MAGNETICKÝ ORBITREK SIGMA. Model: NÁVOD NA OBSLUHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGNETICKÝ ORBITREK SIGMA. Model: NÁVOD NA OBSLUHU"

Transkrypt

1 MAGNETICKÝ ORBITREK SIGMA Model: NÁVOD NA OBSLUHU

2 POZOR! Tento návod na obsluhu dobre uschovajte pre prípad jeho použitia v budúcnosti. Tento produkt je určený výlučne pre domáce použitie. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 1. Pred zloţením zariadenia a pred zahájením tréningu sa dôkladne oboznámte s týmto návodom na obsluhu. Bezpečné a efektývne pouţívanie zariadenia je moţné jedine vtedy, ak bude zloţené, udrţiavané a pouţívané správnym spôsobom, ktorý je opísaný v tomto návode. Ak nie ste uţívateľom tohto zariadenia, sprístupnite, prosím, tento návod všetkým jeho uţívateľom a poinformujte ich o všetkých nebezpečenstvách a o bezpečnostných opatreniach. 2. Pred zahájením cvičenia sa skontaktujte s lekárom, aby mohol rozhodnúť, či neexistujú ţiadne psychické alebo fyzické aspekty, ktoré by mohli ohrozovať Vaše zdravie alebo bezpečnosť. Rozhovor s lekárom môţe tieţ pomôcť predchádzať nesprávnemu pouţívaniu zariadenia. Lekár určí, či je počas cvičenia vhodné pouţívať lieky, ktoré by mohli vplývať na pulz, tlak krvi alebo hladinu cholesterolu. 3. Všímajte si signály Vášho organizmu. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môţe negatívnym spôsobom vplývať na Vaše zdravie. Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, treba okamţite prestať cvičiť: bolesti, nepríjemný pocit v hrudnej dutine, neregulárny pulz, výnimočne zrýchlené dýchanie, mdloby, závraty, slabosť. Ak spozorujete ktorýkoľvek z hore uvedených príznakov, mali by ste sa ihneď skontaktovať so svojim lekárom a do stretnutia s ním prestať cvičiť. 4. Zariadenie je treba prechovávať mimo dosahu detí a zvierat. Zariadenie môţu obsluhovať len dospelé osoby. 5. Zariadenie musí stáť na rovnej tvrdej podlahe chránenej madracom alebo kobercom. Z bezpečnostných dôvodov je treba na kaţdej strane zariadenia zabezpečiť aspoň 0,5 m voľného priestoru. 6. Pred zahájením cvičenia sa presvedčte, či sú všetky skrutky a matice dobre zatiahnuté. 7. Bezpečnosť pouţívania zariadenia môţe byť zaručená výlučne vtedy, ak bude pravidelne kontrolovaný jeho technický stav. 8. Vţdy pouţívajte zaradenie v súlade s jeho pôvodným určením. Pokiaľ počas montáţe alebo pouţívania zariadenia zistíte, ţe niektorá jeho časť je chybná, prípadne ak vydáva čudné zvuky, okamţite prestante zariadenie pouţívať a odovzdajte ho na prehliadku do servisu. Poškodené zariadenie nepouţívajte. Počas tréningu noste na sebe vhodné oblečenie. Vyhýbajte sa voľným odevom, ktoré by sa mohli o zariadenie zachytiť, prípadne takým odevom, ktoré by mohli obmedzovať alebo úplne znemoţňovať niektoré Vaše pohyby. Odporúča sa cvičiť vo vhodnej športovej obuvi. Počas cvičenia sa drţte drţadiel.. 9. Bicykel je určený pre domáce pouţitie. Maximálna hmotnosť uţívateľa je 130 kg. 10. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely. Počas zdvíhania a prenášania zariadenia postupujte výnimočne opatrne. Zariadenie by mali vţdy prenášať dve osoby. 11. Zariadenie je podľa normy EN 957 klasifikované v kategórii H a C a je určené výlučne pre domáce účely. Nemôţe byť pouţívané na terapeutické a rehabilitačné účely. 12. Počas zdvíhania a prenášania zariadenia udrţujte príslušnú polohu tela aby nedošlo k poškodeniu Vašej chrbtice. 13. Počas montáţe zariadenia dodrţujte priloţený návod a pouţívajte výlučne súčiastky, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Pred zahájením montáţe najskôr skontrolujte, či Vám boli doručené všetky časti uvedené na priloţenom zozname. 2

3 14. Nie zaleca się pozostawienia urządzeń regulacyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu użytkownika, Neodporúča sa ponechávanie nastavovacích zariadení, ktoré by mohli zavadzať v pohybe uţívateľa, v takej polohe, aby vyčnievala akákoľvek ich súčasť. UPOZORNENIE: PRED POUŢITÍM STATICKÉHO BICYKLA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU. VÝROBCA NENESIE ŢIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŢÍVANÍM VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery po rozloţení: Netto váha: Zotrvačník: Maximálne zaťaţenie produktu: 103x53,5x153 cm 40 kg 7 kg 130kg ZOSTAVA SÚČIASTOK 3

4 P.č. Súčiastka Množstvo A Hlavný rám 1 B Predný stabilizátor 1 C Zadný stabilizátor 1 D Stĺpik volantu 1 E Drţiaky 2 F Volant 1 H Pedále 2 J Drţiak na fľašu 1 M Fľaša 1 N1 Skrutky 4 N2 Matice 4 N3 Podloţky 6 N4 Pruţinové podloţky 6 N5 Skrutky 2 N6 Podloţky 4 N7 Puzdrá 2 N8 Skrutky 4 N10 Gombíky 4 N11 Skrutky 2 N12 Podloţky 4 N20 Skrutky 4 N21 Skrutky 4 N22 Matice 4 TOOLS Náradia: imbusový kľúč, univerzálny kľúč 2 č.p. časť Počet č.p. časť počet A Hlavný rám 1 A48 Zotrvačník 1 A1 Vedenie čidla 1 A49 Matica 2 A2 Vedenie čidla 1 A50 Vedenie odporu 1 4

5 A2-1 Napájací zdroj 1 A51 Pruţina 1 A3 Skrutka 6 A52 Pripevnenie magnetu 1 A4 Podloţka 6 A53 Os 1 A4-1 Pruţinová podloţka 6 A54 Klipsa 2 A5 Bočné ľavé rameno 1 A55 Podloţka 2 A6 Bočné pravé rameno 1 A56 Pruţinová podloţka 2 A7 Podstavec ľavého pedálu 1 A57 Skrutka 2 A8 Podstavec pravého pedálu 1 A58 Vedenie čidla 1 A12 Puzdro 4 A58-1 Skrutka 2 A13 Puzdro 4 A59 Vedenie DC 1 A14 Podloţka 2 A60 Pravý kryt 1 A15 Záslepka 2 A61 Ľavý kryt 1 A16 Skrutka 2 A62 Skrutka 9 A17 Záslepka 2 A63 Skrutka 6 A18 Záslepka 4 A64 Klips 2 A19 Skrutka 2 A65 Matica 1 A20 Puzdro 4 A66 Podloţka 1 A21 Podloţka 4 A67 Os 1 A22 Matica 2 A68 Loţisko 1 A23 Skrutka 2 A69 Puzdro 1 A24 Záslepka 2 A70 Loţisko 1 A25 Podloţka 2 A71 Matica 4 A26 Puzdro 4 B Predný stabilizátor 1 A27 Kríţový rám 2 B2 Záslepka 2 A28 Kryt kríţového rámu 2 B3 Prepravné kolieska 2 A29 Bočné kryty 2 B4 Matica 2 A30 Skrutka 6 B5 Skrutka 2 A31 Podloţka 6 C Zadný stabilizátor 1 A32 Podloţka 1 C1 Gombík 2 A33 Podloţka 1 C2 Záslepka 2 A34 Skrutka 1 D Drţiak volantu 1 A35 Podpora 1 D1 Puzdro 2 A36 Loţisko 1 D2 Kryt puzdro 2 A37 Podloţka 1 E1 Ľavý drţiak 1 A38 Pruţina 1 E2 Pravý drţiak 1 A39 Podloţka 1 E3 Penové drţiaky 2 A40 Matica 1 E4 Záslepky 2 A41 Matica 1 F Volant 1 A42 Skrutka 3 F1 Vedenie čidla pravé 1 A43 Os 1 F2 Vedenie čidla ľavé 1 A44 Remeň 1 F3 Rám volantu ľavý 1 5

6 A45 Koleso 1 F4 Rám volantu pravý 1 A46 Magnet 1 F5 Skrutka 4 A47 Loţisko 2 F6 Penový drţiak 2 N1 Skrutka 4 F7 Počítadlo 1 N2 Matica 4 F8 Penový drţiak 1 N3 Podloţka 6 F9 Spodné pripevnenie počítadla 1 N4 Pruţinová podloţka 6 F10 Skrutka 6 N5 Skrutka 2 F12 Kryt miesta na batérie 1 N6 Pruţinová podloţka 4 F13 Záslepky 2 N7 Puzdro 2 G Podpera osi 1 N8 Skrutka 4 H1 Ľavý pedál 1 N9 Gombík 4 H2 Pravý pedál 1 N10 Skrutka 4 J1 Ľavý drţiak na fľašu 1 N11 Skrutka 2 J2 Pravý drţiak na fľašu 1 N12 Podloţka 4 J3 Skrutka 3 N13 Podloţka 2 L Skoba 2 N14 Podloţka 2 M Fľaša 1 N15 Podloţka 2 N19 Skrutka 2 N16 Podloţka 2 N20 Skrutka 4 N17 Matica 2 N21 Podloţka 4 N18 Hliníkové koleso 1 N22 Matica 4 6

7 SCHÉMA 7

8 NÁVOD NA MONTÁŽ Pre montáţ prístroja pouţite nasledujúce náradie: KROK 1 Za účelom spojenia zadného stabilizátora (C) s hlavným rámom (A) pouţi skrutky (N1) a pruţinové podloţky (N4), podloţky (N3), matice (N2). Po ukončení kroku 1 a 3 môţe byť orbitrek nestabilný. Za účelom stabilizácie jeho polohy nastav (prostredníctvom dotiahnutia + alebo odtiahnutia - ) plastové koncovky zadného stabilizátora (C1). KROK 2 Treba odskrutkovať skrutky (A3) spolu s podloţkami (A4-1,A4) z hlavného rámu (A) pred montáţou. Následne spoj vedenie nastavenia odporu (A1) s (A2). Ďalšou etapou je spojenie drţiaku volantu (D) s hlavným rámom (A) prostredníctvom skrutiek (A3) a podloţiek (A4-1, A4). Skrutky (A3) slúţia len a výlučne na vykonanie kroku 3. Prosím nepouţívajte ich náhodou na vykonanie kroku 4. POZOR: Prosím dávajte pozor pri spájaní drţiaku volantu s hlavným rámom, aby ste nepoškodili prevody KROK 3 Spoj predný stabilizátor (B) s hlavným rámom (A) s pouţitím skrutiek (N1), podloţiek (N4, N3) a matíc (N2). 8

9 KROK 4 Ďalším krokom je spojenie bočného ramena (A5) so podstavcom pedálu (A7) s pouţitím skrutky (N5), podloţiek (N4, N3) a puzdra (N7). Hore uvedenú činnosť vykonaj na oboch stranách orbitreku. Prosím pamätaj si o pridaní puzdra (N7) zhodne s dole znázorneným malým obrázkom. Po vykonaní kroku 4 prosím dotiahnu skrutku (A3) z kroku 2. KROK 5 Prosím namontujte plastové pedále (H1) na ich podstavcoch (A7) s pouţitím skrutiek (N8), podloţiek (N12, N6) a gombíku (N10). POZOR: Podstavec pedálu má 3 rôzne otvory umoţňujúce prispôsobenie polohy pedálov individuálnym poţiadavkám uţívateľa. KROK 6 Ďalšou etapou skladania orbitreku je spojenie vedenia (A1) vyčnievajúceho pri vrchole drţiaka volantu s vedeniami volantu (F1,F2). S pouţitím skoby (L) a skrutiek (N9) prosím spojte volant ( F) z jeho drţiakom (D). Pozor: prosím nezabudnite dotiahnuť 4 skrutky nachádzajúce sa v zadnej časti volantu. 9 9

10 KROK 7 Ďalším krokom je namontovanie drţiaka na fľašu (J) na drţiaku volantu (D) prostredníctvom dvoch skrutiek (N11). KROK 8 Spoj drţiaky (E: E1 a E2) s bočnými ramenami (A6) s pouţitím skrutiek (N20), podloţiek (N21) a matíc (N22). PRENÁŠANIE ORBITREKU Opatrne zdvihnite orbitrek na predné prepravné kolieska a drţiac ho z obidvoch strán premiestnite ho na zvolené miesto. prepravné kolieska 10

11 NÁVOD NA TRÉNOVANIE Dodrţiavanie TRÉNINGOVÉHO CYKLU prinesie veľa úţitku pre zdravie, ako napríklad: lepšia fyzická kondícia, vytvarovanie svalstva a v spojení s kontrolou prijímaných kalórií zníţenie telesnej hmotnosti. ZAHRIEVACIA FÁZA Táto fáza zaručuje správne prúdenie krvy v organizme a napomáha správnej práci svalstva. Rozohriatie redukuje riziko vzniku kŕča a poškodenia svalstva. Odporúča sa vykonanie niekoľkých stečingových cvikov znázornených na dolu uvedených obrázkoch. V kaţdej pozícii by ste mali vydrţať okolo 30 sekúnd. Počas týchto cvikov nie je vhodné svaly prílišne napínať alebo namáhať. Ak pocítite akékoľvek bolesti, okamţite prestaňte cvičiť. SVALY KRKU, RAMIEN, VNÚTORNÉ SVALSTVO STEHIEN A CHRBÁTU SVALY NÔH, PREDKLON, SVALY /ACHILLOVÁ DOPREDU ŠĽACHA PREDKLON VNÚTORNÉ SVALSTVO STEHIEN LÝTKA / ACHILLES BOČNÝ ÚKLON VONKAJŠIE SVALSTVO STEHIEN FAZA TRÉNINGU Táto fáza vyţaduje fyzickú námahu. Postupne pri pravidelnom tréningu sa svaly Vašich nôh stanú omnoho elastickejšie. Cvičte svojím vlastným tempom, ale dôleţité je to, aby ste toto tempo stále udrţiavali. Počas cvičenia by sa Váš pulz mal nachádzať v zóne znázornenej na obrázku. 11

12 PULS MAXIMUM TARGET ZONE MINIMUM VEK Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút, ale v prípade väčšiny osôb môţe trvať medzi minútami. ODDYCH Táto fáza umoţňuje obnovenie normálneho pulzu a upokojenie svalstva. Táto fáza je zopakovaním zahrievacej fázy a treba ju vykonávať pribliţne 5 minút. Zopakujte počas nej rozťahovacie cvičenia ale nezabúdajte pritom, aby ste svalstvo príliš namáhali. Odporúčame trénovať minimálne trikrát týţdenne. POLOHA Postavte sa na pedále, dlaňmi chyťte drţadlá. Cvičte vykonávajúc striedavé pohyby nohami a rukami. Počas cvičení drţte chrbát vzpriamený (obrázok). Cvičenia na stacionárnom orbitreku nahradzujú cvičenia vykonávané na obyčajnom bicykli. RYSOVANIE SVALSTVA Ak chcete rysovať svalstvo nôh, je nutné počas tréningu značne zväčšiť odpor zariadenia. Vedie to k zväčšeniu napätia svalstva, čo môţe znamenať, ţe nebudete môcť trénovať tak dlho ako by ste chceli. Ak okrem toho chcete trénovať aj svoju fyzickú kondíciu, je nutné meniť program tréningu. Vtedy je nutné tréning začať tak ako vţdy od zahrievacej fázy a cez fázu tréningu pokračovať aţ po odpočinok, ale na konci fázy tréningu je nutné zvýšiť odpor zariadenia tak, aby ste zintenzívnili prácu Vašich nôh. Je nutné obmedziť rýchlosť tak, aby sa pulz udrţoval v vyznačenej zóne. ZNÍŽENIE TELESNEJ HMOTNOSTI Tu je dôleţitým faktorom telesná námaha, ktorú treba vykonať počas cvičenia. Čím dlhšie a intenzívnejšie trénujete, tým viac kalórií stratíte. Úspechom je získanie takej istej účinnosti ako v prípade kondičného tréningu. 12

13 CHYBA ZARIADENIA Pokiaľ sa na zariadení neobjavujú ţiadne informácie, presvedčte sa, či sú všetky káble dobre zapojené. POUŽITIE SPÔSOB UKONČENIA TRÉNINGOVEJ LEKCIE A BRZDENIA Aby sa tréningový prístroj zastavil, musíte prestať s pedálovaním. Orbitrek nemá blokovací systém ani bezpečnostnú brzdu. NASTAVENIE ÚROVNE PRÍSTROJA Pred začatím s tréningom sa odporúča skontrolovať správne nastavenie prístroja. Nastavte prosím správnu úroveň prístroja pomocou koncoviek, tzv. záslepiek zadného stabilizátora. NÁVOD NA OBSLUHU POČITADLA TLAČIDLÁ DOWN Toto tlačidlo slúţia na: - zniţovanie zavedenej hodnoty - voľbu tréningového programu RECOVERY Stlač tlačidlo RECOVERY za účelom kontroly statusu tempa srdcového tepu 13

14 START/STOP Stlač tlačidlo START/STOP za účelom začatia alebo ukončenia tréningu UP Toto tlačidlo slúţia na: - zvyšovanie zavedenej hodnoty - voľbu tréningového programu MODE Stlač tlačidlo MODE za účelom: - potvrdenia zvolenej funkcie alebo programu - potvrdenia zavedených údajov RESET Stlač tlačidlo RESET za účelom resetovania aktuálnych hodnôt, zastavenia tréningu alebo za účelom návratu do hlavného menu ŠPECIFIKÁCIA ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ Funkcia Znázorňovanie hodnoty Hodnoty, ktoré je možné zaviesť ČAS (TIME) RÝCHLOSŤ (SPEED) VZDIALENOSŤ (DISTANCE) KALÓRIE (CALORIES ) TEP (PULSE) RPM WATT 00:00-99:59 MIN KM/H KM KCAL P~30~230 0~999 0~999 00:00-99:00 MIN KM/H KM KCAL 0~30~230 0~999 10~350 POUŽITIE 1. Za účelom vyuţitia moţností a všetkých funkcií počítadla je treba pred začatím tréningu pripojiť napájací zdroj do napájania. 2. Displej vydá špecifický zvuk ihneď po zapnutí. Následne sa na displeji znázornia všetky segmenty na 2 sekundy. 3. Ďalším krokom je zavedenie individuálnych vlastností uţívateľa so zmenou nastavenia pomocou tlačidla MODE t.j. pohlavie (sex), vek (age), výška (height), hmotnosť (weight) a nastavenie poţadovaných hodnôt tlačidlami UP/DOWN a potvrdenie tlačidlom MODE. Tieto údaje je moţné zaviesť pre štyri rôzne osoby: U1, U2, U3, U4. 4. Po zavedení všetkých údajov sa na displeji znázorní hlavné menu (obr. G). 14

15 5. Automaticky sa znázorní program MANUAL. Uţívateľ môţe tlačidlami UP alebo DOWN zvoliť program, o ktorý má záujem. Na výber má MANUAL PROGRAM (12 profilov) USER PROGRAM HRC WATT (obr. H, I, J, K) RÝCHLY ŠTART A PROGRAM MANUAL TZV. RUČNÝ 1. Je moţné začať cvičenia ihneď po stlačení tlačidla START. 2. Pred začatím cvičenia je moţné podľa dole uvedených funkcií nastaviť poţadovanú hodnotu pre dosiahnutie: TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (tep) s pouţitím tlačidiel UP a DOWN, zmenu a potvrdenie funkcie tlačidlom MODE. 15

16 3. Po zavedení všetkých hodnôt, prosím stlačte tlačidlo START za účelom začatia cvičenia. Počas cvičenia budú všetky hodnoty odpočítavané smerom dole. 4. Počas cvičenia je moţné nastavovať odpor prostredníctvom tlačidiel UP/DOWN. PROGRAMY 1. Prvým krokom je voľba vhodného programu (od P1 do P12) s pouţitím tlačidiel UP a DOWN a potvrdenie ho stlačením tlačidla MODE. 2. Zvolená hodnota sa potvrdzuje tlačidlom MODE. Po stlačení START je moţné začať cvičenia. 16

17 USER PROGRAM TV. UŽÍVATEĽOV 1. Uţívateľov program bol vytvorený pre uspokojenie individuálnych potrieb uţívateľa, ktorý prostredníctvom tlačidiel UP, DOWN a MODE môţe vytvoriť svoj vlastný tréningový program. 2. Zavedené údaje môţu byť zrušené podrţaním tlačidla MODE po dobu 2 sekúnd. PROGRAM H.R.C. 1. Pred začatím tréningu v tomto programe je treba zaviesť vek, ktorý je nevyhnutný pre výpočet vhodnej úrovne tepu pre zavedený vek. 2. Za účelom voľby programu s názvom TARGET H.R. je treba pouţiť tlačidlá UP/DOWN. Následne prosím potvrďte svoju voľbu stlačením tlačidla MODE. 3. Počiatočná hodnota pre vek je 20. Následne prosím zaveďte svoj vek pouţitím tlačidiel UP/DOWN. Ďalšou etapou je potvrdenie zavedeného údaju stlačením tlačidla MODE. 4. Na displeji sa aktuálne znázorňuje hodnota TARGET H.R. vypočítaná na základe veku a tepu. Po zavedení hodnoty THR, ktorú chcete dosiahnuť počas tréningu je treba cvičiť vhodným tempom za účelom dosiahnutia tejto hodnoty. 5. Zakaţdým, keď sa zvolí program THR, výstupnou hodnotou je 100. Rozsah pre voľbu sa nachádza v rozmedzí od 30 do 230 bpm. 17

18 PROGRAM WATT 1. Program WATT slúţi na výpočet spoteby energie so zohľadnením prekonanej vzdialenosti a spálených kalóríi. 2. Po voľbe programu WATT sa automaticky znázorňuje hodnota 120. Uţívateľ v kaţdej chvíli môţe zväčšiť alebo zmenšiť poţadovanú hodnotu prostredníctvom tlačidiel UP a DOWN (rozsah od 10 do 350). Za účelom potvrdeniia zavedeného údaju prosím stlačte tlačidlo MODE. AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE POČITADLA (AUTO ON/OFF) Displej sa automaticky zapne keď začnete hýbať pedálmi, resp. stlačíte ľubovoľnú klávesu. Displej sa automaticky vypne keď prestaneš trénovať na dlhšie ako 5 minút. Všetky údaje budú zachované, znázornia sa keď opätovne stlačíš nejaké tlačidlko za účelom začatia tréningu. FUNKCIE 1. Scan Automatické skanovanie všetkých hodnôt kaţdých 5 sekúnd. 2. Speed (rýchlosť) - Zobrazuje momentálnu rýchlosť, s ktorou je cvičenie vykonávané. 3. RPM Znázorňuje aktuálny počet otáčok za minútu. 4. Time (čas) Znázorňuje sa tréningový čas. Pokiaľ nezavedieš konkrétny tréningový čas, čas bude plynúť aţ do maximálnej úrovne 99:59 (minúty: sekundy). V prípade zavedenia konkrétnej hodnoty, tréningový čas bude odpočítavaný smerom dole, do hodnoty 0:0. Maximálna hodnota, akú je moţné zaviesť predstavuje 99 minút. 5. Distance (vzdialenosť) - Znázorňuje sa prekonaná vzdialenosť počas vykonávania cvičenia. Pokiaľ nezavedieš konkrétnu vzdialenosť na prekonanie, počítadlo bude sčítavať ďalšie prekonané kilometre aţ do maximálnej úrovne 99:90 (kilometre: metre). V prípade zavedenia konkrétnej hodnoty na dosiahnutie, prekonaná vzdialenosť bude odpočítavaná smerom dole, do hodnoty 0:0. Maximálna hodnota, akú je moţné zaviesť predstavuje 99 kilometrov. 6. Calorie (kalórie) - Znázorňuje spaľované kalórie počas cvičenia. Bez zavedenia konkrétneho počtu kalórií na spálenie, počítadlo bude sčítavať kalórie. V prípade zavedenia počtu kalórií na spálenie, počítadlo ich bude odpočítavať smerom dole, do hodnoty 0. 18

19 7. Pulse (tep) - Znázorňuje aktuálnu úroveň tepu. Za účelom jeho zmerania je treba poloţiť obe dlane na senzoroch vbudovaných do volantu. Na kontrolu či je úroveň pulzu stabilná je treba drţať obe dlane na senzoroch počas celého tréningu. 8. Recovery Za účelom vyuţitai tejto funkcie je treba po skončenom tréningu stlačiť tlačidlo Recovery a ihneď poloţiť obe dlane na čidlách pulzu, tzv. senzoroch. Všetky hodnoty zmiznú z displeja, okrem času (time). Následne sa začne odpočítavanie 1 minúty do hodnoty 0:00. Po ukončení tejto etapy sa na displeji znázorní súčasný status H.R.C. čiţe meranie tepu vo fáze oddychu s hodnotením správnosti. Dostupné úrovne: F1 (najlepšia)-f6 (najhoršia). 9. Pre návrat do základných funkcií znázorňovaných na displeji je treba opätovne stlačiť tlačidlo Recovery. NAPÁJACÍ ZDROJ URČENÝ NA NAPÁJANIE POČÍTADLA: AC (DC 9V, 500MA) V prípade, keď sa displej nezapína, je treba vytiahnuť napájací zdroj z prúdu a počkať 15 sekúnd. ÚDRŽBA 1. Pred kaţdým poţitím zariadenia sa najskôr presvedčte, či sú všetky skrutky, matice a otočné matice dobre dotiahnuté. 2. Na čistenie zariadenia nepouţívajte agresívne čistiace prostriedky. Špinu a prach odstraňujte výlučne mäkkou a vlhkou utierkou. Zo zariadenia odstraňujte stopy potu, nakoľko kyslé ph potu môţe poškodiť jeho povrch. 3. Zariadenie skladujte v suchom mieste, čím zaistíte jeho ochranu pred vlhkom a koróziou. 4. Ak počítač nepracuje správne, presvedčte sa, prosím, či sú všetky káble dobre zapojené, a hlavne či je horný kábel dobre zapojený do počítača. V prípade ak počítač ďalej nefunguje správne, skontrolujte, či sú batérie dobre vloţené a či nie sú vybité. Pokiaľ nie je moţné prečítať informácie na displeji, prípadne ak niektoré prvky displeja nie sú viditeľné, je nutné vymeniť batérie. 5. Z dôvodu ochrany ţivotného prostredia, opotrebované batérie a pod. sa nesmú vyhadzovať s odpadmi z domácností. Opotrebované batérie a pod. musia byť odovzdané v stredisku, ktoré vykoná likvidáciu spôsobom zhodným s platným právom o ochrane ţivotného prostredia. Spokey sp. z o.o. ul. Woźniaka Katowice 19

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SK CZ PL HU Slovensky (2-33) Česky (34-65) Polski (66-97) Magyar (98-129) Prečítajte

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání FSA 21320 X PL SK CZ Instrukcja Obsługi Pokyny pre pouzitie Pokyny pro používání UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SK CZ PL HU Slovensky (2-31) Česky (32-61)

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Models: 00318F, 00319F, 00343F, 00344F Patent

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór.

Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór. INSTRUKCJA OBSŁUGI SM8900-71 FUNKCJE PRZYCISKU UP Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. DOWN Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór. MODE STAR/STOP RESET

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Rotoped MASTER R 19 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

NÁVOD NA OBSLUHU AUTOMATICKÝ REGULÁTOR OTÁČOK MOTORA S TEPELNOU SONDOU RT-03C

NÁVOD NA OBSLUHU AUTOMATICKÝ REGULÁTOR OTÁČOK MOTORA S TEPELNOU SONDOU RT-03C NÁVOD NA OBSLUHU AUTOMATICKÝ REGULÁTOR OTÁČOK MOTORA S TEPELNOU SONDOU RT-03C Sieť Automatický Regulátor Otáčok 1. Základné parametre regulátora Regulátor sníma teplotu v komore kozubového ventilátora

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

POUŽITIE REGULÁTORA, ZÁKLADNÉ FUNKCIE

POUŽITIE REGULÁTORA, ZÁKLADNÉ FUNKCIE POUŽITIE REGULÁTORA, ZÁKLADNÉ FUNKCIE Regulátor SR368-SMART je ekvitermickým regulátorom, určený pre riadenie systému s kotlom (na zemný plyn, vykurovací olej atď.) a dvoma vykurovacími okruhmi ÚK a jedným

Bardziej szczegółowo

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPEED Bieżąca prędkość podczas treningu od 0 do 99,9 km lub mil TIME Zlicza całkowity czas od 0 do 99,59 (minut/sekund) DISTANCE Zlicza całkowity dystans od 0 do 999 km lub mil

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780 4 3 2 1 A 14 15 16 5 13 12 6 7 11 8 B 10 9 2 6 C 5 D 10 18 E 17 F 3 G 19 20 21 H I 2 4 J K 4 22 23 L M 24 N O P 5 SLOVENČINA

Bardziej szczegółowo

CR1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

CR1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56514850 (VD Gas), 56514852 (VD LP), 56514854 (VD Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości Reset Służy do resetowania wybranych funkcji w dowolnym momencie. Przed zresetowaniem musi zostać naciśnięty przycisk

Bardziej szczegółowo

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

A-2 / SLOVENSKY OBSAH A-2 - FORM NO. 56041579 - CR 1100, 1200, 1400. Strana

A-2 / SLOVENSKY OBSAH A-2 - FORM NO. 56041579 - CR 1100, 1200, 1400. Strana CR 1100, CR 1200, CR 1400 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-L Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Advance MODELS 56410000(disc), 56410350(cyl.), 56410001(2042)

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL MASTER E30 ERGOMETER

ELIPTICAL MASTER E30 ERGOMETER CZ ELIPTICAL MASTER E30 ERGOMETER UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Petrainer PET854 Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Český uživatelský manuál PET854 Hlavní funkce 7 stupňů citlivosti obojku

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

TRENAŻER ELIPTYCZNY SIGMA. Model: INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRENAŻER ELIPTYCZNY SIGMA. Model: INSTRUKCJA OBSŁUGI TRENAŻER ELIPTYCZNY SIGMA Model: 84672 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zatrzymać niniejszą instrukcje do późniejszego wykorzystania. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. UWAGI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Tablet so systémom Android 4.0 Návod na obsluhu. Home & Office

Tablet so systémom Android 4.0 Návod na obsluhu. Home & Office SK Tablet so systémom Android 4.0 Návod na obsluhu Home & Office S Tablet so systémom Návod na 1. Úvod Hlasitosť Späť Konektor na slúchadlá USB Port Karta TF Hlavný displej Host HDMI Sieťový konektor Napájanie

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná rúra Mikrovlnná trouba Kuchenka mikrofalowa MW Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Mikrovlnná rúra Mikrovlnná trouba Kuchenka mikrofalowa MW Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Mikrovlnná rúra Mikrovlnná trouba Kuchenka mikrofalowa MW 2007 Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie našeho

Bardziej szczegółowo

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpečnostné pokyny...1 Začíname...3 Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo...3 Funkcie...3 Ovládacie tlačidlá

Bardziej szczegółowo

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpečnostné pokyny...1 Začíname...3 Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo...3 Funkcie...3 Ovládacie tlačidlá

Bardziej szczegółowo

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpečnostné pokyny...1 Začíname...3 Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo...3 Funkcie...3 Ovládacie tlačidlá

Bardziej szczegółowo

CZ - Běžecký pás SHEEN - IN 2031 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb.

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb. AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE egyszerűbb megértéshez egy példa: sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52. győződjen meg arról, hogy a pontos aktuális idő belegyen állítva tevékenység

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se

Bardziej szczegółowo

myphone Všetky práva vyhradené. myphone ONE SK Užívateľská príručka myphone FLIP

myphone Všetky práva vyhradené. myphone ONE SK Užívateľská príručka myphone FLIP Užívateľská príručka myphone FLIP 1 Ďakujeme že ste si vybrali náš telefón. Prosím, prečítajte si poriadne tento manuál. myphone FLIP je určený pre použitie v GSM/GPRS sieti. Veľké tlačidlá so zreteľným

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ASUS CM6870 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4350657

Twoja instrukcja użytkownika ASUS CM6870 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4350657 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UBSŁUGI PL Rower treningowy insportline UB35i

INSTRUKCJA UBSŁUGI PL Rower treningowy insportline UB35i INSTRUKCJA UBSŁUGI PL 11205 Rower treningowy insportline UB35i 1 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 RYSUNEK POGLĄDOWY... 4 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 5 MONTAŻ... 6 OBSŁUGA KOMPUTERA... 11 GWARANCJA...

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Models: 05370F, 05370G, 05390F, 05400F, 05400G, 05410F, 05420F,

Bardziej szczegółowo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo koło koleso siodełko sedlo wspornik siodełka sedlovka zawór ventil przerzutka tylna prehadzovač mostek predstavec pedał pedál przerzutka przednia presmykovač kierownica riaditka stery hlavové zloženie

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Models: 05370F, 05370G, 05390F, 05400F, 05400G, 05410F, 05420F,

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-20 MAS-F20white

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-20 MAS-F20white CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-20 MAS-F20white NÁVOD K POUŽITÍ 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 8724 Orbitrek insportline ET600i

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 8724 Orbitrek insportline ET600i INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 8724 Orbitrek insportline ET600i 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 WAŻNE UWAGI... 3 RYSUNEK POGLĄDOWY... 4 LISTA CZĘŚCI... 5 LISTA DO SPRAWDZENIA... 9 MONTAŻ...10 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-09

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-09 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10 ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Rower treningowy insportline Salenas

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Rower treningowy insportline Salenas INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 14168 Rower treningowy insportline Salenas Spis treści INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 PARAMETRY... 3 MONTAŻ... 4 Zawartość zestawu... 5 Kroki montażu... 6 PANEL KONTROLNY... 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2 Návod na používanie 20 PL SK. Pralka Práčka ZWQ 61215WA

Instrukcja obsługi 2 Návod na používanie 20 PL SK. Pralka Práčka ZWQ 61215WA PL SK Instrukcja obsługi 2 Návod na používanie 20 Pralka Práčka ZWQ 61215WA Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 5 Panel sterowania 5 Tabela

Bardziej szczegółowo

ROWEREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 84673 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 84673 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWEREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 84673 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!!

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-15

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-15 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-15 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY

ORBITREK MAGNETYCZNY ORBITREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 84674 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!!

Bardziej szczegółowo

GAMEPAD TRACER RANGER TRACER RANGER GAMEPAD GAMEPAD TRACER RANGER GAMEPAD TRACER RANGER. Instrukcja obsługi. User s manual.

GAMEPAD TRACER RANGER TRACER RANGER GAMEPAD GAMEPAD TRACER RANGER GAMEPAD TRACER RANGER. Instrukcja obsługi. User s manual. PL EN CZ SK Instrukcja obsługi GAMEPAD TRACER RANGER User s manual TRACER RANGER GAMEPAD Návod k použití GAMEPAD TRACER RANGER Návod na použitie GAMEPAD TRACER RANGER 3 1. CECHY Kompatybilny z USB Technologia

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Chladnička s mrazničkou ERN24300 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. Všetky práva vyhradené. myphone FUN 4 SK. UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone FUN 4

2015 myphone. Všetky práva vyhradené. myphone FUN 4 SK. UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone FUN 4 2015 myphone. Všetky práva vyhradené. myphone UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone FUN 4 Ďakujeme, že ste si vybrali myphone FUN 4. Táto užívateľská príručka je určená pre oboznámenie sa užívateľa so správnym

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Nemecko Nagroda : 1 330 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Nemecko Data rozpoczęcia pracy: 27.02.2015

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

BARON MONACO MARSYLIA. Intenso-doors sp. z o.o Wadowice, ul. Wenecja 3 tel ,

BARON MONACO MARSYLIA. Intenso-doors sp. z o.o Wadowice, ul. Wenecja 3 tel , BARON W-1 BARON W-2 BARON W-3 BARON W-4 BARON W-5 BARON W-6 BARON W-7 BARON cena: 339,00 s DPH / 282,50 bez DPH MONACO W-1 MONACO W-2 MONACO W-3 MONACO W-4 MONACO W-5 3D MONACO cena: 254,00 s DPH / 211,67

Bardziej szczegółowo

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL CZ - Návod na použití MINI STEPPER S RUKOJETÍ IN 189 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Pro ČR: Seven sport s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz 1 1 1

Bardziej szczegółowo

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/13 FORM NO. 56091080 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo