.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$"

Transkrypt

1

2 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji. Z drugiej zaœ, reklamodawcy wykorzystuj¹ to miejsce do prowadzenia normalnej dzia³alnoœci. ³ównym Ÿród³em przychodów portalu jest poœrednictwo pomiêdzy grup¹ ludzi poszukuj¹cych informacji a grup¹ firm, które za poœrednictwem internetu próbuj¹ zachêciæ (poprzez reklamê, sponsoring) internautów do zakupu okreœlonych towarów b¹dÿ us³ug (e-commerce). Innym Ÿród³em przychodów mog¹ byæ us³ugi dostêpowe (I) oferowane przez niektóre z portali, za które pobierana jest dodatkowa op³ata. chemat portalu internetowego.88- &< 8 <7.21,&< 5(./0 75( û 05.(7,1*,Ã65=(' (&200(5&(,1) ÇÇÇ 5(./02'&< ÇÇÇ 571(5=<Ã+1'/2, ród³o Concordia, rezentacja Interia.pl CK Banku andlowego w Warszawie A

3 Interia 15 ³ównym zadaniem portalu jest przyci¹gniêcie jak najwiêkszej liczby u ytkowników, w czym kluczowe znaczenie ma marka portalu. romowanie marki portalu odbywa siê m.in. poprzez oferowanie szeregu darmowych serwisów i treœci. W ten sposób portale tworz¹ spo³ecznoœci internetowe, które zachêcone ciekaw¹ zawartoœci¹ czêsto odwiedzaj¹ dan¹ stronê. Wyrobienie w u ytkownikach lojalnoœci wobec danego portalu jest procesem czasoch³onnym, a co najwa - niejsze kosztownym. Zasiêg portalu (czyli procent populacji internetowej, któr¹ przyci¹ga dany portal) jest szczególnie wa ny dla reklamodawców, którzy poszukuj¹ najbardziej efektywnego dotarcia do grupy potencjalnych klientów. osiadanie okreœlonej grupy lojalnych u ytkowników pozwala na stopniow¹ "monetyzacjê" pozyskanej populacji, czyli czerpanie wymiernych korzyœci z ró nego rodzaju prowizji i op³at za poœrednictwo. Interia.pl jest portalem internetowym, który dostarcza treœæ i tworzy platformê do dzia³añ marketingowych. W grudniu ub.r. spó³ka uruchomi³a tak e platformê e-commerce (pod nazw¹ iperia), która umo liwia handel w sieci. becnie Interia.pl nie posiada w swojej ofercie us³ug I, jednak bior¹c pod uwagê planowane przez spó³kê akwizycje, nie mo na wykluczyæ, e w przysz³oœci poszerz¹ one zakres œwiadczonych przez Interiê us³ug. pó³ka znajduje siê na etapie budowania populacji lojalnych u ytkowników, poprzez dostarczanie ró nego rodzaju darmowych us³ug dla spo³ecznoœci i us³ug komunikacyjnych (Czateria, Miasto WWW, Interaktywne formy dyskusji, oczta elektroniczna). Liczba u ytkowników bezp³atnych kont poczty elektronicznej wynios³a 52,000 na koniec 2000r., co oznacza przekroczenie prognozy na poziomie 500,000. becnie "monetyzacja" pozyskanej grupy u ytkowników odbywa siê poprzez pobieranie op³at od reklamodawców. W przysz³oœci Interia bêdzie tak e czerpaæ korzyœci z handlu w sieci pomiêdzy reklamodawcami i internautami (B2C), a tak e z udostêpniania p³atnych serwisów. zacujemy, e pierwsze znacz¹ce przychody z e-commerce spó³ka zacznie osi¹gaæ w 2002r. Interia.pl jest typowym portalem horyzontalnym, którego nazwa bierze siê z szerokiego spektrum zamieszczanych informacji. ortale horyzontalne oferuj¹ dostêp do nieograniczonych zasobów sieci Internet poczynaj¹c od wiadomoœci ogólnych poprzez specjalistyczne serwisy biznesowe, a na turystyce i rozrywce koñcz¹c. ortale wertykalne (wortale) oferuj¹ zaœ bardzo w¹skie spektrum informacji dotycz¹ce tylko jednej tematyki, np. nieruchomoœci, us³ugi finansowe, turystyka, sport, zdrowie. rzyk³ad portalu internetowego - wertykalnego i horyzontalnego WÃZN\ WÃK\ L L 6W )LV %LV 7X\VN 1XK L \ V \ ÃWX W ród³o CK B CK Banku andlowego w Warszawie A

4 16 Interia Naszym zdaniem, prawdopodobieñstwo odniesienia sukcesu przez portal horyzontalny jest znacznie wiêksze ni przez portal wertykalny. Wynika to ze znacznie wiêkszych mo liwoœci dotarcia do szerokiej grupy internautów, co zwiêksza szansê uzyskania stabilnego strumienia przychodów. owszechnie panuje opinia, e na rynku internetowym w olsce jest miejsce dla dwóch - trzech portali horyzontalnych i jednego portalu wertykalnego w ka dej dziedzinie. ¹dzimy, e Interia.pl ma du ¹ szansê umocnienia siê na co najmniej trzeciej pozycji w kraju oferuj¹c bogat¹ i stale poszerzan¹ treœæ portalu. przeda, produkty Na obecnym etapie rozwoju rynku internetowego w olsce przychody wiêkszoœci portali internetowych s¹ dosyæ skromne. Kluczowym elementem jest obecnie przyci¹gniêcie i zatrzymanie w portalu jak najwiêkszej liczby u ytkowników, którzy w przysz³oœci bêd¹ generowaæ okreœlony strumieñ gotówki. W tym celu Interia.pl oferuje w wiêkszoœci bezp³atnie us³ugi, które mo na podzieliæ na cztery podstawowe grupy informacyjne - dostarczanie ró nego rodzaju wiadomoœci i informacji (wiadomoœci, biznes, rozrywka, pogoda, motoryzacja, komputery, itd.), komunikacyjne - poczta elektroniczna, wirtualne kartki, wyszukiwawcze - umo liwianie przeszukiwania zasobów sieci Internet (wyszukiwarki Alta Vista, Katalog, Bazy adresów), udostêpnianie u ytkownikom miejsca spotkañ w sieci - tworzenie spo³ecznoœci internetowych (Czateria, Miasto WWW, Interaktywne forum dyskusyjne), specjalne - umo liwiaj¹ce u ytkownikom telefonii komórkowej korzystanie z zasobów sieci Internet (WA). Ta strategia, podobna zreszt¹ do innych wystêpuj¹cych na rynku, ma na celu skupienie jak najwiêkszej iloœci u ytkowników i osi¹gniêcie masy krytycznej, która w przysz³oœci pozwoli osi¹gn¹æ dynamiczny wzrost przychodów ze sprzeda y. oni sze dwa wykresy prezentuj¹ wzrost aktywnoœci na stronie portalu Interia.pl. Wzrost ruchu (liczby ods³on) w mln na stronie Interia.pl w okresie styczeñ-listopad 2000r. * Audyt KM ród³o Interia.pl, 6 /X 0 Z. M 0 Z & W okresie styczeñ - grudzieñ 2000r. liczba darmowych kont pocztowych Interia.pl (interia.pl + poczta.fm) wzros³a z poziomu 60,000 w styczniu do 52,000 w grudniu 2000r., co oznacza przyrost œrednio 100 nowych skrzynek pocztowych dziennie. W okresie grudniowym œredni dzienny przyrost skrzynek wzrós³ do W przypadku portali internetowych mo na wyró niæ cztery podstawowe Ÿród³a przychodów us³ugi reklamowe, handel elektroniczny (e-commerce), p³atny dostêp do ró nego rodzaju serwisów, generowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych - tzw. model telekomowy charakterystyczny dla firm telekomunikacyjnych i dostawców internetu. /L 6 V LN /LVW X * CK Banku andlowego w Warszawie A

5 Interia 17 Liczba kont pocztowych Interia.pl w okresie styczeñ-grudzieñ 2000r. (tys.) 6 /X 0 Z. M 0 Z & /L 6 V LN /LVW X * ród³o Interia.pl, s³ugi reklamowe becnie jedynym Ÿród³em przychodów portalu Interia.pl jest sprzeda reklamy internetowej. odobnie sytuacja wygl¹da u konkurencji (onet.pl, wp.pl, arena.pl), gdzie sprzeda us³ug reklamowych generuje % przychodów ogó³em. W ofercie Interia.pl znajduje siê szerokie spektrum us³ug reklamowych, do których przede wszystkim nale y zaliczyæ sprzeda bannerów bêd¹cych graficzn¹ form¹ reklamy. Bannery umieszczane s¹ w górnej, najlepiej zauwa alnej czêœci stron internetowych. eklamodawca rozlicza siê z portalem na zasadzie Cost er Millennium (CM), czyli ponosi koszt 1000 wyœwietleñ bannera, sprzeda buttonów bêd¹cych równie graficzn¹ form¹ reklamy, która ró ni siê od bannera m.in. wielkoœci¹ i miejscem umieszczenia na stronie. Interia.pl stosuje dwa systemy rozliczania buttonów, z których pierwszy to CM, a drugi to zrycza³towany system czynszowy (jednostk¹ rozliczeniow¹ jest jeden tydzieñ projekcji), mailing reklamowy czyli elektroniczny list reklamowy kierowany do u ytkowników bezp³atnych systemów poczty elektronicznej (poczta.fm, poczta.interia.pl). List reklamowy mo e mieæ formê tekstow¹ lub tekstowo-graficzn¹. obierana przez Interiê.pl op³ata jest pochodn¹ liczby i rodzaju wysy³anych przekazów reklamowych. dzia³ poszczególnych produktów reklamowych w przychodach Interia.pl (I-III kw. 2000r.) VWä 0LLJÃ NZ\ %\ %XW ród³o Interia.pl, Wœród pozosta³ych produktów reklamy internetowej, które generuj¹ ok. 18% przychodów ogó³em Interia.pl, znajduj¹ siê m.in. sponsoring - czasowy patronat nad wybran¹ czêœci¹ portalu Interia.pl. p³aty uzale nione s¹ od odwiedzalnoœci wybranej czêœci portalu, ankiety - interaktywna forma komunikacji reklamodawcy z u ytkownikami, pozwalaj¹ca na badanie opinii u ytkowników portalu na wybrane tematy, ³¹cza hipertekstowe - wyró nione s³owa w tekstach zamieszczonych na stronach portalu Ineria.pl kieruj¹ce internautów do stron internetowych reklamodawców, CK Banku andlowego w Warszawie A

6 18 Interia Niew¹tpliwie du ym wsparciem przy konstrukcji produktów reklamowych Interia.pl jest wspó³praca z M M, która pozwala spó³ce ³¹czyæ produkty reklamy radiowej i internetowej, tworz¹c w ten sposób nowe kana³y dystrybucji produktów. ¹dzimy, i jest to jeden z elementów przewagi konkurencyjnej spó³ki, która daje swoim klientom do rêki nowe narzêdzie w postaci kampanii multimedialnych. W przypadku sprzeda y us³ug reklamowych przez portale internetowe nale y tak e wspomnieæ o zjawisku barteru reklamowego. olega ono na wymianie okreœlonej us³ugi lub towaru przez reklamodawcê w zamian za emisjê reklamy (o tej samej wartoœci) na stronie portalu. zacujemy, e w 2000r. barter stanowi³ ok. 40% przychodów Interia.pl, podobnie zreszt¹ jak w przypadku innych wiod¹cych portali w olsce. Naszym zdaniem, barter jest do pewnego stopnia zjawiskiem pozytywnym, pomimo e nie poci¹ga za sob¹ przep³ywu gotówki. Korzyœci¹ dla portalu jest to, e nie wydaj¹c gotówki mo e zwiêkszyæ intensywnoœæ promocji (w przypadku barteru reklamowego), lub nabyæ œrodki trwa³e (w przypadku barteru twardego). Koszt zamieszczenia dodatkowej reklamy na stronie portalu jest bowiem stosunkowo niewielki w porównaniu do korzyœci jakie spó³ka osi¹ga z budowania marki, czy z u ytkowania œrodka trwa³ego (np. samochodu). andel elektroniczny becnie handel w sieci generuje marginaln¹ czêœæ przychodów Interia.pl. Jest to jednak jeden z obszarów, na których spó³ka zamierza skoncentrowaæ swoje dzia³ania w przysz³oœci. Jak wczeœniej wspominaliœmy, g³ównym celem portalu jest obecnie pozyskanie jak najwiêkszej liczby zarejestrowanych u ytkowników. Kolejnym krokiem bêdzie "monetyzacja" pozyskanej populacji poprzez sprzeda produktów reklamowych i dzia³alnoœæ w obszarze e-commerce. To w³aœnie handel elektroniczny jest, obok reklamy, drugim najistotniejszym Ÿród³em przychodów portalu. Interia.pl zamierza budowaæ swoj¹ strategiê e-commerce przede wszystkim na dwóch filarach hipermarket internetowy iperia (www.hiperia.interia.pl) - udostêpniaj¹cy internautom szeroki zakres produktów. tworzony pod koniec grudnia ub.r. hipermarket oparty jest na partnerstwie lowtouch, tzn. outsourcingu funkcji zwi¹zanych z logistyk¹ i fizyczn¹ obs³ug¹ klientów. Z jednej strony, rozwi¹zanie to pozwoli Interii unikn¹æ zwi¹zanych z tym dodatkowych kosztów i problemów organizacyjnych, z drugiej zaœ umo liwi spó³ce skoncentrowanie siê na dostarczeniu atrakcyjnej i szerokiej oferty zgodnej z oczekiwaniami rynku. poœrednictwo w sprzeda y us³ug - pozwoli Interii.pl na dotarcie z ofert¹ firm trzecich do ich potencjalnych odbiorców, za co spó³ka bêdzie pobieraæ okreœlon¹ prowizjê. asa andlowy. W pierwszym kwartale 2001r. Interia.pl planuje uruchomiæ asa andlowy, który bêdzie stanowi³ internetowe centrum handlowe grupuj¹ce prezentacje sklepów dzia³aj¹cych w polskiej przestrzeni internetowej. porz¹dkowana forma prezentacji ofert poszczególnych sklepów pozwoli na szybsze dotarcie u ytkowników Internetu do wybranych produktów. dostêpnianie aplikacji (A). Interia.pl planuje równie poprzez dostarczenie us³ugi A (Aplication ervice rovider) dotarcie do podmiotów "starej ekonomii", które w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci nie wykorzystywa³y sprzeda y internetowej. ozwoli to firmom tradycyjnym na rozpoczêcie dzia³alnoœci e-commerce i wykorzystanie narzêdzi "nowej ekonomii" do zwiêkszenia generowanych przychodów ze sprzeda y. Aukcje internetowe. Trzecim narzêdziem, które spó³ka chce wdro yæ w dzia³alnoœci e-commerce, s¹ aukcje internetowe. Interia.pl planuje dostarczyæ u ytkownikom Internetu platformê umo liwiaj¹c¹ dokonywanie transakcji pomiêdzy internautami poprzez kojarzenie ofert kupna i sprzeda y. trategiê spó³ki w zakresie e-commerce oceniamy pozytywnie, gdy koncentruje siê na tzw. e- commerce low-touch. Zmniejsza to ryzyko i koszty ca³ego przedsiêwziêcia, które bêd¹ znacznie ni sze ni w przypadku dzia³alnoœci high-touch, co naszym zdaniem powinno pozwoliæ na szybsze osi¹gniêcie rentownoœci tego projektu. ³atne serwisy informacyjne pó³ka planuje tak e odp³atnie udostêpniaæ gromadzone treœci, które mog¹ pos³u yæ do budowania serwisów informacyjnych firm trzecich. Interia.pl podpisa³a ju z kilkoma biurami maklerskimi pierwsze kontrakty na udostêpnianie treœci gromadzonych w serwisach Biznes i Ekonomia. ¹dzi- CK Banku andlowego w Warszawie A

7 Interia 19 my jednak, e w przysz³oœci ten rodzaj us³ug zawê ony bêdzie jedynie do wybranej grupy instytucji finansowych i nie bêdzie stanowi³ istotnego Ÿród³a przychodów spó³ki. Internauci przyzwyczajeni s¹ bowiem, e wszystko w sieci jest za darmo i ewentualne wprowadzenie odp³atnego serwisu mo e spotkaæ siê ze z³ym przyjêciem. enerowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych W przypadku Interia.pl ten rodzaj przychodów obecnie nie wystêpuje. trategia spó³ki nie zak³ada ³¹czenia siê z firm¹ telekomunikacyjn¹. Bior¹c pod uwagê fakt, e niemal e wszyscy obecni w olsce operatorzy telekomunikacyjni posiadaj¹ w³asne serwisy internetowe jest ma³o prawdopodobne, aby do takiej fuzji dosz³o w najbli szym czasie. W przysz³oœci, podobnie jak w przypadku telewizji kablowych, istotna czêœæ przychodów operatorów internetu (Internet ervice roviders) bêdzie dzielona z dostawcami treœci (Internet Content roviders). becnie przychody generowane przez u ytkowników Interii podczas korzystania z serwisów Interia.pl przekraczaj¹ kilkakrotnie przychody samej spó³ki z reklam i poœrednictwa. czekujemy, e bardzo korzystnie wp³ynie to na przychody spó³ki. ostawcy, odbiorcy ostawcy Wœród Ÿróde³ zaopatrzenia portali internetowych mo na wyró niæ trzy podstawowe grupy podmiotów dostawcy treœci, dostawcy technologii i us³ug telekomunikacyjnych, dostawcy us³ug marketingowych. Jednym z g³ównych dostawców treœci dla Interia.pl jest stacja radiowa M M, bêd¹ca jednoczeœnie jednym z g³ównych akcjonariuszy spó³ki. rzy wykorzystaniu zasobów najwiêkszej stacji radiowej w olsce, a tak e g³ównej agencji informacyjnej A, Interia.pl buduje swoje serwisy informacyjne i us³ugi multimedialne. Innym wa nym Ÿród³em treœci jest ie³da apierów Wartoœciowych w Warszawie, na bazie której Interia.pl buduje swój popularny serwis ekonomiczno-finansowy. omimo, i spó³ka wspó³pracuje z ponad 50 dostawcami treœci, trzy ww. podmioty by³yby w przypadku tego portalu trudne do zast¹pienia. ³ównym dostawc¹ technologii dla Interia.pl jest ComArch, g³ówny akcjonariusz spó³ki. otyczy to przede wszystkim infrastruktury (oprogramowanie, urz¹dzenia i sprzêt sieciowy, serwery internetowe), któr¹ w 41% dostarcza krakowska spó³ka informatyczna. W przypadku us³ug sieciowych TA jest g³ównym dostawc¹ dla Interia.pl, na któr¹ przypad³o w pierwszych trzech kwarta³ach ub.r. 95% wszystkich us³ug sieciowych w ujêciu kosztowym i 85% w kontekœcie przepustowoœci ³¹cz. odstawowym dostawc¹ us³ug marketingowo-promocyjnych dla Interia.pl jest agencja AT M (podmiot z grupy M M). Wartoœæ zrealizowanych dostaw przez AT M stanowi³a 25% kosztów ogó³em poniesionych w I pó³roczu 2000r. Naszym zdaniem, wspó³praca z AT M (wystêpuj¹cego jako poœrednik w imieniu Interii) jest korzystna dla spó³ki, poniewa pozwala to Interii na skorzystanie z ró nego rodzaju upustów, które posiada M M. ziêki temu, koszty promocji i reklamy s¹ w przypadku Interii znacznie ni sze ni u konkurencji. Z przegl¹du najwa niejszych dostawców spó³ki jasno wynika, e g³ówni akcjonariusze Interia.pl s¹ jednoczeœnie jej podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w treœæ, technologiê i us³ugi promocyjnoreklamowe. Z jednej strony, jest to korzystna sytuacja, która naszym zdaniem pozwala na osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej. Z drugiej zaœ, stwarza problemy jeœli chodzi o przejrzystoœæ rozliczeñ z dostawcami-akcjonariuszami (mo liwoœæ stosowania korzystniejszych stawek). Bior¹c jednak pod uwagê fakt, e ComArch jest spó³k¹ publiczn¹, która podlega obowi¹zkom informacyjnym, takie prawdopodobieñstwo jest naszym zdaniem bardzo ma³e. CK Banku andlowego w Warszawie A

8 20 Interia ³ówni dostawcy Interia.pl (I-III kwarta³ 2000r.) 50)Ã)0 VWä &K 76 57Ã)0 ród³o Interia.pl dbiorcy Wœród g³ównych odbiorców us³ug promocyjno-reklamowych spó³ki znajduj¹ siê M M (28% przychodów spó³ki w I pó³roczu 2000r.) i BKE M (21%), dwaj g³ównymi akcjonariusze Interia.pl. BKE M wystêpuje tutaj jako poœrednik w sprzeda y powierzchni reklamowej, w zwi¹zku z czym nie odzwierciedla koñcowego przekroju bran owego g³ównych odbiorców us³ug spó³ki. ³ówni odbiorcy us³ug reklamowych Interia.pl (I pó³rocze 2000r.) VWä 50)Ã)0 52(YW %52.(5Ã)0 ród³o Interia.pl rzekrój bran owy klientów spó³ki wskazuje, e najwiêkszym odbiorc¹ us³ug reklamowych jest sektor IT, w tym przede wszystkim operatorzy telekomunikacyjni. Bior¹c pod uwagê dynamiczny rozwój sektora telekomunikacyjnego w olsce, jak równie istotny wzrost konkurencji na tym rynku, oczekujemy e firmy telekomunikacyjne (przede wszystkim operatorzy telefonii komórkowej) bêd¹ w dalszym ci¹gu g³ównym odbiorc¹ us³ug reklamowych Interia.pl. rugie miejsce w strukturze klientów zajmuj¹ media, w których prym wiedzie M M. czekujemy, e tu równie sytuacja niewiele siê zmieni i oko³o jednej trzeciej przychodów Interii bêdzie generowane przez g³ównego akcjonariusza spó³ki. rzekrój bran owy g³ównych rynków zbytu Interia.pl przedstawia wykres poni ej. ¹dzimy, e podobna struktura klientów spó³ki pozostanie podobna w 2001r. CK Banku andlowego w Warszawie A

9 Interia 21 ³ówni odbiorcy us³ug reklamowych Interia.pl w przekroju bran owym (I-III kwarta³ 2000r.), \Vä )LV,WW 8VäXJL,INÃLà WNXLNM ród³o Interia.pl 0L W okresie luty-grudzieñ 2000r. Interia pozyska³a 21 klientów (z tego 61% to klienci gotówkowi), co jest bardzo dobrym rezultatem jak na tak krótki okres dzia³alnoœci. Liczba klientów Interia.pl (luty-grudzieñ 2000r.) X Z N M Z LEÃNWÑZÃJÑä L V NZLÃZÃ\ÃVLñX V Z LN W LV X J ród³o Interia.pl ozycja na rynku Z uwagi na brak przyjêtych standardów pomiaru podstawowych parametrów portali, takich jak liczba ods³on czy liczba zarejestrowanych u ytkowników, wiarygodne porównanie portali jest obecnie niemo liwe. rzyjmuj¹c jednak za podstawê dane pochodz¹ce z samych portali i rynkowych opracowañ, Interia.pl jest trzecim najbardziej popularnym portalem internetowym w olsce. Znajomoœæ spontaniczna marek polskich portali W 2 LWX VN L W, \ < *I.ÃL 7162%2 ) L W M K J + WL W, ród³o TN B, fk olonia (wrzesieñ-paÿdziernik 2000r.) CK Banku andlowego w Warszawie A

10 22 Interia Z badañ rynkowych przeprowadzanych cyklicznie przez firmy TN B, M/KC i fk olonia wynika, e pod wzglêdem spontanicznej znajomoœci marki Interia.pl zajmuje trzeci¹ pozycjê. Badanie zosta³o przeprowadzone w okresie wrzesieñ-paÿdziernik 2000r., a wiêc szeœæ miesiêcy po uruchomieniu portalu. ¹dzimy, e tak du ¹ rozpoznawalnoœæ osi¹gniêt¹ w krótkim czasie portal zawdziêcza przede wszystkim swojemu medialnemu partnerowi i jednoczeœnie wspó³w³aœcicielowi M M. Nak³ady poniesione przez portal na promocjê i reklamê by³y bowiem niewspó³miernie niskie w porównaniu do wydatków poniesionych przez najbli szego konkurenta, czyli portal Arena.pl. czekujemy, e ewentualny wzrost wydatków Interii.pl na promocjê zaowocuje istotnym wzrostem rozpoznawalnoœci marki na rynku. Korzystanie z polskich portali w skali miesi¹ca W 2 LWX VN ród³o Net Track M/KC (Listopad 2000r.) L W, M K WL W, \ < W N\NZN ZÃLñJXÃVLñ ZÃLñJXÃJL Mö M J + Wed³ug M/KC przeprowadzonych w listopadzie ub.r. Interia.pl jest trzecim najchêtniej odwiedzanym portalem internetowym w olsce. statnie badania M/KC wskazuj¹, e w ka dej kategorii badañ Interia posiada istotn¹ przewagê nad Aren¹ (w zasiêgu miesiêcznym przewaga dochodzi do 60%), która równie pretenduje do miana trzeciego portalu na rynku. Korzystanie z systemów bezp³atnych kont poczty elektronicznej W 2 L W, LWX VN W,. [ E * \ < K < L W + K M W J % [ VW * (Interia.pl + poczta.fm) ród³o M/KC (listopad 2000r.) Je eli za kryterium popularnoœci portalu przyj¹æ liczbê zarejestrowanych kont poczty elektronicznej, to z badañ pracowni M/KC wynika, e w listopadzie 2000r. ok. 22% wszystkich internautów korzystaj¹cych z systemu bezp³atnych kont pocztowych wskaza³o, e korzysta z Interia.pl (³¹cznie z poczta.fm). od tym wzglêdem Interia posiada nie tylko olbrzymi¹ przewagê nad pretenduj¹c¹ do miana trzeciego portalu na rynku Aren¹, ale równie nad drugim graczem na rynku jakim jest Wirtualna olska. CK Banku andlowego w Warszawie A

11 Interia 2 dzia³ w rynku reklamy internetowej w olsce (I-III kwarta³ 2000r.) VWäà W 2W ród³o Interia.pl LWXà VN,WL Interia.pl posiada tak e siln¹ pozycjê na rynku reklamy internetowej. Wed³ug szacunków spó³ki jej udzia³ w sprzeda y powierzchni reklamowej w Internecie w 2000r. wyniós³ ok. 20%, co pozwoli³o jej na zajêcie drugiego miejsca tu za net.pl. Z uwagi na brak danych porównawczych nie mo emy w chwili obecnej sprawdziæ wiarygodnoœci tych szacunków..m CK Banku andlowego w Warszawie A

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo