Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium"

Transkrypt

1 Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1. Rys. 1 Przykład obliczeniowy. Ustawienia 1. Zdefiniować katalog roboczy: C:/tmp/nazwisko_imie 2. Uruchomić program abaqus (Abaqus CEA) 3. Ustawić katalog roboczy: File Set Working Directory: C:/tmp/nazwisko_imie (pisane razem bez polskich znaków) 4. Stworzyć nowy model: a. 1 sposób: wybrać: Model - Create z górnego menu w polu Name: BEAM OK. b. 2 sposób: wyświetlić drzewo historii modelu: View - Show Model Tree ustawić wskaźnik myszy na (Models) i przycisnąć prawy klawisz (Rys. 2) a następnie wybrać Create.. w polu Name: BEAM OK. 1 S t r o n a

2 Rys. 2 Menu Models (Modele). 5. Zwinąć drzewo historii dla Model-1 (kliknąć lewym klawiszem myszy wskazując [-] przy Model-1 i rozwinąć drzewo historii dla BEAM (kliknąć lewym klawiszem myszy wskazując [+] przy BEAM. 6. Zapisać plik File Save As File Name: BELKA. OK. Rys. 3 Drzewo historii. Automatycznie zostanie stworzony plik z rozszerzeniem.cea.!!! W trakcie pracy, należy bardzo często korzystać z możliwości zapisywania pliku z zaadaniem File Save. Pozwoli to na uniknięcie problemów w przypadku zawieszenia się systemu lub nieprzewidzianej przerwy w pracy programu.!!! 2 S t r o n a

3 Tworzenie części 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć na Parts (Rys. 4.a) lub pojedyncze kliknięcie ikony Create Part z menu podręcznego (Rys. 4.b). a) b) Rys. 4 Tworzenie nowej części, korzystając: a) z drzewa historii; b) z podręcznego menu związanego z modułem PART. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę części Belka, oraz zmienić wartość Approximate size na 600. Zaakceptować klikając Continue. Wyświetli się obszar roboczy szkicu części, poniżej którego pojawi się w obszarze podpowiedzi (Rys. 5): tekst zachęty do wykonania działania prompt, oraz trzy przyciski: backup powrót, cancel przerwij wykonywanie procedury lub funkcji, Done zatwierdź wykonanie procedury lub funkcji. Rys. 5 Obszar podpowiedzi poniżej ekranu roboczego. Obok obszaru roboczego pojawi się menu podręczne szkicownika. 2. Narysuj prostokąt: a. Wybierz Create Lines: Rectangle narzędzie do rysowania prostokątów (Rys. 6). 3 S t r o n a

4 Rys. 6 Wybór narzędzia do rysowania prostokątów. b. W celu narysowania prostokąta należy kliknąć, w dowolnym miejscu ekranu roboczego, jeden narożnik; a następnie po przekątnej drugi narożnik. Można wprowadzić dokładne wymiary prostokąta korzystając z: punktów siatki; wprowadzając odpowiednie współrzędne punktu początkowego i końcowego w obszarze podpowiedzi; narysować dowolny prostokąt i go zwymiarować korzystając z Add Dimension (Rys. 7). Rys. 7 Narzędzia wymiarowania. c. Prostokąt ma mieć wymiary 200x20 (Rys. 8). Rys. 8 Wymiary prostokąta. d. Kliknąć Done w obszarze podpowiedzi szkicownika. e. Wprowadzić wartość wyciągnięcia Depth: 25 w oknie dialogowym Edit Base Extrusion, i kliknąć OK. W obszarze roboczym pojawi się stworzona część wyświetlona w rzucie izometrycznym (Rys. 9). Zmieni się również wartość wyświetlana przy ikonie 4 S t r o n a

5 Parts w drzewie historii nowym modelu., co świadczy o utworzeniu jednej części w Rys. 9 Widok stworzonej belki w rzucie izometrycznym. Wprowadzanie danych materiałowych Należy wprowadzić podstawowe dane przykładowego materiału, niezbędne do wykonania analizy w zakresie sprężystym. Przykładowy materiał to stal o module Younga 2.1x10 5 MPa i liczbie Poissona równej 0.3. Definiowanie materiału: 1. W drzewie historii podwójne kliknięcie na Materials w celu stworzenia nowego materiału w modelu BEAM. Pojawi się okno dialogowe Edit material, w którym należy wprowadzić nazwę materiału STAL. 2. Następnie wybrać zakładkę Mechanical Elasticity Elastic (Rys. 10). Rys. 10 Wprowadzanie danych określających cechy sprężyste materiału. 3. Wprowadzić wartość modułu Younga oraz liczby Poissona (Rys. 11).!!! wartości dziesiętne zawsze oddzielane są kropką!!! 5 S t r o n a

6 Rys. 11 Wprowadzanie wartości modułu Younga oraz liczby Poissona. 4. OK, żeby zatwierdzić i wyjść z edycji danych materiałowych. Definiowanie i przyporządkowywanie grup właściwości. Należy stworzyć grupę właściwości dla jednorodnej bryły i przyporządkować je do utworzonego modelu geometrycznego. W celu stworzenia grupy właściwości dla jednorodnej bryły, należy: 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć Sections, żeby stworzyć grupę (section) w modelu BEAM. Pojawi się okno dialogowe Create Section. 2. W oknie Create Section należy wprowadzić: a. Nazwę grupy właściwości: Name: WlasciwosciBelki. b. Zatwierdzić kategorię (Category) Solid i domyślny typ: Homogeneous. c. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe Edit Section. 3. W oknie Edit Section: a. Zatwierdzić nazwę materiału STAL z listy Material. b. Zaakceptować domyślną wartość 1 z Plane stress/strain thickness. Note: (Dla trójwymiarowej geometrii, ta wartość nie ma znaczenia; jest istotna tylko w przypadku elementów ). c. Kliknąć OK. W celu przyporządkowania (związania) zdefiniowanej grupy właściwości z konkretną częścią należy: 1. Rozwinąć drzewo historii modelu zaczynając od zakładki Parts (1), aż do pojawienia się Section Assignments (Rys. 12). 6 S t r o n a

7 Rys. 12 Drzewo historii modelu Section Assgnments. 2. Podwójnie kliknąć Section Assignments (w obszarze podpowiedzi pojawi się tekst:. Wskaźnikiem myszy najechać na model belki (krawędzie zmienią kolor na pomarańczowy) i kliknąć lewy przycisk myszy (krawędzie zmienią kolor na czerwony). 3. Kliknąć Done. 4. W oknie dialogowym Edit Section Assignment wybrać z listy Section i zaakceptować nazwę grupy właściwości (wcześniej zdefiniowanej) WlasciwosciBelki i kliknąć OK. ABAQUS/CAE zmieni kolor części na zielony. Składanie modelu przeniesienie części do globalnego układu współrzędnych W tym przypadku złożenie modelu będzie składało się z jednej części nazwanej Belka. W celu wprowadzenia części do globalnego układu współrzędnych (wykonania złożenia) należy: 1. W drzewie historii rozwinąć zakładkę Assembly i podwójnie kliknąć Instances w celu dodania części. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Assembly i otworzy okno dialogowe Create Instance. 2. W oknie dialogowym Create Instance należy wybrać z listy Belka i kliknąć OK. ABAQUS/CAE wyświetli wczytaną część w oknie roboczym modułu Assembly.. Konfiguracja analizy definicja parametrów zadania. Niniejsze zadanie jest przykładem badania statycznego oddziaływania ciśnienia, przyłożonego do górnej powierzchni belki, na badaną konstrukcję. Zakładamy, że naprężenia nie mogą przekroczyć granicy plastyczności to znaczy, że przyjmujemy liniowo-sprężystą charakterystykę materiału. W związku z powyższym definiujemy parametry dla liniowej, statycznej (niezależnej od czasu) analizy. W celu zdefiniowania takiej analizy należy zdefiniować następujące kroki obliczeniowe: Krok wstępny, w którym zostaną zdefiniowane warunki brzegowe. Podstawowy krok obliczeniowy, w którym będą zadawane obciążenia. 7 S t r o n a

8 W ABAQUS/CAE krok wstępny (initial step) jest generowany automatycznie, natomiast użytkownik musi zdefiniować podstawowy krok obliczeniowy. W celu wygenerowania podstawowego kroku analizy należy: 1. Podwójnie kliknąć Steps w drzewie historii. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Step i otworzy okno dialogowe Create Step. 2. W oknie dialogowym Create Step: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na ObciazenieBelki. b. Z listy Procedure type: wybrać: Linear perturbation, a następnie kliknąć: Static, Linear perturbation, które powinno być domyślnie podświetlone. c. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe edytora parametrów kroku obliczeniowego (Edit Step). 3. W oknie dialogowym Edit Step: a. W zakładce Basic, w polu Description, można wprowadzić opis wykonywanej analizy np.: Obciazenie cisnieniem przylozonym do gornej powierzchni belki. b. W zakładce Other powinny pozostać domyślne ustawienia (Method: Direct, Matrix strage: Use solver default). c. Kliknąć OK, żeby stworzyć krok obliczeniowy oraz wyjść z edytora. Wstawianie warunków brzegowych oraz obciążenia Do przygotowanego modelu należy wprowadzić odpowiednie warunki brzegowe, wynikające ze sposobu utwierdzenia konstrukcji. Należy również wprowadzić właściwe obciążenie, wynikające ze sposobu obciążenia konstrukcji. W celu wprowadzenia warunków brzegowych należy: 1. W drzewie histori kliknąć BCs, co spowoduje przejście do modułu Load oraz otwarcie okna dialogowego Create Boundary Condition. 2. W oknie dialogowym Create Boundary Condition: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na Fixed. b. Z listy Step: wybrać: Initial jako krok, w którym powinny być wprowadzone warunki brzegowe. c. Z listy Category, wybrać Mechanical, co oznacza, że będą definiowane mechaniczne warunki brzegowe. d. Z listy Types for Selected Step, wybrać Displacement/Rotation, co pozwala na wprowadzanie blokowania przemieszczeń i obrotów dla wybranych punktów (obszarów) modelu. e. Kliknąć Continue. ABAQUS/CAE wyświetli kolejno odpowiednie komunikaty w linii podpowiedzi (poniżej ekranu roboczego). Należy wskazać obszar dla którego będą definiowane warunki brzegowe (Select regions for the bundary conditio) wykonując następujące czynności: 4. Kliknij ikonę Show/Hide Selection Options w linii podpowiedzi. Pojawi się okno dialogowe Options, w którym należy wyłączyć Select the Entity Closest to the Screen co pozwoli na wybranie tylnej teoretycznie niwidocznej powierzchni belki Rys S t r o n a

9 Rys. 13 Zaznaczanie powierzchni, która ma zostać utwierdzona. Kiedy kursor myszy zostanie ustawiony na tej powierzchni, ABAQUS/CAE zmieni kursor, dodając do strzałki trzy kropki po prawej stronie..., co pozwala na wybór jednego z dostępnych, nakładających się na siebie obiektów. Należy kliknąć lewy klawisz myszy, a następnie korzystając z przycisków Next lub Previous (następny lub poprzedni) wybrać właściwą powierzchnię. W celu akceptacji wyboru kliknąć OK. 5. W celu zatwierdzenia wyboru kliknąć Done. Pojawi się okno dialogowe Edit Boundary Condition. Należy zablokować wszystkie przemieszczeniowe stopnie swobody. W tym celu należy: a. Zaznaczyć U1, U2, U3, co powoduje blokadę przemieszczeń na kierunku 1, 2, 3 (X, Y, Z). b. Kliknąć OK, co spowoduje zatwierdzenie zdefiniowanych warunków brzegowych i wyjście z edytora. ABAQUS/CAE wyświetli strzałki oznaczające wprowadzone stopnie swobody Rys. 14. W celu przyłożenia obciążenia do górnej powierzchni belki: 1. W drzewie historii należy podwójnie kliknąć Loads. Pojawi się okno dialogowe Create Load. 2. W oknie dialogowym Create Load: a. Wprowadzić nazwę zmieniając wartość Name: na Cisnienie. b. Z listy Step: wybrać: ObciazenieBelki jako krok, w którym powinny być wprowadzone warunki brzegowe. c. Z listy Category, zaakceptować zaznaczenie Mechanical. d. Z listy Types for Selected Step, wybrać Pressure, pozwoli na wprowadzenie obciążenia w postaci ciśnienia przyłożonego do wskazanej powierzchni. e. Kliknąć Continue. ABAQUS/CAE wyświetli kolejno odpowiednie komunikaty w linii podpowiedzi (poniżej ekranu roboczego). Należy wskazać powierzchnię, do której będzie przyłożone ciśnienie (Select surfaces for the load). 9 S t r o n a

10 3. Należy kliknąć górną powierzchnię analizowanego modelu Rys. 14. Rys. 14 Strzałki oznaczające wprowadzone stopnie swobody oraz powierzchnia do której zostanie przyłożone ciśnienie. 4. Kliknąć Done w celu potwierdzenia wyboru powierzchni. 5. W oknie dialogowym Edit Load wprowadzić właściwą wartość ciśnienia (0.5 MPa): a. W polu magnitude wpisać 0.5. b. Kliknąć OK, co spowoduje zatwierdzenie wprowadzonego obciążenia i wyjście z edytora. ABAQUS/CAE wyświetli strzałki skierowane prostopadle do powierzchni obciążanej. Tworzenie siatki MES Należy przejść do modułu Mesh, który zawiera narzędzia niezbędne do wygenerowania elementów skończonych tzw. siatki. Pozwala na wybór techniki tworzenia siatki, rodzaju oraz typu elementów. W ABAQUS/CAE do wyboru jest wiele różnych technik wykonywania siatki. Domyślny sposób podziału jest określany za pomocą koloru przyporządkowanego do obszarów modelu. Kolor pomarańczowy oznacza, że system ABAQUS/CAE nie ma możliwości wygenerowania siatki i trzeba model podzielić na mniejsze, bardziej regularne obszary. Kolor zielony oznacza, że jest możliwość wygenerowania siatki strukturalnej (dla modeli powierzchniowych zbudowanej z elementów czterobocznych), dla modeli bryłowych, tak jak w analizowanym aktualnie przypadku, zbudowanej z elementów sześciennych. W celu wygenerowania siatki należy wykonac następujące czynności: Zdefiniować parametry siatki: 1. W drzewie historii rozwinąć zakładkę Parts (1), zakładkę Belka, podwójnie kliknąć Mesh Rys. 15. ABAQUS/CAE przejdzie do modułu Mesh i wyświetli część nazwaną Belka. 2. Z menu głównego wybrać Mesh Controls. 3. W oknie dialogowym Mesh Controls, zaakceptować kształt elementu Hex (sześcian), który jest domyślnym typem elementu dla siatki strukturalnej, zaznaczanym w liście Element Shape. 10 S t r o n a

11 4. Na liście Technique zaakceptować Structured (generowanie siatki strukturalnej) jako domyślną technikę tworzenia siatki. 5. Kliknąć OK w celu zatwierdzenia wybranego sposobu tworzenia siatki i przejść do wyboru typu elementów. Rys. 15 Przechodzenie do modułu Mesh w celu wygenerowania siatki. Zdefiniować i przyporządkować odpowiedni typ elementu: 1. Z menu głównego, wybrać Mesh Element Type. 2. W oknie dialogowym Element Type, zaakceptować następujące domyślne parametry: Standardowe elementy z biblioteka elementów Element Library Standard. Klasa elementu (rodzaj funkcji kształtu) wybieramy elementy z liniową funkcją kształtu Geometric Order Linear. Rodzaj elementu trójwymiarowy do analiz naprężeniowych Family 3D Stress. 3. W dolnej części okna dialogowego, wyświetlany jest symbol i opis zdefiniowanego elementu. Jeżeli nie zostały zmienione ustawienia domyśne to mamy: C3D8R: An 8-node linear brick, reduced integration, hourglass control. 4. Należy zmienić ustawienia domyślne w zakładce Hex i wyłączyć redukcję punktów całkowania Reduced integration (odznaczyć). W dolnej części okna dialogowego powinien się zmienić symbol i opis wybranego elementu: C3D8: An 8-node linear brick. 5. Kliknąć OK, żeby zatwierdzić ustawienia typu elementu i zamkąć okno dialogowe. Wykonać siatkę MES: 1. Z menu głównego, wybrać Seed Part co pozwali na zdefiniowanie gęstości siatki (wielkości elementów). Pojawi się okno dialogowe Global Seeds. Opcja ta pozwala na zdefiniowanie przybliżonej, globalnej (ogólnej dla całego modelu) wielkości elementów długości krawędzi elementów. 2. Należy zmienić domyślną wartość długości krawędzi, wprowadzając wartość 10 w polu Approximate global size: i klknąć OK. ABAQUS/CAE doda punkty podziału do analizowanej części Rys S t r o n a

12 Rys. 16 Zdefiniowane punkty podziału siatki MES. 3. Z menu głównego, wybrać Mesh Part w celu wygenerowania siatki. 4. Kliknąć Yes w linii podpowiedzi, poniżej ekranu roboczego. ABAQUS/CAE wygeneruje siatkę, która ma wyglądać jak na Rys. 17. Rys. 17 Analizowana część z nałożoną siatką MES. Tworzenie i uruchamianie zadania obliczeniowego Ponieważ przygotowywanie modelu MES zostało zakończone, można przystąpić do uruchomienia solvera i wykonania analizy stworzonego modelu. Do tego celu służą narzędzia znajdujące się w module JOB. W celu uruchomienia obliczeń należy: 1. W drzewie historii podwójnie kliknąć Jobs. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Job i wyświetli okno dialogowe Create Job. 2. W oknie dialogowym Create Job, wpisać nazwę (Name:) Belka i wybrać model BEAM. Kliknąć Continue. Pojawi się okno dialogowe Edit Job. 12 S t r o n a

13 3. W oknie dialogowym Edit Job, w polu Description wpisać tekst Belka zginana - Analiza 1. Kliknąć OK. 4. W drzewie historii rozwinąć zakładką Jobs, umieścić wskaźnik myszy na nazwie zadania obliczeniowego Belka i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Submit. W trakcie wykonywania zadania przy nazwie Belka, w nawiasach będzie wyświetlany status Running. Po zakończeniu obliczeń, zmieni się status zadania na Completed - Rys. 18 Rys. 18 Status zadania wyświetlany w drzewie historii. Wyświetlanie wyników Teraz można przejść do przeglądania i sprawdzania wyników. Do tego celu służą narzędzia znajdujące się w module Visualization. 1. W drzewie historii rozwinąć zakładką Jobs, umieścić wskaźnik myszy na nazwie zadania obliczeniowego Belka i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Results. ABAQUS/CAE przełączy się do modułu Visualization i otworzy bazę danych stworzoną na potrzeby zadania Belka - wczytany zostanie plik z wynikami Belka.odb. Wyświetlony zostanie również podstawowy widok analizowanego modelu Rys. 19. Rys. 19 Podstawowy widok modelu po wczytaniu wyników obliczeń. 2. Z menu głównego należy wybrać Plot Undeformed Shape co pozwoli na wyświetlenie zdeformowanego kształtu modelu Rys S t r o n a

14 Rys. 20 Zdeformowany kształt modelu. Można użyć funkcji automatycznego dostosowywania skali obiektu do wielkości ekranu roboczego Auto-Fit View. 3. W celu wyświetlenia i sprawdzenia naprężeń zredukowanych należy wybrać z menu głównego Plot Contours On Deformated Shape Rys. 21. Rys. 21 Mapa naprężen zredukowanych wg hipotezy Misesa (Hubera). 4. Przed zakończeniem pracy z programem ABAQUS/CAE należy zapisać plik korzystając z menu głównego File Save, a następnie zakończyć pracę wybierając File Exit. Pliki niezbędne przy przenoszeniu danych na inny komputer: BELKA.cae BELKA.jnl Belka.odb. 14 S t r o n a

15 Modyfikacje zadania: Kopiowanie modelu w celu dokonania zmian: 1. W drzewie historii umieścić wskaźnik myszy na nazwie modelu BEAM i kliknąć prawy klawisz myszy. Z dostępnych opcji wybrać Copy Model. Zmienić nazwę na BELKA-2. Kliknąć OK. 2. Rozwinąć drzewo historii dla modelu BELKA-2. Zmiana gęstości siatki: Wprowadzić modyfikacje siatki, celem uzyskania czterech elementów na grubości analizowanej belki. 1. Przejść do modułu Mesh (sprawdzić czy zmiany dokonywane są w modelu BEAM-2 dla części o nazwie Belka. 2. Z menu głównego wybrać Seed Edge By Number (funkcja ta pozwala na zdefiniowanie liczby węzłów leżących na krawędzi). Wskazać wszystkie cztery pionowe krawędzie. Kliknąć Done, a następnie potwierdzić, klikając OK. cheć usunięcia istniejącej siatki elementów. W oknie edycyjnym, na pasku podpowiedzi wprowadzić wartość 4. Nacisnąć Enter. Potwierdzić wprowadzenie zmian, klikając Done. 3. Ponownie wygenerować sietkę elementów Mesh Part Yes. Zmiana kształtu analizowanej belki: Celem analizy jest sprawdzenie i porównanie wytrzymałości belki o takich samych wymiarach zewnętrznych, tylko o innym kształcie przekroju. Należy wykonać dwie analizy dla następujących kształtów przekrojów i sposobów przyłożenia obciążenia: 15 S t r o n a

16 16 S t r o n a

17 17 S t r o n a

0.002 0 0.0048 0.0095 0.0143 0.019. t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t)

0.002 0 0.0048 0.0095 0.0143 0.019. t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t) Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie ABAQUS Model 3D Opracował dr inż. Paweł Stąpór Sformułowanie problemu Wykonaj analizę 3D problemu zdefiniowanego w części pierwszej

Bardziej szczegółowo

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym Marek Klimczak Maj, 2015 I. Analiza podatnej konstrukcji nawierzchni jezdni Celem ćwiczenia jest wykonanie numerycznej analizy typowej

Bardziej szczegółowo

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1 Samouczek przedstawia proces tworzenia symulacji 2D (dwuwymiarowej) zamknięcią przykrywki z pojemnikiem. Obie części wykonane są z polipropylenu. Części zostały uprzednio stworzone w programie SolidWorks2005

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 Jarosław Latalski Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 2 of 23 Date: 21.XI.07;

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABAQUS/Standard

Informacje ogólne. ABAQUS/Standard Informacje ogólne ABAQUS powstał i jest rozwijany przez amerykańską firmę Hibbit, Karlsson & Sorensen, Inc. Pakiet dostępny jest na wielu platformach sprzętowych, począwszy od komputerów klasy PC z Intel

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2 i 3. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

ĆWICZENIE Nr 2 i 3. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 2 i 3 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonej kratownicy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika

Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych program ABAQUS Piotr Mika Maj 2011 1 1. Program ABAQUS typy analizy W ABAQUS są dostępne dwa rodzaje analizy liniowa i nieliniowa.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA Opracował: mgr inż. Paweł K. Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA 1. Uruchamianie programu Po uruchomieniu ANSYS Product Launcher należy wybrać z pola License ANSYS

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI Wersja 17112008EMPIK Instruktaż dla nauczycieli zawiera skrócony opis następujących czynności: Tworzenie kursu Wysyłanie zadań domowych

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony BeStCAD - Moduł INŻYNIER 1 Przekrój zespolony Oblicza geometrię mas dla przekroju zespolonego Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony Procedura licząca oparta jest na dostępnym w

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 1 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Nowe zadanie Oś Z jest domyślną osią działania grawitacji. W ustawieniach programu można przypisać dowolny kierunek działania grawitacji.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy N N209 374139 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych

Projekt badawczy N N209 374139 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych Tworzenie siatek numerycznych na przykładzie układu cylinder cylinder przepływ Couette Układ, dla którego przedstawiono w ramach niniejszego rozdziału sposób generowania siatek numerycznych, stanowiły

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe cz. 2

Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Tworzenie modelu przez obrót wokół osi SIEMENS NX Revolve Opis okna dialogowego Section wybór profilu do obrotu Axis określenie osi obrotu Limits typ i parametry geometryczne

Bardziej szczegółowo

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access Geotronics Polska TIPS & TRICKS Nr 2/2012 (2) W ćwiczeniu tym pokażemy jak wykorzystać tachimetr Trimble serii S w połączeniu z kontrolerem TSC2/TSC3/TCU/Tablet

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 1 Edytor raportu SigmaNEST to wszechstronne narzędzie umożliwiające zarówno dostosowanie każdego raportu pod specyficzne oczekiwania klienta,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 1 Wstęp ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 Struktura systemu ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) jest to system programów opartych

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Brzegowych LABORATORIUM

Metoda Elementów Brzegowych LABORATORIUM Akademia Techniczno-Humanistyczna W Bielsku-Białej Metoda Elementów Brzegowych LABORATORIUM INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ Ćwiczenie 1. Zapoznanie z obsługą systemu BEASY Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z obsługą

Bardziej szczegółowo

Temat: Tekstury uŝytkownika

Temat: Tekstury uŝytkownika Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Tekstury uŝytkownika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk 2 1.

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo