U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r."

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata Na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ - uchwala się, co następuje: Przyjmuje się Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata , stanowiącą załącznik do uchwały. 1 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budzyński 1

2 Zał. do uchwały Nr XI/57/07 RM w Zwierzyńcu z dn r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ZWIERZYNIEC NA LATA

3 SPIS TREŚCI I WSTĘP Procedura tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Podstawy merytoryczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Źródła pozyskiwania informacji ZałoŜenia metodologiczne...11 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ZWIERZYNIEC PołoŜenie geograficzne Historia Zwierzyńca Gospodarka Gminy Sytuacja demograficzna...15 III. DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ZWIERZYNIEC Charakterystyka pomocy społecznej Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Alkoholizm Narkomania Przemoc w rodzinie Potrzeby ochrony macierzyństwa Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych Bezdomność Przestępczość w tym przestępczość wśród nieletnich Rola organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej

4 IV. MISJA...47 V. INDENTYFIKACJA MOCNYCH I SŁABYCH STRON śycia SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO - ANALIZA SWOT...47 VI. CELE STRATEGII I KIERUNKI ZAPOBIEGANIA ZAGROśENIOM SPOŁECZNYM Cel główny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Cele pośrednie...54 VII. Aktywizacja społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów społecznych.55 VIII. Sposoby monitorowania i wdraŝania strategii...56 IX. Wnioski i uwagi końcowe

5 I. WSTĘP Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. PowyŜszy obowiązek wynika z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593). Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jest szansą pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów publicznych i niepublicznych i ich koordynacji. Przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zwierzyniec dokonano przeglądu najistotniejszych problemów Ŝycia społecznego - analizując ich źródła oraz poziom natęŝenia, ustalone zostały słabe i mocne strony tego stanu rzeczy, a takŝe prognozy szans i zagroŝeń jakie naleŝy brać pod uwagę przy planowaniu sposobów rozwiązywania problemów. Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy społecznej zwiększyły zakres działań dla samorządu terytorialnego. Nastąpiło przeniesienie organizacji świadczenia pomocy z państwa na organy samorządowe. Decentralizacja polityki społecznej umoŝliwia diagnozę potrzeb społeczności lokalnej oraz dobór skutecznych metod ich zaspokojenia. Dzięki temu stworzona została moŝliwość opracowania zintegrowanego programu pomocy rodzinie, w wyniku którego udzielana pomoc będzie wszechstronna i kompleksowa. 5

6 1.1 Procedura tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest to zwarty dokument zawierający koncepcję działania ukierunkowanego na długoterminową pomoc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umoŝliwienie Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Dokument ten składa się z następujących elementów: Diagnozowanie sytuacji społecznej w gminie: - dane demograficzne, informacje o ryku pracy, identyfikacja problemów społecznych, zasoby instytucjonalne i kadrowe, warunki gospodarcze. Formułowanie misji: - swoista prośba określenia poŝądanego stanu w perspektywie czasu. Opracowanie misji polega przede wszystkim na poszukiwaniu podstawowych wartości, na których opierać się powinna całość działania. Analiza SWOT: - czyli porządkowanie informacji pod kątem ich przydatności do strategii oraz grupowaniu problemów na słabe i mocne strony w poszczególnych obszarach problemowych. Ponadto naleŝy dokonać oceny problemu pod względem jego znaczenia. Monitoring: - bezpośrednia i ciągła informacja na temat skuteczności i wydajności danego programu. Monitoring powinien być prowadzony w sposób ciągły w oparciu o wskazania w opracowanych programach w postaci spodziewanych rezultatów realizacji poszczególnych celów, programów i zadań. 1.2 Podstawy merytoryczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Podstawą do opracowania strategii są następujące przepisy prawne: 6

7 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm). Warunki prawne i organizacyjne systemu pomocy społecznej do dnia 1 maja 2004r. określała ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 414, późn. zm z 1998r.) Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenia trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości (art. 2 ust. 1 ustawy). Ustawa o pomocy społecznej określa: 1. zadanie z zakresu pomocy społecznej, 2. rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, 3. organizacje pomocy społecznej, 4. zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Ustawa wymienia równieŝ przypadki w jakich udziela się pomocy społecznej. Według ustawy o pomocy społecznej pomoc udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu: - ubóstwa, - sieroctwa, - bezdomności, - niepełnosprawności, - długotrwałej lub cięŝkiej choroby, - przemocy w rodzinie, - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, - bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, - braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŝy opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, - trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, - alkoholizmu lub narkomanii, - zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej, 7

8 - klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz z późn. zm) Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacanie tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są: - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, - zapomoga wypłacana przez gminę na podst. art. 22a, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ustawa o postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) Ustawa określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeŝeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna oraz przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 122 poz. 1143) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szanse na powrót do społeczeństwa osobom, które z róŝnych powodów znalazły się na marginesie Ŝycia społecznego. Ustawa kładzie nacisk na edukację i aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo i społecznie, a takŝe na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Tym osobom nowa ustawa oferuje zatrudnienie socjalne, rozumiane jako uczestnictwo w "inkubatorach społecznych" - Centrach Integracji Społecznej lub jako wspierane zatrudnienie socjalne u przedsiębiorców w Centrach Integracji Społecznej bądź w ramach własnej działalności gospodarczej w formie spółdzielni. 8

9 Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wspieranie zatrudnienia osób, które uległy wykluczeniu społecznemu. Wspieranie moŝe polegać na skierowaniu danej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy u przedsiębiorcy. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm) W świetle ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ochrona zdrowia psychicznego w szczególności polega na: - promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, - zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym, - kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienie tolerancji, Ŝyczliwości, a takŝe przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) Jest to akt prawny wprowadzający kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Ustawa reguluje kwestie: - prowadzenie działalności poŝytku publicznego, - uzyskanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji poŝytku publicznego oraz konsekwencje z tym związane, - nadzór nad prowadzeniem działalności poŝytku publicznego, - wolontariat. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późn. zm) Ustawa zobowiązuje gminę do podejmowania działań zmierzających 9

10 do ograniczenia spoŝywania napojów alkoholowych oraz zamiany struktury ich spoŝywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spoŝywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw naduŝywania alkoholu, a takŝe wspieranie działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych naleŝy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach i warunkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a takŝe zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Ustawa dotyczy osób, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemoŝliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykorzystania pracy zawodowej, jeŝeli uzyskały orzeczenie: - o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny), - całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, - o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok Ŝycia na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001) 10

11 Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania realizowane są poprzez instytucje rynku pracy działające w celu: - pełnego i produktywnego zatrudnienia, - osiągnięcie wysokiej jakości pracy, - zasobów ludzkich, - wzmocnienie integracji oraz solidarności społecznej. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485) Ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zobowiązuje organy administracji rządowej do przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których uŝywanie moŝe prowadzić do narkomanii. 1.3 Źródła pozyskiwania informacji. Podstawą tworzenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych są zapisy następujących dokumentów: - Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego , - Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 przyjęty Uchwałą Nr LIV/ 279/06 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 stycznia 2006r., - Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie miasta Zamościa i Powiatu Zamojskiego na lata przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XL VIII/641/2002 Rady Miejskiej w Zamościu, - program wyrównywania róŝnic miedzy regionami opracowany przez PFON w Warszawie i zatwierdzony Uchwałą Nr 27/2003 rady Nadzorczej PFRON z dnia 5 czerwca 2003r., 11

12 1.4 ZałoŜenia metodologiczne Prowadzenie racjonalnej i długofalowej polityki społecznej polega na wspomaganiu i kreowaniu rozwoju róŝnych dziedzin. Priorytetowym narzędziem polityki społecznej jest opracowywanie strategii pozwalającej na określenie problemów społecznych oraz definiowanie celów prowadzonych do ich rozwiązania. Główne załoŝenia metodologiczne przyjęte przy opracowaniu polityki społecznej dla miasta i gminy Zwierzyniec obejmują: - charakterystyka i diagnoza problemów gminy oraz ich lokalizacja, - zastosowanie analizy SWOT polegającej na grupowaniu problemów na słabe i mocne strony, - sformułowanie misji i wizji, - zdefiniowanie głównego celu strategicznego i celów pośrednich, - uzasadnienie prawidłowego doboru celów oraz ich efektywności, - długi horyzont czasowy - rok 2013 powiązany z programowaniem krajowym oraz Unii Europejskiej tj , - efektywność dokumentu umoŝliwiająca dostosowanie do zmieniających się warunków zewnętrznych i monitorowanie. 12

13 II. Ogólna charakterystyka Gminy Zwierzyniec 2.1. PołoŜenie geograficzne Miasto i gmina Zwierzyniec leŝą w zachodniej części powiatu zamojskiego, 30 km od Zamościa i około 95 km od Lublina. Powierzchnia gminy to 157km 2. Liczba ludności zamieszkująca gminę stanowi 6,63 % ludności powiatu oraz 0,34 % ludności województwa. Miasto leŝy na wysokości 222 m n.p.m. i uchodzi za stolicę Roztocza nad rzeką Wieprz na Roztoczu Środkowym. Na zachód od Zwierzyńca w odległości 3 km przebiega granica pomiędzy wapienno - piaskowym Roztoczem Środkowym a lessowym Pasem Zachodnim. Zwierzyniec uchodzi za stolicę Roztocza Środkowego. Miasto ze wszystkich stron otoczone jest lasami, które zajmują aŝ 66% powierzchni gminy. Administracyjnie Zwierzyniec wchodzi w skład powiatu zamojskiego w województwie lubelskim Historia Zwierzyńca Zwierzyniec został załoŝony przez kanclerza Jana Zamoyskiego w 1593 r. na terenie tzw. Włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji zamojskiej. Wówczas utworzono tu drugi w Polsce zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudowano okazały dwór modrzewiowy. Dało to początek miejscowości. W latach Teresa i Kazimierz Zamoyscy w podzięce za narodziny długo oczekiwanego syna Klemensa wybudowali kościół barokowy na jednej z wysp stawu. Na początku XIX wieku Zamoyscy przenieśli do Zwierzyńca Zarząd Ordynacji Zamojskiej. Dało to impuls do intensywnego rozwoju miejscowości. Wybudowano wtedy domy dla urzędników ordynackich, wysyłano ich za granicę, aby zdobywali 1 Strona internetowa www. zwierzyniec.info.pl 13

14 wykształcenie oraz zatrudniano specjalistów z Anglii, Włoch i Niemiec. Pracowali oni w nowo powstających zakładach przemysłowych takich jak pierwsza w Polsce fabryka maszyn rolniczych ( 1804r.), browar funkcjonujący do dzisiaj (1806r.). Na przełomie XIX i XX wieku Zwierzyniec stał się modną miejscowością letniskową. W 1905 r. rozebrano ogrodzenie zwierzyńca myśliwskiego. Zwierzyniec był równieŝ krwawym świadkiem wydarzeń wojennych. W czasie II wojny światowej w Zwierzyńcu znajdował się obóz dla jeńców francuskich przekształcony potem w obóz przejściowy dla pacyfikowanej i wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. Zwierzyniec wyszedł obronną ręką, ale miejscowości sąsiednie trzeba było odbudować. W 1990 r. Zwierzyniec otrzymał prawa miejskie Gospodarka gminy Bardzo duŝy wpływ na gospodarkę gminy ma powstały 1974 r. Roztoczański Park Narodowy, który zajmuje powierzchnię ok ha. Park oraz jego obiekty sprzyjają rozwojowi turystyki, co korzystnie wpływa na rozwój miejscowości z drugiej zaś strony jest ograniczeniem do rozwoju przemysłu. Podstawową cechą gospodarki Zwierzyńca jest przewaga małych przedsiębiorstw oraz firm świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy. Jednym z największych zakładów produkcyjnym jest firma Jobon Sp. z.o.o., która jest równieŝ największym pracodawcą w regionie (zatrudnionych jest ok. 980 osób). Następnym, co do wielkości zakładem pracy są Lubelskie Zakłady Piwowarskie, w których zatrudnienie znajduje 39 osób. Mieszkańcy gminy zatrudnieni są równieŝ w Nadleśnictwie (61osób), Roztoczańskim Parku Narodowym (85 osób). Spółce Wodnej (12 osób), w Urzędzie Miejskim, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz punktach usługowych (tj. sklepy spoŝywcze, przemysłowe, gastronomia, wytwórnia wód, piekarnia, tartaki, zakłady odzieŝowe, stacja paliw, mechanizacja pojazdów, fryzjerstwo, introligatorstwo, weterynaria, apteki, usługi stolarskie i wulkanizacja). Na szczególną uwagę zasługuje to, Ŝe bardzo dynamicznie rozwija się agroturystyka. W 1997r. w Zwierzyńcu powstało Stowarzyszenie Kwaterodawców i 14

15 skupia obecnie 40 kwater prywatnych i agroturystycznych. Dysponują one łącznie około 500 miejscami noclegowymi. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne oraz Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych. W Zwierzyńcu turyści mogą równieŝ skorzystać z hoteli, ośrodków wypoczynkowych, schronisk młodzieŝowych oraz pól biwakowych. W sezonie wakacyjnym zwiększa się ilość miejsc pracy. W hotelach i restauracjach najchętniej zatrudniane są osoby młode zwłaszcza studenci, którzy mają przerwę wakacyjną. Od 1998 r. gmina pozyskuje fundusze unijne, które wpływają na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy. W celu poprawy atrakcyjności Zwierzyńca oraz przyciągnięcia większej liczby turystów wykonano szereg inwestycji. W latach realizowany jest przez Gminę Zwierzyniec projekt zatytułowany: Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńca, finansowany przez Unię Europejską w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Modernizacja i restrukturyzacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W ramach projektu wykonano nowe oświetlenie oraz chodnik przy kościele na wyspie oraz ścieŝkę rowerową. Następnym zrealizowanym projektem jest Organizacja Bazy Turystycznej przy Zalewie Rudka w Zwierzyńcu, zakupiono sprzęt pływający i ratunkowy oraz wykonano prace remontowe. W ramach funduszy unijnych pozyskano środki finansowe na utworzenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, otwarto punkt informacji turystycznej oraz wydano w kilku językach foldery promujące gminę. Zmodernizowana została kotłownia komunalna, przerobiona z kotłowni węglowej na gazową, która obecnie zaopatruje w ciepło zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz indywidualnych odbiorców. Wybudowano drogę gminną do miejscowości Bagno, oraz przebudowano wodociąg we wsi Sochy, a takŝe rozpoczęto budowę kanalizacji na kilku osiedlach Zwierzyńca. Zmodernizowana została Przechodnia Zdrowia. Budynek został przebudowany oraz dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach pozyskanych środków z funduszy unijnych wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Wywłoczce oraz zakupiono oprogramowanie komputerowe i pomoce dydaktyczne dla szkół 15

16 podstawowych i gimnazjum. Gmina Zwierzyniec w 2005 r. roku została laureatem konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym i otrzymała tytuł Gmina Fair Play. Celem konkursu jest promowanie gmin przyjaznych dla inwestorów, kreowanie wzorców skutecznej promocji, wdraŝanie wysokich standardów etycznych wśród pracowników Sytuacja demograficzna Gmina podzielona jest na Zwierzyniec- miasto oraz 10 sołectw. Gminę zamieszkuje 7357 osób, z czego w mieście mieszka Liczba ludności od 10 lat zmniejsza się. Powodem takiej sytuacji jest ujemny przyrost naturalny oraz migracje mieszkańców do większych aglomeracji gdzie moŝna znaleźć lepsze warunki Ŝycia. Od dnia 1 maja 2004r. nasiliła się równieŝ emigracja w celach zarobkowych do krajów starej Unii Europejskiej. Tabela 1. Mieszkańcy Zwierzyńca i sołectw w latach Nawa miejscowości Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Zwierzyniec Wywłoczka Turzyniec Topólcza śurawnica Kosobudy Obrocz Guciów Sochy Bagno Tabela 2 Liczba ludności gminy w latach Rok Liczba 2 Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Zwierzyńcu. ludności

17 Analizując powyŝsze tabele zauwaŝyć moŝna spadek liczby ludności od roku 1995, w którym gminę zamieszkiwało 7591 mieszkańców do liczby 7357 w roku 2005 tj. o 234 osoby czyli o 3% ogółu ludności gminy. Tabela 3. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku Wyszczególnienie Ogółem MęŜczyźni Kobiety Ogółem: W wieku: 1. przedprodukcyjnym (męŝczyźni i kobiety w wieku 0-17) 2. produkcyjnym (męŝczyźni w wieku lata i kobiety w wieku 18-59) 3. mobilnym (męŝczyźni i kobiety w wieku lata) 4. niemobilnym (niemobilnym męŝczyźni wieku lata, kobiety w wieku lat) 5. poprodukcyjnym (męŝczyźni w wieku 65 i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym Z powyŝszych danych statystycznych wynika, Ŝe największą kategorię mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a najmniejszą w wieku poprodukcyjnym. Wielkości te są podobne do danych w województwie i powiecie. Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast wyŝszy stosunek ilości osób w wieku nieprodukcyjnym do ilości osób w wieku produkcyjnym. 17

18 III. Diagnoza i analiza problemów społecznych w gminie Zwierzyniec 3.1. Charakterystyka pomocy społecznej Pomoc społeczna pełni znaczącą funkcję zabezpieczenia społecznego, a jej przedmiotem są działania ukierunkowane na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków przemian dokonujących się w obszarach Ŝycia społecznego. W Zwierzyńcu instytucją wykonującą zadania naleŝące do właściwości gminy z zakresu pomocy społecznej jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany Postanowieniem Nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy Zwierzyniec z dnia 31 marca 1990r. w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawę o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Połączenie w ramach jednej instytucji zadań wynikających z realizacji w/w ustaw pozwala objąć rodzinę i osobę kompleksowym systemem wsparcia oraz skuteczniej rozwiązać problemy społeczne. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania o charakterze własnym, własnym obowiązkowym i zleconym. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym naleŝy: - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, - sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, - udzielenie schroniska, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 18

19 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezrobotnym oraz innym osobom niemającym dochodu i moŝliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia, - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, - opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŝko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, - praca socjalna, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, - tworzenie gminnego sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, - doŝywianie dzieci, - sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, - sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŝ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, - utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników. Do zadań własnych gminy naleŝy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŝyczek oraz pomocy w naturze, - prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 19

20 wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, - współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienie ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę naleŝy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska Ŝywiołową lub ekologiczną, - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Tabela 4. Kwota środków wydatkowanych na pomoc społeczną w gminie Zwierzyniec w latach Wyszczególnienie Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Ogółem środki na zadania pomocy społecznej w tym: , , , , ,48 zadania własne , , , , ,48 zadania zlecone , , , , ,00 20

21 Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, Ŝe środki na realizację zadań w zakresie zadań własnych pomocy społecznej co roku wzrasta. Zmniejszenie środków na realizację zadań zleconych w 2002r. spowodowane jest faktem zamiany ustawy o pomocy społecznej i przejście zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą rent socjalnych od miesiąca października 2002r. do ZUS. NiŜej zamieszczona tabela 5 przedstawia dane charakteryzujące liczbę osób korzystających z pomocy społecznej oraz wydatkowane kwoty na róŝnego rodzaju świadczenia z pomocy społecznej i inne formy pomocy dla mieszkańców gminy Zwierzyniec. Dokonując analizy danych w tabeli naleŝy stwierdzić, Ŝe generalnie kwota środków finansowych na pomoc społeczną i inne świadczenia dla mieszkańców wrasta. Analizując liczbę osób korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy naleŝy stwierdzić, Ŝe najwięcej osób korzysta z zasiłków celowych, doŝywiania oraz z zasiłków okresowych. WaŜnym świadczeniem były zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, przy czym w 2004r. ta forma pomocy udzielana była do miesiąca kwietnia, bowiem od 1 maja 2004r. w nowej ustawie o pomocy społecznej nie ma juz tego świadczenia, poniewaŝ zasiłek z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem rodzinnym przyznawanym w trybie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Analizując charakter udzielanych świadczeń w ramach zadań zleconych naleŝy stwierdzić, Ŝe w poszczególnych latach zauwaŝa się zmniejszenie liczby zasiłków. Zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacane są z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadziła zamiast dotychczasowego katalogu świadczeń dla rodziny, nowe pojecie świadczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny z dodatkami. Na świadczenia rodzinne od miesiąca maja do końca grudnia 2004r. wydatkowano kwotę ,00 złotych, w całym roku 2005 kwotę ,00 zł. 21

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2008 roku S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy w Harasiukach z dnia 5 stycznia 2006r. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALI

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/34/09 z dnia 30 lipca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: - uchwał Rady Miasta Gniezna, - zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE Załącznik do Uchwały Nr XXVII/237/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 170 /2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. Projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 4021 UCHWAŁA NR XXXIV/263/2014 RADY GMINY UJSOŁY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH. z dnia 22 września 2016 roku

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH. z dnia 22 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz. 5465 UCHWAŁA NR XXX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia 22 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko

Bardziej szczegółowo

Statut. I. Postanowienia ogólne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Statut. I. Postanowienia ogólne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: Statut Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni Załącznik do Uchwały Nr XXIX/199//2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 września2009 r. I. Postanowienia ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, zwany dalej Ośrodkiem, stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 maja 2015 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 maja 2015 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 roku UCHWAŁA NR XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIANCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIANCH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipianach z dnia. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIANCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach, zwany dalej Ośrodkiem, został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok Nędza, dnia 16 kwietnia 2007r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wtedy, gdy osoba

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia

Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia Konferencja dla pedagogów szkolnych Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 05.09.2014r. Podstawowa terminologia Przemoc domowa to zamierzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie utworzony został Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr IX/46/90 z dnia 27.02.1990 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 53/12 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/582/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Ozimek, dnia 14.03.2011. Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku został utworzony na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 września 2016 roku

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz. 5949 OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Dział I Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo