PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA LISTOPAD 2008 ROK S P I S T R E Ś C I UWAGI OGÓLNE...str.3 1. WSTĘP... str.6

2 2. ANALIZA SYTUACJI...str Struktura demograficzna i podstawowe dane o mieszkańcach Gminy Maszewo...str Diagnoza problemów społecznych w sektorze pomocy społecznej na terenie Gminy Maszewo w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008r. str Charakterystyka indywidualnych i społecznych dysfunkcji petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007r. i pierwszym kwartale 2008 r....str Ubóstwo...str Bezrobocie...str Niepełnosprawność, długotrwała lub cięŝka choroba...str Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego...str Wielodzietność..str UzaleŜnienia: alkoholizm, narkomania. str Potrzeba ochrony macierzyństwa..str Bezdomność.. str Zdarzenia losowe...str Trudność w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego...str Przemoc w.str Dzieci i młodzieŝ na terenie Gminy Maszewo.str Demoralizacja i przestępczość wśród dzieci i młodzieŝy w Gminie Maszewo....str ŚRODKI FINANSOWE ANGAśOWANE NA ZADANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMNIE MASZEWO...str PODSUMOWANIE DIAGNOZY.str WaŜniejsze wnioski.. str ADRESACI PROGRAMU str ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY MASZEWO...str ZAŁOśENIA PROGRAMU..str CELE PROGRAMU..str KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ str PRZEWIDYWANE EFEKTY. str KOORDYNATOR I UCZESTNICY PROGRAMU...str ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU..str HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ...str.65 ZAKOŃCZENIE...str.68 UWAGI OGÓLNE PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA

3 wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnej i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań w zakresie Aktywizacji Lokalnej terenu gminy Maszewo, mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian jak równieŝ stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo na lata dotyczący rozwiązywania waŝnych problemów społecznych na terenie gminy Maszewo, oraz planowania i realizacji wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej. Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo na lata to długotrwały i spójny plan działań zmierzających do łagodzenia istniejących napięć, zapobiegania powstawaniu nowych oraz przeciwdziałania pogłębianiu lub pojawianiu się przejawów takiego zróŝnicowania społecznego, które staje się hamulcem postępu społecznego na terenie gminy Maszewo. Niniejszy dokument odpowiada na deficyt działań w niektórych dziedzinach Ŝycia publicznego, ponadto stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany lub poprawy zjawisk, które są oceniane negatywnie. Program jest odpowiedzią na cel, dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze konieczne staje się więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangaŝowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA to dokument, który stanowi uzupełnienie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo na lata oraz programu System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Maszewo na lata Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z załoŝeniami zawartymi w ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak m.in.: STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU NA LATA NARODOWĄ STRATEGIĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI STRATEGIĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA , MINISTERSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ NARODOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU NA LATA STRATEGIĄ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA , MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NARODOWĄ STRATEGIĄ SPÓJNOŚCI PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 3

4 W dokumentach tych zakłada się realizację działań słuŝących rozwojowi społeczno gospodarczemu kraju, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości Ŝycia obywateli. WaŜnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których kaŝda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje Ŝyciowe, a w trudnych sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej ramach instytucji i organizacji. Konieczne jest zatem wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych oraz budowanie i wzmacnianie ich obywatelskiej świadomości. Podkreśla się znaczenie kapitału ludzkiego czyli zasobu wiedzy, umiejętności i potencjału, w który jest wyposaŝony kaŝdy człowiek oraz społeczność jako całość. Dzięki temu podmioty te są zdolne nie tylko do pracy, ale takŝe do wprowadzania zmian w otoczeniu, a takŝe kreowania nowych rozwiązań. Z kapitałem ludzkim ściśle związany jest kapitał społeczny oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami. Kapitał społeczny jest zatem sumą kapitałów jednostkowych, która powinna być wykorzystana i pomnaŝana przez wszelkie instytucje oraz jednostki samorządowe. Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, które zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej oznacza brak lub ograniczenie moŝliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Są to między innymi: publiczna edukacja, pośrednictwo pracy, ochrona pracy, transport publiczny i publiczny sektor mieszkaniowy, administracja publiczna, sektor pozarządowy i organizacje polityczne, rynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usług telekomunikacyjnych, bankowych, prywatna własność i przedsiębiorczość. Wykluczenie społeczne najprościej mówiąc oznacza wyłączenie z Ŝycia społecznego. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące w naszym kraju, poniewaŝ ze względu na sytuację społeczno ekonomiczną zagraŝa wielu osobom i grupom, w tym głównie osobom długotrwale bezrobotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieŝy ze środowisk zaniedbanych wychowawczo oraz wychowujących się poza rodziną, przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych, bezdomnym, uzaleŝnionym, osobom opuszczającym zakłady karne. Polska wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 r. włączyła się w realizację europejskiej polityki regionalnej i polityki spójności wraz z istniejącymi w ich ramach funduszami. Zadaniem Funduszy Strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów Unii Europejskiej. W ten sposób następuje zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Interwencja finansowa dokonywana na rzecz określonych regionów ma charakter dotacji szczególnego przeznaczenia (celowej). W związku z moŝliwościami jakie oferuje nam członkostwo w Unii Europejskiej konieczne 4

5 jest podejmowanie szczególnie wzmoŝonych działań, zwłaszcza w formie programów. Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo na lata jest niezbędnym narzędziem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. 1. W S T Ę P Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo wynika wprost z art. 17 ust. 1, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). 5

6 Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, ma za zadanie zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej oraz pozyskiwanie środków pozabudŝetowych na realizację zadań związanych z poprawą jakości świadczonych usług na rzecz gminy Maszewo. Celem głównym niniejszego dokumentu jest zwiększenie aktywności gminy Maszewo, w szczególności grup zagroŝonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach Ŝycia społecznego, w tym takŝe rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego, ponadto rozwiązywanie waŝnych problemów społecznych na terenie gminy, oraz planowanie i realizacja wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej. Podstawowymi zadaniami przy tworzeniu niniejszego programu była diagnoza problemów społecznych, ponadto wskazanie głównych kierunków działań (ustalenie priorytetowego hasła polityki społecznej), a dla obszarów problemowych priorytetów oraz działań niezbędnych do ich realizacji. Stosowanie zapisów niniejszego programu umoŝliwi zaplanowanie rozwoju wybranych obszarów polityki społecznej oraz podejmowanie innych działań na rzecz podnoszenia jakości Ŝycia gminy Maszewo. Program wskazuje równieŝ główne kierunki działań dla podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, czyli organów administracji rządowej i samorządowej. Realizacja poszczególnych zadań, wynikających z niniejszego dokumentu pozwoli: 1) wyznaczyć priorytety i kierunki działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Maszewo, 2) zidentyfikować problemy społeczne oraz środowiska wykluczone i zagroŝone wykluczeniem społecznym, 3) racjonalnie i efektywnie wykorzystać zasoby gminy Maszewo, 4) kreować niezbędne rozwiązania organizacyjno prawne, 5) wskazać obszary do społecznego zagospodarowania i inspirować nowe inicjatywy, 6) utrzymać ciągłość działań i standaryzacji usług, 7) pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe, 8) wypracować zasady, formy, wartości do prac nad programami i projektami, 9) tworzyć wzajemną współpracę między sektorem rządowym i samorządowym, pozarządowym oraz prywatnym. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Gminny program opracowany został w oparciu o sporządzoną diagnozę środowiska lokalnego oraz konsultacje z placówkami oświatowymi, instytucjami pomocy społecznej i organizacjami 6

7 pozarządowymi działającymi na ternie gminy Maszewo. W oparciu o diagnozę został opracowany Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo na lata , którego celem jest rozwinięcie działań oraz załoŝeń realizowanych w sferze pomocy społecznej od 1990 roku w gminach i od 1999 roku w powiecie. Tymi działaniami zakłada się przejść od modelu pomocy społecznej, którego zasadniczą funkcją było udzielanie przede wszystkim wsparcia finansowego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zawdzięcza się to rozwojowi na terenie gminy Maszewo róŝnego rodzaju usług dla róŝnych grup beneficjentów, poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. Praca socjalna bowiem stanowi istotny element pomocy społecznej na terenie gminy Maszewo. Właśnie ta forma profesjonalnej aktywności słuŝb społecznych nabiera szczególnego znaczenia. Systemowe podejście do rodziny powoduje, Ŝe dysfunkcje mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd, pomimo wielu róŝnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmowana powinna być praca z całą rodziną, gdyŝ zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, Ŝe następne pokolenie nie zasili szeregów beneficjentów pomocy społecznej. Zakłada się, by Program Aktywności Lokalnej Gminy Maszewo zorientowany był przede wszystkim na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z róŝnymi instytutcjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną na terenie gminy Maszewo oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej takimi jak: oświata, słuŝba zdrowia, sądownictwo. Potencjałem dającym gwarancję poprawnej realizacji załoŝeń programu ma być kadra pomocy społecznej z terenu gminy Maszewo. Jej kwalifikacje, predyspozycje, doświadczenie oraz umiejscowienie pracy w terenie, posłuŝyło właściwej diagnozie i mają stanowić podstawę do skutecznych rozwiązań istniejących trudności. 2. A N A L I Z A S Y T U A C J I 2.1 Struktura demograficzna i podstawowe dane o mieszkańcach Gminy Maszewo. 7

8 Gmina Maszewo jest gminą miejsko-wiejską połoŝoną w północno-zachodniej Polsce, w środkowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 210,00 km 2 i liczy Miejsko-wiejska Gmina Maszewo jest jedną z sześciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu goleniowskiego. Do gminy, oprócz miasta Maszewa, naleŝą dwadzieścia cztery sołectwa (rycina 1.): Bagna, Bielice, Budzieszowce, DarŜ, Dąbrowica, Dębice, Dobrosławiec, Godowo, Jarosławki, Jenikowo, Korytowo, Maciejewo, Maszewko, Mieszkowo, Mokre, Nastazin, Pogrzymie, Przemocze, Radzanek, RoŜnowo, Sokolniki, Tarnowo, Wisławie i Zagórce. Od północy gmina Maszewo graniczy z gminami Osina i Nowogard, od wschodu z gminami Dobra i Chociwel, od południa z gminami Stara Dąbrowa i Stargard Szczeciński, a od zachodu z gminą Goleniów. Rycina 1. Gmina Maszewo. Gmina połoŝona jest na Równinie Nowogardzkiej. Mimo Ŝe od zachodu graniczy z Puszczą Goleniowską, to w granicach gminy lasy występują tylko w północno-zachodniej części, pozostałe tereny to obszary rolnicze. Występuje tu kilka czystych jezior (w II klasie czystości) największe z nich to Jezioro Lechickie na rzece Stepnica. Gmina leŝy poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa. Przez jej teren przebiegają drogi: nr 140 łącząca Maszewo z Goleniowem, nr 144 przez Jenikowo do Nowogardu i przez DarŜ do Stargardu Szczecińskiego oraz nr 141 ze wsi DarŜ do Sowna i nr 146 z Jenikowa 8

9 do Dobrej. Na terenie gminy Maszewo znajduje się 585 podmiotów gospodarczych prywatnych. Jest tu przedszkole, do którego uczęszcza 115 dzieci, trzy szkoły podstawowe, w których naukę pobiera łącznie 700 uczniów, oraz gimnazjum, do którego uczęszcza 350 uczniów. Na terenie gminy jest równieŝ jedna szkoła ponadgimnazjalna, w której uczy się 207 uczniów. Mieszkańcy gminy Maszewo mają zapewnioną opiekę zdrowotną w dwóch przychodniach zdrowia oraz trzech gabinetach prywatnych. Tabela nr 1. Powierzchnia i ludność w 2007 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w km² LUDNOŚĆ ogółem męŝczyźni kobiety na 1 km² Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Analiza danych źródłowych podawana przez Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie wskazuje, Ŝe ilość kobiet zamieszkujących teren Gminy Maszewa w 2007r. była wyŝsza od ilości męŝczyzn. W samym mieście w roku 2007 zamieszkiwało 3117 osób, a na terenie wiejskim 5241 osób. 9

10 Tabela nr 2. Ludność według wieku w 2007 r. Wyszczególnie nie Ogółem 0-4 lat 5-9 lat lat lat lat lat lat W WIEKU lat lat lat lat lat lat lat 70 i więcej OGÓŁEM Województwo Zachodniopo morskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Tabela nr 3. Ludność według wieku w 2007 r.( z uwzględnieniem kobiet) Wyszczególnienie W WIEKU ogółem 0-4 lat 5-9 lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat 70 i więcej W TYM KOBIETY Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Struktura wiekowa ludności gminy Maszewo podlega w ostatnich latach zmianom w kierunku malejącej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą grupą ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Jest to tendencja związana z wchodzeniem pokolenia wyŝu demograficznego lat 80-tych w wiek dorosły. Tendencja ta ma znaczący wpływ na kształtowanie się wielu zjawisk demograficznych i ekonomicznych w gminie, a w szczególności na poziomie bezrobocia oraz ilości uczniów i absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły średniej. 10

11 Struktura wiekowa ludności w 2007 roku na terenie gminy Maszewo kształtowała się następująco: - ludność w wieku przedprodukcyjnym 1701 osób, w tym 846 kobiet; - ludność w wieku produkcyjnym 5619 osób, w tym 2651 kobiet; - ludność wieku poprodukcyjnym 1038 osób, w tym 716 kobiet. Tabela nr 4. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2007 r. WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM W WIEKU przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym RAZEM W TYM KOBIETY RAZEM W TYM KOBIETY RAZEM W TYM KOBIETY Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko-wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie Tabela nr 5. Ruch naturalny ludności w 2007 r. Wyszczególnienie MałŜeństwa Urodzenia Ŝywe Zgony Przyrost naturalny w tym ogółem niemowląt w liczbach bezwzględnych Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie 11

12 Tabela nr 6. Ruch naturalny ludności w 2006 r. Wyszczególnienie MałŜeństwa Urodzenia Ŝywe Zgony Przyrost naturalny w tym ogółem niemowląt w liczbach bezwzględnych Województwo Zachodniopomorskie Powiat Goleniowski Gmina miejsko wiejska Maszewo w tym Gmina Maszewo w tym Miasto Maszewo Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie W sferze społecznej gminy Maszewo zauwaŝalne są zróŝnicowane zjawiska jak: minimalny wzrost urodzeń, spadek przyrostu naturalnego, spadek udziału młodzieŝy w strukturze wiekowej. W roku 2006 urodzenia kształtowały się na poziomie 124 osób, przyrost naturalny 46, porównując, w 2007r. urodzenia kształtowały się na poziomie 127 osób, przyrost naturalny 45. Na terenie gminy Maszewo utrzymuje się w miarę stały przyrost naturalny ludności. Porównując rok 2006 i 2007 wzrosła liczba zawieranych małŝeństw, ale równieŝ wzrosła liczba zgonów. Pozytywnym zjawiskiem jest brak w ostatnich dwóch latach zgonów niemowląt, co jednak nie ma większego wpływu na bilans przyrostu naturalnego. Według informacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, dane liczbowe wskazują, Ŝe od wielu lat rodzi się zbliŝona liczba dziewczynek i chłopców. W miarę upływu czasu róŝnica między liczbą płci jest nieznaczna. Dopiero w przedziale wiekowym lat zaczyna wyraźnie rosnąć liczba kobiet w stosunku do liczby męŝczyzn. Sędziwego wieku powyŝej 85 lat doŝywa ponad dwa razy więcej kobiet niŝ męŝczyzn. 2.2 Diagnoza problemów społecznych w sektorze pomocy społecznej na terenie Gminy Maszewo w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku. Pomoc społeczna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. jest instytucją polityki społecznej państwa. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości. Pomoc społeczna ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŝliwienia im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i ro- 12

13 zmiary świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Przedstawiony poniŝej zarys diagnozy problemów społecznych w gminie Maszewo, zawierający dane liczbowe, sygnały o negatywnych zjawiskach oraz wnioski, jest wystarczający, aby na poziomie Programu Aktywności Lokalnej określić katalog problemów społecznych oraz środowisk zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Identyfikacja problemów społecznych jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania budŝetu oraz całego systemu słuŝby społecznej. Najbardziej wiarygodne i pomocne w tym względzie było badanie faktów społecznych zawartych w dokumentacji instytucji i organizacji mających informacje na temat problemów społecznych na terenie gminy Maszewo. Największe zasoby potrzebnych informacji przedstawił Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, gdyŝ ma on bezpośredni kontakt z potrzebującymi pomocy, świadczy pomoc finansową, rzeczową i socjalną zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. To w ośrodku pomocy społecznej skupia się obraz wszystkich problemów społecznych gminy. Z tego względu pomoc społeczna musi budować lokalną politykę społeczną oraz podejmować wszelkiego rodzaju działania, w tym pozyskiwanie środków pozabudŝetowych, po to aby ograniczyć skutki niewydolności innych systemów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, to równieŝ bardzo istotna instytucja społeczna, jako Ŝe w jej rejestrach i archiwach odnotowywane są przypadki problemów, tak indywidualnych, jak i grup społecznych zamieszkujących powiat goleniowski, w tym gminę Maszewo. Dlatego poniŝsza diagnoza uwzględnia równieŝ informacje udostępnione z tej instytucji. Analiza kartotek Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, polegała na przygotowaniu danych społeczno-demograficznych, o kaŝdej z osób, które zakomunikowały swoje potrzeby, czy problemy. Analizie poddano równieŝ dane uzyskane z przedszkola i szkół gminy Maszewo, Posterunku Policji w Maszewie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Maszewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Badanie dotyczyło roku 2007 i pierwszego kwartału 2008 roku. NaleŜy teŝ stwierdzić, Ŝe badania były zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, jako, Ŝe po pierwsze wyciągi z danymi przygotowali pracownicy w/w instytucji, zobowiązani do zachowania tajemnicy. Dodać teŝ naleŝy, Ŝe tak skonstruowano arkusz pozyskiwania danych, Ŝe identyfikacja jakiegokolwiek mieszkańca gminy Maszewo, z imienia i nazwiska oraz adresu była niemoŝliwa, a opracowanie posłuŝyło ogólnej diagnozie występowania zjawisk i problemów społecznych na terenie gminy Maszewo. Mieszkańcy gminy Maszewo doświadczali wielu zjawisk i problemów, w radzeniu sobie z którymi, pomagał, poprzez swoją działalność OPS, często przy współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Policji, czy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W gminie Maszewo istnieje pewna hierarchia zjawisk i problemów społecznych, których ofiarom, OPS w 2007 i pierwszej połowie 2008 roku, dostarczył róŝnego rodzaju świadczeń i wsparcia. Z roku na rok na pomoc społeczną wydatkowanych jest coraz więcej środków z budŝetu 13

14 gminy. Coraz częściej mamy do czynienia z rodzinami Ŝyjącymi na poziomie minimum socjalnego lub poniŝej tego minimum. Świadczy o tym wciąŝ duŝa liczba przyznawanej pomocy społecznej. Brak dachu nad głową, niemoŝność podjęcia pracy, niepełnosprawność, niedostatek środków do Ŝycia, osamotnienie, uzaleŝnienie od alkoholu, przemoc w, to zaledwie kilka przykładów problemów codziennego Ŝycia gminy Maszewo. Problemy te swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę ludzi i coraz młodsze osoby. Zmuszają one część społeczności do szukania róŝnych form pomocy, w tym i korzystania z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z pewnością naleŝy przychylić się do opinii sugerującej, Ŝe obraz problemów społecznych, odnotowywany przez rejestry Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie oraz innych instytucji wymienionych wyŝej, jest tylko częścią obrazu zjawisk i problemów, występujących w przestrzeni gminnej, ale równocześnie trzeba dodać, Ŝe bez wątpienia jest to część istotna dla funkcjonowania wielu tysięcy gminy Maszewo. i typ rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej w gminie Maszewo, w roku 2007 i pierwszym kwartale 2008r. kształtował się następująco: Tabela nr 7. i typ rodzin objętych pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i pierwszym kwartale 2008 r. Maszewo 2007 r. I kwartał 2008 r. WYSZCZEGÓLNIENIE rodzin osób w rodzin osób w Rodziny ogółem Rodziny z dziećmi ogółem Rodziny niepełne ogółem Rodziny emerytów i rencistów Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Z powyŝszego zestawienia wynika, iŝ w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie korzystało odpowiednio 525 i 367 rodzin. Tabela nr 8. Struktura wiekowa odbiorców pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i I kwartale 2008 r. Wiek osób 2007 rok I kwartał 2008 roku i więcej 8 7 Razem Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 14

15 PowyŜsza tabela przedstawia strukturę wiekową odbiorców pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie. W 2007 roku największą grupę odbiorców stanowiły osoby między trzydziestym pierwszym a czterdziestym rokiem Ŝycia oraz osoby w wieku od czterdziestego pierwszego do pięćdziesiątego roku Ŝycia. Najmniejszą ilość odbiorców tut. Ośrodka stanowiły osoby między szesnastym a dwudziestym pierwszym rokiem Ŝycia oraz w wieku powyŝej siedemdziesięciu jeden lat. Tabela nr 9. Struktura odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową w 2007 r. i I kwartale 2008r. (odbiorcy powyŝej 18 roku Ŝycia) Ilość osób Kategoria orientacji zawodowej 2007 rok I kwartał 2008rok pracuje pracuje dorywczo nie pracuje studiuje 0 0 uczy się 3 2 na rencie na emeryturze 14 8 na zasiłku dla bezrobotnych 11 6 bezrobotny, bez prawa do zasiłku RAZEM Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Strukturę odbiorców pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie przedstawia powyŝsze zestawienie tabelaryczne, z którego wynika, Ŝe ze względu na aktywność zawodową, z ogółu odbiorców powyŝej osiemnastego roku Ŝycia, w 2007r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, których zarejestrowano 194, a w pierwszym kwartale 2008 roku najliczniejszą grupą były osoby niepracujące ich odnotowano 130. Na przestrzeni 2007 roku i pierwszego kwartału 2008 roku nie odnotowano Ŝadnej osoby studiującej, ubiegającej się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Tabela nr 10. osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. i I kwartale 2008 r. Osoby niepełnosprawne Ogółem 2007 rok I kwartał 2008r osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w tym: I stopnia II stopnia III stopnia Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 15

16 Uprawnionymi osobami do korzystania ze świadczeń tut. Ośrodka były równieŝ osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarzy orzeczników z zakładów ubezpieczeń społecznych. Na terenie gminy Maszewo, (według tabeli nr 10), ogółem w 2007 roku z orzeczeniem o niepełnosprawności zgłosiło się o pomoc 117 osób, a w pierwszym kwartale 2008 roku Najliczniejszą grupę wśród osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy Ośrodka, zarówno w 2007r. jak i w I kwartale 2008r. stanowiły osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia II stopnia. Tabela nr 11. Ilość świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i w I kwartale 2008 r. osób którym przyznanych przyznano decyzją świadczeń Wyszczególnienie świadczenie 2007 r. I kwartał 2008 r r. I kwartał 2008 r. Wartość przyznanych świadczeń 2007 r. I kwartał 2008 r. Zasiłek rodzinny , ,00 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , ,00 Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania , , , , , , ,00 Zasiłek pielęgnacyjny , ,00 SUMA , ,00 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Świadczenia rodzinne to kolejna forma pomocy osobom spełniającym kryteria ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w skład których wchodzą: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny oraz szereg dodatków do zasiłku rodzinnego. Do zasiłku pielęgnacyjnego są uprawnione osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W 2007r. liczba osób, którym przyznano przedmiotowe świadczenie w drodze decyzji administracyjnej wyniosła 178, a w pierwszym kwartale 2008 roku Na realizację powyŝszego zadania w 2007r. wydatkowano kwotę ,00 zł, a w pierwszym kwartale 2008 roku ,00 zł. W 2007 roku świadczenia rodzinne przyznano decyzją administracyjną łącznie 1828 osobom, 16

17 w I kwartale 1165 osobom. Na powyŝsze zadanie wydatkowano odpowiednio ,00zł w 2007r ,00zł w I kwartale 2008r. Spośród świadczeń rodzinnych, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawano najczęściej, poniewaŝ jak wskazuje tabela nr 11 w 2007 roku 566 osób zostało objętych przedmiotową pomocą. W następnej kolejności pod względem liczby świadczeniobiorców uplasował się dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, gdzie w 2007 roku 164 rodziny skorzystały z owego dodatku, a w pierwszym kwartale 2008 roku Dane statystyczne wyraźnie wskazują, Ŝe nasze społeczeństwo się starzeje, stąd rośnie zapotrzebowanie na prowadzenie pomocy usługowej wśród osób starszych. Istnieje zatem potrzeba rozwijania usług w postaci opieki nad chorym w domu przez opiekunki środowiskowe. Dotychczasowa liczba świadczonych usług opiekuńczych jest ciągle za niski, o czym informują klienci, korzystający z pomocy OPS w Maszewie. W 2007r. odnotowano 14 osób korzystających z tego typu usług. Na przedmiotowe zadanie w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości ,13zł. Wykres nr 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie rok I kwartał 2008 roku liczba świadczeń Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Z obserwacji środowiska wynika, Ŝe wzrasta liczba osób starszych na terenie gminy Maszewo, a ten fakt spowodowany jest migracjami osób młodych za granicę w celach zarobkowych, niezbyt wysokim przyrostem naturalnym, a tym samym starzeniem się społeczeństwa. NaleŜy dąŝyć do poprawy funkcjonowania tej grupy poprzez: szkolenia dla kadry realizującej pomoc osobom starszym, działania w zakresie uwraŝliwienia systemu oświaty na problem osób starszych, koordynacji działań podmiotów na rzecz osób starszych, właściwie rozpoznanych potrzeb osób z niniejszego sektora usług. 17

18 Kolejną formą pomocy oferowaną przez tut. Ośrodek jest zaliczka alimentacyjna, która przyznawana jest osobom spełniającym kryteria ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. W 2007 roku z pomocy w formie zaliczki alimentacyjnej skorzystały 42 rodziny na łączną kwotę ,00 zł, a w I kwartale 2008 roku 43 rodziny na kwotę ,00 zł. Z danych zawartych w tabeli nr 12 wynika, Ŝe ilość rodzin w tym sektorze pomocy wzrasta. Tabela nr 12. rodzin uprawnionych do świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2007 roku i I kwartale 2008 roku. Wyszczególnienie rodzin Wartość wypłaconych świadczeń 2007 r. I kwartał 2008 r r. I kwartał 2008 r. Zaliczka alimentacyjna , ,00 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Jak wynika z danych przedstawionych powyŝej, struktura i ilość osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie jest bardzo zróŝnicowana. PoniŜej została przedstawiona charakterystyka indywidualnych i społecznych dysfunkcji petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. 2.3 Charakterystyka indywidualnych i społecznych dysfunkcji petentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie w 2007 r. i pierwszym kwartale 2008 r. Istotną częścią diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Maszewo w 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku była charakterystyka dysfunkcji nękających. W tej części opracowania, zostały omówione przyczyny zwrócenia się klientów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Na terenie gminy Maszewo naleŝy utworzyć system działań uwzględniający potrzeby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i emocjonalnej: rodziny niepełne i wielodzietne, dotknięte chorobą (niepełnosprawnością), patologiczne. To właśnie w takich rodzinach występuje kumulacja czynników negatywnych: niedostatek i ubóstwo, niewydolność opiekuńczo wychowawcza. W konsekwencji następuje niemoŝność zaspokojenia potrzeb rodziny pierwszego rzędu, z jednoczesną degradacją społeczno kulturową osób i rodzin oraz coraz częściej występującą marginalizacją społeczną. Wspólną cechą tych rodzin jest ograniczona zdolność pokonywania trudności w sytuacji spadku realnych dochodów, bezrobocia, ograniczeń w sferze polityki społecznej państwa. Utrata źródeł dochodu powoduje, Ŝe zasiłki z pomocy społecznej stają się głównym źródłem utrzymania dla coraz 18

19 większej liczby ludności. Aby to zmienić muszą zajść zmiany działania w polityce gospodarczej prowadzącej do utworzenia nowych miejsc pracy i programy, które umoŝliwiłyby tym osobom wejść na nowo w rynek pracy. W gminie Maszewo jest to główny problem. Podstawowym świadczeniem z pomocy społecznej staje się zasiłek okresowy, a główną przyczyną, dysfunkcją uprawniającą do jego przyznania ubóstwo i bezrobocie. Główne dysfunkcje klientów pomocy społecznej odnotowane w kartotekach Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. PoniŜsze zestawienia tabelaryczne obrazują między innymi liczbę rodzin i powody ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej w gminie Maszewo. Tabela nr 13. Udzielona pomoc z powodu ubóstwa, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. UBÓSTWO Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,15 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr 14. Udzielona pomoc z powodu bezrobocia, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. BEZROBOCIE Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,37 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr 15. Udzielona pomoc z powodu niepełnosprawności, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,92 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 19

20 Tabela nr 16. Udzielona pomoc z powodu długotrwałej lub cięŝkiej choroby, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘśKA CHOROBA Lp. GMINA 2007 r. I kwartał 2008 r. rodzin osób w mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy mieszkańcó w 1. Maszewo , ,83 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr 17. Udzielona pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OGÓŁEM Lp. GMINA 2007 r. I kwartał 2008 r. rodzin osób w mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,50 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr18. Udzielona pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO w tym rodziny niepełne Lp. GMINA rodzin osób w 2007 r. I kwartał 2008 r. mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,41 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Tabela nr19. Udzielona pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osobom i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Maszewo w 2007 r. i I kwartale 2008 r. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO w tym rodziny wielodzietne Lp. GMINA 2007 r. I kwartał 2008 r. rodzin osób w mieszkańcó w gminy rodzin osób w gminy 1. Maszewo , ,10 Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 20

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo