sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce"

Transkrypt

1 PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce 1.1 Polityka społeczno-ekonomiczna oraz rozwiązania instytucjonalno prawne w zakresie obecności kobiet na rynku 32 pracy 1.2 Sytuacja na rynkach pracy w gminach biorących udział w projekcie Warszawa nowoczesny rynek pracy o niskim poziomie bezrobocia / wielka aglomeracja miejska SkarŜysko-Kamienna stagnacja i kryzys / miasto poprzemysłowe BliŜyn gmina wiejska Warszawa, SkarŜysko-Kamienna, BliŜyn podobieństwa i róŝnice 63 II PROGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY zagroŝenia Stereotypy Tradycyjne role kobiece Bariery w uzyskiwaniu awansu przez kobiety Przedsiębiorczość kobiet ograniczenia 86 III PROGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY szanse Elastyczne formy zatrudnienia Kontraktowanie pracy Praca na zastępstwo WypoŜyczanie pracowników Zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu pracy Praca tymczasowa Telepraca Dzielnie się pracą (job-sharing) Rozwój usług i nowych technologii 101 IV REKOMENDACJE I ZALECENIA 108 LITERATURA 109 1

2 PODZIĘKOWANIA Prezentowany materiał stanowi efekt pracy wielu osób, między innymi przedstawicieli Administratora oraz Partnerów Projektu. Tym samym zespół redakcyjny pragnie złoŝyć podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania raportu. Funkcję Koordynatora Projektu ze strony Administratora pełniła p. GraŜyna Czapnik. Wśród ekspertów bezpośrednio zaangaŝowanych w powstanie niniejszej publikacji pragniemy takŝe wymienić: p. Jolantę Daniel Prezesa ŚARR S.A. w Kielcach, p. Jarosława Tarasińskiego Dyrektora PKPS Kielce, p. Tomasza Gołdzińskiego Koordynatora merytorycznego Projektu oraz p. Małgorzatę Wirecka-Zemsta, p. Lidię Świeboda-Toborek i p. Martynę Jabłońską trenerów i doradców zaangaŝowanych w realizację Projektu. Jednocześnie, powstanie niniejszego opracowania nie byłoby moŝliwe bez zaangaŝowania p. Anny i p. Dominika Trewińskich, Barbary Janiszewskiej, Michała Zatoskiego oraz wielu innych pracowników i współpracowników Projektu. Tą drogą składamy im serdeczne podziękowania. Jednocześnie zespół projektu pragnie wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich uczestników Projektu oraz przedstawicieli Krajowej Struktury Wsparcia za okazaną pomoc podczas prac nad realizacją tego Projektu. Autorzy 2

3 WPROWADZENIE W historii Polski kobiety zawsze odgrywały znaczącą rolę 1. Były nie tylko matkami i Ŝonami, ograniczonymi kuchnią i domowymi pracami, ale takŝe straŝniczkami polskiej tradycji i narodowej toŝsamości, grały waŝne role w Ŝyciu społecznym i politycznym. Historia Polski była skomplikowana i trudna; gdy męŝczyźni walczyli o niepodległość, kobiety prowadziły rodzinne interesy i wychowywały dzieci w duchu patriotyzmu. Tak zwana "matka-polka" stała się symbolem siły i poświęcenia; oczekiwano od niej rezygnacji z osobistych aspiracji i zainteresowań w imię rodziny i narodu. Heroizm i martyrologia zawsze były uwaŝane za narodowe cechy Polaków, jednak oczekiwania wynikające z narodowej mitologii były ściśle związane z płcią. Po męŝczyznach spodziewano się, Ŝe dowiodą swojego bohaterstwa na polu bitwy lub w innych trudnych momentach historii; kobiety natomiast miały być heroinami codziennego Ŝycia. Symboliczne znaczenie określenia "matka-polka" jest wciąŝ Ŝywe. Od kobiet wciąŝ oczekuje się poświęcenia osobistych ambicji na rzecz kariery zawodowej męŝa oraz potrzeb dzieci. Wiele kobiet nadal akceptuje rolę "matki-polki", która heroicznie i z entuzjazmem podejmuje podwójne brzemię pracy zawodowej i domowych obowiązków. Mit "matki Polki" wiąŝe się z silnie rozpowszechnionym w społeczeństwie polskim przekonaniem o silnej pozycji kobiet w domu rodzinnym. Silna pozycja kobiet w rodzinie ma równieŝ wynikać z "naturalnego" podziału ról społecznych pomiędzy kobietami i męŝczyznami i ma wynagradzać kobietom brak znaczącej roli w Ŝyciu publicznym. Wyznawcy tego, w pewnym stopniu słusznego poglądu zdają się jednak nie dostrzegać, Ŝe kobiety nie miały wpływu na ukształtowanie się takiego układu sił; ich pozycja w rodzinie jest wynikiem cięŝkiej pracy i odpowiedzialności, którą męŝczyźni spychają na swoje partnerki, by uwolnić się od nielubianych obowiązków. Jeśli zatem kobieta odgrywa istotną rolę w domu, to tylko dlatego, Ŝe jej mąŝ lub partner oddał 1 Urszula Nowakowska, Emilia Nowak, Kobiety w rodzinie. 3

4 jej terytorium, którego sam nie chce zajmować od gotowania i sprzątania woli rozrywki lub zajęcia dające prestiŝ i pieniądze. MęŜczyzna powierza kobiecie prowadzenie domu i wychowanie dzieci, a jeśli nie podoba mu się sposób, w jaki wykonuje ona te obowiązki, wykorzystuje swoją dominującą pozycję w rodzinie, aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu. Powszechnie uwaŝa się równieŝ, Ŝe małŝeństwo i szczęśliwe Ŝycie rodzinne stanowią dla przeciętnej polskiej kobiety najwyŝszą wartość. Tę wątpliwą prawdę często przywołuje się jako uzasadnienie poglądu, wedle którego kobiety powinny zajmować się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, gdyŝ jest to ich naturalna rola, zgodna ponadto z wyznawanym przez nie systemem wartości. Badania pokazują jednak, Ŝe rodzina jest w niemal równym stopniu waŝna dla kobiet (87%), jak i dla męŝczyzn (80%). Kariera zawodowa zajmuje w hierarchii wartości obydwu płci miejsce niŝsze niŝ rodzina. Z faktu, Ŝe w hierarchii wartości męŝczyzn rodzina zajmuje tak wysoką pozycję, nikt nie próbuje jednak wyciągać daleko idących wniosków, Ŝe w związku z tym męŝczyźni powinni zajmować się dziećmi i prowadzeniem domu. Z drugiej strony jednak, mimo wagi, jaką Polacy zdają się przywiązywać do małŝeństwa i rodziny, i mimo głoszonej przez Kościół katolicki świętości rodziny, w ostatnich latach spada liczba zawieranych małŝeństw i rodzi się coraz mniej dzieci. Jednocześnie rośnie liczba rozwodów i par Ŝyjących w związkach nieformalnych. Zmiany te wynikają po części z czynników demograficznych, po części zaś są charakterystyczne dla zmieniających się aspiracji polskiego społeczeństwa. Zdecydowana większość kobiet pracuje poza domem, godząc pracę zawodową z obowiązkami domowymi i wychowaniem dzieci. Wynikające stąd trudności, w połączeniu z nikłym wsparciem ze strony męŝczyzn w tym zakresie naleŝą z pewnością do waŝnych czynników wpływających na decyzje kobiet w sprawie załoŝenia rodziny. Coraz więcej kobiet deklaruje, Ŝe owszem, chciałoby mieć własne rodziny, ale nie kosztem pracy zawodowej. 4

5 Budowanie podstaw gospodarki rynkowej w Polsce spowodowało zasadnicze zmiany na rynku pracy 2. Odejście od polityki gwarantowania pełnego zatrudnienia zmieniło sposób oddziaływania państwa na rynek pracy. Państwo zniosło gwarancje, ale nie zmieniło kierunku, bowiem zatrudnienie i walka z bezrobociem jest nadal celem polityki państwa. Dla realizacji tego celu stosuje ono jednak odmienne instrumenty. Zasada równouprawnienia kobiet i męŝczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw człowieka, podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę: w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiej Karcie Socjalnej. RównieŜ ratyfikowane przez Polskę konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy: przewidują zakaz dyskryminacji kobiet w stosunkach pracy oraz prawo do jednakowego wynagrodzenia dla kobiet i męŝczyzn za pracę jednakowej wartości 3. Kobiety i męŝczyźni mają takie samo prawo do zatrudnienia, do swobodnie wybranej pracy, awansów i do równej płacy za pracę takiej samej wartości. Artykuł 32 polskiej konstytucji mówi w sposób ogólny o równości wobec prawa, prawie do równego traktowania i zakazie dyskryminacji, natomiast art. 33 odnosi się do równości kobiet i męŝczyzn: "1. Kobieta i męŝczyzna w Rzeczpospolitej mają równe prawa w Ŝyciu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i męŝczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń". 2 BoŜena Balcerzak-Paradowska, Czy uprawnienia pracownicze sprzyjają zatrudnianiu kobiet?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 3 Kobiety na rynku pracy Równouprawnienie, czy dyskryminacja, 5

6 Kodeks pracy w sposób następujący ujmuje problem równości kobiet i męŝczyzn: Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania męŝczyzn i kobiet w dziedzinie pracy." Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania zwłaszcza polityczne i religijne oraz przynaleŝność związkową jest niedopuszczalna" Jednym z wyjątków od zasady równouprawnienia kobiet i męŝczyzn w sferze stosunków pracy są przepisy "ochronne" (art. 176 k.p), określone w sposób szczegółowy w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac wzbronionych, zabraniające zatrudniania kobiet przy tzw. pracach szczególnie uciąŝliwych i szkodliwych dla zdrowia. Podejście polskiego ustawodawcy do tzw. prac chronionych odbiega zasadniczo od standardów obowiązujących w tym zakresie w Zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Na Zachodzie utrzymywanie zakazu pracy dla wszystkich kobiet, a nie tylko dla tych, które są w ciąŝy lub karmią małe dzieci, uwaŝane jest za przejaw dyskryminacji. W Polsce, obecnie obowiązujący wykaz ograniczył wprawdzie liczbę prac niedozwolonych, w porównaniu z przepisami, które obowiązywały do września 1996 r., ale wciąŝ utrzymano zakazy pracy dla wszystkich kobiet. Tak więc kobiety mogą juŝ co prawda pracować w zawodach takich jak kierowca autobusu i cięŝarówki ale wciąŝ obowiązują je zakazy pracy pod ziemią oraz prac związanych z przenoszeniem i przewoŝeniem cięŝarów. Tłumaczenie zakazów szkodliwym wpływem określonych prac na funkcje rozrodcze kobiet, jest przejawem postrzegania kobiet wyłącznie poprzez pryzmat ich funkcji rodzicielskich. A przecieŝ nie wszystkie kobiety chcą być matkami. Inne z kolei odchowały juŝ dzieci i nie zamierzają bądź nie mogą mieć ich więcej. Badania wykazują, Ŝe wiele prac negatywnie wpływa na czynności rozrodcze męŝczyzn, nikomu jednak nie przyszło do głowy, by męŝczyznom zakazywać wykonywania określonych prac. MęŜczyźnie wolno samodzielnie decydować o własnym zdrowiu, kobiety natomiast zostały tego prawa pozbawione. 6

7 Zniesienie zakazu pracy kobiet na przykład w górnictwie, czy teŝ przy pracach związanych z koniecznością duŝego wysiłku fizycznego, nie spowoduje z pewnością lawinowego napływu kobiet do tych zawodów. Problem kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów moŝna rozwiązać poprzez jasne sprecyzowanie kryteriów niezbędnych do wykonywania danej pracy, a wówczas Ŝadne odgórne zakazy nie będą potrzebne. Przykładem przepisów, które mają charakter dyskryminujący są równieŝ regulacje dotyczące wieku emerytalnego. To prawda, Ŝe większość kobiet wykonujących cięŝką lub nieciekawą pracę nie marzy wcale o wydłuŝeniu wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, ale wprost przeciwnie chciałyby jak najszybciej wycofać się z aktywnego Ŝycia zawodowego. Są jednak kobiety i jest ich coraz więcej, które chciałyby pracować dłuŝej niŝ ustawowo uregulowany wiek emerytalny, a prawo utrudnia im to. Kobiety nie powinny być zmuszane do dłuŝszej pracy, ale zachęcane poprzez dodatki do swojej dotychczasowej emerytury do dłuŝszej pracy. Nierównościowy charakter mają równieŝ przepisy dotyczące zasiłków rodzinnych na małŝonka: męŝczyzna ma prawo do zasiłku na Ŝonę jeśli ukończyła ona 50 lat, natomiast kobieta ma prawo pobierać zasiłek rodzinny na męŝa dopiero po ukończeniu przez niego 65 roku Ŝycia. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy jest aŝ nadto widoczna i nikt tego nie kwestionuje. Kobiecie duŝo trudniej jest znaleźć pracę, nie tylko dlatego, Ŝe adresowanych jest do nich znacznie mniej ofert pracy, ale równieŝ dlatego, Ŝe mają one znacznie mniej moŝliwości przekwalifikowania zawodowego. Większość kursów zawodowych organizowanych przez biura pracy dotyczy zawodów uwaŝanych tradycyjnie za męskie, niewiele zaś adresowanych jest do kobiet. Nic nie robi się równieŝ w kierunku zachęcania kobiet do wykonywania nowych "męskich" zawodów. Coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe bycie kobietą znacznie ogranicza szanse zawodowe. Wiele zawodów wciąŝ jest niedostępnych dla kobiet, w innych wyraźnie preferuje się męŝczyzn. Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia prasowe, aby uświadomić sobie 7

8 zakres dyskryminacji kobiet: lepiej płatne oferty pracy adresowane są do męŝczyzn, kobiety poszukiwane są głównie na stanowiska sekretarek lub asystentek dyrektorów. Na porządku dziennym są pytania o to, czy poszukująca pracy kobieta ma rodzinę i dzieci. Posiadanie rodziny i dzieci stanowi powaŝną przeszkodę w znalezieniu atrakcyjnej pracy; wiadomo, obowiązki rodzinne "wpływają negatywnie na wydajność pracy kobiet". Badania wyraźnie pokazują, Ŝe posiadanie rodziny pomaga w karierze zawodowej męŝczyznom, kobietom zaś ją utrudnia. Wszystko to sprawia, Ŝe bezrobocie wśród kobiet jest znacznie wyŝsze niŝ wśród męŝczyzn a kobiety znacznie dłuŝej niŝ męŝczyźni pozostają bez pracy. a) Opis projektu Projekt "śycie zaczyna się po 40" powstał jako propozycja stworzenia nowatorskich rozwiązań, umoŝliwiających harmonijne godzenie Ŝycia zawodowego kobiet z Ŝyciem rodzinnym. Realizacja projektu była odpowiedzią na potrzebę wypracowania kompleksowego systemu wsparcia kobiet w procesie ich reintegracji z rynkiem pracy po okresie przerwy związanej z macierzyństwem. Projekt był realizowany w partnerstwie, zgodnie z zasadami Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt dąŝył do wypracowania modelowych narzędzi, które umoŝliwią skuteczny powrót na rynek pracy kobietom po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem oraz ich aktywizację zawodową w trakcie próby podjęcia powrotu. Zidentyfikowana grupa docelowa projektu obejmowała kobiety po 45 roku Ŝycia, które zrezygnowały z kariery zawodowej na rzecz pełnienia obowiązków rodzinnych, a teraz bezskutecznie próbują wrócić na rynek pracy. Biorąc pod uwagę opisane wyŝej trudności związane z reintegracją zawodową kobiet, Partnerstwo postawiło sobie za cel przywrócenie na rynek pracy kobiet po 45 8

9 roku Ŝycia, które zrezygnowały z uczestnictwa w Ŝyciu zawodowym na rzecz pełnienia obowiązków rodzinnych. Jednocześnie, Partnerstwo miało na celu zmianę stereotypowego postrzegania kobiet przez pracodawców jako pracowników niewygodnych i mniej efektywnych, co zostało osiągnięte poprzez ukazanie realnych korzyści wynikających z zatrudniania kobiet oraz umoŝliwienia im powrotu do pracy. Nieocenionym elementem w tym przypadku był opracowany i upowszechniony Znak Równości jako narzędzie (konkurs) promocji równości szans kobiet i męŝczyzn. b) Charakterystyka Partnerów Realizacja niniejszego projektu była moŝliwa dzięki zaangaŝowaniu róŝnorodnych podmiotów reprezentujących sektor publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Podmioty te tworzyły Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, tj. związek kilku instytucji i organizacji utoŝsamiających się z celami projektu oraz podejmujących działania zmierzające do rozwiązania problemów zidentyfikowanych na rynku pracy. RóŜnorodność Partnerów w tym przypadku zapewniła wieloaspektowe oraz poparte rzeczywistymi doświadczeniami spojrzenie na kwestię powrotu do pracy kobiet po okresie nieobecności na rynku pracy, związanym z pełnieniem ról domowych. KaŜdy z Partnerów miał określony indywidualny zakres obowiązków, wynikający ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności. ADMINISTRATOR: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Najstarsze i największe stowarzyszenie charytatywne w Polsce. Celem działalności PKPS jest niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz kształtowanie postaw społecznych w tym zakresie. Do najwaŝniejszych działań realizowanych przez PKPS zaliczyć naleŝy: 9

10 organizowanie usług opiekuńczych, udzielanie pomocy (głownie rzeczowej i finansowej) dla osób potrzebujących, prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie stołówek i jadłodajni, noclegowni. PARTNERZY: 1. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. Główny cel działalności ŚARR S.A.. to wpływanie na zrównowaŝony rozwój regionu świętokrzyskiego oraz podnoszenie poziomu jego potencjału gospodarczego poprzez realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć. Jest on realizowany dzięki podejmowanym róŝnorodnym inicjatywom: aktywne wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; tworzenie strategii rozwoju dla gmin i powiatów oraz programów rozwoju lokalnego i innych dla jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego; merytoryczne i finansowe uczestnictwo w realizacji inicjatyw gospodarczych w regionie świętokrzyskim; restrukturyzacja przedsiębiorstw działających w województwie; prowadzenie i współorganizowanie seminariów, szkoleń i kursów dotyczących programów edukacyjnych wynikających z potrzeb regionu. 2. Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej Misją WCDL, tak, jak i całej Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Podstawowymi formami działań WCDL są: Szkolenia dla radnych i pracowników samorządowych Inicjowanie powstawania i funkcjonowania forów Realizacja projektów 10

11 Pomoc doradcza 3. Urząd Miasta SkarŜysko-Kamienna Jednostka sektora finansów publicznych. Funkcjonuje w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym. 4. Powiatowy Urząd Pracy w SkarŜysku-Kamiennej Jednostka sektora finansów publicznych. Funkcjonuje w oparciu o ustawę o rynku pracy i promocji zatrudnienia. 5. Nowa Gazeta Praska Dwutygodnik. Publikowana w nakładzie 25 tys. egzemplarzy, na terenie obecnych dzielnic Warszawy: Białołęki, Targówka i Pragi Północ. Gazeta jest bezpłatna i utrzymuje się wyłącznie z ogłoszeń. Główne tematy to: sprawy samorządowe, historyczne, kulturalne, oświatowe. Gazeta nie jest związana z Ŝadną opcją polityczną. W 2000r. została odznaczona medalem 350-lecia nadania praw miejskich Pradze. 6. Gimnastyka Zdrowotna Urszula Boy Przedsiębiorca prywatny. 11

12 STRESZCZENIE Niniejsza publikacja prezentuje wyniki doświadczeń pracowników Projektu oraz analiz przezeń przeprowadzonych w trakcie realizacji Projektu: Partnerstwo na rzecz Rozwoju śycie zaczyna się po 40-ce. W rozdziale I autorzy podjęli próbę zaprezentowania doświadczeń PRR w pracy z przedstawicielami grupy bezrobotnych kobiet powracających na rynek pracy po okresie przerwy związanej z macierzyństwem, reprezentujących trzy diametralnie róŝne rynki pracy: wielką aglomerację miejską, miasto poprzemysłowe oraz małą gminę wiejską. W tym celu autorzy zebrali i usystematyzowali materiał zgromadzony podczas wykonywania działań Projektu, stanowiący często przedmiot róŝnych badań i analiz zrealizowanych w Projekcie. Rozdział II i III to prognoza sytuacji kobiet na rynku pracy, z zastosowaniem podziału na czynniki sprzyjające (szanse) oraz ograniczające (zagroŝenia); dokonana w oparciu o rezultaty wypracowane w Projekcie. Podręcznik zamykają rekomendacje i zalecenia PRR, sprecyzowane w obszarze rozwoju narzędzi oraz metod sprzyjających reintegracji zawodowej kobiet z rynkiem pracy. a) NajwaŜniejsze ustalenia Troska państwa o zatrudnienie dotyczy w równym stopniu męŝczyzn i kobiet. Jednak w przypadku kobiet jest to znacznie trudniejsze. Faktem jest bowiem gorsze połoŝenie kobiet w dostępie do zatrudnienia. Równie wysoki potencjał demograficzny oraz wyŝszy potencjał kwalifikacyjny kobiet w porównaniu z męŝczyznami, ich determinacja w poszukiwaniu pracy oraz realne oczekiwania wobec pracy i przyszłych zarobków (niŝsze niŝ w przypadku męŝczyzn) nie uzasadniają ich gorszej pozycji na rynku pracy. Sytuację tę tłumaczy się niedostosowaniem popytu na pracę do zawodów i kwalifikacji kobiet, ale argument ten osłabia skłonność kobiet do zmiany w zakresie 12

13 przygotowania zawodowego, zmiany zawodu i chęć przekwalifikowania. Czy zatem gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy jest przejawem ich dyskryminacji? Kobiety wciąŝ zarabiają średnio 30% mniej niŝ męŝczyźni, rzadziej awansują i zajmują kierownicze stanowiska. Kobieta aby awansować najczęściej musi być znacznie lepsza od męŝczyzny. Jak pokazują dane Państwowej Inspekcji Pracy, kobiety częściej niŝ męŝczyźni naraŝone są na łamanie ich praw pracowniczych. Zwolnienia kobiet w ciąŝy nie naleŝą do rzadkości, a ochrona pracy kobiet wracających z urlopów wychowawczych staje się coraz bardziej iluzoryczna. Co zatem sprawia, ze pomimo ustawowo zagwarantowanej równości kobiet i męŝczyzn dyskryminacja kobiet w Polsce jest tak szeroko rozpowszechniona? Pracodawcy mający zatrudnić kobietę rozwaŝają potencjalne skutki finansowe i organizacyjne dla zakładu pracy, wynikające z przysługujących kobiecie uprawnień. NaleŜą do nich m.in.: dodatkowe koszty obciąŝające pracodawcę wynikające z konieczności wypłaty wynagrodzenia lub dodatkowego świadczenia za czas nieprzepracowany z uwagi na dodatkowe uprawnienia pracownicze: konieczność wydłuŝenia umowy o pracę z kobietą w ciąŝy na czas do dnia porodu (gdy nie planowano wydłuŝenia okresu zatrudnienia), zwolnienie kobiet w ciąŝy na czas niezbędny od obowiązku świadczenia pracy (np. w związku z badaniami lekarskimi), przesuniecie kobiet w ciąŝy do innej pracy (w przypadku gdy praca na obecnym stanowisku stwarza zagroŝenia dla jej zdrowia), skrócenie czasu pracy karmiących matek, absencja pracownicza, wynikająca z obowiązków opiekuńczych (2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem); trudności natury organizacyjnej wynikające z: niemoŝności zatrudnienia w godzinach nadliczbowych i nocnych kobiet w ciąŝy, odmowa wyjazdu w delegację, brak zgody na wykonywanie pracy w porze nocnej 13

14 lub delegowanie poza stałe miejsce pracy, odmowa pracy w godzinach nadliczbowych kobiet opiekujących się dzieckiem do lat 4, nieobecności w pracy spowodowanej urlopem macierzyńskim lub wychowawczym, trudności związane z przywróceniem do pracy na dotychczasowych warunkach po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, korzystanie ze zwolnień opiekuńczych na opiekę nad małym dzieckiem do lat 8 (w przypadku choroby lub braku moŝliwości zapewnienia opieki) lub chorym do lat 14. W sumie wprowadzenie i rozbudowa rozwiązań prawno-instytucjonalnych, pozwalających na godzenie dwóch waŝnych ról społecznych: rodzicielskiej i zawodowej, wraz ze wzrostem aktywności zawodowej kobiet, moŝe stać się w pewnym zakresie barierą dla ich zatrudnienia w sytuacji braku popytu na pracę. Czy zatem rozwiązania prawno-instytucjonalne zmierzające do ułatwienia godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi stanowią stymulator, czy teŝ barierę zatrudnienia kobiet? 14

15 I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ ORAZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET W KONTEK- ŚCIE OBSZARÓW FUNKCJONOWANIA PRR Obecnie praca zawodowa stanowi nieodłączny element Ŝycia społecznego, natomiast aktywność zawodowa podlega określonym wymogom rynkowym, jak równieŝ uwarunkowaniom społecznym i ekonomicznym. Grupą społeczną szczególnie defaworyzowaną na rynku pracy są kobiety. Wynika to między innymi z mniejszej liczby zawodów wykonywanych przez kobiety, postrzegania ich przez pracodawców w kategorii mniej dyspozycyjnych jak równieŝ czynników kulturowych oraz obniŝającego się preferowanego wieku kobiet młode, o wysokich kwalifikacjach i duŝym doświadczeniu. Kobiety napotykają znaczące bariery w zatrudnieniu zarówno, kiedy wchodzą na rynek pracy po raz pierwszy, jak równieŝ kiedy próbują nań powrócić po dłuŝszej przerwie. Stopa bezrobocia wśród kobiet jest wyŝsza niŝ męŝczyzn. Zjawisko dyskryminacji kobiet odciska swe piętno takŝe w populacji zatrudnionych kobiet, które mają problemy z awansem, a tym samym z zajmowaniem znaczących stanowisk kierowniczych. Aby uzyskać pełen obraz sytuacji kobiet na rynku pracy naleŝy uwzględnić wieloaspektowy charakter tego zjawiska. Prezentowane niŝej zestawienia opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wydawnictw Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według badań BAEL kobiety niezmiennie stanowią około 52% ogółu ludności. Wśród populacji aktywnych zawodowo jest ich około 45%, natomiast wśród biernych zawodowo stanowią one ponad 60%. W roku 2006 udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 56,5%. W końcu 2006r. na 100 bezrobotnych męŝczyzn przypadało 130 bezrobotnych kobiet. W 2006r. odnotowano spadek bezrobocia wśród kobiet we wszystkich województwach najwyŝszy spadek miał miejsce w województwie dolnośląskim (16,7%), najniŝszy zaś w lubelskim (5,4%). Struktura bezrobocia kobiet uwarunkowana jest wieloma czynnikami. 15

16 Bezrobotne kobiety wg wieku lata lata lata lata lat Od 2001r. niezmiennie najliczniejszą grupę bezrobotnych kobiet stanowią kobiety w przedziale wiekowym lata. Stale natomiast wzrasta liczba bezrobotnych kobiet w wieku lat. Odsetek bezrobotnych kobiet w wieku lata w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet od 2001r. systematycznie się zmniejsza. Pomimo to w 2006r. osoby młode stanowiły najwyŝszy odsetek w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych kobiet ogółem (odpowiednio: lata: 21%, lata: 30,7%). Jednocześnie młode osoby zdecydowanie krócej pozostają w ewidencji bezrobotnych, a tym samym są grupą najmniej naraŝoną na długotrwałe bezrobocie. 16

17 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia i płci (2006) wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólno-kształcące kobiety męŝczyŝni zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Zasadniczo poziom wykształcenia społeczeństwa ulega zdecydowanej poprawie. Jednocześnie bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od męŝczyzn. W 2006r. wykształcenie wyŝsze posiadało 7,3% bezrobotnych kobiet i 4,6% męŝczyzn. Wykształceniem policealnym i zawodowym legitymowało się 25,5% kobiet (17,5% męŝczyzn), zaś średnie ogólnokształcące posiadało 11,0% bezrobotnych kobiet (5,1% męŝczyzn). Najwięcej kobiet bezrobotnych to kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej (28,8%) oraz zasadniczym zawodowym (27,4%). 17

18 Bezrobotni wg staŝu pracy (2006) męŝczyźni kobiety do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez staŝu W 2006r. najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające staŝu pracy: kobiety 26,1% populacji bezrobotnych kobiet, męŝczyźni 20,4% bezrobotnych męŝczyzn. Drugą grupę pod względem wielkości stanowili bezrobotni posiadający 1 5 letni staŝ pracy, przy czym 18,4% to kobiety, a 19,4% to męŝczyźni. Grupa bezrobotnych ze staŝem lat to odpowiednio 16,6% kobiet i 15,9% męŝczyzn. Najmniejszą grupą wśród bezrobotnych kobiet stanowiły kobiety, które przepracowały ponad 30 lat 0,8%. Podobnie było w przypadku męŝczyzn 3,5%. 18

19 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy i płci (2006) do 1 m- ca pow. 24 czas pozostawania bez pracy w miesiącach kobiety męŝczyźni Czynnikiem wywierającym ogromny wpływ na kwestię bezrobocia jest czas pozostawania bez pracy. Im jest on dłuŝszy, tym osoba bezrobotna odczuwa więcej frustracji z powodu braku pracy i perspektyw na zatrudnienie. Związana jest z tym takŝe utrata motywacji do szukania pracy. PoŜądanym zjawiskiem jest więc jak najkrótszy czas pozostawania bez pracy, poniewaŝ bezrobocie długookresowe jest znacznie trudniejsze do pokonania. Dodatkowo, dłuŝsze pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie. Rosną wymagania pracodawców, zmieniają się techniki i organizacja pracy, konieczne jest uzupełnianie kwalifikacji, a nawet zmiana zawodu. DłuŜsze pozostawanie bez pracy powoduje, Ŝe ewentualni kandydaci stają się, ze względu na dezaktualizację swoich wiadomości i doświadczeń, mało interesujący dla pracodawców. W 2006 roku wraz ze wzrostem czasu pozostawania bez pracy procentowy udział kobiet w danej grupie zwiększał się. Wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji do 1 miesiąca kobiety stanowiły 42,7%, natomiast w grupie osób oczekujących na podjęcie zatrudnienia powyŝej 24 miesięcy było 64,1% kobiet. 19

20 Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy jest wydłuŝający się okres pozostawania bez pracy, o czym świadczy wysoki wzrost poziomu bezrobocia wśród kobiet pozostających bez pracy powyŝej 24 miesięcy. W końcu 2006 roku ta grupa bezrobotnych kobiet była najliczniejsza 38,4% ogółu zarejestrowanych kobiet. W ewidencji urzędów pracy najmniej było bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy do 1 miesiąca 5,4% ogółu bezrobotnych kobiet. 13,4% stanowiły kobiety pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy, natomiast bez pracy od 3 do 6 miesięcy pozostawało 13,2% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet. Wśród bezrobotnych kobiet najwięcej było osób poszukujących pracy powyŝej 12 miesięcy (54,1% ogółu bezrobotnych kobiet). Ta grupa zdominowana została przez kobiety bez staŝu pracy (25,1%) oraz kobiety ze staŝem lat (18,8%). Weryfikacja średniego czasu pozostawania bez pracy pokazuje, Ŝe kobiety pozostają w stanie bezrobocia 16,5 miesiąca, natomiast męŝczyźni 13,5 miesiąca. RóŜnica w czasie pozostawania bez pracy kobiet i męŝczyzn zmniejsza się systematycznie. Kobiety są bardziej naraŝone na długotrwałe bezrobocie, aniŝeli męŝczyźni. Pomimo niŝszego wieku kobiet bezrobotnych oraz ich wyŝszego wykształcenia wciąŝ napotykają wiele barier uniemoŝliwiających im podjęcie zatrudnienia. Statystyki rynku pracy dotyczące bezrobotnych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, określając przynaleŝność bezrobotnych do odpowiedniej sekcji i sektora własności, są znaczącym źródłem informacji o dokonujących się przemianach w gospodarce. Wśród bezrobotnych kobiet 18,8% poprzednio pracowało w sektorze publicznym i 68,0% w sektorze prywatnym. W 2006 roku 5,6% bezrobotnych kobiet (poprzednio pracujących) stanowiły kobiety zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Największa jest grupa bezrobotnych kobiet uprzednio pracujących w zakładach sekcji przetwórstwa przemysłowego i wynosi 24,1%, natomiast w sekcji handel i naprawy zwolnienia z przyczyn zakładu pracy 5,0%. 20

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o.

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o. 91 NOWYCH FIRM projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowozachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. W ciągu ostatnich 10 lat najwyŝszą liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo

Plany dezaktywizacji zawodowej

Plany dezaktywizacji zawodowej Plany dezaktywizacji zawodowej (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE PRIORYTETOWYCH GRUP WSPARCIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA W ROKU 2011

W SPRAWIE PRIORYTETOWYCH GRUP WSPARCIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA W ROKU 2011 Uchwała nr 2 RADY KRAJOWEJ ZWIĄZKU MŁODZIEśY WIEJSKIEJ z dnia 17 grudnia 2010r. W SPRAWIE PRIORYTETOWYCH GRUP WSPARCIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA W ROKU 2011 Zaostrzający się kryzys na europejskich i światowych

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie polityka równości szans płci

Szkolenie polityka równości szans płci Szkolenie polityka równości szans płci w ramach projektu pt. Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim Równość szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

" Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 Równość płci w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu " Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Konferencja Bogusława Niewęgłowska Społeczna odpowiedzialność według specjalistów zarządzania i ekonomistów Milton Friedman uważa, że odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Uchwała nr XLVIII/252/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego na lata 2009-2013 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych.

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych. Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staŝy, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staŝy,

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy * * * Ankieta dla kobiet

Konkurs dla firm Mama w pracy * * * Ankieta dla kobiet Konkurs dla firm Mama w pracy Organizatorzy i Partnerzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC * * * Ankieta dla kobiet Szanowna Pani, Prosimy o udział w ankiecie

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZROBOTNI POZOSTAJĄCY BEZ PRACY POWYśEJ 12 MIESIĘCY OD MOMENTU ZAREJESTROWANIA SIĘ Analiza zmian w latach 1993-2008 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 6438 osób i zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy

Konkurs dla firm Mama w pracy Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC Szanowna Pani, * * * Ankieta dla kobiet prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo