P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A"

Transkrypt

1 P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli poszycia przy zgięciu wzdłużnym kadłuba Praca wykonana w ramach Badań Statutowych, umowa nr /031 Wojciech Puch Gdańsk 2008

2 Streszczenie Wydaje się, że agresywna minimalizacja masy konstrukcji kadłubów masowców doprowadziła do obniżenia poziomu bezpieczeństwa wytrzymałościowego poniżej wymaganego standardu. Przyczyną jest wykorzystywanie wydajnych systemów projektowych i wykonawczych połączonych z efektywnymi narzędziami obliczeniowymi oraz stosowanie tradycyjnych kryteriów oceny bezpieczeństwa bazujących na niezależnych warunkach uplastycznienia i utraty stateczności. W nowych przepisach Common Structural Rules for Bulk Carriers (CSR) zaleca się metodykę oceny nośności granicznej opartą na uproszczonych modelach zakrytycznej pracy wyizolowanych fragmentów konstrukcji. Obliczenia bazujące na ciągłym opisie konstrukcji można przeprowadzić wykorzystując Metodę Elementów Skończonych (MES) w zakresie nieliniowym geometrycznie i materiałowo. W ramach niniejszej pracy przygotowano program komputerowy implementujący metodykę CSR oraz opracowano nieliniowe modele i metodykę obliczeń MES w środowisku programu ANSYS. Porównanie obliczeń ze znanymi z literatury rezultatami eksperymentów pokazuje, że opracowana metodyka MES daje wyniki zbliżone do eksperymentalnych bądź bezpieczne oszacowania, natomiast metodyka CSR może prowadzić do niebezpiecznego przeszacowania nośności (nawet o 14%). Ceną większej wiarygodności wyników MES jest wielokrotnie większy koszt obliczeń: czasu przygotowania modelu, komercyjnch systemów obliczeniowych MES i niezbędnego sprzętu komputerowego.

3 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Cel i zakres pracy Metody, modele i narzędzia Przepisowe metody i procedury wyznaczania nośności granicznej kadłuba Realizacja formuł przepisowych nośności płaskich paneli Panel usztywniony wzdłużnie Panel usztywniony poprzecznie Realizacja algorytmu wyznaczania nośności granicznej zginanego kadłuba statku Obliczenia bezpośrednie bazujące na MES Model wytrzymałościowy Model konstrukcji Model materiału Warunki brzegowe i obciążenie Odwzorowanie zjawisk wytrzymałościowych Prezentacja wyników Realizacja modelu i obliczeń w programie ANSYS Definicja modelu Obliczenia i wyniki Przykłady obliczeń Ściskane panele Zginane skrzynki Obciążenia i ścieżki krytyczne pracy elementów konstrukcyjnych Wpływ wiązań poprzecznych Praca w ugięciu i wygięciu Wytrzymałość klasyczna (sprężysta), nośność plastyczna i nośność graniczna Podsumowanie 37 Literatura 39 A Nośność graniczna paneli 40 A.1 Program pan cr A.1.1 Wywołanie programu A.1.2 Plik z danymi A.2 Plik z wynikami A.3 Wzorcowy plik danych A.4 Przykładowy plik danych A.5 Przykładowy plik z wynikami A.6 Przykładowy plik pan cr.log

4 B Nośność graniczna kadłuba statku 45 B.1 Program ngr cr B.1.1 Wywołanie programu B.1.2 Plik z danymi B.2 Plik z wynikami B.3 Wzorcowy plik danych B.4 Przykładowy plik danych B.5 Przykładowy plik z wynikami B.6 Przykładowy plik ngr cr.log C Pliki danych dla analizy nośności granicznej w programie ANSYS 56 C.1 Ściskanie płaskiego panelu usztywnionego wzdłużnie C.2 Zginanie segmentu kadłuba statku

5 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie Klasyczne kryteria oceny poprawności stalowej konstrukcji z wytrzymałościowego punktu widzenia stanowiły, że żaden element konstrukcyjny: (a) nie może ulec uplastycznieniu, (b) nie może utracić stateczności pod działaniem obciążeń eksploatacyjnych. Kryteria te były stosowane niezależnie, ale sprawdzały się zarówno w konstrukcjach budowlanych i maszynowych jak i w przypadku kadłubów statków. Konstrukcje budowlane i maszynowe miały, w większości przypadków, jednolitą formę najczęściej układu belek. Kadłub statku jest odmienny: składa się z poszycia, które musi zapewnić szczelność, oraz wiązań, które gwarantują sztywność i wytrzymałość. Techniki łączenia poprzez nitowanie, wymuszające stosowanie nakładek, w niejawny sposób zapewniały stateczność płytom poszycia wykonywanym ze stali o umiarkowanie wysokiej granicy plastyczności. Ta równowaga została zaburzona najpierw przez wprowadzenie stali o podwyższonej granicy plastyczności (ale niezmienionym module Younga), a potem przez zastąpienie nitowania spawaniem. Pozwoliło to zmniejszyć grubość blach i włączyć poszycia do przenoszenia naprężeń leżących w ich płaszczyźnie, a przez to obniżyć masę konstrukcji. Ubocznym skutkiem było obniżenie odporności na utratę stateczności. Komputeryzacja procesów technologicznych i organizacyjnych oraz opracowanie wiarygodnych i wydajnych technik obliczeń wytrzymałościowych doprowadziły, w sposób paradoksalny, do kolejnego obniżenia poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Możliwe stało się ścisłe dopasowanie wymiarów elementów konstrukcyjnych do poziomu naprężeń obliczeniowych. Okazało się wówczas, że metody i kryteria oceny zawierały w sobie, w sposób niejawny, zdrowy rozsądek konstruktora oraz wzorcowy (ale staroświecki) poziom technologii i organizacji (np. nieopłacalność stosowania małych arkuszy blach, co prowadziło do stosowania zawyżonych lokalnie grubości). Zastosowanie komputerowej optymalizacji konstrukcji, gdzie kryterium była minimalizacja masy, doprowadziło do powstania konstrukcji formalnie poprawnych, ale, jak się wnet okazało, niebezpiecznych. Szczególnie dotknęło to masowce i zbiornikowce, gdzie udział ceny materiału w cenie statku jest szczególnie duży. Zmusiło to instytycje nadzorcze do wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny: sprawdzenie nośności granicznej kadłuba statku w warunkach zgięcia ogólnego. Zadaniem obliczeń wytrzymałości w stanie granicznym jest wyznaczenie maksymalnego momentu gnącego, który może przenieść konstrukcja kadłuba statku, w warunkach jednoczesnego występowania: a) początkowych imperfekcji, b) uplastycznienia elemementów konstrukcyjnych, c) utraty stateczności przez poszycie i wiązania. Obliczenia te są niełatwe ze względu na swoją odmienność od pozostałych typów obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji kadłuba statku. O ile standardowe obliczenia ograniczają się do zakresu liniowo sprężystego i konstrukcji idealnej, to w tym przypadku jest to analiza nieliniowa w zakresie zarówno materiałowym jak i geometrycznym. Wymaga to bardziej zaawansowanych (i droższych) narzędzi obliczeniowych oraz wykształconej kadry. Z tego powodu w przepisach Common Structural Rules (CSR) [3] sformułowano algorytmy i metodyki obliczeniowe standardowych konstrukcji kadłuba masowca i zbiornikowca. Nie zamyka to możliwości stosowania metod bezpośrednich, np. opartych na metodzie elementów skończonych MES. Badania w zakresie nośności granicznej konstrukcji cienkościennych, a w szczególności konstrukcji kadłuba statku, są prowadzone od dawna. W szerszym kontekście są pokazane w książce 5

6 [2]; monografia [1] ogranicza się do kadłuba statku i metodyki zalecanej przez Bureau Veritas. Praca niniejsza koncentruje się na przepisach CSR [3] oraz metodzie elementów skończonych MES. 1.2 Cel i zakres pracy Celem pracy była konfrontacja metod przepisowych CSR i bezpośrednich opartych na MES, pozwalających na ocenę nośności granicznej kadłuba statku zginanego w płaszczyźnie pionowej. Za nadrzędną w zakresie warunków brzegowych i obciążeń przyjęto metodę przepisową i szukano takich struktur obliczeniowych, opisowych i metodycznych w zakresie MES, które by pozwoliły uzyskać wyniki bliższe rzeczywistości. Realizacja celu została podzielona na etapy: 1. Analiza i implementacja przepisowych metod i procedur wyznaczania nośności kadłuba. 2. Opracowanie modeli do obliczeń bezpośrednich bazujących na Metodzie Elementów Skończonych. 3. Identyfikacja obciążeń i ścieżek krytycznych pracy elementów konstrukcyjnych, prowadzących do utraty nośności zginanego kadłuba. 1.3 Metody, modele i narzędzia Przy realizacji zadania wykorzystano dwie metody analizy pracy konstrukcji kadłuba po częściowej utracie stateczności przez elementy konstrukcyjne: 1. Metodę Smitha, opisaną w [1], w postaci zalecanej przez przepisy [3]; 2. Metodę Elementów Skończonych, w ujęciu przemieszczeniowym. Wykorzystano następujące modele: 1. model wydzielonych paneli zalecany przez [3]; 2. powłokowe modele MES, nieliniowe w zakresie geometrycznym i materiałowym. Zastosowano następujące narzędzia obliczeniowe: 1. do obliczeń według przepisowej metodyki [3] opracowano dwa programy komputerowe (w języku Pascal); 2. do analizy modeli MES wykorzystano program ANSYS. 2 Przepisowe metody i procedury wyznaczania nośności granicznej kadłuba W międzynarodowych przepisach Common Structural Rules for Bulk Carriers (CSR) [3] sformułowano modele i algorytm obliczeń nośności granicznej konstrukcji zginanego w płaszczyźnie pionowej kadłuba statku. Przyjęto następujące, jawne bądź oczywiste, założenia: 6

7 1. Utrata nośności może nastąpić wyłącznie wskutek zgięcia ogólnego kadłuba statku; wpływ obciążeń poprzecznych (ciśnienie wody, nacisk ładunku) jest pomijany. 2. W stanie zgięcia ogólnego obowiązuje hipoteza płaskich przekrojów. 3. Stracić nośność mogą tylko elementy wzdłużne, tzn. takie, których przekrój poprzeczny leży w płaszczyźnie równoległej do owręża. 4. Elementy poprzeczne są nieodkształcalne (tzn. również nie tracą stateczności ani globalnie ani lokalnie) i stanowią podparcie dla elementów wzdłużnych. 5. Grupę elementów wzdłużnych tworzą blachy i przyspawane do nich usztywnienia. 6. Ciągłą strukturę konstrukcji kadłuba można podzielić na niezależne fragmenty, z których każdy jest przypisany do jednej z trzech klas: (a) usztywnienie wzdłużne ; (b) płyta usztywniona poprzecznie ; (c) sztywne naroże. 7. Usztywnienie wzdłużne obejmuje samo usztywnienie oraz sąsiadujące pasy poszycia, sięgające do połowy odległości do najbliższych sąsiadów: usztywnienia wzdłużnego lub prostopadłej blachy (środnika wiązara, poszycia burty lub grodzi, ścianki, etc.). 8. Płyta usztywniona poprzecznie rozciąga się pomiędzy sąsiednimi wiązarami (lub pseudowiązarami np. ściankami, grodziami) wzdłużnymi. 9. Sztywne naroże to fragmenty blach tworzące rozgałęzienie blach i sięgające do połowy odległości do najbliższych wzdłużnych sąsiadów: usztywnień i innych rozgałęzień. 10. Materiał wzystkich części składowych (moduł Younga, liczba Poissona, granica plastyczności) oraz grubości blach tworzących dany fragment są stałe. 11. Cały fragment znajduje się w stanie jednorodnego rozciągania bądź jednorodnego ściskania. 12. Fragment rozciągany może pracować w stanie liniowo-sprężystym lub ulec uplastycznieniu. 13. Fragmenty ściskane mogą znajdować się w stanie liniowo-sprężystym, plastycznym bądź pokrytycznym (po utracie stateczności). 14. Usztywnienie wzdłużne może tracić stateczność w formie ogólnej (giętnej, giętno-skrętnej) lub lokalnej (utrata stateczności środnika). 15. Płyta usztywniona poprzecznie może tracić stateczność tylko w formie płytowej (usztywnienia poprzeczne nie tracą stateczności). 16. Sztywne naroże nigdy nie traci stateczności. 17. Fragment, który może tracić stateczność na kilka sposobów, osiąga stan o najniższym naprężeniu krytycznym. 18. Nie jest uwzględniany dodatkowy wpływ elementów poprzecznych na pracę elementów wzdłużnych, tzn. wiązarów poprzecznych na pracę poszycia oraz węzłówek przeciwskrętnych na pracę usztywnień. 7

8 Przepisowy algorytm obliczeń nośności granicznej sformułowano w sposób następujący: 1. Rozpatruje się blok kadłuba pomiędzy dwiema sąsiednimi ramami poprzecznymi. 2. Stan naprężenia jest skutkiem wymuszonych odkształceń (wynikających z zadanej, stałej na długości bloku, krzywizny zgiętego kadłuba statku) i hipotezy płaskich przekrojów. 3. Oś obojętna zginania jest znajdowana iteracyjnie z warunku zerowania się sumy sił podłużnych: σ da = 0 A i gdzie i numer fragmentu przekroju. 4. Moment gnący odpowiadający zadanej krzywiźnie jest wyznaczany ze wzoru: M = σ (z i z 0 ) da A i gdzie: z i współrzędna z fragmentu numer i, z 0 współrzędna z osi obojętnej zginania. i i 5. Proces zginania prowadzony jest do osiągnięcia ekstremum zależności M = f (κ) (κ krzywizna), albo jeśli ta krzywa nie ma ekstremum do uzyskania zadanego stopnia uplastycznienia przekroju poprzecznego lub zadanego momentu gnącego. 2.1 Realizacja formuł przepisowych nośności płaskich paneli Pierwszym etapem implementacji przepisowych procedur wyznaczania nośności granicznej płaskich paneli było przygotowanie laboratorium obliczeniowego w postaci programu pan cr; opis jego użytkowania znajduje się w załączniku A. Celem tego etapu było rozpoznanie form pracy typowych paneli usztywnionych wzdłużnie i poprzecznie przy narastającym obciążeniu wzdłużnym. Ważne było sprawdzenie: 1. przy jakim poziomie obciążenia, w stosunku do granicy plastyczności Re, panel zaczyna wykazywać zachowanie nieliniowe, co wskazuje na zakrytyczny stan pracy; 2. jaka jest zgodność analizy stanu nośności granicznej z klasycznymi obliczeniami stateczności pól płytowych poszycia σ cr = σ E ( dla σ Re/2 Re 1 Re ) 4σ E dla σ > Re/2 ; 3. jak forma utraty stateczności zależy od proporcji wymiarowych poszycia i usztywnienia; 4. jak nośność zależy od granicy plastyczności materiału; 5. czy jest możliwa zmiana formy utraty stateczności w czasie narastania obciążenia. 8

9 Stanowiło to przygotowanie do właściwych obliczeń nośności kadłuba, więc obliczenia starano się wykonywać dla struktur analogicznych jak w zginanym kadłubie. Wykorzystano w tym celu informacje zawarte w [4]. Wyniki będą przedstawiane również w postaci tabelarycznej, gdzie wartości w poszczególnych kolumnach to: ε/ε pl σ pl σ min σ b σ bt σ l stosunek bieżących odkształceń ściskających do odkształceń odpowiadających granicy plastyczności; naprężenia odpowiadające pracy bez utraty stateczności; minimalne naprężenia spośród trzech sprawdzanych form utraty stateczności; naprężenia odpowiadające giętnej formie utraty stateczności przez panel (poszycie lub usztywnienie z pasem poszycia); naprężenia odpowiadające giętno-skrętnej formie utraty stateczności przez usztywnienie; naprężenia odpowiadające lokalnej utracie stateczności przez środnik usztywnienia Panel usztywniony wzdłużnie Dane geometryczne i materiałowe panelu podstawowego, będącego częścią modelu MST 3 [4]: cztery pola płytowe , usztywnienia w postaci płaskowników 50 3, materiał: moduł Younga E = MPa, liczba Poissona ν = 0.277, granica plastyczności Re = 287 MPa. Na końcach panelu znajdowały się usztywnienia prostopadłe do wzdłużnych. Panel stanowił ściankę zamkniętej struktury skrzynkowej i usztywnienia poprzeczne tworzyły zamkniętą ramę ( kwadratowy pierścień ). Obliczenia procesu ściskania dały wyniki zamieszczone w Tab. 1a. Wybrane informacje zostały przedstawione również na wykresach (Rys. 1); ciągła linia bez symboli opisuje pracę panelu bez możliwości utraty stateczności. wynikające z analizy wyników zamiesz- Obserwacje dotyczące pracy panelu podstawowego czonych w tabeli i na wykresach: Panel traci stateczność w formie giętnej; brak informacji, czy jest to forma lokalna (utrata stateczności przez poszycie), czy globalna (utrata stateczności przez usztywnienia). Krytyczna forma pracy nie zmienia się przez cały czas narastania obciążenia. Nieliniowy zakres pracy rozpoczyna się mniej więcej od naprężeń równych połowie krytycznych naprężeń dla płyt poszycia. Nośność panelu jest niższa od granicy plastyczności materiału, ale jest wyższa od naprężeń krytycznych wyznaczonych dla płyt poszycia. Osiągnięcie przez panel naprężeń krytycznych dla poszycia (kreskowa linia S kr na wykresie Rys. 1) nie zaburza w zauważalnym stopniu przebiegu wykresów reprezentujących nośność panelu. 9

10 Tabela 1: Przebieg ściskania panelu MST a) Usztywnienia 50 3 mm ε/ε pl σ pl σ min σ b σ bt σ l MPa MPa MPa MPa MPa b) Usztywnienia mm ε/ε pl σ pl σ min σ b σ bt σ l MPa MPa MPa MPa MPa Rysunek 1: Panele o różnej wysokości usztywnień, metoda CSR 10

11 Rysunek 2: Panele o różnej granicy plastyczności materiału, metoda CSR Zmiana wymiarów usztywnienia przy zachowaniu wielkości jego pola przekroju, poprzez zwiększanie wysokości i zmniejszanie grubości prowadziła do zmian formy utraty nośności oraz obniżania nośności granicznej: dla h t = 50 3 mm: giętna forma utraty nośności przez układ usztywienie płyta, σ gr = MPa (Tab. 1a i Rys. 1); dla h t = mm: giętno-skrętna forma utraty nośności przez usztywienie, σ gr = MPa (Tab. 1b i Rys. 1); dla h t = 75 2 mm: lokalna forma utraty nośności przez usztywienie, σ gr = MPa (Rys. 1). Zmiana granicy plastyczności (wykresy Rys. 2, line bez symboli opisują plastyczną pracę panelu) wykazuje jakościowy wpływ zgodny z intuicją: (a) wyższa granica plastyczności prowadzi do większej nośności; (b) wykresy pracy paneli wykazują powinowactwo. Wartości liczbowe trochę zaskakują: zwiększenie granicy plastyczności Re o czynnik prowadzi do zmiany nośności o czynnik tylko Obliczenia dla zakresu Re = 235, 355 MPa (Rys. 3) pokazują, że zależność nośności tego panelu od granicy plastyczności materiału można opisać zależnością aproksymacyjną: ( ) σ gr Re = Re Panel usztywniony poprzecznie Model przepisowy CSR redukuje panel usztywniony poprzecznie do pojedynczego pola płytowego opartego na sztywnym konturze utworzonym z najbliższych wiązarów i usztywnień. Do obliczeń 11

12 Rysunek 3: Wpływ granicy plastyczności na nośność panelu, metoda CSR wykorzystano pole płytowe, wzorowane na modelu MST 3 opisanym w [4], o następujących danych geometrycznych i materiałowych: płyta , materiał: moduł Younga E = MPa, liczba Poissona ν = 0.277, granica plastyczności Re = 287 MPa. Obliczenia procesu ściskania dały wyniki zamieszczone na wykresie Rys. 4; ciągła linia bez symboli opisuje pracę panelu bez możliwości utraty stateczności. Analiza wyników zamieszczonych na wykresie pozwala poczynić następujące obserwacje: Nośność graniczna została osiągnięta dla ε/ε pl = 0.55 i stanowi 54.4% granicy plastyczności materiału. Aż do osiągnięcia nośności granicznej panel pracuje w zakresie liniowym. Dla ε = ε pl nośność panelu stanowi 45.1% granicy plastyczności materiału. Naprężenia krytyczne płyty prostokątnej podpartej przegubowo na brzegach stanowią ok. 50% naprężeń granicznych. Osiągnięcie przez panel naprężeń krytycznych dla płyty (kreskowa linia S kr na wykresie Rys. 4) nie wpływa na przebieg wykresu nośności panelu. 2.2 Realizacja algorytmu wyznaczania nośności granicznej zginanego kadłuba statku Obliczenia nośności granicznej zgodne z metodyką przepisów CSR są na tyle żmudne, że celowym jest przeprowadzanie ich za pomocą programu komputerowego. W ramach niniejszej pracy przygotowano program ngr cr; opis jego użytkowania znajduje się w załączniku B. Celem tego etapu było: 1. Przetestowanie przygotowanego programu. 12

13 Rysunek 4: Panel usztywniony poprzecznie, metoda CSR 2. Sprawdzenie zgodności wyników uzyskiwanych w ramach metodyki CSR z wiarygodnymi wynikami niezależnymi. 3. Przygotowanie bazy porównawczej dla wyników obliczeń wykonywanych za pomocą programów MES. Jako niezależną bazę porównawczą wykorzystano informacje zawarte w [4]. Przedmiotem analizy były cienkościenne belki o przekroju statkopodobnym, gdyż wyniki eksperymentów na nich przeprowadzonych zostały zamieszczone w [4]. Doświadczalne belki były skrzynkami o długości części roboczej 540 mm, wydzielonej poprzecznymi usztywnieniami; belki te były zginane stałym momentem. Parametry modeli oraz wyniki eksperymentów są zamieszczone w [4] oraz [1]. Model MST 3 reprezentuje kadłub jednoposzyciowego zbiornikowca, wykonany z jednolitego materiału. Charakterystyki geometryczne i wytrzymałościowe przekroju poprzecznego tego modelu są następujące: Obliczenia dokładne Obliczenia uproszczone moment bezwładności zginania [m 4 ] moment plastyczny [knm] gdzie Obliczenia dokładne odnoszą się do modelu ciągłego, zgodnego z wiedzą z Wytrzymałości Materiałów, natomiast Obliczenia uproszczone zostały wykonane dla modelu dyskretnego, zgodnego z przepisami CSR (ten model jest realizowany w programie ngr cr); rozbieżność nie przekracza 2%. Wyniki obliczeń nośności granicznej, wykonanych zgodnie z metodyką CSR, są przedstawione na Rys. 5. Pozwalają one na poczynienie następujących obserwacji: Obliczona nośność graniczna przewyższa (średnią) wyznaczoną eksperymentalnie o 12.3%. 13

14 Rysunek 5: Model MST 3, wygięcie, metoda CSR Moment plastyczny przekroju jest większy o 18.5% od obliczonej nośności. Wykres opisuje wygięcie belki kadłuba, więc oś obojętna zginania przemieszcza się w stronę pokładu (rosnące współrzędne z). Najszybsza zmiana położenia osi obojętnej zginania zachodzi w strefie maksimum krzywej nośności. Model MST 4 reprezentuje kadłub jednoposzyciowego zbiornikowca, wykonany z niejednolitych elementów: poszycie jest grubsze niż usztywnienia, lecz jest wykonane z materiału o niższej granicy plastyczności: t mm Re MPa poszycie usztywnienia Wyniki obliczeń nośności granicznej, wykonanych zgodnie z metodyką CSR, są przedstawione na Rys. 6. Widać na nim, że: Obliczona nośność graniczna jest prawie równa wyznaczonej eksperymentalnie rozbieżność nie przekracza 1%. Moment plastyczny przekroju jest większy o 10.4% od obliczonej nośności. W dużym zakresie krzywizny (ok. 50% zakresu narastania momentu) moment graniczny jest stały. 14

15 Rysunek 6: Model MST 4, wygięcie, metoda CSR 3 Obliczenia bezpośrednie bazujące na MES Metoda Elementów Skończonych (MES) jest obecnie najpowszechniej stosowaną, uniwersalną inżynierską metodą obliczeniową dla zagadnień mechaniki konstrukcji. Posiada dobrze ugruntowane podstawy teoretyczne i matematyczne, rozwinięte metodyki modelowania i wykonywania obliczeń oraz bogaty zestaw oprogramowania. Wszystko to skłania do stosowania jej w obliczeniach nośności granicznej kadłuba statku. Ograniczeniem może być niemożność uzyskania zgodności z wymaganiami przepisowymi CSR bądź niska wydajność obliczeniowa (długie czasy obliczeń, wymagane duże zasoby pamięci operacyjnej i dyskowej). Podstawowe cechy, zalety i wady MES w kontekście zagadnienia nośności granicznej, to: Topologię analizowanej konstrukcji można odwzorować w sposób bezpośredni wykorzystując opis powłokowy lub nawet bryłowy. Dzięki temu ciągła konstrukcja zostanie zastąpiona również ciągłym modelem, co pozwoli na zachowanie interakcji między sąsiednimi obszarami. Modele powłokowe i bryłowe są zgodne z Teorią Sprężystości, co gwarantuje poprawny opis zjawisk fizycznych w zakresie liniowo-sprężystym, a współczesne komercyjne oprogramowanie MES oferuje przyrostowe techniki obliczeń zagadnień nieliniowych materiałowo i geometrycznie. Chcąc uzyskać w sposób naturalny odwzorowanie wszystkich uwzględnionych w netodyce CSR form utraty stateczności trzeba środniki usztywnień modelować elementami powłokowymi, co może prowadzić do dużych modeli oraz kłopotów z implementacją warunków brzegowych bądź obciążeń. Poprawny opis rzeczywistości fizycznej może być, paradoksalnie, wadą modelu obliczeniowego, gdyż podstawą sformułowania przepisowego CSR są uproszczone (jednowymiarowe) 15

16 modele konstrukcji, które pozwalają na niespójne (ale dzięki temu bardziej swobodne) modelowanie. Wskazane wyżej problemy ujawniają się podczas implementacji wymuszonych przemieszczeń na brzegach analizowanego segmentu kadłuba statku. Chcąc uniknąć sztucznych spiętrzeń naprężeń, które w kolejnych krokach obciążenia doprowadziłyby do uplastycznienia i stałyby się przyczyną zniszczenia konstrukcji, trzeba w całym przekroju zapewnić spójne przesunięcia wzdłuż osi x. Taki wymóg jest jednoznaczny z zadaniem warunku brzegowego typu brak obrotu w płaszczyźnie środnika na końcach usztywnień, co jest sprzeczne z modelem CSR oraz obserwacjami czynionymi podczas eksperymentów. Problem można by było rozwiązać rozbudowując przestrzennie model, np. do trzech segmentów, ale konsekwencją tego jest bardzo znaczne wydłużenie czasu obliczeń. Immanentną cechą obliczeń nośności granicznej konstrukcji cienkościennych jest uwzględnienie zjawiska utraty stateczności oraz opis pokrytycznego stadium pracy konstrukcji. W metodzie MES, w zakresie liniowym, obliczenia stateczności (początkowej) i wytrzymałości są rozdzielone obsługują je dwa oddzielne solvery. Obliczenia nieliniowe mogą śledzić zjawiska krytyczne i pokrytyczne, ale musi zaistnieć wymuszenie, które je zainicjuje; w przeciwnym przypadku idealna konstrukcja (np. płaska, ściskana blacha) stateczności nie straci. Wymaga to zbudowania modelu z imperfekcjami adekwatnymi do spodziewanych zjawisk krytycznych. W konstrukcji rzeczywistej istnieją w stanie początkowym niezerowe stany naprężeń, które są skutkiem uprzednich operacji technologicznych (walcowania, cięcia, spawania, itp.). Na poziomie obliczeniowym są one uwzględniane przy analizie stateczności w postaci tzw. paraboli Johnsona nieliniowej modyfikacji klasycznej krzywej Eulera σ λ. Fizycznym skutkiem obecności naprężeń początkowych, co obrazuje właśnie parabola Johnsona, jest wcześniejsze usiągnięcie stanu plastycznego w pewnych rejonach konstrukcji, co prowadzi do plastycznej utraty stateczności powstania plastycznych przegubów i załomów. W metodzie MES można uzyskać stan naprężeń początkowych, ale raczej na pewno nie będzie on zgodny ze standardowym modelem przyjmowanym w dotychczasowej prętowej praktyce analizy konstrukcji cienkościennych, gdyż zakłada on niegładką (skokową) zmianę naprężeń, a jest to sprzeczne z warunkami nierozdzielności będącymi podstawą Teorii Sprężystości. Standardowe programy MES nie udostępniają również bezpośredniego sposobu odwzorowania paraboli Johnsona, np. jako modelu materiału. Model MES nośności granicznej będzie statycznym modelem nieliniowym, a to wymaga obliczeń iteracyjnych przy krokowym zwiększaniu obciążenia i uzyskiwaniu stanów równowagi. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest długi czas obliczeń (100 lub więcej razy dłuższy w stosunku do obliczeń liniowo sprężystych), więc należy dążyć do redukcji wielkości modelu. Model MES i algorytm obliczeń powinny zachować fundamentalne zasady przepisowego sformułowania analizy nośności granicznej, pozwalając jednocześnie na bliższe rzeczywistości odwzorowanie zjawisk wytrzymałościowych. 3.1 Model wytrzymałościowy O poprawności odwzorowania zjawisk wytrzymałościowych mogą decydować: 1. sposób opisu postaci konstrukcji i użyte rodzaje elementów; 16

17 2. sposób i gęstość podziału na elementy; 3. model materiału; 4. warunki brzegowe i obciążenia. Nie zawsze jest możliwe czy celowe zapewnienie najlepszego możliwego do uzyskania sposobu realizacji powyższych parametrów. Czasem jesteśmy ograniczeni sprzecznymi wymaganiami, a czasem technicznymi realiami obliczeniowymi Model konstrukcji Świat otaczający nas jest trójwymiarowy, więc idealnym sposobem opisu kształtu konstrukcji byłyby bryły, ale prowadzi to do bardzo dużych modeli i monstrualnie długich czasów obliczeń. Wystarczająco dokładny, zarówno na poziomie kształtu jak i zjawisk wytrzymałościowych, jest opis powłokowy, zarówno płyt poszycia jak i środników usztywnień. Mocniki usztywnień można modelować zarówno powłokami jak i belkami, ale opis belkowy nie pozwoli uwzględnić zjawiska lokalnej utraty stateczności przez mocnik (ale metodyka CSR też tego zjawiska nie uwzględnia, bo przyjmuje się, że poprawnie zaprojektowana konstrukcja wyklucza taką formę utraty stateczności). W pzypadku mocników niesymetrycznych (np. płaskowniki łebkowe) trzeba użyć belkowych elementów mimośrodowych. Konstrukcja kadłuba statku jest w przeważającej liczbie przypadków (prawie) symetryczna względem PS. Obciążenie też jest symetryczne, więc wydawałoby się, że wzorem standardowych obliczeń wytrzymałościowych można ograniczyć poprzeczny zakres modelu do rejonu od PS do burty zewnętrznej. W przypadku obliczeń nośności granicznej model musi obejmować całą szerokość statku, gdyż symetryczne obciążenie może wywołać antysymetryczne formy utraty stateczności (np. poszycia dna, wzdłużników, usztywnień wzdłużnych). Podział obszarów powierzchniowych na elementy skończone powinien spełnić dwa generalne kryteria: 1. elementy powinny być jak najbardziej zbliżone do kwadratów, 2. gęstość powinna być wystarczająca do opisu kształtu, gradientów naprężeń i spodziewanych form deformacji. Analizowany fragment kadłuba jest obiektem wyidealizowanym, bo opisuje hipotetyczną konstrukcję pryzmatyczną, więc każdy z obszarów powierzchniowych jest prostokątem, co pozwala teoretycznie na zastosowanie podziału na elementy kwadratowe. Kłopot mogą sprawić skale wielkości : usztywnienia mają wysokość rzędu 300 mm, a długość segmentu wynosi ok mm. Chęć zastosowania elementów kwadratowych sprawi, że o ich wielkości będzie decydowała wysokość usztywnień, co wymusi gęsty podział na kierunku wzdłużnym. Nie jest to postępowanie błędne, ale prowadzi do dużych modeli i długich czasów obliczeń. W praktyce obliczeniowej akceptuje się proporcje boków elementu 1 : 2, a dopuszcza się 1 : 3; bardziej wydłużone prostokąty mogą prowadzić już do nieakceptowalnych odstępstw od rzeczywistości, ale to zależy od własności elementu użytego w danym programie obliczeniowym. W przypadku tego modelu, o minimalnej gęstości podziału będą w pierwszym rzędzie decydować spodziewane formy deformacji konstrukcji: utrata stateczności. Z praktyki obliczeniowej wiadomo, że dla poprawnego wyznaczenia obciążeń krytycznych przy analizie stateczności początkowej należy zapewnić podział na ok. 8 części na długości jednej półfali formy utraty stateczności; godząc się na większe odstępstwa można zastosować podział na np. 6 części. 17

18 Należy pamiętać, że analiza będzie prowadzona również w zakresie pozasprężystym. Lokalne spiętrzenia naprężeń, np. w narożach płyt, mogą doprowadzić do szybkiego uplastycznienia i dużych lokalnych deformacji, co doprowadzi do niemożności uzyskania stanu równowagi i załamania się obliczeń, nawet przy stosunkowo niewielkim obciążeniu ściskającym. Drugą przyczyną powstania stref silnie uplastycznionych jest zginanie tracących stateczność płyt, co prowadzi do powstania załomów plastycznych. Wiedząc o tym, można (a czasem należy) zagęścić podział w rejonach spodziewanych dużych gradientów naprężeń Model materiału Powszechnie [2] przejmuje się, że do obliczeń nośności granicznej konstrukcji kadłuba statku wystarczający jest symetryczny, biliniowy sprężysto-plastyczny model materiału: do odkształceń odpowiadających granicy plastyczności: liniowo-sprężysty, po przekroczeniu odkształceń odpowiadających granicy plastyczności: idealnie plastyczny (bez umocnienia). Do oceny poziomu wytężenia materiału przyjmuje się hipotezę Hubera Misesa-Hencka Warunki brzegowe i obciążenie Warunki brzegowe wynikają ze specyficznej postaci modelu obliczeniowego nośności granicznej. Obliczenia wykonywane są na wydzielonym fragmencie konstrukcji, więc warunki brzegowe powinny odwzorować współpracę na granicach przecięcia. Nie powinny również ograniczać swobody deformacji ( przesztywniać konstrukcji), ale równocześnie powinny umożliwić obliczenia w zakresie statycznym uniemożliwić ruch jako ciało sztywne. Przyjmując przepisowy okrętowy układ współrzędnych (oś x wzdłuż kadłuba, oś y na lewą burtę, oś z do góry), warunki brzegowe można sformułować następująco: Na końcach modelu, w płaszczyznach przecięcia, występują hipotetyczne wiązary poprzeczne, które są sztywne na zginanie w swojej płaszczyźnie natomiast są podatne na zginanie pozapłaszczyznowe. Wskutek tego: Krawędzie blach poszycia powinny pozostawać prostoliniowe, a krawędzie wiązań wzdłużnych prostopadłe do nich w całym procesie obciążania. Równocześnie konstrukcja musi mieć możliwość deformacji liniowych na kierunkach prostopadłych do osi x (bo rozciaganie/ściskanie na kierunku osi x prowadzi do zmian wymiarów na kierunkach poprzecznych ). Te wymagania można spełnić zadając warunek Φ x = 0 Wzdłużne elementy konstrukcyjne muszą mieć swobodę obrotu wokół krawędzi (punktu) ich przecięcia z płaszczyzną wiązara poprzecznego, więc obroty Φ y i Φ z muszą pozostać swobodne. Konstrukcja musi mieć swobodę deformacji poprzecznych, więc przemieszczenia U y i U z powinny pozostać swobodne. Podczas zginania obowiązuje hipoteza płaskich przekrojów (przynajmniej na krańcach modelu), więc: 18

19 Jedna z płaszczyzn skrajnych może pozostać nieruchoma i dla niej przyjmujemy U x = 0. Na drugim krańcu nie można zadać takiego warunku, gdyż skutkiem byłoby nie tylko zapewnienie płaskości, ale również uniemożliwienie zgięcia ogólnego segmentu kadłuba. Środkiem zapewniającym pozostanie węzłów w jednej płaszczyźnie i równocześnie umożliwienie im innych przemieszczeń są równania narzucające grupie węzłów liniowe zależności na przesunięcia na wybranym kierunku w tym przypadku U x. Współczesne zaawansowane programy obliczeniowe umożliwiają takie formułowanie warunków brzegowych, np. w programie NASTRAN są one określane nazwą Multipoint Constraints MPC. Realizując zginanie w płaszczyźnie pionowej, na ruchomym końcu trzeba spowodować, aby płaski przekrój pozostał prostopadły do płaszczyzny zginania Φ z = 0. Należy uniemożliwić ruch obiektu jako ciała sztywnego, ale równocześnie należy zapewnić swobodę deformacji. W tym celu należy w jednym węźle zablokować przesunięcia na kierunku osi y i z (U y = 0 i U z = 0). Wygodnie jest uczynić to na nieprzesuwnym brzegu modelu, w PS na dnie zewnętrznym. Realizację zginania w płaszczyźnie pionowej, przy wykorzystaniu warunków MPC na ruchomym końcu, można uzyskać na dwa sposoby: 1. zadając moment gnący M y w węźle Master i rejestrując kąt obrotu Φ y w tym węźle; 2. zadając kąt obrotu Φ y w węźle Master i rejestrując moment reakcyjny M y w tym węźle. W sposobie pierwszym wielkością narastającą monotonicznie jest moment gnący (obciążenie), natomiast w sposobie drugim kąt obrotu (deformacja). Skutkuje to odmiennym procesem znajdowania rozwiązania. Celem analizy nośności granicznej jest znalezienie maksymalnego momentu, który może przenieść konstrukcja, a kryterium dopuszczalności jest zniszczenie. Obliczenia są realizowane poprzez krokowe powiększanie obciążenia, więc najwygodniej byłoby odczytać maksymalny moment z wykresu M = f (n) (n numer kroku). Otrzymanie takiego wykresu z wiarygodnym maksimum, tzn. nie występujacym na brzegu, wymaga, aby po uzyskaniu max M krzywa nadal była kontynuowana. Ten wymóg jest sprzeczny z pierwszym sposobem realizacji zginania, bo w nim moment zawsze narasta, natomiast sposób drugi umożliwia to. Sposób drugi, mimo że mniej intuicyjny, jest odpowiednikiem próby statycznego rozciągania, gdzie wymuszeniem jest zadawane wydłużenie próbki. Taki przemieszczeniowy sposób realizacji obliczeń wytrzymałościowych jest właściwy w przypadkach, gdy spodziewamy się, że od pewnego poziomu wymuszenia konstrukcja nie będzie zdolna, chwilowo lub w sposób trwały, do przenoszenia narastajacych obciążeń wystąpią procesy bierne. W przypadku sposobu pierwszego obciążeniowego obliczenia najczęściej kończą się na pierwszej niestabilności informacją o niemożności uzyskania stanu równowagi i krzywa M(n) urywa się w fazie wzrostu. Sposób drugi przemieszczeniowy może też znacznie ułatwić proces obliczeń, bo najczęściej kroki wymuszenia mogą być większe, niż w sposobie pierwszym. Jeśli wykorzystywany program obliczeniowy nie udostępnia techniki MPC, to obciążenie w postaci momentu zginającego segment można uzyskać realizując zgięciowy stan naprężenia na swobodnym brzegu w postaci ciągłego obciążenia tarczowego bądź układu sił skupionych. Ten sposób ma następujące wady (i chyba żadnych zalet): nie realizuje hipotezy płaskich przekrojów; 19

20 postać obciążenia wymaga antycypacji położenia osi obojętnej zginania, a położenie to jest zmienne w kolejnych krokach obciążenia; jest to metoda obciążeniowa, a więc czuła na procesy bierne ; obciążenie działa w każdym z węzłów niezależnie od sąsiednich, co może doprowadzić do powstania lokalnego spiętrzenia naprężeń, uplastycznienia i utraty stateczności, a w konsekwencji osiągnięcia stanu zniszczenia. W efekcie należy spodziewać się wyznaczenia znacznie zaniżonego momentu granicznego, ale uzyskane wyniki będą mało wiarygodne Odwzorowanie zjawisk wytrzymałościowych Model oraz proces obliczeń powinny umożliwić odwzorowanie zjawisk wytrzymałościowych istotnych w danym zagadnieniu. W przypadku nośności granicznej są to uplastycznienie oraz utrata stateczności, realizowane we wspólnym procesie. Efekty plastyczne uzyskuje się łatwo, definiując odpowiedni model materiału i realizując nieliniowe obliczenia iteracyjne. Utrata stateczności połączona z uplastycznieniem jest trudniejsza do uzyskania. Powszechnie wykorzystywanym sposobem jest stosowanie wstępnych imperfekcji geometrycznych. Ich postać może być uzyskiwana na różne sposoby: 1. Forma deformacji jest określana dowolnie. Zaletą jest dowolność i brak konieczności posiadania uprzednich inormacji. Wadą jest duża pracochłonność, jesli dbamy o niesprzeczność z mechaniką konstrukcji; bywają wykorzystywane do tego celu szeregi Fouriera. Jest to nader rzadko stosowany sposób. 2. Forma deformacji odpowiada uzyskanej w eksperymencie. Sposób najbliższy rzeczywistości, ale dotyczy jednej konkretnej sytuacji. Sposób stosowany właściwie tylko przy opracowywaniu wyników eksperymentów. 3. Deformacje konstrukcji są uzyskiwane poprzez przyłożenie dodatkowego obciążenia powierzchniowego. Zaletą jest zgodność postaci deformacji z mechaniką konstrukcji oraz możliwość realizacji imperfekcji zarówno w stanie naprężeniowym jak i beznaprężeniowym. Wadą jest to, że formy deformacji, uzyskane dla obciążenia poprzecznego, mogą nie być zgodne z formami utraty stateczności, właściwymi dla innego obciążenia tej konstrukcji, co może doprowadzić do zawyżenia obliczanej nośności granicznej [5]. Jest to sposób chętnie stosowany, bo niekłopotliwy i tani obliczeniowo (jedne dodatkowe obliczenia liniowej statyki). 4. Deformacje wstępne odpowiadają pierwszej formie utraty stateczności zginanej (bądź ściskanej) konstrukcji. Zaletą jest zgodność imperfekcji ze spodziewanymi formami niszczenia. Dużą wadą jest znaczna czasochłonność tych wstępnych obliczeń stateczności, bo one też są iteracyjne. Sposób ten jest często stosowany do stosunkowo niezbyt dużych modeli. Wielkość wstępnych deformacji jest wyznaczana przy wykorzystaniu szeroko dostępnych formuł (np. [2]) opracowanych na podstawie wyników pomiarów rzeczywistych konstrukcji (najczęściej jest to ułamek grubości blachy). 20

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH PIOTR GAJ ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH ROZPRAWA DOKTORSKA (rew. 3.9.1033) PROMOTOR PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF OBER Spis

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Planowanie Modelowanie Symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa INŻYNIERIA PRODUKCJI Planowanie, modelowanie, symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ Laboratorium Wytrzymałości Materiałów BADANIE METALI NA ZAMĘCZENIE Opracował: Jędrzej

Bardziej szczegółowo