EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44"

Transkrypt

1 EC2233AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 16 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 30 PL ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO SEADME KIRJELDUS KÄITUS JUHTPANEEL ESIMENE KASUTAMINE IGAPÄEVANE KASUTAMINE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS MIDA TEHA, KUI PAIGALDAMINE HELID TEHNILISED ANDMED JÄÄTMEKÄITLUS SULLE MÕELDES Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi! Külastage meie veebisaiti: Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: KLIENDITEENINDUS Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Hoiatus / oluline ohutusinfo. Üldine info ja nõuanded Keskkonnainfo Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud. Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta. 1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks. Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht. Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi. Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustusmehhanismi poleks võimalik enam kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks. 1.2 Üldine ohutus HOIATUS Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul. EESTI 3 Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säilitamiseks. Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahendeid. Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud. Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist. Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist. Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama: vältige tuleallikate lähedust, õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb. Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. HOIATUS Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt. 1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud. 2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. 3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule. 4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmbamise teel. 5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht! 6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud). See seade on raske. Seda liigutades olge ettevaatlik. Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.

4 4 Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. 1.3 Igapäevane kasutamine Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele. Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada. Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega) Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada. Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhistele. Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid. Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet. Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada. 1.4 Hooldus ja puhastamine Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Ärge puhastage masinat metallist esemetega. Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks terevaid esemeid. Kasutage plastmassist kaabitsat. 1.5 Paigaldamine Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage seadet, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles. On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata. Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid. Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal. Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs. 1.6 Teenindus Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. 1.7 Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud materjalid, millel on sümbol, on korduvkasutatavad.

5 2. SEADME KIRJELDUS EESTI Kaane käepide 5 Sulatusvee äravooluava 2 Andmeplaat 6 Klapp: kaane lihtne avamine 3 Plastikjaotur 7 Aeglase külmutamise süsteem 4 Juhtpaneel ja temperatuuriregulaator 8 Sisevalgustus 3. KÄITUS 3.1 Sisselülitamine Sisestage toitepistik pistikupessa. Märgutuli süttib. Keerake temperatuuriregulaator päripäeva keskmisse asendisse. Kui temperatuur seadmes läheb liiga kõrgeks, süttib hoiatustuli. 3.2 Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks eemaldage toitepistik seinakontaktist. 3.3 Temperatuuri reguleerimine Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.

6 6 Siiski tuleb sobiva sätte valimiseks pidada meeles, et seadme sisetemperatuur sõltub: ruumi temperatuurist; kaane avamise sagedusest; Seadme töölerakendamiseks toimige järgmiselt: keerake temperatuuriregulaatorit madalama seade suunas, et valida minimaalne külmutustase. keerake temperatuuriregulaatorit kõrgema seade suunas, et valida maksimaalne külmutustase. Kõige sobivam on tavaliselt keskmine säte. säilitatava toidu kogusest; seadme asukohast. 4. JUHTPANEEL Märgutuli 2 Kõrge temperatuuri hoiatustuli 3 Funktsiooni Action Freeze tuli 4 Funktsiooni Action Freeze lüliti 5 Temperatuuriregulaator 4.1 Action Freeze-funktsioon Funktsiooni Action Freeze sisselülitamiseks vajutage lülitit Action Freeze. Ala Action Freeze süttib. 5 4 Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajutades lülitit Action Freeze. Ala Action Freeze valgus kustub. 4.2 Kõrge temperatuuri hoiatus Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu). Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna. Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja. 5. ESIMENE KASUTAMINE 5.1 Sisemuse puhastamine Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toodetele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt. Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.

7 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE 6.1 Värske toidu sügavkülmutamine Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks. Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks enne külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist. Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud andmeplaadil 1) Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal ei tohi lisada külmutamiseks toitu. 6.2 Sügavkülmutatud toidu säilitamine Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse. Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või valmistama ning seejärel uuesti külmutama (peale mahajahtumist). EESTI Kaane avamine ja sulgemine Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sulguva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu). Enne kaane avamist oodake mõned minutid. Vaakumventiil aitab teil kaant avada. HOIATUS Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu. 6.4 Aeglase külmutamise süsteem Seade on varustatud aeglase külmutamise süsteemiga (seadme sisemisel tagaseinal võite näha ventiili), mis vähendab jää moodustamist sügavkülmikus kuni 80 protsenti. 6.5 Säilituskorvid A B Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva külge (A) või paigutage seadme sisse (B). Keerake ja fikseerige sangad olenevalt korvi paigutusest, nagu näha joonisel Korvid libisevad üksteise sisse. Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmikumudelid mahutavad. Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskeskusest. 1) Vaadake "Tehnilised andmed"

8 Plastikjaotur Plastikjaoturi abil saate otstarbekamalt kasutada kompressori kohal asuvat ruumi. Tekkinud vaba ruum võimaldab paremini paigutada väiksemaid toidupakke, mis on sel viisil ka kergemini leitavad. Sügavkülmiku sulatamise ajal saab jaoturit kasutada käepärase anumana. 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 7.1 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited: maksimaalne toidukogus, mida on võimalik külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud seadme andmeplaadil; sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada; külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid; valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses; mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad; ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite temperatuuri tõusu viimases; lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusaega; jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada nahal külmapõletust; soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida. 7.2 Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu säilitamiseks Selleks, et saada antud seadmelt parimad tulemused, tuleb: veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud külmutatud toiduaineid on kaupluses nõuetekohaselt säilitatud; veenduda, et külmutatud toiduained toimetatakse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult lühikese aja jooksul; mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei tohi uuesti külmutada. Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitusaega. 8. PUHASTUS JA HOOLDUS ETTEVAATUST Enne mistahes hooldustegevust tõmmake seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. 2. Võtke pistik pesast välja. 3. Puhastage seadet ja selle tarvikuid regulaarselt sooja vee ja neutraalse seebiga. Kaane tihendi puhastamisel olge ettevaatlik. 4. Kuivatage seade korralikult ära. 5. Ühendage toitejuhe pistikusse. 6. Lülitage seade sisse. 8.1 Perioodiline puhastamine 1. Lülitage seade välja.

9 EESTI 9 ETTEVAATUST Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivseid tooteid, lõhnastatud puhastusaineid või vahasid seadme sisemuse puhastamiseks. Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahutussüsteemi. Kompressori osa pole vaja puhastada. Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit. 8.2 Sügavkülmuti sulatamine Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on mm. Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu. Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt: 1. Lülitage seade välja. 2. Võta külmikust välja toiduained, keera need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta. 3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat. 4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi. 5. Lülitage seade sisse. 6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni kolm tundi. 7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained. Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib vähendada nende kasutusiga. Seadme seintele koguneva härmatise hulk suureneb, kui välisõhu niiskusesisaldus on suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole korralikult pakitud. 8.3 Töö vahepealsed ajad Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid: 1. Lülitage seade välja. 2. Võtke pistik pesast välja. 3. Võtke kõik toit välja. 4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid. 5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke kaas lahti. Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks. 9. MIDA TEHA, KUI... ETTEVAATUST Enne veaotsingut võtke pistik pesast välja. Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. Normaalsel kasutamisel on kuulda mõningast müra (kompressor, jahutusvedeliku ringlus). Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade tekitab müra. Seadmel puudub korralik tugi. Kontrollige, kas seade seisab stabiilselt (kõik neli jalga peavad põrandal olema). Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Määrake kõrgem temperatuur.

10 10 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kõrge temperatuuri hoiatus on aktiivne. Seadmes on liiga palju härmatist. Kaas ei sulgu täielikult. Kaant on keeruline avada. Kaant on liiga tihti avatud. Kaas ei ole korralikult kinni. Samaaegselt pandi seadmesse suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga soe. Ruumi temperatuur, kus seade asub, on tõhusa töö seisukohalt liiga kõrge. Sügavkülmikus on liiga soe. Seade on äsja sisselülitatud ja temperatuur pole jõudnud veel alaneda. Tooted ei ole korralikult pakendatud. Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult kinni. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Vee äravoolu kork ei ole omal kohal. Seadmes on liiga palju härmatist. Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad. Toiduasjad blokeerivad kaane sulgemist. Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad. Ventiil on blokeerunud. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Oodake mõni tund ja kontrollige temperatuuri uuesti. Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete. Püüdke vähendada selle ruumi temperatuuri. Vaadake osa "Kõrge temperatuuri hoiatus". Vaadake osa "Kõrge temperatuuri hoiatus". Pakendage tooted paremini. Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Määrake kõrgem temperatuur. Paigaldage vee äravoolu kork korrektselt. Eemaldage liigne härmatis. Puhastage kaane tihendeid. Paigutage pakendid korrektselt, vaadake seadmel olevat kleebist. Puhastage kaane tihendeid. Kontrollige ventiili. Lamp ei tööta. Lamp on katki. Vaadake osa "Lambi vahetamine". Sügavkülmikus on liiga soe. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Määrake madalam temperatuur.

11 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Sügavkülmikus on liiga külm. Seade ei tööta üldse. Ei jahutus ega valgustus ei tööta. 9.1 Klienditeenindus Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult kinni. Enne külmutamist polnud seade piisavalt maha jahutatud. Samaaegselt pandi seadmesse suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga soe. Sügavkülmutatavad tooted on üksteisele liiga lähedal. Kaant on sageli avatud. Kaas on kaua aega lahti olnud. Temperatuur ei ole õigesti seadistatud. Pistik ei ole korralikult pistikupesas. Seadmesse ei tule voolu. Seade pole sisselülitatud. Pistikupesas ei ole pinget (püüdke ühendada sellesse mõni teine seade). Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. 9.2 Lambi asendamine EESTI 11 Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas. Jätke masina mahajahtumiseks piisavalt aega. Oodake mõni tund ja kontrollige temperatuuri uuesti. Järgmine kord pange seadmesse korraga väike kogus sügavkülmutamist vajavat toitu. Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete. Asetage tooted nii, et külm õhk saaks nende vahel liikuda. Proovige kaant vähem avada. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Määrake kõrgem temperatuur. Ühendage toitepistik korralikult. Püüdke ühendada pistikupessa mõni teine elektriseade. Lülitage seade sisse. Kutsuge välja elektrik. Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe ära mainida ka seadme mudel ja seerianumber, mis asuvad seadme garantiisertifikaadil või seadme andmeplaadil, mille leiate seadme väliselt paremalt küljelt. 1. Tõmmake toitepistik pistikupesast välja. 2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette nähtud (Maksimumvõimsus on märgitud lambi kattele.) 3. Lükake toitepistik pistikupessa. 4. Avage kaas. Kontrollige, kas lamp läheb põlema.

12 12 HOIATUS Asendamise ajal ärge eemaldage lambi katet. Kui lambi kate on katki või kadunud, ärge sügavkülmikut kasutage. 10. PAIGALDAMINE 10.1 Paigutamine HOIATUS Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks. Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs. Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile: Kliimaklass Ümbritseva õhu temperatuur SN +10 C kuni + 32 C N +16 C kuni + 32 C ST +16 C kuni + 38 C T +16 C kuni + 43 C See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga. Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud. See seade on vastavuses EMÜ direktiividega Nõuded ventilatsioonile 1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade peab toetuma kõigile neljale jalale. 2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm. 3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm. Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. 11. HELID Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).

13 EESTI 13 OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

14 14 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 12. TEHNILISED ANDMED Mõõdud Kõrgus laius sügavus (mm): Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub seadme paremal välisküljel. Temperatuuri tõusu aeg 53 tundi

15 13. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed EESTI 15 ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

16 16 SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA IERĪCES APRAKSTS LIETOŠANA VADĪBAS PANELIS PIRMĀ IESLĒGŠANA IZMANTOŠANA IKDIENĀ NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI KOPŠANA UN TĪRĪŠANA KO DARĪT, JA UZSTĀDĪŠANA TROKŠŅI TEHNISKIE DATI APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU MĒS DOMĀJAM PAR JUMS Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Apmeklējiet mūsu mājaslapu: Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas. Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati. Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs. Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai. Vispārīgā informācija un piemēri Vides informācija Izmaiņu tiesības rezervētas.

17 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu. Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību. 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem. Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci. Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks. Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai. Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene), pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ieslēgšanos. 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi BRĪDINĀJUMS Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas. LATVIEŠU 17 Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu. Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, saldējuma pagatavošanas ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs. Nesabojājiet dzesētāja shēmu. Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns (R600a) viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas. Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta: nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet iespējamu aizdegšanās avotu klātbūtni rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta ierīce Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku. BRĪDINĀJUMS Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists. 1. Nepagariniet strāvas kabeli. 2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai bojāts kontaktspraudnis var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku. 3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strāvas kabeļa kontaktspraudnim. 4. Nevelciet strāvas kabeli. 5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir vaļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos. 6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega. Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi. Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas

18 18 var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai saules staru iedarbībai. Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas apgaismojumam. 1.3 Ikdienas lietošana Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas daļām karstus virtuves traukus. Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt. Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei. (Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free) Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt. Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja norādījumiem. Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus. Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci. Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus. 1.4 Apkope un tīrīšana Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus. Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi. 1.5 Uzstādīšana Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās esošos norādījumus. Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus. Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā. Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīkotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus. Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm. Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var piekļūt kontaktligzdai. 1.6 Apkope Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona. Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. 1.7 Apkārtējās vides aizsardzība Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzīmēti ar simbolu - tātad tie ir otrreizēji pārstrādājami.

19 2. IERĪCES APRAKSTS LATVIEŠU Vāka rokturis 5 Atkausētā ūdens savākšanas tekne 2 Datu plāksnīte 6 Vārsts: viegli atkārtojami atverams vāks 3 Apakšējais plastmasas sadalītājs 7 Pretsarmas sistēma Low Frost 4 Vadības panelis un temperatūras regulators 8 Gaisma 3. LIETOŠANA 3.1 Ieslēgšana Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Sāks mirgot signāllampiņa. Pagrieziet temperatūras regulatoru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz vidējam iestatījumam. Ja temperatūra ierīces iekšpusē ir pārāk augsta, iedegsies brīdinājuma indikators. 3.2 Ierīces izslēgšana Lai izslēgtu ierīci atvienojiet barošanas vada kontaktspraudni. 3.3 Temperatūras regulēšana Temperatūra tiek regulēta automātiski.

20 20 Taču, izvēloties iestatījumu, atcerieties, ka temperatūra ierīces iekšpusē ir atkarīga no: telpas temperatūras; no tā, cik bieži tiek atvērts vāks; Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi: lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz zemākajam iestatījumam. lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz augstākajam iestatījumam. Vidējais iestatījums parasti ir vispiemērotākais. uzglabāto produktu daudzuma; ierīces atrašanās vietas. 4. VADĪBAS PANELIS Signāllampiņa 2 Paaugstinātas temperatūras brīdinājuma indikators 3 Action Freeze indikators 4 Action Freeze slēdzis 5 Temperatūras regulators 4.1 Action Freeze funkcija Funkciju Action Freeze var aktivizēt, nospiežot Action Freeze slēdzi. IedegsiesAction Freeze indikators Funkciju var deaktivizēt, nospiežot Action Freeze slēdzi. Indikators Action Freeze izdzisīs Augstas temperatūras brīdinājuma signāls Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ) tiek norādīta, izmantojot brīdinājuma indikatora iedegšanos. Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā produktus. Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma indikators automātiski izdziest. 5. PIRMĀ IESLĒGŠANA 5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija... 17 LV Lietošanas instrukcija... 29 ET Kasutamisjuhend... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET START RPM x 100

Bardziej szczegółowo

B 18 EPR BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze

B 18 EPR BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze DE Elektrisches heizlüftgerät Betriebsanleitung EE Elektrilised kütteseadmed Kasutus- ja hooldusjuhend GB

Bardziej szczegółowo

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art. EasyCut Li-18/23 R Art. 9823 D Betriebsanleitung Accu-Turbotrimmer GB Operating Instructions Accu Turbotrimmer F Mode d emploi Coupe-bordures à batterie NL Gebruiksaanwijzing Accu-Turbotrimmer S Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti LATVIJAS V STNESIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS Galvenais redaktors OSKARS GERTS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

Część I. Proszę uważnie przeczytać tekst i wykonać zadania od 1 do 5..

Część I. Proszę uważnie przeczytać tekst i wykonać zadania od 1 do 5.. V A L S T S I Z G L Ī T Ī B A S S A T U R A C E N T R S 2011 IESKAITE POĻU VALODĀ 6. KLASEI 2011. gada 10. maijā SKOLĒNA DARBA LAPA 1. daļa Vārds Uzvārds Klase Skola Część I Proszę uważnie przeczytać tekst

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Spis treści 1. Opis modemu USB. 2. Przygotowanie modemu do działania. 3. Instalowanie i usuwanie modemu. 4. Warunki użytkowania i informacje o

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Uwaga! Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także sposób

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

EST. 5019_104_00594_EST_WH:EURO_EST_WH 18-05-2011 10:57 Pagina 1

EST. 5019_104_00594_EST_WH:EURO_EST_WH 18-05-2011 10:57 Pagina 1 5019_104_00594_EST_WH:EURO_EST_WH 18-05-2011 10:57 Pagina 1 CZ SK INFORMACE O SERVISU A ZÁRUÈNÍCH PODMÍNKÁCH USCHOVEJTE, PROSÍM, TUTO PRÒVODNÍ KNÍÎKU PO DOBU TRVÁNÍ ZÁRUKY. Va i záruku na dva roky si mûïete

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

GX240 GX270 GX340 GX390

GX240 GX270 GX340 GX390 JOHDANTO Kiitos, kun ostit Honda-moottorin. Haluamme, että saat parhaan mahdollisen hyödyn uudesta moottoristasi ja käytät sitä turvallisesti. Tässä käyttöoppaassa on tietoja, joiden avulla voit tehdä

Bardziej szczegółowo

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EJ1800AOW NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO-

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EJ1800AOW NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO- EJ1800AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 49 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Bardziej szczegółowo

fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533

fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533 fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533 POLSKI Shown: Model 506502 INT-506502/506519/506526/506533-UM-ML1-0910-01-0 Media Konwerter Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N 0 8 6 7-2 1 6 4 ROZMOWA O ZDROWIU: 02 2015 P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia:

Bardziej szczegółowo