Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Kaspersky Lab Polska. Wszelkie prawa zastrzeone. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o Czstochowa, ul. Krótka 27A tel./fax: (34) , , Spis treci 3 Spis treci ROZDZIAL 1. WSTP Kaspersky Personal Security Suite Kaspersky Anti-Virus Personal Kaspersky Anti-Spam Personal Kaspersky Anti-Hacker...

3 Wymagania sprztowe i programowe ROZDZIAL 2. INSTALACJA PROGRAMU NA KOMPUTERZE ROZDZIAL 3. UAKTUALNIANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU ROZDZIAL 4. USUWANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU DODATEK A. KASPERSKY LAB.. 19 A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab A.2. Kontakt z firm Kaspersky Lab...

4 .. 24 ROZDZIAL 1. WSTP 1.1. Kaspersky Personal Security Suite Kaspersky Personal Security Suite to pakiet oprogramowania slucego do ochrony komputerów dzialajcych pod kontrol systemów operacyjnych Windows. Rozwizanie zapewnia ochron przed szkodliwymi programami, niechcianymi wiadomociami (spam) oraz nieautoryzowanym dostpem do danych i atakami hakerów. Kaspersky Personal Security Suite sklada si z nastpujcych aplikacji: Kaspersky Anti-Virus Personal - zapewnia ochron antywirusow danych przechowywanych na komputerze. Skladnik ten wykrywa i eliminuje szkodliwe programu, które atakuj komputery z noników danych, poczty elektronicznej oraz protokolów internetowych. Kaspersky Anti-Spam Personal chroni uytkowników programów pocztowych Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express przed niechcianymi wiadomociami (spam). Kaspersky Anti-Hacker jest to osobista zapora ogniowa chronica komputer przed nieautoryzowanym dostpem do danych oraz atakami hakerów przeprowadzanymi z sieci lokalnej oraz z Internetu. Informacje szczególowe dotyczce poszczególnych skladników mona znale w ich dokumentacji Kaspersky Anti-Virus Personal Kaspersky Anti-Virus Personal (zwany w dalszej czci niniejszego podrcznika Kaspersky Anti-Virus) jest programem zaprojektowanym w celu zapewnienia ochrony antywirusowej komputerów pracujcych pod kontrol systemu operacyjnego Windows. Program pelni nastpujce funkcje: Ochrona przed wirusami i szkodliwymi programami komputerowymi - wykrywa i neutralizuje szkodliwe oprogramowanie penetrujce komputery przy uyciu dysków twardych, napdów dysków wymiennych, Wstp 5 poczty elektronicznej i protokolów internetowych. Program pozwala na wykorzystanie nastpujcych trybów dzialania (zarówno lcznie, jak i indywidualnie): o Ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym - skanowanie w poszukiwaniu wirusów wszystkich obiektów, które s uruchamiane, otwierane lub zapisywane. Skanowanie na danie - wykonywanie skanowania i leczenia calego komputera lub wybranych dysków, plików oraz folderów. Skanowanie na danie moe zosta uruchomione rcznie lub automatycznie, zgodnie z zaplanowanym terminarzem. o Przywracanie poprawnego funkcjonowania komputera po ataku wirusa - wykonanie pelnego skanowania i leczenia przy uyciu ustawie zalecanych przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab, umoliwiajcego neutralizacj kadego wirusa, który zainfekowal pliki uytkownika. Skanowanie oraz leczenie wysylanych i odbieranych wiadomoci pocztowych - wykonywanie w czasie rzeczywistym skanowania i leczenia odbieranych wiadomoci pocztowych, jeszcze przed ich pobraniem do skrzynki odbiorczej1 oraz wysylanej korespondencji elektronicznej. Ponadto na danie program umoliwia wykonanie skanowania i leczenia baz danych rónych programów pocztowych2. Ochrona komputera przed atakami sieciowymi analiza danych naplywajcych do komputera z sieci (zarówno LAN, jak i Internetu) w celu wykrycia potencjalnych ataków. Kaspersky Anti-Virus blokuje wszystkie komputery podejmujce prób zaatakowania komputera uytkownika. Domylnie atakujcy komputer jest blokowany przez 60 minut. W tym czasie atakujcy komputer nie bdzie mógl nawiza polczenia z komputerem uytkownika. Program wyposaony jest take w tryb ukrycia, który zezwala na aktywno sieciow zainicjowan przez uytkownika, blokujc jednoczenie wszystkie inne dzialania (zdalne polczenia do komputera uytkownika itd.). Oznacza to, e komputer staje si "wirtualnie niewidoczny" dla innych komputerów. Tryb ukrycia nie wplywa negatywnie na korzystanie z Internetu, poniewa Kaspersky AntiVirus zezwala na aktywno sieciow inicjowan przez uytkownika. Aktualizacja antywirusowych baz danych i modulów programu aktualizacja antywirusowych baz danych informacjami o nowych wirusach i metodach leczenia zainfekowanych nimi obiektów. Uaktualnienia Program skanuje wiadomoci odbierane przy uyciu protokolu POP3 oraz wysylane przy uyciu protokolu SMTP. 2 Kaspersky Anti-Virus umoliwia wykonanie skanowania baz danych dowolnego programu pocztowego, jednak leczenie moliwe jest tylko w przypadku baz programów MS Outlook i MS Outlook Express. 1 6 Kaspersky Personal Security Suite pobierane s z serwerów firmy Kaspersky Lab i kopiowane do foldera znajdujcego si na komputerze uytkownika. Zalecenia dotyczce ustawie i dzialania programu - podpowiedzi ekspertów z firmy Kaspersky Lab ulatwiajce uytkownikowi prac z programem Kaspersky Anti-Virus oraz zalecenia dotyczce ustawie dla optymalnego dzialania ochrony antywirusowej. Jeeli wykryte zostan pliki zainfekowane lub prawdopodobnie zainfekowane oraz od dluszego czasu nie aktualizowano antywirusowych baz danych lub skanowanie komputera nie bylo wykonane od bardzo dawna, w oknie glównym programu Kaspersky AntiVirus zostan wywietlone zalecenia wykonania okrelonych dziala wraz ze szczególowymi wyjanieniami. Dziki szczególowej analizie przeprowadzonej przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab oraz na podstawie uwag uytkowników powstal program charakteryzujcy si optymaln wydajnoci. Kwarantanna - specjalne miejsce do bezpiecznego przechowywania prawdopodobnie zainfekowanych obiektów. Uytkownik moe leczy lub usuwa obiekty poddane kwarantannie, przywraca je do oryginalnej lokalizacji lub wysyla do firmy Kaspersky Lab celem analizy. Pliki poddane kwarantannie s przechowywane przy uyciu specjalnego formatu i nie stanowi adnego zagroenia. Kopia zapasowa specjalne miejsce do bezpiecznego przechowywania kopii obiektów utworzonych przed podjciem próby ich leczenia lub usuwania. S one tworzone na wypadek koniecznoci przywrócenia oryginalnego obiektu, jeeli zawieral on cenne dane lub w celu odtworzenia sytuacji infekowania komputera. Raportowanie - wyniki wszystkich dziala podejmowanych przez program Kaspersky Anti-Virus s dokumentowane w postaci raportów. Szczególowy raport skanowania zawiera statystyki wszystkich testowanych obiektów, ustawienia uyte dla kadego zadania oraz histori dziala podejmowanych na kadym pliku.

5 Raporty s równie tworzone w wyniku wykonywania aktualizacji Kaspersky Anti-Spam Personal Kaspersky Anti-Spam Personal ma za zadanie chroni uytkowników programów pocztowych Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express przed niechcianymi wiadomociami (spamem). Kaspersky Anti-Spam Personal sprawdza w poszukiwaniu spamu kad odbieran wiadomo pocztow. W tym celu program: Wstp 7 analizuje róne atrybuty kadej wiadomoci: adresy i adresata, a take naglówki (wlczajc pola Od i Do); nadawcy wykorzystuje metod filtrowania zawartoci, która obejmuje analiz zawartoci wiadomoci (wlczajc naglówek Temat) i zalczonych plików. Technologia filtrowania wiadomoci wykorzystywana w programie Kaspersky Anti-Spam Personal zostala opracowana przez firm Ashmanov & Partners. Uwaga! Nowe typy spamu pojawiaj si codziennie. Aby by pewnym, e posiada si aktualny produkt zalecane jest aktualizowanie antyspamowej bazy danych tak czsto, jak to moliwe. Aktualizacji antyspamowej bazy danych naley dokona natychmiast po zainstalowaniu programu Kaspersky Anti-Spam Personal na komputerze!! Antyspamowa baza danych jest cigle ulepszana w laboratorium lingwistycznym w oparciu o codzienny monitoring ródel spamu. W celu zapewnienia efektywnej ochrony przez spamem, najnowsza wersja tych danych powinna by regularnie pobierana poprzez uruchamianie aktualizacji antyspamowej bazy danych. Zalecane jest skonfigurowanie automatycznej aktualizacji bazy danych, aby byla ona wykonywana przynajmniej raz dziennie. Program Kaspersky Anti-Spam Personal wykorzystuje: metody sztucznej inteligencji podczas analizy zawartoci wiadomoci , integracj rónych metod filtrowania, latwy w uyciu interfejs graficzny pozwalajcy na zarzdzanie procesem filtrowania Kaspersky Anti-Hacker Kaspersky Anti-Hacker jest oprogramowaniem pelnicym funkcje osobistej zapory ogniowej, chronicej komputery dzialajce pod kontrol systemu operacyjnego Windows przed nieautoryzowanym dostpem do danych oraz przed atakami hakerów z sieci lokalnej oraz Internetu. Program charakteryzuje si nastpujcymi funkcjami: Monitorowanie aktywnoci sieciowej wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze. Po wykryciu podejrzanej akcji aplikacji program 8 Kaspersky Personal Security Suite powiadamia o tym uytkownika, a jeeli jest to konieczne - blokuje jej dostp do sieci. Pozwala to na ochron poufnych danych przechowywanych na komputerze przed, przykladowo, dzialaniem konia trojaskiego, który moe próbowa wysla informacje do sieci zewntrznej. W takim wypadku Kaspersky Anti-Hacker nie zezwoli zloliwemu programowi na nieautoryzowany dostp do Internetu. Dziki technologii SmartStealthTM (tryb ukrycia) program utrudnia wykrycie systemu z poziomu innego komputera w sieci. W rezultacie haker nie moe namierzy celu, a wszelkie próby dostpu do komputera s blokowane. Ponadto pozwala to zapobiega próbom wszystkich typów ataków DoS (Denial of Service). Wlczenie trybu ukrycia nie wywoluje adnego wplywu na wydajno operacji sieciowych. Blokowanie najpopularniejszych ataków sieciowych hakerów poprzez cigle filtrowanie wychodzcego i przychodzcego ruchu sieciowego. Przy kadej próbie ataku uytkownik jest informowany za porednictwem odpowiedniego komunikatu. Monitorowanie prób skanowania portów sieciowych komputera (co zwykle poprzedza atak) i zapobieganie dalszej komunikacji z atakujc maszyn. Moliwo przegldania listy wszystkich ustanowionych polcze, otwartych portów i uruchomionych aplikacji sieciowych oraz, jeeli jest to wymagane, zrywanie niechcianych polcze. Zabezpieczanie komputera przed atakami hakerów bez specjalnej konfiguracji ustawie programu. Proste zarzdzanie polega na wybraniu jednego z piciu dostpnych poziomów zabezpiecze: Blokuj wszystko, Wysoki, redni, Niski oraz Brak. Domylnie program uruchamia si z poziomem zabezpiecze redni, bdcym trybem samouczenia si, w którym program automatycznie konfiguruje system zabezpiecze zalenie od reakcji uytkownika na róne zdarzenia. Elastyczna konfiguracja systemu zabezpiecze. Program moe filtrowa operacje sieciowe dzielc je na chciane i niechciane. Moliwe jesgo programu pocztowego. Jeeli uytkownik zrezygnuje z instalacji jednego ze skladników, moliwe bdzie póniejsze uaktualnienie pakietu. W tym celu naley ponownie uruchomi program instalacyjny Kaspersky Personal Security Suite i wskaza dany skladnik. W celu kontynuowania instalacji naley klikn przycisk Dalej>. Krok 5. Sprawdzanie wersji systemu zainstalowanego na komputerze operacyjnego W tym kroku program instalacyjny weryfikuje wersj zainstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatków Service Pack w celu potwierdzenia zgodnoci z wymaganiami systemowymi (patrz sekcja 1.1 na stronie 4). Jeeli proces weryfikacji wykae niezgodno stanu faktycznego z wymaganiami systemowymi, na ekranie pojawi si odpowiedni komunikat. Wówczas naley zainstalowa wymagane uaktualnienia przy uyciu systemu Windows Update i ponowi instalacj pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Krok 6. Wyszukiwanie antywirusowego innego oprogramowania Ten krok wymagany jest tylko wtedy, gdy na komputerze uytkownika zainstalowane s inne programy antywirusowe. 12 Kaspersky Personal Security Suite W tym kroku program instalacyjny szuka innego oprogramowania antywirusowego (wlcznie z produktami firmy Kaspersky Lab) zainstalowanego na komputerze, które mogloby powodowa konflikty podczas jednoczesnego dzialania z aplikacj Kaspersky Personal Security Suite. Jeeli na komputerze odnaleziona zostanie poprzednia wersja jednego ze skladników pakietu (przykladowo wersja 4.5 programu Kaspersky Anti-Virus lub wersja 1.5 programu Kaspersky Anti-Hacker), program instalacyjny zaproponuje zachowanie istniejcego klucza licencyjnego. Jeeli klucz wykorzystywany w poprzedniej wersji programu firmy Kaspersky Lab nie utracil jeszcze wanoci zalecane jest jego zachowanie. Po zapisaniu klucza program instalacyjny zasugeruje usunicie starej wersji programu. Aby usun star wersj oprogramowania firmy Kaspersky Lab naley klikn przycisk OK, a nastpnie ponownie uruchomi plik setup.exe. Jeeli na komputerze odnalezione zostanie oprogramowanie antywirusowe innego producenta program instalacyjny zasugeruje jego usuniecie przed kontynuowaniem instalacji pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Zaleca si przerwa instalacj i usun takie programy. ten jest domylnie wlczony. i numer licencji oraz data jej wyganicia. Program nie bdzie dzialal bez klucza licencyjnego. Kaspersky Personal Security Suite nie bdzie dzialal bez klucza licencyjnego. Krok 10. Wybór foldera instalacyjnego W tym kroku instalator wywietli nazw foldera, w którym zostanie zainstalowany program Kaspersky Personal Security Suite.

6 Domylny folder to <Dysk>\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Personal Security Suite. Aby wskaza inny folder naley klikn przycisk Przegldaj... Uwaga! Jeeli jeden z programów wchodzcych w sklad pakietu Kaspersky Personal Security Suite jest ju zainstalowany na komputerze i dokonywana jest jego aktualizacja, pliki nowej wersji zostan skopiowane do foldera, w którym znajduje si wersja poprzednia. Po wskazaniu foldera instalacyjnego pakiet Kaspersky Personal Security Suite zostanie skopiowany na dysk twardy komputera. Krok 11. Finalizowanie instalacji Na ekranie pojawi si okno informujce uytkownika, e instalacja programu Kaspersky Personal Security Suite na komputerze zostala zakoczona. Jeeli rejestracja uslug systemowych bdzie konieczna kreator instalacji zaproponuje uytkownikowi ponowne uruchomienie komputera. Wykonanie tej czynnoci jest konieczne do poprawnego zakoczenia procesu instalacji. W celu zakoczenia instalacji naley: 1. Wybra jedn z poniszych opcji: Tak, chc teraz ponownie uruchomi komputer Nie, póniej uruchomi komputer ponownie 2. Klikn przycisk Zakocz. Jeeli zakoczenie instalacji nie bdzie wymaga ponownego uruchomienia komputera naley klikn przycisk Zakocz. Instalacja programu na komputerze 15 W celu uruchomienia jednego ze skladników pakietu Kaspersky Personal Security Suite naley skorzysta z menu Start systemu Windows (przykladowo Start Programy Kaspersky Anti-Virus Personal). ROZDZIAL 3. UAKTUALNIANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU Uaktualnienia produktów publikowane s przez firm Kaspersky Lab w sekcji Download witryny internetowej kaspersky.pl/. Zaleca si regularnie przeglda t stron w poszukiwaniu uaktualnie dla skladników pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Po zarejestrowaniu zakupionego produktu uytkownik moe otrzymywa powiadomienia o nowych produktach za porednictwem poczty elektronicznej. Zaleca si instalowa wszystkie uaktualnienia i laty przeznaczone dla skladników pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Uaktualnienia instalowane s oddzielnie dla poszczególnych skladników. W celu uaktualnienia programów Kaspersky Anti-Spam oraz Kaspersky Anti-Hacker naley: Pobra uaktualnienia ze strony firmy Kaspersky Lab i zainstalowa je. W celu uaktualnienia programu Kaspersky Anti-Virus Personal naley: Wlczy opcj pobierania uaktualnie dla modulów aplikacji (wicej informacji na ten temat zawiera podrcznik uytkownika programu Kaspersky Anti-Virus Personal). Uaktualnienia zostan pobrane i zainstalowane wraz z aktualizacj antywirusowych baz danych. ROZDZIAL 4. USUWANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU Jeeli z pewnych powodów konieczne okae si usunicie pakietu Kaspersky Personal Security Suite naley dokona oddzielnej dezinstalacji kadego z jego skladników. W tym celu naley skorzysta z menu Start systemu Windows (przykladowo Start Programy Kaspersky Anti- Virus Personal Dezinstaluj Kaspersky Anti-Virus Personal) lub z funkcji Dodaj/Usu programy dostpnej w Panelu sterowania. Proces dezinstalacji obejmuje nastpujce czynnoci: Krok 1. Pierwsze okno kreatora dezinstalacji W pierwszym oknie pojawi si informacja o rozpoczciu procedury usuwania pakietu Kaspersky Personal Security Suite. W celu kontynuowania naley klikn przycisk Dalej>. Krok 2. Usuwanie skladnika z komputera W tym oknie przedstawiona jest cieka dostpu do foldera, z którego usunity zostanie skladnik pakietu Kaspersky Personal Security Suite. W celu rozpoczcia procesu usuwania oprogramowania naley klikn przycisk Usu. Krok 3. Finalizowanie procesu dezinstalacji W ostatnim oknie kreatora wywietlony zostanie komunikat o pomylnym zakoczeniu dezinstalacji skladnika pakietu Kaspersky Personal Security Suite. W celu zakoczenia procesu dezinstalacji moe zaj potrzeba ponownego uruchomienia komputera. Jeeli zakoczenie komputera naley: 1. dezinstalacji wymaga ponownego uruchomienia Wybra jedn z poniszych opcji: Tak, chc teraz ponownie uruchomi komputer Nie, póniej uruchomi komputer ponownie 2. Klikn przycisk Zakocz. 18 Kaspersky Personal Security Suite Jeeli zakoczenie dezinstalacji nie wymaga ponownego uruchomienia komputera naley: Klikn przycisk Zakocz. DODATEK A. KASPERSKY LAB Zaloona w roku 1997 firma Kaspersky Lab przez wielu ekspertów uwaana jest za lidera w dziedzinie zabezpiecze informacji. Tworzy szerok gam programów zabezpieczajcych i dostarcza wszechstronne i wydajne rozwizania chronice komputery i sieci komputerowe przed wszelkimi typami szkodliwych programów, niechcianymi wiadomociami oraz atakami hakerów. Kaspersky Lab jest firm midzynarodow. Glówna siedziba firmy znajduje si w Rosji, natomiast filie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Japonii, USA (Kanadzie), krajach Beneluksu, Chinach i Polsce. We Francji dziala take specjalny dzial firmy - Europejskie Centrum Bada Antywirusowych. Sie partnerów Kaspersky Lab sklada si z ponad 500 firm na calym wiecie. Obecnie Kaspersky Lab zatrudnia ponad 300 specjalistów. Kady z nich jest biegly w technologiach antywirusowych, 9 z nich posiada tytul M.B.A., 15 doktoraty, a dwóch ekspertów posiada czlonkostwo organizacji Computer AntiVirus Researcher's Organization (CARO). Kaspersky Lab oferuje najlepsze systemy zabezpiecze oparte na dowiadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni ponad 14 lat walki z wirusami komputerowymi. Dokladna analiza dzialania wirusów komputerowych pozwala na dostarczenie kompletnej ochrony zarówno przed biecymi, jak i przyszlymi zagroeniami. Odporno na przyszle ataki jest podstawow polityk bezpieczestwa zaimplementowan we wszystkich produktach Kaspersky Lab. Rozwizania firmy s zawsze przynajmniej o jeden krok przed produktami oferowanymi przez konkurencj. Flagowy produkt firmy, Kaspersky Anti-Virus, zapewnia kompletn ochron wszystkich wzlów sieci, wlczajc stacje robocze, serwery plików, bramy pocztowe, zapory ogniowe i komputery kieszonkowe. Wygodne i latwe w uytkowaniu narzdzia zarzdzajce zapewniaj zaawansowan automatyzacj natychmiastowej ochrony antywirusowej wewntrz sieci firmowej. Technologia antywirusowa opracowana przez firm Kaspersky Lab wykorzystywana jest przez firmy takie jak: Nokia ICG (USA), F-Secure (Finlandia), Aladdin (Izrael), Sybari (USA), G Data (Niemcy), Deerfield (USA), Alt-N (USA), Microworld (Indie), BorderWare (Kanada) itd. Klienci Kaspersky Lab korzystaj z szerokiego zakresu dodatkowych uslug, które zapewniaj nie tylko stabilne dzialanie uytkowanych produktów, ale take spelniaj specyficzne wymagania firm. Antywirusowa baza danych Kaspersky Lab jest uaktualniana w czasie rzeczywistym co 1 godzin. Firma zapewnia swoim klientom 24-godzinn pomoc techniczn dostpn przez i telefon. 20 Kaspersky Personal Security Suite A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab Kaspersky Anti- Virus Personal Program ten zostal zaprojektowany w celu zapewnienia kompletnej ochrony antywirusowej na komputerach domowych z systemem Windows 98/ME, 2000/NT/XP.

7 Program na bieco testuje wszelkie potencjalne ródla wirusów, wlcznie z: poczt elektroniczn, Internetem, dyskietkami, plytami CD itd. Unikatowy analizator heurystyczny drugiej generacji pozwala na wykrywanie nieznanych jeszcze wirusów. Program funkcjonuje w dwóch trybach (które mog by wykorzystywane wspólnie, jak równie niezalenie): Ochrona w czasie rzeczywistym ochrona antywirusowa obiektów, które s uruchamiane, otwierane oraz zapisywane. Skanowanie na danie testowanie oraz leczenie calego komputera lub wybranych dysków, folderów, a nawet pojedynczych plików. Tryb ten moe by aktywowany rczne lub automatycznie, zgodnie z odpowiednim terminarzem. Kaspersky Anti-Virus Personal nie testuje ponownie obiektów, które zostaly ju poddane analizie i nie ulegly adnym zmianom od czasu ostatniego skanowania. Dziki temu wydajno programu (zarówno w trybie ochrony w czasie rzeczywistym, jak i podczas skanowania na danie) zostala znacznie zwikszona. Kaspersky Anti-Virus Personal chroni komputery przed wirusami atakujcymi za porednictwem poczty elektronicznej. Program zapewnia automatyczne wykrywanie i leczenie zainfekowanych obiektów w odbieranych (POP3) i wysylanych (SMTP) wiadomociach , a take w pocztowych bazach danych. Kaspersky Anti- Virus Personal wykrywa wirusy w ponad 700 formatach archiwów oraz plików spakowanych, a take leczy zainfekowane archiwa ZIP, CAB, RAR oraz ARJ. Dziki zastosowaniu trzech domylnych poziomów ochrony - Maksymalna ochrona, Zalecany oraz Wysoka wydajno - konfiguracja programu nie sprawia adnych problemów. Kaspersky Anti-Virus Personal Pro Program ten zostal zaprojektowany w celu zapewnienia kompletnej ochrony antywirusowej na komputerach domowych z systemem Windows 98/ME, Windows 2000/NT oraz Windows XP oraz aplikacjami pakietu MS Office Kaspersky Lab 21 Kaspersky Anti-Virus Personal Pro zawiera latwy w uyciu program uaktualniajcy antywirusowe bazy danych i moduly wykonywalne programu. Analizator heurystyczny drugiej generacji skutecznie wykrywa nawet nieznane wirusy. Kaspersky Anti-Virus Personal Pro zawiera wiele udoskonale interfejsu uytkownika, czynic go prostym w uyciu. Moliwoci programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro: skanowanie na danie lokalnych dysków w celu wykrycia wszystkich moliwych typów wirusów; ochrona w czasie rzeczywistym wszystkich plików przed wirusami; filtr pocztowy skanujcy w tle wszystkie odbierane i wysylane wiadomoci pocztowe; modul zapewniajcy blokowanie obiektów, których zachowanie jest podejrzane. Kaspersky Anti-Hacker Kaspersky Anti-Hacker jest osobist zapor ogniow, która zostala zaprojektowana w celu ochrony komputerów pracujcych pod kontrol dowolnej wersji systemu Windows. Program chroni komputer przed nieautoryzowanym dostpem i zewntrznymi atakami hakerów zarówno z sieci Internet jak i sieci lokalnej. Kaspersky Anti-Hacker monitoruje aktywno sieciow TCP/IP wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze. Jeeli wykryte zostanie podejrzane dzialanie, program blokuje dostp do sieci dla danej aplikacji. Pomaga to w zapewnieniu calkowitej prywatnoci i stuprocentowej ochrony poufnych danych przechowywanych na komputerze. Zaimplementowana w produkcie technologia SmartStealthTM uniemoliwia hakerom wykrycie obecnoci komputera w sieci. W trybie ukrycia program czyni komputer niewidocznym, aby chroni go w trakcie polczenia z sieci. take ochron antywirusow dla wszystkich uszkodzonych plików 22 Kaspersky Personal Security Suite przesylanych z komputera PC lub karty rozszerze, plików ROM oraz baz danych. Pakiet oprogramowania zawiera optymalne polczenie nastpujcych narzdzi antywirusowych: skaner antywirusowy pozwalajcy na testowanie danych przechowywanych na urzdzeniu PDA oraz kartach rozszerze na danie uytkownika; monitor antywirusowy slucy do wykrywania wirusów w plikach kopiowanych z innych komputerów przenonych lub przesylanych z wykorzystaniem technologii HotSyncTM. Kaspersky Security for PDA chroni komputer kieszonkowy (PDA) przed nieautoryzowanym dostpem poprzez szyfrowanie zarówno dostpu do urzdzenia, jak i danych przechowywanych na kartach pamici. Kaspersky Anti-Virus Business Optimal Pakiet ten zapewnia konfigurowalne rozwizanie antywirusowe dla malych i rednich sieci firmowych. Kaspersky Anti-Virus antywirusow3 dla: Business Optimal zapewnia kompletn ochron stacji roboczych pracujcych pod kontrol systemów Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP i Linux; serwerów plików i aplikacji pracujcych pod kontrol systemów Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server/Advanced Server, Windows 2003 Server, Novell Netware, FreeBSD, OpenBSD oraz Linux; systemów poczty elektronicznej Microsoft Exchange 5.5/2000/2003, Lotus Notes/Domino, Postfix, Exim, sendmail i qmail; bram internetowych: CheckPoint Firewall 1; MS ISA Server. Pakiet Kaspersky Anti-Virus Business Optimal zawiera Kaspersky Administration Kit, unikatowe narzdzie sluce do automatycznego rozsylania aktualizacji oraz do zdalnej administracji ochron antywirusow. Kaspersky Corporate Suite Ten pakiet umoliwia dostarczenie skalowalnej ochrony antywirusowej sieciom korporacyjnym dowolnej wielkoci i zloonoci. Skladniki pakietu zostaly zaprojektowane w celu ochrony kadego wzla sieci korporacyjnej, take w rodowisku mieszanym. Kaspersky Corporate Suite wspólpracuje z wikszoci systemów operacyjnych i aplikacji zainstalowanych w sieciach firmowych. 3 Zalenie od typu pakietu. Kaspersky Lab 23 Kaspersky Corporate Suite oferuje kompletn ochron antywirusow (zalenie od typu pakietu) dla: stacji roboczych pracujcych pod kontrol systemów Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP i Linux; serwerów plików i aplikacji pracujcych pod kontrol systemów Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server/Advanced Server, Windows 2003 Server, Novell Netware, FreeBSD, OpenBSD i Linux; systemów poczty elektronicznej Microsoft Exchange Server 5.5/2000/2003, Lotus Notes/Domino, sendmail, Postfix, Exim i qmail; bram internetowych: CheckPoint Firewall 1; MS ISA Server; komputerów kieszonkowych (PDA). Pakiet Kaspersky Corporate Suite zawiera Kaspersky Administration Kit, unikatowe narzdzie sluce do automatycznego rozsylania aktualizacji oraz do zdalnej administracji ochron antywirusow. Kaspersky Anti-Spam Kaspersky Anti-Spam jest oprogramowaniem wykorzystujcym najnowsze technologie w celu ochrony malych i rednich sieci przed atakiem niepodanych wiadomoci (spam). Produkt lczy w sobie rewolucyjn technologi analizy lingwistycznej oraz wszystkie wspólczesne metody filtrowania wiadomoci (wlczajc listy RBL i wlaciwoci listów).

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jest to unikatowa kombinacja uslug umoliwiajca identyfikacj i usunicie do 95% niepodanego ruchu pocztowego. Zainstalowany na wejciu do sieci, gdzie monitoruje przychodzcy ruch pocztowy pod ktem obecnoci spamu, Kaspersky Anti-Spam staje si barier dla niechcianych wiadomoci . Produkt jest kompatybilny z dowolnym systemem pocztowym i moe by zainstalowany na istniejcym serwerze pocztowym, jak i na wyznaczonym do tego celu komputerze. Wysoka wydajno Kaspersky Anti-Spam zostala osignita przez codzienne uaktualnianie antyspamowych baz danych próbkami dostarczanymi przez specjalistów z laboratorium lingwistycznego. Kaspersky Anti-Spam Personal Kaspersky Anti-Spam Personal zostal zaprojektowany do ochrony uytkowników programów pocztowych Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express przed niechcianymi wiadomociami (spam). Kaspersky Anti-Spam Personal jest wydajnym narzdziem zapewniajcym wykrywanie spamu w strumieniu wiadomoci dostarczanych z wykorzystaniem protokolów POP3 i IMAP4 (tylko dla Microsoft Outlook). 24 Kaspersky Personal Security Suite Proces filtrowania obejmuje analiz wszystkich atrybutów wiadomoci (adresy nadawcy i odbiorcy oraz naglówki), filtrowanie zawartoci (analiza zawartoci wiadomoci, w tym tematu oraz zalczonych plików), jak równie unikatow analiz lingwistyczn i algorytmy heurystyczne. Wydajno programu zostala osignita przez codzienne uaktualnianie antyspamowych baz danych próbkami dostarczanymi przez specjalistów z laboratorium lingwistycznego. A. 2. Kontakt z firm Kaspersky Lab W przypadku pojawienia si pyta, komentarzy lub sugestii mona je przesla do jednego z naszych dystrybutorów lub bezporednio do Kaspersky Lab. We wszystkich sprawach zwizanych z naszym produktem mona si kontaktowa za porednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Wszystkie uwagi i sugestie zostan przeczytane i rozwaone. Pomoc techniczna WWW: Tel./fax: (34) , , WWW: kaspersky.pl Tel./fax: (34) , , Informacje ogólne Podrcznik zawiera jedynie najwaniejsze informacje dotyczce pracy z oprogramowaniem firmy Kaspersky Lab. Menu i inne informacje mog si róni od opisanych w tym podrczniku. Spowodowane jest to ciglym rozwojem programu..

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo