EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44"

Transkrypt

1 EC2233AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 16 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 30 PL ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO SEADME KIRJELDUS KÄITUS JUHTPANEEL ESIMENE KASUTAMINE IGAPÄEVANE KASUTAMINE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS MIDA TEHA, KUI PAIGALDAMINE HELID TEHNILISED ANDMED JÄÄTMEKÄITLUS SULLE MÕELDES Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi! Külastage meie veebisaiti: Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: KLIENDITEENINDUS Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Hoiatus / oluline ohutusinfo. Üldine info ja nõuanded Keskkonnainfo Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud. Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta. 1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks. Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht. Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi. Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustusmehhanismi poleks võimalik enam kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks. 1.2 Üldine ohutus HOIATUS Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul. EESTI 3 Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säilitamiseks. Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahendeid. Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud. Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist. Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist. Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama: vältige tuleallikate lähedust, õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb. Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. HOIATUS Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt. 1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud. 2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. 3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule. 4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmbamise teel. 5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht! 6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud). See seade on raske. Seda liigutades olge ettevaatlik. Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.

4 4 Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. 1.3 Igapäevane kasutamine Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele. Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada. Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega) Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada. Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhistele. Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid. Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet. Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada. 1.4 Hooldus ja puhastamine Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Ärge puhastage masinat metallist esemetega. Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks terevaid esemeid. Kasutage plastmassist kaabitsat. 1.5 Paigaldamine Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage seadet, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles. On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata. Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid. Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal. Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs. 1.6 Teenindus Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. 1.7 Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud materjalid, millel on sümbol, on korduvkasutatavad.

5 2. SEADME KIRJELDUS EESTI Kaane käepide 5 Sulatusvee äravooluava 2 Andmeplaat 6 Klapp: kaane lihtne avamine 3 Plastikjaotur 7 Aeglase külmutamise süsteem 4 Juhtpaneel ja temperatuuriregulaator 8 Sisevalgustus 3. KÄITUS 3.1 Sisselülitamine Sisestage toitepistik pistikupessa. Märgutuli süttib. Keerake temperatuuriregulaator päripäeva keskmisse asendisse. Kui temperatuur seadmes läheb liiga kõrgeks, süttib hoiatustuli. 3.2 Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks eemaldage toitepistik seinakontaktist. 3.3 Temperatuuri reguleerimine Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.

6 6 Siiski tuleb sobiva sätte valimiseks pidada meeles, et seadme sisetemperatuur sõltub: ruumi temperatuurist; kaane avamise sagedusest; Seadme töölerakendamiseks toimige järgmiselt: keerake temperatuuriregulaatorit madalama seade suunas, et valida minimaalne külmutustase. keerake temperatuuriregulaatorit kõrgema seade suunas, et valida maksimaalne külmutustase. Kõige sobivam on tavaliselt keskmine säte. säilitatava toidu kogusest; seadme asukohast. 4. JUHTPANEEL Märgutuli 2 Kõrge temperatuuri hoiatustuli 3 Funktsiooni Action Freeze tuli 4 Funktsiooni Action Freeze lüliti 5 Temperatuuriregulaator 4.1 Action Freeze-funktsioon Funktsiooni Action Freeze sisselülitamiseks vajutage lülitit Action Freeze. Ala Action Freeze süttib. 5 4 Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajutades lülitit Action Freeze. Ala Action Freeze valgus kustub. 4.2 Kõrge temperatuuri hoiatus Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu). Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna. Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja. 5. ESIMENE KASUTAMINE 5.1 Sisemuse puhastamine Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toodetele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt. Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.

7 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE 6.1 Värske toidu sügavkülmutamine Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks. Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks enne külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist. Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud andmeplaadil 1) Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal ei tohi lisada külmutamiseks toitu. 6.2 Sügavkülmutatud toidu säilitamine Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse. Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või valmistama ning seejärel uuesti külmutama (peale mahajahtumist). EESTI Kaane avamine ja sulgemine Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sulguva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu). Enne kaane avamist oodake mõned minutid. Vaakumventiil aitab teil kaant avada. HOIATUS Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu. 6.4 Aeglase külmutamise süsteem Seade on varustatud aeglase külmutamise süsteemiga (seadme sisemisel tagaseinal võite näha ventiili), mis vähendab jää moodustamist sügavkülmikus kuni 80 protsenti. 6.5 Säilituskorvid A B Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva külge (A) või paigutage seadme sisse (B). Keerake ja fikseerige sangad olenevalt korvi paigutusest, nagu näha joonisel Korvid libisevad üksteise sisse. Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmikumudelid mahutavad. Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskeskusest. 1) Vaadake "Tehnilised andmed"

8 Plastikjaotur Plastikjaoturi abil saate otstarbekamalt kasutada kompressori kohal asuvat ruumi. Tekkinud vaba ruum võimaldab paremini paigutada väiksemaid toidupakke, mis on sel viisil ka kergemini leitavad. Sügavkülmiku sulatamise ajal saab jaoturit kasutada käepärase anumana. 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 7.1 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited: maksimaalne toidukogus, mida on võimalik külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud seadme andmeplaadil; sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada; külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid; valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses; mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad; ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite temperatuuri tõusu viimases; lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusaega; jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada nahal külmapõletust; soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida. 7.2 Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu säilitamiseks Selleks, et saada antud seadmelt parimad tulemused, tuleb: veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud külmutatud toiduaineid on kaupluses nõuetekohaselt säilitatud; veenduda, et külmutatud toiduained toimetatakse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult lühikese aja jooksul; mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei tohi uuesti külmutada. Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitusaega. 8. PUHASTUS JA HOOLDUS ETTEVAATUST Enne mistahes hooldustegevust tõmmake seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. 2. Võtke pistik pesast välja. 3. Puhastage seadet ja selle tarvikuid regulaarselt sooja vee ja neutraalse seebiga. Kaane tihendi puhastamisel olge ettevaatlik. 4. Kuivatage seade korralikult ära. 5. Ühendage toitejuhe pistikusse. 6. Lülitage seade sisse. 8.1 Perioodiline puhastamine 1. Lülitage seade välja.

9 EESTI 9 ETTEVAATUST Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivseid tooteid, lõhnastatud puhastusaineid või vahasid seadme sisemuse puhastamiseks. Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahutussüsteemi. Kompressori osa pole vaja puhastada. Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit. 8.2 Sügavkülmuti sulatamine Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on mm. Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu. Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt: 1. Lülitage seade välja. 2. Võta külmikust välja toiduained, keera need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta. 3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat. 4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi. 5. Lülitage seade sisse. 6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni kolm tundi. 7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained. Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib vähendada nende kasutusiga. Seadme seintele koguneva härmatise hulk suureneb, kui välisõhu niiskusesisaldus on suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole korralikult pakitud. 8.3 Töö vahepealsed ajad Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid: 1. Lülitage seade välja. 2. Võtke pistik pesast välja. 3. Võtke kõik toit välja. 4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid. 5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke kaas lahti. Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks. 9. MIDA TEHA, KUI... ETTEVAATUST Enne veaotsingut võtke pistik pesast välja. Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. Normaalsel kasutamisel on kuulda mõningast müra (kompressor, jahutusvedeliku ringlus). Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade tekitab müra. Seadmel puudub korralik tugi. Kontrollige, kas seade seisab stabiilselt (kõik neli jalga peavad põrandal olema). Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Määrake kõrgem temperatuur.

10 10 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kõrge temperatuuri hoiatus on aktiivne. Seadmes on liiga palju härmatist. Kaas ei sulgu täielikult. Kaant on keeruline avada. Kaant on liiga tihti avatud. Kaas ei ole korralikult kinni. Samaaegselt pandi seadmesse suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga soe. Ruumi temperatuur, kus seade asub, on tõhusa töö seisukohalt liiga kõrge. Sügavkülmikus on liiga soe. Seade on äsja sisselülitatud ja temperatuur pole jõudnud veel alaneda. Tooted ei ole korralikult pakendatud. Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult kinni. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Vee äravoolu kork ei ole omal kohal. Seadmes on liiga palju härmatist. Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad. Toiduasjad blokeerivad kaane sulgemist. Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad. Ventiil on blokeerunud. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Oodake mõni tund ja kontrollige temperatuuri uuesti. Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete. Püüdke vähendada selle ruumi temperatuuri. Vaadake osa "Kõrge temperatuuri hoiatus". Vaadake osa "Kõrge temperatuuri hoiatus". Pakendage tooted paremini. Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Määrake kõrgem temperatuur. Paigaldage vee äravoolu kork korrektselt. Eemaldage liigne härmatis. Puhastage kaane tihendeid. Paigutage pakendid korrektselt, vaadake seadmel olevat kleebist. Puhastage kaane tihendeid. Kontrollige ventiili. Lamp ei tööta. Lamp on katki. Vaadake osa "Lambi vahetamine". Sügavkülmikus on liiga soe. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Määrake madalam temperatuur.

11 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Sügavkülmikus on liiga külm. Seade ei tööta üldse. Ei jahutus ega valgustus ei tööta. 9.1 Klienditeenindus Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult kinni. Enne külmutamist polnud seade piisavalt maha jahutatud. Samaaegselt pandi seadmesse suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga soe. Sügavkülmutatavad tooted on üksteisele liiga lähedal. Kaant on sageli avatud. Kaas on kaua aega lahti olnud. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Pistik ei ole korralikult pistikupesas. Seadmesse ei tule voolu. Seade pole sisselülitatud. Pistikupesas ei ole pinget (püüdke ühendada sellesse mõni teine seade). Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. 9.2 Lambi asendamine EESTI 11 Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Jätke masina mahajahtumiseks piisavalt aega. Oodake mõni tund ja kontrollige temperatuuri uuesti. Järgmine kord pange seadmesse korraga väike kogus sügavkülmutamist vajavat toitu. Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete. Asetage tooted nii, et külm õhk saaks nende vahel liikuda. Proovige kaant vähem avada. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Määrake kõrgem temperatuur. Ühendage toitepistik korralikult. Püüdke ühendada pistikupessa mõni teine elektriseade. Lülitage seade sisse. Kutsuge välja elektrik. Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe ära mainida ka seadme mudel ja seerianumber, mis asuvad seadme garantiisertifikaadil või seadme andmeplaadil, mille leiate seadme väliselt paremalt küljelt. 1. Tõmmake toitepistik pistikupesast välja. 2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette nähtud (Maksimumvõimsus on märgitud lambi kattele.) 3. Lükake toitepistik pistikupessa. 4. Avage kaas. Kontrollige, kas lamp läheb põlema.

12 12 HOIATUS Asendamise ajal ärge eemaldage lambi katet. Kui lambi kate on katki või kadunud, ärge sügavkülmikut kasutage. 10. PAIGALDAMINE 10.1 Paigutamine HOIATUS Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks. Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs. Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile: Kliimaklass Ümbritseva õhu temperatuur SN +10 C kuni + 32 C N +16 C kuni + 32 C ST +16 C kuni + 38 C T +16 C kuni + 43 C See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga. Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud. See seade on vastavuses EMÜ direktiividega Nõuded ventilatsioonile 1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade peab toetuma kõigile neljale jalale. 2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm. 3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm. Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. 11. HELID Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).

13 EESTI 13 OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

14 14 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. TEHNILISED ANDMED Mõõdud Kõrgus laius sügavus (mm): Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub seadme paremal välisküljel. Temperatuuri tõusu aeg 53 tundi

15 13. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed EESTI 15 ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

16 16 SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA IERĪCES APRAKSTS LIETOŠANA VADĪBAS PANELIS PIRMĀ IESLĒGŠANA IZMANTOŠANA IKDIENĀ NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI KOPŠANA UN TĪRĪŠANA KO DARĪT, JA UZSTĀDĪŠANA TROKŠŅI TEHNISKIE DATI APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU MĒS DOMĀJAM PAR JUMS Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Apmeklējiet mūsu mājaslapu: Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas. Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati. Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs. Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai. Vispārīgā informācija un piemēri Vides informācija Izmaiņu tiesības rezervētas.

17 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu. Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību. 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem. Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci. Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks. Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai. Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene), pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ieslēgšanos. 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi BRĪDINĀJUMS Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas. LATVIEŠU 17 Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu. Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, saldējuma pagatavošanas ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs. Nesabojājiet dzesētāja shēmu. Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns (R600a) viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas. Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta: nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet iespējamu aizdegšanās avotu klātbūtni rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta ierīce Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku. BRĪDINĀJUMS Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists. 1. Nepagariniet strāvas kabeli. 2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai bojāts kontaktspraudnis var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku. 3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strāvas kabeļa kontaktspraudnim. 4. Nevelciet strāvas kabeli. 5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir vaļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos. 6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega. Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi. Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas

18 18 var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai saules staru iedarbībai. Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas apgaismojumam. 1.3 Ikdienas lietošana Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas daļām karstus virtuves traukus. Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt. Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei. (Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free) Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt. Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja norādījumiem. Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus. Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci. Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus. 1.4 Apkope un tīrīšana Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus. Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi. 1.5 Uzstādīšana Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās esošos norādījumus. Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus. Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā. Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīkotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus. Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm. Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var piekļūt kontaktligzdai. 1.6 Apkope Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona. Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. 1.7 Apkārtējās vides aizsardzība Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzīmēti ar simbolu - tātad tie ir otrreizēji pārstrādājami.

19 2. IERĪCES APRAKSTS LATVIEŠU Vāka rokturis 5 Atkausētā ūdens savākšanas tekne 2 Datu plāksnīte 6 Vārsts: viegli atkārtojami atverams vāks 3 Apakšējais plastmasas sadalītājs 7 Pretsarmas sistēma Low Frost 4 Vadības panelis un temperatūras regulators 8 Gaisma 3. LIETOŠANA 3.1 Ieslēgšana Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Sāks mirgot signāllampiņa. Pagrieziet temperatūras regulatoru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz vidējam iestatījumam. Ja temperatūra ierīces iekšpusē ir pārāk augsta, iedegsies brīdinājuma indikators. 3.2 Ierīces izslēgšana Lai izslēgtu ierīci atvienojiet barošanas vada kontaktspraudni. 3.3 Temperatūras regulēšana Temperatūra tiek regulēta automātiski.

20 20 Taču, izvēloties iestatījumu, atcerieties, ka temperatūra ierīces iekšpusē ir atkarīga no: telpas temperatūras; no tā, cik bieži tiek atvērts vāks; Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi: lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz zemākajam iestatījumam. lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz augstākajam iestatījumam. Vidējais iestatījums parasti ir vispiemērotākais. uzglabāto produktu daudzuma; ierīces atrašanās vietas. 4. VADĪBAS PANELIS Signāllampiņa 2 Paaugstinātas temperatūras brīdinājuma indikators 3 Action Freeze indikators 4 Action Freeze slēdzis 5 Temperatūras regulators 4.1 Action Freeze funkcija Funkciju Action Freeze var aktivizēt, nospiežot Action Freeze slēdzi. IedegsiesAction Freeze indikators Funkciju var deaktivizēt, nospiežot Action Freeze slēdzi. Indikators Action Freeze izdzisīs Augstas temperatūras brīdinājuma signāls Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ) tiek norādīta, izmantojot brīdinājuma indikatora iedegšanos. Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā produktus. Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma indikators automātiski izdziest. 5. PIRMĀ IESLĒGŠANA 5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.

... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- ENN2854COW INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S

... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- ENN2854COW INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S ENN2854COW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

ENF2700AOW ENF2700AOX...

ENF2700AOW ENF2700AOX... ENF2700AOW ENF2700AOX...... PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 LV LEDUSSKAPIS AR SALDĒTAVU LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA 16 ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK KASUTUSJUHEND 30 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOTOJO

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C B-D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C B-D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1550C B-D A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1550C B-D Seerianumber/Serijos

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SW 700S B. Atbilst bas deklar cija. Deklaracja zgodno ci SWEEPER. Mudel/Modelis/Modelis/Model SW 700S B. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SW 700S B. Atbilst bas deklar cija. Deklaracja zgodno ci SWEEPER. Mudel/Modelis/Modelis/Model SW 700S B. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SW 700S B A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SW 700S B Seerianumber/Serijos numeris/

Bardziej szczegółowo

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33019216 Edition 3 2010-09

Bardziej szczegółowo

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 9097293000

Bardziej szczegółowo

SWEEPER SR 1301 P. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.

SWEEPER SR 1301 P. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. SR 1301 P EESTI LIETUVIŠKAI LATVIEŠU VALODA POLSKI KASUTUSJUHEND NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA INSTRUKCJA OBSŁUGI setting standards 1463388000(1)2008-05 D Сертификат за съответствие Osvědčení

Bardziej szczegółowo

BA 410 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

BA 410 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS BA 410 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 909 5683 000 Edition 4 2009-11 Printed

Bardziej szczegółowo

VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B KASUTUSJUHISED NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401106(1)2004-04 D

VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B KASUTUSJUHISED NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401106(1)2004-04 D VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Bardziej szczegółowo

C80/1, C90, C150. Vadïbas pults Sterowniki

C80/1, C90, C150. Vadïbas pults Sterowniki C80/1, C90, C150 Vadïbas pults Sterowniki 18052012 SATURS 1. VadÏbas pults C80/1, C90 un C150 instrukcija...3 1.1. Aprakststs...3 1.2. Tehniskie dati...3 2. PAMÀCÏBA LIETOTÀJIEM...3 3. Montà as instrukcija...5

Bardziej szczegółowo

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Bardziej szczegółowo

RS 851 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

RS 851 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS RS 851 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA Nilfisk 851 33018305 Edition 3 2010-01

Bardziej szczegółowo

... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45

... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45 ESL6360LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1700 D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1700 D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1700 D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1700 D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1700 D A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1700 D Seerianumber/Serijos numeris/

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1550C P. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C P. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1550C P. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C P. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1550C P A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1550C P Seerianumber/Serijos

Bardziej szczegółowo

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Bardziej szczegółowo

SR 1450 B-D KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

SR 1450 B-D KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS SR 1450 B-D KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Bardziej szczegółowo

ST 120-5 Z 6 720 801 761 (2013/10) 6 720 804 420-00.1ITL

ST 120-5 Z 6 720 801 761 (2013/10) 6 720 804 420-00.1ITL 6 720 804 420-00.1ITL ST 120-5 Z [cs] Návod k instalaci a údržbě pro odborníka..................................... 2 [et] Paigaldus- ja hooldusjuhend spetsialisti jaoks..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA 1 PL INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO SPIS ELEMENTÓW WYMAGANE NARZĘDZIA (poza

Bardziej szczegółowo

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Bardziej szczegółowo

EZB3410 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 21

EZB3410 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 EZB3410 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 6 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Bardziej szczegółowo

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija... 17 LV Lietošanas instrukcija... 29 ET Kasutamisjuhend... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET START RPM x 100

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

EOB43430 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 26

EOB43430 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 26 EOB43430 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 26 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 6 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Bardziej szczegółowo

EVD14900 VACS140 PL ET LV LT. Pakowarka próżniowa Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Vakuuma iepakotājs Vakuuminio pakavimo stalčius

EVD14900 VACS140 PL ET LV LT. Pakowarka próżniowa Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Vakuuma iepakotājs Vakuuminio pakavimo stalčius EVD14900 VACS140 PL ET LV LT Pakowarka próżniowa Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Vakuuma iepakotājs Vakuuminio pakavimo stalčius Instrukcja obsługi Kasutusjuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo

Bardziej szczegółowo

lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi

lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi Veļas mašīna Skalbyklė Pralka EWS 106410 W EWS 106410 S EWS 126410 W 2 electrolux SATURS Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā

Bardziej szczegółowo

Według treści: Tak Nie

Według treści: Tak Nie V A L S T S I Z G L Ī T Ī B A S S A T U R A C E N T R S 2012 IESKAITE 3. KLASEI 2012. gada 16. maijā SKOLĒNA DARBA LAPA 1. diena Vārds Uzvārds Klase Skola Zadanie 1. (5 punktów) Przeczytaj zadanie i obejrzyj

Bardziej szczegółowo

EKC6430AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EKC6430AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EKC6430AO...... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO........................................................................ 3 2. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

EKC6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29

EKC6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 EKC6450AO...... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO........................................................................ 3 2. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat ZH 0010 / ZH 0020 / ZH 0030 CZ SK PL LV EN DE CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili

Bardziej szczegółowo

TYP, FIRMA I SIDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

TYP, FIRMA I SIDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE Norgips Sp. z o.o. oraz Norgips SIA Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA ) został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ SKRUDINTŲ PATIEKALŲ RECEPTŲ KNYGA PRUUNISTUSPLAADI KOKARAAMAT Z FUNKCJĄ CRISP CRISP - KRAUKŠĶU RECEPŠU GRĀMATA

PRZEPISY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ SKRUDINTŲ PATIEKALŲ RECEPTŲ KNYGA PRUUNISTUSPLAADI KOKARAAMAT Z FUNKCJĄ CRISP CRISP - KRAUKŠĶU RECEPŠU GRĀMATA PRZEPISY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ Z FUNKCJĄ CRISP CRISP - KRAUKŠĶU RECEPŠU GRĀMATA PRUUNISTUSPLAADI KOKARAAMAT SKRUDINTŲ PATIEKALŲ RECEPTŲ KNYGA POLSKI Indeks LATVIEŠU PIZZA TARTA Z ŁOSOSIEM I WARZYWAMI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO. Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski. S t r e s z c z e n i e

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO. Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski. S t r e s z c z e n i e Jurisprudencija, 2000, t. 18(10); 24 28 PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1 50 137 Wrocław Tel.

Bardziej szczegółowo

FAQ DUK. 1. Can SPF MI require a bank guarantee (or any other kind of a guarantee) from the SPBs in order to pay out the advance payments?

FAQ DUK. 1. Can SPF MI require a bank guarantee (or any other kind of a guarantee) from the SPBs in order to pay out the advance payments? FAQ DUK 1. Can SPF MI require a bank guarantee (or any other kind of a guarantee) from the SPBs in order to pay out the advance payments? Czy Instytucje Zarządzające Funduszem Małych Projektów (IZ FMP)

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC 545E /553E. Instructions for use. Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi

SCRUBTEC 545E /553E. Instructions for use. Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi SCRUBTEC 545E /553E Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi 02/2007 Revised 06/2009 (2) 9097056000 Eesti Lietuviškai Latviešu valoda Polski

Bardziej szczegółowo

Mlýnek na kávu Mlynček na kávu Młynek do kawy. Kafijas dzirnaviņas Coffee Grinder Kaffeemühle KM5110

Mlýnek na kávu Mlynček na kávu Młynek do kawy. Kafijas dzirnaviņas Coffee Grinder Kaffeemühle KM5110 Mlýnek na kávu Mlynček na kávu Młynek do kawy Kafijas dzirnaviņas Coffee Grinder Kaffeemühle KM5110 CZ SK PL LV EN DE CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EMS20300 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 2 LV Mikroviļņu krāsns Lietošanas instrukcija 19 LT Mikrobangų krosnelė Naudojimo instrukcija 35 PL Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi 52 2 www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Model 210000 Power Builtt Intekt. Model 310000. sk sl. lt lv pl ro. Form No. 276344EST Revision: P. Áúëãàðñêè. Ðóññêèé

Model 210000 Power Builtt Intekt. Model 310000. sk sl. lt lv pl ro. Form No. 276344EST Revision: P. Áúëãàðñêè. Ðóññêèé en bg cs et hr hu lt lv pl ro ru sk sl Operator s Manual Èíñòðóêöèè çà åêñïëîàòàöèÿ Návod k obsluze Kasutusjuhend Priruènik za operatora Kezelési útmutató Naudojimo instrukcija Operatora rokasgrmata Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SK RS HR AL UA SI SE LT EE LV NO GR

SK RS HR AL UA SI SE LT EE LV NO GR BG EN RU ES PT DE IT DK HU RO PL CZ БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 2-5 Инструкция за употреба и поддръжка ELECTRIC WATER HEATER 6-9 Instructions for use and maintenance ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 10-13 Инструкция

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy przegląd czasów przełączania zaprogramowanych na poszczególnych kanałach. Rozdzielczość 30 min. Dzień, godzina, data MENU FUNKCJA

Tygodniowy przegląd czasów przełączania zaprogramowanych na poszczególnych kanałach. Rozdzielczość 30 min. Dzień, godzina, data MENU FUNKCJA Zegar sterujący D2 - -kanałowy z funkcją impulsową 04 6 / 604 60 / 04 63! Wskazówki bezpieczeństwa Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka.

Bardziej szczegółowo

Wiersze na własnej skórze

Wiersze na własnej skórze Gintaras Grajauskas Wiersze na własnej skórze Tłumaczenie na język polski: Alina Kuzborska Gintaras Grajauskas Kenkėjas aš nenoriu žiūrėt šito filmo jis apie jaunus, gražius ir laimingus kam man sakykit

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S EN3881AOW EN3881AOX

... CS CHLADNIČKA S EN3881AOW EN3881AOX EN3881AOW EN3881AOX...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 18 IT FRIGO-CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 34 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 53 ZAMRAŻARKA

Bardziej szczegółowo

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 14. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 14. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 14. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti LATVIJAS V STNESIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS Galvenais redaktors OSKARS GERTS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Bardziej szczegółowo

HK634200XB CS Návod k použití 2 LV Lietošanas instrukcija 18 LT Naudojimo instrukcija 34 PL Instrukcja obsługi 50

HK634200XB CS Návod k použití 2 LV Lietošanas instrukcija 18 LT Naudojimo instrukcija 34 PL Instrukcja obsługi 50 HK634200XB CS Návod k použití 2 LV Lietošanas instrukcija 18 LT Naudojimo instrukcija 34 PL Instrukcja obsługi 50 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.............................................

Bardziej szczegółowo

Varná deska Kaitlentė Płyta grzejna Varný panel

Varná deska Kaitlentė Płyta grzejna Varný panel CS LT PL SK 2 17 32 48 Varná deska Kaitlentė Płyta grzejna Varný panel ZEL6640XBA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Denní používání 7 Tipy a rady 9 Čištění a údržba

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX. (dalej: Umowa / toliau: Sutartis )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX. (dalej: Umowa / toliau: Sutartis ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ATIDĖTO MOKĖJIMO SĄSKAITOS KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / IŠANKSTINIO MOKĖJIMO SĄSKAITOS Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: ENG2854AOW LT Šaldytuvas-šaldiklis Naudojimo instrukcija 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 20 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 40 2 www.electrolux.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA...

Bardziej szczegółowo

2/16. vienos valstybės ribas, nuostatas (Europos Sąjungos oficialus leidinys L 310, 2005-11-25) (toliau DIREKTYVA ), ir

2/16. vienos valstybės ribas, nuostatas (Europos Sąjungos oficialus leidinys L 310, 2005-11-25) (toliau DIREKTYVA ), ir WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE Norgips Sp. z o.o. oraz Norgips UAB Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA ) został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

HSA13530 SK PL CZ. Instruction for use. Naudojimosi instrukcija. Lietošanas instrukcija. Návod na používanie. Instrukcja obsługi.

HSA13530 SK PL CZ. Instruction for use. Naudojimosi instrukcija. Lietošanas instrukcija. Návod na používanie. Instrukcja obsługi. HSA13530 GB LT LV SK PL CZ Instruction for use Naudojimosi instrukcija Lietošanas instrukcija Návod na používanie Instrukcja obsługi Návod k použití WARNING! In order to ensure a normal operation of your

Bardziej szczegółowo

SR 1301 B. setting standards KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI (1) D

SR 1301 B. setting standards KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI (1) D SR 1301 B EESTI LIETUVIŠKAI LATVIEŠU VALODA POLSKI KASUTUSJUHEND NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA INSTRUKCJA OBSŁUGI setting standards 1463436000(1)2008-05 D Сертификат за съответствие Osvědčení

Bardziej szczegółowo

Scotland welcomes migrant workers...

Scotland welcomes migrant workers... Scotland welcomes migrant workers... Emilia is from Poland and works as an analyst assistant with the Lothian and Borders Police. When she first arrived in Aberdeen six years ago she worked in childcare

Bardziej szczegółowo

Mazâkumtautîbu pirmsskolas izglîtîbas mâcîbu programma ar poïu mâcîbu valodu

Mazâkumtautîbu pirmsskolas izglîtîbas mâcîbu programma ar poïu mâcîbu valodu Mazâkumtautîbu pirmsskolas izglîtîbas mâcîbu programma ar poïu mâcîbu valodu Mācību programmas parauga izstrādes darba grupa: Līga Āboltiņa, Inta Bula Biteniece, Svetlana Gorjačkina, Anžela Dubovska, Baiba

Bardziej szczegółowo

H5TMH6AF PL. Lietođanas instrukcija PLÎTS UN KRASNS. Instrukcja obsługi KUCHENKA I PIEKARNIK. Kasutusjuhend PLIIT JA AHI

H5TMH6AF PL. Lietođanas instrukcija PLÎTS UN KRASNS. Instrukcja obsługi KUCHENKA I PIEKARNIK. Kasutusjuhend PLIIT JA AHI H5TMH6AF PL PL Polski Instrukcja obsługi KUCHENKA I PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, Opis urządzeniawidok ogólny, Opis urządzeniapanel sterowania, Instalacja, Uruchomienie i użytkowanie,8 Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

HK956970FB CS LT PL SK. Návod k použití 2 Naudojimo instrukcija 21 Instrukcja obsługi 40 Návod na používanie 61

HK956970FB CS LT PL SK. Návod k použití 2 Naudojimo instrukcija 21 Instrukcja obsługi 40 Návod na používanie 61 HK956970FB CS LT PL SK Návod k použití 2 Naudojimo instrukcija 21 Instrukcja obsługi 40 Návod na používanie 61 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Bardziej szczegółowo

kasutusjuhend instrukcja obsługi

kasutusjuhend instrukcja obsługi kasutusjuhend instrukcja obsługi Pesumasin-kuivati Pralko-suszarka EWW 168540 W 2 electrolux SISUKORD Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com Ohutusinfo 2 Seadme

Bardziej szczegółowo

Mūzikas pastāvība un eksistences nenotvēramība. Pētera Vaska Three poems by Czeslaw Milosz

Mūzikas pastāvība un eksistences nenotvēramība. Pētera Vaska Three poems by Czeslaw Milosz 127 Katarzyna Kucia Uniwersytet Jagielloński Katažina Kucija Jagelonu Universitāte Muzyczne trwanie wobec przemijania. Three poems by Czeslaw Milosz Pēterisa Vasksa Mūzikas pastāvība un eksistences nenotvēramība.

Bardziej szczegółowo

Brolių Janowiczų konkursas Mano Vilnius. Kartų pokalbiai.

Brolių Janowiczų konkursas Mano Vilnius. Kartų pokalbiai. LT Brolių Janowiczų konkursas Mano Vilnius. Kartų pokalbiai. Tomek Ulatowski ir Maciej Zarębski, Organizacinio komiteto nariai skelbia tarptautinį Brolių Janowiczų meninį konkursą Mano Vilnius. Kartų pokalbiai.

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55522WO FAVORIT 55522MO. CS Návod k použití 2 ET Kasutusjuhend 19 IT Istruzioni per l uso 36 PL Instrukcja obsługi 54

FAVORIT 55522WO FAVORIT 55522MO. CS Návod k použití 2 ET Kasutusjuhend 19 IT Istruzioni per l uso 36 PL Instrukcja obsługi 54 FAVORIT 55522WO FAVORIT 55522MO CS Návod k použití 2 ET Kasutusjuhend 19 IT Istruzioni per l uso 36 PL Instrukcja obsługi 54 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Bardziej szczegółowo

ROTO SILENTA 630 RS. Rev. 08 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5005PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija...

ROTO SILENTA 630 RS. Rev. 08 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5005PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... ROTO SILENTA 630 RS PL Instrukcja obsługi... 10 LT Naudojimo instrukcija... 35 LV Lietošanas instrukcija... 60 ET Kasutamisjuhend... 85 Rev. 08 / 06.16 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5005PLLTLVET A Fig.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

www.polskieni.com Krzysztof Kamyszek Polski Magazyn wspierany jest przez: This Project is supported by Craigavon Borough Council

www.polskieni.com Krzysztof Kamyszek Polski Magazyn wspierany jest przez: This Project is supported by Craigavon Borough Council Nr 41 Wrzesień 2014 Krzysztof Kamyszek This Project is supported by Craigavon Borough Council www.polskieni.com Redakcja i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za treść wszystkich opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Nr 38 Czerwiec 2014. Sezon letni czas zacząć. Polecamy parasol! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK W IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Nr 38 Czerwiec 2014. Sezon letni czas zacząć. Polecamy parasol! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK W IRLANDII PÓŁNOCNEJ Nr 38 Czerwiec 2014 Sezon letni czas zacząć. Polecamy parasol! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK W IRLANDII PÓŁNOCNEJ www.polskieni.com W numerze wykorzystano zdjęcia z www.publicdomainpictures.net wykonane przez:

Bardziej szczegółowo

MIKRO 120. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija...

MIKRO 120. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... MIKRO 120 PL Instrukcja obsługi... 9 LT Naudojimo instrukcija... 23 LV Lietošanas instrukcija... 37 ET Kasutamisjuhend... 51 Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204PLLTLVET START RPM x 100

Bardziej szczegółowo

TG-R4... Tillägg till apparatinstruktion TG-R4... Tillägg till apparatinstruktion TG-R4... TG-R4... Tillägg till apparatinstruktion

TG-R4... Tillägg till apparatinstruktion TG-R4... Tillägg till apparatinstruktion TG-R4... TG-R4... Tillägg till apparatinstruktion . Tillägg till apparatinstruktion Ändrad inkoppling Då skall användas tillsammans med TTCeller PULSER-regulator skall den kopplas in så här: eller så här:. Tillägg till apparatinstruktion Ändrad inkoppling

Bardziej szczegółowo

CN232220 CN232220 SK SL PT LT LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Manual de Instruções

CN232220 CN232220 SK SL PT LT LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Manual de Instruções CN232220 NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II NO FROST HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa II PL FROST FREE FRIGORÍFICO

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

W projekcie uczestniczyli: Adrianna Urbanowicz Krzysztof Kuczyński Anna Tkaczyk Natalia Janowska Olga Mazińska Julia Szwarc Rafał Rośliński

W projekcie uczestniczyli: Adrianna Urbanowicz Krzysztof Kuczyński Anna Tkaczyk Natalia Janowska Olga Mazińska Julia Szwarc Rafał Rośliński ace ofa W projekcie uczestniczyli: Adrianna Urbanowicz Krzysztof Kuczyński Anna Tkaczyk Natalia Janowska Olga Mazińska Julia Szwarc Rafał Rośliński Kuba Janowski Ida Daria Pfeiffer Dagomir Cibor Vilius

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

EBA 20. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... 21

EBA 20. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... 21 EBA 20 PL Instrukcja obsługi... 9 LT Naudojimo instrukcija... 21 LV Lietošanas instrukcija... 33 ET Kasutamisjuhend... 45 Rev. 01 / 03.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002PLLTLVET START RPM x 100 t

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 175 198. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2.

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 175 198. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2. LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 175 198. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2. VILNIUS, 2015 PUBLIKACIJOS ADAM STANKEVIČ ADVOKATO ANTANO KLEMENTO KALBOS*

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

ESL4575RO. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 44

ESL4575RO. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 44 ESL4575RO CS Myčka nádobí Návod k použití 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 44 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3.

Bardziej szczegółowo

Jaunimo politika Lietuvoje ir Lenkijoje. Lithuanian and Polish Youth Policy

Jaunimo politika Lietuvoje ir Lenkijoje. Lithuanian and Polish Youth Policy Jaunimo politika Lietuvoje ir Lenkijoje Polityka młodzieżowa na Litwie i w Polsce Lithuanian and Polish Youth Policy TURINYS/ TREŚĆ/ CONTENT ĮVADAS/ WSTĘP/ PREFACE....... 3/ 6/ 43 APIE LiJOT/ O LITEWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí ET Kasutusjuhend 21 Nõudepesumasin PL Instrukcja obsługi 40 Zmywarka F55312VI0

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí ET Kasutusjuhend 21 Nõudepesumasin PL Instrukcja obsługi 40 Zmywarka F55312VI0 CS Návod k použití 2 Myčka nádobí ET Kasutusjuhend 21 Nõudepesumasin PL Instrukcja obsługi 40 Zmywarka F55312VI0 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Bardziej szczegółowo

ROTINA 380 ROTINA 380 R

ROTINA 380 ROTINA 380 R ROTINA 380 ROTINA 380 R PL Instrukcja obsługi... 9 LT Naudojimo instrukcija... 45 LV Lietošanas instrukcija... 80 ET Kasutamisjuhend...115 Rev. 06 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1701PLLTLVET A

Bardziej szczegółowo

Część I. Proszę uważnie przeczytać tekst i wykonać zadania od 1 do 5..

Część I. Proszę uważnie przeczytać tekst i wykonać zadania od 1 do 5.. V A L S T S I Z G L Ī T Ī B A S S A T U R A C E N T R S 2011 IESKAITE POĻU VALODĀ 6. KLASEI 2011. gada 10. maijā SKOLĒNA DARBA LAPA 1. daļa Vārds Uzvārds Klase Skola Część I Proszę uważnie przeczytać tekst

Bardziej szczegółowo

Sistēmas vadība biobank infrastruktūra un laboratorijas un kontroles iekārtas un aparāti.

Sistēmas vadība biobank infrastruktūra un laboratorijas un kontroles iekārtas un aparāti. BBMS 1.79 BioBank Management System Sistēmas vadība biobank infrastruktūra un laboratorijas un kontroles iekārtas un aparāti. Īss raksturojums: - Neprasa tīmekļa pārlūkprogrammu - Nav robeľu un ierobeľoj

Bardziej szczegółowo

Svarbûs saugos nurodymai

Svarbûs saugos nurodymai Kasutusjuhend / Ekspluatâcija / Naudojimas / Obs³uga / Mûködtetés FinishPro 290 Alarõhuga toimiv pihusti/suruõhupihusti Bezgaisa/Ar gaisu darbinâms izsmidzinâtâjs Beoris/Purškiantis su oro pagalba purkštuvas

Bardziej szczegółowo

Teplovzdušný ventilátor Termowentylator Siltā gaisa ventilators. Hot-air Fan Heizlüfter VT 8010 CZ SK PL LV EN DE

Teplovzdušný ventilátor Termowentylator Siltā gaisa ventilators. Hot-air Fan Heizlüfter VT 8010 CZ SK PL LV EN DE Teplovzdušný ventilátor Termowentylator Siltā gaisa ventilators Hot-air Fan Heizlüfter VT 8010 CZ SK PL LV EN DE CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

VISC 2015. dużo jezior, łąk oraz lasów pełnych zwierząt i grzybów. Najbardziej znane, a zarazem największe

VISC 2015. dużo jezior, łąk oraz lasów pełnych zwierząt i grzybów. Najbardziej znane, a zarazem największe 05 DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS POĻU VALODĀ 6. KLASEI 05 SKOLĒNA DARBA LAPA Lasīšana Vārds Uzvārds Klase Skola Tekst do zadania. Gmina Skąpe położona jest w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim.

Bardziej szczegółowo

Wakacje Wspaniałą przygodę czas zacząć!!!

Wakacje Wspaniałą przygodę czas zacząć!!! Wakacje Wspaniałą przygodę czas zacząć!!! Krzysztof Kamyszek www.polskieni.com Redakcja i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za treść wszystkich opublikowanych artykułów, za treść ogłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

RS 850 KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI (4) D. Nilfisk. RS 850 by Nilfisk Advance

RS 850 KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI (4) D. Nilfisk. RS 850 by Nilfisk Advance RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance EESTI LIETUVIŠKAI LATVIEŠU VALODA POLSKI KASUTUSJUHEND NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA INSTRUKCJA OBSŁUGI 33014576(4)2008-02 D A Сертификат за съответствие

Bardziej szczegółowo

MM&il' ,z' DEKLARAcJA wlascrwosci uzyrkowych 14TG/TRB_130/29113

MM&il' ,z' DEKLARAcJA wlascrwosci uzyrkowych 14TG/TRB_130/29113 c MM&il' DEKLARAcJA wlascrwosci uzyrkowych 14TG/TRB_130/29113 l.niepowtarzalny kod identylikacyjny typu wyrobul TRB-130/986 2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny elem nt umoiliwirjqcy identyfikacje

Bardziej szczegółowo

Ó ź Ó ź Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ź Ą Ć Ó Ó Ź Ś Ź ź Ę Ź ŚÓ Ś Ó ź Ó Ę Ź Ó Ó Ó ŚÓ Ź Ó ź ź Ź ź ź Ę Ś ź Ą Ś Ź ź Ę Ł Ś Ź Ś ź ź Ł Ś ź Ś Ś Ś Ę Ę Ł Ł Ą Ś Ę Ą Ę Ź Ę Ę Ó Ś Ę Ń Ś Ć Ś Ś Ó Ś Ę Ę Ł Ą Ę Ą Ś Ź Ć Ó Ł ź Ń Ź Ą ź Ę Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś ż Ł Ą Ą Ń Ś ż Ś ż Ą ż ż Ó Ź Ź ć ć ż ć Ą ć ć Ś ć ŚÓ ć ć ć ż ź Ł ż Ś Ł Ą Ó ż Ź ż ć Ś Ą Ó ż ć ż ź ż ć Ś ć Ź ż Ń Ł Ł ż ż Ą Ś ź ż ć ć Ł Ą Ą Ś Ś ż ć Ó Ó Ś Ź ź ź ż Ą ż ż ć Ść Ó ż ć Ś ź Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

ó ś ń Ś Ó Ó Ó Ó ś Ó ż Ó Ś Ę Ó ó Ó ó Ś Ó óó Ś ś Ó ć Ź Ó ś ś ż ó ó ś Ó Ó ń Ś ś Ó ń ż ś ś Ó Ę Ó Ó Ó ś ó ś Ó Ś Ó Ś ń ń Ó ó ń ż ś Ó Ó ż ń Ś ó ż ń Ó Ś ż ń Ś ść ż ó ń ż Ś ż Ś Ś Ś Ó ń ś Ś Ó ń Ó Ą Ó Ą ć ż Ą ś ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ś Ś Ó Ó ń ń ść ś ś ś ś ś ś ś ś ć ś ść ś ś ć ś Ż ć ś ś ś ść ć ś ń ć Ź Ż ń ń ś Ż Ą ć ń ń ś śó Ż ś ć Ź ś Ó ś Ż ś Ź ś ś ś Ż ś ś ś Ź ś ń ś Ę ć ś ś ń ś ś ś ń Ż Ż ś ś ś ń ć ć Ż ś ń Ż ś ń Ą ś ś ć ś ś Ż ś ś

Bardziej szczegółowo

Ń ŚÓ Ź Ś ź Ś Ś ć Ą ć Ź ć ć Ś ć Ś ź ć Ś ź Ś ć ź ć Ś ź Ę ć ć Ś Ś Ą ź Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ż ć Ś Ć ć ć ź ć Ś Ś Ś ŚĆ Ś ź Ś Ś ć ć ć Ś Ć ć ć Ć Ś Ś Ś ŚĆ Ś Ś Ś ć ć ź Ś Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ż Ś Ś Ś Ś Ś ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

GORĄCA POWIERZCHNIA. Punkt przyłączenia. Punkt przyłączenia. Kurek zamykający. Kurek zamykający. Położenie węża. Położenie węża

GORĄCA POWIERZCHNIA. Punkt przyłączenia. Punkt przyłączenia. Kurek zamykający. Kurek zamykający. Położenie węża. Położenie węża H5TMH6AF PL 5 6 7 8 9 0 6 Punkt przyłączenia Kurek zamykający Położenie węża Punkt przyłączenia Położenie węża GORĄCA POWIERZCHNIA Kurek zamykający x99 x8 x65 S A S TC H5TMH6AF PL 0x0x mm 8 acuszek

Bardziej szczegółowo