SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ, PRZEKAZYWANIA PISM ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SPOSÓB OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA UMOWA ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE DODATKOWE... 6 CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogólny opis wymagań w zakresie wykonywanej obsługi Zamawiającego: Ogólny zakres usług: Szczegółowy zakres administracji infrastrukturą oraz obsługi i pomocy dla pracowników Zamawiającego: Wymagania organizacyjne dotyczące obsługi Zamawiającego: Wykaz głównych technologii wykorzystywanych przez Zamawiającego: CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI Załącznik nr 1 do Specyfikacji Wzór oferty Załącznik nr 2 do Specyfikacji Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 4 do Specyfikacji Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do Specyfikacji Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 6 do Specyfikacji Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw lub usług Załącznik nr 7 do Specyfikacji Wzór umowy CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA 1. ZAMAWIAJĄCY Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań tel / fax NIP , REGON PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych dla Zamawiającego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp ): usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; usługi w zakresie sieci komputerowej; Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Prusa 3, Poznań tel fax

2 usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające; Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Części II Specyfikacji. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Okres od dnia wskazanego w umowie do 31 stycznia 2015 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania lub wykonywania należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi podobnej; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w postaci dysponowaniem co najmniej jednym specjalistą od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Professional Server Administrator, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez usługę podobną rozumie się trwającą minimum 1 rok usługę obejmującą administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej IT zleceniodawcy i jej rozwój oraz obsługę i pomoc dla pracowników zleceniodawcy, wraz z zapewnieniem u zleceniodawcy stałego dyżuru specjalisty od administracji i helpdesk w godzinach pracy. Usługa podobna obejmować musiała min. 100 stanowisk komputerowych i min. 10 szt. serwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą serwerową oraz obsługę: 1) oprogramowania służącego do projektowania typu AutoCAD lub ArcGis lub Mapinfo; 2) oprogramowania Linux Servers, Windows Serwer 2008, Lotus Domino, serwerów GIS (o zachowanej funkcjonalności ArcGIS Server, ArcGIS SDE, ArcGIS IMS), IBM TSM, VMware, MS Office, Postfix Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wymaganych w pkt WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1) wypełniona i podpisana przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oferta sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Specyfikacji; 2) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji oraz dokumenty: a) sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Specyfikacji, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, b) sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2

3 3) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji; 4) oryginał lub poświadczona przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone w oparciu o załącznik nr 3 do Specyfikacji; 5) wypełnione i podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy; 6) jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kopii uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę; 7) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymagane jest załączenie dokumentu udowadniającego, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 8) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów opisanych w ppkt 4 składa dokumenty lub dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231); Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w ppkt 2, 3, 4, 5 odrębnie dla każdej jednostki, a wskazane w ppkt 1 wspólnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponadto załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą podstawą do określenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w terminie 3 dni roboczych (pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania wezwania, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ, PRZEKAZYWANIA PISM ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH Wszelkie pisma, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się również przekazywanie pism za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie (dniem wpływu pisma jest wówczas dzień wpływu faksu, chyba że forma pisemna wpłynęłaby szybciej). Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są p. Przemysław Chmielewski (w zakresie procedury) i p. Tomasz Stojczyk (w zakresie przedmiotu zamówienia), od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3

4 Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: W tytule przelewu należy podać sygnaturę postępowania. Gwarancja musi być nieodwołalna, nieprzenoszalna oraz płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować całość okresu związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w sytuacji, w której Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta oraz wymagane załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i czytelne. Dopuszcza się złożenie oferty lub wymaganych załączników w języku innym niż polski wraz z tłumaczeniem. W razie nieczytelności kopii wymaganych dokumentów Zamawiający wzywa wykonawcę do okazania oryginałów dokumentów w zakreślonym przez siebie terminie, pod rygorem uznania nieczytelnych dokumentów za niezłożone. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach do niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. Oferta winna zostać złożona wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi niniejszą specyfikacją. Ofertę oraz załączniki należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w sposób uniemożliwiający rozsypanie się kartek. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. Po upływie do terminu do składania ofert niedopuszczalnym jest wycofanie lub zmiana oferty. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobligowany jest uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz na koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. przesłać na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań lub złożyć w sekretariacie pokój nr 34 oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: Nazwa i adres wykonawcy PRZETARG OUTSOURCING 2014 NIE OTWIERAĆ PRZED 20 grudnia 2013 r. GODZ. 10:10 4 Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Bolesława Prusa Poznań

5 W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia oferty zaleca się zapakowanie w/w koperty z ofertą w kolejną kopertę. 11. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1) dokumenty wymagane zgodnie z pkt 6 Specyfikacji; 2) dowód wniesienia wadium. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) termin i miejsce składania ofert do dnia 20 grudnia 2013 r., godz. 10:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, w sekretariacie pokoju nr 34 (III piętro); 2) termin i miejsce otwarcia ofert w dniu 20 grudnia 2013 r. o godzinie 10:10 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, w pokoju nr 63 (VI piętro). 13. SPOSÓB OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi być przedstawiona w formie ceny brutto za miesiąc realizacji zamówienia. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). Podatek VAT wynosi 23%, z tym, że wskazana stawka ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę ceny brutto podanej w ofercie. Jeżeli wykonawca uprawniony jest do naliczania innej stawki podatku VAT musi załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do tego uprawniony pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, w zakresie kryterium ceny, zamawiający, dla porównania tych ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. Cena musi uwzględniać realizację wszystkich elementów opisanych w części II Specyfikacji, oraz wszystkie inne koszty wykonania zamówienia. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy domagania się od Zamawiającego ich pokrycia. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej. 14. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium oceny ofert cena 100%. Rozpatrywana będzie cena brutto za miesiąc realizacji zamówienia, określona zgodnie z pkt 13 Specyfikacji. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenie ilości punktów będzie następowało wg wzoru: Najniższa cena brutto za miesiąc realizacji zamówienia spośród badanych ofert x 100 / cena brutto za miesiąc realizacji zamówienia badanej oferty = ilość punktów (w zaokrągleniu do pełnego punktu w dół). 15. INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O wyniku postępowania wraz z informacjami wymaganymi art. 92 ust. 1 ustawy, zostaną powiadomieni, zgodnie z formą określoną w pkt 7 Specyfikacji, wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz streszczeniem oceny ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę, zgodnie z formą określoną w pkt 7 Specyfikacji, o terminie i formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany wykonawca poinformuje Zamawiającego, zgodnie z formą określoną w pkt 7 Specyfikacji, o osobach, które w jego imieniu podpiszą umowę, przedstawiając dokumenty wykazujące umocowanie do działania w imieniu wykonawcy wskazanych osób, jeżeli dokumenty takie nie zostały załączone do oferty. 16. UMOWA Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji. 17. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 5

6 W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy. 19. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści odpowiedź na stronie internetowej zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 20. INFORMACJE DODATKOWE 1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. 4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji elektronicznej. 6) Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9) Dopuszcza się powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym zakres realizacji zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 10) Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). 11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Z dniem r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. podpis Dyrektora MPU lub osoby upoważnionej 6

7 CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 21. Ogólny opis wymagań w zakresie wykonywanej obsługi Zamawiającego: 1) Wykonawca zapewni ciągłość usług administracji informatycznej (dalej: IT) i rozwoju infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług obejmować będzie administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej Zamawiającego oraz obsługę i pomoc dla pracowników Zamawiającego; 2) Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego (zgodnie z pkt 24 ppkt 3 Specyfikacji) stały dyżur jednego specjalisty od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Systems Administrator Security, Microsoft Certified Professional, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 3) dyżur prowadzony będzie w godzinach pracy Zamawiającego, określonych w pkt 24 ppkt 3 Specyfikacji, zaakceptowanych przez Zamawiającego i zmienianych w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niewykonywania przez specjalistę czynności, o których mowa w pkt 22 Specyfikacji lub czynności o których mowa w pkt 23 Specyfikacji, Zamawiający ma prawo zażądać zmian personalnych, z pisemnym uzasadnieniem wprowadzenia zmian, po uprzednim wystosowaniu do Wykonawcy pisemnej informacji zawierającej uwagi w przedmiocie wykonywania zamówienia oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. Wykonawca w terminie 14 dni dokona zmian personalnych; 4) Wykonawca przedstawi planowanego specjalistę, spośród zatrudnionych pracowników, którego oddeleguje do prowadzenia stałego dyżuru oraz zapewni o posiadanych przez niego certyfikatach i zaświadczeniach, o których mowa w pkt 21 ppkt 2 Specyfikacji, a na żądanie Zamawiającego przedstawi certyfikaty oraz wymagane zaświadczenia; 5) Wykonawca zapewni osobę zastępującą specjalistę w okresie jego przebywania na urlopach wypoczynkowych oraz zwolnieniach lekarskich lub w innych przypadkach absencji, o umiejętnościach i uprawnieniach nie gorszych niż specjalista stałego dyżuru; 6) rozwinięciem wymagań w zakresie obsługi Zamawiającego są pkt Specyfikacji. 22. Ogólny zakres usług: 1) prace administracyjne na serwerach posiadanych przez Zamawiającego; 2) przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 3) okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania; 4) konsultacje dla pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 5) informowanie pracowników Zamawiającego o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania; 6) instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania; 7) udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 8) zbieranie informacji o potrzebach i uwag w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 9) konfiguracja oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu; 10) usuwanie nieprawidłowości spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania; 11) usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych; 12) odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii oprogramowania, także wynikających z błędów użytkownika); 13) usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonych systemów informatycznych i przywrócenie ich pełnej sprawności; 14) wypożyczanie sprzętu i prowadzenie ewidencji wypożyczeń, w miarę posiadanych stanów sprzętowych Zamawiającego (laptopy, aparaty cyfrowe, wskaźniki, rzutnik, itp.); 15) instalacja materiałów eksploatacyjnych (np. tonery, papier, części eksploatacyjne urządzeń drukujących); 16) sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerów; 17) planowanie rozbudowy infrastruktury systemowej, sieciowej, sprzętowej; 18) HELP DESK programowy i sprzętowy dla wszystkich pracowników Zamawiającego; 19) rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu, Intranetu, oraz sieci miejskiej Urzędu Miasta Poznań; 20) doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych; 7

8 21) konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych; 22) prace związane z udoskonalaniem systemu informatycznego MPU w uzgodnieniu z Zamawiającym; 23) rejestrowanie zgłaszanych przez użytkowników problemów informatycznych; 24) rozwiązywanie problemów informatycznych sprzętowych i aplikacyjnych; 25) dokumentowanie sposobów rozwiązywania powtarzających się incydentów; 26) pomoc użytkownikom w zakresie obsługi wybranych aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego na stacjach roboczych; 27) nadzorowanie wdrożeń nowych aplikacji i sprzętu komputerowego; 28) odpowiedzialność za kontakty z sprzętowym serwisem zewnętrznym, zlecanie napraw urządzeń informatycznych nie objętych przedmiotem zamówienia, pilnowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i okresowej konserwacji sprzętu komputerowego. 23. Szczegółowy zakres administracji infrastrukturą oraz obsługi i pomocy dla pracowników Zamawiającego: 1) System elektronicznego obiegu dokumentów i korespondencji MPU: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 2) Program ArcGis: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 3) Serwer ArcIMS: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 4) Serwer ARCSDE: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 5) Serwer Oracle: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 6) Serwer Poczty Elektronicznej: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 7) Program Wspomagający ISO ARIS: a) administrowanie, b) nadzór nad poprawnym działaniem; 8) Program BTC E-auditor: a) administrowanie, b) nadzór nad poprawnym działaniem, c) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 9) Serwer Programy (MPU Programy): a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania, stwierdzenie legalności oprogramowania, usuwanie nielegalnego oprogramowania; 10) Serwer Danych: a) organizacja przestrzeni dyskowej, macierzowej, b) kontrola nad materiałami w formie elektronicznej wychodzącymi, c) zasilanie w nowe dane mapowe np. ortofotomapa, mapa numeryczna, organizacja archiwum elektronicznego itd., d) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania, stwierdzenie legalności oprogramowania, usuwanie nielegalnego oprogramowania, e) nadzór nad legalnością danych w tym map i planów; 11) nadzór techniczny nad sprzętem wskazanym w pkt 25 in fine Specyfikacji: a) codzienny przegląd, b) opieka nad sprzętem komputerowym, c) doraźne naprawianie sprzętu komputerowego, d) zgłaszanie napraw gwarancyjnych, e) zgłaszanie awarii pogwarancyjnych, f) wypożyczanie sprzętu przenośnego, 8

9 g) opieka nad sprzętem w salce konferencyjnej, h) nadzór nad systemem klimatyzacji; 12) instalowanie i usuwanie programów na stacjach roboczych w MPU: a) wdrażanie nowego oprogramowania MPU, b) dozór nad firmami zewnętrznymi wdrażającymi oprogramowanie; 13) pomoc dla użytkowników (ok. 70 pracowników) w obsłudze programów, zgłaszanie Zamawiającemu oraz serwisowi problemów w pracy z programami; 14) System kopii zapasowej IBM Tivoli Storage Manager : a) administracja serwerem do zarządzania backupem w środowisku Linux, b) wdrażanie nowych wersji, c) administrowanie programem, d) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych danych, e) przywracanie danych z kopii; 15) Serwer antywirusowy Symantec: a) administrowanie serwerem i bazą danych, b) zarządzanie klientami, c) zasilanie w nową bazę wirusów, d) nadzór nad programem a w szczególności nad wykrywalnością wirusów w tym reakcja w wykryte wirusy; 16) program LEX i Legalis: a) administrowanie, b) aktualizacja; 17) administrowanie serwerem systemu domenowego Windows NT/2000 MPU: a) dodawanie i usuwanie użytkowników, b) ustalanie uprawnień dla użytkowników, c) pilnowanie zasad bezpieczeństwa, d) administrowanie i nadzór nad oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze, e) okresowe upgradowanie systemów operacyjnych poprzez wgrywanie service packów, hot fixów itp.; 18) program Agrobex: a) nadzór nad programem Kadry, Płace, Finanse i Księgowość, b) administracja, c) bezpieczeństwo danych, d) konfiguracja; 19) Serwer wydruku: a) konfiguracja, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, c) dbanie o poprawność działania (program serwer drukarka; drukarka serwer klient); 20) program Płatnik (ZUS): a) administrowanie programem, b) wsparcie techniczne; 21) plotery i drukarki: a) nadzór nad poprawnym działaniem, b) zgłaszanie napraw gwarancyjnych, c) zgłaszanie napraw pogwarancyjnych, d) uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, e) zgłaszanie zapotrzebowania na w/w materiały; 22) serwer do backupu danych z systemem Linuxa: a) administracja codzienna, b) aktualizacja oprogramowania, c) bezpieczeństwo danych; 23) administracja oprogramowaniem do wirtualizacji VMware: a) administracja codzienna, b) instalacja, konfiguracja, c) bezpieczeństwo, backup, archiwizacja. 24. Wymagania organizacyjne dotyczące obsługi Zamawiającego: 1) Wykonawca zapewni świadczenie usług specjalisty na miejscu, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Bolesława Prusa 3 w Poznaniu; 2) Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy usterki w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku większych awarii, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć wskazany okres czasu i wyznaczyć nowy termin; 3) usługi świadczone będą w godzinach 08:00 do 16:00 w dni robocze; 4) Zamawiający, w drodze pisemnego wniosku, w razie potrzeby może zażądać od Wykonawcy pełnienia dyżurów poza godzinami i dniami pracy Zamawiającego. W takim przypadku odpowiednio zostanie zmniejszony stały dyżur pełniony w godzinach i dniach pracy Zamawiającego; 9

10 5) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej sprawności systemów informatycznych Zamawiającego, ostrzegania Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej oraz jej stabilnością pracy; 6) wszystkie prace związane z rozwojem i administracją oraz ich organizacja powinny być prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym i poparte odpowiednią notatką służbową; 7) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr dzienny wykonanych czynności i udostępnić go na wezwanie Wykonawcy w terminie dwóch dni od dnia wezwania; 25. Wykaz głównych technologii wykorzystywanych przez Zamawiającego: 1) oprogramowania służącego do projektowania typu AutoCAD i ArcGis, MS Office, Mapinfo; 2) technologie webowe: Microsoft ASP.NET 2.0, Serwer WWW Microsoft IIS 6.0, Platforma Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2008, Java Script, HTML/DHTML, CSS, XML, Flash; 3) technologie i oprogramowanie serwerowe: Apache Tomcat, Linux Servers, Windows Serwer 2003, Windows Serwer 2008, Lotus Domino, ArcGIS Server, ArcGis SDE, ArcGIS IMS, IBM TSM, Symantec MultiTier Protection, Exchange, VMwere; 4) Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot ; 5) narzędzia developerskie: Visual Studio 2005, CVS, Borland Delphi 5.0, Java Toolkit, JSDK, Bugzilla; 6) systemy operacyjne: Linux, Windows 95/ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/ 7; 7) bazy danych: MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 8) protokoły: http, https, snmp, ftp, tcp/ip, smtp, soap; ssh; 9) telekomunikacja: ATM, Ethernet, GPS/EDGE/UMTS, WiFi, VPN; Zamawiający dysponuje 100 szt. stanowisk komputerowych (nie wliczając serwerów), 10 szt. urządzeń podlegających wypożyczaniu oraz 10 szt. serwerów firmy IBM x3650 wraz z towarzyszącą infrastrukturą serwerową (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe itd.). 10

11 CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI OFERTA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Wzór oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Do: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Poznań, ul. Bolesława Prusa 3 NIP ; REGON W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług informatycznych, oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia, wraz z dyżurem specjalisty w osobie, zgodnie z warunkami i opisem przedmiotu zamówienia zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, za cenę za miesiąc realizacji zamówienia w kwocie zł brutto (słownie: ), w tym % VAT w kwocie (słownie: ) Oświadczamy, że: - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, - zaoferowane rozwiązania spełniają warunki postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert, - akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy, którą zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (Załącznik nr 7 do Specyfikacji), - w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, - wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:* Lp. Część zamówienia powierzona Nazwa i adres podwykonawcy podwykonawcy * w przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Oświadczamy, że firma/firmy, którą/które reprezentuję/reprezentujemy spełnia/spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; zakreślone w pkt 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączeniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231), składamy dokumenty wskazane w pkt 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykazujące spełnianie zakreślonych warunków.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 4 do Specyfikacji Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Oświadczam/y, że*: przynależę/my do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), z podmiotami wymienionymi w wykazie załączonym do niniejszego oświadczenia; nie przynależę/my do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). * niepotrzebne skreślić.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 5 do Specyfikacji Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie Wykształcenie Zakres wykonywanych czynności Podstawa do dysponowania osobą... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 6 do Specyfikacji Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw lub usług WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW LUB USŁUG Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Lp. Wartość Przedmiot Daty realizacji Beneficjent... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Wzór umowy UMOWA [WZÓR] nr zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, NIP , REGON , reprezentowaną przez, zwaną w treści umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MPU-RP/3310-5/13, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, który stanowi świadczenie usług informatycznych na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zgodnie ze złożoną ofertą i Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: Specyfikacja). 2. Wykonawca zapewni ciągłość usług administracji informatycznej i rozwoju infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług obejmuje administrację nad infrastrukturą Zamawiającego, administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz obsługę i pomoc dla pracowników Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej sprawności systemów informatycznych Zamawiającego, ostrzegania Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej oraz jej stabilnością pracy. 3. Szczegółowy opis zakresu prac, wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, zawiera Część II Specyfikacji. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może zlecać wykonywanie poszczególnych czynności podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy podwykonawcom Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania podwykonawców, tak jakby sam działał lub zaniechał działania Wykonawca zapewni dyżur specjalisty od administracji i helpdesk. 2. Usługi świadczone będą w ramach dyżuru, codzienne, w godzinach roboczych od 08:00 do 16:00, w dni robocze, w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający, w razie potrzeby, może zażądać od Wykonawcy pełnienia dyżurów przez specjalistę poza godzinami i dniami pracy Zamawiającego. W takim przypadku odpowiednio zostanie zmniejszony stały dyżur specjalisty pełniony w godzinach i dniach pracy Zamawiającego. W tym celu Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemną informację, przesłaną faksem, o potrzebie pełnienia dyżuru, ze wskazaniem terminu oraz godzin dodatkowego dyżuru. 4. Wykonawca, w uzasadnionych okolicznościach, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany specjalisty, wskazując jednocześnie nową osobę. Osoba wskazana jako nowy specjalista musi posiadać uprawnienia i umiejętności wymagane dla pełnionej funkcji wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający przed zaakceptowaniem zmiany specjalisty może żądać przedstawienia wymaganych certyfikatów oraz zaświadczeń, jak również wykazania posiadania wymaganego doświadczenia. 5. Wykonawca zapewni zastępstwo dla specjalisty w okresie jego przebywania na zwolnieniach lekarskich, urlopach wypoczynkowych lub w innych przypadkach absencji. Osoba zastępująca specjalistę musi posiadać uprawnienia i umiejętności wymagane dla pełnionej funkcji wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający przed zaakceptowaniem osoby zastępującej specjalistę może żądać przedstawienia wymaganych certyfikatów oraz zaświadczeń, jak również wykazania posiadania wymaganego doświadczenia. 17

18 6. 1. W przypadku niewywiązywania się specjalisty z powierzonych mu obowiązków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany specjalisty, po uprzednim wystosowaniu do Wykonawcy pisemnej informacji zawierającej uwagi w przedmiocie wykonywania zamówienia oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. 2. Zmiana specjalisty nastąpi w drodze pisemnego żądania z uzasadnieniem skierowanego do Wykonawcy. 3. Wykonawca w terminie 14 dni od doręczenia pisma wskazanego w ust. 2, dokona zmiany specjalisty. Osoba wskazana jako nowy specjalista musi posiadać uprawnienia i umiejętności wymagane dla pełnionej funkcji wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający, przed zaakceptowaniem zmiany specjalisty, może żądać przedstawienia wymaganych certyfikatów oraz zaświadczeń, jak również wykazania posiadania wymaganego doświadczenia. 4. Do czasu wyznaczenia nowego specjalisty, dotychczasowy specjalista ma obowiązek dalszego świadczenia usług. 5. W przypadku niewykonywania usług przez dotychczasowego specjalistę, w sytuacji określonej w ust. 4, Zamawiający ma prawo natychmiastowego zwolnienia dotychczasowego specjalisty z obowiązku świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy usterek w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu zgłoszenia usterki. 2. W przypadku większych awarii, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć okres czasu wskazany w ust. 1 i wyznaczyć nowy termin. 3. W przypadku niezachowania terminu określonego w ust. 1 lub 2 Zamawiający ma prawo do skorzystania z usług innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy pełnymi kosztami wynikającymi z faktury wystawionej przez inny podmiot. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kwot wynikających z faktury wystawionej przez inny podmiot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kwot z należnego wynagrodzenia. 4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 3 wyłącza prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w 11 ust Wszelkie prace związane z rozwojem i administracją powinny być prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym i poparte odpowiednią notatką służbową. 2. Zamawiający wskazuje Tomasza Stojczyka jako osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego do uzgadniania wszelkich prac związanych z rozwojem i administracją. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innej osoby uprawnionej do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr dzienny wykonanych czynności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi sprawozdanie z wykonanych czynności (wyciąg z rejestru) w terminie 2 dni od dnia wezwania Wykonawca oraz osoby którymi będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia, zobowiązują się do bezwzględnego, nieograniczonego w czasie, zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Rozumie się przez to w szczególności zakaz: 1) zapoznawania się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp.- nie związanymi ze zleconym w niniejszej umowie zakresem prac; 2) wykorzystywania informacji do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem niniejszej umowy; 3) zabierania, przekazywania, kopiowania lub udostępniania informacji lub danych osobom niebędącym osobami o których w zdaniu pierwszym. 2. Osoby wskazane w ust. 1 dołożą należytej staranności w celu zapewnienia, aby informacje lub dane, o których mowa w ust. 1, nie zostały przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem osób bezpośrednio określonych przez Zamawiającego, jak również zobowiązują się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo tych informacji lub danych. 3. Osoby którymi wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia, w tym osoba pełniąca dyżur u Zamawiającego, zobowiązane są, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, do złożenia imiennego oświadczenia o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za działania i zaniechania tych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio w przypadku zmian personalnych tych osób w trakcie realizacji zamówienia. 4. Osoby wskazane w ust. 1 zobowiązują się zapoznać i przestrzegać zasad i regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi. 5. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie i według wyboru Zamawiającego, zwrócić Zamawiającemu wszelkie informacje udostępnione na piśmie lub za pośrednictwem innego nośnika lub usunąć je w taki sposób, aby nie istniała możliwość ich przetwarzania. 18

19 Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się, zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę zł brutto za miesiąc kalendarzowy realizacji zamówienia (słownie: ), w tym podatek VAT % w kwocie (słownie: ). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za pierwszy i ostatni miesiąc kalendarzowy świadczenia usług zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości dni, w których usługi nie były wykonywane. 3. Wynagrodzenie za miesiąc obejmujący dni, w których Wykonawca nie zapewnił obecności specjalisty, zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości dni nieobecności specjalisty. 4. Wynagrodzenie za miesiąc obejmujący dni, w których Zamawiający zwolnił specjalistę z obowiązku świadczenia usług, w sytuacji wskazanej w 6 ust. 5, zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości dni zwolnienia specjalisty. 5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury, wystawionej po każdym miesiącu kalendarzowym świadczenia usługi. 7. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej niezwłocznego zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 8. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego W przypadku niezapewnienia obecności specjalisty, przekraczającego łącznie w czasie trwania umowy 4 dni robocze, Wykonawca ma obowiązek zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 za każdy kolejny dzień nieobecności. 2. W przypadku niezachowania terminu określonego w 7 ust. 1 lub 2 Wykonawca ma obowiązek zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacjach wskazanych w 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej kwocie wskazanej w miesięcznej fakturze, wystawionej w ostatnim miesiącu świadczenia usług, po potrąceniu pozostałych kar umownych. 4. Naliczone kary umowne, w ciągu jednego miesiąca trwania umowy, nie mogą przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w 10 ust Naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 12. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od do 31 stycznia 2015 r. 13. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia W przypadku niezapewnienia obecności specjalisty przekraczającego łącznie w czasie trwania umowy 10 dni roboczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 2. W przypadku niewyznaczenia nowego specjalisty w terminie wskazanym w 6 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. W przypadku dalszego niewywiązywania się z powierzonych obowiązków przez nowego specjalistę, wyznaczonego zgodnie z 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzedniej pisemnej informacji o dalszym niewykonywaniu powierzonych zadań oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. 4. W przypadku trzykrotnego przekroczenia terminu określonego w 7 ust. 1 lub 2, w czasie trwania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 15. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 16. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie swoje zastrzeżenia lub roszczenia do Zamawiającego. 19

20 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwym sądom powszechnym w Poznaniu. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-18 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.torun.pl Toruń: Dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do drukarek,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Strona 1 z 5 Opole: Usługa administrowania systemem informatycznym KRS i NKW Sądu Rejonowego w Opolu Numer ogłoszenia: 257557-2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup usługi wsparcia i konsultacji dla utrzymania środowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Hrubieszów: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w pasach drogowych

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.info/ Polkowice: Dostosowanie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-17 13:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta przeglądów

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Suwałki: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Krotoszyn: Archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej kartograficznej polegająca na przekształceniu analogowych map zasadniczych/sytuacyjno-wysokosciowych do postaci cyfrowej. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo