Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 GasPak EZ Systemy woreczków do wytwarzania gazu /03 U Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki 2006/12 Polski PRZEZNACZENIE Systemy woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ s¹ jednorazowymi systemami, wytwarzaj¹cymi atmosferê sprzyjaj¹c¹ pierwotnej izolacji i hodowli bakterii beztlenowych, mikroaerofilnych lub kapnofilnych przez zastosowanie torebek wytwarzaj¹cych gaz wewn¹trz nadaj¹cych siê do ponownego zamkniêcia woreczków jednorazowego u ytku STRESZCZENIE I OBJAŒNIENIE W roku 1965 Brewer i Allgeier wprowadzili jednorazow¹ kopertê wytwarzaj¹c¹ wodór, któr¹ póÿniej zmodyfikowano tak, aby uzyskaæ tak e wytwarzanie dwutlenku wêgla i funkcjê katalizatora wewnêtrznego 1,2 Systemy woreczków GasPak EZ zapewniaj¹ wydajnoœæ biologiczn¹ i wiarygodnoœæ, eliminuj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ stosowania katalizatora lub procedury aktywacji Torebki do wytwarzania gazu GasPak EZ zawieraj¹ wszystkie sk³adniki niezbêdne do wytworzenia swoistej atmosfery, niezbêdnej do inkubacji próbek Torebkê i próbki umieszcza siê w woreczku GasPak EZ, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania Woreczek zamyka siê i inkubuje ZASADA PROCEDURY Torebka wytwarzaj¹ca gaz GasPak EZ sk³ada siê z torebki z odczynnikiem, zawieraj¹cej wêglan nieorganiczny, wêgiel aktywowany, kwas askorbinowy i wodê Po usuniêciu torebki z opakowania zewnêtrznego torebka ulega aktywacji pod wp³ywem ekspozycji na dzia³anie powietrza Aktywowan¹ torebkê z odczynnikiem i próbki umieszcza siê w nadaj¹cym siê do ponownego zamykania woreczku i zamyka Torebka szybko zmniejsza stê enie tlenu w woreczku Jednoczeœnie wêglan nieorganiczny produkuje dwutlenek wêgla Przy hodowli bakterii beztlenowych system woreczków GasPak EZ Anaerobe Pouch System z torebkami wskaÿnikowymi wytwarza atmosferê beztlenow¹ w ci¹gu 2,5 h przy stê eniu dwutlenku wêgla nie mniejszym ni 10% w ci¹gu 24 h Przy hodowli bakterii mikroaerofilnych torebki GasPak EZ Campy Pouch System Sachets wytwarzaj¹ atmosferê o zawartoœci oko³o 5-15% tlenu Przy hodowli drobnoustrojów wymagaj¹cych obecnoœci dwutlenku wêgla torebki GasPak EZ CO 2 Pouch System Sachets wytwarzaj¹ atmosferê o zawartoœci ponad 3% dwutlenku wêgla ODCZYNNIKI Ostrze enia i œrodki ostro noœci: Do stosowania w diagnostyce in vitro Podczas przeprowadzania wszystkich procedur nale y przestrzegaæ ustalonych œrodków ostro noœci, zwi¹zanych z czynnikami ryzyka mikrobiologicznego Przed utylizacj¹ pojemniki na próbki i inny ska ony materia³ nale y poddaæ sterylizacji w autoklawie Po u yciu torebka mo e zostaæ ciep³a Torebkê wyrzucaæ po zakoñczeniu reakcji (kiedy jest ch³odna) Po u yciu woreczek wyrzucaæ do odpowiedniego pojemnika na odpady Nie u ywaæ ponownie NIE U YWAÆ torebki, je eli folia zewnêtrzna jest otwarta lub w jakikolwiek sposób uszkodzona Unikaæ wystawiania na bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a s³onecznego i na skrajn¹ temperaturê NIE OTWIERAÆ woreczka nadaj¹cego siê do ponownego zamykania a do zakoñczenia inkubacji Torebki GasPak EZ Pouch System Sachets s¹ przeznaczone do stosowania w woreczkach GasPak EZ, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania Ich stosowanie w innych systemach mo e spowodowaæ uzyskanie b³êdnych wyników Woreczki GasPak EZ, nadaj¹ce siê do ponownego zamykania, s¹ przeznaczone do stosowania wraz z torebkami GasPak EZ Pouch System Sachets Nie u ywaæ z innymi kopertami wytwarzaj¹cymi gaz (takimi jak np BBL GasPak/GasPak Plus Envelopes) Instrukcja przechowywania: Po otrzymaniu torebki przechowywaæ w temperaturze 2-25 C w suchym œrodowisku Torebki GasPak EZ Pouch System Sachets s¹ gotowe do u ycia Data wa noœci dotyczy torebek nieotwartych, nienaruszonych i prawid³owo przechowywanych Nie otwieraæ do chwili u ycia Suchy wskaÿnik warunków beztlenowych GasPak EZ Dry Anaerobic Indicator powinien przed u yciem mieæ zabarwienie bia³e Je eli przed zamierzonym u yciem wskaÿnik ma zabarwienie niebieskie, nie nale y go u ywaæ Nie dotykaæ tabletki wskaÿnika i nie otwieraæ opakowania wskaÿnika celem wyjêcia tabletki Pogorszenie jakoœci produktu: Je eli opakowanie zewnêtrzne jest uszkodzone lub otwarte, produktu nie nale y stosowaæ Woreczków, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania, nie nale y u ywaæ, je eli wykazuj¹ rozdarcia lub inne nieregularnoœci Sk³adniki czynne: Kwas askorbinowy, wêgiel aktywowany i woda Ostrze enie: Wêgiel aktywowany ma dzia³anie dra ni¹ce na oczy, uk³ad oddechowy i skórê PROCEDURA Materia³y dostarczone: System woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ Gas Generating Pouch System Ka dy system wymaga stosowania woreczków, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania, i torebki (zob rozdzia³ Dostêpnoœæ ) Materia³y wymagane, ale niedostarczane: Pomocnicze po ywki hodowlane, odczynniki, szczepy do kontroli jakoœci i sprzêt laboratoryjny wymagany do wykonania tej procedury

2 Procedura testowa: 1 Umieœciæ inokulowane p³ytki wewn¹trz woreczków, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania System GasPak EZ Campy Pouch wymaga przynajmniej 2 pùytek Petriego i jest w stanie pomieúciã do 4 pùytek Petriego System GasPak EZ CO 2 Pouch i system GasPak EZ Anaerobe Pouch ze wskaênikiem moýna stosowaã dla 1 4 pùytek Petriego Uwaga: Aby uzyskaæ optymalny wzrost w systemie GasPak EZ Campy Pouch, nale y umieœciæ wewn¹trz woreczków papierowy rêcznik lub k³êbek bawe³ny zwil ony 5 ml wody 2 Na jeden woreczek, nadaj¹cy siê do ponownego zamykania, nale y stosowaæ jedn¹ torebkê GasPak EZ Pouch System Sachet Wyj¹æ torebkê GasPak EZ Pouch System Sachet z opakowania kartonowego Zdj¹æ zewnêtrzne opakowanie foliowe 3 Aktywowan¹ torebkê umieœciæ wraz z p³ytkami w woreczku, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, GasPak EZ Torebkê nale y umieszczaæ miêdzy p³ytkami a woreczkiem Je eli u ywa siê systemu do hodowli beztlenowej ze wskaÿnikiem, GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicato, nie trzeba dodawaæ odrêbnego wskaÿnika warunków beztlenowych 4 Woreczek zamkn¹æ, zaciskaj¹c suwak woreczka 5 System GasPak EZ Pouch System inkubowaæ w temperaturze odpowiedniej dla hodowanego drobnoustroju, jednak nieprzekraczaj¹cej 45 C 6 Po inkubacji woreczek otworzyæ, wyj¹æ p³ytki i w odpowiedni sposób zutylizowaæ torebkê GasPak EZ Pouch System Sachet, wskaÿnik i woreczek Kontrola jakoœci przez u ytkownika: Ka dy system woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ Gas Generating Pouch System nale y okresowo badaæ pod k¹tem jego zdolnoœci do zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu danych bakterii System Drobnoustrój do kontroli jakoœci System woreczków do hodowli w warunkach beztlenowych, Bacteroides fragilis ATCC ze wskaÿnikiem, GasPak EZ GasPak EZ Campy Pouch System Campylobacter jejuni ATCC System woreczków GasPak EZ CO 2 Neisseria gonorrhoeae ATCC Nale y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami kontroli jakoœci, wynikaj¹cymi z przepisów miejscowych, krajowych i (lub) federalnych, wymogami akredytacji i rutynowymi procedurami kontroli jakoœci w danym laboratorium Zaleca siê, aby u ytkownik stosowa³ siê do odpowiednich zaleceñ CLSI (dawniej NCCLS) i przepisów CLIA, dotycz¹cych sposobów kontroli jakoœci WYNIKI Warunki beztlenowe uzyskuje siê szybko, w ci¹gu 2,5 h, przy czym przy temperaturze 35 C po 24 h stê enie dwutlenku wêgla jest nie mniejsze ni 10% W ci¹gu 30 minut od aktywacji powinien uwidoczniæ siê kondensat P³ytki z agarem zawieraj¹cym krew wygl¹daj¹ na zredukowane w ci¹gu 2-4 h w temperaturze 35 C WskaŸnik warunków beztlenowych powinien wykazywaæ redukcjê (bia³e zabarwienie) w ci¹gu 2-4 h w temperaturze 35 C Warunki mikroaerofilowe osi¹ga siê szybko, przy czym w temperaturze 35 C stê enie tlenu wynosi 5-15% Warunki atmosfery wzbogaconej w dwutlenek wêgla osi¹ga siê szybko, przy czym w temperaturze 35 C stê enie dwutlenku wêgla wynosi powy ej 3% CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCIOWA System ze wskaÿnikiem do hodowli w warunkach beztlenowych GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator Przed dopuszczeniem produktu do obrotu przyk³adowe próbki ka dej serii systemu GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator s¹ badane co do charakterystyki wydajnoœciowej Ka d¹ próbkê torebki systemu ze wskaÿnikiem do hodowli w warunkach beztlenowych GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator umieszcza siê w woreczku do inkubacji, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, wraz z 4 p³ytkami Petriego nape³nionymi po ywk¹ Torebkê aktywuje siê, po czym woreczek zamyka siê, zgodnie z instrukcj¹ na etykiecie, i inkubuje w temperaturze 35 ± 2 C Po oko³o 2,5 h do woreczka do inkubacji wprowadza siê ig³ê kaliber 22 i d³ugoœci 1,5" i pobiera siê próbkê gazu Próbkê tê umieszcza siê w chromatografie gazowym i analizuje pod k¹tem zawartoœci tlenu w woreczku do inkubacji Odsetek tlenu w ka dym woreczku nie przekracza 1%, a œredni odsetek dla wszystkich próbek badanych pod k¹tem zawartoœci tlenu wynosi poni ej 0,7% Po oko³o 24 h inkubacji w temperaturze 35 ± 2 C z woreczka pobiera siê kolejn¹ próbkê i analizuje pod k¹tem zawartoœci dwutlenku wêgla Odsetek dwutlenku wêgla w ka dym woreczku wynosi co najmniej 10% Wszystkie suche wskaÿniki warunków beztlenowych wykazuj¹ redukcjê System woreczków GasPak EZ Campy Pouch System Przed dopuszczeniem produktu do obrotu przyk³adowe próbki ka dej serii systemu GasPak EZ Campy Pouch System s¹ badane co do charakterystyki wydajnoœciowej Ka d¹ próbkê torebki systemu GasPak EZ Campy Pouch System umieszcza siê w woreczku do inkubacji, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, wraz z 2 p³ytkami Petriego nape³nionymi po ywk¹ Torebkê aktywuje siê, po czym woreczek zamyka siê, zgodnie z instrukcj¹ na etykiecie, i inkubuje w temperaturze 35 ± 2 C Po oko³o 24 h do woreczka do inkubacji wprowadza siê ig³ê kaliber 22 i d³ugoœci 1,5" i pobiera siê próbkê gazu Próbkê tê umieszcza siê w chromatografie gazowym i analizuje pod k¹tem zawartoœci tlenu w woreczku do inkubacji Odsetek tlenu w ka dym woreczku wynosi od 5 do 15% System GasPak EZ CO 2 Pouch System Przed dopuszczeniem produktu do obrotu przyk³adowe próbki ka dej serii systemu GasPak EZ CO 2 Pouch System s¹ badane co do charakterystyki wydajnoœciowej 2

3 Ka d¹ próbkê torebki systemu GasPak EZ CO 2 Pouch System umieszcza siê w woreczku do inkubacji, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, wraz z 2 p³ytkami Petriego nape³nionymi po ywk¹ Torebkê aktywuje siê, po czym woreczek zamyka siê, zgodnie z instrukcj¹ na etykiecie, i inkubuje w temperaturze 35 ± 2 C Po oko³o 24 h do woreczka do inkubacji wprowadza siê ig³ê kaliber 22 i d³ugoœci 1,5" i pobiera siê próbkê gazu Próbkê tê umieszcza siê w chromatografie gazowym i analizuje pod k¹tem zawartoœci dwutlenku wêgla w woreczku do inkubacji Odsetek dwutlenku wêgla w ka dym woreczku wynosi powy ej 3% DOSTÊPNOŒÆ Numer kat Opis System woreczków do hodowli w warunkach beztlenowych, ze wskaÿnikiem, GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator (zawiera 20 torebek, 20 woreczków nadajacych sie do ponownego zamykania i 20 suchych wskazników warunków beztlenowych) System woreczków GasPak EZ Campy Pouch System (zawiera 20 torebek i 20 woreczków nadajacych sie do ponownego zamykania) System woreczków GasPak EZ CO 2 Pouch System (zawiera 20 torebek i 20 woreczków nadajacych sie do ponownego zamykania) PIŒMIENNICTWO 1 Brewer, J H and D L Allgeier 1966 Disposable hydrogen generator Science 147: Brewer, J H and D L Allgeier 1966 Safe self-contained carbon dioxide-hydrogen anaerobic system Appl Microbiol 16:

4 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C E E / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) Contains sufficient for <n> tests / Dostateèné množství pro <n> testù / Indeholder tilstrækkeligt til <n> test / Voldoende voor <n> tests / Küllaldane <n> testide jaoks / Sisältöon riittävä <n> testejä varten / Contenu suffisant pour <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / ÐåñéÝ åé åðáñêþ ðïóüôçôá <n> åîåôüóåéò / <n> teszthez elegendõ / Contenuto sufficiente per <n> test / Pakankamas kiekis atlikti <n> testø / Innholder tilstrekkelig for <n> tester / Zawiera iloœæ wystarczaj¹c¹ do <n> testów / Contémo suficiente para <n> testes / Obsah vystaèí na <n> testov / Contenido suficiente para <n> pruebas / Räckertill <n> antal tester Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen 4

5 B m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BBL, BD, BD Logo and GasPak are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2006 BD BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon County Clare, Ireland Tel: Fax:

B BBL MGIT AST SIRE System Do badania wra liwoœci Mycobacterium tuberculosis na dzia³anie leków przeciwbakteryjnych Zobacz s³ownik symboli na koñcu ulotki U 8809591JAA 2006/02 Polski PRZEZNACZENIE System

Bardziej szczegółowo

B MGIT TBc Identification Test (Test identyfikacyjny MGIT TBc)

B MGIT TBc Identification Test (Test identyfikacyjny MGIT TBc) B MGIT TBc Identification Test (Test identyfikacyjny MGIT TBc) 8085917 2010/06 U przeznaczenie Polski Test identyfikacyjny BD MGIT TBc (TBc ID) jest szybkim oznaczeniem immunochromatograficznym do jakościowego

Bardziej szczegółowo

B Directigen RSV Do bezpoœredniego wykrywania wirusa RSV (Respiratory Syncytial Virus; syncytialny wirus oddechowy) U L0001170JAA 2006/06 Polski Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki Patent Stanów

Bardziej szczegółowo

BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce

BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce PRZEZNACZENIE Podłoża BD BACTEC Plus Aerobic/F są stosowane w procedurze ilościowej do tlenowej

Bardziej szczegółowo

3 4 ekstrakcjê niacyny Nie u ywaæ hodowli zanieczyszczonych, wykazuj¹cych zsinienia lub rozjaœnienia Przechyliæ probówkê, aby powierzchnia po ywki zna

3 4 ekstrakcjê niacyny Nie u ywaæ hodowli zanieczyszczonych, wykazuj¹cych zsinienia lub rozjaœnienia Przechyliæ probówkê, aby powierzchnia po ywki zna BBL Taxo TB Niacin Odczynniki do testu Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki U L000171 2004/06 Polski PRZEZNACZENIE Paski diagnostyczne BBL Taxo TB Niacin Test Strips s¹ to paski papierowe zawieraj¹ce

Bardziej szczegółowo

bezpoœrednio z nieselektywnego pod³o a agarowego, takiego jak Trypticase Soy Agar PROCEDURA Dostarczane materia³y: BBL Coagulase Plasma, Rabbit, BBL C

bezpoœrednio z nieselektywnego pod³o a agarowego, takiego jak Trypticase Soy Agar PROCEDURA Dostarczane materia³y: BBL Coagulase Plasma, Rabbit, BBL C BBBL Coagulase Plasmas U 8810061 2004/06 Polski Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki PRZEZNACZENIE Preparaty BBL Coagulase Plasma, Rabbit i BBL Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA s³u ¹ do jakoœciowego

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

B Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ TB

B Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ TB B Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ TB Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki. Zestaw do barwienia TB Stain Kit K wykorzystuje metodê oceny kwasoopornoœci Kinyouna (na zimno). 3 8820201 2005/05

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 PRZEZNACZENIE Probówki, pojemniki i fiolki BBL Port-A-Cul zawieraj¹ odtlenione pod³o e transportowe

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Jak dowieść, że woda ma wzór H 2 O? Na podstawie pracy uczniów pod opieką Tomasza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Directigen Flu + Do zróznicowanego, bezposredniego wykrywania antygenów wirusa influenzy typu i Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki U L006712J 2006/09 Polski PRZEZNCZENIE Test Directigen Flu + to

Bardziej szczegółowo

Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale

Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale INSTRUKCJA U YCIA Przed przeprowadzeniem testu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje u ycia. Test do diagnostyki in vitro. Do u ytki zewnêtrznego. Wyrób jednorazowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płytki drukowanej

Tworzenie płytki drukowanej Tworzenie płytki drukowanej Mając już wybrany schemat, który zrobiliśmy i wiedząc, że działa możemy przystępić do projektowania obwodów drukowanych. Do zaprojektowania takich obwodów najlepiej nadaje się

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej Warszawa,14.11.2013 WAŻNE: Notatka bezpieczeństwa Dotyczy produktów: ZYM B (Nr kat.70493), API Listeria (Nr kat.10300), API NH (Nr kat.10400) nr serii: patrz załącznik 1 Dotyczy zastosowania ww produktów

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników badañ krwi

Omówienie wyników badañ krwi Omówienie wyników badañ krwi ej asz n y w ializ m a D t Wi tacji S Dlaczego badania krwi s¹ wykonywane tak czêsto? Co miesi¹c pobieramy seriê próbek krwi w celu sprawdzenia skutecznoœci zabiegu dializy

Bardziej szczegółowo

Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ Grama

Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ Grama Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ Grama 8820191JAA 2008/06 Polski Gram Stain Kit 1 Nr kat. 212539 Gram Crystal Violet Do ró nicowego barwienia bakterii. Gram Iodine (Stabilizowany) Gram Stain Kit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. nr tel. (48) 261 815-030 nr fax (48) 261 815-093 adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl ZAPRASZA ZADANIE NR 1

OGŁOSZENIE. nr tel. (48) 261 815-030 nr fax (48) 261 815-093 adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl ZAPRASZA ZADANIE NR 1 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 WP-9 Warszawa, 25.03.2016 r. OGŁOSZENIE ZAMAWIAJĄCY: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA nr tel. (48) 261 815-030 nr

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków PP113JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis-IC/F butelki hodowlane s³u ¹ do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych pojemników

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak Nasady kominowe Łukasz Darłak wentylacja grawitacyjna i odprowadzenie spalin najczęstsze problemy problem braku właściwego ciągu kominowego w przewodach spalinowych powstawanie ciągu wstecznego problem

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid Polski PRZEZNACZENIE Ciecz do rozcieñczania BACTEC (BACTEC Diluting FLuid) stosuje siê w procedurach, w których hodowle drobnoustrojów rozcieñcza siê do celów inokulacji. Jej g³ównym

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 107/2006 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia w Pomorsko Kujawskim Związku Pszczelarzy.

Szczegółowy program szkolenia w Pomorsko Kujawskim Związku Pszczelarzy. Szczegółowy program szkolenia w Pomorsko Kujawskim Związku Pszczelarzy. Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej gospodarki pasiecznej Część I. 1. Znaczenie wymiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco Heatset Series Karta techniczna produktu (wersja z dnia 01.05.2011) farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco 1. Opis Linia obejmuje farby procesowe bazujące na oleju mineralnym, spoiwie i paście

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Błędy fotografii akwarystycznej

Błędy fotografii akwarystycznej Błędy fotografii akwarystycznej Błędy metody nr.2 Źle ustawiona lampa błyskowa na stopce - promień odbity zamiast biec pomiędzy lampą błyskową a aparatem trafił w obiektyw. Przy okazji widać ślady po związkach

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming) INSTRUKCJA OBSŁUGI Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming) Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Wskazówki, przepisy prawne, dokumenty Ochrona środowiska Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo