Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium"

Transkrypt

1 Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1. Rys. 1 Przykład obliczeniowy. Ustawienia 1. Zdefiniować katalog roboczy: C:/tmp/nazwisko_imie 2. Uruchomić program abaqus (Abaqus CEA) 3. Ustawić katalog roboczy: File Set Working Directory: C:/tmp/nazwisko_imie (pisane razem bez polskich znaków) 4. Stworzyć nowy model: a. 1 sposób: wybrać: Model - Create z górnego menu w polu Name: BEAM OK. b. 2 sposób: wyświetlić drzewo historii modelu: View - Show Model Tree ustawić wskaźnik myszy na (Models) i przycisnąć prawy klawisz (Rys. 2) a następnie wybrać Create.. w polu Name: BEAM OK. 1 S t r o n a

2 Rys. 2 Menu Models (Modele). 5. Zwinąć drzewo historii dla Model-1 (kliknąć lewym klawiszem myszy wskazując [-] przy Model-1 i rozwinąć drzewo historii dla BEAM (kliknąć lewym klawiszem myszy wskazując [+] przy BEAM. 6. Zapisać plik File Save As File Name: BELKA. OK. Rys. 3 Drzewo historii. Automatycznie zostanie stworzony plik z rozszerzeniem.cea.!!! W trakcie pracy, należy bardzo często korzystać z możliwości zapisywania pliku z zaadaniem File Save. Pozwoli to na uniknięcie problemów w przypadku zawieszenia się systemu lub nieprzewidzianej przerwy w pracy programu.!!! 2 S t r o n a

3 Tworzenie części 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć na Parts (Rys. 4.a) lub pojedyncze kliknięcie ikony Create Part z menu podręcznego (Rys. 4.b). a) b) Rys. 4 Tworzenie nowej części, korzystając: a) z drzewa historii; b) z podręcznego menu związanego z modułem PART. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę części Belka, oraz zmienić wartość Approximate size na 600. Zaakceptować klikając Continue. Wyświetli się obszar roboczy szkicu części, poniżej którego pojawi się w obszarze podpowiedzi (Rys. 5): tekst zachęty do wykonania działania prompt, oraz trzy przyciski: backup powrót, cancel przerwij wykonywanie procedury lub funkcji, Done zatwierdź wykonanie procedury lub funkcji. Rys. 5 Obszar podpowiedzi poniżej ekranu roboczego. Obok obszaru roboczego pojawi się menu podręczne szkicownika. 2. Narysuj prostokąt: a. Wybierz Create Lines: Rectangle narzędzie do rysowania prostokątów (Rys. 6). 3 S t r o n a

4 Rys. 6 Wybór narzędzia do rysowania prostokątów. b. W celu narysowania prostokąta należy kliknąć, w dowolnym miejscu ekranu roboczego, jeden narożnik; a następnie po przekątnej drugi narożnik. Można wprowadzić dokładne wymiary prostokąta korzystając z: punktów siatki; wprowadzając odpowiednie współrzędne punktu początkowego i końcowego w obszarze podpowiedzi; narysować dowolny prostokąt i go zwymiarować korzystając z Add Dimension (Rys. 7). Rys. 7 Narzędzia wymiarowania. c. Prostokąt ma mieć wymiary 200x20 (Rys. 8). Rys. 8 Wymiary prostokąta. d. Kliknąć Done w obszarze podpowiedzi szkicownika. e. Wprowadzić wartość wyciągnięcia Depth: 25 w oknie dialogowym Edit Base Extrusion, i kliknąć OK. W obszarze roboczym pojawi się stworzona część wyświetlona w rzucie izometrycznym (Rys. 9). Zmieni się również wartość wyświetlana przy ikonie 4 S t r o n a

5 Parts w drzewie historii nowym modelu., co świadczy o utworzeniu jednej części w Rys. 9 Widok stworzonej belki w rzucie izometrycznym. Wprowadzanie danych materiałowych Należy wprowadzić podstawowe dane przykładowego materiału, niezbędne do wykonania analizy w zakresie sprężystym. Przykładowy materiał to stal o module Younga 2.1x10 5 MPa i liczbie Poissona równej 0.3. Definiowanie materiału: 1. W drzewie historii podwójne kliknięcie na Materials w celu stworzenia nowego materiału w modelu BEAM. Pojawi się okno dialogowe Edit material, w którym należy wprowadzić nazwę materiału STAL. 2. Następnie wybrać zakładkę Mechanical Elasticity Elastic (Rys. 10). Rys. 10 Wprowadzanie danych określających cechy sprężyste materiału. 3. Wprowadzić wartość modułu Younga oraz liczby Poissona (Rys. 11).!!! wartości dziesiętne zawsze oddzielane są kropką!!! 5 S t r o n a

6 Rys. 11 Wprowadzanie wartości modułu Younga oraz liczby Poissona. 4. OK, żeby zatwierdzić i wyjść z edycji danych materiałowych. Definiowanie i przyporządkowywanie grup właściwości. Należy stworzyć grupę właściwości dla jednorodnej bryły i przyporządkować je do utworzonego modelu geometrycznego. W celu stworzenia grupy właściwości dla jednorodnej bryły, należy: 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć Sections, żeby stworzyć grupę (section) w modelu BEAM. Pojawi się okno dialogowe Create Section. 2. W oknie Create Section należy wprowadzić: a. Nazwę grupy właściwości: Name: WlasciwosciBelki. b. Zatwierdzić kategorię (Category) Solid i domyślny typ: Homogeneous. c. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe Edit Section. 3. W oknie Edit Section: a. Zatwierdzić nazwę materiału STAL z listy Material. b. Zaakceptować domyślną wartość 1 z Plane stress/strain thickness. Note: (Dla trójwymiarowej geometrii, ta wartość nie ma znaczenia; jest istotna tylko w przypadku elementów ). c. Kliknąć OK. W celu przyporządkowania (związania) zdefiniowanej grupy właściwości z konkretną częścią należy: 1. Rozwinąć drzewo historii modelu zaczynając od zakładki Parts (1), aż do pojawienia się Section Assignments (Rys. 12). 6 S t r o n a

7 Rys. 12 Drzewo historii modelu Section Assgnments. 2. Podwójnie kliknąć Section Assignments (w obszarze podpowiedzi pojawi się tekst:. Wskaźnikiem myszy najechać na model belki (krawędzie zmienią kolor na pomarańczowy) i kliknąć lewy przycisk myszy (krawędzie zmienią kolor na czerwony). 3. Kliknąć Done. 4. W oknie dialogowym Edit Section Assignment wybrać z listy Section i zaakceptować nazwę grupy właściwości (wcześniej zdefiniowanej) WlasciwosciBelki i kliknąć OK. ABAQUS/CAE zmieni kolor części na zielony. Składanie modelu przeniesienie części do globalnego układu współrzędnych W tym przypadku złożenie modelu będzie składało się z jednej części nazwanej Belka. W celu wprowadzenia części do globalnego układu współrzędnych (wykonania złożenia) należy: 1. W drzewie historii rozwinąć zakładkę Assembly i podwójnie kliknąć Instances w celu dodania części. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Assembly i otworzy okno dialogowe Create Instance. 2. W oknie dialogowym Create Instance należy wybrać z listy Belka i kliknąć OK. ABAQUS/CAE wyświetli wczytaną część w oknie roboczym modułu Assembly.. Konfiguracja analizy definicja parametrów zadania. Niniejsze zadanie jest przykładem badania statycznego oddziaływania ciśnienia, przyłożonego do górnej powierzchni belki, na badaną konstrukcję. Zakładamy, że naprężenia nie mogą przekroczyć granicy plastyczności to znaczy, że przyjmujemy liniowo-sprężystą charakterystykę materiału. W związku z powyższym definiujemy parametry dla liniowej, statycznej (niezależnej od czasu) analizy. W celu zdefiniowania takiej analizy należy zdefiniować następujące kroki obliczeniowe: Krok wstępny, w którym zostaną zdefiniowane warunki brzegowe. Podstawowy krok obliczeniowy, w którym będą zadawane obciążenia. 7 S t r o n a

8 W ABAQUS/CAE krok wstępny (initial step) jest generowany automatycznie, natomiast użytkownik musi zdefiniować podstawowy krok obliczeniowy. W celu wygenerowania podstawowego kroku analizy należy: 1. Podwójnie kliknąć Steps w drzewie historii. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Step i otworzy okno dialogowe Create Step. 2. W oknie dialogowym Create Step: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na ObciazenieBelki. b. Z listy Procedure type: wybrać: Linear perturbation, a następnie kliknąć: Static, Linear perturbation, które powinno być domyślnie podświetlone. c. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe edytora parametrów kroku obliczeniowego (Edit Step). 3. W oknie dialogowym Edit Step: a. W zakładce Basic, w polu Description, można wprowadzić opis wykonywanej analizy np.: Obciazenie cisnieniem przylozonym do gornej powierzchni belki. b. W zakładce Other powinny pozostać domyślne ustawienia (Method: Direct, Matrix strage: Use solver default). c. Kliknąć OK, żeby stworzyć krok obliczeniowy oraz wyjść z edytora. Wstawianie warunków brzegowych oraz obciążenia Do przygotowanego modelu należy wprowadzić odpowiednie warunki brzegowe, wynikające ze sposobu utwierdzenia konstrukcji. Należy również wprowadzić właściwe obciążenie, wynikające ze sposobu obciążenia konstrukcji. W celu wprowadzenia warunków brzegowych należy: 1. W drzewie histori kliknąć BCs, co spowoduje przejście do modułu Load oraz otwarcie okna dialogowego Create Boundary Condition. 2. W oknie dialogowym Create Boundary Condition: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na Fixed. b. Z listy Step: wybrać: Initial jako krok, w którym powinny być wprowadzone warunki brzegowe. c. Z listy Category, wybrać Mechanical, co oznacza, że będą definiowane mechaniczne warunki brzegowe. d. Z listy Types for Selected Step, wybrać Displacement/Rotation, co pozwala na wprowadzanie blokowania przemieszczeń i obrotów dla wybranych punktów (obszarów) modelu. e. Kliknąć Continue. ABAQUS/CAE wyświetli kolejno odpowiednie komunikaty w linii podpowiedzi (poniżej ekranu roboczego). Należy wskazać obszar dla którego będą definiowane warunki brzegowe (Select regions for the bundary conditio) wykonując następujące czynności: 4. Kliknij ikonę Show/Hide Selection Options w linii podpowiedzi. Pojawi się okno dialogowe Options, w którym należy wyłączyć Select the Entity Closest to the Screen co pozwoli na wybranie tylnej teoretycznie niwidocznej powierzchni belki Rys S t r o n a

9 Rys. 13 Zaznaczanie powierzchni, która ma zostać utwierdzona. Kiedy kursor myszy zostanie ustawiony na tej powierzchni, ABAQUS/CAE zmieni kursor, dodając do strzałki trzy kropki po prawej stronie..., co pozwala na wybór jednego z dostępnych, nakładających się na siebie obiektów. Należy kliknąć lewy klawisz myszy, a następnie korzystając z przycisków Next lub Previous (następny lub poprzedni) wybrać właściwą powierzchnię. W celu akceptacji wyboru kliknąć OK. 5. W celu zatwierdzenia wyboru kliknąć Done. Pojawi się okno dialogowe Edit Boundary Condition. Należy zablokować wszystkie przemieszczeniowe stopnie swobody. W tym celu należy: a. Zaznaczyć U1, U2, U3, co powoduje blokadę przemieszczeń na kierunku 1, 2, 3 (X, Y, Z). b. Kliknąć OK, co spowoduje zatwierdzenie zdefiniowanych warunków brzegowych i wyjście z edytora. ABAQUS/CAE wyświetli strzałki oznaczające wprowadzone stopnie swobody Rys. 14. W celu przyłożenia obciążenia do górnej powierzchni belki: 1. W drzewie historii należy podwójnie kliknąć Loads. Pojawi się okno dialogowe Create Load. 2. W oknie dialogowym Create Load: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na Cisnienie. b. Z listy Step: wybrać: ObciazenieBelki jako krok, w którym powinny być wprowadzone warunki brzegowe. c. Z listy Category, zaakceptować zaznaczenie Mechanical. d. Z listy Types for Selected Step, wybrać Pressure, pozwoli na wprowadzenie obciążenia w postaci ciśnienia przyłożonego do wskazanej powierzchni. e. Kliknąć Continue. ABAQUS/CAE wyświetli kolejno odpowiednie komunikaty w linii podpowiedzi (poniżej ekranu roboczego). Należy wskazać powierzchnię, do której będzie przyłożone ciśnienie (Select surfaces for the load). 9 S t r o n a

10 3. Należy kliknąć górną powierzchnię analizowanego modelu Rys. 14. Rys. 14 Strzałki oznaczające wprowadzone stopnie swobody oraz powierzchnia do której zostanie przyłożone ciśnienie. 4. Kliknąć Done w celu potwierdzenia wyboru powierzchni. 5. W oknie dialogowym Edit Load wprowadzić właściwą wartość ciśnienia (0.5 MPa): a. W polu magnitude wpisać 0.5. b. Kliknąć OK, co spowoduje zatwierdzenie wprowadzonego obciążenia i wyjście z edytora. ABAQUS/CAE wyświetli strzałki skierowane prostopadle do powierzchni obciążanej. Tworzenie siatki MES Należy przejść do modułu Mesh, który zawiera narzędzia niezbędne do wygenerowania elementów skończonych tzw. siatki. Pozwala na wybór techniki tworzenia siatki, rodzaju oraz typu elementów. W ABAQUS/CAE do wyboru jest wiele różnych technik wykonywania siatki. Domyślny sposób podziału jest określany za pomocą koloru przyporządkowanego do obszarów modelu. Kolor pomarańczowy oznacza, że system ABAQUS/CAE nie ma możliwości wygenerowania siatki i trzeba model podzielić na mniejsze, bardziej regularne obszary. Kolor zielony oznacza, że jest możliwość wygenerowania siatki strukturalnej (dla modeli powierzchniowych zbudowanej z elementów czterobocznych), dla modeli bryłowych, tak jak w analizowanym aktualnie przypadku, zbudowanej z elementów sześciennych. W celu wygenerowania siatki należy wykonac następujące czynności: Zdefiniować parametry siatki: 1. W drzewie historii rozwinąć zakładkę Parts (1), zakładkę Belka, podwójnie kliknąć Mesh Rys. 15. ABAQUS/CAE przejdzie do modułu Mesh i wyświetli część nazwaną Belka. 2. Z menu głównego wybrać Mesh Controls. 3. W oknie dialogowym Mesh Controls, zaakceptować kształt elementu Hex (sześcian), który jest domyślnym typem elementu dla siatki strukturalnej, zaznaczanym w liście Element Shape. 10 S t r o n a

11 4. Na liście Technique zaakceptować Structured (generowanie siatki strukturalnej) jako domyślną technikę tworzenia siatki. 5. Kliknąć OK w celu zatwierdzenia wybranego sposobu tworzenia siatki i przejść do wyboru typu elementów. Rys. 15 Przechodzenie do modułu Mesh w celu wygenerowania siatki. Zdefiniować i przyporządkować odpowiedni typ elementu: 1. Z menu głównego, wybrać Mesh Element Type. 2. W oknie dialogowym Element Type, zaakceptować następujące domyślne parametry: Standardowe elementy z biblioteka elementów Element Library Standard. Klasa elementu (rodzaj funkcji kształtu) wybieramy elementy z liniową funkcją kształtu Geometric Order Linear. Rodzaj elementu trójwymiarowy do analiz naprężeniowych Family 3D Stress. 3. W dolnej części okna dialogowego, wyświetlany jest symbol i opis zdefiniowanego elementu. Jeżeli nie zostały zmienione ustawienia domyśne to mamy: C3D8R: An 8-node linear brick, reduced integration, hourglass control. 4. Należy zmienić ustawienia domyślne w zakładce Hex i wyłączyć redukcję punktów całkowania Reduced integration (odznaczyć). W dolnej części okna dialogowego powinien się zmienić symbol i opis wybranego elementu: C3D8: An 8-node linear brick. 5. Kliknąć OK, żeby zatwierdzić ustawienia typu elementu i zamkąć okno dialogowe. Wykonać siatkę MES: 1. Z menu głównego, wybrać Seed Part co pozwali na zdefiniowanie gęstości siatki (wielkości elementów). Pojawi się okno dialogowe Global Seeds. Opcja ta pozwala na zdefiniowanie przybliżonej, globalnej (ogólnej dla całego modelu) wielkości elementów długości krawędzi elementów. 2. Należy zmienić domyślną wartość długości krawędzi, wprowadzając wartość 10 w polu Approximate global size: i klknąć OK. ABAQUS/CAE doda punkty podziału do analizowanej części Rys S t r o n a

12 Rys. 16 Zdefiniowane punkty podziału siatki MES. 3. Z menu głównego, wybrać Mesh Part w celu wygenerowania siatki. 4. Kliknąć Yes w linii podpowiedzi, poniżej ekranu roboczego. ABAQUS/CAE wygeneruje siatkę, która ma wyglądać jak na Rys. 17. Rys. 17 Analizowana część z nałożoną siatką MES. Tworzenie i uruchamianie zadania obliczeniowego Ponieważ przygotowywanie modelu MES zostało zakończone, można przystąpić do uruchomienia solvera i wykonania analizy stworzonego modelu. Do tego celu służą narzędzia znajdujące się w module JOB. W celu uruchomienia obliczeń należy: 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć Jobs. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Job i wyświetli okno dialogowe Create Job. 2. W oknie dialogowym Create Job, wpisać nazwę (Name:) Belka i wybrać model BEAM. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe Edit Job. 12 S t r o n a

13 3. W oknie dialogowym Edit Job, w polu Description wpisać tekst Belka zginana - Analiza 1. Kliknąć OK. 4. W drzewie historii rozwinąć zakładką Jobs, umieścić wskaźnik myszy na nazwie zadania obliczeniowego Belka i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Submit. W trakcie wykonywania zadania przy nazwie Belka, w nawiasach będzie wyświetlany status Running. Po zakończeniu obliczeń, zmieni się status zadania na Completed - Rys. 18 Rys. 18 Status zadania wyświetlany w drzewie historii. Wyświetlanie wyników Teraz można przejść do przeglądania i sprawdzania wyników. Do tego celu służą narzędzia znajdujące się w module Visualization. 1. W drzewie historii rozwinąć zakładką Jobs, umieścić wskaźnik myszy na nazwie zadania obliczeniowego Belka i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Results. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Visualization i otworzy bazę danych stworzoną na potrzeby zadania Belka - wczytany zostanie plik z wynikami Belka.odb. Wyświetlony zostanie również podstawowy widok analizowanego modelu Rys. 19. Rys. 19 Podstawowy widok modelu po wczytaniu wyników obliczeń. 2. Z menu głównego należy wybrać Plot Undeformed Shape co pozwoli na wyświetlenie zdeformowanego kształtu modelu Rys S t r o n a

14 Rys. 20 Zdeformowany kształt modelu. Można użyć funkcji automatycznego dostosowywania skali obiektu do wielkości ekranu roboczego Auto-Fit View. 3. W celu wyświetlenia i sprawdzenia naprężeń zredukowanych należy wybrać z menu głównego Plot Contours On Deformated Shape Rys. 21. Rys. 21 Mapa naprężen zredukowanych wg hipotezy Misesa (Hubera). 4. Przed zakończeniem pracy z programem ABAQUS/CAE należy zapisać plik korzystając z menu głównego File Save, a następnie zakończyć pracę wybierając File Exit. Pliki niezbędne przy przenoszeniu danych na inny komputer: BELKA.cae BELKA.jnl Belka.odb. 14 S t r o n a

15 Modyfikacje zadania: Kopiowanie modelu w celu dokonania zmian: 1. W drzewie historii umieścić wskaźnik myszy na nazwie modelu BEAM i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Copy Model. Zmienić nazwę na BELKA-2. Kliknąć OK. 2. Rozwinąć drzewo historii dla modelu BELKA-2. Zmiana gęstości siatki: Wprowadzić modyfikacje siatki, celem uzyskania czterech elementów na grubości analizowanej belki. 1. Przejść do modułu Mesh (sprawdzić czy zmiany dokonywane są w modelu BEAM-2 dla części o nazwie Belka. 2. Z menu głównego wybrać Seed Edge By Number (funkcja ta pozwala na zdefiniowanie liczby węzłów leżących na krawędzi). Wskazać wszystkie cztery pionowe krawędzie. Kliknąć Done, a następnie potwierdzić, klikając OK. cheć usunięcia istniejącej siatki elementów. W oknie edycyjnym, na pasku podpowiedzi wprowadzić wartość 4. Nacisnąć Enter. Potwierdzić wprowadzenie zmian, klikając Done. 3. Ponownie wygenerować sietkę elementów Mesh Part Yes. Zmiana kształtu analizowanej belki: Celem analizy jest sprawdzenie i porównanie wytrzymałości belki o takich samych wymiarach zewnętrznych, tylko o innym kształcie przekroju. Należy wykonać dwie analizy dla następujących kształtów przekrojów i sposobów przyłożenia obciążenia: 15 S t r o n a

16 16 S t r o n a

17 17 S t r o n a

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo