Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)"

Transkrypt

1 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości pozyskiwania środków europejskich w latach Skierowany jest do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji z terenu Warszawy i okolic, celem przekazania waŝnych i ciekawych informacji dotyczących zarówno samej UE, jak równieŝ oferowanych przez nią moŝliwości finansowania. W tym numerze Biuletynu przedstawiamy Państwu wybrane ciekawostki dot. Unii Europejskiej, informacje o aktualnie trwających konkursach realizowanych m.in. przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich itd. Ponadto będą mogli Państwo w nim znaleźć oferty współpracy Urzedu Miasta Stołecznego Warszawy oraz innych instytucji i organizacji poszukujących partnerów do konferencji i projektów międzynarodowych. W tym numerze prezentujemy Państwu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Legenda: Ciekawostki europejskie Aktualne konkursy, warsztaty, szkolenia Oferty instytucji i organizacji poszukujących partnerów do projektów międzynarodowych Informacja o projekcie realizowanym w m.st. Warszawa W tym numerze: Konferencja w Pradze na temat polityki handlowej Nowe konkursy na Mazowszu 2 Patronat polskiej Prezydencji w 2011 roku Podsumowanie Prezydencji Szwedzkiej Rozpoczął się Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Młodzieżowa Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży Priorytety hiszpańskiej Prezydencji w zakresie polityki spójności Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski Termin składania wniosków na Partnerskie Projekty Grundtviga Konkursy Szwajcarsko- Polskiego Funduszu Współpracy, Programów Współpracy Transgranicznej Konkursy Fundacji im. Stefana Batorego, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, PO IiS, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PO KL, PO IG Europejskie Wykłady Otwarte w lutym 2010 Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów do realizacji projektów Poszukują partnerów/ zapraszają do projektów: Europe Direct i Eurodesk Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie

2 Konferencja w Pradze na temat polityki handlowej Dyrekcja Generalna ds. Handlu (DG Trade) zaprasza przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 27 krajów Unii Europejskiej oraz państw kandydujących na konferencję poświęconą polityce handlowej Wspólnoty. Odbędzie się ona 24 marca 2010 r. w stolicy Republiki Czeskiej, Pradze. Celem seminarium jest zaangaŝowanie organizacji społecznych (NGOs, stowarzyszeń konsumenckich, związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń wyznaniowych itp.) we współtworzenie polityki handlowej UE. Chodzi takŝe o tworzenie zaplecza dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w krajach EU12 (dwanaście państw przyjętych do Wspólnoty w ciągu ostatnich 5 lat). Podobne seminaria odbywały się juŝ w minionych latach w Brukseli (2009), Sofii (2007) i Budapeszcie (2006). Podczas praskiej konferencji omawiane będą m.in. perspektywy polityki handlowej w nadchodzących latach ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla nowych członków UE wynikających z porozumień handlowych, rola Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz negatywne skutki globalnego kryzysu. Cele konferencji: ZaangaŜowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego z EU12 w europejską politykę handlową, Lepsze zrozumienia pojęć związanych z polityka handlową, jej celami i procesem negocjacyjnym, wyjaśnienie roli polityki handlowej UE w odniesieniu do innych polityk zewnętrznych, Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagadnień związanych handlem i ich znaczenie, Budowanie zaplecza dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, by móc je angaŝować w sprawy związane z polityką handlową, Pomoc w lepszym zrozumieniu porozumień handlowych i wynikających z nich korzyści dla krajów EU12, Zachęcenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału w dialogu na poziomie europejskim. J e d n o d n i o w a k o n f e r e n c j a "Rozmowa o społeczeństwie obywatelskim" odbędzie się 24 marca 2010 r. w czeskiej Pradze, w Diplomat Hotel. Spotkanie będzie prowadzone po angielsku, organizatorzy zapewniają tłumaczenie na czeski i francuski. W seminarium moŝe uczestniczyć ok. 70 osób. Informacje na temat rejestracji i udziału w konferencji znajduje się tutaj. Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Nowe konkursy na Mazowszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Pośrednicząca komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdził harmonogram naborów wniosków na 2010 rok. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ogłosi 21 konkursów, dzięki którym przyszli beneficjenci otrzymają ok. 600 mln zł wsparcia pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z nowym harmonogramem* pierwsze konkursy, które zostaną ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę to konkursy systemowe w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS oraz Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR. Dzięki funduszom euro- Pomocą unijną objęte zostaną przedsięwzięcia przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, które charakteryzują się duŝym bezrobociem i niŝszym poziomem wykształcenia. Wsparciem pochodzącym z EFS zostaną objęte osopejskim osoby zagroŝone wykluczeniem społecznym zostaną objęte wsparciem poprzez działania zmierzające do ułatwienia tym osobom dostępu do rynku pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem. Beneficjentami projektów systemowych są Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu całego Mazowsza. W I kwartale br. MJWPU ogłosi konkurs dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, którego celem jest dofinansowanie projektów wspierających początkujących przedsiębiorców z regionu. Projekty realizowane w ramach Działania pozwolą zmniejszyć bezrobocie w województwie mazowieckim. Kolejny konkurs ogłoszony w I kwartale br. będzie dotyczył pod- noszenia kwalifikacji zawodowych dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Dzięki projektom realizowanym w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw moŝliwe będzie przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz kursów przekwalifikowujących. W efekcie nastąpi wzrost kompetencji pracujących osób, rozwój wiedzy z róŝnych dziedzin oraz przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Str. 2 Biuletyn Europejski

3 (Ciąg dalszy ze strony 2) by zagroŝone wykluczeniem społecznym poprzez m.in. kursy i szkolenia umoŝliwiające nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. W ramach konkursów ogłoszonych w roku 2010, w Priorytecie VII dofinansowany zostanie sektor ekonomii społecznej, a takŝe projekty integrujące mieszkańców z obszarów wiejskich, przedsię- wzięcia, które pomogą w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, związków zawodowych, urzędów pracy czy jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Priorytetu IX PO KL wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców Mazowsza, szczególnie z obszarów wiejskich. Szkolnictwo zawodowe, zwiększenie dostępności kształcenia osób dorosłych, uzupełnienie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych to takŝe cele konkursów, które MJWPU ogłosi w 2010 r. *Harmonogram konkursów w ramach PO KL moŝe ulec zmianie. Więcej na Program PO KL/ Harmonogram konkursów. Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdra- Ŝania Programów Unijnych Patronat polskiej Prezydencji w 2011 roku Organizatorzy imprez i inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, obywatelskim i sportowym mogą się juŝ ubiegać o patronat polskiej Prezydencji 2011! Patronatem mogą być objęte projekty realizowane w drugiej połowie 2011 r., które: Promują członkostwo Polski w UE i jej rolę podczas Prezydencji; Przyczyniają się do osiągnięcia celów oraz priorytetów Prezydencji Polski; Wzbogacają program kulturalny/oprawę artystyczną Prezydencji Polski; AngaŜują lokalne społeczności na rzecz Prezydencji; Prezentują moŝliwości współdecydowania o kierunkach i kształcie procesu integracji europejskiej przez Polskę i Polaków; Prezentują szanse i moŝliwości jakie niesie integracja europejska dla obywateli. O patronat mogą się ubiegać podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne, jednostki samorządowe i inne instytucje dla przedsięwzięć, które mają przyczynić się do promocji Prezydencji Polski w UE wśród społeczeństwa w Polsce i za granicą. Patronatem nie mogą być jednak objęte projekty o charakterze politycznym, religijnym, ani komercyjnym. Pełny opis zasad przyznawania patronatów dostępny jest na stronie: Zachęcamy do nadsyłania aplikacji! Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Podsumowanie Prezydencji Szwedzkiej Z końcem 2009 roku Szwedzi przekazali Przewodnictwo w Unii Europejskiej Hiszpanii i zaprezentowali podsumowanie z ostatnich sześciu miesięcy. Zmiany klimatyczne Celem Prezydencji było utrzymanie roli UE w zwalczaniu zmian klimatycznych i jedności krajów wspólnoty w czasie grudniowej konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze (COP15). Na jesieni 2009 roku został przyjęty silny mandat na negocjacje w Kopenhadze, który zawierał: Długoterminowy cel redukcji emisji: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych UE o 80-95% do 2050 r. w porównaniu do poziomów z 1990 r. Krótko i średnioterminowy cel redukcji emisji: dla UE ograniczenie emisji o około 20% do 2020 r. i o 30%, jeśli inne strony ograniczą w wystarczającym stopniu własne emisje. Wymóg ograniczonych emisji dla międzynarodowego transportu: Do 2020 r. wymagane jest ograniczenie 10% dla lotnictwa i 20% dla Ŝeglugi w odniesieniu do poziomów z 2005 r. UE uwa- Ŝa, Ŝe z opłat pochodzących z lotnictwa i Ŝeglugi powinny być finansowane działania związane z ochroną klimatu w krajach rozwijających się, zwłaszcza wśród najbiedniejszych narodów. Zaprzestanie niszczenia tropikalnych lasów deszczowych: niszczenie musi być ograniczone o połowę do 2020 r. i całkowicie ustać do 2030 r. UE opowiada się za takimi decyzjami podjętymi w Kopenhadze, które zatrzymają dewastację lasów tropikalnych i które będą wspierać zalesianie i promować leśnictwo zrównowa- Ŝone. Porozumienie w sprawie wkładu UE w finansowanie klimatu: UE wspiera szacunkową potrze- (Ciąg dalszy na stronie 4) Numer 1 (13) Str. 3

4 (Ciąg dalszy ze strony 3) bę długoterminowego finansowania w wysokości 100 bilionów euro rocznie do UE szacuje globalną potrzebę szybkiego rozpoczęcia finansowania na 7 bilionów euro rocznie w latach UE i jej Państwa Członkowskie gotowe są płacić 2,4 bilionów euro rocznie. Na konferencji klimatycznej ONZ (UNFCCC) w Kopenhadze (COP 15) osiągnięto polityczne porozumienie. UE pragnęła jednak bardziej ambitnego rezultatu. Zobowiązania do redukcji emisji są zbyt słabe i nie ma długoterminowego celu dla ograniczeń emisji. Ponadto, kwestią otwartą jest równieŝ to, jak wdroŝyć prawnie wiąŝące porozumienie. Natomiast pozytywnymi aspektami porozumienia są: Odniesienie do celu 2 stopni temperatury, Zobowiązania dot. finansowania działań podejmowanych przez kraje rozwijające się w odniesieniu do zmian klimatycznych, Zgoda szybko rozwijających się krajów na sporządzenie listy zobowiązań do działania i zgłaszania ich w transparentny sposób. UE i jej Państwa Członkowskie w czasie szczytu klimatycznego działały w sposób skoordynowany i nawoływały do bardziej ambitnych ustaleń razem z kilkoma krajami Afryki i małymi państwami wyspowymi. Kryzysy ekonomiczny Celem Prezydencji było zagwarantowanie wyjścia bardziej wzmocnionej UE z bieŝącego kryzysu gospodarczego i finansowego. Jesienią podjęte zostały działania na rzecz wzmacniania rynków finansowych poprzez poprawę nadzoru i regulacje, a takŝe utrzymywanie porządku w finansach publicznych. W czasie Prezydencji szwedzkiej uzgod- niono między innymi: Lepszy i zwiększony nadzór finansowy: silne instytucje europejskie do spraw nadzoru finansowego zapobiegną pojawieniu się nowych kryzysów i będą sprawować nadzór transgraniczny. Ustanawia się połączoną Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) w celu monitorowania stabilności całego systemu finansowego. W tym samym czasie tworzy się trzy nowe organy nadzorujące na poziomie niŝszym: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Program a m i E m e r y t a l n y m i i Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi. Koniec z kulturą niestosownych premii pienięŝnych: Państwa Członkowskie zgodziły się na nowe wiąŝące europejskie zasady regulujące systemy kompensacyjne w bankach i firmach inwestycyjnych. Promują one odpowiedzialność za długoterminowy, zdrowy i zrównowaŝony rozwój. Chronią one równieŝ przed zachowaniami wysokiego ryzyka, które mogą zagraŝać stabilności systemu finansowego. Nowe zasady europejskie w sprawie adekwatności kapitałowej: zasady te zmniejszają moŝliwości odsprzedaŝy ryzyka i czynią banki bardziej odporne na straty w trudnym czasie. W ten sposób, ograniczają one ryzyko gospodarstw domowych i firm, na które niekorzystnie wpływa brak podaŝy kredytów. Finansowa polityka strategii wyjścia: w wyniku ustanowienia zasad gothenburskich, finansowej polityki strategii wyjścia określającej sposób powrotu do zdrowych finansów publicznych oraz przyjęcia procedury nadmiernego deficytu, Prezydencja ustanowiła proces na przyszłość. Strategia wyjścia rynków finansowych: obecnie istnieją jasne zasady wycofywania środków wspierających rynki finansowe. Dzięki tym strategiom zdrowe banki będą miały właściwą motywację do powrotu na rynek konkurencyjny a inne banki do uporania się ze swoimi brakami. Nowa strategia wzrostu dla UE w 2020 r.: Prezydencja utorowała drogę wysiłkom na rzecz rozwoju w przyszłej dekadzie. Przyszłe wysiłki na rzecz wzrostu będą koncentrować się na ekoefektywnej gospodarce, silniejszej konkurencji, zwiększonym inwestycjom w dziedzinie badań i edukacji, pełnym zatrudnieniu i wysokim poziomie podaŝy siły roboczej oraz długoterminowym, zrównowaŝonym finansom publicznym. Traktat z Lizbony Traktat z Lizbony wszedł w Ŝycie 1 grudnia 2009 roku. DuŜy wysiłek został poświęcony przy tym kwestiom instytucjonalnym: Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej: Jose Manuel Barosso został ponownie wybrany we wrześniu 2009 roku na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ratyfikacja Czech: po tym jak Rada Europejska w dniach października 2009 roku udzieliła Republice Czeskiej wyjaśnień dotyczących stosowania Karty Praw Podstawowych prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus podpisał czeską ratyfikację. Kluczowe nominacje: na nadzwyczajnym szczycie nieformalnym dnia 19 listopada Herman van Rompuy został Stałym Przewodniczącym Rady Europejskiej na okres dwóch i pół roku. Catherine Asthon została nominowana Wysokim Przedstawicielem Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa na okres pięciu lat. Wejście w Ŝycie Traktatu z Li- Str. 4 Biuletyn Europejski

5 zbony: wszystkie przygotowania mogły być sfinalizowane w celu wejścia w Ŝycie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 roku. Strategia UE dla Morza Bałtyckiego Prezydencja miała ambicję przyjęcia Strategii UE dla Morza Bałtyckiego, której celem jest podjęcie działań na rzecz czystszego morza i dynamizacja regionu pod względem gospodarczym: Strategia dla Morza Bałtyckiego: do tej pory nie było strategii UE dotyczącej sposobu poprawy wzrostu w regionie lub sposobu rozwiązywania kwestii zagroŝenia środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Strategia Morza Bałtyckiego stanowi waŝny instrument dla wysiłków dotyczących czystszego Morza Bałtyckiego i konkurencyjnego regionu Morza Bałtyckiego. Program Sztokholmski W oparciu o wizję bezpieczniejszej i bardziej otwartej Europy, w której chronione są prawa jednostki, ambicją Prezydencji było przyjęcie programu w obszarze sprawiedliwości zwanym Programem Sztokholmskim. Program ten będzie stanowił wytyczną dla współpracy w zakresie sprawiedliwości, policji i migracji przez następne pięć lat i podkreśla między innymi: ochronę integralności: integralność jednostki i prawo do prywatności pozostają teraz bardziej w centrum uwagi. większe bezpieczeństwo prawne: intensyfikowane są wysiłki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do podejrzanych o popełnienie przestępstwa i w celu ochrony danych osobowych. nej takiej jak handel Ŝywym towarem i przemyt narkotyków. ambicje odnośnie systemu azylowego: w dziedzinie migracji przyjmowane jest jasne stanowisko w spawie utworzenia wspólnego systemu azylowego w 2012 r., który będzie zarówno bezpieczny prawnie jak i skuteczny. Rozszerzenie Strategiczne znaczenie ma trwający proces rozszerzenia UE. Celem Prezydencji było zapewnienie ciągłych postępów w tym obszarze. Porozumienie pomiędzy Chorwacją i Słowenią: Prezydencja wspomagała porozumienie pomiędzy Chorwacją i Słowenią w sprawie postępowania arbitra- Ŝowego dot. do sporu granicznego pomiędzy obydwoma krajami. Negocjacje akcesyjne Chorwacji wkraczają w ostatni etap i Prezydencja ma nadzieję, Ŝe szereg obszarów negocjacyjnych zostanie wkrótce sfinalizowanych. Trwają negocjacje z Turcją: nastąpił postęp w przeglądzie nieuregulowanych zobowiązań w odniesieniu do stosowania Protokołu z Ankary z uwzględnieniem delikatnego procesu negocjacji w sprawie Cypru. Ocenianie wniosków: Rada Europejska podjęła decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosków o członkostwo Islandii, Albanii i Czarnogóry po przedstawieniu opinii przez Komisję Europejską. Wniosek Islandii zostanie prawdopodobnie rozpatrzony na początku roku 2010, aby negocjacje z tym krajem mogły rozpocząć się wiosną. Porozumienie przejściowe z Serbią: porozumienie przejściowe Serbii z UE (w sprawie wymiany handlowej i kwestii związanych z handlem) moŝe zacząć obowiązywać. Unia Europejska jako globalny większą współpracę: wzmacniana jest współpraca między Państwami Członkowskimi w celu wspólnego zwalczania powaŝnej przestępczości transgraniczaktor Celem Prezydencji było wzmocnienie roli UE jako podmiotu o znaczeniu globalnym, z jasną wizją pokoju, rozwoju, demokracji i praw człowieka. Celem Prezydencji było takŝe zwiększenie zdolności działania UE w czasie kryzysu międzynarodowego, wzmocnienie współpracy z waŝnymi partnerami i wpływu na wspólne unijne inicjatywy w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityki handlowej i rozwoju: Siedem szczytów z państwami z poza Unii: Republiką Południowej Afryki, Brazylią, Stanami Zjednoczonymi, Indiami, Chinami, Rosją i Ukrainą. W wielu przypadkach relacje pomiędzy UE i kaŝdym z tych krajów zostały wzmocnione. Głównym tematem rozmów na kaŝdym ze szczytów był klimat - szczyty miały na celu przekazanie tym krajom najnowszych informacji przed światowym szczytem klimatycznym w Kopenhadze. Nowa Europejska SłuŜba Działań Zewnętrznych (EEAS): Rada Europejska z października 2009 roku zatwierdziła wskazówki Prezydencji dotyczące ustanowienia Europejskiej SłuŜby Działań Zewnętrznych. Raport jest podstawą propozycji, która ma zostać przedstawiona przez Wysokiego Przedstawiciela. Kontynuacja wdraŝania Partnerstwa Wschodniego Prezydencja przedstawiła projekt bardziej szczegółowych strategii dotyczących Afganistanu/Pakistanu. Trwają prace mające na celu wdroŝenie tych strategii. Opracowano na podstawie: ngs_news/2009/12/16/outcomes _of_the_swedish_eu_presidency Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Numer 1 (13) Str. 5

6 Rozpoczął się Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Komisja Europejska oraz hiszpańska prezydencja w UE zainaugurowały Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Kampania pod hasłem Nie dla ubóstwa! ma na celu umieszczenie w 2010 r. w centrum uwagi całej UE walki z ubóstwem, które dotyka bezpośrednio co szóstego Europejczyka. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi nieodłączny element wychodzenia z kryzysu. Zbyt często skutki recesji najdotkliwiej odczuwają najsłabsi. Dlatego Europejski Rok 2010 powinien przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej i przygotować grunt pod budowę bardziej zintegrowanego społeczeństwa, zgodnie z zaproponowana przeze mnie przyszłą strategią»ue 2020«, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Durão Barroso. Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimír Špidla, dodał: Jedna na sześć osób w Europie toczy codzienną walkę o byt, ale ubóstwo moŝe dotknąć kaŝdego z nas a takŝe całe społeczeństwa. Choć większością narzędzi do walki z biedą dysponują władze krajowe trzy czwarte Europejczyków oczekuje, Ŝe takŝe UE zaangaŝuje się w pomoc. Za sprawą Europejskiego Roku zagadnienie to staje się priorytetem, dzięki czemu cała Europa moŝe połączyć siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym." Prawie 80 milionów Europejczyków czyli 17% społeczności UE Ŝyje obecnie poniŝej progu ubóstwa. Ten alarmujący fakt dostrzega takŝe opinia publiczna, co potwierdza niedawne badanie dotyczące postaw wobec ubóstwa (zob.teŝ IP/09/1585). Znacząca większość Europejczyków (73%) uwaŝa, Ŝe bieda dotyka znaczną część społeczeństwa w ich kraju, a 89% oczekuje od swoich rządów szybkich działań wobec tego problemu. I choć większość respondentów uwaŝa, Ŝe główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie krajowym, 74% oczekuje tak- Ŝe działań na poziomie unijnym. Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Kampania będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu społeczeństwa. Jej zadaniem jest równieŝ mobilizacja wszystkich stron w walce z biedą, promowanie integracji społecznej i włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Działania w ramach Europejskiego Roku będą w duŝej mierze zdecentralizowane: krajowe programy przygotuje kaŝde z 29 państw uczestniczących (27 państw UE oraz Norwegia i Islandia). BudŜet w wysokości 17 milionów EUR przeznaczony zostanie na kampanie podnoszące świadomość społeczną na szczeblu unijnym i krajowym oraz na setki projektów związanych z zagadnieniami priorytetowymi w poszczególnych krajach. W ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Roku odbędzie się m. in. konkurs dziennikarski i inicjatywa związana ze sztuką. Zaplanowano teŝ dwa tygodnie tematyczne w maju i w październiku które zostaną zorganizowane we wszystkich krajach UE. 17 grudnia Rok zakończy konferencja w Brukseli przygotowana pod egidą belgijskiej prezydencji w UE. Na stronie kampanii (http://www.2010againstpoverty.eu) znajduje się partnerska platforma pomagająca w budowaniu sieci kontaktów i tworzeniu wspólnych inicjatyw kluczowych podmiotów, takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władze lokalne i regionalne. Na stronie zaprezentowane zostaną równieŝ wydarzenia organizowane w kaŝdym uczestniczącym kraju. Zob. równieŝ Memo 10/08 Szczegółowe informacje: Rok 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. eu Video News Release : Poverty is still a reality in Europe ails.php?key=a4caf6e35e7b306be7 9b&title=Poverty+is+still+a+realit y+in+europe&titleleft=social%20 affairs Badanie Eurobarometru dotyczące postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (pełne sprawozdanie, sprawozdanie podsumowujące i krajowe arkusze informacyjne): public_opinion/archives/ eb_special_en.htm Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej MłodzieŜowa Nagroda im. Karola Wielkiego dla MłodzieŜy 2010 przedłuŝenie terminu nadsyłania zgłoszeń Termin nadsyłania kandydatur do Europejskiej Nagrody MłodzieŜy im. Karola Wielkiego został przedłuŝony do 14 lutego 2010 roku. Do tej pory napłynęło 37 zgłoszeń z 14 państw i organi- Str. 6 Biuletyn Europejski

7 zatorzy chcieliby dać szansę udziału w konkursie większej liczbie uczestników. Nagrodę, przyznawaną co roku przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, stworzono z myślą o ludziach w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej toŝsamości. Pierwszy etap konkursu polega na wyborze najlepszego projektu w kaŝdym z 27 państw członkowskich przez krajowe jury, składające się z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciela organizacji młodzieŝowych. W drugim etapie europejskie jury, złoŝone z trzech posłów i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego, wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 27 projektów zgłoszonych przez jury krajowe. Projekty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: spełnienie celów konkursu: promowanie porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym; budzenie wspólnego poczucia toŝsamości europejskiej oraz przedstawianie praktycznych przykładów tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności; pierwszeństwo przyznawane jest projektom opracowanym wspólnie przez młodych ludzi reprezentujących kilka państw członkowskich; szczególną uwagę zwraca się na projekty realizowane na zasadzie wolontariatu. Przedstawiciele wybranych 27 projektów krajowych zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie 11 maja 2010 r. Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dla najl e p s z e g o p r o j e k - tu przeznaczono 5000 euro, dla drugiego miejsca euro, dla trzeciego euro. Trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu). W konkursie mogą brać udział osoby lub grupy realizujące np. programy wymiany młodzieŝy, projekty internetowe w skali europejskiej czy imprezy przeznaczone dla młodzieŝy. Oceniane będą tylko projekty juŝ wdraŝane. Regulamin i formularz zgłoszeniowy moŝna znaleźć na stronie internetowej konkursu: lub za pośrednictwem stron PE i Biura Informacyjnego PE w Polsce Źródło: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce Priorytety hiszpańskiej Prezydencji w zakresie polityki spójności Z początkiem bieŝącego roku Hiszpania objęła rotacyjną, sześciomiesięczną prezydencję Unii Europejskiej. Po wejściu w Ŝycie traktatu lizbońskiego Hiszpanie jako pierwsi będą działać w nowym kontekście politycznym i instytucjonalnym. W odniesieniu do spójności, głównym priorytetem będzie debata dotycząca przyszłego kształtu polityki. Dla prezydencji hiszpańskiej zasadnicze znaczenie mają równieŝ kwestie rozwoju regionów wyspiarskich UE i siedmiu regionów najbardziej oddalonych (takich jak Azory czy Gwadelupa). Oto główne wydarzenia związane z polityką spójności podczas prezydencji hiszpańskiej: 19 lutego 2010 r. (Madryt) - nieformalna konferencja ministerialna w sprawie polityki spójności. Główne problemy, które zostaną omówione: przyszłość polityki spójności w kontekście przeglądu budŝetowego, działania uzupełniające prace grupy wysokiego szczebla, integracja spójności terytorialnej z polityką spójności oraz uproszczenie marca 2010 r. (Malaga) - nieformalna konferencja ministerialna w sprawie współpracy terytorialnej czerwca (Toledo) - nieformalna konferencja ministerialna w sprawie budownictwa mieszkaniowego i rozwoju obszarów miejskich marca (Granada) - spotkanie wysokiego szczebla w sprawie innowacyjności maja (Bruksela) - forum najbardziej oddalonych regionów Europy (zorganizowane przez DG ds. Polityki Regionalnej w porozumieniu z prezydencją hiszpańską). Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski Komisja Europejska przesłała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, nie- Numer 1 (13) Str. 7

8 pełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2000/78/WE, zob. równieŝ ME- MO/08/69). Zdecydowała takŝe o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego tej samej dyrektywy w odniesieniu do Węgier, poniewaŝ prawodawstwo tego kraju zostało dostosowane do wymogów UE. Walka z wszelkimi formami dyskryminacji szczególnie w miejscu pracy była priorytetem dla Komisji tej kadencji i dla mnie osobiście. Nasze działania prawne doprowadziły do lepszej ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy w całej UE, powiedział komisarz ds. równości szans, Vladimír Špidla. W uzasadnionej opinii przesłanej Polsce Komisja wskazała, Ŝe: w polskim prawodawstwie zakaz nękania nie obejmuje wszystkich kategorii staŝystów; regulacje dotyczące dostępu do niektórych zawodów nie zawierają konkretnych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; obowiązek pracoda wców w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom racjonalnych usprawnień nie obejmuje osób ubiegających się o pracę i staŝystów; prawo regulujące warunki szko- lenia zawodowego nie zawiera odpowiednich definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji oraz polecenia nakazującego dyskryminowanie. Komisja zdecydowała takŝe o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do Węgier. Wprowadzone w 2006 i 2009 r. zmiany do węgierskiej ustawy o równym traktowaniu oraz wprowadzone w 2007 r. zmiany do ustawy o prawach osób niepełnosprawnych i równości szans dostosowały węgierskie prawodawstwo do dyrektywy. Kontekst Antydyskryminacja (poza dyskryminacją ze względu na płeć i narodowość) jest stosunkowo nowym obszarem polityki UE. W 1999 r., wraz z wejściem w Ŝycie traktatu z Amsterdamu, Wspólnota Europejska uzyskała nowe uprawnienia w dziedzinie zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (nowy art. 13 Traktatu WE). Doprowadziło to w 2000 r. do jednogłośnego przyjęcia przez państwa członkowskie dwóch dyrektyw: dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w Ŝycie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne ( dyrektywa w sprawie równości rasowej ). Dyrektywa ta obejmuje bezpośrednią i pośrednią dyskryminację oraz nękanie w dziedzinie zatrudnienia, szkolenia zawodowego, kształcenia, ochrony socjalnej (w tym zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia), przywilejów socjalnych oraz dostępu do towarów i usług (w tym mieszkań). dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia, pracy i szkolenia zawodowego ( dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia ). Dyrektywa ta obejmuje bezpośrednią i pośrednią dyskryminację oraz nękanie w dziedzinie zatrudnienia i szkolenia ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zawiera ona szczegółowe wymogi dotyczące racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnych pracowników. Terminy transpozycji tych dwóch dyrektyw do prawa krajowego przez państwa członkowskie upływały odpowiednio 19 lipca i 2 grudnia 2003 r. Dla 10 krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r., termin ten upływał 1 maja 2004 r. Dla Bułgarii i Rumunii był to 1 stycznia 2007 r. Dalsze informacje Prawodawstwo antydyskryminacyjne UE jsp?catid=612&langid=pl Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Termin składania wniosków na Partnerskie Projekty Grundtviga Projekty Partnerskie Grundtviga to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą ogólną niezawodową edukacją dorosłych, organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niŝ wypracowa- Str. 8 Biuletyn Europejski

9 nie innowacyjnego produktu. W Projektach Partnerskich Grundtviga kadra organizacji partnerskich i słuchacze z kilku krajów europejskich wspólnie pracują nad interesującymi ich wybranymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróŝnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania. DuŜą rolę odgrywają wyjazdy zagraniczne do instytucji realizujących projekt. WaŜnym elementem projektów jest aktywny udział dorosłych słuchaczy. Jeśli Wasza organizacja: zajmuje się ogólną niezawodową edukacją dorosłych, zwłaszcza z grup wymagających szczególnego wsparcia ma niewielkie doświadczenie we współpracy międzynarodowej, Jeśli chcecie: wymienić się doświadczeniami w dziedzinie edukacji z organizacjami z całej Europy, nawiązać kontakty międzynarodowe, poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, lepiej poznać inne kraje i zrozumieć ich kulturę, skuteczniej zaangaŝować swoich słuchaczy w działania edukacyjne, pomóc słuchaczom w rozwoju MoŜecie ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu part- nerskiego Grundtviga. W Projektach Partnerskich Grundtviga, które koncentrują się na udziale dorosłych słuchaczy, powinno się aktywnie włączać słuchaczy we wszystkie działania projektu i zachęcać ich do wyjazdów zagranicznych w moŝliwie najszerszym zakresie. Projekty Partnerskie Grundtviga, które koncentrują się na zarządzaniu edukacją dorosłych i/lub metodach nauczania powinny zapewniać nauczycielom dorosłych, edukatorom, trenerom i kadrze zarządzającej edukacją dorosłych moŝliwości wymiany doświadczeń i informacji, wspólnego opracowywania metod i rozwiązań, spełniających ich potrzeby oraz testowania i wprowadzania w Ŝycie nowych rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych. W obu przypadkach projekty mogą obejmować współpracę z organizacjami działającymi w społeczności lokalnej, takimi jak władze lokalne, instytucje systemu opieki społecznej, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa. Przykładowe obszary tematyczne projektów partnerskich Grundtviga: sposoby motywowania osób dorosłych do nauki, metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych, kompetencje kluczowe, aktywne obywatelstwo, zagadnienia interkulturowe, nauka języków obcych, sztuka, muzyka i kultura, edukacja europejska, rozwój zrównowaŝony, technologie informacyjne w edukacji dorosłych, równe szanse dla kobiet i męŝczyzn, edukacja osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych, w starszym wieku, zagroŝonych wykluczeniem społecznym), edukacja rodziców. W roku 2010 przewidziano cztery wysokości dofinansowania Projektów Partnerskich Grundtviga. Organizacja wnioskująca musi wybrać jedną z dostępnych kwot ryczałtowych. Wysokość dofinansowania zaleŝy tylko od liczby wyjazdów zagranicznych do organizacji partnerskich, jakie organizacja wnioskująca musi zrealizować. Kwoty dofinansowania dla organizacji z Polski w roku 2010 dla Projektów Partnerskich Grundtviga na 2 lata realizacji projektu: Przynajmniej 4 wyjazdy zagraniczne ( osobowyjazdy )* EUR, Przynajmniej 8 wyjazdów zagranicznych ( osobowyjazdów ) EUR, Przynajmniej 12 wyjazdów zagranicznych ( osobowyjazdów ) EUR, Przynajmniej 24 wyjazdów zagranicznych ( osobowyjazdów )*, w tym wyjazdy 16 róŝnych dorosłych słuchaczy EUR Dofinansowanie przeznaczone jest zarówno na wyjazdy zagraniczne jak i na działania lokalne zaplanowane we wniosku. Narodowa Agencja przewiduje, Ŝe w roku 2010 roku środków finansowych wystarczy na zaakceptowanie w Polsce wniosków, w zaleŝności od dostępnego budŝetu i wybieranych przez wnioskodawców kwot dofinansowania. Więcej informacji znajduje się na stronie: Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Numer 1 (13) Str. 9

10 Nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego Szwajcarsko Polskiego Funduszu Współpracy Z początkiem stycznia 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego, realizowanego w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które:rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki); będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe); oraz doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów). Za wdraŝanie Funduszu w Polsce odpowiada instytucja szwajcarska: CRUS - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich. W ramach Funduszu Stypendialnego moŝna uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów: wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) z Polski, w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii. Stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy. Wysokość 6-miesięcznego stypendium wynosi CHF w pierwszym roku oraz CHF w drugim roku w przypadku doktorantów, oraz CHF w przypadku młodszych pracowników naukowych. Dodatkowo, według ustalonego limitu, przysługuje m.in. zwrot kosztów podróŝy. Ponadto stypendysta moŝe uczestniczyć w uniwersyteckim kursie VKHS we Fryburgu, przygotowującym do studiów w Szwajcarii (Kurs VKHS jest nieobowiązkowy). wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, na które moŝna otrzymać dofinansowanie w wysokości 2500 CHF. Środki są skierowane do wszystkich dyscyplin akademickich. Nabór zostanie zamknięty 1 kwietnia 2010 r. Wnioski aplikacyjne są dostępne na w zakładce "Application". Więcej informacji na temat ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu Stypendialnego jest dostępnych w załączonym ogłoszeniu o naborze Ponadto, informacji na temat naboru udzielają przedstawiciele następujących instytucji: Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Telefon: Fax: Instytucja Pośrednicząca CRUS Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich) International Relations of CRUS Postbox 607 CH Bern 9 Telefon: Fax Źródło: Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Nabory ciągłe wniosków o dofinansowanie w Programach współpracy transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej Środki na realizację projektów w ramach trzech Programów są jeszcze dostępne. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Szansę na otrzymanie wsparcia mają wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia z zakresu m.in. budowy i modernizacji infrastruktury transportowej, turystycznej, społecznej, ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami kultury, oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej. BliŜsze informacje na temat polsko-niemieckich programów współpracy transgranicznej moŝna znaleźć na następujących stronach internetowych: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia Program Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia Str. 10 Biuletyn Europejski

11 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Źródło: Portal Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej _wspolpracy_transgranicznej_na_granicy_polsko_niemieckiej.aspx Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka W dniu 11 stycznia 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania, który potrwa do dnia 31 marca 2010 roku. Nabór jest uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu: Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej Temat 1: Infrastruktura komunik a c y j n a i tr a n s p ortowa Temat 2: Infrastruktura ochrony środowiska, Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy Temat 1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Temat 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Temat 3: Projekty sieciowe Szacowana wartość środków EFRR dostępnych w ramach naboru to 30 mln euro. Kwota ta nie stanowi limitu środków dostępnych w ramach naboru. Ostateczna wartość rozdysponowanych środków będzie uzaleŝniona od jakości złoŝonych projektów. finansowanie wraz z załącznikami oraz inne waŝne dokumenty i informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Programu w specjalnej zakładce II nabór projektów. Oryginał i jedną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Formularza Wniosku o Dofinansowanie wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną na płycie CD naleŝy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 31 marca 2010 roku do godziny 15:00. WiąŜące są data i godzina złoŝenia dokumentów w siedzibie WST. Wspólny Sekretariat Techniczny PWT PL-SK Al. J. Słowackiego 56/ Kraków Projekty realizowane w ramach Programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku. Obszar kwalifikowany Programu: w Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, Pakiet aplikacyjny zawierający wzór Formularza Wniosku o Dopszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów, na Słowacji: Žilinsky kraj i Prešovsky kraj. Kwalifikujący się beneficjenci: jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd celu zapewnienia usług publicznych, organizacje pozarządowe nonprofit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu (wartość dofinansowania po stronie polskiej. Po stronie słowackiej maksymalna wartość dofinansowania została określona w dokumencie Strategia financovania Štrukturálnych fondov a KF na okres programowania zatwierdzonym przez rząd Republiki Słowackiej). Źródło: Portal Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka Konkursy dotacyjne Fundacji im. Stefana Batorego w 2010 roku Większość programów Fundacji Batorego to programy grantodawcze, czyli takie, które udzielają dotacji. Programy te mają określony zakres tematyczny, tryb i warunki przyjmowania wniosków Numer 1 (13) Str. 11

12 oraz kryteria ich rozpatrywania w 2010 roku: Demokracja w Działaniu: Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w Ŝyciu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Wspieramy obywatelskie działania dotyczące następujących zagadnień: Strategie przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, słuŝących modernizacji róŝnych obszarów Ŝycia społecznopolitycznego. Partycypacja włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji, dotyczących ich dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju. Nadzór (dawniej: Działania StraŜnicze) nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia. Tolerancja przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich. Wspieramy teŝ inne nowatorskie inicjatywy obywatelskie słuŝące realizacji celów programu. Zasady przyznawania dotacji Formularz listu intencyjnego Formularz wniosku i Formularz budŝetu Terminy: składanie listów intencyjnych: 1 marca, 1 września, powiadomienie o zaproszeniu do II etapu: 15 marca, 15 września, Spotkania z organizacjami zaproszonymi do II etapu: marca, września, Składanie wniosków: 15 kwietnia, 15 października, powiadomienie o przyznaniu dotacji: 1 czerwca, 1 grudnia. Koalicje Obywatelskie: Program zainicjowany i współfinansowany ze środków Fundacji Batorego i Fundacji Charlesa Stewarta Motta. Program jest adresowany do koalicji organizacji pozarządowych działających w jednym lub kilku k r a j a c h w y s z e h r a d z k i c h (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Jego celem jest wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych, które angaŝując w swoje działania na rzecz dobra wspólnego szersze grupy obywateli, podejmują się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim. W ramach programu planujemy przyznawać ok. 10 dotacji rocznie (po 2-3 dotacje na kaŝdy z czterech krajów wyszehradzkich). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie na okres od 1-3 lat. Dotacje o średniej wartości EUR wypłacane będą na okres jednego roku. PrzedłuŜenie wsparcia na kolejna lata uwarunkowane będzie przyjęciem sprawozdania rocznego i planów działania na następny rok. Nasze dotacje słuŝyć mają wzmocnieniu zasobów i potencjału organizacyjnego koalicji, profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności w środowisku pozarządowym, wobec sektora publicznego i opinii publicznej, a takŝe zwiększaniu roli i udziału organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim. Liczymy, Ŝe nasze wsparcie przyczyni się równieŝ do upowszechnienia w środowisku pozarządowym kultury organizacyjnej opartej o zasady partnerstwa i współodpowiedzialności, doprowadzi do zwiększenia skali oddziaływania trzeciego sektora na sferę publiczną w krajach wyszehradzkich oraz ułatwi organizacjom z krajów tego regionu podejmowanie wspólnych działań rzeczniczych na poziomie ponadnarodowym i europejskim. Terminy: Wnioski naleŝy składać w języku angielskim. do 1 października - składanie wniosków o dotację, do 1 stycznia powiadomienie o przyznaniu dotacji. Równe szanse Program finansowany z darowizn firm, fundacji i osób prywatnych oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem programu Równe Szanse jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieŝy z mniejszych miejscowości i uboŝszych środowisk oraz wyrównanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. W ramach programu są prowadzone dwa konkursy dotacyjne: Lokalne Programy Stypendialne - dotacje i pomoc merytoryczna dla organizacji, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla młodzieŝy szkolnej Kolorowa Akademia - dotacje dla organizacji, które prowadzą zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Terminy: Lokalne Programy Stypendialne: Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje. do 31 marca - składanie wniosków o dotacje na prowadzenie programu stypendialnego w roku szkolnym 2010/2011, do 30 maja - powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji Kolorowa Akademia: Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje, które otrzymały dotacje w latach do 1 kwietnia - składanie wniosków o dotacje na prowadzenie Str. 12 Biuletyn Europejski

13 programu stypendialnego w roku szkolnym 2010/2011, do 30 maja - powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji Wschód-Wschód Partnerstwo Ponad Granicami Program koordynowany i finansowany przez Open Society Institute. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy, przyczyniającej się do upowszechnienia wartości społeczeństwa otwartego. Program powstał w 1991 roku, by wspierać współpracę między kraj a m i E u r o p y Ś r o d k o w o - Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.. Na początku chodziło przede wszystkim o umoŝliwienie ludziom z naszego regionu nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń dotyczących róŝnorodnych przemian zachodzących n a o b s z a r z e p o s t - komunistycznym. Potem pojawiły się projekty specjalistyczne nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów, gdzie wiedza i doświadczenia zdobyte w jednym kraju stawały się inspiracją dla wprowadzania zmian w drugim. Obecnie zachęcamy do podejmowania długofalowych, kompleksowych działań z wieloma partnerami zagranicznymi z róŝnych krajów regionu, które przyczyniają się do wspólnego wypracowania dobrych modeli społecznego działania oraz rozwiązywania problemów w skali regionalnej. WaŜne jest, by kaŝda z organizacji partnerskich była zaangaŝowana w takim samym stopniu, miała określone zadania i wnosiła swój potencjał w realizację projektu. Chodzi nam bowiem o to, aby w trakcie realizacji wspólnych, konkretnych działań kaŝda ze stron wyniosła jakąś korzyść i czegoś się nauczyła, a nie o zwykłe przeniesienie doświadczeń z Polski na wschód. Przekazujemy dotacje w ramach dwóch ścieŝek: Partnerstwa dotacje na wielostronne projekty współpracy międzynarodowej. Kontakty dotacje na podró- Ŝe dla osób z Polski zaproszonych do udziału w projektach realizowanych w innych krajach regionu. Terminy: składanie listów intencyjnych: 1 marca (projekty realizowane po 1 lipca 2010), 1 września (projekty realizowane po 1 lutego 2011), powiadomienie o zaproszeniu do II etapu: 15 marca (projekty realizowane po 1 lipca 2010), 15 września (projekty realizowane po 1 lutego 2011), Spotkania z organizacjami zaproszonymi do II etapu: marca (projekty realizowane po 1 lipca 2010), września (projekty realizowane po 1 lutego 2011), Składanie wniosków: 15 kwietnia (projekty realizowane po 1 lipca2010), 15 października (projekty realizowane po 1 lutego 2011), powiadomienie o przyznaniu dotacji: 1 czerwca (projekty realizowane po 1 lipca 2010), 1 grudnia (projekty realizowane po 1 lutego 2011). Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego I Nabór wniosków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2009 Władza WdraŜająca Programy Europejskie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniu konkursowym w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Ze środków Funduszu na rok 2009 finansowane mogą być projekty w ramach następujących działań: Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego - wysokość dofinansowania to wyraŝona w złotych polskich kwota ,31 EUR przeliczona na PLN po kursie Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonywania obliczenia pomniejszona o wartość dofinansowania z EFI zawartą we wcześniej podpisanych umowach finansowych z beneficjentami tego działania oraz kwotę przeznaczoną na finansowanie projektów wieloletnich w części dotyczącej Programu Rocznego Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce - wysokość dofinansowania to wyraŝona w złotych polskich kwota ,00 EUR przeliczona na PLN po kursie Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym mie- Numer 1 (13) Str. 13

14 siąc dokonywania obliczenia pomniejszona o wartość dofinansowania z EFI zawartą we wcześniej podpisanych umowach finansowych z beneficjentami tego działania oraz kwotę przeznaczoną na finansowanie projektów wieloletnich w części dotyczącej Programu Rocznego Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce - wysokość dofinansowania to wyraŝona w złotych polskich kwota ,00 EUR przeliczona na PLN po kursie Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonywania obliczenia pomniejszona o wartość dofinansowania z EFI zawartą we wcześniej podpisanych umowach finansowych z beneficjentami tego działania oraz kwotę przeznaczoną na finansowanie projektów wieloletnich w części dotyczącej Programu Rocznego Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie moŝe przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie moŝe zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budŝetu państwa. Wytyczne dla Wnioskodawców dostępne są w: Władza WdraŜająca Programy Europejskie Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej, Sekcja ds. Imigrantów tel ul. śurawia (pokój nr 310) Warszawa oraz na stronie internetowej: Nabór wniosków rozpoczyna się: r. Ostateczny termin składania wniosków: r. do godz Źródło: Władza WdraŜająca Programy Europejskie Nabór wniosków do Działania Centra przetrzymywania gatunków CITES PO Infrastruktura i Środowisko Cel działania: Stworzenie wyspecjalizowanych ośrodków (ośrodka) dla Ŝywych gatunków zagroŝonych wyginięciem (CITES) zatrzymanych na granicy, na terenie kraju, skonfiskowanych, znajdowanych i podrzucanych, w celu wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z ratyfikowanej Konwencji Waszyngtońskiej. Zakres tematyczny: Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty zgodne z koncepcją budowy ośrodków CITES opracowaną przez ministra właściwego ds. środowiska. Koncepcja zamieszczona jest na stronie cites_wskazania, tytuł dokumentu: Wskazania do utworzenia i funkcjonowania ośrodków przetrzymywania okazów gatunków CITES. O opi- nię w sprawie zgodności z ww. koncepcją występuje CKPŚ (a nie Wnioskodawca) w trakcie przeprowadzania oceny formalnej wniosku. Przykładowe rodzaje projektów: Centra przetrzymywania gatunków CITES, w tym m.in.: budowa ośrodka wyspecjalizowanego w przetrzymywaniu jednej grupy zwierząt, np. gadów, budowa ośrodka wyspecjalizowanego w przetrzymywaniu róŝnych grup zwierząt, utworzenie na terenie ogrodu zoologicznego wyodrębnionej p r z e s t r z e n n i e j e d n o s t k i do przetrzymywania gatunków CITES (np. poprzez adaptację pomieszczeń zaplecza technicznego), modernizacja szklarni w celu dostosowania jej do przetrzymywania gatunków CITES na terenie ogrodu botanicznego. Nabór wniosków odbywa się w terminie do godz Kwota przewidziana na konkurs PLN. Źródło: Źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych cites.html#ak19661 Str. 14 Biuletyn Europejski

15 Nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP, - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP oraz - spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie uŝytecznej w sferze zadań publicznych), do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi ,00 PLN w tym ,00 PLN przeznaczono na dotacje, zaś ,00 PLN przeznaczono na obsługę techniczną. Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2010 r. pomniej- szone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2009 r. i wynoszą ok ,00 PLN. Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność poŝytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównowaŝonego rozwoju i równości szans. 1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej poŝytku publicznego. 2. Maksymalny czas realizacji projektu: projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. projekty realizowane w latach , tzw. projekty dwuletnie": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. 3. Uprawniony podmiot moŝe złoŝyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety łącznie. 4. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: dla projektów jednorocznych": od 10 tys. PLN. do 300 tys. PLN (w przypadku projektów jednorocznych, wnioskowanie o dotację mniejszą niŝ 10 tys. PLN lub większą niŝ 300 tys. PLN spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez moŝliwości odwołania). dla projektów dwuletnich": od 20 tys. PLN do 300 tys. PLN (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niŝ 10 tys. PLN). Składanie ofert: W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, naleŝy złoŝyć wniosek w wersji elektronicznej wypełniony w generatorze wniosków oraz wniosek w wersji papierowej. Do wersji papierowej naleŝy załączyć wymagany załącznik. Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej lub Wniosek naleŝy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 15 lutego 2010 r. Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem (kaŝdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikiem) naleŝy wysłać pocztą do dnia 15 lutego 2010 r. na podany poniŝej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złoŝyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL. Wnioski naleŝy złoŝyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Kopernika 36/ Warszawa z dopiskiem: PO FIO 2010 Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Numer 1 (13) Str. 15

16 Nabór wniosków do Poddziałania Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej PO IG w roku 2010 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja WdraŜająca Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Wnioski o dofinansowanie projektów naleŝy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od 1 lutego 2010 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok lub do końca roku PARP moŝe zamknąć nabór wniosków, jeŝeli łączna kwota dofinansowania w ramach złoŝonych wniosków osiągnie 120% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji. Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uwaŝa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej. W ramach Poddziałania Wsparcie na uzyskanie/ realizację ochrony własności przemysłowej dofinansowaniu mogą podlegać dwa typy projektów Pierwszy typ projektów, zwany Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej związany jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru uŝytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru uŝytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony. Drugi typ projektów, zwany Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie uniewaŝnienia patentu, prawa ochronnego na wzór uŝytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór uŝytkowy albo prawa z rejestracji. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 roku wynosi ,50 PLN. Poziom i wysokość wsparcia : Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie moŝe być niŝsza niŝ 2 tysiące PLN ani nie moŝe przekroczyć 400 tysięcy PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie moŝe przekroczyć: w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeŝeli wynalazek, wzór uŝytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; w przypadku średniego przedsiębiorcy 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeŝeli wynalazek, wzór uŝytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 45% wydatków kwalifikują- Str. 16 Biuletyn Europejski

17 cych, się do objęcia wsparciem, jeŝeli wynalazek, wzór uŝytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych; w przypadku średniego przedsiębiorcy 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeŝeli wynalazek, wzór uŝytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych. Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie moŝe być niŝsza niŝ 2 tysiące złotych ani nie moŝe przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie moŝe przekroczyć: w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku średniego przedsiębiorcy 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nabór wniosków do Poddziałania Wsparcie dla MSP PO IG w roku 2010 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja WdraŜająca Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie Wsparcie dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.) ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie Wsparcie dla MSP Wnioski o dofinansowanie projektów naleŝy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od 8 lutego 2010 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok i jednocześnie nie dłuŝej niŝ do 30 grudnia 2010 r. PARP moŝe zamknąć nabór wniosków, jeŝeli łączna kwota dofinansowania w ramach złoŝonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji. Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uwaŝa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny Dofinansowanie będzie udzielane na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie moŝe ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 roku wynosi: PLN. Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) na zakup usług doradczych nie moŝe przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych na ten cel. Intensywność wsparcia na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym moŝe wynosić do 100 % wydatków faktycznie poniesionych na ten cel. Maksymalna kwota dofinansowania: Kwota udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie moŝe być wyŝsza Numer 1 (13) Str. 17

18 niŝ EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nabór wniosków do Poddziałania Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela, PO KL Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs otwarty nr 6 POK- L/3.3.2/2009 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli W ramach typu projektu: Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela Wnioski o dofinansowanie projektu, sporządzone za pomocą aplikacji komputerowej - Generator Wniosków aplikacyjnych dla PO KL, dostępnej na stronie internetowej moŝna przesyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych (pok. 374) Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa Nabór prowadzony będzie od 11 stycznia 2010 r. do wyczerpania limitu środków na dofinansowanie projektów. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę ,00 PLN. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departamencie Funduszy Strukturalnych oraz na stronie internetowej Dodatkowych informacji udziela pani Izabela Pasztaleniec, tel. (022) , adres Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej Nabór wniosków do Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, PO IG Władza WdraŜająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja WdraŜająca Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , działając z upowaŝnienia Instytucji Zarządzającej PO IG Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej PO IG Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie inno- Str. 18 Biuletyn Europejski

19 wacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla uŝytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodo- wych), dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/ lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposaŝenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne plac ó w k i o p i e k u ń c z o - wychowawcze połoŝone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. Do udziału w konkursie zaprasza się: jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi BudŜet działania 8.3 wynosi: ,00 euro. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zło- Ŝonych w ramach I rundy wynosi: ,50 euro.. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego 2010 i będzie trwał do 30 kwietnia 2010 do godz. 16:15. Wnioski naleŝy składać w dniach pracy instytucji, w godzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pod adresem: Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. śurawia 6/12 III piętro, pokój Warszawa Źródło: Władza WdraŜająca Programy Europejskie Nabór wniosków do Poddziałania w ramach PO KL Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa mazowieckiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać osobiście, k u r i e r e m l u b p o c z t ą od 15 stycznia 2010 r. do 18 lutego 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU. Na dofinansowanie realizacji projektów przewidziano kwotę w wysokości ,00 PLN. Informacja dotycząca realizacji projektów systemowych jest dostępna w siedzibie Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, Warszawa lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz na stronach internetowych Dodatkowe informacje moŝna uzyskać pod numerem infolinii: , oraz w Wydziale WdraŜania Priorytetu VII PO KL tel. (022) Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdra- Ŝania Programów Unijnych Numer 1 (13) Str. 19

20 Nabór wniosków do Poddziałania w ramach PO KL Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , P r i o r y t e t u V I I I Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe. Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyŝszaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Wnioski o dofinansowanie projektów moŝna składać osobiście, kurierem lub pocztą od 26 stycznia 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do w Mazowieckiej Jednostce WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, Warszawa lub Oddziałach Zamiejscowych. O dofinansowanie mogą występować następujące podmioty: przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową. Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota ,00 PLN. Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz na stronie internetowej i Dodatkowe informacje moŝna uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinia: , Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdra- Ŝania Programów Unijnych Europejskie Wykłady Otwarte w lutym 2010 Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych dotyczących tematyki europejskiej. Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy warszawiaków na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, a w tym pozyskiwania środków z jej budŝetu. Spotkania odbywają się w w kaŝdą środę o godz przy ul. Kruczej 38/42 i w kaŝdy czwartek o godz w Pałacu Kultury i Nauki XX piętro, sala 2018 (wejście od ulicy Marszałkowskiej). Czwartkowe spotkania wymagają wcześniejszej rejestracji pod a dresem: Informacje o terminach wykładów moŝna znaleźć takŝe w Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic m. st. Warszawy. Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komietu Integracji Europejskiej. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa włączył się do organizacji spotkań realizowanych w ramach Europejskich Wykładów Otwartych. Harmonogram oraz zakres spotkań na luty są dostępne na stronie Urzędu Miasta/Biuletyn Europejski. Źródło: Biuro Funduszy Europejskich Str. 20 Biuletyn Europejski

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo