PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA LISTOPAD 2008 ROK S P I S T R E Ś C I UWAGI OGÓLNE...str.3 1. WSTĘP... str.6

2 2. ANALIZA SYTUACJI...str Struktura demograficzna i podstawowe dane o mieszkańcach Gminy Maszewo...str Diagnoza problemów społecznych w sektorze pomocy społecznej na terenie Gminy Maszewo w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008r. str Charakterystyka indywidualnych i społecznych dysfunkcji petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007r. i pierwszym kwartale 2008 r....str Ubóstwo...str Bezrobocie...str Niepełnosprawność, długotrwała lub cięŝka choroba...str Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego...str Wielodzietność..str UzaleŜnienia: alkoholizm, narkomania. str Potrzeba ochrony macierzyństwa..str Bezdomność.. str Zdarzenia losowe...str Trudność w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego...str Przemoc w.str Dzieci i młodzieŝ na terenie Gminy Maszewo.str Demoralizacja i przestępczość wśród dzieci i młodzieŝy w Gminie Maszewo....str ŚRODKI FINANSOWE ANGAśOWANE NA ZADANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMNIE MASZEWO...str PODSUMOWANIE DIAGNOZY.str WaŜniejsze wnioski.. str ADRESACI PROGRAMU str ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY MASZEWO...str ZAŁOśENIA PROGRAMU..str CELE PROGRAMU..str KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ str PRZEWIDYWANE EFEKTY. str KOORDYNATOR I UCZESTNICY PROGRAMU...str ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU..str HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ...str.65 ZAKOŃCZENIE...str.68 UWAGI OGÓLNE PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA

3 wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnej i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań w zakresie Aktywizacji Lokalnej terenu gminy Maszewo, mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian jak równieŝ stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo na lata dotyczący rozwiązywania waŝnych problemów społecznych na terenie gminy Maszewo, oraz planowania i realizacji wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej. Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo na lata to długotrwały i spójny plan działań zmierzających do łagodzenia istniejących napięć, zapobiegania powstawaniu nowych oraz przeciwdziałania pogłębianiu lub pojawianiu się przejawów takiego zróŝnicowania społecznego, które staje się hamulcem postępu społecznego na terenie gminy Maszewo. Niniejszy dokument odpowiada na deficyt działań w niektórych dziedzinach Ŝycia publicznego, ponadto stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany lub poprawy zjawisk, które są oceniane negatywnie. Program jest odpowiedzią na cel, dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze konieczne staje się więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangaŝowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA to dokument, który stanowi uzupełnienie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo na lata oraz programu System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Maszewo na lata Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z załoŝeniami zawartymi w ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak m.in.: STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU NA LATA NARODOWĄ STRATEGIĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI STRATEGIĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA , MINISTERSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ NARODOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU NA LATA STRATEGIĄ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA , MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NARODOWĄ STRATEGIĄ SPÓJNOŚCI PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 3

4 W dokumentach tych zakłada się realizację działań słuŝących rozwojowi społeczno gospodarczemu kraju, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości Ŝycia obywateli. WaŜnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których kaŝda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje Ŝyciowe, a w trudnych sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej ramach instytucji i organizacji. Konieczne jest zatem wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych oraz budowanie i wzmacnianie ich obywatelskiej świadomości. Podkreśla się znaczenie kapitału ludzkiego czyli zasobu wiedzy, umiejętności i potencjału, w który jest wyposaŝony kaŝdy człowiek oraz społeczność jako całość. Dzięki temu podmioty te są zdolne nie tylko do pracy, ale takŝe do wprowadzania zmian w otoczeniu, a takŝe kreowania nowych rozwiązań. Z kapitałem ludzkim ściśle związany jest kapitał społeczny oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami. Kapitał społeczny jest zatem sumą kapitałów jednostkowych, która powinna być wykorzystana i pomnaŝana przez wszelkie instytucje oraz jednostki samorządowe. Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, które zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej oznacza brak lub ograniczenie moŝliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Są to między innymi: publiczna edukacja, pośrednictwo pracy, ochrona pracy, transport publiczny i publiczny sektor mieszkaniowy, administracja publiczna, sektor pozarządowy i organizacje polityczne, rynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usług telekomunikacyjnych, bankowych, prywatna własność i przedsiębiorczość. Wykluczenie społeczne najprościej mówiąc oznacza wyłączenie z Ŝycia społecznego. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące w naszym kraju, poniewaŝ ze względu na sytuację społeczno ekonomiczną zagraŝa wielu osobom i grupom, w tym głównie osobom długotrwale bezrobotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieŝy ze środowisk zaniedbanych wychowawczo oraz wychowujących się poza rodziną, przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych, bezdomnym, uzaleŝnionym, osobom opuszczającym zakłady karne. Polska wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 r. włączyła się w realizację europejskiej polityki regionalnej i polityki spójności wraz z istniejącymi w ich ramach funduszami. Zadaniem Funduszy Strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów Unii Europejskiej. W ten sposób następuje zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Interwencja finansowa dokonywana na rzecz określonych regionów ma charakter dotacji szczególnego przeznaczenia (celowej). W związku z moŝliwościami jakie oferuje nam członkostwo w Unii Europejskiej konieczne 4

5 jest podejmowanie szczególnie wzmoŝonych działań, zwłaszcza w formie programów. Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo na lata jest niezbędnym narzędziem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. 1. W S T Ę P Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo wynika wprost z art. 17 ust. 1, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). 5

6 Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, ma za zadanie zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej oraz pozyskiwanie środków pozabudŝetowych na realizację zadań związanych z poprawą jakości świadczonych usług na rzecz gminy Maszewo. Celem głównym niniejszego dokumentu jest zwiększenie aktywności gminy Maszewo, w szczególności grup zagroŝonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach Ŝycia społecznego, w tym takŝe rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego, ponadto rozwiązywanie waŝnych problemów społecznych na terenie gminy, oraz planowanie i realizacja wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej. Podstawowymi zadaniami przy tworzeniu niniejszego programu była diagnoza problemów społecznych, ponadto wskazanie głównych kierunków działań (ustalenie priorytetowego hasła polityki społecznej), a dla obszarów problemowych priorytetów oraz działań niezbędnych do ich realizacji. Stosowanie zapisów niniejszego programu umoŝliwi zaplanowanie rozwoju wybranych obszarów polityki społecznej oraz podejmowanie innych działań na rzecz podnoszenia jakości Ŝycia gminy Maszewo. Program wskazuje równieŝ główne kierunki działań dla podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, czyli organów administracji rządowej i samorządowej. Realizacja poszczególnych zadań, wynikających z niniejszego dokumentu pozwoli: 1) wyznaczyć priorytety i kierunki działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Maszewo, 2) zidentyfikować problemy społeczne oraz środowiska wykluczone i zagroŝone wykluczeniem społecznym, 3) racjonalnie i efektywnie wykorzystać zasoby gminy Maszewo, 4) kreować niezbędne rozwiązania organizacyjno prawne, 5) wskazać obszary do społecznego zagospodarowania i inspirować nowe inicjatywy, 6) utrzymać ciągłość działań i standaryzacji usług, 7) pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe, 8) wypracować zasady, formy, wartości do prac nad programami i projektami, 9) tworzyć wzajemną współpracę między sektorem rządowym i samorządowym, pozarządowym oraz prywatnym. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Gminny program opracowany został w oparciu o sporządzoną diagnozę środowiska lokalnego oraz konsultacje z placówkami oświatowymi, instytucjami pomocy społecznej i organizacjami 6

7 pozarządowymi działającymi na ternie gminy Maszewo. W oparciu o diagnozę został opracowany Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo na lata , którego celem jest rozwinięcie działań oraz załoŝeń realizowanych w sferze pomocy społecznej od 1990 roku w gminach i od 1999 roku w powiecie. Tymi działaniami zakłada się przejść od modelu pomocy społecznej, którego zasadniczą funkcją było udzielanie przede wszystkim wsparcia finansowego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zawdzięcza się to rozwojowi na terenie gminy Maszewo róŝnego rodzaju usług dla róŝnych grup beneficjentów, poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. Praca socjalna bowiem stanowi istotny element pomocy społecznej na terenie gminy Maszewo. Właśnie ta forma profesjonalnej aktywności słuŝb społecznych nabiera szczególnego znaczenia. Systemowe podejście do rodziny powoduje, Ŝe dysfunkcje mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd, pomimo wielu róŝnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmowana powinna być praca z całą rodziną, gdyŝ zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, Ŝe następne pokolenie nie zasili szeregów beneficjentów pomocy społecznej. Zakłada się, by Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo zorientowany był przede wszystkim na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z róŝnymi instytutcjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną na terenie gminy Maszewo oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej takimi jak: oświata, słuŝba zdrowia, sądownictwo. Potencjałem dającym gwarancję poprawnej realizacji załoŝeń programu ma być kadra pomocy społecznej z terenu gminy Maszewo. Jej kwalifikacje, predyspozycje, doświadczenie oraz umiejscowienie pracy w terenie, posłuŝyło właściwej diagnozie i mają stanowić podstawę do skutecznych rozwiązań istniejących trudności. 2. A N A L I Z A S Y T U A C J I 2.1 Struktura demograficzna i podstawowe dane o mieszkańcach Gminy Maszewo. 7

8 Gmina Maszewo jest gminą miejsko-wiejską połoŝoną w północno-zachodniej Polsce, w środkowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 210,00 km 2 i liczy Miejsko-wiejska Gmina Maszewo jest jedną z sześciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu goleniowskiego. Do gminy, oprócz miasta Maszewa, naleŝą dwadzieścia cztery sołectwa (rycina 1.): Bagna, Bielice, Budzieszowce, DarŜ, Dąbrowica, Dębice, Dobrosławiec, Godowo, Jarosławki, Jenikowo, Korytowo, Maciejewo, Maszewko, Mieszkowo, Mokre, Nastazin, Pogrzymie, Przemocze, Radzanek, RoŜnowo, Sokolniki, Tarnowo, Wisławie i Zagórce. Od północy gmina Maszewo graniczy z gminami Osina i Nowogard, od wschodu z gminami Dobra i Chociwel, od południa z gminami Stara Dąbrowa i Stargard Szczeciński, a od zachodu z gminą Goleniów. Rycina 1. Gmina Maszewo. Gmina połoŝona jest na Równinie Nowogardzkiej. Mimo Ŝe od zachodu graniczy z Puszczą Goleniowską, to w granicach gminy lasy występują tylko w północno-zachodniej części, pozostałe tereny to obszary rolnicze. Występuje tu kilka czystych jezior (w II klasie czystości) największe z nich to Jezioro Lechickie na rzece Stepnica. Gmina leŝy poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa. Przez jej teren przebiegają drogi: nr 140 łącząca Maszewo z Goleniowem, nr 144 przez Jenikowo do Nowogardu i przez DarŜ do Stargardu Szczecińskiego oraz nr 141 ze wsi DarŜ do Sowna i nr 146 z Jenikowa 8

9 do Dobrej. Na terenie gminy Maszewo znajduje się 585 podmiotów gospodarczych prywatnych. Jest tu przedszkole, do którego uczęszcza 115 dzieci, trzy szkoły podstawowe, w których naukę pobiera łącznie 700 uczniów, oraz gimnazjum, do którego uczęszcza 350 uczniów. Na terenie gminy jest równieŝ jedna szkoła ponadgimnazjalna, w której uczy się 207 uczniów. Mieszkańcy gminy Maszewo mają zapewnioną opiekę zdrowotną w dwóch przychodniach zdrowia oraz trzech gabinetach prywatnych. Tabela nr 1. Powierzchnia i ludność w 2007 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w km² LUDNOŚĆ ogółem męŝczyźni kobiety na 1 km² Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Analiza danych źródłowych podawana przez Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie wskazuje, Ŝe ilość kobiet zamieszkujących teren Gminy Maszewa w 2007r. była wyŝsza od ilości męŝczyzn. W samym mieście w roku 2007 zamieszkiwało 3117 osób, a na terenie wiejskim 5241 osób. 9

10 Tabela nr 2. Ludność według wieku w 2007 r. Wyszczególnie nie Ogółem 0-4 lat 5-9 lat lat lat lat lat lat W WIEKU lat lat lat lat lat lat lat 70 i więcej OGÓŁEM Województwo Zachodniopo morskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Tabela nr 3. Ludność według wieku w 2007 r.( z uwzględnieniem kobiet) Wyszczególnienie W WIEKU ogółem 0-4 lat 5-9 lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat 70 i więcej W TYM KOBIETY Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Struktura wiekowa ludności gminy Maszewo podlega w ostatnich latach zmianom w kierunku malejącej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą grupą ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Jest to tendencja związana z wchodzeniem pokolenia wyŝu demograficznego lat 80-tych w wiek dorosły. Tendencja ta ma znaczący wpływ na kształtowanie się wielu zjawisk demograficznych i ekonomicznych w gminie, a w szczególności na poziomie bezrobocia oraz ilości uczniów i absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły średniej. 10

11 Struktura wiekowa ludności w 2007 roku na terenie gminy Maszewo kształtowała się następująco: - ludność w wieku przedprodukcyjnym 1701 osób, w tym 846 kobiet; - ludność w wieku produkcyjnym 5619 osób, w tym 2651 kobiet; - ludność wieku poprodukcyjnym 1038 osób, w tym 716 kobiet. Tabela nr 4. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2007 r. WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM W WIEKU przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym RAZEM W TYM KOBIETY RAZEM W TYM KOBIETY RAZEM W TYM KOBIETY Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko-wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Tabela nr 5. Ruch naturalny ludności w 2007 r. Wyszczególnienie MałŜeństwa Urodzenia Ŝywe Zgony Przyrost naturalny w tym ogółem niemowląt w liczbach bezwzględnych Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie 11

12 Tabela nr 6. Ruch naturalny ludności w 2006 r. Wyszczególnienie MałŜeństwa Urodzenia Ŝywe Zgony Przyrost naturalny w tym ogółem niemowląt w liczbach bezwzględnych Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie W sferze społecznej gminy Maszewo zauwaŝalne są zróŝnicowane zjawiska jak: minimalny wzrost urodzeń, spadek przyrostu naturalnego, spadek udziału młodzieŝy w strukturze wiekowej. W roku 2006 urodzenia kształtowały się na poziomie 124 osób, przyrost naturalny 46, porównując, w 2007r. urodzenia kształtowały się na poziomie 127 osób, przyrost naturalny 45. Na terenie gminy Maszewo utrzymuje się w miarę stały przyrost naturalny ludności. Porównując rok 2006 i 2007 wzrosła liczba zawieranych małŝeństw, ale równieŝ wzrosła liczba zgonów. Pozytywnym zjawiskiem jest brak w ostatnich dwóch latach zgonów niemowląt, co jednak nie ma większego wpływu na bilans przyrostu naturalnego. Według informacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, dane liczbowe wskazują, Ŝe od wielu lat rodzi się zbliŝona liczba dziewczynek i chłopców. W miarę upływu czasu róŝnica między liczbą płci jest nieznaczna. Dopiero w przedziale wiekowym lat zaczyna wyraźnie rosnąć liczba kobiet w stosunku do liczby męŝczyzn. Sędziwego wieku powyŝej 85 lat doŝywa ponad dwa razy więcej kobiet niŝ męŝczyzn. 2.2 Diagnoza problemów społecznych w sektorze pomocy społecznej na terenie Gminy Maszewo w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku. Pomoc społeczna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. jest instytucją polityki społecznej państwa. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości. Pomoc społeczna ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŝliwienia im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i ro- 12

13 zmiary świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Przedstawiony poniŝej zarys diagnozy problemów społecznych w gminie Maszewo, zawierający dane liczbowe, sygnały o negatywnych zjawiskach oraz wnioski, jest wystarczający, aby na poziomie Programu Aktywności Lokalnej określić katalog problemów społecznych oraz środowisk zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Identyfikacja problemów społecznych jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania budŝetu oraz całego systemu słuŝby społecznej. Najbardziej wiarygodne i pomocne w tym względzie było badanie faktów społecznych zawartych w dokumentacji instytucji i organizacji mających informacje na temat problemów społecznych na terenie gminy Maszewo. Największe zasoby potrzebnych informacji przedstawił Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, gdyŝ ma on bezpośredni kontakt z potrzebującymi pomocy, świadczy pomoc finansową, rzeczową i socjalną zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. To w ośrodku pomocy społecznej skupia się obraz wszystkich problemów społecznych gminy. Z tego względu pomoc społeczna musi budować lokalną politykę społeczną oraz podejmować wszelkiego rodzaju działania, w tym pozyskiwanie środków pozabudŝetowych, po to aby ograniczyć skutki niewydolności innych systemów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, to równieŝ bardzo istotna instytucja społeczna, jako Ŝe w jej rejestrach i archiwach odnotowywane są przypadki problemów, tak indywidualnych, jak i grup społecznych zamieszkujących powiat goleniowski, w tym gminę Maszewo. Dlatego poniŝsza diagnoza uwzględnia równieŝ informacje udostępnione z tej instytucji. Analiza kartotek Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, polegała na przygotowaniu danych społeczno-demograficznych, o kaŝdej z osób, które zakomunikowały swoje potrzeby, czy problemy. Analizie poddano równieŝ dane uzyskane z przedszkola i szkół gminy Maszewo, Posterunku Policji w Maszewie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Maszewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Badanie dotyczyło roku 2007 i pierwszego kwartału 2008 roku. NaleŜy teŝ stwierdzić, Ŝe badania były zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, jako, Ŝe po pierwsze wyciągi z danymi przygotowali pracownicy w/w instytucji, zobowiązani do zachowania tajemnicy. Dodać teŝ naleŝy, Ŝe tak skonstruowano arkusz pozyskiwania danych, Ŝe identyfikacja jakiegokolwiek mieszkańca gminy Maszewo, z imienia i nazwiska oraz adresu była niemoŝliwa, a opracowanie posłuŝyło ogólnej diagnozie występowania zjawisk i problemów społecznych na terenie gminy Maszewo. Mieszkańcy gminy Maszewo doświadczali wielu zjawisk i problemów, w radzeniu sobie z którymi, pomagał, poprzez swoją działalność OPS, często przy współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Policji, czy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W gminie Maszewo istnieje pewna hierarchia zjawisk i problemów społecznych, których ofiarom, OPS w 2007 i pierwszej połowie 2008 roku, dostarczył róŝnego rodzaju świadczeń i wsparcia. Z roku na rok na pomoc społeczną wydatkowanych jest coraz więcej środków z budŝetu 13

14 gminy. Coraz częściej mamy do czynienia z rodzinami Ŝyjącymi na poziomie minimum socjalnego lub poniŝej tego minimum. Świadczy o tym wciąŝ duŝa liczba przyznawanej pomocy społecznej. Brak dachu nad głową, niemoŝność podjęcia pracy, niepełnosprawność, niedostatek środków do Ŝycia, osamotnienie, uzaleŝnienie od alkoholu, przemoc w, to zaledwie kilka przykładów problemów codziennego Ŝycia gminy Maszewo. Problemy te swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę ludzi i coraz młodsze osoby. Zmuszają one część społeczności do szukania róŝnych form pomocy, w tym i korzystania z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z pewnością naleŝy przychylić się do opinii sugerującej, Ŝe obraz problemów społecznych, odnotowywany przez rejestry Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie oraz innych instytucji wymienionych wyŝej, jest tylko częścią obrazu zjawisk i problemów, występujących w przestrzeni gminnej, ale równocześnie trzeba dodać, Ŝe bez wątpienia jest to część istotna dla funkcjonowania wielu tysięcy gminy Maszewo. i typ rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej w gminie Maszewo, w roku 2007 i pierwszym kwartale 2008r. kształtował się następująco: Tabela nr 7. i typ rodzin objętych pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i pierwszym kwartale 2008 r. Maszewo 2007 r. I kwartał 2008 r. WYSZCZEGÓLNIENIE rodzin osób w rodzin osób w Rodziny ogółem Rodziny z dziećmi ogółem Rodziny niepełne ogółem Rodziny emerytów i rencistów Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Z powyŝszego zestawienia wynika, iŝ w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie korzystało odpowiednio 525 i 367 rodzin. Tabela nr 8. Struktura wiekowa odbiorców pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i I kwartale 2008 r. Wiek osób 2007 rok I kwartał 2008 roku i więcej 8 7 Razem Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 14

15 PowyŜsza tabela przedstawia strukturę wiekową odbiorców pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie. W 2007 roku największą grupę odbiorców stanowiły osoby między trzydziestym pierwszym a czterdziestym rokiem Ŝycia oraz osoby w wieku od czterdziestego pierwszego do pięćdziesiątego roku Ŝycia. Najmniejszą ilość odbiorców tut. Ośrodka stanowiły osoby między szesnastym a dwudziestym pierwszym rokiem Ŝycia oraz w wieku powyŝej siedemdziesięciu jeden lat. Tabela nr 9. Struktura odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową w 2007 r. i I kwartale 2008r. (odbiorcy powyŝej 18 roku Ŝycia) Ilość osób Kategoria orientacji zawodowej 2007 rok I kwartał 2008rok pracuje pracuje dorywczo nie pracuje studiuje 0 0 uczy się 3 2 na rencie na emeryturze 14 8 na zasiłku dla bezrobotnych 11 6 bezrobotny, bez prawa do zasiłku RAZEM Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Strukturę odbiorców pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie przedstawia powyŝsze zestawienie tabelaryczne, z którego wynika, Ŝe ze względu na aktywność zawodową, z ogółu odbiorców powyŝej osiemnastego roku Ŝycia, w 2007r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, których zarejestrowano 194, a w pierwszym kwartale 2008 roku najliczniejszą grupą były osoby niepracujące ich odnotowano 130. Na przestrzeni 2007 roku i pierwszego kwartału 2008 roku nie odnotowano Ŝadnej osoby studiującej, ubiegającej się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Tabela nr 10. osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. i I kwartale 2008 r. Osoby niepełnosprawne Ogółem 2007 rok I kwartał 2008r osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w tym: I stopnia II stopnia III stopnia Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 15

16 Uprawnionymi osobami do korzystania ze świadczeń tut. Ośrodka były równieŝ osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarzy orzeczników z zakładów ubezpieczeń społecznych. Na terenie gminy Maszewo, (według tabeli nr 10), ogółem w 2007 roku z orzeczeniem o niepełnosprawności zgłosiło się o pomoc 117 osób, a w pierwszym kwartale 2008 roku Najliczniejszą grupę wśród osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy Ośrodka, zarówno w 2007r. jak i w I kwartale 2008r. stanowiły osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia II stopnia. Tabela nr 11. Ilość świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i w I kwartale 2008 r. osób którym przyznanych przyznano decyzją świadczeń Wyszczególnienie świadczenie 2007 r. I kwartał 2008 r r. I kwartał 2008 r. Wartość przyznanych świadczeń 2007 r. I kwartał 2008 r. Zasiłek rodzinny , ,00 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , ,00 Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania , , , , , , ,00 Zasiłek pielęgnacyjny , ,00 SUMA , ,00 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Świadczenia rodzinne to kolejna forma pomocy osobom spełniającym kryteria ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w skład których wchodzą: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny oraz szereg dodatków do zasiłku rodzinnego. Do zasiłku pielęgnacyjnego są uprawnione osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W 2007r. liczba osób, którym przyznano przedmiotowe świadczenie w drodze decyzji administracyjnej wyniosła 178, a w pierwszym kwartale 2008 roku Na realizację powyŝszego zadania w 2007r. wydatkowano kwotę ,00 zł, a w pierwszym kwartale 2008 roku ,00 zł. W 2007 roku świadczenia rodzinne przyznano decyzją administracyjną łącznie 1828 osobom, 16

17 w I kwartale 1165 osobom. Na powyŝsze zadanie wydatkowano odpowiednio ,00zł w 2007r ,00zł w I kwartale 2008r. Spośród świadczeń rodzinnych, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawano najczęściej, poniewaŝ jak wskazuje tabela nr 11 w 2007 roku 566 osób zostało objętych przedmiotową pomocą. W następnej kolejności pod względem liczby świadczeniobiorców uplasował się dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, gdzie w 2007 roku 164 rodziny skorzystały z owego dodatku, a w pierwszym kwartale 2008 roku Dane statystyczne wyraźnie wskazują, Ŝe nasze społeczeństwo się starzeje, stąd rośnie zapotrzebowanie na prowadzenie pomocy usługowej wśród osób starszych. Istnieje zatem potrzeba rozwijania usług w postaci opieki nad chorym w domu przez opiekunki środowiskowe. Dotychczasowa liczba świadczonych usług opiekuńczych jest ciągle za niski, o czym informują klienci, korzystający z pomocy OPS w Maszewie. W 2007r. odnotowano 14 osób korzystających z tego typu usług. Na przedmiotowe zadanie w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości ,13zł. Wykres nr 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie rok I kwartał 2008 roku liczba świadczeń Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Z obserwacji środowiska wynika, Ŝe wzrasta liczba osób starszych na terenie gminy Maszewo, a ten fakt spowodowany jest migracjami osób młodych za granicę w celach zarobkowych, niezbyt wysokim przyrostem naturalnym, a tym samym starzeniem się społeczeństwa. NaleŜy dąŝyć do poprawy funkcjonowania tej grupy poprzez: szkolenia dla kadry realizującej pomoc osobom starszym, działania w zakresie uwraŝliwienia systemu oświaty na problem osób starszych, koordynacji działań podmiotów na rzecz osób starszych, właściwie rozpoznanych potrzeb osób z niniejszego sektora usług. 17

18 Kolejną formą pomocy oferowaną przez tut. Ośrodek jest zaliczka alimentacyjna, która przyznawana jest osobom spełniającym kryteria ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. W 2007 roku z pomocy w formie zaliczki alimentacyjnej skorzystały 42 rodziny na łączną kwotę ,00 zł, a w I kwartale 2008 roku 43 rodziny na kwotę ,00 zł. Z danych zawartych w tabeli nr 12 wynika, Ŝe ilość rodzin w tym sektorze pomocy wzrasta. Tabela nr 12. rodzin uprawnionych do świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2007 roku i I kwartale 2008 roku. Wyszczególnienie rodzin Wartość wypłaconych świadczeń 2007 r. I kwartał 2008 r r. I kwartał 2008 r. Zaliczka alimentacyjna , ,00 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Jak wynika z danych przedstawionych powyŝej, struktura i ilość osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie jest bardzo zróŝnicowana. PoniŜej została przedstawiona charakterystyka indywidualnych i społecznych dysfunkcji petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. 2.3 Charakterystyka indywidualnych i społecznych dysfunkcji petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i pierwszym kwartale 2008 r. Istotną częścią diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Maszewo w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku była charakterystyka dysfunkcji nękających. W tej części opracowania, zostały omówione przyczyny zwrócenia się klientów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Na terenie gminy Maszewo naleŝy utworzyć system działań uwzględniający potrzeby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i emocjonalnej: rodziny niepełne i wielodzietne, dotknięte chorobą (niepełnosprawnością), patologiczne. To właśnie w takich rodzinach występuje kumulacja czynników negatywnych: niedostatek i ubóstwo, niewydolność opiekuńczo wychowawcza. W konsekwencji następuje niemoŝność zaspokojenia potrzeb rodziny pierwszego rzędu, z jednoczesną degradacją społeczno kulturową osób i rodzin oraz coraz częściej występującą marginalizacją społeczną. Wspólną cechą tych rodzin jest ograniczona zdolność pokonywania trudności w sytuacji spadku realnych dochodów, bezrobocia, ograniczeń w sferze polityki społecznej państwa. Utrata źródeł dochodu powoduje, Ŝe zasiłki z pomocy społecznej stają się głównym źródłem utrzymania dla coraz 18

19 większej liczby ludności. Aby to zmienić muszą zajść zmiany działania w polityce gospodarczej prowadzącej do utworzenia nowych miejsc pracy i programy, które umoŝliwiłyby tym osobom wejść na nowo w rynek pracy. W gminie Maszewo jest to główny problem. Podstawowym świadczeniem z pomocy społecznej staje się zasiłek okresowy, a główną przyczyną, dysfunkcją uprawniającą do jego przyznania ubóstwo i bezrobocie. Główne dysfunkcje klientów pomocy społecznej odnotowane w kartotekach Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. PoniŜsze zestawienia tabelaryczne obrazują między innymi liczbę rodzin i powody ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej w gminie Maszewo. Tabela nr 13. Udzielona pomoc z powodu ubóstwa, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. UBÓSTWO Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,15 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr 14. Udzielona pomoc z powodu bezrobocia, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. BEZROBOCIE Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,37 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr 15. Udzielona pomoc z powodu niepełnosprawności, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,92 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 19

20 Tabela nr 16. Udzielona pomoc z powodu długotrwałej lub cięŝkiej choroby, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘśKA CHOROBA Lp. GMINA 2007 r. I kwartał 2008 r. rodzin osób w mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy mieszkańcó w 1. Maszewo , ,83 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr 17. Udzielona pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OGÓŁEM Lp. GMINA 2007 r. I kwartał 2008 r. rodzin osób w mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,50 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr18. Udzielona pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO w tym rodziny niepełne Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,41 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr19. Udzielona pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO w tym rodziny wielodzietne Lp. GMINA 2007 r. I kwartał 2008 r. rodzin osób w mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,10 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 20

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok Nędza, dnia 16 kwietnia 2007r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wtedy, gdy osoba

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1452/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR LVIII/1452/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR LVIII/1452/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie doŝywiania na lata 2015 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2018. GMINA WILCZĘTA Wstęp

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2018. GMINA WILCZĘTA Wstęp Załącznik do uchwały Nr V/35/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13 marca 2015 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata GMINA WILCZĘTA Wstęp Samorządy lokalne odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 I. PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM W ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 489/2008 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLENICACH z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2013 2015 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 30 listopada 2012 r.

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 4590 UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY GMINY NOWA KARCZMA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Dział Pomocy Społecznej 2009r. Gminny

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej, Opracowanie: Dział Analiz i Programowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo