ùmarła młodo, w samim kwice. Nasz ògród to je sama kwitniawa. Drzewa bëłë prawie w kwitniawie. - Sy] kwitnięcie zob kwitnienie kwitować v kwitowac,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ùmarła młodo, w samim kwice. Nasz ògród to je sama kwitniawa. Drzewa bëłë prawie w kwitniawie. - Sy] kwitnięcie zob kwitnienie kwitować v kwitowac,"

Transkrypt

1 ùmarła młodo, w samim kwice. Nasz ògród to je sama kwitniawa. Drzewa bëłë prawie w kwitniawie. - Sy] kwitnięcie zob kwitnienie kwitować v kwitowac, pòtwierdz(yw)ac; ~ kogo za każdym razem odbiór czego kwitowac / pòtwierdz(yw)ac np. swòjim pòdpisã - za kòżdim razã òdebranié / òdbiór czegò; (s)~ coś (u)śmiechem zbëwac (zbëc) / (s)kwitowac cos (ù)smiéchã; ew. òdpòwiadac (òdpòwiedzec) na cos (ù)smiéchã kwitowany ad kwitowóny, pòswiôdcz(iw)óny / pòtwierdz(yw)óny na pismie, za pòmòcą kwitu / pòdpisu na kwice / dokùmence [Towôr przëwôżóny do krómù je kwitowóny na specjalnëch fòrmùlarzach. Gò] kwiz m kwiz m [wym: kłiz] kònkùrs tipù: pitanié - òdpòwiésc kwizowy ad kwizowi kwoczyć zob. kwokać kwoka ƒ kluka, rzad lok: sôdka, gniôzdówka, tortosza ƒ; ~ siedzi na jajach kluka sedzy na jajach; ~ wysiedziała 12 kurcząt kluka wësedza(ła) dwanôsce kùrzãt kùrczãt / zdr: kùrzątków kùrczątków; ~ wodzi kurczęta kluka prowadzy kùrzãta kùrczãta; sztuczna ~ sztëcznô kluka por. wylęgarnia; stara ~ fig stôrô kluka / baba, paskùdné babskò; zob. gderacz; ew. zob. panna (stara ~) kwokacz m orn klukôcz m (Gò) ptôch z rodzëznë séwk(ów) kwokać v klukac; zaczynać / przestać ~ zaczënac / òprzestac klukac [òna zaczinô / òprzestôwô òprzestaje] kwokanie n klukanié n kwoknąć v kluknąc kwoknięcie n klukniãcé kworum n kwòrum n lëczba lëdzy wëstarczającô do przeprowadzeniô głosowaniô kwota ƒ sëma, kwòta ƒ; ew. grëp(k)a (tëlé a tëlé) pieniãdzy -niądzy / dëtków [Lepszô kwòta za żëwòta, jak pò smierce dwie. Sy Ten miôł ùszpórowóné sobie tãgą kwotã. Ma]; w kwocie sto złotych w sëmie / w kwòce sto złotëch; to niemała ~ to je niemôłô niemałô kwòta; to są niemôłé / niemałé pieniãdze; to je dosc wiele pieniãdzy / dëtków kwotowy ad kwòtowi; ew. pieniãżny kynolog m kynolog(a) m kynologia f kynologiô f, nôùka / ùczba / wiédzô ò psu / psach kynologiczny ad kynologiczny kysz (a kysz)! inv pfùj!, a biéj mie!, précz!, òdéńdzë! L laba f pot laba, swòbòda f, òdpòczink, (swiãti / błodżi) spòkój m, leżenié, nic nierobienié, leganienié, zbijanié bąków, LB ( el-be - leżenié bikã / jak bik a. brzëchã do górë) labialny ad, gr wargòwi, labialny labirynt m labirint m, arch: milniô f, błądzëszcze n; ew. błędna droga, prowadząca na bezdroża: milnica arch f; w zn. plątanina dróg: pòpëzglińc m = pëzglëna dróg { pòpëzglińc m / pëzglëna f = pol. rzecz bardzo splątana, np. sznurek} [Dostac sã w milnią (zbłãdzëc, zgùbic sã). Dostôł jem sã w taka milniã, że jem nie wiedzôł, dze jô béł. Jedz, ale ùważôj, cobës na milnicã nie wlôzł i nie wjachôł w błota. - Sy Długò jô ni mógł ti drodżi nalezc z tô (tegò) błądzëszcza. Lz Nie wiém jak më z tegò błądzëszcza wëtrafimë. Gò] laborant m labòrant m laborantka ƒ labòrantka ƒ laboratorium n labòratorium n, prôcowniô chemicznô / mikrobiologicznô itp. 831

2 Lach m Pòlôch m laczek m (pantofel na niskim obcasie) laczka, zgr lacza, filckòrka [wëm. fylc-] (kòrka z filcu) f; ew. pantofel (jizbòwi pantofel), wstãpk stãpk żart sztãpk m; laczki pl laczczi, filckòrczi, zgardl: szlorë; ew. w zn. pantofle: wstãpczi stãpczi żart sztãpczi, kòcé łapczi; ew. jizbòwé pantofle [Pòdôj mie mòje laczczi / szlorë. Jak jô złapiã szlorã, tej të bądzesz wiedzôł chto tu rządzy! Gò Më pò chëczach chòdzymë we wstãpkach, a bùten - w kòrkach abò bótach. Nôlepi mie sã chòdzy w stãpkach. Ùtnã chòlawë skòrznióm i bądã miôł stãpczi. - Sy]; ~ drewnianą podeszwą (drewniaki) zob. chodak. Por. kapeć, pantofel laczki zob. laczek lać (się) lôc (sã); ew. rozlewac / wëlewac (sã), chilac [to leje (sã) / rozléwô (sã) / chilô; jô lejã, të lejesz; më lejemë wa lejeta; léj(ta)! / pòlewôj(ta)! nie chilôj(ta) tak!]; ew. o deszczu mocno lać, siec: prëczkòwac { prëczkòwac in = pol. a) chłostać kogo; b) bić kogo w bójce / bitwie; chilac = pol. chlustać, polewać, oblewać, np. wiadrami} [Lôc wòdã na òdżin. Nie léj wicy! Docz lejesz mlékò do grôpa. Z tegò grôpa ju dôwno sã leje - Ra]; deszcz leje deszcz leje (jaż tak chilô / prëczkùje); leje jak z cebra leje jak z cebra; to (deszcz) leje (jaż chilô) strëgama / całima wãbórkama; chilô; leje, że swiata ni ma widzec; padô jaż brëżdżi / prëszczi; żart pómpùje [Jednémù sã samò leje jak z cebra, a jinémù razu kapac nie chce. Sy]; pot leje mu się z czoła pòt / (z)mòklëzna leje mù sã z łësënë; wódka lała się wiadrami / strumieniami sznaps lôł sã wãbórkama / strëmieniama / strëgama; ~ kogoś po mordzie lôc / smarowac / prac kògòs pò pëskù - zob. bić lada 1 adv rzad lada; ew. bële; ~ kto bële chto, rzad lada chto; ew. chto le bądz, chto le, chtokòlwiek [Lada chto mòże przińc i rzec, że to je jegò. Lada łżélcoch mòże przińc i wama w głowach pòprzewracac. Lada pùrzoch (stożëch, łgôcz) przińdze i wama we łbie przewrócy. Sy Bële chto przińdze i chce zarô rzãdzëc. Gò]; ~ co bële co, rzad lada co; ew. co le bądz, cokòlwiek [Czej sã człowiek spieszi, tej bële co (lada co, co le bądz, cokòlwiek) złapie, i nëkô dali. Gò To je lada co (bële co, to nie je nic wôrt). Sy]; ~ czemu / czego bële / rzad lada czemù / czegò; dziwują się lada czemu dzëwùją sã czasã lada czemù (Dh); por. ladaco; lada dzień (dnia) / godzina (-ny) / chwila (-li) lada dzéń (dnia) / gòdzëna (-në) / chwila (-lë); ew. kòżdégò dnia, w kòżdi gòdzënie / chwili chwilë [Lada dnia òn përdã wëpnie (ùmrze). Lada chwilë òn mòże przëchòdzëc. Lz Trzeba sã spòdzewac, że kòżdégò dnia mògą przińc mrozë i tej bądze pò robòce. Gò]; ~ jaki bële jaczi, rzad lada jaczi; ew. jaczi le bądz, jaczikòlwiek; ew. nicdobri, niedobri, lëchi [Dôjta mie bële / lada jaką (jaką le bądz, jakąkòlwiek) dekã, żebëm sã mógł przëkrëc, bò to je zëmno. Mie w codzéń sprawi bële jakô kòszla. - Gò Ksądz trzimôł lada jaką przemòwã. Lz Nie wdawôj sã z nicdobrima lëdzama, bò jes zbëti. To nicdobrô dzéwczëna. Ra]; kto ~ jaki, myśli, że każdy taki chto lada (a. bële) jaczi, mësli, że kòżdi taczi Sy; ~ jak(o) bële / lada jak, chòc le jak(òs); ew. jak le bądz, żebë le jak; ~ gdzie bële (g)dze; ew. chòc le (g)dze, (g)dze le bądz, (g)dze le; ~ jako się ubiera bële jak jak sã oblôkô; ~ chwila lada chwila, w kòżdi chwilë / w kòżdim sztërkù; ew. wnet [Pòspiëta sã, bò to lada chwila / w kòżdi chwilë / wnet mòże zacząc padac. Gò]; ~ dzień lada dzéń, kòżdégò dnia, na dniach, jednégò dnia [Wa sã z tim tak grzebieta, a to mòże lada dzéń / kòżdégò dnia / na dniach / jednégò dnia przińc mróz i... Gò]; z niego nie ~ (jaki) zuch z niegò je sztëk cërzóna / paradnika / kòzôka; ew. to nie je bële chto / bële (pierszi lepszi) smôrkòla / knôpéla, le...; to nie ~ jaki wyczyn / jakie osiągnięcie to nie je bële / lada jaczi wëczin / dokôz; to nie je bële / lada jaczé òsygniãcé; ~ jaki zarobek jaczi le / chòc le jaczi / lada jaczi / bële (a. bë le / żebë le) jaczi zôróbk. Por. jakikolwiek 832

3 lada 2 ƒ tómbach m, lôda f { lôda in = pol. a) rzad, w zn. stragan; b) koryto w prymitywnej sieczkarni ruchomego ostrza kosy [Rznãlë seczkã w lôdze. Gò]}; położyć towar / pieniądze na ~dę pòłożëc towôr / pieniãdze na tómbach / lôdã [Na tómbachù to leżało, a jô to z tómbachù włoż(ëł)a do torbë. Gò Za lôdą stojôł karczmôrz i sprzedôwôł. Sy Te pieniądze òne włożëłë w lôdã. Lz] ladaco m 1. o człowieku: kùńda, lok: nipòcéùsz, nicwartélc, nicwôrtała, niewôrtnik niewartus m, arch: ladaco n; ew. w zn. łobuz: ùrwisz, bùzer, rozblek, rowôrz m; ew. o kobiecie a. kotce: niecnotka f [Do taczégò ladaco rôz gadac sã nie chce. Ce Dorotkò, niecnotkò, dze to të jes biwa? Mòja kòtka, niecnotka, wëpiła mie mlékò. - Ra]; zob. frant, nicpoń; 2. o przedmiotach: bële co, bëlecejstwò, vulg gówno n, doniczëzna nidoczëzna f; ew. w zn. drobne ryby / pieniądze / zboże (poślad): rak, czmir m [To niżódné rëbë, to czmir (rak). Zdrzi do miészka sóm czmir; talara ju dôwno nie bëło. Ra] ladacznica zob. rozpustnica lafirynda zob. rozpustnica laga zob. pała lagier m (obóz koncentracyjny) lager m [tegò lagru, w lagrze; pl te lagrë, tëch lagrów, w lagrach] laguna ƒ lagùna f dzél wòdów mòrsczich òdcãti òd mòrza przez rewã / òsëch a. przez nierzejã mierzejã laicki ad 1. lajicczi, swiecczi, niekòscelny, niereligijny; 2. zob. dyletancki laickość f 1. lajickòsc, swieckòsc, niereligijnosc f; 2. zob. dyletanctwo laicyzacja f lajicyzacjô f [ti -cji], zeswiecczenié a. zeswieccziwanié n; ùléganié (a. wprowôdzanié) swieckòscë. Por. ateizacja, sekularyzacja laicyzm m lajicyzm m, swieckòsc f laik zob. dyletant laikat m kośc lajikat, lud (wiérny lud) m, lëdze swiecczi w Kòscele lak m 1. lak m; 2. bot ògrodowi lak; ~ w laskach lak w (pòdłużnëch) sztëczkach / kawałkach / ew. w pôłeczkach; laseczka ~u sztëczk / kawałk / pôłeczka lakù; z braku ~u dobry kit czej ni ma lakù, dobri je czit; z brakù lakù dobri czit; czej sã ni mô (a. czej ni ma tegò), co sã lubi, tej sã lubi, co sã mô laka ƒ laka; ew. żëwica (lakòwô) ƒ; dzbanek / talerzyk / popielniczka z ~ki zbónk / talérzëk / pòpielniczka z laczi lakier m laker, rzad lak m [tegò lakeru / lakù]; ~ olejny laker òlejny; ew. farba òlejnô; ~ do paznokci laker do paznokców / lok nokców; zmywacz ~ru do paznokci zmiwôcz / rozpùszczalnik lakeru do paznokców lakierki pl lakérczi pl; lakerowóné bótë lakiernia ƒ lakérniô f 1. warsztat malarsczi, pòmieszczenié, dze sã lakerëje (np. auta autołë); zawieść auto do ~rni zawiezc / zaprowadzëc auto / autół do lakérni; 2. fabrika lakeru / lakù lakiernik m lakérnik, malôrz m lakierować v lakerowac, malowac lakierowany ad lakerowóny, malowóny lakmus m chem lakmùs m lakmusowy ad lakmùsowi; papier(ek) ~ lakmùsowi papiór(k) lakonicznie zob. zwięźle lakoniczność zob. zwięzłość lakoniczny zob. zwięzły lakować v lakòwac, arch zéglowac 833

4 lakowy ad lakòwi, zrobiony z laczi; ~ talerzyk / dzbanek lakòwi talérzëk / zbónk; ~wa popielniczka lakòwô pòpielniczka; ~wa pieczęć lakòwô pieczãc; list / dokument opatrzony pieczęcią ~wą lëst / dokùment (pismiã / pismiono n) òpatrzony (-né) lakòwą pieczãcą laksować v przeczëszczac, laksowac [to gò przecziszczô przeczëszcziwô / laksëje]; ew. dawac biegùnkã; skùtkòwac biegùnką / drzistówką; przëczëniwac sã do biegùnczi / drzistówczi [to dôwô daje / skùtkùje / przëczëniwô sã] laktometr m tech laktomiérz, laktométer m, Tr: mlékòmiérz laktoza ƒ chem laktoza ƒ, mléczny cëczer lala zob. lalka; ew. laluś laleczka zob. lalka lalka ƒ pùpa, zdr pùpka, rzad pùpùla, pùpeczka f; ew. o dziewczynie ładnej: dzéwczã jak pùp(k)a; ew. spòsobny / ùrodny / piãkny dzeùs; ew. sprëża szprëza, Tr: spòsobnica f {kasz. lôla = pol. a) tuman, głupek; b) stary płaszcz} [Dzewczëna jak pùpa. Kònie jak pùpë. Jak jem môłą bëła, pùpczi jem strojiła. - Ra]; ~kami się bawić bawic sã / zabawiac sã pùp(k)ama [òna sã bawi / zabôwiô]; ulubiona ~ ùlubionô pùp(k)a lalkarz m pùpkôrz m (Gò) [tegò pùpkarza -kôrza] 1. aktor, òperatór pùpk w teatrze pùpkòwim; ew. rëszôcz m (Gò) [tegò òperatora / rëszacza rëszôcza]; 2. projektant (a. producent) pùpków dlô dzecy lalkowaty ad pùp(k)òwati lalkowy ad pùpkòwi; teatr ~ pùpkòwi teater laluś m pieszczk, wëmùjk, pùpùsz(k), pùpùla, pùpùjaj(k), pësznopùpka, nopel m, lok kamiónkòwô pùpka; ew. w zn. strojniś, elegant: szmigalc lok m { nopel in = karzeł} [Taczégò pùpùjaja sobie wëchòwelë. Ten pùpùsz nie je ani do tańca ani do różańca. Ju të sã czébisz (płaczesz), pùpùjajkù. Szmigalc bë nie robił. Szmigalc bë sã nômili co gòdzënã przestrôwôł (przestrojiwôł / przezeblôkôł). - Sy]. Por. bubek, elegant, maminsynek, niewieściuch lama ƒ 1. lama; ew. złotnica f, jedwôb przetikòny złotą a. strzébrną nitką ƒ { złotnica in = czepc wësziwóny złotą nitką}; 2. zoo lama ƒ; 3. lama m, kapłan bùddijsczi lamaita m lamajita m lamaizm m rel lamajizm m lambeth-walk m lambeth-walk (wym: lambetłok) m, tuńc módny na pòczątkù XX wiekù lambrekin m bórta ƒ (Gò), zawiészk (Tr) m dekòracyjny pas sztofù (tkaninë) stosowóny jakò òbramòwanié zawieszëdła na òkna a. baldachù òzdobiony blewiązką (òbrzeżką, òbłóżką) a. trączkama (trodelkama) lament m lament -meńt, żôlińc arch, płacz, jãk, chlëch (Tr), jiszcz lok, jamer niem. m; w zn. skarga, narzekanie: skarga, wëbòléwka, narzéczka, wërzéczka, ùrzéczka f, narzékanié, wëbòléwanié, chlëchanié, jamrowanié niem., jiszczenié (sã), jãczenié, stãkanié, skòlenié n { chlëch(anié) = pol. utyskiwanie, narzekanie, płacz; skòlenié = pol. skomlenie, piszczenie} [Cëż wa tu za żôlińc robita, jak żëdzë w bóżnicy, kò tatk jesz żëje. Jak ten stôri ùmarł, to tam je jeden żôlińc. Narzéczka bądze wiedno, czë robisz tak, czë tak. Tu narzéczka nic nie pòmòże. Na niszcz nie pòmòże niżóden jiszcz. Òj, bëła to ùrzéczka, jak chłop i syn szedł na wòjnã. Móm twòji wërzéczczi pò ùszë. - Sy] lamentować v lamentowac -meńtowac, jamrowac niem., wëbòlewac, płakac, jãczëc, chlëchac, jazgòlëc (= piszczec, skòlëc) [Ju të chlëchôsz. Ni môsz ò co chlëchac. Të chlëchôsz, a jô gwiżdżã na to. Jak nie bądzesz słëchôł, to bądzesz chlëchôł. Chto nie chce słëchac, ten mùszi chlëchac. Jazgòli, bò gò zãbë bòlą. Móm twòji wërzéczczi / 834

5 twòjégò narzékaniô pò ùszë. - Sy Òna tak lamentowa(ła) / jamrowa / wëbòléwa(ła) / płaka(ła) / jãczë(ła) / chlëcha(ła) / jazgòl(ëł)a / skòlëła. Gò]. Por. biadać lamować v òbszëwac (a. òbsadzac / òbrãbiac / wëkùńczac) ruchna (òbleczenié, przëòdzéwk) òbrzeżką / òbłóżką / òblamką (òzdobną blewiązką) / ew. knëpkama (kòrónką). Por. lamówka lamówka ƒ (obszywka, wykończenie brzegù ubrania taśmiemką) òbrzeżka ùbrzeżka, òbłóżka, òbsada, òblamka, bórtka, blewiązka (òzdobnô blewiązka) ƒ, òbsziwk m, òbszëcé / wëkùńczenié (òzdobną) òbrzeżką [Dôj nową òbrzéżkã, ta stôrô sã drze. Miała na sobie kabôt z òblamką ù szëji. - Sy]. Por. koronka 1 lampa ƒ lãpa, zdr lãpka ƒ [Terô swiécą lãpama, ale dôwni samim le łëczëwã. Ra]; ~ elektryczna / wisząca / stojąca / stołowa / biurowa lãpa elektricznô / wiszącô / stojącô / stołowô / biórowô biórkòwô; ~ (na)ścienna / kinkiet lãpa na scanã; kinket m; łukowa / rtęciowa / jarzeniowa / sodowa / halogenowa el łãkòwô / rtãcowô / jarzeniowô (a. swietlówkòwô) / zódowô / halogenowô lãpa; ~ naftowa / karbidowa pétrochòwô / karbitowô lãpa; lãpa na pétroch / na karbit; ~ dymiąca kùrloch m, czadzówka f, dëmiącô / czadzącô lãpa lamparci ad lampartowi -rcy leopardowi, panterów (panterowi); ew. lamparcën leopardzën, panterzën lamparcica ƒ lamparcëca leopardzëca, pantera / panterzëca ƒ lampart m zoo lampart leopard m, pantera f lampas zob. lamówka; ew. lampas m lampeczka zob. lampka lamperia ƒ lamperiô ƒ, dólny dzél scanë wëmalowóny farbą òlejną. Por. borta lampiarnia ƒ lãpiarniô, lãpòwniô f 1. przódë: warsztat naprawë i kònserwacji lãpów, np. na banofie przë kòleji a. przë kòpalni; 2. warsztat wëtwôrzający nowé lãpë lampiarski ad lãpiarsczi lampiarz m lãpiôrz, lãp(òw)nik m [tegò lãpiarza lãpiôrza / lãp(òw)nika] kònserwatór a. producent lãpów [tegò kònserwatora / producenta] lampion m lãpión ( arch lãpijón) m; pl: lãpionë [tegò lãpiona; tëch lãpionów; Na linkach wisałë nad stołã pstré lãpijonë. Bù]; ew. rodzaj lampionu: chińskô latarniô; por. latarnia lampionowy ad lãpionowi lampka ƒ 1. zob. kaganek; 2. lãpa, zdr: lãpka, rzad lãpùszka [Trzeba zaswiécëc lãpkã przed Nôswiãtszą Panną. Ra] por. lampa; ~ elektryczna / elektronowa elektricznô / elektronowô lãpka; ~ sygnalizacyjna lãpka sygnalizacyjnô; ~ bezpieczeństwa lãpka bezpieczeństwa / bezpiekù; ~ ostrzegawcza / alarmowa lãpka òstrzegawczô / alarmòwô; 2. ~ wina lãpka / czeliszk wina lampownia zob. lampiarnia lampowy ad lãpòwi; sprzęt ~ statk / sprzãt lãpòwi; ùrządzenié lãpòwé; wzmacniacz ~ elektron lãpòwi wzmòcniwôcz; nadajnik / odbiornik ~ nadajnik / òdbiornik lãpòwi lampreda ƒ icht gril m (Tr) lamus m szaruzniô, kòmòra ƒ, magazyn m; ew. magazyn starych dokumentów: archiwùm n { szaruzniô = a) przódë: warsztat kòłodzeja na majątkù - Lz; b) pùstô jizba ùżiwónô do przechòwianiô rozmajitëch tôklów i jakò warsztat pòdrãczny}; to nadaje się do ~a to sã nadaje (a. je le) / nadôwô do wërzuceniô / do mùzeùm (to są rzeczë ju wëszłé z módë); to le wëniesc précz - do szaruzni abò dze pòd ùstrzech / { ùstrzech = pol. a) strych; b) okap} lanca zob. dzida lancet m lancet m, môłi nóż chirurgiczny z òbòsecznym òstrzu òstrzim lancetnik m zool lancetnik m 835

6 lancetowaty ad lancetowati Gò; liście ~te lëstë lancetowaté lancknecht m hist woj lancknecht m landara f landara ƒ 1. wiôlgô, rozklekòtónô brika; ew. tërlëka ƒ { tërlëka = rozklekòtóny wóz}; 2. wiôlgô jizba, chachara f. Por. grat, ruina, straszydlo landgraf m landgraf, graf m lando n lando n, landauer m 1. brika z bùdą òpùszczóną na dwie stronë; 2. autół òsobòwi z dakã òdsuwónym nad tilnym sedzenim landolfia f bot landolfija f landracki ad landracczi landrat m (za czasów zaboru pruskiego, naczelnik powiatu) landrôt lańdrôt m landrynka f bómk, susk m, landrinka f, bómk do susaniô; ~nki o smaku owocowym / anyżowym bómczi / susczi ò szmakù brzadowim / anysowim landrynkowy ad bómkòwi, suskòwati, landrinkòwi; przen przesłodzony, miodnometłi, suskòwati, landrinkòwi; ew. sentimentalny, łzawi, rzewny, rozczulający landsberski ad landsbersczi; reneta ~ka reneta landsberskô landszaft m krôjòbrôz, widok m, òbrôz jaczégòs òkòlégò zob. krajobraz; ew. zgardl: widoczk widoczk m (taczi sobie widoczk), òbrôz môłi wôrtnotë / mało wôrtoscowi [tegò òbrazu / wido(cz)kù] landtag m landtag m regionalny parlament (sejmik) w Niemcach, Austrii landwera ƒ hist woj òbrona kraju (w krajach niemiecczich téż w Austrii); przódë pòspólné rëszenié szlachtë całégò kraju, pózni, w XX wiekù: wòjskò złożoné z rezerwistów starszich roczników langusta ƒ zoo langùsta ƒ wiôldżi rek łowiony w Mòrzu Strzód zemnym i w Òceanie Atlanticczim lanie n 1. lenié lanié; ew. chilanié, pòléwanié, rozléwanié n; o deszczu: lenié lanié; ew. padanié n, ùlewa f; 2. zob. chłosta lanital m chem lanital m, włókno biôłtkòwé, pòdobné do wełnë, robioné z kazejinë mléczny lanolina ƒ chem lanolina ƒ; ôrt wòskù wëdostôwónégò z òwczi wełnë przë ji czëszczenim lansjer m 1. lansjer, ùłan m żôłnérz na kòniu, ùzbrojony w lancã / pékã; 2. lansjer m (tuńc) lansjerski ad lansjersczi; ew. ùłańsczi lansować v lansowac, propagòwac, pòpierac, wprowadzac w módã [òni lansëją / propagùją / pòpiérają / wprowôdzają]; ~ nową modę lansowac / propagòwac nową módã; ~ kandydata na jakieś stanowisko lansowac / pòpierac / ew. zamadlac / zachwôliwac kandidata na jaczés stanowiskò -wiszcze; ~ opinię o kimś a. o czymś lansowac / propagòwac òpiniã / zdanié ò kògùm(s) / ò czim(s) lansowanie n lansowanié, propagòwanié, pòpiéranié, wprowôdzanié w módã; ew. zamôdlanié / zachwôliwanié lantan chem lantan m, mitczi metal ùżiwóny do produkcji stopów aluminium lantana f bot lantana f lantanowiec m; ~wce pl chem lantanówc m [tegò lantanówca]; pl: lantanówce [tëch lantanówców] lany ad lóny; żelazo ~ne gùs m, lóné żelazło; lany poniedziałek lóny pòniedzôłk {na Kaszëbach je zwëczôj dëgòwaniô rózgama} laparoskopia f med laparoskòpiô f lapidarium n lapidarium n, składnica / magazyn (môl przechòwiwaniô) zabëtkòwëch rzezbów, nôgrobków, pòmników, rzôdczich òkazów kamieni itp. lapidarnie zob. zwięźle 836

7 lapidarność zob. zwięzłość lapidarny zob. zwięzły lapis m chem lapis m, azotan strzébra; lapis lazuli (ultramaryna) mòdrôk m Laponia ƒ Lapóniô [ti -nii] ƒ laponoidalny ad lapònojdalny Lapończyk m Lapóńczik m [tegò Lapóńczika] lapsus m zarzek m, przejãzëczenié n zmiłka / błąd w mówienim / wëpòwiescë [Ta jegò gôdka, to béł jeden zarzek. Sy]; człowiek popełniający często ~sy zarzéczk m, przemòwidło n [Nie wiém, czë to przemòwidło łże, czë sã pò prôwdze mili. Jô temù przemòwidłowi nie wierzã. Sy] largetto n muz largetto n, pòmału pòmalë largo n muz largò n, baro pòmału pòmalë larum n 1. krzik, jôch, wrzôsk m; larm lok przest m, wrzawa f, wrzeszczenié, wòłanié n [Co to za larm je we wsë dzys? Dzecë czënią larm. - Fs]; 2. alarm m, sygnał zwãkòwi (zwón, trąbka, wrzeszczenié itp.) òznôczający wezwanié do broni, a. sygnał na pòbùdkã larwa ƒ zoo pònarwa ƒ, ew. robôk, bąk m; ew. w zn gąsienica: wąsewnica {kasz. pònarwa in = pol. a) pędrak; b) odludek lok; larwa = pol. a) maska; b) zgardl: twarz; c) brzydki człowiek} [Kùrë zbiérają pònarwë. Sy]; ~ gza bydlęcego rozwijająca się w miejscu ukąszenia na skórze bydląt swãgòr, sprôw(ni)k m ~, pędrak, gąsiennica chrząszcza majowego pònéra f arch (Ra); ~ żaby zob. kijanka larwalny ad pònarwòwi larwicydy pl chem pònarwòcydë pl (Gò) lary pl mit larë pl; ~ i penaty a) domôcé statczi / tôkle; b) dodóm m; w zn. mieszkanie: chëczë pl, mieszkanié n laryngolog m laringòlog m laryngologia f laringòlogiô f [ti -gii] laryngologiczny ad laringòlogiczny laryngoskop m laringòskòp m, wzérnik (ùżiwóny przez) laringòloga las m las m; rzad: lasëszcze n (= stôri las); ew. rzad knieja, kniewinka f zob. knieja [do lasa / rzad do lasu; w lese rzad w lasu; Stôri jak pielgrzimsczi / brzinsczi / gòlëbsczi / oliwsczi (òléwsczi) las (baro stôri). Le co të nie zbłądzysz w tim lasëszczu. Stôri jak òlëwsczé (òléwsczé) lasëszcze. - Sy Błąkôł sã pò lasach. Na brzegù lasa. Naòkół czerznią sã (czernią sã) bòrë ë lasë. Ra Òn przëszedł z lasa. Mórg lasa. Òna mieszkô w lese. To je bar zo dalek w swiece, za lasmi (lasama) ë górami (górama). Taczé jagòdë rostą (roscą) w lesech (w lasach). - Lz] ~ iglasty jiglasti / rzad jiglënowi las; ew. stary las iglasty: bór, zdr bórk m; młody las iglasty: chòjna f; ~ sosnowy chòjowi / sosnowi las; młody: chòjna f; ~ świerkowy danowi / rzad jaglijowi las, danówc m; ~ liściasty lëscasti las; ~ bukowy bùkòwi / bùczënowi las, bùkòwina f, bùkówc m; ~ brzozowy brzozowi las, brzozówc, brzozôk, brzozownik m; ~ dębowy dãbòwi las, dãbówc, dãbnik m, dãbnica f; ~ grabowy grabòwi las, grabówc m, grabòwina f; olchowy òlszewi las, òlszéwc, òlszówk m, òlszëna ólszëna ƒ; ~ mieszany miészóny las; ~ stary, dziewiczy stôri / stôrodôwny / òdwieczny / nienarëszony las; pùszczô f, Tr: pralas m; ~ nasienny semiénny las; ~ młody szachòwina, drągòwina f { szachòwina òd szach = pol. wędzisko, kij wędki; drągòwina òd: drąg, żerdzô}; po(d)szycie ~su zob. podszycie; przy lesie przë lese, kòl(e) lasa, pòd lasã; ew. położony przy lesie: przëlasny ad; obszar po wyciętym lesie (nowina) lasowiszcze -wiskò n [Na lasowiszczu bez gnoju rosce. Sy]; przed ~em przed lasã; ew. położony przed lasem: przedlasny ad; zarośla przed ~em przilôsk, przedlôsk m [W przedlôskù nalôzł jem nôwicy grzëbów. Sy]; za 837

8 lasem za lasã; na brzegu ~su na brzegù lasa Lz; on poszedł do ~u òn szedł w las / do lasa; mieszkaniec (mieszkanka) / -ńcy ~u (ludzie mieszkający wśród lasów) lasowi człowiek / lëdze; Lesôk, Lasôk, Lesón, Lesôl (Ra) m (Lesôczka, Lasôczka, Lesónka, Lesôlka (Ra)); pl. Lesôce / Lasôcë / Lesóni / Lesôle { Lesôce / Lasôcë / Lesóni lokalné nazwë Kaszëbów zamieszkującëch lasowati pas zemi òd òkòlégò Òléwë, Chwaszczëna, pò Wejrowò i dali w stronã Żarnówca} [Lesôcë mają swòjã lesacką gôdkã. Lesóni ti le w te grzëbë wierzą (żart: żëwią sã grzëbama). - Sy]; opiekuńczy duch ~u / boru bòrówc m; nauka nie pójdzie w ~ ùczba / nôùka nie pùdze w las (ale w nas); ùczba / nôùka nie mdze nadaremnô / próżnô / pòdarmôka; natura ciągnie wilka do ~u nôtëra cygnie wilka do lasa / lasu; to ju je / sedzy we krwi; im dalej w ~, tym więcej drzew czim dali w las, tim wicy drzéw; nie wywołuj wilka z ~u nie wòwòłiwôj wilka z lasa / lasu; nie kùsë (nie wëwòłiwôj) złégò / nieszczescégò; jedni do (od) Sasa, drudzy do (od) lasa jedny do (òd) Sasa, drëdzë do (òd) lasa; kòżdi czart na swój part (kòżdi z jiny parafii); nie było nas, był ~ nie bëło nas, béł las; ~ rąk las rãk(ów); ~ sztandarów las chòrągwi(ów) laseczka ƒ krëczewka ƒ, czijôszk m laseczkowaty ad krëczewkòwati; ew. czijôszkòwati, pôłeczkòwati; bakterie ~te krëczewkòwaté bakterie lasecznik m biol krëczewkòwnik (Gò), krëczewkòwatô bakteriô lasek m lôsk lask, przedlôsk, przëlôsk m, drzewiczé n, môłi las; ew. mały bór: bórk m, môłi bór; w zn. kępa drzew w polu: gradło, gradełkò n; kãpa drzéw [tegò lôska laska; Za naszim pòlã cygnął sã lôsk. Na tim môlu stojôł piérwi môłi lask. Pùdzemë do lôska. - Sy Béł jes w tam tim lôskù? Môłi lôsk, ale drzewa w nim wiôldżé. Ra]; ~ sosnowy / świerkowy chòjna, zdr chòjinka f; ~ dębowy dãbòwi lôsk; dãbnik m, dãbë pl; ew. młody lasek dębowy: dąbczi pl; ~ leszczynowy leszczińc m, leszczëna ƒ, leszczinczi pl; ~ osikowy òsowi lôsk, òsówc m; bukowy ~ bùkòwi lôsk; ew. młody lasek bukowy: bùczczi pl; ~ brzozowy brzozowi lôsk; brzózczi / brzozë pl laser m fiz, tech laser m; operacja z(a) pomocą ~ra òperacjô z(a) pòmòcą lasera laserować v mal laserowac laserowy fiz, tech laserowi; promień ~ parmiéń arch promiéń laserowi; promienie ~we parmienié promienie laserowé; obrabiarka ~wa òbrôbiarka laserowô; broń ~wa bróń laserowô laserunek m mal laserënk m [tegò -rënkù] laska ƒ krëczew krëkwia, zdr krëczewka, laga, karkùlëca, palëca, rzad palëga f, czij, zdr czijôszk, palcôter, kramólc, krokùlc m; żart pòcecha staroscë, trzecô noga { laga in = a) prosti kawałk kôłbasë / wòrztë pol. laska kiełbasy; b) jednorazowé pòdanié czile sklónk / kùflów piwa a. czeliszków wódczi pol. kolejka [Òn pòstawił jednã lagã (piwa), tej mie téż wëpôdało pòstawic. Gò]} [Krokùlc to je trzecô noga człowieka, krokùlc pòmôgô stawiac dobrze kroczi. Zasłużëc (so) na karkùlëcã (wëbrojic). Zupa / zôcérka gãstô, że krëczew bë w tim mògła stojec. Sprac kògòs lagą. Chto wié, gdzeż je mòja laga? Przënies mie mòjã pòcechã staroscë. - Sy]; laska leszczynowa leszczónka ƒ, leszczór arch m, leszczënowi czij [Pòdôj mie leszczónkã, pùdã w pòle. Chcesz të leszczónką òberwac? Të ju wierã długò nie dostôł leszczónką. Ni ma tu gdze kawał leszczóra? Chcesz të leszczórã? Wzął leszczór i mù narżnął. Sy]; ~ dębowa dãbówka ƒ, dãbówc m { dãbówc in = las dãbòwi, dąbrowa}; ~ niewidomego maklëca ƒ; ~ sękata sãkôlc m, sãklëca, sãkówka ƒ; ~ pasterska pastursczi czij, arch rënczôk ( Ra: réńczôk) m { rënczôk Sy: czij zakùńczony z jedny stronë rënką, tj. metalowim kółkã, a z drëdżi stronë òstrzim; Ra: kij nadziany obrączkami żelaznymi, które za trąceniem o krowę wydają głos i straszą krowę, niem. Ringstock} [Kòżdi pasturz swój réńczôk chwôli. Ra]; ~ 838

9 marszałkowska marszôłkòwskô palëca; ~ miernicza miérzny czij; miara, lok: lôska f (= a) lok 1 méter; b) lok 1 łokc) [Wieleż të chcesz lôsków? Jednã lôskã. Sy]; ~ sołecka klëka ƒ, kòzeł m [Jic jak klëka / jak kòzeł (rozgłosëc sã). Kòzeł dzys chòdzy pò wsë. Z kòzłã chòdzą, chto wié, co ten szôłtës òd nas chce. - Sy]; ~ kiełbasy laga f (laga kôłbasë/ wòrztë), sztëk, kawał m (dłudżi sztëk / kawał) [A, jô mòże weznã tã całą lagã. Gò]; ~ laku sztëk / kawałk (ew. pôłëczka) lakù; laska (pl: laski) dynamitu pôłeczka f; ew. sztëczk / kawałk m (pl: pôłeczczi / ew. sztëczczi / kawałczi) dinamitu; chodzić o lasce chòdzëc przë cziju / przë krëkwi; na trzech kótach łazëc { kót m = kòpëto n żart: noga}; podpierać sie ~ką pòdpierac sã czijã / krëkwią / palëcą laskowy ad leszczënowi; orzech ~ leszczënowi òrzech lasonóg m zool lasonóg; pl: lasonodżi réga drobnëch, głównie mòrsczich skòrëpiôków lasostep m lasostep m tip krôjòbrazu przechódny midzë lasã a stepã (trôwiastima rówiznama) lasotundra f lasotundra f tip krôjòbrazu przechódny midzë lasã (tajgą) a tundrą lasować v ( gasić wapno łączyć palone wapno z wodą) laszowac [òni laszëją; Më laszëjemë wapno / kalk. Gò] lasowanie (się) v laszowanié (sã) lasowany ad laszowóny; ~ne wapno laszowóné wapno / laszowóny kalk lasowy zob. leśny lasso n lasso n; ew. zôdzerzga f (= dosł pol. pętla) lastrykarski ad lastrikarsczi lastrykarstwo n lastrikarstwò lastrykarz m lastrikôrz [tegò lastrikarza -kôrza]; pl: lastrikarze [tëch lastrikarzi - rzów] lastryko n lastrikò [tegò lastrika, tim -kã] lastrykować v lastrikòwac; robic / kłasc lastrikò lastrykowanie n lastrikòwanié lastrykowany ad (wë)lastrikòwóny, wëłożony lastrikã lastrykowy ad lastrikòwi, zrobiony z lastrika laszować v 1. próbòwac samòlot / fliger; wëkònëwac czwiczebny lot; 2. òdhaczac / òdłãczac szibówc òd samòlotu latać v latac [jô lôtóm, të lôtôsz, òn lôtô; më lôtómë, òni / òne lôtają]; w zn fruwać: fiurgac fùrgac ew. w zn. ganiać: gònic, biegac; w zn. gnać, pędzić: gnac, nëkac [òn gnaje, nëkô; òni gnają, nëkają]; ~ chwilami pòlatëwac [òn pòlatiwô pòlatëje] latanie n lôtanié; ew. f(i)urganié; ew. gònienié, bieganié, gnanié, nëkanié n; ~ samolotami lôtanié (ew. pòdróżowanié, rézowanié, jeżdżenié) samòlotama / fligrama. Por. lot(nictwo), fruwanie, bieganina latanina ƒ lôtanié, gònienié, bieganié n, biég, gón m, gòńba f; ~ po sklepach / na zakupy lôtanié / gònienié / bieganié / gón / gòńba pò krómach, żebë cos kùpic latarka ƒ lãpka, latar(en)ka, lok lëchtka ƒ [Ta môłô lëchtka nóm tu tëlé ùswiécy, a przë tim mało pétrë (pétru, pétrochù) wëpôli. Sy]; ~ kieszonkowa taszlãpa f, czeszónkòwô lãpa / latarka latarnia ƒ latarniô -nia, lok lëchta f [Wez latarnią (a. latarniã) i òbswiéc pòdwòrzé. Dzys dnia sprawiedlëwégò człowieka z latarnią szukają. Wez le lëchtã, a pòj ze mną, pòswiécysz mie. - Sy Òna zapôlëła lëchtã. Lëchta wëgasła. - Bù] { latarniô latarnia in = a) żart: òczë [ Gwizdnąc / méznąc kògòs w latamiã (ùderzëc kògò).]; b) fig: wiôldżé ùszë [Ten mô (ùszë jak) latarnie (pò bòkach wòza).]; c) 839

10 pol. robaczek świętojański; czôrny chłop (a. rëbòk) z latarnią = pol. błędny ognik - zob.}; ~ czarnoksięska zaczarzonô / czôrnoksãżniczô latarniô; ~ morska bliza, latarniô (mòrskô), mërgówka ƒ { bliza in = wieżô òbserwacyjnô} [Ceszi sã, jakbë hélską blizã ùzdrzôł w dôce. Przódë na rozewsczi latarni pôlëlë ògniszcze, a na rozbùch dôwelë sëché chòjowé klëftë. - Sy]; ~ uliczna latarniô przë drodze / nad drogą (ew. ùlicą (Gò)), przëdrożnô / ùlicznô (Gò) latarniô; pod ~nią (czasem bywa) najciemniej pòd latarnią (czasã) je (biwô) nôcemni; chińska ~ zob. lampion latarnik m 1. pracownik obsługujący latarnię morską: latarnik, blizowi m; 2. dawny pracownik zapalający lampy gazowe na mieście: latarnik m {por. dzëwi latarnik = pol. błędny ognik zob. ognik} latawica f 1. kobieta nie lubiąca siedzieć w domu, pracować: lataw(n)ica, łazewnica, pòwsënoga, zdr pòwsënóżka, szelepëta, plachãdrownica, wãdrowcziczka f { szelepëta wierã: szôlonô pëta (pëta = krótczi ògón) - Gò} [Szelepëta doma nie ùsedzy. Cëż sã z ce za pòwsënoga zrobiła, lôtôsz pò nëch bùdach jak taczi Mark pò piekle! Dzeż të bëła pòwsënogò? Gdzeż to napisac, że nasza pòwsënóżka ju przëszła dodómkù?! - Sy] por. lekkoduch; 2. zob. rozpustnica latawiec m 1. latawc m, przest. niem. drachel m zôbôwka / ùrządzenié do pùszczaniô w pòwietrzé na pòwrózkù [Wejle, knôpi pùszcz(iw)ają latawca. Gò Dzecë stojałë na górze i pùszczałë latawce. Dzece lepią sobie latawce jesenią. - Sy] {kasz. latawc in lok = pol. samolot [Latawce lecą. Sy]}; 2. człowiek, co ni mòże ùsedzec doma: latawc, lôtajk, òblatańc, wałãga, łazoch, łaznik, łazola, łazéla, łazãka, łazewnik, łazyńc, pòwsënoga, zdr pòwsënóżka, drogòlec, szelëpët, wërwas m { wërwas in = pol. ambaras zob.} [Nen pòwsënoga ju szedł w długą. Ten wërwas bë nie ùsedzôł, òn wiedno je w drodze. Szelëpëta nigdë ni ma doma. - Sy]; por. wszędobylski lato n lato, zdr latkò n 1. dzél / cząd rokù; w lecie (latem, w ciągu ~ta) òb lato, w lece, latã; ew. przez lato {por. zima (zimą)} [W lece lasewi chłopi dobrze zarôbiają na bórninie, nacynają chójczi i zbiérają bórninã do garków. W lece sã łowi, a w zëmie sã brzodnikùje (łowi za pòmòcą niewòdu zwónégò brzodnik). W lece jô nômili jôdajã pòsztãpóné bùlwë, a do tegò zbiéróné mlékò. W zëmie chłop ùkórëje jedno drzewò, a na zymkù abò w lece dzesãc ò ten sóm czas. W lece mój pësk je taczi krëpisti (piegòwati), że jô sã wstidzã lëdzóm pòkazac. Flëska òdbiwô sã latã. - Sy]; spędzać ~ latowac, przeżëwac lato, żëc òb lato [Zëmòwac mòże le w chëczach, a latowac chòc w brózdze. Sy]; gdzie zamierzacie spędzić ~? gdze wa bądzeta (gdze bądzeta przebiwa(ła) òb lato?; dokądka wa sã wëbiérôta na lato; (g)dze / dokąd(ka) wa jedzeta / wëjéżdżôta) òb lato?; jak (w jaki sposób) spędzacie ~? jak (w jaczi spòsób) wa żëjeta òb lato; co wa robita òb lato / w lece / przez lato?; aby do lata le / abë (a. żebë le) do lata; babie ~ babsczé lato (zob. babi); gorące ~ gòrące / chłopsczé lato (por. upał); deszczowe ~ deszczowé / mòkré / przekropné / zgnité lato; jedna jaskółka ~ta nie wróży jedna jaskùlëczka lata nie zbùdëje (Ce); 2. rok, cząd czasu { cząd tu = pol. okres - zob. część}; jeden rok, dwa / trzy lata jeden rok, dwa / trzë lata lata; dwadzieścia / sto / tysiąc lat dwadzescë / sto / tësąc lat [Miec dwadzescë lat z kòżdi stronë (ò stôri pannie). Sy]; minęło wiele lat minãło wiele lat; miał zaledwie dwa latka miôł leno dwa latka; przed laty przódë, piérwi, dôwno (wiele lat) temù; ew. w dôwnëch czasach, za dôwnëch czasów, przed latama arch przed lati, żart jesz za Bòga Òjca [Przed lati (lëdze) wiedno łëczôkòwé chòdôczi nosëlë. Ce, Bù, Lz] latopis(arz) m zapisywôcz dzejów, dzejopis(ôrz); ew. latopis(ôrz) m. Por. kronikarz, rocznikarz 840

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Spiewnik... oryginalny bardzo

Spiewnik... oryginalny bardzo Spis treści 0.1 Riders on the storm.................. 2 0.2 Co za czasy....................... 2 0.3 Juz nie zapomnisz mnie................ 3 Spiewnik... oryginalny bardzo Jakub Trznadel trznadelj@o2.pl

Bardziej szczegółowo

NASZA KLASA HISTORIA W XX LEKCJACH OSOBY: 1. RACHELKA, potem MARIANKA (1920-2002) 2. DORA (1919-1941) 3. ZOCHA (1919 1989) 4. JAKUB KAC (1919-1941)

NASZA KLASA HISTORIA W XX LEKCJACH OSOBY: 1. RACHELKA, potem MARIANKA (1920-2002) 2. DORA (1919-1941) 3. ZOCHA (1919 1989) 4. JAKUB KAC (1919-1941) T A D E U S Z S Ł O B O D Z I A N E K NASZA KLASA HISTORIA W XX LEKCJACH OSOBY: 1. RACHELKA, potem MARIANKA (1920-2002) 2. (1919-1941) 3. (1919 1989) 4. (1919-1941) 5. (1919-1975) 6. ABRAM (1920-2005)

Bardziej szczegółowo

AFORYZMY. JMD 2005 www.aforyzmy.internet.v.pl

AFORYZMY. JMD 2005 www.aforyzmy.internet.v.pl AFORYZMY JMD 2005 www.aforyzmy.internet.v.pl DESIDERATA Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekaj się siebie, bądź w dobrych

Bardziej szczegółowo

Wisława Szymborska, Schyłek wieku

Wisława Szymborska, Schyłek wieku 1. Jaki obraz XX wieku zawierają znane ci teksty kultury? Przedstaw zagadnienie, interpretując wiersz Wisławy Szymborskiej. Odwołaj się też do innych znanych ci tekstów kultury. Wisława Szymborska, Schyłek

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Kapele 4. Wersja: i (teksty, chwyty: 2002-02-26, ostatnie poprawki: 2006-09-23)

Kapele 4. Wersja: i (teksty, chwyty: 2002-02-26, ostatnie poprawki: 2006-09-23) Wersja: i (teksty, chwyty: 2002-02-26, ostatnie poprawki: 2006-09-23) Kapele 4 Arka Noego...4 Nigdy nie zostawisz mnie...4 Przebaczone winy darowane długi...4 Sieje je...4 Święty święty uśmiechnięty...4

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK POLSKI. Polish Songbook. UNIWERSYTET W PITTSBURGHU INSTYTUT LETNI University of Pittsburgh Summer Language Institute

ŚPIEWNIK POLSKI. Polish Songbook. UNIWERSYTET W PITTSBURGHU INSTYTUT LETNI University of Pittsburgh Summer Language Institute ŚPIEWNIK POLSKI Polish Songbook UNIWERSYTET W PITTSBURGHU INSTYTUT LETNI University of Pittsburgh Summer Language Institute Introduction This songbook has been compiled for use in the University of Pittsburgh's

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE I OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE II O S K A R K O L B E R G DZIEŁA WSZYSTKIE TOM 73/III POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE W r o c ł a w INSTYTUT im. OSKARA KOLBERGA P o z n a ń III O S K A R K O L B E R

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

WILLIAM SHAKESPEARE Jak wam się podoba

WILLIAM SHAKESPEARE Jak wam się podoba Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. WILLIAM SHAKESPEARE

Bardziej szczegółowo

Palindromy - szarady Józefa Godzica

Palindromy - szarady Józefa Godzica Palindromy - szarady Józefa Godzica 1. Dobry biegacz, trochę błazen ( z Gienka taki typ podobno), Wszyscy w trampkach biegli razem, lecz on boso i osobno. 2. Z nad nizin mgła się rozmywa i zaraz słońce

Bardziej szczegółowo

Aleja główna na Bazarze Różyckiego; 1981; źródło Agencja Forum AF 25728 ~3~

Aleja główna na Bazarze Różyckiego; 1981; źródło Agencja Forum AF 25728 ~3~ ~1~ Maria Terlecka, dziennikarz Wszystko jest autentyczne. Prawda i fałsz. Soczystość owoców i blask złota. Chodzę już pół dnia po bazarze i jego obrzeżach: Tagowej, Brzeskiej, Ząbkowskiej. Wchodzę i wychodzę

Bardziej szczegółowo

SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA

SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA Warszawa, 1997 i SPIS TREŚCI 1. Na Pieńkach 1 2. Na Swobodę 7 3. Do Mrozów 15 4. Siedlce 19 5. W sutannie 25 6. Decyzja 33 7. Pierwszy rok na uniwersytecie 40

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

SZMIRA Przełożył Tomasz Mirkowicz NOIR SUR BLANC

SZMIRA Przełożył Tomasz Mirkowicz NOIR SUR BLANC CHARLES BUKOWSKI Tytuł oryginału: Pulp SZMIRA Przełożył Tomasz Mirkowicz NOIR SUR BLANC First published by Black Sparrow Press, 1994 Copyright 1994 by Linda Lee Bukowski For the Polish edition copyright

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. GABRIELA ZAPOLSKA MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ [TRAGIFARSA KOŁTUŃSKA] OSOBY: PANI PAN DULSKI DULSKI, DULSKIE

Bardziej szczegółowo

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. PEDRO CALDERÓN DE LA

Bardziej szczegółowo

www.artmedicalcenter.eu

www.artmedicalcenter.eu www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 06 72 czerwiec 2014 r. www.prestizszczecin.pl MODNY SZCZECIN Paweł Żuchowski NA TROPIE AMERYKI NIEZWYCZAJNA PARA KSIĄŻĘCA DZIEŃ Z ŻYCIA CHIRURGA 4 od

Bardziej szczegółowo

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2014 r. Nr. 133 (17419) cena 1,20 Lt Darmowe półkolonie dla każdego chętnego Młodzi chłopcy pasjonują się koszykówką Około 250 dzieci w

Bardziej szczegółowo

W prenumeracie NOWA FANTASTYKA TAŃSZA O 1OOO zł patrz strona 72. Drogi Czytelniku!

W prenumeracie NOWA FANTASTYKA TAŃSZA O 1OOO zł patrz strona 72. Drogi Czytelniku! Drogi Czytelniku! Opowiadania i nowele Nancy Etchemendy Umowa żeglarza Mike Resnick Bacon z komputera Kim Stanley Robinson Zanim się obudzę Powieść George R.R. Martin Chleb i ryby (1) Z polskiej fantastyki

Bardziej szczegółowo

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski 1 Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Słubice, 2007 Publikacja została wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo