Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium"

Transkrypt

1 Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1. Rys. 1 Przykład obliczeniowy. Ustawienia 1. Zdefiniować katalog roboczy: C:/tmp/nazwisko_imie 2. Uruchomić program abaqus (Abaqus CEA) 3. Ustawić katalog roboczy: File Set Working Directory: C:/tmp/nazwisko_imie (pisane razem bez polskich znaków) 4. Stworzyć nowy model: a. 1 sposób: wybrać: Model - Create z górnego menu w polu Name: BEAM OK. b. 2 sposób: wyświetlić drzewo historii modelu: View - Show Model Tree ustawić wskaźnik myszy na (Models) i przycisnąć prawy klawisz (Rys. 2) a następnie wybrać Create.. w polu Name: BEAM OK. 1 S t r o n a

2 Rys. 2 Menu Models (Modele). 5. Zwinąć drzewo historii dla Model-1 (kliknąć lewym klawiszem myszy wskazując [-] przy Model-1 i rozwinąć drzewo historii dla BEAM (kliknąć lewym klawiszem myszy wskazując [+] przy BEAM. 6. Zapisać plik File Save As File Name: BELKA. OK. Rys. 3 Drzewo historii. Automatycznie zostanie stworzony plik z rozszerzeniem.cea.!!! W trakcie pracy, należy bardzo często korzystać z możliwości zapisywania pliku z zaadaniem File Save. Pozwoli to na uniknięcie problemów w przypadku zawieszenia się systemu lub nieprzewidzianej przerwy w pracy programu.!!! 2 S t r o n a

3 Tworzenie części 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć na Parts (Rys. 4.a) lub pojedyncze kliknięcie ikony Create Part z menu podręcznego (Rys. 4.b). a) b) Rys. 4 Tworzenie nowej części, korzystając: a) z drzewa historii; b) z podręcznego menu związanego z modułem PART. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę części Belka, oraz zmienić wartość Approximate size na 600. Zaakceptować klikając Continue. Wyświetli się obszar roboczy szkicu części, poniżej którego pojawi się w obszarze podpowiedzi (Rys. 5): tekst zachęty do wykonania działania prompt, oraz trzy przyciski: backup powrót, cancel przerwij wykonywanie procedury lub funkcji, Done zatwierdź wykonanie procedury lub funkcji. Rys. 5 Obszar podpowiedzi poniżej ekranu roboczego. Obok obszaru roboczego pojawi się menu podręczne szkicownika. 2. Narysuj prostokąt: a. Wybierz Create Lines: Rectangle narzędzie do rysowania prostokątów (Rys. 6). 3 S t r o n a

4 Rys. 6 Wybór narzędzia do rysowania prostokątów. b. W celu narysowania prostokąta należy kliknąć, w dowolnym miejscu ekranu roboczego, jeden narożnik; a następnie po przekątnej drugi narożnik. Można wprowadzić dokładne wymiary prostokąta korzystając z: punktów siatki; wprowadzając odpowiednie współrzędne punktu początkowego i końcowego w obszarze podpowiedzi; narysować dowolny prostokąt i go zwymiarować korzystając z Add Dimension (Rys. 7). Rys. 7 Narzędzia wymiarowania. c. Prostokąt ma mieć wymiary 200x20 (Rys. 8). Rys. 8 Wymiary prostokąta. d. Kliknąć Done w obszarze podpowiedzi szkicownika. e. Wprowadzić wartość wyciągnięcia Depth: 25 w oknie dialogowym Edit Base Extrusion, i kliknąć OK. W obszarze roboczym pojawi się stworzona część wyświetlona w rzucie izometrycznym (Rys. 9). Zmieni się również wartość wyświetlana przy ikonie 4 S t r o n a

5 Parts w drzewie historii nowym modelu., co świadczy o utworzeniu jednej części w Rys. 9 Widok stworzonej belki w rzucie izometrycznym. Wprowadzanie danych materiałowych Należy wprowadzić podstawowe dane przykładowego materiału, niezbędne do wykonania analizy w zakresie sprężystym. Przykładowy materiał to stal o module Younga 2.1x10 5 MPa i liczbie Poissona równej 0.3. Definiowanie materiału: 1. W drzewie historii podwójne kliknięcie na Materials w celu stworzenia nowego materiału w modelu BEAM. Pojawi się okno dialogowe Edit material, w którym należy wprowadzić nazwę materiału STAL. 2. Następnie wybrać zakładkę Mechanical Elasticity Elastic (Rys. 10). Rys. 10 Wprowadzanie danych określających cechy sprężyste materiału. 3. Wprowadzić wartość modułu Younga oraz liczby Poissona (Rys. 11).!!! wartości dziesiętne zawsze oddzielane są kropką!!! 5 S t r o n a

6 Rys. 11 Wprowadzanie wartości modułu Younga oraz liczby Poissona. 4. OK, żeby zatwierdzić i wyjść z edycji danych materiałowych. Definiowanie i przyporządkowywanie grup właściwości. Należy stworzyć grupę właściwości dla jednorodnej bryły i przyporządkować je do utworzonego modelu geometrycznego. W celu stworzenia grupy właściwości dla jednorodnej bryły, należy: 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć Sections, żeby stworzyć grupę (section) w modelu BEAM. Pojawi się okno dialogowe Create Section. 2. W oknie Create Section należy wprowadzić: a. Nazwę grupy właściwości: Name: WlasciwosciBelki. b. Zatwierdzić kategorię (Category) Solid i domyślny typ: Homogeneous. c. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe Edit Section. 3. W oknie Edit Section: a. Zatwierdzić nazwę materiału STAL z listy Material. b. Zaakceptować domyślną wartość 1 z Plane stress/strain thickness. Note: (Dla trójwymiarowej geometrii, ta wartość nie ma znaczenia; jest istotna tylko w przypadku elementów ). c. Kliknąć OK. W celu przyporządkowania (związania) zdefiniowanej grupy właściwości z konkretną częścią należy: 1. Rozwinąć drzewo historii modelu zaczynając od zakładki Parts (1), aż do pojawienia się Section Assignments (Rys. 12). 6 S t r o n a

7 Rys. 12 Drzewo historii modelu Section Assgnments. 2. Podwójnie kliknąć Section Assignments (w obszarze podpowiedzi pojawi się tekst:. Wskaźnikiem myszy najechać na model belki (krawędzie zmienią kolor na pomarańczowy) i kliknąć lewy przycisk myszy (krawędzie zmienią kolor na czerwony). 3. Kliknąć Done. 4. W oknie dialogowym Edit Section Assignment wybrać z listy Section i zaakceptować nazwę grupy właściwości (wcześniej zdefiniowanej) WlasciwosciBelki i kliknąć OK. ABAQUS/CAE zmieni kolor części na zielony. Składanie modelu przeniesienie części do globalnego układu współrzędnych W tym przypadku złożenie modelu będzie składało się z jednej części nazwanej Belka. W celu wprowadzenia części do globalnego układu współrzędnych (wykonania złożenia) należy: 1. W drzewie historii rozwinąć zakładkę Assembly i podwójnie kliknąć Instances w celu dodania części. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Assembly i otworzy okno dialogowe Create Instance. 2. W oknie dialogowym Create Instance należy wybrać z listy Belka i kliknąć OK. ABAQUS/CAE wyświetli wczytaną część w oknie roboczym modułu Assembly.. Konfiguracja analizy definicja parametrów zadania. Niniejsze zadanie jest przykładem badania statycznego oddziaływania ciśnienia, przyłożonego do górnej powierzchni belki, na badaną konstrukcję. Zakładamy, że naprężenia nie mogą przekroczyć granicy plastyczności to znaczy, że przyjmujemy liniowo-sprężystą charakterystykę materiału. W związku z powyższym definiujemy parametry dla liniowej, statycznej (niezależnej od czasu) analizy. W celu zdefiniowania takiej analizy należy zdefiniować następujące kroki obliczeniowe: Krok wstępny, w którym zostaną zdefiniowane warunki brzegowe. Podstawowy krok obliczeniowy, w którym będą zadawane obciążenia. 7 S t r o n a

8 W ABAQUS/CAE krok wstępny (initial step) jest generowany automatycznie, natomiast użytkownik musi zdefiniować podstawowy krok obliczeniowy. W celu wygenerowania podstawowego kroku analizy należy: 1. Podwójnie kliknąć Steps w drzewie historii. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Step i otworzy okno dialogowe Create Step. 2. W oknie dialogowym Create Step: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na ObciazenieBelki. b. Z listy Procedure type: wybrać: Linear perturbation, a następnie kliknąć: Static, Linear perturbation, które powinno być domyślnie podświetlone. c. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe edytora parametrów kroku obliczeniowego (Edit Step). 3. W oknie dialogowym Edit Step: a. W zakładce Basic, w polu Description, można wprowadzić opis wykonywanej analizy np.: Obciazenie cisnieniem przylozonym do gornej powierzchni belki. b. W zakładce Other powinny pozostać domyślne ustawienia (Method: Direct, Matrix strage: Use solver default). c. Kliknąć OK, żeby stworzyć krok obliczeniowy oraz wyjść z edytora. Wstawianie warunków brzegowych oraz obciążenia Do przygotowanego modelu należy wprowadzić odpowiednie warunki brzegowe, wynikające ze sposobu utwierdzenia konstrukcji. Należy również wprowadzić właściwe obciążenie, wynikające ze sposobu obciążenia konstrukcji. W celu wprowadzenia warunków brzegowych należy: 1. W drzewie histori kliknąć BCs, co spowoduje przejście do modułu Load oraz otwarcie okna dialogowego Create Boundary Condition. 2. W oknie dialogowym Create Boundary Condition: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na Fixed. b. Z listy Step: wybrać: Initial jako krok, w którym powinny być wprowadzone warunki brzegowe. c. Z listy Category, wybrać Mechanical, co oznacza, że będą definiowane mechaniczne warunki brzegowe. d. Z listy Types for Selected Step, wybrać Displacement/Rotation, co pozwala na wprowadzanie blokowania przemieszczeń i obrotów dla wybranych punktów (obszarów) modelu. e. Kliknąć Continue. ABAQUS/CAE wyświetli kolejno odpowiednie komunikaty w linii podpowiedzi (poniżej ekranu roboczego). Należy wskazać obszar dla którego będą definiowane warunki brzegowe (Select regions for the bundary conditio) wykonując następujące czynności: 4. Kliknij ikonę Show/Hide Selection Options w linii podpowiedzi. Pojawi się okno dialogowe Options, w którym należy wyłączyć Select the Entity Closest to the Screen co pozwoli na wybranie tylnej teoretycznie niwidocznej powierzchni belki Rys S t r o n a

9 Rys. 13 Zaznaczanie powierzchni, która ma zostać utwierdzona. Kiedy kursor myszy zostanie ustawiony na tej powierzchni, ABAQUS/CAE zmieni kursor, dodając do strzałki trzy kropki po prawej stronie..., co pozwala na wybór jednego z dostępnych, nakładających się na siebie obiektów. Należy kliknąć lewy klawisz myszy, a następnie korzystając z przycisków Next lub Previous (następny lub poprzedni) wybrać właściwą powierzchnię. W celu akceptacji wyboru kliknąć OK. 5. W celu zatwierdzenia wyboru kliknąć Done. Pojawi się okno dialogowe Edit Boundary Condition. Należy zablokować wszystkie przemieszczeniowe stopnie swobody. W tym celu należy: a. Zaznaczyć U1, U2, U3, co powoduje blokadę przemieszczeń na kierunku 1, 2, 3 (X, Y, Z). b. Kliknąć OK, co spowoduje zatwierdzenie zdefiniowanych warunków brzegowych i wyjście z edytora. ABAQUS/CAE wyświetli strzałki oznaczające wprowadzone stopnie swobody Rys. 14. W celu przyłożenia obciążenia do górnej powierzchni belki: 1. W drzewie historii należy podwójnie kliknąć Loads. Pojawi się okno dialogowe Create Load. 2. W oknie dialogowym Create Load: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na Cisnienie. b. Z listy Step: wybrać: ObciazenieBelki jako krok, w którym powinny być wprowadzone warunki brzegowe. c. Z listy Category, zaakceptować zaznaczenie Mechanical. d. Z listy Types for Selected Step, wybrać Pressure, pozwoli na wprowadzenie obciążenia w postaci ciśnienia przyłożonego do wskazanej powierzchni. e. Kliknąć Continue. ABAQUS/CAE wyświetli kolejno odpowiednie komunikaty w linii podpowiedzi (poniżej ekranu roboczego). Należy wskazać powierzchnię, do której będzie przyłożone ciśnienie (Select surfaces for the load). 9 S t r o n a

10 3. Należy kliknąć górną powierzchnię analizowanego modelu Rys. 14. Rys. 14 Strzałki oznaczające wprowadzone stopnie swobody oraz powierzchnia do której zostanie przyłożone ciśnienie. 4. Kliknąć Done w celu potwierdzenia wyboru powierzchni. 5. W oknie dialogowym Edit Load wprowadzić właściwą wartość ciśnienia (0.5 MPa): a. W polu magnitude wpisać 0.5. b. Kliknąć OK, co spowoduje zatwierdzenie wprowadzonego obciążenia i wyjście z edytora. ABAQUS/CAE wyświetli strzałki skierowane prostopadle do powierzchni obciążanej. Tworzenie siatki MES Należy przejść do modułu Mesh, który zawiera narzędzia niezbędne do wygenerowania elementów skończonych tzw. siatki. Pozwala na wybór techniki tworzenia siatki, rodzaju oraz typu elementów. W ABAQUS/CAE do wyboru jest wiele różnych technik wykonywania siatki. Domyślny sposób podziału jest określany za pomocą koloru przyporządkowanego do obszarów modelu. Kolor pomarańczowy oznacza, że system ABAQUS/CAE nie ma możliwości wygenerowania siatki i trzeba model podzielić na mniejsze, bardziej regularne obszary. Kolor zielony oznacza, że jest możliwość wygenerowania siatki strukturalnej (dla modeli powierzchniowych zbudowanej z elementów czterobocznych), dla modeli bryłowych, tak jak w analizowanym aktualnie przypadku, zbudowanej z elementów sześciennych. W celu wygenerowania siatki należy wykonac następujące czynności: Zdefiniować parametry siatki: 1. W drzewie historii rozwinąć zakładkę Parts (1), zakładkę Belka, podwójnie kliknąć Mesh Rys. 15. ABAQUS/CAE przejdzie do modułu Mesh i wyświetli część nazwaną Belka. 2. Z menu głównego wybrać Mesh Controls. 3. W oknie dialogowym Mesh Controls, zaakceptować kształt elementu Hex (sześcian), który jest domyślnym typem elementu dla siatki strukturalnej, zaznaczanym w liście Element Shape. 10 S t r o n a

11 4. Na liście Technique zaakceptować Structured (generowanie siatki strukturalnej) jako domyślną technikę tworzenia siatki. 5. Kliknąć OK w celu zatwierdzenia wybranego sposobu tworzenia siatki i przejść do wyboru typu elementów. Rys. 15 Przechodzenie do modułu Mesh w celu wygenerowania siatki. Zdefiniować i przyporządkować odpowiedni typ elementu: 1. Z menu głównego, wybrać Mesh Element Type. 2. W oknie dialogowym Element Type, zaakceptować następujące domyślne parametry: Standardowe elementy z biblioteka elementów Element Library Standard. Klasa elementu (rodzaj funkcji kształtu) wybieramy elementy z liniową funkcją kształtu Geometric Order Linear. Rodzaj elementu trójwymiarowy do analiz naprężeniowych Family 3D Stress. 3. W dolnej części okna dialogowego, wyświetlany jest symbol i opis zdefiniowanego elementu. Jeżeli nie zostały zmienione ustawienia domyśne to mamy: C3D8R: An 8-node linear brick, reduced integration, hourglass control. 4. Należy zmienić ustawienia domyślne w zakładce Hex i wyłączyć redukcję punktów całkowania Reduced integration (odznaczyć). W dolnej części okna dialogowego powinien się zmienić symbol i opis wybranego elementu: C3D8: An 8-node linear brick. 5. Kliknąć OK, żeby zatwierdzić ustawienia typu elementu i zamkąć okno dialogowe. Wykonać siatkę MES: 1. Z menu głównego, wybrać Seed Part co pozwali na zdefiniowanie gęstości siatki (wielkości elementów). Pojawi się okno dialogowe Global Seeds. Opcja ta pozwala na zdefiniowanie przybliżonej, globalnej (ogólnej dla całego modelu) wielkości elementów długości krawędzi elementów. 2. Należy zmienić domyślną wartość długości krawędzi, wprowadzając wartość 10 w polu Approximate global size: i klknąć OK. ABAQUS/CAE doda punkty podziału do analizowanej części Rys S t r o n a

12 Rys. 16 Zdefiniowane punkty podziału siatki MES. 3. Z menu głównego, wybrać Mesh Part w celu wygenerowania siatki. 4. Kliknąć Yes w linii podpowiedzi, poniżej ekranu roboczego. ABAQUS/CAE wygeneruje siatkę, która ma wyglądać jak na Rys. 17. Rys. 17 Analizowana część z nałożoną siatką MES. Tworzenie i uruchamianie zadania obliczeniowego Ponieważ przygotowywanie modelu MES zostało zakończone, można przystąpić do uruchomienia solvera i wykonania analizy stworzonego modelu. Do tego celu służą narzędzia znajdujące się w module JOB. W celu uruchomienia obliczeń należy: 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć Jobs. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Job i wyświetli okno dialogowe Create Job. 2. W oknie dialogowym Create Job, wpisać nazwę (Name:) Belka i wybrać model BEAM. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe Edit Job. 12 S t r o n a

13 3. W oknie dialogowym Edit Job, w polu Description wpisać tekst Belka zginana - Analiza 1. Kliknąć OK. 4. W drzewie historii rozwinąć zakładką Jobs, umieścić wskaźnik myszy na nazwie zadania obliczeniowego Belka i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Submit. W trakcie wykonywania zadania przy nazwie Belka, w nawiasach będzie wyświetlany status Running. Po zakończeniu obliczeń, zmieni się status zadania na Completed - Rys. 18 Rys. 18 Status zadania wyświetlany w drzewie historii. Wyświetlanie wyników Teraz można przejść do przeglądania i sprawdzania wyników. Do tego celu służą narzędzia znajdujące się w module Visualization. 1. W drzewie historii rozwinąć zakładką Jobs, umieścić wskaźnik myszy na nazwie zadania obliczeniowego Belka i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Results. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Visualization i otworzy bazę danych stworzoną na potrzeby zadania Belka - wczytany zostanie plik z wynikami Belka.odb. Wyświetlony zostanie również podstawowy widok analizowanego modelu Rys. 19. Rys. 19 Podstawowy widok modelu po wczytaniu wyników obliczeń. 2. Z menu głównego należy wybrać Plot Undeformed Shape co pozwoli na wyświetlenie zdeformowanego kształtu modelu Rys S t r o n a

14 Rys. 20 Zdeformowany kształt modelu. Można użyć funkcji automatycznego dostosowywania skali obiektu do wielkości ekranu roboczego Auto-Fit View. 3. W celu wyświetlenia i sprawdzenia naprężeń zredukowanych należy wybrać z menu głównego Plot Contours On Deformated Shape Rys. 21. Rys. 21 Mapa naprężen zredukowanych wg hipotezy Misesa (Hubera). 4. Przed zakończeniem pracy z programem ABAQUS/CAE należy zapisać plik korzystając z menu głównego File Save, a następnie zakończyć pracę wybierając File Exit. Pliki niezbędne przy przenoszeniu danych na inny komputer: BELKA.cae BELKA.jnl Belka.odb. 14 S t r o n a

15 Modyfikacje zadania: Kopiowanie modelu w celu dokonania zmian: 1. W drzewie historii umieścić wskaźnik myszy na nazwie modelu BEAM i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Copy Model. Zmienić nazwę na BELKA-2. Kliknąć OK. 2. Rozwinąć drzewo historii dla modelu BELKA-2. Zmiana gęstości siatki: Wprowadzić modyfikacje siatki, celem uzyskania czterech elementów na grubości analizowanej belki. 1. Przejść do modułu Mesh (sprawdzić czy zmiany dokonywane są w modelu BEAM-2 dla części o nazwie Belka. 2. Z menu głównego wybrać Seed Edge By Number (funkcja ta pozwala na zdefiniowanie liczby węzłów leżących na krawędzi). Wskazać wszystkie cztery pionowe krawędzie. Kliknąć Done, a następnie potwierdzić, klikając OK. cheć usunięcia istniejącej siatki elementów. W oknie edycyjnym, na pasku podpowiedzi wprowadzić wartość 4. Nacisnąć Enter. Potwierdzić wprowadzenie zmian, klikając Done. 3. Ponownie wygenerować sietkę elementów Mesh Part Yes. Zmiana kształtu analizowanej belki: Celem analizy jest sprawdzenie i porównanie wytrzymałości belki o takich samych wymiarach zewnętrznych, tylko o innym kształcie przekroju. Należy wykonać dwie analizy dla następujących kształtów przekrojów i sposobów przyłożenia obciążenia: 15 S t r o n a

16 16 S t r o n a

17 17 S t r o n a

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 1 Podstawy ABAQUS/CAE Tworzenie modeli geometrycznych części Celem ćwiczenia jest wykonanie następujących modeli geometrycznych rys. 1. a) b) c)

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 5 Podstawy ABAQUS/CAE Analiza koncentracji naprężenia na przykładzie rozciąganej płaskiej płyty z otworem. Główne cele ćwiczenia: 1. wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

0.002 0 0.0048 0.0095 0.0143 0.019. t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t)

0.002 0 0.0048 0.0095 0.0143 0.019. t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t) Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie ABAQUS Model 3D Opracował dr inż. Paweł Stąpór Sformułowanie problemu Wykonaj analizę 3D problemu zdefiniowanego w części pierwszej

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Tomasz Żebro Wersja 1.0, 2012-05-19 1. Definicja zadania Celem zadania jest rozwiązanie zadania dla bloku fundamentowego na

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym Marek Klimczak Maj, 2015 I. Analiza podatnej konstrukcji nawierzchni jezdni Celem ćwiczenia jest wykonanie numerycznej analizy typowej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Własności materiału E=200e9 Pa v=0.3. Preprocessing. 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części. Part Create

Własności materiału E=200e9 Pa v=0.3. Preprocessing. 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części. Part Create Ćwiczenie 1. Kratownica płaska jednoosiowy stan napręŝeń Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stanu napręŝeń w elementach kratownicy płaskiej pod wpływem obciąŝenia siłą skupioną. Własności materiału E=200e9 Pa

Bardziej szczegółowo

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1 Samouczek przedstawia proces tworzenia symulacji 2D (dwuwymiarowej) zamknięcią przykrywki z pojemnikiem. Obie części wykonane są z polipropylenu. Części zostały uprzednio stworzone w programie SolidWorks2005

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2

ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2 ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2 Wstęp Struktura programu ABAQUS ABAQUS/CAE (Complete ABAQUS Environment) jest interaktywnym, graficznym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 Jarosław Latalski Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 2 of 23 Date: 21.XI.07;

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABAQUS/Standard

Informacje ogólne. ABAQUS/Standard Informacje ogólne ABAQUS powstał i jest rozwijany przez amerykańską firmę Hibbit, Karlsson & Sorensen, Inc. Pakiet dostępny jest na wielu platformach sprzętowych, począwszy od komputerów klasy PC z Intel

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonej kratownicy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2 i 3. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

ĆWICZENIE Nr 2 i 3. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 2 i 3 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika

Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych program ABAQUS Piotr Mika Maj 2011 1 1. Program ABAQUS typy analizy W ABAQUS są dostępne dwa rodzaje analizy liniowa i nieliniowa.

Bardziej szczegółowo

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA Opracował: mgr inż. Paweł K. Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA 1. Uruchamianie programu Po uruchomieniu ANSYS Product Launcher należy wybrać z pola License ANSYS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI Wersja 17112008EMPIK Instruktaż dla nauczycieli zawiera skrócony opis następujących czynności: Tworzenie kursu Wysyłanie zadań domowych

Bardziej szczegółowo

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony BeStCAD - Moduł INŻYNIER 1 Przekrój zespolony Oblicza geometrię mas dla przekroju zespolonego Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony Procedura licząca oparta jest na dostępnym w

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do środowiska ANSYS Workbench 14

Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do środowiska ANSYS Workbench 14 Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do środowiska ANSYS Workbench 14 Cele ćwiczenia Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programów: ANSYS DesignModeler (tworzenie geometrii) i ANSYS Meshing (tworzenie siatki), oraz

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 Instrukcja obsługi ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 1 ActionFX to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie platformami efektowymi i efektami w kinach

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Nowe zadanie Oś Z jest domyślną osią działania grawitacji. W ustawieniach programu można przypisać dowolny kierunek działania grawitacji.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie 1. Otwórz środowisko Część ISO (ISO Part) i zapoznaj się z nim. Przełącz się w sekwencyjny tryb pracy Narzędzia Model Sekwencyjne 1 lub w PathFinder ze (PF) 2 Przejdź

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 1 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem

Bardziej szczegółowo

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 8 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I. Temat

Bardziej szczegółowo

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access Geotronics Polska TIPS & TRICKS Nr 2/2012 (2) W ćwiczeniu tym pokażemy jak wykorzystać tachimetr Trimble serii S w połączeniu z kontrolerem TSC2/TSC3/TCU/Tablet

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy N N209 374139 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych

Projekt badawczy N N209 374139 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych Tworzenie siatek numerycznych na przykładzie układu cylinder cylinder przepływ Couette Układ, dla którego przedstawiono w ramach niniejszego rozdziału sposób generowania siatek numerycznych, stanowiły

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) Rozwiązanie zadania stacjonarnego przepływu ciepła w tarczy w systemie MES ALGOR

Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) Rozwiązanie zadania stacjonarnego przepływu ciepła w tarczy w systemie MES ALGOR Sławomir Milewski - Rozwiązanie przepływu ciepła w systemie MES Algor Strona 1 z 12 POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków tel. 012 628 2546/2929,

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 1 Wstęp ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 Struktura systemu ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) jest to system programów opartych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo