1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny."

Transkrypt

1 Międzynarodowy biuletyn informacyjny dla Klientów Instalowanie Maszyn IBM Celem niniejszego biuletynu jest objaśnienie warunków przedstawionych przez IBM oraz opisanie globalnych praktyk stosowanych przez IBM w powiązaniu z instalacją maszyn IBM 1. Niniejszy biuletyn jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedaż i instalowanie maszyn IBM to transakcje, które podlegają określonym dla nich warunkom oraz warunkom dotyczącym powiązanych produktów. Informacje zawarte w niniejszym biuletynie nie zmieniają i nie modyfikują takich warunków ani ewentualnych innych umów, jakie Klient zawarł z IBM. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentacją instalacyjną konkretnego produktu a niniejszym biuletynem zastosowanie wobec takiego produktu ma jego dokumentacja instalacyjna. Część 1: Objaśnienie warunków instalowania produktu IBM Część zapisów par. 3.3 Umowy IBM z Klientem w wersji z 2012 r. 2 ( Umowa ) dotyczy instalowania maszyn nabytych na warunkach tej Umowy. Wcześniejsze wersje Umowy IBM z Klientem zawierały takie same zapisy lub postanowienia będące ich odpowiednikami. Maszyny nabyte za pośrednictwem Partnera Handlowego IBM powinny podlegać równoważnym warunkom instalowania. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe objaśnienia dotyczące tych warunków. 1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny. W zapowiedziach dotyczących sprzętu 3 IBM zamieszcza wykaz zwany określonym środowiskiem pracy, gdzie zawarte są wymagania, o których mowa w powyższym postanowieniu Umowy. Przykładowo w zapowiedziach mogą zostać wyszczególnione wszystkie lub niektóre z następujących pozycji: wymagania dotyczące zasilania (na przykład napięcie 220 V, natężenie 60 A itd.), zakres odpowiednich temperatur (na przykład od 15 C od 25 C), maksymalne dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu (na przykład maksymalnie Procedury instalacyjne dotyczące maszyn IBM System x mogą różnić się od objaśnień zawartych w niniejszym biuletynie. Pytania na temat instalowania maszyn System x należy zgłaszać do przedstawiciela IBM. 2 Wersję Umowy IBM z Klientem obowiązującą w Stanach Zjednoczonych można znaleźć pod poniższym adresem: W innych krajach należy kontaktować się z przedstawicielem IBM. 3 Zapowiedzi produktów IBM można znaleźć pod poniższym adresem: 1

2 cząsteczek na milion o rozmiarze przekraczającym 100 mikronów), wymagania dotyczące podłogi (na przykład przygotowanie podłogi technicznej). We wszystkich aktualnościach produktowych dotyczących sprzętu IBM wymienia wszystkie niezbędne specyfikacje, ponieważ gwarancja udzielana na produkt obowiązuje tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w specyfikacjach eksploatacyjnych danej maszyny 4. Jeśli maszyna jest eksploatowana w sposób odbiegający od zapisów jakiejkolwiek opublikowanej specyfikacji, IBM nie ma obowiązku świadczyć serwisu na warunkach gwarancji. To samo dotyczy okresu pogwarancyjnego IBM zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe dotyczących sprzętu, pod warunkiem że eksploatacja maszyny przebiega zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami. 2. IBM stosuje standardowe procedury instalacyjne, które musi pomyślnie zakończyć, aby Maszyna IBM (inna niż Maszyna Zainstalowana przez Klienta lub Maszyna, której termin instalacji został przesunięty przez Klienta) została uznana za zainstalowaną. Powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie maszyn oznaczonych klauzulą Instalacja wykonywana przez IBM ( Maszyny Instalowane przez IBM ) czyli maszyn objętych wymogiem zainstalowania przez IBM. IBM stosuje taki zapis w niektórych przypadkach ze względu na ciężar maszyny lub stopień trudności jej instalowania, który wymaga szczególnych kwalifikacji i/lub specjalnych narzędzi. Maszynami Instalowanymi przez IBM są maszyny IBM System z ( komputery mainframe ) oraz większość innych najlepszych w swojej klasie produktów sprzętowych IBM. Instalacja takiej maszyny jest zawarta w cenie jej zakupu, pod warunkiem że maszyna zostanie zainstalowana w sześć miesięcy od dostawy. W przypadku niektórych rodzajów maszyn IBM wymaga, aby Klient opracował plan instalowania. Wówczas IBM udziela Klientowi bezpłatnej asysty oraz publikuje listę kontrolną dotyczącą planów instalowania większości sprzętu IBM. Obecnie IBM wymaga opracowania takiego planu dla pierwszej maszyny IBM Power System instalowanej w danej lokalizacji, dla innego sprzętu IBM oraz dla wielu różnych instalacji maszyn System z. Klienci mogą zadawać pytania dotyczące wymogów planowania instalacji do konkretnych maszyn IBM przedstawicielowi IBM opiekującemu się Klientem. IBM opracowuje dla każdej Maszyny Instalowanej przez IBM konkretny instruktaż instalowania, do którego powinien zastosować się przedstawiciel serwisu IBM ( Przedstawiciel Serwisu ). Zazwyczaj w dokumencie tym znajduje się opis procedury rozpakowania maszyny, składania jej na podłodze w lokalu Klienta, ładowania kodu maszynowego, uruchamiania procedur diagnostycznych w celu sprawdzenia poprawności instalacji oraz (w przypadku zwracanych części objętych dodatkami MES) pakowania wymontowanych części i ich zwrotu do IBM. Są to standardowe procedury instalacyjne, o których mowa w postanowieniach Umowy IBM z Klientem i których używa się w odniesieniu 4 Warunki Ograniczonej Gwarancji IBM można znaleźć pod poniższym adresem: 2

3 do każdej instalacji maszyny konkretnego typu. International Business Machines Corporation Z powyższego postanowienia wynika, że termin instalacji musi zostać zaplanowany. Odpowiedni harmonogram powinien zostać uzgodniony pomiędzy Klientem i IBM. Zgodnie z warunkami obecnie obowiązującej Umowy IBM z Klientem maszynę należy zainstalować w ciągu 30 dni od jej dostarczenia. Jeśli Klient zwróci się do IBM o wyznaczenie późniejszego terminu, IBM ma prawo (zgodnie z postanowieniami Umowy IBM z Klientem) uznać daną maszynę za zainstalowaną, co oznacza rozpoczęcie okresu gwarancyjnego. Jeśli Klient zwróci się do IBM o przeprowadzenie instalacji w terminie późniejszym niż sześć miesięcy od dostarczenia maszyny, instalacja będzie podlegać opłacie. Po rozpoczęciu instalowania maszyny IBM doprowadzi do pomyślnego zakończenia powiązane z nią procedury instalacyjne. Oznacza to, że IBM wykona wszystkie standardowe zadania przewidziane dla danego typu maszyny, a następnie sprawdzi, czy maszyna działa prawidłowo. Jeśli w toku sprawdzania instalacji IBM ustali, że maszyna nie działa prawidłowo, wówczas IBM rozwiąże taki problem. Po pomyślnym zakończeniu sprawdzania instalacji IBM przekazuje maszynę Klientowi do używania. W innym paragrafie Umowy IBM z Klientem określono, że Data Instalacji danej maszyny oznacza dzień roboczy, w którym IBM zakończy instalowanie maszyny (chyba że termin instalacji został przesunięty), przy czym okres gwarancji rozpoczyna się w Dacie Instalacji. Ważne jest, aby wymienić kilka elementów, które NIE są objęte procedurami instalacyjnymi IBM: przyłączanie zewnętrznych kabli do maszyny (takich jak kable łączące maszynę z innym urządzeniem), konfigurowanie ustawień eksploatacyjnych maszyny, ładowanie programów (takich jak system operacyjny) do maszyny, instalowanie produktów innych niż produkty IBM. Powyższe elementy spoza zakresu procedur należą do obowiązków Klienta. Więcej szczegółowych informacji o zadaniach, które wchodzą lub nie wchodzą w zakres instalowania maszyn przez IBM, można znaleźć w Części 2 niniejszego biuletynu. 3. Odpowiedzialność za zainstalowanie Maszyny Zainstalowanej przez Klienta oraz (o ile IBM nie określi inaczej) Maszyny innej niż Maszyna IBM spoczywa na Kliencie. W przypadku niewielkich i zazwyczaj łatwych do zainstalowania maszyn instalacja powinna zostać przeprowadzona przez Klienta w oparciu o przekazane przez IBM instrukcje, które umożliwiają prawidłowe wykonanie tej czynności. IBM określa takie maszyny jako Maszyny Konfigurowane przez Klienta. Ponadto IBM określa, czy dana maszyna jest Maszyną Konfigurowaną przez Klienta w aktualnościach produktowych oraz w umowie zakupu, jeśli sprzedaż została zrealizowana bezpośrednio przez IBM. Jeśli Klient będzie chciał zlecić IBM 3

4 zainstalowanie takiej maszyny, usługa ta będzie odpłatna. International Business Machines Corporation W niektórych przypadkach IBM sprzedaje Maszyny inne niż Maszyny IBM na warunkach Umowy IBM z Klientem. Zgodnie z powyższym postanowieniem za zainstalowanie Maszyn innych niż Maszyny IBM odpowiada Klient, chyba że IBM określi inaczej. Odmienne decyzje IBM w tej sprawie zostaną umieszczone w aktualnościach produktowych IBM lub w umowie nabycia Maszyny innej niż Maszyna IBM (bądź w obu tych dokumentach). Na mocy umowy przyjmuje się, że każda maszyna określona jako Maszyna Konfigurowana przez Klienta została zainstalowana na drugi dzień roboczy po standardowym okresie przejściowym IBM dotyczącym takiej maszyny, bez względu na to, czy została ona faktycznie zainstalowana, czy też nie. Obecnie w Stanach Zjednoczonych standardowy okres przejściowy dla wszystkich maszyn wynosi sześć dni kalendarzowych. Długość tego okresu może różnić się zależnie od regionu. IBM udziela stosownych informacji na żądanie. Tak ustalona data skutecznej instalacji jest ważna, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się okres gwarancyjny danej maszyny, chyba że maszyna została nabyta od Partnera Handlowego IBM, który określił inną datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Jeśli Klient będzie chciał zlecić IBM zainstalowanie Maszyny Konfigurowanej przez Klienta, powinien zwrócić się w tej sprawie do przedstawiciela IBM. IBM przygotuje umowę serwisową dotyczącą instalacji, a po jej podpisaniu przeprowadzi instalację we wspólnie uzgodnionym terminie. Jeśli Klient napotka problemy lub pytania dotyczące instalowania Maszyny Konfigurowanej przez Klienta podczas wykonywania tej czynności, powinien zwrócić się do osoby kontaktowej wskazanej w instrukcji instalowania takiej maszyny. 4. Opóźniona instalacja Maszyn Instalowanych przez IBM Zgodnie z warunkami Umowy IBM z Klientem Maszyna Instalowana przez IBM (oraz instalowane przez IBM dodatki MES 5 ) nabywana bezpośrednio od IBM powinna zostać zainstalowana w 30 dni od jej dostarczenia. We wcześniejszych wersjach Umowy IBM z Klientem powyższy 30-dniowy termin dotyczył wyłącznie instalowanych przez IBM dodatków MES. Jeśli Maszyny Instalowane przez IBM lub dodatki MES instalowane przez IBM (nabyte na warunkach dowolnej wersji Umowy IBM z Klientem) nie zostaną zainstalowane w terminie 30 dni, IBM ma prawo (i) oświadczyć, że takie maszyny / dodatki MES zostały zainstalowane w dniu, w którym IBM był w uzasadniony sposób przygotowany do wykonania instalacji i tym samym do zainicjowania okresu gwarancyjnego danej Maszyny lub (ii) w przypadku dodatków MES instalowanych przez IBM anulować transakcję i odebrać takie dodatki na koszt Klienta (pokrycie opłat za transport i za wszelkie niezbędne poprawki). Ponadto jeśli Maszyny Instalowane przez IBM lub dodatki MES instalowane przez IBM (bez względu na kanał 5 Specyfikacja sprzętu różnego (ang. Miscellaneous Equipment Specification MES) to stosowane przez IBM pojęcie, które oznacza modyfikację w zainstalowanej maszynie, taką jak modernizacja lub zmiana. 4

5 sprzedaży lub warunki umowy sprzedaży) nie zostaną zainstalowane w okresie sześciu miesięcy od ich dostarczenia, to instalacja takich maszyn i dodatków MES przez IBM będzie podlegać opłacie według standardowych warunków serwisu IBM. Część 2: Opis procedur instalacyjnych IBM Wiele procedur instalacyjnych IBM różni się zależnie od linii produktów. Poniższy opis procedur instalacyjnych IBM ma charakter ogólny, z zaznaczeniem uwag na temat procedur dotyczących produktów z konkretnych linii. Procedury te mają zastosowanie wyłącznie wobec maszyn IBM i dodatków MES, w odniesieniu do których określono wymóg instalowania przez IBM. 1. Proces ustalania harmonogramu instalacji Zazwyczaj IBM i Klient wspólnie opracowują i uzgadniają harmonogram instalacji. Najczęściej zajmuje się tym przedstawiciel ds. usług pomocy technicznej. 2. Standardowe godziny instalowania IBM zazwyczaj przeprowadza instalację w zwykłych godzinach pracy określonych przez lokalny podmiot IBM. Ponadto IBM wykonuje instalacje poza zmianą (w tym podczas weekendów), jeśli jest to uzasadnione charakterem działalności Klienta oraz wpływem instalacji na tę działalność. 3. Standardowe czynności instalacyjne Instalacja wykonywana przez IBM obejmuje wiele czynności wchodzących w skład usługi instalacyjnej. Niniejszy paragraf zawiera szczegółowe informacje, które zasadniczo dotyczą wszystkich Maszyn Instalowanych przez IBM. Wskazano tu elementy zarówno objęte usługą, jak i wykraczające poza jej zakres. Klienci mogą kontaktować się z przedstawicielem IBM, aby zadawać pytania w sprawie instalowania konkretnej maszyny IBM. 3.1 Czynności objęte instalacją wykonywaną przez IBM Standardowa instalacja maszyn przez IBM obejmuje wiele czynności, takich jak: asysta przy planowaniu instalowania, rozpakowywanie nowej maszyny i usuwanie opakowań, zmiana położenia maszyny w mniej istotnym zakresie, odłączanie kabli od wymienionej maszyny, przenoszenie kabli i innych połączeń między maszynami z wymienionej maszyny do nowej maszyny, przenoszenie wymienionej maszyny w mniej istotnym zakresie, 5

6 deinstalacja wymienionej maszyny, pakowanie i wysyłka zwrotna usuniętych części do IBM (w tym starych ram) w powiązaniu z instalacją dodatków MES, tworzenie połączeń wewnętrznych w maszynie, instalowanie kodu maszynowego (zwanego również licencjonowanym kodem wewnętrznym w przypadku maszyn System z) dostarczanego wraz z maszyną, instalowanie (w zakresie uznanym za niezbędny przez IBM) określonych wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi poprawek, aktualizacji i łat do kodu maszynowego (nie dotyczy (i) niektórych maszyn aby uzyskać informacje o postępowaniu z konkretną maszyną, należy skontaktować się z IBM oraz (ii) instalowania dodatków MES, jeśli maszyna podstawowa nie jest serwisowana przez IBM w ramach umowy gwarancyjnego lub pogwarancyjnego serwisu IBM), rozpoznanie i podłączenie do serwera położonych przez Klienta kabli urządzeń (wyłącznie w przypadku maszyn System z), załadowanie wygenerowanych przez Klienta zestawów danych konfiguracji wejścia/wyjścia (IOCDS) (wyłącznie w przypadku maszyn System z), sprawdzenie poprawności funkcjonowania maszyny. 3.2 Czynności nie objęte instalacją wykonywaną przez IBM Standardowa instalacja maszyn przez IBM nie obejmuje żadnej z następujących czynności: wykonywanie odpowiedniej instalacji elektrycznej, instalowanie wymaganych kanałów i innych komponentów układu chłodzenia powietrzem oraz sieci wodociągowej i innych komponentów układu chłodzenia wodą, przenoszenie maszyny z rampy załadowczej Klienta do wybranego miejsca instalacji, zmiana położenia nowej maszyny (poza mniej istotnym zakresem), zmiana położenia lub pakowanie innej maszyny (w tym maszyny wymienionej), instalowanie nowych lub dodatkowych kabli, kładzenie kabli zewnętrznych i podłączanie ich do maszyny (z wyjątkiem czynności określonych powyżej w odniesieniu do maszyn System z), zmiana ustawień lub konfiguracji komponentów maszyny, takich jak karty we/wy, sprzęt szuflady itd., w przypadku niektórych produktów instalowanie określonych wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi poprawek, aktualizacji i łat do kodu maszynowego (aby uzyskać informacje o postępowaniu z konkretną maszyną, należy skontaktować się z IBM), instalowanie określonych wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi poprawek, aktualizacji i łat do programów (na przykład do systemu operacyjnego, oprogramowania pośredniego itd.), konfigurowanie maszyny do eksploatacji (na przykład konfigurowanie partycji LPAR, 6

7 profili, parametrów itd.), implementacja i konfigurowanie sieci, instalowanie oprogramowania innego niż kod maszynowy (na przykład programów zawartych w określonym rozwiązaniu), rozwiązywanie problemów spowodowanych interakcją maszyny z urządzeniami, w odniesieniu do których IBM nie świadczy serwisu ani wsparcia. IBM świadczy płatne usługi, które mogą obejmować wykonanie wielu czynności spoza zakresu standardowej instalacji Maszyny Instalowanej przez IBM. 4. Instalowanie dodatków MES w maszynach podstawowych nie objętych serwisem IBM Jeśli instalowane przez IBM dodatki MES są instalowane na maszynie podstawowej nie objętej serwisem IBM (czyli na maszynie podstawowej, której okres gwarancyjny dobiegł końca lub która nie jest objęta umową o usługę serwisową IBM), należy rozpatrzeć kilka szczególnych okoliczności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opublikowanym przez IBM Międzynarodowym biuletynie dla Klientów specyfikacji sprzętu różnego 6. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie tych rozważań: wyłącznie IBM może przeprowadzić instalację dodatków MES instalowanych przez IBM; jest to wymagane między innymi po to, aby dodatek MES kwalifikował się do objęcia odpowiednią gwarancją IBM, Klient ma obowiązek dopilnować, aby maszyna podstawowa funkcjonowała prawidłowo oraz aby były na niej zainstalowane wersje kodu maszynowego określone wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi. Jeśli IBM ustali, podczas instalowania dodatków MES instalowanych przez IBM na nieobjętej serwisem IBM maszynie podstawowej, że maszyna podstawowa nie funkcjonuje prawidłowo, że nie zainstalowano na niej wszystkich wymaganych wersji kodu maszynowego lub że jest ona wadliwa w inny sposób, wówczas IBM zakończy instalowanie dodatków MES i powiadomi Klienta o takich wadach. W takim przypadku Klient może albo (i) zlecić IBM usunięcie takiego defektu w ramach umowy o płatny serwis, a następnie wznowić instalowanie dodatku MES, albo (ii) przesunąć instalację dodatku MES na termin, który przypadnie po usunięciu defektu przez Klienta. We wskazanych powyżej przypadkach defektu w maszynie podstawowej zastosowanie mają właściwe dla danego kraju procedury naliczania opłat. Oznacza to, że opłacie może podlegać czas poświęcony przez IBM na instalowanie aż do momentu wykrycia defektu. 6 Międzynarodowy biuletyn dla Klientów specyfikacja sprzętu różnego jest dostępny pod poniższym adresem: 7

8 5. Proces instalacji zakończonej pomyślnie International Business Machines Corporation Gdy IBM zakończy instalowanie maszyny i sprawdzi jej prawidłowe funkcjonowanie, przekaże ją Klientowi do używania (przy czym pojęcie to obejmuje skonfigurowanie implementacji). W przypadku instalacji dodatku MES, która wymaga wyłączenia maszyny podstawowej, IBM sprawdzi, czy dodatek MES został prawidłowo zainstalowany oraz czy maszyna funkcjonuje prawidłowo zanim przekaże zmodernizowaną maszynę Klientowi do używania. 5. Proces instalacji zakończonej niepomyślnie Jeśli w przeprowadzonym przez IBM procesie weryfikacji okaże się, że maszyna nie funkcjonuje prawidłowo, IBM rozwiąże ten problem, sprawdzi prawidłowe funkcjonowanie maszyny, a następnie przekaże ją Klientowi do używania. IBM przekaże maszynę Klientowi dopiero wtedy, gdy IBM ustali, że funkcjonuje ona prawidłowo. 6. Uwagi dotyczące dodatków MES wiążących się z wymianą ramy W wielu przypadkach instalowanie dostarczanych przez IBM dodatków MES polega na wymianie ramy lub na wyjęciu i włożeniu określonych komponentów. Podczas instalowania takich dodatków MES Klientowi nie wolno jednocześnie używać oryginalnej i zmodernizowanej maszyny, chyba że IBM określi inaczej. Po rozpoczęciu instalacji dodatku MES Klient nie będzie zatem mógł korzystać z maszyny oryginalnej. Klient będzie natomiast mógł używać maszyny zmodernizowanej po pomyślnym zakończeniu instalowania dodatku MES przez IBM (przy czymczynność ta obejmuje deinstalację maszyny oryginalnej). 8

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Kupując warzywa na bazarze lub bilet w kiosku czy zamawiając usługi telekomunikacyjne, każdorazowo zawierasz umowę z przedsiębiorcą.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRZEZ INTERNET

ZAKUPY PRZEZ INTERNET ZAKUPY PRZEZ INTERNET Warszawa 2014 Zakupy przez internet to istotna część konsumenckiej rzeczywistości. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto poznać prawa i obowiązki związane z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo