Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi"

Transkrypt

1 WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str Krzysztof PIETRUSZKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi Streszczenie W górotworze naruszonym działalnością górniczą występują deformacje, które powinny być kontrolowane na powierzchni i w całym górotworze ze względu na ich wpływ na bezpieczeństwo obiektów. Prawidłowy projekt wyrobisk musi więc uwzględniać prognozę ich wpływu na cały górotwór i może być przeprowadzony z wykorzystaniem nowoczesnych środków informatycznych i specjalistycznego oprogramowania. Przeprowadzone badania pozwoliły na postawienie tezy, że w modelowaniach zachowania górotworu, ze względu na specyfikę ośrodka, należy uwzględnić pomiary geodezyjne i sukcesywnie weryfikować prognozy w zależności od geodezyjnie zarejestrowanych zmian w górotworze i na powierzchni. 1. Wstęp Szybki rozwój zastosowań środków informatycznych w badaniach naukowych i praktyczne ich wykorzystania w pracach inżynierskich stwarza szerokie możliwości w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych z szeroko rozumianą działalnością górniczą. Problematyka związana z bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska przed skutkami będącymi naturalnym następstwem zaburzenia równowagi w górotworze naruszonym działalnością górniczą, może i powinna uwzględniać nowoczesne technologie informatyczne. W tej dziedzinie można uzyskać wiele wymiernych rezultatów których zastosowanie pozwoli na lepsze, racjonalne sterowanie działalnością górniczą. Ze względu właśnie na tak szerokie możliwości wykorzystania wysoko specjalistycznego oprogramowania, interpretacja wyników musi być poprzedzona bardzo wnikliwą analizą zastosowanej metody. 2. Sposób modelowania zachowania się górotworu Górotwór naruszony działalnością górniczą reaguje na zaistniałe w nim zmiany i w konsekwencji obserwowane są deformacje wewnątrz górotworu, na powierzchni i w obiektach tam zlokalizowanych. Proces ten podlega naturalnym prawom zmierzając do równowagi wtórnej, lecz zanim to nastąpi, mogą wystąpić okoliczności, które należy z góry przewidzieć tak, aby zabezpieczyć się przed ich skutkami na powierzchni (np. deformacje budowli), i w górotworze (np. deformacje szybów). Aby można było przewidzieć reakcję górotworu należy uwzględnić jego charakterystykę. Bardzo rozpowszechnione stały się w ostatnim czasie badania modelowe, które wprawdzie stosowane są szeroko od wielu już lat, a obecnie znalazły również zastosowanie w badaniach górotworu. Górotwór z punktu widzenia badań modelowych może powo- 285

2 K. PIETRUSZKA Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań... dować wystąpienie problemów trudnych do rozwiązania. Jednak możliwe jest uzyskanie zadawalających wyników drogą ustalenia pewnych założeń modelowych i sposobu przeprowadzenia obliczeń. Badania modelowe można prowadzić dla prognozowania zmian w górotworze i na powierzchni. Wnioski z tych badań muszą uwzględniać fakt że wyciągane są na bazie założeń modelowych. W latach , w ramach grantu KBN, przeprowadzono szereg badań zmierzających do opracowania koncepcji zastosowania deterministycznych badań modelowych za pomocą Metody Elementów Skończonych do analizy górotworu naruszonego działalnością górniczą. W wyniku tych badań autor opracował metodę GAMMA (Geotechnical Applications Method of Modelling Analysis) (Pietruszka 1998). Główna koncepcja metody przedstawiona została na poniższym schemacie (rys. 2.1.). GAMMA geometria modelu podział na warstwy podział na elementy lokalizacja wyrobiska elementy nieskończone typ elementów, ilość elementy kontaktowe własności górotworu własności wytrzymałościowe warstw kryterium zniszczenia moduł Younga, wspł. Poissona Algorytm obliczenia Metoda Elementów Skończonych Korekta założeń Pomiary geodezyjne Rys Schemat metody GAMMA Fig The scheme of GAMMA method W badaniach przyjęto że górotwór ze względu na jego specyfikę wymaga wyjątkowej staranności w opracowaniu założeń modelowych i w przypadku potwierdzenia wyników przez metody geodezyjne można wyciągać racjonalne wnioski i interpretować wyniki. Należy więc wstępne wyniki poddać szczegółowej analizie i ocenie pod kątem: charakteru zjawisk na powierzchni: kształtu niecki osiadań (rys. 2.2.), deformacji obiektów; charakteru zjawisk w rejonie wyrobisk: 286

3 WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie obniżenia stropu, wypiętrzenia spągu, zaciśnięcia wyrobiska, skali deformacji w rejonach objętych wpływami. Rys Analiza zmian przemieszczenia pionowego w czasie dla kontroli poprawności obliczeń Fig The analysis of vertical displacement changes in time to control the calculation correctness Skala i charakter zjawisk są dobrze znane na podstawie wieloletnich doświadczeń w badaniach deformacji górotworu metodami geodezyjnymi, i mogą być na bieżąco kontrolowane. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie nastąpi korelacja wyników obliczeń z pomiarami wykonanymi na terenach górniczych, może się okazać że wyniki obliczeń będą znacznie odbiegały od rzeczywistości. 3. Przykłady badań modelowych Przeprowadzono wiele obliczeń wykorzystując Metodę Elementów Skończonych jednak należy podkreślić, że nie jest tu najważniejsza metoda lecz sposób zdefiniowania zadania i poprawność założeń oraz ich wstępna korekta na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Obliczenia wykonano specjalistycznym oprogramowaniem ABAQUS [1], w wersji przeznaczonej do badań geomechaniczych górotworu [2]. Przygotowanie modelu i analiza wyników jest przeprowadzana programem PATRAN. Obliczenia wykonano w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH, komputerem SGI Przeprowadzono badania modelowe w płaskich i przestrzennych modelach obejmujących niekiedy bardzo dużą ilość elementów siatki modelu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że cały proces liczenia w kolejnych etapach jest na bieżąco śledzony w kolejnych krokach iteracyjnych zmierzających do uzyskania ostatecznej równowagi w górotworze. Przedstawiono niektóre przykłady przeprowadzonych badań. 287

4 K. PIETRUSZKA Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań Przestrzenny model górotworu z eksploatacją w rejonie szybu W badaniach modelowych (Pietruszka 1997) uzyskano wyniki pokazane na rysunkach: rysunek 3.1. przestrzenny model górotworu w rejonie szybu przedstawiający skalę i ocenę wpływu eksploatacji na obudowę szybu, rysunek 3.2. wpływ na powierzchnię i ukształtowanie niecki osiadań oraz deformacje szybu i warstwy pokładu eksploatowanego, rysunek 3.3. i 3.4. deformacje obudowy szybu lokalizacja miejsc najbardziej narażonych na deformacje. Rys Model górotworu 3D Fig D rock mass model Rys Deformacje powierzchni i na poziomie eksploatowanym Fig The surface deformations over mining area 288

5 WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Przedstawione wyniki w formie graficznej są tylko jednym z przykładów. Informacje o stanie górotworu można również uzyskać w formie cyfrowej. Na uwagę zasługuje sytuacja przedstawiona na rysunku 3.3. gdzie pokazano możliwość uwzględnienia nieciągłości w strefie największych naprężeń rozciągających. Rys Deformacje w obudowie szybu rzut ukośny Fig Deformations in shaft lining bird view Rys Deformacje obudowy szybu Fig Deformations in shaft lining side view 289

6 K. PIETRUSZKA Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań Modelowanie eksploatacji rudy miedzi systemem komorowo - filarowym Obliczenia wykonano dla płaskiego model górotworu (rys. 3.5). Wymiary komór i filarów przyjęto według danych podanych przez Bauera i in. (2001). W obliczeniach uwzględniono wpływ deformacji powierzchni na budowle położone w różnych rejonach i odległościach od eksploatacji. Rys Geometria i siatka obliczeniowa modelu Fig Geometry and calculating mesh of the model Przeprowadzone badania modelowe pozwalają na szczegółową analizę zmian zaistniałych w górotworze. Na rysunkach od 3.6. do 3.7. przedstawiono niektóre wyniki badań: Rys Deformacje w sąsiedztwie wyrobiska Fig Deformations around opening 290

7 WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie deformacje w rejonie wyrobisk pozwalają na wskazanie miejsc gdzie strop jest szczególnie zagrożony zniszczeniem (rys i 3.7.); deformacje obiektów budowlanych na powierzchni w rejonie objętych wpływami np. w rejonie największych naprężeń rozciągających, pozwalają na prognozę szkód górniczych i ich wpływu na budynki, gdzie w szczególności należy przeprowadzać pomiary kontrolne (rys. 3.8.). Rys Deformacje stropu Fig The roof deformations 4. Wnioski Rys Deformacje budynku w rejonie wpływów eksploatacji Fig The deformations in building influenced by mining W ramach grantu KBN nr 9S oraz badań własnych KBN nr przeprowadzono szczegółowe badania modelowe w różnych warunkach analizując różne sytuacje geologiczno-górnicze np.: eksploatację pokładów z zawałem stropu, wpływ kierunku eksploatacji na deformacje powierzchni, wpływ pochylenia pokładów eksploatowanych warstw w górotworze. Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 291

8 K. PIETRUSZKA Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań... ustalając własności wytrzymałościowe warstw skalnych górotworu należy zweryfikować parametry na podstawie pomiarów geodezyjnych i doświadczeń wynikających z obserwacji na terenach górniczych, ograniczenie modelu do fragmentu obszaru objętego wpływami może prowadzić do błędnych wniosków, wymiary elementów obliczeniowych należy dostosować do sytuacji górniczo-geologiczej, dobrze zdefiniowany problem nie wymaga żadnych ingerencji w czasie liczenia i wprowadzania przybliżonych metod w algorytmie, wyniki skorelowane z pomiarami geodezyjnymi deformacji na terenach górniczych, mogą być źródłem szerokiej i globalnej analizy zjawiska. Literatura [1] ABAQUS Theory Manual, Version 5.5, 1996: Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc. Michigan. [2] Analysis of geotechnical Problems with ABAQUS, 1996: Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc. Michigan. [3] Bauer J., Bilikowski M., Butra J., Dębkowski R., Wróbel J. 2001: Wyznaczanie Szerokości Filarów Technologicznych w kopalniach rud miedzi z Wykorzystaniem MES, w aspekcie stateczności stropu wyrobisk eksploatacyjnych, Prace naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr. 40, Geotechnika Górnicza i Budownictwo Podziemne na początku XXI wieku, XXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Lądek Zdrój, marca 2001 r. [4] Pielok J., Pietruszka K., Szostak-Chrzanowski A. 2000: Modelling of subsidence in area of room and pillar salt mining using finite element method. Technical report No. 205, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, January 2000, Fredericton, Canada. [5] Pietruszka K. 1997: Numerical Modelling of Stress and deformations in the rock mass as a part of mining information system. Xth International Congress of the International Society for Mine Surveying. 2 6 November 1997, Fremantle, Australia. [6] Pietruszka K. 1998: Prognozowanie deformacji górotworu metodą GAMMA (Geotechnical Application Method of Modelling Analysis). Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowoczesne technologie w badaniach deformacji na terenach eksploatacji górniczej. Zakopane, 1 3 październik, [7] Pietruszka K. 2000: A modelling interpretation of surface deformation measurments in exploited regions. XIth International Congress of the International Society for Mine Surveying, September 2000, Cracow, Poland. [8] Szostak-Chrzanowski A., Pietruszka K. 1997: Displacements, Strains and Stresses as a Part of the Information System for Mining Areas, Lecture Notes at the Department of Geodesy and Geomatics Engineering at the University od New Brunswick. The prediction of surface deformations by numerical calculations verified by geodetic measurements In the mining region, deformations are generated, and they must be controlled. There is a close relation between geological structure, mining situation and rock mass deformations. A rock mass is a very complex medium, and its thorough study with regard to the rock s geomechanical properties is very dificult. However, the application of such methods requires a detailed analysis of a rock mass on the base of geological survey, and also their verification using geodetic measurements of deformation. So, it is necessary to accomplish an initial analysis of forecasted effects, as well as the geodetic verification of those effects. Przekazano: 28 marca

Geofizyka w Geologii i Górnictwie

Geofizyka w Geologii i Górnictwie Geofizyka w Geologii i Górnictwie Tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka Redaktor Jerzy Cabała Sosnowiec, 2010 FOTOGRAFIE NA OKŁADCE Kopalnia wapienia Kujawy (fot. J. Cabała) Ostańce

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Jan BLACHOWSKI* Tereny pogórnicze, system informacji geograficznej, deformacje, SYSTEM INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE Quarterly RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 2 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE KATOWICE 2006 Rada Programowa: prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2011 Dawid Szurgacz PRÓBA OKREŚLENIA DYNAMICZNEJ MOCY STOJAKA ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH PODSTAWY TEORETYCZNE I PORÓWNANIE WYBRANYCH ALGORYTMÓW NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH PODSTAWY TEORETYCZNE I PORÓWNANIE WYBRANYCH ALGORYTMÓW NA PRZYKŁADZIE ŁODZI PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 122 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2009 Krzysztof Fortuniak FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH PODSTAWY TEORETYCZNE I PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL Dr inż. Arkadiusz Trąbka Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki e-mail: atrabka@ath.bielsko.pl WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- - # )& )/ % )01 *'%2 # %),3 # $* 24 # & 0)3534 # 6& %% # 01 *%$ # 78)2 # .0) # 9#$% #!&. ! "#$%! "# $ % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo