1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny."

Transkrypt

1 Międzynarodowy biuletyn informacyjny dla Klientów Instalowanie Maszyn IBM Celem niniejszego biuletynu jest objaśnienie warunków przedstawionych przez IBM oraz opisanie globalnych praktyk stosowanych przez IBM w powiązaniu z instalacją maszyn IBM 1. Niniejszy biuletyn jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedaż i instalowanie maszyn IBM to transakcje, które podlegają określonym dla nich warunkom oraz warunkom dotyczącym powiązanych produktów. Informacje zawarte w niniejszym biuletynie nie zmieniają i nie modyfikują takich warunków ani ewentualnych innych umów, jakie Klient zawarł z IBM. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentacją instalacyjną konkretnego produktu a niniejszym biuletynem zastosowanie wobec takiego produktu ma jego dokumentacja instalacyjna. Część 1: Objaśnienie warunków instalowania produktu IBM Część zapisów par. 3.3 Umowy IBM z Klientem w wersji z 2012 r. 2 ( Umowa ) dotyczy instalowania maszyn nabytych na warunkach tej Umowy. Wcześniejsze wersje Umowy IBM z Klientem zawierały takie same zapisy lub postanowienia będące ich odpowiednikami. Maszyny nabyte za pośrednictwem Partnera Handlowego IBM powinny podlegać równoważnym warunkom instalowania. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe objaśnienia dotyczące tych warunków. 1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny. W zapowiedziach dotyczących sprzętu 3 IBM zamieszcza wykaz zwany określonym środowiskiem pracy, gdzie zawarte są wymagania, o których mowa w powyższym postanowieniu Umowy. Przykładowo w zapowiedziach mogą zostać wyszczególnione wszystkie lub niektóre z następujących pozycji: wymagania dotyczące zasilania (na przykład napięcie 220 V, natężenie 60 A itd.), zakres odpowiednich temperatur (na przykład od 15 C od 25 C), maksymalne dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu (na przykład maksymalnie Procedury instalacyjne dotyczące maszyn IBM System x mogą różnić się od objaśnień zawartych w niniejszym biuletynie. Pytania na temat instalowania maszyn System x należy zgłaszać do przedstawiciela IBM. 2 Wersję Umowy IBM z Klientem obowiązującą w Stanach Zjednoczonych można znaleźć pod poniższym adresem: W innych krajach należy kontaktować się z przedstawicielem IBM. 3 Zapowiedzi produktów IBM można znaleźć pod poniższym adresem: 1

2 cząsteczek na milion o rozmiarze przekraczającym 100 mikronów), wymagania dotyczące podłogi (na przykład przygotowanie podłogi technicznej). We wszystkich aktualnościach produktowych dotyczących sprzętu IBM wymienia wszystkie niezbędne specyfikacje, ponieważ gwarancja udzielana na produkt obowiązuje tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w specyfikacjach eksploatacyjnych danej maszyny 4. Jeśli maszyna jest eksploatowana w sposób odbiegający od zapisów jakiejkolwiek opublikowanej specyfikacji, IBM nie ma obowiązku świadczyć serwisu na warunkach gwarancji. To samo dotyczy okresu pogwarancyjnego IBM zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe dotyczących sprzętu, pod warunkiem że eksploatacja maszyny przebiega zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami. 2. IBM stosuje standardowe procedury instalacyjne, które musi pomyślnie zakończyć, aby Maszyna IBM (inna niż Maszyna Zainstalowana przez Klienta lub Maszyna, której termin instalacji został przesunięty przez Klienta) została uznana za zainstalowaną. Powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie maszyn oznaczonych klauzulą Instalacja wykonywana przez IBM ( Maszyny Instalowane przez IBM ) czyli maszyn objętych wymogiem zainstalowania przez IBM. IBM stosuje taki zapis w niektórych przypadkach ze względu na ciężar maszyny lub stopień trudności jej instalowania, który wymaga szczególnych kwalifikacji i/lub specjalnych narzędzi. Maszynami Instalowanymi przez IBM są maszyny IBM System z ( komputery mainframe ) oraz większość innych najlepszych w swojej klasie produktów sprzętowych IBM. Instalacja takiej maszyny jest zawarta w cenie jej zakupu, pod warunkiem że maszyna zostanie zainstalowana w sześć miesięcy od dostawy. W przypadku niektórych rodzajów maszyn IBM wymaga, aby Klient opracował plan instalowania. Wówczas IBM udziela Klientowi bezpłatnej asysty oraz publikuje listę kontrolną dotyczącą planów instalowania większości sprzętu IBM. Obecnie IBM wymaga opracowania takiego planu dla pierwszej maszyny IBM Power System instalowanej w danej lokalizacji, dla innego sprzętu IBM oraz dla wielu różnych instalacji maszyn System z. Klienci mogą zadawać pytania dotyczące wymogów planowania instalacji do konkretnych maszyn IBM przedstawicielowi IBM opiekującemu się Klientem. IBM opracowuje dla każdej Maszyny Instalowanej przez IBM konkretny instruktaż instalowania, do którego powinien zastosować się przedstawiciel serwisu IBM ( Przedstawiciel Serwisu ). Zazwyczaj w dokumencie tym znajduje się opis procedury rozpakowania maszyny, składania jej na podłodze w lokalu Klienta, ładowania kodu maszynowego, uruchamiania procedur diagnostycznych w celu sprawdzenia poprawności instalacji oraz (w przypadku zwracanych części objętych dodatkami MES) pakowania wymontowanych części i ich zwrotu do IBM. Są to standardowe procedury instalacyjne, o których mowa w postanowieniach Umowy IBM z Klientem i których używa się w odniesieniu 4 Warunki Ograniczonej Gwarancji IBM można znaleźć pod poniższym adresem: 2

3 do każdej instalacji maszyny konkretnego typu. International Business Machines Corporation Z powyższego postanowienia wynika, że termin instalacji musi zostać zaplanowany. Odpowiedni harmonogram powinien zostać uzgodniony pomiędzy Klientem i IBM. Zgodnie z warunkami obecnie obowiązującej Umowy IBM z Klientem maszynę należy zainstalować w ciągu 30 dni od jej dostarczenia. Jeśli Klient zwróci się do IBM o wyznaczenie późniejszego terminu, IBM ma prawo (zgodnie z postanowieniami Umowy IBM z Klientem) uznać daną maszynę za zainstalowaną, co oznacza rozpoczęcie okresu gwarancyjnego. Jeśli Klient zwróci się do IBM o przeprowadzenie instalacji w terminie późniejszym niż sześć miesięcy od dostarczenia maszyny, instalacja będzie podlegać opłacie. Po rozpoczęciu instalowania maszyny IBM doprowadzi do pomyślnego zakończenia powiązane z nią procedury instalacyjne. Oznacza to, że IBM wykona wszystkie standardowe zadania przewidziane dla danego typu maszyny, a następnie sprawdzi, czy maszyna działa prawidłowo. Jeśli w toku sprawdzania instalacji IBM ustali, że maszyna nie działa prawidłowo, wówczas IBM rozwiąże taki problem. Po pomyślnym zakończeniu sprawdzania instalacji IBM przekazuje maszynę Klientowi do używania. W innym paragrafie Umowy IBM z Klientem określono, że Data Instalacji danej maszyny oznacza dzień roboczy, w którym IBM zakończy instalowanie maszyny (chyba że termin instalacji został przesunięty), przy czym okres gwarancji rozpoczyna się w Dacie Instalacji. Ważne jest, aby wymienić kilka elementów, które NIE są objęte procedurami instalacyjnymi IBM: przyłączanie zewnętrznych kabli do maszyny (takich jak kable łączące maszynę z innym urządzeniem), konfigurowanie ustawień eksploatacyjnych maszyny, ładowanie programów (takich jak system operacyjny) do maszyny, instalowanie produktów innych niż produkty IBM. Powyższe elementy spoza zakresu procedur należą do obowiązków Klienta. Więcej szczegółowych informacji o zadaniach, które wchodzą lub nie wchodzą w zakres instalowania maszyn przez IBM, można znaleźć w Części 2 niniejszego biuletynu. 3. Odpowiedzialność za zainstalowanie Maszyny Zainstalowanej przez Klienta oraz (o ile IBM nie określi inaczej) Maszyny innej niż Maszyna IBM spoczywa na Kliencie. W przypadku niewielkich i zazwyczaj łatwych do zainstalowania maszyn instalacja powinna zostać przeprowadzona przez Klienta w oparciu o przekazane przez IBM instrukcje, które umożliwiają prawidłowe wykonanie tej czynności. IBM określa takie maszyny jako Maszyny Konfigurowane przez Klienta. Ponadto IBM określa, czy dana maszyna jest Maszyną Konfigurowaną przez Klienta w aktualnościach produktowych oraz w umowie zakupu, jeśli sprzedaż została zrealizowana bezpośrednio przez IBM. Jeśli Klient będzie chciał zlecić IBM 3

4 zainstalowanie takiej maszyny, usługa ta będzie odpłatna. International Business Machines Corporation W niektórych przypadkach IBM sprzedaje Maszyny inne niż Maszyny IBM na warunkach Umowy IBM z Klientem. Zgodnie z powyższym postanowieniem za zainstalowanie Maszyn innych niż Maszyny IBM odpowiada Klient, chyba że IBM określi inaczej. Odmienne decyzje IBM w tej sprawie zostaną umieszczone w aktualnościach produktowych IBM lub w umowie nabycia Maszyny innej niż Maszyna IBM (bądź w obu tych dokumentach). Na mocy umowy przyjmuje się, że każda maszyna określona jako Maszyna Konfigurowana przez Klienta została zainstalowana na drugi dzień roboczy po standardowym okresie przejściowym IBM dotyczącym takiej maszyny, bez względu na to, czy została ona faktycznie zainstalowana, czy też nie. Obecnie w Stanach Zjednoczonych standardowy okres przejściowy dla wszystkich maszyn wynosi sześć dni kalendarzowych. Długość tego okresu może różnić się zależnie od regionu. IBM udziela stosownych informacji na żądanie. Tak ustalona data skutecznej instalacji jest ważna, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się okres gwarancyjny danej maszyny, chyba że maszyna została nabyta od Partnera Handlowego IBM, który określił inną datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Jeśli Klient będzie chciał zlecić IBM zainstalowanie Maszyny Konfigurowanej przez Klienta, powinien zwrócić się w tej sprawie do przedstawiciela IBM. IBM przygotuje umowę serwisową dotyczącą instalacji, a po jej podpisaniu przeprowadzi instalację we wspólnie uzgodnionym terminie. Jeśli Klient napotka problemy lub pytania dotyczące instalowania Maszyny Konfigurowanej przez Klienta podczas wykonywania tej czynności, powinien zwrócić się do osoby kontaktowej wskazanej w instrukcji instalowania takiej maszyny. 4. Opóźniona instalacja Maszyn Instalowanych przez IBM Zgodnie z warunkami Umowy IBM z Klientem Maszyna Instalowana przez IBM (oraz instalowane przez IBM dodatki MES 5 ) nabywana bezpośrednio od IBM powinna zostać zainstalowana w 30 dni od jej dostarczenia. We wcześniejszych wersjach Umowy IBM z Klientem powyższy 30-dniowy termin dotyczył wyłącznie instalowanych przez IBM dodatków MES. Jeśli Maszyny Instalowane przez IBM lub dodatki MES instalowane przez IBM (nabyte na warunkach dowolnej wersji Umowy IBM z Klientem) nie zostaną zainstalowane w terminie 30 dni, IBM ma prawo (i) oświadczyć, że takie maszyny / dodatki MES zostały zainstalowane w dniu, w którym IBM był w uzasadniony sposób przygotowany do wykonania instalacji i tym samym do zainicjowania okresu gwarancyjnego danej Maszyny lub (ii) w przypadku dodatków MES instalowanych przez IBM anulować transakcję i odebrać takie dodatki na koszt Klienta (pokrycie opłat za transport i za wszelkie niezbędne poprawki). Ponadto jeśli Maszyny Instalowane przez IBM lub dodatki MES instalowane przez IBM (bez względu na kanał 5 Specyfikacja sprzętu różnego (ang. Miscellaneous Equipment Specification MES) to stosowane przez IBM pojęcie, które oznacza modyfikację w zainstalowanej maszynie, taką jak modernizacja lub zmiana. 4

5 sprzedaży lub warunki umowy sprzedaży) nie zostaną zainstalowane w okresie sześciu miesięcy od ich dostarczenia, to instalacja takich maszyn i dodatków MES przez IBM będzie podlegać opłacie według standardowych warunków serwisu IBM. Część 2: Opis procedur instalacyjnych IBM Wiele procedur instalacyjnych IBM różni się zależnie od linii produktów. Poniższy opis procedur instalacyjnych IBM ma charakter ogólny, z zaznaczeniem uwag na temat procedur dotyczących produktów z konkretnych linii. Procedury te mają zastosowanie wyłącznie wobec maszyn IBM i dodatków MES, w odniesieniu do których określono wymóg instalowania przez IBM. 1. Proces ustalania harmonogramu instalacji Zazwyczaj IBM i Klient wspólnie opracowują i uzgadniają harmonogram instalacji. Najczęściej zajmuje się tym przedstawiciel ds. usług pomocy technicznej. 2. Standardowe godziny instalowania IBM zazwyczaj przeprowadza instalację w zwykłych godzinach pracy określonych przez lokalny podmiot IBM. Ponadto IBM wykonuje instalacje poza zmianą (w tym podczas weekendów), jeśli jest to uzasadnione charakterem działalności Klienta oraz wpływem instalacji na tę działalność. 3. Standardowe czynności instalacyjne Instalacja wykonywana przez IBM obejmuje wiele czynności wchodzących w skład usługi instalacyjnej. Niniejszy paragraf zawiera szczegółowe informacje, które zasadniczo dotyczą wszystkich Maszyn Instalowanych przez IBM. Wskazano tu elementy zarówno objęte usługą, jak i wykraczające poza jej zakres. Klienci mogą kontaktować się z przedstawicielem IBM, aby zadawać pytania w sprawie instalowania konkretnej maszyny IBM. 3.1 Czynności objęte instalacją wykonywaną przez IBM Standardowa instalacja maszyn przez IBM obejmuje wiele czynności, takich jak: asysta przy planowaniu instalowania, rozpakowywanie nowej maszyny i usuwanie opakowań, zmiana położenia maszyny w mniej istotnym zakresie, odłączanie kabli od wymienionej maszyny, przenoszenie kabli i innych połączeń między maszynami z wymienionej maszyny do nowej maszyny, przenoszenie wymienionej maszyny w mniej istotnym zakresie, 5

6 deinstalacja wymienionej maszyny, pakowanie i wysyłka zwrotna usuniętych części do IBM (w tym starych ram) w powiązaniu z instalacją dodatków MES, tworzenie połączeń wewnętrznych w maszynie, instalowanie kodu maszynowego (zwanego również licencjonowanym kodem wewnętrznym w przypadku maszyn System z) dostarczanego wraz z maszyną, instalowanie (w zakresie uznanym za niezbędny przez IBM) określonych wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi poprawek, aktualizacji i łat do kodu maszynowego (nie dotyczy (i) niektórych maszyn aby uzyskać informacje o postępowaniu z konkretną maszyną, należy skontaktować się z IBM oraz (ii) instalowania dodatków MES, jeśli maszyna podstawowa nie jest serwisowana przez IBM w ramach umowy gwarancyjnego lub pogwarancyjnego serwisu IBM), rozpoznanie i podłączenie do serwera położonych przez Klienta kabli urządzeń (wyłącznie w przypadku maszyn System z), załadowanie wygenerowanych przez Klienta zestawów danych konfiguracji wejścia/wyjścia (IOCDS) (wyłącznie w przypadku maszyn System z), sprawdzenie poprawności funkcjonowania maszyny. 3.2 Czynności nie objęte instalacją wykonywaną przez IBM Standardowa instalacja maszyn przez IBM nie obejmuje żadnej z następujących czynności: wykonywanie odpowiedniej instalacji elektrycznej, instalowanie wymaganych kanałów i innych komponentów układu chłodzenia powietrzem oraz sieci wodociągowej i innych komponentów układu chłodzenia wodą, przenoszenie maszyny z rampy załadowczej Klienta do wybranego miejsca instalacji, zmiana położenia nowej maszyny (poza mniej istotnym zakresem), zmiana położenia lub pakowanie innej maszyny (w tym maszyny wymienionej), instalowanie nowych lub dodatkowych kabli, kładzenie kabli zewnętrznych i podłączanie ich do maszyny (z wyjątkiem czynności określonych powyżej w odniesieniu do maszyn System z), zmiana ustawień lub konfiguracji komponentów maszyny, takich jak karty we/wy, sprzęt szuflady itd., w przypadku niektórych produktów instalowanie określonych wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi poprawek, aktualizacji i łat do kodu maszynowego (aby uzyskać informacje o postępowaniu z konkretną maszyną, należy skontaktować się z IBM), instalowanie określonych wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi poprawek, aktualizacji i łat do programów (na przykład do systemu operacyjnego, oprogramowania pośredniego itd.), konfigurowanie maszyny do eksploatacji (na przykład konfigurowanie partycji LPAR, 6

7 profili, parametrów itd.), implementacja i konfigurowanie sieci, instalowanie oprogramowania innego niż kod maszynowy (na przykład programów zawartych w określonym rozwiązaniu), rozwiązywanie problemów spowodowanych interakcją maszyny z urządzeniami, w odniesieniu do których IBM nie świadczy serwisu ani wsparcia. IBM świadczy płatne usługi, które mogą obejmować wykonanie wielu czynności spoza zakresu standardowej instalacji Maszyny Instalowanej przez IBM. 4. Instalowanie dodatków MES w maszynach podstawowych nie objętych serwisem IBM Jeśli instalowane przez IBM dodatki MES są instalowane na maszynie podstawowej nie objętej serwisem IBM (czyli na maszynie podstawowej, której okres gwarancyjny dobiegł końca lub która nie jest objęta umową o usługę serwisową IBM), należy rozpatrzeć kilka szczególnych okoliczności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opublikowanym przez IBM Międzynarodowym biuletynie dla Klientów specyfikacji sprzętu różnego 6. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie tych rozważań: wyłącznie IBM może przeprowadzić instalację dodatków MES instalowanych przez IBM; jest to wymagane między innymi po to, aby dodatek MES kwalifikował się do objęcia odpowiednią gwarancją IBM, Klient ma obowiązek dopilnować, aby maszyna podstawowa funkcjonowała prawidłowo oraz aby były na niej zainstalowane wersje kodu maszynowego określone wymaganiami wstępnymi i wymaganiami powiązanymi. Jeśli IBM ustali, podczas instalowania dodatków MES instalowanych przez IBM na nieobjętej serwisem IBM maszynie podstawowej, że maszyna podstawowa nie funkcjonuje prawidłowo, że nie zainstalowano na niej wszystkich wymaganych wersji kodu maszynowego lub że jest ona wadliwa w inny sposób, wówczas IBM zakończy instalowanie dodatków MES i powiadomi Klienta o takich wadach. W takim przypadku Klient może albo (i) zlecić IBM usunięcie takiego defektu w ramach umowy o płatny serwis, a następnie wznowić instalowanie dodatku MES, albo (ii) przesunąć instalację dodatku MES na termin, który przypadnie po usunięciu defektu przez Klienta. We wskazanych powyżej przypadkach defektu w maszynie podstawowej zastosowanie mają właściwe dla danego kraju procedury naliczania opłat. Oznacza to, że opłacie może podlegać czas poświęcony przez IBM na instalowanie aż do momentu wykrycia defektu. 6 Międzynarodowy biuletyn dla Klientów specyfikacja sprzętu różnego jest dostępny pod poniższym adresem: 7

8 5. Proces instalacji zakończonej pomyślnie International Business Machines Corporation Gdy IBM zakończy instalowanie maszyny i sprawdzi jej prawidłowe funkcjonowanie, przekaże ją Klientowi do używania (przy czym pojęcie to obejmuje skonfigurowanie implementacji). W przypadku instalacji dodatku MES, która wymaga wyłączenia maszyny podstawowej, IBM sprawdzi, czy dodatek MES został prawidłowo zainstalowany oraz czy maszyna funkcjonuje prawidłowo zanim przekaże zmodernizowaną maszynę Klientowi do używania. 5. Proces instalacji zakończonej niepomyślnie Jeśli w przeprowadzonym przez IBM procesie weryfikacji okaże się, że maszyna nie funkcjonuje prawidłowo, IBM rozwiąże ten problem, sprawdzi prawidłowe funkcjonowanie maszyny, a następnie przekaże ją Klientowi do używania. IBM przekaże maszynę Klientowi dopiero wtedy, gdy IBM ustali, że funkcjonuje ona prawidłowo. 6. Uwagi dotyczące dodatków MES wiążących się z wymianą ramy W wielu przypadkach instalowanie dostarczanych przez IBM dodatków MES polega na wymianie ramy lub na wyjęciu i włożeniu określonych komponentów. Podczas instalowania takich dodatków MES Klientowi nie wolno jednocześnie używać oryginalnej i zmodernizowanej maszyny, chyba że IBM określi inaczej. Po rozpoczęciu instalacji dodatku MES Klient nie będzie zatem mógł korzystać z maszyny oryginalnej. Klient będzie natomiast mógł używać maszyny zmodernizowanej po pomyślnym zakończeniu instalowania dodatku MES przez IBM (przy czymczynność ta obejmuje deinstalację maszyny oryginalnej). 8

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Załącznik dotyczący Dedykowanych Urządzeń

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Załącznik dotyczący Dedykowanych Urządzeń Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Załącznik dotyczący Dedykowanych Urządzeń Część 1 Warunki ogólne Warunki niniejszego Załącznika dotyczącego Dedykowanych Urządzeń (zwanego dalej "Załącznikiem")

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 28

Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Praktyczne wskazówki dotyczące aktywacji i konfiguracji licencji wypełnień subskrypcyjnych oprogramowania Autodesk 2013. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ERserver. Dodawanie lub wymiana sprzętu dla serwera z partycjami. iseries. Wersja 5 Wydanie 2

ERserver. Dodawanie lub wymiana sprzętu dla serwera z partycjami. iseries. Wersja 5 Wydanie 2 ERserer iseries Dodawanie lub wymiana sprzętu dla serwera z partycjami Wersja 5 Wydanie 2 ERserer iseries Dodawanie lub wymiana sprzętu dla serwera z partycjami Wersja 5 Wydanie 2 Copyright International

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki APC

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki APC APC APC Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon zakupu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę Autor: Witold Wrotek Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0. Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego! Jak zbudować sklep internetowy, który

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Części egzaminu NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min. Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. 032-2090705, Fax. 032-2090715 www.kamsoft.pl, biuro@kamsoft.pl ZASADY KS-AOW'2012

KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. 032-2090705, Fax. 032-2090715 www.kamsoft.pl, biuro@kamsoft.pl ZASADY KS-AOW'2012 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. 032-2090705, Fax. 032-2090715 www.kamsoft.pl, biuro@kamsoft.pl ZASADY WDROŻENIA DO EKSPLOATACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KS-AOW'2012 ZALECENIA PRODUCENTA

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pomoc ArcGIS TM. Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia. Wersja z dnia

Pomoc ArcGIS TM. Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia. Wersja z dnia Pomoc ArcGIS TM Zasady i warunki świadczenia usług Wsparcia Wersja 2.2.0 z dnia 01.06.2012 Niniejszy dokument zawiera opis i zakres usług standardowo świadczonych przez Esri Polska w ramach usługi Wsparcia

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Poradnik Odbioru Sprzętu

Poradnik Odbioru Sprzętu Poradnik Odbioru Sprzętu Poradnik Odbioru Sprzętu o poniższej treści zostanie przekazany wszystkim Placówkom Bibliotecznym do których trafią zamówione Zestawy. Poradnik przedstawia ogólną logikę procesu

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r. Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamacji Partners Financial Services Polska S.A.

Regulamin reklamacji Partners Financial Services Polska S.A. Regulamin reklamacji Partners Financial Services Polska S.A. Regulamin reklamacji spółki Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą Al.W. Korfantego 2, 40-004 Katowice, NIP: 701 033 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2. Uwagi do wydania GI10-6734-03

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2. Uwagi do wydania GI10-6734-03 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2 Uwagi do wydania GI10-6734-03 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2 Uwagi do wydania GI10-6734-03 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo