.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$"

Transkrypt

1

2 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji. Z drugiej zaœ, reklamodawcy wykorzystuj¹ to miejsce do prowadzenia normalnej dzia³alnoœci. ³ównym Ÿród³em przychodów portalu jest poœrednictwo pomiêdzy grup¹ ludzi poszukuj¹cych informacji a grup¹ firm, które za poœrednictwem internetu próbuj¹ zachêciæ (poprzez reklamê, sponsoring) internautów do zakupu okreœlonych towarów b¹dÿ us³ug (e-commerce). Innym Ÿród³em przychodów mog¹ byæ us³ugi dostêpowe (I) oferowane przez niektóre z portali, za które pobierana jest dodatkowa op³ata. chemat portalu internetowego.88- &< 8 <7.21,&< 5(./0 75( û 05.(7,1*,Ã65=(' (&200(5&(,1) ÇÇÇ 5(./02'&< ÇÇÇ 571(5=<Ã+1'/2, ród³o Concordia, rezentacja Interia.pl CK Banku andlowego w Warszawie A

3 Interia 15 ³ównym zadaniem portalu jest przyci¹gniêcie jak najwiêkszej liczby u ytkowników, w czym kluczowe znaczenie ma marka portalu. romowanie marki portalu odbywa siê m.in. poprzez oferowanie szeregu darmowych serwisów i treœci. W ten sposób portale tworz¹ spo³ecznoœci internetowe, które zachêcone ciekaw¹ zawartoœci¹ czêsto odwiedzaj¹ dan¹ stronê. Wyrobienie w u ytkownikach lojalnoœci wobec danego portalu jest procesem czasoch³onnym, a co najwa - niejsze kosztownym. Zasiêg portalu (czyli procent populacji internetowej, któr¹ przyci¹ga dany portal) jest szczególnie wa ny dla reklamodawców, którzy poszukuj¹ najbardziej efektywnego dotarcia do grupy potencjalnych klientów. osiadanie okreœlonej grupy lojalnych u ytkowników pozwala na stopniow¹ "monetyzacjê" pozyskanej populacji, czyli czerpanie wymiernych korzyœci z ró nego rodzaju prowizji i op³at za poœrednictwo. Interia.pl jest portalem internetowym, który dostarcza treœæ i tworzy platformê do dzia³añ marketingowych. W grudniu ub.r. spó³ka uruchomi³a tak e platformê e-commerce (pod nazw¹ iperia), która umo liwia handel w sieci. becnie Interia.pl nie posiada w swojej ofercie us³ug I, jednak bior¹c pod uwagê planowane przez spó³kê akwizycje, nie mo na wykluczyæ, e w przysz³oœci poszerz¹ one zakres œwiadczonych przez Interiê us³ug. pó³ka znajduje siê na etapie budowania populacji lojalnych u ytkowników, poprzez dostarczanie ró nego rodzaju darmowych us³ug dla spo³ecznoœci i us³ug komunikacyjnych (Czateria, Miasto WWW, Interaktywne formy dyskusji, oczta elektroniczna). Liczba u ytkowników bezp³atnych kont poczty elektronicznej wynios³a 52,000 na koniec 2000r., co oznacza przekroczenie prognozy na poziomie 500,000. becnie "monetyzacja" pozyskanej grupy u ytkowników odbywa siê poprzez pobieranie op³at od reklamodawców. W przysz³oœci Interia bêdzie tak e czerpaæ korzyœci z handlu w sieci pomiêdzy reklamodawcami i internautami (B2C), a tak e z udostêpniania p³atnych serwisów. zacujemy, e pierwsze znacz¹ce przychody z e-commerce spó³ka zacznie osi¹gaæ w 2002r. Interia.pl jest typowym portalem horyzontalnym, którego nazwa bierze siê z szerokiego spektrum zamieszczanych informacji. ortale horyzontalne oferuj¹ dostêp do nieograniczonych zasobów sieci Internet poczynaj¹c od wiadomoœci ogólnych poprzez specjalistyczne serwisy biznesowe, a na turystyce i rozrywce koñcz¹c. ortale wertykalne (wortale) oferuj¹ zaœ bardzo w¹skie spektrum informacji dotycz¹ce tylko jednej tematyki, np. nieruchomoœci, us³ugi finansowe, turystyka, sport, zdrowie. rzyk³ad portalu internetowego - wertykalnego i horyzontalnego WÃZN\ WÃK\ L L 6W )LV %LV 7X\VN 1XK L \ V \ ÃWX W ród³o CK B CK Banku andlowego w Warszawie A

4 16 Interia Naszym zdaniem, prawdopodobieñstwo odniesienia sukcesu przez portal horyzontalny jest znacznie wiêksze ni przez portal wertykalny. Wynika to ze znacznie wiêkszych mo liwoœci dotarcia do szerokiej grupy internautów, co zwiêksza szansê uzyskania stabilnego strumienia przychodów. owszechnie panuje opinia, e na rynku internetowym w olsce jest miejsce dla dwóch - trzech portali horyzontalnych i jednego portalu wertykalnego w ka dej dziedzinie. ¹dzimy, e Interia.pl ma du ¹ szansê umocnienia siê na co najmniej trzeciej pozycji w kraju oferuj¹c bogat¹ i stale poszerzan¹ treœæ portalu. przeda, produkty Na obecnym etapie rozwoju rynku internetowego w olsce przychody wiêkszoœci portali internetowych s¹ dosyæ skromne. Kluczowym elementem jest obecnie przyci¹gniêcie i zatrzymanie w portalu jak najwiêkszej liczby u ytkowników, którzy w przysz³oœci bêd¹ generowaæ okreœlony strumieñ gotówki. W tym celu Interia.pl oferuje w wiêkszoœci bezp³atnie us³ugi, które mo na podzieliæ na cztery podstawowe grupy informacyjne - dostarczanie ró nego rodzaju wiadomoœci i informacji (wiadomoœci, biznes, rozrywka, pogoda, motoryzacja, komputery, itd.), komunikacyjne - poczta elektroniczna, wirtualne kartki, wyszukiwawcze - umo liwianie przeszukiwania zasobów sieci Internet (wyszukiwarki Alta Vista, Katalog, Bazy adresów), udostêpnianie u ytkownikom miejsca spotkañ w sieci - tworzenie spo³ecznoœci internetowych (Czateria, Miasto WWW, Interaktywne forum dyskusyjne), specjalne - umo liwiaj¹ce u ytkownikom telefonii komórkowej korzystanie z zasobów sieci Internet (WA). Ta strategia, podobna zreszt¹ do innych wystêpuj¹cych na rynku, ma na celu skupienie jak najwiêkszej iloœci u ytkowników i osi¹gniêcie masy krytycznej, która w przysz³oœci pozwoli osi¹gn¹æ dynamiczny wzrost przychodów ze sprzeda y. oni sze dwa wykresy prezentuj¹ wzrost aktywnoœci na stronie portalu Interia.pl. Wzrost ruchu (liczby ods³on) w mln na stronie Interia.pl w okresie styczeñ-listopad 2000r. * Audyt KM ród³o Interia.pl, 6 /X 0 Z. M 0 Z & W okresie styczeñ - grudzieñ 2000r. liczba darmowych kont pocztowych Interia.pl (interia.pl + poczta.fm) wzros³a z poziomu 60,000 w styczniu do 52,000 w grudniu 2000r., co oznacza przyrost œrednio 100 nowych skrzynek pocztowych dziennie. W okresie grudniowym œredni dzienny przyrost skrzynek wzrós³ do W przypadku portali internetowych mo na wyró niæ cztery podstawowe Ÿród³a przychodów us³ugi reklamowe, handel elektroniczny (e-commerce), p³atny dostêp do ró nego rodzaju serwisów, generowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych - tzw. model telekomowy charakterystyczny dla firm telekomunikacyjnych i dostawców internetu. /L 6 V LN /LVW X * CK Banku andlowego w Warszawie A

5 Interia 17 Liczba kont pocztowych Interia.pl w okresie styczeñ-grudzieñ 2000r. (tys.) 6 /X 0 Z. M 0 Z & /L 6 V LN /LVW X * ród³o Interia.pl, s³ugi reklamowe becnie jedynym Ÿród³em przychodów portalu Interia.pl jest sprzeda reklamy internetowej. odobnie sytuacja wygl¹da u konkurencji (onet.pl, wp.pl, arena.pl), gdzie sprzeda us³ug reklamowych generuje % przychodów ogó³em. W ofercie Interia.pl znajduje siê szerokie spektrum us³ug reklamowych, do których przede wszystkim nale y zaliczyæ sprzeda bannerów bêd¹cych graficzn¹ form¹ reklamy. Bannery umieszczane s¹ w górnej, najlepiej zauwa alnej czêœci stron internetowych. eklamodawca rozlicza siê z portalem na zasadzie Cost er Millennium (CM), czyli ponosi koszt 1000 wyœwietleñ bannera, sprzeda buttonów bêd¹cych równie graficzn¹ form¹ reklamy, która ró ni siê od bannera m.in. wielkoœci¹ i miejscem umieszczenia na stronie. Interia.pl stosuje dwa systemy rozliczania buttonów, z których pierwszy to CM, a drugi to zrycza³towany system czynszowy (jednostk¹ rozliczeniow¹ jest jeden tydzieñ projekcji), mailing reklamowy czyli elektroniczny list reklamowy kierowany do u ytkowników bezp³atnych systemów poczty elektronicznej (poczta.fm, poczta.interia.pl). List reklamowy mo e mieæ formê tekstow¹ lub tekstowo-graficzn¹. obierana przez Interiê.pl op³ata jest pochodn¹ liczby i rodzaju wysy³anych przekazów reklamowych. dzia³ poszczególnych produktów reklamowych w przychodach Interia.pl (I-III kw. 2000r.) VWä 0LLJÃ NZ\ %\ %XW ród³o Interia.pl, Wœród pozosta³ych produktów reklamy internetowej, które generuj¹ ok. 18% przychodów ogó³em Interia.pl, znajduj¹ siê m.in. sponsoring - czasowy patronat nad wybran¹ czêœci¹ portalu Interia.pl. p³aty uzale nione s¹ od odwiedzalnoœci wybranej czêœci portalu, ankiety - interaktywna forma komunikacji reklamodawcy z u ytkownikami, pozwalaj¹ca na badanie opinii u ytkowników portalu na wybrane tematy, ³¹cza hipertekstowe - wyró nione s³owa w tekstach zamieszczonych na stronach portalu Ineria.pl kieruj¹ce internautów do stron internetowych reklamodawców, CK Banku andlowego w Warszawie A

6 18 Interia Niew¹tpliwie du ym wsparciem przy konstrukcji produktów reklamowych Interia.pl jest wspó³praca z M M, która pozwala spó³ce ³¹czyæ produkty reklamy radiowej i internetowej, tworz¹c w ten sposób nowe kana³y dystrybucji produktów. ¹dzimy, i jest to jeden z elementów przewagi konkurencyjnej spó³ki, która daje swoim klientom do rêki nowe narzêdzie w postaci kampanii multimedialnych. W przypadku sprzeda y us³ug reklamowych przez portale internetowe nale y tak e wspomnieæ o zjawisku barteru reklamowego. olega ono na wymianie okreœlonej us³ugi lub towaru przez reklamodawcê w zamian za emisjê reklamy (o tej samej wartoœci) na stronie portalu. zacujemy, e w 2000r. barter stanowi³ ok. 40% przychodów Interia.pl, podobnie zreszt¹ jak w przypadku innych wiod¹cych portali w olsce. Naszym zdaniem, barter jest do pewnego stopnia zjawiskiem pozytywnym, pomimo e nie poci¹ga za sob¹ przep³ywu gotówki. Korzyœci¹ dla portalu jest to, e nie wydaj¹c gotówki mo e zwiêkszyæ intensywnoœæ promocji (w przypadku barteru reklamowego), lub nabyæ œrodki trwa³e (w przypadku barteru twardego). Koszt zamieszczenia dodatkowej reklamy na stronie portalu jest bowiem stosunkowo niewielki w porównaniu do korzyœci jakie spó³ka osi¹ga z budowania marki, czy z u ytkowania œrodka trwa³ego (np. samochodu). andel elektroniczny becnie handel w sieci generuje marginaln¹ czêœæ przychodów Interia.pl. Jest to jednak jeden z obszarów, na których spó³ka zamierza skoncentrowaæ swoje dzia³ania w przysz³oœci. Jak wczeœniej wspominaliœmy, g³ównym celem portalu jest obecnie pozyskanie jak najwiêkszej liczby zarejestrowanych u ytkowników. Kolejnym krokiem bêdzie "monetyzacja" pozyskanej populacji poprzez sprzeda produktów reklamowych i dzia³alnoœæ w obszarze e-commerce. To w³aœnie handel elektroniczny jest, obok reklamy, drugim najistotniejszym Ÿród³em przychodów portalu. Interia.pl zamierza budowaæ swoj¹ strategiê e-commerce przede wszystkim na dwóch filarach hipermarket internetowy iperia (www.hiperia.interia.pl) - udostêpniaj¹cy internautom szeroki zakres produktów. tworzony pod koniec grudnia ub.r. hipermarket oparty jest na partnerstwie lowtouch, tzn. outsourcingu funkcji zwi¹zanych z logistyk¹ i fizyczn¹ obs³ug¹ klientów. Z jednej strony, rozwi¹zanie to pozwoli Interii unikn¹æ zwi¹zanych z tym dodatkowych kosztów i problemów organizacyjnych, z drugiej zaœ umo liwi spó³ce skoncentrowanie siê na dostarczeniu atrakcyjnej i szerokiej oferty zgodnej z oczekiwaniami rynku. poœrednictwo w sprzeda y us³ug - pozwoli Interii.pl na dotarcie z ofert¹ firm trzecich do ich potencjalnych odbiorców, za co spó³ka bêdzie pobieraæ okreœlon¹ prowizjê. asa andlowy. W pierwszym kwartale 2001r. Interia.pl planuje uruchomiæ asa andlowy, który bêdzie stanowi³ internetowe centrum handlowe grupuj¹ce prezentacje sklepów dzia³aj¹cych w polskiej przestrzeni internetowej. porz¹dkowana forma prezentacji ofert poszczególnych sklepów pozwoli na szybsze dotarcie u ytkowników Internetu do wybranych produktów. dostêpnianie aplikacji (A). Interia.pl planuje równie poprzez dostarczenie us³ugi A (Aplication ervice rovider) dotarcie do podmiotów "starej ekonomii", które w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci nie wykorzystywa³y sprzeda y internetowej. ozwoli to firmom tradycyjnym na rozpoczêcie dzia³alnoœci e-commerce i wykorzystanie narzêdzi "nowej ekonomii" do zwiêkszenia generowanych przychodów ze sprzeda y. Aukcje internetowe. Trzecim narzêdziem, które spó³ka chce wdro yæ w dzia³alnoœci e-commerce, s¹ aukcje internetowe. Interia.pl planuje dostarczyæ u ytkownikom Internetu platformê umo liwiaj¹c¹ dokonywanie transakcji pomiêdzy internautami poprzez kojarzenie ofert kupna i sprzeda y. trategiê spó³ki w zakresie e-commerce oceniamy pozytywnie, gdy koncentruje siê na tzw. e- commerce low-touch. Zmniejsza to ryzyko i koszty ca³ego przedsiêwziêcia, które bêd¹ znacznie ni sze ni w przypadku dzia³alnoœci high-touch, co naszym zdaniem powinno pozwoliæ na szybsze osi¹gniêcie rentownoœci tego projektu. ³atne serwisy informacyjne pó³ka planuje tak e odp³atnie udostêpniaæ gromadzone treœci, które mog¹ pos³u yæ do budowania serwisów informacyjnych firm trzecich. Interia.pl podpisa³a ju z kilkoma biurami maklerskimi pierwsze kontrakty na udostêpnianie treœci gromadzonych w serwisach Biznes i Ekonomia. ¹dzi- CK Banku andlowego w Warszawie A

7 Interia 19 my jednak, e w przysz³oœci ten rodzaj us³ug zawê ony bêdzie jedynie do wybranej grupy instytucji finansowych i nie bêdzie stanowi³ istotnego Ÿród³a przychodów spó³ki. Internauci przyzwyczajeni s¹ bowiem, e wszystko w sieci jest za darmo i ewentualne wprowadzenie odp³atnego serwisu mo e spotkaæ siê ze z³ym przyjêciem. enerowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych W przypadku Interia.pl ten rodzaj przychodów obecnie nie wystêpuje. trategia spó³ki nie zak³ada ³¹czenia siê z firm¹ telekomunikacyjn¹. Bior¹c pod uwagê fakt, e niemal e wszyscy obecni w olsce operatorzy telekomunikacyjni posiadaj¹ w³asne serwisy internetowe jest ma³o prawdopodobne, aby do takiej fuzji dosz³o w najbli szym czasie. W przysz³oœci, podobnie jak w przypadku telewizji kablowych, istotna czêœæ przychodów operatorów internetu (Internet ervice roviders) bêdzie dzielona z dostawcami treœci (Internet Content roviders). becnie przychody generowane przez u ytkowników Interii podczas korzystania z serwisów Interia.pl przekraczaj¹ kilkakrotnie przychody samej spó³ki z reklam i poœrednictwa. czekujemy, e bardzo korzystnie wp³ynie to na przychody spó³ki. ostawcy, odbiorcy ostawcy Wœród Ÿróde³ zaopatrzenia portali internetowych mo na wyró niæ trzy podstawowe grupy podmiotów dostawcy treœci, dostawcy technologii i us³ug telekomunikacyjnych, dostawcy us³ug marketingowych. Jednym z g³ównych dostawców treœci dla Interia.pl jest stacja radiowa M M, bêd¹ca jednoczeœnie jednym z g³ównych akcjonariuszy spó³ki. rzy wykorzystaniu zasobów najwiêkszej stacji radiowej w olsce, a tak e g³ównej agencji informacyjnej A, Interia.pl buduje swoje serwisy informacyjne i us³ugi multimedialne. Innym wa nym Ÿród³em treœci jest ie³da apierów Wartoœciowych w Warszawie, na bazie której Interia.pl buduje swój popularny serwis ekonomiczno-finansowy. omimo, i spó³ka wspó³pracuje z ponad 50 dostawcami treœci, trzy ww. podmioty by³yby w przypadku tego portalu trudne do zast¹pienia. ³ównym dostawc¹ technologii dla Interia.pl jest ComArch, g³ówny akcjonariusz spó³ki. otyczy to przede wszystkim infrastruktury (oprogramowanie, urz¹dzenia i sprzêt sieciowy, serwery internetowe), któr¹ w 41% dostarcza krakowska spó³ka informatyczna. W przypadku us³ug sieciowych TA jest g³ównym dostawc¹ dla Interia.pl, na któr¹ przypad³o w pierwszych trzech kwarta³ach ub.r. 95% wszystkich us³ug sieciowych w ujêciu kosztowym i 85% w kontekœcie przepustowoœci ³¹cz. odstawowym dostawc¹ us³ug marketingowo-promocyjnych dla Interia.pl jest agencja AT M (podmiot z grupy M M). Wartoœæ zrealizowanych dostaw przez AT M stanowi³a 25% kosztów ogó³em poniesionych w I pó³roczu 2000r. Naszym zdaniem, wspó³praca z AT M (wystêpuj¹cego jako poœrednik w imieniu Interii) jest korzystna dla spó³ki, poniewa pozwala to Interii na skorzystanie z ró nego rodzaju upustów, które posiada M M. ziêki temu, koszty promocji i reklamy s¹ w przypadku Interii znacznie ni sze ni u konkurencji. Z przegl¹du najwa niejszych dostawców spó³ki jasno wynika, e g³ówni akcjonariusze Interia.pl s¹ jednoczeœnie jej podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w treœæ, technologiê i us³ugi promocyjnoreklamowe. Z jednej strony, jest to korzystna sytuacja, która naszym zdaniem pozwala na osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej. Z drugiej zaœ, stwarza problemy jeœli chodzi o przejrzystoœæ rozliczeñ z dostawcami-akcjonariuszami (mo liwoœæ stosowania korzystniejszych stawek). Bior¹c jednak pod uwagê fakt, e ComArch jest spó³k¹ publiczn¹, która podlega obowi¹zkom informacyjnym, takie prawdopodobieñstwo jest naszym zdaniem bardzo ma³e. CK Banku andlowego w Warszawie A

8 20 Interia ³ówni dostawcy Interia.pl (I-III kwarta³ 2000r.) 50)Ã)0 VWä &K 76 57Ã)0 ród³o Interia.pl dbiorcy Wœród g³ównych odbiorców us³ug promocyjno-reklamowych spó³ki znajduj¹ siê M M (28% przychodów spó³ki w I pó³roczu 2000r.) i BKE M (21%), dwaj g³ównymi akcjonariusze Interia.pl. BKE M wystêpuje tutaj jako poœrednik w sprzeda y powierzchni reklamowej, w zwi¹zku z czym nie odzwierciedla koñcowego przekroju bran owego g³ównych odbiorców us³ug spó³ki. ³ówni odbiorcy us³ug reklamowych Interia.pl (I pó³rocze 2000r.) VWä 50)Ã)0 52(YW %52.(5Ã)0 ród³o Interia.pl rzekrój bran owy klientów spó³ki wskazuje, e najwiêkszym odbiorc¹ us³ug reklamowych jest sektor IT, w tym przede wszystkim operatorzy telekomunikacyjni. Bior¹c pod uwagê dynamiczny rozwój sektora telekomunikacyjnego w olsce, jak równie istotny wzrost konkurencji na tym rynku, oczekujemy e firmy telekomunikacyjne (przede wszystkim operatorzy telefonii komórkowej) bêd¹ w dalszym ci¹gu g³ównym odbiorc¹ us³ug reklamowych Interia.pl. rugie miejsce w strukturze klientów zajmuj¹ media, w których prym wiedzie M M. czekujemy, e tu równie sytuacja niewiele siê zmieni i oko³o jednej trzeciej przychodów Interii bêdzie generowane przez g³ównego akcjonariusza spó³ki. rzekrój bran owy g³ównych rynków zbytu Interia.pl przedstawia wykres poni ej. ¹dzimy, e podobna struktura klientów spó³ki pozostanie podobna w 2001r. CK Banku andlowego w Warszawie A

9 Interia 21 ³ówni odbiorcy us³ug reklamowych Interia.pl w przekroju bran owym (I-III kwarta³ 2000r.), \Vä )LV,WW 8VäXJL,INÃLà WNXLNM ród³o Interia.pl 0L W okresie luty-grudzieñ 2000r. Interia pozyska³a 21 klientów (z tego 61% to klienci gotówkowi), co jest bardzo dobrym rezultatem jak na tak krótki okres dzia³alnoœci. Liczba klientów Interia.pl (luty-grudzieñ 2000r.) X Z N M Z LEÃNWÑZÃJÑä L V NZLÃZÃ\ÃVLñX V Z LN W LV X J ród³o Interia.pl ozycja na rynku Z uwagi na brak przyjêtych standardów pomiaru podstawowych parametrów portali, takich jak liczba ods³on czy liczba zarejestrowanych u ytkowników, wiarygodne porównanie portali jest obecnie niemo liwe. rzyjmuj¹c jednak za podstawê dane pochodz¹ce z samych portali i rynkowych opracowañ, Interia.pl jest trzecim najbardziej popularnym portalem internetowym w olsce. Znajomoœæ spontaniczna marek polskich portali W 2 LWX VN L W, \ < *I.ÃL 7162%2 ) L W M K J + WL W, ród³o TN B, fk olonia (wrzesieñ-paÿdziernik 2000r.) CK Banku andlowego w Warszawie A

10 22 Interia Z badañ rynkowych przeprowadzanych cyklicznie przez firmy TN B, M/KC i fk olonia wynika, e pod wzglêdem spontanicznej znajomoœci marki Interia.pl zajmuje trzeci¹ pozycjê. Badanie zosta³o przeprowadzone w okresie wrzesieñ-paÿdziernik 2000r., a wiêc szeœæ miesiêcy po uruchomieniu portalu. ¹dzimy, e tak du ¹ rozpoznawalnoœæ osi¹gniêt¹ w krótkim czasie portal zawdziêcza przede wszystkim swojemu medialnemu partnerowi i jednoczeœnie wspó³w³aœcicielowi M M. Nak³ady poniesione przez portal na promocjê i reklamê by³y bowiem niewspó³miernie niskie w porównaniu do wydatków poniesionych przez najbli szego konkurenta, czyli portal Arena.pl. czekujemy, e ewentualny wzrost wydatków Interii.pl na promocjê zaowocuje istotnym wzrostem rozpoznawalnoœci marki na rynku. Korzystanie z polskich portali w skali miesi¹ca W 2 LWX VN ród³o Net Track M/KC (Listopad 2000r.) L W, M K WL W, \ < W N\NZN ZÃLñJXÃVLñ ZÃLñJXÃJL Mö M J + Wed³ug M/KC przeprowadzonych w listopadzie ub.r. Interia.pl jest trzecim najchêtniej odwiedzanym portalem internetowym w olsce. statnie badania M/KC wskazuj¹, e w ka dej kategorii badañ Interia posiada istotn¹ przewagê nad Aren¹ (w zasiêgu miesiêcznym przewaga dochodzi do 60%), która równie pretenduje do miana trzeciego portalu na rynku. Korzystanie z systemów bezp³atnych kont poczty elektronicznej W 2 L W, LWX VN W,. [ E * \ < K < L W + K M W J % [ VW * (Interia.pl + poczta.fm) ród³o M/KC (listopad 2000r.) Je eli za kryterium popularnoœci portalu przyj¹æ liczbê zarejestrowanych kont poczty elektronicznej, to z badañ pracowni M/KC wynika, e w listopadzie 2000r. ok. 22% wszystkich internautów korzystaj¹cych z systemu bezp³atnych kont pocztowych wskaza³o, e korzysta z Interia.pl (³¹cznie z poczta.fm). od tym wzglêdem Interia posiada nie tylko olbrzymi¹ przewagê nad pretenduj¹c¹ do miana trzeciego portalu na rynku Aren¹, ale równie nad drugim graczem na rynku jakim jest Wirtualna olska. CK Banku andlowego w Warszawie A

11 Interia 2 dzia³ w rynku reklamy internetowej w olsce (I-III kwarta³ 2000r.) VWäà W 2W ród³o Interia.pl LWXà VN,WL Interia.pl posiada tak e siln¹ pozycjê na rynku reklamy internetowej. Wed³ug szacunków spó³ki jej udzia³ w sprzeda y powierzchni reklamowej w Internecie w 2000r. wyniós³ ok. 20%, co pozwoli³o jej na zajêcie drugiego miejsca tu za net.pl. Z uwagi na brak danych porównawczych nie mo emy w chwili obecnej sprawdziæ wiarygodnoœci tych szacunków..m CK Banku andlowego w Warszawie A

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT REKLAMY W SERWISIE 2011. fot.: Skuterowo.com.

PROSPEKT REKLAMY W SERWISIE 2011. fot.: Skuterowo.com. PROSPEKT REKLAMY W SERWISIE 2011 fot.: Skuterowo.com. SPIS TREŒCI 03 04 05 06 07 08 09 10 Wprowadzenie Najpopularniejszy serwis internetowy Nieprzerwany wzrost statystyka Skuterowo.com prowadzi na tle

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2007

Rynek IT w Polsce 2007 Rynek IT w Polsce 2007 Prognozy rozwoju 2007-2010 Data publikacji: sierpieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Nasze prognozy rynkowe sprawdzaj¹ siê! Od autora Polski rynek IT ca³y czas rozwija siê

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja 2 SPIS TREŚCI STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 8 STR 9

Telekomunikacja 2 SPIS TREŚCI STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 8 STR 9 Telekomunikacja 2 Przedstawiamy czwarty raport Komitetu Badań Radiowych z cyklu AdBranch. Tym razem opisujemy najważniejsze telekomy - największych marketerów oraz sposób, w jaki wykorzystują oni radio

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 16 listopada 2009 r. NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu.

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu. Raport Radio 2009 RADIO Radio jest powszechne 81% Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia każdego dnia. Zasięg dzienny radia w 2009 roku zwiększył się w porównaniu z latami poprzednimi. Radio jest słuchane

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Znowu zainwestowa³eœ w beskuteczn¹ reklamê sporo pieniêdzy? SKOÑCZ

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres 01.10.2011 do 31.12.2011) Gdańsk, 14 lutego 2012 roku 1. Podstawowe informacje o spółce nazwa (firma) : forma prawna : kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy

Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy z dnia 4 czerwca 2014 roku PATRONAT HONOROWY Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy Cel Inicjatywy Cel niniejszej Inicjatywy stanowi zwrócenie uwagi reklamodawców, podmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

S T U D I O R E K L A M Y

S T U D I O R E K L A M Y JAKOŒÆ ORAZ STAWIAMY NA KREATYWNOŒÆ OFEROWANYCH US UG! KONTAKT Us³ugi reklamowe Druk ulotki, foldery, wizytówki, etykiety Projektowanie graficzne wizualizacje, obróbka graficzna zdjêæ, loga, inne Gad ety

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji.

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. W Polsce z Internetu korzysta ju ponad 9 milionów osób - dla wiêkszoœci z nich adres e-mail jest tak samo wa ny w identyfikacji,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH Dobry krok w kierunku zabezpieczenia emerytury Oferujemy Pañstwu unikatow¹ na rynku us³ugê zarz¹dzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE. Us³uga umo liwia powierzenie aktywów

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy kontekstowej 2011. Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce

Rynek reklamy kontekstowej 2011. Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce Rynek reklamy kontekstowej 2011 Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce WSTÊP Mi³o jest nam oddaæ w Pañstwa rêce ju trzeci¹ edycjê raportu na temat reklamy kontekstowej. W wyniku ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo