Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland Praca dostępna w internecie: fatcat.ftj.agh.edu.pl/~i6balone/mes.pdf, fatcat.ftj.agh.edu.pl/~i6gozdur/mes.pdf Streszczenie Metoda elementów skończonych (MES) jest jednym z szeroko stosowanych narzędzi obliczeniowych w nauce i inżynierii. W niniejszej pracy staraliśmy się przedstawić podstawowe właściwości metody i jej zastosowania. Na początku przedstawiamy pojęcie elementu skończonego i matematyczne uzasadnienie jego wprowadzenia, następnie opisujemy algorytm wykorzystywany w MES i strukturę wykorzystujących go aplikacji. Na koniec przeglądamy dziedziny w których MES znalazł zastosowanie i określamy jego miejsce wśród narzędzi obliczeniowych.

2 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Analiza Skończenie Elementowa Element Skończony Analiza Skończenie Elementowa Matematyczna teoria FEM 5 4 Etapy rozwiązywania problemu 6 5 Adaptacyjna metoda elementów skończonych 8 6 Zagadnienia wielkiej skali 8 7 Etapy realizacji symulacji 8 8 Struktura aplikacji 8 9 Obszary zastosowań MES 9 10 Podsumowanie 9

3 1 Wprowadzenie 3 1 Wprowadzenie Metoda Elementów Skończonych(z ang FEM - Finite Element Method) jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w obliczeniach inżynierskich i naukowych. Podstawowym założeniem tej metody jest rezygnacja z analitycznego rozwiazania problemu na rzecz podziału obszaru na elementy skończone (np. odcinki dla przestrzeni jednowymiarowej) i przeprowadzenie obliczeń tylko dla wyróżnionych punktów (węzłów tego podziału). Poza węzłami rozwiązanie przybliżane jest na podstawie wyników otrzymanych dla poszczególnych węzłów. Rozwój MES/FEM przebiegał równolegle z rozwojem komputerów i wynikał głównie z potrzeby analizy coraz bardziej złożonych konstrukcji. Pierwszą pracę na temat metody opublikował w 1943 francuski matematyk Courant (nowa metoda podziału na odcinki/elementy ). Na początku prace dotyczyły tylko prostych przypadków jednowymiarowych: obliczenia prowadzone były dla ciał o stałych własnościach materiałowych, dających się opisać za pomocą równań liniowych, np. w latach pięćdziesiątych w firmie Boeing analizowano za jej pomocą właściwości skrzydeł typu delta. W latach sześćdziesiątych pojawia się nazwa ëlement skończonyï dopracowano do dopracowania matematycznej strony metody, po raz pierwszy zastosowano także FEM w obliczeniach niekonstrukcyjnych. Do lat osiemdziesiątych najbardziej zaawansowane modele zajmowały się w dalszym ciągu prostymi geometriami 1D i 2D, czasem o własnościach opisanych równaniami nieliniowymi. Dopiero wzrost mocy obliczeniowej komputerów pozwolił na modelowanie obiektów 3D o dowolnych geometriach i wprowadzenie metody do aplikacji CAE. 2 Analiza Skończenie Elementowa 2.1 Element Skończony Element skończony jest prostą figurą geometryczną (płaską lub przestrzenną), dla której określone zostały wyróżnione punkty zwane węzłami, oraz pewne funkcje interpolacyjne służące do opisu rozkładu analizowanej wielkości w jego wnętrzu i na jego bokach. Funkcje te nazywa się funkcjami węzłowymi, bądź funkcjami kształtu. Węzły znajdują się w wierzchołkach elementu skończonego, ale mogą być również umieszczone na jego bokach i w jego wnętrzu. Jeżeli węzły znajdują się tylko w wierzchołkach, to element skończony jest nazywany elementem liniowym (ponieważ funkcje interpolacyjne są wtedy liniowe). W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z elementami wyższych rzędów. Rząd elementu jest zawsze równy rzędowi funkcji interpolacyjnych (funkcji kształtu). Liczba funkcji kształtu w pojedynczym elemencie skończonym jest równa liczbie jego węzłów. Funkcje kształtu są zawsze tak zbudowane, aby w węzłach których dotyczą ich wartości wynosiły jeden, a pozostałych węzłach przyjmowały wartość zero.

4 2.1 Element Skończony 4 Rysunek 1: Przykłady elementow skończonych w przestrzeniach 1-, 2- i 3- wymiarowej. Rysunek 2: Przykład dyskretyzacji modelu ciągłego. a) model ciągły, b) model dyskretny idealny, c) model dyskretny numeryczny

5 2.2 Analiza Skończenie Elementowa Analiza Skończenie Elementowa FEA (Finite Element Analysis) zajmuje się analizą konstrukcji za pomocą elementów skończonych. Typowym postępowaniem jest tutaj podział analizowanego systemu na podsystemy (elementy) i opis ich zachowań za pomocą zbioru parametrów. Następnie za pomocą macierzy dla każdego elementu określane są zależności tych parametrów; macierze te służą następnie do konstruowania równań opisujących całościowe zachowanie systemu. Widać tutaj ogólne przesłanie towarzyszące wprowadzeniu do obliczeń elementu skończonego: dzięki dyskretyzacji problemu możliwe jest uniknięcie skomplikowanego (często niemożliwego) rozwiązywania problemu od strony analitycznej. W jaki sposób omawiana metoda łączy się z FEM? Otóż każdy przypadek FEA można traktować jako przypadek szczególny FEM. Analiza skończenie elementowa jest dzisiaj szeroko stosowana w inżynierii, daje się także rozszerzyć na zagadnienia nieliniowe, jednak ze względu na mniejszą elastyczność i mniej rozwiniętą teorię ustępuje częściej stosowanej metodzie elementu skończonego. 3 Matematyczna teoria FEM Zajmujemy się przestrzenią liniową F ze zdefiniowanym iloczynem skalarnym <, >. Elementy przestrzeni F to funkcje, dla których zdefiniowane są działania dodawania i mnożenia. Wprowadźmy teraz liniową podprzestrzeń U przestrzeni F, z tym samym iloczynem skalarnym <, >, oraz liniowy operator różniczkowy A. Operator A określony jest na przestrzeni U, a jego wartości należą do F. Przy założeniu, że A jest operatorem symetrycznym i dodatnio określonym, możemy za jego pomocą wprowadzić nowy iloczyn skalarny w przestrzeni U: < u, v > A =< Au, v > dla funkcji u, v U (1) Zdefiniowany w ten sposób iloczyn skalarny nazywamy iloczynem energetycznym względem operatora A; przestrzeń U do której dołączymy ten iloczyn określamy jako przestrzeń energetyczną operatora A, a u A = < u, u > A norma energetyczną. Poszukujemy należącego do przestrzeni U rozwiązania równania różniczkowego Au = f gdzie f jest funkcją należącą do przestrzeni F. Rozwiązanie tego problemu za pomocą FEM polega na przybliżeniu rozwiązania u za pomocą wielomianowej funkcji sklejanej, wybranej z N-wymiarowej podprzestrzeni U N. Funkcję tą nazywamy elementem skończonym, przybliżającym dokładne rozwiązanie u. Spośród wszystkich elementów U N wybieramy tą, która spełnia warunek u u N A = min u u A Metoda elementu skończonego jest szczególnym przypadkiem metody Rayleigha- Ritza, z wprowadzonymi ograniczeniami dla postaci elementów U N.

6 4 Etapy rozwiązywania problemu 6 Algorytm wyznaczania elementu u N opiera się na poszukiwaniu liniowej kombinacji funkcji stanowiących bazę przestrzeni U N, dla której spełniony jest warunek minimalizowania błędu aproksymacji. 4 Etapy rozwiązywania problemu Proces szukania rozwiązania za pomocą FEM można podzielić ogólnie na trzy etapy: 1. zagadnienie różniczkowe jest przekształcane do postaci wariacyjnej lub całkowej 2. obszar dzielony jest na proste figury geometryczne (elementy skończone) 3. w każdym elemencie przybliżamy procesy za pomocą prostych funkcji bazowych Algorytm poszukiwania rozwiązania za pomocą FEM: 1. Na rozważany obszar należy nałożyć siatkę, dzieląc go na skończoną liczbę prostych geometrycznie elementów. 2. Zakłada się że poszczególne elementy połączone są ze sobą jedynie w skończonej liczbie punktów (węzły siatki). W węzłach określone zostaną wartości wielkości fizycznych, tworzące podstawowy układ niewiadomych. 3. Należy określić funkcje określające wartości wielkości fizycznych wewnątrz elementów (funkcje kształtu, funkcje węzłowe) w zależności od wartości w węzłach. 4. Stosując tak zwane funkcje wagowe przekształca się równania różniczkowe w równania algebraiczne 5. Równania poodaje się asemblacji. Korzystając z równań MES oblicza się wartości współczynników stojących przy niewiadomych oraz odpowiadające im wartości prawych stron (dla zadań niestacjonarnych uwzględnia się warunki początkowe). Liczba równań w tak otrzymanym układzie równa jest iloczynowi liczby węzłów w obiekcie i liczbie stopni swobody każdego węzła (liczbie niewiadomych w każdym węźle) 6. Do macierzy współczynników i wektorów prawych stron wprowadza są warunki brzegowe. 7. Otrzymany układ równań liniowych rozwiązuje się, w wyniku otrzymując poszukiwane wielkości fizyczne w węzlach. 8. Dalsze kroki zależą od typu rozwiązywanego zadania, np. oblicza się dodatkowe wielkości, lub (dla zadań niestacjonarnych) powtarza się asemblację i następne kroki aż do spełnienia zadanych warunków. Rozwiązanie uzyskane w ten sposób jest oczywiście rozwiązaniem przybliżonym. Dokładne oszacowanie błędu aproksymacji jest niemożliwe ze względu na nieznajomość prawdziwego rozwiązania, jednak opierając się na postaci rozwiązywanego problemu, kształtach elementów skończonych i własnościach przestrzeni aproksymacji można ograniczyć go z góry w celu określenia jakości metody.

7 4 Etapy rozwiązywania problemu 7 Rysunek 3: Przykład zastosowania Adaptacyjnej MES: siatka adaptacyjna konstruowana tak, aby przeprowadzać poprawę aproksymacji tylko tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Ilustracja przedstawia diapir - strukturę geologiczną, powstałą w wyniku migracji skał ku powierzchni Ziemi. Zazwyczaj starsze skały o mniejszej gęstości przebijają skały młodsze (najczęściej osadowe) o gęstości większej. Struktury diapirowe mają najczęściej postać kominów, grzybów, ścian itp. Źródło: diapir 2-phases.gif

8 5 Adaptacyjna metoda elementów skończonych 8 5 Adaptacyjna metoda elementów skończonych Biorąc pod uwagę sposób w jaki szacujemy błąd aproksymacji istnieje możliwość zwiększenia precyzji metody przez zmniejszanie rozmiarów elementów skończonych i podnoszenie stopnia aproksymacji. Oczywiście wiąże się to z większym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową rozwiązaniem jest oparcie się na znajomości zjawiska i wprowadzenie tych zmian lokalnie, w miejscach w których szczególnie zależy nam na zminimalizowaniu błędu (zobacz rys. 3). 6 Zagadnienia wielkiej skali jednak Dla uzyskania wysokiej dokładności obliczeń często konstruuje się modele o bardzo dużej liczbie stopni swobody, nierzadko przekraczającej milion. W celu rozwiązaniu tak dużych problemów stosuje się zaawansowane algorytmy o jak najmniejszej złożoności obliczeniowej oraz równoległe systemy komputerowe (klastry, gridy). 7 Etapy realizacji symulacji Pierwszym krokiem jest wybór bądź stworzenie modelu matematycznego zjawiska. Model taki jest następnie przekształcany w model numeryczny równania różniczkowe przekształcane są do postaci całkowej lub wariacyjnej, wybierane są techniki szacowania błędu. Następnym krokiem jest wybór algorytmów które posłużą do rozwiązywania układów równań, całkowania numerycznego, dyskretyzacji czasowej itp. Mając model numeryczny i algorytmy można przejść do implementacji wyboru struktur danych, sposobu realizacji, analizy architektury systemu komputerowego. Problem zostaje wymodelowany geometrycznie, zaprojektowana i nałożona zostaje siatka (istotny jest tutaj wybór kształtu elementu skończonego). Utworzony układ równań liniowych zostaje rozwiązany, a wyniki prezentowane są (najczęściej) w formie graficznej. 8 Struktura aplikacji Współczesne aplikacje komputerowego wspomagania projektowania CAE (ang. Computer Aided Engineering) wykorzystujące metodę elementów skończonych składają się z trzech wzajemnie współpracujących elementów: preprocesor służy m.in. do importu lub przygotowania geometrii, doboru rodzaju elementów skończonych, dyskretyzacji kontinuum, a także przyłożenia warunków brzegowych procesor (solver) - moduł przeznaczony do budowy oraz rozwiązania układu równań, na podstawie którego uzyskuje się poszukiwane wartości danych wielkości fizycznych postprocesor (moduł służący do prezentacji oraz wspomagania interpretacji uzyskanych wyników

9 9 Obszary zastosowań MES 9 9 Obszary zastosowań MES MES znalazła zastosowanie w rozmaitych dziedzinach nauki i inżynierii do aproksymacji podstawowych równań różniczkowych fizyki matematycznej: mechanika ciała odkształcalnego równania teorii sprężystości i plastyczności mechanika płynów równania Naviera - Stokesa akustyka równania falowe elektromagnetyzm równania Maxwella fizyka atomowa równania Schrödingera medycyna modelowanie implantów, pól fizycznych wewnątrz ciała człowieka, tkanek, przepływu krwi 10 Podsumowanie Modelowanie z wykorzystaniem MES pozwala rozwiązać problemy dla których wyznaczenie analitycznego rozwiązania jest często niemożliwe, jednak nie zastąpi całkowicie innych metod modelowania (np. fizycznego). W zasadzie powinno się używać - jeśli tylko to możliwe - kilku metod analizy jednocześnie w celu poprawnej analizy zagadnienia. Przy rozwiązywaniu problemu metodą elementów skończonych należy pamiętać że samo osiatkowanie modelu nie jest jedynym ważnym elementem modelowania (choć niewątpliwie bardzo istotnym z punktu widzenia chociażby dokładności wyników). Otrzymanie pierwszych wyników jest przeważnie łatwe, ale otrzymanie wyników dokładnych wiąże się z rozwiązaniem analitycznym problemu, o czym często się zapomina. Specjaliści radzą aby przed rozpoczęciem rozwiązywania danego problemu MES dobrze zrozumieć rzeczywisty proces. Ze względu na to, że MES jest matematyczną implementacją problemu fizycznego, należy znać założenia i ograniczenia modeli teoretycznych. Kompetentny użytkownik musi wiedzieć jak zachowują się poszczególne elementy a otrzymane wyniki powinny być sprawdzone aby mieć pewność że problem został opisany prawidłowo.

10 References 1. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski: Metody numeryczne, Wyd. Naukowo- Techniczne., Warszawa A. Budzyński. Krótki wstęp do zastosowania Metody Elementów Skończonych do numerycznych obliczeń inżynierskich [online]. Dostępny w Internecie: 3. R. Cacko. Metoda elementów skończonych (MES), wykład z Modelowania Procesów Materiałowych [online]. Dostępny w Internecie: 4. K. Banaś. Metoda Elementów Skończonych [online]. Seminarium BIT CM UJ, 17 maja Dostępny w internecie:

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych)

Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych) Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych) Plan: metoda kolokacji metoda najmniejszych kwadratów metoda Galerkina formalizm reszt ważonych do metody elementów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Topologia form strukturalnych

Topologia form strukturalnych Romuald Tarczewski Topologia form strukturalnych Naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Planowanie Modelowanie Symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa INŻYNIERIA PRODUKCJI Planowanie, modelowanie, symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Teleimersja. Spis treści

Teleimersja. Spis treści Teleimersja Spis treści Wstęp... 2 I. Wprowadzenie: Grafika i wizualizacja... 7 II. Teleimersja: Wirtualna obecność... 16 III. Tele imersja: Telekonferencje jutra... 31 IV. SOFT (oprogramowanie dla teleimersji);

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo