MONOGRAFIE PRAWNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONOGRAFIE PRAWNICZE"

Transkrypt

1 MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK Wydawnictwo C.H.Beck

2 MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ GOŹDZIASZEK PRAWO BLOGOSFERY

3 Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH Inne G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Inne G. Szpor, W.R. Wiewiórkowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG Inne W. Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH Monografie Prawnicze G. Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Inne

4 PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014

5 Wydawca: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów... 1 VII IX XIII 1. Blog na tle uregulowań prasowych... 3 I. Prasa elektroniczna... 3 II. Definicja prasy... 4 III. Rejestracja... 9 IV. Prawa i obowiązki prasy Blog w kontekście regulacji dotyczącej telewizji I. Vlogi i materiały video na blogach II. Związanie reżimem ustawy o radiofonii i telewizji III. Sprawozdanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji IV. Obowiązki dostawcy audiowizualnej usługi na żądanie Rozdział II. Prawa autorskie do utworów tekstowych, graficznych i multimedialnych Utwory własne zamieszczane na blogu I. Ochrona prawnoautorska II. Autorskie prawa osobiste III. Autorskie prawa majątkowe IV. Ochrona wizerunku Wykorzystanie cudzych utworów we własnych kompozycjach I. Opracowania cudzych utworów II. Dozwolony użytek III. Symbole marek IV. Licencje Creative Commons Odesłania elektroniczne do cudzych utworów I. Linkowanie II. Linki do ogólnodostępnych treści III. Charakter prawny linkowania IV. Linki a nowe modele biznesowe i techniczne... 82

7 Spis treści Rozdział III. Wyrażanie ocen i ingerencja w sferę prywatną oraz zawodową (firmową) innych osób Naruszenie dóbr osobistych I. Dobra osobiste w cyberprzestrzeni II. Instrumenty ochrony Zniesławienie i inne przestępstwa I. Rodzaje przestępstw II. Instrumenty ochrony Nieuczciwa konkurencja i nieuczciwe praktyki rynkowe I. Czyny nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe II. Instrumenty ochrony Rozdział IV. Odpowiedzialność za działania użytkowników Komentarze i opinie użytkowników ingerujące w prawa innych osób I. Konstrukcja odpowiedzialności II. Ujawnienie tożsamości użytkowników lub danych służących do ich zidentyfikowania Dane osobowe uczestników I. Rejestracja i zasady przetwarzania danych II. Znajomi i fani w cyberprzestrzeni Rozdział V. Komercjalizacja bloga Działalność gospodarcza I. Rejestracja działalności gospodarczej II. Prowadzenie działalności gospodarczej Sklep internetowy I. Obowiązki sprzedawcy II. Prawa konsumenta Organizacja konkursu I. Niebezpieczeństwa związane z organizacją konkursu II. Konkurs a loteria Reklama na blogu I. Specjalne przypadki reklamy II. Spam Zakończenie Indeks rzeczowy VI

8 Wstęp Blogi internetowe to wysoce zindywidualizowane strony internetowe z treściami tworzonymi przez konkretną osobę (rzadziej kilka osób), której osobowość, zainteresowania, umiejętności, odczucia i opinie wyróżniają blog spośród innych. W związku z coraz większą popularnością blogów zaczęły je prowadzić także różnego typu jednostki organizacyjne, czego przykładem są funkcjonujące w niemałej ilości blogi firmowe. Wprawdzie blogi takie prowadzone są przez osoby fizyczne, to jednak nie są one nierozerwalnie związane z blogiem i mogą zostać zastąpione przez inne osoby. W takich przypadkach za prowadzącego blog należy uznać wspomnianą jednostkę organizacyjną, której charakter determinuje tematykę bloga. Pierwotnie blogi funkcjonowały jako swoiste publiczne pamiętniki lub stanowiły wyraz postępów blogera w realizacji pasji. Obecnie służą również innym celom. Wprawdzie wciąż pozostają spersonalizowanymi stronami internetowymi, to jednak nie można określić typowych rodzajów treści na nich prezentowanych. Czasowa moda na konkretny temat często przekłada się jednak na wzrost ilości blogów o danej tematyce. Jak się wydaje obecnie najpopularniejsze są blogi o tematyce politycznej, podróżniczej, modowej i tzw. lifestylowe. Funkcjonuje również szereg specjalistycznych blogów ze swej natury skierowanych do węższego kręgu odbiorców. Wartość dostrzeżono w prowadzeniu, wspomnianych wcześniej, blogów firmowych i zawodowych. Blogi pozwalają na przekazywanie treści szerokiemu kręgowi osób, tym samym przekładając się na możliwości budowania własnego wizerunku, reklamowania produktów oraz prowadzenie działalności zarobkowej. Wciąż funkcjonują jednak blogi w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, jednak nawet i te nierzadko zaczynają zmieniać swój charakter. Wiele blogów odniosło spory sukces zdobywając liczne grono stałych czytelników, nierzadko stając się opiniotwórczymi. O sile ich oddziaływania świadczy okoliczność, że treści na nich zamieszczane komentowane są w tradycyjnych mediach, a prowadzący je blogerzy często aktywnie uczestniczą w programach telewizyjnych i publikują w papierowej prasie. Wzrostowi popularności blogów towarzyszy profesjonalizacja, również w aspekcie zarobkowego ich charakteru. Na blogach zaczęły pojawiać się nie tylko zindywidualizowane abstrakcyjne treści tworzone przez prowadzącego bloga, ale w coraz większym zakresie opinie i komentarze dotyczące konkretnych zdarzeń, usług lub produktów, co nierzadko wiąże się z sięganiem do twórczości lub prywatności innych osób. Obserwowany w ostatnich latach rozwój blogów dotyczy nie tylko treści, ale też formy. Zamiast pierwotnie stosowanych treści tekstowych, wzbogacanych w mniejszym lub większym stopniu zdjęciami, obecnie wykorzystywanie fotografii i nagrań dźwiękowych lub video jest coraz powszechniejsze. Niektóre blogi opierają się jedynie na prezentacji zdjęć lub filmów autorstwa blogera. Rozpoczęcie prowadzenia bloga od strony technicznej jest bardzo proste. Pomysłowość, talent i pracowitość twórcy przekłada się najczęściej na sukces bloga. Sukces zaś liczy się VII

9 Wstęp nie tylko ilością odbiorców, ale też zarobkami. Upowszechnienie blogów, choć jest zjawiskiem interesującym, a nawet, jak się wydaje, kulturowo i społecznie pożądanym, przekłada się na zawiązanie szeregu relacji z osobami lub jednostkami organizacyjnymi (przedsiębiorcami). W efekcie powstają rozliczne stosunki prawne. Wydaje się, że blogi mają na tyle doniosły potencjał komercyjny, że będą się rozwijać w przyszłości. Możliwe, że dojdzie do swoistej konwergencji z tradycyjnymi mediami, przykładowo poprzez stałą wymianę treści pomiędzy tradycyjnymi mediami i blogami. Z pewnością blogi będą przechodzić ewolucję wraz ze zmianami Internetu. Nie wydaje się jednak, aby miały one lub powstałe w przyszłości byty im podobne całkowcie przestać funkcjonować. Obecnie blogi, fora internetowe i media społecznościowe są, jak się wydaje, jedynymi powszechnymi sposobami na aktywny i merytoryczny udział w cyberprzestrzeni. Te sposoby są przy tym dostępne dla każdego nie trzeba spełniać żadnych warunków rozpoczęcia takiej aktywności, kluczowe jest jedynie dotarcie do innych osób. Celem książki jest przedstawienie problematyki blogów w świetle adekwatnych dla tej materii regulacji prawnych. System regulacji w tym zakresie jest w wysokim stopniu niejasny i nieprzewidywalny. Poza typowymi problemami dla cyberprzestrzeni, jak szeroki zakres oddziaływania i trudności z ustaleniem tożsamości użytkowników, dochodzi kwestia wolności w Internecie i prawa do wypowiadania swoich ocen, czy po prostu opisywania zdarzeń ze swojego życia, które jednak ingerują w sferę prywatności drugiej osoby. Wrocław, maj 2014 r. Łukasz Goździaszek VIII

10 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkoholU... ustawa z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) HazardU... ustawa z r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) OchrDanU... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrKonsU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) PrAut... ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrFarm... ustawa z r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PNPRU... ustawa z r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PrPras... ustawa z r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrWłPrzem... ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) RTVU... ustawa z r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SDziałGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SystUbezpU... ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.) IX

11 Wykaz skrótów SKU... ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) UsłElektrU... ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) ZNKU... ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Organy orzekające SA... Sąd Apelacyjny SN... Sąd Najwyższy SO... Sąd Okręgowy SR... Sąd Rejonowy 3. Czasopisma CBKE... e-biuletyn CBKE EP... Edukacja Prawnicza EPS... Europejskie Przegląd Sądowy MoP... Monitor Prawniczy Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo PiP... Państwo i Prawo PME... Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych PPH... Przegląd Prawa Handlowego Rej.... Rejent ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4. Inne art.... artykuł CEIDG... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy GIODO... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych n.... następne niepubl.... niepublikowane Nr... numer pkt... punkt por.... porównaj X

12 Wykaz skrótów poz.... pozycja red.... redakcja s.... strona t.... tom t.j.... tekst jednolity UE... Unia Europejska ust.... ustęp w zw.... w związku zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz ZUS... Zakład Ubezpieczeń Społecznych XI

13

14 Wykaz literatury Adamski A., Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, PiP 2010, Nr 2 Antoniuk J.R., Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006 Balcarczyk J., Prawa internetowa rejestracja? PME 2010, Nr 1 Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009 Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2007 Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004 Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011 Barta J., Markiewicz R., Wprowadzenie, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2005 Barta J., Markiewicz R., Dozwolony użytek: antologie i wypisy, ZNUJ 2009, z. 104 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010 Barta J., Markiewicz R., Przechowywanie utworów na stronach internetowych, ZNUJ 2009, z. 105 Barta J., Markiewicz R., Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa 2007 Barta J., Markiewicz R., Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ 2009, z. 106 Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo mediów, Warszawa 2005 Bogdalski P., Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego, Kraków 2003 Brzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013 Chałubińska-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Warszawa 2013 Chałubińska-Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cywilizacji, Warszawa 2011 Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005 Czerniawski M., Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych zarys problemu, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Czub K., O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych, ZNUJ 2012, z. 115 Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2011 Fajgielski P., Funkcjonowanie portali interentowych wybrane problemy prawne, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 XIII

15 XIV Wykaz literatury Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013 Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011 Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008 Gabler D., Forum dyskusyjne aspekty autorskoprawne, ZNUJ 2012, z. 117 Gęsicka D.K., Wykładnia pojęć w prawie autorskim, ZNUJ 2012, z. 117 Gienas K., Imperatywny charakter dozwolonego użytku prywatnego? ZNUJ 2009, z. 106 Gienas K., Prawnoautorskie aspekty miniaturek fotografii (thumbnails) tworzonych przez wyszukiwarki internetowe, ZNUJ 2009, z. 105 Gienas K., Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2008 Gołaczyński J. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003 Gołaczyński J. (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2009 Grudziński T., Platformy społecznościowe w komunikacji elektronicznej a problematyka ochrony danych osobowych, PME 2012, Nr 2 Grzybczyk K., Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012 Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011 Jarzynka R., Patentowanie jest easy, EP 2013, Nr 3 Klafkowska-Waśniowska K., Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim, Warszawa 2008 Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 Kowalczuk I., Polański P., Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków sponsorowanych, MoP 2011, Nr 1 Kowalik-Bańczyk K., Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kraków 2006 Kruszyński M., Dozwolony użytek osobisty utworów w świetle stosowania zabezpieczeń technicznych, ZNUJ 2008, z. 102 Lis W., Wiśniewski P., Husak Z., Prawo prasowe. Komentarz, Legalis 2012 Litwiński P., Hosting danych osobowych. Zagadnienia podstawowe, MoP 2008, Nr 23 Majchrowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu świadczenia usług elektronicznych z u A. życiem elektronicznych instrumentów płatniczych, PME 2010, Nr 1 Makowski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009 Małek L., Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011 Małek L., Ustawowe cele prawa cytatu, ZNUJ 2009, z. 102 Markiewicz R., Internet i prawo autorskie wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, ZNUJ 2013, z. 121 Matlak A., Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ 2010, z. 108 Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004 Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008

16 Wykaz literatury Michalak A., Przegląd cywilnoprawnych instrumentów ochrony portali internetowych, PPH 2010, Nr 4 Młynarska-Sobaczewska A., Wolność wirtualnej wypowiedzi, PiP 2008, Nr 2 Namysłowska M., Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012 Nowak-Gruca A., Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013 Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007 Okoń Z., Charakter prawny umowy licencyjnej, ZNUJ 2009, z. 105 Olężałek M. Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych cz. II, MoP 2012, Nr 15 Pązik A., Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego, ZNUJ 2010, z. 109 Pązik A., Prawo do wizerunku w obliczu zmian, ZNUJ 2010, z. 107 Pierzchała K., Keyword advertising niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego w Internecie? (analiza w świetle dyrektywy 2008/95/WE), ZNUJ 2010, z. 108 Piesiewicz P.F., Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2009 Podrecki P. (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004 Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Dzieła osierocone nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego, ZNUJ 2013, z. 122 Pręda B., Wyłączenie odpowiedzialności za udostępnianie linków uwagi do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, PME 2012, Nr 2 Sadomski J., Konflikt zasad ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008 Sarbiński R.M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Kraków 2004 Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006 Siwicki M., Cyberprzestępczość, Legalis 2013 Siwicki M., Pojęcie prasy i przestępstwa prasowego, Prok. i Pr. 2014, Nr 1 Siwicki M., Przestępstwo zniesławienia w ujęciu prawnoporównawczym, EPS 2012, Nr 6 Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, Legalis Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, Legalis Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz, Kraków 2006 Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rej. 1992, Nr 11 Szczepanowska-Kozłowska K., Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ZNUJ 2013, z. 119 Szwaja J., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013 Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012 Świerczyński M., Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013 Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010 Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010 Tobiczyk P., Odpowiedzialność dostawców usług hostingowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych, PME 2012, Nr 4 XV

17 Wykaz literatury Tomczyk S., Artyści wykonawcy prawa i ich ochrona, PME 2008 Trzeciak K., Metatagi jako narzędzie służące nieuczciwej konkurencji w Internecie, PME 2012, Nr 4 Wachowska A., Cytat utworu audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ 2009, z. 104 Wasilewski P., Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008 Wasilewski P., Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012 Widła B., Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, ZNUJ 2010, z. 110 Wilińska A., Zelek M., Blog w świetle polskiego PrPras, EP 2010, Nr 2, Legalis Wójcik E.N., Reklama sponsorowana w internecie a naruszenie prawa do znaku towarowego w amerykańskim prawie federalnym, PPH 2010, Nr 4 Vetulani A., Dzieła osierocone w poszukiwaniu europejskiego rozwiązania, ZNUJ 2009, z. 103 Zieliński M.Z., Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców internetowych. Analiza prawno porównawcza, Lex-el Zieliński M.Z., Regulacja wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Żerański P., Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim na tle prawnoporównawczym, PPH 2013, Nr 3 XVI

18 Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów Cyberprzestrzeń nie jest przedmiotem specjalnej regulacji. Wprawdzie prawo definiuje takie pojęcia jak adres elektroniczny lub system teleinformatyczny 1, to blog nie został zdefiniowany. Termin blog występuje jednak w polskiej legislacji, choć używane jest w dość specyficznym miejscu i nie reguluje wprost stosunków prawnych w cyberprzestrzeni. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące oświaty posługują się pojęciem bloga określając szczegółowe treści nauczania z języka polskiego, stanowiąc, że tworząc wypowiedzi w zakresie mówienia i pisania uczeń powinien przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. znać konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informacji, takich jak: SMS, , czat, blog (mając przy tym świadomość niebezpieczeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością uczestników komunikacji w sieci, łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich w sytuacjach kłopotliwych, znać skutki kłamstwa, manipulacji, ironii) oraz statuując szczegółowe treści nauczania z wiedzy o kulturze wskazując, że tworząc wypowiedzi uczeń powinien potrafić przygotować prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej blog, forum, strona WWW na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej 2. Choć materia ta nie jest miarodajna dla opisu stosunków prawnych, to jednak ukazuje, że blog jest, wprawdzie w dość specyficznym ujęciu, ale jednak, pojęciem, którym posługują się przepisy prawa. 1 Terminy adres elektroniczny oraz system teleinformatyczny zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 1 i 3 UsłElektrU. Choć są to definicje stworzone na użytek przywołanej ustawy, to jednak wiele innych aktów prawnych odsyła do słowniczka pojęć ustawowych zawartych w tej ustawie, przez co definicje tam zawarte mają dość szerokie zastosowanie. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). Podobnie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. Nr 170, poz ze zm.). 1

19 2 Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów Poza wskazaną powyżej regulacją rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej pojęcie blogu nie występuje w polskim prawie powszechnie obowiązującym. Nie oznacza to jednak, że blog nie podlega żadnej regulacji prawnej. Przeciwnie, każde zdarzenie związane z blogiem jest uregulowane przez prawo. Świadczy o tym choćby dość częste posługiwanie się pojęciem blogu w orzecznictwie sądowym. Niejednokrotnie problemem jednak jest określenie jakie przepisy znajdują zastosowanie w konkretnym przypadku. Wątpliwości w tym zakresie są konsekwencją okoliczności, że nie zawsze jest oczywiste czym jest blog w świetle prawa, a w ślad za tym jakie szczególne regulacje stosować. W tym stanie rzeczy zachodzi w pierwszej kolejności potrzeba zakwalifikowania bloga jako jednego ze znanych tradycyjnych mediów (lub wykluczenia takiej kwalifikacji), w drugiej kolejności rozważenie konsekwencji prawnych związanych z prowadzeniem bloga, w tym relacji z innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi. Blog służy komunikowaniu treści przez osobę prowadzącą bloga, jednak treści te mogą mieć różną postać (tekst, video, zdjęcia), co dodatkowo niejednokrotnie komplikuje próbę prawnego zakwalifikowania bloga. Wydaje się, że ogólna i wyczerpująca klasyfikacja nie jest możliwa, stąd każdy blog oceniać należy indywidualnie lub przynajmniej w kontekście grupy jednorodnych blogów. Choć już rozpowszechnianie swoich treści przez autora bloga może rodzić rozliczne problemy prawne (przykładowo naruszenie cudzych dóbr osobistych, ale też praw autorskich lub praw własności przemysłowej), to najbogatsza problematyka prawna dotyczy okoliczności towarzyszących komunikacji treści, w szczególności naruszeniu dóbr przez czytelników bloga komentujących treści autora lub osiąganiu wymiernych korzyści materialnych z tytułu posiadania bloga. Analiza rodzajów blogów w świetle prawa w większym stopniu związana jest z formą i sposobem prezentowania treści niż z samą treścią (tematyką) bloga. Branżowość bloga w zasadzie nie wpływa na jego prawną ocenę. Treści na blogu prezentowane mogą być ogólnie rzecz ujmując na trzy sposoby: poprzez tekst, wykorzystanie zdjęć lub posłużenie się filmami. Najczęściej powyższe metody wyrażania treści stosowane są naprzemiennie, zazwyczaj jednak jeden z określonych sposobów dominuje. Blogowi prezentującemu tekst blisko pod względem prawnym do literatury i prasy. Z kolei, posługiwanie się nagraniami skłania do rozważanie regulacji związanych z funkcjonowaniem telewizji. Forma prowadzonego blogu przekłada się na odmienne typy problemów prawnych, przy czym wciąż podobieństw pomiędzy blogami, niezależnie od ich rodzaju, jest więcej niż różnic. Jednak te szczególne różnice w wielu przypadkach mogą znacząco zmieniać oceną prawną bloga.

20 1. Blog na tle uregulowań prasowych 1. Blog na tle uregulowań prasowych I. Prasa elektroniczna W technicznym ujęciu bloga zazwyczaj czyta się podobnie jak prasę (dzienniki lub czasopisma). Z uwagi na rozwój prasy internetowej nawet nośnik treści może być taki sam w obu przypadkach. Na marginesie należy jedynie wskazać, sygnalizując rozważania czynione w dalszej części pracy, że niemałą część blogów, ogląda się jak telewizję, przy czym w takich przypadkach różnica pomiędzy vlogami i tradycyjną telewizją jest znacznie większa niż tekstowymi blogami i tradycyjną prasą, ponieważ vlog to zazwyczaj zbiór materiałów video, które odbiorca może oglądać w wybranej przez siebie chwili i przez siebie określonej kolejności. Na vlogu nie ma zatem ciągłego programu, na którego przebieg nie ma się wpływu. Podobieństwo blogów do prasy przekłada się na wątpliwość, czy blogi są prasą w świetle prawa? Osobom przyzwyczajonym do papierowej prasy kwalifikowanie bloga jako prasy może wydać się nobilitujące, jednak faktycznie istotna jest jedynie okoliczność, że działalność prasowa wiąże się z szeregiem praw i obowiązków. Co ciekawe, z racji łatwości założenia bloga, większość blogerów nie jest nawet świadoma wspomnianych obowiązków, zaś z praw prasowych faktycznie się korzysta, co wynika w znacznej mierze z poczucia swobody wyrażania myśli w Internecie. Niezależnie od praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem prasy ważnym aspektem jest konieczność rejestracji. Uznanie, że blog będący prasą funkcjonuje bez rejestracji wiązałoby się z wymierzeniem sankcji karnej. Posługiwanie się nazwą blog nie przesądza o uznaniu lub nieuznaniu działalności za prasę. Istotne jest jedynie czy działalność internetowa blogera spełnia wszystkie elementy ustawowej definicji prasy. Aczkolwiek, jak będzie wskazane szerzej w dalszej części, deklaracja blogera na etapie rejestracji prasy co do publikowanych w przyszłości treści ma istotne znaczenie i może przesądzić o zarejestrowaniu lub odmowie rejestracji bloga jako prasy. Z kolei, w razie braku precyzyjnego i szczegółowego opisu przyszłej działalności blogera odwoływanie się do nazwy blog przełoży się na uznanie, że bloger zamierza prowadzić typową działalność blogową, która nie zawiera się w sferze działalności prasowej. W przypadku blogów całkowicie nieistotna jest natomiast okoliczność, że mają one postać elektroniczną. Identycznie jak nie ma znaczenia dla kwalifikacji czy konkretny dziennik lub czasopismo ma postać elektroniczną i tradycyjną 3. 3 Por. A. Wilińska, M. Zelek, Blog, s. 25; Ł. Syldatk, w: B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013, s

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet

Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet Nowe Media 2/2011 Studia i rozprawy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet Wprowadzenie D zienniki i czasopisma

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta Dorota Teneta-Skwiercz * Paulina Sarnowska ** Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta Wstęp Lata 90. XX wieku oznaczały dynamiczny wzrost popularności

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych.

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych. Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych. mgr Grzegorz Jarosław Pacek absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Kancelarii Radcowskiej Marka Płonki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Zeszyt 48 przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Legal liability for content disseminated over the Internet przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1 GRAIR MAGAKIAN MONIA MAGAKIAN P O R A D NII K P A R T Y C Y P A CJJII O B Y W A T E L S KII EJJ D L A S E NII O R A PORADNIK PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ DLA SENIORA STOWARZYSZENIE 1 Opracowanie: dr Grair

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań.

Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Prawo sportowe 111 Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU, GŁOWNE BARIERY, REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA

Bardziej szczegółowo