Katalog Pe ny program produkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog 2008. Pe ny program produkcji"

Transkrypt

1 Katalog 2008 Pe ny program produkcji Podgrzewacze i zasobniki ciep ej wody u ytkowej firmy CIBET urz dzeniami przeznaczonymi do wspó pracy z kot ami grzewczymi, ami cieplnymi, miejsk sieci ciepln, instalacj solarn, pompami ciep a, instalacjami ogrzewania elektrycznego. CIBET REenergy Sp. z o.o. al. Krakowska Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) Wydanie 02/08

2 Spis tre ci Podgrzewacze emaliowane z jedn w ownic Stoj ce podgrzewacze ciep ej wody u ytkowej dla kot ów wisz cych typ HSR-AO pojemno litrów...5 Wisz ce podgrzewacze ciep ej wody u ytkowej typ HSR-W pojemno litrów...7 Stoj ce podgrzewacze ciep ej wody u ytkowej z w ownic grzejn typ HSR pojemno litrów...9 Stoj ce podgrzewacze ciep ej wody u ytkowej o du ej wydajno ci typ HLR pojemno litrów Stoj ce podgrzewacze c.w.u. o du ej wydajno ci przeznaczone dla pomp ciep a typ HLR-WP pojemno litrów Le ce podgrzewacze ciep ej wody u ytkowej typ TS pojemno litrów Podgrzewacze emaliowane z dwiema w ownicami Stoj ce podgrzewacze c.w.u. z dwiema w ownicami grzejnymi (do systemów solarnych) typ HSR-2 pojemno litrów Zasobniki emaliowane Stoj ce zasobniki c.w.u. typ HSU pojemno litrów

3 Stoj ce zasobniki c.w.u. z trzema ko nierzami do monta u wymienników ciep a lub grza ek elektrycznych typ HSU WT3 / HSU E3 pojemno litrów...29 Zbiorniki buforowe nieemaliowane Zasobniki buforowe nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych typ PS pojemno litrów...33 Zasobniki buforowe nieemaliowane dla systemów ch odniczych i solarnych typ PSF pojemno litrów...37 Podgrzewacze nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych z w ownic grzejn typ PSR pojemno litrów...40 Podgrzewacze nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych z dwiema w ownicami grzejnymi typ PSR-2 pojemno litrów...43 Warstwowe zasobniki buforowe nieemaliowane z perforowan przegrod i ko nierzem typ SSP WT1 pojemno litrów...47 Warstwowe zasobniki buforowe nieemaliowane z dwiema perforowanymi przegrodami i 2-3 ko nierzami typ SSP WT2/3 pojemno litrów...50 Podgrzewacze nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych z perforowan przegrod i w ownic grzejn typ LSP R-1 pojemno litrów...53 Podgrzewacze nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych z perforowan przegrod i dwiema w ownicami grzejnymi typ LSP R-2 pojemno litrów

4 Zbiorniki kombinowane z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. Kombinowane buforowe podgrzewacze wody grzewczej z w ownic grzejn i ko nierzowym zasobnikiem c.w.u. typ KSR pojemno 480/ /250 litrów Kombinowane buforowe podgrzewacze wody grzewczej z dwiema w ownicami i ko nierzowym zasobnikiem c.w.u. typ KSR-2 pojemno 480/ /250 litrów Higieniczne podgrzewacze c.w.u. z wymiennikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej Higieniczne podgrzewacze c.w.u. z funkcj zapobiegania rozwoju bakterii Legionella, z jedn w ownic grzejn i przep ywowym wymiennikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej typ HSEW-R1 pojemno 480/ /90 litrów Higieniczne podgrzewacze c.w.u. z funkcj zapobiegania rozwoju bakterii Legionella, z dwiema w ownicami grzejnymi i przep ywowym wymiennikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej typ HSEW-R2 pojemno 480/ /90 litrów Przeciwpr dowe przep ywowe podgrzewacze wody typ TA Osprz t (wyposa enie dodatkowe, kompletowane na yczenie klienta, wymagaj ce osobnego zamówienia) Tabela wydajno ci podgrzewaczy HSR Tabela wydajno ci podgrzewaczy HLR Tabela wydajno ci wymienników typ BW Warunki gwarancji

5 Stoj ce podgrzewacze c.w.u. dla kot ów wisz cych Typoszereg HSR-AO litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej z wodnych uk adów grzewczych, jako zbiorniki dla kot ów wisz cych. Stoj cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z w ownic grzejn o wysokiej sprawno ci. Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm. Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza (w ownica): 130 C, 16 bar Ciep a woda u ytkowa (zbiornik): 95 C, 10 bar. termometr anoda ochronna zasilenie w ownicy powrót z w ownicy ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj zimna woda 3 stopy ko nierz 180 mm termometr zasilenie w ownicy c.w.u. zimna woda powrót z w ownicy uziemienie anody anoda ochronna karta HSR-AO/W 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 5

6 Dane techniczne Typ JM HSR 120-AO HSR 150-AO Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 1,1 1,1 Pojemno w ownicy l 6,6 6,6 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 1,0 1,2 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 23,1 23,1 przy przep ywie m 3 /h 3 3 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw 31,3 31,3 przy przep ywie m 3 /h 3 3 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia wody grzewczej cal ¾ ¾ Przy cze powrotu wody grzewczej cal ¾ ¾ Przy cze wody zimnej cal ¾ ¾ Przy cze wody ciep ej cal ¾ ¾ Przy cze termometru, a cal ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 6 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

7 Wisz ce podgrzewacze c.w.u. Typoszereg HSR-W litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej z wodnych uk adów grzewczych (kot owni opalanych paliwem sta ym, gazowym, olejem, biomas itp.) oraz za pomoc pomp ciep a, kolektorów s onecznych. Stoj cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z w ownic grzejn. Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca. Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej. Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza (w ownica): 130 C, 16 bar Ciep a woda u ytkowa (zbiornik): 95 C, 10 bar. ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj uchwyt do mocowania do ciany termometr anoda ochronna zasilenie w ownicy uchwyt do mocowania do ciany powrót z w ownicy ko nierz 180 mm zimna woda uchwyt do mocowania do ciany ko nierz 180 mm c.w.u. zimna woda zasilenie w ownicy powrót z w ownicy termometr anoda ochronna Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 7

8 Dane techniczne Typ JM HSR-W- 110 HSR-W-150 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 0,4 0,8 Pojemno w ownicy l 3,0 3,0 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 1,0 2,0 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 8,4 18,6 przy przep ywie m 3 /h 3,0 3,0 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw 11,4 24,7 przy przep ywie m 3 /h 3,0 3,0 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia wody grzewczej cal ¾ ¾ Przy cze powrotu wody grzewczej cal ¾ ¾ Przy cze wody zimnej cal ¾ ¾ Przy cze wody ciep ej cal ¾ ¾ Przy cze termometru, a cal ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ rednica ko nierza mm Ci ar kg Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

9 Stoj ce podgrzewacze c.w.u. z w ownic grzejn Typoszereg HSR litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej z wodnych uk adów grzewczych (kot owni opalanych paliwem sta ym, gazowym, olejem, biomas itp.) oraz za pomoc pomp ciep a, kolektorów s onecznych. Stoj cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z w ownic grzejn Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm (HSR ) lub 270 mm (HSR ) do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej. Na yczenie zbiorniki HSR równie mog by wyposa one w ko nierz o rednicy 270 mm. Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (HSR ) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (HSR ) w p aszczu Sky. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa (HSR ) lub nie wymagaj ca konserwacji anoda pr dów b dz cych CORREX UP (HSR ). Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza (w ownica): 130 C, 16 bar Ciep a woda u ytkowa (zbiornik): 95 C, 10 bar. odpowietrzenie Osprz t dodatkowy: (zamawiany oddzielnie) termometr G ½ ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj zasilenie w ownicy cyrkulacja zimna woda powrót z w ownicy termometr anoda ochronna uziemienie anody ko nierz 180 mm (HSR ) lub 270 mm (HSR ) G ½ grza ka elektryczna 1 ½ z em i ogranicznikiem moc: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 9 12 / 15 / 18 kw wymiennik ciep a z rurek miedzianych na p ycie ko nierza 3 stopy (HSR ) lub pier cie podstawy (HSR ) zimna woda c.w.u. cyrkulacja zasilenie w ownicy powrót z w ownicy karta HSR 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 9

10 Dane techniczne Typ JM HSR 120 * HSR 150 HSR 170 * HSR 200 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 0,4 0,8 1,08 1,2 Pojemno w ownicy l 3,0 4,8 7,2 7,2 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 1,0 2,3 2,3 3,3 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 7,1 18,6 18,6 27,9 przy przep ywie m 3 /h Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw 8,5 24,7 24,7 34,9 przy przep ywie m 3 /h Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia wody grzewczej cal Przy cze powrotu wody grzewczej cal Przy cze wody zimnej cal Przy cze wody ciep ej cal Przy cze cyrkulacji cal ¾ ¾ ¾ ¾ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm / 270 * 180 / 270 * 180 / 270 * Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy 3 stopy * - dost pne na zamówienie 10 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

11 Typ JM HSR 300 HSR 400 HSR 500 HSR 750 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 1,4 1,6 2,4 2,8 Pojemno w ownicy l 8,5 9,6 14,5 22,8 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 10,0 13,5 20,0 35,0 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 33, przy przep ywie m 3 /h 3,5 3,5 4 4,5 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw 40, przy przep ywie m 3 /h 3,5 3,5 4 4,5 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia wody cal ¼ j Przy cze powrotu wody grzewczej cal ¼ Przy cze wody zimnej cal 1 1 ¼ 1 ½ 1 ½ Przy cze wody ciep ej cal 1 1 ¼ 1 ½ 1 ½ Przy cze cyrkulacji cal ¾ ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ ¾ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm 180 / 270 * 180 / 270 * 180 / 270 * 270 Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy pier cie * - dost pne na zamówienie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 11

12 Typ JM HSR 1000 HSR 1500 HSR 2000 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 3,1 3,5 5,0 Pojemno w ownicy l 25,3 28,6 40,8 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 46,0 68,0 123,0 Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h 4,5 5 7 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw przy przep ywie m 3 /h 4,5 5 7 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia wody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ j Przy cze powrotu wody grzewczej cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze wody zimnej cal Przy cze wody ciep ej cal Przy cze cyrkulacji cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal ¾ ¾ ¾ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie * - dost pne na zamówienie 12 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

13 Stoj ce podgrzewacze c.w.u. o du ej wydajno ci Typoszereg HLR litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej z wodnych uk adów grzewczych (kot owni opalanych paliwem sta ym, gazowym, olejem, biomas itp.) oraz za pomoc pomp ciep a, kolektorów s onecznych. Stoj cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z podwójn w ownic o du ej wydajno ci. Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca. Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (HLR ) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (HLR ) w p aszczu Sky. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa (HLR ) lub nie wymagaj ca konserwacji anoda pr dów b dz cych CORREX UP (HLR ). Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza: 130 C, 16 bar C.w.u.: 95 C, 10 bar. ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj zasilenie w ownicy cyrkulacja zimna woda powrót z w ownicy 3 stopy (HLR ) lub pier cie podstawy (HLR ) zimna woda odpowietrzenie termometr anoda ochronna uziemienie anody ko nierz 180 mm Osprz t dodatkowy: (zamawiany oddzielnie) termometr G ½ G ½ grza ka elektryczna 1 ½ z em i ogranicznikiem moc: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 9 12 / 15 / 18 kw wymiennik ciep a z rurek miedzianych na p ycie ko nierza c.w.u. zasilenie w ownicy cyrkulacja powrót z w ownicy karta HLR 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 13

14 Dane techniczne Typ JM HLR 300 HLR 400 HLR 500 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 2,6 3,3 3,6 Pojemno w ownicy l 15,7 19,9 21,7 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 17,3 23,4 30,0 Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h 4 4 4,6 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw przy przep ywie m 3 /h 4 4 4,6 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia w ownica góra/dó mbar Przy cze zasilenia w ownicy cal Przy cze powrotu w ownicy cal Przy cze wody zimnej cal 1 1 ¼ 1 ½ Przy cze wody ciep ej cal 1 1 ¼ 1 ½ Przy cze cyrkulacji cal ¾ 1 1 Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy 14 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

15 Dane techniczne Typ JM HLR 750 HLR 1000 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 4,0 5,2 Pojemno w ownicy l 24,1 26 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 48,3 73 Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h 7 7 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw przy przep ywie m 3 /h 7 7 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia w w ownicy mbar Przy cze zasilenia w ownicy cal 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu w ownicy cal 1 ¼ 1 ¼ Przy cze wody zimnej cal 1 ½ 1 ½ Przy cze wody ciep ej cal 1 ½ 1 ½ Przy cze cyrkulacji cal 1 ¼ 1 Przy cze termometru, a cal ½ ½ Przy cze anody cal ¾ ¾ Odpowietrzenie cal 1 1 rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 15

16 HOHRENK Stoj ce podgrzewacze c.w.u. o du ej wydajno ci przeznaczone dla pomp ciep a Typoszereg HLR-WP litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej za pomoc pomp ciep a oraz z wodnych uk adów grzewczych (kot owni opalanych paliwem sta ym, gazowym, olejem, biomas itp.), kot ów kondensacyjnych i niskotemperaturowych. Stoj cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z podwójn w ownic o du ej wydajno ci. Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca. Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm w p aszczu Sky. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza: 130 C, 16 bar C.w.u.: 95 C, 10 bar. ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj zasilenie w ownicy cyrkulacja zimna woda powrót z w ownicy 3 stopy (HLR ) lub pier cie podstawy (HLR ) zimna woda odpowietrzenie termometr anoda ochronna uziemienie anody ko nierz 180 mm Osprz t dodatkowy: (zamawiany oddzielnie) termometr G ½ G ½ grza ka elektryczna 1 ½ z em i ogranicznikiem moc: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 9 12 / 15 / 18 kw wymiennik ciep a z rurek miedzianych na p ycie ko nierza c.w.u. zasilenie w ownicy cyrkulacja powrót z w ownicy 16 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

17 Dane techniczne Typ JM HLR-WP 300 HLR-WP 400 HLR-WP 500 Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 3,9 5,1 5,3 Pojemno w ownicy l 20,5 25,06 25,06 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Moc ci a dla 80/10/45 C kw przy przep ywie m 3 /h Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia w w ownicy mbar Moc ci a dla pomp ciep a (55-48/10/50) kw przy przep ywie m 3 /h 3,5 4 5 Wydajno ci a dla 55-48/10/50 l/h Spadek ci nienia w w ownicy mbar Przy cze zasilenia w ownicy cal Przy cze powrotu w ownicy cal Przy cze wody zimnej cal 1 1 ¼ 1 ½ Przy cze wody ciep ej cal 1 1 ¼ 1 ½ Przy cze cyrkulacji cal ¾ 1 1 Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 17

18 18 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

19 Le ce podgrzewacze c.w.u. Typoszereg TS litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej z wodnych uk adów grzewczych (kot owni opalanych paliwem sta ym, gazowym, olejem, biomas, elektrycznych itp.) oraz za pomoc pomp ciep a. Le cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z w ownic do monta u pod kot em grzewczym. Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca. Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej (w przypadku zamontowania wymiennika ciep a lub grza ki elektrycznej trzeba zastosowa inn obudow czo ow ). Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm w obudowie z blachy lakierowanej proszkowo. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa. Seryjnie wyposa ony w termometr. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza: 130 C, 16 bar C.w.u.: 95 C, 10 bar. anoda ochronna uziemienie anody ko nierz 180 mm ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj zasilenie w ownicy cyrkulacja powrót z w ownicy zimna woda regulowane stopy Osprz t dodatkowy: (zamawiany oddzielnie) G ½ grza ka elektryczna 1 ½ z em i ogranicznikiem moc: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 9 12 / 15 / 18 kw wymiennik ciep a z rurek miedzianych na p ycie ko nierza karta TS 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 19

20 Dane techniczne Typ JM TS 150 TS 200 TS 250 Pojemno podgrzewacza l rednica bez izolacji mm Wymiary: wys./szer./d. mm 604/604/ /604/ /650/1339 Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 0,7 0,8 0,9 Pojemno w ownicy l 4,2 4,8 5,4 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 1,3 2,4 3,8 Moc ci a dla 80/10/45 C kw przy przep ywie m 3 /h Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h Spadek ci nienia w ownica góra/dó mbar Przy cze zasilenia w ownicy cal Przy cze powrotu w ownicy cal Przy cze wody zimnej cal Przy cze wody ciep ej cal Przy cze cyrkulacji cal ¾ ¾ ¾ Przy cze a 6 mm 6 mm 6 mm Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 4 stopy 4 stopy 6 stóp 20 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

21 Stoj ce podgrzewacze c.w.u. z dwiema w ownicami grzejnymi (do systemów solarnych) Typoszereg HSR litrów Zastosowanie: Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej za pomoc systemów solarnych wspomaganych wodnymi uk adami grzewczymi (kot ownie opalane paliwem sta ym, gazowym, olejem, biomas itp.) oraz pompami ciep a, grza kami elektrycznymi. Stoj cy podgrzewacz c.w.u. ze stali ST 37.2 z dwiema w ownicami grzejnymi Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca Specjalny króciec 1 ½ do pod czenia grza ki elektrycznej Ko nierz rewizyjny o rednicy 180 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (HSR ) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (HSR ) w p aszczu Sky. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa (HSR ) lub nie wymagaj ca konserwacji anoda pr dów b dz cych CORREX UP (HSR ). Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: Woda grzewcza: 130 C, 16 bar C.w.u.: 95 C, 10 bar. ciep a woda u ytkowa wyj cie na instalacj zasilenie w ownicy górnej cyrkulacja powrót z w ownicy górnej zasilenie w ownicy dolnej (solarnej) zimna woda powrót z w ownicy dolnej (solarnej) 3 stopy (HSR ) lub pier cie podstawy (HSR ) c.w.u. zimna woda odpowietrzenie anoda ochronna uziemienie anody termometr grza ka elektryczna ko nierz 180 mm Osprz t dodatkowy: (zamawiany oddzielnie) termometr G ½ G ½ grza ka elektryczna 1 ½ z em i ogranicznikiem moc: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 9 12 / 15 / 18 kw wymiennik ciep a z rurek miedzianych na p ycie ko nierza zasilenie w ownicy górnej cyrkulacja powrót z w ownicy górnej zasilenie w ownicy dolnej powrót z w ownicy dolnej karta HSR-2 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 21

22 Dane techniczne Typ JM HSR HSR HSR Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza góra/dó m 2 0,4 / 1,0 1,0 / 1,2 1,1 / 1,8 Pojemno w ownicy góra/dó l 3 / 6 6 / 7,2 6 / 10,8 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 1 / 3 1,8 / 8 2,1 / 15 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 7,1 / 19 24,2 / 25,3 26,2 / 37,9 przy przep ywie m 3 /h 3 / 3 3 / 3 3 / 3 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h 200 / / / 651 Moc ci a dla 80/10/45 C kw 8,5 / 24 29,5 / 34,2 28 / 55 przy przep ywie m 3 /h 3 / 3 3 / 3 3 / 3 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h 235 / / / 1357 Spadek ci nienia w ownica góra/dó mbar 60 / / / 210 Przy cze zasilenia w own. górnej cal Przy cze powrotu w own. górnej cal Przy cze zasilenia w own. dolnej cal Przy cze powrotu w own. dolnej cal Przy cze wody zimnej cal Przy cze wody ciep ej cal Przy cze cyrkulacji cal 1 ¾ 1 Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy 22 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

23 Dane techniczne Typ JM HSR HSR HSR Pojemno podgrzewacza l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza góra/dó m 2 1,1 / 2,1 1,4 / 2,4 1,4 / 3,1 Pojemno w ownicy góra/dó l 6,6 / 12,7 8,5 / 14,5 18,8 / 23,7 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 2,5 / / / 36 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 26,8 / / 84 33,1 / 108 przy przep ywie m 3 /h 3 / 3 3,5 / 4,0 3,5 / 4,5 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h 492 / / / 2170 Moc ci a dla 80/10/45 C kw 33 / / ,7 / 130 przy przep ywie m 3 /h 3 / 3 3,5 / 4,0 3,5 / 4,5 Wydajno ci a dla 80/10/45 C l/h 780 / / / 3182 Spadek ci nienia w ownica góra/dó mbar 110 / / / 195 Przy cze zasilenia w own. górnej cal Przy cze powrotu w own. górnej cal Przy cze zasilenia w own. dolnej cal 1 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu w own. dolnej cal 1 1 ¼ 1 ¼ Przy cze wody zimnej cal 1 ½ 1 ½ 2 Przy cze wody ciep ej cal 1 ½ 1 ½ 2 Przy cze cyrkulacji cal 1 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ ¾ ¾ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy pier cie pier cie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 23

24 24 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

25 Stoj ce zasobniki c.w.u. Typoszereg HSU litrów Zastosowanie: Zbiornik buforowy ciep ej wody u ytkowej. Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej za pomoc wymiennika ciep a z rurek miedzianych montowanego w ko nierzu rewizyjnym lub za pomoc grza ki elektrycznej. Stoj cy zasobnik ciep ej wody u ytkowej ze stali ST 37.2 Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca Specjalny króciec 1 ½ do pod czenia grza ki elektrycznej Ko nierz rewizyjny o rednicy 270 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej. Na yczenie zbiorniki HSU mog by wyposa one w ko nierz o rednicy 350 mm. Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (HSU ) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (HSU ) w p aszczu Sky. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa (HSU ) lub nie wymagaj ca konserwacji anoda pr dów b dz cych CORREX UP (HSU ). Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: C.w.u.: 95 C, 10 bar. c.w.u. wyj cie na instalacj zasilenie ze ród a ciep a odpowietrzenie termometr anoda ochronna uziemienie anody Osprz t dodatkowy: (zamawiany oddzielnie) termometr G ½ cyrkulacja zimna woda powrót do ród a ciep a zasilenie ze ród a ciep a powrót do ród a ciep a grza ka elektryczna ko nierz 3 stopy (HSU ) lub pier cie podstawy (HSU ) G ½ grza ka elektryczna 1 ½ z em i ogranicznikiem moc: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 9 12 / 15 / 18 kw wymiennik ciep a z rurek miedzianych na p ycie ko nierza c.w.u. wyj cie na instalacj cyrkulacja zimna woda grza ka elektryczna karta HSU 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 25

26 Dane techniczne Typ JM HSU 150 HSU 200 HSU 300 Pojemno zasobnika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia ze ród a ciep a cal ¼ Przy cze powrotu do ród a ciep a cal ¼ Przy cze wody zimnej cal ¼ Przy cze wody ciep ej cal ¼ Przy cze cyrkulacji cal ¾ ¾ ¾ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy 26 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

27 Typ JM HSU 400 HSU 500 HSU 750 Pojemno zasobnika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia ze ród a ciep a cal 1 ¼ 1 ½ 2 Przy cze powrotu do ród a ciep a cal 1 ¼ 1 ½ 2 Przy cze wody zimnej cal 1 ¼ 1 ½ 2 Przy cze wody ciep ej cal 1 ¼ 1 ½ 2 Przy cze cyrkulacji cal ¾ 1 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ 1 ¼ ¾ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy pier cie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 27

28 Typ JM HSU 1000 HSU 1500 HSU 2000 Pojemno zasobnika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia ze ród a ciep a cal Przy cze powrotu do ród a ciep a cal Przy cze wody zimnej cal Przy cze wody ciep ej cal Przy cze cyrkulacji cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal ¾ ¾ ¾ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie 28 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

29 Stoj ce zasobniki c.w.u. z trzema ko nierzami do monta u wymienników lub grza ek elektrycznych Typoszereg HSU WT3 / HSU E litrów Zastosowanie: Zbiornik buforowy ciep ej wody u ytkowej. Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej za pomoc maksymalnie trzech wymienników ciep a z rurek miedzianych lub grza ek elektrycznych montowanych w ko nierzach rewizyjnych. Stoj cy zasobnik ciep ej wody u ytkowej ze stali ST 37.2 Wewn trz warstwa emalii zgodnie z DIN 4753 cz 3 (wyd. 1993), na zewn trz pow oka gruntuj ca Specjalny króciec 1 ½ do pod czenia grza ki elektrycznej (tylko dla HSU WT3) Trzy ko nierze rewizyjne o rednicy 270 mm do pod czenia wymienników ciep a z rurek miedzianych lub grza ek elektrycznych. Na yczenie zbiorniki mog by wyposa one w ko nierze o rednicy 350 mm. Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (HSU WT3 / E3 500) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (HSU WT3 / E ) w p aszczu Sky. Zabezpieczenie antykorozyjne: montowana fabrycznie anoda magnezowa (HSU WT3 / E3 500) lub nie wymagaj ca konserwacji anoda pr dów b dz cych CORREX UP (HSU WT3 / E ). Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: C.w.u.: 95 C, 10 bar. c.w.u. wyj cie na instalacj zasilenie ze ród a ciep a cyrkulacja HSU WT3 odpowietrzenie termometr anoda ochronna uziemienie anody ko nierz grza ka elektryczna ko nierz c.w.u. wyj cie na instalacj zasilenie ze ród a ciep a cyrkulacja HSU E3 termometr anoda ochronna uziemienie anody ko nierz ko nierz zimna woda powrót do ród a ciep a zasilenie ze ród a ciep a powrót do ród a ciep a zimna woda ko nierz powrót do ród a ciep a 3 stopy (HSU ) lub pier cie podstawy (HSU ) zasilenie ze ród a ciep a powrót do ród a ciep a ko nierz c.w.u. wyj cie na instalacj cyrkulacja zimna woda grza ka elektryczna c.w.u. wyj cie na instalacj cyrkulacja zimna woda Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 29

30 Typ JM HSU WT3 500 HSU E3 500 HSU WT3 750 HSU E3 750 HSU WT HSU E Pojemno zasobnika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia ze ród a ciep a cal 1 ½ 2 2 Przy cze powrotu do ród a ciep a cal 1 ½ 2 2 Przy cze wody zimnej cal 1 ½ 2 2 Przy cze wody ciep ej cal 1 ½ 2 2 Przy cze cyrkulacji cal 1 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze anody cal 1 ¼ ¾ ¾ Przy cze grza ki elektrycznej * cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal rednica ko nierza mm 3 x x x 270 Ci ar kg Podstawa 3 stopy pier cie pier cie * - tylko dla HSU WT3 30 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

31 Typ JM HSU WT HSU E HSU WT HSU E Pojemno zasobnika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia ze ród a ciep a cal 2 2 Przy cze powrotu do ród a ciep a cal 2 2 Przy cze wody zimnej cal 2 2 Przy cze wody ciep ej cal 2 2 Przy cze cyrkulacji cal 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ Przy cze anody cal ¾ ¾ Przy cze grza ki elektrycznej * cal 1 ½ 1 ½ Odpowietrzenie cal 1 1 rednica ko nierza mm 3 x x 270 Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie * - tylko dla HSU WT3 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 31

32 32 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

33 Zasobniki buforowe nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych Typoszereg PS litrów Zastosowanie: Zbiornik buforowy wody grzewczej wspó pracuj cy z kot ami na biomas, olej, gaz, paliwo sta e, pompami ciep a, a tak e w systemach solarnych. Stoj cy zasobnik buforowy ze stali ST 37.2 Wewn trz surowy, na zewn trz pow oka gruntuj ca Jako opcja ko nierz rewizyjny 270 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej (maksymalnie 3 szt.) na zamówienie Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (PS ) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (PS ) w p aszczu Sky. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: temp. robocza: 95 C, ci nienie 3 bar. zasilenie c.o. i odpowietrzenie zasilenie c.o. zasilenie z kot a termometr grza ka elektryczna powrót do kot a powrót c.o. 3 stopy (PS ) lub pier cie podstawy (PS ) karta PS 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 33

34 Dane techniczne Typ JM PS 200 PS 300 PS 500 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka twarda pianka twarda pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa 3 stopy 3 stopy 3 stopy 34 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

35 Typ JM PS 600 * PS 750 PS 950 * Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie * - dost pne na zamówienie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 35

36 Typ JM PS 1000 PS 1500 PS 2000 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie 36 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

37 Zasobniki buforowe nieemaliowane dla systemów ch odniczych i solarnych Typoszereg PSF litrów Zastosowanie: Zbiornik buforowy wody grzewczej do wspó pracy z kot ami na biomas, olej, gaz, paliwo sta e, piecami kaflowymi, skraplaczami ch odniczymi, pompami ciep a, a tak e w systemach solarnych. Z mufami do pod czenia wymienników ciep a / ch odu z rurek miedzianych. Stoj cy zasobnik buforowy ze stali ST 37.2; wewn trz surowy, na zewn trz pow oka gruntuj ca Ko nierz rewizyjny 270 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ki elektrycznej (na zamówienie do trzech ko nierzy) Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (PSF 500) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (PSF ) w p aszczu Sky. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: temp. robocza: 95 C, ci nienie 3 bar. zasilenie c.o. termometr zasilenie z kot a ko nierz 270 mm (opcjonalnie) ko nierz 270 mm (opcjonalnie) ko nierz 270 mm powrót do kot a powrót c.o. 3 stopy (PSF 500) lub pier cie podstawy (PSF ) ko nierz 270 mm zasilenie c.o. zasilenie z kot a powrót do kot a powrót c.o. Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 37

38 Dane techniczne Typ JM PSF 500 PSF 750 PSF 950 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ rednica ko nierza mm 270 * 270 * 270 * Ci ar kg Podstawa 3 stopy pier cie pier cie * - opcjonalnie do 3 szt. ko nierzy 270 mm 38 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

39 Typ JM PSF 1000 PSF 1500 PSF 2000 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ rednica ko nierza mm 270 * 270* 270 * Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie * - opcjonalnie do 3 szt. ko nierzy 270 mm Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 39

40 HOHRENK Podgrzewacze nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych z w ownic grzejn Typoszereg PSR litrów Zastosowanie: Podgrzewacz wody grzewczej stosowany w systemach solarnych, wspó pracuj cy z kot ami na biomas, olej, gaz, paliwo sta e, pompami ciep a, a tak e w systemach ciep owniczych, z mo liwo ci dogrzewania grza elektryczn. Stoj cy zasobnik buforowy ze stali ST 37.2 Wewn trz surowy, na zewn trz pow oka gruntuj ca Wspawana na sta e w ownica grzejna o du ej sprawno ci wymiany ciep a Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (PSR 500) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (PSR ) w p aszczu Sky. Specjalny króciec 1 ½ do pod czenia grza ki elektrycznej Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: instalacja solarna lub woda grzewcza sieciowa (w ownica): temp. robocza 130 C, ci nienie 16 bar woda grzewcza instalacyjna: temp. robocza: 95 C, ci nienie 3 bar. zasilenie c.o. i odpowietrzenie termometr zasilenie z kot a grza ka elektryczna zasilenie z instalacji solarnej powrót do kot a powrót c.o. powrót z instalacji solarnej 3 stopy (PSR 500) lub pier cie podstawy (PSR ) zasilenie c.o. i odpowietrzenie termometr grza ka elektryczna zasilenie z kot a zasilenie z instalacji solarnej powrót do kot a powrót c.o. powrót z instalacji solarnej 40 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

41 Dane techniczne Typ JM PSR 500 PSR 750 PSR 950 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 2,4 2,8 3,0 Pojemno w ownicy l 14,5 22,8 25,3 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h 4 4,5 4,5 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia w ownicy cal Przy cze powrotu w ownicy cal Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa 3 stopy pier cie pier cie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 41

42 Typ JM PSR 1000 PSR 1500 PSR 2000 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza m 2 3,1 3,5 5,0 Pojemno w ownicy l 25,3 28,6 40,8 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h 4,5 5 7 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Spadek ci nienia mbar Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia w ownicy cal Przy cze powrotu w ownicy cal Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie 42 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

43 Podgrzewacze nieemaliowane dla instalacji ogrzewczych z dwiema w ownicami grzejnymi Typoszereg PSR litrów Zastosowanie: Podgrzewacz wody grzewczej stosowany w systemach solarnych, wspó pracuj cy z kot ami na biomas, olej, gaz, paliwo sta e, pompami ciep a, a tak e w systemach ciep owniczych, z mo liwo ci dogrzewania grza elektryczn. Stoj cy zasobnik buforowy ze stali ST 37.2 Wewn trz surowy, na zewn trz pow oka gruntuj ca Wspawane na sta e dwie w ownice grzejne o du ej sprawno ci wymiany ciep a Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (PSR-2 500) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (PSR ) w p aszczu Sky. Specjalny króciec 1 ½ do pod czenia grza ki elektrycznej Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: instalacja solarna lub woda grzewcza sieciowa (w ownica): temp. robocza 130 C, ci nienie 16 bar woda grzewcza instalacyjna: temp. robocza: 95 C, ci nienie 3 bar. zasilenie c.o. i odpowietrzenie termometr zasilenie z kot a zasilenie woda sieciowa grza ka elektryczna powrót woda sieciowa zasilenie z instalacji solarnej powrót do kot a powrót c.o. powrót z instalacji solarnej 3 stopy (PSR-2 500) lub pier cie podstawy (PSR ) termometr grza ka elektryczna zasilenie c.o. i odpowietrzenie zasilenie z kot a zasilenie woda sieciowa powrót woda sieciowa zasilenie z instalacji solarnej powrót do kot a powrót c.o. powrót z instalacji solarnej Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 43

44 Dane techniczne Typ JM PSR PSR PSR Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza góra m 2 1,1 1,4 1,4 Pojemno w ownicy górnej l 7,2 11,4 18,8 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 2, Moc ci a dla 80/10/60 C kw 26,8 33,1 33,1 przy przep ywie m 3 /h 3,0 3,5 3,5 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Spadek ci nienia w w ownicy górnej mbar Powierzchnia grzewcza dó m 2 2,1 2,51 3,0 Pojemno w ownicy dolnej l 10,8 19,6 23,7 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C Moc ci a dla 80/10/60 C kw 54, przy przep ywie m 3 /h 3,5 4,0 4,5 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Spadek ci nienia w w ownicy dolnej mbar Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cza w ownicy górnej cal Przy cza w ownicy dolnej cal Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa 3 stopy pier cie pier cie 44 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

45 Typ JM PSR PSR PSR Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Powierzchnia grzewcza góra m 2 1,4 1,6 2,4 Pojemno w ownicy górnej l 18,8 9,6 14,5 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C 10 13,5 20 Moc ci a dla 80/10/60 C kw 33, przy przep ywie m 3 /h 3,5 3,5 4,0 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Spadek ci nienia w w ownicy górnej mbar Powierzchnia grzewcza dó m 2 3,1 3,5 5,0 Pojemno w ownicy dolnej l 25,3 28,6 40,8 Wska nik mocy NL dla 80/10/60 C Moc ci a dla 80/10/60 C kw przy przep ywie m 3 /h 4,5 5,0 7,0 Wydajno ci a dla 80/10/60 C l/h Spadek ci nienia w w ownicy dolnej mbar Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cza w ownicy górnej cal Przy cza w ownicy dolnej cal Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ Przy cze grza ki elektrycznej cal 1 ½ 1 ½ 1 ½ Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 45

46 46 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

47 Warstwowe zasobniki buforowe nieemaliowane z perforowan przegrod i ko nierzem Typoszereg SSP WT litrów Zastosowanie: Zbiornik buforowy wody grzewczej do wspó pracy z kot ami na biomas, olej, gaz, paliwo sta e, pompami ciep a, a tak e w wi kszych systemach solarnych, blokach si owo-ciep owniczych i instalacjach ch odniczych. Perforowana przegroda zatrzymuje przep yw przez zbiornik i tworzy barier, tak e ciep e warstwy wody od góry i zimne warstwy wody od do u nie wymuszaj cyrkulacji. Stoj cy zasobnik buforowy ze stali ST 37.2; wewn trz surowy, na zewn trz pow oka gruntuj ca Ko nierz rewizyjny 270 mm do pod czenia wymiennika ciep a z rurek miedzianych lub grza ek elektrycznych Izolacja z zamontowanej na sta e twardej pianki poliuretanowej, bezfreonowej o grubo ci 50 mm (SSP WT1 500) lub zdejmowanej mi kkiej pianki poliuretanowej o grubo ci 100 mm (SSP WT ) w p aszczu Sky. Wszystkie kró ce: gwint wewn trzny Ci nienia przy czeniowe i temperatury: temp. robocza: 95 C, ci nienie 3 bar (ci nienie 6 bar do 10 bar na zapytanie) odpowietrzenie i/lub zasilenie c.o. termometr zasilenie z kot a zasilenie c.o. perforowana przegroda powrót c.o. ko nierz 270 mm powrót c.o. powrót do kot a 3 stopy (SSP-WT1 500) lub pier cie podstawy (SSP-WT ) ko nierz 270 mm termometr odpowietrzenie i/lub zasilenie c.o. zasilenie z kot a zasilenie c.o. powrót c.o. powrót c.o. powrót do kot a karta SSP 02/08 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 47

48 Dane techniczne Typ JM SSP-WT1 500 SSP-WT1 600 SSP-WT1 750 SSP-WT1 950 Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji twarda pianka mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ ½ rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa 3 stopy pier cie pier cie pier cie 48 Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one.

49 Typ JM SSP-WT SSP-WT SSP-WT Pojemno zbiornika l rednica z izolacj mm rednica bez izolacji mm Wysoko mm Typ izolacji mi kka pianka mi kka pianka mi kka pianka Grubo izolacji mm Przy cze zasilenia z kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu do kot a cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze zasilenia c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze powrotu c.o. cal 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Przy cze termometru, a cal ½ ½ ½ rednica ko nierza mm Ci ar kg Podstawa pier cie pier cie pier cie Zmiany techniczne oraz b dy techniczne i drukarskie zastrze one. 49

Cennik zasobników i podgrzewaczy

Cennik zasobników i podgrzewaczy Cennik zasobników i podgrzewaczy ZBIORNIKI EMALIOWANE HSR * - emaliowany stoj cy podgrzewacz c.w.u. z w ownic grzejn HSR - 120 HSR - 150 HSR - 170 HSR - 200 HSR - 300 HSR - 400 HSR - 500 HSR - 750 HSR

Bardziej szczegółowo

Katalog zasobników HERZ. Zasobniki ciepłej wody uŝytkowej i grzewczej HERZ. katalog techniczny 1/9

Katalog zasobników HERZ. Zasobniki ciepłej wody uŝytkowej i grzewczej HERZ. katalog techniczny 1/9 Zasobniki ciepłej wody uŝytkowej i grzewczej HERZ katalog techniczny 1/9 Zasobniki wody uŝytkowej typu BHB Zasobnik wody pitnej z gładkorurkowym wymiennikiem ciepła, do nagrzewania i magazynowania wody

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ CENNIK PRODUKTÓW 2015 wersja 2015.2 SPIS PRODUKTÓW STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe pojemnoœci 80-150 l STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe z wê

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

D C. Wymienniki spiralne typ SGW(S) Kwadro 100 200 l. Ogrzewacze wody

D C. Wymienniki spiralne typ SGW(S) Kwadro 100 200 l. Ogrzewacze wody Ogrzewacze wody Wymienniki spiralne typ SGW(S) Kwadro 100 200 l. Wymienniki spiralne typ SGW(S) Kwadro 100 200 l. 2012 E C BB 25-30 L GLMET Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36 48-100 Głubczyce tel: +48

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ CENNIK PRODUKTÓW 2013 SPIS PRODUKTÓW STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe pojemnoœci 80-150 l STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe z wê ownic¹ pojemnoœci

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze wody od 150 do 2100 litrów.

Podgrzewacze wody od 150 do 2100 litrów. Podgrzewacze wody od 150 do 2100 litrów. Jeszcze ostatni zjazd zanim zgasn¹ œwiat³a na stoku. A potem odprê aj¹ca k¹piel! Odkrêciæ kurek z ciep³¹ woda. I nape³niæ wannê a po brzegi. Zanurzyæ siê w paruj¹cej

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ CENNIK PRODUKTÓW 2014 SPIS PRODUKTÓW STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe pojemnoœci 80-150 l STRONA 1 pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe z wê ownic¹ pojemnoœci

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE podgrzewacze wiszące

Bardziej szczegółowo

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy.

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy. Zasobniki serii Mega Solar, (dwie wężownice), przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w układach z dwoma źródłami ciepła np. system solarny z kotłem czy też kocioł c.o z

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Warianty hydrauliczne z zastosowaniem zbiorników FISH

Warianty hydrauliczne z zastosowaniem zbiorników FISH BIs PLUS Kolektory słoneczne Proponujemy wi cej! Warianty hydrauliczne z zastosowaniem zbiorników FISH Spis treêci Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E... Fish S2...8 Fish S2E...

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ PODGRZEWAZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ ENNIK PRODUKTÓW 2016 wersja 2016.1 Spis Produktów Strona 1 Pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe Pojemnoœci 80 150 l Strona 1 Pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe z wê ownic¹

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ KATALOG PRODUKTÓW JESTEŚMY DUMNI ZE SWOICH PRODUKTÓW podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej OD195 TERMICA

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. K18 + Pakiet wysokiej efektywności

Karta katalogowa. K18 + Pakiet wysokiej efektywności Karta katalogowa K18 + Pakiet wysokiej efektywności K18 gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze-woda do montażu zewnętrznego dedykowana do budownictwa jednorodzinnego. Pozwala produkować medium

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki

Zbiorniki Zbiorniki www.orlanski.pl spis treści Zbiornik solarny 3 Zbiorniki kombi SSP KOMBI 5 Zbiornik SSP 7 Zbiornik solarny 12 Zbiornik higieniczny SSP HSK ECO HYGIENE 14 2 ZBIOrNIK SOlarNY SOlar z specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i rozładowanie zbiornika akumulacyjnego. czas (godziny) oddawania ciepła

Ładowanie i rozładowanie zbiornika akumulacyjnego. czas (godziny) oddawania ciepła 181 akumulacyjny 182-187 akumulacyjny ze zbiornikiem na CWU 188-193 Higieniczny zbiornik akumulacyjny 194-199 Akcesoria 200 akumulacyjny - bufor jest urządzeniem, które w większości przypadków powinno

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Kot y olejowe ma ej mocy

Kot y olejowe ma ej mocy ma ej y Nowy kocio Logano G125 SE nowy, trzyciàgowy kocio grzewczy, posiada budow cz onowà z wysokiej jakoêci eliwa szarego GL180, nowatorski design, wykonany w trzech wielkoêciach o y nominalnej od 25

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) SGW(S)B SG(S) pionowy poziomy

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) SGW(S)B SG(S) pionowy poziomy Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) SGW(S)B SG(S) pionowy poziomy Pojemność: Obudowa: Kolor: Anoda: 100 l 120 l 140 l 200 l

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

OGRZEWACZE WODY U YTKOWEJ GSX...R

OGRZEWACZE WODY U YTKOWEJ GSX...R OGRZEWACZE WODY U YTKOWEJ GSX...R Opis urz¹dzenia Pojemnoœciowy ogrzewacz ciep³ej wody u ytkowej wyposa ony w jednostopniowy gazowy palnik atmosferyczny. Zbiornik wykonany ze stali i pokryty od wewn¹trz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Dostawa i montaż instalacji stanowiącej kaskadowe urządzenie chłodnicze z komorą chłodniczą. Dolny stopień urządzenie sprężarkowe z czynnikiem roboczym CO

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 14. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Pompy ciepła. Ciepło jest naszym żywiołem

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 14. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Pompy ciepła. Ciepło jest naszym żywiołem [ Powietrze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Katalog urządzeń 08/09 rozdział 14 [ Buderus ] Pompy ciepła Ciepło jest naszym żywiołem Logatherm WPL Logatherm WPS K Logatherm WPS Rozdział 14 Pompy ciepła Logatherm

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: 1 Projektant/instalator: bogdan szymanski Lokalizacja instalacji:

Nazwa projektu: 1 Projektant/instalator: bogdan szymanski Lokalizacja instalacji: Podstawowe parametry instalacji solarnej Obliczenia cieplne Pochylenie kolektorów [ ] 45 Odchylenie od południa [ ] Temperatura wody w zasobniku [ C] 5 Wsp. wielkości zasobnika do dziennego zużycia C.W.U.

Bardziej szczegółowo

POMEX. Lista cen ROK 2004

POMEX. Lista cen ROK 2004 POMEX R Lista cen ROK 2004 POMEX R Spis treœci Emaliowane wymienniki WCW Zbiorniki buforowe do instalacji c.o. Zbiorniki hydroforowe z membran¹ i workiem gumowym tak e do c.w.u. Zasobniki i stabilizatory

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N SYSTEMY ZEWCZE KOTŁY GAZOWE Kocioł gazowy stojący DTG X...N Żeliwny kocioł członowy z jednostopniowym palnikiem atmosferycznym, zapłonem elektronicznym i jonizacyjną kontrolą płomienia; z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. P PP ZALETY P Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność od 150 do 500 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

Hoval EnerVal (200-2000)

Hoval EnerVal (200-2000) Description Opis Zbiornik buforowy EnerVal (200,300) Zasobnik energetyczny ze stali do podłączenia hydraulicznego w instalacji z pompami ciepła Pojemność nominalna: 200, 300 l Izolacja cieplna wykonana

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej PODGRZEWAZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ KATALOG PRODUKTÓW JESTEŚMY DUMNI ZE SWOIH PRODUKTÓW podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej OD195 TERMOTEH

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP PODGRZEWACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP PODGRZEWACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWCZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ P H PP ZLETY P Pojemność od 50 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZLETY PP Pojemność od 00 do 00 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość. Dlaczego? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH S 300-500 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w dwie wężownicę do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi.

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ dla budynku mieszkalnego

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ dla budynku mieszkalnego PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ dla budynku mieszkalnego Przygotowano w ramach Programu: Instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Pułtusk Inwestor: Brzozowski Piotr Kacice 63 06-100 Kacice Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07 Instrukcja montaŝu Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny BSP ZP Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, tel. 22/5162060 www.wolf-polska.pl Art. nr 30 61

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe. firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA. 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ

Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe. firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA. 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ Podgrzewacz cwu TWS-1W (150L) Materiał Stal S235JRG2 (emaliowany) Do 500 litrów

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Zasobniki c.w.u. Podgrzewanie c.w.u. Bufory do instalacji c.o.

Przyjazne Technologie. Zasobniki c.w.u. Podgrzewanie c.w.u. Bufory do instalacji c.o. Przyjazne Technologie Zasobniki c.w.u. Podgrzewanie c.w.u. Bufory do instalacji c.o. Zasobnik stojący CSW-120 Stojący, emaliowany stalowy zasobnik Zalety zasobnika CSW-120 810 542 542 Przyłącze ¾" na zasilaniu

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Obliczenia cieplne. Straty instalacji [kwh] Energia na CWU [kwh] 57.734 3.0028 58.845 4.113 62.23 7.4986 64.559 9.8272 66.952 12.22 68.426 13.

Obliczenia cieplne. Straty instalacji [kwh] Energia na CWU [kwh] 57.734 3.0028 58.845 4.113 62.23 7.4986 64.559 9.8272 66.952 12.22 68.426 13. Podstawowe parametry instalacji solarnej Obliczenia cieplne Pochylenie kolektorów [ ] 45 Odchylenie od południa [ ] Temperatura wody w zasobniku [ C] 5 Wsp. wielkości zasobnika do dziennego zużycia C.W.U.

Bardziej szczegółowo

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE P80 www.k-2.com.pl P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Konstrukcja Witryna P80 do lodów produkowana jest w modelach: 1000, 1500, 2000 a P80 do ciast w modelach: 1000, 1500,

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt 28.10.11 17:59 Seite 1 Więcej niż pompy Ciepła woda we właściwym czasie: Inteigentna energooszczędna pompa do wody użytkowej AXW smart AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne

INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne Prezentacja techniczno-handlowa ver.05.2013 1 Budowa, zasada działania 2 2 Ogólne cechy Seria INTEGRA Podgrzewacz uniwersalny do podgrzewania CWU oraz wspomagania ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi Karta katalogowa 0166.1/2-61 KE Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R 40 do 300 mm korpus pierścieniowy 350 do 600 mm korpus dzielony w formie "U" Maksymalne ciśnienie robocze (P rmax

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Zasobnik solarny ECOplus

Zasobnik solarny ECOplus INFORMACJE TECHNICZNE Zasobnik solarny ECOplus Minimalizacja strat ciepła dzięki hamulcom konwekcyjnym w połączeniach rurowych, nowej, szczelnie dopasowanej izolacji z miękkiej pianki PU o grubości 100mm,

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowe zasobniki c.w.u.

Wielozadaniowe zasobniki c.w.u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c.w.u. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne. Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE. Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C

Systemy solarne. Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE. Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C Systemy solarne Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C Systemy solarne oszcz dnoêç i wygoda! HELIO SET i HELIO CONCEPT to najnowsze systemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Naczynia wzbiorcze NOWOŚĆ! Flamco Reflex Pomex. str. 5 003 do 5 009 str. 5 010 do 5 030 str. 5 031 do 5 032. cennik 2010/2 rozdział 5 5 001

Rozdział 5 Naczynia wzbiorcze NOWOŚĆ! Flamco Reflex Pomex. str. 5 003 do 5 009 str. 5 010 do 5 030 str. 5 031 do 5 032. cennik 2010/2 rozdział 5 5 001 NOWOŚĆ! Naczynia wzbiorcze Airfix P (Flamco) Rozdział Naczynia wzbiorcze Flamco Reflex Pomex str. 003 do 009 str. 010 do 030 str. 031 do 032 cennik 2010/2 rozdział 001 002 cennik 2010/2 rozdział Naczynia

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz!

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Wstęp Wstęp Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Jakie mamy argumenty, aby zdecydować się na określony kocioł? Czynniki wpływające na decyzję mogą być różnorakie i często

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI Charakterystykę energetyczną przedmiotowego obiektu budowlanego, opracowano zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2016/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2016/1 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Pompa ciepła typu glikol-woda Sterownik HMC 10-1 EasyControl Ready Urządzenia przeznaczone do ogrzewania i produkcji ciepłej wody, w

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

BRAAS SOLAR. Cennik. Part of the MONIER GROUP

BRAAS SOLAR. Cennik. Part of the MONIER GROUP BRAAS SOLAR Cennik Part of the MONIER GROUP CENNIK GŁÓWNY 202 Wysokowydajny kolektor słoneczny TCA 2 kolektor płaski, kolor antracyt wym.985x045x90mm, powierzchnia 2,08m 2 całkowicie miedziany absorber

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

SCHEMAT ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ Stosowanie pomp i hydroforów do czystej wody oraz pomp do wody brudnej może być niezastąpionym rozwiązaniem w przypadku braku instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Do domków letniskowych lub szklarni

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT CDT Osuszacze mobilne Osuszacze mobline, dedykowane do pracy w trudnych warunkach wyposażone w kółka o średnicy 250 mm wykonane z tworzywa ABS uchwyty ułatwiające przenoszenie wersje s można wyposażyć

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIBIĄŻU ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIBIĄŻU ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż ZAŁĄCZNIK NR K - WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ P.POŻ NA RURACH W PIWNICY I NA PARTERZE DLA: ROBÓT REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIBIĄŻU Inwestor : MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE Informacje techniczne SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA Informacje ogólne 4 Podgrzewacze typ E/ ET/ ETS (emaliowane) Typ ETS Typ E Typ ET Podgrzewacze typ E DUO (emaliowane,

Bardziej szczegółowo

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody BIAWAR Elektryczne ogrzewacze wody Ogrzewacze serii HIT oraz VIKING są urządzeniami ciśnieniowymi, dostarczającymi podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Zbiorniki ogrzewaczy zabezpieczone są przed korozją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

SŁUPSK ul. Druyffa 2 dz. Nr 229/19 ROZBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

SŁUPSK ul. Druyffa 2 dz. Nr 229/19 ROZBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania SŁUPSK ul. Druyffa 2 dz. Nr 229/19 ROZBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania INWESTOR : Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny RóŜyckiej

Bardziej szczegółowo