Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO"

Transkrypt

1 POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo za uporabo Uputstvo za rad Prevádzkový návod Provozní návod Instrukcja obsługi Kezelési utasítás Руководство Töö juhised Lietošanas instrukcijas Eksploatacijos instrukcijos Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες λειτουργίας Ýþletme kýlavuzu

2 Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

3 Spis treści 1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia Opis Przed uruchomieniem myjki ciśnieniowej Obsługa myjki ciśnieniowej Po użyciu myjki ciśnieniowej Konserwacja Rozwiązywanie problemów Dodatkowe informacje Deklaracja zgodności WE Uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia Symbole użyte w oznaczeniach instrukcji Przed użyciem myjki ciśnieniowej po raz pierwszy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. Aby zapobiec zagrożeniu zdrowia i życia, należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem. Tym symbo- opatrzone lem są wskazówki, których należy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i pogorszeniu jego działania. Tym symbolem opatrzone są wskazówki, mające na celu ułatwienie pracy i zapewnienie bezpieczeństwa. Urządzenia nie powinny używać dzieci ani osoby, które nie przeczytały niniejszej instrukcji. Przed uruchomieniem urządzenia należy je dokładnie sprawdzić pod względem usterek. W razie wykrycia usterki nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk- ALTO. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy: Izolacja przewodów elektrycznych nie powinna nosić śladów uszkodzeń ani pęknięć. W razie uszkodzenia przewodu elektrycznego powinien on zostać wymieniony przez autoryzowanego dystrybutora fi rmy Nilfi sk-alto. OSTRZEŻENIE! Strumienie wysokiego ciśnienia mogą być niebezpieczne. Nie należy pod żadnym pozorem ustawiać dysz w kierunku ludzi, zwierząt, urządzeń elektrycznych pod napięciem ani samego urządzenia. należy nigdy czyścić odzieży ani obuwia na sobie lub innych osobach. Lancę rozpylacza należy trzymać mocno oburącz. Podczas pracy lanca rozpylacza jest poddawana działaniu siły o wartości do 16,4 N. Osoba obsługująca urządzenie i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie sprzątanego obszaru powinny się zabezpieczyć przed przemieszczającymi się odpadami. Podczas używania urządzenia należy nosić okulary ochronne. 153

4 Pod żadnym pozorem nie należy stosować urządzenia w warunkach grożących wybuchem. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Powierzchni zawierających azbest nie należy czyścić pod wysokim ciśnieniem. Myjki wysokociśnieniowej nie należy używać w temperaturach poniżej 0 C. Nie wolno stawać pod urządzeniem, gdy jest ono zawieszone na ścianie. OSTRZEŻENIE! Zastosowanie niewłaściwych przewodów przedłużających może być niebezpieczne. Przewody nawinięte na bębny należy całkowicie rozwinąć, aby uniknąć przegrzania przewodu. Przewody przedłużające powinny być wodoszczelne i spełniać podane poniżej wymagania dotyczące długości oraz rozmiaru przewodu. 1,0 mm² maks. 12,5 m 1,5 mm² maks. 20 m 2,5 mm² maks. 30 m Połączenia przewodów należy chronić przed wilgocią i utrzymywać z dala od podłoża. Połączenie z napięciem zasilającym Podczas podłączania wysokociśnieniowego urządzenia myjącego do instalacji elektrycznej należy przestrzegać następujących zaleceń: Urządzenie można podłączyć wyłącznie do uziemionej instalacji. Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez elektryka z uprawnieniami. Zaleca się, by instalacja zasilająca urządzenia zawierała wyłącznik różnicowoprądowy. Podłączenie wody Podłączenie do publicznej sieci zasilania powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ta zmywarka ciśnieniowa może być podłączona do źródła wody pitnej wyłącznie wtedy, gdy zostanie zainstalowany zespół odcinający typu BA, zgodnie z normą EN Zespół można zamówić pod numerem Długość węża łączącego zespół odcinający ze zmywarką musi wynosić co najmniej 10 metrów, aby zapobiec ewentualnym skokom ciśnienia (min. średnica 1/2 cala). Czynności ssące (np. pobieranie wody deszczowej ze zbiornika) wykonuje się bez użycia zespołu odcinającego. Zalecany zespół ssący: Woda, która przepłynie przez zawór BA, przestaje być wodą pitną. WAŻNE! Należy używać wody bez zanieczyszczeń. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia w wodzie piasku lotnego (np. w wodzie z własnej studni), należy zamontować dodatkowy fi ltr. Naprawa i konserwacja OSTRZEŻENIE! Zawsze należy wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazdka przed vrzeprowadzeniem prac związanych z konserwacją urządzenia. Zabezpieczenia Urządzenie blokujące na pistolecie natryskowym (5a) (Patrz rysunek na końcu niniejszej instrukcji): Pistolet natryskowy jest wyposażony w urządzenie blokujące. Jeśli zapadka jest przesunięta, nie można używać pistoletu natryskowego. Czujnik termiczny: Czujnik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem. Urządzenie uruchomi się ponownie po upływie kilku minut, kiedy czujnik ostygnie. Urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem Wbudowany wodny zawór bezpieczeństwa zabezpiecza system przed nadmiernym ciśnieniem. 154

5 2 Opis 2.1 Zastosowanie Ta myjka wysokociśnieniowa jest zaprojektowana do profesjonalnego użycia w: - małych zakładach rzemieślniczych - budowlanych - warsztatach samochodowych - małych gospodarstwach rolnych Myjki wysokociśnieniowej należy używać wyłącznie do zadań opisanych w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, zapewnić jego prawidłowe i skuteczne działanie oraz uchronić się przed poważnymi uszkodzeniami ciała. 2.2 Elementy urządzenia i omówienie modelu Patrz rysunek na końcu niniejszej instrukcji 1 Włącznik/wyłącznik 2 Wlot wody (z fi ltrem) 3 Przewód wysokiego ciśnienia 4 Przewód elektryczny 5 Pistolet natryskowy z urządzeniem blokującym (5a) 6 Dysza Flexopower Dysza Turbohammer Przyrząd do czyszczenia dyszy 9 Uchwyt wózka (uchwyt teleskopowy) 10 Bęben do nawijania węża 11 Oznaczenie modelu 12 Szybkozłącze 13 Przycisk uchwytu teleskopowego 14 Obrotowy hak na kabel Specyfikacje: zobacz oznaczenie modelu (11) na urządzeniu. Poziom głośności wg standardu ISO 3744 EU Dyrektiva 2000/14/EEC: L pa = 69,9 db(a), L WA = 84 db(a). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfi kacji. 155

6 3 Przed uruchomieniem myjki ciśnieniowej 3.1 Montaż rączki bębna do nawijania węża 1. Wciśnij rączkę bębna do nawijania węża w otwór na rączce wózka (bez śrub). 3.2 Montaż vvvszybkozłącza 1. Mocno przykręć szybkozłącze (12) do wlotu wody (2). Uwaga: W przewodzie doprowadzającym wodę należy zawsze montować fi ltr wlotowy w celu odfi ltrowania piasku, kamienia i innych zanieczyszczeń, mogących uszkodzić zawory pompy. Uwaga: Niezainstalo- fi ltra spowoduje wanie utratę gwarancji. 156

7 4 Obsługa myjki ciśnieniowej 4.1 Montaż lancy rozpylacza 1. Wciśnij i zamocuj lancę rozpylacza (6/7) i pistolet natryskowy (5). 4.2 Podłączanie wody Do podłączenia wody odpowiedni będzie zwykły wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości m. WAŻNE! Należy używać wody bez zanieczyszczeń. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia w wodzie piasku lotnego (np. w wodzie z własnej studni), należy zamontować dodatkowy fi ltr. przepisami UWAGA: Podłączenie do publicznej sieci zasilania powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi 1. Wąż należy przepłukać wodą przed podłączeniem do urządzenia, aby zapobiec dostaniu się piasku i brudu do urządzenia. Uwaga: Należy sprawdzić, czy w przewodzie doprowadzającym wodę zamontowany jest fi ltr i czy fi ltr nie jest zablokowany. 2. Podłącz wąż doprowadzający wodę do źródła wody za pomocą szybkozłącza (woda doprowadzana, maks. ciśnienie: 10 barów, maks. temperatura: 50 C). 3. Odkręć wodę. 157

8 4.3 Uchwyt teleskopowy Urządzenie posiada uchwyt teleskopowy. Aby podnieść lub obniżyć uchwyt, naciśnij pokrętło i przesuń uchwyt w górę lub w dół. Kliknięcie oznacza, że uchwyt znajduje się w prawidłowej pozycji. 4.4 Uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia (podłączonego do źródła wody) Podczas pracy lanca rozpylacza jest poddawana działaniu siły dlatego należy ją mocno trzymać oburącz. WAŻNE!: Skieruj dyszę w kierunku podłoża. 1. Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione pionowo. UWAGA: Nie należy stawiać urządzenia w wysokiej trawie! 2. Zwolnij blokadę spustu. 3. Zwolnij spust pistoletu natryskowego i puść wodę swobodnie, dopóki wąż doprowadzający nie zostanie opróżniony z powietrza. 4. Ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji I. 5. Zwolnij blokadę pistoletu natryskowego. Zawsze należy dostosowywać odległość i ciśnienie w dyszy do rodzaju czyszczonej powierzchni. Maszyny nie można przykrywać oraz używać w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji! Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłużej niż 5 minut lub będzie pozostawione bez dozoru, należy je wyłączyć za pomocą przełącznika O (1): 1. Ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji O. 2. Wyjmij wtyczkę elektryczną z gniazdka. 3. Odetnij dopływ wody i włącz blokadę, aby obniżyć ciśnienie wewnątrz urządzenia. 4. Zablokuj pistolet natryskowy. Po zwolnieniu blokady pistoletu natryskowego urządzenie zatrzyma się automatycznie. Urządzenie zostanie ponownie włączone po wyłączeniu blokady pistoletu natryskowego. 4.5 Uruchamianie urządzenia (podłączonego do otwa rtego zbiornika tryb ssania) Myjka może pobierać wodę np. ze zbiornika z deszczówką. Waż doprowadzający wodę nie może być zbyt długi (około 5 m). Upewnij się, że zbiornik z wodą nie znajduje się poniżej urządzenia. 1. Umieść jeden z końców węża w zbiorniku wody. Jeśli woda zawiera zanieczyszczenia, należy użyć zewnętrznego fi ltra. 2. Ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji I. 3. Zwolnij spust pistoletu natryskowego i puść wodę swobodnie, dopóki wąż doprowadzający i pompa nie zostaną opróżnione z powietrza. 4. Zamontuj lancę rozpylacza i dyszę. 158

9 4.6 Regulacja ciśnienia w dyszy Flexopower 3000 Niskie ciśnienie W dyszy Flexopower 3000 można regulować ciśnienie. Wysokie ciśnienie 4.7 Praca w trybie stacjonarnym Po zamontowaniu specjalnego haka ściennego (opcja) myjka ciśnieniowa może być wykorzystywana jako urządzenie stacjonarne, zawieszone na ścianie Hak należy montować wyłącznie na wytrzymałej ścianie. Długość śrub i rozmiar kołków rozporowych należy dostosować do rodzaju ściany. Ważne: Udźwig haka ściennego wynosi maksy- malnie 30 kg. 159

10 5 Po użyciu myjki ciśnieniowej 5.1 Przechowywanie myjki Urządzenie należy przechowywać w temperaturach dodatnich! Przed przechowywaniem pompę, wąż i akcesoria należy zawsze opróżnić z wody w następujący sposób: 1. Zatrzymaj urządzenie (ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji I.) i odłącz wąż doprowadzający wodę oraz akcesoria. 2. Ponownie uruchom urządzenie i włącz spust. Urządzenie powinno pracować, dopóki z pistoletu natryskowego nie przestanie się wydostawać woda. 3. Zatrzymaj urządzenie, odłącz od zasilania, a następnie zwiń wąż i przewód. 4. Umieść rączkę rozpylacza, dysze i inne akcesoria w uchwytach urządzenia. W razie poddania urządzenia działaniu ujemnych temperatur należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń. NIE NALEŻY NIG- DY URUCHAMIAĆ ZAMARZNIĘTEGO URZĄDZENIA Uszkodzenia wywołane zamarznięciem nie są objęte gwarancją! 5.2 Zwijanie przewodu elektry cznego i węża wysokiego ciśnienia 14 Aby uniknąć wypadków, należy zachować ostrożność podczas zwijania przewodu elektrycznego i węża wysokiego ciśnienia. 1. Nawiń przewód elektryczny na przeznaczone do tego haki. Wbudowany zacisk zapewnia łatwe przenoszenie. Dolny hak (14) można obracać w celu zwalniania kabla elektrycznego 2. Nawiń wąż wysokociśnieniowy na bęben (10). 5.3 Przechowywanie acesoriów 6/7 Standardowe akcesoria: pistolet natryskowy, lancę rozpylacza (6/7) można przechowywać na myjce ciśnieniowej. 6/7 8 Specjalna igła do czyszczenia dyszy (8) jest przechowywana w specjalnym uchwycie myjki. 160

11 6 Konserwacja Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć wtyczkę elektryczną od gniazda zasilania. Aby zapewnić długotrwałą i niezakłóconą eksploatację urządzenia, należy przestrzegać następujących wskazówek: Przed podłączeniem należy myć wąż doprowadzający wodę, wąż wysokiego ciśnienia, lancę rozpylacza i akcesoria. Należy czyścić dysze. Wszelkie naprawy zawsze powinny być przeprowadzane w autoryzowanym punkcie obsługi, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. 6.1 Czyszczenie filtra wlotu wody Filtr wlotowy należy czyścić regularnie raz w miesiącu lub częściej, w zależności od zużycia. Ostrożnie poluzuj mocowanie fi ltra przy użyciu kombinerek i oczyść fi ltr. Przed ponownym zamontowaniem sprawdź, czy fi ltr nie jest uszkodzony. W przewodzie doprowadzającym wodę należy zawsze montować fi ltr wlotowy w celu odfi ltrowania piasku, kamienia i innych zaniec zyszczeń, mogących uszkodzić zawory pompy. UWAGA: Niezainstalowanie fi l- tra spowoduje utratę gwarancji. 6.2 Czyszczenie dyszy Zator w dyszy powoduje nadmierny wzrost ciśnienia w pompie. Z tego powodu konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie dyszy. 1. Zatrzymaj urządzenie i odłącz dyszę. 2. Oczyść dyszę. WAŻNE: Narzędzia do czyszczenia (11) należy używać tylko wtedy, gdy dysza jest odłączona! 3. Przepłukać dyszę wodą od końca. 161

12 6.3 Czyszczenie otworów wetylacyjnych urządzenia Urządzenie należy utrzymywać w czystości, aby powietrze mogło swobodnie przechodzić przez otwory wentylacyjne. 6.4 Smarowanie złączy Aby zapewnić łatwe podłączanie i dobry stan uszczelek o-ring, złącza należy regularnie smarować. 162

13 7 Rozwiązywanie problemów Aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, przed skontaktowaniem się z obsługą serwisową fi rmy Nilfi sk-alto należy sprawdzić następujące elementy: Objaw Przyczyna Zalecane postępowanie Nie można uruchomić Urządzenie nie jest podłąc- Podłącz urządzenie. urządzenia zone do źródła zasilania Uszkodzone gniazdo Wypróbuj inne gniazdo zasilania. zasilania Przepalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik. Wyłącz pozostałe urządzenia. Uszkodzony przewód Spróbuj podłączyć urządzenie bez przewo przedłużający du przedłużającego. Wahania ciśnienia Pompa zasysa powietrze Sprawdź szczelność wężypołączeń. Brudne, zużyte lub zatkane Oczyść lub wymień zawory bądź skontaktuj zawory się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk- ALTO-. Zużyte uszczelki pompy Oczyść lub wymień zawory bądź skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk- ALTO. Silnik zacina się Niskie napięcie lub Zwolnij blokadę pistoletu natryskowego. niska temperatura Urządzenie zatrzymuje Przepalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik. Wyłącz pozostałe się urządzenia. Niewłaściwe napięcie Sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada zasilania specyfi kacji na oznaczeniu modelu. Czujnik termiczny włącza się Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 5 minut. Częściowo zatkana dysza Oczyść dyszę (zobacz rozdział 6.2) Bezpiecznik przepala się Za mały bezpiecznik Zmień instalację na taką, która pozwala na większy pobór prądu przez urządzenie. Możesz spróbować podłączyć urządzenie bez przewodu przedłużającego. Urządzenie działa w Powietrze w wężu dopro- Pozwól urządzeniu pracować z otwartym sposób pulsacyjny wadzającym/pompie spustem do momentu ustabilizo wania się ciśnienia na właściwym poziomie roboczym. Niewystarczający dopływ Sprawdź, czy dopływ wody jest zgodny z wody wymaganą specyfi kacją (zobacz oznaczenie modelu) UWAGA! Należy unikać stosowania długich, cienkich węży (min. 1/2") Częściowo zatkana dysza Oczyść dyszę (zobacz rozdział 6.2) Zatkany fi ltr wody Oczyść fi ltr (zobacz rozdział 6.1) Zaplątany wąż Wyprostuj wąż. Urządzenie często Pompa/pistolet natryskowy Skontaktuj się z najbliższym punktem punkuruchamia się samo przeciekają tem obsługi serwisowej fi rmy Nilfi sk-alto. i zatrzymuje Urządzenie uruchamia Pompa/węże lub akcesoria Poczekaj, aż pompa/węże lub akcesoria się, lecz nie wydostaje rozmarzną. są zamarznięte się z niego woda Brak dopływu wody Podłącz dopływ wody. Zatkany fi ltr wody Oczyść fi ltr (zobacz rozdział 6.1) Zatkana dysza Oczyść dyszę (zobacz rozdział 6.2) W razie wystąpienia problemów innych niż opisane powyżej, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk-alto. 163

14 8 Dodatkowe informacje 8.1 Wykorzystanie zużytego urządzenia jako surowca wtórnego Wyeksploatowane urządzenie należy natychmiast zezłomować. 1. W tym celu wyciągnąć z gniazdka wtyczkę i przeciąć przewód zasilający. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać na śmieci! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie urządzeniach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Pytania dotyczące utylizacji urządzenia prosimy kierować do urzędu gminy lub do najbliższego punktu sprzedaży. 8.2 Warunki gwarancji Firma Nilfi sk-alto udziela 1-letniej gwarancji na wyso ko ciś ni eni owe urządzenie czyszczące. W razie przekazywania myjki ciśnieniowej lub akcesoriów do naprawy należy załączyć kopię paragonu. Napraw gwarancyjnych dokonuje się pod warunkiem, że: usterki są spowodowane wadami lub usterkami dotyczącymi materiałów lub wykonania (uszkodzenia będące wynikiem zużycia lub niewłaściwego stosowania nie są objęte gwarancją); zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji były ściśle przestrzegane; nie były dokonywane naprawy ani podejmowane próby napraw przez osoby inne niż wyszkoleni pracownicy punktu serwisowego fi rmy Nilfi sk- ALTO; używane były wyłącznie oryginalne akcesoria; urządzenie nie było narażone na uderzenia ani działanie ujemnych temperatur; w urządzeniu stosowana była woda bez żadnych zanieczyszczeń; myjka wysokociśnieniowa nie była wypożyczana ani nie służyła do osiągania zysków w żaden inny sposób. Naprawy w ramach niniejszej gwarancji obejmują wymianę wadliwych części, z wyjątkiem opakowania i wysyłki/przewozu. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie lokalne przepisy prawa handlowego. Urządzenie należy przesłać do jednego z punktów obsługi serwisowej fi rmy Nilfi sk-alto wraz z opisem/specyfi kacją usterki. Naprawy nieobjęte warunkami gwarancji będą fakturowane (np. wadliwe działanie urządzenia wywołane przez przyczyny wymienione w rozdziale Tabela rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji). 164

15 9 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Produkt: Typ: Opis: Konstrukcja urządzenia jest zgodna z następującymi adekwatnymi regulacjami: Zastosowane normy zharmonizowane: Zastosowane krajowe normy i specyfi kacje techniczne: Anton Sørensen V.P. Technical Operations Europe Myjka wysokociśnieniowa Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT 230 V 1~, 50 Hz IP X5 Dyrektywa maszynowa Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej EN IEC Nilfi sk-alto Division of Nilfi sk-advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, /37/EWG 73/23/EWG 2004/108/EG 165

16 POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo za uporabo Uputstvo za rad Prevádzkový návod Provozní návod Instrukcja obsługi Kezelési utasítás Руководство Töö juhised Lietošanas instrukcijas Eksploatacijos instrukcijos Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες λειτουργίας Ýþletme kýlavuzu

17 Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

18 Satura rādītājs 1. Drošības prasības un brīdinājumi Apraksts Pirms augstspiediena mazgātāja lietošanas uzsākšanas Augstspiediena mazgātāja lietošana Pēc iekārtas lietošanas Tehniskā apkope Traucējumu noteikšana un novēršana Cita informācija ES atbilstības deklarācija Drošības prasības un brīdinājumi Instrukcijā lietojamie simboli Pirms augstspiediena mazgāšanas ierīces pirmās lietošanas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju, lai jūs varētu tajā ieskatīties vēlāk. Drošības norādījumi, kas ir apzīmēti ar šādu zīmi, jāievēro, lai novērstu briesmas cilvēkiem. Drošības norādījumi, kas ir apzīmēti ar šādu zīmi, jāievēro, lai izvairītos no ierīces bojājumiem un darbības traucējumiem. Ar šādu simbolu ir apzīmēta informācija un norādījumi, kā vienkāršot darbu un nodrošināt drošu ierīces darbību.. Neļaujiet ierīci lietot bērniem un cilvēkiem, kas nav izlasījuši lietošanas instrukciju. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas rūpīgi pārbaudiet, vai tai nav defektu. Ja jūs esat atklājuši kādu defektu, neuzsāciet ierīces lietošanu, bet vērsieties pie Nilfi sk-alto izplatītāja. Īpaši jāpārbauda: Vai elektriskā vada izolācija nav bojāta, tai jābūt nevainojamā kārtībā. Ja elektriskais vads ir bojāts, Nilfi sk- ALTO pilnvarotā izplatītāja pienākums ir to nomainīt. BRĪDINĀJUMS! Augstspiediena ūdens strūkla 200 var būt bīstama. Ūdens strūklu nedrīkst novirzīt uz cilvēkiem, mājdzīvniekiem, elektroierīcēm un uz pašu augstspiediena mazgāšanas ierīci. Nekad nemēģiniet tīrīt apģērbus vai apavus sev un citām personām mugurā vai kājās. Smidzināšanas pistole jātur stingri ar abām rokām. Ierīces darbības laikā smidzinātājs ir pakļauts atsitiena reakcijas spēka iedarbībai līdz 16,4 N. Ierīces darbības laikā operatoram un jebkurai citai personai, kas atrodas tīrīšanas zonas tiešā tuvumā, jāveic pasākumi, lai pasargātos no gružiem, kas atdalās augstspiediena ūdens strūklas ietekmē. Strādājot ar ierīci, jālieto aizsargbrilles Nedrīkst lietot augstspiediena mazgātāju tādā vidē, kur pastāv vai var izcelties sprādziena briesmas. Mazāko šaubu gadījumā lūdzu vērsieties pie vietējā pilnvarotā pārstāvja. Ar augstspiediena strūklu nedrīkst tīrīt azbestu saturošas virsmas. Šo augstspiediena mazgāšanas iekārtu nedrīkst lietot temperatūrā zemākā par 0 C. Sekojiet tam, lai neviens cilvēks neatrastos zem ierīces, kas ir piekārta pie sienas.

19 BRĪDINĀJUMS! Nepiemērota pagarinātāja lietošana var būt bīstama. Ierīces darbības laikā elektriskajam vadam no spoles jābūt pilnīgi notītam, lai nepieļautu tā pārkaršanu. Pagarinātāja konstrukcijai jābūt ar aizsardzību pret ūdeni, bet pagarinātāja vada garumam un izmēriem jāatbilst zemāk norādītajām prasībām. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Elektriskā vada savienojumiem vienmēr jābūt sausiem un tie nedrīkst saskarties ar zemi. Pieslēgums pie elektrotīkla Pieslēdzot augstspiediena mazgāšanas iekārtas pie elektrotīkla, jāievēro sekojošas prasības: Pievienojiet iekārtu tikai pie elektroinstalācijas ar iezemējumu. Elektroinstalācija jāierīko sertifi cētam elektriķim. Ir stingri ieteicams šo iekārtu elektroenerģijas apgādes sistēmā iekļaut automātisko strāvas noplūdes atslēdzēju (GFCI). Ūdens pieslēgums Pieslēgums pie ūdensvada tīkla jāveic saskaņā ar noteikumiem. Šo augstspiediena mazgātāju drīkst pieslēgt dzeramā ūdens sistēmai tikai, ja ir uzstādīts atbilstošs pretplūsmas vārsts (tips BA atbilstoši EN 1717). Pretplūsmas vārsta pasūtīšanas numurs ir Šļūtenes garumam starp pretplūsmas vārstu un augstspiediena mazgātāju jābūt vismaz 10 metri, lai tā varētu slāpēt spiediena kāpumus (min. diametrs ½ colla). Ekspluatācija, sūknējot ūdeni (piemēram, no lietus ūdens rezervuāra), tiek veikta bez pretplūsmas vārsta. Ieteicamais sūknēšanas komplekts: Tiklīdz ūdens ir iztecējis caur BA vārstu, tas vairs nav uzskatāms par dzeramo ūdeni. SVARĪGI! Lietojiet tikai tīru ūdeni bez piesārņojumiem. Ja pastāv risks, ka ūdens padeves šļūtenē kopā ar ūdeni var iekļūt smiltis (t.i. ja ūdens tiek ņemts no akas), jāuzstāda papildu fi ltrs. Remonts un tehniskā apkope BRĪDINĀJUMS! Pirms iekārtas tehniskās apkopes darbu veikšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no rozetes. Drošības ierīces Smidzināšanas pistoles bloķētājs (5a) (skat. lapu šīs instrukcijas beigās): Uz smidzināšanas pistoles atrodas bloķētājs. Ja bloķētājs ir ieslēgts, smidzinātāju nevar iedarbināt. Temperatūras devējs: Temperatūras devējs pasargā dzinēju no pārslodzes. Ierīce atjauno savu darbību pēc dažām minūtēm, kad temperatūras devējs atdziest. Redukcijas vārsts: Iebūvēts hidrauliskās drošības vārsts pasargā sistēmu no pārāk liela spiediena. 2 Apraksts 2.1 Pielietojums Šis augstspiediena tīrītājs ir radīts profesionālai lietošanai: - smulkus verslas - būvniecības nozarē - automobiļu tīrīšanai - lauksaimniecībā Lietojiet šo augstspiediena mazgātāju tikai tiem nolūkiem, kādi ir aprakstīti šajā lietošanas institūcijā. Lai izvairītos no iekārtas un tīrāmo virsmu bojājumiem, kā arī no smagiem ievainojumiem cilvēkiem, jāievēro drošības prasības. 201

20 2.2 Ierīces vadības un ekspluatācijas elementi un modeļi Skatiet attēlu šīs rokasgrāmatas beigās. 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 2 Ūdens piegādes šļūtenes pieslēguma savienotājelements (ar fi l- tru) 3 Augstspiediena šļūtene 4 Elektriskais vads 5 Smidzināšanas pistole ar bloķētāju (5A) 6 Flexopower 3000 smidzināšanas uzgalis 7 Turbohammer 3000 smidzināšanas uzgalis 8 Smidzināšanas uzgaļu tīrīšanas instruments 9 Transportēšanas rokturis (teleskopisks rokturis) 10 Šļūtenes spole 11 Modeļa tehnisko raksturojumu plāksnīte 13 Ātrā savienojuma elements 13 Teleskopiskā roktura poga 14 Pagriežams vada āķis Specifikācijas: Skat. ierīces modeļa plāksnīti (11). Skaņas spiediena līmenis, noteikts saskaņā ar ISO 3744, EEK Direktīvu 2000/14/EEK: LpA=69,9dB(A), LWA= 84 db(a). Mēs paturam sev tiesības veikt izmaiņas specifi kācijā. 3 Pirms augstspiediena mazgātāja lietošanas uzsākšanas 3.1 Šļūtenes spoles roktura uzstādīšana 1. Ieklikšķiniet šļūtenes spoles uztīšanas rokturi atverē transportēšanas rokturī (bez skrūvēm). 202

21 3.2 Ātrā savienojuma elementa uzstādīšana 1. Cieši pieskrūvējiet ātrā savienojuma uzgali (12) pie ūdens padeves šļūtenes pieslēguma savienotājelementa (2). Piezīme: Ūdens padeves šļūtenes pieslēguma savienotājelementā vienmēr jābūt uzstādītam ienākošā ūdens fi ltram smilšu, kaļķakmens un citu piesārņojumu fi ltrēšanai, jo tie izraisa sūkņa vārstu bojājumus. Brīdinājums: Ja fi ltrs nav uzstādīts, garan- tija zaudē spēku. 4 Augstspiediena mazgātāja lietošana 4.1 Smidzināšanas caurules uzstādīšana 1. Ielieciet smidzināšanas cauruli (6/7) smidzināšanas pistolē (5). 203

22 4.2. Ūdens pieslēgums Ir piemērota parastā 1/2" min. 10 m un max. 25 m dārza šļūtene. pastāv risks, ka ūdens padeves šļūtenē kopā ar ūdeni var iekļūt smiltis (t.i. ja ūdens tiek ņemts no akas), jāuzstāda papildu fi ltrs. PIEZĪME: Pieslēgums pie ūdensvada tīkla jāveic saskaņā ar noteikumiem. SVARĪGI! Lietojiet tikai tīru ūdeni bez piesārņojumiem. Ja 1. Noteciniet ūdeni caur ūdens padeves šļūteni pirms tās pievienošanas pie augstspiediena mazgājamās ierīces, lai novērstu smilšu un netīrumu iekļūšanu ierīcē. Piezīme: Pārbaudiet, vai ūdens padeves šļūtenes pieslēguma savienotājelementā ir uzstādīts fi ltrs un vai tas nav aizsērējis. 2. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni pie ūdensvada ar ātrā savienojuma palīdzību (maksimālais ienākošā ūdens spiediens: 10 bar, maks. temperatūra: 50 C). 3. Ieslēdziet ūdeni. 4.3 Teleskopiskais rokturis Ierīces rokturis ir teleskopisks. Lai paceltu vai nolaistu rokturi, nospiediet pogu un virziet rokturi uz augšu vai uz leju. Rokturis ir pareizi nofi ksēts, kad atskan klikšķis. 4.4 Mašīnas ieslēgšana un izslēgšana (ja ūdens piegāde ir pieslēgta) Smidzinātājs ierīces darbības laikā atrodas atsitiena reakcijas spēka iedarbībā, tāpēc vienmēr turiet smidzinātāju stingri ar abām rokām. SVARĪGI! Novirziet smidzināšanas uzgali zemē. 1. Pārbaudiet, vai ierīce atrodas vertikālā pozīcijā. PIEZĪME: Nenovietojiet ierīci augstā zālē! 2. Atbrīvojiet smidzinātāja palaišanas sviras bloķētāju. 3. Iedarbiniet smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un noteciniet ūdeni līdz no ūdens padeves šļūtenes iznāks viss gaiss. 4. Pagrieziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā I. 5. Iedarbiniet smidzināšanas pistoles palaišanas sviru. Vienmēr noregulējiet attālumu starp smidzināšanas uzgali un tīrāmo virsmu tā, lai strūklas 204

23 spiediens būtu optimāls. Neapsedziet ierīci darbības laikā. Piezīme: Ja ierīce netiek lietota ilgāk nekā 5 minūtes, tā jāizslēdz, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā "O": 1. Pagrieziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā O. 2. Izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla ligzdas. 3. Aizveriet ūdens padevi un iedarbiniet palaišanas sviru, lai pazeminātu spiedienu mazgātājā. 4. Nobloķējiet smidzinātāju ar bloķētāju. Atlaižot smidzinātāja palaišanas sviru, mašīnas darbība automātiski apstājas. Mazgātājs atsāk darbību, kad tiek iedarbināta smidzināšanas pistoles palaišanas svira. 4.5 Mašīnas Iedarbināšana (pēc pievienošanas pie vaļējās ūdens tvertnes (iesūkšanas režīms)) Mašīnai var piegādāt ūdeni piemēram no lietus ūdens mucas. Ūdens piegādes šļūtene nedrīkst būt pārmērīgi gara, tai jābūt aptuveni 5 m garai. Pārliecinieties, ka ūdens muca neatrodas zemākā līmenī nekā pati mazgāšanas ierīce. 1. Iegremdējiet ūdens padeves šļūtenes otro galu ūdens tvertnē. Ja ūdens satur piesārņojumus, lietojiet ārējo fi ltru. 2. Pagrieziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā I. 3. Iedarbiniet smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un noteciniet ūdeni līdz no ūdens šļūtenes un sūkņa tiks izvadīts viss gaiss. 4. Uzlieciet smidzināšanas cauruli un uzgali. 4.6 Spiediena regulēšana ar Flexopower 3000 smidzināšanas uzgali Zems spiediens Spiedienu var regulēt ar Flexopower 3000 smidzināšanas uzgali. Augsts spiediens 205

24 4.7 Stacionārā lietošana Ar speciālā sienas āķa palīdzību (nav paredzēts visiem modeļiem) augstspiediena mazgāšanas iekārtu var izmantot kā stacionāro ierīci, t.i. ar iekārtu var strādāt, kad tā ir piekārta pie sienas. Jums tikai jāpiestiprina āķis pie attiecīgās izturīgas sienas. Izvēlieties sienas veidam piemērotā garuma un lieluma tapskrūves. Svarīgi! Sienas āķis ir paredzēts ne lielākam kā 30 kg svaram. 5 Pēc iekārtas lietošanas 5.1 Ierīces uzglabāšana Augstspiediena mazgāšanas iekārtas jāuzglabā telpās ar pozitīvu gaisa temperatūru! Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanai, no sūkņa, šļūtenēm un piederumiem jāizvada ūdens sekojoši: 1. Apturiet mašīnu (pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā O ) un atvienojiet ūdens padeves šļūteni un aprīkojumu 2. Ieslēdziet mašīnu no jauna un iedarbiniet palaišanas sviru. Ļaujiet mašīnai darboties līdz no smidzinātāja vairs nenāk ūdens. 3. Apturiet mašīnu, izslēdziet to no elektrotīkla un satiniet šļūteni un vadu. 4. Ievietojiet smidzināšanas pistoli, smidzināšanas uzgaļus un citus piederumus attiecīgajos turētājos Ja mašīna nejauši tika pakļauta sala ietekmei, jāpārbauda, vai tā nav bojāta. NEKAD NEIEDARBINIET SASALUŠU IERĪCI. Bojājumi, kas ir radušies sakarā ar ierīces sasalšanu, garantijā nav iekļauti! 206

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Bardziej szczegółowo

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C POLSKI - Instrukcja obsługi Ważne wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45. Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi CDF 45 CDF 35 CDF 18 CDF 25

CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45. Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi CDF 45 CDF 35 CDF 18 CDF 25 _CDF_PL.book Seite 1 Dienstag, 14. Februar 2012 8:23 08 CDF 18 CDF 25 CDF 35 CDF 45 CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi _CDF_PL.book Seite 2 Dienstag, 14.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

CF 35, CF 40, CF 50, CF 60

CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 _CF_35_60_PL.book Seite 1 Montag, 13. Februar 2012 9:48 09 CF 60 CF 50 CF 35 CF 40 CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi _CF_35_60_PL.book Seite 2 Montag, 13.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija... 17 LV Lietošanas instrukcija... 29 ET Kasutamisjuhend... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET START RPM x 100

Bardziej szczegółowo