Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy serii LE-L"

Transkrypt

1 Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi

2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj i ulepszenia, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mog si nieznacznie ró ni w rzeczywisto ci. Edycja: Witamy Dzi kujemy za zakup naszego rejestratora cyfrowego! Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie si z dzia aniem, uruchomienie oraz prawid ow obs ug urz dzenia. Znajduj si w niej informacje o poszczególnych funkcjach i sposobach ich wykorzystania. Przed rozpocz ciem instalacji, zapoznaj si z poni szymi zaleceniami oraz ostrze eniami! 2.

3 SPIS TRE CI WA NE ZALECENIA i OSTRZE ENIA CECHY I SPECYFIKACJE Cechy Specyfikacje WYGL D OGÓLNY I STEROWANIE Panel przedni Panel Tylny Widok ogólny Przyk ad pod czenia Pilot zdalnego sterowania Sterowanie mysz komputerow Klawiatura wirtualna i panel przedni Klawiatura wirtualna Panel przedni INSTALACJA i POD CZENIA Zawarto opakowania Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Obliczanie pojemno ci dysków twardych Instalacja dysku twardego Wolnostoj cy lub monta w szafie Rack Wolnostoj cy Monta w szafie Rack Pod czenie zasilania Pod czanie urz dze Pod czenie kamer Pod czenie monitorów Pod czenie toru Audio, wej i wyj alarmowych Wej cia Audio / Wyj cia Audio Wyj cia przelotowe Video (tylko seria LN Plus) Wyj cia matrycowe (tylko seria LN Plus) Wej cia i wyj cia alarmowe Szczegó y po cze wej / wyj alarmowych Opis wyj alarmowych Interfejs RS Interfejs RS Inne interfejsy OBS UGA REJESTRATORA Logowanie, Wylogowanie (wy czenie) i Menu g ówne Logowanie Menu g ówne Wylogowanie Przywracanie systemu po zaniku zasilania Wymiana baterii podtrzymuj cej Nagrywanie Podgl d bie cy Nagrywanie Wyszukiwanie i Odtwarzanie Menu wyszukiwania

4 SPIS TRE CI Podstawowe operacje Kalendarz Ustawienia nagrywania (Terminarz) Menu terminarza Podstawowe operacje Szybkie definiowanie Detekcja Wej cie do menu detekcji Menu detekcji Brak vido Zamaskowanie kamery Ustawienia wej alarmowych Wej cie do menu Alarm Alarm Archiwizacja Detekcja nap dów Wybór plików Sterowanie PTZ Pod czenie przewodów Ustawienia PTZ D Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cie ka / Auto-Pan Programowanie presetów Uruchomienie presetów Programowanie tras Uruchomienie trasy Programowanie cie ek Uruchomienie cie ek Programowanie automatycznego skanowania Auto-Skan Uruchomienie automatycznego skanowania Auto-Skan Uruchomienie automatycznego skanowania Auto-Pan Bezpo rednie zarz dzanie menu kamery obrotowej STRUKTURA MENU i OPIS DOST PNYCH FUNKCJI Struktura menu Menu g ówne Ustawienia Ogólne Kompresja Terminarz RS Sie Alarm Detekcja PTZ Ekran Domy lne Wyszukiwanie Zaawansowane Dysk twardy Usterki Wyj cia alarmowe Nagrywanie Konta Konserwacja

5 SPIS TRE CI Monitor Wyj cia przelotowe Z cze 25- lub 32-pinowe Matryca video Informacje HDD Info Transfer Zdarzenia Wersja U ytkownicy on-line Wy czenie DODATKOWE POZYCJE MENU Wej cie do sterowania PTZ Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cie ka / Auto-Pan Ustawianie kolorów DOST P PRZEZ PRZEGL DARK»IE« Pod czenie do sieci Logowanie Podgl d bie cy Sterowanie PTZ Kolor Zdj cie i nagrywanie Dostosowanie menu Konfiguracja Informacje o systemie Ustawienia Zaawansowane Funkcje dodatkowe Wyszukiwanie Pobieranie Sygnalizacja Wersja Wylogowanie Odinstalowanie wtyczki rozszerzaj cej przegl darki PROGRAM ZDALNEGO PODGL DU Cechy rodowisko Widok ekranu RS232 OPERACJE Po czenia sieciowe Klawiatura ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW DODATKI

6 WA NE ZALECENIA I OSTRZE ENIA WA NE ZALECENIA i OSTRZE ENIA 1 Bezpiecze stwo elektryczne Wszystkie instalacje oraz operacje powinny by przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie odpowiada za adne szkody, powsta e w wyniku nieprawid owej instalacji lub u ytkowania 2 Transport urz dzenia Du e wstrz sy, gwa towne wibracje lub zalanie wod s niedozwolone w czasie transportu, instalacji oraz u ytkowania. 3 Instalacja Obchod si z urz dzeniem ostro nie. Nie pod czaj zasilania do urz dzenia przed wykonaniem wszystkich instalacji. Nie umieszczaj adnych przedmiotów na urz dzeniu. 4 Wymagany wykwalifikowany personel Wszelkie testy i naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych techników lub in ynierów. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za wszelkie szkody, powsta e przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy. 5 rodowisko pracy Rejestrator powinien by umieszczony w ch odnym i suchym miejscu, z dala od bezpo redniego oddzia ywania wiat a s onecznego oraz od materia ów atwopalnych i wybuchowych. 6. Akcesoria Upewnij si, czy wszystkie wymienione akcesoria s do czone w zestawie. Przed rozpocz ciem instalacji, otwórz opakowanie i sprawd, czy znajduj si w nim wszystkie poni sze akcesoria: Przewód zasilaj cy 1 szt. Przewód sieciowy LAN 1 szt. Ta ma SATA do pod czenia dysku twardego 4 szt. Listwy zaciskowe do wej / wyj alarmowych Przewód do pod czenia wej / wyj audio, wyj przelotowych video i wyj cia matrycowego (zgodnie z wersj rejestratora) 1 szt. Pilot podczerwieni (wraz z bateriami) 1 szt. Mysz optyczna USB 1 szt. P yta CD (instrukcja, oprogramowanie i narz dzia) 1 szt. Zestaw akcesoriów monta owych Je eli jakie elementy nie zosta y do czone skontaktuj si z dostawc urz dzenia. 6.

7 CECHY I SPECYFIKACJE 1. CECHY i SPECYFIKACJE 1.1 Cechy Rejestrator posiada nast puj ce funkcje: Konkurencyjna cena i wysokie parametry techniczne Kompresja H.264, najlepsza dla rejestratorów cyfrowych Wy wietlanie 4 obrazów z kamer w czasie rzeczywistym, nagrywanie do 25 kl./sek. w formacie D1 (4CIF) Funkcja Pentaplex: podgl d, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i dost p zdalny 5 sposobów sterowania: przyciski panela przedniego, mysz (USB), pilot IR, klawiatura systemowa BCS KBDB oraz klawiatura sieciowa BCS NKBDB Inteligentne wykrywanie sygna u video: detekcja ruchu, zamaskowanie kamery, zanik sygna u Zaawansowane ustawienia kamer: maski prywatno ci, ukrywanie kamer, ustawienia kolorów oraz dodawanie napisów. Obs uga kamer PTZ i Speed Dome: obs uga ponad 60 protoko ów, programowanie tras, cie ek, presetów i automatycznego skanowania. Obs uga inteligentnego pozycjonowania 3D dla kamer BCS. atwa archiwizacja: na urz dzenia USB, esata (pendrive, dysk zewn trzny lub nagrywarka DVD RW), lub przez sie LAN. Reakcja na alarm: komunikat na ekranie, sygna brz czyka, aktywacja presetów PTZ aktywacja wyj cia alarmowego Pe na obs uga przez sie : wbudowany webserver, oprogramowanie CMS pozwalaj ce na: zdalny podgl d na ywo, nagrywanie, odtwarzanie, programowanie, sprawdzenie stanu systemu oraz rejestru zdarze, a tak e funkcje i FTP. 1.2 Specyfikacje W serii LE-L dost pne s nast puj ce modele rejestratorów: BCS-0404 LE-L 4 kana y video(przelotowe), 4 kana y audio, 1 wyj cie matrycowe BCS-0804 LE-L 8 kana ów video (przelotowe), 4 kana y audio, 1 wyj cie matrycowe BCS-1604 LE-L 16 kana ów video (przelotowe), 4 kana y audio, 1 wyj cie matrycowe System 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Procesor g ówny Mikroprocesor o wysokiej wydajno ci System operacyjny Oparty na systemie Linux Mo liwo ci systemu Funkcja Pentaplex: obraz na ywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dost p zdalny Interfejs u ytkownika Graficzny intuicyjne menu ekranowe z opisowym paskiem pomocy Urz dzenia steruj ce Przyciski panela frontowego, mysz USB, pilot IR, klawiatura systemowa BCS KBDB, klawiatura sieciowa BCS NKBDB Rodzaj znaków wprowadzanych Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne Obrazowanie stanu systemu Stan HDD, dane o po czeniach, rejestr nagra, rejestr zdarze, wersja BIOS, aktualnie po czeni u ytkownicy itp. 7.

8 CECHY I SPECYFIKACJE Video 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L 4 wej BNC, 8 wej BNC, 16 wej BNC, Wej cia video 1,0Vp-p, 75 1,0Vp-p, 75 1,0Vp-p, 75 Wyj cia video 1 kana video, BNC, 1Vp-p, 75, 1 wyj cie VGA, 1 wyj cie HDMI, 1 wyj cie matrycowe. Wyj cia mog by u ywane jednocze nie. Standardy video PAL (625TVL, 50f/s) Kompresja video/audio H.264/ G.711A D1 [4CIF] 704 x 576 Rozdzielczo PAL CIF 352 x 288 QCIF Cz stotliwo zapisu Strumie g ówny: Kana 1: D1/CIF/QCIF (1~25kl/s); Kana y 2~4: CIF/QCIF (1~25kl/s), D1 (1~6kl/s) Strumie g ówny: Kana 1: D1/CIF/QCIF (1~25kl/s); Kana y 2~8: CIF/QCIF (1~25kl/s), D1 (1~6kl/s) Strumie g ówny: Kana 1 i 9: D1/CIF/QCIF (1~25kl/s); Pozosta e : CIF/QCIF (1~25kl/s), D1 (kl/s) Extra Strumie : QCIF(1~25kl/s) Podzia ekranu Pe ny ekran lub podzia na 1 / 4 [oraz 8 / 9 / 16] Obs uga sekwencji Tak Jako nagrywania Poziom 1 6 (poziom 6 najlepszy) Maski prywatno ci Definiowalne 4 strefy dla ka dej kamery Ukrywanie kamer Definiowalne, dla grup u ytkowników Dostosowanie kamer Dostosowanie parametrów obrazu dla ró nych okresów czasu Informacje ekranowe Nazwy kamer, czas (zegar), zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie Ustawianie wyj video Mo liwo ustawienia parametrów obrazu i strefy wy wietlania Audio 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Wej cia audio 4 kana y, RCA lub BNC, mv, 30K Wyj cia audio 1 kana, RCA, mv, 5K Dwukierunkowa rozmowa 1 wej cie, BNC( mV, 30K ), 1 wyj cie, BNC( mV, 5K ) Detekcja ruchu i Alarmy 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Strefy: 192 (16 x 12) strefy detekcji Detekcja ruchu Czu o : poziom 1 6 (poziom 6 najwy szy) Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyj alarm. Zanik sygna u video Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyj alarm. Zamaskowanie kamery Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyj alarm. Wej cia alarmowe Wyj cia alarmowe 6 kana ów, max 30VDC, 1A, NO / NC Dyski twarde 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Typ HDD 4 porty SATA, 4 HDD lub 3 HDD + 1 CD/DVD-RW, Obs uga dysków do 2 TB rednie zape nianie Audio: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H Zarz dzanie HDD Hibernacja nieu ywanych dysków, sygnalizacja usterek Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja Tryb nagrywania Priorytet trybów Interwa nagrywania Nadpisywanie HDD Funkcja RAID 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L R czne, ci g e, detekcja video (z podzia em na detekcj ruchu, zamaskowanie kamery i zanik obrazu), alarmowe R czne alarmowe z detekcji ci g e Ustawialny od 1 do 120 minut (domy lnie: 60 min) Tak, programowalne Tak, w wersjach wielodyskowych 8.

9 CECHY I SPECYFIKACJE Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja Wyszukiwanie nagra Odtwarzanie Zoom cyfrowy Tryb archiwizacji 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Czas / Data, Alarm, Detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dok adne (z precyzj do 1 sek.) Odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, nast pny plik, poprzedni plik, nast pna kamera, poprzednia kamera, pe ny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji Podczas odtwarzania jest mo liwe powi kszanie wybrango fragmentu do rozmiarów pe nego ekranu Przez port USB, E-SATA na pendrive albo zewn trzny HDD, lub przez sie. Opcjonalnie na wbudowan nagrywark. Sie 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Interfejs Port RJ-45 (10 / 100 Mb/s) Funkcje TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, , Alarm Server Zdalne operacje Podgl d, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logu zdarze Dodatkowe interfejsy 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L USB 2 porty USB 2.0; 1 dla myszy + 1 do archiwizacji RS232/ RS485 do pod czenia klawiatury systemowej BCS i komunikacji z komputerem/ Sterowanie PTZ E-SATA 1 port do archiwizacji Parametry pracy 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Zasilanie 230 VAC 50 Hz / 110 VAC 60 Hz Pobór mocy 25W 30W 40W ` Temperatura pracy 0 C +55 C Wilgotno pow. 10 % 90 % Ci nienie atmosfer. 86 kpa 106 kpa Wymiary (sze. x g b. x wys.) 1,5U; 440 x 460 x 68 mm Masa 6 kg Monta Wolnostoj cy lub w szafie Rack Porównanie modeli: Model Ilo kan. video Ilo przelot. kana ów video BCS-0404 LE-L 4 4 BCS-0804 LE-L 8 8 BCS-1604 LE-L Ilo wyj video TV,VGA,HD MI TV,VGA,HD MI TV,VGA,HD MI Ilo wyj matrycowych Ilo wej audio Ilo 2-kier. kana. audio

10 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE 2. WYGL D OGÓLNY i STEROWANIE W niniejszej sekcji zosta opisany panel przedni i tylny rejestratora. Je eli pierwszy raz instalujesz rejestrator tego typu, koniecznie zapoznaj si z poni szymi opisami. 2.1 Panel przedni Wygl d panela przedniego pokazano na rysunku 2-1. Dzia anie poszczególnych elementów sterowania rozmieszczonych na panelu przednim rejestratora zosta o opisane w tabeli pod rysunkiem: Rys. 2-1 Wygl d panela przedniego serii LE-L. Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja Sygnalizacja nagrywania Sygnalizacja stanu Kontrolka odbiornika IR Sygnalizacja zasilania 1 16 Status ACT PWR Pod wietlone liczby sygnalizuj kana y, z których obraz video aktualnie jest rejestrowany. Sygnalizuje zmian funkcji systemu. Jest przeznaczona do sygnalizowania odbioru sygna ów steruj cych z pilota IR (podczerwieni). Je eli rejestrator jest pod czony do zasilania 230 VAC LED wieci si (niezale nie od tego, czy rejestrator jest, czy nie jest uruchomiony). Anulowanie ESC Anuluje wykonywane operacje, umo liwia wyj cie z menu. Przycisk funkcyjny Przycisk Shift Nagrywanie Fn Shift Rec Podczas podgl du jednego kana u na ca ym ekranie uruchamia funkcje pomocnicze: Sterowanie PTZ oraz ustawienia kolorów. W menu PTZ zmienia ekrany obs ugiwanych funkcji. Podczas wprowadzania danych s u y do kasowania ostatnio wprowadzonego znaku (Backspace). Podczas ustawiania detekcji ruchu, wspó dzia a z przyciskami przy zaznaczania stref detekcji. Podczas przegl dania menu HDD INFO prze cza wy wietlane informacje. Pozwala na realizacj innych, specjalnych funkcji. W trybie normalnego ogl dania naci ni cie tego przycisku na 3 sekundy, prze cza wyj cie Video / VGA na jeden z trzech standardów: LTV / VGA / 60 Hz LCD Podczas wprowadzania danych tekstowych, zmienia typ wprowadzanych znaków w sekwencji: cyfry / litery du e / litery ma e / znaki Uruchamia / zatrzymuje prze czanie sekwencyjne obrazów. S u y do r cznego uruchamiania / zatrzymywania nagrywania. Wspó pracuje z przyciskami kierunkowymi i numerycznymi. 10.

11 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja Wstecz / Pauza 5 Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie wstecz. Wprowadzanie danych: cyfra 5. 4 Odtwarzanie / Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie w przód. Pauza 6 Wprowadzanie danych: cyfra 6. Szybkie Odtwarzanie: Przyspiesza odtwarzanie. odtwarzanie 7 Wprowadzanie danych: cyfra 7. Wolne Odtwarzanie: Spowalnia odtwarzanie. odtwarzanie 8 Wprowadzanie danych: cyfra 8. Poprzedni plik 9 Odtwarzanie: Odtwarza poprzedni plik video. Wprowadzanie danych: cyfra 9 Nast pny plik 0 Odtwarzanie: Odtwarza nast pny plik video. Wprowadzanie danych: cyfra 0. Zatwierdzenie ENTER W trybie menu zatwierdzanie zmian. W trybie menu powoduje przej cie do domy lnych funkcji przycisków. Podczas podgl du powoduje wej cie do menu g ównego. S u y do wyboru poszczególnych pozycji menu lub podmenu (przewija w gór ). W czasie odtwarzania: S u y do wybierania poszczególnych opcji. Strza ka do Podczas bie cego podgl du; pozwala na wybór obrazu podzielonego Góry 1 lub obrazu z jednej kamery na pe nym ekranie. Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 1. Przesuwa kursor w lewo. W polu warto ci: Zmniejsza warto. W rozwijanej li cie: Wybiera opcje w dó. Strza ka w Lewo < 2 Podczas bie cego podgl du jednej kamery na pe nym ekranie: zmniejsza nr kamery wy wietlanej. 5 Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 2. Przesuwa kursor w prawo. W polu warto ci: Zwi ksza warto. W rozwijanej li cie: Wybiera opcje w gór. Strza ka w Prawo 3 > Podczas bie cego podgl du jednej kamery na pe nym ekranie: zwi ksza nr kamery wy wietlanej. Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 3. S u y do wyboru poszczególnych pozycji menu lub podmenu (przewija w dó ). Strza ka w Dó W czasie odtwarzania: S u y do wybierania poszczególnych opcji. Podczas bie cego podgl du; pozwala na wybór obrazu podzielonego 4 lub obrazu z jednej kamery na pe nym ekranie. Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 4 6 Zasilanie S u y do za czania / wy czania rejestratora. Aby wy czy urz dzenie naci nij przycisk na 3 sekundy. 7 Port USB S u y do pod czenia urz dzenia archiwizuj cego lub myszki USB. 11.

12 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE 2.2 Panel tylny Widok ogólny Na rysunku 2-2 pokazno widok panela tylnego rejestratorów BCS serii LE-L. Rysunek 2-2. Wygl d tylnego panela rejestratora 16-kana owego. Na tylnym panelu rejestratora rozmieszczono gniazda przy czeniowe zasilania i urz dze peryferyjnych systemu: 1. Przycisk zasilania 2. Gniazo zasilania 230V/50Hz 3. Wentylator 4. Wej cia video 5. Wej cia audio/wyj cie matrixowe video/wyj cia przelotowe vido 6. Wyj cie Video 7. Wyj cie Audio 8. Dwukierunkowa rozmowa wej cie audio 9. Dwukierunkowa rozmowa wyj cie audio 10. Wej cia alarmowe/wyj cia alarmowe/port RS RJ-45 Port Sieci 12. Port esata 13. Port USB 14. Port RS Wyj cie video HDMI 16. Wyj cie video - VGA Uwaga: Do bezpo redniego pod czenia rejestratora z komputerem, wymagany jest specjalny przewód sieciowy (skr tka) krosowany. Aby u ywa zwyk ego przewodu sieciowego zastosuj Switch lub HUB. 12.

13 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE Przyk ad pod czenia rejestratora Przyk adowa konfiguracja pod czenia zosta a przedstawiona na rysunku 2-3. Rysunek 2-3. Przyk adowy schemat pod czenia urz dze peryferyjnych do rejestratora. 2.3 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania rejestratorem po torze podczerwieni IR opis przycisków poni ej. Rysunek 2-4. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem. Numer Oznaczenie Funkcja 1 Add Zmiana adresu pilota 2 Mult Zmiana trybu podzia u Przyciski numeryczne od 0 do 9 4 Record Nagrywanie 13.

14 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE 5 Fn Przycisk funkcyjny 6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / Wej cie do menu 7 Esc Anulowanie operacji / Wyj cie z podmenu lub menu 8 Przyciski nawigacyjne 9 Przewijanie do przodu 10 Poprzedni plik 11 Przewijanie do ty u 12 Nast pny plik 13 Wolne odtwarzanie 14 Stop 15 Szybkie odtwarzanie 16 Odtwarzanie / Pauza 2.4 Sterowanie mysz komputerow Oprócz sterowania za pomoc przedniego panela lub pilota, mo liwe jest równie pod czenie komputerowej myszy do jednego z portów USB. Poni ej jest zamieszczona lista funkcji myszy: Dzia anie Klikni cie lewym przyciskiem myszy Funkcja Je eli nie jeste zalogowany uruchamia okienko dialogowe logowania. Je eli jeste zalogowany uruchamia g ówny ekran menu. Umo liwia wybór poszczególnych punktów menu. Implementacja operacji sterowania. Aktywacja poszczególnych opcji oraz konfiguracja detekcji ruchu. Wybór opcji z rozwijanej listy Podczas wprowadzania danych s u y do wyboru rodzaju wprowadzanych znaków. Klikaj c na ikon zmian, mo na prze cza kolejno: cyfry litery du e litery ma e znaki specjalne. Dost pne znaki pokazano poni ej: Podwójne klikni cie lewego przycisku myszy Klikni cie prawym przyciskiem myszy Klikni cie rodkowym przyciskiem myszy Poruszanie mysz Zaznaczanie Wykorzystywany do specjalnych operacji, np. dwukrotne klikni cie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wy wietlania podzia u, uruchamia wybran kamer na pe nym podgl dzie. Kolejne podwójne klikni cie powoduje powrót do wy wietlania podzia u. Podczas podgl du bie cego otwiera panel, umo liwiaj cy: wybór podgl du pojedynczej kamery lub podzia u na 4, sterowanie PTZ, ustawianie kolorów, wyszukiwanie nagra, ustawianie zapisu, sterowanie wej ciami i wyj ciami, uruchomienie g ównego menu. Sterowanie PTZ uraz ustawienia kolorów dotycz aktualnie wybranej, pojedynczej kamery (je eli przed wybraniem tych funkcji by uruchomiony podzia, zostanie wy wietlona tylko jedna kamera). Podczas wy wietlania okien menu, powoduje wyj cie o jeden poziom wy ej. Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwi ksza ich warto. Zaznacza opcje do wyboru. Przesuwa stron w gór lub w dó Przesuwa kursor na ekranie Wybiera obszar w detekcji ruchu Zaznacza obszary maskowania. 14.

15 2.5 Klawiatura wirtualna i panel przedni WYGL D OGÓLNY I STERWANIE Klawiatura wirtualna Do systemu s wprowadzane 2 typy danych: znaki numeryczne, litery w standardzie ASCII (ma e i du e) oraz znaki specjalne. Przesu kursor myszki na pole danych, po prawej stronie pojawi si ikonka, pozwalaj ce na zmian typu wprowadzanych znaków. Po klikni ciu na pole danych u do u pojawi si lista wprowadzanych znaków. Klikaj c na panel po prawej stronie lub mo na zmienia typ wprowadzanych znaków Panel przedni Przesu kursor do pola danych. Przyciskiem Fn wybierz typ wprowadzanych znaków. Wprowad bezpo rednio dane znaki i naci nij ENTER. 15.

16 INSTALCJA I POD ACZENIA 3. INSTALACJA i POD CZENIA Uwaga: Wszelkie instalacje i pod czenia elektryczne rejestratora powinny by wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami. 3.1 Zawarto opakowania Po odebraniu dostarczonego urz dzenia sprawd, czy nie ma ono widocznych ladów uszkodzenia. U yte materia y zabezpieczaj ce chroni urz dzenie przed wi kszo ci uszkodze mog cych powsta w trakcie transportu. Otwórz opakowanie i sprawd kompletacj. Je eli wewn trz brakuje akcesoriów, skontaktuj si z dostawc urz dzenia. 3.2 Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Zalecamy stosowanie dysków twardych firmy Seagate SATA, o pr dko ci 7200 rpm lub wy szej, 16 MB cache. Rejestrator nie posiada adnych ogranicze pojemno ci stosowanych dysków. Jednak w celu zapewnienia stabilno ci systemu, powinny by stosowane dyski o pojemno ci 1GB Obliczanie pojemno ci dysków twardych Wzór na obliczanie wymaganej pojemno ci dysków: P HDD = k X t X SZ HDD gdzie: P HDD pojemno ogólna dysku wyra ona w megabajtach [MB] k ilo kamer nagrywanych t wymagany czas nagrywania bez nadpisywania dysków, wyra ony w godzinach [h] SZ HDD rednie zu ycie pojemno ci dysku wyra one w megabajtach na godzin [MB/h]. Kompresja H.264 jest jedn z najlepszych, u ywanych w rejestratorach DVR. Daje ona 30% oszcz dno ci pojemno ci dysków w porównaniu do kompresji MPEG4. Podczas obliczania pojemno ci dysków, nale y oszacowa rednie godzinne zu ycie pami ci na ka dy kana. Przyk adowo, dla rejestratora 4-kana owego, zu ycie wynosi 200 MB/h na jeden kana. Je eli istnieje potrzeba rejestrowania nagra 12 godzin dziennie przez 30 dni, to ca kowita pojemno dysku mo na obliczy nast puj co: 4 kana y * 30 dni * 12 godzin * 200 MB/h = 288GB. W takim przypadku nale y zainstalowa dysk 300GB Instalacja dysku twardego Ta ma po czeniowa, ruby mocuj ce oraz uchwyt do dysku s zawarte w do czonych akcesoriach. Post puj wed ug poni szych wskazówek. 16.

17 INSTALCJA I POD ACZENIA Instalacja dysków twardych w rejestratorze serii Plus: 1. Odkr 4 wkr ty mocuj ce górn pokryw obudowy do ciany tylnej. 2. Odkr 2 wkr ty mocuj ce z boków górn pokryw obudowy. 3. Zsu pokryw górn do ty u, a nast pnie podnie j do góry i zdejmij. 4. Dyski twarde mo na przykr ci do podstawy (elektronik do do u) albo do wspornika górnego (elektronik do góry). 6. Montuj c dyski do wspornika górnego wkr ty specjalne wkr camy od góry. 5. Montuj c dyski do podstawy wkr ty specjalne wkr camy od spodu rejestratora ustawionego na boku. 7. Dyski pod cz specjalnymi przewodami do portów SATA p yty g ównej, a nast pnie pod cz zasilanie dysków. 8. Uporz dkuj przewody i zabezpiecz 9. Za ó pokryw górn obudowy i przykr 17.

18 INSTALCJA I POD ACZENIA zapinkami. 6 wkr tami. Instalacja nagrywarki CD lub DVD typu SATA Aby zamontowa wewn trz rejestratora serii Plus nagrywark CD lub DVD post puj, jak opisano poni ej: 1. Zdemontuj pokryw górn obudowy, jak do monta u dysku twardego. 2. Wymontuj za lepk jednego otworu panelu frontowego. 3. Umocuj do nagrywarki za czone wsporniki boczne wkr tami M3x6. 4. Umie nagrywark wewn trz obudowy i przykr od spodu obudowy. 7. Pod cz nagrywark specjalnym przewodem do jednego z portów SATA, a nast pnie pod cz zasilanie. 8. Za ó pokryw górn obudowy i przykr 6 wkr tami. Instaluj c nagrywark wewn trz rejestratora zajmujesz jeden z 4 portów SATA zatem mo liwe b dzie zainstalowanie tylko do 3 dysków twardych. Aby zamontowa nagrywark zewn trzn, pracuj c po z czu USB po prostu pod cz j do portu USB w panelu tylnym. Ten rejestrator jest kompatybilny z wieloma typami nagrywarek CD i DVD patrz za czniki na ko cu tej instrukcji. 18.

19 INSTALCJA I POD ACZENIA 3.3 Wolnostoj cy lub monta w szafie Rack Wolnostoj cy Aby nie porysowa podstawy, upewnij si czy zamocowane s gumowe nó ki od spodu obudowy. Urz dzenie nale y ustawi tak, aby przewody nie by y ci ni te lub mocno pozaginane oraz aby wokó obudowy by swobodny przep yw powietrza Monta w szafie Rack Rejestrator mo na ustawi na standardowej pó ce w szafie Rack. Szafa powinna by zainstalowana w pomieszczeniu o swobodnym przep ywie powietrza, z dala od silnych róde ciep a, wilgoci oraz kurzu. Zalecane jest u ycie wentylatorów ch odz cych w przypadku szaf zamkni tych. 3.4 Pod czenie zasilania Sprawd prawid owo napi cia zasilaj cego. Aby zapewni ci g i stabiln prac rejestratora, zalecamy u ycie zasilaczy awaryjnych UPS, w bilansie pr dowym uwzgl dniaj c równie inne urz dzenia systemu CCTV. Rejestrator nale y pod czy do sieci energetycznej przy pomocy za czonego zasilacza podaj cego napi cie 12 VDC o wydajno ci 3,33 A. 3.5 Pod czanie urz dze Pod czenie kamer Rejestrator automatycznie rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie pod czenia kamer. Mo na u ywa kamer kolorowych oraz czarno-bia ych. Uwaga: U ywanie funkcji Line-Lock w kamerach mo e spowodowa zak ócenia w obrazie. ród em zak óce mo e by równie zasilanie. Je eli obraz z jednej lub kilku kamer ma zak ócenia, jako pierwszy krok wykonaj wy czenie funkcji Line-Lock. Je eli w systemie u ywasz wzmacniaczy Video, nie ustawiaj poziomu sygna u powy ej 1 Vp-p. Pod czenie sygna u Video: Pod cz przewód koncentryczny do kamery lub innego ród a sygna u Video. Ten sam przewód z drugiej strony pod cz do wej cia Video w rejestratorze. Rys Pod czenie kamer do rejestratora. Uwaga: Do po cze nale y u ywa przewodu wspó osiowego (koncentrycznego) o impedancji 75 oraz wtyków BNC. 19.

20 INSTALCJA I POD ACZENIA Pod czenie monitorów Na rysunku 3-2 przedstawiono sposób pod czenia monitorów do rejestratora. Podczas uruchamiania rejestrator automatycznie wykrywa pod czenie monitora standardowego, VGA lub HDMI.. Rys Pod czenie monitorów do rejestratora. 3.6 Pod czenie toru Audio, wej i wyj alarmowych Wej cia Audio / Wyj cia Audio Rejestratory serii BCS LE-L posiadaj 4 wej cia Audio, bez wzgledu na ilo kana ów Video. Umo liwia to jednoczesne nagrywanie obrazu i d wi ku z niektórych kamer. Rejestartory posiadaj równie jeden tor dwukierunkowy Audio, tzw. kana rozmowny. Umo liwia to prowadzenie dwukierunkowej rozmowy pomi dzy operatorami rejestratora i komputera. Rys. 3-3a. Pod czenia torów Audio do rejestratora. 20.

21 INSTALCJA I POD ACZENIA Rys. 3-3b. Pod czenia torów wyj ciowych Audio z rejestratora. Ustawienie parametrów Audio: Upewnij si czy pod czone urz dzenia Audio maj poziom sygna u dopasowany do rejestratora. W przeciwnym wypadku d wi k b dzie za cichy lub przesterowany. Pod cz urz dzenia za pomoc przewodów audio, zako czonych wtykiem BNC. Mikrofony musz by wyposa one w przedwzmacniacze, aby zapewni odpowiedni poziom sygna u Wyj cia przelotowe video Rejestratory s wyposa one w wyj cia przelotowe, które umo liwiaj przes anie dalej pierwotnego, wej ciowego sygna u Video z kamer do innych odbiorników (np. dodatkowych monitorów, innego rejestratora itp.). U ywanie wyj przelotowych: 1. Pod cz przewód koncentryczny z wtykiem BNC do gniazda pod czonego do 25-pinowego interfejsu. Nale y u ywa przewodu koncentrycznego i wtyków BNC, identycznych jak do pod czania kamer. 2. Pod cz drugi koniec przewodu do innego urz dzenia odbiorczego (monitora, rejestratora itp.) Wyj cie matrycowe Rejestratory s wyposa one w wyj cie matrycowe. Funkcja matrycy jest u ywana do sekwencyjnego prze czania obrazu kamer. Obraz z ka dej kamery jest wy wietlany przez zaprogramowany czas lub jest aktywowany przez wej cie alarmowe. U ywanie funkcji matrycy: 1. Pod cz monitory do wyj matrycy. 2. Uruchom rejestrator i monitor. 3. Zdefiniuj ustawienia pod czonego wyj cia. 21.

22 INSTALCJA I POD ACZENIA Rys Pod czenia do wyj przelotowych i wyj cia matrycowego rejestratora Wej cia i wyj cia alarmowe Wej cia alarmowe w rejestratorze umo liwiaj pod czenie zewn trznych urz dze kontroluj cych scen, takich jak np.: czujki ruchu lub kontaktrony. Ka de wej cie mo e by skonfigurowane dla styków NO lub NC. Odpowiednio skonfigurowane wej cie mo e s u y do wyzwalania ró nego dzia ania po stronie rejestratora (rozpocz cie rejestracji, sterowanie PTZ, za czania wyj alarmowych, wy wietlania informacji na ekranie, itp.) Sposób pod czenia urz dze sygnalizacyjnych do wyj alarmowych. 22.

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR1601X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 16 kamer

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, HDMI, ALARM, BCS-DVR0401QEA-II

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, HDMI, ALARM, BCS-DVR0401QEA-II MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401

Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME-P: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii Rejestrator cyfrowy serii BCS-3104 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0808vh, i7-n0816vh, i7-n0832vh i7-h0804vh, i7-h0808vh, i7-h0816vh i7-n0908vh, i7-n0916vh, i7-n0932vh i7-h0904vh, i7-h0908vh, i7-h0916vh i7-n07716vh, i7-n07732vh i7-n0708vh,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS wejścia wideo: 16x kanały IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (CVBS) maks. rozdzielczość nagrywania: 2592x1944 (5Mpx) maks.

Bardziej szczegółowo

http://www.e-bpalarm.pl Producent: INTROX Cena brutto: 7 872,00 zł Cena netto: 6 400,00 zł Waga: 5kg

http://www.e-bpalarm.pl Producent: INTROX Cena brutto: 7 872,00 zł Cena netto: 6 400,00 zł Waga: 5kg http://www.e-bpalarm.pl IN-H4416R Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy, hexaplex, LAN, z kompresją H.264, VGA i HDMI, zapis do 400 kl/s (D1) kod produktu: IN-H4416R kategoria: Kategorie > CCTV analog > Rejestratory

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 24 kanały VIDEO, 600 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, e-sata, BCS-DVR2408Q

Rejestrator cyfrowy, 24 kanały VIDEO, 600 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, e-sata, BCS-DVR2408Q MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 24 kanały VIDEO, 600 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8 3 CECHY I SPECYFIKACJE...9 3.1 SERIA LE-A...9 3.1.1 Cechy...9 3.1.2 Specyfikacja...9 3.2 SERIA LE-AN I LE-AS...12

Bardziej szczegółowo

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QE-II 4 kanałowe - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 2 kanały D1 + 2 kanały 720P lub 1 kanał 1080P 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QEA-II - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 4 wejścia alarmowe

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 8x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 6x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Spis treści 1. Instalacja... 3 2. Rejestracja/aktywacja... 4 3. Dodawanie kamer... 5 4. Obraz transmisji bezpośredniej... 6 5. Zapis... 6 6. Odtwarzanie... 7

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. Spis treści

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 2 / 144 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA i OSTRZEŻENIA...8 3 CECHY i SPECYFIKACJE...9 3.1 Seria LEA...9 3.1.1 Cechy...9 3.1.2 Specyfikacja...9 3.2 Seria LE-AN i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo