SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ, PRZEKAZYWANIA PISM ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SPOSÓB OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA UMOWA ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE DODATKOWE... 6 CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogólny opis wymagań w zakresie wykonywanej obsługi Zamawiającego: Ogólny zakres usług: Szczegółowy zakres administracji infrastrukturą oraz obsługi i pomocy dla pracowników Zamawiającego: Wymagania organizacyjne dotyczące obsługi Zamawiającego: Wykaz głównych technologii wykorzystywanych przez Zamawiającego: CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI Załącznik nr 1 do Specyfikacji Wzór oferty Załącznik nr 2 do Specyfikacji Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 4 do Specyfikacji Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do Specyfikacji Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 6 do Specyfikacji Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw lub usług Załącznik nr 7 do Specyfikacji Wzór umowy CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA 1. ZAMAWIAJĄCY Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań tel / fax NIP , REGON PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych dla Zamawiającego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp ): usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; usługi w zakresie sieci komputerowej; Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Prusa 3, Poznań tel fax

2 usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające; Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Części II Specyfikacji. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Okres od dnia wskazanego w umowie do 31 stycznia 2015 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania lub wykonywania należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi podobnej; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w postaci dysponowaniem co najmniej jednym specjalistą od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Professional Server Administrator, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez usługę podobną rozumie się trwającą minimum 1 rok usługę obejmującą administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej IT zleceniodawcy i jej rozwój oraz obsługę i pomoc dla pracowników zleceniodawcy, wraz z zapewnieniem u zleceniodawcy stałego dyżuru specjalisty od administracji i helpdesk w godzinach pracy. Usługa podobna obejmować musiała min. 100 stanowisk komputerowych i min. 10 szt. serwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą serwerową oraz obsługę: 1) oprogramowania służącego do projektowania typu AutoCAD lub ArcGis lub Mapinfo; 2) oprogramowania Linux Servers, Windows Serwer 2008, Lotus Domino, serwerów GIS (o zachowanej funkcjonalności ArcGIS Server, ArcGIS SDE, ArcGIS IMS), IBM TSM, VMware, MS Office, Postfix Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wymaganych w pkt WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1) wypełniona i podpisana przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oferta sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Specyfikacji; 2) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji oraz dokumenty: a) sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Specyfikacji, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, b) sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2

3 3) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji; 4) oryginał lub poświadczona przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone w oparciu o załącznik nr 3 do Specyfikacji; 5) wypełnione i podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy; 6) jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kopii uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę; 7) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymagane jest załączenie dokumentu udowadniającego, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 8) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów opisanych w ppkt 4 składa dokumenty lub dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231); Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w ppkt 2, 3, 4, 5 odrębnie dla każdej jednostki, a wskazane w ppkt 1 wspólnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponadto załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą podstawą do określenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w terminie 3 dni roboczych (pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania wezwania, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ, PRZEKAZYWANIA PISM ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH Wszelkie pisma, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się również przekazywanie pism za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie (dniem wpływu pisma jest wówczas dzień wpływu faksu, chyba że forma pisemna wpłynęłaby szybciej). Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są p. Przemysław Chmielewski (w zakresie procedury) i p. Tomasz Stojczyk (w zakresie przedmiotu zamówienia), od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3

4 Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: W tytule przelewu należy podać sygnaturę postępowania. Gwarancja musi być nieodwołalna, nieprzenoszalna oraz płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować całość okresu związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w sytuacji, w której Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta oraz wymagane załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i czytelne. Dopuszcza się złożenie oferty lub wymaganych załączników w języku innym niż polski wraz z tłumaczeniem. W razie nieczytelności kopii wymaganych dokumentów Zamawiający wzywa wykonawcę do okazania oryginałów dokumentów w zakreślonym przez siebie terminie, pod rygorem uznania nieczytelnych dokumentów za niezłożone. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach do niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. Oferta winna zostać złożona wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi niniejszą specyfikacją. Ofertę oraz załączniki należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w sposób uniemożliwiający rozsypanie się kartek. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. Po upływie do terminu do składania ofert niedopuszczalnym jest wycofanie lub zmiana oferty. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobligowany jest uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz na koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. przesłać na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań lub złożyć w sekretariacie pokój nr 34 oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: Nazwa i adres wykonawcy PRZETARG OUTSOURCING 2014 NIE OTWIERAĆ PRZED 20 grudnia 2013 r. GODZ. 10:10 4 Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Bolesława Prusa Poznań

5 W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia oferty zaleca się zapakowanie w/w koperty z ofertą w kolejną kopertę. 11. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1) dokumenty wymagane zgodnie z pkt 6 Specyfikacji; 2) dowód wniesienia wadium. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) termin i miejsce składania ofert do dnia 20 grudnia 2013 r., godz. 10:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, w sekretariacie pokoju nr 34 (III piętro); 2) termin i miejsce otwarcia ofert w dniu 20 grudnia 2013 r. o godzinie 10:10 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, w pokoju nr 63 (VI piętro). 13. SPOSÓB OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi być przedstawiona w formie ceny brutto za miesiąc realizacji zamówienia. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). Podatek VAT wynosi 23%, z tym, że wskazana stawka ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę ceny brutto podanej w ofercie. Jeżeli wykonawca uprawniony jest do naliczania innej stawki podatku VAT musi załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do tego uprawniony pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, w zakresie kryterium ceny, zamawiający, dla porównania tych ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. Cena musi uwzględniać realizację wszystkich elementów opisanych w części II Specyfikacji, oraz wszystkie inne koszty wykonania zamówienia. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy domagania się od Zamawiającego ich pokrycia. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej. 14. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium oceny ofert cena 100%. Rozpatrywana będzie cena brutto za miesiąc realizacji zamówienia, określona zgodnie z pkt 13 Specyfikacji. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenie ilości punktów będzie następowało wg wzoru: Najniższa cena brutto za miesiąc realizacji zamówienia spośród badanych ofert x 100 / cena brutto za miesiąc realizacji zamówienia badanej oferty = ilość punktów (w zaokrągleniu do pełnego punktu w dół). 15. INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O wyniku postępowania wraz z informacjami wymaganymi art. 92 ust. 1 ustawy, zostaną powiadomieni, zgodnie z formą określoną w pkt 7 Specyfikacji, wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz streszczeniem oceny ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę, zgodnie z formą określoną w pkt 7 Specyfikacji, o terminie i formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany wykonawca poinformuje Zamawiającego, zgodnie z formą określoną w pkt 7 Specyfikacji, o osobach, które w jego imieniu podpiszą umowę, przedstawiając dokumenty wykazujące umocowanie do działania w imieniu wykonawcy wskazanych osób, jeżeli dokumenty takie nie zostały załączone do oferty. 16. UMOWA Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji. 17. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 5

6 W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy. 19. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści odpowiedź na stronie internetowej zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 20. INFORMACJE DODATKOWE 1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. 4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji elektronicznej. 6) Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9) Dopuszcza się powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym zakres realizacji zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 10) Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). 11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Z dniem r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. podpis Dyrektora MPU lub osoby upoważnionej 6

7 CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 21. Ogólny opis wymagań w zakresie wykonywanej obsługi Zamawiającego: 1) Wykonawca zapewni ciągłość usług administracji informatycznej (dalej: IT) i rozwoju infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług obejmować będzie administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej Zamawiającego oraz obsługę i pomoc dla pracowników Zamawiającego; 2) Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego (zgodnie z pkt 24 ppkt 3 Specyfikacji) stały dyżur jednego specjalisty od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Systems Administrator Security, Microsoft Certified Professional, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 3) dyżur prowadzony będzie w godzinach pracy Zamawiającego, określonych w pkt 24 ppkt 3 Specyfikacji, zaakceptowanych przez Zamawiającego i zmienianych w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niewykonywania przez specjalistę czynności, o których mowa w pkt 22 Specyfikacji lub czynności o których mowa w pkt 23 Specyfikacji, Zamawiający ma prawo zażądać zmian personalnych, z pisemnym uzasadnieniem wprowadzenia zmian, po uprzednim wystosowaniu do Wykonawcy pisemnej informacji zawierającej uwagi w przedmiocie wykonywania zamówienia oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. Wykonawca w terminie 14 dni dokona zmian personalnych; 4) Wykonawca przedstawi planowanego specjalistę, spośród zatrudnionych pracowników, którego oddeleguje do prowadzenia stałego dyżuru oraz zapewni o posiadanych przez niego certyfikatach i zaświadczeniach, o których mowa w pkt 21 ppkt 2 Specyfikacji, a na żądanie Zamawiającego przedstawi certyfikaty oraz wymagane zaświadczenia; 5) Wykonawca zapewni osobę zastępującą specjalistę w okresie jego przebywania na urlopach wypoczynkowych oraz zwolnieniach lekarskich lub w innych przypadkach absencji, o umiejętnościach i uprawnieniach nie gorszych niż specjalista stałego dyżuru; 6) rozwinięciem wymagań w zakresie obsługi Zamawiającego są pkt Specyfikacji. 22. Ogólny zakres usług: 1) prace administracyjne na serwerach posiadanych przez Zamawiającego; 2) przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 3) okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania; 4) konsultacje dla pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 5) informowanie pracowników Zamawiającego o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania; 6) instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania; 7) udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 8) zbieranie informacji o potrzebach i uwag w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 9) konfiguracja oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu; 10) usuwanie nieprawidłowości spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania; 11) usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych; 12) odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii oprogramowania, także wynikających z błędów użytkownika); 13) usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonych systemów informatycznych i przywrócenie ich pełnej sprawności; 14) wypożyczanie sprzętu i prowadzenie ewidencji wypożyczeń, w miarę posiadanych stanów sprzętowych Zamawiającego (laptopy, aparaty cyfrowe, wskaźniki, rzutnik, itp.); 15) instalacja materiałów eksploatacyjnych (np. tonery, papier, części eksploatacyjne urządzeń drukujących); 16) sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerów; 17) planowanie rozbudowy infrastruktury systemowej, sieciowej, sprzętowej; 18) HELP DESK programowy i sprzętowy dla wszystkich pracowników Zamawiającego; 19) rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu, Intranetu, oraz sieci miejskiej Urzędu Miasta Poznań; 20) doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych; 7

8 21) konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych; 22) prace związane z udoskonalaniem systemu informatycznego MPU w uzgodnieniu z Zamawiającym; 23) rejestrowanie zgłaszanych przez użytkowników problemów informatycznych; 24) rozwiązywanie problemów informatycznych sprzętowych i aplikacyjnych; 25) dokumentowanie sposobów rozwiązywania powtarzających się incydentów; 26) pomoc użytkownikom w zakresie obsługi wybranych aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego na stacjach roboczych; 27) nadzorowanie wdrożeń nowych aplikacji i sprzętu komputerowego; 28) odpowiedzialność za kontakty z sprzętowym serwisem zewnętrznym, zlecanie napraw urządzeń informatycznych nie objętych przedmiotem zamówienia, pilnowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i okresowej konserwacji sprzętu komputerowego. 23. Szczegółowy zakres administracji infrastrukturą oraz obsługi i pomocy dla pracowników Zamawiającego: 1) System elektronicznego obiegu dokumentów i korespondencji MPU: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 2) Program ArcGis: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 3) Serwer ArcIMS: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 4) Serwer ARCSDE: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 5) Serwer Oracle: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 6) Serwer Poczty Elektronicznej: a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 7) Program Wspomagający ISO ARIS: a) administrowanie, b) nadzór nad poprawnym działaniem; 8) Program BTC E-auditor: a) administrowanie, b) nadzór nad poprawnym działaniem, c) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 9) Serwer Programy (MPU Programy): a) administrowanie, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania, stwierdzenie legalności oprogramowania, usuwanie nielegalnego oprogramowania; 10) Serwer Danych: a) organizacja przestrzeni dyskowej, macierzowej, b) kontrola nad materiałami w formie elektronicznej wychodzącymi, c) zasilanie w nowe dane mapowe np. ortofotomapa, mapa numeryczna, organizacja archiwum elektronicznego itd., d) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania, stwierdzenie legalności oprogramowania, usuwanie nielegalnego oprogramowania, e) nadzór nad legalnością danych w tym map i planów; 11) nadzór techniczny nad sprzętem wskazanym w pkt 25 in fine Specyfikacji: a) codzienny przegląd, b) opieka nad sprzętem komputerowym, c) doraźne naprawianie sprzętu komputerowego, d) zgłaszanie napraw gwarancyjnych, e) zgłaszanie awarii pogwarancyjnych, f) wypożyczanie sprzętu przenośnego, 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo