Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!"

Transkrypt

1 Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! 1. Rynek finansowy to ta część rynku, gdzie przeprowadza się wyłącznie transakcje instrumentami dłużnymi. 2. Dłużne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na rynku finansowym. 3. Przedmiotem obrotu na rynku finansowym są wyłącznie instrumenty dłużne. 4. Każde roszczenie jednego podmiotu do majątku innego zaliczane jest do instrumentów finansowych. 5. Instrumentami finansowymi są wyłącznie zgodne z obowiązującym prawem roszczenia jednych podmiotów do majątku innych 6. Gdy następuje odroczenie płatności za dostarczony produkt, powstaje instrument finansowy. 7. Przedwojenne banknoty Banku Polskiego są instrumentami finansowymi 8. Akcje i prawa poboru akcji zaliczane są do instrumentów dłużnych 9. Spłata długu powoduje umorzenie instrumentu finansowego 10. Podstawowy instrument finansowy służy do czasowego lub ostatecznego przeniesienia na kontrahenta własności pieniędzy lub środków pieniężnych. 11. Pochodny instrument finansowy można nabyć tylko razem z instrumentem podstawowym 12. Cena instrumentu pochodnego porusza się w przeciwną stronę do ceny instrumentu podstawowego 13. Ceny ropy naftowej albo pszenicy mogą stanowić podstawę dla instrumentów pochodnych na rynku finansowym 14. Instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych mogą być wyłącznie dłużne instrumenty finansowe, 15. Indeksy giełdowe są jedną z częściej wykorzystywanych baz dla instrumentów pochodnych rynku finansowego. 16. Nieodłączną cechą dłużnego instrumentu finansowego jest jego oprocentowanie. 17. Niektóre dłużne instrumenty finansowe nie mają wierzyciela 18. Wszystkie instrumenty finansowe są zbywalne 19. Każdy zbywalny instrument finansowy można sprzedać lub podarować innej osobie 20. Każdy papier wartościowy jest instrumentem finansowym 21. Każdy instrument finansowy jest papierem wartościowym 22. Nie ma takich papierów wartościowych, które nie byłyby instrumentami finansowymi 23. Wszystkie rodzaje lokat bankowych zalicza się do instrumentów dłużnych 24. Każdy instrument finansowy oferowany przez bank komercyjny jest instrumentem dłużnym 25. Celem tzw. rzeczywistych transakcji finansowych jest dostawa przedmiotu kontraktu i zapłata za ten przedmiot. 26. W tzw. rzeczywistych transakcjach finansowych przedmiot kontraktu ma być dostarczony w ustalonym terminie. 27. Nierzeczywiste transakcje finansowe służą wyłącznie do pozorowania przepływu środków finansowych 28. W tzw. nierzeczywistych transakcjach finansowych nie dochodzi do rozliczenia transakcji między stronami 29. Celem tzw. nierzeczywistych transakcji finansowych jest wyłącznie finansowe rozliczenie skutków zmian cen, stóp procentowych bądź indeksów giełdowych.

2 30. Transakcje kasowe, zwane także spotowymi, rozliczane są niezwłocznie po ich zawarciu. 31. Zapłata za przedmiot kontraktu w tzw. transakcji kasowej (spotowej) następuje w trzecim dniu roboczym od momentu jego zawarcia. 32. Istotą tzw. transakcji terminowych jest to, że w momencie ich zawierania ustalane są jedynie warunki, a dostawa i rozliczenie następuje w wyznaczonym terminie późniejszym 33. Data spot oznacza na rynku finansowym termin dostawy i rozliczenia w trzecim dniu roboczym od dnia zawarcia transakcji. 34. Transakcje rozliczane w trzecim dniu od daty ich zawarcia zalicza się do transakcji terminowych 35. Na rynku pieniężnym handluje się wyłącznie krótkoterminowymi instrumentami dłużnymi. 36. Jeżeli chcę ulokować jakąś kwotę na termin krótki, to mogę to zrobić tylko na rynku pieniężnym. 37. Długoterminowa lokata możliwa jest tylko na rynku kapitałowym. 38. Nie jest możliwa długoterminowa inwestycja finansowa w krótkoterminowych instrumentach finansowych. 39. Na rynku kapitałowym można dokonywać lokat wyłącznie na długie terminy. 40. Hurtowy rynek pieniężny, podobnie jak giełda papierów wartościowych, należy do tzw. rynków sformalizowanych. 41. Rynek depozytów międzybankowych jest rynkiem niesformalizowanym (over the counter). 42. Przedmiotem obrotów na rynku pieniężnym są wyłącznie instrumenty dłużne o podstawie dyskontowej. 43. Depozyty międzybankowe należą do instrumentów dłużnych o podstawie dyskontowej. 44. Depozyty międzybankowe zaliczane są do instrumentów dłużnych o podstawie odsetkowej (kuponowej) 45. Bony pieniężne NBP oraz bony skarbowe są z punktu widzenia inwestora tak samo skonstruowane. 46. Każdy inwestor może kupić bony skarbowe bezpośrednio na rynku pierwotnym. 47. Oferty kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym mogą składać tylko dilerzy skarbowych papierów wartościowych. 48. Rentowność do wykupu 13-tygodniowych bonów skarbowych kupionych na rynku pierwotnym po 9825 zł wynosi 8,43% tygodniowy bon skarbowy kupiony na rynku pierwotnym za 9825 zł i sprzedany po 6 tygodniach za 9880 zł przyniósł inwestorowi rentowność zainwestowanego kapitału na poziomie 4,8% p.a. 50. Rynek depozytów międzybankowych służy bankom przede wszystkim do regulowania ich płynności. 51. Narodowy Bank Polski wykorzystuje rynek depozytów międzybankowych do prowadzenia polityki monetarnej. 52. Narodowy Bank Polski zdobywa środki na swoją działalność m.in. kupując depozyty na rynku międzybankowym. 53. Jednym z powodów przeprowadzania przez NBP transakcji na rynku pieniężnym jest regulowanie poziomu stóp procentowych. 54. Właściwa płynność sektora bankowego jest jednym z powodów przeprowadzania przez NBP transakcji na rynku pieniężnym. 55. Depozyt O/N kwotowany przez bank A 4,35-4,50. bank B może kupić po 4,35

3 56. Stopa procentowa od depozytu kupionego na 6 miesięcy może ulec zmianie najwcześniej po miesiącu. 57. Bank, który potrzebuje środków w dniu bieżącym, może kupić depozyt na dowolny termin. 58. Tylko depozyt O/N zapewnia kupującemu go bankowi środki na dzień bieżący. 59. Za pomocą depozytów O/N można pokrywać zapotrzebowanie na środki na dowolnie długi okres. 60. Depozyt T/N kupiony na rynku międzybankowym w piątek zapewni bankowi kupującemu środki w poniedziałek. 61..Stopa WIBOR określa najwyższą w danym momencie na rynku stopę procentową, po jakiej banki gotowe są udzielić (sprzedać) depozyt innym bankom 62. Stopa WIBID określa najniższą w danym momencie stopę procentową, po jakiej banki są skłonne kupić depozyt od innych banków. 63. Stopy WIBID i WIBOR to urzędowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. 64. Narodowy Bank Polski wykorzystuje rynek pieniężny do regulowania płynności sektora bankowego. 65. Jeżeli kwotowania depozytów T/N w dwóch bankach wynoszą odpowiednio: 4,25-4,35 oraz 4,10-4,15, to nie ma warunków do przeprowadzenia transakcji arbitrażowej. 66. Na rynku depozytów międzybankowych nie jest możliwe przeprowadzanie transakcji spekulacyjnych. 67. Do istoty transakcji arbitrażowych należy to, że zapewniają zysk bez ryzyka. 68. Transakcje z własnego kwotowania oznaczają kupno depozytów po cenie offer, a sprzedaż po cenie bid. 69. Kupować depozyty po cenie bid i sprzedawać je po cenie offer może wyłącznie bank kwotujący. 70. Użytkownik rynku zawsze kupuje depozyty po cenie bid, a sprzedaje je po cenie offer. 71. Rynek kapitałowy służy m.in. do plasowania na nim emisji bonów skarbowych. 72. Na rynku kapitałowym odbywa się zarówno publiczny, jak i niepubliczny obrót długoterminowymi instrumentami finansowymi. 73. Instrumenty pochodne oraz instrumenty reprezentujące prawa korporacyjne są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym. 74. Kontrakty futures i opcje są zaliczane do papierów wartościowych. 75. Jedną z funkcji rynku kapitałowego jest zapewnienie spekulantom godziwego zysku. 76. Jedną z głównych funkcji rynku kapitałowego jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju spółek kapitałowych. 77. Dzięki rynkowi kapitałowemu łatwiej jest zarządzać ryzykiem w spółkach kapitałowych. 78. Emitentami instrumentów rynku kapitałowego są głównie gospodarstwa domowe dysponujące nadwyżkami oszczędności. 79. Broker i makler to synonimy określające ten sam typ pośrednika na rynku kapitałowym. 80. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie należy do rynków niesformalizowanych. 81. Każdy może przeprowadzać transakcje, składając zlecenia kupna lub sprzedaży bezpośrednio na giełdzie. 82. Jednym z ważnych zadań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest zapewnienie zainteresowanym jednakowego dostępu do informacji mających wpływ na kursy instrumentów notowanych na giełdzie.

4 83. Na giełdzie odbywa się wyłącznie wtórny obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi. 84. Giełda służy przede wszystkim do zapewnienia płynności notowanych na niej instrumentów finansowych. 85. Wejście instrumentu finansowego do publicznego obrotu musi zostać poprzedzone stosowną decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 86. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydaje m.in. licencje na prowadzenie działalności maklerskiej. 87. Domy maklerskie działają wyłącznie na rynku wtórnym papierów wartościowych. 88. Kto chce uczestniczyć w transakcjach giełdowych, musi posiadać konto inwestycyjne oraz konto rozliczeniowe w domu maklerskim. 89. Indeksy giełdowe służą m.in. jako syntetyczny wskaźnik wzrostu gospodarczego. 90. Jedną z funkcji pełnionych przez indeksy giełdowe jest funkcja bazy dla instrumentów pochodnych. 91. Jednym, ze sposobów zmniejszenia ryzyka systematycznego jest dywersyfikacja 92. Dywersyfikacja portfela jest najprostszym sposobem zmniejszenia ryzyka specyficznego na rynku kapitałowym. 93. Notowania w systemie ciągłym oznaczają, że inwestor może złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży akcji w dowolnym momencie sesji giełdowej. 94. Każde zlecenie złożone w czasie notowań ciągłych jest realizowane najpóźniej na zakończenie sesji giełdowej. 95. Na rynku dewizowym dokonuje się m.in. transakcji kupna-sprzedaży obligacji denominowanych w walutach obcych 96. Rynek dewizowy jest częścią rynku finansowego, na której zamienia się walutę jednego kraju za walutę innego 97. Dolar jest prawnym środkiem płatniczym m.in. w Polsce 98. Transakcje kupna-sprzedaży walut są konieczne w wypadku przeprowadzania rozliczeń z podmiotami zagranicznymi 99. Aktualnie polscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podmiotami zagranicznymi w polskiej walucie 100. Każda waluta wymienialna może służyć jako waluta rozliczeń w transakcjach zagranicznych jeżeli miejscowe prawo na to zezwala Rynek over-the-counter (OTC) jest rynkiem sformalizowanym 102. Niektóre instrumenty rynku dewizowego są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych 103. W kwotowaniu walutą bazową jest ta, w której wyraża się cenę drugiej Występując jako użytkownik rynku, przy kwotowaniu GBP/USD 1,8830-1,8870 możesz kupić funty sterlingi po kursie 1, Występując jako użytkownik rynku, przy kwotowaniu GBP/USD 1,8830-1,8870 możesz sprzedać funty sterlingi po 1, Chcąc kupić walutę jako użytkownik rynku zawsze płacimy cenę kupna (bid) Kurs sprzedaży (offer) jest to cena, jaką uzyskuje za walutę animator rynku 108. Transakcja spot jest rozliczana w następnym dniu roboczym 109. USD/PLN w jednym banku kwotowany jest 2, , a w drugim 2, Przy takich kwotowaniach nie ma możliwości zyskownego arbitrażu GBP/USD w jednym banku kwotowany jest 1, , a w drugim 1, W tych warunkach istnieje możliwość zyskownego arbitrażu Jednym ze skutków arbitrażu jest wyrównywanie się kursów walut na rynku dewizowym.

5 112. Pojęcie kursy krzyżowe oznacza kursy wzajemne różnych walut wyznaczone w oparciu o kwotowania kursu dolara w tych walutach Kurs franka szwajcarskiego w złotych jest wyznaczany na podstawie kwotowania kursu dolara w złotych i funta we frankach Kurs funta sterlinga w złotych (GBP/PLN) jest wyznaczany na podstawie kursu USD/PLN oraz GBP/USD Transakcje spotowe służą wyłącznie bankom i innym podmiotom gospodarczym do wyrównywania ich bieżącej płynności dewizowej Spekulacyjne spotowe (kasowe) transakcje kupna-sprzedaży dewiz nie wymagają angażowania środków pieniężnych Istotą transakcji forward jest to, że w dniu jej zawarcia płaci się za kupioną walutę, a jej dostarczenie następuje w uzgodnionym terminie w przyszłości Jeżeli we wtorek kupiłem 100 tys. dolarów forward 1W po 2,4250 zł, to dostanę je w następny wtorek i wtedy muszę zapłacić zł Jeżeli w środę kupiłem 1 mln funtów sterlingów forward 2W po kursie 4,7230 zł, to w piątek za dwa tygodnie muszę mieć tys zł, aby za nie zapłacić Transakcje forward służą zarówno do spekulacji, jak i do zabezpieczenia od ryzyka kursowego Podmiot mający terminowe zobowiązania w walucie obcej poniesie stratę, gdy kurs tej waluty spadnie Podmiot mający terminową należność w walucie obcej może ponieść stratę, gdy kurs tej waluty wzrośnie Warto zostawić niezabezpieczoną od ryzyka kursowego należność w walucie obcej, jeżeli spodziewamy się wzrostu kursu tej waluty Warto zostawić niezabezpieczone zobowiązania w walucie obcej, jeżeli spodziewamy się, że kurs tej waluty spadnie Zarówno długa, jak i krótka niezabezpieczona otwarta pozycja walutowa może przynieść stratę Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminową otwartą pozycję walutową długą, należy walutę tę sprzedać na termin Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminowe zobowiązanie w walucie obcej, należy walutę tę sprzedać Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminowe zobowiązanie w walucie obcej, należy walutę tę kupić Kwotowanie waluty bazowej z dyskontem (reportem) oznacza, iż kurs terminowy tej waluty jest wyższy od kursu kasowego Kwotowanie waluty bazowej z premią oznacza, iż kurs terminowy tej waluty jest niższy od kasowego (spotowego) 131. Zabezpieczenie terminowej należności lub terminowego zobowiązania poprzez transakcję forward pozwala wyeliminować ryzyko kursowe, pod warunkiem, że nie upadnie bank, z którym została zawarta transakcja Po zawarciu transakcji forward przestaje całkowicie istnieć ryzyko związane z otwartą pozycją walutową Zabezpieczenie terminowej należności od ryzyka kursowego pozwala czasem osiągnąć dodatkowy zysk z zabezpieczanej pozycji Zabezpieczenie terminowego zobowiązania od ryzyka kursowego zawsze wiąże się z kosztami zabezpieczenia Zabezpieczenie terminowego zobowiązania od ryzyka kursowego zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów takiej operacji

6 136. Zawierając transakcję kupna waluty forward, nie musimy mieć w tym momencie środków na zapłatę za tę walutę Zawierając transakcję sprzedaży danej waluty forward, dostaniemy od razu zapłatę za tę walutę Transakcje forward mogą służyć do spekulacji na zwyżkę lub na zniżkę kursu danej waluty Jeżeli diler sprzedaje dolary za franki szwajcarskie w transakcji kasowej i równocześnie kupuje dolary za funty brytyjskie w transakcji terminowej, to przeprowadza transakcję swap Kupno np. dolarów za funty w transakcji spot oraz sprzedaż dolarów za jeny w transakcji forward oznacza transakcję swapową Kupując np funty brytyjskie za złote w transakcji forward oraz sprzedając funty za złote w transakcji spot, przeprowadzamy w istocie transakcję swap Transakcja swap polega na równoczesnym zawarciu dwóch transakcji, kasowej i terminowej tą samą parą walut z tym samym kontrahentem Transakcja swap jest wykorzystywana przede wszystkim do spekulacji na zmiany kursów Podstawowym celem transakcji swap jest zamiana waluty w danym momencie niepotrzebnej na potrzebną tylko na określony czas Transakcje swap są alternatywą dla transakcji forward Transakcja swap to inne określenie dla transakcji forward Transakcje swap znajdują zastosowanie w przypadku dokonywania ubezpieczonych od ryzyka kursowego lokat terminowych na obcych rynkach Jeżeli mam wolny kapitał w złotych i chcę go ulokować na przykład na rynku eurodolarowym tak, aby nie ponosić ryzyka kursowego, to powinienem przeprowadzić transakcję swap Transakcje swap są alternatywą dla pożyczek w walutach obcych Do przeprowadzania transakcji swap są upoważnione tylko banki centralne poszczególnych krajów Z istoty swapa wynika, że nie może on służyć jako instrument polityki monetarnej Niedopuszczalne jest, aby dwa banki zawierały między sobą transakcję swap Walutowy kontrakt futures to inne określenie dla transakcji forward Jednym z zastosowań walutowych kontraktów futures jest zabezpieczenie od ryzyka stóp procentowych Chcąc zabezpieczyć się od ryzyka kursowego, można posłużyć się zarówno transakcją forward, jak i walutowym kontraktem futures Walutowe kontrakty futures i kontrakty forward zaliczane są do tzw. transakcji nierzeczywistych W transakcjach forward rzadko dochodzi do rzeczywistej dostawy walut będących przedmiotem transakcji Kupno walutowego kontraktu futures wygasającego np. w grudniu daje pewność, że kurs waluty kontraktu nie ulegnie zmianie do dnia jego wygaśnięcia W kontraktach futures w zasadzie nie dochodzi do dostawy walut będących przedmiotem transakcji Posiadacz otwartej pozycji w walutowych kontraktach futures musi się liczyć z koniecznością uzupełniania tzw. marży zabezpieczającej Tylko posiadacze krótkich pozycji w walutowych kontraktach futures muszą uzupełniać marżę zabezpieczającą Tylko posiadacze długich pozycji w walutowych kontraktach futures muszą wnosić dopłaty do marży zabezpieczającej.

7 163. Zarówno posiadacze długich, jak i krótkich pozycji w walutowych kontraktach futures muszą się liczyć z koniecznością uzupełniania tzw. marży zabezpieczającej Opcje walutowe są jednym z instrumentów służących do ochrony od ryzyka kursowego Osoba chcąca zabezpieczyć się od ryzyka wzrostu kursu walutowego powinna kupić opcję put Osoba chcąca zabezpieczyć się od ryzyka spadku kursu walutowego powinna kupić opcję call Opcja call chroni jej posiadacza przed wzrostem kursu waluty ponad poziom wyznaczony przez kurs opcyjny Jeżeli kupiłem opcję call na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4750, to mam pewność, że za każdego dolara otrzymam co najmniej 2,4750 złotych minus zapłacona premia Jeżeli kupiłem opcję put na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4630, to mam pewność, że za każdego dolara zapłacę najwyżej 2,4630 złotych plus zapłacona premia Jeżeli mam opcję put na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4880, za którą zapłaciłem premię opcyjną w wysokości 0,0030 PLN, a rynkowy kurs bieżący USD/PLN wynosi 2,4900, to opcji takiej nie opłaci się wykonywać Jeżeli mam opcję call na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4900, za którą zapłaciłem premię opcyjną w wysokości 0,0050 PLN, a rynkowy bieżący kurs USD/PLN wynosi 2,4870, to opcji takiej nie opłaci się wykonywać Premia opcyjna to gratyfikacja, jaką otrzymuje nabywca opcji, gdy sprawdzą się jego przewidywania co do kierunku i skali zmiany kursu Cena wykonania opcji to efektywny kurs waluty, po jakim nastąpi rozliczenie między nabywcą i wystawcą opcji Kursem graniczym dla walutowej opcji call jest cena wykonania powiększona o 175. Kursem granicznym dla walutowej opcji put jest cena wykonania powiększona o 176. Kursem granicznym dla walutowej opcji call jest cena wykonania pomniejszona o 177. Kursem granicznym dla walutowej opcji put jest cena wykonania pomniejszona o 178. Gdy kurs rynkowy danej waluty jest wyższy od kursu granicznego, czyli kursu wykonania opcji powiększonego o premię opcyjną, to posiadaczowi opcji call opłaci się ją wykonać Gdy kurs rynkowy danej waluty jest niższy od kursu wykonania opcji pomniejszonego o premię (czyli od kursu granicznego), to posiadaczowi opcji put opłaci się ją wykonać.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Średnia wartość stopy zwrotu dla wszystkich spółek finansowych wynosi 12%, a odchylenie standardowe 5,1%. Rozkład tego zjawiska zbliżony jest do rozkładu normalnego.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski SWAPY Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski Plan prezentacji Swap - definicja Rodzaje swapów Przykłady swapów Zastosowanie swapów 2/29 Swap Swap umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 3 Rynek walutowy

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 3 Rynek walutowy System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Rynek walutowy Podział rynków walutowych Detaliczne Międzybankowe, hurtowe oraz FOREX Międzynarodowe. Systemy kursów walutowych Kurs stały (dewaluacja, rewaluacja),

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp Wykład I Wstęp Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 4 października 2011 1 Podstawowe pojęcia Instrumenty i rynki finansowe 2 Instrumenty i rynki finansowe to dyscyplina, która zajmuje się analizą

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Piotr Bańbuła Katedra Ekonomii Ilościowej, KAE Październik 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zadanie z ostatniego wykładu: ustal cenę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji a portfelem rynkowym.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp.

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. Słowniczek pojęć Definicje ogólne 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. ASK rynkowy kurs, po którym można kupić walutę zagraniczną

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/wystawca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan zajęć Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek walutowy Jego uczestnicy Transakcje walutowe Jego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Trzy osoby biorą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie II Swap, opcje 1 Zadanie 1. Firma ABC posiada kredyt inwestycyjny w Banku A o zmiennym oprocentowaniu opierającym się na WIBOR 3M na kwotę 50 mln PLN. Firma zawarła z Bankiem B jednoroczny

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Piotr Bańbuła Katedra Ekonomii Ilościowej, KAE Marzec 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zadanie z ostatniego wykładu: ustal cenę terminową

Bardziej szczegółowo

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Carry trade jest jedną ze strategii arbitrażowych pozwalających na korzystanie z różnic w oprocentowaniu walut różnych krajów. Jednak

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy. Spot FX forward FX Futures. Kwotowania kursów walutowych (1)

Rynek walutowy. Spot FX forward FX Futures. Kwotowania kursów walutowych (1) Rynek walutowy Spot FX forward FX Futures Kwotowania kursów walutowych (1) Kurs walutowy oznacza cenę jednej waluty wyrażoną w innej walucie, zazwyczaj przedstawiany jest jako XXX/YYY, gdzie: XXX to waluta

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo