu płatności na podstawie dokumentu pro-forma Create Your Business wystawia fakturę VAT w terminie 7 dni roboczych obejmującą wartość ustalonego wynagrodzenia, która wysyłana jest za pośrednictwem Poczta Polska S. A. na adres siedziby Zamawiającego. 6. W przypadku niezapłacenia wynagrodzenia w całości lub części wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległej kwoty jak również zostanie obciążony ewentualnymi kosztami działań windykacyjnych wraz z należnymi kosztami postępowania sądowego. 7. W przypadku należności płatnej w ratach, uchybienie terminowi płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości, skutkuje wymagalnością spłaty pozostałych rat w ciągu 5 dni roboczych. 8. Złożenie reklamacji, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty. 10 Polityka prywatności 1. Usługodawca, jako administrator danych osobowych jest zobowiązany do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, w tym Usługobiorcy. Danymi osobowymi w rozumieniu przepisów prawa są wszelkie informacje, które Użytkownik, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy, a które odnoszą się do możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. na podstawie, których może być zidentyfikowana pośrednio lub bezpośrednio, po przez odniesienie się do ogólnie obowiązujących identyfikatorów lub poprzez odniesienie się do wszelkich elementów specyficznych dla fizycznej, umysłowej lub kulturowej tożsamości takiej osoby zwanej dalej Danymi Osobowymi. 2. Użytkownik Serwisu niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Umowie lub pozyskanych w trakcie realizacji Umowy na potrzeby niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy (zgodnie z Ustawą z dn r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) 3. Usługodawca przechowuje oraz przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy. Są nimi nazwa, pod jaką prowadzona jest działal-

6 ność gospodarcza, jego numery NIP, REGON, KRS, nazwa banku wraz z numerem konta bankowego, oraz adres poczty elektronicznej ( ). 4. Usługodawca może przetwarzać inne dane osobowe, w posiadanie, których wszedł w związku z wykonaniem Usługi celem jej należytego wykonania, bądź zostały one przekazane na zasadzie dobrowolności. Są nimi: imię i nazwisko Zamawiającego, numer pesel oraz adres zamieszkania. 5. Zamawiający ma prawo wglądu, uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Usługodawcy w ramach korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem danych osobowych, do których przetwarzania Usługodawca jest uprawniony zgodnie z obowiązującym prawem. Realizacja uprawnień następuje poprzez wysłanie a ze stosownym żądaniem na adres: 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje, od dnia jego ogłoszenia w Serwisie. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu, obowiązują od dnia jego ogłoszenia w Serwisie. 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN NAVIDEALS.PL

REGULAMIN NAVIDEALS.PL REGULAMIN NAVIDEALS.PL Każdy Użytkownik, w szczególności Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług firmy Navideals.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo