Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów Cisco użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania systemowego urządzeń i serwerów. I. Cel realizacji zamówienia Celem realizacji zamówienia jest uzyskanie usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania systemowego tych urządzeń i serwerów. Szczegółowy zakres świadczonej usługi został opisany w dalszych częściach dokumentu. II. Przedmiot zamówienia Zakres zamówienia w ramach wynagrodzenia za jego realizację obejmuje: 1. Usuwanie zgłaszanych awarii i usterek urządzeń objętych umową. 2. Zapewnienie dostępu do patchy (aktualizacji) oprogramowania systemowego (firmware) dla wszystkich urządzeń objętych umową. 3. Zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania systemowego (firmware) dla wszystkich urządzeń objętych umową. 4. Świadczenie usługi asysty technicznej dla administratorów sieci Urzędu Miasta Łodzi. 5. Świadczenie usług przeglądów okresowych dla urządzeń objętych umową o ile przeglądy takie są wymagane przez Wykonawcę. III. Definicje przyjęte na potrzeby tego dokumentu. 1. OPZ niniejszy dokument 2. UMŁ Urząd Miasta Łodzi. 3. DC Główna serwerownia UMŁ (DataCenter), która jest zlokalizowana w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w Łodzi przy ul. Traugutta 21/ Awaria uszkodzenie urządzenia, elementu urządzenia (sprzętowego lub programowego) lub poważne zakłócenie pracy urządzenia, którego skutkiem jest brak możliwości korzystania z usług informatycznych świadczonych przez UMŁ lub ich części. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu usterek, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie usterki mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awaria. 5. Usterka uszkodzenie elementu urządzenia (sprzętowego lub programowego), którego skutkiem jest brak dostępu do określonej funkcjonalności urządzenia, niemającej wpływu na realizację usług świadczonych przez UMŁ. 6. Przegląd okresowy czynności, które są przewidziane przez Wykonawcę w celu właściwej eksploatacji urządzeń objętych umową i gwarantują świadczenia usług objętych niniejszą umową. 7. Usługa wsparcia technicznego (asysty technicznej) - usługa polegająca na zapewnieniu: dostępu do nowych aktualizacji oprogramowania systemowego

2 (firmware, BIOS) urządzeń, dostępu do bazy wiedzy w zakresie sposobu użytkowania i administrowania urządzeniami, pomocy dla administratorów w zakresie rozwiązywania problemów pojawiających się przy eksploatacji urządzeń, pomocy w przy aktualizacji firmware, przeglądów okresowych elementów infrastruktury informatycznej. 8. Dzień roboczy dni robocze Zamawiającego. 9. Umowa umowa, która zostanie podpisana po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Oprogramowanie oprogramowanie systemowe urządzeń (firmware, BIOS) oraz sterowniki. 11. Urządzenie dowolne urządzenie, które zostało wyspecyfikowane w Załączniku Nr 1 lub Załączniku Nr 2 lub Załączniku Nr 3 do OPZ. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Urząd Miasta Łodzi posiada aktualne umowy serwisowe dla urządzeń, które będą objęte umową i wygasają one w różnych okresach czasu od 31 grudnia 2014 r. do końca roku Czas trwania umowy nie jest jednoznaczny z czasem świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego dla poszczególnych urządzeń. Szczegółowy wykaz czasu świadczenia usług na podstawie Zamówienia został wskazany w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do OPZ w kolumnie Czas świadczenia usług dla każdego urządzenia indywidualnie. 3. Wszystkie aktualizacje, patche i nowe wersje oprogramowania dostarczane w ramach niniejszego Zamówienia muszą być autoryzowane lub pochodzić od producenta urządzeń objętych umową - do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego oprogramowania i urządzeń nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: a. zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności umów (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz b. zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności umów oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. 5. Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt. 3 powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję. Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych. 6. Czas reakcji: a. Dla urządzeń wskazanych w Załączniku Nr 1 do OPZ: i. na zgłoszoną awarię (rozumianą jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub

3 oprogramowania) musi zostać wykonana w przeciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii. ii. na zgłoszoną usterkę (rozumianą jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 6 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki; b. Dla urządzeń wskazanych w Załączniku Nr 2 do OPZ: i. na zgłoszoną awarię (rozumianą jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonana w przeciągu 12* lub 24* godzin ii. od momentu zgłoszenia awarii. na zgłoszoną usterkę (rozumianą jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 6 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 1** lub 2** dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; c. Dla urządzeń wskazanych w Załączniku Nr 3 do OPZ: i. na zgłoszoną awarię (rozumianą, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonana w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii. ii. na zgłoszoną usterkę (rozumianą, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 24 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; d. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi potrzebę otrzymania dla dowolnego urządzania objętego Umową nowej aktualizacji oprogramowania lub nowej wersji oprogramowania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia jej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. 7. W przypadku urządzenia, dla którego nie można dochować czasów reakcji opisanych w Pkt 6, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy urządzenia o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Wszystkie podstawione urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz., jednofazowo. Podstawione urządzenie musi również zapewnić funkcjonalność urządzenia, które uległo awarii bez konieczności modyfikacji systemu informatycznego Zamawiającego, tak aby Zamawiający w związku z awarią nie ponosił dodatkowych kosztów. Montaż i konfiguracja urządzenia zastępczego i zastępowanego należy do Wykonawcy po każdej zamianie. 8. Usługi usuwania awarii i usterek, aktualizacji oprogramowania oraz przeglądów okresowych będą świadczone w lokalizacjach, w których poszczególne urządzenia funkcjonują u Zamawiającego. 9. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń.

4 10. Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń objętych Umową. 11. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 12. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów realizacji zgłoszenia zrealizowanej przez Zamawiającego przez podmiot trzeci, w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania. 13. Uszkodzone dyski w urządzeniach, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego. 14. W przypadku wymiany urządzenia, które posiada dysk, dysk ten pozostaje u Zamawiającego. 15. Jeżeli zapewnienie świadczenia usług objętych Umową wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonywania w ramach realizacji usługi asysty technicznej. 16. Terminy dokonywania konserwacji będą zgłaszane przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem. 17. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na nosikach danych lub stronach internetowych). *uzależnione od podania przez Wykonawcę w ofercie terminu usunięcia awarii w kryterium Funkcjonalność (termin usunięcia awarii oraz termin usunięcia usterki) ** uzależnione od podania przez Wykonawcę w ofercie terminu usunięcia usterki w kryterium Funkcjonalność (termin usunięcia awarii oraz termin usunięcia usterki) 1. Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz urządzeń Lp. Typ urządzenia Model urządzenia/nazwa Nr Seryjny Czas świadczenia usług (w przypadku gdy umowa wejdzie w życie po terminach wskazanych poniżej świadczenie usługi rozpocznie się od dnia wejścia umowy w życie) 1 Switch Nexus N5K-C5010P-LAB-S (chassis) SSI13420FD Nexus Moduł N5K-C5010P-BF-SUP 20x10GE/Supervisor JAF1343BFTE Nexus Moduł N5K-M1008 8x1/2/4G FC Module JAF1326ATHA Nexus Moduł Fex N2K-C2148T-1GE Extender 48x1GE Module FOX1340GY2U Nexsus Moduł Fex N2K-C2148T-1GE Extender 48x1GE Module FOX1340GDW N2K-C2232PP-10GE Extender 32x10GE + Nexus Moduł Fex SSI F x10G 7 Switch Nexus N5K-C5010P-LAB-S (chassis) SSI133800DY Nexus Moduł N5K-C5010P-BF-SUP 20x10GE/Supervisor JAF1345ACKP Nexus Moduł N5K-M1008 8x1/2/4G FC Module JAF1326ATFE Nexus Moduł Fex N2K-C2148T-1GE Extender 48x1GE Module FOX1339H08A N2K-C2232PP-10GE Extender 32x10GE + Nexus Moduł Fex SSI163306QP x10G

5 12 Switch FC MDS 9124 FOX1333G6D Switch FC MDS 9124 FOX1333G6DM Switch FC MDS 9148 JAF1617ANJT Switch FC MDS 9148 JAF1617ANJS switch UCS6120XP (N10-S6100) SSI15370CRW moduł do 17 UCS6120 N10-S6100 FOC15485XHK moduł do 18 UCS6120 N10-E0060 FOC154976QK switch UCS6120XP (N10-S6100) SSI T moduł do 20 UCS6120 N10-S6100 FOC15485WZ moduł do 21 UCS6120 N10-E0060 FOC15365KHZ moduł do chassis UCS 2104 (N20-I6584) QCI1607A2IL moduł do chassis UCS 2104 (N20-I6584) QCI1607A2XG moduł do chassis UCS 2104 (N20-I6584) QCI1602A6E moduł do chassis UCS 2104 (N20-I6584) QCI1607A2XR Serwer Blade N20-B6625 FCH16057EUF Serwer Blade N20-B6625 FCH X Serwer Blade N20-B6625 FCH U Serwer Blade N20-B6625 FCH160672B Serwer Blade N20-B6625 FCH16057EMF Serwer Blade N20-B6625 FCH160672BT Serwer Blade N20-B6625 FCH Serwer Blade N20-B6625 FCH E Załącznik Nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz urządzeń Lp. Typ urządzenia Model urządzenia/nazwa Nr Seryjny Czas świadczenia usług (w przypadku gdy umowa wejdzie w życie po terminach wskazanych poniżej świadczenie usługi rozpocznie się od dnia wejścia umowy w życie) 1 Switch Catalyst 4507 FOX1546GX8M Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE155007BS Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008X Moduł WS-X45-SUP7L-E CAT1551L Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008V Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE155007BQ Switch Catalyst WS-C4507R+E FOX1546GX Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE155007H Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE155007J Moduł WS-X45-SUP7L-E CAT1551L38W Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE154908QO Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008UN Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008VL

6 14 Switch Catalyst WS-C4506 FOX090902Q Moduł WS-X4013+ JAE090760ZL Moduł WS-X4424-GB-RJ45 JAE1042DJYX Moduł WS-X4548-GB-RJ45 JAE1244Z1WY Moduł WS-X4548-GB-RJ45 JAE1242Y2U Moduł WS-X4148-RJ JAE09044J Moduł WS-X4148-RJ JAE09044K3B Switch Catalyst WS-C4507R+E FOX1546GX Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE155007FE Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE155102VZ Moduł WS-X45-SUP7L-E CAT1551L1X Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008WM Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008U Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE155008V Switch Catalyst WS-C PS-S CAT0951R37B Switch Catalyst WS-C2950G-48-EI FCZ0941W0JM Switch Catalyst WS-C2950G-24-EI FCZ0941X0NF Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1145Z66E Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1140Z6EQ Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1140Z6F Switch Catalyst WS-C PS-S CAT0950R Switch WS-C4506-E FOX1548G6NG Moduł WS-X45-SUP7-E CAT1551L0P Moduł WS-X4712-SFP+E (12 10GE SFP+) CAT1546L2X Moduł WS-X4648-RJ45V+E JAE P Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE154504RE Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE J Moduł WS-X4648-RJ45-E JAE154800IK Switch Catalyst WS-C4506 FOX084203GB Moduł WS-X4013+ JAE0845ZJQU Moduł WS-X4148-RJ JAE0842YNHT Moduł WS-X4148-RJ JAE0842YNCW Moduł WS-X4148-RJ JAE08470RDZ Moduł WS-X4148-RJ JAE08470RC Switch Catalyst WS-4506 FOX102204WL Moduł WS-X4013+ JAE102868E Moduł WS-X4548-GB-RJ45 JAE1244Z Moduł WS-X4548-GB-RJ45 JAE102863U Moduł WS-X4548-GB-RJ45 JAE10286AKK Moduł WS-X4548-GB-RJ45 JAE10286AKZ Switch Catalyst WS-C PS CAT0950N3EV Switch Catalyst WS-C PS-S CAT0950R47X Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1140Z6EF Switch Catalyst WS-C PS-S CAT0940R0HN Switch Catalyst WS-C PS FDO1140Z6C Switch Catalyst WS-C2950G-48-EI FOC0908X1HT Switch Catalyst WS-C2950G-48-EI FOC0908W1HG Switch Catalyst WS-C PS-S CAT0950R4CD

7 62 Firewall ASA5520 JMX1546X Firewall ASA USE945N4QC Interface Card ASA5580-4GE-CU CBED4C Interface Card ASA5580-2X10GE-SR 001B214DD32F Switch WS-C3750E-24TD-S FDO1343R26T Switch WS-C6509-E SMC130200BA Moduł WS-X6724-SFP SAL135270T Moduł WS-X GE SAL13516XZ Moduł WS-X6748-GE-TX SAL134110WU Moduł WS-X6408A-GBIC SAL06282MR Moduł VS-S720-10G SAL135277PY Moduł VS-S720-10G SAL1222S07Z Moduł WS-X6148-GE-TX SAD083008SP Moduł WS-X6148-GE-TX SAD08270K9L SUB-Moduł WS-F6700-DFC3C SAL135278FB SUB-Moduł WS-F6700-DFC3C SAL135278EF SUB-Moduł WS-F6700-DFC3C SAL13516LYE SUB-Moduł VS-F6K-PFC3C SAL135274Z SUB-Moduł VS-F6K-MSFC3 SAL135277CV SUB-Moduł VS-F6K-PFC3C SAL1220QQUR SUB-Moduł VS-F6K-MSFC3 SAL1222S0LS ACS CSACS-1121-K9 KQ50KFL Firewall PIX-506E Router 877 FCZ V Router 877 FCZ moduł Nexus N55-M8P8FP JAF1513AHBR moduł Nexus N55-M8P8FP JAF1517DSSG VPN VPN3000 CAM Switch Catalyst WS-C PS FD01145Z66A Załącznik Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz urządzeń Lp. Typ urządzenia Model urządzenia/nazwa Nr Seryjny Czas świadczenia usług (w przypadku gdy umowa wejdzie w życie po terminach wskazanych poniżej świadczenie usługi rozpocznie się od dnia wejścia umowy w życie) 1 Switch Catalyst WS-C2950G-24-EI FCZ0939X18A Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1140Z6EP Switch Catalyst WS-C2950G-24-EI FCZ0939W0EM Switch Catalyst WS-C PS FDO1145Z64N Switch Catalyst WS-C PS FDO1140Z6GA Switch Catalyst WS-C2950G-24-EI FCZ0939X0AA Switch Catalyst WS-C2950G-48-EI FCZ0942X1BA Switch Catalyst WS-C2950G-24-EI FCZ0941X0NK Switch Catalyst WS-C2950G-48-EI FOC0908X1HQ

8 10 Switch Catalyst WS-C3560G-48TS FOC1245W1G Switch Catalyst WS-C PS-S CAT0951R36T Router 877 FCZ B Router 877 FCZ102721D Router 877 FCZ124613MD AccessPoint AIR-AP1231G-E-K9 FCZ0848Z0W AccessPoint AIR-AP1231G-E-K9 FCZ1222P AccessPoint AIR-AP1231G-E-K9 FCZ1222P01P Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1210Y00N Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1140Z6CU Switch Catalyst WS-C PS-S FDO1140Z6C SG500X-24 with 4 port 10-Gigabit switch Stackable Managaed Switch DNI163307TU SG500X-24 with 4 port 10-Gigabit switch Stackable Managaed Switch DNI161105DW Security Appliance SA520 DNI1611F05H

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30211000-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. /CF/2016

PROJEKT UMOWA Nr. /CF/2016 PROJEKT UMOWA Nr. /CF/2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Łodzi, pomiędzy: Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji serwerowni CODGiK Strona 1 5 1 SŁOWNIK... 3 2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik I: specyfikacja przedmiotu zamówienia (Część II SIWZ) Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZP-2/2014 TORUŃ, 2014-08-08. Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ.

ZP-2/2014 TORUŃ, 2014-08-08. Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ. ZP-2/2014 TORUŃ, 2014-08-08 Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi serwisowej urządzeń sieciowych firmy CISCO zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r. Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: dostawa wyposażenia sprzętu, oprogramowania, licencji i usług

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /01/serwer www/04/2017

U M O W A Nr /01/serwer www/04/2017 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia WZÓR U M O W A Nr /01/serwer www/04/2017 Zawarta. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU 1 Informacje ogólne Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek przez cały okres trwania umowy gwarantuje opiekę

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Zamawiający : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków

Zamawiający : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków: Obsługa serwisowa rejestratorów EKG i ABP, analizatora ZAN600, bieżni TMX425, systemu CH2000 i sieciowego SENTINEL Numer ogłoszenia: LI/5503/015/2016 Data zamieszczenia: 04.08.2016 r. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwis techniczny ma obejmować: 1. Czas reakcji na awarię 4 godziny. Wsparcie ma być realizowane na zasadach Cisco Shared Support. 2. Wymianę

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia roku

UMOWA NR. z dnia roku UMOWA NR. z dnia. 2013 roku Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

CZĘŚĆ II Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /06/sprzęt komputerowy/11/2015

U M O W A Nr /06/sprzęt komputerowy/11/2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia WZÓR U M O W A Nr /06/sprzęt komputerowy/11/2015 Zawarta. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób: Opole, dnia 6 grudnia 2013r. L.dz. G-2130-9/13 MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Usługa administrowania systemem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 3 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 340743-2011; data zamieszczenia: 21.12.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH. Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... 1 Przedmiot umowy

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH. Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... 1 Przedmiot umowy Załącznik Nr 1 do umowy WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... umowa nr... z dnia... 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza gwarancja obejmuje

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO.

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO. Poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest objęcie obsługą serwisową, nadzorem autorskim i wsparciem technicznym, systemów rejestracji i archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. zawarta... w Barlinku pomiędzy:

Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. zawarta... w Barlinku pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 zawarta... w Barlinku pomiędzy: Powiat Myśliborski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku, NIP.., reprezentowany przez:.. zwany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot Sopot, dnia 29 czerwca 2009 r. PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Znak sprawy: OA.240.1.2016.JS Wzór istotnych warunków umowy Załącznik nr 8 do SIWZ 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do wdrożenia wirtualizacji środowiska serwerowego z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu i wdrożenie oprogramowania obejmujące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/22/2016

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 7/XI/2013.

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 7/XI/2013. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta hostingu dla sklepów Magneto

Oferta hostingu dla sklepów Magneto Oferta hostingu dla sklepów Magneto Opole, dnia 16 grudnia 2013 Ofertę przygotował: Piotr Habowski Telefon: 696 525 172 E-mail: piotr.habowski@smartmage.pl Uwaga: Informacje zawarte w ofercie objęte są

Bardziej szczegółowo

Umowa PUK/ /../2016 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1.

Umowa PUK/ /../2016 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Umowa PUK/ /../2016 Załącznik nr 5 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu... w Dębnie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem (100 zestawów komputerowych) OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. z siedzibą, Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp, NIP, REGON, reprezentowaną/ym przez, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą"

Umowa nr. z siedzibą, Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp, NIP, REGON, reprezentowaną/ym przez, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą Znak sprawy: IT.132.9.2017 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu roku w Zgierzu pomiędzy: Gminą Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zamówienia

Opis techniczny zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy Opis techniczny zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 oraz HP EVA4400; b) świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Załącznik nr 2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Przedmiotem zamówienia jest serwis systemów informatycznych Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I pn. DOSTAWA URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW SIECIOWYCH 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 32420000-3 Urządzenia sieciowe 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Procedura Serwisowa. Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń

Procedura Serwisowa. Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń CEL OGÓLNY Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania, obsługi zgłoszeń oraz świadczenia serwisu przez wszystkie

Bardziej szczegółowo