ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK.

2 2 Spis treści: strona I Sprawy organizacyjne.. 3 II Informacja ogólna o członkach i zasobach Spółdzielni 4 III Zagadnienia ekonomiczno - finansowe. 7 IV Gospodarka remontowa V Działalność inwestycyjna i modernizacja zasobów.. 31 VI Informacja dotycząca realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 34 VII Informacja o prowadzonych sch sądowych i egzekucjach komorniczych.. 41 VIII Informacja dotycząca nowej umowy na dostawę energii cieplnej do budynków Krakowskich Spółdzielni Mieszkaniowych 42 IX Informacja o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w 2011 roku 44 ZAŁĄCZNIKI: 1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok. 2. Plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych na 2011 rok realizacja (tabela) 3. Tabela sposobu realizacji wniosków zgłoszonych do komisji uchwał i wniosków na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu r.

3 3 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE. INFORMACJA OGÓLNA Działalnością Spółdzielni w okresie sprawozdawczym kierował Zarząd w następującym składzie osobowym: Prezes Zarządu - mgr inż. Jacek Radłowski Członek Zarządu ds. organizacyjnych i pracowniczych - Andrzej Pietroń Wyżej wymieniony skład Zarządu Spółdzielni został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i miał pełne uprawnienia do wykonywania swoich statutowych zadań. Na stanowisku Głównego Księgowego zatrudniona była mgr Teresa Panek. Średnioroczne zatrudnienie w Spółdzielni w 2011 roku wynosiło 46,86 etatów. W 2011 roku Zarząd Spółdzielni odbył 51 protokołowanych posiedzeń i podjął łącznie 692 uchwały. W 2011 roku Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 27 maja. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Walne Zgromadzenie podjęło między innymi uchwały o: - zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, - zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok, - udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, - przeznaczeniu nadwyżki bilansowej osiągniętej z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2010 rok, - oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć, - uchwaleniu kierunków działania Spółdzielni na lata Rozpatrzono odwołanie członka Spółdzielni od uchwały Nr 3/2011 Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia ze Spółdzielni, a także wybrano 2 delegatów na VII Zjazd Delegatów MZRSM. W obradach Walnego Zgromadzenia udział wzięło 136 członków Spółdzielni.

4 4 II. INFORMACJA OGÓLNA O CZŁONKACH I ZASOBACH SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ ROKU. 1. CZŁONKOWIE - liczba członków: w tym osoby prawne: liczba członków przyjętych w 2011 r liczba członków skreślonych w 2011 r INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ Realizując ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia utworzyła 65 nieruchomości. Aktualnie na dzień roku Spółdzielnia zarządza 60 nieruchomościami, w rym: nieruchomości budynkowe - 49 w rozbiciu na: nieruchomości jednobudynkowe - 47 nieruchomości dwubudynkowe - 2 zespoły garaży wolnostojących - 11 W związku z sukcesywnym ustanawianiem i przenoszeniem na rzecz członków odrębnej własności lokali na dzień roku Spółdzielnia zarządzała następującymi nieruchomościami: nieruchomości jednobudynkowe 1. ul. Węgierska 9 2. ul. Kołłątaja ul. Kraszewskiego ul. J. Lea ul. J. Lea 90 B, C, D 6. ul. J. Lea ul. J. Lea ul. J. Lea ul. J. Lea al. Kijowska ul. Skarbińskiego ul. Skarbińskiego ul. Skarbińskiego ul. Skarbińskiego ul. Obopólna ul. Obopólna ul. Bajeczna ul. Obopólna 4 A 19. ul. Warmijska ul. Racławicka ul. Racławicka ul. Piastowska ul. Piastowska ul. Smoluchowskiego ul. Chodowieckiego ul. Chodowieckiego ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. K. Wyki ul. K. Wyki ul. Szymanowskiego ul. Szymanowskiego ul. Gromady Grudziąż os. Piastów 1 B 38. os. Piastów 1 C 39. os. Piastów 12 B 40. os. Piastów 35 A

5 5 41. os. Piastów 36 A 42. os. Piastów 37 A 43. Al. 29 Listopada 42 B 44. ul. Oboźna ul. Grzegórzecka ul. Grzegórzecka ul. Grażyny 11 nieruchomości dwubudynkowe 1. ul. Modrzejewskiej 18 i ul. Wielkotyrnowska ul. Warmijska 7 i ul. Warmijska 9 zespoły garaży wolnostojących 1. ul. Chodowieckiego 5 A 2. ul. Skarbińskiego ul. Salwatorska ul. Mlaskotów 4 B 5. ul. Warmijska ul. Wyki 6 B 7. os. Piastów 1 B 8. os. Piastów 12 B 9. ul. Obopólna 4 B 10. ul. Obopólna 6 A 11. ul. Obopólna 16 A 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ A. Ilość budynków mieszkalnych 51 B. Ilość mieszkań 1999 w tym: na umowę najmu 5 na warunkach spółdzielczego własnościowego 1031 na warunkach spółdzielczego lokatorskiego 50 z odrębną własnością 906 bez tytułu prawnego 6 pustostan 1 C. Powierzchnia lokali mieszkalnych ,58 m 2 D. Ilość garaży wolnostojących i wbudowanych 308 (bez miejsc w garażach wielostanowiskowych) plus udział w garażach wielostanowiskowych i lokalach o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, w których znajdują się miejsca postojowe (ul. Grzegórzecka 72 = 7/28 części, ul. Bajeczna 11 = 1072/1425 części, ul. Wesele 47 = 3360/20070 części), 50 % udziału w garażu przy ul. Smoluchowskiego 12. E. Powierzchnia garaży wbudowanych i wolnostojących 5.539,07 m 2 w tym: Powierzchnia garaży wolnostojących 2.178,80 m 2 Powierzchnia garaży wbudowanych 2.769,00 m 2 Powierzchnia miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych 591,27 m 2 F. Ilość lokali użytkowych 46 (47 podział 1 lokalu na 2 na ul. Szymanowskiego 14) w tym: na najem 34 (35) z własnościowym prawem + odrębną własnością 12

6 6 G. Powierzchnia lokali użytkowych 4.324,33 m 2 w tym: - powierzchnia lokali na umowę najmu 3.410,06 m 2 - powierzchnia lokali z własnościowym prawem + odrębną własnością 914,27 m 2 H. Ilość pracowni plastycznych 19 w tym: na umowę najmu 7 z własnościowym prawem + odrębną własnością 12 I. Powierzchnia pracowni plastycznych 612,86 m 2 w tym: na umowę najmu 227,89 m 2 z własnościowym prawem + odrębną własnością 385,09 m 2 J. Powierzchnia lokali własnych Spółdzielni 851,25 m 2 w tym garaż Spółdzielni 22,83 m 2 K. Do dnia roku Spółdzielnia zarządzała nieruchomością budynkową przy ul. 29 Listopada 44b o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych: 477,37 m 2 L. W nieruchomości przy ul. Wesele 47 własność Spółdzielni stanowiło do r., miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym o pow. 17,05 m 2, które było wynajmowane. Ponadto Spółdzielnia posiada w tej nieruchomości lokal mieszkalny o pow. 68,58 m 2 oraz miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym o pow. 13,35 m 2 do których własnościowe prawo do lokalu posiada członek Spółdzielni. 4. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ A. Nieruchomość w której powstała wspólnota mieszkaniowa z mocy : Al. 29 Listopada 45 C 10 mieszkań pow. 629,40 m 2 B. Nieruchomości wybudowane w celu zawarcia umów o ustanowienie odrębnej własności lokali: ul. Modrzejewskiej 28 pow. 345,56 m 2 w tym: 7 mieszkań 7 miejsc postojowych ul. Pachońskiego 4C zespół 15 garaży pow. 231,75 m 2 C. Nieruchomość obca przejęte w administrowanie na mocy umowy zawartej ze Wspólnotą ul. Lea 90 A pow. 802,00 m 2

7 7 III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO - FINANSOWE A. Gospodarka finansowa Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność Spółdzielni w 2011 roku, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy ,72 zł. 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do wykazujący niedobór wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie ,32 zł. zaprezentowany w pozycji A.II. tego rachunku jako zmiana stanu produktów do rozliczenia w roku następnym oraz zysk netto w kwocie ,67 zł. z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe za 2011r. zostało sporządzone w obowiązującym terminie i było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wydał pozytywną opinię o sporządzonym sprawozdaniu (opinia stanowi załącznik do sprawozdania). Roczne sprawozdanie finansowe zostało rozpatrzone i omówione przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r., która w oparciu o sporządzoną opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie zaopiniowała sporządzone sprawozdanie. Rada Nadzorcza Spółdzielni zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym na jej plenarnym posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r. Po odczytaniu przez biegłego rewidenta sporządzonej przez niego opinii i omówieniu sporządzonego raportu z badania sprawozdania finansowego, jak i po wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 rok. Tabelaryczne dane, grupujące poszczególne załączony, skrócony bilans Spółdzielni sporządzony na dzień r. składniki majątkowe i źródła finansowania obrazuje

8 8 Skrócony bilans na dzień r. I - aktywa - majątek spółdzielni Grupa bilansu Wyszczególnienie Stan na dzień r. Tabela Nr 1 (w złotych ) Stan na dzień r. A. I. II. III. IV. V. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , , , , , ,37 B. I. II. III. IV. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia Międzyokresowe , , , , , , , , , ,62 Suma aktywów (A + B) , ,19 II - pasywa - źródła finansowania majątku i fundusze spółdzielni Grupa Bilansu Wyszczególnienie Stan na dzień r. c.d. Tabela Nr 1 (w złotych) Stan na dzień r. A. I. IV. V. VIII. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Zysk netto , , , , , , , , , ,46 B. II. III. IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , ,21 Suma pasywów (A + B) , ,19 W związku ze zmianą od dnia r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2007 roku Spółdzielnia ustala odrębnie wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i odrębnie z pozostałej działalności gospodarczej. Wynik z pozostałej działalności gospodarczej obejmuje dochody z lokali użytkowych oraz przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne.

9 9 Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazuje zysk netto (nadwyżkę bilansową) z pozostałej działalności gospodarczej w kwocie ,67 zł. Zarząd wystąpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie tej kwoty na pokrycie kosztów gospodarki zasobami roku w 2012 roku. Po stronie przychodów rachunku zysków i strat w pozycji zmiana stanu produktów Spółdzielnia wykazała niedobór z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie ,32 zł. Kwota ta pod datą ostatniego dnia obrotowego została przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do rozliczenia w następnym roku. Obowiązująca od r. zmiana przepisów podatkowych spowodowała konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (termin złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku r.) za rok 2011 r. wynosił ,00 zł. Kwota zapłaconego podatku w bardzo znaczny sposób obniżyła pozostałe dochody Spółdzielni m.in. z dochodów uzyskiwanych z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, reklam umieszczanych na terenie Spółdzielni oraz z przychodów finansowych (odsetki od lokat bankowych). Kwoty te w przeszłości przeznaczane były na pokrycie kosztów eksploatacji, a więc wpływały na wysokość opłat. Zmiana przepisów podatkowych w tym zakresie pomniejszyła środki Spółdzielni uzyskiwane z innych tytułów, co w konsekwencji wpływa na wysokość opłat pobieranych od osób będących członkami Spółdzielni. Łączny wynik z całej działalności Spółdzielni za 2011 rok po opodatkowaniu stanowi nadwyżkę wpływów nad kosztami w kwocie 5.769,35 zł. Narastająco tj. wg stanu na dzień r., po uwzględnieniu nadwyżki z roku 2010 łączny wynik Spółdzielni wykazuje nadwyżkę wpływów w kwocie ,06 zł. Kwota ujemnego wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,32 została wykazana w aktywach bilansu jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czyli do rozliczenia w roku 2012, natomiast dodatni wynik z pozostałej działalności gospodarczej został wykazany w pasywach bilansu jako zysk netto. Decyzję o przeznaczeniu tego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie. Wynik Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi różnicę między kosztami a przychodami z tej gospodarki i przedstawia się następująco:

10 10 Wyliczenie wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2011r. Tabela nr 2 Nazwa konta Koszty Sprzedaż Wynik Eksploatacja-Wspólnota Mieszkaniowa 8 594, ,49-745,72 Eksploatacja-lokale mieszkalne , , ,31 Eksploatacja-pracownie plastyczne , , ,66 Eksploatacja-garaże , , ,47 Centralne ogrzewanie , ,35 0,00 Woda i kanalizacja , ,69 0,00 Ciepła woda , ,89 0,00 R a z e m , , ,16 Pożytki z części wspólnych nieruch , , ,21 Lokale użytkowe własnościowe , , ,17 Podatek dochodowy od pożytków z części wspólnych ,20 Ogółem gospodarka zasobami mieszkaniowymi za 2011 rok , , ,32 Wynik z roku 2010r ,71 Wynik na r. (do rozliczenia w 2012 roku) ,61 Wyliczenie wyniku z pozostałej działalności Spółdzielni za 2011r. Tabela nr 3 Lokale użytkowe-dzierżawy i inne (mienie Spółdzielni) Nazwa konta Koszty Przychód Wynik Eksploatacja , , ,09 Najem garażu Wesele , ,00-193,94 Działalność pozostała Koszty/przychody - sprzedaż materiałów 484,98 484,98 0,00 Koszty i przychody finansowe 0, , ,30 Koszty i przychody operacyjne , , ,08 Sprzedaż zewnętrzna (refaktury) , ,22 0,00 Koszty/przychody grupy konserwatorów 928, , ,70 Koszty/przychody z zarządzania 6 972, , ,24 R A Z E M , , ,47 Podatek dochodowy za 2011r ,80 Wynik netto za 2011r ,67

11 11 Syntetyczne dane i wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni obrazuje Tabela nr 4. Tabela Nr 4 Węzłowe dane i wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni w latach LP. Wyszczególnienie 2009rok 2010rok 2011rok Suma bilansowa Wynik z całej działalności Zysk netto Fundusze własne Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności, w tym: z tytułu opłat za użytkowanie lokali Środki pieniężne Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty długoterminowe Przychody ogółem Koszt własny sprzedaży ogółem Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Relacje, wskaźniki: Wzrost sumy bilansowej Pokrycie majątku trwałego funduszem Płynność majątku obrotowego Płynność środków pieniężnych Rentowność sprzedaży Należności z tytułu opłat za używanie lokali do rocznej kwoty naliczeń z tego tytułu 100,0% 85,2% 224,9% 154,5% 1,03 3,54% 96,7% 79,7% 154,1% 121,6% 1,02 3,80% 93,0% 80,0% 190,2% 140,4% 1,02 3,84% Należy stwierdzić, że Spółdzielnia przez cały rok 2011 posiadała pełną płynność finansową, a wolne środki w trakcie roku Spółdzielnia lokowała na lokatach terminowych. Wartość środków pieniężnych na r. wynosiła ,03 zł. Na wartość tą składały się : środki pieniężne w kasie ,77 zł. rachunek bankowy - bieżący ,67 zł. rachunek bankowy środków ZFŚS ,49 zł. rachunek lokat terminowych ,12 zł. rachunek środków na spłatę kredytów ,42 zł. środki pieniężne w drodze ,56 zł.

12 12 B. Koszty i przychody, realizacja planu rocznego Spółdzielni Koszty działalności Spółdzielni za 2011rok zamknęły się kwotą zł ,77 zł. Koszty te w stosunku do roku 2010 zwiększyły się o kwotę ,02 zł. Wzrost kosztów jest proporcjonalny do wzrostu przychodów i dotyczy głównie tych samych pozycji (wzrostu odpisu na fundusz remontowy, kosztów z tytułu dostawy mediów tj. kosztów wody i kanalizacji, wywozu nieczystości). Znaczne obniżenie kosztów nastąpiło w pozycji centralne ogrzewanie tj. o ,12 zł. (czyli o 11,5% w stosunku do roku 2010) pomimo znacznego wzrostu cen za dostawę ciepła i wzrostu od dnia r. stawki podatku VAT o 1%. Obniżenie kosztów centralnego ogrzewania jest w znacznej mierze związane z dociepleniem budynków. Nadpłata z tego tytułu w łącznej kwocie ,11 zł. została rozliczona z osobami posiadającymi tytuły prawne do lokali w miesiącu marcu br. W pozycji woda i kanalizacja koszty wzrosły o ,84 zł. (czyli o 8,2% w stosunku do roku 2010) i jest to wzrost spowodowany wzrostem cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków od dnia r.. Wzrost kosztów odpisu na fundusz remontowy o kwotę ,29 zł. tj. o 7,8% związany jest przede wszystkim z dociepleniem kolejnych budynków. Zestawienie kosztów z poszczególnych tytułów przedstawiono na str Przychody z działalności operacyjnej i finansowej stanowią kwotą w wysokości ,55 zł. przy poniesionych kosztach w wysokości ,17 zł., co daje wynik dodatni na działalności operacyjnej i finansowej w wysokości ,38 zł. Najpoważniejsze pozycje tych przychodów stanowią: - odsetki od rachunków bankowych bieżących i lokat terminowych ,36 zł. - odsetki za zwłokę (lokale mieszkalne) ,57 zł. - pozostałe odsetki ,37 zł. - zwrot zasądzonych kosztów sądowych i komorniczych ,84 zł. - prowizja od składek Uniqa ,74 zł. - sprzedaż miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym ,00 zł. - rozwiązanie rezerw na należności sporne i wątpliwe ,07 zł. - pozostałe przychody operacyjne ,60 zł. Natomiast najpoważniejsze pozycje po stronie kosztów stanowią: - opłaty sądowe i komornicze ,37 zł. - odpisy aktualizujące należności ,60 zł. - opróżnienie z rzeczy i dezynfekcja lokalu nr 83 przy ul. Skarbińskiego 10 (lokal wolny) ,00 zł. - spisanie należności jako nieściągalne dot. lokalu nr 83 przy ul. Skarbińskiego ,33 zł. - koszt własny sprzedaży (miejsce postojowe) ,16 zł. - pozostałe koszty operacyjne - 483,71 zł.

13 13 Szczegółowe informacje na temat poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów zostały zawarte w tabelach od nr 7 do nr 12. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali, pomimo intensywnych działań windykacyjnych nieznacznie się zwiększyły. Na dzień r. wynosiły one ,60 zł. (w tym: z lokali użytkowych 7 667,86 zł.). Kwota ta w stosunku do roku 2010 wzrosła. Na dzień r. zaległości czynszowe wynosiły ,56 zł. Kwota zaległości wzrosła o ,04 zł., a wskaźnik zaległości wynosi 3,84% (zwiększenie o 0,04%). Należy podkreślić, ze zadłużenie z tytułu opłat za lokale od 2002 roku systematycznie co roku zmniejszało się i od 2009 roku następuje jego wzrost. Analiza wskaźników zadłużenia wskazuje na wzrost zadłużenia z tytułu opłat do 2002 roku kiedy wskaźnik osiąga wielkość 6,68%, natomiast od 2003roku za każdy kolejny rok następuje jego zmniejszenie do wielkości 3,52% za 2008 rok i nieznacznego wzrostu w 2009 roku do wielkości 3,54% i dalszy wzrost w 2010 roku do 3,80% i w 2011r. do 3,84%. Należy jednak podkreślić, że wskaźnik ten jest cały czas na dość dobrym poziomie. Struktura tego zadłużenia na dzień r. i na dzień r. przedstawia się następująco: 2010 rok 2011 rok Okres kwota zł. % kwota zł. % do poniżej 2-ch miesięcy ,07 23, ,38 11,13 od 2 m-cy do poniżej 3-ch m-cy ,30 6, ,88 10,04 od 3 m-cy do poniżej 4-ch m-cy ,05 5, ,33 7,83 od 4-ch m-cy do powyżej 5 m-cy ,13 5, ,91 4,35 od 6 miesięcy i powyżej ,01 58, ,10 66,65 Razem ,56 100, ,60 100,00 Najwyższe zadłużenia na przestrzeni ostatnich lat stwierdza się w grupie zaległości za okres powyżej sześciu miesięcy i w tej grupie nastąpiło kwotowe i procentowe zwiększenie zadłużenia. Jest to grupa zaległości najtrudniejsza do egzekucji zadłużenia te objęte są wyrokami sądowymi i są w egzekucji komorniczej. STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH Zbiorcze zestawienie wszystkich źródeł finansowania działalności bieżącej Spółdzielni przedstawia poniższa tabela:

14 14 Tabela nr 5 Lp. Wyszczególnienie 2010 rok Udział % w sprzedaży ogółem 2010 rok Udział % w sprzedaży ogółem 1 Eksploatacja podstawowa ,23 33, ,85 33,47 2 Fundusz remontowy ,38 20, ,67 22,07 3 Azart 4 272,50 0, ,50 0,03 4 Telewizja Kablowa 7 386,25 0, ,02 0,06 5 Konserwacja domofonów ,24 0, ,66 0,23 6 Konserwacja kotłowni gazowych ,54 0, ,97 0,20 7 Monitoring budynków 2 583,00 0, ,58 0,03 8 Badania i przeglądy ,49 1, ,03 0,96 9 Użytkowanie wieczyste gruntów ,91 0, ,05 0,60 10 Podatek od nieruchomości ,01 0, ,10 0,75 11 Wywóz nieczystości ,32 2, ,45 3,12 12 Eksploatacja dźwigów ,53 1, ,13 1,20 13 Woda i kanalizacja ,85 10, ,69 11,67 14 Centralne ogrzewanie ,47 24, ,35 21,44 15 Ciepła woda ,78 1, ,89 1,85 16 Usługi zewnętrzne ,29 0, ,22 0,23 17 Usługi konserwatorów 3 427,16 0, ,63 0,02 18 Usługi zarządzania nieruchomościami ,20 0, ,80 0,17 19 Sprzedaż materiałów 643,53 0,01 484,98 0,00 20 Przychody finansowe ,39 1, ,30 1,39 21 Przychody operacyjne ,74 0, ,25 0,50 22 Razem ,81 100, ,12 100,00 W 2011r. w porównaniu do roku 2010 nastąpiło zwiększenie przychodów ogółem o 0,39%. Poszczególne pozycje w strukturze przychodów kształtują się w zasadzie na poziomie roku 2010r. Wzrost przychodów nastąpił głównie w pozycjach woda i ścieki oraz wywóz nieczystości. Znaczny wzrost nastąpił także w pozycji dotyczącej odpisu na fundusz remontowy wzrost ten nastąpił głównie w nieruchomościach budynkowych ocieplonych w 2010 roku.

15 15 STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI W LATACH Strukturę kosztów za lata przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie 2010 rok udział % w kosztach ogółem 2011 rok udział % w kosztach ogółem 1 Eksploatacja podstawowa ,91 33, ,22 33,57 2 Fundusz remontowy ,38 21, ,67 22,54 3 Azart 4 272,50 0, ,50 0,03 4 Telewizja Kablowa 7 128,32 0, ,06 0,06 5 Konserwacja domofonów ,24 0, ,28 0,24 6 Konserwacja kotłowni gazowych ,69 0, ,18 0,21 7 Monitoring budynków 2 581,08 0, ,20 0,03 8 Badania i przeglądy ,52 0, ,21 1,15 9 Użytkowanie wieczyste gruntów ,62 0, ,64 0,61 10 Podatek od nieruchomości ,07 0, ,40 0,74 11 Wywóz nieczystości ,35 2, ,47 3,19 12 Eksploatacja dźwigów ,41 1, ,15 1,15 13 Woda i kanalizacja ,85 11, ,69 11,92 14 Centralne ogrzewanie ,47 24, ,35 21,91 15 Ciepła woda ,78 1, ,89 1,89 16 Usługi zewnętrzne ,29 0, ,22 0,23 17 Usługi konserwatorów 1 774,80 0,01 928,93 0,01 18 Usługi zarządzania nieruchomościami 6 259,70 0, ,56 0,06 19 Koszt własny sprzedaży materiałów 643,53 0,01 484,98 0,00 20 Koszty finansowe 7 021,34 0,06 0,00 0,00 21 Koszty operacyjne ,90 0, ,17 0,46 22 Razem ,75 100, ,77 100,00 Koszty działalności Spółdzielni zamykają się kwotą w wysokości ,77 zł. (jest to wzrost w stosunku do roku 2010 o 0,58%). Poszczególne pozycje w strukturze kosztów kształtują się w zasadzie na poziomie roku Wzrost kosztów nastąpił głównie w pozycjach woda i ścieki oraz wywóz nieczystości - są to pozycje kosztowe w zasadzie niezależne od Spółdzielni. Znaczny wzrost nastąpił także w pozycji dotyczącej odpisu na fundusz remontowy wzrost ten nastąpił głównie w nieruchomościach budynkowych ocieplonych w 2010 roku. Koszty eksploatacji wzrosły nieznacznie w porównaniu do roku 2010 tj. o ,31 zł. (czyli o 0,56%) pomimo dość znacznego wzrostu cen i wzrostu stawki podatku VAT o 1%. W związku ze zmianą przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych począwszy od 2008 roku Spółdzielnia dokonuje odrębnej ewidencji i rozliczenia kosztów z wszystkich tytułów na poszczególne nieruchomości. Stąd też stawki opłat są odrębnie kalkulowane dla każdej nieruchomości budynkowej.

16 16 Kredyty długoterminowe dotyczące budowy trzech budynków tj. ul. Oboźna 4 oraz os. Piastów 36a i 37a były przez Spółdzielnię spłacane na bieżąco - członkowie zobowiązani przepisami ustawy do ich spłaty, generalnie dokonywali obowiązujących wpłat terminowo. Były jednak przypadki opóźnień, które powodowały konieczność zakładania przejściowo środków do spłaty przez Spółdzielnię. Powyższe zaległości na koniec 2011 roku wynosiły ,57 zł. i wzrosły w porównaniu do roku 2010 o 1.312,89 zł. C. Zobowiązania długoterminowe Spółdzielni na dzień r. stanowią kwotę w wysokości ,72 i dotyczą: a/ kredyty i pożyczki kwota ,60 - kredyt długoterminowy związany z realizacją 3-ch budynków mieszkalnych spłacany przez członków spółdzielni zgodnie z ustawą z dnia r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 119 poz.1115 z późniejszymi zmianami) spłata przez okres 20 lat w PKO BP S.A. II Oddział w Krakowie kwota ,21 w tym: kredyt w okresie spłaty kwota ,39 skapitalizowane odsetki kwota 5.912,70 odsetki wobec budżetu kwota ,18 odsetki przedstawione do wykupu kwota 786,94 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie nakładów na docieplenia w trzynastu budynkach kwota ,40 w tym: budynku przy ul. Chodowieckiego 5 kwota ,85 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Chodowieckiego 7 kwota ,00 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Skarbińskiego 12 kwota ,00 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Skarbińskiego 14 kwota ,81 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Warmijskiej 9 kwota ,99 termin spłaty r. budynku przy os. Piastów 36a kwota ,12 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Wyki 12 kwota ,32 (termin spłaty r) budynku przy ul. Oboźnej 4 kwota ,92 (termin spłaty r.) budynku przy os. Piastów 37a kwota ,00 (termin spłaty r.)

17 17 budynku przy ul. Racławickiej kwota ,94 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Skarbińskiego 16 kwota ,45 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Warmijskiej 7 kwota ,00 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Wyki 10 kwota ,00 (termin spłaty r.) - kredyty z PKO BP SA II O/Kraków na docieplenie w dwudziestu ośmiu budynkach (z premią termomodernizacyjną otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego w latach ) w łącznej kwocie zł ,78 i dotyczy budynków: przy ul. Skarbińskiego 12 kwota ,38 przy ul. Skarbińskiego 14 kwota ,63 przy ul. Chodowieckiego 7 kwota ,48 przy os. Piastów 36A kwota ,14 przy ul. Chodowieckiego 5 kwota ,33 przy ul. Wyki 12 kwota ,31 przy ul. J. Lea 53 kwota ,40 przy ul. Oboźnej 4 kwota ,15 przy ul. Racławicka kwota ,15 przy os. Piastów 37a kwota ,35 przy ul. Skarbińskiego 16 kwota ,63 przy ul. Smoluchowskiego 12 kwota ,29 przy ul. Warmijskiej 7 kwota ,56 przy ul. Warmijskiej 9 kwota ,30 przy Al. Kijowskiej 9 kwota ,60 (okres spłaty 13 lat) przy ul. Wyki 10 kwota ,34 przy Al. 29-Listopada 42b kwota ,92 przy ul. Gromady Grudziąż 23 kwota ,91 (okres spłaty 15 lat) przy ul. J.Lea 88 kwota ,03 przy ul. Racławickiej 6 kwota ,17 przy ul. Skarbińskiego 10 kwota ,31

18 18 przy ul. Węgierskiej 9 kwota ,44 przy ul. Wielkotyrnowskiej 20- Modrzejewskiej 18 kwota ,15 przy os. Piastów 12b kwota ,21 przy ul. J.Lea 90 B,C,D kwota ,43 przy ul. J.Lea 92 kwota ,84 przy ul. J.Lea kwota ,07 przy ul. Kołłątaja 16 kwota ,26 - kredyty z PKO BP SA II O/Kraków na sfinansowanie kosztów remontu polegającego na modernizacji przewodów wentylacyjno spalinowych wraz z dostawą i montażem piecy dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania kwota ,21 b/ inne kwota ,12 Pozycja ta dotyczy kaucji długoterminowych wpłaconych przez najemców lokali użytkowych tytułem zabezpieczenia czynszów najmu.

19 19 UWAGA: tabele nr 7 i nr 8 zamieszczono w odrębnych plikach o tytułach: Tabela nr 7 (do str. 19 Sprawozdania z działalności) Tabela nr 8 (do str. 20 Sprawozdania z działalności)

20 20

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Lp stan na Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie Zmniejszenie 1-01-2016 31-12-2016 1-01-2016 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 16 października 2009 r. Zmiany: - Uchwała nr 69/2010 z dnia 25.11.2010 r. (Rozdz. 2 ust. 2.6. pkt. 3) 1.1. Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin gospodarki finansowej S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. 1995r. nr 54 poz. 288, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH W ZWIERZYNIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH W ZWIERZYNIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH W ZWIERZYNIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KRAKOWIE I. PODSTAWA PRAWNA Podstawę tworzenia funduszy remontowych stanowi 97 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r.

z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r. I. Informacje wstępne. Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Spadowej 8 w Dąbrowie Tarnowskiej została

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 35 733 334,95 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2 Stowarzyszenie Homo Faber REGON: 432738790 (numer statystyczny) (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2015 Stan na WIERSZ AKTYWA początek koniec roku 1 2 roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od do obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo