Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy serii LE-L"

Transkrypt

1 Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi

2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj i ulepszenia, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mog si nieznacznie ró ni w rzeczywisto ci. Edycja: Witamy Dzi kujemy za zakup naszego rejestratora cyfrowego! Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie si z dzia aniem, uruchomienie oraz prawid ow obs ug urz dzenia. Znajduj si w niej informacje o poszczególnych funkcjach i sposobach ich wykorzystania. Przed rozpocz ciem instalacji, zapoznaj si z poni szymi zaleceniami oraz ostrze eniami! 2.

3 SPIS TRE CI WA NE ZALECENIA i OSTRZE ENIA CECHY I SPECYFIKACJE Cechy Specyfikacje WYGL D OGÓLNY I STEROWANIE Panel przedni Panel Tylny Widok ogólny Przyk ad pod czenia Pilot zdalnego sterowania Sterowanie mysz komputerow Klawiatura wirtualna i panel przedni Klawiatura wirtualna Panel przedni INSTALACJA i POD CZENIA Zawarto opakowania Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Obliczanie pojemno ci dysków twardych Instalacja dysku twardego Wolnostoj cy lub monta w szafie Rack Wolnostoj cy Monta w szafie Rack Pod czenie zasilania Pod czanie urz dze Pod czenie kamer Pod czenie monitorów Pod czenie toru Audio, wej i wyj alarmowych Wej cia Audio / Wyj cia Audio Wyj cia przelotowe Video (tylko seria LN Plus) Wyj cia matrycowe (tylko seria LN Plus) Wej cia i wyj cia alarmowe Szczegó y po cze wej / wyj alarmowych Opis wyj alarmowych Interfejs RS Interfejs RS Inne interfejsy OBS UGA REJESTRATORA Logowanie, Wylogowanie (wy czenie) i Menu g ówne Logowanie Menu g ówne Wylogowanie Przywracanie systemu po zaniku zasilania Wymiana baterii podtrzymuj cej Nagrywanie Podgl d bie cy Nagrywanie Wyszukiwanie i Odtwarzanie Menu wyszukiwania

4 SPIS TRE CI Podstawowe operacje Kalendarz Ustawienia nagrywania (Terminarz) Menu terminarza Podstawowe operacje Szybkie definiowanie Detekcja Wej cie do menu detekcji Menu detekcji Brak vido Zamaskowanie kamery Ustawienia wej alarmowych Wej cie do menu Alarm Alarm Archiwizacja Detekcja nap dów Wybór plików Sterowanie PTZ Pod czenie przewodów Ustawienia PTZ D Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cie ka / Auto-Pan Programowanie presetów Uruchomienie presetów Programowanie tras Uruchomienie trasy Programowanie cie ek Uruchomienie cie ek Programowanie automatycznego skanowania Auto-Skan Uruchomienie automatycznego skanowania Auto-Skan Uruchomienie automatycznego skanowania Auto-Pan Bezpo rednie zarz dzanie menu kamery obrotowej STRUKTURA MENU i OPIS DOST PNYCH FUNKCJI Struktura menu Menu g ówne Ustawienia Ogólne Kompresja Terminarz RS Sie Alarm Detekcja PTZ Ekran Domy lne Wyszukiwanie Zaawansowane Dysk twardy Usterki Wyj cia alarmowe Nagrywanie Konta Konserwacja

5 SPIS TRE CI Monitor Wyj cia przelotowe Z cze 25- lub 32-pinowe Matryca video Informacje HDD Info Transfer Zdarzenia Wersja U ytkownicy on-line Wy czenie DODATKOWE POZYCJE MENU Wej cie do sterowania PTZ Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cie ka / Auto-Pan Ustawianie kolorów DOST P PRZEZ PRZEGL DARK»IE« Pod czenie do sieci Logowanie Podgl d bie cy Sterowanie PTZ Kolor Zdj cie i nagrywanie Dostosowanie menu Konfiguracja Informacje o systemie Ustawienia Zaawansowane Funkcje dodatkowe Wyszukiwanie Pobieranie Sygnalizacja Wersja Wylogowanie Odinstalowanie wtyczki rozszerzaj cej przegl darki PROGRAM ZDALNEGO PODGL DU Cechy rodowisko Widok ekranu RS232 OPERACJE Po czenia sieciowe Klawiatura ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW DODATKI

6 WA NE ZALECENIA I OSTRZE ENIA WA NE ZALECENIA i OSTRZE ENIA 1 Bezpiecze stwo elektryczne Wszystkie instalacje oraz operacje powinny by przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie odpowiada za adne szkody, powsta e w wyniku nieprawid owej instalacji lub u ytkowania 2 Transport urz dzenia Du e wstrz sy, gwa towne wibracje lub zalanie wod s niedozwolone w czasie transportu, instalacji oraz u ytkowania. 3 Instalacja Obchod si z urz dzeniem ostro nie. Nie pod czaj zasilania do urz dzenia przed wykonaniem wszystkich instalacji. Nie umieszczaj adnych przedmiotów na urz dzeniu. 4 Wymagany wykwalifikowany personel Wszelkie testy i naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych techników lub in ynierów. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za wszelkie szkody, powsta e przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy. 5 rodowisko pracy Rejestrator powinien by umieszczony w ch odnym i suchym miejscu, z dala od bezpo redniego oddzia ywania wiat a s onecznego oraz od materia ów atwopalnych i wybuchowych. 6. Akcesoria Upewnij si, czy wszystkie wymienione akcesoria s do czone w zestawie. Przed rozpocz ciem instalacji, otwórz opakowanie i sprawd, czy znajduj si w nim wszystkie poni sze akcesoria: Przewód zasilaj cy 1 szt. Przewód sieciowy LAN 1 szt. Ta ma SATA do pod czenia dysku twardego 4 szt. Listwy zaciskowe do wej / wyj alarmowych Przewód do pod czenia wej / wyj audio, wyj przelotowych video i wyj cia matrycowego (zgodnie z wersj rejestratora) 1 szt. Pilot podczerwieni (wraz z bateriami) 1 szt. Mysz optyczna USB 1 szt. P yta CD (instrukcja, oprogramowanie i narz dzia) 1 szt. Zestaw akcesoriów monta owych Je eli jakie elementy nie zosta y do czone skontaktuj si z dostawc urz dzenia. 6.

7 CECHY I SPECYFIKACJE 1. CECHY i SPECYFIKACJE 1.1 Cechy Rejestrator posiada nast puj ce funkcje: Konkurencyjna cena i wysokie parametry techniczne Kompresja H.264, najlepsza dla rejestratorów cyfrowych Wy wietlanie 4 obrazów z kamer w czasie rzeczywistym, nagrywanie do 25 kl./sek. w formacie D1 (4CIF) Funkcja Pentaplex: podgl d, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i dost p zdalny 5 sposobów sterowania: przyciski panela przedniego, mysz (USB), pilot IR, klawiatura systemowa BCS KBDB oraz klawiatura sieciowa BCS NKBDB Inteligentne wykrywanie sygna u video: detekcja ruchu, zamaskowanie kamery, zanik sygna u Zaawansowane ustawienia kamer: maski prywatno ci, ukrywanie kamer, ustawienia kolorów oraz dodawanie napisów. Obs uga kamer PTZ i Speed Dome: obs uga ponad 60 protoko ów, programowanie tras, cie ek, presetów i automatycznego skanowania. Obs uga inteligentnego pozycjonowania 3D dla kamer BCS. atwa archiwizacja: na urz dzenia USB, esata (pendrive, dysk zewn trzny lub nagrywarka DVD RW), lub przez sie LAN. Reakcja na alarm: komunikat na ekranie, sygna brz czyka, aktywacja presetów PTZ aktywacja wyj cia alarmowego Pe na obs uga przez sie : wbudowany webserver, oprogramowanie CMS pozwalaj ce na: zdalny podgl d na ywo, nagrywanie, odtwarzanie, programowanie, sprawdzenie stanu systemu oraz rejestru zdarze, a tak e funkcje i FTP. 1.2 Specyfikacje W serii LE-L dost pne s nast puj ce modele rejestratorów: BCS-0404 LE-L 4 kana y video(przelotowe), 4 kana y audio, 1 wyj cie matrycowe BCS-0804 LE-L 8 kana ów video (przelotowe), 4 kana y audio, 1 wyj cie matrycowe BCS-1604 LE-L 16 kana ów video (przelotowe), 4 kana y audio, 1 wyj cie matrycowe System 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Procesor g ówny Mikroprocesor o wysokiej wydajno ci System operacyjny Oparty na systemie Linux Mo liwo ci systemu Funkcja Pentaplex: obraz na ywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dost p zdalny Interfejs u ytkownika Graficzny intuicyjne menu ekranowe z opisowym paskiem pomocy Urz dzenia steruj ce Przyciski panela frontowego, mysz USB, pilot IR, klawiatura systemowa BCS KBDB, klawiatura sieciowa BCS NKBDB Rodzaj znaków wprowadzanych Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne Obrazowanie stanu systemu Stan HDD, dane o po czeniach, rejestr nagra, rejestr zdarze, wersja BIOS, aktualnie po czeni u ytkownicy itp. 7.

8 CECHY I SPECYFIKACJE Video 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L 4 wej BNC, 8 wej BNC, 16 wej BNC, Wej cia video 1,0Vp-p, 75 1,0Vp-p, 75 1,0Vp-p, 75 Wyj cia video 1 kana video, BNC, 1Vp-p, 75, 1 wyj cie VGA, 1 wyj cie HDMI, 1 wyj cie matrycowe. Wyj cia mog by u ywane jednocze nie. Standardy video PAL (625TVL, 50f/s) Kompresja video/audio H.264/ G.711A D1 [4CIF] 704 x 576 Rozdzielczo PAL CIF 352 x 288 QCIF Cz stotliwo zapisu Strumie g ówny: Kana 1: D1/CIF/QCIF (1~25kl/s); Kana y 2~4: CIF/QCIF (1~25kl/s), D1 (1~6kl/s) Strumie g ówny: Kana 1: D1/CIF/QCIF (1~25kl/s); Kana y 2~8: CIF/QCIF (1~25kl/s), D1 (1~6kl/s) Strumie g ówny: Kana 1 i 9: D1/CIF/QCIF (1~25kl/s); Pozosta e : CIF/QCIF (1~25kl/s), D1 (kl/s) Extra Strumie : QCIF(1~25kl/s) Podzia ekranu Pe ny ekran lub podzia na 1 / 4 [oraz 8 / 9 / 16] Obs uga sekwencji Tak Jako nagrywania Poziom 1 6 (poziom 6 najlepszy) Maski prywatno ci Definiowalne 4 strefy dla ka dej kamery Ukrywanie kamer Definiowalne, dla grup u ytkowników Dostosowanie kamer Dostosowanie parametrów obrazu dla ró nych okresów czasu Informacje ekranowe Nazwy kamer, czas (zegar), zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie Ustawianie wyj video Mo liwo ustawienia parametrów obrazu i strefy wy wietlania Audio 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Wej cia audio 4 kana y, RCA lub BNC, mv, 30K Wyj cia audio 1 kana, RCA, mv, 5K Dwukierunkowa rozmowa 1 wej cie, BNC( mV, 30K ), 1 wyj cie, BNC( mV, 5K ) Detekcja ruchu i Alarmy 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Strefy: 192 (16 x 12) strefy detekcji Detekcja ruchu Czu o : poziom 1 6 (poziom 6 najwy szy) Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyj alarm. Zanik sygna u video Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyj alarm. Zamaskowanie kamery Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyj alarm. Wej cia alarmowe Wyj cia alarmowe 6 kana ów, max 30VDC, 1A, NO / NC Dyski twarde 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Typ HDD 4 porty SATA, 4 HDD lub 3 HDD + 1 CD/DVD-RW, Obs uga dysków do 2 TB rednie zape nianie Audio: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H Zarz dzanie HDD Hibernacja nieu ywanych dysków, sygnalizacja usterek Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja Tryb nagrywania Priorytet trybów Interwa nagrywania Nadpisywanie HDD Funkcja RAID 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L R czne, ci g e, detekcja video (z podzia em na detekcj ruchu, zamaskowanie kamery i zanik obrazu), alarmowe R czne alarmowe z detekcji ci g e Ustawialny od 1 do 120 minut (domy lnie: 60 min) Tak, programowalne Tak, w wersjach wielodyskowych 8.

9 CECHY I SPECYFIKACJE Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja Wyszukiwanie nagra Odtwarzanie Zoom cyfrowy Tryb archiwizacji 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Czas / Data, Alarm, Detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dok adne (z precyzj do 1 sek.) Odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, nast pny plik, poprzedni plik, nast pna kamera, poprzednia kamera, pe ny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji Podczas odtwarzania jest mo liwe powi kszanie wybrango fragmentu do rozmiarów pe nego ekranu Przez port USB, E-SATA na pendrive albo zewn trzny HDD, lub przez sie. Opcjonalnie na wbudowan nagrywark. Sie 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Interfejs Port RJ-45 (10 / 100 Mb/s) Funkcje TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, , Alarm Server Zdalne operacje Podgl d, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logu zdarze Dodatkowe interfejsy 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L USB 2 porty USB 2.0; 1 dla myszy + 1 do archiwizacji RS232/ RS485 do pod czenia klawiatury systemowej BCS i komunikacji z komputerem/ Sterowanie PTZ E-SATA 1 port do archiwizacji Parametry pracy 0404LE-L 0804LE-L 1604LE-L Zasilanie 230 VAC 50 Hz / 110 VAC 60 Hz Pobór mocy 25W 30W 40W ` Temperatura pracy 0 C +55 C Wilgotno pow. 10 % 90 % Ci nienie atmosfer. 86 kpa 106 kpa Wymiary (sze. x g b. x wys.) 1,5U; 440 x 460 x 68 mm Masa 6 kg Monta Wolnostoj cy lub w szafie Rack Porównanie modeli: Model Ilo kan. video Ilo przelot. kana ów video BCS-0404 LE-L 4 4 BCS-0804 LE-L 8 8 BCS-1604 LE-L Ilo wyj video TV,VGA,HD MI TV,VGA,HD MI TV,VGA,HD MI Ilo wyj matrycowych Ilo wej audio Ilo 2-kier. kana. audio

10 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE 2. WYGL D OGÓLNY i STEROWANIE W niniejszej sekcji zosta opisany panel przedni i tylny rejestratora. Je eli pierwszy raz instalujesz rejestrator tego typu, koniecznie zapoznaj si z poni szymi opisami. 2.1 Panel przedni Wygl d panela przedniego pokazano na rysunku 2-1. Dzia anie poszczególnych elementów sterowania rozmieszczonych na panelu przednim rejestratora zosta o opisane w tabeli pod rysunkiem: Rys. 2-1 Wygl d panela przedniego serii LE-L. Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja Sygnalizacja nagrywania Sygnalizacja stanu Kontrolka odbiornika IR Sygnalizacja zasilania 1 16 Status ACT PWR Pod wietlone liczby sygnalizuj kana y, z których obraz video aktualnie jest rejestrowany. Sygnalizuje zmian funkcji systemu. Jest przeznaczona do sygnalizowania odbioru sygna ów steruj cych z pilota IR (podczerwieni). Je eli rejestrator jest pod czony do zasilania 230 VAC LED wieci si (niezale nie od tego, czy rejestrator jest, czy nie jest uruchomiony). Anulowanie ESC Anuluje wykonywane operacje, umo liwia wyj cie z menu. Przycisk funkcyjny Przycisk Shift Nagrywanie Fn Shift Rec Podczas podgl du jednego kana u na ca ym ekranie uruchamia funkcje pomocnicze: Sterowanie PTZ oraz ustawienia kolorów. W menu PTZ zmienia ekrany obs ugiwanych funkcji. Podczas wprowadzania danych s u y do kasowania ostatnio wprowadzonego znaku (Backspace). Podczas ustawiania detekcji ruchu, wspó dzia a z przyciskami przy zaznaczania stref detekcji. Podczas przegl dania menu HDD INFO prze cza wy wietlane informacje. Pozwala na realizacj innych, specjalnych funkcji. W trybie normalnego ogl dania naci ni cie tego przycisku na 3 sekundy, prze cza wyj cie Video / VGA na jeden z trzech standardów: LTV / VGA / 60 Hz LCD Podczas wprowadzania danych tekstowych, zmienia typ wprowadzanych znaków w sekwencji: cyfry / litery du e / litery ma e / znaki Uruchamia / zatrzymuje prze czanie sekwencyjne obrazów. S u y do r cznego uruchamiania / zatrzymywania nagrywania. Wspó pracuje z przyciskami kierunkowymi i numerycznymi. 10.

11 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja Wstecz / Pauza 5 Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie wstecz. Wprowadzanie danych: cyfra 5. 4 Odtwarzanie / Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie w przód. Pauza 6 Wprowadzanie danych: cyfra 6. Szybkie Odtwarzanie: Przyspiesza odtwarzanie. odtwarzanie 7 Wprowadzanie danych: cyfra 7. Wolne Odtwarzanie: Spowalnia odtwarzanie. odtwarzanie 8 Wprowadzanie danych: cyfra 8. Poprzedni plik 9 Odtwarzanie: Odtwarza poprzedni plik video. Wprowadzanie danych: cyfra 9 Nast pny plik 0 Odtwarzanie: Odtwarza nast pny plik video. Wprowadzanie danych: cyfra 0. Zatwierdzenie ENTER W trybie menu zatwierdzanie zmian. W trybie menu powoduje przej cie do domy lnych funkcji przycisków. Podczas podgl du powoduje wej cie do menu g ównego. S u y do wyboru poszczególnych pozycji menu lub podmenu (przewija w gór ). W czasie odtwarzania: S u y do wybierania poszczególnych opcji. Strza ka do Podczas bie cego podgl du; pozwala na wybór obrazu podzielonego Góry 1 lub obrazu z jednej kamery na pe nym ekranie. Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 1. Przesuwa kursor w lewo. W polu warto ci: Zmniejsza warto. W rozwijanej li cie: Wybiera opcje w dó. Strza ka w Lewo < 2 Podczas bie cego podgl du jednej kamery na pe nym ekranie: zmniejsza nr kamery wy wietlanej. 5 Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 2. Przesuwa kursor w prawo. W polu warto ci: Zwi ksza warto. W rozwijanej li cie: Wybiera opcje w gór. Strza ka w Prawo 3 > Podczas bie cego podgl du jednej kamery na pe nym ekranie: zwi ksza nr kamery wy wietlanej. Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 3. S u y do wyboru poszczególnych pozycji menu lub podmenu (przewija w dó ). Strza ka w Dó W czasie odtwarzania: S u y do wybierania poszczególnych opcji. Podczas bie cego podgl du; pozwala na wybór obrazu podzielonego 4 lub obrazu z jednej kamery na pe nym ekranie. Wprowadzanie danych: naci ni cie razem z klawiszem SHIFT wprowadza cyfr 4 6 Zasilanie S u y do za czania / wy czania rejestratora. Aby wy czy urz dzenie naci nij przycisk na 3 sekundy. 7 Port USB S u y do pod czenia urz dzenia archiwizuj cego lub myszki USB. 11.

12 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE 2.2 Panel tylny Widok ogólny Na rysunku 2-2 pokazno widok panela tylnego rejestratorów BCS serii LE-L. Rysunek 2-2. Wygl d tylnego panela rejestratora 16-kana owego. Na tylnym panelu rejestratora rozmieszczono gniazda przy czeniowe zasilania i urz dze peryferyjnych systemu: 1. Przycisk zasilania 2. Gniazo zasilania 230V/50Hz 3. Wentylator 4. Wej cia video 5. Wej cia audio/wyj cie matrixowe video/wyj cia przelotowe vido 6. Wyj cie Video 7. Wyj cie Audio 8. Dwukierunkowa rozmowa wej cie audio 9. Dwukierunkowa rozmowa wyj cie audio 10. Wej cia alarmowe/wyj cia alarmowe/port RS RJ-45 Port Sieci 12. Port esata 13. Port USB 14. Port RS Wyj cie video HDMI 16. Wyj cie video - VGA Uwaga: Do bezpo redniego pod czenia rejestratora z komputerem, wymagany jest specjalny przewód sieciowy (skr tka) krosowany. Aby u ywa zwyk ego przewodu sieciowego zastosuj Switch lub HUB. 12.

13 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE Przyk ad pod czenia rejestratora Przyk adowa konfiguracja pod czenia zosta a przedstawiona na rysunku 2-3. Rysunek 2-3. Przyk adowy schemat pod czenia urz dze peryferyjnych do rejestratora. 2.3 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania rejestratorem po torze podczerwieni IR opis przycisków poni ej. Rysunek 2-4. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem. Numer Oznaczenie Funkcja 1 Add Zmiana adresu pilota 2 Mult Zmiana trybu podzia u Przyciski numeryczne od 0 do 9 4 Record Nagrywanie 13.

14 WYGL D OGÓLNY I STERWANIE 5 Fn Przycisk funkcyjny 6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / Wej cie do menu 7 Esc Anulowanie operacji / Wyj cie z podmenu lub menu 8 Przyciski nawigacyjne 9 Przewijanie do przodu 10 Poprzedni plik 11 Przewijanie do ty u 12 Nast pny plik 13 Wolne odtwarzanie 14 Stop 15 Szybkie odtwarzanie 16 Odtwarzanie / Pauza 2.4 Sterowanie mysz komputerow Oprócz sterowania za pomoc przedniego panela lub pilota, mo liwe jest równie pod czenie komputerowej myszy do jednego z portów USB. Poni ej jest zamieszczona lista funkcji myszy: Dzia anie Klikni cie lewym przyciskiem myszy Funkcja Je eli nie jeste zalogowany uruchamia okienko dialogowe logowania. Je eli jeste zalogowany uruchamia g ówny ekran menu. Umo liwia wybór poszczególnych punktów menu. Implementacja operacji sterowania. Aktywacja poszczególnych opcji oraz konfiguracja detekcji ruchu. Wybór opcji z rozwijanej listy Podczas wprowadzania danych s u y do wyboru rodzaju wprowadzanych znaków. Klikaj c na ikon zmian, mo na prze cza kolejno: cyfry litery du e litery ma e znaki specjalne. Dost pne znaki pokazano poni ej: Podwójne klikni cie lewego przycisku myszy Klikni cie prawym przyciskiem myszy Klikni cie rodkowym przyciskiem myszy Poruszanie mysz Zaznaczanie Wykorzystywany do specjalnych operacji, np. dwukrotne klikni cie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wy wietlania podzia u, uruchamia wybran kamer na pe nym podgl dzie. Kolejne podwójne klikni cie powoduje powrót do wy wietlania podzia u. Podczas podgl du bie cego otwiera panel, umo liwiaj cy: wybór podgl du pojedynczej kamery lub podzia u na 4, sterowanie PTZ, ustawianie kolorów, wyszukiwanie nagra, ustawianie zapisu, sterowanie wej ciami i wyj ciami, uruchomienie g ównego menu. Sterowanie PTZ uraz ustawienia kolorów dotycz aktualnie wybranej, pojedynczej kamery (je eli przed wybraniem tych funkcji by uruchomiony podzia, zostanie wy wietlona tylko jedna kamera). Podczas wy wietlania okien menu, powoduje wyj cie o jeden poziom wy ej. Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwi ksza ich warto. Zaznacza opcje do wyboru. Przesuwa stron w gór lub w dó Przesuwa kursor na ekranie Wybiera obszar w detekcji ruchu Zaznacza obszary maskowania. 14.

15 2.5 Klawiatura wirtualna i panel przedni WYGL D OGÓLNY I STERWANIE Klawiatura wirtualna Do systemu s wprowadzane 2 typy danych: znaki numeryczne, litery w standardzie ASCII (ma e i du e) oraz znaki specjalne. Przesu kursor myszki na pole danych, po prawej stronie pojawi si ikonka, pozwalaj ce na zmian typu wprowadzanych znaków. Po klikni ciu na pole danych u do u pojawi si lista wprowadzanych znaków. Klikaj c na panel po prawej stronie lub mo na zmienia typ wprowadzanych znaków Panel przedni Przesu kursor do pola danych. Przyciskiem Fn wybierz typ wprowadzanych znaków. Wprowad bezpo rednio dane znaki i naci nij ENTER. 15.

16 INSTALCJA I POD ACZENIA 3. INSTALACJA i POD CZENIA Uwaga: Wszelkie instalacje i pod czenia elektryczne rejestratora powinny by wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami. 3.1 Zawarto opakowania Po odebraniu dostarczonego urz dzenia sprawd, czy nie ma ono widocznych ladów uszkodzenia. U yte materia y zabezpieczaj ce chroni urz dzenie przed wi kszo ci uszkodze mog cych powsta w trakcie transportu. Otwórz opakowanie i sprawd kompletacj. Je eli wewn trz brakuje akcesoriów, skontaktuj si z dostawc urz dzenia. 3.2 Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Zalecamy stosowanie dysków twardych firmy Seagate SATA, o pr dko ci 7200 rpm lub wy szej, 16 MB cache. Rejestrator nie posiada adnych ogranicze pojemno ci stosowanych dysków. Jednak w celu zapewnienia stabilno ci systemu, powinny by stosowane dyski o pojemno ci 1GB Obliczanie pojemno ci dysków twardych Wzór na obliczanie wymaganej pojemno ci dysków: P HDD = k X t X SZ HDD gdzie: P HDD pojemno ogólna dysku wyra ona w megabajtach [MB] k ilo kamer nagrywanych t wymagany czas nagrywania bez nadpisywania dysków, wyra ony w godzinach [h] SZ HDD rednie zu ycie pojemno ci dysku wyra one w megabajtach na godzin [MB/h]. Kompresja H.264 jest jedn z najlepszych, u ywanych w rejestratorach DVR. Daje ona 30% oszcz dno ci pojemno ci dysków w porównaniu do kompresji MPEG4. Podczas obliczania pojemno ci dysków, nale y oszacowa rednie godzinne zu ycie pami ci na ka dy kana. Przyk adowo, dla rejestratora 4-kana owego, zu ycie wynosi 200 MB/h na jeden kana. Je eli istnieje potrzeba rejestrowania nagra 12 godzin dziennie przez 30 dni, to ca kowita pojemno dysku mo na obliczy nast puj co: 4 kana y * 30 dni * 12 godzin * 200 MB/h = 288GB. W takim przypadku nale y zainstalowa dysk 300GB Instalacja dysku twardego Ta ma po czeniowa, ruby mocuj ce oraz uchwyt do dysku s zawarte w do czonych akcesoriach. Post puj wed ug poni szych wskazówek. 16.

17 INSTALCJA I POD ACZENIA Instalacja dysków twardych w rejestratorze serii Plus: 1. Odkr 4 wkr ty mocuj ce górn pokryw obudowy do ciany tylnej. 2. Odkr 2 wkr ty mocuj ce z boków górn pokryw obudowy. 3. Zsu pokryw górn do ty u, a nast pnie podnie j do góry i zdejmij. 4. Dyski twarde mo na przykr ci do podstawy (elektronik do do u) albo do wspornika górnego (elektronik do góry). 6. Montuj c dyski do wspornika górnego wkr ty specjalne wkr camy od góry. 5. Montuj c dyski do podstawy wkr ty specjalne wkr camy od spodu rejestratora ustawionego na boku. 7. Dyski pod cz specjalnymi przewodami do portów SATA p yty g ównej, a nast pnie pod cz zasilanie dysków. 8. Uporz dkuj przewody i zabezpiecz 9. Za ó pokryw górn obudowy i przykr 17.

18 INSTALCJA I POD ACZENIA zapinkami. 6 wkr tami. Instalacja nagrywarki CD lub DVD typu SATA Aby zamontowa wewn trz rejestratora serii Plus nagrywark CD lub DVD post puj, jak opisano poni ej: 1. Zdemontuj pokryw górn obudowy, jak do monta u dysku twardego. 2. Wymontuj za lepk jednego otworu panelu frontowego. 3. Umocuj do nagrywarki za czone wsporniki boczne wkr tami M3x6. 4. Umie nagrywark wewn trz obudowy i przykr od spodu obudowy. 7. Pod cz nagrywark specjalnym przewodem do jednego z portów SATA, a nast pnie pod cz zasilanie. 8. Za ó pokryw górn obudowy i przykr 6 wkr tami. Instaluj c nagrywark wewn trz rejestratora zajmujesz jeden z 4 portów SATA zatem mo liwe b dzie zainstalowanie tylko do 3 dysków twardych. Aby zamontowa nagrywark zewn trzn, pracuj c po z czu USB po prostu pod cz j do portu USB w panelu tylnym. Ten rejestrator jest kompatybilny z wieloma typami nagrywarek CD i DVD patrz za czniki na ko cu tej instrukcji. 18.

19 INSTALCJA I POD ACZENIA 3.3 Wolnostoj cy lub monta w szafie Rack Wolnostoj cy Aby nie porysowa podstawy, upewnij si czy zamocowane s gumowe nó ki od spodu obudowy. Urz dzenie nale y ustawi tak, aby przewody nie by y ci ni te lub mocno pozaginane oraz aby wokó obudowy by swobodny przep yw powietrza Monta w szafie Rack Rejestrator mo na ustawi na standardowej pó ce w szafie Rack. Szafa powinna by zainstalowana w pomieszczeniu o swobodnym przep ywie powietrza, z dala od silnych róde ciep a, wilgoci oraz kurzu. Zalecane jest u ycie wentylatorów ch odz cych w przypadku szaf zamkni tych. 3.4 Pod czenie zasilania Sprawd prawid owo napi cia zasilaj cego. Aby zapewni ci g i stabiln prac rejestratora, zalecamy u ycie zasilaczy awaryjnych UPS, w bilansie pr dowym uwzgl dniaj c równie inne urz dzenia systemu CCTV. Rejestrator nale y pod czy do sieci energetycznej przy pomocy za czonego zasilacza podaj cego napi cie 12 VDC o wydajno ci 3,33 A. 3.5 Pod czanie urz dze Pod czenie kamer Rejestrator automatycznie rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie pod czenia kamer. Mo na u ywa kamer kolorowych oraz czarno-bia ych. Uwaga: U ywanie funkcji Line-Lock w kamerach mo e spowodowa zak ócenia w obrazie. ród em zak óce mo e by równie zasilanie. Je eli obraz z jednej lub kilku kamer ma zak ócenia, jako pierwszy krok wykonaj wy czenie funkcji Line-Lock. Je eli w systemie u ywasz wzmacniaczy Video, nie ustawiaj poziomu sygna u powy ej 1 Vp-p. Pod czenie sygna u Video: Pod cz przewód koncentryczny do kamery lub innego ród a sygna u Video. Ten sam przewód z drugiej strony pod cz do wej cia Video w rejestratorze. Rys Pod czenie kamer do rejestratora. Uwaga: Do po cze nale y u ywa przewodu wspó osiowego (koncentrycznego) o impedancji 75 oraz wtyków BNC. 19.

20 INSTALCJA I POD ACZENIA Pod czenie monitorów Na rysunku 3-2 przedstawiono sposób pod czenia monitorów do rejestratora. Podczas uruchamiania rejestrator automatycznie wykrywa pod czenie monitora standardowego, VGA lub HDMI.. Rys Pod czenie monitorów do rejestratora. 3.6 Pod czenie toru Audio, wej i wyj alarmowych Wej cia Audio / Wyj cia Audio Rejestratory serii BCS LE-L posiadaj 4 wej cia Audio, bez wzgledu na ilo kana ów Video. Umo liwia to jednoczesne nagrywanie obrazu i d wi ku z niektórych kamer. Rejestartory posiadaj równie jeden tor dwukierunkowy Audio, tzw. kana rozmowny. Umo liwia to prowadzenie dwukierunkowej rozmowy pomi dzy operatorami rejestratora i komputera. Rys. 3-3a. Pod czenia torów Audio do rejestratora. 20.

21 INSTALCJA I POD ACZENIA Rys. 3-3b. Pod czenia torów wyj ciowych Audio z rejestratora. Ustawienie parametrów Audio: Upewnij si czy pod czone urz dzenia Audio maj poziom sygna u dopasowany do rejestratora. W przeciwnym wypadku d wi k b dzie za cichy lub przesterowany. Pod cz urz dzenia za pomoc przewodów audio, zako czonych wtykiem BNC. Mikrofony musz by wyposa one w przedwzmacniacze, aby zapewni odpowiedni poziom sygna u Wyj cia przelotowe video Rejestratory s wyposa one w wyj cia przelotowe, które umo liwiaj przes anie dalej pierwotnego, wej ciowego sygna u Video z kamer do innych odbiorników (np. dodatkowych monitorów, innego rejestratora itp.). U ywanie wyj przelotowych: 1. Pod cz przewód koncentryczny z wtykiem BNC do gniazda pod czonego do 25-pinowego interfejsu. Nale y u ywa przewodu koncentrycznego i wtyków BNC, identycznych jak do pod czania kamer. 2. Pod cz drugi koniec przewodu do innego urz dzenia odbiorczego (monitora, rejestratora itp.) Wyj cie matrycowe Rejestratory s wyposa one w wyj cie matrycowe. Funkcja matrycy jest u ywana do sekwencyjnego prze czania obrazu kamer. Obraz z ka dej kamery jest wy wietlany przez zaprogramowany czas lub jest aktywowany przez wej cie alarmowe. U ywanie funkcji matrycy: 1. Pod cz monitory do wyj matrycy. 2. Uruchom rejestrator i monitor. 3. Zdefiniuj ustawienia pod czonego wyj cia. 21.

22 INSTALCJA I POD ACZENIA Rys Pod czenia do wyj przelotowych i wyj cia matrycowego rejestratora Wej cia i wyj cia alarmowe Wej cia alarmowe w rejestratorze umo liwiaj pod czenie zewn trznych urz dze kontroluj cych scen, takich jak np.: czujki ruchu lub kontaktrony. Ka de wej cie mo e by skonfigurowane dla styków NO lub NC. Odpowiednio skonfigurowane wej cie mo e s u y do wyzwalania ró nego dzia ania po stronie rejestratora (rozpocz cie rejestracji, sterowanie PTZ, za czania wyj alarmowych, wy wietlania informacji na ekranie, itp.) Sposób pod czenia urz dze sygnalizacyjnych do wyj alarmowych. 22.

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo