EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44"

Transkrypt

1 EC2233AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 16 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 30 PL ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO SEADME KIRJELDUS KÄITUS JUHTPANEEL ESIMENE KASUTAMINE IGAPÄEVANE KASUTAMINE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS MIDA TEHA, KUI PAIGALDAMINE HELID TEHNILISED ANDMED JÄÄTMEKÄITLUS SULLE MÕELDES Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi! Külastage meie veebisaiti: Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: KLIENDITEENINDUS Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Hoiatus / oluline ohutusinfo. Üldine info ja nõuanded Keskkonnainfo Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud. Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta. 1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks. Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht. Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi. Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustusmehhanismi poleks võimalik enam kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks. 1.2 Üldine ohutus HOIATUS Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul. EESTI 3 Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säilitamiseks. Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahendeid. Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud. Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist. Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist. Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama: vältige tuleallikate lähedust, õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb. Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. HOIATUS Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt. 1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud. 2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. 3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule. 4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmbamise teel. 5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht! 6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud). See seade on raske. Seda liigutades olge ettevaatlik. Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.

4 4 Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. 1.3 Igapäevane kasutamine Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele. Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada. Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega) Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada. Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhistele. Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid. Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet. Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada. 1.4 Hooldus ja puhastamine Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Ärge puhastage masinat metallist esemetega. Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks terevaid esemeid. Kasutage plastmassist kaabitsat. 1.5 Paigaldamine Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage seadet, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles. On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata. Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid. Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal. Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs. 1.6 Teenindus Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. 1.7 Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud materjalid, millel on sümbol, on korduvkasutatavad.

5 2. SEADME KIRJELDUS EESTI Kaane käepide 5 Sulatusvee äravooluava 2 Andmeplaat 6 Klapp: kaane lihtne avamine 3 Plastikjaotur 7 Aeglase külmutamise süsteem 4 Juhtpaneel ja temperatuuriregulaator 8 Sisevalgustus 3. KÄITUS 3.1 Sisselülitamine Sisestage toitepistik pistikupessa. Märgutuli süttib. Keerake temperatuuriregulaator päripäeva keskmisse asendisse. Kui temperatuur seadmes läheb liiga kõrgeks, süttib hoiatustuli. 3.2 Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks eemaldage toitepistik seinakontaktist. 3.3 Temperatuuri reguleerimine Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.

6 6 Siiski tuleb sobiva sätte valimiseks pidada meeles, et seadme sisetemperatuur sõltub: ruumi temperatuurist; kaane avamise sagedusest; Seadme töölerakendamiseks toimige järgmiselt: keerake temperatuuriregulaatorit madalama seade suunas, et valida minimaalne külmutustase. keerake temperatuuriregulaatorit kõrgema seade suunas, et valida maksimaalne külmutustase. Kõige sobivam on tavaliselt keskmine säte. säilitatava toidu kogusest; seadme asukohast. 4. JUHTPANEEL Märgutuli 2 Kõrge temperatuuri hoiatustuli 3 Funktsiooni Action Freeze tuli 4 Funktsiooni Action Freeze lüliti 5 Temperatuuriregulaator 4.1 Action Freeze-funktsioon Funktsiooni Action Freeze sisselülitamiseks vajutage lülitit Action Freeze. Ala Action Freeze süttib. 5 4 Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajutades lülitit Action Freeze. Ala Action Freeze valgus kustub. 4.2 Kõrge temperatuuri hoiatus Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu). Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna. Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja. 5. ESIMENE KASUTAMINE 5.1 Sisemuse puhastamine Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toodetele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt. Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.

7 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE 6.1 Värske toidu sügavkülmutamine Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks. Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks enne külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist. Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud andmeplaadil 1) Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal ei tohi lisada külmutamiseks toitu. 6.2 Sügavkülmutatud toidu säilitamine Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse. Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või valmistama ning seejärel uuesti külmutama (peale mahajahtumist). EESTI Kaane avamine ja sulgemine Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sulguva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu). Enne kaane avamist oodake mõned minutid. Vaakumventiil aitab teil kaant avada. HOIATUS Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu. 6.4 Aeglase külmutamise süsteem Seade on varustatud aeglase külmutamise süsteemiga (seadme sisemisel tagaseinal võite näha ventiili), mis vähendab jää moodustamist sügavkülmikus kuni 80 protsenti. 6.5 Säilituskorvid A B Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva külge (A) või paigutage seadme sisse (B). Keerake ja fikseerige sangad olenevalt korvi paigutusest, nagu näha joonisel Korvid libisevad üksteise sisse. Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmikumudelid mahutavad. Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskeskusest. 1) Vaadake "Tehnilised andmed"

8 Plastikjaotur Plastikjaoturi abil saate otstarbekamalt kasutada kompressori kohal asuvat ruumi. Tekkinud vaba ruum võimaldab paremini paigutada väiksemaid toidupakke, mis on sel viisil ka kergemini leitavad. Sügavkülmiku sulatamise ajal saab jaoturit kasutada käepärase anumana. 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 7.1 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited: maksimaalne toidukogus, mida on võimalik külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud seadme andmeplaadil; sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada; külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid; valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses; mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad; ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite temperatuuri tõusu viimases; lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusaega; jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada nahal külmapõletust; soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida. 7.2 Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu säilitamiseks Selleks, et saada antud seadmelt parimad tulemused, tuleb: veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud külmutatud toiduaineid on kaupluses nõuetekohaselt säilitatud; veenduda, et külmutatud toiduained toimetatakse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult lühikese aja jooksul; mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei tohi uuesti külmutada. Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitusaega. 8. PUHASTUS JA HOOLDUS ETTEVAATUST Enne mistahes hooldustegevust tõmmake seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. 2. Võtke pistik pesast välja. 3. Puhastage seadet ja selle tarvikuid regulaarselt sooja vee ja neutraalse seebiga. Kaane tihendi puhastamisel olge ettevaatlik. 4. Kuivatage seade korralikult ära. 5. Ühendage toitejuhe pistikusse. 6. Lülitage seade sisse. 8.1 Perioodiline puhastamine 1. Lülitage seade välja.

9 EESTI 9 ETTEVAATUST Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivseid tooteid, lõhnastatud puhastusaineid või vahasid seadme sisemuse puhastamiseks. Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahutussüsteemi. Kompressori osa pole vaja puhastada. Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit. 8.2 Sügavkülmuti sulatamine Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on mm. Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu. Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt: 1. Lülitage seade välja. 2. Võta külmikust välja toiduained, keera need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta. 3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat. 4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi. 5. Lülitage seade sisse. 6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni kolm tundi. 7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained. Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib vähendada nende kasutusiga. Seadme seintele koguneva härmatise hulk suureneb, kui välisõhu niiskusesisaldus on suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole korralikult pakitud. 8.3 Töö vahepealsed ajad Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid: 1. Lülitage seade välja. 2. Võtke pistik pesast välja. 3. Võtke kõik toit välja. 4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid. 5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke kaas lahti. Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks. 9. MIDA TEHA, KUI... ETTEVAATUST Enne veaotsingut võtke pistik pesast välja. Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. Normaalsel kasutamisel on kuulda mõningast müra (kompressor, jahutusvedeliku ringlus). Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade tekitab müra. Seadmel puudub korralik tugi. Kontrollige, kas seade seisab stabiilselt (kõik neli jalga peavad põrandal olema). Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Määrake kõrgem temperatuur.

10 10 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kõrge temperatuuri hoiatus on aktiivne. Seadmes on liiga palju härmatist. Kaas ei sulgu täielikult. Kaant on keeruline avada. Kaant on liiga tihti avatud. Kaas ei ole korralikult kinni. Samaaegselt pandi seadmesse suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga soe. Ruumi temperatuur, kus seade asub, on tõhusa töö seisukohalt liiga kõrge. Sügavkülmikus on liiga soe. Seade on äsja sisselülitatud ja temperatuur pole jõudnud veel alaneda. Tooted ei ole korralikult pakendatud. Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult kinni. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Vee äravoolu kork ei ole omal kohal. Seadmes on liiga palju härmatist. Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad. Toiduasjad blokeerivad kaane sulgemist. Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad. Ventiil on blokeerunud. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Oodake mõni tund ja kontrollige temperatuuri uuesti. Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete. Püüdke vähendada selle ruumi temperatuuri. Vaadake osa "Kõrge temperatuuri hoiatus". Vaadake osa "Kõrge temperatuuri hoiatus". Pakendage tooted paremini. Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Määrake kõrgem temperatuur. Paigaldage vee äravoolu kork korrektselt. Eemaldage liigne härmatis. Puhastage kaane tihendeid. Paigutage pakendid korrektselt, vaadake seadmel olevat kleebist. Puhastage kaane tihendeid. Kontrollige ventiili. Lamp ei tööta. Lamp on katki. Vaadake osa "Lambi vahetamine". Sügavkülmikus on liiga soe. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Määrake madalam temperatuur.

11 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Sügavkülmikus on liiga külm. Seade ei tööta üldse. Ei jahutus ega valgustus ei tööta. 9.1 Klienditeenindus Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult kinni. Enne külmutamist polnud seade piisavalt maha jahutatud. Samaaegselt pandi seadmesse suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga soe. Sügavkülmutatavad tooted on üksteisele liiga lähedal. Kaant on sageli avatud. Kaas on kaua aega lahti olnud. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Pistik ei ole korralikult pistikupesas. Seadmesse ei tule voolu. Seade pole sisselülitatud. Pistikupesas ei ole pinget (püüdke ühendada sellesse mõni teine seade). Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. 9.2 Lambi asendamine EESTI 11 Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Jätke masina mahajahtumiseks piisavalt aega. Oodake mõni tund ja kontrollige temperatuuri uuesti. Järgmine kord pange seadmesse korraga väike kogus sügavkülmutamist vajavat toitu. Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete. Asetage tooted nii, et külm õhk saaks nende vahel liikuda. Proovige kaant vähem avada. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Määrake kõrgem temperatuur. Ühendage toitepistik korralikult. Püüdke ühendada pistikupessa mõni teine elektriseade. Lülitage seade sisse. Kutsuge välja elektrik. Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe ära mainida ka seadme mudel ja seerianumber, mis asuvad seadme garantiisertifikaadil või seadme andmeplaadil, mille leiate seadme väliselt paremalt küljelt. 1. Tõmmake toitepistik pistikupesast välja. 2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette nähtud (Maksimumvõimsus on märgitud lambi kattele.) 3. Lükake toitepistik pistikupessa. 4. Avage kaas. Kontrollige, kas lamp läheb põlema.

12 12 HOIATUS Asendamise ajal ärge eemaldage lambi katet. Kui lambi kate on katki või kadunud, ärge sügavkülmikut kasutage. 10. PAIGALDAMINE 10.1 Paigutamine HOIATUS Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks. Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs. Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile: Kliimaklass Ümbritseva õhu temperatuur SN +10 C kuni + 32 C N +16 C kuni + 32 C ST +16 C kuni + 38 C T +16 C kuni + 43 C See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga. Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud. See seade on vastavuses EMÜ direktiividega Nõuded ventilatsioonile 1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade peab toetuma kõigile neljale jalale. 2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm. 3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm. Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. 11. HELID Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).

13 EESTI 13 OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

14 14 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. TEHNILISED ANDMED Mõõdud Kõrgus laius sügavus (mm): Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub seadme paremal välisküljel. Temperatuuri tõusu aeg 53 tundi

15 13. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed EESTI 15 ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

16 16 SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA IERĪCES APRAKSTS LIETOŠANA VADĪBAS PANELIS PIRMĀ IESLĒGŠANA IZMANTOŠANA IKDIENĀ NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI KOPŠANA UN TĪRĪŠANA KO DARĪT, JA UZSTĀDĪŠANA TROKŠŅI TEHNISKIE DATI APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU MĒS DOMĀJAM PAR JUMS Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Apmeklējiet mūsu mājaslapu: Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas. Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati. Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs. Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai. Vispārīgā informācija un piemēri Vides informācija Izmaiņu tiesības rezervētas.

17 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu. Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību. 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem. Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci. Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks. Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai. Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene), pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ieslēgšanos. 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi BRĪDINĀJUMS Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas. LATVIEŠU 17 Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu. Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, saldējuma pagatavošanas ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs. Nesabojājiet dzesētāja shēmu. Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns (R600a) viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas. Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta: nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet iespējamu aizdegšanās avotu klātbūtni rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta ierīce Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku. BRĪDINĀJUMS Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists. 1. Nepagariniet strāvas kabeli. 2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai bojāts kontaktspraudnis var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku. 3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strāvas kabeļa kontaktspraudnim. 4. Nevelciet strāvas kabeli. 5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir vaļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos. 6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega. Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi. Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas

18 18 var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai saules staru iedarbībai. Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas apgaismojumam. 1.3 Ikdienas lietošana Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas daļām karstus virtuves traukus. Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt. Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei. (Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free) Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt. Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja norādījumiem. Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus. Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci. Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus. 1.4 Apkope un tīrīšana Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus. Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi. 1.5 Uzstādīšana Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās esošos norādījumus. Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus. Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā. Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīkotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus. Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm. Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var piekļūt kontaktligzdai. 1.6 Apkope Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona. Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. 1.7 Apkārtējās vides aizsardzība Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzīmēti ar simbolu - tātad tie ir otrreizēji pārstrādājami.

19 2. IERĪCES APRAKSTS LATVIEŠU Vāka rokturis 5 Atkausētā ūdens savākšanas tekne 2 Datu plāksnīte 6 Vārsts: viegli atkārtojami atverams vāks 3 Apakšējais plastmasas sadalītājs 7 Pretsarmas sistēma Low Frost 4 Vadības panelis un temperatūras regulators 8 Gaisma 3. LIETOŠANA 3.1 Ieslēgšana Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Sāks mirgot signāllampiņa. Pagrieziet temperatūras regulatoru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz vidējam iestatījumam. Ja temperatūra ierīces iekšpusē ir pārāk augsta, iedegsies brīdinājuma indikators. 3.2 Ierīces izslēgšana Lai izslēgtu ierīci atvienojiet barošanas vada kontaktspraudni. 3.3 Temperatūras regulēšana Temperatūra tiek regulēta automātiski.

20 20 Taču, izvēloties iestatījumu, atcerieties, ka temperatūra ierīces iekšpusē ir atkarīga no: telpas temperatūras; no tā, cik bieži tiek atvērts vāks; Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi: lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz zemākajam iestatījumam. lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz augstākajam iestatījumam. Vidējais iestatījums parasti ir vispiemērotākais. uzglabāto produktu daudzuma; ierīces atrašanās vietas. 4. VADĪBAS PANELIS Signāllampiņa 2 Paaugstinātas temperatūras brīdinājuma indikators 3 Action Freeze indikators 4 Action Freeze slēdzis 5 Temperatūras regulators 4.1 Action Freeze funkcija Funkciju Action Freeze var aktivizēt, nospiežot Action Freeze slēdzi. IedegsiesAction Freeze indikators Funkciju var deaktivizēt, nospiežot Action Freeze slēdzi. Indikators Action Freeze izdzisīs Augstas temperatūras brīdinājuma signāls Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ) tiek norādīta, izmantojot brīdinājuma indikatora iedegšanos. Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā produktus. Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma indikators automātiski izdziest. 5. PIRMĀ IESLĒGŠANA 5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.

... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- ENN2854COW INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S

... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- ENN2854COW INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S ENN2854COW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

ENF2700AOW ENF2700AOX...

ENF2700AOW ENF2700AOX... ENF2700AOW ENF2700AOX...... PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 LV LEDUSSKAPIS AR SALDĒTAVU LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA 16 ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK KASUTUSJUHEND 30 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOTOJO

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C B-D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C B-D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1550C B-D A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1550C B-D Seerianumber/Serijos

Bardziej szczegółowo

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 9097293000

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SW 700S B. Atbilst bas deklar cija. Deklaracja zgodno ci SWEEPER. Mudel/Modelis/Modelis/Model SW 700S B. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SW 700S B. Atbilst bas deklar cija. Deklaracja zgodno ci SWEEPER. Mudel/Modelis/Modelis/Model SW 700S B. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SW 700S B A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SW 700S B Seerianumber/Serijos numeris/

Bardziej szczegółowo

SWEEPER SR 1301 P. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.

SWEEPER SR 1301 P. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. SR 1301 P EESTI LIETUVIŠKAI LATVIEŠU VALODA POLSKI KASUTUSJUHEND NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA INSTRUKCJA OBSŁUGI setting standards 1463388000(1)2008-05 D Сертификат за съответствие Osvědčení

Bardziej szczegółowo

VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B KASUTUSJUHISED NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401106(1)2004-04 D

VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B KASUTUSJUHISED NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401106(1)2004-04 D VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Bardziej szczegółowo

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33019216 Edition 3 2010-09

Bardziej szczegółowo

BA 410 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

BA 410 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS BA 410 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 909 5683 000 Edition 4 2009-11 Printed

Bardziej szczegółowo

C80/1, C90, C150. Vadïbas pults Sterowniki

C80/1, C90, C150. Vadïbas pults Sterowniki C80/1, C90, C150 Vadïbas pults Sterowniki 18052012 SATURS 1. VadÏbas pults C80/1, C90 un C150 instrukcija...3 1.1. Aprakststs...3 1.2. Tehniskie dati...3 2. PAMÀCÏBA LIETOTÀJIEM...3 3. Montà as instrukcija...5

Bardziej szczegółowo

RS 851 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

RS 851 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS RS 851 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA Nilfisk 851 33018305 Edition 3 2010-01

Bardziej szczegółowo

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Bardziej szczegółowo

... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45

... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45 ESL6360LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1700 D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1700 D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1700 D. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1700 D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1700 D A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1700 D Seerianumber/Serijos numeris/

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1550C P. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C P. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1550C P. Deklaracja zgodno ci. Atbilst bas deklar cija. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1550C P. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1550C P A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1550C P Seerianumber/Serijos

Bardziej szczegółowo

SR 1450 B-D KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

SR 1450 B-D KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS SR 1450 B-D KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Bardziej szczegółowo

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS RS 2200 KASUTUSJUHEND ALGSED JUHISED NAUDOTOJO VADOVAS PRADINĖS INSTRUKCIJOS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA INSTRUKCJA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Bardziej szczegółowo

EC2640AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 47

EC2640AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 47 EC2640AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 32 PL ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI 47 2 www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA 1 PL INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO SPIS ELEMENTÓW WYMAGANE NARZĘDZIA (poza

Bardziej szczegółowo

ST 120-5 Z 6 720 801 761 (2013/10) 6 720 804 420-00.1ITL

ST 120-5 Z 6 720 801 761 (2013/10) 6 720 804 420-00.1ITL 6 720 804 420-00.1ITL ST 120-5 Z [cs] Návod k instalaci a údržbě pro odborníka..................................... 2 [et] Paigaldus- ja hooldusjuhend spetsialisti jaoks..................................

Bardziej szczegółowo

... LV LEDUSSKAPIS AR ENN2801BOW LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S

... LV LEDUSSKAPIS AR ENN2801BOW LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S ENN2801BOW...... LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SATURS 1. DROŠĪBAS

Bardziej szczegółowo

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Bardziej szczegółowo

EZB3410 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 21

EZB3410 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 EZB3410 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 6 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EN3201MOX CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 ET Külmik-sügavkülmuti Kasutusjuhend 12 LV Ledusskapis ar saldētavu Lietošanas instrukcija 22 LT Šaldytuvas-šaldiklis Naudojimo instrukcija 32 PL

Bardziej szczegółowo

EOB5434ANX. ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 30

EOB5434ANX. ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 30 EOB5434ANX ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 30 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE

Bardziej szczegółowo

EOB03450 EOB ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 25

EOB03450 EOB ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 25 EOB03450 EOB43450...... ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 25 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO........................................................................ 3 2.

Bardziej szczegółowo

EOC3430. ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 31

EOC3430. ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 31 EOC3430 ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 31 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE

Bardziej szczegółowo

EOB43430 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 26

EOB43430 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 26 EOB43430 ET AHI KASUTUSJUHEND 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 26 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 6 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Bardziej szczegółowo

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija... 17 LV Lietošanas instrukcija... 29 ET Kasutamisjuhend... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET START RPM x 100

Bardziej szczegółowo

EHI6732FOZ. ET Pliidiplaat Kasutusjuhend 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21

EHI6732FOZ. ET Pliidiplaat Kasutusjuhend 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 EHI6732FOZ ET Pliidiplaat Kasutusjuhend 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

EVD14900 VACS140 PL ET LV LT. Pakowarka próżniowa Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Vakuuma iepakotājs Vakuuminio pakavimo stalčius

EVD14900 VACS140 PL ET LV LT. Pakowarka próżniowa Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Vakuuma iepakotājs Vakuuminio pakavimo stalčius EVD14900 VACS140 PL ET LV LT Pakowarka próżniowa Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Vakuuma iepakotājs Vakuuminio pakavimo stalčius Instrukcja obsługi Kasutusjuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo

Bardziej szczegółowo

EOB6220AOR EOB6220AOV. ET Auruahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik parowy Instrukcja obsługi 35

EOB6220AOR EOB6220AOV. ET Auruahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik parowy Instrukcja obsługi 35 EOB6220AOR EOB6220AOV ET Auruahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik parowy Instrukcja obsługi 35 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. ENNE ESIMEST

Bardziej szczegółowo

ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin PL Instrukcja obsługi 25 Pralka L VFL

ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin PL Instrukcja obsługi 25 Pralka L VFL ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin PL Instrukcja obsługi 25 Pralka L 72270 VFL 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...5 4. JUHTPANEEL... 6 5. PROGRAMMID...8 6. TARBIMISVÄÄRTUSED...10

Bardziej szczegółowo

Według treści: Tak Nie

Według treści: Tak Nie V A L S T S I Z G L Ī T Ī B A S S A T U R A C E N T R S 2012 IESKAITE 3. KLASEI 2012. gada 16. maijā SKOLĒNA DARBA LAPA 1. diena Vārds Uzvārds Klase Skola Zadanie 1. (5 punktów) Przeczytaj zadanie i obejrzyj

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL KDK KDK KDE KDE911413

USER MANUAL KDK KDK KDE KDE911413 KDK911423 KDK911413 KDE911423 KDE911413 PL ET LV LT Instrukcja obsługi Pakowarka próżniowa Kasutusjuhend Väljatõmmatav sahtel vaakumpakendi jaoks Lietošanas instrukcijas Vakuuma iepakotājs Naudojimo instrukcija

Bardziej szczegółowo

lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi

lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi Veļas mašīna Skalbyklė Pralka EWS 106410 W EWS 106410 S EWS 126410 W 2 electrolux SATURS Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā

Bardziej szczegółowo

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 BRUKSANVISNING 56

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 BRUKSANVISNING 56 ESL4500LO LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA PL ZMYWARKA SK UMÝVAČKA SV DISKMASKIN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 BRUKSANVISNING 56 2 SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA...3 2.

Bardziej szczegółowo

DĖMESIO! HOIATUS! BRĪDINĀJUMS! UWAGA! UPOZORNĚNÍ!

DĖMESIO! HOIATUS! BRĪDINĀJUMS! UWAGA! UPOZORNĚNÍ! Frost Free Šaldytuvas-Šaldiklis I tipo Frost Free Külmik-Sügavkülmik I tüüpi Frost Free Aukstuma Kameru un Saldētavu veids I No Frost Chłodziarko-Zamrażarka typu I Frost Zdarma Chladnička-Mrazák typu I

Bardziej szczegółowo

EKC6430AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EKC6430AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EKC6430AO...... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO........................................................................ 3 2. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESL4655RO. LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 2 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 25 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 48

ESL4655RO. LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 2 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 25 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 48 ESL4655RO LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 2 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 25 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 48 2 www.electrolux.com SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA...3 2. DROŠĪBAS

Bardziej szczegółowo

EKC6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29

EKC6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 EKC6450AO...... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO........................................................................ 3 2. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

EWW1476WD. ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33

EWW1476WD. ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33 EWW1476WD ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSTEAVE...3 2. OHUTUSJUHISED... 5 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8

Bardziej szczegółowo

EKI6451AOX ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36

EKI6451AOX ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 EKI6451AOX ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 5 3. SEADME KIRJELDUS...7 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 8 5. PLIIT IGAPÄEVANE KASUTAMINE...9

Bardziej szczegółowo

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat ZH 0010 / ZH 0020 / ZH 0030 CZ SK PL LV EN DE CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili

Bardziej szczegółowo

Naudojimosi instrukcija Instrukcijas Grāmata Kasutusjuhend Instrukcja Obsługi

Naudojimosi instrukcija Instrukcijas Grāmata Kasutusjuhend Instrukcja Obsługi Naudojimosi instrukcija Instrukcijas Grāmata Kasutusjuhend Instrukcja Obsługi EE - SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalsete

Bardziej szczegółowo

EWW 1685 HDW ET PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND 2 PL PRALKO-SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32

EWW 1685 HDW ET PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND 2 PL PRALKO-SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 EWW 1685 HDW ET PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND 2 PL PRALKO-SUSZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 5 3. SEADME KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL...

Bardziej szczegółowo

EWW1476WD. ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33

EWW1476WD. ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33 EWW1476WD ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 5 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8

Bardziej szczegółowo

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals EMC2895...... EN MICROWAVE OVEN USER MANUAL 2 LV MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 21 LT MIKROBANGŲ KROSNELĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 40 PL KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI 59 2 www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

EKI6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EKI6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EKI6450AO...... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................ 3 SEADME

Bardziej szczegółowo

ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin-kuivati PL Instrukcja obsługi 32 Pralko-suszarka L76680WD

ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin-kuivati PL Instrukcja obsługi 32 Pralko-suszarka L76680WD ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin-kuivati PL Instrukcja obsługi 32 Pralko-suszarka L76680WD 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 5 3. SEADME KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 7 5. PROGRAMMID...10

Bardziej szczegółowo

ENF2440AOW ENF2440AOX

ENF2440AOW ENF2440AOX ENF2440AOW ENF2440AOX CS ET FR LV LT PL SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR LEDUSSKAPIS AR SALDĒTAVU ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ SKRUDINTŲ PATIEKALŲ RECEPTŲ KNYGA PRUUNISTUSPLAADI KOKARAAMAT Z FUNKCJĄ CRISP CRISP - KRAUKŠĶU RECEPŠU GRĀMATA

PRZEPISY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ SKRUDINTŲ PATIEKALŲ RECEPTŲ KNYGA PRUUNISTUSPLAADI KOKARAAMAT Z FUNKCJĄ CRISP CRISP - KRAUKŠĶU RECEPŠU GRĀMATA PRZEPISY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ Z FUNKCJĄ CRISP CRISP - KRAUKŠĶU RECEPŠU GRĀMATA PRUUNISTUSPLAADI KOKARAAMAT SKRUDINTŲ PATIEKALŲ RECEPTŲ KNYGA POLSKI Indeks LATVIEŠU PIZZA TARTA Z ŁOSOSIEM I WARZYWAMI

Bardziej szczegółowo

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя. Ozone

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя. Ozone Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя Ozone Sportvanker Vieglie sporta ratiņi Sportinis vežimėlis Sportowy wózek spacerowy Спортивная прогулочная

Bardziej szczegółowo

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя. Nitro

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя. Nitro Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя Nitro Sportvanker Vieglie sporta ratiņi Sportinis vežimėlis Sportowy wózek spacerowy Sportstroller Спортивная

Bardziej szczegółowo

EKI6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 33

EKI6450AO... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 33 EKI6450AO...... ET PLIIT KASUTUSJUHEND 2 PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 33 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO........................................................................ 3 2. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

City Cross. Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя

City Cross. Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя City Cross Sportvanker Vieglie sporta ratiņi Sportstroller Sportinis vežimėlis Wózek sportowy Спортивный

Bardziej szczegółowo

TYP, FIRMA I SIDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

TYP, FIRMA I SIDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE Norgips Sp. z o.o. oraz Norgips SIA Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA ) został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

FLOORTEC 760 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi

FLOORTEC 760 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi FLOORTEC 760 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi 08/2013 (1) 1465385000 Eesti Lietuviškai Latviešu valoda Polski G Model: 9084114010 Сертификат

Bardziej szczegółowo

Mondial & Edge Duo Combi / 3-in-1 Classic Chassi / Sport Chassi

Mondial & Edge Duo Combi / 3-in-1 Classic Chassi / Sport Chassi Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя Mondial & Edge Duo Combi / 3-in- Classic Chassi / Sport Chassi EE LUGEGE KÄESOLEVAD JUHISED ENNE TOOTE

Bardziej szczegółowo

: SWEEPER : SR 1500H D. Atbilst bas deklar cija. Deklaracja zgodno ci SWEEPER. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1500H D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ

: SWEEPER : SR 1500H D. Atbilst bas deklar cija. Deklaracja zgodno ci SWEEPER. Mudel/Modelis/Modelis/Model SR 1500H D. Tüüp/Tipas/Tips/Typ SWEEPER SR 1500H D A Vastavussertifikaat Atbilst bas deklar cija Atitikties deklaracija Deklaracja zgodno ci Mudel/Modelis/Modelis/Model Tüüp/Tipas/Tips/Typ : SWEEPER : SR 1500H D Seerianumber/Serijos

Bardziej szczegółowo

KASUTUSJUHEND ŽOLĖS PJOVIMO TRAKTORIUKAS VARTOJIMO INSTRUKCIJA OPERATORA ROKASGRĀMATA. êìkéçéñëíçé èé ùkëèãìäíäñàà TRAKTOREK KOSIARKA

KASUTUSJUHEND ŽOLĖS PJOVIMO TRAKTORIUKAS VARTOJIMO INSTRUKCIJA OPERATORA ROKASGRĀMATA. êìkéçéñëíçé èé ùkëèãìäíäñàà TRAKTOREK KOSIARKA ET MURUTRAKTOR KASUTUSJUHEND ETTEVAATUST! Enne masina kasutamist lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. LT LV ŽOLĖS PJOVIMO TRAKTORIUKAS VARTOJIMO INSTRUKCIJA DĖMESIO! Prieš naudojant įrenginį,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VI0P

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VI0P Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88060VI0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC 545E /553E. Instructions for use. Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi

SCRUBTEC 545E /553E. Instructions for use. Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi SCRUBTEC 545E /553E Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi 02/2007 Revised 06/2009 (2) 9097056000 Eesti Lietuviškai Latviešu valoda Polski

Bardziej szczegółowo

ZELMER un 819.5

ZELMER un 819.5 Sterowanie: Vadība: 1 regulacja mocy (819.0) 1 ar jaudas regulēšanu. (819.0) 0 Bez regulacji mocy (819.5 i 819.6) 0 bez jaudas regulēšanas. (819.5 и 819.6) Czarna powierzchnia Melnā virsma Króćce powietrza

Bardziej szczegółowo

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Salymbra, 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Tianeptiinnaatrium

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Salymbra, 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Tianeptiinnaatrium Pakendi infoleht: teave kasutajale Salymbra, 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Tianeptiinnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Bardziej szczegółowo

Logamax plus GB192-25iT150S H A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

Logamax plus GB192-25iT150S H A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013 Ι ++ + B C D E F G B C D E F G 46 db 25 kw 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi SCRUBTEC R 253 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi Revised 07/2017 (D) 9100000391 Eesti Lietuviškai Latviešu valoda Polski Models No.:

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EHH6240ISK CS Varná deska Návod k použití 2 LV Plīts Lietošanas instrukcija 18 LT Kaitlentė Naudojimo instrukcija 34 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 50 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Bardziej szczegółowo

SR 1101 P Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi

SR 1101 P Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi SR 1101 P Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi 04/2009 (1) 1464020000 Eesti Lietuviškai Latviešu valoda Polski G Model: 9084312010 Сертификат

Bardziej szczegółowo

Homo tabletis. Kad un kā dot savam bērnam planšetdatoru un viedtālruni

Homo tabletis. Kad un kā dot savam bērnam planšetdatoru un viedtālruni Homo tabletis Kad un kā dot savam bērnam planšetdatoru un viedtālruni Homo tabletis Mūsu bērni arvien vairāk un vairāk laika pavada pie ekrāna, jeb precīzāk pie daudziem ekrāniem. Līdzās tādām tradicionāli

Bardziej szczegółowo

Sportvanker Vieglie sporta ratiņi Sportinis vežimėlis Sportowy wózek spacerowy Sportstroller Спортивная прогулочная коляска

Sportvanker Vieglie sporta ratiņi Sportinis vežimėlis Sportowy wózek spacerowy Sportstroller Спортивная прогулочная коляска Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя Double City Cross Sportvanker Vieglie sporta ratiņi Sportinis vežimėlis Sportowy wózek spacerowy Sportstroller

Bardziej szczegółowo

City Carrycot / City Carrycot Supreme

City Carrycot / City Carrycot Supreme Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Instrukcijų vadovas Instrukcja obsługi Руководство пользователя City Carrycot / City Carrycot Supreme Compatible with: City Cross, Nitro, Ozone & Classic Sport EE LUGEGE

Bardziej szczegółowo

Enne esmakordset kasutamist vt ptk Alustamine lk 9.

Enne esmakordset kasutamist vt ptk Alustamine lk 9. Kasutusjuhend Digitaalne juhtmeta telefon Mudeli nr KX-TG1611FX KX-TG1612FX KX-TG1613FX KX-TG1711FX KX-TG1712FX Osa mainitud mudelitest ei pruugi olla müügil Teie piirkonnas Joonisel on KX-TG1611. Täname,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO. Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski. S t r e s z c z e n i e

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO. Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski. S t r e s z c z e n i e Jurisprudencija, 2000, t. 18(10); 24 28 PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1 50 137 Wrocław Tel.

Bardziej szczegółowo

IAN PRESSURE WASHER PHD 110 A1. URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO CZYSZCZENIA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

IAN PRESSURE WASHER PHD 110 A1. URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO CZYSZCZENIA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PRESSURE WASHER PHD 110 A1 URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO CZYSZCZENIA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS Originalios naudojimo instrukcijos vertimas HOCHDRUCKREINIGER

Bardziej szczegółowo

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Ipraalox, 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Ipraalox, 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool Pakendi infoleht: teave kasutajale Ipraalox, 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati

Bardziej szczegółowo

HK634150XB LV JAUKTĀ PLĪTS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 LT KOMBINUOTOJI KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 17 PL PŁYTA GRZEJNA MIESZANA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32

HK634150XB LV JAUKTĀ PLĪTS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 LT KOMBINUOTOJI KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 17 PL PŁYTA GRZEJNA MIESZANA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 HK634150XB LV JAUKTĀ PLĪTS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 LT KOMBINUOTOJI KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 17 PL PŁYTA GRZEJNA MIESZANA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 RO PLITĂ MIXTĂ INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 47 2 VISLABĀKAJIEM

Bardziej szczegółowo

Model 210000 Power Builtt Intekt. Model 310000. sk sl. lt lv pl ro. Form No. 276344EST Revision: P. Áúëãàðñêè. Ðóññêèé

Model 210000 Power Builtt Intekt. Model 310000. sk sl. lt lv pl ro. Form No. 276344EST Revision: P. Áúëãàðñêè. Ðóññêèé en bg cs et hr hu lt lv pl ro ru sk sl Operator s Manual Èíñòðóêöèè çà åêñïëîàòàöèÿ Návod k obsluze Kasutusjuhend Priruènik za operatora Kezelési útmutató Naudojimo instrukcija Operatora rokasgrmata Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi

SCRUBTEC 453 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi SCRUBTEC 453 Instructions for use Kasutusjuhised Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Instrukcja obsługi 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Eesti Lietuviškai Latviešu valoda Polski Model:

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI 47

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI 47 EHF7647FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI 47 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

ARLL01 PL. Poziomica laserowa. Laserlood. Lāzera līmeņrādis Oriģinālās instrukcijas tulkojums. Oryginalna instrukcja obsługi EST

ARLL01 PL. Poziomica laserowa. Laserlood. Lāzera līmeņrādis Oriģinālās instrukcijas tulkojums. Oryginalna instrukcja obsługi EST ARLL01 PL EST LV Poziomica laserowa Oryginalna instrukcja obsługi Laserlood Algupärane kasutusjuhend Lāzera līmeņrādis Oriģinālās instrukcijas tulkojums 12 11 2 13 14 17 16 15 A 3 B 5 2 3 5 2 4 C D 4 E

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EMS20300 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 2 LV Mikroviļņu krāsns Lietošanas instrukcija 19 LT Mikrobangų krosnelė Naudojimo instrukcija 35 PL Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi 52 2 www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

MCM10. pl Instrukcja montażu 2 et Paigaldusjuhend 20 lt Montavimo instrukcija 37 lv Uzstādīšanas instrukcija (06/2008)

MCM10. pl Instrukcja montażu 2 et Paigaldusjuhend 20 lt Montavimo instrukcija 37 lv Uzstādīšanas instrukcija (06/2008) MCM10 7 746 800 090-00.1O pl Instrukcja montażu 2 et Paigaldusjuhend 20 lt Montavimo instrukcija 37 lv Uzstādīšanas instrukcija 54 6 720 616 695 (06/2008) Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo

SCS718001C0 CS Návod k použití 2 ET Kasutusjuhend 19 PL Instrukcja obsługi 35

SCS718001C0 CS Návod k použití 2 ET Kasutusjuhend 19 PL Instrukcja obsługi 35 SCS718001C0 CS Návod k použití 2 ET Kasutusjuhend 19 PL Instrukcja obsługi 35 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. OVLÁDACÍ PANEL......................................................

Bardziej szczegółowo

SCRUBBER-DRYER CA 450/CA 530

SCRUBBER-DRYER CA 450/CA 530 SCRUBBER-DRYER CA 450/CA 530 KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 08812381(3)2004-05 D Vastavussertifikaat

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 2 3 4 ENGLISH Important safety information Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories

Bardziej szczegółowo

ARLT20 PL. Dalmierz laserowy. Laserkaugusmõõtja. Lāzera tālmērs Oriģinālās instrukcijas tulkojums. Oryginalna instrukcja obsługi EST

ARLT20 PL. Dalmierz laserowy. Laserkaugusmõõtja. Lāzera tālmērs Oriģinālās instrukcijas tulkojums. Oryginalna instrukcja obsługi EST ARLT20 PL EST LV Dalmierz laserowy Oryginalna instrukcja obsługi Laserkaugusmõõtja Algupärane kasutusjuhend Lāzera tālmērs Oriģinālās instrukcijas tulkojums I LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy przegląd czasów przełączania zaprogramowanych na poszczególnych kanałach. Rozdzielczość 30 min. Dzień, godzina, data MENU FUNKCJA

Tygodniowy przegląd czasów przełączania zaprogramowanych na poszczególnych kanałach. Rozdzielczość 30 min. Dzień, godzina, data MENU FUNKCJA Zegar sterujący D2 - -kanałowy z funkcją impulsową 04 6 / 604 60 / 04 63! Wskazówki bezpieczeństwa Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka.

Bardziej szczegółowo

SK RS HR AL UA SI SE LT EE LV NO GR

SK RS HR AL UA SI SE LT EE LV NO GR BG EN RU ES PT DE IT DK HU RO PL CZ БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 2-5 Инструкция за употреба и поддръжка ELECTRIC WATER HEATER 6-9 Instructions for use and maintenance ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 10-13 Инструкция

Bardziej szczegółowo

ARLC01 PL. Laser krzyżowy. Ristlaser. Krusteniskais lāzeris Oriģinālās instrukcijas tulkojums. Oryginalna instrukcja obsługi EST

ARLC01 PL. Laser krzyżowy. Ristlaser. Krusteniskais lāzeris Oriģinālās instrukcijas tulkojums. Oryginalna instrukcja obsługi EST ARLC01 PL EST LV Laser krzyżowy Oryginalna instrukcja obsługi Ristlaser Algupärane kasutusjuhend Krusteniskais lāzeris Oriģinālās instrukcijas tulkojums I LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI

Bardziej szczegółowo

KASUTUSJUHEND GARANTIIKAART OGAR 125 MÄRKUS

KASUTUSJUHEND GARANTIIKAART OGAR 125 MÄRKUS KASUTUSJUHEND GARANTIIKAART OGAR 125 MÄRKUS Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsat teavet sõiduki ohutu kasutamise kohta. Palun lugege seda tähelepanelikult. ZETKA OGAR CAFFE 50, Z 50 Austatud Kliendid!

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EHF6342XOK CS Varná deska Návod k použití 2 ET Pliidiplaat Kasutusjuhend 18 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 33 SK Varný panel Návod na používanie 50 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Bardziej szczegółowo

KASUTUSJUHEND Õhupuhasti...12

KASUTUSJUHEND Õhupuhasti...12 OKC 645 SH OKC 655 SH OKC 655 SWH NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Gartraukį naudoti tik perskaičius šią instrukciją LT Virtuvinis gartraukis...5 KASUTUSJUHEND ET Õhupuhasti...12 Õhupuhastit tuleb kasutada alles

Bardziej szczegółowo

ProRox WM. Uue põlvkonna võrkmatid ISO 2010 NOWOŚĆ UUDIS. ProRox WM. Wiesbaden. Ainult professionaalidele. Väljaanne: 09/2010/EE

ProRox WM. Uue põlvkonna võrkmatid ISO 2010 NOWOŚĆ UUDIS. ProRox WM. Wiesbaden. Ainult professionaalidele. Väljaanne: 09/2010/EE Väljaanne: 09/00/EE NOWOŚĆ UUDIS ProRox WM Uue põlvkonna võrkmatid ISO 00 Wiesbaden ProRox WM Auhind uute lahenduste kategoorias Ainult professionaalidele Uue põlvkonna võrkmatid ProRox Wired Mats Toote

Bardziej szczegółowo

FTG AutoClean E0:125x210 29/10/09 10:33 Page /09 - FTG

FTG AutoClean E0:125x210 29/10/09 10:33 Page /09 - FTG 1800117476-40/09-FTG AUTOCLEAN www.tefal.com GB D F NL E P I DK S N FIN GR H CZ SK SLO SR HR RO BG TR UA RUS PL EST LV LT 8 9 7 6 5 4 3 2 1 10 11 12 13 14 15 16 17 9 12 11 1800117476 FTG AutoClean E0:125x210

Bardziej szczegółowo

SR 1301 B. setting standards KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI (1) D

SR 1301 B. setting standards KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI (1) D SR 1301 B EESTI LIETUVIŠKAI LATVIEŠU VALODA POLSKI KASUTUSJUHEND NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA INSTRUKCJA OBSŁUGI setting standards 1463436000(1)2008-05 D Сертификат за съответствие Osvědčení

Bardziej szczegółowo

Wiersze na własnej skórze

Wiersze na własnej skórze Gintaras Grajauskas Wiersze na własnej skórze Tłumaczenie na język polski: Alina Kuzborska Gintaras Grajauskas Kenkėjas aš nenoriu žiūrėt šito filmo jis apie jaunus, gražius ir laimingus kam man sakykit

Bardziej szczegółowo

Mlýnek na kávu Mlynček na kávu Młynek do kawy. Kafijas dzirnaviņas Coffee Grinder Kaffeemühle KM5110

Mlýnek na kávu Mlynček na kávu Młynek do kawy. Kafijas dzirnaviņas Coffee Grinder Kaffeemühle KM5110 Mlýnek na kávu Mlynček na kávu Młynek do kawy Kafijas dzirnaviņas Coffee Grinder Kaffeemühle KM5110 CZ SK PL LV EN DE CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

ICM. pl Instrukcja instalacji 2 et Paigaldusjuhend 20 lv Uzstādīšana instrukcija 36 lt Montavimo instrukcija (2008/12)

ICM. pl Instrukcja instalacji 2 et Paigaldusjuhend 20 lv Uzstādīšana instrukcija 36 lt Montavimo instrukcija (2008/12) ICM 7 746 800 090-00.1O pl Instrukcja instalacji 2 et Paigaldusjuhend 20 lv Uzstādīšana instrukcija 36 lt Montavimo instrukcija 52 6 720 615 393 (2008/12) Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo