I I. Błogosławieństwo dla świata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I I. Błogosławieństwo dla świata"

Transkrypt

1

2 i l # o d a j d zdejach i Izraela można w dużym stopniu odkryć podwaliny cywilizacji i kultury w i r świata. Nietrudno udowodnić, że tak jest naprawdę. To za pośrednictwem Izraela otrzymaliśmy Słowo Boże:...im zostały powierzone wyrocznie Boże" (List do Rzymian 3,2); uczeni zaś i historycy dobrze wiedzą że większość cywilizowanego świata oparła swoje prawa na prawie Mojżeszowym, zapisanym w Tanach. Niestety, dziś znaczną część tego prawa modyfikuje się, a nawet unieważnią co przynosi opłakane skutki! Kiedy ludzie zaczynają sobie wyobrażać, że w lepiej niż Wszechmocny Bóg znają odpowiedź na I człowiecze problemy i człowieczy grzech, rezultat ^ może być tylko jeden: chaos. Tylko bowiem Słowo Boże przemienia rodzaj ludzki, pozwalając mu się dźwigać z bagna duchowego. Kilka pokoleń po sprawiedliwym sądzie wymierzonym ludziom za czasów Noego (1 Mojż 6) Pan Bóg stworzył naród hebrajski. I rzekł PAN do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi" (1 Mojż 12,1-3). I I Czyż świat nie doznał błogosławieństwa wskutek przymierza Pana Boga z Abrahamem? Gdyby się tak nie stało, można by zwątpić w wierność Bożą - lecz Pan Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Błogosławieństwo dla świata MMW jakiż to sposób doznały błogosławieństwa WW wszystkie plemiona ziemi? Mogły kształtować swoje prawa opierając się na na prawie Mojżeszowym, ale to nie wszystko. Pan Bóg bowiem dał Mojżeszowi coś jeszcze donioślejszego, niezwykłą obietnicę: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę Moje słowa w Jego usta..." (5 Mojż 18,18). Słowa te - jak podaje Nowy Testament - zacytował Piotr apostoł, nauczając rzeszę jerozolimczyków: Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie" (Dzieje Ap. 3,22-23). O tym to Proroku mówił Izajasz; Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość PA NA Zastępów" (9,5-6). 2 WINNICA SIERPIEŃ 1996

3 Prorok Micheasz pod natchnieniem Ducha Świętego przepowiedział nawet miejsce Jego narodzin: Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władcą Izraela. Początki Jego od prawieku, od dni zamierzchłych" (5,1). Prorocy natchnieni przez Boga Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, że da podobnego Proroka, takiego jak ty", powiedział też: (Jeśli) kto nie usłucha Moich słów, które On mówić będzie w Moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim" oraz:...każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie". Przypomnijmy sobie słowa Mojżesza: Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że PAN jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego! Przestrzegaj zatem ustaw Jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni" (5 Mojż 4,29-30). Wiemy, że całe Pismo Święte zostało dane z natchnienia Bożego. Świadczy o tym choćby Dawid: O tym wszystkim rzekł Dawid - [...] pouczony zostałem na piśmie przez PANA" (Biblia Tysiąclecia, wyd. III). Czy Mojżesz pomylił się, zapowiadając Proroka, który ma nadejść: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę Moje słowa w Jego usta..."? Czy mylił się Izajasz, pisząc: spocznie władza na Jego ramieniu"? Nie, nie pomylił się żaden z nich, gdyż prorocy Boży mówią słowa powierzone im przez Pana, a Jego ręka spoczywa na wszystkich autorach Pisma Świętego. Pradawni prorocy byli bez wątpienia narzędziami Ducha Świętego, dlatego możemy uznawać Pisma za prawdziwe i w pełni autentyczne. i Dwa przyjścia Pismo Święte przepowiada nie tylko pierwsze, ale i drugie przyjście Mesjasza. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzałemu wyleję ducha laski i błagania. Wtedy spojrzą na Mnie, na Tego, którego przebodłi [...] Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzałemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. [...] I będzie PAN królem całej ziemi. W owym dniu PAN będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię" (Ks. Zachariasza 12,10; 14,4.9). Król Dawid nie wstąpił jeszcze do niebą lecz przecież pisał w Psalmie 110: Rzekł PAN Panu memu: Siądź po prawicy Mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje". Ale Pan wyznaczył dzień wypełnienia tego proroctwa przez Mesjasza. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez PANA się to stało i to jest cudowne w oczach naszych" (Ps 119,22-23). Mamy zatem wielki dług wobec narodu izraelskiego, gdyż przezeń wszystkie plemiona ziemi" zostały ubłogosławione dzięki Słowu Bożemu, spisanemu i przekazywanemu wszystkim ludom, a także dzięki zbawieniu, które zapewnił nam Prorok taki jak Mojżesz" - Mesjasz. Nadejdzie przepiękny dzień, kiedy Izrael na tym świecie będzie na górze, a nie na dole" (5 Mojż 28,13), kiedy będzie światłością dla narodów" (Iz 42,6), a ziemia będzie pełna poznania PANA jakby wód, które wypełniają morze" (Iz 11,9). W dniu owym wszystkie plemiona ziemi" doświadczą pełnego błogosławieństwa, zgodnie z obietnicą jakiej Pan Bóg udzielił swemu słudze Abrahamowi. O, jakże będą wówczas dziękować Bogu za Izrael! WINNICA SIERPIEŃ

4 V Colin Kitchenham Majestat Mesjasza 2. Mesjasz jako Potomek MZ^ iedy kobieta rodzi dziecko, na świecie pojawia f V się kolejny - choć przecież absolutnie zgodny z prawem natury - cud: nowe życie. Historia rodzaju ludzkiego zna jeden przypadek kobiety, która w chwili poczęcia dziecka nie obcowała z mężczyzną była dziewicą - i jako taka urodziła potomka płci męskiej. Przypadek ten został udokumentowany na piśmie - na kartach samego Pisma Świętego. O tym cudownym poczęciu i narodzinach napisał z wyprzedzeniem prorok Izajasz:...sam PAN da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem Immanuel" (7,14) - przepowiednia ta została dana przeszło siedemset lat przed owym wydarzeniem. Wiemy, że słowa te napisano z natchnienia Bożego Ducha Świętego, jak stwierdza w Nowym Testamencie Piotr apostoł w swoim Drugim Liście: Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z wołi ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym" (1,21). Prawdziwość i autentyczność tych słów nie ulega wątpliwości, są one całkowicie wiarygodne. Mamy zatem do czynienia z takim proroctwem Pisma Świętego, które przepowiada, iż pewna kobieta-dziewica urodzi dziecko. W pierwszej części artykułu Majestat Mesjasza" {Winnica lipiec 1996) mówiliśmy, że Pan Bóg zapowiedział, iż z Jego woli niewiasta pocznie i porodzi Syną lecz bez udziału mężczyzny. Słowa proroka Izajasza są tylko potwierdzeniem tamtego proroctwa. Dziecięciem, które ma porodzić owa kobieta, jest nie kto inny, a Ten, który ma przyjść, zrodzony nie z nasienia upadłego człowieką lecz z mocy Bożego Ducha Świętego, Ten, który ma być zwany Synem Bożym, który ma się stać Bożym narzędziem odkupienia człowieka i przywrócenia go do pełnej społeczności i bliskiej więzi z Panem Bogiem.

5 Majestat Proroctwo to potwierdza też zapowiedź Bożą daną wężowi w ogrodzie Eden: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę". Skoro w Piśmie Świętym znajdujemy zapis o tym, że kobieta będąca dziewicą faktycznie urodziła męskiego potomka w zgodzie z przepowiedniami proroków, posiadamy potwierdzenie wypełnienia słów zarówno z 5 Mojż 3,15 jak i Iz 7,14. Nowe Przymierze zawiera dwie relacje tego wydarzenia: w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza i w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza. U Łukasza czytamy: A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Miriam. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogoslawionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się, Miriam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jeszua. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da Mu Pan Bóg tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwu nie będzie końca. A Miriam rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym". U Mateusza natomiast czytamy: Mesjasza A z narodzeniem Jeszuy Mesjasza było tak: Gdy matka Jego, Miriam, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Miriam, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz Mu imię Jeszua; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański, i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał Mu imię Jeszua". Oto chwalebne wypełnienie proroctw, które znaleźliśmy w Pierwszej Księdze Mojżeszowej i u Izajasza. (1) W I Mojż 3,15 czytamy proroctwo o Potomstwie (Potomku). (2) U Izajasza 7,14 czytamy o dziewicy, która porodzi Syna, a Syn ów ma być tym właśnie Potomstwem. (3) W Ewangelii Łukasza czytamy o dziewicy, która ma być ową matką Syna. (4) W Ewangelii Mateusza czytamy o wypełnieniu tego proroctwa: narodzinach Syną obiecanego przez Pana Boga Mesjasza-Odkupiciela ludzi, potomka niewiasty. I ZA MIESIĄC: Rodowód Mesjasza

6 Pr oroctwo to chyba najbardziej fascynujący aspekt Pisma Świętego. Ktoś powiedział, że prorocze ustępy Pisma i ich wypełnienie są niby podpis złożony ręką Pana Boga pod Jego Śłowem. Słusznie powiedział syryjski prorok Bileam: Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?" (IV Ks. Mojżeszowa 23,19). Nie było i nigdy nie będzie słów prawdziwszych niż Słowa Boże. Żydowski prorok tak podsumowuje to w Nowym Testamencie: Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym" (2 List Piotra 1,19-21). Ciekawym odkryciem dotyczącym ustępów prorockich Pisma Świętego jest to, iż niemal w całości mają one związek z Izraelem. Prawdą jest, że narody nieżydowskie mają swoje miejsce i rolę do odegrania w historii ludzkości, lecz zazwyczaj wiąże się to także z ich stosunkiem do Izraela. Przykładem tego jest proroctwo Ezechiela dotyczące dni ostatnich, kiedy Izrael zostaje sprowadzony na powrót do swej biblijnej ojczyzny. W proroctwie tym (rozdz. 38 i 39) zostają wymienione z nazwy narody takie jak Paras, Kusz, Put i Gomer, należące do armii, która dokonuje inwazji na Izrael. Potomków ludzi o tych imionach można dziś utożsamić z Iranem (Persją), Etiopią Libią oraz wschodnią częścią Niemiec. Choć Rosja nie jest tu wymieniona z nazwy, prorok wspomina o wielkim mocarstwie na północy, które stanie na czele atakująeych sił. Jest nim Gog w kraju Magog, główny książę w Mesech i Tubal". Pan Bóg ogłasza:...przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy [...] przeciwko Mojemu ludowi izraelskiemu" (38, ). Ciekawe jest sformułowanie z najdalszej północy", gdyż Moskwa znajduje się niemal dokładnie na północ od Jerozolimy. O rezultacie tej inwazji dokonanej na Izrael czytamy w jednym z najprzedziwniejszych proroctw w Piśmie Świętym. Oto świat będzie miał okazję zobaczyć kolejne starcie Dawida z Goliatem. Monstrualnie silniejsi najeźdźcy otrzymają miażdżący cios i poniosą klęskę, jakiej nie poniosła jeszcze żadna armia od początku dziejów ludzkości. Ciekawą cechą tego proroctwa jest fakt, iż sam Pan Bóg ukazuje tu Siebie jako sprawcę całej inwazji! Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki; i wyprowadzę ciebie i cale twoje wojsko..." (38,4)....w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko Mojej ziemi, aby poznały Mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu" (38,16).

7 ^iataa prorockie fcszczc bariłzic] potbrterbzonc' Jednocześnie Pan Bóg, który o ziemi izraelskiej mówi Moja ziemia", a o narodzie izraelskim Mój lud", objawią iż On będzie sprawcą straszliwej klęski najeźdźców. Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską - mówi Wszechmocny PAN - -wzbierze we Mnie zapalczywy gniew..." (38,18). Podriny przez Ezechiela opis przyszłych wydarzeń przypomina koszmarny sen lub horror. Boża moc zetrze z powierzchni ziemi potęgę Goga; Pan Bóg zapowiada:...miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. Ogień strawi też krainę Magog". Izrael przez siedem miesięcy będzie grzebał poległych:...grzebać ich będzie dom izraelski przez siedem miesięcy, aby oczyścić kraj"; zostaną nawet utworzone specjalne oddziały do tego zadania. Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje [...] przez siedem lat będą tym palić". Bez wątpienia straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego"! (List do Hebrajczyków 10,31). Pomimo znikomych szans ostania się Izraela wobec nadchodzącej inwazji słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone" głosi, że Wszechmocny będzie wiemy obietnicom złożonym Izraelowi. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra..." (Ks. Izajasza 54,17). I sam Pan Bóg ostrzega: Ja rozprawię sie z twoimi przeciwnikami..." (Iz 49,25). W rozdziale 37 swej księgi prorok Ezechiel ukazał obraz odrodzonego i ożywionego Izraelą pod względem nie tylko fizycznym, ale i duchowym. Od czasu odzyskania przez Izrael państwowości w 1948 roku okoliczne wrogie mu narody dręczą go zaciek- - łymi wojnami, usiłując pokrzyżować plan Boży, w którym mieści się odkupienie Izraela. Lecz Pan Bóg w każdej z tych wojen okazuje się wiemy swojej obietnicy i żadna broń ukuta przeciwko Izraelowi nic nie może wskórać. Na górach izraelskich Pan Bóg Abrahamą Izaaka i Jakuba obnaży swoje święte ramię, a przebita gwoździem prawica zaciśnie się w pięść, niosąc ratunek Jego ludowi. Kiedy niebo nad horyzontem ciemnieje, nie zapomnijmy, że mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone" i że dobrze [czynimy], trzymając się go niby pochodni". P0ŻB, nit milcz, nit hąbź ntwzufg, ^It bąbź btzcz^nn^, ^02^1 ^0 0t0 lrur2ą B t f nltpcz^incltlt '9Ifa0i, (A ci, któr2ę Olię nltnatalbzą, pabnazzą gł0&i^- Pnufą apiack ptztclbika luh0 0t "^bstmu (3 nnrabzaąą aię pr2cct6ik0 tgm, kttiręci] 0cl rantaa2- ^HHófeią: ^U2B, kiętępmę lcl\, nltcl\ nit bębą nnrabtm, ^bg óitęcef nit kiap0mtna:n0 imienia ^zrntlnl [ ] ^iccif b^bą 2a 0atgh2eni i przerażeni pa iaszt czaag, ^iecl] bębą pnljańkieni i zginął ^ieci faieitzą, że g fehgnie, którg maaz imif P^^(A, Sleatea ^afktgzazgm pannb całgm abtiatem." Paalm 83 WINNICA SIERPIEŃ 1996

8 WINNICA Migawki z Izraela WMASADZl Tysiące ochotników biorących niegdyś udział w jednym z największych i najsłynniejszych izraełskich przedsięwzięć archeołogicznych: w Masadzie ( ) ma obecnie okazję obejrzeć z bliska niektóre z najcenniejszych znalezisk. W 30 łat po rozpoczęciu wykofat po śmierci słynnego archeologa znaleziska wysta tałisk w Masadzie przez profesora Jigae a Jadina i w 10 wiono w ramach ekspozycji zatytułowanej Historia Masady". Masada, prastara twierdza pustynna nad Morzem Martwym, usytuowana na płaskim wzniesieniu, chroniona skałami i głębokimi rozpadlinami, była dziełem Heroda Wielkiego. Gdy w 70 r. n.e. Jerozolima upadła, grupa bojowników, którzy zdołali wyrwać się z rąk Rzymian, dołączyła do małeiikiego garnizonu żołnierzy w Masadzie, którzy mieszkali tam wraz z rodzinami. Był to ostatni punkt oporu przeciwko Rzymianom w wojnie żydowskiej, która zakończyła się zburzeniem Drugiej Świątyni i wygnaniem ludu z ojczyzny na blisko dwa tysiące lat. Ze szczytu góry nadał widać wyraźnie pozostałości po rzymskich obozowiskach z czasów oblężenia Masady. Gdy Rzymianom udało się w końcu uczynić wyłom w murach twierdzy i jej upadek był przesądzony, obrońcy Masady: mężczyźni, kobiety i dzieci odebrali sobie życie, aby nie wpaść w ręce wroga. Józef Fławiusz zapisał: Rzymianie weszli do pałacu i stanęli wobec mnóstwa zabitych, lecz nie znaleźli w tym przyjemności [...] nie mogli też nadziwić się ich odważnemu postanowieniu i niewzruszonej pogardzie wobec śmierci, którą okazała tak wielka ich liczba dokonując takiego kroku". Dopiero w 1963 r. na miejscu tym zaczął prowadzić wykopaliska Jigaełjadin, wspomagany tysiącami ochotników izraełskich i cudzoziemskich, którzy - podobnie jak niżej podpisana - codziennie wspinali się po rampie rzymskiej, koczując iście po spartańsku w namiotach i mając do dyspozycji tylko zimne prysznice i skromniutkie racje żywnościowe. Osiem godzin dziennie wśród skwaru przesiewali gruz kosz za koszem w poszukiwaniu kawałków ceramiki, szkła, kości i innych śladów obecności ludzkiej. Ochotnicy pieczołowicie odkopywali balislra (kamienne kule) wyrzucone z rzymskich katapułt i rekonstruowali zburzone mury, ciesząc się wspólnie za każdym razem, gdy spośród ton ziemi i śmieci udało się komuś wydobyć np. lampkę oliwną. trzi jak ria, zna pul rus prz arb krd sko z in ża! wet żyd z ni lu,: slyn Ostraka / iiiiioiiaiiii ohroui ów Adowskif ll

9 w MASADZIE DanieUaAshkenazy[ w murach twierdzy i jej upadek by! przesądzony, obrońcy Masady: mężczyźiu, kobiety i dzieci odebrali sobie żyde, aby rue wpaść w ręce wroga. Józef Fławiusz zapisał:.rzymianie weszli do pałacu i stanęh wobec mnóstwa zabitych, lecz nie znaleźli w tym przyjemności [...] rue mogh też nadziwić się ich odważnemu postanowieiuu i niewzruszonej pogardzie wobec śmierci, którą okazała tak wielka ich liczba dokonując takiego kroku". Dopiero w 1963 r. na miejscu tym zaczął prowadzić wykopaliska Jigaełjadin, wspomagany tysiącami ochotników izraelskich i cudzoziemskich, którzy - podobnie jak niżej podpisana - codzienrue wspinali się po rampie rzymskiej, koczując iście po spartańsku w namio- Qch i mając do dyspozycji tylko zimne prysznice i skronmiutkie racje żywnościowe. Osiem godzin dziennie wśród skwnru przesiewah gruz kosz za koszem w poszuknmuu kawałków ceranuki, szkła, kości i innych śladów obccnośd ludzkiej. Ochomicy pieczołowicie odkopywali babiira (kamienne kule) wyrzucone z rzymdńch katapułt i rekonstruowali zburzone mury, ciesząc się wspólnie za każdym razem, gdy spośród ton ziemi i śnued udało się komuś wydobyć np. lampkę oliwną. Tylko niewielu szczęśliwców spośród uczestników trzyletnich wykopalisk znajdowało przedmioty takie jak nadzwyczajnie dobrze zachowany sandał czy biżuteria, lecz dziś na wystawie można obejrzeć wszystkie te znaleziska. Wśród eksponatów nigdy dotąd nie pokazywanych publicznie są jedyne w swoim rodzaju archiwalne papirusy armii rzymskiej, wśród których znajduje się na przyjdad lista wyposażenia szpitala polowego czy spisy arlymilów żywnościowych, jak ryby z Hiszpanii" czy,jabl a i wino z Italii", które przesyłano dla Heroda, króla Żydów". ^ raz pierwszy też można oglądać ostraka (kawałki skorup glinianych) z imionami hebrajskimi, w tym też z imieniem dowódcy twierdzy Masada, Ben Jaira. Uważa się, iż są to losy rzucane przez obrońców Masady, według których ustalali oni kolejność odbierania sobie życia. Józef Fławiusz pisze, że ostatnich dziesięciu z nich zostało wybranych losami, aby uśmiercić resztę". W XX w. miejsce to nabrało dla Żydów wagi symbolu, stając się częścią etosu syjonistycznego, wyrażoną w słynnym haśle: Masada ponownie nie upadnie". Musada ż loiii puka WINNICA SIERPIEŃ 1996

10 Daniella Ashkenazy [Features from Israel] Iko niewielu szczęśliwców spośród uczestników nich wykopalisk znajdowało przedmioty takie dzwyczajnie dobrze zachowany sandał czy biżutecz dziś na wystawie można obejrzeć wszystkie te iska. ród eksponatów nigdy dotąd nie pokazywanych :znie są jedyne w swoim rodzaju archiwalne papirmii rzymskiej, wśród których znajduje się na ad lista wyposażenia szpitala polowego czy spisy łów żywnościowych, jak ryby z Hiszpanii" czy 1 i wino z Italii", które przesyłano dla Heroda, ^ydów". raz pierwszy też można oglądać ostraka (kawałki ) glinianych) z imionami hebrajskimi, w tym też niem dowódcy twierdzy Masada, Ben Jaira. Uwaiż są to losy rzucane przez obrońców Masady, l których ustalali oni kolejność odbierania sobie Józef Fławiusz pisze, że ostatnich dziesięciu zostało wybranych losami, aby uśmiercić resztę". KX w. miejsce to nabrało dla Żydów wagi symboąc się częścią etosu syjonistycznego, wyrażoną w m haśle; Masada ponownie nie npadnie".

11 Psalm 110 Rzekł PAN Panu memu: Siądź po prawicy Mojej, Aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje! Berło mocy Twojej ześie PAN z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą [W dniu Twej potęgi] w świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiągł PAN i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Meichisedeka. PAN po prawicy Twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu. Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia. Dlatego głowę podniesie." Wiele Psalmów ma wymowę prorocką wiele również odnosi się do Mesjasza: do Jego przyjścia, śmierci, zmartwychwstania oraz wiekuistego panowania w mocy i sprawiedliwości. Do najsłynniejszych ustępów mesjańskich można zaliczyć Psalmy 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 48, 68, 69, 72, 89, 102, 110, 118. Przyglądając się Psalmowi 110, zauważymy, iż napisał go Dawid i że Nowy Testament nawiązuje do niego częściej niż do innych Psalmów. Czyni to zarówno Pan Jeszua jak i Piotr apostoł. W Psalmie tym Dawid - z natchnienia Ducha Bożego - rozróżnia między sobą samym a Osobą Mesjasza. Mowa tu o wywyższeniu i ostatecznym triumfie Mesjasza, a także skrótowo o Jego zwycięskiej walce. Czytamy również o dwóch dekretach" wydanych przez Boga Ojca, który objawia Mesjasza jako Króla i jako Kapłana. Na początku psalmu w pierwszym słowie PAN", napisanym u nas wielkimi literami, użyto w oryginale słowa JHWH, czyli Imienia, pod jakim objawił się Pan Bóg swemu ludowi w chwili wyzwolenia z Egi-

12 Kenneth ptu. Słowo to pochodzi od hebrajskiego czasownika być" i ukazuje odwieczną naturę Pana Boga. W Drugiej Księdze Mojżeszowej 3,14 czytamy słowa Boże skierowane do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. [...] Tak powiesz do synów izraelskich: JHWH [JESTEM] posłał mnie do was". W dalszych słowach pierwszego zdania Psalmu 110 czytamy, że Pan Bóg zwraca się do kogoś innego nazwanego mianem Pan". Tym razem słowo to (napisane zwykłym drukiem) jest tłumaczeniem hebrajskiego Adonai, słowa używanego zawsze jako tytuł Boski, a pochodzącego od czasownika władać" i oznaczającego mistrzą osobę panującą. Kim zatem jest Pan" Dawida? Pewnego dnia, gdy faryzeusze naradzali się, jakby Go usidlić słowem" (Ew. Mateusza 22,15), zapytał ich Jeszua, mówiąc: Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?" Odpowiedzieli Mu: Dawidowym" (22,41-42). Jeszua na to zacytował im fragment Psalmu 110, pytając zarazem: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa Go Panem, gdy mówi: Rzeki PAN Panu memu: Siądź po prawicy Mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, jakże może być [ów Pan[ synem jego?" Jest On Panem Dawida dlatego, że jest Bogiem; jest zaś Synem Dawidowym dlatego, że jest zarazem człowiekiem (co stało się możliwe tylko dzięki narodzeniu z dziewicy). Ten argument na jakiś czas uciszył krytyków, nie byli w stanie go odeprzeć. I nikt nie mógł Mu odpowiedzieć ani słowa ani też już nikt od owego dnia nie odważył się Go pytać". Jakże bowiem ktoś będąc synem Dawidowym, a więc poddanym ojcu, może być zarazem od niego wyższym, usadowionym po prawicy Pana Boga i tytułowanym przez Dawida Panem? Tego rodzaju stosunki były w czasach Patriarchów nie do pomyślenia. Stąd dochodzimy do wniosku, że Jeszua był nie tylko fizycznym potomkiem Dawidą lecz musiał być także Istotą Boską. Po prawicy Boiej Ponieważ Pan Bóg powiedział: Siądź po prawicy Mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje", wiemy, że aby polecenie to spełnić, Adonai musiał opuścić ziemię, na któ-. Price rą wcześniej przyszedł, i powrócić tam, gdzie dekret ów wydano: na miejsce po prawicy Bożej. Przyszedł On na ziemię, żył, umarł, zmartwychwstał i wstąpił na powrót do miejscą które M u Pan Bóg wyznaczył. A gdy Pan Jeszua to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga" (Ew. Marka 16,19)....dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach..." (List do Hebrajczyków 1,3)....który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego" (Hbr 12,2). Tego to Jeszuę wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy; wywyższony tedy [został] prawicą Bożą [...] Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem nam: Rzekł PAN Panu memu: Siądź po prawicy Mojej..." (Dzieje Ap. 2,32-35). W swoim Pierwszym Liście Piotr tak oto mówi 0 Jeszui Mesjaszu:...wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani Mu są aniołowie i zwierzchności, i moce" (3,22). Twoi nieprzyjaciele podnoikiem..." Mesjasz zasiada więc po prawicy Bożej, Pan Bóg tymczasem czyni Jego nieprzyjaciół podnóżkiem dla Jego stóp. Słowo przetłumaczone jako aż" ma zarazem znaczenie podczas gdy" i używa się go często do opisywania pewnego okresu czasu bądź też wydarzenia, które ma nastąpić po jakimś czasie. Mesjasz ma zatem zasiadać po prawicy Bożej, podczas gdy Pan Bóg będzie M u poddawał wszystkich Jego nieprzyjaciół. Czytamy o mającym nadejść dniu potęgi" Pana 1 dniu gniewu" Bożego, o dniu bądź okresie czasu zaplanowanym na przyszłość. Innymi słowy. Mesjasz powróci, aby dokonać sądu i wylać swój gniew na t>'ch, którzy przeciw Niemu występują. W Dniu Pięćdziesiątnicy {Szawuot) Piotr zarzucił słuchaczom, że odrzucają Pana, i oznajmił im jasno, iż Pan Bóg pośle swego Mesjasza, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Pan Bóg; Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie" (Dz 3,21).

13 Dzień Jego potęgi" Kiedy Pan zasiądzie na tronie Tysiącletniego Królestwa i rozpocznie swe tysiącletnie panowanie na ziemi. Jego nieprzyjaciele zostaną rzuceni pod Jego stopy. Pan Bóg jest Bogiem miłości, ale zarazem Bogiem majestatu, sprawiedliwości i sądu. Berło mocy Twojej ześle PAN z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!" A Jego lud chętnie za Nim pójdzie w dniu Jego potęgi. Tak mówi PAN: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym, a góra PANA Zastępów górą świętą" (Ks. Zachariasza 8,3). I stanie się w owym dniu, że [...] zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż PAN Zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwalą" (Ks! Izajasza 24,21.23). Kapłaństwo Mesjasza Ostatnia część Psalmu 110 dotyczy kapłaństwa Mesjasza. Postanowienie Pana Boga jest niezmienne: Przysiągł PAN..." - na dekrecie tym spoczywa zatem niejako Boża pieczęć. A przecież w swoim Słowie Pan Bóg zawsze zabraniał łączenia urzędu królewskiego z kapłańskim. Żaden król nie mógł rościć sobie prawa do urzędu kapłana pozostając królem. Zarówno Saul jak i Uzzjasz ściągnęli na siebie wyrok Boży takim właśnie aktem nieposłuszeństwa. Saul został pozbawiony godności królewskiej, Uzzjasza zaś dotknął trąd, tak iż musiał on do końca życia zamieszkać w odosobnieniu. Lecz Ten, który ma władać z Syjonu, będzie w sobie łączył zarówno godność kapłańskąjak i władzę królewską. Tak mówi PAN Zastępów: Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl [...] On zbuduje przybytek PANA i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie" (Zach 6,12-13). Melchisedek to postać historyczna. Żył naprawdę. Był jednocześnie królem i kapłanem, wyższym nad kapłaństwo lewickie, gdyż stał ponad Abrahamem, od którego pochodził ród Lewiego; to Abraham bowiem oddał mu dziesięcinę i to Abraham otrzymał od niego błogosławieństwo, jak podaje 14 rozdział Pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ten to Melchisedek był zapowiedzią Mesjasza, którego kapłaństwo miało być właśnie według porządku Meichisedeka". Mesjasz nie pochodzi od Lewiego, z plemienia kapłanów; Jego kapłaństwo jest wyższe mocą przysięgi złożonej przez samego Najwyższego, Jego namaszczenie nie dokonuje się z rąk człowieka, jak w przypadku kapłaństwa Aaronowego. Jest to kapłaństwo niezmienne i wieczne. Ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi" (Hbr 7,24-25). Jako Arcykapłan ma On wyższość nad wszystkimi dotychczasowymi arcykapłanami zarówno w swym charakterze: jest bowiem święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższony nad niebiosa" (w. 26), jak i w tym, co ucz>'nił: stał się bowiem złożoną raz na zawsze ostateczną ofiarą za nasze grzechy (w. 27). Jest On zatem kapłanem na wieki (w. 28). Oto mamy więc Kapłana sprawującego swój urząd nieprzerwanie od chwili, gdy Mesjasz powstał z martwych! Dzień Jego gniewu 7etrze królów w dzień swego gniewu. Będzie " sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka". Nastąpi to wówczas, gdy Mesjasz powróci, aby rządzić ziemią i dokonać pomsty nad nieprzyjaciółmi. Głowę podniesie" wysoko, zwycięski, objawiając się jako KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW" (Objawienie 19,16). W Psalmie 110 widzimy Go wyraźnie jako Króla i Kapłana. Nie wolno nam w żadnym razie widzieć w Nim jedynie Króla, gdyż jest On zarazem Kapłanem! Jeśli o tym zapomnimy, to przeoczymy Jego odkupieńczą ofiarę, którą złożył na Golgocie, przelewając za nas krew. Dzięki swej kapłańskiej posłudze zdobył dla nas odkupienie, przyszłość zaś nasza jest bezpieczna dzięki Jego godności królewskiej. ON MUSI KRÓLOWAĆ! I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to PAN, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia!" (Iz 25,9).

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen. ŚWIĘTO EPIFANII 1 Barwa liturgiczna: biała ŚWIĘTO EPIFANII Hasło dnia: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) Psalm dnia: Ps 72,1-3.10-13.19 1. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 1 Ellen G. White 2 Ellen Gould White wersja dla Adobe Acrobat Reader Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Prorok taki jak Mojżesz!

Prorok taki jak Mojżesz! Prorok taki jak Mojżesz! Autor: James Jacob Prasch Wstęp Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych taki prorok musi ponieść

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła Komisja peregrynacyjna: ks. Adam Żurad CSMA, ks. Tadeusz Musz

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła

Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Ortodoksyjny Rabin Żydowski Tłumaczenie: Dominika Czumakow Komentarz: Jedną z najtragiczniejszych pomyłek chrześcijaństwa w okresie średniowiecza było obwinienie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA Pierwszy dzień tygodnia, Dzień Pański a Sabat. Dlaczego uważam, że to ja rozumiem ten temat, skoro tysiące uczonych na przestrzeni setek lat nie doszło do tych samych wniosków,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Izrael w otoczeniu narodów. Kilka zdarzeń z ostatnich lat i tysiącleci

Rozdział 4. Izrael w otoczeniu narodów. Kilka zdarzeń z ostatnich lat i tysiącleci Rozdział 4. Izrael w otoczeniu narodów. Kilka zdarzeń z ostatnich lat i tysiącleci Stało się to, czego nie spodziewały się narody, a czego oczekiwał Izrael: Przetoż ja na Pana patrzyć będę, oczekiwać będę

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Święty Grzegorz Wielki Dialogi Księga Druga

Święty Grzegorz Wielki Dialogi Księga Druga Święty Grzegorz Wielki Dialogi Księga Druga Prolog 1. Był mąż, z łaski Bożej i z imienia Błogosławiony (Benedictus), którego życie przepełniała świętość. Od dzieciństwa miał serce dojrzałe i wyrastając

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

DZISIAJ TU, JUTRO TAM 1 S t r o n a 1. AKT SKURUCHY 1.Panie, przebacz Nam! Ojcze, zapomnij Nam! Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy błądzimy, Ojcze zapomnij nam. 2.Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas! I w swej Ojcowskiej

Bardziej szczegółowo

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój 1.MÓJ ZBAWICIEL Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. Hej, hej, hej, Nananana CGda

Bardziej szczegółowo

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY GDY NA ANIOŁ PAŃSKI Gdy na Anioł Pański bije dzwon Maryjo A E A fis Dusza moja śpiewa Tobie pieśń D A E Niechaj wdzięczne nutki A E Przed tron Twój płyną fis D Naszej wiary i radości zew. A E D A Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

Jezus w rozmowie z Samarytanką Rembrandt van Rijn, akwaforta z 1654 roku. OKRES ŁASKI

Jezus w rozmowie z Samarytanką Rembrandt van Rijn, akwaforta z 1654 roku. OKRES ŁASKI 100 Jezus w rozmowie z Samarytanką Rembrandt van Rijn, akwaforta z 1654 roku. OKRES ŁASKI O d dnia Pięćdziesiątnicy (czyli zesłania Ducha), ziemia wkroczyła w Okres Łaski. Jezus odszedł jako obraz Boga

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo