ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK.

2 2 Spis treści: strona I Sprawy organizacyjne.. 3 II Informacja ogólna o członkach i zasobach Spółdzielni 4 III Zagadnienia ekonomiczno - finansowe. 7 IV Gospodarka remontowa V Działalność inwestycyjna i modernizacja zasobów.. 31 VI Informacja dotycząca realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 34 VII Informacja o prowadzonych sch sądowych i egzekucjach komorniczych.. 41 VIII Informacja dotycząca nowej umowy na dostawę energii cieplnej do budynków Krakowskich Spółdzielni Mieszkaniowych 42 IX Informacja o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w 2011 roku 44 ZAŁĄCZNIKI: 1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok. 2. Plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych na 2011 rok realizacja (tabela) 3. Tabela sposobu realizacji wniosków zgłoszonych do komisji uchwał i wniosków na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu r.

3 3 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE. INFORMACJA OGÓLNA Działalnością Spółdzielni w okresie sprawozdawczym kierował Zarząd w następującym składzie osobowym: Prezes Zarządu - mgr inż. Jacek Radłowski Członek Zarządu ds. organizacyjnych i pracowniczych - Andrzej Pietroń Wyżej wymieniony skład Zarządu Spółdzielni został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i miał pełne uprawnienia do wykonywania swoich statutowych zadań. Na stanowisku Głównego Księgowego zatrudniona była mgr Teresa Panek. Średnioroczne zatrudnienie w Spółdzielni w 2011 roku wynosiło 46,86 etatów. W 2011 roku Zarząd Spółdzielni odbył 51 protokołowanych posiedzeń i podjął łącznie 692 uchwały. W 2011 roku Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 27 maja. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Walne Zgromadzenie podjęło między innymi uchwały o: - zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, - zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok, - udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, - przeznaczeniu nadwyżki bilansowej osiągniętej z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2010 rok, - oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć, - uchwaleniu kierunków działania Spółdzielni na lata Rozpatrzono odwołanie członka Spółdzielni od uchwały Nr 3/2011 Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia ze Spółdzielni, a także wybrano 2 delegatów na VII Zjazd Delegatów MZRSM. W obradach Walnego Zgromadzenia udział wzięło 136 członków Spółdzielni.

4 4 II. INFORMACJA OGÓLNA O CZŁONKACH I ZASOBACH SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ ROKU. 1. CZŁONKOWIE - liczba członków: w tym osoby prawne: liczba członków przyjętych w 2011 r liczba członków skreślonych w 2011 r INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ Realizując ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia utworzyła 65 nieruchomości. Aktualnie na dzień roku Spółdzielnia zarządza 60 nieruchomościami, w rym: nieruchomości budynkowe - 49 w rozbiciu na: nieruchomości jednobudynkowe - 47 nieruchomości dwubudynkowe - 2 zespoły garaży wolnostojących - 11 W związku z sukcesywnym ustanawianiem i przenoszeniem na rzecz członków odrębnej własności lokali na dzień roku Spółdzielnia zarządzała następującymi nieruchomościami: nieruchomości jednobudynkowe 1. ul. Węgierska 9 2. ul. Kołłątaja ul. Kraszewskiego ul. J. Lea ul. J. Lea 90 B, C, D 6. ul. J. Lea ul. J. Lea ul. J. Lea ul. J. Lea al. Kijowska ul. Skarbińskiego ul. Skarbińskiego ul. Skarbińskiego ul. Skarbińskiego ul. Obopólna ul. Obopólna ul. Bajeczna ul. Obopólna 4 A 19. ul. Warmijska ul. Racławicka ul. Racławicka ul. Piastowska ul. Piastowska ul. Smoluchowskiego ul. Chodowieckiego ul. Chodowieckiego ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. Salwatorska ul. K. Wyki ul. K. Wyki ul. Szymanowskiego ul. Szymanowskiego ul. Gromady Grudziąż os. Piastów 1 B 38. os. Piastów 1 C 39. os. Piastów 12 B 40. os. Piastów 35 A

5 5 41. os. Piastów 36 A 42. os. Piastów 37 A 43. Al. 29 Listopada 42 B 44. ul. Oboźna ul. Grzegórzecka ul. Grzegórzecka ul. Grażyny 11 nieruchomości dwubudynkowe 1. ul. Modrzejewskiej 18 i ul. Wielkotyrnowska ul. Warmijska 7 i ul. Warmijska 9 zespoły garaży wolnostojących 1. ul. Chodowieckiego 5 A 2. ul. Skarbińskiego ul. Salwatorska ul. Mlaskotów 4 B 5. ul. Warmijska ul. Wyki 6 B 7. os. Piastów 1 B 8. os. Piastów 12 B 9. ul. Obopólna 4 B 10. ul. Obopólna 6 A 11. ul. Obopólna 16 A 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ A. Ilość budynków mieszkalnych 51 B. Ilość mieszkań 1999 w tym: na umowę najmu 5 na warunkach spółdzielczego własnościowego 1031 na warunkach spółdzielczego lokatorskiego 50 z odrębną własnością 906 bez tytułu prawnego 6 pustostan 1 C. Powierzchnia lokali mieszkalnych ,58 m 2 D. Ilość garaży wolnostojących i wbudowanych 308 (bez miejsc w garażach wielostanowiskowych) plus udział w garażach wielostanowiskowych i lokalach o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, w których znajdują się miejsca postojowe (ul. Grzegórzecka 72 = 7/28 części, ul. Bajeczna 11 = 1072/1425 części, ul. Wesele 47 = 3360/20070 części), 50 % udziału w garażu przy ul. Smoluchowskiego 12. E. Powierzchnia garaży wbudowanych i wolnostojących 5.539,07 m 2 w tym: Powierzchnia garaży wolnostojących 2.178,80 m 2 Powierzchnia garaży wbudowanych 2.769,00 m 2 Powierzchnia miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych 591,27 m 2 F. Ilość lokali użytkowych 46 (47 podział 1 lokalu na 2 na ul. Szymanowskiego 14) w tym: na najem 34 (35) z własnościowym prawem + odrębną własnością 12

6 6 G. Powierzchnia lokali użytkowych 4.324,33 m 2 w tym: - powierzchnia lokali na umowę najmu 3.410,06 m 2 - powierzchnia lokali z własnościowym prawem + odrębną własnością 914,27 m 2 H. Ilość pracowni plastycznych 19 w tym: na umowę najmu 7 z własnościowym prawem + odrębną własnością 12 I. Powierzchnia pracowni plastycznych 612,86 m 2 w tym: na umowę najmu 227,89 m 2 z własnościowym prawem + odrębną własnością 385,09 m 2 J. Powierzchnia lokali własnych Spółdzielni 851,25 m 2 w tym garaż Spółdzielni 22,83 m 2 K. Do dnia roku Spółdzielnia zarządzała nieruchomością budynkową przy ul. 29 Listopada 44b o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych: 477,37 m 2 L. W nieruchomości przy ul. Wesele 47 własność Spółdzielni stanowiło do r., miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym o pow. 17,05 m 2, które było wynajmowane. Ponadto Spółdzielnia posiada w tej nieruchomości lokal mieszkalny o pow. 68,58 m 2 oraz miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym o pow. 13,35 m 2 do których własnościowe prawo do lokalu posiada członek Spółdzielni. 4. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ A. Nieruchomość w której powstała wspólnota mieszkaniowa z mocy : Al. 29 Listopada 45 C 10 mieszkań pow. 629,40 m 2 B. Nieruchomości wybudowane w celu zawarcia umów o ustanowienie odrębnej własności lokali: ul. Modrzejewskiej 28 pow. 345,56 m 2 w tym: 7 mieszkań 7 miejsc postojowych ul. Pachońskiego 4C zespół 15 garaży pow. 231,75 m 2 C. Nieruchomość obca przejęte w administrowanie na mocy umowy zawartej ze Wspólnotą ul. Lea 90 A pow. 802,00 m 2

7 7 III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO - FINANSOWE A. Gospodarka finansowa Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność Spółdzielni w 2011 roku, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy ,72 zł. 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do wykazujący niedobór wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie ,32 zł. zaprezentowany w pozycji A.II. tego rachunku jako zmiana stanu produktów do rozliczenia w roku następnym oraz zysk netto w kwocie ,67 zł. z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe za 2011r. zostało sporządzone w obowiązującym terminie i było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wydał pozytywną opinię o sporządzonym sprawozdaniu (opinia stanowi załącznik do sprawozdania). Roczne sprawozdanie finansowe zostało rozpatrzone i omówione przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r., która w oparciu o sporządzoną opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie zaopiniowała sporządzone sprawozdanie. Rada Nadzorcza Spółdzielni zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym na jej plenarnym posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r. Po odczytaniu przez biegłego rewidenta sporządzonej przez niego opinii i omówieniu sporządzonego raportu z badania sprawozdania finansowego, jak i po wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 rok. Tabelaryczne dane, grupujące poszczególne załączony, skrócony bilans Spółdzielni sporządzony na dzień r. składniki majątkowe i źródła finansowania obrazuje

8 8 Skrócony bilans na dzień r. I - aktywa - majątek spółdzielni Grupa bilansu Wyszczególnienie Stan na dzień r. Tabela Nr 1 (w złotych ) Stan na dzień r. A. I. II. III. IV. V. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , , , , , ,37 B. I. II. III. IV. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia Międzyokresowe , , , , , , , , , ,62 Suma aktywów (A + B) , ,19 II - pasywa - źródła finansowania majątku i fundusze spółdzielni Grupa Bilansu Wyszczególnienie Stan na dzień r. c.d. Tabela Nr 1 (w złotych) Stan na dzień r. A. I. IV. V. VIII. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Zysk netto , , , , , , , , , ,46 B. II. III. IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , ,21 Suma pasywów (A + B) , ,19 W związku ze zmianą od dnia r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2007 roku Spółdzielnia ustala odrębnie wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i odrębnie z pozostałej działalności gospodarczej. Wynik z pozostałej działalności gospodarczej obejmuje dochody z lokali użytkowych oraz przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne.

9 9 Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazuje zysk netto (nadwyżkę bilansową) z pozostałej działalności gospodarczej w kwocie ,67 zł. Zarząd wystąpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie tej kwoty na pokrycie kosztów gospodarki zasobami roku w 2012 roku. Po stronie przychodów rachunku zysków i strat w pozycji zmiana stanu produktów Spółdzielnia wykazała niedobór z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie ,32 zł. Kwota ta pod datą ostatniego dnia obrotowego została przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do rozliczenia w następnym roku. Obowiązująca od r. zmiana przepisów podatkowych spowodowała konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (termin złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku r.) za rok 2011 r. wynosił ,00 zł. Kwota zapłaconego podatku w bardzo znaczny sposób obniżyła pozostałe dochody Spółdzielni m.in. z dochodów uzyskiwanych z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, reklam umieszczanych na terenie Spółdzielni oraz z przychodów finansowych (odsetki od lokat bankowych). Kwoty te w przeszłości przeznaczane były na pokrycie kosztów eksploatacji, a więc wpływały na wysokość opłat. Zmiana przepisów podatkowych w tym zakresie pomniejszyła środki Spółdzielni uzyskiwane z innych tytułów, co w konsekwencji wpływa na wysokość opłat pobieranych od osób będących członkami Spółdzielni. Łączny wynik z całej działalności Spółdzielni za 2011 rok po opodatkowaniu stanowi nadwyżkę wpływów nad kosztami w kwocie 5.769,35 zł. Narastająco tj. wg stanu na dzień r., po uwzględnieniu nadwyżki z roku 2010 łączny wynik Spółdzielni wykazuje nadwyżkę wpływów w kwocie ,06 zł. Kwota ujemnego wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,32 została wykazana w aktywach bilansu jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czyli do rozliczenia w roku 2012, natomiast dodatni wynik z pozostałej działalności gospodarczej został wykazany w pasywach bilansu jako zysk netto. Decyzję o przeznaczeniu tego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie. Wynik Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi różnicę między kosztami a przychodami z tej gospodarki i przedstawia się następująco:

10 10 Wyliczenie wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2011r. Tabela nr 2 Nazwa konta Koszty Sprzedaż Wynik Eksploatacja-Wspólnota Mieszkaniowa 8 594, ,49-745,72 Eksploatacja-lokale mieszkalne , , ,31 Eksploatacja-pracownie plastyczne , , ,66 Eksploatacja-garaże , , ,47 Centralne ogrzewanie , ,35 0,00 Woda i kanalizacja , ,69 0,00 Ciepła woda , ,89 0,00 R a z e m , , ,16 Pożytki z części wspólnych nieruch , , ,21 Lokale użytkowe własnościowe , , ,17 Podatek dochodowy od pożytków z części wspólnych ,20 Ogółem gospodarka zasobami mieszkaniowymi za 2011 rok , , ,32 Wynik z roku 2010r ,71 Wynik na r. (do rozliczenia w 2012 roku) ,61 Wyliczenie wyniku z pozostałej działalności Spółdzielni za 2011r. Tabela nr 3 Lokale użytkowe-dzierżawy i inne (mienie Spółdzielni) Nazwa konta Koszty Przychód Wynik Eksploatacja , , ,09 Najem garażu Wesele , ,00-193,94 Działalność pozostała Koszty/przychody - sprzedaż materiałów 484,98 484,98 0,00 Koszty i przychody finansowe 0, , ,30 Koszty i przychody operacyjne , , ,08 Sprzedaż zewnętrzna (refaktury) , ,22 0,00 Koszty/przychody grupy konserwatorów 928, , ,70 Koszty/przychody z zarządzania 6 972, , ,24 R A Z E M , , ,47 Podatek dochodowy za 2011r ,80 Wynik netto za 2011r ,67

11 11 Syntetyczne dane i wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni obrazuje Tabela nr 4. Tabela Nr 4 Węzłowe dane i wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni w latach LP. Wyszczególnienie 2009rok 2010rok 2011rok Suma bilansowa Wynik z całej działalności Zysk netto Fundusze własne Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności, w tym: z tytułu opłat za użytkowanie lokali Środki pieniężne Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty długoterminowe Przychody ogółem Koszt własny sprzedaży ogółem Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Relacje, wskaźniki: Wzrost sumy bilansowej Pokrycie majątku trwałego funduszem Płynność majątku obrotowego Płynność środków pieniężnych Rentowność sprzedaży Należności z tytułu opłat za używanie lokali do rocznej kwoty naliczeń z tego tytułu 100,0% 85,2% 224,9% 154,5% 1,03 3,54% 96,7% 79,7% 154,1% 121,6% 1,02 3,80% 93,0% 80,0% 190,2% 140,4% 1,02 3,84% Należy stwierdzić, że Spółdzielnia przez cały rok 2011 posiadała pełną płynność finansową, a wolne środki w trakcie roku Spółdzielnia lokowała na lokatach terminowych. Wartość środków pieniężnych na r. wynosiła ,03 zł. Na wartość tą składały się : środki pieniężne w kasie ,77 zł. rachunek bankowy - bieżący ,67 zł. rachunek bankowy środków ZFŚS ,49 zł. rachunek lokat terminowych ,12 zł. rachunek środków na spłatę kredytów ,42 zł. środki pieniężne w drodze ,56 zł.

12 12 B. Koszty i przychody, realizacja planu rocznego Spółdzielni Koszty działalności Spółdzielni za 2011rok zamknęły się kwotą zł ,77 zł. Koszty te w stosunku do roku 2010 zwiększyły się o kwotę ,02 zł. Wzrost kosztów jest proporcjonalny do wzrostu przychodów i dotyczy głównie tych samych pozycji (wzrostu odpisu na fundusz remontowy, kosztów z tytułu dostawy mediów tj. kosztów wody i kanalizacji, wywozu nieczystości). Znaczne obniżenie kosztów nastąpiło w pozycji centralne ogrzewanie tj. o ,12 zł. (czyli o 11,5% w stosunku do roku 2010) pomimo znacznego wzrostu cen za dostawę ciepła i wzrostu od dnia r. stawki podatku VAT o 1%. Obniżenie kosztów centralnego ogrzewania jest w znacznej mierze związane z dociepleniem budynków. Nadpłata z tego tytułu w łącznej kwocie ,11 zł. została rozliczona z osobami posiadającymi tytuły prawne do lokali w miesiącu marcu br. W pozycji woda i kanalizacja koszty wzrosły o ,84 zł. (czyli o 8,2% w stosunku do roku 2010) i jest to wzrost spowodowany wzrostem cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków od dnia r.. Wzrost kosztów odpisu na fundusz remontowy o kwotę ,29 zł. tj. o 7,8% związany jest przede wszystkim z dociepleniem kolejnych budynków. Zestawienie kosztów z poszczególnych tytułów przedstawiono na str Przychody z działalności operacyjnej i finansowej stanowią kwotą w wysokości ,55 zł. przy poniesionych kosztach w wysokości ,17 zł., co daje wynik dodatni na działalności operacyjnej i finansowej w wysokości ,38 zł. Najpoważniejsze pozycje tych przychodów stanowią: - odsetki od rachunków bankowych bieżących i lokat terminowych ,36 zł. - odsetki za zwłokę (lokale mieszkalne) ,57 zł. - pozostałe odsetki ,37 zł. - zwrot zasądzonych kosztów sądowych i komorniczych ,84 zł. - prowizja od składek Uniqa ,74 zł. - sprzedaż miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym ,00 zł. - rozwiązanie rezerw na należności sporne i wątpliwe ,07 zł. - pozostałe przychody operacyjne ,60 zł. Natomiast najpoważniejsze pozycje po stronie kosztów stanowią: - opłaty sądowe i komornicze ,37 zł. - odpisy aktualizujące należności ,60 zł. - opróżnienie z rzeczy i dezynfekcja lokalu nr 83 przy ul. Skarbińskiego 10 (lokal wolny) ,00 zł. - spisanie należności jako nieściągalne dot. lokalu nr 83 przy ul. Skarbińskiego ,33 zł. - koszt własny sprzedaży (miejsce postojowe) ,16 zł. - pozostałe koszty operacyjne - 483,71 zł.

13 13 Szczegółowe informacje na temat poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów zostały zawarte w tabelach od nr 7 do nr 12. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali, pomimo intensywnych działań windykacyjnych nieznacznie się zwiększyły. Na dzień r. wynosiły one ,60 zł. (w tym: z lokali użytkowych 7 667,86 zł.). Kwota ta w stosunku do roku 2010 wzrosła. Na dzień r. zaległości czynszowe wynosiły ,56 zł. Kwota zaległości wzrosła o ,04 zł., a wskaźnik zaległości wynosi 3,84% (zwiększenie o 0,04%). Należy podkreślić, ze zadłużenie z tytułu opłat za lokale od 2002 roku systematycznie co roku zmniejszało się i od 2009 roku następuje jego wzrost. Analiza wskaźników zadłużenia wskazuje na wzrost zadłużenia z tytułu opłat do 2002 roku kiedy wskaźnik osiąga wielkość 6,68%, natomiast od 2003roku za każdy kolejny rok następuje jego zmniejszenie do wielkości 3,52% za 2008 rok i nieznacznego wzrostu w 2009 roku do wielkości 3,54% i dalszy wzrost w 2010 roku do 3,80% i w 2011r. do 3,84%. Należy jednak podkreślić, że wskaźnik ten jest cały czas na dość dobrym poziomie. Struktura tego zadłużenia na dzień r. i na dzień r. przedstawia się następująco: 2010 rok 2011 rok Okres kwota zł. % kwota zł. % do poniżej 2-ch miesięcy ,07 23, ,38 11,13 od 2 m-cy do poniżej 3-ch m-cy ,30 6, ,88 10,04 od 3 m-cy do poniżej 4-ch m-cy ,05 5, ,33 7,83 od 4-ch m-cy do powyżej 5 m-cy ,13 5, ,91 4,35 od 6 miesięcy i powyżej ,01 58, ,10 66,65 Razem ,56 100, ,60 100,00 Najwyższe zadłużenia na przestrzeni ostatnich lat stwierdza się w grupie zaległości za okres powyżej sześciu miesięcy i w tej grupie nastąpiło kwotowe i procentowe zwiększenie zadłużenia. Jest to grupa zaległości najtrudniejsza do egzekucji zadłużenia te objęte są wyrokami sądowymi i są w egzekucji komorniczej. STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH Zbiorcze zestawienie wszystkich źródeł finansowania działalności bieżącej Spółdzielni przedstawia poniższa tabela:

14 14 Tabela nr 5 Lp. Wyszczególnienie 2010 rok Udział % w sprzedaży ogółem 2010 rok Udział % w sprzedaży ogółem 1 Eksploatacja podstawowa ,23 33, ,85 33,47 2 Fundusz remontowy ,38 20, ,67 22,07 3 Azart 4 272,50 0, ,50 0,03 4 Telewizja Kablowa 7 386,25 0, ,02 0,06 5 Konserwacja domofonów ,24 0, ,66 0,23 6 Konserwacja kotłowni gazowych ,54 0, ,97 0,20 7 Monitoring budynków 2 583,00 0, ,58 0,03 8 Badania i przeglądy ,49 1, ,03 0,96 9 Użytkowanie wieczyste gruntów ,91 0, ,05 0,60 10 Podatek od nieruchomości ,01 0, ,10 0,75 11 Wywóz nieczystości ,32 2, ,45 3,12 12 Eksploatacja dźwigów ,53 1, ,13 1,20 13 Woda i kanalizacja ,85 10, ,69 11,67 14 Centralne ogrzewanie ,47 24, ,35 21,44 15 Ciepła woda ,78 1, ,89 1,85 16 Usługi zewnętrzne ,29 0, ,22 0,23 17 Usługi konserwatorów 3 427,16 0, ,63 0,02 18 Usługi zarządzania nieruchomościami ,20 0, ,80 0,17 19 Sprzedaż materiałów 643,53 0,01 484,98 0,00 20 Przychody finansowe ,39 1, ,30 1,39 21 Przychody operacyjne ,74 0, ,25 0,50 22 Razem ,81 100, ,12 100,00 W 2011r. w porównaniu do roku 2010 nastąpiło zwiększenie przychodów ogółem o 0,39%. Poszczególne pozycje w strukturze przychodów kształtują się w zasadzie na poziomie roku 2010r. Wzrost przychodów nastąpił głównie w pozycjach woda i ścieki oraz wywóz nieczystości. Znaczny wzrost nastąpił także w pozycji dotyczącej odpisu na fundusz remontowy wzrost ten nastąpił głównie w nieruchomościach budynkowych ocieplonych w 2010 roku.

15 15 STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI W LATACH Strukturę kosztów za lata przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie 2010 rok udział % w kosztach ogółem 2011 rok udział % w kosztach ogółem 1 Eksploatacja podstawowa ,91 33, ,22 33,57 2 Fundusz remontowy ,38 21, ,67 22,54 3 Azart 4 272,50 0, ,50 0,03 4 Telewizja Kablowa 7 128,32 0, ,06 0,06 5 Konserwacja domofonów ,24 0, ,28 0,24 6 Konserwacja kotłowni gazowych ,69 0, ,18 0,21 7 Monitoring budynków 2 581,08 0, ,20 0,03 8 Badania i przeglądy ,52 0, ,21 1,15 9 Użytkowanie wieczyste gruntów ,62 0, ,64 0,61 10 Podatek od nieruchomości ,07 0, ,40 0,74 11 Wywóz nieczystości ,35 2, ,47 3,19 12 Eksploatacja dźwigów ,41 1, ,15 1,15 13 Woda i kanalizacja ,85 11, ,69 11,92 14 Centralne ogrzewanie ,47 24, ,35 21,91 15 Ciepła woda ,78 1, ,89 1,89 16 Usługi zewnętrzne ,29 0, ,22 0,23 17 Usługi konserwatorów 1 774,80 0,01 928,93 0,01 18 Usługi zarządzania nieruchomościami 6 259,70 0, ,56 0,06 19 Koszt własny sprzedaży materiałów 643,53 0,01 484,98 0,00 20 Koszty finansowe 7 021,34 0,06 0,00 0,00 21 Koszty operacyjne ,90 0, ,17 0,46 22 Razem ,75 100, ,77 100,00 Koszty działalności Spółdzielni zamykają się kwotą w wysokości ,77 zł. (jest to wzrost w stosunku do roku 2010 o 0,58%). Poszczególne pozycje w strukturze kosztów kształtują się w zasadzie na poziomie roku Wzrost kosztów nastąpił głównie w pozycjach woda i ścieki oraz wywóz nieczystości - są to pozycje kosztowe w zasadzie niezależne od Spółdzielni. Znaczny wzrost nastąpił także w pozycji dotyczącej odpisu na fundusz remontowy wzrost ten nastąpił głównie w nieruchomościach budynkowych ocieplonych w 2010 roku. Koszty eksploatacji wzrosły nieznacznie w porównaniu do roku 2010 tj. o ,31 zł. (czyli o 0,56%) pomimo dość znacznego wzrostu cen i wzrostu stawki podatku VAT o 1%. W związku ze zmianą przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych począwszy od 2008 roku Spółdzielnia dokonuje odrębnej ewidencji i rozliczenia kosztów z wszystkich tytułów na poszczególne nieruchomości. Stąd też stawki opłat są odrębnie kalkulowane dla każdej nieruchomości budynkowej.

16 16 Kredyty długoterminowe dotyczące budowy trzech budynków tj. ul. Oboźna 4 oraz os. Piastów 36a i 37a były przez Spółdzielnię spłacane na bieżąco - członkowie zobowiązani przepisami ustawy do ich spłaty, generalnie dokonywali obowiązujących wpłat terminowo. Były jednak przypadki opóźnień, które powodowały konieczność zakładania przejściowo środków do spłaty przez Spółdzielnię. Powyższe zaległości na koniec 2011 roku wynosiły ,57 zł. i wzrosły w porównaniu do roku 2010 o 1.312,89 zł. C. Zobowiązania długoterminowe Spółdzielni na dzień r. stanowią kwotę w wysokości ,72 i dotyczą: a/ kredyty i pożyczki kwota ,60 - kredyt długoterminowy związany z realizacją 3-ch budynków mieszkalnych spłacany przez członków spółdzielni zgodnie z ustawą z dnia r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 119 poz.1115 z późniejszymi zmianami) spłata przez okres 20 lat w PKO BP S.A. II Oddział w Krakowie kwota ,21 w tym: kredyt w okresie spłaty kwota ,39 skapitalizowane odsetki kwota 5.912,70 odsetki wobec budżetu kwota ,18 odsetki przedstawione do wykupu kwota 786,94 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie nakładów na docieplenia w trzynastu budynkach kwota ,40 w tym: budynku przy ul. Chodowieckiego 5 kwota ,85 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Chodowieckiego 7 kwota ,00 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Skarbińskiego 12 kwota ,00 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Skarbińskiego 14 kwota ,81 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Warmijskiej 9 kwota ,99 termin spłaty r. budynku przy os. Piastów 36a kwota ,12 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Wyki 12 kwota ,32 (termin spłaty r) budynku przy ul. Oboźnej 4 kwota ,92 (termin spłaty r.) budynku przy os. Piastów 37a kwota ,00 (termin spłaty r.)

17 17 budynku przy ul. Racławickiej kwota ,94 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Skarbińskiego 16 kwota ,45 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Warmijskiej 7 kwota ,00 (termin spłaty r.) budynku przy ul. Wyki 10 kwota ,00 (termin spłaty r.) - kredyty z PKO BP SA II O/Kraków na docieplenie w dwudziestu ośmiu budynkach (z premią termomodernizacyjną otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego w latach ) w łącznej kwocie zł ,78 i dotyczy budynków: przy ul. Skarbińskiego 12 kwota ,38 przy ul. Skarbińskiego 14 kwota ,63 przy ul. Chodowieckiego 7 kwota ,48 przy os. Piastów 36A kwota ,14 przy ul. Chodowieckiego 5 kwota ,33 przy ul. Wyki 12 kwota ,31 przy ul. J. Lea 53 kwota ,40 przy ul. Oboźnej 4 kwota ,15 przy ul. Racławicka kwota ,15 przy os. Piastów 37a kwota ,35 przy ul. Skarbińskiego 16 kwota ,63 przy ul. Smoluchowskiego 12 kwota ,29 przy ul. Warmijskiej 7 kwota ,56 przy ul. Warmijskiej 9 kwota ,30 przy Al. Kijowskiej 9 kwota ,60 (okres spłaty 13 lat) przy ul. Wyki 10 kwota ,34 przy Al. 29-Listopada 42b kwota ,92 przy ul. Gromady Grudziąż 23 kwota ,91 (okres spłaty 15 lat) przy ul. J.Lea 88 kwota ,03 przy ul. Racławickiej 6 kwota ,17 przy ul. Skarbińskiego 10 kwota ,31

18 18 przy ul. Węgierskiej 9 kwota ,44 przy ul. Wielkotyrnowskiej 20- Modrzejewskiej 18 kwota ,15 przy os. Piastów 12b kwota ,21 przy ul. J.Lea 90 B,C,D kwota ,43 przy ul. J.Lea 92 kwota ,84 przy ul. J.Lea kwota ,07 przy ul. Kołłątaja 16 kwota ,26 - kredyty z PKO BP SA II O/Kraków na sfinansowanie kosztów remontu polegającego na modernizacji przewodów wentylacyjno spalinowych wraz z dostawą i montażem piecy dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania kwota ,21 b/ inne kwota ,12 Pozycja ta dotyczy kaucji długoterminowych wpłaconych przez najemców lokali użytkowych tytułem zabezpieczenia czynszów najmu.

19 19 UWAGA: tabele nr 7 i nr 8 zamieszczono w odrębnych plikach o tytułach: Tabela nr 7 (do str. 19 Sprawozdania z działalności) Tabela nr 8 (do str. 20 Sprawozdania z działalności)

20 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo