r 7rc INSTYTUT 13 3 ST( ';. rc i Y1.; Z N 11:13:11!: -; O 2 5 S i~hg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r 7rc INSTYTUT 13 3 ST( ';. rc i Y1.; Z N 11:13:11!: -; O 2 5 S i~hg"

Transkrypt

1 vic>9 'NITY r/ 05910(V

2 r 7rc INSTYTUT 13 3 ST( ';. rc i Y1.; Z N 11:13:11!: -; O 2 5 S i~hg

3 Rzym 1:5 stycznia 1,J38 Nr. 550/SA/A sprawie sprawozdania 2a rachunku "Fundusz t.. za rr4...ce X, Xi, XII Zał uniki rzy sprawozdania' miesięczne z dowo jqc-1. uspwiedliwia Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (W)inet Tin tura (ieferat Fundu5.7)wpecja1 A R Z I njeli M.niejszem Ambasada przesyła w zl), -;.czeniu sprawozdanie z rachunku "FunduSz Epecalny" r7q miesiące : pa(.dziernik listopad 19$7 cii Chargó d'aflires SLanisław j;2,11.1=ki

4 , Archives References: A /1 Sprawozdanie z rl,chunku "IlUDWZ Ą(1 Nr. 550/SA/A z 1. Ambsady R.P. przy Stolicy istolskiej m-e Iazdziernik Data T r e Ś ó w. kozchbd Przygód ł Ot' Liry Ct. 1 f X,c.;uldo z 30-go wrzerlia , " " i<zaliczka na uposazenio Radcy Kanonlcz. nim. za.. m-c X. b.r.. kwił -.5,r,c,ony......,4,4. 4, 2000,, t., i Dobroczynnosc i,:jdmulny w sierpniu ł Lb.r..k.,ityr2;Ucony-oras zestw4en4 20-4?t łt IRUne gr:ityfikcje z okazji "YERRA. (..!rosto" (15/V łłł. Cztery kwity i zest9,. wienie załaczone ".Broszura "haliłch A Ostrog"(Nr.bil. ; :850) ', t 4, kodo 9, udytorowl Trybun/u Roty Rzymśkiej Alzupełnienie upos5)zenin w =s10, :,K;dt za4lczony t 'Od,d.z)../.. dotacja ;:.!.,.::dziernik r.b.,...,,.. ' Mjorowl., Coppin zf. 69 komunjkw '-vf,10sse1 vatore Romano" - kat s,;>.a i. tt et cony Reszta uposazenia.rocy Knonicznego za X 13..rvide zf':.,11czk X kwit za.p.czóny qk.)nsinorowl Pucciinfor. torowl Z9 r. rni-ce VI Vii. VIII on.. IX Ll'zupełninie uposenin Audytor ł rbuirw.lu i- oty RzyHskiej za pam:.j.ernik 11.b.. kat załączony ,, dziennik "w<fenlre dtitila" -kwitł, 1.eferenta Prasowego w załaczentu ottrcone przez bank za przesłanie K.Glazeczki czekowej....,. SW WW, ry,. a z e m - k -. w..., : 104.' ł.,. `)14_1. ' 50,, a: 1 d o...., , I-.44.,..._-, ~m O g ó 4: e m ,, ' `. 50 o,,..,, c, ;',-,,. ł d o nn 1/XI.Z...,7....., '' Will,... Wig Wo, o.. MA wo W... YW W. IGIM GW Za Ambasaddra /./St. Jriokowskl - Radca Ambsndy Yb

5 Ad Nr. 550/SA/ z dnia. Załącznik Nr. 2 Sprwioodanie z rachunku "FUNDUSZ SPECJALNY" Ambasady,R P. przy Stolicy Apostolskiej za m-c listopad Data TRESC 1/Xł Saldo z 31/X-z7.. 2/XI Zwrpł wedle pozycji Nr.14 z dn.18/ix b.r. zaliczki p.prof.lenart-przekuzane przez Min.kpr. - ojsk. wg.pisma 16/X-37,Nr.5630/P/.37(Vide księga "Dz.Gł."Ambasady-poz /X-37 -?, t ł Radcy Kanonicznemy Ambasady zalicz-,igł na uposażenie za listopad r.b. (kit załączony)- W» W GW aw W /XI Zakonniccbm Dominikankom San Sisto '" It IKlerykowl Leśniewiczowi zapomoga 'kit załączony) /Xł Od M.S.Z. dotacja za listopad rb. 15/XI Majorowi Coppinł za 14 koftlunikatow w "W:servatore Romano"Wiit zaląt- czony) a /XI Zapomoga p. J.S :70. 17/XI Uzupełnienie uposazenia Audytora Trybunału Rpty Rzymskiej(kwit za- lczony) z!;' listopad ,IXI Monsignorowi Trgszi za m-ce IX, X, XI / 37 (kvdt zg.łąc7ony) - 1,200.. t,!i Zapołoge p.j.cypinowl(kwit za- łączony) /XI Reszta uposzenia. Radcy Kąnonicznego za XI br. wyżej 2/XI)-(kAt załączony) _ /X1 Zapomoga. pannie Glicerji.:1-tkow- sklej,-(kwit załączony)- - -D R;kZEM w W W A L D O- ) GOLEM w a W W W W W W W W W WWW 6IW W GW W W W W W W V9 W _15 na 1 o grudniu./ Amb-,scidora...8. WW W W W, /-/ St.Jantko ski Radca. Ambasady Ro,.,chód Przychód Liry et Liry Cł W w c4, 1075,

6 A 414 `).z-. 4 d. r. r)50/''/ z dnia łac2nik Nr. 3 Sp=ozdanic 1 r,?.chunku "Fundusz '3paCja1ny" Ambasadj DĘ1ta 1 /Xii Ty ty 7 tt ft 1.0 rt ty t? 11 " tt tt 14 " 90 tę tt 15 tt ty 18 tt 20 tt el tt -i ł ty?t,cy frozchbd Liry Saldo z 30/X #,,!-!,_- lgm.,,,.. r,, Drobna dobroczynno;,m y: Xi rb 15. (Trzy kv,ity załączone) SkłAka na włocki Czenuony ' Y Krzy krit załączony );:, :--, g, ib. k. Zakonnicom 'Varia AusilicA ricai (kwił załączony ;-, ;, 10. Doktorowi 3.Madeyskiemg na papier i maszyn- po za. X11/37 i 1/38 o ł,kwił załączony).,.-;','; 317. Klerykow Le(.niewiczowł zapomol ga : raszta za 1,.istopadi5;L. oraz rz, grudzie:. - 7'. ''4-- - kwit załączony k, tjf w,(4 ;..,,y t,,) -,, Cd Ministerstwa Sraw Zagrani cznsch dotacja F.S. za X11/37-4 Majorowi Camillo.Coppini za 103, komunikaty orsowe w "Osservatore.uamano" w listw.)adzie - oo 10;,1, 1 ( kw i t załączony) sy, 3- ;, s L 1030Ó Uzupełnienie uposaania ra. TrybumJłu Roty..zymski9z.-1 X11/37 ( kwit załączon 80a. lok u^ Polskiego Kocio L;.tanisawa za naboerstwo w dzień- wit,2ta Narodoweo -134i: r.b. ;,(kwit załączonv 7 IOem za naboel'isłwo 2ałobne za f E.p.J.Kowaiskiego! b.posła RP przy 3tolicy Apostolskiej (10 od daty zgon14) kwit,nłączony 400. Oferta na kociol. lirom eołata di di _.ffaello -(1 bilet załączon 10. Na parafję SS Komy 1. Damj,5na - ' (1 bilet zał czony), MonsiunormJ. pa:,dziernik 1istor.Sad i gradzu ie r.b Uosa2,enie łtadcy Kanonicznego Amb X; sz,dy. za -X11/37 ozony-) Zapomoga,p::ni Mar j1 Obnickiej,.14 b.or2riucinej polskiego koftiol ła Satanisława(krit zalączony, Obsłudze u,ind osobowych r kanie inq załączon7h Loterja dobroczynna "Vigili reł Fuoco"( 1 bi:-.et załączony) Z =ut h, L D O 3 o O E w w n L.) A L riz; eharge dt Liry at Ę5 /i^, 1 T O.

7 BANK POLSKI! DYREKCJA WYDZIAt ZAGRANICZNY Nr. ZO. Przy odpowiedzi podać powyższy numer i datę. Dep.:,,BANKPOLSKI ZAGRANICZNY". Do r.asnv_ch. Warszawa, dnia Pan Stanisław Janikowski 8 stycznia 8 Radca Ambasady Rze c z zrp o sp oli t e j Polskie j przy Stolicy 4os:olskiej R Z '1 M 193 t; A.Lnibmpea, P, pr-zy,0,1,!ty Anostoiskłd i, na ractiune Z pot cerw.3n.i. St er S twa Sspraw N. rzesyłamy załączeniu czek na Rzjm es-szło -4:1, i,- :T..7, lish Institute and Sikorski M na Lir , ziec.pana otwierdzenie nam odbioru. BANK POLSK11 a gr MoznY załącznik 1 Polecony. ł Centr. Nr. 525 (IV ). Drukarnia Banku Polskiego.

8 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Archives References: A /1 16, ( 5o f i1 Warszawa, dn...ib..-sty.ozri:i.a r. GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. 550/1 W sprawie dotacji funduszów Specjalnych na m-c styczeri robo Do Pana TAJNE ba.111 Janiko.w. 9k.i.ego \ Avub%,181- gli, r. y. przy :o3 ey A 1)osto14.1ej N. '15)/1.. 45t Weszło dnia Raloy, 2,P,prz, 4,a,oł- e Zawiadamiam Pana Radcę, że w dniu 28 gralnia poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę / słodel, 1-;:p ęcy-s!z.e.ic:;.aet... tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc Z.subw.ena.j.Q._dia_ksJszt.(2, i łr, Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra 'IC- DYR2KTOR GLJI:ETU LIIST

9 /8",4 Ministsertwa. Ęi.praw Zagrvniwreb,. fia r(ea..w,,.;trektor,d r)rawie '21.7r0tu c,(jy t i r ry, koszt)1;- zwiqzar " 1 4 J A," ł wich ze zgonem s.,j.t.na 0,01.a '3kr2j'Wtzior,o.,-,uł''.1eznik?"),., dwa.r.flr;a.i3ada -postoiskłej z łączeniu-yk.7 %'które 2osta;b' n iłosiono,lub U.)re eweni,.,w:anie bo4zi6nałeało..p0., kryć zw ifku 4z ze. zg onwp. o = :)0.rzebam S.'",Pan'a..tbasadora e, r rwrripvione ny, Lj... gołem: Lir 1..A u,6 5.6,.6. Lir cro::,. iiminonej ewentuine dovd- nieprzewidziane yói a tki 0 O S t,, y chwilowo yr óz c ho (1 ow o z ku "d.tki ;,.4.ministracyjne". - pov,;ysze,' do w ładomoci upracza o moilwie -rychłe pr-e,--, z9 ni o- - 0e'oin o - 18 CLJ,. N.masadz', 2';-,a,,qcza pon ło r'onio,k, ł prelimi w.1:,._z kcez.tk przewiezienia 2w'4'..ok 5.P..Fama ftl.r...,,,,-.:x, e: ' 8- k.pri., ----,,,,:. f-,...,,,,,...,.,.,...,,,,.,,,,,.. i. :',:i bk ł 4 go 0 O I:NO 7`Ł,,4,. iwereninarz tui wc,st,:t.1/ 4 -mb.,0.-..-,d71.e przesłany przez przez z 8 5 '., ydzials ',lo,.,... -rzeb0'..,,iix'-!rna.. łorsłwa m.:',.zymu. 4-4ula ł,:., (.;(,..,(J.,,..., 4, ń i ',, oc, #.,P i' (1,,finit,rtriv,t iz,,, k,. ;( N' x +, _ i m0(e etanowi e pod s,tave- orjen...c.,..,,y re-,,s.,-'-..-zonle-lenie ze,r10 k L ,,2. t,_.1),..o0,..1,,,,r,.0, ol. t.,, e m.:', wioene; a '7,:i ęc,::: nov:ym roau,... bu '.,-,cowym.

10 ' 4'1144-1)ata - T -z' O My KO(r :.):.:30" i )3, r e. 4(7.,T JADY, +.24`k, a qcznik do łuna nr. 3-J-G GO r4,x.o nozycji Mei 389 s7po -2,(11A 40C, 4lb V ; 4 99 r9 19 K11/ * 99 r?"? tę A:".) 94 i Z)0C szt.nelwołogbv: 1 3 1,3f..,:lnochoOf -. 3d.k,l)w na naboe:t1,:c z. kondw.encje I ft br na nabo.:.:ałobnu "Ml-, )n11e nto" t\ - dziw] oriu '.-,,. DroLne 1::!:-,fchAki DJ:urneirlu ez..,ł'oviloi.,-0.1. f. -:,.., 12b3 ł cznw'ci j o.,.0, ----,,, a vo-, (n 't',..,,, ), r :"" zciv, i auoffilen ',,.,,,j,gralactzeniu. O.O. je:mit, - za ',"(>,- i Win e nabo. e. stv.ro - -6:. n ł obn e -,:,,-ko cleł e, ( ( Oeł Gosu Zkr:". 1,-0janowł, p- wyi-,,t trik..:::...,,,o, 1..: :: ego kocioł-.1,( tę i ti,-,, r-. i '..:,-,<. ; ',:,-,e.7 - ar azji "S3.Apoełoi 4,..,--, Jx,,,,,...4.::.4 łobny Qd w.s do kocool?i,"poł - Uesu" i Nie pal,afjaince.'):v.('io4,, ZgrOnUdZeniU 0...0,, jozrtit?)w otetta Q,,LItasady na:coeclowe pokrycie esr.ztk.oaskodovianięi, robotnike7i -, kł)ry uieirk nloszczę(lie mu- v-,,,,,.,., kowl, i. :?0dcza$ 0;e.7,4 /a J.:!;:o bar cło..,,,a -,,,.. cl,osil",:- z'ć c.,, dekorov:anle Keueloa -,'. *. 4',1,' De e01114 w. solenno n,r.',:,:j -:,'e:sł,t;o i,ajałobn 44 Crebn.r7elm ( "Vesiiłónin 2a :,nie i p.1,no2nni.:) -lp "ekr.lo w r,-7ecie "c!e!ervatore j,,tom..nr,.;," Prz ede ł,,,, pbi or.>?, bl,"-,u FTZG 076M11. za... pozzeb,... f, s,i,o2...4.noe #.:. rlyii,..1. e.,,a., i L. :w.wzentu "..;)na "...CuPre (1". o j.,ana..rez:iffl ont srorizcni,u_ "iecule w i one!, ł -, rt, ;okrjeie ww1twinjch wuzianych kowt) 60 op. O -t- H

11 ,L6,k (Cdpt, s Ys tinlaczoniu ) Gub e rn t or o Wydz. ogrzeomego ej a o Er z 01)(y.T.,1 82za Croci..fori.2:57t.j..,44.4 kk kk+, Pk,. '.. 3 J.J.;YS!,.rA ''`ne - ZzLksa ek.2:11itc;j ł z grobu tjmezasct'co,,i Skrzynia d a trumny 3C Ak) :og :!ot.:?:;rzebov,..7 r k::zo;'.'",r,ke f ari-nal.rio::-' C "' '. ' kkk b() k- 6.pi, or łornp.lov;:zi T) o zy. ZW kok do ł re f okturz 1. R.L. -kzeniw-3ienie2 łok v:o2u pogr2ebowe n. o - o' kół e <3 owep.:o - aksz),, lzornisyjiv.;:. k. " Mmm, n z e m ł :'a, zed 1 Qrs 4,,,v.-ed 4)1, e ni ocz;5/' ) Ad. Nr - z dn. s tjczni=3,:38 Zał cznik

12 A sso( A AA A»T K IP OLSK4 DYREKCJA WYDZIAŁ ZAGRANICZNY Nr Przy odpowiedzi podać powytszy numer I datę. Dep.:.BANKPOLSKI ZAGRANICZNY" ao rąk własnych Z polecenia lish Institute and Sikorski M Warszawa, dnia 7 lutego w 8, Pan Stanisław Janikowski Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie Ministerstwa Spraw, Zagranicznych, Warszawa, na rachunek przesyłamy w.załączeniu czek n/ Rzym Nr Lit na zlecenie Fana. i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. Anub3Q,21 R. P. przy BANK POLSKI Wydzia ł Zavaniczny załącznik roieeony J".postolsidej N j C: Centr. Nr 525 (XII /10.000). Drukarnia Banku Polskiego. Weszl-o dn!a II. 1L.(bq

13 -A-,U((,;- 7, AMBASADA R. p. Rzym 14 lutego 1938 P2Y2' Q5'TQUC2' APP65TOLCSK14,1 N r. 550/SA/ 6 Archives References: A /1 Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1\4a ręce Pana J.'yrektora kioeweryna SCAOLOWSKLEGO w Warszawię lad za pismem swem z dn. 26 stycznia r.b. 1,4r. 550/SA/ 4, Ambasada podaje do wiadomości Fana 1;yrektora, źe w związku z pogrzebem 6.p.Ambasadora Skrzyńskiego zostały poczynione dodatkowo następu, jące wydatki : i'oz.472, 3/1138. Nabożetwo 4ałobne w kościele polskim S.Stanisława r oz.482 Ge tfr-r,,o." reirtr;, pr! Liry.Ct alviece na pągrzeb,dos. tarczone kościołom "S.S. Apostoli" oraz ".uel Ogolna suma wydatków podana przez Ambasadę uprzednio przy p unie 2 dn. 26/1,.,38 0 Nr. 550/SA/ 4 ~~~~~~~ m.!,r!r r-1 Razem do zwrotu do Kasy Ambasady ( Słownie,,, dziewiętnaście tysięcy,, dziewięćset, czterdzieście pieęć, 20/100 Lir "loskichy t.janikowski Chargś d"affaires

14 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA Nr R. F. S..550/2 A-,L1.4,(55.0(4 o Warszawa, dn te.g r. REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c Z",:o Do Pana Stani sława Jan ikowski ezo I t I I sa Radcy nbasa y,przy Stolicy Apo- stolg.li u) r7. Li I "1:, oj es ;;:0 Zawiadamiam Pana Rf..-4d0.?, że w dniu 28 stycz.bia.i.z.:.b., poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę - i S i..e.d.acl. ty..si.ęcy sz.e.4s.at.. - i tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc iliły r *.:ł4o.z.n.i.e z lir.,,.w16800.,- dla. Ics_9Janasika. linv./.,2000. i Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra iicedy3.ektor GABINETU IJINIS.T., A:

15 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH AM-4.5(4)( WARSZAWA, dnia marca, 1938r DEPARTAMENT G`b u. WYDZIAŁ Nr. RFS...550/5 W sprawie ko.szt6w, p.o.ś:;rzebti, :,.'[...Skrzyk.,3ki ego W odpowiedzi na Nr zda. Załączników T 2,,TNE.- ocipowiedzi 1,ismo z dnia 14 lutego rai. 90 Nr.550/SA/6 komunikuje d «iż suma Lirowl.19,945,(2. zostanie przekazana Panu Radcy przez p. Ambasadora R.P.przy Kwirynale.,I,; DIrREKTOR i)o Pana Radcy St.Janikouskieo Chargt d'affaires a.i. przy Stolicy Apostolskiej R Z Y 1: I E ","P VA 10 Drukarnia Państwowa Nr

16 B A K P O!G S K IT DYREKCJA WYDZIAŁ ZAGRANICZNY ZO Nr. Przy odpowiedzi podać powytszy numer I datę. Dep.:.BANKPOLSKI ZAGRANICZNY' nrlibasa da B. P. przy lish Institute and Sikorski M Do rąk własnych. Stolicy A,noBtoisjPole nia Min.Spraw Zagranicznych,w/m na rachunek przesyłamy załączeniu czek na Rzym Wszło dnla 5./OUNr na Li:L zlec.pana --AE_ Archives References: A /1 Warszawa, dnia 8 marc 8 Pan Stanisław Janikowski Radca R basady IziezypoSpolitej Polskiej a 193 r. (5 w Rzymie /przy Stolicy Apo- stolskiej/ i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. BANK POLSKI W dziu# 27inIczny ł załącznik Polecony. Centr. Nr.525 (XII /10.000). Drukarnia Banku Polskiego,

17 1-go kwietnia 19'78 Nr. 550/S,'/10 W sprawie sprawozd. z rach."fund.specj." za m-ce 1,11,111/78 Załączniki:trzy sprawozdania z dowodami usprnwiedłiwiającymi. lk) Fciśle Tajne Ulnisłrstwa?praw ZRgrnnicznych Gabinet Ministra (Referat Funduszów!"-pecjalnych) WAR=łE Ninleiszem Ambasada. 9rzesy/n W zelczeniu sprawozdanie z r Rehunku "FUNDUSZ SPEC-J.J,NY" miesi?,ce styc::e łuty i marzec 197'8-go r.' /-/ St.Janikowski Ch rge d'affaires

18 Sprawozdanie z rachunku " Fundusz F-pecjałny " Ambasady R.P. przy tolicy Apostolskiej za m-c STYCZEM Data T r e Ś 6. Rozchód Przychód Liry Ct Liry Ct 1/ I 5 " 12 tt tt 91, tt 91 9* i? 9, 91 f, t? ft " 21 " 25 " Saldo z 1 grudnia Jałmużna na dom sierot S.Katarzyny-kAt 5.- Zpomoga art.mal. p.kurachowi-kwit Od M.S.Z. dotcja za. styczeń 197: Gratyfikacja saąteczna "Ordinanze Mil"- tani " w '4atykanie - kwit Idem "Famigłiati Pontifici" - kwit Uposażenie Radcy Kanonicznego,Pra/. Wał. Meysztowicza za styczeń r.b. - kwit aa/mużny w grudniu zestwienie i dwa kwity 4. Różne gratyfikacje swiąteczne-rachunek 60. Klerykowi Leśniewiczowi zapomoga za paz- dzietnik kwit Pannie Marii M,-lkowskiej za pracę pomoc- niczq, w języku w/pkim - kwit Uzupełnienie uposazenia Audytor. Roty za styczeń r.b. - kwit Klerykowi Leśniewiczowi zapomoga. W. sty- czeń r.b. - kwit Oferta na- ubogie koś'cioły we Włoszech biletów w załąc.. cniu R A Z E M c A L D O G O E M c A L i O na 7887, St.Janikkwskl Chcxg. d';,ffalre

19 Sprawozdanie z rachunku " Fundusz Specjalny " Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej za m-c L U T Y 198-go r. Data T R E S C Rozchód Przychód. Liry Ct Liry Ct 1 / II Saldo z 71-go stycznia / " Mgr-wi Trezl za grudzień syczen--- t, 9 Ikwit,załączonyf Pannie Marji Markowskiej za robote extra języku włoskim - kwit zał " Od Ministerstwa. Spraw Zagranicznych do- ft tt tf tt tacja za luty Zakonnicom Dominikankom - kwit załączony - ło. - Majorowi Coppinł za : 1) 98 komunikatów w"osservatore Romano" w grudniu 1977 po Lir L. 2) 107 idem w styczniu L. azem L. 2 kw ty zestawienie załączone) 14 gr-wi Pucci informatorowi, za styczeń ł ft 16 ft et tt grudzień r.b po mies. Uzupełnienie uposazenia Audytora Trybunału Roty Rzymskiej za luty-kat załącz. Zapomoga malarzowi p.kurachowl-kwit zał. ferta na stowarzysznie "Peronale di Sala dwa bilety w załączeniu) oktorowi Madeyskiemu, na zakończeniena papier i maszynę d(1) pisania, po Lir miesięcznie za czas 1 luty 1938 do 21-go grudnia kwit załączony 17 " Zapomoga p. Cabanowi - kwit załączony 28 tt Oferta na, misje OO Jezuitów w Chinach 41 t? ( 8 biletów w załączeniu ) Zapomoga. p.w.kazurowskiemu-artyscie mała- rzowl - kwit załączony t? " Zapomoga p.czes/nwowl Cabanowi, na pokrycie kosztów podróży do Lucca, celem wstąpienia do nowicja:tti Kleryków hegularnych-kat załączony R A Z E M OGOLEM S ^.Lr 0 SALP O /-/ St. Janiklawski Chargó d'affaires

20 Sprawozdanie z rachunku "FUNDUSZ SPECJALNY" Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej za m-c 14',ARZEC Data Tre ś ć Rozchód Przychód Liry Ct. Liry Ct. 1/III Saldo z 28-go lutego b.r. ',129, 0 tt t! Zapomoga mierykowi Leśniewiczowł - kwit załączony , 49 9P Zapomoga. G.di Lorenzo-kwit P i, ffinestarzowi Szarych Zakonników kwit załączony-- b '' Od M..Z. dotacja za. marzec br i! ii Oferta na "Głoventu ciel Littorio - i bilet w załączeniu il. Nr paraf,» S.Teresa in Panfil() - 1 bilew t załączeniu `75. tt 97 Zgromadzeniu 0.0, Jezuitów prgy kosciele r el Gesu"na pokrycie kosztów kosztów szpiłała dla robotnika. który uległ niesczęściu w EW związku z pogrzebem ś.p.affiba-. sadora Skrzynskiego-kwit zał ,P tt Majorowi Coppini za 8Z komunikaty y lutym, "Osservutore Romano". kwit załączony f9 1? Monsignorowi Treszi za luty b.r. - kwit załączony, Zapomoga A.F " Klerykowi Leśniewiczowi zapomoga :irrzy jednoczesnem zrzeczeniu się gzez niego zapomóg na przyszłośc - kwitzałączony it Uzupełnienie u osazenia za marzec Audytora Trybunału Rotykwit :załączony 800, " Zapomoga. organistce KoU.St. Stanisława - kwit załączony?00. ii i! Monsignorowi Pucci za marzec P9Y Monsignorowi Trezzi za marzec kwit załączony RAZEM SALDO '70 OGOLEM O S A L r : /-/ St.Janikowski Chargć d",,ffaires

21 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 4_,14,(4, S -00 Warszawa, dn. mar ea ł 93-u r. GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. 5.50/6 W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c rlar.z.e.c Do Pana TAJNE )t Ęł.0 s ła,w,9 jat Lkow s ide.go A nthusa da P. P. p1.7.- A pwstoitsil'ej FlAdgy Ambas?,dy R.J?przy ś olicy Apostolskiej T "sermin Ę 'la;i0 dnia Zawiadamiam Pana., że w dniu 2.6 luaelo.. r,b, poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę s]ede.r2. łys.54z suzlsct Lir.wł,3000, i r> 11 / tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc max zqc. r Gb...ł..c.zrai e z / Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra CEDYREKTOR I 1:11,,` TU MIN I ST

22 N. b50isa/ 19s. Rzym, dnia 4 kwietnia 1.,%3.8 spr :Ivvi e wydatku z Funduszu c jal ne go. Do Miniterstwa Sur ;:nicznyeh N reee Pm9 Dyrektor, oko?:..o,4skiego. zw1.9zku z przyznaniem panu. Vitoidowl Bronowskiemu pracownikowi, kontraktowemu Ambasady, tytu:łu"attch pmsowego'! i z zezwoleniem na weimaiecie go do spisu ik - ty Korpusu Dypl rrr tycznego przy Stolicy Apwtolskiej, niniejszem wystepuje z wnioskiem o przyznanie mu jednorazowego zasiłu w wysokoel lirbw,.ccaem?azupełniehi8.. potrbneł mu garderoby z uwagi na óbowl?.zki a ehe,pakterze reprezntacyjnym. - ł -1 df.nikowskl. IM

23 BANK IPOILSKII DYREKCJA WYDZIAŁ ZAGRANICZNY JR. e tnia Warszawa, dnia p Nr., Przy odpowiedzi podać powyższy numer i dato. Dep.: BANKPOLSKI ZAGRANICZNY». do r Ełk Wł a spych Z polecenia Pan Mara i sław J antkowski Radca. Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie Piazza Pilotta 3 is ters twa Spraw Zagranicznych, ivra A,pa rachun*.,,. -Figu basada R. i' przy..1. przesyłamy w załączeniu czek nmzym "- Sł of/ey Apostolski ej :',-r. 277,183 Lir. 7. 6U( ). - n/ z 1. Pana Ra d u N' WPszto drda ł l'-. lish Institute and Sikorski M prosimy I potwierdzenie nam odbioru. F, M11 FOLSI4i z,-v,jrashmky załącznik 1 POLECONY Centr. Nr. 525 (IV ). Drukarnia Banku Polskiego.

24 Rzym. 28-go kwietnia 19:7,8 TAJNE Nr. 550/A/14. W spr-wie kosztów pogrzebu?do liana Ś.n.Ambasadora ckrz ńskiego. W odpowiedzi na Nr; RP 550/5.Jeweryna.;okołowskiego z dn. 4 marca 1938 Wice Dyrektora Gabinetu Ministra. Ministerstwo.,praw Zagrantnynirch tta WARr2AWIE Pan Ambasador A, Wysocki nie mógł mi przekazać sumy Lir.WI , gdyż oszczędności jakie poprzednio osiadał, zostały wyczerpane, zdaje się, że w. związku z pobytem Pana Ministra.;praw w Rzymie...;Vobeix powyższego wydatki na. koszty pogrzebu Ś.p.Pana Ambasadora Skrzyńskiego figuruj. W księgach przy zamknięciu roku budżetowego 197/:18. Nie wiem, czy mów one być uznane przez Kontrolę. W przeciwnym razi- prosiłbym o łaskawe, przekazanie mi wyżej wymienionej sumy, którą z kolei przelałbym do kasy Ambasady. 1-/ St.Janikowski Charg6 d'affaires

25 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S.... Archives References: A /1 A.,6(4.5'5(Q171 Warszawa, dn. 9 kw i o t ni a r. 2( TAJNE W sprawie dotacji funduszów Specjalnych na r ;J, Do Pana S t ani sława J anik o w sk i e gto UJ r i, ;"t c2-1- e 1 cy Zawiadamiam Pana B.'Qkd,.Q.9, że w dniu ~ r, poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę o si o cł tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc kw.ie.cie.-.)11:. c24,1-11.e j c z:lo3,,v. i 0.za Jarlk: i ruri2o o. i Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra CED KTOR GILI TU Iv' I N S TJ.

26 4(.1, /1 MINISTERSTWO Ambasada B. P. przfla S Z AWA, dnia 26. IV r. SPRAW ZAGRANICZNYC Stolicy Apostol klej Gabinet Minie ra p.sa DEPARTAMENT Tajne. WYDZIAŁ Referat F.S. o "WoWNcl ;WLiedzina. p smo Ambasady z dn. 4 kwietnia i.-:b;-n=2t1t2 w związku z odbywaję.cymi Nr RP5.550/8. się W sprawie W odpowiedzi na Nr z dn. Załączników Do Pana St. Janikowskiego Charge d'affaires Ambasady R.P. przy Watykanie w Rzymie Wz. Nr 9. lish Institute and Sikorski M Archives References: A /1 uroczystosciami w Rzymie przesyłam w drodze zupełnego wyjg.tku sumę lir 4.000,- i cztery tysia,ce lir/ tytułem jednorazowego zasiłku dla, p. W.Bronowskie- go na uzupełnienie potrzebnej mu garderoby. Proszę o potwierdzenie odbioru za/q.czonej kwoty. WICEDYREKTOR ABINETU MINISTRA azirnierz Katerla

27 do BANK PO SKi DYREKCJ A 'Isada I. P. przy WYDZIAŁ ZAGRANI ZNY Stołky Apostolskiej Nr. Przy odpowiedzi podać pow Ikszy i datę..561/1/-.pan St Radca Amb przesyłamy w załączeniu czek A,u111 ppp iii Dep.: BANKPOLSKI ZAG 41b1;,a, StO1 rąk wła lish Institute and Sikorski M Z polecenia na rachunek Archives References: A /1 14.kr.5 n/rzym Nr. 277,,190 i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. Warszawa, dnia 10 maj a i, isb3,w Janikowski sady Rzeczy-39spolitej Polskiej przy cy Apos to 18_,cie w Rzymie Piazza Pilotta 3 Mini)s_t.e.ratwa. Spraw Zagraziezn,y.cli, w/m Lir n/zl.pana hadcy 0A," Wydzia ł Z załącznik 1 Polecony Centr. Nr. 325 (IV ,10.000). Drukarnia Banku Polskiego,

28 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (4,Gt-S-50( 71 Warszawa, dn. :12.m.aj.a Q 193. Li r. GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. 550/11 W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c Do Pana TAJNE,,., A rn basadit Ił. 'P. przy Stol fy A post ols N. k., Weszło hia '54", ry asady -.przy S -olicy. A.pc.)stolski(3j 7.1 'X. L}:. I Zawiadamiam Pana P4,a.cl.c.,),Q, że w dniu 1 :32 j a...r oi..) o poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę si 9.cy ze.,5-.".;_d.s.e t. li tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc... s. Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra fic23yrektor GABINETU MINISTRA

29 A,U(4%-lo(4 AM. K POLWK DYREKCJA WYDZIAY. ZAGRANICZNY Nr h s Przy odpowiedzi podać powyższy numer i datę. Dep :,BANKPOLSKI ZAGRANICZNY" Do rąk własnych, Warszawa, dnia 3 czerwca Pan Stanisław Janikowski, Radca Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskie j w Rzymie, r., H-d f-elt, IM' Ambasada J. PorAgmm Stolicy Apostolskiej 'i L 59) 4 i prosimy ICI, Wesz-h) dnia i i rtr f) lish Institute and Sikorski M Z polecenia k Ministerstwa Spraw Zagranicznych Warszawa, w załączeniu czek n/ Mediolan, Lit na zlecenie Pana. potwierdzenie nam odbioru. BANK POL `:1Y- (121a -1 Zajra 1 załącznik 1- Polecony. Centr. Nr 525 (XII /10.000). Drukarnia Banku Polskiego.

30 Rzym '23-go czerwca 1938 Nr. 64~16- sprawie kosztów przewozu zwłok s.p.jubns4dora 1<rzy(iskiego L_Nawiązu4c di> pisma swego z dnia (6-go stycznia 198, Nr..4-44/SA/4 v, spr wie kostów zwła.,:nych z i-x)grzebc,m. Ii iv--, Ambasadora, A,.3krzyskiego ( Vide ostatni usłęp ),-mbasadu -- podcde do wiadomozicipana-ik topu- ze koszły zw12,zane z Do Ministerstwa spraw Ilgranicznych Na ręce Pana Dyrektora eweryna -.4(Ori OWSU EGO w WAR '2,f-x',V ł E przewiezieniem do l'olski zw ok..p. Pana -obasadora wy - niosły ogółem: , 60 Lir Włoskich. powy,:szej sumy -p. następujęce Poz.';)z.Gł Data T r e «Liry Ct /V Transportowdj firmie Gondrand za przewiezienie zwłok z i<zymu do PrzemySla /V1 Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu Gubernatorstwa m.,zymu za skrzynię do zakowania trumny oraz za przeprowadzenie for[afj.- nosci z władzami Razeta Podajlc powysze do władomoci Paw: 1)yrekłor4, Ambasada uprasza o mo2liwte rychły zwrot nowy'ź,szej sumy która została wyrozchodowana z r"chunku -- datki Rzeczowo,,dministrcyjne% /-/ St.Janikowski Charge =aires

31 .Pzym 23-go czerwic v 1938 Nr. 644~ 6 sprnwie koszłbw Do przewozu zwłok MiniĘJłeretw Spmw LRrunicznych :.krzynskiego Na ręce Fana. Dyrektora Seweryna SOKOŁOWSKIEGO w i'twza łiz d6 pisma. swego z dnia stycznia 1938, Ur.,J;;44-1SA/4 zwiąwnych z ocrzellem śp.iobs9dor.;;3krzy?iskiego ( vi..de osłałnł ustęp ),-mkwsndu S -.p0(.1je do 41n(-,0moci14-Srekora, L.e koszły wizs?.ne z przewiezieniem do 2oł.,,ki zw_ok s. p. Pana -,mbasadorc, wy. niosły ogum: , 60 Lir Włoskich. Składniki powyszej sumy wstępujęce: Poz.Dz.0/ Data I r e Ć Liry Ct.. WOh /Nf. TransportozQj 'fiumło Gond ~110)...*..*.W~W~ pand W przewiezieniu zw/ok z 1:zywu 85 u 7/VI Przedsiębiorstwu Pocrzebowemu Gubernatoostw m.,,,,zymu za skrzynie do zaflkowmin. trumny oriz za przeprowadzenie forml- 10/b0.- osci z wł dznmi z e Podajc powysze do wiadomo ci Prily~ktorr, J%mbasdn upmsza n mo2liwke rychły zwrot ')ovvy:!;,szej sumy,ktbr. zostp d / wyrozchodowunn r-chunku w:ycletki :Lzeczowo.2,ministrrcyjno". /-/ CW1rg(4) citffrares

32 Odpis rachunku firmy Gondrand, załączonego do odnośnego pokwitowania na Lir Lir - czek pozycja dz. g/. Nr go maja 1938 Soc.Naz.Trasp. Fratelli GONDRAND No da citare sped.est.ta. Quallta della merce TRASPWTO una salma lmballata in cassa dl prescrizione e caricata in vagone ferroviario normale Roma 17/V-37- XVI Slgnora BORKOWSKA (38?) presso Ambasciata di Polonia ROMA Piazza Pilotta 3. da cimitero Vagone arrlvo Prezzo ROMA-VERANO PRZEMYSL Lit. (Polonia) Lxtra :eventuale assicurazione a forfait tutte le spese locali a destino mezzo NB. I1 ns.prezzo prevede inoltro a/grand. velocita accelerata da Roma a Przemysl.Esso e inoltre walido alla condizione che 11 ns.lntervento abbia inizio solamente col trasporto della salma dal Cimitero del Verano alfa stazlone di Roma per 11 carle() sul vagone.intendlamo con elo dire che tutte le pratiche per 11 rilasclo doi documenti governatoriali,prefettlzzi e consolarl nonche quelle per la conseravazione delia salma,per 11 suo imballaggio in cassa dl legno dl prescrizione,ecc.restano dacomplersd) dalia e sono quindi escluse dal nostro forfait. pecliniamo ogni responsablllta per 11 caso in cul i documenti da Vol forniti fossero insufficienti od irregolari.

33 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 1N-4~ WARSZAWA, dnia r 7 DEPARTAMENT Gab.i.riet ł ra WYDZIAŁ W sprawie W odpowiedzi na Nr z dn. Nr. T.r -1 Zalaczników ,V1-4,19,945.v.20 Ambasada R. P. r,- Stolicy Apostolski,: N. S"* 5-7)1j4ie,V L Weszło dnia jii( I W zwiv2ku z pismem z ćlnia 28 kwietnia r in o Nr.550/8414 przesyłam liry r / ćiziewiętnajcie tysię cy azie-, więbet czterjzieci pięć lir.wł. i ;:;00./.tył u/em zwrotu poniesionych przez Ambasa4 wydatków z tyłu/ L pc=zcbu S'.p. Ambasadora Skrzyriskie co w Rzymie. kwoty.. Proszę o potwierdzenie odbioru w,,ł czonej k TOR IN-111 Do Pana Radcy J't.Jaikowskieo Chare'e d'al'aires a.i. przy Stalicy Apostolskiej J A. t') Z Y,L I E Drukarnia Państwowa Nr

34 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. 5412,Lt4 -S~50(4 Warszaw a, dn zerwca 193, p r. TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na rn-c czerwiec r o b o oirionariveriairmi A mbasada R. P. przy Stolicy Apostolskiej N. Sbr.%CP Do Pana dtallisława Janikudskie60 Radcy Ambasady R.P.przy. Stolicy Aposłolskiej w YTfrIE WPszło dnia :4, Zawiadamiam Pana lać cę, że w dniu j.a.,-b poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę si..e.dam... ty2.ię.cy sześ.ds.e.j.c..._lix...322(.., tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc... Qz.e.rwL9c... r.b...2q cznie z i lir.w1, j, Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra WICKMEKTOR GABINETU MIKST'

35 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH DEPARTAMENT WYDZIAŁ aaferat W sprawie W odpowiedzi na Nr z dn. Załączników lish Institute and Sikorski M Gabinet Ministra Nr.550/13 Do Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej Archives References: A /1 w Rzymie [ AlAl(Ssofil AraiGasnCa P. - Stolicy Apostols'''- j..,.. WARSZAWA, dnia 1)..+3' 5Q0150(.(2p. TaJne... Upoważniam Ambasadę do wypłacania ks. prałatowi W. Meysztowiczowi na czas jego pobytu w Ryzmia, licząc od 1 lipca br. Lirów w/ miesi ęcznie. Wicedyrektor Gabinetu Ministra : 7.Ł11. Nr g.

36 Do rąk własnych 455 ("4 BA"51W PIDLSK3 Warszawa, dnia 7 lipca m 8 DYREKCJA WYDZIAt ZAGRANICZNY Nr. Przy odpowiedzi podać powyższy numer I datę. Dep.: BANKPOLSKI ZAGRANICZNY'. lish Institute and Sikorski M Archives References: A /1 ZO. Pan Stanisław Janikowski Radca Ambasady Ezeczypospolit9j Polskiej przy Stolicy Apostolskiej -tlazza i'ilotta 3. RZYM AnAm,sada E. P. p5z-v poi Genia Minister4łwa Spraw Zagranicznych,Warszawa Stolicy Al».41,0Uidhune N. t.. );t1.jai tir rzesyłamy! Wesz/o dnia w o 3g w załączeniu czek na Ezym _277,213, Lit na zlec.pana potwierdzenie nam odbioru. BANK POLSKI WY 7P ł z. (,r ri 4 załącznik 1 Polecony. Centr. Nr. 525 (IV /10.000). Drukarnia Banku Polskiego.

37 Rzym U:S- Ipz ł 938 Nr. 550/s; / sprrwie wrr,wozdpnin zr m4ce V i VI-38 tr,:y sprcwocknłę, z dowodnml ^,.1 :7' 1 4:.4 '4..44'J 444-4J47.:, Wv,/ r.(3 Ministortwa Spraw d:;agranicznych (Rfevat Obinet Mlnistr 1` p4.11 at N4rile,Yzem przwy3s.zalp.ozonłu spr?mzd.rnle -:!hunku "Fun~, Spocjzl. y" za micsig,we m; :j I czerwiec /b./ 't.jrntkoviold Calrg;.! d f/'nircę_,

38 Sprawozdanie.z rachunku "FUNDUSZ SPECJALNY" Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej za m-c kwiecień 1938-go r. Data. T r e ś 6 Rozchód Przychód 1 /łv Rektorowi,kościoła Sw.Stanisłaa za naboże',1stwo 19/111 b.r.-kwił 300.-?f t! Jałmużny w marcu br.-zestawienie i 4 kwity ff Zakonnicom "Petites Soeurs- des Fauvres"-kwit !f Majorowi Coppini za 104 komuni- katy w "Oservatóre Romano" w marcu b.r. -kwit Uzupełnienie uposn2,enia Audytora Trybmnału Roty za kwiecień.*jit tt Gratyfikacja służbie poczt Waty- tt kaliskich na ;.-Noc-kwit Idea obsłudze wind osobowych-0 Liry Cl; Liry Ct 15.- kwit " Od M.S.Z. dotr. za kwiecień " Zapomoga pannie Emilji Witkow- skiej - kwit f4 Wedle ps.mn. M.S.Z. z dnia 26 b. m. Nr. RF3JJ5c/e, wsliek dla Pana Witolda Bronowskiego,urzednika Ambasady - vka4y tt Wypłacone powyższe ranu...bronow- 11 t? skiemu - kwit tr Gratyfikacje 'N-Nocne na poczcie, telegrafie Jałmużny etc - kwit IM w kwietniu-rachunek i trzy kwity 1-.- Saldo z 31 marca. b. r Razem Saldo 10%-.Z5.30 aldo na OfflbW / t.Janikoski Charge dlffaires

39 Data Sprawozdanie z rachunku "FUndusz Specjalny" Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej za m-c M A J, T r e ś d..rozchód Przychód Liry a Ct Liry Ct. 1 / 10/V 11/V L 'I/V 16/V ft tt te?t t??f 17" 23" 31 tt tt tt V Saldo 30-go kwietnia Uzupełnienie uposaźenia 'Audytora! Trybunału Roty za. maj br.-kwit 'Majorowi. Coppini za 106 komunik...: tów w Osservatore Romano z kwiet- niu - kwit kwit Ksi żeczka czekowa r Qd M.S.Z. dotacja za maj ektorowl ko;;;;ciola S.Stamisława za. nabożeństwa 3 i 12 maja br.-kw1.4 Stowarzyszeniu im."ad.mickiewicza" w izymie na cześciowe pokrycie hzi kosztów b.konsula RP,p.B.Jani - szowskiogo - kwit Idem na repatrdację p.golonki - kwit apomoga. p. Z.. KaczyńskiemUM-kwit Na misje :zgromadz. Frati ~lori Conventuali. 1 bilet Ubogi-nu artyście p.codłni ( vid0 Nr. inwent.ambasdy sztych) Ja/mużny w maju - rachunek i kwit Kwestarzowi OO. Trynitarzy-kwit Razem a.1 do 0g63;em S< 1do g ; 45., : : [1 4.1r) Za ź'70: 80 / 3t.Janikbwski Chargć d'affaires

40 Sprawozdanie z rachunki' "Fundusz Specjalny" AlIbasedy R.P. przy Stolicy Apostolskiej za i-c czerwiec Data Tre ść Rozchod Przychód 1 / VI 2 tt 9 / te 2^.3.1 tt tł f? 13 /f 22 t? 30. Saldo z 31-go maja 1938 Zakonnicbm " Serve dl Maria" - kwit- Uzupełnienie uposw2enia Audytora Trybuna/u Roty za czerwiec-kwit Majorowi oppini za 110 komtnikatów w "Osservałore omano" w maju br. Od M.S.. dotacja za czerwiec kwit Monsignorowi Pucci za m-ce kwiecień maj i czerwiec bft Monsignorowi Trezzi za m-ce kwiecień maj 1 czerwiec br. - Jałmużny w czerwcum rachunek i trzy kwity Liry Ct. Liry (-,t Razem ', Saldo Ogółem Saldo ' /-/ St.tranikowki Radca Ambasady

41 RAW MINISTE GRAN Archives References: A /1 11,,44.5.: k7(71 WARSZAWA, dnia _1.5 Wsi) PrZQVOZLI., W odpowiedzi na Nr kie ou z dn. Załączników ljx.0.w ^LD.1.04,..61a.t.60 Ni Ambał-,ifula, R. P. przy Stolicy sto małej 7,, SSD47Q,6. Tasz.-0 dnia 3o, vi i załatwianiu piaua Adbsady :Tr.550/SA/20 z dn. 23 czerwca r.. przesyłam w zeczeniu lir ,60 / łysiqcy szesot osiem ha; cie lir.w, i 60c./ tytułem ureguluuania wydatków poniesionych przez i.01.-bsadę m.-.1 przewiezienie zwłok op.aml)asadora Skrzyń.skiego. Proszę o potwierdzanie odbioru powyszej sumy. 10EDYR6K' CR C'''INETU MINISTR.& Pana Litanisława Janikow skiego Charge d'affaires a.i. R. P. przy Stolicy Apostolskiej p J.1 u ii i E 4 C-cki., f::: ,.. -,,, k ( 'r--. 1, -, ,,...-, : b - Drukarnia Państwowa Nr

42 A,L(.550(4 Rzym, dnie31 lipcu 1936 rokt N. 550/SA/27. z- a`.1 otrywinia sum z R. Do Tajne. Minisłerstwa Spraw Za.grnnle, nveh Referat Funduszbw E';)00Cpinych. x. odpovdedzi 11, pime.:,inistoretwo N. RFS 5!.,C)/9 dnia 9 czerwcar.b. 1. Na RF3-550/14 z dni b.m. dono- 3zQf że : row oraz llrbw, tytułem =cłu kosw I.Zogrr'a Skrzyklego otrzymak:em. przewielenla /-/ St. Janikoskd d." Atf`...res.

43 (4-,1,1,(S5 9f./1. Roma, Agosto N. 550/S,V8. pettabile Bnce łtliano R o m f). L'Ambr.sci dl PoL)111 pre. ;so ła Sunt. Sede chlode B=ca Credlto 1,V11i2o volor dup4s itaro sul dblilanily:j01,?łs B, (solmlia) cuł fdecluse. 131:ALEJ," /-/ CI org dtpkifuites.

44 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA Nr R. F. S.... Warszawa, dn., Lipca REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na r c, Do Pana Ambasada R. P. przy Stolicy A posłoiskiej (Ki` sady P. pr zy t olicy,i..00;.3 -r, ol ski ej Y M T N. SS-Dila P-s9 IrPsr,10 ripla 31V. V4, s Zawiadamiam Pana ) :a(10.9,, że w dniu 2 lipca r I.) poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę o t li r i i j tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc ks,..i ęysz.bowicza, L ks ojanasika /lir -w,2,oco,- J Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra G,A1.3INETU INI STR.,

45 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA Nr R. F. S.... A-74k ss-0 ( Warszawa, dn. 5-i arpda o (4( r. REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c S],erp.,e rab Do Pana I A m ha sa In P. P. przy t,;] iey on1c('i J$Jai owskiego Rdcy Ambasady R.P.przy Eitolicy Apostolskiej M K. Wą-szl-o dn ł 'P))?r( Zawiadamiam Pana ę, że w dniu 28 -lipca r,ł), poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę si.e.clera t ys.ięcy sze.ś.d.s.e.t i z3 10 irifi3,,ol)(j,- i 11 - I i r v.71: tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc...si.e.rp.i.efi...r...1-,)...(1c.złłie a... i... ks... J.,'.9,,rła s a...4 i Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra r0edyiwtor GALI JJTU MINISTRA azimierz!werk

46 --) Li,(4-55-a ( A BANK PO L S DYREKCJA 37:1 WYDZIAŁ ZAGRANICZNY Nr. Przy odpowiedzi podaó powyższy numer i datę. Dep.: m BANKPOLSKI ZAGRANICZNY". Warszawa, dnia 5 si rpnia Pan "tani sław Janikowski, Radca Anbwady-h.z.e.czypnlYolitejskiej 3, Piaza Pilotta, Rzym lish Institute and Sikorski M dó rąk w/envch Z polecenia Zar,:ranicznych w/m na rachunek przesyłamy w załączeniu czek njrzym \1'.277 y 220 i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. BANK POLSK Wydział Zagra ł Ja ) załącznik i rolecon.:.; Centr. Nr. 525 (IV /10.000). Drukarnia Banku Polskiego.

47 BANK DYR WYDZIAŁ Nr. Przy odpowiedzi Dep.: BANKPOLSKI ZAGRANICZNY". z polecenia na rachunek wkasnych Pan Warszawa, dnia 5 wrześn Stanis/aw Janikowski Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie przy Stolicy Apostolskiej Piazta Pilotta 3 Ministerstwa Spraw Zagranicznych,w/m przesyłamy w załączeniu czek na Milan Ambasada R. P 11r.J.41; DrAy 2 lir na zlecenie Pana Stolicy Apostp N. 55V/1SO, Weszło dnia 1(p. lish Institute and Sikorski M 31. y o otwierdzenie nam odbioru. RANY POLSKI dzia ł Zfira iczny Ld 11.-L Polecony Centr. Nr 525 (XII I ,10.000). Drukarnia Banku Polskiel;0)

48 Roma, J.1 16 Sett N. 550/SA1:. Spetta2ol1e Banca CREDITO T_ NO U o m a. la pr nte l'ambasciała di Poinła presso la Santa >ede prega la etsbiłe Barica di volr versare al conto B dl ouestlamb2ciata la somma di llre ~sdp sełtemilaquatłrocento come rieulta def choue cui accluso (N In data 5 Settembre 1938 BANK POLSKi) e di voler notificare al1'mb4sciata i1 versnmento eseul- to Con dlstinti 1-. St. Janikowi ki Charg6 d'affaires.

49 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. ;:..550/]..9 1 Warszawa, dn. 7 wrze, nia r. TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalmjch na m-c r.h. Do Pana Słani S 2t Vi a Janikowski ego Amb4sa1tt E. P. przy s:1,olle7 ApostoNkiej N, S 5Sia Vtrc,szło dnia 7"; Radcy Ambsady 4ostolskiej RZYL:IE S.L.(21cy Zawiadamiam Pana...Tład.c, że w dniu 3.0_siarpnLa poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę -LL 1. i tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc e, s.....z... k.s.i.ioysiza(p.iic, i L-3 Tanasika Ilirw:L2000,- i -i -;(-50-0» i o Stosownie do piama Protok6ła Dyplorauiycznev'o z dnia"'. 28-4o :Lipca r.1). n'en-416-diplact14,arcona zosła a suma ry.. Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. / Za Ministra :i10.j1=ktor GZINETU LIXISTRA zimierz Koteria

50 '4., ue(. (A! ANK DYREKCJA WYDZIAt ZAGRANICZNY Nr ZT. Przy odpowiedzi podać powyższy numer i dalę. Dep.: 13ANKPOLSKI ZAGRANICZNY". lish Institute and Sikorski M Do rąk własnyc h Warszawa, dnia 6 października r. Pan Stanisław JANIKOWSKI Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie PAmbasana, E. P. przy l'iazza 2ilotta 3 pole enia tolicy i ostoiskiej Mini steratwaspraw:_zagraniezmych,w/m _ S A N i. Aairachunek t ci ś.y y załączeniu czek na. Rzym Weszło dnia 1K. Nr Lir na zlec.pana i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. AUX! Zagraniczny załącznik..1 Polecony - Centr. Nr 525 (XII / Drukarnia Banku Poleniono).

51 50 t,),, dzifflimik 1938 Nr. b50/s1,./35,9^"wie sprwozdnin z" rch.. "lundioj." M.0C6 VII dówcdp,m1 trzy Setletjne. Gubinut A.ni2Lra Li.-11(5zny,'h ( 1-,e,forat Pundus, lnyel pre8y3'.e 7,2ł,:łczeniu =oz(nle z m&unku "Fundusz Specjelny" mlesice) 11rAoc, 1.erple, i wrxesi&i 1938-go r.

52 Spn:,wozd'2.nie Z rf3chunku t9 Lipiec 19::.:)8-.) r. Lał 1/V /V11 "?V?t f/ 5/VII ft 9/V11?f 13/VII 14/V11 22/VII ;;5/Vłł 28/V11 tf 9??f t9 Archives References: A /1 FUDUSZ 1(J:o z,j0-(s,o czerwen b.r. pisr,t3 ctn.9/ isxwzt ~ora Skrzykłogo PrZQi." owy,z(,"wo do Wr. 7/V1.1-::8 joroa 114 komunik~ w "Osvvatore Romno" w czerwcu b.r.ult zczoay) UzurJełnienie uposni u- dytom Trybun.Roty V1ł. znezony) Upoenle FSdcy Ktnonlczhego ZF. VII b.r.(kwit zony) Od V11-38 skiemu(kwit pomog mni :r11 Obnikiej(Iwit zzony) 1:24 p=fjg ( 1 bilet ze:,x)ny) ZP lipiec br(kat 4c,,ony) r:x. ł do pism5; - 15/X-38 Za :ozchbd 'ł rz,cłlód Liry C. Liry Ct C Chi ł cisi 1/V G, ((,35.gc) -/ L7,11, r6 dt=lires

53 LILk f< ',.:..-?1Acznik do <:,c411.15,1;z z.j9rgwoz&nie t rachunku "FUNDUSZ -c TPLIIitta&i8 Data Treść,' 'Dzellód '-)rzycl 2) Liykb4 ł. Liry. L,t. i/viiz 'z dn. 31/V11 b.r. 185, :P Vt:;Joroi orminl. z komunik w "Oss6rvtore fiorwhonw lipcu b.r.j., (kwit.07.ony) lr,o.- 1.',VTił :r.-;dik3 pisl't..,'.s. -.;:,. z d3.15 iipqa b.r. W.. RFS350/14,,tytUk;3m =ołu 2"? przeyie zienie. tok..p..imbsa.ora. akrzykie- 0 do?olki 4 f, 1a0211/2 i2dcy ^.,:-2.1honicznego. -7:2 VIII-38. i 1 b..f..(kat -..cony),50.- ';/Vłłł.:''anu.F.hrza,fió,:,skl(Jmu za ertyku?. w 1, "Orervtore i-iono"(kit ze =y) 200.-, Archives References: A /1 3/V111 G.zw,,Inie,nie.uposen ',.Audytóra Try- buntu Roty- ;vzyki...1 kwit zrcz.,ony) /VIII Monsi6norowi '1'rezzi W Viii-b.Mw.it zr łaczony) /iii ZOZierEsóstosnid,:lrici. V k2j "Fr o" b;e oobowych..,,,,itykn.le(wit zacz::y.,dy) /V111 UzupEqnienle uposa';_enła Audytora Try- bun'iu Roty Rzy::3kię.:j z wrzesień..38 (kkqt załączony /Vłł1 Od N.S.Z. dot9c,y:1 zf3,sierpiel Saldo Og łem 1 -,Nr'zenla :r.,171f /-/ dtffftres!"

54 %o( ( t:.\;r. 3 Oo nletw, Nr. :.;pn.-:,3wozdni. z rechunku "Piindusz 4rzes1.e F 1938 nr zt mieede TrE;;.,ó 3,(yzch.,y 41 W Liry Ct. Liry te 11 n t, tt ;.;4/:IX.5,6 " N Ado z dn1 31/V111 b. r. Uposaeni Knonicznago b.r.(kwit. ezony naie Wjakowskij zus łowc'2eni DotE3,ey:,.. za wt'z6eleń orci vi ci e T-) I. z (In. 7/ iv, r _ tom. g _ kziozu ;L,!.-izprE)wiczo rffiukoki kat -Doktorowi P -f'-..n,:\y-(_:'4e;yklemu 7,F9,- pomo6 ( w :_'. -7 Ęłczony) Siostro Domlniknkom(wit czony) , E Ogblem &31..do j t 1-go-Pnździern1k t h.. -. :; ) wjn Q.JrS. Vir #0 CNki

55 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 4/ P1 Warszawa, dn akviz.lqraika <; 193. r. GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c padzienaik r.b. Do Pana :r...j.kowskiego A thb4sa ił..,,vrzy S.114~,144Askid dcy Ambasady R P.1- rzy Stolicy W Apostolskiej r7 y 1, 4. Y Y1 Weszło dnia I Zawiadamiam Pana, że w dniu. 29 wrzaśnia poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę i EWedcu... tysi:;.cy n L f tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc, j Ił ilirwl 2o e, Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra,ICEDYREKTOR, azimierz Katerla

56 BANK 1POLBKX DYREKCJA WYDZIAŁ. ZAGRANICZNY Do rąk własnych. IĄ.u.i listopada `Warszawo, dnio M 8 p. Słoiicy Apostoi07-'P 1.\,,, Nr. Przy odpowiedzi podać powyższy numer i dato. A, PKI lish Institute and Sikorski M 7 GRA IC;r7,rN11'. 9 1 ibsct : i na rachuna polecenia 'liv4-',wia0 k":.; 3, I 0,'f, Ztr na Rzym prz arny w załączeniu czek Pan Stanisław Janikowski Rade a...ambasad.r.e_c_z_ypo oi i t.ę j Polskie j przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie T,:inisterstwa Spraw Zugranicznych,w m lo , Lit zlec.pana Piazz- Pilotta 3. i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. BANK POLSIfi Wy4zi;pf Zxqraniczny,) załącznik Polecony. Centr. Nr. 525 (IV /10.000). Drukarnia Banku Polskiego.

57 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dn. 5. listopada o 193-L) r. GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. 550/21 TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c listopad robo Do Pana stani stawa: Janikowskiego cer Ambasady R,.przy Stolicy w Z:1:r. 1T. Apostolskiej Zawiadamiam Pana Radcę,, że w dniu Paz zi k _Y.' poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę, i I 10 - siedem tysic,).cy szeuset lir.w./ tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc _z_subwana,-14,_dla_ka.x.e.ys ł h...j.anasika /1i=/..2o.o,- _i_lirw/ i Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. 45 -z Za Ministra :ICEDYREKTOR ', IITEr TRA zimio2 kadca

58 59D(A 59-5 (-) BANK POLSKI! Warszawa, dnia grudnia 193 DYREKCJA lish Institute and Sikorski M Archives References: A /1 WYDZIAŁ ZAGRANICZNY O Do rąk własnych Nr. Przy odpowiedzi podać powyższy numer i datę. Dep.:.BANKPOLSKI ZAGRANICZNY*. Pan Stanisław Janikowski Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskie Piazza Pilot a 3. 51), fo. r Z polecenia Mini.s.łarztwa Spraw. Z. gran. w./.4 np 1(:) przes7amy w załączeniu czek No _,.22:y113, i prosimy o potwierdzenie nam odbioru. W (1' BANK rf.v załącznik 2olecony. Centr. Nr. 525 (IV ). Drukarnia Banku Polskiego.

59 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH GABINET MINISTRA REFERAT FUNDUSZÓW SPECJALNYCH Nr R. F. S. 55.0/23... Warszawa, dn. n'r u TAJNE W sprawie dotacji funduszów specjalnych na m-c gr. alz.i er#1, r o p o Do Pana St arii s a J k ow sk i O. ;2:0 Ambasada R. P. przy Stolicy Apostolskiej N. 5 Sb/5 ai 4 Rad, cz nbsi.s a cly R pr z tolicy 117 R 71 Apostolskiej T71 1,1 Ttreszlo dnia. 1 WW-7.74:070-- Zawiadamiam Pana 1:ł, d c, że w dniu 29 1 i t op,g, G. r,, poleciłem Bankowi Polskiemu w Warszawie przekazać sumę i :4. '.7-4:, 7 o 600,, - I _-3ie lam tysięcy s 7,e, sn ł it i ::.,,.,,,.: i i t, 10 '''' Lirw",1',:9,COn - i i ' J,1 - lir...u.. 4,60C,., tytułem dotacji funduszów specjalnych na miesiąc...gruul.zi.eń...r.o.1(-) ;12..c.z.ni e z. 13 ern. 4u- a u.:.: z t.o:u i c.z i _LEI i 1 i r, 8 o o 3 o2o o.o., - i. Proszę o potwierdzenie odbioru powyższej sumy. Za Ministra (.3 EDYRIX TOR A-A TU MINISTRA zimiem Koteria Radca

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż Ł ż Ś ż ć ż ć Ł Ś ż ż ż ż ź ż Ź ż ż Ż ć ć ż Ź ż ć ż ć ć ż ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż ź ż Ź ź Ź ćź ż Ś Ł ć ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ł ż ź Ł ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r. Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r. Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Maciej Chrost, Dyrektor Biura 1 Spis treści: I. Zarządca Rozliczeń S.A. - działalność w 2009 r. II. Wpływy

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo