Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO"

Transkrypt

1 POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo za uporabo Uputstvo za rad Prevádzkový návod Provozní návod Instrukcja obsługi Kezelési utasítás Руководство Töö juhised Lietošanas instrukcijas Eksploatacijos instrukcijos Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες λειτουργίας Ýþletme kýlavuzu

2 Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

3 Spis treści 1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia Opis Przed uruchomieniem myjki ciśnieniowej Obsługa myjki ciśnieniowej Po użyciu myjki ciśnieniowej Konserwacja Rozwiązywanie problemów Dodatkowe informacje Deklaracja zgodności WE Uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia Symbole użyte w oznaczeniach instrukcji Przed użyciem myjki ciśnieniowej po raz pierwszy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. Aby zapobiec zagrożeniu zdrowia i życia, należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem. Tym symbo- opatrzone lem są wskazówki, których należy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i pogorszeniu jego działania. Tym symbolem opatrzone są wskazówki, mające na celu ułatwienie pracy i zapewnienie bezpieczeństwa. Urządzenia nie powinny używać dzieci ani osoby, które nie przeczytały niniejszej instrukcji. Przed uruchomieniem urządzenia należy je dokładnie sprawdzić pod względem usterek. W razie wykrycia usterki nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk- ALTO. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy: Izolacja przewodów elektrycznych nie powinna nosić śladów uszkodzeń ani pęknięć. W razie uszkodzenia przewodu elektrycznego powinien on zostać wymieniony przez autoryzowanego dystrybutora fi rmy Nilfi sk-alto. OSTRZEŻENIE! Strumienie wysokiego ciśnienia mogą być niebezpieczne. Nie należy pod żadnym pozorem ustawiać dysz w kierunku ludzi, zwierząt, urządzeń elektrycznych pod napięciem ani samego urządzenia. należy nigdy czyścić odzieży ani obuwia na sobie lub innych osobach. Lancę rozpylacza należy trzymać mocno oburącz. Podczas pracy lanca rozpylacza jest poddawana działaniu siły o wartości do 16,4 N. Osoba obsługująca urządzenie i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie sprzątanego obszaru powinny się zabezpieczyć przed przemieszczającymi się odpadami. Podczas używania urządzenia należy nosić okulary ochronne. 153

4 Pod żadnym pozorem nie należy stosować urządzenia w warunkach grożących wybuchem. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Powierzchni zawierających azbest nie należy czyścić pod wysokim ciśnieniem. Myjki wysokociśnieniowej nie należy używać w temperaturach poniżej 0 C. Nie wolno stawać pod urządzeniem, gdy jest ono zawieszone na ścianie. OSTRZEŻENIE! Zastosowanie niewłaściwych przewodów przedłużających może być niebezpieczne. Przewody nawinięte na bębny należy całkowicie rozwinąć, aby uniknąć przegrzania przewodu. Przewody przedłużające powinny być wodoszczelne i spełniać podane poniżej wymagania dotyczące długości oraz rozmiaru przewodu. 1,0 mm² maks. 12,5 m 1,5 mm² maks. 20 m 2,5 mm² maks. 30 m Połączenia przewodów należy chronić przed wilgocią i utrzymywać z dala od podłoża. Połączenie z napięciem zasilającym Podczas podłączania wysokociśnieniowego urządzenia myjącego do instalacji elektrycznej należy przestrzegać następujących zaleceń: Urządzenie można podłączyć wyłącznie do uziemionej instalacji. Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez elektryka z uprawnieniami. Zaleca się, by instalacja zasilająca urządzenia zawierała wyłącznik różnicowoprądowy. Podłączenie wody Podłączenie do publicznej sieci zasilania powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ta zmywarka ciśnieniowa może być podłączona do źródła wody pitnej wyłącznie wtedy, gdy zostanie zainstalowany zespół odcinający typu BA, zgodnie z normą EN Zespół można zamówić pod numerem Długość węża łączącego zespół odcinający ze zmywarką musi wynosić co najmniej 10 metrów, aby zapobiec ewentualnym skokom ciśnienia (min. średnica 1/2 cala). Czynności ssące (np. pobieranie wody deszczowej ze zbiornika) wykonuje się bez użycia zespołu odcinającego. Zalecany zespół ssący: Woda, która przepłynie przez zawór BA, przestaje być wodą pitną. WAŻNE! Należy używać wody bez zanieczyszczeń. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia w wodzie piasku lotnego (np. w wodzie z własnej studni), należy zamontować dodatkowy fi ltr. Naprawa i konserwacja OSTRZEŻENIE! Zawsze należy wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazdka przed vrzeprowadzeniem prac związanych z konserwacją urządzenia. Zabezpieczenia Urządzenie blokujące na pistolecie natryskowym (5a) (Patrz rysunek na końcu niniejszej instrukcji): Pistolet natryskowy jest wyposażony w urządzenie blokujące. Jeśli zapadka jest przesunięta, nie można używać pistoletu natryskowego. Czujnik termiczny: Czujnik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem. Urządzenie uruchomi się ponownie po upływie kilku minut, kiedy czujnik ostygnie. Urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem Wbudowany wodny zawór bezpieczeństwa zabezpiecza system przed nadmiernym ciśnieniem. 154

5 2 Opis 2.1 Zastosowanie Ta myjka wysokociśnieniowa jest zaprojektowana do profesjonalnego użycia w: - małych zakładach rzemieślniczych - budowlanych - warsztatach samochodowych - małych gospodarstwach rolnych Myjki wysokociśnieniowej należy używać wyłącznie do zadań opisanych w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, zapewnić jego prawidłowe i skuteczne działanie oraz uchronić się przed poważnymi uszkodzeniami ciała. 2.2 Elementy urządzenia i omówienie modelu Patrz rysunek na końcu niniejszej instrukcji 1 Włącznik/wyłącznik 2 Wlot wody (z fi ltrem) 3 Przewód wysokiego ciśnienia 4 Przewód elektryczny 5 Pistolet natryskowy z urządzeniem blokującym (5a) 6 Dysza Flexopower Dysza Turbohammer Przyrząd do czyszczenia dyszy 9 Uchwyt wózka (uchwyt teleskopowy) 10 Bęben do nawijania węża 11 Oznaczenie modelu 12 Szybkozłącze 13 Przycisk uchwytu teleskopowego 14 Obrotowy hak na kabel Specyfikacje: zobacz oznaczenie modelu (11) na urządzeniu. Poziom głośności wg standardu ISO 3744 EU Dyrektiva 2000/14/EEC: L pa = 69,9 db(a), L WA = 84 db(a). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfi kacji. 155

6 3 Przed uruchomieniem myjki ciśnieniowej 3.1 Montaż rączki bębna do nawijania węża 1. Wciśnij rączkę bębna do nawijania węża w otwór na rączce wózka (bez śrub). 3.2 Montaż vvvszybkozłącza 1. Mocno przykręć szybkozłącze (12) do wlotu wody (2). Uwaga: W przewodzie doprowadzającym wodę należy zawsze montować fi ltr wlotowy w celu odfi ltrowania piasku, kamienia i innych zanieczyszczeń, mogących uszkodzić zawory pompy. Uwaga: Niezainstalo- fi ltra spowoduje wanie utratę gwarancji. 156

7 4 Obsługa myjki ciśnieniowej 4.1 Montaż lancy rozpylacza 1. Wciśnij i zamocuj lancę rozpylacza (6/7) i pistolet natryskowy (5). 4.2 Podłączanie wody Do podłączenia wody odpowiedni będzie zwykły wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości m. WAŻNE! Należy używać wody bez zanieczyszczeń. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia w wodzie piasku lotnego (np. w wodzie z własnej studni), należy zamontować dodatkowy fi ltr. przepisami UWAGA: Podłączenie do publicznej sieci zasilania powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi 1. Wąż należy przepłukać wodą przed podłączeniem do urządzenia, aby zapobiec dostaniu się piasku i brudu do urządzenia. Uwaga: Należy sprawdzić, czy w przewodzie doprowadzającym wodę zamontowany jest fi ltr i czy fi ltr nie jest zablokowany. 2. Podłącz wąż doprowadzający wodę do źródła wody za pomocą szybkozłącza (woda doprowadzana, maks. ciśnienie: 10 barów, maks. temperatura: 50 C). 3. Odkręć wodę. 157

8 4.3 Uchwyt teleskopowy Urządzenie posiada uchwyt teleskopowy. Aby podnieść lub obniżyć uchwyt, naciśnij pokrętło i przesuń uchwyt w górę lub w dół. Kliknięcie oznacza, że uchwyt znajduje się w prawidłowej pozycji. 4.4 Uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia (podłączonego do źródła wody) Podczas pracy lanca rozpylacza jest poddawana działaniu siły dlatego należy ją mocno trzymać oburącz. WAŻNE!: Skieruj dyszę w kierunku podłoża. 1. Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione pionowo. UWAGA: Nie należy stawiać urządzenia w wysokiej trawie! 2. Zwolnij blokadę spustu. 3. Zwolnij spust pistoletu natryskowego i puść wodę swobodnie, dopóki wąż doprowadzający nie zostanie opróżniony z powietrza. 4. Ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji I. 5. Zwolnij blokadę pistoletu natryskowego. Zawsze należy dostosowywać odległość i ciśnienie w dyszy do rodzaju czyszczonej powierzchni. Maszyny nie można przykrywać oraz używać w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji! Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłużej niż 5 minut lub będzie pozostawione bez dozoru, należy je wyłączyć za pomocą przełącznika O (1): 1. Ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji O. 2. Wyjmij wtyczkę elektryczną z gniazdka. 3. Odetnij dopływ wody i włącz blokadę, aby obniżyć ciśnienie wewnątrz urządzenia. 4. Zablokuj pistolet natryskowy. Po zwolnieniu blokady pistoletu natryskowego urządzenie zatrzyma się automatycznie. Urządzenie zostanie ponownie włączone po wyłączeniu blokady pistoletu natryskowego. 4.5 Uruchamianie urządzenia (podłączonego do otwa rtego zbiornika tryb ssania) Myjka może pobierać wodę np. ze zbiornika z deszczówką. Waż doprowadzający wodę nie może być zbyt długi (około 5 m). Upewnij się, że zbiornik z wodą nie znajduje się poniżej urządzenia. 1. Umieść jeden z końców węża w zbiorniku wody. Jeśli woda zawiera zanieczyszczenia, należy użyć zewnętrznego fi ltra. 2. Ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji I. 3. Zwolnij spust pistoletu natryskowego i puść wodę swobodnie, dopóki wąż doprowadzający i pompa nie zostaną opróżnione z powietrza. 4. Zamontuj lancę rozpylacza i dyszę. 158

9 4.6 Regulacja ciśnienia w dyszy Flexopower 3000 Niskie ciśnienie W dyszy Flexopower 3000 można regulować ciśnienie. Wysokie ciśnienie 4.7 Praca w trybie stacjonarnym Po zamontowaniu specjalnego haka ściennego (opcja) myjka ciśnieniowa może być wykorzystywana jako urządzenie stacjonarne, zawieszone na ścianie Hak należy montować wyłącznie na wytrzymałej ścianie. Długość śrub i rozmiar kołków rozporowych należy dostosować do rodzaju ściany. Ważne: Udźwig haka ściennego wynosi maksy- malnie 30 kg. 159

10 5 Po użyciu myjki ciśnieniowej 5.1 Przechowywanie myjki Urządzenie należy przechowywać w temperaturach dodatnich! Przed przechowywaniem pompę, wąż i akcesoria należy zawsze opróżnić z wody w następujący sposób: 1. Zatrzymaj urządzenie (ustaw przełącznik start/stop (1) w pozycji I.) i odłącz wąż doprowadzający wodę oraz akcesoria. 2. Ponownie uruchom urządzenie i włącz spust. Urządzenie powinno pracować, dopóki z pistoletu natryskowego nie przestanie się wydostawać woda. 3. Zatrzymaj urządzenie, odłącz od zasilania, a następnie zwiń wąż i przewód. 4. Umieść rączkę rozpylacza, dysze i inne akcesoria w uchwytach urządzenia. W razie poddania urządzenia działaniu ujemnych temperatur należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń. NIE NALEŻY NIG- DY URUCHAMIAĆ ZAMARZNIĘTEGO URZĄDZENIA Uszkodzenia wywołane zamarznięciem nie są objęte gwarancją! 5.2 Zwijanie przewodu elektry cznego i węża wysokiego ciśnienia 14 Aby uniknąć wypadków, należy zachować ostrożność podczas zwijania przewodu elektrycznego i węża wysokiego ciśnienia. 1. Nawiń przewód elektryczny na przeznaczone do tego haki. Wbudowany zacisk zapewnia łatwe przenoszenie. Dolny hak (14) można obracać w celu zwalniania kabla elektrycznego 2. Nawiń wąż wysokociśnieniowy na bęben (10). 5.3 Przechowywanie acesoriów 6/7 Standardowe akcesoria: pistolet natryskowy, lancę rozpylacza (6/7) można przechowywać na myjce ciśnieniowej. 6/7 8 Specjalna igła do czyszczenia dyszy (8) jest przechowywana w specjalnym uchwycie myjki. 160

11 6 Konserwacja Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć wtyczkę elektryczną od gniazda zasilania. Aby zapewnić długotrwałą i niezakłóconą eksploatację urządzenia, należy przestrzegać następujących wskazówek: Przed podłączeniem należy myć wąż doprowadzający wodę, wąż wysokiego ciśnienia, lancę rozpylacza i akcesoria. Należy czyścić dysze. Wszelkie naprawy zawsze powinny być przeprowadzane w autoryzowanym punkcie obsługi, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. 6.1 Czyszczenie filtra wlotu wody Filtr wlotowy należy czyścić regularnie raz w miesiącu lub częściej, w zależności od zużycia. Ostrożnie poluzuj mocowanie fi ltra przy użyciu kombinerek i oczyść fi ltr. Przed ponownym zamontowaniem sprawdź, czy fi ltr nie jest uszkodzony. W przewodzie doprowadzającym wodę należy zawsze montować fi ltr wlotowy w celu odfi ltrowania piasku, kamienia i innych zaniec zyszczeń, mogących uszkodzić zawory pompy. UWAGA: Niezainstalowanie fi l- tra spowoduje utratę gwarancji. 6.2 Czyszczenie dyszy Zator w dyszy powoduje nadmierny wzrost ciśnienia w pompie. Z tego powodu konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie dyszy. 1. Zatrzymaj urządzenie i odłącz dyszę. 2. Oczyść dyszę. WAŻNE: Narzędzia do czyszczenia (11) należy używać tylko wtedy, gdy dysza jest odłączona! 3. Przepłukać dyszę wodą od końca. 161

12 6.3 Czyszczenie otworów wetylacyjnych urządzenia Urządzenie należy utrzymywać w czystości, aby powietrze mogło swobodnie przechodzić przez otwory wentylacyjne. 6.4 Smarowanie złączy Aby zapewnić łatwe podłączanie i dobry stan uszczelek o-ring, złącza należy regularnie smarować. 162

13 7 Rozwiązywanie problemów Aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, przed skontaktowaniem się z obsługą serwisową fi rmy Nilfi sk-alto należy sprawdzić następujące elementy: Objaw Przyczyna Zalecane postępowanie Nie można uruchomić Urządzenie nie jest podłąc- Podłącz urządzenie. urządzenia zone do źródła zasilania Uszkodzone gniazdo Wypróbuj inne gniazdo zasilania. zasilania Przepalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik. Wyłącz pozostałe urządzenia. Uszkodzony przewód Spróbuj podłączyć urządzenie bez przewo przedłużający du przedłużającego. Wahania ciśnienia Pompa zasysa powietrze Sprawdź szczelność wężypołączeń. Brudne, zużyte lub zatkane Oczyść lub wymień zawory bądź skontaktuj zawory się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk- ALTO-. Zużyte uszczelki pompy Oczyść lub wymień zawory bądź skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk- ALTO. Silnik zacina się Niskie napięcie lub Zwolnij blokadę pistoletu natryskowego. niska temperatura Urządzenie zatrzymuje Przepalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik. Wyłącz pozostałe się urządzenia. Niewłaściwe napięcie Sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada zasilania specyfi kacji na oznaczeniu modelu. Czujnik termiczny włącza się Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 5 minut. Częściowo zatkana dysza Oczyść dyszę (zobacz rozdział 6.2) Bezpiecznik przepala się Za mały bezpiecznik Zmień instalację na taką, która pozwala na większy pobór prądu przez urządzenie. Możesz spróbować podłączyć urządzenie bez przewodu przedłużającego. Urządzenie działa w Powietrze w wężu dopro- Pozwól urządzeniu pracować z otwartym sposób pulsacyjny wadzającym/pompie spustem do momentu ustabilizo wania się ciśnienia na właściwym poziomie roboczym. Niewystarczający dopływ Sprawdź, czy dopływ wody jest zgodny z wody wymaganą specyfi kacją (zobacz oznaczenie modelu) UWAGA! Należy unikać stosowania długich, cienkich węży (min. 1/2") Częściowo zatkana dysza Oczyść dyszę (zobacz rozdział 6.2) Zatkany fi ltr wody Oczyść fi ltr (zobacz rozdział 6.1) Zaplątany wąż Wyprostuj wąż. Urządzenie często Pompa/pistolet natryskowy Skontaktuj się z najbliższym punktem punkuruchamia się samo przeciekają tem obsługi serwisowej fi rmy Nilfi sk-alto. i zatrzymuje Urządzenie uruchamia Pompa/węże lub akcesoria Poczekaj, aż pompa/węże lub akcesoria się, lecz nie wydostaje rozmarzną. są zamarznięte się z niego woda Brak dopływu wody Podłącz dopływ wody. Zatkany fi ltr wody Oczyść fi ltr (zobacz rozdział 6.1) Zatkana dysza Oczyść dyszę (zobacz rozdział 6.2) W razie wystąpienia problemów innych niż opisane powyżej, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem fi rmy Nilfi sk-alto. 163

14 8 Dodatkowe informacje 8.1 Wykorzystanie zużytego urządzenia jako surowca wtórnego Wyeksploatowane urządzenie należy natychmiast zezłomować. 1. W tym celu wyciągnąć z gniazdka wtyczkę i przeciąć przewód zasilający. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać na śmieci! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie urządzeniach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Pytania dotyczące utylizacji urządzenia prosimy kierować do urzędu gminy lub do najbliższego punktu sprzedaży. 8.2 Warunki gwarancji Firma Nilfi sk-alto udziela 1-letniej gwarancji na wyso ko ciś ni eni owe urządzenie czyszczące. W razie przekazywania myjki ciśnieniowej lub akcesoriów do naprawy należy załączyć kopię paragonu. Napraw gwarancyjnych dokonuje się pod warunkiem, że: usterki są spowodowane wadami lub usterkami dotyczącymi materiałów lub wykonania (uszkodzenia będące wynikiem zużycia lub niewłaściwego stosowania nie są objęte gwarancją); zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji były ściśle przestrzegane; nie były dokonywane naprawy ani podejmowane próby napraw przez osoby inne niż wyszkoleni pracownicy punktu serwisowego fi rmy Nilfi sk- ALTO; używane były wyłącznie oryginalne akcesoria; urządzenie nie było narażone na uderzenia ani działanie ujemnych temperatur; w urządzeniu stosowana była woda bez żadnych zanieczyszczeń; myjka wysokociśnieniowa nie była wypożyczana ani nie służyła do osiągania zysków w żaden inny sposób. Naprawy w ramach niniejszej gwarancji obejmują wymianę wadliwych części, z wyjątkiem opakowania i wysyłki/przewozu. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie lokalne przepisy prawa handlowego. Urządzenie należy przesłać do jednego z punktów obsługi serwisowej fi rmy Nilfi sk-alto wraz z opisem/specyfi kacją usterki. Naprawy nieobjęte warunkami gwarancji będą fakturowane (np. wadliwe działanie urządzenia wywołane przez przyczyny wymienione w rozdziale Tabela rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji). 164

15 9 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Produkt: Typ: Opis: Konstrukcja urządzenia jest zgodna z następującymi adekwatnymi regulacjami: Zastosowane normy zharmonizowane: Zastosowane krajowe normy i specyfi kacje techniczne: Anton Sørensen V.P. Technical Operations Europe Myjka wysokociśnieniowa Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT 230 V 1~, 50 Hz IP X5 Dyrektywa maszynowa Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej EN IEC Nilfi sk-alto Division of Nilfi sk-advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, /37/EWG 73/23/EWG 2004/108/EG 165

16 POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo za uporabo Uputstvo za rad Prevádzkový návod Provozní návod Instrukcja obsługi Kezelési utasítás Руководство Töö juhised Lietošanas instrukcijas Eksploatacijos instrukcijos Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες λειτουργίας Ýþletme kýlavuzu

17 Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

18 Satura rādītājs 1. Drošības prasības un brīdinājumi Apraksts Pirms augstspiediena mazgātāja lietošanas uzsākšanas Augstspiediena mazgātāja lietošana Pēc iekārtas lietošanas Tehniskā apkope Traucējumu noteikšana un novēršana Cita informācija ES atbilstības deklarācija Drošības prasības un brīdinājumi Instrukcijā lietojamie simboli Pirms augstspiediena mazgāšanas ierīces pirmās lietošanas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju, lai jūs varētu tajā ieskatīties vēlāk. Drošības norādījumi, kas ir apzīmēti ar šādu zīmi, jāievēro, lai novērstu briesmas cilvēkiem. Drošības norādījumi, kas ir apzīmēti ar šādu zīmi, jāievēro, lai izvairītos no ierīces bojājumiem un darbības traucējumiem. Ar šādu simbolu ir apzīmēta informācija un norādījumi, kā vienkāršot darbu un nodrošināt drošu ierīces darbību.. Neļaujiet ierīci lietot bērniem un cilvēkiem, kas nav izlasījuši lietošanas instrukciju. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas rūpīgi pārbaudiet, vai tai nav defektu. Ja jūs esat atklājuši kādu defektu, neuzsāciet ierīces lietošanu, bet vērsieties pie Nilfi sk-alto izplatītāja. Īpaši jāpārbauda: Vai elektriskā vada izolācija nav bojāta, tai jābūt nevainojamā kārtībā. Ja elektriskais vads ir bojāts, Nilfi sk- ALTO pilnvarotā izplatītāja pienākums ir to nomainīt. BRĪDINĀJUMS! Augstspiediena ūdens strūkla 200 var būt bīstama. Ūdens strūklu nedrīkst novirzīt uz cilvēkiem, mājdzīvniekiem, elektroierīcēm un uz pašu augstspiediena mazgāšanas ierīci. Nekad nemēģiniet tīrīt apģērbus vai apavus sev un citām personām mugurā vai kājās. Smidzināšanas pistole jātur stingri ar abām rokām. Ierīces darbības laikā smidzinātājs ir pakļauts atsitiena reakcijas spēka iedarbībai līdz 16,4 N. Ierīces darbības laikā operatoram un jebkurai citai personai, kas atrodas tīrīšanas zonas tiešā tuvumā, jāveic pasākumi, lai pasargātos no gružiem, kas atdalās augstspiediena ūdens strūklas ietekmē. Strādājot ar ierīci, jālieto aizsargbrilles Nedrīkst lietot augstspiediena mazgātāju tādā vidē, kur pastāv vai var izcelties sprādziena briesmas. Mazāko šaubu gadījumā lūdzu vērsieties pie vietējā pilnvarotā pārstāvja. Ar augstspiediena strūklu nedrīkst tīrīt azbestu saturošas virsmas. Šo augstspiediena mazgāšanas iekārtu nedrīkst lietot temperatūrā zemākā par 0 C. Sekojiet tam, lai neviens cilvēks neatrastos zem ierīces, kas ir piekārta pie sienas.

19 BRĪDINĀJUMS! Nepiemērota pagarinātāja lietošana var būt bīstama. Ierīces darbības laikā elektriskajam vadam no spoles jābūt pilnīgi notītam, lai nepieļautu tā pārkaršanu. Pagarinātāja konstrukcijai jābūt ar aizsardzību pret ūdeni, bet pagarinātāja vada garumam un izmēriem jāatbilst zemāk norādītajām prasībām. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Elektriskā vada savienojumiem vienmēr jābūt sausiem un tie nedrīkst saskarties ar zemi. Pieslēgums pie elektrotīkla Pieslēdzot augstspiediena mazgāšanas iekārtas pie elektrotīkla, jāievēro sekojošas prasības: Pievienojiet iekārtu tikai pie elektroinstalācijas ar iezemējumu. Elektroinstalācija jāierīko sertifi cētam elektriķim. Ir stingri ieteicams šo iekārtu elektroenerģijas apgādes sistēmā iekļaut automātisko strāvas noplūdes atslēdzēju (GFCI). Ūdens pieslēgums Pieslēgums pie ūdensvada tīkla jāveic saskaņā ar noteikumiem. Šo augstspiediena mazgātāju drīkst pieslēgt dzeramā ūdens sistēmai tikai, ja ir uzstādīts atbilstošs pretplūsmas vārsts (tips BA atbilstoši EN 1717). Pretplūsmas vārsta pasūtīšanas numurs ir Šļūtenes garumam starp pretplūsmas vārstu un augstspiediena mazgātāju jābūt vismaz 10 metri, lai tā varētu slāpēt spiediena kāpumus (min. diametrs ½ colla). Ekspluatācija, sūknējot ūdeni (piemēram, no lietus ūdens rezervuāra), tiek veikta bez pretplūsmas vārsta. Ieteicamais sūknēšanas komplekts: Tiklīdz ūdens ir iztecējis caur BA vārstu, tas vairs nav uzskatāms par dzeramo ūdeni. SVARĪGI! Lietojiet tikai tīru ūdeni bez piesārņojumiem. Ja pastāv risks, ka ūdens padeves šļūtenē kopā ar ūdeni var iekļūt smiltis (t.i. ja ūdens tiek ņemts no akas), jāuzstāda papildu fi ltrs. Remonts un tehniskā apkope BRĪDINĀJUMS! Pirms iekārtas tehniskās apkopes darbu veikšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no rozetes. Drošības ierīces Smidzināšanas pistoles bloķētājs (5a) (skat. lapu šīs instrukcijas beigās): Uz smidzināšanas pistoles atrodas bloķētājs. Ja bloķētājs ir ieslēgts, smidzinātāju nevar iedarbināt. Temperatūras devējs: Temperatūras devējs pasargā dzinēju no pārslodzes. Ierīce atjauno savu darbību pēc dažām minūtēm, kad temperatūras devējs atdziest. Redukcijas vārsts: Iebūvēts hidrauliskās drošības vārsts pasargā sistēmu no pārāk liela spiediena. 2 Apraksts 2.1 Pielietojums Šis augstspiediena tīrītājs ir radīts profesionālai lietošanai: - smulkus verslas - būvniecības nozarē - automobiļu tīrīšanai - lauksaimniecībā Lietojiet šo augstspiediena mazgātāju tikai tiem nolūkiem, kādi ir aprakstīti šajā lietošanas institūcijā. Lai izvairītos no iekārtas un tīrāmo virsmu bojājumiem, kā arī no smagiem ievainojumiem cilvēkiem, jāievēro drošības prasības. 201

20 2.2 Ierīces vadības un ekspluatācijas elementi un modeļi Skatiet attēlu šīs rokasgrāmatas beigās. 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 2 Ūdens piegādes šļūtenes pieslēguma savienotājelements (ar fi l- tru) 3 Augstspiediena šļūtene 4 Elektriskais vads 5 Smidzināšanas pistole ar bloķētāju (5A) 6 Flexopower 3000 smidzināšanas uzgalis 7 Turbohammer 3000 smidzināšanas uzgalis 8 Smidzināšanas uzgaļu tīrīšanas instruments 9 Transportēšanas rokturis (teleskopisks rokturis) 10 Šļūtenes spole 11 Modeļa tehnisko raksturojumu plāksnīte 13 Ātrā savienojuma elements 13 Teleskopiskā roktura poga 14 Pagriežams vada āķis Specifikācijas: Skat. ierīces modeļa plāksnīti (11). Skaņas spiediena līmenis, noteikts saskaņā ar ISO 3744, EEK Direktīvu 2000/14/EEK: LpA=69,9dB(A), LWA= 84 db(a). Mēs paturam sev tiesības veikt izmaiņas specifi kācijā. 3 Pirms augstspiediena mazgātāja lietošanas uzsākšanas 3.1 Šļūtenes spoles roktura uzstādīšana 1. Ieklikšķiniet šļūtenes spoles uztīšanas rokturi atverē transportēšanas rokturī (bez skrūvēm). 202

21 3.2 Ātrā savienojuma elementa uzstādīšana 1. Cieši pieskrūvējiet ātrā savienojuma uzgali (12) pie ūdens padeves šļūtenes pieslēguma savienotājelementa (2). Piezīme: Ūdens padeves šļūtenes pieslēguma savienotājelementā vienmēr jābūt uzstādītam ienākošā ūdens fi ltram smilšu, kaļķakmens un citu piesārņojumu fi ltrēšanai, jo tie izraisa sūkņa vārstu bojājumus. Brīdinājums: Ja fi ltrs nav uzstādīts, garan- tija zaudē spēku. 4 Augstspiediena mazgātāja lietošana 4.1 Smidzināšanas caurules uzstādīšana 1. Ielieciet smidzināšanas cauruli (6/7) smidzināšanas pistolē (5). 203

22 4.2. Ūdens pieslēgums Ir piemērota parastā 1/2" min. 10 m un max. 25 m dārza šļūtene. pastāv risks, ka ūdens padeves šļūtenē kopā ar ūdeni var iekļūt smiltis (t.i. ja ūdens tiek ņemts no akas), jāuzstāda papildu fi ltrs. PIEZĪME: Pieslēgums pie ūdensvada tīkla jāveic saskaņā ar noteikumiem. SVARĪGI! Lietojiet tikai tīru ūdeni bez piesārņojumiem. Ja 1. Noteciniet ūdeni caur ūdens padeves šļūteni pirms tās pievienošanas pie augstspiediena mazgājamās ierīces, lai novērstu smilšu un netīrumu iekļūšanu ierīcē. Piezīme: Pārbaudiet, vai ūdens padeves šļūtenes pieslēguma savienotājelementā ir uzstādīts fi ltrs un vai tas nav aizsērējis. 2. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni pie ūdensvada ar ātrā savienojuma palīdzību (maksimālais ienākošā ūdens spiediens: 10 bar, maks. temperatūra: 50 C). 3. Ieslēdziet ūdeni. 4.3 Teleskopiskais rokturis Ierīces rokturis ir teleskopisks. Lai paceltu vai nolaistu rokturi, nospiediet pogu un virziet rokturi uz augšu vai uz leju. Rokturis ir pareizi nofi ksēts, kad atskan klikšķis. 4.4 Mašīnas ieslēgšana un izslēgšana (ja ūdens piegāde ir pieslēgta) Smidzinātājs ierīces darbības laikā atrodas atsitiena reakcijas spēka iedarbībā, tāpēc vienmēr turiet smidzinātāju stingri ar abām rokām. SVARĪGI! Novirziet smidzināšanas uzgali zemē. 1. Pārbaudiet, vai ierīce atrodas vertikālā pozīcijā. PIEZĪME: Nenovietojiet ierīci augstā zālē! 2. Atbrīvojiet smidzinātāja palaišanas sviras bloķētāju. 3. Iedarbiniet smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un noteciniet ūdeni līdz no ūdens padeves šļūtenes iznāks viss gaiss. 4. Pagrieziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā I. 5. Iedarbiniet smidzināšanas pistoles palaišanas sviru. Vienmēr noregulējiet attālumu starp smidzināšanas uzgali un tīrāmo virsmu tā, lai strūklas 204

23 spiediens būtu optimāls. Neapsedziet ierīci darbības laikā. Piezīme: Ja ierīce netiek lietota ilgāk nekā 5 minūtes, tā jāizslēdz, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā "O": 1. Pagrieziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā O. 2. Izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla ligzdas. 3. Aizveriet ūdens padevi un iedarbiniet palaišanas sviru, lai pazeminātu spiedienu mazgātājā. 4. Nobloķējiet smidzinātāju ar bloķētāju. Atlaižot smidzinātāja palaišanas sviru, mašīnas darbība automātiski apstājas. Mazgātājs atsāk darbību, kad tiek iedarbināta smidzināšanas pistoles palaišanas svira. 4.5 Mašīnas Iedarbināšana (pēc pievienošanas pie vaļējās ūdens tvertnes (iesūkšanas režīms)) Mašīnai var piegādāt ūdeni piemēram no lietus ūdens mucas. Ūdens piegādes šļūtene nedrīkst būt pārmērīgi gara, tai jābūt aptuveni 5 m garai. Pārliecinieties, ka ūdens muca neatrodas zemākā līmenī nekā pati mazgāšanas ierīce. 1. Iegremdējiet ūdens padeves šļūtenes otro galu ūdens tvertnē. Ja ūdens satur piesārņojumus, lietojiet ārējo fi ltru. 2. Pagrieziet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā I. 3. Iedarbiniet smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un noteciniet ūdeni līdz no ūdens šļūtenes un sūkņa tiks izvadīts viss gaiss. 4. Uzlieciet smidzināšanas cauruli un uzgali. 4.6 Spiediena regulēšana ar Flexopower 3000 smidzināšanas uzgali Zems spiediens Spiedienu var regulēt ar Flexopower 3000 smidzināšanas uzgali. Augsts spiediens 205

24 4.7 Stacionārā lietošana Ar speciālā sienas āķa palīdzību (nav paredzēts visiem modeļiem) augstspiediena mazgāšanas iekārtu var izmantot kā stacionāro ierīci, t.i. ar iekārtu var strādāt, kad tā ir piekārta pie sienas. Jums tikai jāpiestiprina āķis pie attiecīgās izturīgas sienas. Izvēlieties sienas veidam piemērotā garuma un lieluma tapskrūves. Svarīgi! Sienas āķis ir paredzēts ne lielākam kā 30 kg svaram. 5 Pēc iekārtas lietošanas 5.1 Ierīces uzglabāšana Augstspiediena mazgāšanas iekārtas jāuzglabā telpās ar pozitīvu gaisa temperatūru! Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanai, no sūkņa, šļūtenēm un piederumiem jāizvada ūdens sekojoši: 1. Apturiet mašīnu (pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā O ) un atvienojiet ūdens padeves šļūteni un aprīkojumu 2. Ieslēdziet mašīnu no jauna un iedarbiniet palaišanas sviru. Ļaujiet mašīnai darboties līdz no smidzinātāja vairs nenāk ūdens. 3. Apturiet mašīnu, izslēdziet to no elektrotīkla un satiniet šļūteni un vadu. 4. Ievietojiet smidzināšanas pistoli, smidzināšanas uzgaļus un citus piederumus attiecīgajos turētājos Ja mašīna nejauši tika pakļauta sala ietekmei, jāpārbauda, vai tā nav bojāta. NEKAD NEIEDARBINIET SASALUŠU IERĪCI. Bojājumi, kas ir radušies sakarā ar ierīces sasalšanu, garantijā nav iekļauti! 206

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instrukcja obsługi Spis treści 1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia...3 2 Opis...5 3 Przed uruchomieniem myjki ciśnieniowej...6 4 Obsługa myjki

Bardziej szczegółowo

Nilfisk-ALTO C X-TRA

Nilfisk-ALTO C X-TRA 15-03-2006 Nilfisk-ALTO C 100.3 Nilfisk-ALTO C 110.1 Nilfisk-ALTO C 110.1 X-TRA ES PT PL FI IT EL Manual de Instrucciones... 3-14 Manual de Instruções... 15-26 Instrukcja obsługi... 27-38 Käyttöohje...

Bardziej szczegółowo

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instrukcja obsługi Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Spis treści 1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia...3 2 Opis...5 3

Bardziej szczegółowo

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330684 a Ýþletme kýlavuzu... 3-17 Návod k obsluze... 18-31 Üzemeltetési útmutató... 32-46 Instrukcja obsługi... 47-61 Priručnik za korisnike... 62-76 Priročnik z navodili

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instrukcja obsługi 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulujemy zakupu nowego wysokociśnieniowego

Bardziej szczegółowo

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Instrukcja obsługi 128330335 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Spis treści 1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05 NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 Quick Start Guide... 5-7 Kurzanleitung... 8-1 Brève notice...11-13 Korte gebruiksaanwijzing...14-16 Guida rapida...17-19 Kort veiledning...2-22 Kortfattad bruksanvisning...23-25 Kort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985

MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985 12 VOLTOWY MINI KOMPRESOR MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem urządzenia należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. Importer J.R. Motor Services G.B. sp.z.o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S

INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S VANDER 35-506 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 156A WWW.VANDER.PL Wyprodukowano w ChRL dla Vander Polska (2014) SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NAKLEJCE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej rączce 3. Odpowiedni do

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa, ciśnieniowa Einhell GC-DW 900 N

Pompa zanurzeniowa, ciśnieniowa Einhell GC-DW 900 N Pompa zanurzeniowa, ciśnieniowa Einhell GC-DW 900 N 4170964 Nr produktu: 1176552 Strona 1 z 7 Uwaga! By uniknąć urazów oraz uszkodzeń podczas użytkowania urządzenia, należy przestrzegać odpowiednich środków

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kompresji silnika Equus 591-214, 0 do 1724 kpa Nr produktu 857314 Strona 1 z 7 Przeznaczony cel użycia Miernik ciśnienia kompresji silnika jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi INSTALACJI, OBSŁUGI I UTRZYMANIA http://www.wszystkodobasenow.pl Serwis pomp basenowych: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T 1.- Wprowadzenie Serdecznie dziękuję za zaufanie okazane Firmie ORDISI SA reprezentowanej w Polsce przez firmę Naturfarm przy zakupie lampy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS PRODUKTU WSTĘP Produkt ten jest wysokiej klasy sprzętem prasującym o estetycznym designie, urządzenie łatwe w obsłudze, ekonomiczne bezpieczne. Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Pompy pneumatyczne CP 0010 CP 0020

Pompy pneumatyczne CP 0010 CP 0020 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Pompy pneumatyczne CP 0010 CP 0020 TM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA POMPY PNEUMATYCZNE Typ... Numer seryjny... Data sprzedaży... Numer karty gwarancyjnej... TM PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2 E 140.2 mobilna, pionowa i bardzo ergonomiczna konstrukcja z teleskopowym regulowanym uchwytem jest łatwa do transportu i przechowywania. Specjalne uchwyty na akcesoria, system C&C do szybkiej wymiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Miesiarka spiralna MODEL: 786200, 786350 v1.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ES-2J Jonizujący pistolet pneumatyczny

ES-2J Jonizujący pistolet pneumatyczny SIMCO (Nederland) B.V. Postbus 71 NL-7240 AB Lochem Telefon + 31-(0)573-288333 Telefax + 31-(0)573-257319 E-mail general@simco-ion.nl Internet http://www.simco-ion.nl Rejestr Handlowy Apeldoorn Nr 08046136

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002,

NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002, 1 NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002, NTT-2003 Szanowni, Państwo NTD - 2003! 2 Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Instrukcja obsługi Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Spis treści Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do central deszczowych Domestic

Pompa zasilająca do central deszczowych Domestic Pompa zasilająca do central deszczowych Domestic Instrukcja montażu oraz obsługi Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją! Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dot. bezpieczeństwa!

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Instrukcja obsługi. um_attix30-40-50_2008-08-01_pl

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Instrukcja obsługi. um_attix30-40-50_2008-08-01_pl TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Instrukcja obsługi um_attix30-40-50_2008-08-01_pl TTIX 30-40-50 Spis treści 1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa 2 Opis 3 Przed uruchomieniem 4

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POMPA OGRODOWA POM-1008 INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMPA OGRODOWA POM-1008 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA OGRODOWA POM-1008 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga Przed podłączeniem pompy uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Niezrozumienie zaleceń zawartych w instrukcji i nie zastosowanie się do nich może spowodować

Bardziej szczegółowo

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa:

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: 1. Dokładnie przeczytać i zapoznać się z całą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 2. Urządzenie powinno stać na

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Mierniki cęgowe FLUKE 321 i 322 Październik 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady Bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub uszkodzenia miernika

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo