Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 GasPak EZ Systemy woreczków do wytwarzania gazu /03 U Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki 2006/12 Polski PRZEZNACZENIE Systemy woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ s¹ jednorazowymi systemami, wytwarzaj¹cymi atmosferê sprzyjaj¹c¹ pierwotnej izolacji i hodowli bakterii beztlenowych, mikroaerofilnych lub kapnofilnych przez zastosowanie torebek wytwarzaj¹cych gaz wewn¹trz nadaj¹cych siê do ponownego zamkniêcia woreczków jednorazowego u ytku STRESZCZENIE I OBJAŒNIENIE W roku 1965 Brewer i Allgeier wprowadzili jednorazow¹ kopertê wytwarzaj¹c¹ wodór, któr¹ póÿniej zmodyfikowano tak, aby uzyskaæ tak e wytwarzanie dwutlenku wêgla i funkcjê katalizatora wewnêtrznego 1,2 Systemy woreczków GasPak EZ zapewniaj¹ wydajnoœæ biologiczn¹ i wiarygodnoœæ, eliminuj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ stosowania katalizatora lub procedury aktywacji Torebki do wytwarzania gazu GasPak EZ zawieraj¹ wszystkie sk³adniki niezbêdne do wytworzenia swoistej atmosfery, niezbêdnej do inkubacji próbek Torebkê i próbki umieszcza siê w woreczku GasPak EZ, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania Woreczek zamyka siê i inkubuje ZASADA PROCEDURY Torebka wytwarzaj¹ca gaz GasPak EZ sk³ada siê z torebki z odczynnikiem, zawieraj¹cej wêglan nieorganiczny, wêgiel aktywowany, kwas askorbinowy i wodê Po usuniêciu torebki z opakowania zewnêtrznego torebka ulega aktywacji pod wp³ywem ekspozycji na dzia³anie powietrza Aktywowan¹ torebkê z odczynnikiem i próbki umieszcza siê w nadaj¹cym siê do ponownego zamykania woreczku i zamyka Torebka szybko zmniejsza stê enie tlenu w woreczku Jednoczeœnie wêglan nieorganiczny produkuje dwutlenek wêgla Przy hodowli bakterii beztlenowych system woreczków GasPak EZ Anaerobe Pouch System z torebkami wskaÿnikowymi wytwarza atmosferê beztlenow¹ w ci¹gu 2,5 h przy stê eniu dwutlenku wêgla nie mniejszym ni 10% w ci¹gu 24 h Przy hodowli bakterii mikroaerofilnych torebki GasPak EZ Campy Pouch System Sachets wytwarzaj¹ atmosferê o zawartoœci oko³o 5-15% tlenu Przy hodowli drobnoustrojów wymagaj¹cych obecnoœci dwutlenku wêgla torebki GasPak EZ CO 2 Pouch System Sachets wytwarzaj¹ atmosferê o zawartoœci ponad 3% dwutlenku wêgla ODCZYNNIKI Ostrze enia i œrodki ostro noœci: Do stosowania w diagnostyce in vitro Podczas przeprowadzania wszystkich procedur nale y przestrzegaæ ustalonych œrodków ostro noœci, zwi¹zanych z czynnikami ryzyka mikrobiologicznego Przed utylizacj¹ pojemniki na próbki i inny ska ony materia³ nale y poddaæ sterylizacji w autoklawie Po u yciu torebka mo e zostaæ ciep³a Torebkê wyrzucaæ po zakoñczeniu reakcji (kiedy jest ch³odna) Po u yciu woreczek wyrzucaæ do odpowiedniego pojemnika na odpady Nie u ywaæ ponownie NIE U YWAÆ torebki, je eli folia zewnêtrzna jest otwarta lub w jakikolwiek sposób uszkodzona Unikaæ wystawiania na bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a s³onecznego i na skrajn¹ temperaturê NIE OTWIERAÆ woreczka nadaj¹cego siê do ponownego zamykania a do zakoñczenia inkubacji Torebki GasPak EZ Pouch System Sachets s¹ przeznaczone do stosowania w woreczkach GasPak EZ, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania Ich stosowanie w innych systemach mo e spowodowaæ uzyskanie b³êdnych wyników Woreczki GasPak EZ, nadaj¹ce siê do ponownego zamykania, s¹ przeznaczone do stosowania wraz z torebkami GasPak EZ Pouch System Sachets Nie u ywaæ z innymi kopertami wytwarzaj¹cymi gaz (takimi jak np BBL GasPak/GasPak Plus Envelopes) Instrukcja przechowywania: Po otrzymaniu torebki przechowywaæ w temperaturze 2-25 C w suchym œrodowisku Torebki GasPak EZ Pouch System Sachets s¹ gotowe do u ycia Data wa noœci dotyczy torebek nieotwartych, nienaruszonych i prawid³owo przechowywanych Nie otwieraæ do chwili u ycia Suchy wskaÿnik warunków beztlenowych GasPak EZ Dry Anaerobic Indicator powinien przed u yciem mieæ zabarwienie bia³e Je eli przed zamierzonym u yciem wskaÿnik ma zabarwienie niebieskie, nie nale y go u ywaæ Nie dotykaæ tabletki wskaÿnika i nie otwieraæ opakowania wskaÿnika celem wyjêcia tabletki Pogorszenie jakoœci produktu: Je eli opakowanie zewnêtrzne jest uszkodzone lub otwarte, produktu nie nale y stosowaæ Woreczków, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania, nie nale y u ywaæ, je eli wykazuj¹ rozdarcia lub inne nieregularnoœci Sk³adniki czynne: Kwas askorbinowy, wêgiel aktywowany i woda Ostrze enie: Wêgiel aktywowany ma dzia³anie dra ni¹ce na oczy, uk³ad oddechowy i skórê PROCEDURA Materia³y dostarczone: System woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ Gas Generating Pouch System Ka dy system wymaga stosowania woreczków, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania, i torebki (zob rozdzia³ Dostêpnoœæ ) Materia³y wymagane, ale niedostarczane: Pomocnicze po ywki hodowlane, odczynniki, szczepy do kontroli jakoœci i sprzêt laboratoryjny wymagany do wykonania tej procedury

2 Procedura testowa: 1 Umieœciæ inokulowane p³ytki wewn¹trz woreczków, nadaj¹cych siê do ponownego zamykania System GasPak EZ Campy Pouch wymaga przynajmniej 2 pùytek Petriego i jest w stanie pomieúciã do 4 pùytek Petriego System GasPak EZ CO 2 Pouch i system GasPak EZ Anaerobe Pouch ze wskaênikiem moýna stosowaã dla 1 4 pùytek Petriego Uwaga: Aby uzyskaæ optymalny wzrost w systemie GasPak EZ Campy Pouch, nale y umieœciæ wewn¹trz woreczków papierowy rêcznik lub k³êbek bawe³ny zwil ony 5 ml wody 2 Na jeden woreczek, nadaj¹cy siê do ponownego zamykania, nale y stosowaæ jedn¹ torebkê GasPak EZ Pouch System Sachet Wyj¹æ torebkê GasPak EZ Pouch System Sachet z opakowania kartonowego Zdj¹æ zewnêtrzne opakowanie foliowe 3 Aktywowan¹ torebkê umieœciæ wraz z p³ytkami w woreczku, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, GasPak EZ Torebkê nale y umieszczaæ miêdzy p³ytkami a woreczkiem Je eli u ywa siê systemu do hodowli beztlenowej ze wskaÿnikiem, GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicato, nie trzeba dodawaæ odrêbnego wskaÿnika warunków beztlenowych 4 Woreczek zamkn¹æ, zaciskaj¹c suwak woreczka 5 System GasPak EZ Pouch System inkubowaæ w temperaturze odpowiedniej dla hodowanego drobnoustroju, jednak nieprzekraczaj¹cej 45 C 6 Po inkubacji woreczek otworzyæ, wyj¹æ p³ytki i w odpowiedni sposób zutylizowaæ torebkê GasPak EZ Pouch System Sachet, wskaÿnik i woreczek Kontrola jakoœci przez u ytkownika: Ka dy system woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ Gas Generating Pouch System nale y okresowo badaæ pod k¹tem jego zdolnoœci do zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu danych bakterii System Drobnoustrój do kontroli jakoœci System woreczków do hodowli w warunkach beztlenowych, Bacteroides fragilis ATCC ze wskaÿnikiem, GasPak EZ GasPak EZ Campy Pouch System Campylobacter jejuni ATCC System woreczków GasPak EZ CO 2 Neisseria gonorrhoeae ATCC Nale y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami kontroli jakoœci, wynikaj¹cymi z przepisów miejscowych, krajowych i (lub) federalnych, wymogami akredytacji i rutynowymi procedurami kontroli jakoœci w danym laboratorium Zaleca siê, aby u ytkownik stosowa³ siê do odpowiednich zaleceñ CLSI (dawniej NCCLS) i przepisów CLIA, dotycz¹cych sposobów kontroli jakoœci WYNIKI Warunki beztlenowe uzyskuje siê szybko, w ci¹gu 2,5 h, przy czym przy temperaturze 35 C po 24 h stê enie dwutlenku wêgla jest nie mniejsze ni 10% W ci¹gu 30 minut od aktywacji powinien uwidoczniæ siê kondensat P³ytki z agarem zawieraj¹cym krew wygl¹daj¹ na zredukowane w ci¹gu 2-4 h w temperaturze 35 C WskaŸnik warunków beztlenowych powinien wykazywaæ redukcjê (bia³e zabarwienie) w ci¹gu 2-4 h w temperaturze 35 C Warunki mikroaerofilowe osi¹ga siê szybko, przy czym w temperaturze 35 C stê enie tlenu wynosi 5-15% Warunki atmosfery wzbogaconej w dwutlenek wêgla osi¹ga siê szybko, przy czym w temperaturze 35 C stê enie dwutlenku wêgla wynosi powy ej 3% CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCIOWA System ze wskaÿnikiem do hodowli w warunkach beztlenowych GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator Przed dopuszczeniem produktu do obrotu przyk³adowe próbki ka dej serii systemu GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator s¹ badane co do charakterystyki wydajnoœciowej Ka d¹ próbkê torebki systemu ze wskaÿnikiem do hodowli w warunkach beztlenowych GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator umieszcza siê w woreczku do inkubacji, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, wraz z 4 p³ytkami Petriego nape³nionymi po ywk¹ Torebkê aktywuje siê, po czym woreczek zamyka siê, zgodnie z instrukcj¹ na etykiecie, i inkubuje w temperaturze 35 ± 2 C Po oko³o 2,5 h do woreczka do inkubacji wprowadza siê ig³ê kaliber 22 i d³ugoœci 1,5" i pobiera siê próbkê gazu Próbkê tê umieszcza siê w chromatografie gazowym i analizuje pod k¹tem zawartoœci tlenu w woreczku do inkubacji Odsetek tlenu w ka dym woreczku nie przekracza 1%, a œredni odsetek dla wszystkich próbek badanych pod k¹tem zawartoœci tlenu wynosi poni ej 0,7% Po oko³o 24 h inkubacji w temperaturze 35 ± 2 C z woreczka pobiera siê kolejn¹ próbkê i analizuje pod k¹tem zawartoœci dwutlenku wêgla Odsetek dwutlenku wêgla w ka dym woreczku wynosi co najmniej 10% Wszystkie suche wskaÿniki warunków beztlenowych wykazuj¹ redukcjê System woreczków GasPak EZ Campy Pouch System Przed dopuszczeniem produktu do obrotu przyk³adowe próbki ka dej serii systemu GasPak EZ Campy Pouch System s¹ badane co do charakterystyki wydajnoœciowej Ka d¹ próbkê torebki systemu GasPak EZ Campy Pouch System umieszcza siê w woreczku do inkubacji, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, wraz z 2 p³ytkami Petriego nape³nionymi po ywk¹ Torebkê aktywuje siê, po czym woreczek zamyka siê, zgodnie z instrukcj¹ na etykiecie, i inkubuje w temperaturze 35 ± 2 C Po oko³o 24 h do woreczka do inkubacji wprowadza siê ig³ê kaliber 22 i d³ugoœci 1,5" i pobiera siê próbkê gazu Próbkê tê umieszcza siê w chromatografie gazowym i analizuje pod k¹tem zawartoœci tlenu w woreczku do inkubacji Odsetek tlenu w ka dym woreczku wynosi od 5 do 15% System GasPak EZ CO 2 Pouch System Przed dopuszczeniem produktu do obrotu przyk³adowe próbki ka dej serii systemu GasPak EZ CO 2 Pouch System s¹ badane co do charakterystyki wydajnoœciowej 2

3 Ka d¹ próbkê torebki systemu GasPak EZ CO 2 Pouch System umieszcza siê w woreczku do inkubacji, nadaj¹cym siê do ponownego zamykania, wraz z 2 p³ytkami Petriego nape³nionymi po ywk¹ Torebkê aktywuje siê, po czym woreczek zamyka siê, zgodnie z instrukcj¹ na etykiecie, i inkubuje w temperaturze 35 ± 2 C Po oko³o 24 h do woreczka do inkubacji wprowadza siê ig³ê kaliber 22 i d³ugoœci 1,5" i pobiera siê próbkê gazu Próbkê tê umieszcza siê w chromatografie gazowym i analizuje pod k¹tem zawartoœci dwutlenku wêgla w woreczku do inkubacji Odsetek dwutlenku wêgla w ka dym woreczku wynosi powy ej 3% DOSTÊPNOŒÆ Numer kat Opis System woreczków do hodowli w warunkach beztlenowych, ze wskaÿnikiem, GasPak EZ Anaerobe Pouch System with Indicator (zawiera 20 torebek, 20 woreczków nadajacych sie do ponownego zamykania i 20 suchych wskazników warunków beztlenowych) System woreczków GasPak EZ Campy Pouch System (zawiera 20 torebek i 20 woreczków nadajacych sie do ponownego zamykania) System woreczków GasPak EZ CO 2 Pouch System (zawiera 20 torebek i 20 woreczków nadajacych sie do ponownego zamykania) PIŒMIENNICTWO 1 Brewer, J H and D L Allgeier 1966 Disposable hydrogen generator Science 147: Brewer, J H and D L Allgeier 1966 Safe self-contained carbon dioxide-hydrogen anaerobic system Appl Microbiol 16:

4 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C E E / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) Contains sufficient for <n> tests / Dostateèné množství pro <n> testù / Indeholder tilstrækkeligt til <n> test / Voldoende voor <n> tests / Küllaldane <n> testide jaoks / Sisältöon riittävä <n> testejä varten / Contenu suffisant pour <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / ÐåñéÝ åé åðáñêþ ðïóüôçôá <n> åîåôüóåéò / <n> teszthez elegendõ / Contenuto sufficiente per <n> test / Pakankamas kiekis atlikti <n> testø / Innholder tilstrekkelig for <n> tester / Zawiera iloœæ wystarczaj¹c¹ do <n> testów / Contémo suficiente para <n> testes / Obsah vystaèí na <n> testov / Contenido suficiente para <n> pruebas / Räckertill <n> antal tester Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen 4

5 B m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BBL, BD, BD Logo and GasPak are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2006 BD BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon County Clare, Ireland Tel: Fax:

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo