WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM"

Transkrypt

1 MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego 17/407, Warszawa WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM Streszczenie: Praca obejmuje: opracowanie koncepcji Zapory Sieciowej z wykorzystaniem platformy PLD-Linux oraz dostępnych narzędzi, implementacja wybranych mechanizmów bezpieczeństwa oraz zbadanie efektywności opracowanej Zapory Sieciowej. Przedstawiono również szczegółową konfigurację sieci testowej, elementów Zapory Sieciowej, a także przetestowano Zaporę pod względem odporności na ataki typu skanowanie portów, ICMP Flood, SYN Flood oraz określono wpływ przetwarzania reguł Zapory Sieciowej na czas realizacji transakcji HTTP dla ruchu WWW dokonując stosownych pomiarów. Słowa kluczowe: firewall, http, WWW, internet 1. Wstęp W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie korporacji wykorzystujących systemy komputerowe w środowisku sieciowym IP. Coraz częściej przechowywane są w nich dane, do których nieautoryzowany dostęp miałby destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie firmy. Stale rośnie zagrożenie różnego rodzaju oddziaływania destruktorów na posiadane zasoby (m.in. ataki DDoS). W związku z tym, konieczne stało się stosowanie mechanizmów i narzędzi utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

2 152 Mateusz Kwaśniewski, Dariusz Laskowski Podstawowym narzędziem bezpieczeństwa stojącym na granicy między siecią publiczną i prywatną jest Zapora Sieciowa. Jej naczelnym zadaniem jest kontrolowanie dostępu do zasobów sieci poprzez analizę ruchu IP. Aktualnie na rynku dostępne są dedykowane urządzenia pełniące funkcję Zapór Sieciowych określane jako sprzętowe Zapory Sieciowe. Alternatywą dla tych urządzeń stały się programowe rozwiązania Zapór Sieciowych, a w szczególności rozwiązania oparte o systemy klasy Unix i narzędzia open source owe pozwalające na projektowanie i skalowanie optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału. Realizacja programowej Zapory Sieciowej wymaga wyboru platformy systemowej oraz narzędzia programowego. W przypadku sieciowych systemów operacyjnych najczęściej stosuje się rozwiązania Windows Serwer firmy Microsoft oraz systemy klasy Unix. Ze względu na fakt, iż występują między nimi ogromne różnice zarówno w architekturze systemu jak i w architekturze i poziomie bezpieczeństwa, należy rozważyć te kwestie przed wyborem odpowiedniego systemu operacyjnego jako platformy do budowy programowej Zapory Sieciowej. 2. Analiza bezpieczeństwa współczesnych systemów operacyjnych Kluczowym elementem procesu budowania systemu komputerowego jest wybór systemów operacyjnych dla sieciowych stacji roboczych. Ze względu na fakt, iż bezpieczeństwo systemu operacyjnego stanowi fundament ochrony informacji przechowywanych na sieciowych stacjach roboczych, należy dokonać wyboru systemu o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Istotnym komponentem każdej sieci teleinformatycznej są serwery usług. W przypadku rozwiązań serwerowych, najczęściej wykorzystywane są systemy operacyjne Windows Server firmy Microsoft oraz systemy klasy Unix. Poziomy te określają różne sposoby zabezpieczania sprzętu, oprogramowania i danych. Klasyfikacja ma charakter dziedziczenia, co oznacza, iż wyższe poziomy posiadają wszystkie cechy poziomów niższych. Poziomy bezpieczeństwa zostały sklasyfikowane następująco [RFC-1][WCP-1]: Poziom D - jest to poziom, który oznacza brak jakichkolwiek zabezpieczeń systemu operacyjnego i określa jego całkowity brak wiarygodności. Jedynym sposobem zapewnienia jego bezpieczeństwa jest fizyczne ograniczenie dostępu.

3 Walidacja wybranych cech zapory sieciowej 153 Poziom C1 - to najniższy poziom bezpieczeństwa, gdzie system operacyjny posiada mechanizm autoryzacji dostępu. Każdy użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu musi zalogować się podając identyfikator oraz hasło. Poziom C2 - poziom ten gwarantuje automatyczne rejestrowanie wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzeń. Poziom zapewnia silniejszą ochronę kluczowych danych systemowych takich jak np. baza danych haseł użytkowych, gdzie informacja o identyfikatorach użytkowników i hasłach są dostępne wyłącznie dla systemu operacyjnego. Poziom B1 - wprowadza etykiety poziomu bezpieczeństwa pozwalające na stopniowanie poziomu poufności obiektów i poziomu zaufania do poszczególnych użytkowników. Ma wdrożone mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do zasobów systemu, co może np. sprowadzić się do braku możliwości zmiany charakterystyki dostępu do plików i kartotek przez określonego użytkownika. Poziom ten blokuje możliwość zmiany praw dostępu do obiektu dla jego właściciela. Poziom B2 - poziom wymaga przypisania każdemu obiektowi systemu komputerowego etykiety bezpieczeństwa określającej status tego obiektu w odniesieniu do przyjętej polityki bezpieczeństwa np. gdy obiekt "użytkownik" żąda dostępu do obiektu np. pliku, system ochrony akceptuje lub odrzuca to żądanie na podstawie porównania zawartości etykiet bezpieczeństwa tych obiektów. Etykiety te ulegają dynamicznej zmianie. Dodatkowo należy zapewnić ochronę systemu przed penetracją; Poziom B3 - jest rozszerzeniem problemu bezpieczeństwa na sprzęt komputerowy. W tym przypadku bezwzględnie obowiązkowym jest chronienie zarówno przechowywanej jak i przesyłanej informacji. Przykład: terminale połączone z serwerem tylko za pośrednictwem wiarygodnego okablowania i specjalizowanego sprzętu gwarantującego, że nikt nie będzie w stanie "podsłuchać" klawiatury; Poziom A1 - jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cała konfiguracja sprzętowo-programowa wymaga matematycznej weryfikacji. W związku z tym pojawia się problem zwiększonego obciążenia systemu, z powodu dużych wymagań mechanizmów bezpieczeństwa. Uzyskały go jedynie pewne komponenty sieciowe np. SCC Secure Network Server lub Gemini Trusted Network Processor. Świadectwem przynależności systemu operacyjnego do danego poziomu jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa Common Criteria w ramach systemu

4 154 Mateusz Kwaśniewski, Dariusz Laskowski certyfikacji Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL). Dla każdego z poziomów został określony certyfikat EAL. W systemach Linux widoczna jest duża podatność na liczne ataki. Ponadto, większość narzędzi wykorzystywanych przez włamywaczy dostępna jest pod systemy Unix. Jednak niektóre z cech, takie jak dostępność kodu źródłowego, czy też dobre środowisko wymiany, stanowią o wielkiej elastyczności systemów i mogą być wykorzystane również do ich wzmocnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Systemy Unix, Linux i inne udostępniają wydajne środowisko programistyczne. Liczne kompilatory i biblioteki systemowe wykorzystywane do kompilacji jądra są dostępne na zasadzie otwartej licencji, co umożliwia włamywaczowi przygotowanie oprogramowania ingerującego w jądro systemu, czy też narzędzia do przeprowadzenia ataku na system. Zagadnienie bezpieczeństwa systemów klasy Unix można sprowadzić do opisu uwierzytelnienie użytkowników i kontrola dostępu do zasobów jako dwóch podstawowych funkcji bezpieczeństwa. 3. Sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa Coraz częściej sieci teleinformatyczne wspomagają przedsiębiorstwa w realizacji ich zadań statutowych. Przesyłane w nich informacje bardzo często wymagają zachowania wysokiego poziomu poufności tak, aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom do nich dostęp. W związku z tym powstały liczne sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa, które można sklasyfikować jako: mechanizmy transmisji danych oraz dostępu do sieci. Ze względu na fakt, iż spektrum sieciowych mechanizmów bezpieczeństwa jest bardzo szerokie, dokonano przeglądu mechanizmów istotnych z punktu widzenia ruchu obsługiwanego przez Zapory Sieciowe. W celu sformalizowania przepływu informacji pomiędzy urządzeniami w sieciach komputerowych opracowano siedmio warstwowy model odniesienia tzw. model OSI (ang. Open Systems Interconnection) w którym zdefiniowano funkcje sieciowe z wykorzystaniem określonych protokołów. Rysunek 1 przedstawia warstwy modelu OSI oraz zasięg informacji w określonych urządzeniach sieciowych. W każdej z warstw dostępne są mechanizmy pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych w nich funkcji sieciowych. Ze względów praktycznych warstwy modelu OSI dzielimy na warstwy niższe realizujące funkcje transportowe, implementowane programowo lub z wykorzystaniem dedykowa-

5 Walidacja wybranych cech zapory sieciowej 155 nych urządzeń sieciowych oraz wyższe związane z aplikacjami - są realizowane programowo. Rys. 1. Model OSI oraz zasięg jednostki informacji w określonych urządzeniach sieciowych [7] Aktualnie na rynku dostępne są Zapory Ogniowe występujące w postaci aplikacji użytkowych mających na celu ochronę pojedynczej stacji roboczej oraz Zapory Sieciowe. W nomenklaturze sieci teleinformatycznych, Zapora Sieciowa jest narzędziem mającym za zadanie ochronę systemu komputerowego przed przesyłaniem nieautoryzowanych danych z jednej sieci do drugiej co przedstawia Rysunek 2. Charakteryzuje się ona następującymi właściwościami: całkowity ruch w sieci musi przechodzić przez Zaporę Sieciową, przez Zaporę Sieciową przepuszczany jest jedynie ruch określony na podstawie lokalnie zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa, Zapora Sieciowa jest odporna na penetrację. Rys. 2. Zapora Sieciowa jako element sieci teleinformatycznej

6 156 Mateusz Kwaśniewski, Dariusz Laskowski Zapory Sieciowe działają przede wszystkim w warstwie sieciowej i transportowej modelu OSI, jednak współczesne rozwiązania scalają różne mechanizmy bezpieczeństwa na przekroju wszystkich warstw modelu OSI. Najważniejsze funkcje oferowane przez współczesne Zapory Sieciowe to [1]: filtrowanie adresów i portów, filtrowanie zawartości, trasowanie pakietów, ochrona adresów IP i przesyłanie komunikacji dalej, oddzielenie, ochrona przed atakami, skanowaniem komputerów, uwierzytelnianie i szyfrowanie, rejestrowanie komunikacji w dziennikach, Zapewnienie bezpieczeństwa jest ważne na poziomie każdej warstwy modelu OSI. Jednak, ze względu na istotność warstwy sieciowej, w której odbywa się zasadniczy proces przesyłania danych między urządzeniami, sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa podzielono na: mechanizmy warstwy sieciowej, mechanizmy warstw pozostałych. 4. Koncepcja zapory bezpieczeństwa Realizacja programowej Zapory Sieciowej wymaga wyboru platformy systemowej oraz narzędzia programowego. Niniejsza koncepcja bazuje na systemie klasy Unix - Linux PLD z jądrem 2.6 ze względu na jego wysoki poziom bezpieczeństwa, niewielkie wymagania sprzętowe oraz posiadanie dużej liczby narzędzi programowych umożliwiających zbudowanie funkcjonalnej i efektywnej Zapory Sieciowej. Ponadto, wykorzystano jedną z architektur Firewalli opisanych w rozdziale 3, a także połączono funkcjonalność filtra pakietów z pośredniczącym serwerem Proxy. Koncepcja Zapory Sieciowej oparta jest na sieci IP wersji 4. Architektura Screened Subnet pozwala na wydzielenie segmentu sieci (strefy zdemilitaryzowanej), w której zostały osadzone serwery usług. Segment taki stanowi dodatkową fizyczną warstwę zabezpieczeń systemu komputerowego, poprzez odizolowanie sieci prywatnej od sieci publicznej. Ogólną architekturę projektowanej Zapory Sieciowej przedstawia rysunek (Rys. 3).

7 Walidacja wybranych cech zapory sieciowej 157 Zasadniczą częścią architektury są routery (filtry), które kontrolują dostęp do zasobów danej sieci. W niniejszej koncepcji wyróżniono: router dostępowy (zewnętrzny filtr pakietów) umieszczony na granicy między siecią publiczną a strefą DMZ oraz router wewnętrzny (wewnętrzny filtr pakietów) zlokalizowany pomiędzy strefą DMZ a siecią prywatną. Urządzenia te pełnią następujące funkcje: 1. Router dostępowy: Filtrowanie pakietów z analizą stanu połączeń; Kontrola dostępu użytkowników sieci publicznej do zasobów strefy DMZ; Obrona sieci wewnętrznej przed atakami (ataki DoS, skanowanie portów); Translacja adresów i portów z wykorzystaniem mechanizmu NAT i PAT; Pełnienie funkcji bramy SSL VPN. 2. Router wewnętrzny: Filtrowanie pakietów z analizą stanu połączeń; Kontrola dostępu użytkowników sieci prywatnej do zasobów strefy DMZ i sieci publicznej na podstawie adresów MAC; Pełnienie funkcji pośredniczącego serwera Proxy dla usługi WWW. VLAN 20 Strefa DMZ FTP WWW VLAN 10 Trunking 802.1q Trunking 802.1q Sieć prywatna Sieć publiczna Router dostępowy (zewnętrzny filtr) Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) VLAN 30 SMTP/POP3 DNS Rys. 3. Ogólna architektura Zapory Sieciowej Budowę strefy DMZ oparto o zarządzany przełącznik umożliwiający przydzielanie poszczególnych jego portów do konkretnych sieci VLAN. Ze względu na fakt, iż zarówno router dostępowy jak i router wewnętrzny wymagają dostępu do różnych sieci VLAN w strefie DMZ, przyłączono je do przełącznika po-

8 158 Mateusz Kwaśniewski, Dariusz Laskowski przez port trunkingowy (ang. trunking port) wykorzystujący standard enkapsulacji 802.1q. Enkapsulacja 802.1q polega na określaniu przynależności ramek typu Ethernet do określonych sieci VLAN tzw. tagowaniu. W tym celu, do każdej ramki dodawane jest dwubajtowe pole TCI (ang. Tag Control Information) zawierające pole VID (ang. VLAN ID) i określające, do której sieci VLAN należy dana ramka. Aby umożliwić komunikację routerów Zapory Sieciowej z poszczególnymi sieciami VLAN konieczne jest utworzenie logicznych podinterfejsów (ang. subinterfaces) należących do określonych sieci VLAN na pojedynczym, fizycznym interfejsie sieciowym. Ponadto, komunikacja pomiędzy sieciami VLAN może odbywać się jedynie poprzez router obsługujący standard 802.1q. Rozwiązanie strefy DMZ w oparciu o sieci VLAN posiada wiele zalet. Najważniejsze z nich to: możliwość tworzenia wielu podsieci z wykorzystaniem pojedynczego przełącznika, możliwość separacji stacji w strefie DMZ, możliwość kontroli dostępu i filtracji ruchu do poszczególnych sieci VLAN, gdyż całkowity ruch przechodzi przez router, kontrolowanie ruchu pomiędzy poszczególnymi sieciami VLAN, wysoka skalowalność strefy DMZ. W ramach niniejszej koncepcji Zapory Sieciowej, strefę DMZ oparto na trzech sieciach VLAN. Pierwszą sieć VLAN (VLAN 10) wykorzystano do przesyłania ruchu pomiędzy routerami Zapory Sieciowej, dzięki czemu zapewniono komunikację użytkowników sieci chronionej z siecią publiczną. Do drugiej sieci (VLAN 20) przyłączono serwery usług WWW oraz FTP, do których jest wymagany dostęp dla użytkowników sieci publicznej. W trzeciej sieci VLAN (VLAN 30) zlokalizowano serwery usług, które wymagają zapewnienia komunikacji z siecią publiczną na określonych portach. Są nimi: serwer pocztowy SMTP/POP3, do którego dostęp posiadają również autoryzowani użytkownicy zdalni oraz lokalny serwer DNS. Ponadto, dostęp do tych sieci posiadają użytkownicy sieci prywatnej. Jako przełącznik w strefie DMZ wykorzystano urządzenie Cisco Dzięki jego funkcjonalności możliwe jest przywiązanie interfejsów FastEthernet (posiada 8 interfejsów FastEthernet switch) do konkretnych sieci VLAN. Dwa porty VLAN wykorzystano jako porty trunking owe, do których przyłączono routery Zapory Sieciowej (Port Fa 2 i Fa 3). Do portu Fa 6 i 7 przywiązano VLAN 20 a do portu Fa 8 i 9 VLAN 30. Ze względu na fakt, iż użytkownicy sieci prywatnej wymagają dostępu do sieci publicznej, należało w routerach dostępowym i wewnętrznym ustalić trasę

9 Walidacja wybranych cech zapory sieciowej 159 domyślnej bramy (ang. default gateway). Trasę taką skonfigurowano również w serwerach usług, do których jest wymagany dostęp z sieci publicznej. Ponadto, w routerze dostępowym i serwerach usług ustawiono trasę do sieci prywatnej ( /24). VLAN 20 Strefa DMZ FTP WWW VLAN 10 Trunking 802.1q Trunking 802.1q Sieć prywatna Sieć publiczna Router dostępowy (zewnętrzny filtr) Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) VLAN 30 SMTP/POP3 DNS Rys. 4. Architektura sieci testowej Administrator ( ) /24 VLAN 20 Strefa DMZ UDP Tunel SSL/VPN Tunel SSL/VPN UDP Sieć publiczna Brama SSL/VPN VLAN / Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) Sieć prywatna /24 Użytkownik Zdalny ( ) /24 VLAN 30 Rys. 5. Realizacja połączeń SSL VPN w sieci testowej Koncepcja Zapory Sieciowej pozwala realizować połączenia VPN z sieci publicznej do strefy DMZ w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do jej zasobów. Funkcję bramy VPN pełni router dostępowy zapewniając komunikację VPN typu client-to-site z wykorzystaniem tuneli SSL VPN. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu umożliwienia prowadzenia na odległość

10 160 Mateusz Kwaśniewski, Dariusz Laskowski działań administracyjnych, a także umożliwienia użytkownikom zdalnym dostępu do serwerów WWW, FTP oraz SMTP/POP3. W związku z tym, zdefiniowano dwie grupy dostępowe: grupa administratorów oraz grupa użytkowników zdalnych. Dla każdej z grup wydzielono tunel SSL VPN, na podstawie którego definiowany jest dostęp do określonych usług. Każdy z użytkowników nawiązujący połączenie przez tunel SSL/VPN musi zostać uwierzytelniony przez bramę VPN. Brama VPN nasłuchuje połączeń na oddzielnych portach dla każdego z tuneli. W koncepcji Zapory wykorzystano oprogramowanie OpenVPN, które udostępnia dwie metody uwierzytelniania użytkowników i szyfrowania komunikacji: mechanizm współdzielonego klucza (ang. pre-shared key) z wykorzystaniem certyfikatów cyfrowych SSL X. Badanie efektywności Zapory Sieciowej Testowanie efektywności Zapory Sieciowej sprowadzono do dwóch zasadniczych części. W pierwszej części zbadano bezpieczeństwo Zapory Sieciowej testując jej odporność na próby skanowania portów oraz najczęściej wykorzystywane ataki odmowy usługi ICMP Flood oraz SYN Flood, stanowiące podstawę rozproszonych ataków DDoS. Druga część badania ma na celu pokazanie wpływu Zapory Sieciowej na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej celu przeprowadzenia badań odporności sieci na wybrane ataki zestawiono stanowisko jak na rysunku (Rys. 6). Rys. 6. Schemat sieci do testowania odporności na wybrane ataki

11 Walidacja wybranych cech zapory sieciowej 161 Testy zrealizowano wykorzystując następujące aplikacje: Wireshark v analizator ruchu oraz protokołów sieciowych, Nmap v.6.31 narzędzie open-source do eksploracji sieci i audytów bezpieczeństwa, Hping2 generator pakietów ICMP/UDP/TCP z możliwością dowolnej modyfikacji nagłówka pakietów IP, Pomiary wydajnościowe usługi WWW zrealizowano dla trzech poziomów bezpieczeństwa Zapory Sieciowej. Badania przeprowadzono zgodnie z rysunkiem 7. Punkt pomiarowy Serwer WWW Router dostępowy (zewnętrzny filtr) Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) Użytkownik Ruch HTTP Rys. 7. Schemat stanowiska do przeprowadzenia testów wydajnościowych Literatura 1. Shimorski J. R., Shinder Littlejohn D., Shinder w. Thomas Wielka Księga Firewalli, HELION, Warszawa Kirch O., Dawson T. Linux podręcznik administratora sieci, Wydawnictwo RM, Warszawa Benjamin H., CCIE 4695 CCIE Security, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kopyt P., Kułakowski M., Niemiec K. Firewall praca zaliczeniowa z przedmiotu Administracja systemem komputerowym, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper & D. Brent Chapman Building Internet Fire-walls 2nd Edition, 2000

12 162 Mateusz Kwaśniewski, Dariusz Laskowski 6. M. G. Gouda, Xiang-Yang A. Liu Firewall Design: Consistency, Completeness and Compactness, IEEE Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka, cz.1, Wydawnictwo IDG, Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka, cz.3, Wydawnictwo IDG, MalewskI K. Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne- praca dyplomowa, Białas A. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT 2007

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOUSŁUGOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W OPARCIU O WEBOWĄ PLATFORMĘ ZARZĄDZANIA DANYMI SHAREPOINT SERVER 2010 ORAZ PAKIETU MOODLE

PROJEKT WIELOUSŁUGOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W OPARCIU O WEBOWĄ PLATFORMĘ ZARZĄDZANIA DANYMI SHAREPOINT SERVER 2010 ORAZ PAKIETU MOODLE MATEUSZ KWAŚNIEWSKI HUBERT KUCHAREK DARIUSZ LASKOWSKI E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, hubert.kucharek@gmail.com dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo